244

Неологичен речник

  • Upload
    snsdg

  • View
    51

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Неологичен речник: нови абревиатури, нови съчетания, нови значения, нови думи за периода 1998-2003 година. Авторката е привлякла илюстративен материал и е подходила проникновено към него при разкриване значенията на думите за по-цялостно и пълно представяне на неологизмите в бъдещи речници. Особено ценен е речникът с конкретния си материал в областта на лексикологията и семасиологията.

Citation preview

Page 1: Неологичен речник
Page 2: Неологичен речник
Page 3: Неологичен речник
Page 4: Неологичен речник

GAbEROEE ® n EJHIHC® CA ЗАПАЗЕНИ МАРКИ h a GAbEROEE- ЕООД, Вел и к о Тъ рн о в о

т е л . (062) 60 50 62, e -ma il [email protected]

Page 5: Неологичен речник

Валентина БОНДЖОЛОВА

НЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

НОВИДУМИ НОВИЗПАЧЕНИЯ

НОВИ СЬЧЕТАНИЯ НОВИАБРЕВИАТУРИ

ЗА ПЕРИОДА 1998-2003

GAWOff

Page 6: Неологичен речник

© Валентина БонджоловаНеологичен речникПърво издание^ 2003 г.

© GAßfPOff - ЮОД всички права запазени.© Корица, макет и оформление Иван Габеров

Рецензент

Редактор на издателството Технически редактор Компютърна обработка

проф. дфн Станьо Георгиев

Диана ВацоваДесислава ТодороваНели КосатеваДиляна КолеваТаня Станчева

Формат 70x100x3215 п. к.Отпечатано в “Абагар” АД - В. Търново.Тираж 500 бр.

Page 7: Неологичен речник

5

ПОД ЗНАКА НА МИЛЕНИУМА

(Българският език на границата на две хилядолетия)

Неографията като теория и практика на създа- ването на речници на новите думи е сравнително нов дял на лексикографията, възникнал през XX век. В българската неография вече се очертават тенденции, характерни за лек- сикографската практика на други страни, за периодично отразяване на лексикалните новости.

Целта на този речник е да представи иновацион- ните процеси в българския език на границата на две хиля-долетия. Той е своеобразно продължение на излезлия Реч-ник на новите думи в българския език (издателство “Сло- eo”, В. Търново, 1999), отразил динамиката в периода 1993-1998 г.

Ясно е, че редица думи, намерили място в неоло- гичния речник, няма да се установят трайно в речевата практика. Някои от включените тук думи не са нови като термини, но за първи път стават достояние и на масовия читател чрез медиите. Представени са неологизми, които са навлезли в употреба през периода 1998-2002 г., но от- делни лексикални единици са от първото полугодие на 2003 г., тьй като са словообразувателно или семантично свързани с други елементи от словника и показват устой- чивост в налагането си.

В този смисъл основният критерий при съста- вянето на речника е нефиксирането на думите, намерили място тук, в речниците, излезли до посочения период. Иде-

НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 8: Неологичен речник

------------------------------------------------------------------ 6 -------- ята на настоящия речник е да изтъкне думите като при- надлежност на своето време, на конкретния момент от езиковото развитие и да покаже протичащите в този мо-мент процеси.

Промените в обществото и в бита ни непрекъс- нато стимулират промените в езика. В тази динамика съ- ществена роля имат масмедиите, защото те са проводник на иновациите. Затова и периодичните издания са основ- ният източник на новата лексика, събрана и представена в речника. Средствата за масова информация са отраже- ние на речта на много социални групи, което гарантира разнообразието на използваните лексикални средства. Та-зи тяхна особеност ги превръща в най-бързия “достав- чик” на неология. От друга страна, печатът, радиото и телевизията са достъпни за сравнително голям брой пот- ребители, вследствие на което те се превръщат в популя- ризатори, разпространители на новото в речевата практи- ка. Сред най-активно обновяващите се сфери са компю- търните технологии и Интернет, спортът, музиката^ ико- номиката, техниката.

В очакване на милениума хората обновяват и езика си. Сред новите думи най-голям е броят на същес- твителните имена. Новите названия са резултат не само на семантично развитие на думите и на заемане на чужди думи, но и на словопроизводство, което в редица случаи е експресивно. Чуждоезиковите (най-вече англо-американс- ките) иновации в българския език са ярък белег на време- то, в което живеем. На границата на два века и две хиля- долетия в българския език навлизат редица чужди думи, предимно английски, и се създават нови думи, а част от

GÄDfDOff

Page 9: Неологичен речник

-------- 7 ------------------------------------------------------------------ употребяваните единици променят своите значения и при- добиват нови нюанси в използването. Отделни думи полу- чават символен характер и се отъждествяват с назовава- ните от тях достижения. Това е причината да се провеждат различни допитвания за дума на века и дума на хилядоле- тието. В отделни периодични издания са представени дан- ни от подобни проучвания. Така периодът, обхващащ гра- ницата на два века и две хилядолетия, става времето на думите. Тази особеност се проявява най-вече в активното словотворчество, в игровото отношение към езика и из- разните му средства, в търсенето на ефект от оказионал- ното. Тъй като са тясно свързани с конкретна ситуация или контекст и не са езикови единици, оказионализмите не са представени в този речник.

Сред иновационните процеси в българското сло- вообразуване трябва да отбележим няколко тенденции. Първата е свързана със създаването на сложни думи. Втората е резултат от активизиране на универбизацията и от все по-широкото навлизане на разговорните модели в публицистичния стил. Третата е породена от необходи- мостта да се създават феминативи - названия за жени. Четвъртата се проявява в способността на домашни и чужди по произход думи, използвани като съкратени пър- ви основи, да се употребяват самостоятелно - екс, зам, тийн и др. Лексиката, отразяваща тези процеси, е намерила място в словника на речника.

Сред активните тенденции е навлизането на чужди абревиатури, които се трансформират в думи (словоиди): пиар (PR), джиесем (GSM), есемес (SMS), емпетройка (mp3), дивиди (DVD), дивекс (divX) и др. Те, от своя страна, могат

НЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 10: Неологичен речник

-------------------------------------------------------------------- 8 -------- да се променят по форма (пиарът, есемеси) и да стават словообразувателни основи (пиарка), което позволява адаптирането им към българския език и неговите норми. Някои от лексикалните единици в словника са резултат от трансформирането на собствени имена в нарицателни. Оне- зи от тях, за които ни е известно, че са регистрирани като запазена марка, са обозначени сьс символа ®.

Предлаганият речник няма нормативен характер, тъй като процесите на адаптиране на лексиката все още не са приключили: в редица случаи се наблюдават различни графични варианти, както и нови семантични нюанси.

Включването на думите и словосъчетанията в речника не означава безусловно съгласие с тяхната упот- реба.

БЪЛГАРСКА НЕОГРАФИЯ

Антонов, Н,, Речник. Нови и най-нови думи в българския език. мПеликан-Алфа”. С., 1994.

Бонджолова В., А. Петкова, Речник на новите думи в съвременния български език. “Слово”. В. Тьрново, 1999.

Пернишка, Е., Д. Благоева, С. Колковска, Речник на новите думи и значения в българския език. “Наука и изкуство”, С., 2001.

слжогг

Page 11: Неологичен речник

9

СТРУКТУРА НА РЕЧНИКА

Включените в речника лексеми са подредени по азбучен ред. Устойчивите изрази също са представени по азбучен ред при лексемата, приета за водеща, след съот- ветния знак •. След заглавната дума са отбелязани грама- тическите й особености (лексико-граматическа отнесе- ност, евентуални особености в словоизменението, класи- фикационни категории и др.):

ТАТУср.ТРАШИТЙРАМ гл.ТРАНСБАЛКАНСКИ прил.

След граматическата характеристика са изтък- нати някои функционално-стилистични бележки:

ТРОЛЕЙм.Жарг.ТУТУРУТКАж.Разг. Ирон.

След тьлкуването се привеждат примери за упот- ребата на думата или съчетанието. В скоби е отбелязан източникът. Ако неологизмът не е употребен в изречение, не се привежда пример, а само се посочва източникът.

ШРАГм. Вид горна дреха - ръкави, съшити от- към гьрба. Доста странното по формата си миниболе- ро или шраг, което се състои от два ръкава, зашити на гърба, покори модния подиум през тази година незави- симо от екстравагантния си вид. (Ревю, бр. 17, 2000).

В словника на речника са включени и лексеми, които са навлезли в по-ранен период, но са необходими за

ЖОАОЛ7 W РЕЧШ1К

Page 12: Неологичен речник

------------ ---------------------------- -------------------------- 10 -----— тълкуването на нови думи. Тяхната употреба в текст не се илюстрира.

В края на статията се дава кратка етимологич- но-словообразувателна бележка за новозаети чужди думи.

ШРАГм. \нем. Schräg].

Абревиатурите са представени в азбучен ред, пос- ледвани от разшифроване на съкращението. С получер шрифт са отбелязани елементите, които формално ги изг~ раждат.

ИПАЕИ Институт по публична администра-ция и европейска интеграция

GADfPOff

Page 13: Неологичен речник

11

СЪКРАЩЕНИЯ

Амер. американски Лингв. лингвистикаАнгл. английски м. мъжки родАраб. арабски Мед. медицинаБиол. биология мн. множественоБот. ботаника числоГл. глагол Муз. музикаГр. гръцки Неизм. неизменяемаЕвр, еврейски думаЕд, единствено Нем, немски

число Неодобр. неодобри-ж. женски род телноЖарг. жаргонна Несв. несвьршенвид

дума или Нрч. наречиезначение Обикн. обикновено

Зоол. зоология Полшп. политикаИзк. изкуство Предл. предлогИнф. информатика Прен. преносно

и Интернет значениеИрон. иронично Прил. прилагателноИсп. испански имеИтал. италиански Прич. причастиеКит, китайски Разг. разговорнаКомп. компютърни дума или

технологии значениеКор, корейски св. свършен вмдЛат. латински собств. собственоиме

НЮЛОПШ РЕЧНПК

Page 14: Неологичен речник

Спец. специална дума Умал. умалителнаили значение дума

Спорт. спорт Фр. френскиср. среден род Член. членуваноСъбир. събирателно Шег. шеговито

име Юрид. юридическиСъщ. съществително термин

име Яп. японски

СИМВОЛИ И ЗНАЦИ

/+

и, или и

// за въвеждане на производни думи•

[]

за въвеждане на аналитични думи и устойчиви словосъчетания за въвеждане на етимологична бележка

—><— за отбелязване на език посредник при заетидуми

GABEQÖET

Page 15: Неологичен речник

-------- 13 ------- ,— —

абс о рбХто р м . Кухненски уред за пречистване на въз- духа и улавяне на изпаре- нията; пароуловител.Вст- ки абсорбатори се предла- гат в два варианта. (Мо-нитор, 24.04.99).

АБС0РБЕР м . Абсорбатор. Българските абсорбери се продават за 80хилядарки. (Монитор, 24.04.99).

АБФАРТм. Спорт. Начален старт, тръгване. Това ста- на в първия за сезона аб- фарт за мъже, който ева- лиден за Световната купа по ски-алпийски дисцип- лини. (Монитор, 9.12.01) [нем. Abfahrt].

АВИОНИКА ж. Съвкупност от летателни качества и технологии. Свръхмодерна авионика му позволява да летипри всякакви атмос- ферни условия на много малка височина. (Мони-

____________ АВТОРЕКЛАМА тор, бр. 31.03.99).

АВИОПРЕВОЗВАЧм . Компа- ния за авиационен превоз; авиокомпания. Държава- та отказва да налива па- ри в нов авиопревозвач. (Монитор, 20.09.02).

АВТОБРОНЗХНТ м, Козме- тично средство за създа- ване на изкуствен тен. Ав- тобронзантите правят жената неотразима на снежния фон. (Монитор, 25.01.01) \фр. autobronzante].

АВТОКОМПЛЕКС м. Голям център за покупка и под- дръжка на автомобили. Взрив уби човек е завод на “Форд” и предизвика стра- хотен пожар е най-ста- рия автокомплекс на фир- мата е САЩ. (24 часа, 3.02.99).

авто ре к л Ам а ж. Реклама в собствена медиа; само- реклама. Авторекламите му се излъчват неколкок- ратно всяка вечер е най- гледаното време. (Капи- тал, бр. 31, 3.08.02).

НЕОАОШЕП РЕЧНИК

Page 16: Неологичен речник

АГЕНТИРАМ______________АГЕНТЙРАМ гл, Обслужвам в качеството си на агент. След това корабът ще на- пусне Черно море, обясни Св. Павлов от фирмата, която агентира кораба въвВарна. (24 часа, 8.06.00).

АГЙНА м. Млад любовник на мъж сред пущуните. Нав- сякъде имаше мъже с техните агина. (Монитор, 17.02.02).

АДАПТЙВНОСТ ж. Способ- ност към бързо адаптира- не. Водолеят отговаря за адаптивността на орга- низма. (Монитор, 12.06.99).

АДЖЙЛИТИср. Състезател- на дисциплина с множест- во препятствия по обозна- чено трасе за демонстра- ция на обучени кучета. С аджилити честосезапъл- ват паузи no време на ки- ноложки изложби. (БНТ, К1,11.10.99) [англ. agility].

АДРЕНАЛЙНЕНприл. Който предизвиква силни, вълну- ващи усещания; който вди- га адреналина. Зная, че

—---------------- 14 --------трябва да платя висока цена за това адреналинно преживяване. (Монитор, 11.03.00).

АЕРОГЕЛм. Свръхлека топ- лоизолационна материя, която се използва в косми- ческите технологии. Изсле- дователите обаче разра- ботват нова версия, която съдържа кварцови нишки в слой от аерогел ~ най- лекия съществуващ мате- риал в твърдо състояние. (Мениджър, бр. 5, 2003).

АЕРОДЖЕТ м, Вид атракци- он - превозно средство с форма на диск с въздушна възглавница, което може да се придвижва на суша и по вода. Жителите на Варна полудяха no роман- тичните разходки с аеро- джет из морската гради- на. (Монитор, 30.05.00).

АЕРОМОБЙЛм. Автомобил, снабден с перки, който му позволяват и да лети. А еро- мобилът еразработен от основателя на американ-

GAbEQOFF

Page 17: Неологичен речник

-------- 15 ------------------------ ската фирмъ “Мюлер ин- тернешънъл” Пол Мюлер. (Монитор, 12.06.99).

АЙДИср. Зоол. Произхожда- ща от Мароко порода пас- тирско куче. Кучето айди въобще не боледува. (Мо-нитор, 25.04.00).

авАу н тм . Инф. 1. Абона- мент за използване на услу- ги в компютьрна мрежа. Хората и сега трудно пре- жалват no 40-50 лв, за достъп, колкото са нор- малните цени за норма- лен акаунт. (Монитор, 28.01.00). 2. Служител в рекламна агенция, който поддържа контакт с рекла- модателя и се грижи за из- пълнение на рекламната стратегия. Като друга причина за възникване на творческите студиа се по- сочва и вечната война между криейтиви и ака- унти. (Капитал, бр. 40, 2002) [англ. account].

АКВААЕРОВИКА Ж. Спорт. Комплекс от гимнастичес-

АКВАРЙСТки упражнения, изпълнява- ни във вода. Вместо да се излежават на шезлонга^ me ще предпочитат да разпускат с новата спор- тна мания - аквааероби- ка. (Монитор, 29.06.02).

ак в ап Хрк м . Комплекс с ба- сейни и други водни атрак- циони. Човек би могъл да се разхлади само в топло- то и ласкаво Средиземно море или в няколкото лук- созни аквапарка^ разполо- жени в критските плани- ни. (Монитор, 20.04.02).

ак в ап л ан и н г м. Подна- сяне и нестабилност на ав- томобила върху мокър път поради образуване на въз- душна възглавница. Поява на аквапланинг и при по- ниски скорости. (Труд, 30.01.00). Симулирани са всевъзможни пътни ус- ловия ~ паважи, бабуни, дупки> неравности, нак- лони, аквапланинг, (Труд, 15.07.02).КВАРЙСТ м. Човек, който

НЕОАОГНЧЕН РЕЧННК

Page 18: Неологичен речник

АКВАРЙСТИКАсе занимава с акваристика - отглежда животни и рас- тения в аквариум.В иослед- ните години все повече ак- eapucmu от цял свят по- пълват своите колекции с екзотичните цихлиди. (Монитор, 9.10.99). Всеки акварист еотговорен за живота на своите любим- ци. (Монитор, 12.02.00),

АКВАРЙСТИКА ж. Отглеж- дане на животни и расте- ния в аквариум.

АКОМП м. Разг. Акомпани- мент. Малко ли любовни песни изпя под собствено- ръчния акомп на китара, за да спечели народната любов! (Монитор, 16.11.01).

ÄKCEJI м. Спорт. Във фи- гурното пързаляне - при индивидуално изпълнение скок от единия крак на дру- гия с извъртане на оборот и половина. Проблеми с ак- села я оставиха на второ място със сребърен медал при жените. (БНТ, К1, 28.03,99). Райън се върте-

------------------------ 16 -------- tue на сцената като кън- къор, изпълняващ десе- торен аксел. (Хаос, бр. 13, 2000) [по собств. на норвеж- ки фигурист Axel Paulsen],

АКСИДЕПЦИЯ Ж. Дребни печатни изделия - бланки, формуляри, билети и др.; акцид енция. В печатници- те се въртели дипляни, етикети, менюта на рес- торанти, фирмена акси- денция, плакати и-кален- дари. (Монитор, 2.08.01) [англ. accident],

АКСОЛОТЪЛм. Зоол. Дьлго до 30 см земноводно, про- изхождащо от Мароко и отглеждано като домашен любимец в терариум. А ксо- лотълите са хищници и не са придирчиви къмхра- ната. (Монитор, 3.03.01).

АКЦИОПЙЗЪМ м.. само ед. Скандално-предизвика- телно и шокиращо ненор- мативно изкуство с почти груби, цинични изяви. И Габриела, и Сергей са лич- ности, занимаващи се с

САШОГ?

Page 19: Неологичен речник

_____ 17 ------------------------акционизъм в най-чисто- то значение на тази дума. (Литературен форум, бр. 23, 12.06.01).

АКЦИОНЙСТ м. Творец - последовател на акцио- низма. С м осковския кино- режисъор и акционист Олег Мавромати разгова- ря Свилен Стефанов. (Литературен форум, бр. 5, 06.02.01).

АКЦИОНЙСТКИ прил. Кой- то се отнася до акционист или до акционизъм. Ъндър- граунд фестивал на акци- онистките форми на съв- ременното изкуство ще има в подземен етаж 3 на НДК. (Монитор, 8.06.00).АКЦИЯж, Проява на акцио-низъм като творчески про- цес. Аз съм направил от 1988 и досега около 200 ак- ции и пърформънси. (Лите- разурен форум, бр. 5,6.02.01).

AJIKAHTÄPA ж.9 само ед. Синтетична материя, съ- стояща се от полиестерни влакна и полиуретанови

_____________ АМБИЕНТ микрофибри, която е висо- ко устойчива на износване. Алкантарата емечтата на всеки дизайнер на ме- бели. (Идеален дом, бр. 4, 2000) \итал.9 от собств. на фирма].

ЛЛФАВЕРСИЯж.Инф, Пър- воначална версия на ком- пютърна програма. От тази ранна алфа-версия на играта става ясно, че повечето оръжия ще изис- кват сравнително често презареждане. (Монитор, 16.06.02).

АМАДЙНА ж. Зоол. Отглеж- дана като декоративна дребна пойна птица, разп- ространена в Югоизточна Азия, Африка, Австралия и на Малайския архипелаг. Амадините привличат с красивото си екзотично оперение и дружелюбно отношение към човека. (Монитор, 20.05.00).

АМБИЕНТм. Муз. Съвреме- нен стил в електронната музика. Залагаме на етно-

2. ПЕОАОГНЧЕП РЕЧНИК

Page 20: Неологичен речник

АМНИОЦИНТЕЗА__________музика от цял свят. фю- жън, амбиент и балади. (Монитор, 13.06.01) [англ. ambient].

АМНИОЦИНТЕЗА ж. Мед. Хромозомно изследване по време на рискова бре- менност за установявания на увреждания у плода. Амниоцинтезата се пред- лага и на жени. при кои- то има риск от фамилно наследяване на хромозом- ните заболявания. (Мони-тор, 23.05.02).

ам фЙби я ж. Прен. Морс- ки пехотинец. Десант с ам~ фибии смути призори спо- койствието на усамоте- ното норвежко градче. (Монитор, 14.03.02).

АНАБОЛИ само мн. Ана- болни вещества - стеро- идни лекарствени средства с ефект на допинг, който способстват за бързо нат- рупване на мускулна маса. Голямо количество анабо- ли бяха конфискувани вче- ра при опит за незаконно-

------------------------ 18 —----- то им изнасяне. (Конти- нент, бр. 47,1999).

АНТЛЕм. Разг. Англичанин.Изваяната от божестве- ното провидение нимфа неслучайно се превърна в национален символ за англе- mama. (Монитор, 13.04.02).

ан о н й м н и к м. Малко из- вестно, непопулярно лице. Той предаде щафетата на друг анонимник - провале- ния пилот Михаел Бар- телс. (Труд, 4.10.99).

АнтИпредл. Срещу, против. Вотът анти Костов спа- сявал борда. (24 часа, 5.04.99). Ако ние продъл- жим да приемаме закони анти. ще можем да раз- читаме да ни приемат единствено в Анти-Евро- па. (Монитор, 16.11.00).

АНТИАКАРЕНприл. Който е насочен към недопускане на появата на акари. Из- ползваните тъкани са с антиалергична и антиа- карна обработка. (Идеа- лен дом, бр. 3, 2000).

GADEBOff

Page 21: Неологичен речник

___ _ 19 ___________________ АНТИРЕФЛЕКСЕНАШИБРЪ ЧКОВприл. Който избиратпел ume си no теле~ е насочен към премахване фона, (Монитор, 2.07.02). на бръчки или към предот- АНТИКОРУПТЙВЕН прил.вратяване на появата им. Заглаждаи^ стягащ ан- тибръчков продукт за су- ха и чувствителна кожа. (Бела, бр. 4,2002).

АНТИГЛОБАЛИЗАЦИОНЕН прил, Който е насочен про-тив глобализацията. Тоеа е АНТИКОРУПЦИОНЕН прил, и официалното мнение на антиглобализационните изяеи е Щатите, (Мони-тор, 4.05.00).

АНТИЕИДЖИНГприл. неизм.Който забавя стареенето; АНТИНЕРСПИРАНТм . Пре- противостареегц. Синте-

Който е насочен против ко-рупцията. // АНТИКОРУП- ТЙВНОнрч, Изпълнението на смъртни присъди на стадионите - много ан- тикоруптивно, (Монитор, 26.02.03).

Който е свързан с борбата с корупцията. Тоеа е само една от антикорупцион- ните меркщ набелязани у нас, (Монитор, 21.06.99).

парат, който намалява ко-тичният коензим навлиза е производството на всич- ки съвременни антией- джинг кремоее. (Монитор, 1.03.01) [англ, antiageing].

АНТИКОРУМПИСТм. Лице, което извършва антико- рупционна дейност. А нти- корумпистите депутати семаскирали като обикно- вени народни избраници, който уж контактуват с

личеството на отделяната пот. Осноеният въпрос обаче е дали да изберем дезодорант или антиперс- пирант, (Монитор, 2.08.01) [англ, antipespirant].

АНТИРЕФЛЕКСЕН прил, Който не позволява поява на отражение върху огле- дална повърхност. Рамки- рани и под антирефлекс- но стъкло, което е задъл-

НЮАОШКН РЕЧНИК

Page 22: Неологичен речник

участва в провеждания в Созопол фестивал “Аполо- ния”. Аполонецът Д. Ди- мов. (Труд, 12.04.01).

ра, в която се залага на лов- кост и по-добри рефлекси на играещия; блъскалка. Аркадата от почти съ- щия тип неми беше инте- ресна. (PC Mania, изв. бр., 2000) [англ. arcade].

АРКХДЕНприл. Който се от-нася до аркада. Малко от вас помнят онези аркадни игри от края на 80-те годинщ в който основният принцип бе: този9 който натиска по-бързо бутони- те на джойстика9 той ще победи. (24 часа, 10.12.00). Като я стартирате9 ще имате чувството, че сте попаднали на стар арка- ден игрален автомат. (PC Mania, изв. бр., 2000).

АНТИСПАМ____________________________ 20 _____жително9задасезапазят нитор, 15.05.00) [англ. ар- по-дълго тези отпечатъ- поеа].ци на финкартон, посте- АПОЛОНЕЦ м. Лице, което рите струват между 75 и150 лв. (Наш дом, бр. 4,2002).

АНТИСПАМ прил. неизм. икатопърва частна слож-ни думи. Който е насочен АРКЛДАж.Компютьрнапг- против разпространението на спам. Антиспам-орга-низациите малко се прес- тараха преди известно време. (Капитал, 15.09.99).

АНТИФЕНм. Човек, който не е фен; противник. Телохра- нителите обаче почти пребиха пийналия анти- фен. (Монитор, 16.06.02).

АНТОФОБИЯж.Мед. Прека-лен, болезнен страх от ро- зи. Елизабет I страдала от антофобия. (Монитор,23.10.99).

АПНЕА същ. неизм. В плува- нето - стил на гмуркане без акваланг, чрез задържане на дишането. Французой- ката Одри Местр поста- ви нов световен рекорд noгмуркане при апнеа. (Мо- АРМАГЕДОНм.самоед.Сьъ-

САЖОГГ

Page 23: Неологичен речник

-------- 21 --------- ,--------- -----товна война, която може да доведе до край на света. Расисти готвели армаге- дон за на чалото на XXI век. (168 часа, 9.02.99).Яо всич- ки специалисти твърдят, че макар ядреният А рма - гедон да ни е отминал, трябва да сме нащрек за една нова заплаха. (Труд, 25.01.99).

АРМРЕСТЛИНГ м. Спорт. Канадска борба. Българи- те Цветан Гашевски иВе- роника Бонкова спечелиха световните титли по ар- мрестлинг на дясна ръка. (Монитор, 18.11.02) [англ. arm wrestling].

АРОМАКОЗМЕТИКА Ж. Коз- метика, която използва възможностите на арома- терапията. Аромакозме- тиката става все по- актуална сред суетните дами. (Монитор, 18.01.01).

аро м ате рХп и я ж. Изпол- зване на етерични масла за лечение чрез втриване или вдишване.

___________ АРТКЙНО АРОМАТИЗАТОР м. Средст- во, излъчващо приятна ми- ризма, за ароматизиране на помещение, дрехи и др. Германската фирма Сог- тогапзарадва гиаранджи- итеснова серия аромати- затори и пелети с мирис на царевица. (Монитор, 20.04.02).

АРТИСТЙЧНОСТж. Във фи- гурното пързаляне - худо- жествено впечатление от хореография и изпълнение. Но Крилова и Овсянников получиха много високи оценки както за техника, така иза артистичност. (Монитор, 29.03.99).

АРТКЙНО ср. Елитарно ви- сокохудожествено киноиз- куство, противопоставено на масовото кино. Отчас- ти публиката отиде, за да види какво правят го- лемите имена Силвестър Сталоун,Робърт деНиро и Харви Кайтел в артки- ното. (Монитор, 5.03.99). Снима по-сложно, опит-

НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 24: Неологичен речник

АРТХОСТЕЛ______ ________ва се да прави арткино. набляга на психологията и сложния кадър. (Труд, 17.04.99).

АРТХОСТЕЛм. Общежитие, странноприемница. Малко са софиянците, който зна- ят, че една обикновена къ- ща на ул. “Ангел Кънчев” е приютила артхостела - място за престой на пъ- тешественици. (Капитал, бр. 29, 20.07.02) [англ. art-hostel].

АСЕМБЛЙРАМ гл. Сглобя- вам от готови компоненти. // АСЕМБЛЙРАНЕср. Асем- блирането на компютри далеч не се вписва в опре- делениетоза високотехно- логична дейност. (Труд, 24.02.00).

ХСИСТАНСм. Помощ, ОСЪ“ ществявана според дого- вореност. За сезона на по~ чивките - пътувания с осигурен асистанс. (КЕШ, 23.06.00) [англ. assistence].

'АСИСТАНС-КОМПХНИЯ ж. Компания, която предлага

--------------------- 22 -------- различни услуги по пред- варителна договорка. При бизнеспътувания асис- танс-компанията под- сигурява специфичниуслу- ги, като промяна на ре- зервации и срещи... (КЕШ, 23.06.00).

АСТРОМЕДЙК м. Лице, ко-ето лекува чрез астромеди- цина. След дългогодишни наблюдения двамата аст- ромедици открили връзка между шизофренията и взаимоотношенията между Луната и Плутон в рождения хороскоп. (Не- делен Стандарт, 21.01.01).

АСТРОМЕДИЦЙНА ж. Дял на алтернативната меди- цина, който използва аст- рологията. С астромеди- цина са се занимавали та- кива титани на научната мисъл, като Тихо де Бра- хе, Фр. Бейкън и още мно-го други. (Неделен Стан-дарт, 21.01.01).

АСФАЛТОВОЗ м. Кораб за превоз на асфалт. Корабос-

GABEROFF

Page 25: Неологичен речник

_____ 23 ------------------------ троителницата до края на лятото ще пусне на во- да два асфалтовоза за Пи- рея. (Монитор, 24.03.03).

АТЛЕТЙЗЪМм. Високи спор- тни качества, съчетаващи атлетичност, подвижност и игрови умения. Техният атлетизъм (на Винъс и Серена Уилямс -б.м.В. Б.) е невероятен. (Монитор, 29.03.99).

А УДИОПАЗАРм . Предлагане на звукозаписи върху раз- лични носители на пазара. Още тогава тя се превър- на в търговски хит на пи- ратския български аудио- пазар. (Монитор, 27.02.99).

АУДИУМм . Специално кон- струирана концертна зала с въздушни шахти за пер- фектна акустика и обработ- ка на звука. Залата е леко изменено копие на първия в света аудиум, ностроен в Сан Франциско. (Мони-тор, 9.09.02) [лат. audium].

АУТЙЗЪМ м. Мед. Болестно състояние, изразяващо се в

АУТРОизключително затруднение на обгцуването поради не- разпознаване на намере- нията и чувствата на окол- ните. [англ, autism].

АУТЙСТм.Мед. Болен от ау- тизъм. Трима от четири- ма аутисти обикновено са и умствено изостанали. (Лечител, бр. 40, 2000).

АУТИСТЙЧЕН прил. Мед, Който проявява аутизъм. ХансАспергер описва свои пациенти с някои аутис- тични белези, способни да се развиват до високо рав- нище. (Лечител, бр. 40,2000).

АУТОКЮ ср. Устройство за автоматично подаване на текста пред водещия на телевизионно предаване. Той единствен отказва саморъчно да върти буто- на на аутокюто, когато е на емисия, (Монитор,2.10.99). Аз я видях чак no време на емисията на аутокюто. (Неделен Стан- дарт, 25.02.01).

АУТРО ср. Муз. Последно,

НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 26: Неологичен речник

АУТСХЙДЕРКАзавършващо музикално из- пълнение в албум. Ама то- ва не е точно песен, ааут- ро. (Хаос, бр. 14,2000). Ал- бумът съдържа 11 трака, един скит и задължител- ните интро и аутро.(Мо-нитор, 15.06.02) [англ. outro от out + (in)tro(duction)].

ау тс Ай де рк а ж. Жена аут- сайдер. Тя е аутсайдерка, която винаги печели, пък и прилича на легендарна- та вече феминистка Бри- джитДжоунс. (Монитор, 19.10.02).

АУТСОРСИНГм. 1. Възлагане

24 —— милиарда долара. (Капи-тал, бр. 14, 2003). 2. Като неизм. прил. Който се от- нася до аутсорсинг или е свързан с него. Но тъй като по една случайност живеем в България - страна с всички пред- поставки да развие сносна аутсорсинг дейност - можем да се поогледаме малко... (Капитал, 27.01.01). Аутсорсинг услугите на- растват с цели 27% го- дишно. (Капитал, бр. 14, 2003) [англ. outsourcing].

на специфични дейности като набиране на персонал, обучение, определяне на система за заплащане и др. юьм подизпълнителни ор- ганизации, външни за съ- ответната фжрмъ. Аутсор-синг или за чуждите IT фирми в България. (Капи-тал, 27.01.01). Аутсорсин- гът на услуги по възнаг- ражденията и човешките ресурси се оценява на 33

• БАВЯ то п к ата . Правя нещо недостатъчно бързо, умишлено протакам. До май 2004 година страните отЕС теоретично могат да бавят топката. (Сега, 21.01.00).

БАДЕМООКприл. Който има очи с форма на плода на бадем. Бадемоокото съз-

GABEBOFF

Page 27: Неологичен речник

-------- 25 ------------------------ дание играе принцеса. (Труд, 16.03.02).

БАДЖм. Опознавателен знак (значка) с данни за лицето, което го носи.Вта/ поли- цай има идентификаци- онен номер. Носи бадж. (168 часа, 10.03.00) [англ. bagde].

БХЙКЬРм. 1. Колоездач, кой-то практикува маунтийн- байк. Екстремното спуска- не е найшеметната аван- тюра за байкърите. (Мо-нитор, 25.10.99). 2. Мотоци- клетист, рокер. Родните байкъри могат само да мечтаят за снимка със скоростния крал на мото- циклетите “Сузуки Хай- буса”. (Монитор, 18.05.02) [англ. biker].

БАЛОНм. Прен. Изкуствено преувеличен или преекспо- ниран в медиите факт или лице. Ьк/юн&т интернет- акции. (Капитал, 14.10.00). Медийни балони е имало винаги, при тоеа не само у нас, a no цял сеят... (Мо-

___ ___________ БАНТУСТХН нитор, 23.03.02).

бХн да ж. Американска квадратна кърпа за глава, която се нагъва така, че ос- трият й край да стои изп- равен над челото. (Вестник за жената, 31.10.97) [англ. band].

БАНЕР м . Инф. Рекламен прозорец или лента в Ин- тернет/в комшотърна прог- рама. Банерите следва да бъдат не по-големи от 20 K.(KanmajL, 17.06.00). Сред целите ви са папагали, ле- тателни балони и самоле- ти с рекламни банери. (PC Mania, изв. бр., 2000) [англ. banner].

БАНИЧХРКА ж. Разг. Лек ав- томобил тип комби, чиито врати в задната част към багажното отделение се от- варят една срещу друга хо- ризонтално. “Фиат” гот- ви конкурент на френски- те баничарки. (Монитор, 23.06.01).

БАШУСТАНм.Ирон. Полит. Изоставаща в икономичес-

НЮАОШШ РЕЧНИК

Page 28: Неологичен речник

БАРБЕКЮРЙСТкото си развитие страна; бананова република. Евро- пейският съюз се превър- на в богаташко гето, ог- радило се от бантустани- те със смугло и дрипаво население. (24 часа, 1.11.00) [африкаанс bantoustan ‘зе- мя на банту’].

БАРБЕКЮРЙСТ м. Готвач, който приготвя храна на барбекю. Ресторант “Ло- вен парк” набира серви- тьори и барбекюристи. (24 часа, 11.06.03).

бари бАл м . Зоол. Порода американска черна мечка. Мечето е от породата черна американска мечка - барибал. (Монитор, 5.02.01).

БАРЙК м. Дъбова бъчва с вместимост 225 литра. Специално селектирано- то добре узряло грозде. ръчно брано в касетки, от- лежаването в барик и про- фесионализмът на мо- дерния ни екип създават нашата най-нова серия

----------------------- 26 -------- вина - Дамяница Прес- тиж. (Капитал light, бр. 3, 2003) \фр. barrique].

БАРКЕНТЙНА Ж. Три- до шестмачтов морски ветро- ход, обикновено за учебни цели. Организаторите от Бостън са придружили предложението си за учас- тието на баркентината “Калиакра” с предложе- ние за безвъзмездна мате- риална помощ. (Монитор,29.10.99).

БАСЕНДЖИср. Зоол. Афри- канско ловно куче с къса рижава козина, което не лае. Породата басенджи е безценен ловец, без лай и без страх гони едър дивеч. (Монитор, 2.09.00) [афр. —> англ. basenji].

БЕБЕ ср. Разг. Петлитрова пластмасова бутилка, пъл- на с алкохол. Ако искате да виизлезе по-евтино, ко- гато си купите бебето, бандеролът се отлепя на място, вероятно с цел пов- торна употреба. (Мони-

GABEROFF

Page 29: Неологичен речник

БЕКИНГ-ВОКАЛЙСТКА_____ 27 ___,____________ тор, 13.03.99).

БЕБЕБЕЕЦ м. Разг. Член на партията БББ (Български бизнесблок); бизнесблокар. Той агитирал и другия активен противник на Жорж и бивш бебебеец Цветелин Кънчев да ходят заедно на тренировки. (168 часа, бр. 12, 1999).

БЕЗХАБЕРИЕ ср. Отсъствие на информация и интерес; незаинтересованост, безот- говорност.

БЕЗХАБЕРНИК м. Човек, който проявява безхабе- рие. Значи и безхаберни- ците от “Кърниградска” 19 трябва да се научат да ядат пердах по стадио- ните. (Монитор, 5.05.00).

БЕЙБИБУМ м, Много ВИСО- ка раждаемост. До 80-те години е бейбибумът е ре- гиона. (Монитор, 4.10.00) [англ. baby-boom].

БЕЙЗБОЛКА ж, Бейзболна шапка с голяма козирка. Привържениците на бейз- болката никак не са мал-

ко. (Вестник за жената, бр. 13,1999).

БЕЙЗДЖЪМП м. Екстремен спорт - скок с парашут от малка височина. (Мони-тор, 4.07.00).

БЕКГЕМЪНм. Състезателна табла. Играта на табла във всички варианти, включително u бекгемън, ехазарт. (24 часа, 10.12.00) [англ. backgammon].

БЕКИНГ-вокХлм. Муз. Под- държащо пеене на съпро- вождащи изпълнители по време на концертна проя- ва или запис. За атракция е бекинг-вокалите участ- ват братята на Бейби- фейс - Кевин и Мелвин. (Труд, 22.02.98) [англ. back- ing].

БЕКИНГ-ВОКАЛЙСТ М. Муз. Изпълнител, който участ- ва в бекинг-вокал. Боби Михайлов иНикиИлиев - бекинг-вокалисти. (Мони-тор, 4.03.99).

БЕКИНГ-ВОКАЛЙСТКА Ж. Муз. Жена бекинг-вока-

НЕОАОГИЧЕП РЕЧНИК

Page 30: Неологичен речник

БЕКСТЕЙДЖлист. В The Right Way има интересно включване на бекинг-вокалистки. (Мо-нитор, 10.04.99).

БЕКСТЕЙДЖ нрч. Зад кули- сите, извън сцената. Ще покажем какво прави ед- на група бекстейдж - е рейса,хотелаит.н., не са- мона сцената... (Монитор, 18.07.00) [англ. backstage].

БЕКЪПмИнф. Допълнител- но, резервно копие на ин- формация в компютьр за поддържане на определени №юш.Програмата прави бекъп на цялата система, така че лесно да се върне- те на предишен вариант, ако нещо се обърка в корек- циите^ който сте напра- вили. (Капитал, бр. 45,2000). Услугата струва ЮОдола- ра годишно и предлага вир- туален харддиск, бекъп на важна информация и за- щита от вируси. (Капитал, бр. 29,20.07.02) [англ. back- up]-

бе рдач й зъм м. Сексуална

------------------------ 28 ---- — връзка между мъже. Сред американските индианци е разпространен бердачиз- мът. (Монитор, 18.03.00) [исп. berdajo ‘издържано момче’].

БЕСК м. Бюро, което може да се трансформира в лег- ло. Първият беск струва 650 английски лири. (Стан- дарт, 26.06.01) [англ. besk от bed и desk].

БЕСТСЕЛЪРОВ прил. Който се отнася до бестселър. “Краят на реката” е за- сега най-амбициозната книга на бестселъровата авторка Нора Робъртс. (Монитор, 3.06.00).

БЕТА-ВЕРСИЯ ж. Финална версия на компютьрна про- грама. Аз обаче съм доста скептично настроен, тъй като впечатленията ми от бета-версията никак не са блестящи. (PC Club, бр. 3,2000).

БЕТА-ТЕСТ м. Финален тест на компютьрна програма от определени потребите-

GAßffiOff

Page 31: Неологичен речник

-------- 29 ----------------------- ли преди въвеждането й в масова употреба. В момен- та се правят сериозни бе~ та~тестове и no последна информация играта трябва да се появи до ня- колко седмици. (PC Mania, бр. 4, 2001).

БЕТА-ТЕСТЕРм. Потребител, който участва в провежда- не на бета-тест. Извоювал си е титлата “официален бета-тестер на игритена Microsoft за България и за PC Club”. (PC Club, бр. 1, 2000).

бетеАн с к и прил. Който се отнася до БТА (Българска телеграфна агенция). Ето например част от загла- вията на бетеанските ин- формации от вчера. (Мо-нитор, 15.10.99). Самите граждани се врекли пред бетеанския репортер. (Монитор, 4.11.99).

БИАТЪЛм. Спорт. Вид мно- гобой, който включва 1500 м бягане, 200 м плуване и отново 1500 м бягане. Прин-

____________ БИГФУТ цът на Монако Албер ще участва на първия свето- вен шампионат no биа- тъл, който се провежда под неговия патронаж в родината му. (Монитор,7.10.99). Трима българи ще участват напървото све- товно в новия спорт биа- тъл. (Труд, 16.10.99) [англ. biathle].

БИГБЙЙТм. Муз. Съвремен- но течение в техното, ре- зултат от смесване на раз- лични стилове - рок, фънк, хипхоп и др., което го сбли- жава с рокмузиката. Биг- бишп е необикновено, зав- ладяващо и танцувално техно за масовата публи- ка. (100% Техно, БТА, 1999) [англ. big beat].

БИГФУТ м. Мистично чо- векоподобно същество с голям ръст, за което се предполага, че обитава ви- сокопланински части; Го- лямата стьпка. Саскуоч. Бигфут или просто Йе- ти. (Неделен Стандарт,

НЕОАОГИЧЕН РЕЧШ1К

Page 32: Неологичен речник

БИЗНЕСБЛОКАР___________1.04.01) [англ. big foot].

БИЗНЕСБЛОКАР м. Разг. Член на партията Българ-ски бизнесблок. Аз съм бизнесблокар} (Монитор, 28.02.00).

БИЗНЕСИМПЕРИЯ ж. Фир- ма, която се занимава с многобройни дейности и е монополно обединение. Така през 1990 г. на голо- mo поле край Монтана из- никва бизнесимперията “Агропромстрой”. (Труд, 1.03.99).

БИЗНЕСИНКУБАТОРМ. Фор- ма за работа в обгц обслуж- ващ офис чрез срочно до- говаряне за използване на предлаганата техника, ин- формация, консултации и др., с цел подпомагане на начинаещи фирми. Бизне- синкубаторите подпома- гат стартиращи и раз- ширяващи дейността си малки и средни предприя- тия. (Капитал, бр. 42,2000).

БИЗНЕСКЛИМАТм. Условия за сьздаване и развиване на

---------------------- 30 -------- бизнес. България е на де- вето място в класацията за бизнесклимата в 27 страни в преход, сочи ана- лиз на авторитетното издание “Сентръл Юропи- ънИкономикРевю”. (Труд, 28.01.99).

БИЗНЕСОТНОШЕНИЯобикн. мн. Делови отношения във връзка с обгц бизнес или съвместна дейност. От ня- колко месеца Загорски имал бизнесотношения с консорциум “Ариана”. (Труд, 28.01.99).

БИЗНЕСОЦЕНЙТЕЛ м. Спе- циалист по оценка на биз- неспроекти. За да вземете тапия за бизнесоценител, трябва да отговаряте на няколко условия. (168 часа, 8.02.02).

БИЙТ м. Муз. Ритъм, такт. На фона на незлоблив, но натраплив бийт иначе аг- ресивен, но пък смислово неангажиращ текст. Ос- вен това - мелодични елек~ тронни бийтове и добри

GAbEROFF

Page 33: Неологичен речник

—— 31 ------------------------вокални възможности на Явор. (Капитал, бр. 2,2003) [англ. beat].

БИЙЧБЬтм. Лодка от стък- лопласт с дълъг централен корпус и странични попла- въци срещу обръщане. С платна или мотор дву- местният бийчбот може да вдига до50км/ч. (Мони-тор, 19.01.01) [англ. beach-boat].

БЙЛДЕР м. Човек, който се занимава с бодибилдинг. Доста завистливи бил- дери се питат каква ли тайнствена химия се крие зад тези резултати. (Монитор, 11.01.03) [англ. builder].

БЙЛИНГ м. и като неизм. прил. Получаване на ин-формация за текущи смет- кии документи. Чрез би- линг системите хората могат да получават фак- турите си за тока, дебит- ни или кредитни карти. (Неделен Стандарт, 1.07.01) [англ. billing].

____________ БИОЛЕКТ БИЛКОЛЕЧЙТЕЛ м. Човек, който лекува с билки. Вни- мавайте с билколечите- лите^ действат незакон- но. (Монитор, 30.04.99).

БИНДИ ср. Цветна точка, която жените в Индия ри- суват на челото си като знак за семейното си поло- жение. Бинди пази като щит жените от чужди погледи и влияния. Днес бинди емода иукрашение, прескочило границите на Индия. (Списание за жена- та, бр. 4,2000).

БИОДЙЗЕЛ м. Дизел, полу- чен по екологичен път чрез преработка на мазнини. Ако карат с биодизел, ав- томобилите намаляват наполовина изхвърляните в атмосферата вредни емисии. (Монитор, 15.05.02).

БИОЛЕКТ м. Линге. Тип го- ворене, обусловен от въз- растта и пола на човека. Най-изследваният проб- лем при биолектите се оказват т. нар. мъжки и

НЕОАОГИЧЕН РЕЧННК

Page 34: Неологичен речник

БИОМЕТРЙЧЕН___________женски език. (Капитал, бр. 35, 01) \фр. biolect].

БИОМЕТРЙЧЕНприл. КОЙТО се отнася до биометрия. Наскоро корейската елек- тронна компания “Сенеке Текнолъджис” демонст- pupa най-новия си био- метричен продукт - cue- тема за очно сканиране. (Ставдарт, 12.04.02).

би о м етри яж. Разпознава- не на хората чрез отчитане на данните за физическите им характеристики, което се използва за ограничава- не на достъпа. За най-сигу- рен и точен метод за био-метрия в момента се смя- та сканирането на ириса на окото. Развитието на биометрията получи изк- лючшпелно силен тласък след терористичните атентати срещу САЩ. (Стандарт, 12.04.02).

БИОТЕРОРЙЗЪМм. Използ- ване на биологични оръ- жия за масово унищожава- не при терористични ак-

------------------------ 32 -------- ции. Трябва да сменащрек за една нова заплаха - да~ леч по-еарварска, която убива мирни гражданщ но не поразява техните до- мове - биотероризма. (Труд, 25.01.99).

БИОТЕРОРЙСТм. Терорист, който използва биологич- но оръжие за масово уни- щожаване. Euomepopucmu дебнат човечеството. (Труд, 25.01.99).

БИРФЕСТм, Фестивал на би- рата - празник, на който се предлагат различни видове бира. Пет дни бирфест в София от вчера. (Мони-тор, 9.09.99) [нем. Bierfest].

БИСКВЙТКА ж. Прен. Жарг. Инф. Малък файл с пакет от данни за посетен сайтза подпомагане на потреби- теля; куки. Все по-често се чуват оплаквания. предуп- реждения u невероятни ucmopuu за малките биск~ витки, който пълзят из нета и тормозят съня на обикновения потребител.

GABEROFF

Page 35: Неологичен речник

_____ зз _______________(Капитал, 25.11.00).

БЙТЕР м. Напитка с горчив вкус. Създадени като ле- карства и открити доста по-късно като напитки^ битерите са изцяло на растителна основа. (Ка-питал light, бр. 6,2003). Би- тер ликъор. [нем. bitter].

БЛАНК м. Единичен лист с написан от едната му стра- на текст. Водещият на къс- ната емисия в 10 ч. Васко Михайлов само ще проче- me прощален бланк. (Мо-нитор, 30.05.00) [англ. blank].

БЛА ТЕН прил. Който се от- нася до блат - руските ре- цидивисти, мошеници, подземен свят. В неделя нежният дует “Арбат” изпълнява лирични руски романсщ белогвардейски и блатни песни. (Монитор, 20.04.02).

БЛЕЙД м. Кънки. Идват u техните родители, някои от който даже се пробват на блейдове. (Монитор, 14.04.01) [англ. blade].

_______ БЛОКБАСТЪР БЛЕФАРОПЛХСТИКА ж.Мед. Козметична операция за корекция на клепачите. Той (дълбокият пилинг - б. м. В. Б.) честосе съ четава с блефаропластика - опе- ративна корекция на кле-пачите и лифтинг. (Мо-нитор, 4.04.02) [гр. рХефа- pov + пластика].

БЛЙСТЕР м. Опаковка с ле- карство, в която всяко хап- че или капсула са пресова- ни поотделно. Спазмалго- нът се продава в блисте- ри9 събрани в картонена кутия майка. (24 часа, 24.07.99) [англ. blister].

БЛОГм. Уеблог. Всеки блог може да се превърне в уеб- базиран сайт на групата ви в университета, вашия отдел във фирмата или в блога на осми “б” клас от вашата гимназия. (Капи-тал, бр. 37,2002) [англ. blog].

БЛОКБАСТЪР м. Филм, к о й -т о веднага заема първото място в моментната класа- ция по приходи от прожек-

3. ПЕОАОГИ W РЕЧНИК

Page 36: Неологичен речник

БЛЪСКАЛКА___________ции. Блокбастърът на се- зона - “Мумията*\ най- после гледаме и ние. (Труд, 27.08.99) [англ. blockbuster].

БЛЪСКАЛКА ж. Разг. Арка- да. Както може да се очаква, сред безплатните игри е пълно с аркади {или както казват някои мои приятели - с блъскалки). (PC Mania, изв. бр., 2000).

БОБСЛЕЙСТ м. Състезател по бобслей. Наказаха боб- слеист, отказал допингп- роба. (Монитор, 12.11.01).

бо бу й зъм м. Система от възгледи на новия младеж- ки елит, според която цел- та е високоплатена работа като източник на доходи за охолен и богат живот. Мо- дата на бобуизма се разп- ространява твърдебързо. Според потребителската етика на бобуизма е по- добре да сехарчат пари за скъпоструващи уреди за кухнята, отколкото да се купуват украшения или предметиза разкош. (Бан-

------------------------ 34 —----- керъ, бр. 23, 9.06.01) [англ. bobouism от bohemian и bourgeois; дадено от социо- лога Дейвид Брукс].

БОБУЙСТм. Човек, който се ръководи от идеите на бо-буизма. Любима тема за разговори на бобуистите са подигравките към кти- тата. (Банкеръ, бр. 23, 9.06.01) [англ. bobouist].

БОДИБОРД м. 1. Къса дъска за сърф, която се управлява в легнало положение по гребена на вълните. 2. Бо- дибординг. На бодиборд нашият Владимир Ди- митров се класира 21-и. (Труд, 11.03.99) [англ. body board].

БОДИБОРДИИГ М. Воден спорт, при който спортис- тът плува с бодиборд. Све- товният шампион на бо- дибординг Били Къмингс тренира усилено за осмия шампионат в тази дисцип- лина. (Монитор, 22.05.99).

БОДИДРАГИНГ м . Плажен спорт, при който спортис-

GA№OFF

Page 37: Неологичен речник

БОРСЕТА__ 35 ---------------- —— тът се плъзга по пясъка, теглен от хвърчило или па- рашут. Бодидрагингът прилича доста на бодисър- финга. (Монитор, 16.02.02) [англ. body dragging].

БОДИСЪРФИНГ м. Воден спорт, при който спортис- тьт се плъзга по водната повърхност без дъска, тег-лен от хвърчило или пара- шут. Бодисърфингът е най-елементарният на- чин за използване на хвър- чилото във водата. (Мо-нитор, 16.02.02) [англ. body surfing].

БОДИСЪРФЙСТ м. Спор- тист, който се занимава с бодисърфинг. ///я/ по-сил- ни ветрове бодисърфис- тът може да се плъзга на глисажпо водната повър-хност. (Монитор, 16.02.02). БОМБОУБЕЖИЩЕ ср. Скри- валище за защита при бом- бена атака. Какво да си взе- мем за бомбоубежището! (Труд, 26.03.99).

бо н у с трХк м . Песен, вклю-

чена в звуков носител като награда, добавка за купува- ча. Те са включени като бо~ нустракове в компактдис- ка на групата. (Монитор, 1.07.99). Освен 12 парчета, сред който два бонует- рака, в компактдиска ще откриете биографиите на Ани, Савина и Силвия... (Монитор, 27.03.99) [англ. bonus track].

БОРДДИРЕКТОР м. Дирек- тор на управителен борд на фирма. Борддиректор на “Галъп интернешънъл”. (24 часа, 20.02.01).

БОРДСЕЙЛИНГ м. Спорт. Комбинация от сърфинг и ветроходство. Близо 30 ти~ ма ще стартират в новия открит шампионат за купа “България” по джет и бордсейлинг от 8 до 10 юни в Слънчев бряг. (Труд, 2.06.00) [англ. boardsailing].

БОРСЕТА ж. Малка мъжка чанта. През незаключена- та врата на кабинета се е промъкнал крадещ кой-

НЕОАОГИЧЕН РЕЧШ1К

Page 38: Неологичен речник

БОТ__________________mo взелмъжка борсета, в която били парите и важ- ни документи. (Монитор, 24.01.01).

БОТм. Софтуерен робот, из- ползван в компютърни иг- ри или в чат програми. Ре- зултатите, който се връ- щат на ваилия екран, са продукт на “разбирането” на друг вид ботове, който осмислят термини като ключови думи. (Капитал, бр. 49, 2000). Играта под- държа и битки с ботове (компютърно симулирани противници с вашите въз- можности) още в самото начало. (PC Mania, изв. бр., 2000) [англ. (ro)botj.

БОТКА ж. Бот, представен като жена. Тук живее бот- ката Алис. (Капитал, бр. 49,2000).

БОУЛДЪРИНГм. Екстремен спорт - катерене по скален отвес или обратен наклон. Организират се състеза- ния по боулдъринг, при по- ложение че самото прак-

------------------------ 36 -------- тикуване на този спорт си е достатъчно опасно. (Капитал, бр. 45, 18.11.00) [англ. bouldering].

БРАНДМЕНИДЖЪРм . Мени- джър, който контролира маркетинговата дейност, рекламата и връзките с об- ществеността на фирма. Търсят da назначат брандмениджър. (Капи-тал, бр. 12, 23.03.02) [англ. brandmanager].

БРАТОВЧЕД м. Прен. Разг.Човек, който използва род- нинските си връзки или познанствата си с полити- чески влиятелни личности за собствено облагодетел- стване. Но братовчедите никога немогат да напра- вят разликата между “споделяне” и “подялба”. (24 часа, 29.02.00). И отто- гава братовчед стана мръсна дума. (Монитор, 18.07.00).

БРАТОВЧЕДСКИприл. КоЙТО се отнася до братовчед или е присъщ на братовчед.

g abe r o f f

Page 39: Неологичен речник

------- 37 ------------------- —Поискаха преразглеждане на сделките на братов- чедските РМД-та в Пи- ринския край. (Монитор, 12.06.00).

БРАТОВЧЕДСТВАНЕ ср. Из- ползване на роднински връзки или познанство с политически влиятелни личности за собствено об- лагодетелстване. Че се из- лиза от задръстената с корупция и братовчедст- ване улица, е която СДС отдавна се набута. (Мо-нитор, 28.06.00). Да не гово- рим9 че братовчедстване- то се роди е семейство Костови. (Монитор, 18.07.00).

БРА УЗВАМгл. Инф. Слушам, гледам, чета или обменям данни в Интернет. // БРАУЗ- ВАНЕ ср. Ето някои прог~ рами^ който ще са ви не- обходими на първо време за пълноценно браузване е мрежата. (Капитал, бр. 40, 7.10.00).

БРЕНД м. Търговска марка.

_______________ БРОНЗАТОР Затова за покачване на продажбите трябва мно- го реклама и налагане на бренда. (Капитал, бр. 5, 2003) [англ. brand].

БРЕНДИНГм. и като неизм. прил. Дейност по популя- ризиране и налагане на бренд. Именно затова се намесват брендинг отде- лите, за да провокират консуматорското чувство у клиента. (Капитал, бр. 5, 2003) [англ. branding].

бро к е рАж м . Брокерска дейност. Застраховател- ният брокераж осъщест- вяваме чрез 53 офиса на територията наРепубли- ка България и огромната си консултантска мрежа. (Монитор, 22.06.02).

БРОКОЛИ ср. Бот. Листен зеленчук - вид цветно зеле. Броколито е особено no- лезно. (Монитор, 30.05.00) [итал. broccoli].

БРОНЗХТОР м. Козметичен крем за пигментация - под- силване на тена. Бронзато-

НЕОАОГИЧЕИ РЕЧНИК

Page 40: Неологичен речник

БРОНТОЛОГИЯрът е свръхолекотен u съз- дателите му сравняват усещането при нанасяне- то му с повей на бриз. (Мо-нитор, 21.06.00).

БРОНТОЛОГИЯж. Наука за изучаване на гръмотевици- те. Специалист по бронто- логия, (Монитор, 7.04.01) [гр. ßpovrq ‘гръм’].

БРУТАЛЯГА м. Жарг. При- върженик или изпълнител на брутална музика. На сцената се пръкнаха още щатски бруталяги. (Хаос, бр. 10, 2000).

БРЮЕРм. Вид дървен мате- риал - обработен корен от шипка. Най-хубавото дър- во за лула е брюер - коре- нът на шипката. (Капи-тал, бр. 6, 2001).

БРЮКСЕЛИЗХЦИЯж. Съоб- разяване на дейността с изискванията на Европейс- кия съюз. Има u положи- телни ефекти от брюксе- лизацията - инфлацията спада^цените се понижа- ват, идват повече чужди

------------------------ 38 —---- инвестиции. (168 часа, 10.12.99) [от собств. Брюк- сел].

БУГЕНВИЛИЯж. Произхож- дащо от Бразилия расте- ние, отглеждано у нас като стайно заради ярките му цветове. Бугенвилията у нас все още е екзотична рядкост. (Ревю, бр. 3,2003) [от$5/?. собств. Bougenville].

БУГИБОРД м. Вид дъска за сърф. Австралийският териер Спинейкър се вози на бугиборд в един от курортните комплекси на Нова Зеландия, (Сега, 6.01.00).

БУДАБАР м. Компилативен албум с подбрани музикал- ни изпълнения. [англ. bud- dha bar].

БУЙм. 1. Спасителна дъска. 2. Шамандура с инсталира- на на нея апаратура за ме- теорологични изследва- ния. В понеделник буят е спрял да предава инфор- мация за движението на въздушните потоци ивъл-

GABEROFF

Page 41: Неологичен речник

-------- 39 ------------------ ------ нението в залива. (Мони-тор, 3.02.00) [англ. Ьоиу].

БУКЛЕТ м. Вложка с тек- стове на песните и друга информация към звуконо- стел. Работата по букле- та беше направена отРаг (вокалиста ни\ по една картинка за всяка песен. (Про-Рок, бр. 5,2002) [англ. booklet].

БУКМЕЙКЪР м. Лице, което записва и приема залозите и изплаща печалбите при различни състезания. ВЕв- ропа букмейкърите вна- сят такси и депозит на организаторите за право да отворят пункт. (Труд, 17.06.99) [англ. bookmaker].

БУКМЕЙКЪРСКИприл. Кой-то се отнася до букмейкър или букмейкърство. “Евро- футбол” - първата лицен- зирана букмейкърска къ- ща у нас. (Труд, 17.06.99).

БУКМЕЙКЪРСТВО ср. Зани- мание на букмейкър. Бук- мейкърството е страхо- тен бизнес. (Труд, 17.06.99).

___________________ БУТЛЕГ БУКСЙРм. Влекач, който се използва за теглене при уп- равление на кънки, ски, сърф и др. Персонален бук- сир на ролери тегли с 25 км в час. (Монитор, 15.06.02).

БУЛДО ср. Вид поплавък за въдица, който е с метална втулка. Около 3/4 от бул- дото плава над водата и лесно се забелязва от въ- дичаря. (Монитор, 12.01.02).

БУРКАж. Дълга женска дре- ха с покривало за главата в Афганистан.Же«а, облече- на в традиционната бур- ка, пазарува в Кабул. (Мо-нитор, 17.02.02).

БУТЛЕГм. Незаконен запис по време на концертно из- пълнение, който се прода- ва на звуков носител. Освен законните трейлъри и рекламни материали на новите филми в мрежата могат да се открият и много бутлези и пиратс- ки копия на нашумели заг- лавия. (Монитор, 9.06.00) [англ. bootleg].

н ю ао ш ч е н ре ч н и к

Page 42: Неологичен речник

БЪГБЪГм.Комп.Де^т^с^ де- фект в компютърна прог- рама, който води до сри- вове в работата й. Разуча- ва нови и нови версии, кои- то всеки път са почти съ- върилени, а впоследствие пълни с бъгове. (Капитал, 18.11.00). Графиката е чу- десна за скромните сис- темни изисквания, а бъго- вете са пренебрежимо дребни. (Монитор, 12.01.01). Няма недоизпипани мо- менти, новите възмож- ности се появяват в игра- та почти завършени, бъ-гове се срещат изключи- телно рядко. (Монитор, 3.03.02) [англ. bug].

бъ л г аро фо би яж. Омраза към България и българите; българофобство. У нас се надига българофобия. (Монитор, 21.03.02).

БЪЛГАРОФОБСКИ прил. Който е свързан с българо-фобия. В българофобския щурм участва и *24 часа”. (Монитор, 21.03.02).

------------------------ 40 -------- БЪНДЖИСТ м. Спортист, който практикува бънджи- скокове. Бънджистите ска чаха от 200м висок въ - жен мост над пропаст с малко поточе на дъното. (Монитор, 20.05.99). Тоеа е моментът, в който в тя- лото на бънджиста се от- деля ударна доза адрена- лин. (Монитор, 25.05.02).

бю джетн и к м. Служител от фирма, който е на бюд- жетна издръжка.Ьк^Ь/сет- ниците се интегрират и приучават на послуилание. (Монитор, 18.03.00).

БЮРМАНСКИ прил. КОЙТО се отнася до БЮРМ (Бив- ша югославска република Македония). Тъжна глед- ка е панорамата на бюр- манската публицистика, в която подозренията око- ло всеки, дори личен кон- такт с българи се превръ- ща в събитие. (Монитор, 23.10.00).

• БЯЛ БРАК. Фиктивен брак в друга държава с местно

GAÖEROFF

Page 43: Неологичен речник

• ВАКУУМНА БОМБА—,___ 41 ----------------------- -лице с цел придобиване на гражданство. Сключи бял брак е родината на валса. (168 часа, бр. 48,1999).

• БЯЛ ШУМ. Специфично електромагнитно излъчва- не, което блокира нежела- но записване на разговор. Може и просто да блоки- рате скритите касетофо- ни суред за произвеждане на бял шум. (Труд, 1.04.00).

• БЯЛО ПАРТИ Парти, на което всички присъстващи са облечени в бели дрехи. “Диор” стъпи е София с бяло парти, (Труд, 2.10.99).

ß• ВПРАВ ТЕКСТ.Ъ директно изказване, без заобикалки. Най-после вчера премие- рът Костов съобщи е прав текст от парламентар- ната трибуна кои са били първите грижи на неговия кабинет. (Монитор, 3.04.99).

• в ре ал н о в ре м е . В непос-

редствено протичащия мо- мент, без забавяне.ронната реклама продава е реално време. (Медиа& реклама, бр. 3, 2000).

ВАГЛЕРМ. Плувка за риболов с по-голяма дължина и уве- личено тегло. Свръхтегло- то на ваглерите позволява да бъдат изхвърляни на голямо разстояние от брега, когато сладковод- ните са се оттеглили е дълбокото. (Монитор, 1.06.02) \англ. waggler].

• ВАКУУМНА БОМБА. Мощ- но оръжие, при чието действие земни кухини се изпълват с взривно вещес- тво в аерозолна форма, ка-то избухването е съпрово- дено с висока температура и налягане и с абсорбира- не на кислорода от възду- ха. Руското командване май се готви да използва вакуумни бомби при ата~ ката срещу Грозни. (24 ча-са, 11.12.99). Руската ави~ ация използва най-опасни-

НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 44: Неологичен речник

ВЕЛЙКДЕНЕЦ_____________me си вакуумни бомби е Че- чения. (Монитор, 30.09.00).

ВЕЛЙКДЕНЕЦм. Разг. Участ- ник в провежданите по идея на правителството срещи на българите в чужбина “Българският Великден”. На 16 април великденци ще дискутират по теми е Бургас,Елена,Габрово и др. (Монитор, 10.04.01).

ВЕЛЙКДЕНКА ж. Жена ве- ликденец. Покрай Нико~ лай Василев за каузата е привлечена и друга велик- денка ~ Любка Качакова. (Капитал, бр. 20, 19.05.01).

• ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ. Комп. Скрита възможност на компютърна програма. Хората събират и допъл- ват своята колекция от великденски яйца или я предоставят за всеобщо разглеждане е Интернет. (Монитор, 23.01.01).

ВЕЛЙКДЕНЧЕ ср. Умал. Ве- ликденец.йз страната ле- тяха MUHucmepcKU лиму- зинщ политици се среща-

----------------------- 42 -------- ха с великденчета и изби- ратели ту на църковна служба, ту на фона на ев- ропейски знамена. (Капи-тал, бр. 16, 21.04.01).

в е л о л о дк аж. Плавателно средство с кокпит за управ- ляващия и педали за зад- вижване. Французинът Емануел Кондри прекоси почти целия Атланти чес- ки океащ въртейки педа- лите на направената по негов план велолодка. (Мо-нитор, 25.03.00).

ВЕЛОСИПЕДЙРАМгл. Снаб- дявам улица с алея за ве- лосипеди; пригаждам за движение на велосипеди. Велосипедирайте улици- те\ (БНТ, К1, 15.05.02).

ВЕНГЕср. Бот. Африканско дърво с черна дървесина, използвана за производст- во на мебели; Millettia lau- renti. През миналата годи- на актуални за кухните бяха меките оранжеви цветове, а през тази годи- на се завръщат естестве-

GABEROFF

Page 45: Неологичен речник

в и Аг ра-------- 43 ------------------------ ните фурнири - венге, дъб и череша. (Капитал, бр. 37, 2002). [англ. wenge].

ВЕНДИНГАВТОМАТ М. Мо- нетен автомат за продажба на стоки, предимно храни и напитки. За момента не е оформен типичен собст- веник на вендинг-авто- мат. (Капитал, бр. 23, 9.06.01) [англ. vending].

ВЕНДИНГБЙЗНЕСМ. Бизнес, в който се работи чрез вендинг-машини. Вендинг- бизнесът се разрастеа под критичния поглед на соб- ствениците на кафенета. (Капитал, бр. 23, 9.06.01).

ВЕНДИНГ-МАШЙНА ж. Вен- динг-автомат. Вен дингма- шините видимо са пече- ливши. (Капитал, бр. 23, 9.06.01) [англ. vending ma-chine].

ВЕСЕЛБАРм.Разг. Участник във веселбъ.Гласът й оба- че приковава вниманието на ееселбарите, който замечтано похапеат ро~ зов захарен памук. (168

часа, 12.04.02). в етро брАн м . Защитна пло- ча, която се монтира в от- крити автомобили, за да спира вятъра. При спокой- но темпо ще пътувате добре и без ветробран. (MSAT, 5.11.00).

ВЕШЪРТм. Блуза с къс ръкав и V-образно деколте. “Ве- раком” шие фланелки тип тиилърт, вешърт и лакос- та. (Монитор, 21.07.99).

ВЗЛОМЯВАМнесв. и ВЗЛОМЯ се. Отварям с взлом. Бан- дшпите елезли пърео през недобре затворен про- зорец, след което езломи- ли три врати. (Монитор, 28.06.01).

BMÄTPA ж. Прен. Стимула- тор. За блясък е очите на присъстеащите домаки- ните отсега са приготви- ли несметни количества еина и ракии от специал- ната селекция “Еликсири- те на любовта”, прочули се катобългарската виаг- ра. (Труд, 1.02.99).

НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 46: Неологичен речник

44ВИБРОЗВЪНЕНЕ___________ВИБРОЗВЪНЕНЕ ср. Сигна- лизиране за повикване по мобилен телефон чрез виб- рация; вибриращо звънене. Телефонът има добра чув~ ствителност и впечатля- ващо виброзвънене. (Мони-тор, 8.01.01).

в и бро м ас аж м . Масаж, осъществяван чрез вибри- ращ уред. На сайта нова- та програма е простран- но рекламирана като при- ятна грижа посредством вибромасаж за потреби- теля по всяко време и на всяко място. (Монитор, 26.04.03).

ВИБРОМАСАЖОР м . Уред за вибромасаж. Nokia слу- жат и за вибромасажори. (Монитор, 26.04.03).

ВИДЕОАРТм. Модерно нап- равление в съвременното изкуство, при което се из- ползва видеотехника. Ви- деоартът далеч не е пос- ледният писък на изобра- зителното изкуство в Ka-nada. (Монитор, 4.10.99)

[англ. video art].ВИДЕОДЙСКм. Двустранно отразяващ оптичен диск за четене на информация. Нов видеодиск. (Монитор, 9.10.99). В началото на месеца ще се появи и двой- ният видеодиск от Петия фестивал “Тракия фолк” 2003. (тв Планета, 27.06.03).

ВИДЕОИНСТАЛАЦИЯ Ж. Изк. Произведение на съв-ременното изкуство, което използва видеотехника и представя монтиран виде- озапис. Центърът за съв- ременно изкуство стар- тира неофициално феста с няколко дни по-рано с из- ложба на 19 вибеоинста- лации от канадскихубож- ници. (Монитор, 4.10.99).

ВИДЕОМ м. Изк. Колаж, обикновено комбинация от фотография или предмет и текст. Два сензационни ви- деома наВознесенски. (Мо-нитор, 5.06.99).

ВИДЕОТЕКАРм . Собственик на видеотека за отдаване

САЖОГГ

Page 47: Неологичен речник

-------- 45 ------ ----------------- на филми под наем. Г-н Минчев отрича, че изку- пува бизнеса на видеоте- карите. (Капитал, бр. 40, 2002).

ВИДЕОУОКМЕНм. Портати- вен многофункционален апарат с екран и харддиск, цифров видеоплеър, както и възможност за съхраня- ване и разглеждане на снимки. Това технологич- но чудо носи прозаичното имеАУ 320 и е първият ви- деоуокмен на американс- ката компания Awchos. (Мениджър, бр. 6, 2003).

в и де о фо рм ат м. Разно- видност във видеоизобра- жението с различни въз- можности. DVD е най-бър- зо развиващият се видео-формат в света и обрича на скорошна смърт дру- гите технологии за до- машно гледане. (Монитор, 9.10,99).

в и зажй с т м. Специалист по художествен грим.Ирез този сезон визажистите

_______ ВИНКУЛЙРАМ предлагат една богата u разнообразна цветова га- ма. (168 часа, 15.02.02).виктимизАция ж. Спец. Превръщане в жертва на престъпление. Превръща- нето на Босна, а впоследс- meue u на целшпе Югоза- падни Балкани в ислямс- ка база се придружава от масиранамедийна викти- мизация на мюсюлманите в тази част на света... (Монитор, 7.04.00) [англ. victimize].

в и к ти м о л Ьг и я ж. Спец. Дял на криминологията, който се занимава с жерт- вата на престъплението. [лат. victime}.

в и н к у л й рам гл. Спец. Ог- раничавам чрез вътрешни правила на дадено дружес- тво продажбата на активи на външни акционери. Ак- циите на “Юпитер” бяха винкулирани до февруари тази година, когато акци- онеритепромениха уста- ва, за да улеснят смяната

НЕОАОГИЧЕП РЕЧНИК

Page 48: Неологичен речник

ВИОЛЕТООК_______ __на мажоритарния собст- веник. (Монитор, 22.04.02).

ВИОЛЕТООК прил. Който е с виолетови на цвят очи. Виолетооката Натали Имбрулия стана лице на престижната козметич- на фирма “ТГОреал”. (Мо-нитор, 2.06.02).

ВИРУСОПЙСАЧ м. Човек, който създава компютърни вируси. Има ли известен български вирусолог и съ- ответно вирусописач е мо- мента! (Капитал, 31.03.01).

ВИТРАЖЙСТ м. Художник, който изработва витражи. Варненската галерия се посвети на двама витра- жисти. (Монитор, 2.09.02).ВИЦЕПРЕМИЕРСТВАМ гл.Изпълнявам длъжността на вицепремиер. // ВИЦЕИРЕ- МИЕРСТВАНЕ ср. Om eu- цепремиерстването на Ру- мен Гечев е кабинета на Ви- деное му останаха слава- та на икономиста... и два прякора. (Труд, 16.07.00).

ВЛАСТОМАНм . Човек, кой-

------------------------ 46 -------- то се стреми към полити- ческа или държавна власт. Не сме властомани, но хо- рата все пак очакват от нас нещо по-различно. (Монитор, 26.06.00).

ВОАЙОР м. Лице, което е склонно към наблюдение на интимни моменти от жи- вота на друг човек, обикн. за получаване на сексуал- но удоволствие.

ВОАЙОРЙЗЪМм. Занимание на воайор. Което пък на~ кара психолозите около Сена да отбележат, че е страната им освен воайо- ризма започва да процъф- тява и мазохизмът. (Мо-нитор, 24.05.01) [фр. voyeur- isme].

ВОБЛЕРм. Изкуствена при- мамка за риболов, имити- раща пъстра рибка. Фин- ландската фирма катего- рично държи лидерската позиция е света сред про- изеодителите на дървени воблери. (Монитор, 23.02.01) [нем. Wobbler].

GA№OFF

Page 49: Неологичен речник

_____ 47 ---------------------- -ВОДОРАСЛОТЕРАПИЯ Ж. Използване на водорасли като спомагателно лечеб- но средство. Тоеа елечение чрез морска вода и продук- ти - морски къпания, пя- съколечение, топли морс-ки вани, морска кал, водо- раслотерапия. (Монитор, 22.02.01).

ВОЖДЙЗЪМ м. Склонност към налагане на мнението само на един човек при ръ- ководене на организация. Един час премиерът гово- ри за вождизма, корупци- ята, високомерието и ка- риеризма сред сините. (24 часа, 27.02.00).

ВРЕМЕЕМЪК прил. Който изисква много време за осъществяването си.Въоб- ще на тема геймплей всич- ко е много изпипано, но ра- зучаеането е малко слож- но и времеемко, което ед~ ва ли ще се понраеи на по- нетърпеливите геймъри. (Монитор, 21.07.02).

• ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕ-

________________ВХОДЙРАМ НОСТТА. Наука, занимава- ща се с уменията за осъще- ствяване на контакт между организации или институ- ции и обществеността; пиар. Професиятпа PR (пъблик рилейшънс) ~~ или, казано по нашенски, еръз- ки с обществеността ~ упорито се бори за място под слънцето. (Седмичен Труд, бр. 26,1999).

• ВСИЧКО ВЦЕНАТА. Систе- ма за предлагане на турис- тически услуги, при която в първоначално догова- ряната цена са включени всички плащания. Ноеите оферти “всичко е цената” включват обяд е басейн и вечеря. (Труд, 18.06.00).

ВХОДЙРАМгл. Завеждам до- кумент с входящ номер. Въпреки че разпореждане- то на Софийски градски съд е входирано е Народ- ното събрание един ден преди да бъде избран нов член на СЕМ. (Монитор, 4.03.02).

НЮЛОГИЧЕН РЕЧШ1К

Page 50: Неологичен речник

z• Г-8. Групата на осемте най- развити държави в света: САЩ, Франция, Германия, Великобритания, Япония, Италия, Канада и Русия. Среща на Г-8. (Труд, 21.07.00).гАвъРм.Ирон. Кавър с цел иронизиране или постига- не на хумористичен ефект. Замислихме това парче като гавър съссръбската музика. (24 часа, 15.05.99). Скандалният варненски рапър Мишо Шамара гос- тува на “Каналето” в руб- риката “Гавър на седми- цата”. (Монитор, 15.05.02) [от гавра + кавър].

ГАЙД м. Информационен справочник; гид. Разбира се, културният гайд на София не изключва и та- ка наречената култура на храненето. (Медиа Свят, бр. 1, 2002) [англ. guide].

----------------- ------- 48 ------- - ГАРВАНОКОС прил. Който има коса с гарваново черен п^ях.Красотата на гарва- нокосата водеща на БНТ от “Денят започва” наис- тина е впечатляваща. (Монитор, 4.10.02).

ГАСТРОЛЬОР м. Криминал- но проявено лице, което върши престъпна дейност в друго населено място. Между гастролъорите има следствени или под- съдими, който търсят убежище в големия град. (Труд, 29.03.99). Специали- зирана хайка за прочист- ване на Варна от просяци и скитници гастрольори организираха местните полицаи през почивните дни. (Монитор, 19.04.99).

ГВЕНОНм. Зоол. Дългоопа- шата африканска маймуна. Дарените екземпляри са от доста разпростране- ните породи гвенон има- как. (Монитор, 25.11.00) [англ. guenon].

ГЕЙ-. Първа съставна част на

Page 51: Неологичен речник

ГЕНПЛАН_____ 49 _______________ сложни думи със значение ‘който се отнася до гей’.

ГЕЙМИНГм. Хазартна прис- трастеност към компю- търни игри. В края на вся- ка пролет в продължение на три дни столицата на американската филмова индустрия се преобразява вМека на гейминга.(Кти- тал, 9.06.01) [англ. gameingj.

ГЕЙМКА ж. Разг. Компю- търна игра. Все още се опитват да бъдат зага- дъчни и не казват кога точно ще излязат дълго- очакваните геймки. (Ка-питал, 9.06.01).

ГЕЙМПЛЕЙ м. Последова- телност в развитието на компютърна игра. Геймп- леят е толкова прецизно балансиран, че и излезлите от детска възраст играчи ще се забавляват истинс- ки. (Монитор, 12.01.01). В какво се състои геймп- леят на тази игра. кое трябва да ме радва в неяЧ (PC С1иЬбр. 11,2001)

[англ. gameplay].ГЕНГЕср. Мед. Хеморагична треска, предавана чрез ухапване от комар. В Куба заболеваемостта от генге взима застрашителни размери. (Монитор, 28.02.02).ГЕНДЙР м. Разг. Генерален директор.

ГЕНДЙРКА ж. Разг. Жена гендир. Да. но една сбърка- на кампания не можа да бъде изправена от още no- сбъркана гендирка. (Мони-тор, 8.12.01).

ГЕНЕТА ж. Зоол. Вид дива котка, произлизаща от Аф- рика, Близкия изток и Юго- западна Европа, с петнис- та окраска, остра муцуна и дълга опашка. Тигрова ге- нета. (Монитор, 16.12.00) [лат. genetta].

ГЕНПЛАН м. Генерален план. Никой не се осмели да назове името на ар- хитекта. което ще стои зад новия генплан. (Труд, 27.03.99). Новият генплан на столицата готов до

НЕОАОГИЧЕН РЕЧШК

Page 52: Неологичен речник

ГЕТОИЗАЦИЯ______________февруари 2003 г. (Монитор, 19.06.02).

ГЕТОИЗАцияж. Превръща- не в гето. Тя означава междуетническо напре- жение, изолация на маке- донския народ и гетоиза- ция на албанците в стра* ната. (24 часа, 17.11.99). Та Михаил Иванов се бори срещу гетоизацията. (Монитор, 8.07.02).

ГИГм. Сценична изява - ат- рактивно поведение на из- пълнители на модерна му- зика или джаз по време на концерт за забавление на публиката. Преди няколко седмици свирихме на рож- ден ден в Стокхолм и това беше един гиг, който опре- делено ще запомним зави- наги. (Про-Рок, бр. 2,2002). Това може да се наблюда- ва в задаващото се DVD, документирало същия гиг и същите герои. (Капитал, бр. 13, 30.03.02) [англ. gig].

ГЛАВ-. Първа съставна част на сложни думи със значе-

--------------- -------- 50 -------- ние ‘главен’: главпрокурор, главсекретар.

ГЛАВСЕКм. Главен секретар. Минъорски усилия поло- жиха журналистите от няколко издания да уста- новят откъде е взел пари- те за своя нов дом главсе- кът на СДС ХристоБисе- ров. (Монитор, 27.02.99). Главсекът на МВР Б. По- пов обяснява no стълбите на шефа на следствието Б. Рашков взаимодействи- ето на институциите в борбата с престъпност- та. (Монитор, 10.03.00).

ГЛАДИАТОРм. Фитнесуред, на който се изпълняват различни упражнения за всички групи мускули. До- като той вдигаше щанги и се бореиле с гладиатора, шофъорът му откара ко- лата пред холдинга. (Мо-нитор, 7.03.02).

ГЛЮКОМЕРм. Апарат, кой-то измерва нивото на кръв- ната захар. Бързо и лесно, навсякъде и no всяко време,

GAbEDOFF

Page 53: Неологичен речник

• ГОЛЯМШЛЕМ-------- 51 ---- —-------------- глюкомерите на ARKRAY гарантират спокойствие и сигурност на диабети- ците. (Труд, 8.11.99).

г л о бал и зА то рм . Лице, кое- то провежда глобализация. Днешните глобализатори ни натрапват мнението си. (Монитор, 11.02.02).

ГЛОБАЛИЗАЦИОНЕН прил. Който е свързан с глоба-лизация. България е обект на глобализационен на- тиск не от вчера. (Мони-тор, 4.05.00).

ГЛОБАЛИСТ м. Привърже- ник на глобализацията.Яе могат да бъдат ефекти- вен коректив срещу експе- риментите на глобалис- тите в парламента и пра- вителството. (Монитор, 26.04.00).

ГЛОБОФОБИЯж. Движение, насочено срещу глобали- зацията. Защо точно в държавата двигател на глобализацията САЩнай- яростно се появи и глобофо- бията. (Монитор, 4.05.00).

ГОЛЙСТм. Полит. Привър- женик или последовател на политиката, провеждана от Шарл де Гол. Единствена- та разлика между социа- листа Жоспен и голиста Ширак бе в обещанието на Ширакда отмени ЗЗ-часо- вата работна седмица, въведена от Жоспен. (Мо-нитор, 25.04.02).

ГОЛЙСТКИ прил. Който се отнася до гстъст.Взема на въоръжение стария голи- стки лозунг “Европа на отечествата”. (Монитор, 25.04.02).

ГОЛФАДЖИЯм. Разг. Лице, което играе голф. Запален голфаджия обаче е ексбан- керът от Първа частна банкаВ. Йосифов. (168 ча-са, 28.01.00).♦ ГОЛЯМШЛЕМ. 1. Спорт. В тениса - верига от състе- зания. 2. Прен. Всички златни медали в състеза- т^.Голям шлем от тит- ли очакват е “Левскй” за 85-годишнината. (Мони-

ИЕОАОШЧЕНРЕЧННК

Page 54: Неологичен речник

ГОМАЖ___________________тор, 20.05.99). ^Петлите^ направиха Голям шлем, побеждавайки всичките си противници, и същевре- менно сложиха край на до~ миниращата роля наАнг- лия в последните две из- дания на надпреварата. (Монитор, 8.04.02).

ГОМАЖм. Козметична про- цедура за излющване на кожата. Гомажът на лице- то продължава три мину- ти. (Сега, 16.10.99).

ГОРЙЛА ж. Прен. Жарг. Бо- дигард. Красивата Дже- нифър Лопес била пазена от горили, бивши служи- тели на ЦРУ и ФБР. (Мо-нитор, 16.11.02).

ГОСТ-ВОКАЛЙСТ м, Изпъл- нител, който концертира заедно с друга група. Гост- вокалист е известната из- пълнителка на цйгански и руски романси Лина Узу- нова. (Монитор, 26.02.99).

ГРАБАТОЛОГИЯж. Колекци- ониране на вратовръзки. Шампион по грабатология

------------------------ 52 ■---- — е ТомХолме отВеликобри- тания. (Монитор, 24.04.99).

ГРАБЕЖАДЖИЯм. Разг. Чо-век, който извършва гра- беж.Хванали сме грабежа- джиите.(ЪТУ915.01.02).

ГРАТИНЙРАМгл. Запичам до образуване на кора. Поръ- сете с кашкавала u грати- нирайте около 15 минути до златисто. (Ревю, бр. 4, 2001) [англ. gratin].

ГРАФИКАТУРА ж. Изк. Нап- равление в изкуството и създадените в този стил произведения, комбинация от карикатура и различни изобразителни средства - графика, пластика и др. Според Газдов показаните работи в изложбата са еротични графикатури, изпълнени с етични сред-ства. (Монитор, 27.03.99).

• ГРАФИТНА БОМБА. Кон- тейнер със специално об- работени графитни нишки, който поразяват електроп- роводната мрежа и вклю- чените към нея съоръже-

GÄßKOff

Page 55: Неологичен речник

-------- 53 ------------------------ ния. Изтребителите на- паднаха за трети път от началото на войната със секретните графитни бомби. (24 часа, 15.05.99).

г ръ бн ак о тро ш А ч м . Разг. Кечист. Гръбнакотроша- чите вилнеят и в нета. (Капитал, бр. 35,1.09.01).

ГУВЕРНЬОРм. Главен пред- ставител на държава в международна финансова институция. Заминават днес за Киев на годииша- та среща на гуверньорите от Холандската група в МВФ и Световната банка. (Монитор, 18.03.00).

ГУМЕНЕТКИсамо мн. Леки и пластични обувки за скал- но катерене от прилепваща материя. Гуменетките трябва да пасват до ми- лиметър към ходилото, (Монитор, 29.07.00).

ГУРХШм. Спорт. Създадена в бившите съветски репуб- лики спортна борба, по- добна на джудото, при коя-то се точкуват само хвър-

___________________ ГЪЛТАЧ лянията. Българинът Иван Василев-Шони е избран за вицепрезидент на светов-ната федерация понов вид борба - гураш. (Монитор, 2.10.99).

ГУРМЕм. Ценител, познавач на добрата кухня и напит- ки; гастроном. Нека хвър- лим поглед към една често пренебрегвана, но особено важна страна от негова- та личност - същността му на гурме. (Капитал, бр. 3, 2003) [фр. gourmet].

ГУРМЕ-PECTOPÄHT м . Рес- торант за познавачи, за гастрономи. “Пъдпъдъци- те” е по-скоро гурме-рес- торант с елегантно нами- гане към живота извън града. (Монитор, 22.07.00).

ГЪЛТХЧм.Разг. Човек, кой-то транзитира наркотици, като ги поглъща в специал- ни опаковки. Когато за по- вече от 10 часа клиентът отказва да пие дори вода. това е повод за съмнение^ че е гълтач. (168 часа,

НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 56: Неологичен речник

ГЪНЪР24.12.99).

ГЪНЪРм. Разг. Член на гру- пата ‘Тьнс ен’ Роузис”. Лро- ектът трябва да се появи до месеЦу защото след то- ва гънърите би трябвало да стартират турне с бандата на Ангъс Йънг. (Капитал, бр. 19,12.05.01).

ДХЖДЕШм. Арабско облек- ло. Само на паспортния контрол са облечени в ти- пичните арабски дрехи - даждеьи. (Монитор, 18.03.01).

ДАЛАВЕРАДЖИЙСТВО ср.Разг. Постъпка или поведе- ние на човек, който се за- нимава с далавери. Кога ще спре далавераджийст- вото? (Монитор, 6.03.02).

ДАУНЛОУД м. Инф. Прех- върляне на данни, копира- не на файлове от Интернет в локален носител. Даун- лоудът u стартирането на хотбара са много усъ-

---------------- -------- 54 ----- — вършенствани и улесня- ват максимално потреби- теля. (Монитор, 11.02.00). Идеята на тази програма отново е за откриване и даунлоуд на всякакви видо- ве файлове от мрежата. (Капитал, 14.10.00) [англ. download].

дау н л Ьу дв ам несв. и ДАУНЛОУДНА Св. Инф. Из- вършвам даунлоуд. Кога- то най-после я даунлоуд- нах и я стартираХу нало- жи се да мина през още един бавен и мъчителен процес на инсталиране. (Капитал, бр. 41,2000) [англ. download + -вам/-на].

ДАУНТАУН м . Централна търговска градска част. Двамата се движеха без охрана, но бяха придру- жавани от младеж, кой-то ги ориентираше в по- тайностите на столич- ния даунтаун. (Капитал, бр. 25,2001). Противно на очакванията огромният овал е доста близо до даун-

GAHPOFF

Page 57: Неологичен речник

-------- 55 ДЕКАНТЕРАтауна на Индианаполис. (Труд, 29.09.02) [англ. down-town],

ДАЯКИсамомн. Местно ин- донезийско население (о. Борнео). В продължение на векове даяките в Индо-незия9 познати в целия свят като лоеци на глави, са били мамени и ограбва- ни от заселници. (Неделен Стандарт, 4.03.01).

ДВУВРАТКА ж. Разг. Авто- мобил с две врати. На засе- данието на министрите го докара черен мерцедес с почти толкова черни стъкла, спортен модел, двувратка и въобще... (Ка-питал, бр. 31, 3.08.02).

де бал к ан и зАц и яж. Пре-махване на политическата и икономическата неста- билност.Време е за дебал- канизация на Балканите. (Монитор, 24.10.00).

ДЕВОЛЮШЪНм. Спец. Прех- върляне на изключителни права на област за органи- зиране и управление на об-

разованието, здравеопаз- ването и местната сигур- ност. Децентрализация и деволюшън не се припокри- вапц не съвпадат. (Мони-тор, 11.04.02) [англ. devolu- sion].

де зак ари зАц и яж. Процес на почистване от акари. В тази връзка отХЕИса из- пратили предписания до кметовете за спешна де- закаризация на тревните площи. (Монитор, 12.04.02).

ДЕЗИср. неизм. Разг. Дезин- формация. Пробутаните дези след тоеа биват пред- ставяни пред сенатски ко- мисии като експертни свидетелства. (Монитор, 16.06.00).

ДЕЗИНФЕКТАНТ м. Дезин- фекционно средство. Де- зинфектант срещу газова гангрена гръмна във ви- динската болница. (Труд, 11.04.99).

ДЕКАНТЕРА ж. Гарафа със силно уширена и приплес- ната долна част за утая-

НЮАОГИЧШ РЕЧШК

Page 58: Неологичен речник

ДЕКРИПТЙРАНЕ___________ване на течности. А ко всич- ко е наред, бутилката (с вино - б. м.В. Б.) се изли- ва е декантера. (24 часа, 10.12.00).

ДЕКРИПТЙРАНЕ ср. Разчи- тане на криптиран текст. Криптирането и декрип- тирането изискват упот- ребата на някаква тайна информация. наричана обикноеено ключ. (Капи-тал, бр. 12, 24.03.01).

ДЕМО. Първа съставна част на сложни думи със значе- ние ‘който е предназначен за демонстрация’.

ДЕМОср. Демонстрационен запис или версия на про- дукт - игра, албум и др.Ед- но от най-бомбастичните дема на месеца. (PC Club, бр. 3, 2000) [англ. demo].

ДЕМОЗАПИСм . Демонстра-ционен запис, който позво- лява да се получи първона- чално впечатление за пред- лагания продукт. Включе- ни са още няколко демоза- писа. (24 часа, 27.09.98).

------------------ ------ 56 -------- ДЕМОПАРЧЕ ср. Музикално произведение, представено като демозапис. Към края на 1995 г. започнахме да работим еърху някои за- писи^ който отначало бя- ха замислени като демо- парчета за звукозаписните компании. (Труд, 16.05.98).

ДЕМОСКОП м. Специалист по демоскопия. Демоско- пите “социолози” се въз- държаха от задължи- телния коментар. (Мони-тор, 16.10.99).

ДЕМОСКОПСКИприл. Кой-то е свързан с демоскопия или демоскоп. Демоскопс- ките изследвания основа- телно се пародират. (Мо-нитор, 16.10.99).

ДЕМОСКОПЙЯ ж. Наука за структурата на общество- то и проучване на неговото състояние, нагласи и наме- рения чрез анкети. Ще се разбере съществува ли е България научна социоло- гия (включително и демос-копия). (Монитор, 16.10.99).

GAÖEROFF

Page 59: Неологичен речник

-------- 57 - ---------------------- ДЕНЗИТОМЕТЪР м. Med.Уред за ранна диагности- ка на остеопороза чрез ана- лиз на плътността на кост- ната система; дензиметър. С дензитометъра с голя- ма точност се определя загубата на костно вещес- тво и рискът от счупва- ния. (Труд, 16.01.00).

ДЕНС-. Първа съставна част на сложни думи със значе- ние ‘който се отнася до танц или е свързан с танц’.

ДЕНСМАРАТОН м. Продъл- жителна танцова забава. Денсмаратонът с амери- канския диджей Джош Уинк в пловдивското пана- ирно градче докара до де- лириум 10 хиляди техно- маниаци в нощта срещу събота. (Монитор, 1.03.99).

ДЕНССПЕКТАКЪЛм. Танцов спектакъл. Американска- та танцова трупа, ръко- водена от Каролин Карл~ сън, изнесе денсспектакъ- ла “Бряг от светлинсГ във Венеция^ Италия, на 6

_________ДЕСИ юли. (Стандарт, 7.07.00).

ДЕПРЕСАРм. Разг. Неодобр. Човек, който често изпада вдепресия.

ж. Разг. Нео-добр. Жена депресар. Да не говорим, че не е вечната депресарка. като Ната- ли Имбрулия. (Монитор, 2.11.02).

ДЕПУТАТСТВО ср. събир. Съвкупност, множество от депутати в един парламент или група. Целокупното депутатство поема към Сандански навръх католи- ческия Свети Валентин, за да се обучава. (Монитор, 7.02.02). Жълтото депу-татство подкопава уп- равлението на Симеон. (Монитор, 24.02.02).

ДЕПУТАТША ж. Ирон. Съп- руга на депутат. Открад- наха само едни джапанки на господин депутата и една пудриера на госпожа депутатшата. (Монитор, 24.05.03).фСИср. Музикално направ-

НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 60: Неологичен речник

ДЕТление, смесващо традици- онна индийска музика с ак- туалнитехип-хоп, електро- ника или с ритми от други региони. Деси е съвремен- ното, по-забавното изме- рение на банграта - авнен- тичния азиатски уърлд. (Капитал light, бр. 7,2003).

ДЕТ м. Детметъл. Морбид Ейнджъл забиват брута- лен гробищен dem. (Хаос, бр. 14, 2000). Двуличният проект се мотае между мелодичния dem и блека. (Хаос, бр. 15, 2000) [англ. death].

ДЕТ~. Първа съставна част на сложни думи със значение ‘който се отнася до детме-тъл’.

ДЕТМЕТЪЛ м. Муз. 1. Нап- равление в метъла с бърз ритъм, крясъци, текстове за смърт и ужас. Музиката на "Морбид Ейнджъл” - групата, поставила стан- дартите, изляла форму- лите за детметъла като стил. (Хаос, бр. 14, 2000).

--------------------- 58 -------- 2. Привърженик или изпъл- нител на музика в това нап- равление. 3. Като неизм. прил. Специални гости втората вечер ще бъдат гръцките детметъл звез- ди “Ротинг Крайст”. (Мо-нитор, 17.07.99) [англ. death-metal].

детм етъ л к а ж. Жена дет- метьл (във 2. знач.). А бе mu въобще виждал ли си сред- ностатистическа детме-тълка... (Хаос, бр. 14,2000).

ДЕТФЕСТ м. Фестивал, на който се изпълнява музика в стил детметъл. Детфест вБургасза пети път. (Мо-нитор, 17.07.99).

ДЕФЛЕКТОР м. Аеродина- мичен елемент, прикрепен към предната част на каро- серията на състезателен автомобил. Сигналът за нередовните дефлектори на болидите на “Ферари” е дошъл от кръвния враг "Макларън”. (Труд, 20,10.00). Не е сигурно дали уреди- те за измерване на въпрос-

GAWOFF

Page 61: Неологичен речник

__ 59 _____________ _ ___________ джингълните дефлектори са мина- жения. (Монитор, 9.02.02) ли преглед за прецизност. [англ. jerk].(24 часа, 24.10.99) [англ. ДЖЕТ-СКЙсамо мн. Воденdeflector].

ДЕХИДРАТОР м. Домакинс- ки прибор за извличане на течностите от плодове и зеленчуци за по-дългото им съхраняване. Дехидра- торът за няколко секунди буквално изсмуква еодата от плодовете и зеленчуци- те. (Стандарт, 17.05.02).

джАКУЗИср. Вана с хидро и/ или аеромасаж. Фирма “Нола 7”ЕДДА - проекти- ране9 доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на плувни басейни, сауни и джакузи. (от итал. собств. Jacuzzi).

ДЖЕРКм. Утежнена дърве- на примамка за риболов, която имитира чрез завих- ряния движенията на малка риба и се използва за привличане на хищни риби. Предимството на джерковете е9 че извърш- ват по-разнообразни дви~

спорт - управление на джет. Първото съвместно състезание no джет-ски и уиндсърф за купа “Бълга- рия” се състоя през мина- лия уикенд в морския ни курорт Слънчев бряг. (Мо-нитор, 17.06.00).

ДЖИГм. Рибарска кука.Раз- работени са и специални модели плувки за ловене с черееи, тесто за пъстър- ви, туистери, джигове и воблери. (Монитор, 3.08.02) [англ. jig].

ДЖИЕСЕМм. Мобилен теле- фон, обслужван по цифро- ва комуникационна мрежа. Несеретейците ползват и безплатни джиесеми. (Труд, 11.12.00) [англ. GSM/ Global System of Mobile Tele-communications].

ДЖИНГЪЛ м. Звънтене, дрънкане в музикален мо- тив. Характерна особе- ност на предаването е из-

НЕОАОГИЧЕИ РЕЧНИК

Page 62: Неологичен речник

ДЖИ ПИ EC ползването на всевъзмож- ни звукови ефекти и спе~ циално изработени джин- гли. (Монитор, 14.05.99) [англ, jingle].

ДЖИ ПИ EC м. Локализира- що устройство, което ра- боти чрез световната мре- жа GPS. Въртях нагоре do 3000 мисе ориентирах no Джи Пи Еса. (Монитор, 17.08.02) [англ. GPS - Gen-eral Packet Service].

ДЖЙТКАМгл.Жарг. 1. Дви- жа се, разхождам се. Депу- татите пак ще джит- кат с буркани и сирени. (Монитор, 14.04.02). 2. Иг- рая компютърна игра.

ДЖОЙНТ м. само ед, Цигара с марихуана. А ко си мисли- те, че в съвременния свят е нееъзможно човек да пу~ ши свободно джойнт no улиците, да се разхожда сред море от гола плът и дори да се съблече полугол на една пряка от учас- тъка, забравете го. (Стан- дарт, 18.02.00). Манекенка-

—--------------------- 60 ----- --та Кристен Пацик пуши джойнт на подиума, пред- ставяйки тоалет на виен- ската дизайнерка Инес Валентинич. (Монитор, 3.03.01) [англ. joint].

• ДЖОЙНТ ГАРДИЪН. Ми- роопазваща военнаопера- ция, провеждана от KFOR в Косово. Транзитно пре- минаване през територи- ята на Република Бълга- рия в рамките на опера- цията Джойнт гардиън. (Държавен вестник, бр. 58, 1999). Народните предс- тавители обсъждат Джойнт гардиън. (Мони-тор, 27.06.99) [англ. Joint Gardian].

ДЖУЛАЕЦм. Разг. Участник в Джулай морнинг. Джу- лайци дънят“Металика”. (Хай клуб, бр. 27,2002).

• ДЖУЛАЙМОРНИНГ. Праз- ник на хипитата за посре- щане на слънчевия изгрев на 1 юли.Най-хипарската наша рокгрупа ще свири и пее на живо в студиото на

G/ШЮП

Page 63: Неологичен речник

____ - 61 ------------------------“Дарик радио” тази нощ за посрещането на прос- ловутия празник Джу- лай морнинг. (Монитор, 30.06.99). От няколко годи- ни на Джулая ходят пре- димно малолетни деца, който все още успяват да се доберат някак си на стоп доморето. (Монитор, 1.07.00). [англ. July morning].

ДЖЪНГЪЛ м. Музикален стил с бърз ритъм, харак- теризирахц се с барабанни ефекти и дрезгави вокали. Албумите ми принадле- жат към по-екстремното крило от джънгъл музи- ката. (Монитор, 30.01.99). Англичани пристигат за джънгъл парти в “Христо Ботев”. (Монитор, 7.09.99) [англ. jungle].

ДИАБЛОМАНм. Човек, кой-то е пристрастен към ком- пютърната игра “Diablo”. Двамата диабломани нас- коро са сключили брак. (Монитор, 17.03.02).

дЙВЕКСм. Филм, компреси-

___________ ДИЕТУВАМран в компютьрен формат divX. Ъдна от особености- те на дивексшпе е. че се нуждаят от мощен про- цесор. (Капитал light, бр. 10,2003).

ДИВЕЛЪПЪР м. Човек, кой-то спомага за развитието и усъвършенстването на не- що; създател. Дивелъпъ- рите на малкия, но кра- cue плеър Sonique наскоро сключиха голяма и изгод- на сделка... (Капитал, бр. 40/7.10.00) [англ. developer].

ДИГИТАЛКА ж. Разг. Диги- тален фотоапарат. Аня> за ужас на японците, който безшумно снимали с мини- атюрни дигиталки, шум- но се разщракала. (Мони-тор, 14.11.02).

ДИДЖЕЙСТВАМ гл. Работя като диджей. След като си седи е България и диджей- стеа no радиото. (Неделен Стандарт, 25.02.01).

ДИЕТУВАМ несе. Спазвам диета. // ДИЕТУВАНЕср. Ед - на от основните причини

НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 64: Неологичен речник

ДИЖЕСТЙВза това е тоталната за- висимост към диетуване- то9 която се развива бър- зо. 95 от всеки сто диету- ващи възвръщат за шест месеца след прекратяване на диетата старото си тегло. (Монитор, 22.11.01).

ДИЖЕСТЙВ м. Алкохол, кой-то се приема след храненс- то за по-добро храносми- лане. Към сметката под- насят като дижестив чашка десертно вино или смокинова ракия - малък жест от “Ла Гондола”. (Монитор, 3.07.99) [фр. —* англ. digestive].

ди зл е к с и я ж. Мед. Забо- ляване, проявяващо се в невъзможност да се усвои четенето. Според него диз- лексията е свързана със затруднено чуване. (Мони-тор, 24.08.99).

ДЙНГИср. Надуваема лодка с двигател и подемно кри- ло; комбинация междудел- тапланер и хидроплан. Малкото двуместно динги

------------------------ 62 -------- се вдига над водата и за- почва да набирауверено ви- сочина. (Монитор, 29.04.00).

ди н и Хда ж. Празник на ди- нята с различни състезания и забавления. Силен насре- щен вятър затрудни над- преварата в коронната дисциплина на диниада- та. (Монитор, 24.07.99).

ДИНОМАНИЯ ж. Стремеж към изобразяване на дино- заври; динозавромания. Въпреки чеминаха някол-ко години от последната серия на култовия филм, диноманията продължа- ва.(РС Club, бр. 11,2001).

ДИОКСЙНМ. Високотоксич- но съединение, което се от- деля при горивен процес. България започва да мери въздуха от днес за отров- ните вещества диоксин и фурани. (24 часа, 5.04.99).

ДЙСКУСм. Зоол. Декоратив- на пъстроцветна аквари- умна риба със странично сплеснато тяло, произхож- даща от Бразилия. Диску-

Page 65: Неологичен речник

-------- 63 ------------------------ сите приличат на голямо шарено копче, с изключи- телно изразителни очи. (Монитор, 9.10.99).

ДИСПЕНСЪРм. Устройство за съхранение и рязане на ролки с тиксо. Лепяща лен- та с диспенсър. (Каталог на Office 1 Superstore) [англ. dispenser].

до м и н Хц и я ж. Превес, преобладаване; доминира- не. Американска домина- ция на халфпайп. (Мони-тор, 13.02.02).дотком м. Инф. 1. Фирма, която е регистрирана и раз- вива дейност в Интернет. От края на 2000 година фа- литите на доткомите ве- че не бяха новина, а спорт. (Капитал, 5.05.01). 2. Като прил. неизм. Който се отна- ся до регистрирана и дейс- тваща в Интернет фирма. Дотком мания. Дотком компания. (Капитал, 5.05.01) [англ. dotcom; по разшире- нието на фирмите при ре- гистрацията им .com].

__________ __________ ДРАФТ ДРАВЙДИ само мн. Народи, населяващи южната част на индийския подконти- нент. Общоиндийско дви- жениеза прогресна драви- дите. (Монитор, 15.04.99).

ДРАЙВТЕСТм. Тест на авто- мобил за установяване на двигателните му качества и поведението му на разли- чен път. Драйвтестът пък щял da е в Албена непос- редствено преди тазго- дишното рали. (24 часа, 13.03.00).

ДРАФТм. Спорт. Система за подбор на спортисти за включване в схемата на отбор. Ала Айверсън изб- ран от клуба като №1 в драфта през 1996 година. (Труд, 27.03.99). Послед- ните двама (футболисти - б. м. В. Б.) преминаха на “Българска армия” през зимния драфт. (Монитор, 6.03.99).Крилото на “сбор- ная” и на ЦСКА - 18-го- дишниятА. Кириленко, бе избран от "Юта джаз”

нюлотчш РЕЧШ1К

Page 66: Неологичен речник

ДРЕГЕР____________ _nod №24 в драфта. (Мони-тор, 2.07.99) [англ. draft].

ДРЕГЕР м. Уред за опреде- ляне на нивото на алкохол в кръвта. Дрегерът пока- зал над 1,2 промила алко-хол в кръвта му. (Мони-тор, 9.03.00) [англ. Dreger].

ДРЕСИНГ м. Сос, заливка.Нежните агнешки илиш- чета с млечно-кисел дре- синг са вкусотия, която не бива да се пропуска. (Мо-нитор, 15.06.02) [англ. dres- sing].

ДРОБЙЛКА ж. Подвижна машина за смилане на рас- тителни отпадъци. Люби- телят градинар судовол- ствие би се поглезил и с градинските дробилки, който смилат клони, клечки и други отпадъци. (Идеален дом, бр. 8, 2000).

ДРОН м. Роботизиран без- пилотен боен самолет. За целта дългият повече от 8 метра дрон ще бъде снаб- ден с две 80-килограмови “умни” бомби, окачени под

—--------------------- 64 --------крилата му. (Труд, 25.06.00) [англ. drone].

ДРУСАНЯКм. Разг. Неодобр. Наркоман.5йи/а йДжери Бери да се окаже най-вид- ният друсаняк и алкохо- лик в града. (Монитор, 31.03.02).

ДРЪМ-ЕНД-БЕЙС м. Музи- кален стил с бърз ритъм, характеризиращ се с бара-банни ефекти и дрезгави, басови вокали; джънгъл. Дръм-енд-бейс или джън-гъл, както някои денсма- ниаци предпочитат да го наричат, е авангарден електронен стил с афри- кански корени. (Монитор, 7.09.99) [англ. dram and bass].

дръм -с еш ън м. Среща на музиканти, занимаващи се с ударни инструменти, на която се импровизира за удоволствие. Прожекция- та ще премине в дръм-се- шън с двама барабанисти и компютърен звук. (Мо-нитор, 8.06.00) [англ. drum-session].

GAbEDOFF

Page 67: Неологичен речник

—— 65 ------------------------ —ДРЪМБР м. Муз. Бараба- нист. В проекта участват ощеЕ. Николов, дръмърът на R.O.B.T.F., М. Ялан- джиев и др. (Капитал, бр. 2, 2003) [англ. drummer].

ДУАТЛОН м. Спорт. Скй“ бягане по определен мар- шрут с пробягване на раз- стоянието в класически и в свободен стил. Междуна- родната федерация поски подготвя нова дисцип- лина за Световната купа по ски-бягане - дуатлон. (Монитор, 24.10.01).

ДЪЛГОПИПХЛЕНприл. Кой-то има дълги пипала. Ска- калците са от дял правок- рили насекоми. В този дял се класифицират три гру- пи - дългопипални, късо- пипални и щурци. (Мони-тор, 19.05.00).

дъ н аджи я м. Разг. Рибар, който практикува дънен риболов. Макар и da има лошата слава на лаком рибок, той (шаранът - б.м. В. Б.) е измъчил 16,8% от

______________Е-КАТАЛОГ заклетите дънаджии. (Труд, 5.04.02).

ДЪРВОНДВТ м. Човек, кой-то практикува екстремен спорт, свързан с изкачване по високо дърво и пребива- ване във висяща палатка. Дървонавтите се радват нанеземни гледкии здрави сънища no клоните. (Мо-нитор, 8.03.03).

сЕ-. Първа част на сложни ду-ми със значение ‘който се отнася до Интернет; елек- тронен’.Е БИЗНЕСМЕН м. Бизнес- мен, собственик на интер-нет клуб. Е-бизнесмен зас- треля съдружник. (Мони-тор, 16.01.02).

Е-КА ТАЛОГм. Каталог на раз- пространявани по електро- нен път продукти. През него потребителят може да изтегли е-каталози no из~ бор... (Капитал, бр. 8,2001).

5. НЮАОПШ РЕЧПНК

Page 68: Неологичен речник

Е-КНЙГАЕ-КНЙГА ж. Книга, разпрос- транявана в Интернет. Но преди няколко години, ко- гато е-книгите за първи път се появиха на пазара, потребителите, водещи се по останал от стотици години навик, ги приеха вяло... (Капитал, бр. 8,2001).

Е-МЕЙЛ м. Електронна по- ща; имейл. На екрана той изглежда като разпечат- ка на е-мейл. (Капитал, бр. 8, 2001).

Е-ТЕКСТЙЛ м. Тькан, която осигурява електрически ве- риги и трансфер на данни в дрехата, изработена от такава тькан. Производи- тпелитпе на е-текстил се стремят най-вече към во- енното приложение на своите продукти. (Мени- джър, бр. 2,2003).

ЕВКСИНЯКм. Коняк, произ- веждан във винарната “Ев- ксиноград”. Тук човек мо-же да опита 12 вида бели вина и 7 вида коняци, наче- ло с прочутия евксиняк.

------------------------ 66 -------- (Монитор, 2.06.02).

ЕВРАЗИЕРм. Зоол. Порода ку- чета, получена при кръстос- ка на чау-чау с вълчи шпиц и след това със самоед. (От Юлиус Випфел през 60-те години на 20 век). Симпа- тичният евразиер ни до- казва, чеи в наили дни мо-же да се направи нова и сполучлива кучешка поро-да. (Труд, 30.11.01).

ЕВРОАТЛАНТЙЗЪМ м. Дви- жение във външната поли- тика за присъединяване към Европейския съюз и НАТО. Започна да пишесъ- щото за капитализма, а напоследък и за евроатлан- тизма. (Монитор, 1.06.99).

ЕВРОАТЛАНТЙЧЕСКИ прил. Който се отнася до Евро-пейския съюз и НАТО. Както САЩ, така и евро- пейските членовенаНАТО задълбочават евроатлан- тическото сътрудничес- тво. (24 часа, 24.02.98). Ев- роатлантически струк- тури. (Монитор, 20.02.99).

GABEPOFF

Page 69: Неологичен речник

--------- 67 --------------------------- Полила най-вероятно ще се присъедини преди нас към евроатлантическите структури. (Труд, 3.03.99).

EBPO3ÖHA ж. Част от Евро-па, в която основна валута е еврото. Еврозоната да обхване и Балканите е един от вариантите да се подкрепи районът след войната. (24 часа, 1.06.99).

ЕВРОИЗХЦИЯж. Въвежданена еврото като основно разплащателно средство. Ако numame мен. не съм противник на евроизация- та, която да замени валут- ния борд, (Труд, 11.06.99).

ЕВРОЙЗБОРИсамо мн. Избо- ри за Европейски парла- мент. На заседание във вторникИзпълнителното бюро на ПАСОК обсъди стратегията на партия- та във връзка с евроизбо- рите. (Монитор, 6.05.99).

ЕВРОИЗЙРАМ СЕгл. Извър- швам евроизация.Българ- ската икономика ще се ев- роизира. (РВТ, 11.12.01).

______________ EBPOHÖMEP е в ро и н те г рАц и я Ж. Ин - теграция към Европейския съюз. България се надява на Полила и за лобиране в процеса на евроинтегра- ция. (Труд, 3.03.99). Въвеж- датучебни часове no евро- интеграция. (Пловдивски Труд, 4.07.00).

е в ро и с л я м м. Вариант на исляма, популярен в Евро- па, който обединява нор- мите на ислямския начин на живот с нормите на ин- дустриалното общество. Характерни за евроисляма са и верността към конс- титуцията, приемането на демокрацията и плура- лизма. (Монитор, 4.03.03).

EBPOKPÄTm . Високопоста- вен служител - член на висш управителен орган на Европейския съюз. Белгия може да разследва еврок- рати. (Труд, 25.01.99) \фр. eurocrate].

ЕВРОНОМЕРм. Регистраци- онен номер, който е съоб- разен със стандартите на

ПЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 70: Неологичен речник

ЕВРОПЕИЗЙРАНЕ__________Европейския съюз. Сла- гат еврономера на леките коли. (24 часа, 6.01.00).

ЕВРОПЕИЗЙРАНЕ ср. При- веждане на икономическа- та и политическата струк- тура в съответствие с изис- кванията на Европейския съюз. Членството на бал- канските страни е EC и НАТО неизбежно минава през европеизирането им. (24 часа, 24.02.98).

ЕВРОСКЕПТЙК м. Човек, който изпитва съмнение в положителния ефект от присъединяването на дър- жава към Европейския съ-юз. Днес. три години след приемането на страната е EC. финландските фер- мери вече са евроскепти- ци. (168 часа, 10.12.99).

ЕВРОСКЕПТЙЧЕНприл. Кой-то е свързан със съмнение в положителния ефект от присъединяването на дър- жава към Европейския съ- юз. Британците са най- евроскептичният народ е

---------------------_ 68 -------- общността. (Монитор, 2.03.01).

ЕВРОРАЗШИРЯВАНЕср. Раз- ширяване на Европейския съюз чрез прием на нови страни. Франция против дати за евроразширяване- то. (Труд, 30.07.00).

е в ро с тан дАрт м . Стан- дарт, който трябва да пок- риват всички изделия, про- изведени в държави от Ев-ропейския съюз. Получава се така •- политиците ис- кат от нас да отговаря- ме на всички евростандар- ти. че и на допълнителни. (Монитор, 24.04.00).

ЕВТАНАЗЙРАМгл. Умъртвя- вам чрез евтаназия.Еко/ш- дерът отрече кожите на евтаназираните живот-ни да се продават. тъй ка-то кучетата били заразе- ни. (Труд, 17.02.99).

ЕДНОМДРКОВприл. Който е свързан с дейността само на една марка. С 19такива “Шкода Октавия” започва първото едномарково пър-

GA№ßOFF

Page 71: Неологичен речник

-------- 69 --------—------------- венство у нас. (168 часа, бр. 16,1999).

ЕКВИЛХЙЗЕРм. Радиоелект- ронно устройство, което регулира честотните ха- рактеристики и тембъра на звука в стереофонична сис- тема. Сони с цифров екви- лайзер. (Труд, 8.11.99).

ЕКЗЕКВАТУРАж.Юрид. Съ- дебна процедура, чрез коя-то може да се допусне или откаже изпълнението на чуждестранна праворазда- вателна институция на те- риторията на България. Не се допуска екзекватура на решение на чуждестранен съд^ ако след постановява- нето му присъденото взе- мане е погасено. (Монитор, 9.08.00).

ЕЕЗИТПОЛм. Социологичес- ко проучване за гласуване на изхода на секциите чрез допитване до гласоподава- телите. Тогава социологи- ческите агенции обявиха прогнозни резултати, ба~ зирани на т. нар. екзитпол.

ЕКС-(Монитор, 25.06.01). Меж- динни данни от екзитпо- ла на ГИСДИ до 19 часа. (Монитор, 28.04.02) [англ. exit-poll].

ЕКЗОСКЕЛЕТм. Разработена чрез нови технологии по- мощна система за оптими- зиране на човешките въз- можности, сила и издръж- ливост .Екзоскелетите ще могат също да свързват всички войници в единна мрежа, с чиято помощ подразделенията ще об- щуват с командването и помежду си. (Монитор, 15.01.01).

ЕКОБХЙК м . Екологично чист велосипед с електро- мотор. US полицаи подка- раха екобайкове на “Смит и Уесън”. (Монитор, 15.06.02).

ЕКСм. Този, който е бивш, предишен. Ексът Желев вика, четрябва да си наз- начим министър на фран- кофонията. (Монитор, 20.10.02).

ЕКС-. Първа съставна част

ПЕОАОГИЧЕН РЕЧШК

Page 72: Неологичен речник

ЕКСБЙЙТЪЛСна сложни думи със значе- ние ‘бивш, предишен’.

ЕКСБЙЙТЪЛС м. Бивш член на групата “Бийтълс”. Че- тиримилиона долара пред~ ложили за един концерт на най-продуктивния и най- богат ексбийтълс сър Пол Маккартни. (Вестник за жената, бр. 14,1.04.02).

ЕКСГЪНЪРм. Бивш член на групата “Гънс ен Роузес”. Междувременноучаства в групата на ексгънъра Слаш -Юнейкпит”. (Хаос, бр. 13,2000).

ЕКСПХНЖЪНм. Комп. Видо- изменен или разширен ва- риант на компютърна иг- ръ.Истински оригинални- me и различни игри напос- ледък cmdeam все по-мал- ко, за сметка на твърде многоклишетаибезсмис- лени експанжъни, който се продават като топъл хляб. (Монитор, 21.04.02). Вероятно експанжънът ще е доста no-къс от ори~ гинала. (Монитор, 11.08.02)

------------------------ 70 -------- [англ. expansion].

ЕКСПАНЗИОНЙСТ М. Спе- циалист по придобиване на недвижими имоти. Авст- рийската компания BILLA обявява конкурсза следна- та позиция: експанзио- нист... (Труд, 10.05.00).

ЕКСПРЕМИЕРША ж. Съпру- га на експремиер. Фонда- цията на експремиерша- та получи сградата9дока- то той още кметуваше. (Монитор, 26.03.02).

е к с трем е н прил. Който се отнася до крайните прояви в различните стилове на ро- ка и в частност на метъла. “Апокалиптика” направи- ха революция в съвремен- ната екстремна музика. (Хаос, бр. 14,2000). Съзна- телно потърсих завръща- не към корените на група- та, който лежат най-ве- че в екстремния жанр. по- точно в блек- и детметъ- ла. (Хаос, бр. 14,2000).КСТРЕМЙСТм. Привърже- ник или изпълнител на ек-

Page 73: Неологичен речник

е м е рАл да-------- 71 -------------- --------- стремната музика. Джене- рейшън Екед имат стра- хотно сценично поведение “ истински екстремисти. (Хаос, бр. 15, 2000).

ЕКСТРЕМОФЙЛИ обикн. мн. Биол. Живи организми, който съществуват в екст- ремни условия. Според британскшпе специалис- ти екстремофилите биха могли да обитават всяка среда в Космоса. (Мони-тор, 20.12.99).

ЕЛЕКТРОНЕНприл. Който се отнася до Интернет и дру- ги съобщителни връзки.

• ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС. Бизнес, който се осъщест- вява в Интернет; е-бизнес. Една година при електрон- ния бизнес е равна на 7 го-дини в обикновения. (Мони-тор, 26.05.00) [англ. e-busi- ness].

♦ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС. Уникална комбинация от кодове, която позволява да се идентифицира изпраща- чът на документ и да се до-

каже автентичността на документа. Чрез електрон- ния подпис освен това ня- ма да се налага физичес- ки да присъствате на да- дено място, за да може- те да подпишете даден до-кумент. (Капитал, бр. 12, 24.03.01).

•ЕЛЕКТРОНЕН ШПИОНАЖ. Шпионаж, осъществяван чрез Интернет и други елек- тронни средства.Ев/хжейс- кият съюз започна война с електронния шпионаж. (Монитор, 31.05.00).

ЕМАСКУЛИНИЗАЦИЯ ж. Мед. Операция за промяна на пола от мъжки в женс- ки. Операцията, наричана емаскулинизация, минала под пълна наркоза. (Мони-тор, 2.03.00).

е м е рАл да ж. Смарагд. Райън трябва да избира между любовта си към жената и любовта по скъ- поценните емералди. (Мо-нитор, 8.03.02) [англ. emer-ald].

нЕологтш тшк

Page 74: Неологичен речник

ЕМПЕТРОЙКА_____________ЕМПЕТРОЙКА ж. Разг. Уеб- запис на музикално произ- ведение във формат mp3. Уебмастерът предлага u емпетройка с песента “Скакауец”. (Капитал, бр. 12, 2003) [от mp3 + -ка].

е н до е к о л о г и я ж. Наука, която се занимава с изс- ледване на психическото въздействие върху орга- низма; вътрешна екология. Акад. Дичев започва da разработва ново научно направление - ендоеколо-гия на човека като единс- тво на дух и разум, дуила и тяло. (168 часа, 4.07.00).

ЕНДУРОср. УСамо ед. Със- тезателен клас мотоцикле- ти за издръжливост. От оня ден вече се приемат и заявки за участиев състе- заниетов три класа - ек- стремен офроуд, турис- тически офроуд и мото- циклети ендуро. (Мони-тор, 27.07.02). 2. Мотоцик- лет от такъв клас. С първо- то си участие в състеза-

—--------- ---------- 72 ------ —ние no офроуд осемте мом- чета с ендура придадоха един невероятен колорит на състезанието. (Мони-тор, 27.07.02) [англ. enduro].

е н ро н и зАц и я ж. Използ- ване на енронизъм от ком- пания или корпорация. Оказва се, че енронизация- та е в настъпление не са-мо в Съединените щати, ноив целия свят. (Мени- джър, бр. 3, 2002).

е н ро н и зъмм. Изгражд ане на фиктивни компании с цел отдалечаване на банк- рута, при което се натруп- ват огромни дългове. В Америка се появи нов тер- мин - енронизъм - със съответните му производ- ни... (Мениджър, бр. 3,2002) [англ.; от собств. на корпо-рация ENRON, по повод нейния банкрут].

ЕОНм. Предполагаема веч- на елементарна частица, която е енергийно заредена и изгражда човешкото съ- щество. След смъртта на

GABERCff

Page 75: Неологичен речник

-----— 73 ------------------------ индивида еоните продъл- жавали да съществуват, без да изгубят нито един елемент от него... (Неде- лен Стандарт, 25.02.01).

ЕПИЗОДЙКм. Артист, който изпълнява епизодични роли. Имам много колеги, който цял живот са били епизо- дици. (Монитор, 18.03.00).

ЕСЕМЕСм. Кратко текстово съобщение, изпращано по мобилен телефон; SMS. Подвигът мусе ограничил в това да изпрати есемес на джиесема на своя ко~ лежка, също протестира- ща и явно живо интересу- ваща се. (Монитор, 1.10.02) [англ. SMS - Short Message Service],

ЕСТАБЛИШМЪНТМ. Истаб- лишмънт. Мисия^ в която се провали, донякъде имен- нозаради отказа да прие- ме компромис с вашинг- тонския естаблишмънт. (Монитор, 9.11.00) [англ. establishment].

ETHO ср. Стил в изкуството

• ЕФЕКТНА ДОМИНОТО и модата, който използва фолклорни мотиви. Етно от “Спортмакс”. (Мони-тор, 9.03.02) [англ. ethno].

ETHO-. Първа съставна част на сложни думи със значе- ние ‘който се отнася до стил етно’: етностил^ етнодух, етномания.

ЕТНОМАНИЯ ж. Пристрас- теност към използването на фолклорни мотиви. Про- дължава етноманията ~ големиятхит на настоя- щия пролетен сезон. (Мо-нитор, 9.03.02).

ЕТНОМЕДИЦЙНА ж. На- родна медицина. Осъвре- меняват рецепти от ет~ номедицината. (Монитор, 30.04.99).

• ЕФЕКТНА ВЕТРИЛОТО. Ре- гистриране на кандидати с имена, близки до имената на други, като част от пре- дизборната борба с цел разсейване на гласове.

• ЕФЕКТ НА ДОМИНОТО. В социално-политически си- туации - дадено събитие

НЕОАОГИЧЕН РЕЧШК

Page 76: Неологичен речник

ЕХИДНИЧАпредизвиква реализиране на аналогични събития другаде. (Поради аналогия с вертикално подредени една зад друга плочки на доминото, при което, ако се събори първата, падат всички останали.) Клин- тън се тревожи от ефект на доминото на Балкани- те, ако Милошевич смаже косоварите. (Монитор, 27.03.99). Ефектът на доминото поразява арми- ята преди срещата в Прага. (Монитор, 19.03.02).

ЕХЙДНИЧА гл. Държа се ехид-но. А Сашо Божков ехид- ничи. (Монитор, 25.08.02).

ЕЪРБОРДм. Безколесно мо-торно превозно средство - ниска платформа на въз- душна възглавница. 26-го- дишната СелестеБота се преоблече като Лара Крофт и тръгна изулици- те на Лондон с футурис- тично возило на въздушна възглавница. Превозното средство е наречено еър-

--------------------------- 74 --------- борд. (Стандарт, 12.07.02) [англ. airboard].

ЖЖАНОВИСТм.Полит. При- върженик и последовател на политическата линия в БСП, прокарвана от Жан Виденов. Цъбов и обкръ- жениетому внушават на Първанов, че Иванов, За- хариев и другарите им са жановисти. (Монитор, 17.12.99).

ЖИВкРНИК м. Телен мре- жест съд за съхранение на рибата след улова й жива. Седнали върху неизбежни- те пластмасови кофи [...], обградени от разхвърляни околовръст кутии с такъ- ми, живарници, дрехи и дъждобрани, най-печени- те столични въдичари се прощаваха слюбимитеси места преди забраната. (Труд, 18.04.99).ЧМЕЛм. Имитация на пачка

Page 77: Неологичен речник

-------- 75 ------------------------ банкноти; кукла.1?хола със сина ми правеха жмелове- те. (168 часа, бр. 25,2001).

ЖЪЛТ прил. 1. Който е член или привърженик на НДВС. Пряко включване му било отказано.разказа зам.-ше- фът на жълтата група Вл.Донев.(Cera,10.11.01). 2. Ка-то същ., обикн. мн., член. Член или привърженик на НДСВ. Жълиште гнеени на Лили Попова^ дават я на СНИ.(Сега, 10.11.01) жълторияж. Новина с пи- кантен или скандален ха- рактер, типична за жълтата преса. Но жълториите едва ли ще заличат впе- чатлението за твърде слаба година на фестивала вКан. (Монитор, 14.05.03).

3ЗАБУТВАЧм. Спорт. Състе- зател по бобслей, който за- бутва шейната при старта. ВместоБ. Данов, който се

______________ЗАПАСНЯЧКА контузи при падане от шейната, като забутвач бе включенВ. Гергов. (24 ча-са, 15.07.02).

ЗАй ц е к л Ан и ц а ж. Заведе- ние за клане и разфасова- не на зайци. Първата мо- дерна зайцекланица в Се- верозападна България бе открита в с. Краводер вче- ра. (Монитор, 13.10.02).ЗАМм. Разг. Заместник. Ос- вен тоеа замът Йорданов не казва лавките да се затрият просто ей така. (Монитор, 30.11.99).

зам разя в ам гл. Обезболя- вам с лекарствени средст- ва контузен орган. Замра- зяват глезена на Йорда-нов. Със замразен глезен ще излезе Ивайло Йорда-нов срещу Люксембург в днешната евроквалифика- ция. (24 часа, 31.03.99).

ЗАПАСНЯЧКА ж. Жена вое- нен от запаса. Петканов посреща US прокурорка - запаснячка. (Монитор, 30.09.02).

ИЮЮПГШ1 РШ11К

Page 78: Неологичен речник

» ЗАРАВЯМ ТОМАХАВКАТА ...• ТОМАХАВКАТА НА в о й н ата . Сключвам примирие, прекратявам вражда. Роденият е Ра- домир привърженик на “Славия* зарови тома- хавката на войната... (24 часа, 10.05.01).

ЗАСКОБВАМнесв. И ЗАСКОБЯ се. Блокирам със скоби ав- томобил, обикн. при неп- равилно паркиране. В мо- мента освобождаването на заскобен автомобил струва 9,90 лв. (Труд, 23.02.02).

3AXPÄHKA ж. Хранителна смеска, давана за примам- ка при риболов. Кошнич- ката се пълни със специа- лизираните захранки за костури на френската фирма Sensas. (Монитор, 1.06.02).

• ЗЕЛЕН КОРИДОР. Зона на облекчен митнически конт- рол, през която премина- ват пътници, непритежа- ващи стоки, пари или цен- ности за деклариране. Зе-

----- -:--------------------- 76 --------- леникоридориима на non- ти всички европейеки ле~ тища. (Монитор, 11.12.99).

ЗЕЛЯР м. Разг. Лице, което произвежда и/или продава зеле. Двама зеляри взриви- ха вчера тихитеулици на столичния квартал “Сит- няково” с призиви, изда- ващи тънко познаване на реалиите на Балканите. (Монитор, 13.11.99).

ЗЕМЕПОДОБЕНприл. Който е подобен на планетата Зе- мя. Астронавтът се при- земява на непозната земе- подобна планета. (Мони-тор, 27.04.02).

ЗООФОН м. Мобилен теле- фон, предназначен за до- машен любимец. Зоофони- те ще се прикрепят ска- ишка за врата на кучето. (24 часа, 6.11.99).

иТ-БОМБА ж. Психотропно оръжие, чиито електромаг-

GAßffiOrr

Page 79: Неологичен речник

.-------- 77 ---------------------------нитни трептения влияят върху имунната система и я разрушават. MuxoMuxoe също е уведомен за опас- ността от u-бомбата и възможността вредните излъчвания да серазпрос- транят е България. (168 часа, бр. 14,1999).

и г ро те рАп и я ж. Използ- ване на играта като тера- певтично средство. “Игро- терапия" — ръководство за родителите на деца с увреден слух. (Монитор, 5.06.99).

ИДЕЯж.Разг. В сравнителни конструкции(обикн. в съче- тание с един или няколко) - за означаване на различие в слаба стелен; малко. Фри- зурите за нежния пол са една идея по-дълги. (Труд, 13.02.00). Държа да випре- дупредя, че тя е с няколко идеи по-трудна от оста- налите. (PC Mania, изв. бр., 2000). Модната асимет- рия е нож с две остриета. Ако е с една идея в повече,

ИЗКЛЬОЩАВЯВАМприческата ще натежи. (Вестник зажената, 8.11.01). Една идея по-бърз е наши- ят футболист.

• ИЗБИВАМ РИБАТА. Жарг. Изненадвам много силно. Сайтът е решен в резеда, което само по себе си не е лошо, но съдържанието направо избива рибата. (Капитал, бр. 45,11.11.00).

ИЗВЪНСЦЕНЙЧЕН прил.Който не е свързан със сце- нична изява. Актъорът бе- ше отрязан поради извън- сценични прегрешения. (Монитор, 14.02.03).

ИЗКЛЬОЩАВЯВАМ несв. и ИЗКЛЬОЩАВЕЯ св. Разг. Отслабвам прекалено; ста- вам кльощав. // ИЗКЛЬО- ЩАВЯВАНЕ ср. Младите момичета се подлагатна безумни диети, за да при- личат на манекенки като Наоми Кембъл. Това съз- дава риск от болестно из- кльощавяване и смърт, сочи проучване на бри- тански учени. (Монитор,

НЮАОШЧШ РЕЧНИК

Page 80: Неологичен речник

♦ ИЗПРАВЯ/ИЗПРАВЯМ... 6.06.00).

♦ ИЗПРАВЯ/ИЗПРАВЯМ НА НОКТИ.Разг. Довеждам до силно нервно напрежение. “Трема” скара mpu банки и изправи на нокти БНБ, (Капитал, бр. 2,2001).

ИЗПРЙНТЯ гл. Принтирам докрай, цялостно. Върху хартията беше изприн- тена моята фотография. (Капитал, бр. 45,11.11.00).

ЙЙСТЪРНм. Филм с азиатс- ки герои и използване на източни бойни изкуства. Кунгфуто отново е на мо- да навсякъде no света, до~ ри много повече, отколко- то беше през 80-те, кога- то се роди понятието ийстърн. (PC Club, бр. 22, 2002) [англ. eastern].

й м и джи н г м. Дейност за създаване на имидж. Пър- eume поръчки не са е об- ластта на така нарече- ния имиджинг... (КЕШ, 23.06.00).

ИМИДЖМЕЙКЪР м. Лице, което се занимава с изг-

----- -------------------- 78 --------- раждане на положителен образ на фирма или лич- ност с цел повишаване на неговата популярност и влияние. Тя е имиджмей- кър на столичния кмет Cm. Софиянски е предиз- борната му кампания. (Монитор, 31.07.99).

ИМИДЖМЕЙКЪРСТВО ср. Занимание на имиджмей- кър. Искам да направя уго- ворка - нека колегите^ ко- шпо се занимават с ими- джмейкърство, не се кри- ят зад оправданието. (Монитор, 21.11.01).

и м у н и тет м. Освобожда- ване на народните предс- тавители от наказателна отговорност за изказвания, гласувания в Народното събрание и др. и невъзмож- ност за задържане, с изкю- чение на тежки престъпле- ния, след разрешение на Народното събрание. Г-н Рашков, ще Ви притесни ли нещо, ако някой поиска имунитета Bui (Мони-

GABEßOFF

Page 81: Неологичен речник

ИНЛЕ-------- 79 ------ .-------- —----- тор, 24.06.99).

ИНАТЕСТ прил. Разг. Инат- лив. Инатпестото куче има нужда от не по-малко инатест господар. (24 ча-са, 12.12.99).

ИНДЕМНИТЕТм. Юрид. Ос- вобождаване от отговор- ност. В. Върбанов остава в парламента без имуни- тет, но със запазен индем- нитет. (Монитор, 13.05.02) [англ. Indemnity].

• ИНДИАНСКИ БИАТЛОН. Спорт, който включва гре- бане с кану и стрелба с лък от 18 м по мишена с диа- метър 18 см. Коментира руският президент на федерацията по индиан- ски биатлон Валерий Кри- лов, който измисли този спорт в началото на 90-те години. (Монитор, 30.07.99).

• ИНДИЙСКА ПРЪЧИЦА.Отглеждано в инсектариум тревопасно насекомо с дължина до 11 см, което е със зелена до кафява ок- раска и с яркочервени пет-

на от вътрешната страна на предните крачета. Индий- ските пръчици се опито- мяват лесно. (Монитор, 5.01.02).

ИНКРЕМЕНТАЛИЗЪМм., само ед. Политическа стра- тегия за вземане на реше- ния от управленски струк- тури при съобразяване не с предварително мотиви- рана цялостна концепция, а с конкретната политичес-ка ситуация. Техническото й название е инкремента- лизъм, наричат я още дви- жение “стъпка по стъп- ка”. (Монитор, 25003.02). Материалът без никакво снизхождение въвежда читателя в дебрите на психоанализата, без да му спестява термини от ро- да на инкрементализъм. (Сега, 26.03.02) [англ. incre-mentalism].

ИНЛЕср. Спец. Пломба, из- работена с помогцта на компютър, след снемане на отпечатък от зъба. Бога-

НЕОАОГИЧЕН РЕЧШ1К

Page 82: Неологичен речник

ИНОГУРАЦИЯ_____ тите западняци не се от- казват от златните ин- лета. (168 часа, 25.02.00) [англ. inlaid].

ИНОГУРАЦИЯ ж. Тържест- вена процедура за встъпва- не в длъжност./7ногураг/г/- ята се превърна в пиков момент и върховна прово- кация за ясен разбор на те- мата. (Монитор, 9.05.00).

ИНОКСм., само ед. Високо- качествена стомана. Инок- сът впрочем е основен материал и на барплота. (Идеален дом, бр. 11,2000) [англ. inox(crom)].инЬксов прил. Който е из- работен от инокс. Новата иноксова пералня. Инок- сова химикалка. (Труд, 7.12.98). Иноксовата ка- феварка от серията “Ма- тилда” освен красива е и по-хигиенична. (Идеален дом, бр. 7,2000).

ИНСЕКТАРИУМ м. Стъклен съд или клетка за отглеж- дане на насекоми. Обикно- вен инсектариумсдървени

--------- ---------------- 80 ---- —клонки или едно-две заса- дени растения трябва да се постави на светло, слънчево място. (Мони-тор, 20.11.99).

ИНСТАЛАц и яж. Авангард- но изкуство, при което в създадените художествени произведения се използват пространствени решения или видеоматериали.Мла- ди режисьори показват инсталации в НАТФИЗ. (Монитор, 7.10.99). Фиес- mama от пърформънси, хепънинги, инсталации е под наслов “Негативна и позитивна свобода”. (Мо-нитор, 8.06.00).

и н те рн ети зАц и я ж. Въ-веждане на Интернет. На фона на почти шокираща- та интернетизация на Полша България с ней- ните 250 хиляди души онлайн изглежда наис тина опашкар. (Монитор, 30.06.00).

и н те рн ети ц а ж. Разг. Ла- тинизиран вариант на бъл-

GA3EROFF

Page 83: Неологичен речник

-------- 81 ------------------------ гарската азбука за нужди- те на комуникацията в Ин- тернет; методиевица. Ин- тернетицатащенизалее. (24 часа, 25.05.02).

ИНТРО ср. 1. Въвеждаща част на компютьрна игра. Добро интро ни въвежда в обстановката. (PC Club, 2000). Още с пускането на играта на екрана ще се по- яви красиво и динамично интро. (Монитор, 2.06.02). 2. Въвеждащо музикално изпълнение от диск; интро- дукция. Двамата започна- ха да свирят интрото преди първото парче. (Мо-нитор, 4.09.99). Лошото е, че в един момент става предвидима - архаично фолклорно интро, следва- но от редовното реване и блъскане по инструменти- те. (Хаос, бр. 16, 2000).

и н фо бХн к а ж. Информа- ционна банка с данни за не- що. Глобалната автомо- билна информационна компания събира шкфо-

ИСТХБЛИШМЪНТ банка с всичко от света на автомобила. (Монитор, 20.02.99).

ИНЦЕСТм.Юрид. Форма на сексуално насилие между родственици. Изнасилване, блудство, инцест. (24 часа, 5.11.00).

• ИПОТЕКАРНА БАНКА. Бан-ка, която предоставя заеми срещу ипотека. Финансови експерти подготвят про- ект9 според който ДСК ще се трансформира в ипоте- карна банка. (Сега, 24.09.98).

• ИРИСЦЕНДЕИТЕН ОБРАЗ.Спец. Изображение върху ценни книжа, което се за- белязва на светлина при гледане под определен ъгъл. (Монитор, 15.06.99).

ИСТАБЛИШМЪНТм. Управ- ляваща институция или уч- реждение. Сидни Поатие и УдиАлън. Единият сим- вол на расовата, другият - на естетическата ал- тернатива на холивудския истаблишмънт. (Капитал, бр. 13,30.03.02) [англ. estab-

6. НЕОАОШЕН РЕЧШ1К

Page 84: Неологичен речник

ИСТЕРИЗЙРАМlishment].

ИСТЕРИЗЙРАМ гл. Преживя- вам истерия; ставам исте- ричен. В “Есенна соната” проблемът е разработен психологически и човек направо истеризира от напрежението. (Монитор, 24.02.01).

ИТкато неизм. прил. Който се отнася до или е свързан с използването на инфор- мационни технологии. Днес в хотел “Шератон София Балкан” се представя с първия свой продукт за па- зара у нас една успяла ИТ компания от САЩ. (КЕШ, 23.06.00). ИТ разработ- ката е подходяща за из- ползване в банки. (КЕШ, 23.06.00). ИТ бранш. ИТ специалисти. ИТ бизнес.

иЙЕТИСм. Съвременен млад човек, който е добре ин- формиран, технологично

--------------------- -- 82 -------- грамотен и предприемчив. Йетисите живеят в прос- торни9 но семпло обзаведе- ни жилища, обикновено са “сингъл” и много често вегетарианци. (Монитор, 11.03.00) [англ. yetties от young, enterprising, techbased].

кKABEJIÄPKA ж. Разг. Кабел- на телевизия. МВР погва кабеларките без лиценз. (Труд, 30.07.00).

KÄBA-KÄBA ж. Бот. Афри- канско растение, чиито ко- ренища и екстрактите от тях се използват в медици- ната като успокоително средство (Piper methysti- cum). В България има ре- гистрирано и лекарство. съдържащо кава-кава9 но то не е стигнало до апте- ките. (Монитор, 27.03.02). Започват проверки no an- течната мрежа вХасков- ска област за наличие на

GABEROFF

Page 85: Неологичен речник

-------- 83 —------------------- билката кава-кава, (Мо-нитор, 14.04.02).

к ав ъ рг ъ рл ж. Манекенка, която се снима за корицата на списание. Екшга/п на из- данието за втори път из- бира Жени като кавъргърл - заради нейната красо- та... (Монитор, 11.12.99) [англ, cover girl].

КАЙТБЪГИср. 1. Триколесно бъги, задвижвано чрез тег- лене на пилота от мощно хвърчило. 2. Вид спорт с такова превозно средство. Любителите на кайтбъ- гито твърдят, че при под- ходящ вятър и вещо уп- равление леката трикол- ка може да се движи със 70-80 и повече километра в час, (Монитор, 13.05.00).

КАЙТБОРДИНГМ, Кайтсър- финг.

к ай тс ърфи н г м, Екстре- мен спорт - плъзгане и скокове над водна повърх- ност с дъска, като спортис- тът е теглен от хвърчило. Кайтсърфингът предлага

КАЛКАНДЖЙЯ наистина невероятни екс- тремни преживявания по и над водната повърхност. (Монитор, 2.09.99). Люби-телите на кайтсърфинга също имат своите кумири, (Монитор, 11.03.00) [англ, kitesurfing).

КАЙТСЪРФЙСТМ, Спортист, който се занимава с кайтсър-финг. Опитният кайтсър- фист се подготвя за стар- та като парашутист за скок. (Монитор, 2.09.99).

КАЙТЪР м, Кайтсърфист. Висящият под хвърчило- то кайтър е подсигурен с второ въже, (Монитор, 16.02.02) [англ, kiter).

КАЛАНХОЕ ср, Бот, Декора- тивно стайно растение с месести листа и с дребни червеникави цветчета, съб- рани в големи съцветия. Каланхоето е най-прода- ваното растение на холан- дските цветни пазари. (Жена, бр. 20,14.05.01) [англ, kalanchoe].

к ал к ан джй я м, Разг. Ри-

НЕОЮГИЧЕН РЕЧНИК

Page 86: Неологичен речник

КАМЕЛОДРУМ_____ бар, който лови калкан. Пострадаха предимно калканджиите от дребен калибър в крайбрежната зона. (Монитор, 1.06.02).

КАМЕЛОДРУМ м. Място, пригодено за състезания с камили. Скоростните над- бягвания обикновено се провеждат на т. нар. ка~ мелодрум, върху писта с дължина 6 км. (Монитор, 19.08.00).

КАН м. Стъклена консерва. Домакиня от Глазгоу ще съди известната фирма “Кадбъри” за тоеа, че й е продала кан с течен шоко- ладу в който имало паш- кул с червей. (Монитор, 31.10.02) [англ. can].

КАНЕЛЮР м. Улей, каналче в грайфера на автомобилна гума по цялата й дължина. Гумите на болида на Шу- махер не са редовни. Те бя- ха без канелюри и следова- телно трябва дабъдедис- квалифициран. (Монитор, 18.10.99) [фр. cannelure].

------------- ---------- 84 .------ - КАПСАЗЙН м. Химическо съединение, което придава лютивия вкус на продук- тите (Ci8H27NO3). Колкото повече капсазин съдър- жа една чушка, толкова по-люта е тя. (Монитор, 23.03.02).

КАРАВАНДЖЙЯм. Разг. Чо-век, който почива в карава- на в къмпцнг. Още в нача- лото на май най-запале- ните караванджии от къмпинг “Градина” пре- карват none една вечер в “Ивет”. (Монитор, 2.06.01).

КАЯКАРм. Състезател на ка- як.Кануисти и каякари се борят за осем олимпийски квоти. (Монитор, 9.06.99).

КВАЛИФИКАНТм . Участник в квалификационно състе- зание. Квалификантът Щефан Коубек (А в) стигна до финала на турнира no тенис вАтланта. (24 часа, 3.05.99).

КВАЛИФИКАНТКА ж. Жена квалификант. Квалифи- кантка спря Малеева в

GABEßOFF

Page 87: Неологичен речник

---- -— 85 ---------------- -------- Индиън Уелс. (Монитор, 11.03.02).

КЕЙФОРЕЦ м. Участник в умиротворителните сили на Кейфор... Следят ужа- cuume, който се случват, след като кейфорците се напият и започнат да вил- неят. (Монитор, 10.12.01).

КЕНДОср. Спорт. Японски спорт - дуелиране с бамбу- кови пръчки. Вижте сай- та на японската федера- ция по кендо и обърнете внимание на концепцията и философията на този спорт. (Капитал, 14.04.01) \яп. —> англ. kendo].

КЕТЬЛДОГм. Зоол. Австра- лийско пастирско куче, по- лучено при кръстоска на динго с шотландско коли. Австралийският кетъл- дог е порода, която носи издръжливостта на диео- то куче динго и пастирс- ките умения на високоп- ланинското коли. (Труд, 30.11.01).

КЕЧ-. Първа част на сложни

_________________ КЕЧРЙНГ думи със значение ‘който се отнася до кеч’.

КЕЧ м. Борба, при която се допускат всякакви техники. [англ. catch].

КЕЧАДЖИЯ м. Кечист. Ке- чаджия умира след скок от 15 метра. (Монитор, 25.05.99).

КЕЧБОРЕЦ м. Кечист. Екс- центричната баскетбол- на звезда Денис Родман си намери работа за през лятото като професиона- лен кечборец. (Монитор, 9.06.99).

КЕЧИСТ м. Човек, който участва в кеч.

КЕЧОРКА ж. Жена кечист. Много фенове има и ке- чорката Сейбъл. (24 часа, 7.11.98).

КЕЧРЙНГм. Ринг, на който се провеждат състезания по кеч. Оуен Харт трени- раше здраво преди всеки двубой на кечринга, но то-ва не му помогна да оцелее миналата нощ. (Монитор, 25.05.99).

НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 88: Неологичен речник

КЕЧСРЕЩА________________КЕЧСРЕЩА ж. Състезателна среща по кеч. Кечсрещите били предавани директно по платен тв канал. (Мо-нитор, 25.05.99), ДенисРод- ман вече е участвал в кеч- срещи заедно със звездата на “ЮтаДжаз” Карл Ма- лоун, (Монитор, 9,06.99).

• КЕШЕНДКЕРИ. Директна продажба на стоки по цени на едро и дребно в магазин на самообслужване.Л кона- пазарувате за повече от 25 лева от който идае мага-зин на фирмата,работещ по системата кеш енд ке- ри, ще получите и чаша за уиски, (24 часа, 11.12.00) [англ, cash-and-carry].

КИБЕР-, Първа съставна част на сложни думи със значе- ние ‘който се отнася до ком-пютьрна връзка или Интер-нет’.

к и бе рв о й н А ж. Използва- не на Интернет за постига- не на надмощие. Кибервой- на и саботаж. (Монитор, 25.05.99).

------------------------ 86 -------- КИБЕРИГРЙсамо мн. Състе- зание по компютърни иг- ри; компютьрна олимпиа- да. В края на юли започва серия от квалификаци- онни турнири в цялата страна, който трябва да излъчат българските от- бори по отделните дис- циплини на киберигрите. (PC Club, бр. 11,2001).

КИБЕРКАФЕНЕср. Кафене, в което се осигуряват интер- нет-терминали на потре- бителите.В някои киберка- фенета интернет-достъ- път е безплатен, (Капи-тал, 15.09.01).

КИБЕРСЕКС м. Виртуален секс. Основни маниаци на киберсекса са мъжете. (Монитор, 1.04.00).

КЙБО ср, Спорт, комбини- ращ елементи от кикбокс, карате и бокс, който могат да се изпълняват и във во- да. Кибо - хитът на сезо- на. (EVA, бр. 4, 2003).

КИКБАЙК м, Сгъваемо дву- колесно превозно средст-

GAbEROff

Page 89: Неологичен речник

КЛАБЪР-------- 87 ------------------------ во, подобно на тротинетка, което се задвижва чрез от- тласкване с крак или от дви- гател; Кикбайкът се раз- гъва и подготвя за каране за не повече от двадесе- тина секунди. (Монитор, 4.11.00) [англ. kickbike].

КИЛТм. Шотландска мъжка дреха - поличка от кариран плат. По принцип полите се носят с фини чорапо- гащници, но с килтовете могат да бъдат обути и три четвърти чорапи. (Монитор, 11.09.99) [англ. kilt].

КИЛЪРКА ж. Жена килър. Пиърс Броснан трябваше да се изпоти срещу ужас- ната килърка на съветс- ката мафия. (Монитор, 14.06.02).

КИНЖАЛм. Полит. Член на идейно движение в СДС. Кинжалите се завръщат. (Монитор, 24.02.01).

КИНОБИЗНЕСм. Производ- ство на филми. За да се за- щити от надигащата се

пиратска вълна, кинобиз- несът отрано се опита да овладее световната ком- пютърна мрежа. (Мони-тор, 9.06.00).

к и н о п азАр м . Пазар на филми. Въпреки стагнаци- ята на кинопазара, “Час пик” стартира с много си- лен резултат. (Монитор, 30.04.99).

КИОКОШИНКАЙм. Японско бойно изкуство и спорт, разновидност на карате с по-твърди схватки. Евро- пейско първенство no кио- кошинкай (най-силовия японски боен спорт) ще се проведе за първи път у нас в края на септември във варненския Дворец на спор- та. (Монитор, 15.06.02).

КЛАБЪР м. Редовен посети- тел или член на клуб, обикн. музикален. Тоеа е хито- вата течност сред клабъ- рите9 който проявяват особена солидарност по- между си. (Капитал, бр. 9, 3.03.01) [англ. clubber].

НЮАОГИЧШ РЕЧШК

Page 90: Неологичен речник

КЛХБЪРСКИ_______КЛАБЪРСКИприл. Който се отнася до клабър. Уморе- ната от комерсиален звук клабърска душа получава своя еликсир в “Индиго”. (Капитал, бр. 9, 3.03.01).

КЛАВИРЙСТ м. Музикант, който свири на клавири. По-наблюдателните фе- нове ще забележат на об~ ложката на комнактдис- ка... и клавириста на рес- торант “Кошарите” Ми- ро. (Монитор, 16.04.99).

© КЛАСТЕРНА БОМБА. Гру- па бомби, обединени с общ експлозив. Общо са хвърле- ни 21700 тона мощни екс- плозивщ в това число 152 контейнера с 35450 клао терни бомби, забранени от международните дого~ вори. (Монитор, 14.03.00) [англ. kluster].

КЛАТУШКА ж. Примамка за риболов, която се прикреп- ва между кукичките и пръта и при влачене с треперли- вото си движение привли- ча рибата. Тезг/ клатушки

----------------------- 88 -------- имат уникално и ефектно покритие от триизмерно фолио. (Монитор, 23.03.02).

КЛЕКШОПм.Разг.Ирон. Ма- газин, разположен в при- земно помещение, при кой-то продажбата става през нисък прозорец откъм ули- цата. Иначе се гмурва в мо- рето от numuema, който се предлагат в изобилие дори във всеки клекшоп. (Вестник за жената, бр. 3, 2002) [от клякам + шоп].

КЛИЕНТЕЛЙЗЪМм. Полит. Покровителстване на оп- ределени лица от страна на хора, участващи в държав- ната или политическата т^ст.Нокорупцията сред политиците и в Чехия, и в Словакия си е факт. Са- мо дето сега я наричат по- безобидно - кяиентели- зъм, лобизъм. (Банкеръ, 17.04.00)

КЛИЕНТЕЛЙСТм. Лице, кое- то проявява клиентелизъм. Една, според мен, доста съмнителна позиция, коя-

GAWOfF

Page 91: Неологичен речник

-----— 89 --------------------------- то извежда интелектуа- леца от мястото му на об- ществена съвест, за да го препрати светкавично на мястото на властовилъс- тивец. Клиентелист. И така да годискредитира. (Култура, бр. 7,2001). “Кли- ентелистите със сигур- ност са тези^ чиито близ- ки, роднини и приятели изпонакупиха набързо це- ли морски и планински ку~ рорти, хотелски вериги, стратегически банки9 пе- челивгии предприятия”, казва Бакърджиев в ста~ тията. (Cera, 31.08.01).

КЛИЕНТЕЛЙСТКИ прил. Който се отнася до клиен- телизъм или клиентелист. Днес политическият елит се формира на клиенте- листка основа. (Монитор, 16.02.00). Според Евгений Бакърджиев “Демокра- ция” обслужва клиенте- листки интереси. (Капи-тал, 29.04.00).

КЛИКПАРКЕТ м. Паркет,

_______________ КЛИПЙРАМ който се съединява с клик- система. Ламинираният кликпаркет внася револю- ционна промяна в покрива- нето на подове иоблицо- ването на стени. (Идеален дом, бр. 2, 2000).

КЛИКСИСТЕМА Ж. Приспо- собление за сьединяване на отделни плоскости при монтирането им, при което се чува щракащ звук. За сметка на това коркови- те изделия са на кликсис- тема - нещо като самоза- копчаване с готови сглоб- ки към елементите. (Труд, 24.10.02) [англ. click system],

к л й п е рм . Уред за измерва- не на процентното съдър- жание на мазнините в чо- вешкото тяло. За да избег- нете тези заблуди, ви съ- ветвамда използвате ме- тър и клйперм преди да се качите на теглилката. (Монитор, 14.06.03) [англ.].

КЛИПЙРАМгл. Изработвам клип към песен. // КЛИПЙ- РАНЕср.Двете гласовити

ПЮАОШЕН РЕЧНИК

Page 92: Неологичен речник

КЛИПМЕЙКЪР____________дами вече имат и идеи за клипирането на парчето, (тв Планета, 2.05.02).

КЛИПМЕЙКЪР м. Специа- лист по производство на клипове. После го екрани- зира при най-добрите за времето си клипмейкъри. (Монитор, 4.08.01) [англ, clip maker].

КЛОНИНГ м. 1. Получено чрез клониране същество. 2. Прен. Вариант, доработ- ка. У нас най-известни са клонингите на американ- ските Red Hat (актуална версия 6.1) и Slackware. (Седмичен Труд, 3.02.00).

КЛОНЙРАМ гл. Прен, Създа- вам нещо, идентично с вече съществуващо или имити- ращо т.Клонират “Стра- сгтГ. (Монитор, 25.04.02).

КЛОШАРм. Бездомник, кой-то няма постоянна работа и се препитава от събиране на вторични суровини или преравяне на отпадъците.

к л о ш Арк а ж, Жена кло- шър.Най-важният свиде-

----------------------- 90 ------- - тел е клошаркатаДиана... (Монитор, 15.05.02).

КЛОШАРСТВОср, Занимание на клошар. Все повече бъл- гари се препитават от клошарство, защото не могат да си намерят при- лична работа, (Неделен Стандарт, 18.02.01).

КЛУБАРм. Разг, Постоянен посетител - член на клуб. Клубарите е ритъма на Get Back. (Капитал, бр. 11, 17.03.01).

КЛЪБЪР м, Клабър. Преди негоеата поява клъбърите бяха докарани до истерия от музиката на Ясен Пет- poe, DJ Ради и “Тибетски сърца”, (24 часа, 18.05.99).

КМЕТША ж. Съпруга на кмет. Един ден кметшата иле- тала из двора... (Монитор, 10.07.00).

КНИГОПОЩА ж. Закупуване на книги по каталог и дос- тавяне по пощата.

КНИГОРАЗДЕЛЙТЕЛм. Кар- тон за отбелязване на изб- рано място в книга. Книго-

слвшогг

Page 93: Неологичен речник

КОКТЕЙЛ “МОЛОТОВ”-------- 91 ----------- ----- —— разделител за подарък. (Монитор, 16.06.01).

КОДЕКм. Комп. Софтуер за компресиране и декомпре- сиране на данни. През пос- ледните месециуспя да се наложи като предпочи- тан кодек за създаване на филми. (Капитал light, бр. 10,2003) [англ. codec от cod- ing/decoding].

KO3METOXPAHÄ ж. Храна, при чието консумиране се постига положителен коз- метичен ефект. Азиатци- те пък залагат на козме- тохраните - продукти, който осигуряват мла- дост и красота. (Мони-тор, 15.01.02).КОЙм. Зоол. Вид скъпостру- ващи японски шаранопо- добни риби с пъстроцветна окраска. Шараните кой са като произведение на из- куството за японците. (Монитор, 6.03.99).

КОКПЙТм. Пилотска каби- на в самолет или състеза- телен болид. Но не е нужно

човек да е културист, за да седне в кокпита. (Труд, 17.04.99). По предното стъкло се появяват дупки от куршуми, кокпитът се изпълва с дим, системите, който са улучени, отказ- ват да работят и т. н. (Монитор, 2.03.99). Офор- меният в стил милитъри интериорна пътническия салон също е вдъхновен от кокпита на бойните само- лети. (Монитор, 20.04.02) [англ. cockpit].

• КОКТЕЙЛ “МОЛОТОВ”. Самоделна запалителна ръчна граната - смес от бензин и фосфор в бутил- ка.Гръцки студенти заме- ряха полицаи с коктейли “Молотов” пред Политех- ническия университет в Атина. (Труд, 29.01.99). Коктейлите “Молотов” били метнати в 134-о школо “Димчо Дебелянов” наулица “Пиротска” око- ло 1,00 ч. миналата нощ. (Монитор, 27.04.99).

НЕОЛОГИЧЕИ РЕЧНИК

Page 94: Неологичен речник

КОЛАЖЙСТ___________к о л ажй с тм. Автор на ко- лажи. 17 световноизвестни колажисти от три кон~ тинента пристигнаха вчера в Пловдив за втория международен симпозиум. (Труд, 1.04.02).

• к о л бе к разг о в о р , Теле- фонен разговор, проведен посредством чужда цент- рала, а не с основния теле- ком. По време на прегово- рите е взето решение да се забранят т. нар. колбек разговори. който предс- тавляват износ на тра- фик и ощетяват БТК. [англ, call back].

КОЛУМБАРЙЕНприл. Който се отнася до колумбарий. Взавърилен вид гробището ще разполага с 2000 места за гробове и 6000 колумба- рийни ниши, (Монитор, 10.02.01).

к о л у м бХри й м , Специална ниша в здание за сьхраня- ване праха на мъртви след кремирането им.

КОЛУМНЙСТм. Журналист,

----------------------- 92 -------- автор на постоянна рубри- ка (колонка) в печатно из- дание. Явор сега става ко- лумнист на “Сегя”. (Мо-нитор, 13.10.02) [англ. col-umnist].

КОМАРНИКм. Рамка с изпъ- ната на нея мрежа, която не позволява в помещението да влизат комари.Вав фир-ма “Форум интернацио- нал'\ която произвежда и внася щори и сенницщ имат и трите основни мо- дела комарници - стацио- нарещролка и цяла врата. (Идеален дом, бр. 6,2000).

КОМАРОУБЙЕЦм. Електри- ческо устройство, в което се поставя репелент за про- гонване на насекоми. За 6 лева вземате комароуби- ец, който се включва в кон- такти и чисти стаята от хапещи нашественици. (Труд, 25.06.00).

КОМАСЛЦИЯЖ. Обединява- не на земеделски земи за постигане на по-високи до- биви. Няма да има Закон

САЬЕШТ

Page 95: Неологичен речник

-------- 93 ------------------------ за комасация. (Монитор, 8.03.00).

КОМАСИРАНЕ ср. Извърш- ване на комасация. Момен- тът за приемане на Закон за комасиране на земеделс- ките земи е изпуснат и ве- че няма нужда от него. (Монитор, 8.03.00).

КОМБАТнеизм. прил. 1. Кой-то е част от или наподобя- ва бойна униформа. Мла~ дата френска дизайнерка Летисия Хект съчетава комбат панталони с бе~ жов жакет. (Капитал, бр. 2, 2003). 2. Като същ. м. Панталон с много джобо- ве, разработен в стила на бойните униформи. В про- дължението на Allen ком- батът е заменен с панта-лони от състарен деним. (Капитал, бр. 2,2003) \англ. combat].

КОМБОср. 1. В компютьрна игра - комбинация от уда- ри в битка. 2. Обединение, комбинация, група. Това комбо е наследник на нем-

_____________ КОМОН-РЕЙЛ ската мелодик-хеви фор- мация “Казанова”, която се разтури преди няколко лета... (Хаос, бр. 16,2000).КОМИСИОНЕР м. Човек, който получава комисиона от сделка. Комисионерът Каролев раздава мотики, преди оъце да е дошъл на власт. (Монитор, 14.06.01).

КОМИСИОНЕРСКИ прил. Който се отнася до коми- сионер. Вместо да се скрие след комисионерската си дейност, Каролев сезакан- ва да прати журналисти- те на лагер. (Монитор, 14.06.01).

КОМИСИОНЕРСТВО ср. За- нимание на комисионер. В Седмото Велико народно събрание ние имахме чув- ство за мисионерство, a днешните депутати - за комисионерство. (24 часа, 11.05.00).комон-РЕЙл м. Система дизелов двигател, при кой-то по електронен път се от- чита задвижването на гу-

ИЕОЛОГИЧЕИ РЕЧНИК

Page 96: Неологичен речник

компмите, за да се реализира икономия на гориво. Тряб- ва да се отбележи, че за наиште условия моторът с комон-рейл е най-прак- тичен. (24 часа, 12.12.99) [англ. common-rail].

КОМП м. Разг. Компютьр. Мегатурнир на 14 и 15 ап- рил в новия клуб с 201 ком- па на “Виртуален свят”. (PC Mania, бр. 4, 2001).

КОМПЛЕКСХРм.Разг. Лице, което страда от идеята за свой недостатък; комплек- сиран човек. Некадърни и подкупни комплексари управляват българския футбол. (Монитор, 5.05.99).

КОМПРОМАТЧИК м. Лице, което създава компромат. В последно време професи- ята компроматчик взе се- риозно да залинява. (Капи-тал, бр. 22, 2.06.01).

КОМШОТЪРЙСТм. Компю- търен специалист. Само на двайсет години Майло е сред десетимата най-доб- ри компютъристи в све-

--------------------------- 94 ---------та. (Монитор, 14.06.02).

КОМУНИКАТОР м. Инфор- мационно обезпечен пре- носим телефонен апарат, който подсигурява изпол- зването на Интернет. Ко- муникаторът е мечта на средностатистическия притежател на мобилен телефон и интернет-пот- ребител. (Капитал, бр. 41,2000). Комуникаторът е снабден с цветен екран. (Монитор, 10,04.01) [англ. communicator].

КОНВЕРТИПлХНм. Летате- лен апарат, който съчетава качествата на самолет и вертолет, като излита и се приземява вертикално; конвертоплан. Вместо ав- тогари е градовете ще има аеротерминали за из- литане и кацане на път- нически конвертиплани от типа на БЕЛ(Боинг OV- 22“Оспрей”. (Труд, 2.10.99) [англ. convertiplane].

КОШСОРЦИОНИСТм. Лице, което се занимава с цир-

Page 97: Неологичен речник

-------- 95 ----------- ------------ ково изкуство, изразявагцо се в демонстриране на изк- лючителна гъвкавост на тялото. Феноменалните способности наконкорцио- ниста - така се нарича цирковата професия, се дължат на костно забо- ляване, прекарано на мла- дини. (Монитор, 27.04.02).

КОНКУР-ИПЙК м. Спорт. Конен турнир - надбягва- не. Национална състеза- телка по конкур-ипик. (Вестникзажената, 1.03.00) [фр. concours hippique].

КОНСПИРОЛОГ м. Специа- лист по конспирация.^дн- телни конспиролози алар- мираха, че в анализа не е отбелязано ключовото участие в заговора на КГБ, ЦРУ, Мосад и най-вече на световния клуб “Билдер* берг”. (168 часа, 2.06.00).

КОНТЕЙНЕРОВОЗ М. Пре- возно средство за транс- портиране на контейнери. Контейнеровозът “Селин С."9регистриран под хон-

_______ ___________ КОРЕЛА дураски флаг> заседна на брега на Мраморно море край Истанбул. (Монитор, 25.03.99).

КОНФЕКЦИОНЕР м. Лице, което произвежда или про- дава конфекция. Явно кон- фекционерите ни ще се опитат да я (роклята - б. м. В. Б.) принесат в жерт- ва на стремежа за дина- мизиране на колекцията. (Монитор, 20.01.01).

к о н фл и к то л о г и я ж. Наука за причините и про- тичането на конфликтите, както и за последствията от тях. Да подходим към елучващото се със Зрънко- ви от позициите на конф- ликтологията. (Монитор, 8.07.02).

КОПИРАЙТЪР м. Специа- лист, който създава рек- ламни текстове. Искам да работя като копирайтър. (Капитал, бр. 22, 2.06.01) [англ. copywriter].

КОРЕЛА ж. Зоол. Дългоопа- шат папагал; нимфа. Най-

НЕОАОГПЧЕИ РПК

Page 98: Неологичен речник

KOPHÄH__________________добре е корелите да се от- глеждат по двойки. (Мо-нитор, 12.06.99).

КОРИАН м. Водоустойчив и топлоустойчив материал от фини минерални части- ци, слепени с полимерна смола, който се използва за направа на мебели. Едно от най-модните парижки заведения - Joe 5, е с маси от бял кориан. (Наш дом, бр. 3, 2002) [англ. corianj.

КОРИДОР м. Прен. Част от въздушното пространство на държава, която чрез до- говор я предоставя за из- ползване от други страни. (Труд, 28.03.99).

КОРНФЛЕЙКС м. Хрупкаво изделие от царевично брашно с различни добав- ки, което се използва като храна.Но къд.е е истината и с какво купата с мляко и мюсли или корнфлейкс ни правят по-силни и бодри през деня! (Ревю, бр. 18,2001) [англ. cornflakes].

КОРПУИКТ м. Кореспон-

--------------------- 96 -------- дентски пункт. Вчера към 11 часа Галина Г. нахлула с гръм и трясък в корпунк- та на Юлий Москов и се насочила към един от трите стола. (Монитор, 29.03.00).

КОРУМП&Т м. Корумпиран човек. Вместо разсъжде- нията на демагога X и ко- румпата Y, ще четем ав- тентични истории. (Мо-нитор, 2.04.01).

к о с м о би о л о гм. Специа- лист по космобиология. Благодарен е на всички космобиолози, който му помагат да прекрачи пра- га на традиционната ме- дицина. (Неделен Стан- дарт, 21.01.01).

КОСМОБИОЛОГИЯ ж. Аст- ромедицина. През 1955 г. проф. Къоберле заявил, че космобиологията може дапомогне много на свеще- ниците... (Неделен Стан- дарт, 21.01.01).

КОСМОБУС м. Космически летателен апарат за мно-

САЖОГГ

Page 99: Неологичен речник

КРЕАТИВЕН-------- 97 --------------------— гократно използване и за пренасяне на свръхтежки товари. Нов космобус съз- дадоха учени е Киргизс- тан. (24 часа, 15.05.99).космодйсв^м. Пластма- сово терапевтично средст- во, съставено от съчленени прешлени, за облекчаване на болки в гръбнака, стави- те, кръста и при шипове чрез масажиране. Космо- диск е патентован про- дукт u има своя защитена марка. (Монитор, 22.04.00).

KPÄKEPm . Компютьрен спе- циалист, който нелегално прониква в чужда база дан- ни с цел събиране на ин- формация за лична изгода или срещу заплащане. Ком~ пютърни спецове, хакери и кракери от цялата страна. както и обикнове- ни привърженици на Ин- тернет и троянската сливова се събират утре е Троян. (Монитор, 1.12.00) [англ. cracker].

• КРАТЪК СПИСЪК. Списък

на лица или фирми, допус- нати след подбор до учас- тие в конкурс. На 11 юли тази година Съветът на директорите на БКК изб- ра пет финансови инсти- туции е така наречения кратък списък от общо 12 подадени оферти за кон- султанти по приватиза- цията на БанкаДСА*. (Мо-нитор, 6.08.02).

КРАШТЕСТ м. Тест за про- верка на здравината на автомобил чрез отчитане на промените при сблъсък. Както сочат резултати- те от краштестовете, по отношение на безопас- ността “Меган” е без кон- куренти е своя клас. (Мо-нитор, 20.02.99) [англ. crash test].

КРЕАТИВЕН прил. Който се отличава със стремеж към новото, с творческо тър- сене; творчески, съзида- телен. // КРЕАТЙВНОСТж. Безспорен лидер е креа- тивносттпа през последни-

7. НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 100: Неологичен речник

КРЕТЕНЙЯ________________me decern години е “Бене- тон”. (Монитор, 5.02.00).

КРЕТЕНЙЯ ж. Проява на кретен; идиотщина. Сенза- ция ли е един човек, пре- върнал се в легенда, да признае, че винаги е бил в основата на кретениите в отборите, в който е иг- ралЧ (Монитор, 24.02.01).

КРИЕЙТИВ м. 1. Творческо рекламно обслужване. 2. Специалист в творческото рекламно обслужване. Ка-то друга причина за въз- никване на творческите студиа се посочва и вечна- та война между криейти- ви и акаунти. (Капитал, бр. 40,2002). 3. Като прил. Който е свързан с творчес-ко рекламно обслужване. Ако в страните с развит рекламен пазар криейтив студиата работят пре- димно в помощ на реклам- ните агенции, в България тези структури обслуж- ват директно рекламода- телите. (Капитал, бр. 40,

--------- -------------- 98 ------- -2002) [англ. creative].

КРИЕЙТИВ-ДИРЕКТОР М. Творчески директор.В още по-странно облекло бе кри- ейтив-директорът Вели- зар Стефанов. (Монитор, 19.05.02).

к ри п тй рам гл. Създавам защита за данни чрез тран- сформирането им в нераз- бираема форма с цел да са във формат, който може да бъде разчетен само от оп-ределени лица. // КРИПТИ- РАНЕср. Без сигурен метод за криптиране на инфор- мацията да се прави биз-нес по Интернет би било невъзможно. (Капитал, бр. 12, 24.03.01) [англ. crypt].

КРИПТЙРАЩ прич.)прил. Който извършва криптира- не. Всеки потребител мо-же да използва крипти- ращ софтуер за събрана- та информация или тра- фика от данни. (Капитал, бр. 12, 24.03.01).

к ри п то г рАфс к и прил. Който се отнася до крип-

GAWßOff

Page 101: Неологичен речник

<--------- 99 ------------------------—тография и до криптиране. В криптографските сис- теми терминът ключ се свързва с някаква числова стойност, използвана от алгоритъма за трансфор- миранена данните. (Капи-тал, бр. 12, 24.03.01).

КРИШНАИСТ м. Кришнар. Мърфи ходи в дрехи като кришнаист, говори за веч- на любов и спасение... (Мо-нитор, 5.03.99).

к ро с о у в ъ рм. Преминава- не, преливане от един му- зикален стил в друг. “Atado А Tu Amor” на Шейен пък ще допадне на пуритани- me в жанра, който не одоб- ряват модерния напосле- дък “кросоувър”. (Мони-тор, 4.12.99) [англ. cross-over].

к ру и зк о н тро л м . Система за автоматично движение на автомобил, която регу- лира скоростта в зависи- мост от дистанцията с дру- гите автомобили. Щом пъ- тят стане чист., круиз-

____________________ КУЕСТ контролът вдига предва- рително програмираната от шофъора скорост, (24 часа, 10.07.02). За мързе- ливите има вграден круиз- контрол, (Стандарт, 7.03.02) [англ. cruise control].

КРУИЗЪРм. Автомобил или мотоциклет за пътешест- вие; кръстосвач. Луксоз- ният двуколесен круизър ще бъде представен офи- циално на автосалона в Мюнхен през септември. (Монитор, 27.07.02) [англ. cruiser].

КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИЯ ж. Трансплантация на ор- гани от животно на човек. Официално всички казват, че не е извършена ксенот- рансплантация. (Мони-тор, 28.09.99).

КУЕСТм.Комп. 1. В компю- тьрните игри - загадка, за- дача, която трябва да бъде изпълнена, за да се про- дължи играта или да се спечели бонус. Товаенача- лото на може би най-

н е о ао ш ч е н РЕЧНПК

Page 102: Неологичен речник

КУКИ_________ ___________трудния куест в играта, но и наградата е много сладка. (PC Club, бр. 11, 2001). 2. Игра, построена с такива задачи. Тези, който предпочитат куестовете, може би ще намерят не- що из безплатните игри. (PC Mania, 2000) [англ. quest],

КУКИ ср. Жарг. Бисквитка.Също така кукитата не са вечни - след определен период me спират да фун- кционират. (Капитал, 25.11.00) [англ. cookie].

КУКЛХРм. Лице, което рабо- ти в куклен театър; кукло- вод. Мира направи спек- такъл “Бонбон оле”, който бе номиниран в три разде- ла на академията “Кук- лар”. (Списание за жената, бр. 4, 2000).

КУКЛАРКА ж. Жена куклар. 28-годишната актриса трети сезон е кукларка в Централния куклен теа-тър. (Списание за жената, бр. 4,2000).

КУКЛЕНИЧКА ж. Жена кук~

--------------------- - 100 --------ловод. Най-добрата кук- леничка е Теодора Гълъбо- ва от Силистренския те-атър. (Монитор, 29.03.00).

КУЛТУРИСТЙЧЕН прил. Който се отнася до култу- рист. Расим представи културистични колажи. (Монитор, 23.02.02).

КУОТЪРБЕК м. Защитник в най-предна позиция в аме- риканския футбол. Под ръ- ководството на треньора ДжонГрюдън “пиратите” с брилянтна защита раз- рушиха връзката между куотърбека на “похити- телите”РичГенън и най- силното нападение в Ли- гата. (Монитор, 28.01.03) [англ. quatreback].

КУРХТОР м . Организатор, уредник на културна или спортна проява. Курато- рът разкрива идеята си. (Монитор, 14.07.99) [англ. curator].

КУТЮРИЕРм. Моден шивач; купорист. Лондонските ди- зайнери винаги са дър-

GAÖEROFT

Page 103: Неологичен речник

-------- 101 ------------------------ жали пулса на най-новите посоки в модата, улавяли са тенденциите преди бо- гатите, но по-консерва- тивни кутюриери от кон- тинента. (Капитал, бр. 38, 21.09.02) \фр. couturier].

КУТЮРИЕРСКИприл, Който се отнася до кутюриер и/ или до висша мода (от ку- тюр). За актуалните очи- ла на водещите кутюриер- ски къщи, както и за но- востите в спортния стил при лидерите, четете в следващия брой. (Капитал, бр. 29, 20.07.02).

КУТЮРЙСТ м. Създател на висша мода (от кутюр). Онези, които не са свикна- ли със стила на прочутия френски кутюрист Крис- тиан Лакроа, едва ли ще останат разочаровани. (Труд, 25.11.01).

КУУЛприл, неизм.!нрч. Жарг. Върховен, як, жесток, готин. Тази страна (Бразилия - б. м. В. Б.) е куул. Един ми- лион банди, които се копи-

_____________ КЪПХЛКА рат една друга, стараей- ки се повече да изглеждат куул, отколкотода правят добра музика. (Про-Рок, бр. 5, 2002) [англ. cool].

КУЧЕГОН м. Електронно устройство, чието излъч- ване отблъсква кучетата. Малко по-големият от кибритена кутийка куче- гон излъчва високочестот- ни вълни, които създават дискомфорт и прогонват агресивните четириноги, без да увреждат тяхното здраве. (Монитор, 27.02.99).

КЪМШШГАРм. Човек, кой-то е на къмпинг. Лятото изглежда непълноценно без none една вечер в кокет- ния селски ресторант за къмпингарите от “Гради- на”. (Монитор, 2.06.01).

КЪПХЛКА ж, Пригоден за поставяне в кафез съд, в който птиците могат да се къпят. Специалните къ- палки, които се окачват на клетката, са значител- но по-практични от ва~

НЕОАОГИЧЕН РЕЧИИК

Page 104: Неологичен речник

КЪРТЙЦАничките u паничките на пода. (Монитор, 19.02.00).

КЪРТЙЦА ж. Прен. 1. Под- слушвателно устройство. 2. Подставено лице - таен информатор. “Монитор” обачеразполага с “кърти- ца” в едно от РПУ-тата. (Монитор, 15.05.02).

КЪСОПИПХЛЕН прил. КоЙ- то има къси пипала. Вред- ните и масово намножа- ващи се в нашата страна скакалци са именно късо- пипалните скакалци, (Мо-нитор, 19.05.00).

КЪСТЪМВЕРСИЯЖ. Версия, която се прави по поръчка. Кабриолетът е поръчкова къстъм-версия на просло- вутия модел от 60-те го- дини “Мк!Г и струва около 160хиляди долара. (Мони-тор, 1.07.99) [англ. custom].

лЛАБИЛИЗЙРАМ СЕ гл. Ста- вам лабилен, нестабилен,

------------------------ 102 .------- променлив. Въздушната маса слабо ще се лабили- зира. (Монитор, 19.05.00). // ЛАБИЛИЗЙРАНЕср. Вре- метоутре: лабилизиране. (Монитор, 19.05.00).

л абрадо р м. Зоол. Порода кучета с черна козина. На лабрадорите принадлежи рекордът no дълголетие сред кучетата. (Монитор, 8.07.00) [фр. labrador].

ЛАГВАМ гл. Комп. Забавям, задържам, засичам. Мул- типлеърът обаче е на ни- во, нищо, че обикновено малко лагва. (Капитал, бр. 13, 30.03.02) [англ. lag + -вам].

ЛЛЙНСМЕНм. Спорт. Стра- ничен съдия. Лайнсмени- те на корт №1 изнасят оранжевата димка. (Мо-нитор, 23.01.01) [англ. lines-man].

ЛАЙФм. Изпълнение на жи- во.Б.Т.Р. продължават да обикалят страната с кон- церпиц правейки своеобра- зен рекорд само за една го-

GAbEROEE

Page 105: Неологичен речник

-------- 103 ------------------------ дина no отношение на броя на лайфовете си. (Мони- тор, 28.09.99).

ЛАКОСТА ж. Спортна блуза с къс ръкав, яка и закопча- ване в областта на деколтс- то. “Вераком” шие фланел- ки тип тишъргщ вешърт и лакоста. (Монитор, 21.07.99) [фр., по собств. Lacost® от Андре Лакост].

ЛАКРОСм. Подобна на хо- кей североамериканска иг- ра с гумена топка и ракета. А дъщеря ми (освен с во- лейбол и баскетбол) се е пристрастила и към попу~ лярната в момента в САЩ игра лакрос. (Мони-тор, 27.03.99) [англ. lacrosse].

ЛАМИНАТОРм . Машина за ламиниране на изделия. (Каталог на Office 1 Super-store).

ЛАТИНА ж. Латиноамери- канка. Сексапилната ла- тина (Дженифър Лопес - б.м.В. Б.) зарадва жълти- те страници на пресата с изявление, че от всичко

__________________ЛЕВАЧКА най-многоби искала да иг- рае във филм, където пар- тнъор ще й бъде Ръсел Кроу. (Монитор, 22.02.01).

ЛАТЙНО м. 1. Съвременна музика в латиноамерикан- ски ритъм. Ще връчват “Грами” и за латино. (24 часа, 21.01.00). 2. Латино- американец. На младини налитал на бой като ис- тински латино. (Мони-тор, 26.01.02).

л Ау н ч к о н трЬл м . Автома- тично програмирана пос- ледователност от действия при старт в състезание за оптимизиране на потегля- нето на болида от старто- вата решетка. Системата за лаунчконтрол на боли-да му блокира. (Монитор, 19.05.03) [англ. lounge-con-trol].

ЛЕВА ЧКА ж. Разг. Ляв крак. Камата ще трябва да но- си още две седмици специ- ален ботуш на феноменал- ната си левачка. (Труд, 2002).

Page 106: Неологичен речник

ЛЕГО____________________ЛЕГО ср. Детска игра - от- делни детайли, които се сглобяват. [лат. Lego®].

ЛЕГПРЕСА ж. Гимнастичес- ки уред, при който от нак- лонена под определен ъгъл лежанка се повдига с крака натоварена с тежест плат- форма. Според запознати с възможностите на Кри- ка. той е вдигал на легпре- сата и близо два пъти по- големи тежести. (Мони-тор, 24.05.03).

ЛЕДОПАДм. Замръзнала па- даща вода или силно об- леден стръмен планински склон. Катеренето на ле- допади е една от доста трудните и далеч по-опас- ни разновидности на алпи- низма. (Капитал^ 17.03.01). Каската защитава от ле~ допади. (Монитор, 20.01.01).

ЛЕЖЕРЕН прил. Свободен, отпуснат. Поредната шо- кираща ни новина вуж по дефиниция спокойните и лежерни летни дни. (Труд, 13.07.00). Хладен, твърде

— ---------------- 104 --------честомрачен, неестестве- но скъп и много спокоен, направо лежерен. Така изглежда Копенхаген на пръв поглед. (Капитал, 24.05.01). Лежерното пове- дение на влиятелните партии вБългария все no- вече натрапва впечатле- нието, че изборите на 17 юни не ги интересуват особено. (Монитор, 2.05,01).

ЛЕЙБЪЛм. Производствена фирма с регистриран фир- мен знак. Джош Уинк еза- писвал за различни евро~ пейски лейбъли. През 1985 г. Уестбам основава свой собствен лейбъл “Лоу Спи- рит” (100% Техно, БТА, 1999) [англ. label].

ЛЕЙМЪР м. Дилетант в об- ластта на компютрите. Един приятелски съвет към всички леймъри: за- помнете комбинацията от клавиши Ctrl+Alt+Del- ще ви е необходима. (Капитал, бр. 12,2003) [англ. lamer].

GABE&Off

Page 107: Неологичен речник

лийд-------- 105 ---- ■------------------- ЛЕЙ-ТАЙм . Спорт. Вид ки- тайска борба, при която са разрешени всички видове удари, включително и смъртоносни. С все също- то изумление четем, че сме единствената страна в света, която организи- ра легален смъртоносен турнир no забранения ки~ тайски спорт лей-тай. (Монитор, 3.11.99).

ЛЕКАРСТВОДЕНм. Единица за определяне на стой- ността на лекарствените средства, изразходвани за един човек за еднодневно лечение. Базата данни, с която работи касата в момента, съдържа общи и средни разходи за 1 лег- ло,1 болен, 1 прегледД ле~ карстводен... (Монитор, 28.09.99).

ЛЕНДЕР м. Провинция. В Германия кабелните one- ратори се разделят no лендери^ всеки от тях има свой съвет no медиите... (168 часа, бр. 14,1999) [нем.

Land(er)].ЛЙБОР м.. Лихвеният про- цент на Лондонския валу- тен пазар, който е базисен за предоставяне на между- банкови заеми. Законната лихва за задължения в конвертируема валута от 1.09.1994г. възлиза на три- месечния либор за съ- ответния вид валута. (Монитор, 29.03.00) [англ. LIBOR - London Intrbank Offered Rate].

ЛИЗИНГОДАТЕЛ м. Фирма, която предоставя използ- ване на продукция на ли- зинг. Превозвачът не трябва да поема допълни- телни плагцания към ли- зингодателя извън предва- рително договорените фи- нансови условия. (Мони-тор, 18.03.99).

ЛИЙД м. Сбито съдържание на публикация в уводния й параграф; уводна статия. Въпросният Каплан се издава още в лийда на ма- териала си. (Монитор,

НЕОАОГИЧЕН РЕЧИИК

Page 108: Неологичен речник

ЛИМЕТ2.11.99) [англ. lead].

ЛИМЕТм. Вид зелен лимон.Огромната кана следь ба- карди, джинджифил, ли- мет и сода свърши за ми~ нута, та се наложиДео да повторикоктейласи.(Мо- нитор, 29.07.02) \фр. limette].

ЛИНКм. Опция в Интернет, която позволява премина- ване от една страница към друга чрез активиране на маркиран текст. Сайтът съдържа и интересни лин- кове за зареждане на скрийнсейвъри, 3D анима- ция и изпращане на безп- латни електронни кар- тички. (Монитор, 2.07.99). Такива линкове има и с други български средства за масова информация, ко-ито отразяват посещени- ето на президента. (Мо-нитор, 19.11.99) [англ. link].

ЛИНКОРМ. Голям боен ко- раб; линеен кораб. Водо- изместването им преви- шава лимита на САЩ за линкори сусилена бронеза-

------------------------ 106 -------- щита. (Клуб Океан, бр. 6, 2000).

ЛИПОЗОМИ само мн. Мик- рокапсули, изградени от мастни вещества, анало- гични на естествено съдър- жащите се в клетъчните мембрани, които се изпол- зват в козметични продук- ти за пренасяне на различ- ни вещества до по-дълбо- ките слоеве на кожата. Вся- ка активна съставка мо- же да бъде вкарана е липо-зоми, например витами- ни, протеини, овлажнява- щи фактори. (Справочник за бяла козметика AVON, 2000). Успокояващ гел за очи с липозоми. [англ. lipo-somes].

ЛИПОСУКЦИЯ ж. Козме- тична интервенция, при ко-ято се извличат излишните мастни натрупвания за ко- ригиране на фигурата; ли- поаспирация. Липосукция- та, популярна козметич- на процедура, при която със сонда от бедрата и

GAßEROFF

Page 109: Неологичен речник

лог-------- 107 ------------ ------------ кръста се изсмукват маз- нини, може да е смърто- носна. (Монитор, 18.05.99).

ЛИСТОГРЙЗЕЩ прич.!прил.Който гризе листната маса на растенията; листояден. Листогризещи гъсеници са нападнали над 560000 дка широколистни гори в Кърджалийско, Пловдивс- ко,Старозагорско... (Труд, 2.06.00).

ЛЙфти н г м . Спец. 1. Изпъ- ване и стягане на кожата (на лицето) за премахване на бръчките по хирургически или химически път или чрез масаж. 2. Продукт, който се използва при такава проце- дура. Има лифтинги с мо- ментално действие.които са незаменими, ако ви пред- стои важна среща и иска- те да сте неотразими. (EVA, бр. 12, 2002). 3. По- вишаване на качествата, по- добрение.Ялолскятя ком- пания е вложила в ради- калния лифтинг на моде- ла общо 56 млн. паунда.

(Монитор, 19.06.99) [англ. lifting].

ЛИФТЙРАМгл. Подлагам на лифтинг.

лиФТЙРАНприч.1прил. Кой-то е подложен на лифтинг. Поглеждайки отвън лиф- тираната версия на A4 (Ауди - б. м. В. Б.), веднага се набива в очи приликата с по-голямото А6. (Капи-тал, 6,2001).

ЛОБЙСТКА ж. Жена лобист.Именно в лявото прост- ранство особено активни са група евроатлантичес- ки лобистки. (Монитор, 23.11.01). Природозащит- на организация наема ло~ бистка, която да убеди президента да внесезакон за опазване на околната среда. (Монитор, 8.03.02).

ЛОГ м. Инф. Уеблог. Проче- ти нашия лог, там мо- жеил да видиил хроноло- гично нашетомислене, до- кументите, важни имей- ли и дискусии. (Капитал, бр. 31,3.08.02) [англ. log].

НЕОАОШЧЕП РЕЧННК

Page 110: Неологичен речник

ЛОГЙСТИКАЛОГЙСТИКА ж. 1. Снабдя- ване и осигуряване на ма- териални средства. 2. Сло- весна подкрепа. (В англ. празни, безсъдържателни разсъждения, откъснати от опита и практиката.) Всич- ко е било една празна ло- гистика. (Труд, 14.05.99).

ЛОГИСТЙЧЕН прил. Който се отнася до логистика. Ло- гистична подкрепа. (Труд, 14.05.99). Разполагането на натоески войски е Бъл- гария ще бъделогистичен, политически и диплома- тически кошмар. (Мони-тор, 24.04.99).

ЛОГОср. 1. Кратьк рекламен текст, популяризирахц фир-ма или продукт. Подобни тълкувания могат да се направят и на рекламите с лого “Време е за една “Карнобатска гроздова” или “Да заколим прасето”. (Монитор, 22.07.99). 2. Символен фирмен знак. Донатела Версаче има на- мерение da смени логото

------------------------ 108 ------- на модна къща “Версаче” на dV. (Монитор, 23.03.02) [англ. logo],

ЛОГОМАНИЯ ж. Прекален стремеж към поставяне на логото на фирмата върху нейните изделия. Фотог- рафи и художници се за- разиха от новата логома- ния и подчертават насо- ката, стигайки до край- ност. (Паралели, бр. 26, 2000). Логоманията е на власт е модните тенден- ции при чантите. (Мони-тор, 16.02.02).

ЛОДЖА ж. Малък местен хо- тел ресторант в Азия. Вну- шителни водопади, прехо- ди из рододендронови гори и сеетски удоеолствия е местните лоджи предла- га един от най-живопис- ните трекинг маршрути вНепал. (Монитор, 3.03.00) [англ. lodge].

ЛОДКОСТОЯНКА ж. Крайб- режие, пригодено за прес- той на малки плавателни съдове - лодки и яхти. Соб-

GADEPOFF

Page 111: Неологичен речник

-------- 109 --------------------- - ствениците на всички малки плавателни съдове трябваше да напуснат лодкостоянката до вчера в 17 часа. (Монитор, 25«08.99).

ЛОКАЛИЗАТОРм. Устройст- во, което определя место- положението на обект. Ако детето натисне едновре- меннодва бутона, локали- заторът изпраща сигнал за опасност. (Монитор, 17.08.02).

л о л и тк а ж. Развило се преждевременно младо момиче с женствен вид и силна сексуална привлека- телност. Блеърпък е соче- на за нова версия на Лив Тайлър от “Открадната красота” - лолитка с търсещ удоволствия пог- ледъ готова да опита всич- ко от забранения плод. (Монитор, 3.07.99).

ЛОНДА ж. Голяма продъл- говата тава. Пъди с клонче мухите, кръжащи над лондите с попчета и саф~ рид. (Монитор, 19.06.99).

______________ ЛУДОМАНИЯ ЛОРИКЕТ м, Зоол. Порода дребни папагалчета, от- глеждани в домашни усло- вия. По-дребните лорике- ти могат да бъдат с раз- мери на вълнисти папагал-чета. (Монитор, 17.06.00) [англ. lorikeet].

ЛОТм. Стандартна по коли- чество и качество партида стоки. Предмет на търга*. Доставка в един лот на офиеоборудване, принте- ри, факсмашини и копирни машини. (Труд, 25.06.00) [англ. lot],

ЛОУРХЙДЪР м . Автомобил със снижено или промене- но окачване, който отскача при движението си. Лоу- райдърите - подскачащи- me возила omLA. (Хип-хоп база, бр. 1,2002) [англ. low-rider].

ЛУДОМАНИЯЖ. Мед.Болез- нена пристрастеност към различни игри. Ще се пре- върне ли лудоманията в новата болест на 21 век2 Заболелият от лудомания

ПЮАОШШ РЕЧШК

Page 112: Неологичен речник

ЛУНАнепрекъснато се стреми да изпитва чувство за ха- зарт. (Труд, 30.08.98).

ЛУНА ж. Плоско освети- телно тяло за вграждане. Вградени стенни луни са използвани за подчертава- не на ходовата линия. (Идеален дом, бр. 5,2000). // ЛУНЙЧКА ж., умал. На- низи от лунички над бара, над камината и no носе- щата открита греда вхо- ла допълват играта на светлина. (Идеален дом, бр. 2, 2000).

ЛУНОПЕДм, Задвижвано с крака четириколесно пре- возно средство, предназна- чено за движение по лунна- та повърхност. Американ- ският инженер Д. Уилсън конструира специален лу- нопед с 4 колела. Лунопе- дът не се нуждае от друг вид енергия, освен човеш- ката. (Монитор, 25.01.01) [лун(а) + о + (велоси)пед].

ЛУУПм.Муз. Музикално-ин- струментална вариация

------------------------ 110 -------- върху основен мотив, обикн. направена с комшо- търна обработка. Стилът на “Инкогнито” е артис- тичен микс ~ изцяло денс ориентиран, смодерни луу- пове и семпли. (Капитал, бр. 37, 14.09.02). Изхвърлен е рапът за сметка на елек- тронните луупове. (Мони-тор, 5.10.02) [англ. loop].

ЛУЦм. Спорт. Скок във фи- гурното пързаляне, който започва с извиване на тяло- то назад като дъга и отскок със завъртане в обратна посока на основното дви-жение. Саша Коен получи студен душ още в първата минута на изпълнението си във волната програма, след като падна при троен луц. (Монитор, 23.02.02) [нем. Lutz, от собств. А. Lutz].

ЛЮБОПЙТКА Ж. Любопит- на новина. Дали смесвобо- да на темпераментния Владо Береану да отбеле- жи 1 април с любопитки.

GAEM2OFF

Page 113: Неологичен речник

м ал и н у А-------- Ill ------------------------(Труд, 1.04.02).

ЛЮДОТЕКА ж. Хранилище за играчки и игри. Дирек- торът на италианската людотека има желание да дойде у нас. (БирегМаркет, бр. 21,1999).

ЛЮСПЯ гл. Полит. Прен. Отделям, отцепвам. Люс- пят евролеви общински съ- ветницщ нарочени за сини във Афна.(Труд, 14.04.00).

мМ-. Първа съставна част на сложни думи със значение ‘който се извършва по мо- билен телефон; мобилен’.

М-БХНКИНГм. М-банкира- не. Nokia стартира м-бан- кинг. (Капитал, 23.06,01).

М-БАНКЙРАНЕ ср. Възмож- ност за банково обслужва- не чрез достьп от мобилен телефон. М-банкирането дава възможност на кли- ентите за достъп до ин- формация no личната им

сметка... (Капитал, 23.06.01). м -м Хрк ети н г м . Марке- тинг, провеждан чрез изп- ращане на есемеси до соб- ственик на мобилен теле-фон. Ако абонатът се е ре- гистрирал някъде, за да получава информация на мобилния си телефон, със сигурност попада в списъ- ците на някоя фирма зам- маркетинг. (Капитал, бр.37,2002).

МАЙМУНСКО като същ. ср. Маймунско месо. Влиза маймунско от ЮАР1 (Мо-нитор, 3.07.99).

м ак до н ал ди зАц и я ж. 1. Създаване на вериги за бър- зо хранене “Макдоналдс” във всички държави. Мак- доналдизацията води до промяна в хранителните навици в някои от тези ра- йони, която става по-бър- зо от когато и да било. (Монитор, 8.04.02). 2. Прен. Американизация на начина на живот.

МАЛИНУАж. Зоол. Белгийс-

ШОЮППЕП РЕЧШК

Page 114: Неологичен речник

МЛМБО_________ _______ _ко овчарско куче. Днес ма~ линуа се е превърнало в куче компанъон, а характе- рът му е по-скоро сговор- чив. (Монитор, 12.08.00).

МАМБО ср. Стил в музика- та. 24-годишният нов крал на мамбото е син на сици- лианка и унгарец. (Мони-тор, 21.08.99) [англ. mambo].

MÄIHA ж. Японска техника за рисуване на комикси и анимационни филми с ха- рактерен стил на изграж- дане на персонажите. На този адрес ще откриете архив на единственото се- риозно онлайн-списание за манга и аниме. (Капитал, 21.10.00) [яп. англ. manga].

МАНИПУЛАТЙВЕН прил. Който е свързан с манипу- лация и цели да въведе в заблуда. Затова и мъката да изпълнява манипула- тивните поръчки на “Ра- ковски” 134 са още по-голе- ми. (Монитор, 29.02.00).

м Ан ш афт м. Тим, отбор.Маншафтът остана с 18

----------------------- 112 —— футболисти. [нем. Mann-schaft].

МАРИХУАНАДЖИЯ м . Разг. Човек, който се дрогира с марихуана. Образът на марихуанаджиите не бу- ди жалост в мен. (24 часа, 30.01.00).

МХРКЕРм. Въздушна пушка, използвана при игра на пейнтбол, която е снабдена с бутилка с въглероден ди- оксид под налягане за изс- трелване на топчетата с боя. Клубоеете предлагат екипировка за игра, така ченее необходимо да си ку- пувате маркери, предпаз- ни иллемове за лицето или топчета с боя. (Монитор, 6.07.02).

МАРКЕТОЛОГ м. -Спецйа* лйст по маркетинг.Мщже- толозшпе може би биха оценили висока степен на “лоялност към марката”. (Капитал, бр. 31, 3.08.02).

МАРСОМОБЙЛм. Самоход- на машина за изучаване на планетата Марс; марсо-

GAMßOff

Page 115: Неологичен речник

-------- 113 --------------- -------- ход. Сгънат, новият мар- сомобил е с размери 1 кв. м и височина 20 см. (Стан- дарт, 9.05.00).

МАРШАЛ м. Спорт. Отго- ворник за участьк от пис- та, който сигнализира с флаг за състоянието й по време на автомобилни със- тезания. Той дори предло- жи да се махнат марила- лите по пистата и да бъ- дат заменени с автома- тични установки. (Мони-тор, 6.03.01) [англ. marschal].

Марш ру тк аджи я м. Разг. Шофьор на маршрутка. Всъщност на нормален чо- век не биха му хрумнали много от нещата, които се случват в главата на маршруткаджията. (Ка-питал, бр. 4, 2003).

MACKÄPA ж. Спирала за очен грим. Ако сте решили да блеснете на купон, захвър- лете черната маскара. (Вестникзажената, 1.03.00) [англ. mascara].

МАСКОВЙДЕН прил.Ухтю

_____________МАСТЕРЛЕНТА изглежда като с маска. Се- гаВодача остава зад гър- ба ни, изпънал ръка напред и пътуващ с масковиден израз и изцъклен поглед надолу. (Монитор, 10.03.02). МАСКОТ м. Изображение или предмет, който носи щастие; талисман, амулет. Те решиха маскошите да бъдат три. Маскотите създадоха естествена връзка между нашите де- ца и олимпиадата. (Мони-тор, 7.02.02) [англ. mascot].

МАСТЕРЙРАМ гл. Обработ- вам запис в студио. След това албумът ще бъде мастериран в известно- mo Midas Studio в Белгия. (Хаос, бр. 14, 2000).

МАСТЕРЛЕНТА Ж. СтудиЙНО обработен звукозапис. Та- ка Принс смята да възвър- не авторските си права върху своите най-извест- нихитове, чиитомастер- ленти са заключени в сей- фовете на “Уорнър”. (Мо-нитор, 24.04.99).

8. ПЕОАОШШ РЕЧШ1К

Page 116: Неологичен речник

MATМАТприл. неизм, Който е без лъскавина или гланц; ма- тов, матиран. “Туист” е термокана със съвременен дизайн. Има я в два вари- анта - мат и блестящ, (Наш дом, бр. 3, 2002).

м ату рАн тм . Лице, което се явява на матура. И в сблъ- съка си с този дискурс на- шият старателен мату- рант осъзнава всичките си шансове да остане инте- лектуален мутант. (Мо-нитор, 19.05.02).

МАУСПАДм, Т^оуЕргономи- чен мауспад. [англ, mouse pad]

мАЧБОЛм. Спорт, Начален удар, който дава възмож- ност за постигане на побе- да при минимална в мо~ мента на изпълнението му преднина за противнико- вия играч/отбор. 31-годиш- ният германец (Борис Бе- кер - б, м, В, Б,), поканен от организаторите с “уайлд кар(У\ спаси 3 мач- бола на съперника си,

----------------------- 114 --------Майлс Маклагън, преди да измъкне победата в първия кръг, (Монитор, 24.06.99).мА чо м, 1. Мъж с подчерта- но мъжествено излъчване. 2. Като неизм, прил, Мачо културата тласка към самоубийство. (Монитор, 30.10.99).

МАШИНОФЙЛИЯж, Прека- лена привързаност към ра- бота с техника, по-специ- ално компютри. Едни от най-разпространените психически отклонения на новото столетие се очак- ва да бъдат нетохолиз- мът и машинофилията, (Капитал, 14.04.01).

МЕЙКИНГм, Филм, В КОЙТО е разкрита работата no сьз- даване на клип, филм и др. и на ефектите в него.Жан- рът мейкинг в български вариант взе да мърда с уши из телевизионния ек- ран, (Капитал, бр. 5, 2003) [англ, making].

МЕЙНСТРИЙМ М. Основно направление, главно тече-

GA№Off

Page 117: Неологичен речник

-------- 115 ------------------------ ние в нешр.Първото изда- ние на Cube фест даде сце- на на бандите, който пре- тендират да са идвън му- зикалния мейнстрийм. (Капитал light, бр. 4,2003).

МЕМОРАБЙЛИЯ Ж. Всичкивещи, свързани с филм, личност и др., купувани за спомен. Лъвският пай от приходите в Меката на киното идва от странич- ни дейности ~ от продаж- бата на куп стоки и вещи. обединени под общото наз- вание меморабилия. (Сед- мичен Труд, 10.05.01) [англ. memorabilia].

МЕНИДЖЪРКАж. Жена ме- ниджър. Няколко години по-късно виждаме Макс щастливо оженен за мени- джърката си Глория. (Ха- ос, бр. 14, 2000).

МЕРЕНГЕср.. само ед. Попу- лярен латиноамерикански танц с африкански и креол- ски елементи. Зяпачите наоколо веднага внасят яснота. че там се провеж-

_____________МЕСИКОПТЕР дат уроци no салса и ме- ренге. (Монитор, 29.06.02) [ucn. merengue].

МЕРИТОКРХЦИЯ Ж. Соци- ална йерархична група, ос- нована на личните заслуги и достойнства. Този кай- мак на обществото обаче започва да отстъпва мяс- тото си на нова прослойка - меритокрацията. или властта на умниците. (Банкеръ, 9.06.01) \фр. meri-tocratic].

МЕРКОСУР м. Икономичес- ки съюз, учреден през 1991 година, между Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, с асоциирани чле- нове Боливия и Чили. Въ- веждането й (на единна валута - б. м. В. Б.) се об~ съжда от най-големия търговски блок в Южна Америка - Меркосур. (Мо-нитор, 9.05.00).

м е с и к о п те рм. Снабден с различна апаратура за ра- зузнаване и изследване ми- ниатюрен летателен апа-

НЕОАОГИ W РЕЧНИК

Page 118: Неологичен речник

МЕСОЦЕХрат с перки, който се зад- вижва с батерии. Мини- малните размери на меси- коптера са удобни не са- мо за проникване във вся- какви ниши и пукнатини. (Монитор, 7.06.99).

МЕСОЦЕХм. Цех за обработ- ка на месо и производство на месни изделия. Затво- риха завинаги шест кла- ници и месоцехове. (Борба, 8.09.00).

МЕТАЛ&ГА м. Разг. Привър- женик на метъла. Гласът на младия челист с вид на бесен металяга звучи све- жо и приятелски. (Хаос, бр. 14, 2000).

METÄЧм, Разг. Специалист по откриване на подслуш- вателна техника с подходя- ща апаратура.Ялш фирмщ в който всеки месец идват метачи. (168 часа, 10.03.00).

МЕТОДИЕВИЦА ж. Система за транскрипция на кирйл- ски текстове на латиница за нуждите на Интернет. Методиевицата се изпол-

---------- ------------- 116 -------- зва в Интернет, за да мо- же човек да разчете нещо, написанона кирилица, по- радиразлични операцион- ни системи. (Монитор, 12.09.00).

МЕЧКХРНИКм. Място за от- глеждане на мечки за при- учване към живот в естест- вена среда.7?то/ш мечкар- ник върху площ от 70 дека- ра ще започне да се строи през лятото на идната година у нас. (Монитор, 5.11.01).

МИКРОВАНм. Ван с малки размери; миниван. Много- функционалният мик- рован с пет врати може много лесно дасе превърне от 4-местна лека кола в просторен лекотоварен автомобил, (Монитор, 6.03.99). От Рюселсхайм бяха изпратени сведения за “Консепт А* - студия за развлекателен микро- ван. (Сега, 2.03.99).

м и к с к л у бм , Клуб на хора със свободна ориентация

G№Off

Page 119: Неологичен речник

--------. 117 ------------------------ по сексуални въпроси. За рождения ден на миксклу- ба на сцената се предста- виха Люси с новия си ал~ бум “Вещица” и др. (Неде- лен Стандарт, 4.02.01).

МИЛЕНИУМм. 1. Хилядоле- тие. Осми декември'99 - под знака на милениума. (Монитор, 1.12.99). В Лю~ бек се готеят да посре- щат първи Милениума. (Монитор, 11.12.99). 2. Обоб- щение. Може и да звучи силно, но това всъщност е албум милениум. една ар- тистична продукция на границите на две хилядо- летия. (Труд, 3.07.99).МИЛИТАРИср, и като неизм. прил. Стил в модата, взе- мащ елементи от военното облекло. За нейната кате- гория централи милита- ри се смесва със сафари стил, за да не натежава като идея при оформяне- то на цялостния имидж. При други модни къщи ми- литари звученето е по-

_______________ МОДЕЛИНГ приглушено. (Монитор, 8.02.01) [англ. military].

МИМИКРЙРАМ гл. Приспо- собявам се безпринципно. Просто младият СДС ак- тивист от Омуртаг при- тежава уникалната спо- собност светкавично да мимикрира, като усети кои са силните на деня. (Капитал, 17.03.01).

МИНСЬВЕТм. Министерски съвет. Мисията се намира на булевард “Унтер ден линден” - само на няколко преки от минсъвета в Бер- лин, (24 часа, 24.10.99).МНОГОБОЙКА Ж. Спор- тистка, която се състезава в многобой. Нямам люби- ми уреди, държа да съм силна многобойкаДМ^т- тор, 30.06.01).

МОДЕЛИНГ м. Манекенска професия; манекенство. На повърхността на езерото на моделинга плават су- пермоделите като Клау- дия, Синди и Наоми. (Su- регМаркет, бр. 19, 1999)

НЮАОГИЧЕИ РЕЧНИК

Page 120: Неологичен речник

МОДЕРХТОР______________[англ. modeling].

МОДЕРХТОР м . Посредник. Горанов, който е и модера- тор на разговорите в ста- ята “Здравей,БългарияГ - гони no популярност водещия Милен Цветков. (Монитор, 13.02.02) [англ. moderator].

МОЛ м. Много голям тър- говски, културен и развле- кателен центьр. Под пок- рива на мола освен 200 ма- газинчета и ПОзаведения за хранене са събрани и ня- колко атракции от све- товна класа - най-голе- мият закрит воден парк... (Капитал, 1.09.01) [англ. mall].

MOHOKÖK м. Едноместна кабина на състезателен ав- томобил или на самолет, в която седи пилотът. Той е истински професиона- лист и добре знае, че пред- ната част на монокока е проектирана да издържа на ускорение приблизи- телно 5G при челен удар в

------------------------ 118 -------- стоманена стена. (168 часа, бр. 28,1999) [англ. monocock].

МОНОСКИОРм. Скиор, КОЙ-ТО се състезава с моноски. Стефан Киомп, професио- нален скиор, моноскиор. (Монитор, 25.02.00).

МОНОСПЕЙС м. Еднообе- мен автомобил. Отпред колата има вид на монос- пейс, а отзад на седан. (24 часа, 12.12.99) [англ. mono-space].

МОПИР м. Многофункцио- нално устройство за групо- ва работа, което съчетава скенер, принтер и др. Мо- пирите се отличават с добро бързодействие, ко- гато се използват no пред- назначение. (Капитал light, бр. 7,2003) [англ. МОРу от Multiple original prints].

• МОРКОВИТОЯГА.Полит. Постигане на цел с обеща- ния и принуда. Европейс- кият съюз се готвисмор- ков и тояга да научи стра- ните в региона да си сът- рудничат. (Неделен Стан-

САЖОГГ

Page 121: Неологичен речник

-------- 119 ------------------------ дарт, 26.02.01). Руската дипломация към малки и зависими държави като нашата no принцип не е сложна. Тя познава два ос- новни инструмента -мор- кова и тоягата. (Капитал, 24.03.01).мормонясвдм несв, и моРМОНЯСАМсв.гл.Стъ- вам/стана мормон.Ллш ако някой мормоняса на олим- пиадатаЧ (24 часа, 9.02.02).

МОТОКРОСЙСТМ. Състеза- тел в мотокрос. Предиш- ният кръг от първенство- то на най-силните моток- росисти се проведе в Сев- лиево. (Стандарт, 12.07.02).

МОТОРИКА ж. Съвкупност от движения. Спонтанна- та моторика на тялото издава тайнихарактерни качества за телефонира- щия. (Бела, бр. 4, 2002).

МОШИНГм. Буен агресивен танц, обикн. по време на концертно изпълнение, при който се осъществява блъс- кане с останалите танцува-

_________ _______ МУАЙТХЙ щи. Качеството е изклю- чително високо ~ стоп- роцентова гаранция за удоволствие и якмошинг. (Хаос, бр. 14, 2000).

МРХвЧЕНЕср.Ирон. Форми- ране на нова група, обикн. вътрешноопозиционна, в дадена политическа орга- низация. Люспенето и мравченето стана изцяло син патент. (Монитор, 28.05.03).

МРАМОРЙРАМ гл. Оцветя- вам повърхност на пред- мет, така че да придобие ефект на мрамор. Внима- телно потопете предме- та, който ще мраморира- me, във водата, така че бо- ята да обхване всичките му страни. (Вестник за до- ма, бр. 25,18.06.99).

МУАЙТЛЙм, Спорт. Тай- ландски бокс. Във Варна гостуват пакистански спортисти и ръководите- ли от местната федера- ция no муайтай и карате. (Монитор, 18.08.99).

НЮАОГНЧЕП РЕЧНИК

Page 122: Неологичен речник

МУВИ____________________МУВИ ср. Филм. Този филм много старателно се пра- ви на бял.т.е. ловко заоби- каля част от клишетата на подрусващите се от хип-хоп мувита. (Мони- тор, 16.06.01) [англ. movie].

МУЛТИЛЕВЪЛм. Система за продажба на стоки чрез привличане на клиенти, ко- ито от своя страна привли- чат нови клиенти. Директ- ните продажби на козме- тика no така наречената система мултилееъл са истински хит на родния пазар. (Монитор, 2.02.00) [англ. multilevel].

МУЛТИЛОГИН м. ВъзмоЖ“ ност да се ползва Интернет едновременно от повече от един потребител. Проблем е, че доставчиците масо- 80 отказват на потреби- телите си т. нар. мулти- логин. (24 часа, 22.01.00).

МУЛТИПЛЕЪР М. Компю- търна игра с режим, който позволява игра в мрежа.

МУЛТИПЛЕЪРЕНприл. Кой-

--------------------- 120 -------- то се отнася до мултипле- ър. Налице е опция за мул- типлеърна игра с осем човека, за което трябеа да отидете е уебсайта... (Монитор, 2.03.99).

МУЛТИПЛИКАТОР м. Рибо- ловна макара със сложно устройство за по-голяма надежност при използване- то й. Безспорно предимст- 60 на мултипликаторите е, че с тях се постигат no-ne 15-20% по-далечни замя- тания. (Монитор, 9.03.01).

м у рг ав е л к а ж. Разг. Ци~ ганка. Мургавелка отДоб- ричко прослави България с близнаци. (24 часа, 8.01.00).

МУСКУЛЯГА м. Разг. Муску- лест мъж. В “Червената Соня” тя се снима с един друг мускуляга - Арнолд Шварценегер. (Монитор, 15.02.02).

МУТЙРАНприл. Който е пре- търпял мутация; проме- нен. Многотиражните национални вестници ка- пю“Труд” се отпечатват

GABEPOFF

Page 123: Неологичен речник

-------- 121 —--------------- --— дълго и имат по няколко мутирани издания. (Труд, 21.04.00).

МУЧА ЧА ж. Девойка, обикн. латиноамериканка. Джъд Лоу е следващият мъж, който трябва дасе срещне с горещата мучача на сни- мачната площадка. (Мо-нитор, 16.03.02) [ист mu- chacha].

МУШЕРм. Водач на шейна с кучешки впряг. Когато е свободен от тренировки и състезания, муилерът из- карва добри парщразхож- дайки срещу заплащане туристи сред природата. (Монитор, 27.03.99) [англ. musher].

МУЩЕРСКИ прил. Който се отнася до мушер. След първата авария той омо- тава парчета от дрехите си около муъиерската то- яга и двете счупени пар-чета . (Монитор, 27.03.99).

МЪЖЕМЕЛАЧКА ж. Разг. Красива жена, която има силно сексуално влияние

• НА ГЛИНЕНИ КРАКА ... върху мъжете и многоброй- ни връзки с тях. Мъжеме- лачката обаче не може да се похвали с трайна връз- ка. (Монитор, 9.03.02). Най~ много презира имиджа си на мъжемелачка. (Мони-тор, 7.06.02).

МЪРЧЪНДАЙЗЕРм. Специа- лист по мърчъндайзинг. Фирма набира мърчъндай- зери. (24 часа, 5.02.02)

МЪРЧЪНДАЙЗИНГм. Пазар- на политика на производи- тели за увеличаване на про- дажбите чрез подобряване на дейността по пътя на стоката от производството й до крайния потребител. Развитиенамърчъндайзин- га в района. (Труд, 1.07.98) [англ. merchandising].

н• НА ГЛИНЕНИ КРАКА СЪМ/ СТОЯ. Нестабйлен съм. 06- винението срещу Милоше- вич за престъпленията в

НЕОАОГИЧЕН РЕЧШ1К

Page 124: Неологичен речник

НАДАРЕНКосово стояло на глинени крака. (Монитор, 22.01.02).

НАДАРЕН прил. Юрид.Който е получил дарение. Единственото задълже- ние на надарения е да бъде признателен за направено- то му дарение. (Монитор, 24.05.00).

НАДДАЛВАНЕср. • ГЕРМАН- СКО НАДДАВАНЕ. Надда- ване по време на търг, при което не е определена пър- воначална цена. Най-ус- пеилно се оказа германско- то наддаване, тъй като всички вещи,разиграни по този начин, намериха купувач. (Монитор, 1.07.99).• ХОЛАНДСКО НАДДАВА-НЕ. Наддаване по време на търг, при което първона- чалната цена е фиксирана и на всеки десет секунди се понижава с определена су- ма. Оригиналната идея за 4 вида наддаване - класи- ческо, тайно, германско и холандско, допринесе за успеха и атрактивност-

------- --------------- 122 —---- та на търга. (Монитор, 1.07.99).

НАДУВКА ж. Разг. 1. Надут човек. 2. Прен. За животно с подобно поведение.Л на- лисе сещате как някоя на- дувка (кучка - б. м. В. Б.) винаги проваля нещатаЧ (Монитор, 22.09.01).

• НА зе л е н о . Преди да са из- градени основните структу- ри; предварително. Веро- ятно тук са регистрира- ни най-много инвестиции на зелено е страната. (Ка-питал, бр. 37, 2002).

• НАКАЗАТЕЛЕНВОТ. Негла- суване или гласуване за ед- на сила не поради подкре- пата й, а за да не бъде да- ден глас за друга сила. Ако властниците не разберат смисъла на наказателни- те вотове, ще има много да страдат. (Монитор, 29.10.99).

н ал у дн о с т ж. Болестно разстройство на мислов- ния процес, при което се стига до противоречие с

GADEßOFF

Page 125: Неологичен речник

НЕГРО-------- 123 ------------------------ действителността поради неправилното й логическо отражение. Явлението на- лудност в случая е много опасно, защото опира до съдбата на много хора. (Монитор, 17.08,99).

н арк о ди л ъ рк а ж. Жена наркодильр. НаомиКембъл се сдружила с наркоди-лърка. (Монитор, 3.02.03).

НАСТАвКАж. Разширение, с което приключва регист- риран в Интернет адрес според обслужващия го домейн. Сред новите нас- тавки най-вероятно ще са .shop, .tel u.news. (Монитор, 21.07.00).

НАТОвтиРАМСЕгл. За дър- жава или организация - съобразявам се със стан- дартите на НАТО и/или се присъединявам към НАТО. А иначе в БСП могат да се кълчат и натовизират колкото им душа иска. (Монитор, 20.03.00).

• НА ШЕСТ. Жарг. Много добре, перфектно, в най-

висша степен. Дизайнът на облеклата^ саундът - есичко е на шест. (Хаос, бр. 15, 2000).

• НЕБЕСНО ГМУРКАНЕ. Ек- стремен спорт, комбина- ция от парашутизъм и сно- уборд. Небесно гмуркане - това е името на едно ново екстремно забавление, ко-ето през последните ня- колко години се утвърди като един от най-адрена- линните спортове с редов- ни състезания и своя све- товна организация. (Мо-нитор, 16.09.00).

НЕБРЕЖНЯГА м. Разг. Човек с небрежно поведение и вън- шен вид. Породата му на леко груб небрежняга с ви- соко чело и пронизващи очи отдавна го е заложила в графата “гринго победи- тел*. (Монитор, 20.04.02).

НЕГРО м. Шег. Негър. Не- колкостотин грама скъпо- ценни метали noуилите и пръстите му не можеха да скрият съвсем изоста-

НЕОЮГИЧЕП РЕЧШК

Page 126: Неологичен речник

НЕДВЙЖИМОСТ______налия от модата и не по мярка костюм на негрото, с който той се появи на бляскаво музикално пар- ти, (Монитор, 14.03.02).н е дв йжи м о с т ж. Недви- жим имот. При негоеото въвеждане агенциите за недвижимоети се похва- лиха, че така се нарежда- ме сред пионерите е Цен- трална иИзточнаЕвропа. (Сега, 9.10.02).

НЕОМЕТЪЛ м. Муз. Стил в съвременната метълмузи- ка, който се характеризира с етно- и рапелементи. В този албум, но най-вече е следващия (Roots, 1996) ме- тълкритиците откри- ват зараждането на нео- метъла - по-специално е активното експлоатира- не на музикалното наслед- ство на бразилските пле- мена. (Хаос, бр. 14, 2000).

НЕОСЕКСИ ср. Стил в съв-ременната мода, който из- тъква женствеността и сек- сапила. Стилът неосекси

----------------------- 124 ------- за мен е символ на онова време на бунт, което из- дигна е култ премахване- то на граници и забрани. (Монитор, 11.09.99).

НЕРВЮРА ж. Подшиване на материя при изработване- то на дреха с шнур, който оформя уплътнени линии за украса. Акцент е есенна- та мода на “Жени стил” са нервюрите, чрез които се интерпретират раз- лични графични орнамен- ти. (Монитор, 15.09.99) [фр. nervurcj.

н е с е рете е ц м. Член на НСРТ (Национален съвет за радио и телевизия). Не- серетейците ползват и безплатни джиесеми. (Труд, 11.12.00).

НЕТИКЕТм. Система от пра- вила за общуване в Интер- нет; компютърен етикет. Нетпикет или неписаните правила на доброто дър- жание е мрежата. (Капи-тал, бр. 49,2000) [англ. neti-quette].

GAßS2Off

Page 127: Неологичен речник

_____ 125 -------- ----------------НЕТОХОЛЙЗЪМ м. Прист- растеност към работа в Интернет. Едни от най- разпространените психи- чески отклонения на ново- то столетие се очаква да бъдат нетохолизмът и машинофилията. (Капи-тал, 14.04.01) [(интер)нет + -холизъм].

НИК м. Никнейм. Мъжът много честоси сменял ни- ка. (168 часа, бр. 21,1999). Те продължават да си го- ворят на никове. (Капитал, бр. 39, 2000) [англ. nick].

НИКНЕЙМ м. Име, с което човек се представя при об- щуването си в Интернет, без да разкрива самолич- ността си. В чата на Не- тИнфо може да се търси определен посетител поне- говия никнейм. (Монитор, 17.12.99) [англ. nickname],

НИМФЕТКА ж. Сексапилна девойка. Дори след като прехвърлят 25, някои жени продължават да се правят на нимфетки. (Монитор,

______________НОМАДЙЗЪМ 5.06.99) [англ. nymphet].

НИПА ж. Мед. Открит в Ма- лайзия вирус, който зара- зява хората и животните с рядка форма на енцефалит. Епидемиолозите са тре- вожни, защото не могат да контролират “Нипа”, който се разпространява много бързо. (Монитор, 12.05.99).

НОВОВРЕМЕЦ м. Разг. 1. Привърженик или член на Националното движение “Симеон Втори”. Новов- ремците, облечени с власт, трябва да кажат. (Труд, 9.04.01). (По рекламата на движението: “Идва Новото Време”). 2. Член на Клуб “Новото време”, формиран от членове на НДСВ. Тре- mama важна идея, която нововремци предлагат на земеделското министер- ство, е увеличено стоково и парично субсидиране на земеделските стопани. (Монитор, 18,04.03).

НОМАДЙЗЪМ М. Философ-

НЕОЛОГНЧЕН РЕЧНИК

Page 128: Неологичен речник

НОН-ПЕЙПЪРско учение, създадено в Япония, което проповядва природосъобразния живот и удоволствието от него. Японският майстор изоб- ретява свое собствено фи- лософскотечение, нарече- но номадизъм, което ут- върждава култа къмпри- родата и радостта от живота. (Неделен Стан- дарт, 28.01.01).

НОН-ПЕЙПЪР м. Полит. Документ, който не е под- ходящ за официално цити- ране или не може да се ци- тира. Гафът с нон-пейпъ- ра (наречен вербална но- ma) no ракетите СС-23. (Монитор, 2.10.99) [англ. non-piper].

НУДИ прил.ь неизм. Гол, не- облечен. Най-вероятно двамата ще открият ну-ди сезона на 24 май поуса- мотените плажове на с. Синеморец. (Монитор, 12.04.00). В конкуренцията между нуди новинарки и кралиците на Интернет

----------------------- 126 -------- все още печелятуебсирени- me. (Монитор, 1.12.01). Поппевицата не се съгла- сила с условието на изда- телите на българския ва- риант на мъжкото списа- ние да позира абсолютно нуди. (Монитор, 6.04.02).

ШОЗГРУПА ж. Виртуален форум за обмен на инфор- мация по избрана дискуси- онна тема или за четене на новини. Използвайте нюз- групата no същество - за да зададете въпрос или да внесете яснота no даден проблем. (Капитал, 24.02.01) [англ. newsgroup].

НЮЗСЪРВЪРм. Сървър, кой-то получава част от светов- ния новинарски обмен и го категоризира. Доскоро съ- ществуваха и български нюзсървъри. (Капитал, 24.02.01) [англ. newsserver].

0ОБЛАЙВАМ гл. За куче - с

Page 129: Неологичен речник

—,— 127 ------------------------лай принуждавам дивеч да се движи в желаната посо- ка. 100 каракачански куче- та облайват мечка в Ста- ра Загора. (Труд, 3.10.99). // ОБЛАЙВАНЕср.Най-ат- рактивно за публиката бе облайването на специално докарана за целта мечка. (Труд, 3.10.99).

ОБЛИГАЦИОН&Р М. Собст- веник на облигации. Пър- вото общо събрание на об- лигационерите на “Албе- на”АД избра началника на юридическия отдел на “Булброкърс" АД за свой представител... (Капитал, 11.11.00).

ОБЛИТХЧ м. Самолет за дълги полети с едно зареж- дане. Държавата била ощетена с 12 млн. долара, а при замяната му с обли- тач “Фалкон 2000” - с още 16 млн. долара. (168 часа, 30.11.01).

ОБЛОВЯВАМ гл. Обхващам територия при лов. // ОБ- ЛОВЯВАНЕ ср. Тази гуме-

_____________________ ОДЙТ на рибка се използва за об- ловяване на воден пласт с три метра дълбочина под повърхността. (Монитор, 13.07.02).

о бс е н о л Ьг и яж. 1. Наука за ругателните изрази. 2. Съвкупност от ругателни изрази, които се употребя- ват в даден език. На ден по 500 трезви братушки звъ- нели и допълвалируската историческа обсенология с непознати до момента цветности. (Монитор, 23.03.03).

ОБСЕСИЯ ж. Мания, фикс- идея. Той демонстрира нагледно една от обсесии- те на модерния мъж, страховетему да се обвър- же за постоянно. (Труд, 25.06.00) [англ. obsession].ОДИТм. Проверка на счето- водните документи и за- верка на годишния баланс. Предстои да се избере моделът, по който да се прави одит на изданията е България. (Капитал,

НЮЮГШ1РГЛННК

Page 130: Неологичен речник

ОДИТБЮРО_______________18.11.00).

о ди тбю рЬ м . Финансово- счетоводен орган за извър- шване на одит. Българско одитбюро по тиражите ще бъдеучредено в начало- то на декември. (Капитал, 18.11.00).

ОДОМАШНЕН прич.!прил. Който е приучен и приспо- собен към домашно от- глеждане. Това са практи- чески одомашнени птици. (Монитор, 20.05.00).ОДОМАШНЯВАМ несв. и ОДОМАШНЯ се. гл. Прев- ръщам в домашен, при- учвам към живот в домаш- на, а не в естествена среда. // ОДОМАШНЯВАНЕ ср. Зебровата амадина е една от най-любимите деко- ративни птици. За един сравнително кратък пери- од на одомашняване (око- ло 100 годинй) са получени множество изкуствени породи и разцветки. (Мо-нитор, 20.05.00).ОДОРОЛОГЙЧЕН прил.

--------- ------------- 128 --------Който се отнася до вещес- тва със силен мирис. Нова одорологична лаборато- рия заработи за първи пътвПловдив. (Стандарт, 12.01.01).

ОЗИм.Разг. 1. Австралиец. Озитата не чувстват своя магнетизъм. (Неде- лен Стандарт, 18.02.01). 2. Като прил. неизм. Австра- лийски. Ози акцентът^ считан за връх на лошия вкус, започна да звучи секси. (Стандарт, 12.01.01) [англ. aussie],

ОЛИГАРХ м . Крупен руски бизнесмен, който притежа- ва банков капитал, медии, промишлени предприятия и голямо политическо вли- яние. Олигарсите стана- ха толкова популярни и такъв фактор в руската политика и икономика, че още на 5май 1998 г. за тях се появи база данни в Интер-нет. (Монитор, 30.06.00).ОЛИГОЕЛЕМЕНТм. Микро- елемент. Кремът съдър-

GABEROH

Page 131: Неологичен речник

-------- 129 ------------------------ жа олигоелементи и ви- тамините В9 С и Е. (Мо-нитор, 17.08.02).ОЛИМПЙЗЪМм. Олимпийс- ки идеали. Щангистът Й. Йотов е избран за символ на олимиизма. (Монитор, 20.01.00).

• ОЛ ИНКЛУЗИВ. Всичко в цената. Част от хотели- те no морето предлагат сравнително новата за България система “Ол ин- клузив”. (Труд, 18.06.00) [англ. all inclusive].

ОМБУДСМАНм. Граждански защитник при данъчни и административни спорове. Разследванията на омбуд- смана не се ограничават само до технически и юри- дически въпроси. (Мони-тор, 15.03.99). Пък и при широки правомощия и ма- лък бюджет омбудсма- нът няма да може да се справи с всичко. (Труд, 23.03.99) [англ. ombuds-man].

ОМЕКОТЙТЕЛм. 1. Добавка

ОМНИСЕКСУАЛЙЗЪМпри пране на дрехи, която има омекотяващо дейст- вие. 2. Подплънка за обув- ки, която предотвратява умората. Изберете обувки с омекотители. (Труд, 25.04.99). Закупонджийки- те най-привлекателни са моделите с омекотител на платформата, който позволява кракът по-мал- ко да се изморява. (Мони-тор, 6.03.99).ОМНИСЕКСУАЛЕН прил.Който проявява омнисек- суализъм. Освен легенда- рен воин, Завоевателят бил омнисексуален - имал три съпруги, четири офи- циални метреси и един любовник, който не го на- пуснал през целия му жи-вот, [...] и често наобика- лял любимия си кон Буце- фал. (Монитор, 20.09.02).ОМНИСЕКСУАЛЙЗЪМ м. Полово влечение към лица от двата пола и към живот- ни. [лат. omni + сексуали- зъм].

9. НЕОАОГИЧЕИ РЕЧШ1К

Page 132: Неологичен речник

ОМОВЕЦОМОВЕЦм. Член на партия- та ОМО “Илинден” (Обе- динена македонистична организация). Омовци не били сръбски агенти. (Труд, 21.04.03).

ОНИКОМИКОЗА ж. Онихо- микоза. Оникомикозата започеа с оцветяване е жълто на предния ръб на нокътя, (Монитор, 15.06.99).

ОНИХОМИКОЗА ж. Мед. Гъ- бична инфекция на нокти- те. Наистина онихомико- зата е едно от най-разп- ространените гъбични заболявания. (Монитор, 19.04.02) [гр.-^лат. onicho- micosis].

ОНЛАЙН прил. Който е в пряка връзка с Интернет и се реализира в него. Осно- вават от тази година официално връчеане на награди за онлайн жур- налистика. (Монитор, 25.05.00). Онлайн бизнес, (Монитор, 30.06.00).

ОПХРТ м . Сти л в абстракт- ното изкуство, свързан с

130 --------използване на геометрич- ни ефекти и илюзия за дви- жение. Модели, десенира- ни е стил опарт, бяха сред хитовете на голямото ре- вю, представено от сту- денти е Нов български университет... (Монитор, 29.01.00) [англ. op(tical) art].

ОПЕРКА ж. Разг. Момиче, което работи по междуна- родната програма “по-го- ляма кака” (au pair ‘срещу услуги’). Дъщеря ми иска да работи като оперка е Германия, за да научи доб- ре езика.ОПЛЮВКА ж. Разг. Оплю- ване. И no стар българ-ски обичай ще последват оплювките. (Монитор, 21.04.02).

ОПОЗИЦИОННОСТж. Каче- ство на опозиционен. Соц- партията отново изобра- зява опозиционност. (Мо-нитор, 1.07.00).

ОПРАВОМОЩЕНприл. Снаб- ден с правомощия. Съди- лищата са оправомощени

GAöEßOFF

Page 133: Неологичен речник

-------- 131 ---------- ------------- да налагат на извърилили- те престъпления наказа- ния, който по вид иразмер са точно посочени в Нака- зателния кодекс. (Мони-тор, 4.10.00).

о п у с ти н я в ам гл. Ставам като пустиня, превръщам се в пустиня. // ОПУСТИНЯ- ВАНЕ ср. През този век най-застрашени от опус- тиняване ще бъдат Тра- кия и черноморското крайбрежие. (Монитор, 17.08.02).

о рде н с к и прил. Който се отнася до орден. През 1998 г. Симеон II продаде орден- ската колекция на дядо си - цар Фердинанд I. (168 ча-са, 15.02.02).

ОРДЬОВИЕРА ж. Комбини- ран съд за сервиране на ор- дьовър. Керамични ръч- норисувани ордъовиери. (Идеален дом, бр. 5,2000).

ОРЕЛЕФЯВАМ гл. Придавам релеф, снабдявам с не- равна повърхност. Стък~ лото е пластичен матери-

_____________ ОРТОРЕКСИК ал и при нагряване допъл- нително може да се оре- лефява и да се оцветява със специални бои. (Труд, 8.01.00).

ОРКИсамомн. Фантастични човекоподобни същества в компютърните игри. Орки, чудовища, великани, паяци и дракони използват всич- ко, за да й отнемат живо- та. (24 часа, 3.05.99). Орки- те се борят за правото си да имат собствена земя. (PC Mania, изв. бр., 2000).

OPTÄKCA ж. Испанска на- питка, приготвяна от рас- тението чуфа, на която се приписват лечебни свойст- ва срещу импотентност, оплешивяване и др. Слава- та на напитката ортак- са се понесла и извън пре- делитенаИспания. (Труд, 4.01.99).ОРЮРЕКСИКм. Лице, което страда от орторексия. Раз- бира се, не всеки любител на сутрешния крос и ви- тамините е орторексик.

НЕОАОГНЧЕН РЕЧШ1К

Page 134: Неологичен речник

ОРТОРЕКСИЯ___________ __(Вестник за жената, бр. 14, 1.04.02).

ОРТОРЕКСИЯ ж. Спазване на крайни изисквания към начина на живот и хранене с многобройни ограниче- ния. Как можете да раз- берете, че сте предраз- положени към орторек- сия! Орторексията е ма- ния, породена от погреш- ното тълкуване на здраво- словния начин на живот. (Вестник за жената, бр. 14, 1.04.02).

• ОСНАЗЛОТО.Полит.Съъ- купност от страни, който се опитват да се сдобият с оръжия за масово поразя- ване с цел тероризъм. СА1Ц добавиха още три страни -Либия, Сирия иКуба, към тяхната “ос на злото”. ...освен Ирак,Иран и Север- на Корея, назовани от пре- зидента Джордж Буш “ос на злото”, има и други страни, който се стремят към такива оръжия. (Мо-нитор, 8.05.02).

----------------------- 132 - ------ осЕМмилионникм. Разг.Осеммилионен жител. На- скоро столичен вестник издири осеммилионника. (Монитор, 10.08.02).ОСЕМХЙЛЯДНИК м. Връх, висок над осем хиляди метра. Само в една кален- дарна година, 1999-а, бъл- гарските алпинисти ще направят опити да изка- чат 5 от 14-те осемхиляд- ници на планетата. (Мо-нитор, 29.04.99).

ОСИНОВЙТЕЛм. Прен. Ли- це, което поема издръжка- та на животно (в зоопарк). Едни от първите осинови- тели са премиерът Симе- он Сакскобургготски и се- мействотому. (Монитор, 12.01.02).

ОСИНОВЯВАМ несв. и ОСИ- НОВЯсв. гл.Прен. Поемам издръжката за отглеждане на животно (в зоопарк). Звездата на нашумялата група “Мастило” Вики е решила да осинови две игу- ани. (Труд, 10.01.02). Пре-

GAbEROFF

Page 135: Неологичен речник

ОФИСОБЛЕКЛО-------- 133 --------------------- - миершата Маргарита е осиновила тигрицата глезла. (Монитор, 12.01.02). // ОСИНОВЯВАНЕ ср. Оси- новяването на животнив софийския зоопарк стана мода от няколко години. (Монитор, 12.01.02).

ОСКАРСКИ прил. Който се отнася до филмовата наг- рада “Оскар”. Вярно. тя благодари на майка си Джудит Хоукинс на оска- рската церемония за всич- ко. което бе направила за нея. (Монитор, 31.03.02).

OTBÖPKO м. Разг. Отворен, деен човек. Най-големите отворковциот специфич- ната група. мразеща на- рода си. извеждат идеята и до екстремизъм. (Мони-тор, 5.12.01).ОТЗИМЯ гл. Подготвям рас- тения или техника за прис- пособяване към активен пе- риод след зимния период на покой; антоним: зазимя. Сега е моменът розите да се насадят или отзимят.

(Монитор, 15.03.01). о тк у тю рм . 1. Висша мода.НаомиКембъл показва ди- амантена горница на ре- вю от кутюр е Бейрут. (24 часа, 31.05.99). От кутю- рът открай време е поле за гранични експерименти смодната естетика. (Ка-питал, бр. 4,2003). 2. Прен. Висше творение. Някои я определят (телевизионна- та рубрика “1002 нощи” - б. м. В. Б.) като телевизия от кутюр. (Труд, 20.02.99) [фр. haute couture].

ОТЦЕДНИК м. Домакински съд за отцеждане на измити съдове и прибори. Отцед- ник за вграждане с тавич- ка. (Наш дом, бр. 4,2002).

ОТЧЛЯНприл. Който е мно- го силно пристрастен. Той бил отчаян кафеджия. (Монитор, 18.03.00).

ОФИСОБЛЕКЛО ср. Делово облекло. При офисоблекла- та. представени от Педко- еа. присъстват и други идеи. (Монитор, 11.04.02).

НЕОАОГНЧЕН РЕЧНИК

Page 136: Неологичен речник

ОФРОУДЪР_______________ОФРОУД м, 1. Екстремно състезание на превозни средства с висока проходи- мост по трасе извън пътна- та мрежа в пресечена мес- тност. Пет джипа и пет- надесетина почитатели на офроуда прекосиха ми- налата събота Плана планина, (Монитор, 9.02.02). 2. Като прил. неизм. Нови- ят УАЗ 3160 се справи без проблеми с водното пре- пятствие на столичния ВИП офроуд център. (Мо-нитор, 23.06.01). Офроуд полигон. Офроуд състеза- ния. Офроуд трасета. [англ. off-road].

ОФРОУДЪР м. Участник в офроуд състезание. Дълго- годишният водещ на раз- лични автомобилни пре- давания нризнава^ че еза- пален офроудър от 30 и no- вече години. (Монитор, 6.06.03) [англ. offroader].

OXPÄHKA ж. Разг. Охрани- телна фирма. (Стандарт, 2.04.01).

----------------------- 134 ——

ЛПАГАНЙЗЪМ м. Мистична религия, чиито последова- тели издигат в култ приро- дата и собствените си же- лания. Според вярванията на паганизма доброто и злото са едно неразделно цяло и в тази религия просто няма концепция за грях - всеки има право да упражнява свободната си воля. (Монитор, 15.06.02) [англ. paganism].

ПАДм. Подложка за компю- търна мишка; мауспад. Гу- миран пад. (Каталог на Of-fice 1 Superstore) [англ. pad], ПАДОКм. Заградено място край състезателна писта, където пребиваватхората, обслужващи състезатели- те; бокс. Тя признава, че в падока все още е позната като малката сестра на пилота Еди Ървайн. (Мо-нитор, 30.07.99). Страхо-

GAbEßOff

Page 137: Неологичен речник

-------- 135 ------------------------ тен скандал избухна впа- дока на “Албърт парк” между “героите от пър- вия завой”, както опреде- ли Р Шумахер иР Бариче- ло в. “Гадзета дело спорт”. (Монитор, 4.03.02) [англ. paddock].

ПАЛМ-УСТРОЙСТВО ср. Ус- тройство, което позволява достъп от мобилния теле- фон до Интернет и ползва- нето на разнообразна ин- формация и услуги. Палм- ycmpoücmeama вече са дос- тъпни и в България и бър- зо набират популярност. (Монитор, 31.03.00).

nÄMETKA ж. Листче, на кое-то се водят бележки за все- кидневните задачи. Сло~ жете паметка на хладил- яшш.фТУ, 13.07.01).

ИАМЕТНИКХРм . Скулптор, който се занимава с изра- ботването на паметници.2? последните години на про- мяна известният памет- никар Крум Дамянов no принуда забрави за мону-

_____________ПАНОРХМЧИК ментите и се съсредото- чи върху каменните скулп- тури. (Идеален дом, бр. 22, 1998)

ПАНАЗИАТСШ/ прил. Който обхваща Азия от единия до другия край. Започва стро- ежът на паназиатска магистрала. (Монитор, 8.04.02).

ПАНЕЛКА ж. Панелен блок или апартамент. Панелка се превърна в място за пок- лонение, след като преди три дни на фасадата и се появи образът на божия син. (24 часа, 31.03.99).

ПАНИКСТАЯ ж. Укрепено помещение, съоръжено с всичко необходимо за живот при възникнала опасност. Според “Сънди Таймс” из- граждането и оборудва- нето на паникстаята е струвало един милион ли- ри.^ъкжхурь 13.01.03).п ан о рам ч и к м. Телеви- зионен работник от преда- ването “Панорама”. Онзи ден се разбра, чемастити-

НЕОАОШЧЕН РЕЧШК

Page 138: Неологичен речник

ПАНТОЛЕТИ______________ _ят панорамчик Иван Гаре- лов щял да провокира изд- ръжливостта ни с цял час централни новини. (Мони-тор, 12.10.00).

ПАНТОЛЕТИ обикн. МН., ПАНТОЛЕТА ж. Дамски обувки - елегантни чехли с тънка каишка, често лас- тична, за закрепване към крака. Остра пантолета. (НощенТруд, 14.06.01).

ПАПАБЙЛ м, Предложен за папа духовник. Както мо~ жеше да се очаква, след оповестяването на новите кардинали, заваляха прог- нозите за “папабилите” сред тях, т. е. за най-веро- ятните наследници на Ка- рол Войтила. (Монитор, 10.02.01).

ПАРАГРЙП м. Мед. Наподо- бяващо симптомите на гри- па вирусно заболяване.77я- рагрипът засяга възраст- ните. (Монитор, 16.03.99).

ПАРАЛЕЛЙСТм. Лице, което организира паралелен внос на стоки и продава

------------------------ 136 -------- под цената на официалния вносител. В резултат на това9 ако през 2000 г. има- гие един-двама известни паралелисти, днес парале- листите са пет-шест, (Капитал, 24.05.01).

ПАРХНДЖА ж. Част от жен- ското облекло в арабските страни - покривало на ли- цето. Дори с паранджа me не можеха да ходят навя- къде и не можеха да са са- ми. (Монитор, 17.02.02).

п арао л и м п и Ада ж. Оли м - пиада за лица с физически увреждания. Те ще са глав- на проверка за европейско- то първенство тази годи- на, от което се вземат квоти за параолимпиада- та в Сидни през 2000 г. (Монитор, 10.05.99).

ПАРАОЛИМПЙЙСКИ прил. Който се отнася до парао- лимпиада. Параолимпийс- ки игри за инвалиди ще се проведат от 3 до 6 юни в БургасДМъктор, 10.05.99).

ПАРАПЛАНЕРЙЗЬМм. Екст-

Page 139: Неологичен речник

ПАСПОРТИЗЙРАМ СЕ-------- 137 ------------------------ ремен спорт - летене с па- рапланер. Трябваше дака- цат аварийно в първия ден от републиканското със-тезание no парапланери- зъм. (Монитор, 26.06.00).

ПАРАПСИХОЛОГм. Специа- лист по парапсихология. Изправен пред безсилието на официалната медици- на9 той прибягва do по- мощта на парапсихолог. (Труд, 13.06.98).ПАРКм, Високотехнологи- чен парк. Досега интерес за създаване на паркове са заявили три фирми в Со- фия. (Труд, 24.02.00).

ПАРТИЗАЦи яж, процес на партизиране. За нас фор- малното сражение за пар- тизацията на движение- то приключи. (Монитор, 29.06.00). Вие се проти- вопоставяте категорично наД. Луджев и на идеите му за партизация на “Св. Георги”. (Монйтор, 26.06.00).

ПАРТИЗЙРАМ СЕгл. Заграж- данско движение - превръ-

щам се в партия. // ПАРТИ- ЗЙРАНЕ ср. Според тях това е onum за партизи-ране на ГОДО. (Монитор, 29.06.00).

ПАРТОКРХЦИЯ ж. Пост- комунистически партиен елит. Големият проблем обаче е как тези хора и сдружения ще пробият през партокрацията. (Монитор, 10.03.00). Друг ключов момент в граж- данския реванш срещу партокрацията е сформи- ращата се изключително сериозна аналитична гру- па за изготвяне на реалис- тична икономическа ал- тернатива. (Монитор, 22.02.00).

ПАРФЮМИЕРм. Човек, кой-то се занимава със създа-ване на парфюми; парфю- мерпст.Парфюмиерът на звездите.(Капитал, бр. 5, 2003).

ПАСПОРТИЗИРАМ СЕ гл. Снабдявам се с паспорт. По всичко обаче личи, че

ИЕОАОГНЧЕН РЕЧННК

Page 140: Неологичен речник

ПАТЕНТАДЖИЯ____________народът няма да се пас- портизира до края на го- дината. (Борба, 18.08.00).

ПАТЕНТАДЖИЯ м. Разг. Ед- ноличен търговец, който работи по закона за патен- тния данък. Шефът на парламента О. Герджиков и зам.-председателите на всички групи са приели представители на проте- стиращите патента- джии. (Монитор, 2.03.02).

ПАТОАВАНГАРДЙСТм. Аван- гарден творец, който изла- га като изкуство специално обработени човешки или животински трупове. Шва- бата Фон Хагенс минава за патоавангардист. (Мо-нитор, 31.03.02).

ПАУЪРЛИФТИНГ м. Спорт. Силов трибой. Доста хора у нас имат погрешна пред- става за пауърлифтинга^ каза за “Монитор” Весе- лин Парашкевов. (Мони-тор, 18.06.99) [англ. power-lifting].

ПАЧм. Комп. Компютьрна

--------------------- 138 -----— програма, която подобря- ва възможностите на друга програма. За да не се случи подобно нещо, трябва да изтеглите няколко пача от официалния сайт на играта. Но изглежда, че производителите са мис- лили единствено за соло- вата игра, аиза пач нико- га не е късно. (PC Mania, бр. 4, 2001) [англ. patch].

ПА ЧВАМгл. Изработвам пач към компютьрна програ-ма. Накрая създаде игра- та и въздъхна: “Ще се пач- ваТ (PC Mania, бр. 4,2001).

п ая к о у л о в й те л м . Специ- ална четка с дълга дръжка и механизъм за улавяне на паяци, без да бъдат убива- ни.Ирландецът ТониАлън демонстрира no време на изложението в Женева действието на своя пая~ коуловител. (Монитор, 17.04.00).

п е до к рАц и я ж. Заемане на ръководни постове от млади хора. Така педокра-

GAKPOff

Page 141: Неологичен речник

ПЕРОНЙСТ----- -- 139 ------------------------ цията стана една от го- лемите злини в наилето посттоталитарно общес- тво. (Монитор, 2.09.00).

ПЕЙРОЛ м. 1. Счетоводно оформяне и обслужване на работните заплати. Как може фирма за пейрол да гарантира, чезаплатите на вашия мениджърски екип няма да станат дос- тояние на целия екип на компанията, която ви об- служва! (Капитал, бр. 14, 2003). 2. Като неизм. прил. Който се отнася до пейрол или е свързан с пейрол. Част от пейрол услугата е и да оказваме съдейст- вие на клиентите ни при идвършване на проверки от данъчни и осигурител- ни органи. (Капитал, бр. 14, 2003) [англ. pay-roll].

ПЕНАЛЙСТм.Юрид. Специ- алист по наказателни дела. А втората причина - за- щотоДаниела е психично болна, обясняват пеналис- тите. (Монитор, 6.04.01)

[англ. penal].ПЕНСИОННООСИГУРЙТЕ- ЛЕНприл. Който е свързан с пенсионно осигуряване. Пенсионноосигурителен фонд. Пенсионноосигури- телно дружество. (Капи-тал, 28.10.00).

ПЕНТАТЙЗЪМ м. Юрид. Признание за даване на подкуп, което не води до съ- дебна отговорност. Пред- ложението на Богомил Бонев и у нае да сеприеме вариант на италианския закон за пентатизма (раз- каянието) все още не е въз- прието. (Монитор, 20.05.00).

ПЕНТХАУЗм. Луксозен апар- тамент на последния етаж във висока сграда. Който е готов да даде $ 2500 за квадрат, може да стане собственик на някой от двата пентхауза no 260 кв. м. (24 часа, 15.07.02) [англ. penthouse].

ПЕРОНЙСТм. Полит. Член или привърженик на Хус- тисиалистката (перонист-

НЮАОПШ РЕЧННК

Page 142: Неологичен речник

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ________ката) партия в Аржентина. Вероятно нов държавен глава ще е перонистът Едуардо Дуалде. (Мони-тор, 2.01.02).

ПЕРСОНАЛИЗХЦИЯж. При- гаждане на продукти за из- ползване от отделен потре- бител. PALM продължава с персонализацията. (Мо-нитор, 25.06.01).

• ПЕТА КОЛОНА. Човек, кой-то работи за чуждо разуз- наване; провокатор, шпио- нин. Трябва да се разобли- чи nemama колона наДър- жавния департамент е България, маскиран като Хелзинкски комитет. (Монитор, 9.09.00). Част от упраеляващите вече обявиха опозиционните партии за петиколони на чужди държави. (Мони-тор, 16.11.00). Авторите на сайта ни наричат пе- та колона, (Монитор, 10.08.02).

ПЕТАНКА ж. Игра между два отбора с малки топки

------------------------ 140 -------- и дървено топче, като цел- та е да се приближат мак- симално към определена точка. Петанка може да се играе на всякакъв терен. Първият клуб no петанка вБългария е създаден през 1996 г, (24 часа, 1.07.01) \фр. Petanque].

НЕТБИЛЕТКА ж. Разг, Лента от пет билета за пътуване в градски транспорт. Ако водиш deme и се опиташ да го таксуваил с пет- билетка, контролъорът me глобява. (Монитор, 13.03.03).

ПИ1Р м , 1. Пъблик рилей- шънс; връзки с обществе- ността. 2. Лице, което се занимава с пъблик рилей- шънс.До/ш и най-беглият поглед показва, че днешни- те пиарове не са попрех- върлили възрастта жур- налисти,.. (СедмиченТруд, бр. 26, 1999) [англ, PR - public relations].

ПИЙПЪЛМЕТРЙЧЕН прил. Който се отнася до пий-

GAWßOff

Page 143: Неологичен речник

-------- 141 ------------------------ пълметрия. Спорен про~ дължава да е въпросът има ли пийпълметрични изследвания в България... (Капитал, бр. 44,4.11.00).

п и й п ъ л м етри яж. Систе-ма за изследване на зри- телската аудитория и рей- тинга на отделните преда- вания чрез монтирано към телевизионния приемник устройство. Дневникът разчита на спомени и ра- боти с 15 минути интер- вал9 при пийпълметрията се отчитат и секунди. (Капитал, бр. 44,4.11.00).

ПИКО ср, Вид синтетичен наркотик. Пико е най-нова- та синтетична дрога у нас. (Монитор, 19.08.02).

ПЙЛКЕРм. Изкуствена стръв с форма на рибка, към коя-то са прикрепени четири куки, обикновено за рибо- лов в открито море. Пилке- рите допълват огромното разнообразие от изкустве- ни примамки, който се използват за риболов на

__________ ПИПЪЛМЕТРИЯ хищни риби. (Монитор, 9.02.02) [нем. Pilke].пЙнчЕср. Топлийка с уголе- мена цветна, обикн. цилин- дрична глава за прикрепя- не на документи към дъска или стена, както и за обоз- начаване на точки върху карта. Органайзер за бюро. Съдържа нож и ножица, кламери и пинчета за кор- кова дъска, трихимикал- ки... (Каталог Office 1 Super-store) [англ. pin].

ПИНЯТА ж. Кутия от картон или глина, напълнена със сладкиши или дребни подаръци, която се завърз- ва на високо място и тряб- ва да се разбие чрез удари с пръчка. С текила и пи- нята празнуеаха в София латинозадушница. (Вест-ник за жената, 9.11.00) [исп. pinata].

ПИПЪЛМЕТРИЯЖ. Пийпъл- метрия. Поне да бяха се no- интересували от новата мода у нас - пипълметри- ята9 чрез която много лес-

НЮАОГИЧЕИ РЕЧШ1К

Page 144: Неологичен речник

пйтстоп_______________но биха могли да разберат как на телевизионната аудшпория й е писнал този сериал. (Монитор, 18.01.00).

ПЙТСТОП м. Бокс, от който стартират състезателни автомобили. Именно неп- риятности в питстопа според германеца са го лишили от ценни точки в Монреал. (Монитор, 12.06.02) [англ. pitstop].

ПЙЪРИНГм. и като неизм. прил. Инф. Локално свър- зване за обмен на инфор- мация с по-висока скорост между провайдъри в една държава. Той е свързан с останалите големи сървъ- ри в България посредст- вом пиъринг мрежа. (Ка-питал, 21.10.00). Пиърин- гът се гради въз основа на двустранните догово- рености между отделни- те провайдъри. (Капитал, 14.04.01) [англ. peering].

• ПЛАВАЩ КУРС. Нефикси- ран курс за обмен ва валу-

----------------------- 142 _____ та, който се променя спо-ред предлагането и търсе- нето. “Ще минем на пла- ващ курс до септември”, каза дилър във водеща търговска банка. който обаче помоли да остане анонимен. (Монитор, 3.07.99).

п л азм о зАв ъ р м . Атмос-ферно образувание от сил- но наелектризирана плаз- ма като особена форма на живот. Зловещите плазмо- заври на Антарктида. Плазмозаврите (този термин е измислил сами- ят физик) обитават ня- къде на височина между 400 и 800 км и поради това изследването им е много трудно. (Вестник за жена- та, 22.10.01).

• ПЛАН“ МАРШАЛ”. 1. План за икономическо и поли- тическо стабилизиране на страните в Европа след Втората световна война под формата на икономи- ческа помощ, чийто автор е Дж. Маршал. 2. План за

GÄBEPOEE

Page 145: Неологичен речник

-------- 143 ------------------------ възраждане и стабилизира- не на икономическото раз- витие. Нужен е план “Мар- шал” за района^ заяви Шрьодер в правителстве- на декларация във връзка с войната в Косово. (Мо-нитор, 16.04.99). Клинтън предлага план “Марилал” за Балканите. (Труд, 17.04.99).

п л ас ти н Ац и я ж. Процес на мумифициране, при кой-то чрез специална обра- ботка се запазва естестве- ният цвят на плътта без прекалено изсушаване, ка-то се извличат мазнините и тялото се дехидратира и обработва във вакуум, a после се инжектира със смоли и полимери. Проце- сът се нарича пластина- ция и е патентован от са- мия Гюнтер (фон Хагенс) през 1977 година. (Мони-тор, 31.03.02).

п л ас ти н й рам гл. Извър- швам пластинация. От го- лемите постъпления no

___________________ПЛИНК- изложбите Гюнтер заде- ля пари, за да пластини- ра нови модели. (Монитор, 31.03.02).

п л атфо рм а ж. Хардуерен продукт за изграждане на различни приложения.По- някога успешни заглавия за едната платформа се пренаписват за другата. (Континент, бр. 47,1999).

ПЛЕЙМЕЙТКА ж. Момиче, което се снима за сп. “Плейбой”. Американски- ят апелативен съд отх- върли исканетона “Плей- бой” да осъди бившата плеймейтка Тери Уолес. [...]. Затова и на първото предложение да стане плеймейтка тя отказва. (Монитор, 9.02.01) [амер. англ. playmate].

ПЛИНК-. Първа съставна част на сложни думи със значение ‘който се отнася до стрелба с малокалиб- рено оръжие по мишена’: плинкмания, плинкклуб. [англ. plink].

НЕОАСШШ РЕЧНПК

Page 146: Неологичен речник

ПЛЙНКЕР_________________ПЛЙНКЕР м. Лице, което стреля с малокалибрено оръжие по мишена.И тъй като броят им напоследък става все по-голям, плин- керите започнаха да се съ- бират в нарочни плинкклу- бове. (Монитор, 13.04.02) [англ. plinker).

ПЛИНКМАНИЯж. Прекален стремеж към стрелба с малокалибрено оръжие. Плинкманията замества целенето no жива мише- на. (Монитор, 13.04.02).

• ПОДВОДНИСКАЛИ.С^- ти опасности; подводни камъни. Джордж У. Буш успя да избегне подводни- me скали. (Неделен Стан- дарт, 17.06.01).

ПОДЖЙТКАМ гл. св. Разг. Играя малко на компютър- на игра. И все пак, дори днес не ми е по-забавно да поджиткам на класика като M.U.D.S. или Speed Ball. (PC Club, бр. 11,2001).

п о дс к Азк аж. Подсказващ елемент; подсказване. За

----------------------- 144 —----- ваше улеснение авторите са включили и доста подс- казки. (PC Club, бр. 1,2000).

ПОГО ср. Танц, съпроводен с множество подскоци и силно блъскане в остана- лите танцуващи. Феновете издивяха - всички скачаха и се блъскаха в бясно пого. (Монитор, 4.09.99). И две- me групи изпълниха no шест песни, като успяха да дадат началната заг~ рявка за бясното пого на феновете пред сцената. (Монитор, 13.06.00).

ПОЛИГРАФ м. Полифизиог- раф.

ПОЛИФИЗИОГРАФ м . Уред, който записва промените във физическото състоя- ние, свързани с емоцио- налните преживявания; де~ тектор на лъжата. Полифи- зиографът лесно може да бъде заблуден. (Монитор, 4.12.99).

ПОЛИФИЗИОГРАФСКИприл. Който се отнася до поли- физиограф. Още по-безс-

GABEROFT

Page 147: Неологичен речник

-------- 145 ----------------------- мислено би било подлага- нето на полифизиографс- ки тест на Ал. Томов. (Мо-нитор, 4.12.99).

п Ьл о ш ъртм . Поло с къси ръкави или без ръкави. Ден- дитатаконцептуално ще решат облеклото си в стил “Ролан Гарос” - блей- зъри с остри ревери или пък полошърти - фла- нелки с ластична якичка. (Монитор, 22.02.03) [поло 4- (ти)шърт].

ПОЛПОЗИШЪНм. Първа по- зиция в старт, обикн. на ра- ли. Ще взема полпозишън и няма да повторя ми - налогодишната ситуа- ция, когато го допуснах да ме изпревари. (Монитор, 3.06.00). Италианецът спечели полпозишън в пос- ледните секунди на вче- рашната квалификация на пистата “Сузука”. (Монитор, 7.04.02) [англ. poleposition].

ПОМИРИСВХЧм. Устройст- во за проверка на пътници-

_______________ ПОСТИНГ те преди полет за взривни и наркотични вещества чрез сензори, реагиращи на ми- ризмата на тези вещества в пропуснатия край телата им въздух. За скенера, кой-то може да вижда през дрехите, не остават ни- какви тайни по тялото, a помирисвачът надушва ос- вен бомби и наркотици. (Монитор, 18.03.02).

ПОМПАМ гл. Прен. Жарг. Правя упражнения с тежес- ти за натрупване на мус- кулна маса и оформяне на релеф. Тя серазличава от болшинството тренира- щи дами с предпочитани- ето си да помпа много се- риозно в типично мъжки зали, които са оборудвани с яки уреди и големи те- жести. Третия ден помпа ръцете и раменете. (Мо-нитор, 16.11.02).

ПОСТИНГм. Послание, пис- мо, изпратено по електрон- на поща. Книгата за гос~ ти не прелива отпостин-

ю. НЕОАОП1ЧЕИ РЕЧНИК

Page 148: Неологичен речник

ПОСТГРЙПЕНги, но личи, че хората са доволни от мястото. (Капитал, бр. 29, 20.07.02) [англ. posting].

ПОСТГРЙПЕН прил. Който се отнася до периода след боледуване от грип. Ако вие сте били болни от грип или друго инфекциоз- но заболяване и след изле- куването му не се чувст- вате още здрави, страда- те от умора, слабост и други вече описани симп- томи, най-вероятно това е постгрипен синдром. (Ревю, бр. 6, 2001).

ПОСТЗЙМЕНприл. Който се отнася до периода след зи- мата. А като зейнаха пос- тзимните дупки из сто- личните улици, се оказа, че нямало пари за пълне- не. (Труд, 17.03.00).

ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИО- НЕНприл. Който се отнася до периода след трансп- лантация на органи и тъ- кани. Идеята, обединила 39 медии, е изграждането

--------- -------------- 146 -------- на пред- и посттранплан- тационен център за чер- нодробни транспланта- ции. (Монитор, 25.10.02).

поегФИНАПСЙРАМгл, Кре- дитирам фирма след заку- пуване на земя, сгради, ма- шини и други дълготрай- ни активи. // ПОСТФИНАН- СЙРАНЕ ср. Според усло- вията това се смята за постфинансиране, защото банката е изключена от първия етап на проекта. (Сега, 6.01.00) [англ. postfi-nancing].похотлЙВЕЦ м. Разг. По- хотлив човек. Похотливе- цътЕрикБенет послушно се грижел за домакинска- та работа вкъщи. (Мони-тор, 6.10.02).

ПРХЙМЕРм. Грунд. Високо- ефективен двукомпонен- тен епоксиден праймер. (Наш дом, бр. 3,2002) [англ. primer].

ПРАй м ърй зм . Предварите- лен избор в партия за опре- деляне на кандидат, който

GABEROfT

Page 149: Неологичен речник

-------- 147 ------- ----------------- да бъде подкрепен. Прай- мъризът бе приложен при излъчването на кандидат за президент. (Монитор, 26.03.01). Навремето П. Стоянов отстрани чрез праймъриз Желю Желев още преди същинските президентски избори. (Ce-ra, 19.10.01) [англ. primaries].

ПРАКТИЦИЗЙРАМгл. Правя практичен. Те импровизи- рат на нивото на детай- ла, който променя визия- та, но най-вече практици- зира моделите. (Капитал, бр. 40, 2002).

ПРАХОСМУЧА гл. Ирон. По- чиствам с прахосмукачка. Ето ви този подарък да си прахосмучете вкъщи. (bTV, 8.04.02).

п рах о с ъ би рАч к а ж. Разг. Шег. Дребен сувенирен предмет. От 10 до 20 лв може да се снабдите със закачливи фигурки за камина или пък гротеск- ни забавни статуетки прахосъбирачки. (24 часа,

ПРЕДПРИСЪЕДИНЙТЕЛЕН 15.12.01)

ПРЕВЮ ср. Кратко предста- вяне на компютьрна игра, обикн. преди стартирането й. Оттогава се появи нова и съществена информа- ция, която ме задължава да напиша продължение на превюто. (PC Club, бр. 11, 2001) [англ. preview].

ПРЕДЖОБВАМгл. Разг. Пре- бърквам джобовете; оби- рам. При нас големите ученици преджобваха малките и им обираха па- рите за закуска. (24 часа, 11.05.99).

ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЯ ж. Спорт. Предварителна среща за определяне на участниците в квалифика- ция. Ако бяхме слезли пе- ти или шести е крайното подреждане, трябваше да играем предквалифика- ции. (Труд, 1.03.99).

ПРЕДПРИСЪЕДИНЙТЕЛЕН прил. Който се отнася до периода преди присъеди- няването. Hue дори не мо-

НЮАОГИЧШ ЖНИК

Page 150: Неологичен речник

ПРЕДПЪТЕН______________жем да усвоим napume от предприсъединителните фондове. (Монитор, 6.10.02).

п ре дп ъте н прил. Който се отнася до периода преди пътуването. Няколко месе- ца преди тръгването ми за Антарктика бях в пред- пътна треска. (Монитор, 8.12.01).

ПРЕДРЕФОРМЕНприл. КОЙ-ТО се отнася до периода преди реформите. Опози- цията вече съвсем се върна към предреформените времена от 1989 година. (Монитор, 1.04.02).

ПРЕСБИЕИАЛЕ ср. Биенале на работещите в областта на медиите. “Дневен Труд” грабна първа награда сред всекидневниците в кате- горията за графично оформление на завършило- то вчера вАлбена пресби- енале. (Труд, 4.06.00).

ПРЕСКАФЕср. Среща с жур- налисти, отразяващи опре- делено събитие, по време на пиене на кафе. Преживя

--------------------- 148 -------- и втори дебют с появява- нето си за първи път на предпремиерно прескафе. (Монитор, 15.11.02).

ПРЕСРЕЛЙЙЗм. Официално съобщение на пресслужба. Ваишят пресрелийз не е единственият^ който изб- раната от вас медия ще получи. (Медиа Маркетинг, юни 2002) \англ. pressre-lease].

п ре с с е к ретАрм . Секретар на пресслужба. Прессекре- тарят на президента Не- ри Терзиева приема позд- равленията... (Монитор, 7.07.00).

ПРЕФИКС м. Начален циф- ров код, който се използва при избиране на телефонен номер. Номерата не мо- гат да започват с нула или единица. Те се изби- рат без префикс. (Мони-тор, 21.06,99).

ПРИОНИ обикн. мн. Мед. Свръхустойчиви вируси, които издържат на високи температури, на ултравио-

GABFQOFF

Page 151: Неологичен речник

-------- 149 ----------------------- летово облъчване и др. Прионите, виновни за бо- лестта, са нови и твърде особени вируси. (Монитор, 5.12.00).

ПРОпредл.Рядко. За, в полза на. Полшпиката на вест- ника нея намирам за про- боневска и тя никога не е била про която и да била личност. (Монитор, 6.05.00). Трябва да видим кои са настроени анти и кои про нашето предложение.

ПРОБАЦИЯж. Ви д условно освобождаване на прес- тъпник, съпроводено с наблюдение и контрол за определен срок. В Англия например широко се при- лага системата на проба- ция - за първа кражба, ле- ка телесна повреда и т. н. (Монитор, 8.10.99) [англ. probation].

ПРОБАЦИОНЕНприл. Който се отнася до пробация. Ни~ какво ходене no кръчми, след 22,00 часа - право вкъ- щи и постоянна връзка с

________ ПРОВАЙДЪР пробационния служител. (Монитор, 8.10.99).

ПРОБИОТЙКм. Лекарствено средство, разработено на основата на бактерии, кое-то се използва като имуно- стимулатор. Пробиотици- те - задължителни за всеки, който мисли за свое- тоздраве. Пробиотиците са специално култивирани “добри бактерии”, който възстановяват здравето и жизнеспособността на чо- вешкия организъм. (EVA, бр. 12,2002) [англ. probiotic].

ПРОВАЙДЪРм. Фирма, коя-то осигурява достъп до Интернет. От миналата седмица изеестният аме- рикански провайдър пред- лага нов софтуер, допъл- нителни екстри и по-нис- ки цени на клиентите си. (Монитор, 2.03.99). В рам- ките на фиестата про- вайдърът Булнет ще пре- достави безплатен дос-тъп до световната мре- жа. (Монитор, 11.02.00)

НЕОАОГПЧЕН РЕЧШ1К

Page 152: Неологичен речник

ПРОВИЗЙРАМ_____________[англ. provider].

ПРОВИЗЙРАМ гл. Спец.Обезпечавам, осигурявам. Тексимбанк провизира дълга на “Трема”. (Капи-тал, бр. 8,2001).

п ро г н о зй с тм . Лице, което сьставя прогнози. Според сръбските прогнозисти екрая на септември се очак- ва температурата да падне доО градуса. (Мони-тор, 6.07.00).

ПРОЕКТЙЛм. Парче от ме- тателно оръжие - снаряд, граната. От трупа не е из- ваден куршум или проек- тил. Във фолксвагена са намерени 2 куршума и 1 проектил, но без следи от кръв. (Труд, 18.01.00) [англ. projectile].

ПРОКСИ ср. Сървър, който действа като посредник за оптимизация на трафика между потребителя и адре- си в Интернет. А ко прокси- то е създадено специално с цел анонимно сърфиране, то не разкрива no никакъв

------------------------ 150 -------- начин истинския IP адрес, от който е направена да- дена заявка. (Капитал, бр. 12, 2003) [англ. proxy],

ПРОМОЕКЙПм. Екип, който осъществява промоционна кампания на продукт. Наг- радата се печели веднага и се даеа, след като прик-лючи посещението на на- шия промоекип. (Реклама на министик “Rexona”, 2002).

ПРОМОТОР м. Промоутър.Кинг се съгласи да разде- ли своите мениджърски пълномощия за следващи- те четири боя на Гонзалес с промотора Дан Хусен. (Монитор, 5.04.99).

ПРОМОУТЪР м. Организа- тор или консултант на дей- ността и изявите на лице или група. Агентите им искат детайли около но- вото място на концерта, обяснява българският промоутър. (Монитор, 19.06.99) [англ. promoter].

ПРОМОУТЪРСКИ прил. Който се отнася до промо-

GABEROFF

Page 153: Неологичен речник

-------- 151 - ---------------------- утър.Преговорите са воде- ни между нейния мени- джър Мел Буш, президен- та на издателската й кампания за България Ка- мен Савов и промоутърс- ката фирма “София ен- търпрайсис”, (Монитор, 12.05.99).

ПРОМОЦИОНЕНприл. Кой-то се отнася до промоция или е свързан с промоция. Промоционната цена no време на “Арена на красо- mama” е 7700 лв. (Труд, 25.04.99).

ПРОМОЦЙРАМ несв. Правя промоция; представям. В “Каналето” ние няма да промоцираме политика, свързана сновото сдруже- ние. (Монитор, 4.12.00).

ПРОСВЕТ м, Разстоянието между рамата на автомо- бил и пътя; клиренс. Прос- ветът е 190мм - колкото на един джип. (24 часа, 20.02.00).

ПРОСЕКО ср, Италианско пенливо бяло вино. Бумът

__________ ПРОТЕКТОР на просекото (дори и в Италия) е сравнително скорошен и го превърна от семпло регионално питие в най-продаваното пенли-во вино на Ботуша, (Капи-тал light, бр. 4,2003) [итал. prosecco].

ПРОСТРАНСТВО ср, В съчет. с прил, Област на живота, обозначена от прилагател- ното име в съчетанието. Да побием пилона на външна- та ни политика в атлан- тическото пространство. (24 часа, 24.02.98). В днеш- ното българско обществе- но пространство лешоя- дът Ран е многолик и ано- нимен образ. (Монитор, 14.03.00). Медийно прост-ранство. Парламентарно пространство,

ПРОТЕКТОР м, Защитно средство за предпазване на ставите при големи нато- варвания или удар - накит- ници, наколенки, налакът- ници, колан и др. Не е за- дължително да използва-

НЕОЛОШЧЕН РЕЧШК

Page 154: Неологичен речник

ПРОТИВОСТАРЕЕЩme протекторите през ця- лата тренировка. (Мони-тор, 6.04.02). На запад се предлагат u други видове протектори като наший- нициу налакътницщ наг- ръдници и ръкавицщ но у нас me не са особено попу- лярни. (Монитор, 6.07.02) [лат. protector].

ПРОТИВОСТАРЕЕЩ прил. Който е насочен срещу ста- реенето. “Деридиум” е из- ключителна противоста- рееща грижа, специално създадена да коригира първите следи на старее- не на кожата. (EVA, бр. 12, 2002).

ПРОФИЛАКТЙРАМ гл. Осъ- ществявам профйлактика. Трябва да се профилак- тира навреме. (Монитор, 27.02.02).

ПРОФСЪЮЗИИКм. Член на профсъюз. Случайно гле- дано предаване за нужда- та от донори е страната подсказало на предприем- чивитепрофсъюзници нео-

------------------------ 152 -------- бичайното решение. (Мо-нитор, 18.11.02).

ПСИХЕДЕЛЙЧЕНприл. КоЙ- то е свързан със силни сен- зорни усещания и имитира визуалния ефект от подоб- ни състояния. Психеделич- ната музика на “Бенд ъф Мед Уимен” ще оглася за- ла 10 на НДК тази вечер. (Монитор, 13.10.99) [англ. psychedelic].

ПСИХЕДЕЛЙЧЕСКИ прил. Психеделичен. А бстракт- ните рисунки, психедели- ческите орнаментщ гео- метричните фигури отс- тъпват - на мода са цве- тята като щампи. (М-Те1 Ревю, бр. 35,2001).

п с и х о г рАм а ж. Научно описание на психологичес- ко състояние. Той направи психограма на първото се- мейство вБелград и я пуб- ликува е пресата. (24 часа, 26.04.99).

ПСИХОМОРФОЛОГИЯ Ж. Наука за изследване на чо- вешката психика по данни

GADEQOFF

Page 155: Неологичен речник

-------- 153 -------------- —------ от формата и пропорциите на лицето. Кадрите се се- лекционират на базата на тестове за личностно по- ведение, графология и пси- хоморфология-изучаване на формата на лицето, (Монитор, 15.03.00).

ПСИХОМОРФОЛОГЙЧЕН прил, Който се отнася до психоморфология. Според специалисти психоморфо- логичният анализ на ли-цето позволява да се оти- де по-далеч от другите из- следвания - зад привид- ността на образованието, (Монитор, 15.03.00).

ПСИХОТЙЗЪМ м, Сериозно генерално разстройство на мозъчната дейност на от- делна личност.77шхот«з- мът често е състояние преди психозите, преди настъпването на шизоф- рения и др, психозаболява- ния, (Монитор, 18.03.99).

• ПУБЛИЧНА ТАЙНА, Все- известен факт. Публична тайна е9 че за неговата

_______ РАБОТОХОЛИЗЪМ главасе предрича гилоти- на9 при провал не само сре-щу “ла фурия еспанъола”, но и при крах на полуфи- нала, (Труд, 25. 06. 00).

• ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС, Връзки с обществеността; пиар. Цялата съвременна теория за пъблик ри- лейшънс е обърната към разбирането, (Монитор, 31.07.99). Журналистката Соня Алексиева - първият човеку нас, защитил док- торат по пъблик рилей- шънс. (Седмичен Труд, бр. 26, 1999).

ПЪСТЪРВАДЖИЯ м. Разг, Рибар, който лови пъстър- ва. Много пъстърваджии предпочитат спинери с блесна за риболов в реки и езера, (Монитор, 27.04.02).

РАБОТОХОЛИЗЪМм. Прека- лена пристрастеност към работата и професията.

ШОЮППЕН РЕЧШ1К

Page 156: Неологичен речник

РАДИОСЕРИАЛ___________Всъщност въпросът се оказва малко безсмислещ като се има предвид лудия работохолизъм, който е обсебил Къци Вапцаров. (Монитор, 11.03.00).

РАДИОСЕРИАЛм. Поредица от епизоди, излъчвани по радиото. Първият радио- сериал ще стартира на 6 януари е ефира на Българ- ското национално радио. (Монитор, 4.01.03).

РАЗДЕЛЙТЕЛм. Козметичен аксесоар - еластична пло- ча с прорези за пръстите на краката, която се поставя при лакиране на ноктите. Удобен комплект за пре- цизните дами. Съдържа: четка за нокти, двулице- ва пила за нокти, два раз- делителя.Й^лглог AVON, 5,2001). За да не скучаете no време на педикюра, O.P.L предлага веселите разноцветни разделите- ла. (EVA, бр. 12,2002).

разрабо тч и к м. Лице, кое-то разработва нова програ-

------ :----------------- 154 —— ма или нов продукт. Моду~ лите осигуряват на прак~ тика всичко, коеторазра- ботчиците решат, че е възможноинужно.фЕШ^ 23.06.00). Разработчиците предлагат заглавие, което съ четава приятното с no- лезното. (PC Club, бр. 11, 2001).

РАим. Алжирски музикален стил.Бече осма година ал- жирецът ЧебХалед съче-тава no уникален начин стила раи с попмузика и френски шансон. (Мони-тор, 15.01.00).

РАЙДЪР м. Допълнителна клауза, включена в договор на известна личност, обик- новено проява на каприз. От поредния брой на “Звез- ди” ще разберете какво е то райдъри. (Труд, 7.04.99) [англ. rider].

РАКЕТЧИКм. Боец от зенит- но-ракетно подразделение. Ракетчиците трябваше да се настанят в селско- то училище след спешен

GAbEßOFF

Page 157: Неологичен речник

-------- 155 --------------- ------- - ремонт от строителна бригада на АЕЦ. (24 часа, 11.05.99).

РАКЛЕТА ж, Домакински съд за готвене - скара със самостоятелни тиганчета и общ капак. С раклетата може бързо и лесно да при- готвим основно ястие и гарнитура за 6-8 души. (Стандарт, 1.06.01).

РАКУГОср. само ед.Изк. Вид японски театър с един ак- тьор във всички роли, кой-то използва като реквизит само ветрило и кърпичка. Спектаклите ракуго ще вдигнат завесата в кино- залата на столичното 18- то училище. (Монитор, 23.09.02).

РАФТ м. Надуваема лодка, използвана при рафтинг. В бързеите на рафта е нуж- на скорост и екипажът трябва да гребе яко. (Ка-питал light, бр. 10, 2003) [англ. raft].

РАФТИНГ м. Спорт. Екст- ремно спускане с лодка по

_________________ РАЯН буйни планински реки.Аа- то спорт и начин за акти- вен отдих рафтингът се практикува най-масово в САЩ. (Монитор, 20.05.00) [англ. rafting].

РАФТИНГАРм . Човек, който се занимава с рафтинг. На първо място в списъка с най-често посещаваните от рафтингарите места е Кресненското дефиле. (Монитор, 20.05.00).

РАФТИРАНЕ ср. Спускане с рафт по планинска река с бързеи; рафтинг. Точните места за рафтиране се знаят от инструктори. (Капитал light, бр. 10,2003).

РАФТЪР м . Човек, който практикува рафтинг; раф- тингар. Известен е и като whitewater rafting заради цвета на разпенените води, в който се спускат рафтърите. (Капитал light, бр. 10,2003) [англ. rafter].

РАЯН м . Изкуствена копри- на. Материалите са кла- сически за сезона - повече

НЕОАОГНЧЕН DE4HHK

Page 158: Неологичен речник

РЕАЛНОВРЕМЕВЙвълна* по-малко памук, раян, като тъканите са обогатени с еластан, за да бъдат немачкаеми. (Мони-тор, 19.10.02) [англ. rayon].

РЕАЛНОВРЕМЕВЙ прил. Който протича в реално време. В зората на реал- новремевите стратегии се водеше ожесточен спор: коя игра е по-добра. (PC Mania, изв. бр., 2000).

РЕВЮср. Преглед или отзив за същността на нов про- дукт. Преди няколко месеца се появиха доста положи- телни ревюта за KYRO. (PC Club, бр. 1,2000).

РЕГДОЛм. Зоол. Порода кот- ки с понижен мускулен то- нус, който позволява пълно отпускане. По своя харак- тер регдолът не прилича на нито една друга котка е света. (Монитор, 23.12.00) [англ. ragdoll].

РЕГИСТРАРм. Фирма, при- тежаваща правЬто да ре- гистрира домейни в Ин- тернет. Всички фирми, же-

----------------------- 156 -------- лаещи да станат регист- рари на домейни с новите наставкщ могат дазая- вят това е сайта на ICANN. (Монитор, 21.07.00).

РЕИМБУРСЙРАМ гл. Спец.Осигурявам плащането, осребрявам.България е единствената страна е Европа, е която лечението на жени е климактерич- на възраст не се реимбур- сира от държавата или от здравноосигурителни- те фондове. (Седмичен Труд, 3.02.00). // РЕИМБУР* СЙРАНЕ ср. Реимбурсира- не на хормоналното лече- ние скоро няма да видим. (Седмичен Труд, 3.02.00).

РЕИНЖЕНЕРИНГм. Съвкуп- ност от дейности във връз- ка с промени и преструк- туриране в организацията и управлението на фирма или обект с цел подобря- ване на конкурентоспособ- ността. Практиката по- казва, че преуспяващите фирми са превърнали ре-

GABEßOFF

Page 159: Неологичен речник

-------- 157 ------------------------ инженеринга в стил на по- ведение. (Мениджър, бр. 6, 2003) [англ. reengineering].

РЕЙБХн м . Тьм н и очила с бадемовидна форма на стьклата, обикн. с покри- тие, непропускащо ултра- виолетовите лъчи; лъчеза- щитни очила. Не са симпа- тична гледка и полицаи- те с копия на рейбан и раз- копчани ризи. (Капитал, бр. 27,2001) [англ. от собств. Ray-Ban®].

ре й бХн к и само мн. Разг. Очила рейбан. Купи си ед- ни рейбанки и няма да имаш проблемиХ

РЕЙВЪР м. Почитател на рейва. Първият наш ули- чен технопарад се състоя в центъра на София само седмица преди грандиозно- то събитие от същия тип в Берлин, където се сти- чат единмилион рейвъри от цяла Европа. (Мони-тор, 5.07.99). Миналого- дишният първи уличен технопарад събра няколко

_____РЕКЛХМАДЖИЯ хиляди рейвъри пред па- метника на Съветската армия. (Монитор, 1.07.00).

РЕЙСИНГ м. Надпревара, надбягване, състезание. Добре дошли в световната столица на рейсинга-Ин- дианаполис. (Труд, 29.09.02) [англ. racing].

РЕЙСЪРм, Компютърна иг-ра, в която играещият е съ- стезател с автомобил, мо- тоциклет, лодка и др. и уча- ства в надпревара. На пръв поглед Kayak Extreme напо- добява класически рейсър, но ако се задълбочите в геймплея, ще разберете, че той е много по-различен. (Монитор, 17.03.02) [англ. racer].

ре й ти н г о в прил. Който се отнася до рейтинг. Рей- тингова агенция. “Не пра- вете бизнес в България за- сега”, препоръча рейтин- говата компания “Стан- дартенд Пуърс”. (Мони-тор, 23.05.00).

ре к л Ам аджи я м . Човек,

ИЕОАСШШ РЕЧИНК

Page 160: Неологичен речник

РЕКЛАМАДЖИЙКА________който прави реклама.

ре к л Хм аджи Йк а ж. Жена рекламаджия. Реклама- джийки тръгватна рабо- ma по секси нощнички. (Монитор, 18.05.02).

РЕКРУТм. Свикване на но- вобранци в армията; рек- рутиране. Освен жени. старци и деца, пристигат и много младежи, сякаш забравениот масовия рек- рут на АОК. (Монитор, 5.05.99).

РЕЛАКСм. Релаксация. Спа- центровете, който са най- модерният начин за ре- лакс, обикновено се поме- щават в доста големи сгради, където има място none за един басейн. (Мо-нитор, 21.03.02).

РЕМЕЙЛЪРм. Лице или ком- пания, който конфигурират компютъра си така, че след получаване на електронна- та поща той да я препра- ща през няколко сървъра за по-голяма сигурност, обикн. за запазване на ано-

-------------- ---- 158 нимността.----------------кое-то искате да пристигне анонимно. трябва да се из~ прати на адреса на ре- мейлъра. (Капитал, бр. 42, 21.10.00) [англ. remailer].

РЕМИКСАТОР м. Музикант, който прави ремикси.Б/ш- танският диджей и ре-миксатор Дий Клайн ще бъде титуляр на денсма- ратона в столичния клуб “Индиго” тази нощ. (Мо-нитор, 16.07.99). Пол Оу- кънфолд е един от най-по- пулярните ремиксатори в света. (100% Техно, БТА, 1999).

РЕМИКСЙРАМгл. Правя ре- микс. Лиъм Хаулит от “Продиджи” ремиксира любими парчета. (Мони-тор, 6.05.99).

РЕМИКСЬОРм. Ремиксатор. Скоро Джъстин Роберт- сън се превръща в най~ търсения британски ре- миксъор. (100% Техно, БТА, 1999).

РЕНДЪРИНГм. Инф. Пред-

GABEßOfF

Page 161: Неологичен речник

-------- 159 ----------- ---------- - ставяне на поместената в сайт информация на ком- пютърния екран. За ту- кашния потребител по- важно качество на Net-scape 4.6 е бързият рендъ- ринг., т. е. визуализация- та на даден уебсайт. (Мо-нитор, 25.05.99) [англ. ren-dering].

РЕПЛИКА ж. Модернизиран модел, произведен като вариант на външността на съществуващ по-стар вид изделие. Като начало me са решили да направят реплика на хитовия спор- тен автомобил “Ломакс”. Едната реплика ще бъде с цвят на червено “Ферари”. (24 часа, 13.03.00).Верояти- но става дума за по-късна реплика на прочутата марка (цигулки “Страдива- риус - б. м. В. Б.). (Мони-тор, 26.01.01) [англ. replica].

РЕСПОНДЕНТм. Лице, отго- варящо на въпроси в анке- та за нуждите на социоло- гическо, демографско или

_______ РИНОВЙРУС друго проучване. Прави впечатление^ ченай-отри- цателно към предоставя- нето на въздушно прост- ранство за операции на Североатлантическия съ- юз са настроени респон- дентите от възрасто- вата група от 20 до 40 го- дини. (Монитор, 19.04.99) [англ. respondent].

РЕСТАРТЙРАМ гл. Старти- рам повторно. Pecmapmu- раха състезанието за трета национална телеви- зия. (Капитал, бр. 14,2003).

РЕШЕН прич.1прил. Напра- вен, изработен във връзка с някаква концепция. Кух- нята е решена в бяло и червено. Сервират млади мъже и приветливи мо- мичета, решени в черно, бяло и зелено. (Монитор, 24.04.99).

РИНОВЙРУСм. Вирус, който предизвиква ринит.Ри«ови- руситеса повечеот 120 ви- да и непрекъснато се про- менят (Монитор, 25.05.99).

НЮЮПНШРПШК

Page 162: Неологичен речник

РИНГС____________________РИНГС м, Спорт, Появило се в Япония бойно изкуст- во, което съчетава по пред- почитание на боеца техни- ки и удари от всички други бойни изкуства и се играе върху ринг. Днес асът в класическата борба Бо- рислав Желязков е един от най-опитните ни състе- затели в рингса, (Труд, 22.10.01).

РИНГТОНм. Звукова сигна- лизация, мелодия на теле- фон при звънене. За да не се чудите непрекъснато (чий телефон звъни - б. м, В.Б.), си изтеглетеуника- лен рингтон. (Сега, 9.10.02) [англ. ring-ton].

РОБОКУЧЕНЦЕ ср. Роботи- зирано кученце. Само за още 1650 $ можете да се сдобиете с говорещо и хо- дещо зелено робокученце. (Монитор, 14.05.01).

РОБОПЛХН м. Безпилотен боен самолет, разработен в САЩ. Договорът с “Бо- инг” предвижда робопла-

-------- ;--------------- 160 -------- нът да може да се присп- особява към променящите сеусловия. (Труд, 25.06.00).

РОЗАЦЕЯж. Мед. Хронично кожно заболяване, проявя- ващо се в зачервяване на лицето и носа. Други жер- тви на розацеята били Даяна и Рембранд. (24 ча-са, 14. 05.99).

РОЗЕЛАж. Зоол. Плоскоопа- шат папагал с ярко пъст- роцветно оперение и ясно изразени петна на двете бу- зи, който се отглежда като декоративна птица. Авст- ралийската розела пред- почита птича компания. Розелите се нуждаят от много движение и полети. (Монитор, 12.06.99).

РОЙБОС м. Бот. Южноаф- риканско храстовидно рас- тение с лечебни свойства, чиито игловидни листа се използват за приготвяне на чай; Aspalathus Linearis. Ройбос не е само чай. (Ле- чител, бр. 32,9.08.01) [англ. rooibos].

GAbEßOH

Page 163: Неологичен речник

—— 161 -----------------------РОЛБАР м. Предпазен мета- лен прът, вграден в авто- мобил, който при удар за- щитава пътниците от теж- ки контузии, а автомобила - от сериозни повреди. Друга стандартно мон- тирана новост са предпаз- ните ролбари, който са скрити в двете облегалки за главите на задната се- далка. (Монитор, 23.12.99). После се насочиха към дълбок овраг, където ав- томобилът заби отново преден ролбар в насрещния склон. (Монитор, 4.05.02).

ро л е рк о у с търм. Скорост- но влакче в атракцион. Ро- леркоустърът, наречен “Драгстър”, е висок 140 метра, а вагончетатасе движат със скорост поч- ти 200 км/ч. (Монитор, 6.05.03) [англ. roller coaster].

РОМКОМм.Разг, Романтич- на комедия. И така, след “Хелдорадо” ще продъл- жиш no пътя на екшъна или може да се появиш в

__________________РОУДБУК ромком редом сМегРайън! (Капитал, бр. 29,20.07.02).

ро м фе с тм. Ромски фести- вал. Софи Маринова пее на ромфест. (Труд, 19.07.00).РОНИНм. Самурайски роб, чийто господар е убит. Ро- нинът се скита като куче из чужди земи, а душата му никога не намира по- кой. (Труд, 1.08.99). Ще пре- върнели Симеон верния си самурай в ронин. (Мони-тор, 16.03.02) [яп. —> англ. ronin].

РОТЙРАМгл. Сменям работ- ните места; извършвам ро- тация. Ротираха предиз- борнодиректорите на ре- гионалнимитници. (Капи-тал, бр. 4, 2001).

РОУДБУК м. Бележник - пъ- теводител, в който по вре-ме на състезание по трасе участниците заверяват по- сещението си на отделните постове. Всички състеза- тели бяха наясно, че ще трябва даударят печати в роудбуковете си на пет

и. ИЕОЮГИЧЕИ РЕЧННК

Page 164: Неологичен речник

РОУДСТЪРнеизвестни за тях места. (Монитор, 23.03.02) [англ. road-book].

РОУДСТЪР м. Открит СПОр“ тен автомобил. Спортни- ят автомобил, тип роуд- стър за двама, привлича с впечатляващ дизайн. (Труд, 20.06.99). По този на- чин “Пториел” се превръ- ща многолесно от салон за 4 души в двуместен роудс- тър или пикап. (Монитор, 25.09.99) [англ. roadster].

РОУМИНГ м. Автоматично междудържавно избиране от мобифон без допълни- телен код. Роумингът в чужбина се плаща двойно. (Монитор, 21.06.99) [англ. rooming].

РОШм., само ед. Вид плат с дълги свободни нишки от лицевата страна. Шарена екстравагантна блузка с метален ефект от коп- ринен рош. (Ревю, бр. 15, 2001).

РУТЪР м. Инф. Електронна апаратура, която осигурява

--------------------- 162 -------- движението на информа- ция в Интернет. Противно на очакванията Интер-нет се управлява не от системни администрато- ри, а от умни и мощни ма- шинки, наречени рутъри. На рутъритеразчита ця- лата мрежа. (Капитал, бр. 45,11.11.00) [англ. ruter].

РЪКАВм. Помещение, което свързва летищна зала със самолета за по-удобно придвижване на пътници- те. Осем ръкава ще свърз- ват самолетите с новия пътнически терминал на летище София от 2003 го- дина. (24 часа, 17.02.00).

РЪНУЕЙ м. Пазаруване на дрехи, обувки, аксесоари и др. непосредствено след представянето им на ревю, обикн. на по-ниски цени. Дарина Павлова е придо- била тоалета no така наречения начин рънуей или направо от подиума. (Монитор, 21.07.02) [англ. runway].

Page 165: Неологичен речник

-------- 163

сСЛбра м . Коренеи жител на Израел. Ехуд Барак е ис- тински сабра - израелец, роден в Израел. (Монитор, 20.05.99) [евр. sabra].

САЙБЪР-. Първа основа на сложни думи със значение ‘който се отнася до компю- търна връзка или Интер- нет; кибер-’. [англ. cyber].

САЙБЪРПЪНКм. Киберпънк. Ричард Сталмън освен ле- гендарен хакер и лидер на сайбърпънка е също така и основателят на проекта. (Капитал, 24.05.01).САЙБЪРТРЙЛЪР м. Трилър със сюжет, свързан с ки- бернетиката. “Тринайсе- тият етаж” е футурис- тичен сайбъртрилър в стилистиката на “Гата- ка” и “Матрицата*. (Мо-нитор, 27.11.99).

САЙДКАР м . Мотоциклет с кош. Стартът на сайдка-

_______________ САМОТНИК рите ще е и последна про~ верка преди кръга. (Мони-тор, 8.05.02) [англ. side-car].

САЛСА ж. Ритмичен танц и неговата музика, създаден на основата на традицио- нен кубински танц от емиг- рантите в САЩ. Любо елуд no испанската музика, no салсата... (Списаниеза же- ната, бр. 4,2000) [исп. salsa].

САЛФЕТНИКм. Съд, в който се поставят салфетки. Нас- толен салфетник “МАК”. (24 часа, 17.03.99).

САЛХОВ м. Спорт. Типичен скок със завъртане във фи- гурното пързаляне. Друга- та рускиня - Олга Солда- това, остана с бронзовия медал, но ще се запомни ка-то единствената, изпъл- нила е комбинация троен салхов и троен тулуп. (Мо-нитор, 29.03.99) [нем., от собств. U. Salchow].

САМОТНИКм. Човек, който извършва нещо сам, без помощта на други хора; са- мотен мореплавател.Дпр-

НЮАОГИЧШ РЕЧШ1К

Page 166: Неологичен речник

СЛМОХОДКИ______________ковият артист Жан Пиер Мулине, прочут хвърляч на ножове, спечели околос- ветската регата за са- мотници във втория клас. (Монитор» 14.05.99),

САМОХОДКИсамо мн. Обув- ки, снабдени с двигател, който позволяват по-бързо придвижване, Руски тех- ник демонстрира дейс- твието на нов тип обув- ки самоходки. (Монитор, 10.07.00).

САНДВИЧОВ прил. Който има структура на сандвич - между две плоскости са разположени изграждащи слоеве. Интелигентната система на “Хед” се състои от специални “интелиген- тни нишки”, който са ин- тегриранив сандвичовата структура на самите ски. (Монитор, 16.11.02).

САПУНКА ж. Разг. Сапунен сериал.Ядолът на хиляди тийнейджъри Енрике Иг- лесиас зарибява зрителки за нова сапунка. (Неделен

------- --------------- 164 --------Стандарт, бр. 10,11.03.01).

САСКУОЧ м. Хуманоид, за който се предполага, че обитава планинските райо- ни на Америка; йети, биг- фуут. Всички сведения со- чат> че саскуочите са бе~ зобидни при срещите си с хора. Предполагаемото съществуване на саскуоч е от особено значение, тъй като в Северна Америка не се срещат едри примати от какъвтои да е вид. (Не-делен Стандарт, 1.04.01) [индиански англ.}.

САТАНИЗЙРАМгл. Предста- вям някого или нещо като носител на сатанински черти. Ho no инерция нас ни сатанизират. (Капи-тал, бр. 37,2002).

САУНДЧЕК м . Проверка на озвучителната техника пре- ди концертна или друга проява. Заради продължи- телния саундчекна гости- те от програмата отпад- на родната група “Конт- рол”. (24 часа, 31.07.00)

бЛЖОГГ

Page 167: Неологичен речник

-------- 165 —--------------------- [англ. sound-check].

СБЪДВАЕМОСТЖ. Въ зм о ж - ност за осъществяване, за сбъдване. 100% сбъдвае- мост не може да се поо тигне в никакви прогнози, (168 часа, 30.11.01).СВЕТОСИГЯАЛм. Светлинен сигнал. САЩ търсят из- вънземни светосигнали. (Труд, 21.01.99).

СЕДЕМЗНАЦИ само мн, Се- дем деца на една майка от едно раждане. Рекордът за най-голям брой оживели бебета от едно раждане е седем (седемзнаци). (Мо-нитор, 16.02.01).СЕДЕСАРИАТ М, Събир. Ирон. Членове на партия- та СДС (Съюз на демокра- тичните сили). Това са част от директивите, ко-ито тези дни бяха сведе- ни наседесариата. (Мони-тор, 28.11.00).

с е де с Арс тв ам гл. Изявя- вам се като седесар.Язвес- тният преди години cede- сарстващ Георги Марков

________СЕКСТРУЖЕНИЧКА вече е забравен от по-мла- дите поколения. (Мони-тор, 12.06.00).СЕЙВЪРм.Инф. Скрийнсей- вър. Новото тук е бане- рът3 който при активи- ран сейвър показва състо- янието на телефона и името на мрежата. (Мо-нитор, 17.08.02).

с е к с бЙл ди н г м. Система от гимнастически упраж- нения за трениране на мус- кулите на таза, корема и гьрдите. При сексбилдин- га се тренират предимно мускулите на таза9 но трябва да се внимава. (Стандарт, 12.04.02) [англ. sex-building].

CEKCCEÄHCm . Единичен се- анс при сексуални услуги. Секссеансът струвал от 50 до 100 дойчемарки. (Труд, 3.03.99).СЕКСТРУЖЕНИЧКА Ж. Ирон. Проститутка. Спо-ред закона всяка от секс- труженичките трябва да отделя по 4ф милиона ле~

НЕОАОШЕН РШПК

Page 168: Неологичен речник

» СЕКЪНДХЕНД______ва за хазната. (Монитор, 27.02.99).

• СЖЬЛиГЖ/адВтораръка, втора употреба. Тя (Наоми Кембъл - б. м. В. Б.) носи дори и дрехи секънд хенд и изобщо не й пука. (Мони-тор, 1.07.00) [англ. second-hand].

СЕКЮРИТИЗХЦИЯ ж. Съз- даване на права върху съ- ществуващ или бъдещ ак- тив, който лесно могат да се прехвърлят. Ще сработи ли секюритизацията на активи! (Капитал, бр. 37, 2002).

СЕЛЕКЦИОНЕРША Ж. Съп- руга на селекционер. Проб- леми с повреден автомо- бил съпътстват мъката на селекционершата Ема Бонева пред малкия екран. (Труд, 20.06.98).

CEJIECÄO ср. Бразилски на- ционален отбор по футбол. От играещите в чужбина футболисти Сколари е no- канил в селесао ощеКафу, Роберто Карлуш... (Мони-

----------------------- 166 -------- тор, 13.03.02).СЕМАДЖИЯм.Разг. Член на СЕМ (Съвет за електрон- ните медии). Какво очак- ват семаджиите да има внего? (Монитор, 11.05.02).

♦ СЕШКТА1ФАЕ^на Малайския полуостров и в съседните държави от- борна игра с топка, която се подава над мрежа, като се удря с всички части на тялото, с изключение на ръцете. В Далечния изток акробатичните мачове no сепак такрав са не по-мал- ко популярни от бадмин- тона и кикбокса. (Мони-тор, 6.11.99).СЕРВАЛм. Зоол. Хищна аф- риканска котка с дълги уши, която обитава терито- риите южно от Сахара. Сервалът е лаком и е спо- собен да чуе дори копаене- то на къртица под земя- та. (Монитор, 23.12.00) [фр. serval].

СЕТ м. 1. Подбрана група песни или други изпълне-

GAßffiOff

Page 169: Неологичен речник

------- 167 ----------------------- ния. Музикантите се представяха с близо поло- винчасови сетове. (Мони-тор, 9.07.01). Страните в касетата представляват два различни сета. Мони-тор, 20.02.99). 2. Концертно изпълнение на такава под- борка.Яз съм била на него- ви сетове в Сан Франциско, Ел Ей, Тампа и Атланта. (Монитор, 20.02.99). Имали сте проблеми по време на сетовете ви наАполония- та и на Пловдивския ме- сец на културата. (Мони-тор, 2.10,99) [англ. set].

СЕТИНГм. Настройка, избор на режим на компютърно устройство. След игра на Ridge Racer V и запаметя- ване на сетингите, на сис~ темата не могат да се пускат филми от диги- тален видеодиск (DVD). (Монитор, 24.03.00) [англ. setting],

СЕТЪЛМЕНТм. Спец. Уреж- дане на междубанкови пла- щания. Новата еистема

_________ ♦ СИЛОВ ТРИБОИ за брутен сетълмент в ре- ално време ще стартира в началото на юни. (Капи-тал, бр. 14,2003) (англ. set-tlement],

СЕШЪНм. Среща, музикален сеанс с импровизации. Авангардните прояви ще бъдат придружени от се- шъни с участието на му- зиканти, изпълняващи различни стилове. (Мони-тор, 8.06.00).

СИЛАНЙРАНЕ ср. Стомато- логична манипулация - на- насяне на силант. (Мони-тор, 20.11.99).СИЛАНТ м. Лаково покри- тие, което се нанася върху зъбите за предпазване от кариес. Във вдлъбнатата част на зъба се поставя силант. (Монитор, 20.11.99).

• СИЛОВ ТРИБОЙ. Спорт, който включва клякане с тежест, вдигане на тежест от лег и издърпване на те-жест. ВБългария има раз-лични състезания по силов трибой, но me най-често

НЕОЮШЧЕН РЕЧНИК

Page 170: Неологичен речник

СИМЕОНОВЙСТса далеч от истината. (Монитор, 18.06.99). С три- ма състезатели ще се представи страната ни на световното първенство по силов трибой (пауър- лифтинг) е Тренто (Ита- лия) от 18 до 21 ноември, (Монитор, 12.11.99).

СИМЕОНОВЙСТ м. Полит. Привърженик и последова- тел на политиката на Си- меон Сакскобургготски. Какволи остава на социа- листите е тази ситуа- ция, освен да станат ако не монархисти^ то симе- оновисти. (Неделен Стан-дарт, бр. 18,6.05.01).СИМУЛАТОРм. Компютър- на игра, която имитира ре- алността, като позволява на играча да се проявява като действителен участ- ник в събитията и тренира поведението му в съответ- на ситуация. Симулато- рът има различни нива на трудност и има възмож- ност за употреба на супер-

168 --------модерен джойстик. На мода излизат симулато- рите, е които се ценят най-вече добрият поглед върху ситуацията^ бър- зият рефлекс и пилотски- ят инстинкт. (Монитор, 2.03.99). Това е първият космически симулатор, който ви позволява сво- бодно да летите из Вселе- ната... (PC Mania, изв. бр., 2000).

СИМУЛАЦИЯЖ. Симулатор. Grand Prix 4 вече е на хо- ризонта u може би само след няколко седмици ще имаме нов лидер при ком- пютърншпе симулации на Формула 1. (Монитор, 16.06.02).

• СИНДРОМНАБАРБИ]КЕН. Болезнен стремеж към пер- фектна фигура, който води до психически отклонения, до булимия и анорексия. Когато всичко при госпо- жиците се върти около красотата и фигурата, може би става въпрос за

САЬЕПОН

Page 171: Неологичен речник

-------- 169 ----------------------- синдрома на Барбщ рес~ пективно на Кен, пише проф. д-р Валдо Бернаско- ни. (Вестник за жената, бр. 6, 2000). Синдромът Бар- би - мания или болест на подрастващите. (Мони-тор, 12.02.00).

с и н е м ате в а ж. Учрежде- ние, което се занимава със събиране и съхранение на кинофилми. Факсимиле от изданиетона синематека- та в Онтарио. посветено на българската кинопано- рама. (Капитал, бр. 20, 19.05.01).

СИСАДМЙНм. Системен ад- министратор. Сисадмини- me правят сайт за борба схакери. (Стандарт, 7.01.01).СЙТИБАЙКм. Велосипед за управление в градски усло- вия. На пръв поглед сити- байкът не се различава съ- ществено от струващия няколко хилядарки екст- ремен маунтийнбайк. (Монитор, 7.06.03) [англ. citybike].

___________ СКАЙДАЙВИНГСЙтк о м м. Разг. Ситуаци- онна комедия. Първият български ситком е вече факт. (SuperMapKeT, бр. 3, 2000). Родената в Охайо красавица е работила в много области на развле- кателната индустрия: ситкоми, минисерии... (Неделен Стандарт, бр. 9, 4.03.01). Главната роля в ситкома “Палавата Сю- зън” е поверена на Брук Шийлдс. (Монитор, 20.10.01).СКАЙБАРм . Бар, обикн. със стъклен покрив или под от- крито небе във висока сграда, в който могат да се правят астрономически наблюдения за забавление. А може да изберете и па- норамния скайбар “Палу- ба'\ откъдето залезът ще ви настрои романтично. (Монитор, 24.08.02) [англ. scy-bar].СКАЙДАЙВИНГ м. Екстре- мен спорт - небесно гмур-кане. Тогава четирима французи прибавят нов

НЕОАОГИЧЕН РЕЧШ1К

Page 172: Неологичен речник

СКАЙСЪРФИНГнюанс в скайдайвинга. (Стандарт, 1.07.01) [англ. skydiving].

СКАЙСЪРФИНГ м. Екстре- мен спорт - скок от само- лет със сърф и с парашут, при който се изпълняват различни фигури. Скай- сърфингът е признат офи- циалноза самостоятелен спорт през 1992 г. от френ- ската федерация по пара- шутизъм. (Монитор, 16.09.00). От параилутиз- ма води началото си и спорт като скайсърфинга, за който обаче са нужни много скокове, преди да бъ-де овладян. (Капитал, бр. 43,28.10.00).

с к ак ал е ц о я д м. Птица с преобладаващо розово оперение, която се храни с насекоми; княжеска птица, розов скорец. Sturnus roseus. В миналото хората са приемали скакалецояда като спасител^като бла- годетел, като свещена птица и са го покровител-

----------------------- 170 —---- - ствали. (Монитор, 8.07.00).СКАУТИНГ м . Търсене на подходящи личности за МОДНИ, спортни И др. ИЗЯ“ ви. Много разпространен начин (за откриване на нови манекени - б. м. В. Б.) е скаутингът. (SuperMap- кет, бр. 20,1999) [англ. scout- ing].

с к Хфо рм Хц и я ж. Група, която изпълнява музика в стил ска. Какво ви свързва съсскаформацията! (Мо-нитор, 2.10.99).

СКЕЙЛИНГм. Спец. Стома- тологична манипулация за отстраняване на налепи и зъбен камък. (Монитор, 20.11.99).

СКЕЙТ-. Първа съставна часг на сложни думи със значе- ние ‘който се отнася до скейтборд или до скейтър’: скейтобувки, скейтналъ- ми, скейтизделия, скейт- фирма, скейтмода и др.

СКЕЙТИЗДЕЛИЕср. Изделие, предназначено за скейтъ- ри. От 99 лв. до 119 лв. ва-

GAßEDOir

Page 173: Неологичен речник

------ - 171рират сумите на скейтиз- делията на Converse. (Мо-нитор, 5.04.01).

СКЕЙТОБУВКИ обикн. мн., СКЕЕЙТОБУВКА Ж. Обув- ки за скейтъри. Това си е чиста скейтобувка, нигцо че има много общосмара- тонката и гуменката. (Монитор, 5.04.01).

СКЕЙТРАМПА ж. Рампа за каране на скейтборд. Ще има много ^СтаропрамегГ за феновете, както и скейтрампи. (Монитор, 29.04.99).

СКЕЙТФЙРМА ж. Фирма, която изработва скейтбор- дове и аксесоари за скей-търи. Най-търсеният в момента модел на скейт- фирмата ДС Спектра е 165 лв. (Монитор, 5.04.01).

СКЕй търк а ж. 1. Жена скейтър. 2. Кънкьорка. За скейтърките е недопусти- мо да им се виждат га~ щичките и бедрата. (Мо-нитор, 16.03.02).СКЕЛЕТОНм. Вид шейна за

_______________ СКИМБОРД спортно спускане, върху която състезателят ляга с главата напред. В Солт Лейк Сити ще има стар- товена 1500метра шорт- трек, на бобслей, спускане със скелетон и спринт. (Монитор, 4.10.99).СКИАТЛОИм. Спорт. Ком- бинирано преследване на 5 км класически стил и 5 км свободен стил, като между двете дисциплини се сменя ски-екипировката. Пер Ел о- фсон стана шампион в скиатлона. (Монитор, 24.02.03) [англ. skiathlon].

СКИМБОРД м. 1. Дълга око- ло половин метър дъска, разновидност на сърфа. Скимборд се кара в пяна- та на прибоя. (Монитор, 7.07.01). 2. Плъзгане от пя- съка към морето с такава дъска. Откритите чер~ номорски плажове също предлагат сравнително подходящи условия за практикуване на ским-борд. (Монитор, 7.07.01)

НЕОАОПШ1 РЕЧНИК

Page 174: Неологичен речник

СКИМБОРДИСТ___________[англ. skimboard].СКИМБОРДИСТ м . Спор- тист, който се занимава със скимборд. Скимбор- дистът започва да сърфи- pa no пяната от оттег- лящата се вълна. (Мони-тор, 7.07.01).СКИНм. Визуално (графич- но, цветово и др.) оформ- ление на компютърна програма. Набиращият популярност браузър Neo-planet пусна специално из- работен скин с черния ди- зайн на “Проклятието Блеър”. (Монитор, 11.02.00). Не откриватели сходство със скиновете на WinAmpl (Капитал, 28.10.00) [англ. skin].

СКИФЬОРм. Състезател по гребане със скиф.

с к и фьо рк а ж. Жена ски- фьор. Румяна Нейчева до- казакатегоричнокласата си на скифьорка №1 в све- та. (Монитор, 22.09.02).СКОЛВИЛм. Мерна едини- ца за лютивина, която се

------------------ — 172 -------- определя от усещането за лютост при добавяне на подсладена вода към еди- ница лютив екстракт. С 0 сколвила се обозначават абсолютно нелютивите проби. (Монитор, 23.03.02). [от собств. Уилбър Скол- вил].

СКОРТ м. Дамска дреха - панталон с прикачена към него предница, която с прехвърляне имитира по- ла. Нося скорт. (Вестник за жената, бр. 13,1999) [англ. skort от skirt + short].

СКРЕЧЙСТм. Диджей, който изпълнява скречове. Зато- ва и на “Метълхедс” pe-at ихме да раздвижим не- щата и бяхме с вокал - Бисрат Моджо, и скре- чист -Диджей Насо. (Мо-нитор, 2.10.99).СКРИЙНм., само ед. Устой- чива на атмосферни влия- ния полупрозрачна мате- рия от стъкловлакно, кое-то преди тъкането е обра- ботено с поливинилхло-

GABEROFF

Page 175: Неологичен речник

-------- 173 ----------------------- рид. Затова щората от скрийн позволява да се вижда доста добре от нея отвътре навън и почти пълна невидимост отвън. (Идеален дом, бр, 6, 2000) [англ. screen],

СКРИЙНСЕЙВЪРм. Изобра- жение, което се стартира върху екрана само по вре-ме на пауза при работа с компютър или мобилен те- лефон. Включва заглавна- та песен плюс две парче- та, който не са включени в албума, щразбира се, ре~ довните мултимедийни благини - скрийнсейвър и видеокадри от записите в Нешвил. (Хаос, бр. 14,2000). В началото скрийнсейвъ- рите са били замислени с важна задача: да предпаз- ват монохромните мони- тори от проблемите, ако една и съща картина стои статичнатвърдедългона екрана. (Капитал, 3.02.01) [англ. screensaver].

СКРИПТОМАнияж. Модна

СЛЕДПРОДАЖБЕН тенденция да се поставят букви и текстове или над- пис с името на фирмата върху изделията й. Скрип- томанията съгцо преслед- ва творците на мъжка мода този сезон. (Мони-тор, 27.04.02).СКУОЛм. Спортен уред, по- добен на сноуборд, при който краката са поставени един зад друг в линия. 45- минутната програма обе- динява солови и групови акробатични скокове със ски9 моноскщ сноуборд и скуол. (24 часа, 20.02.00). Освен ски и моноски про- фесионалните акробати от интернационалната рампа ще карат също сно- убордове и скуоли. ^ЪАслш- тор, 26.02.00).

с к у те рй с т м. Състезател по водомоторен спорт със скутери. Последен cmapm от сезона за скутеристи- тевКърджали. (Монитор, 12.10.02).

СЛЕДПРОДАЖБЕН прил.

НЮАОШЧЕН РЕЧШК

Page 176: Неологичен речник

СЛЕДТИЙНЕЙДЖЪРСКИКойто се отнася до перио-да след продажбата на сто- ка. Hue ценим предимст- вата на личното общува- не и на големия диапазон следпродажбени услуги. които осигуряват наши- me партнъори. Следпро- дажбена поддръжка. (Ка- талог на HP, 2002).СЛЕДТИЙНЕЙДЖЪРСКИ прил, Който се отнася до периода след тийнейджър“ ската възраст. Възрастта им е следтийнейджърска - между 18 и 25 години. (Труд, 11.03.99).

СЛЕДТРЕНИРОВЪ ЧЕИприл. Който се отнася до пери-ода след тренировка.Л/но- гообещаващи следтрени- ровъчни релаксиращи програми на игрището за голф. (Монитор, 6.04.02).СЛИК м, Широка автомо“ билна гума без профил, ко-ято при нагряване става лепкава и осигурява добро сцепление. Гумите “ин- термедия” не се държаха

----------------------- 174 -------- много стабилно, дори си мислЯу че ако някой беше тръгнал със сликоее^ ще- tue да е по-бърз. (Монитор, 8.07.02) [англ. slick].

СЛОВОБЛУДСТВАМ гл. Из- вършвам словоблудство. Иначе просто словоблудс- тват. (Монитор, 27.04.02).СЛОТм. Право да се изпол- зва времеви отрязък, опре- делен за приземяване и из- литане на самолет от лети- ще, обикн. с голям трафик. След като “Балкан” оста- на без самолети, сега губи последния си сериозен ак- тив - слотовете. Слото-вете на големите летища се разпределят на непаза- рен принцип... (Капитал, бр. 10,10.03.01). Поставя- нето на въпроса за полу- чаване на слот на “Хийт- роу” отдавна вече не става на равнище авиокомпании - администрация. (Мони-тор, 28.01.02) [англ. slot].

• СЛОТ-КАЗЙНОср. Казино с автомати за хазартни

GAWOff

Page 177: Неологичен речник

-------- 175 ------------------------ електронни игри (без кру- пие). Той (комплекс “Пла- нет Принцес” - б. м. В. Б.) се съсгпои от пицерия “Сан Марко" и слотказино... (Монитор, 19.05.02).

СЛУШАЕМОСТж. Качество на музикално изпълнение, определящо се от броя слушатели. Събрани са лю- бими хитове, повечето от който не са суперизчерпа- ни като слушаемост. (Мо-нитор, 23.03.02).

СЛЪНЦЕЛЕТ м. Летателен апарат, захранван сьс слънчева енергия. Слънце- лет ще обикаля света но- щем. (Труд, 21.07.01).

• СЛЯ1ГО ИЗДАНИЕ.Пччхто произведение, на което не са посочени данни за изда- тел, местоиздаване, автор, преводач и др. Избягвай- те т. нар. слепи издания, в който не е означено кой и къде издава книгата - преводите на много от тях са направени набързо и нескопосно. (Монитор,

СНЕГОМОБИЛ24.01.00).

СМУКА ч к а ж. Специализи- ран камион за почистване на канали чрез силна струя вода или чрез засмукване. Заради перфектната ра- бота, шефовете на плов- дивското водоснабдяване са дали на смукачката галъовното име Моника. (Монитор, 24.04.99).СМАШХИТ м. Най-добър, разбиващ хит. В Южна и Централна Америка “Лас Кетчуп” катурнаха през лятото дори смашхита на Еминем. (Капитал, бр. 48,2002) [англ. smash].СМЪРТНИК м. Човек със смъртна присъда; обречен на смърт.СМЪРТНИЦА ж. Жена смъртник. Убита при щур- ма чеченка смъртница с 2 кг пластичен взрив. (Мо-нитор, 30.10.02).

СНЕГОМОБИЛ м . Моторна шейна. Подобно на шосей- ната мрежа трасетата за снегомобилите са снаб-

ПЮЛОПШ РЕЧНИК

Page 178: Неологичен речник

СНЕГОХОДдени съсзнаци. (Монитор, 27.02.99). Американците СтивБрукси Грахам Ста- дфорд направиха на 28 март поредните тестове на своя уникален снего- мобил амфибия “Снеж- на птица 5”. (Монитор, 30.03.01).

СНЕГОХОД м. Снегомобил. Вместо да слагат вериги на автомобилните гуми, жителите на северните американски щати пред- почитат да пазаруват и пътуват до работното си място с личен снегоход. (Монитор, 27.02.99).

CHOEÄP м. Разг. Сноб. Ои- ределено не може да сека- же, че са снобари. (Мони-тор, 20.11.99).

СНОУДЖЕТм. Моторна шей- на. Янки и финландци са царете на сноуджетове- те. (Монитор, 27.02.99). 75- год иилният Живко Крумов от Димитровград връх- летял със сноуджета вър-ху 31-годишният Петър

----------------------- 176 --------Петров. (24 часа, 23.03.99). СНЪРФЕР м. Сноуборд. По- пън се грижи винаги да има достатъчно количес- тво от снърферите за продан. (Монитор, 5.02.00) [англ. snurfer от snow и surfer].

СНЪФ м. Смъркане на нар- котик. Продуцентите на местния музикален канал “Yurki” не са уепели да преглътнат тематика- та на клипа - снъф. (Хаос, бр. 14, 2000) [англ. snuff].

СОАНИРАН прил. Който е старателно обработен. Въпреки ранния час тя бе- ше необичайно добре соа- нирана -красива прическа и грим. (Ние, жените, бр.46,16.11.99) [фр. soignee].СОКОЛЕЧЕНИЕср. Лечебна диета, при която се прие- мат различни сокове. (Мо-нитор, 13.11.99).СОЛТИКА ж. Триъгълен шал в испански стил с мно-го дьлги ресни. (Вестник за жената, 31.10.97).

скьшотт

Page 179: Неологичен речник

-------- 177 ----------------------- СОМАДЖИЯм. Разг. Рибар, който лови сомове. Никак- ва нормативи и разпоред- би не могат да накарат сомаджиитеда извадят въдицитеот водата през нощта. (Ставдарт, 7.06.02). СОМЕЛИЕР м. Консултант специалист по вината, кой-то ръководи дегустация; виночерпец. Аз съм ваши- ят сомелиер. (БНТ, К1,25.12.99) . Сомелиерът поз- нава всички вина. (24 часа, 10.12.00) [фр. sommelier].

СОТАДЖИЯ м. Разг. Лице, което работи в СОД (Сиг- нално-охранително дру- жество). Сотаджиите, които се движеха в дяс- ното платно на булевар- да. забелязаха в последния момент. че пред тях се движат хора. (Монитор,12.11.99) .

СОФТУЕРЙСТ м. Специа-лист, който разработва софтуер. Софтуеристшпе от ЗУ първи отидоха в Съ - ни Вейл, Сан Диего и на

_______________ с п ай с к а други места. (168 часа, бр. 12,1999).

СОЦИОФОБм. Лице, което страда от социофобия. Со- циофобът се притеснява дори да кани гости. (Мо-нитор, 3.04.99).

СОЦИОФОБИЯ ж. Болестно състояние - страх от соци- ални контакти, проявяващ се в стремеж към самота. Патриархалните поряд- ки също могат да доведат до социофобия. (Монитор, 3.04.99).

СПА-. Първа част на сложни думи със значение ‘който е свързан с използването на водна терапия’. [лат. SPA, съкр. от sanus per aqua].

с п аг ете рй яж. Ресторант, в който се предлагат спаге- ти. Търсим персонал за спагетерияХ

СПАЙСКА ж. 1. Певица от групата “Спайс гьрлс”. 2. Певица от момйчешка гру- па. Вългарските спайски най-после с албум. (Неде- лен Стандарт, 17.06.01).

12. НЮАОГИЧЕН РЕЧШЖ

Page 180: Неологичен речник

СПАЙСОВЕД_________СПАЙСОВЕД м. Ирон. Лице, което е специалист по раз- витието и проблемите на групата “Спайсгьрлс’’.Яз- тънчени cnaücoeedu все пак приемат с известна резерва разкритията на натирения танцьор. (Мо-нитор, 30.04.02).

СПАМм. Рекламни текстове, търговски предложения и друга нежелана поща, коя-то затруднява или блокира трафика на съобщенията. С това като че ли инте- ресното свършва, da не го- ворим за изпращача на спамове (ненужна поща)., наречен бомбардировач. Той е анонимен, но спамът сам по себе си е доста глу- паво забавление. (Капитал, бр. 40,7.10.2000). Абсолют- но забранено е да правите спам и да изнасяте лъж- лива информация.(Къпи- тал, бр.8,2001) [англ. spam].СПАМВАМ гл. Изпращам спам. // с п Ам в ан е ср. Спамването на мобилния

----------------------- 178 -------- ви телефон вкарвапотоци от комерсиална информа- ция направо е джоба. (Ка-питал, бр. 37, 2002).

СПАМ-ФИЛТЪР м . Компю- търна програма, която ог- раничава получаването на спам. множествонови функции като вирус- на защита, родителски контрол и спам-филтър. (Капитал, бр. 29, 20.07.02). СПАМЪРм. Лице, което раз- пространява спам. Напос- ледък обаче с това злоу- потребяват много спамъ- ри. (Капитал, 15.09.01). Блокадата започва, кога- то спамър използва Herald Tribune, за да разпростра- нява купища нежелани писма чрез сървърите им. (Капитал, 15.09.01) [англ. spamer].с п ац е н тър м. Лечебно- възстановителен център, в който за релаксация се из- ползват водна терапия в минерални басейни, маса- жи, ароматерапия и др. То-

GAbEROFF

Page 181: Неологичен речник

-------- 179 ------------------------ гава тя работела в един от модните лондонски спацентрове^ където ре- лаксират много от попу- лярните звезди. (Монитор, 5.0L02). Другият хит на тазгодишното награжда- ване е преносим спацен- тър, който ще обикаля през последните няколко дни по поръчка на лауреа- тите домовете им. (Мо- нитор, 21.03.02).

СПЕЦ: Първа съставна част на сложни думи със значе- ние ‘който използва специ- ални средства; специали- зиран, специален’.

СПЕЦКОР м. Специален ко- респондент. Любчо Неил- ков готов за спецкор в Ско- пие. (Труд, 6.02.00).СПЕЦНАЗм. Вътрешни войс- ки със специално назначе- ние. Задействаните капа- нисгранати и разлетели- те се от силния взрив от- ломки избиват поне 100 дуиш от втория ешелон на спецназа. (Монитор,

_______ СПИКЕРФОН 30.10.02) \рус. спецназ ™ специализированное наз- начение].

СПЕЦН13ОВЕЦ м. Боец от спецназа. Не помагат осо- бено и командосите, били me тюлени или спецназов- ци. (Монитор, 30.10.02).

СПЕЦОТРОВА ж. Специал- на отрова. Противници на Кремъл убивани със спецотрови. (Монитор, 22.04.00).

с п и й дбАй к и н г м . Екстре- мен спорт ~ скоростно спускане по заснежени склонове с велосипед. Ек- спертите са на мнение, че рекордът на Барон няма да остане за дълго в ана- лите на спийдбайкинга, (Монитор, 29.01.00) [англ. speed biking].

СПЙЙДСТЪР м. Бързоходен автомобил. Това позволява пълното прилагане на фи- лософията на спортните спийдстъри. (M-tel, бр. 46, 2002) [англ. speedster].

СПИКЕРФОНм. Гласова по-

НЕОАОГИЧЕП РЕЧНИК

Page 182: Неологичен речник

СПЙНАКЕРща, осъществявана чрез интернет-канал. Цифров спикерфон факс 350j355 D SAGEM. (Труд, 23.03.99) [англ. speakerfonj.

СПЙНАКЕРм. Голямо триъ- гълно платно, което се из- ползва за движение на яхти с помощта на вятъра при състезания. При възловия буй екипажът на “Прадо” направи грешка и в реши- телния момент изпусна вятъра в спинакера. (168 часа, 04.02.00) [англ. spinna-ker].СПЙРИЧУЪЛм. Духовен, ре- лигиозен текст. ^Понякога се чувствам като дете без майка” - с този спиричуъл (станал послание) завър- ши разговорът на Явор Дачков с министъра на вътрешните работи. (Ка-питал, бр.12,24.03.01) [англ. spiritual].СПОРТНОРЕКРЕА ТЙВЕН прил. Който е свързан със спортно-развлекателни дейности. В цената на

----------------------- 180-------- стаята е включено и по- сещението вспортно-рек- реативния комплекс на хо- тела. (Монитор, 25.01.03) [англ. recreative].

СПРЕД м. Система на ха- зартно залагане, при коя-то е възможно размерът на залога и обектът на залога да се променят в хода на събитието на борсов прин- цип, както и евентуалната печалба да се вземе в изб- ран от залагащия момент. Спред промени традици- ите. Най-необичайната черта на спред е да проме- няш залога no всяко време. (Капитал, 10.02.01) [англ. spread].

СПРЕД'. Първа съставна част на сложни думи със значе- ние ‘който се отнася до ха- зартната система спред’.

СПРЕДДАЛАГАНЕср. Залага-не по системата спред. Спред-залаганията позво- ляват да се играе в реално време на принципа на по- купко-продажбата на ак~

GABEROfT

Page 183: Неологичен речник

СТАРЛЕТКА_ ___ 181 ----------------------- ции. (Капитал, 10.02.01).

СПРЕД-КОМПАНИЯ ж. Ин- тернет-компания, която организира спред-залага- ния. По време на футбол- ни ма чове например спред- компаниите реагират на резултата, като проме- нят индексовите коефи- циенти през цялото вре-ме. (Капитал, 10.02.01).♦ СРЕБЪРЕН ГОЛ. Правило във футбола, според което при равен резултат в ре- довното игрово време (обикн. в турнирни срещи) победителят се определя с гол, отбелязан в задължи- телно играните докрай продължения по 15 мин. На финала на Шампионс- ката лига “Ювентус”- “Милан” в сряда в Манчес- тър ще се приложи пра~ вилотоза сребърен гол при равенство в редовното вре-ме , обяви УЕФА. (Мони-тор, 26.05.03).

• СРЕЩА БЕЗ ВРАТОВРЪЗКИ. Неофициална среща на по-

литици за разискване на проблем. Българският премиер посрещна седем- те си колеги от страни- те съседи на Югослаеия на среща без вратовръзки. (24 часа, 23.01.00). На срещата без вратовръзки е Будапе- ща е предложено Югосла- вия да се разпадне. (Мони-тор, 18.03.00).СТАЙЛИНГ м. Съвкупност от действия по изграждане на имидж, външен вид, по- ведение и др. с оглед на съвременните тенденции. Всички хора, който отго~ варят за стайлинга, се опитвет да съчетаятхем нещо, което не е банално, хем нещо, което е свойст- вено за човека. (Монитор, 13.03.03) [англ. styling].

СТАЛКЕР м. Маниак, който преследва известни лич- ности. Пистолетът бил намерен у сталкера no вре-ме на ареста. (Монитор, 28.01.00) [англ. stalker].

СТАРЛЕТКА ж. За известна и

НЕОАОГИЧЕП РЕЧШК

Page 184: Неологичен речник

с те г ан о г рАфи ясексуално привлекателна млада актриса - звезда. С изгледа си на старлетка. потопена в блясък и с мо- дерен усет за бизнес, тя няма проблеми да покоря- ва аудиторията. (Мони-тор, 3.07.99). Друга стар- летка от “Falcon Crest” - Дафни А шбрук. му припис- ва бащинството на своето дете. (Монитор, 17.03.02) [англ. starlet],

с те г ан о г рАфи я ж. Прик- риване на текст чрез коди- ране в друг текст. Стега- нографилта е смятана за третата поголемина зап- лаха за сигурносттта на Съединените щати - след биологическата и хими- ческата атака. (24 часа, 1.11.00).

СТЕЙДЖДАЙВИНГ м. Скок, гмурване на музикант или на зрител от сцената в пуб- ликата по време на концер- тно изпълнение. Изтича по сцената гол и направи стейдждайвинг. (Хаос,

----------------------- 182 -------- бр. 15,2000) [англ. stagediv- ingl-

СТЕЛТм. L Военна техноло- гия за производство на неу- ловима за радарите техни- ка. Самолетът (Б-2) е съз- даден от корпорацията “Нортрон Грумън” по тех- нологията стелт. която го прави невидим за рада-рите. (Труд, 26.03.99). Рус~ наците откриха радар за “стелт”. (168 часа, бр.12, 1999). 2. Самолет, създаден по такава технология, чия- то повърхност е изградена от плоскости, пресичащи се под различни ъгли. От “Ръководството на въз- душното движение” при София обаче отрекоха да е имало прелитане на стелтове. (Труд, 26.03.99). 3. Прен. Изделие с ъглова“ та, ръбеста повърхност, а не заоблена. Докато едни се прехласват по неверо- ятния стелт стил на “Ксено 3’\ други го отри- чат като абсолютно не-

САШОН

Page 185: Неологичен речник

-------- 183 ------------------------ приложим за съвременна- та автомобилна промиш- леност. (Монитор, 20.04,02) [англ. stealth].

СТИЛкТИсамо мн. Вид обув- ки - леки заострени чехли с висок ток. Стилетитеуве- личават опасността от болки в коляното с 26 на сто. (Труд, 14.06.01) [итал. stiletto].

CTÖMA неизм. прил. Който е с инвалидизация. Дружес- твото подпомата с жиз- нено необходими консума- тиви близо 500 стома бол- ниу нас. (Монитор, 3.10.00).СТОМЙРАНприл. като същ.Човек, който е неподвижен или слабо подвижен пора- ди инвалидност. Между- народният ден на стоми- раните отпразнуваха вче- ра членове на българското дружество “Бул-Инко”. Световна организация на стомираните. (Монитор, 3.10.00).

СГОПАрк а ж. Разг. Стопа- джийка. Стопарката си

___ ____________СТОРИБОРД почива на бензиностанци- лтп. (Монитор, 17.02.02).СТОПЕРм. Приспособление за задьржане на шнур на дреха, което служи и за ук- раса. Множеството щриф- ки, капаци, джобове, шну- рове. стопери придават на дрехите допълнителен спортен ефект. (Ревю, бр. 21,2001) [англ. stopper].

СТОПЙРАМгл. Преустановя- вам, спирам. А Жотев и Костов биха смайващ от- бой, стопирайки привати- зацията на 11ВЕЦ. (Мо-нитор, 12.06.02).

СТОПШНУР м. Шнур с нак- райник за изключване на двигателя на джет при па- дане на водача. Спасител - ната риза и стопшнурът са задължителни. (Мони-тор, 17.06.00).СТОРИБОРД м. Предвари- телна скица на персонажи- те за изработване на сцени- те и плановете, в които се заснема филм. Избрани сцени от филма могат да

ПЕОАОГИЧЕН РЕЧМК

Page 186: Неологичен речник

СТОУНС__________________се наблюдават успоредно със сценария и режисъор- ския сториборд към тях. (Монитор, 30.12.99). По форма комиксът много прилича на сториборд ~ покадровите рисунки на бъдещия филм с гледните точки на камерата и дви~ женията на персонажи- me. (Капитал, 8,2001). Той рисува сториборда на филма, както и визуални- me ефекти... (Монитор, 15.02.02) [англ. storyboard].

СТОУНСм. Член на групата “Ролинг Стоунс”. Бразил- ката и стоунсът имат невръстен син Лукас, кой-то певецът дълго време не искаше да признае за свое дете. (Неделен Стандарт, бр. 9, 4.03.01). Сигурно е най-невероятното пре- живяване на стария сто- унс. Какво харесват зной- ните гърли в огромната жабешка уста и сбръчка- ната кожа на стоунса, ос- тава пълна тайна. (Мони-

----------------- .----- 184 -------- тор, 11.05.02).

СТРАТЕГЕМА ж. Стратеги’ чески анализ на политичес- ко поведение. Няма ги про- странните стратегеми на Иван Кръстев в “Демок- рация”. (Монитор, 16.08.00). СТРАТЕГИЯж. Компютърна игра, при която играещият планира и организира дей- ствията си с цел да постиг- не максимален ефект. По~ вече от добра стратегия в реално време. (PC Mania, 2000).

СТРАШЙЛКА ж. Зоол. Отг- леждано и при домашни ус- ловия тропическо насекомо с дължина до 10 см, което има форма на лист. Стра- шилките се хранят с лис- mama на различни расте- ния. (Монитор, 5.01.02).

СТРЕЛКЙНЯ ж. Жена стре- лец. Естествено, не може- me да връчите меч на стрелкинята от първи епи- зод. (PC Club, бр. 11,2001).СТРЕЛЯЛКАж.Разг. Комшо- тьрна игра, в която геймп-

Page 187: Неологичен речник

СТРЙЙМИНГ._____ 185 ------------------------леят е изграден върху из- дирването и унищожаване- то на някакъв обект, като се разчита на бърз рефлекс. Стрелялки, стратегии, виртуални тамагочита. Този род компютърниигри предпочитат нашите тийнейджъриг(^ошх(зр,29.92.99). Геймплеят емал- ко сложен и вероятно ще затрудни леко тези9 който са по-далече от реалис- тичните стрелялки, (Мо-нитор, 24.02.02).СТРИЙКм. Отделна проява на стрийкър. При този свой легендарен стрийк Робъртс е само с каубойс- ка илапка, мексикански мустаци и кобур с чифт детски пистолети. (168 часа, 13.09.02) [англ. Streak].

СТРЙЙКВАМгл. Прекъсвам чрез стрийкинг проява. През юли 1996 22-годиш- ната Трейси Колисън стрийква мач на австра- лийската ръгбилига ена- деждата да спечели $

10000. (168 часа, 13.09.02). с три й к и н г м. Внезапно притичване на необлечен човек по време на публич- на проява, обикн. спортно състезание. Стрийкингът е както форма на про- тест, така и забавление. (168 часа, 13.09.02) [англ. streaking].

СТРИЙКЪР м. Човек, който извършва стрийкинг. Цен- трално място в алеята на славата заема Марк Ро-бъртс, който фигурира в “Гинес” като най-извест- ния стрийкър на всички времена. (168 часа, 13.09.02) [англ. streaker].

СТРЙЙМВАМгл. Инф. Осъ- ществявам стрийминг.Ме- dia Player е вграденият в Windows плеър, който съ- що притежава свойство- то дастриймва музикал- ни файлове в реално време. (Капитал, 8, 2001) [англ. streem].СТРЙЙМИНГм.Инф.Техно- логия за трансфер в Интер-

НЮАОППШ РШИК

Page 188: Неологичен речник

СТРЙЙТЛЪДЖнет, която позволява разп- ространение и приемане на различни аудио- или виде- опрояви в момента на осъ- ществяването им като пос- тоянен поток от информа- ция, а не на запис. Първи- ят правен някога плеър за стрийминг аудио (слуша не на аудио в реално време без даунлоуд) в момента все още е от най-използва- ните плеъри на медиа, (Ка-питал, бр. 40, 7.-13.10.00) [англ. streaming].

СТРЙЙТЛЪДЖм. Вид спорт- скоростно пързаляне с едноместни ролкови шсй~ нички. Доста забавни са и страниците на състеза- телите по стрийтлъдж- както можете да се до- еетите, me са хора с осо- бено чувство за хумор. (Ка-питал, бр. 44,4.11.00) [англ. streetiuge].

СТРЙМЕРм. Вид изкуствена примамка с удължено тяло тип муха. Подобно е и тя- лото на втория стример.

----------------------- 186 —— (Монитор, 13.07.02) [англ. streamer].

СТРИППОКЕР м. Игра на карти, като при всяка загу- ба победеният съблича по една дреха. А совете на me- рена използвали правила- та на известния стриппо- кер и ги пренесли на игри- щето под формата на “стрипфутбол”. (Неделен Стандарт, 28.01.01).

СТУПА ж. Източноазиатски будистки храм. Не бивада пропускате най-голямата будистка ступа в Непал. (Монитор, 3.03.00) [англ. stupa].

с тъ к л о п л Ас тм . Неръжда- ем материал, получен от слепване на обработени и заздравени стъклени ниш- ки. Ще видите от стряс- кащо елитарните реше- ния като гардероб от стъклопласт до по-прави изчистени линии на легло диван. (Монитор, 25.10.99).

СУЕТШЪРТм. Суитшърт, су- итчър. Носех обемисти су-

GAbtDOFF

Page 189: Неологичен речник

СУРИКАТ-------- 187 ---------------------— етшърти, за да не изпък- ват формите на тялото ми. (Монитор, 14.09.99).СУИТШЪРТ м. Ватиран пу- ловер или елек с качулка. Суитилъртите отново са в сиво. Сивото отново е предпочитаният цвят за суитшъртите. (Монитор, 15.03.00).

СУИЦЙДЕН прил. Който се отнася до самоубийство; самоубийствен. Причина за суицидното настроение на звездата бил разводът и с бейзболиста Дейвид Джъстис. (Монитор, 25.03.01) [англ. suicide].

СУК м. В близкоизточните страни - пазарна улица с магазинчета. Но разходка- та из суковете не е за из- пускане. Тълпи мароканци и туристи пълнят лаби- ринта от сукове край цен- тралния площад. (Мони-тор, 2.02.02).СУМАКм. Вид азиатски ки- лим с бродерия на митоло- гични животни и геомет-

рични фигури. Най-ориги- нален е дизайнът на сума- ка ~ вероятно пренесен ка-то стил от Иран. (Мони-тор, 12.02.00).

СУПЕРБОУЛ м. Състезание от НБА (Националната баскетболна асоциация). в САЩ. ДенисРодмън е без- спорният №1 на купоните тази еедмица в Маями, въпреки че не игра в Супер- боула. (24 часа, 4.02.99).СУПЕРПЕРОср. Категория в бокса за състезатели с тег- ло до 58,967 кт.Български- ят професионален боксъор Тончо Тончев, който играе в категория суперперо, но- каутира в 6-ия рунд Гус~ тавоКорал от САЩ. (Мо-нитор, 23.03.02).

СУРИКАТм. Зоол. Южноаф- рикански гризач. Сурика- тът следва стопанина си като куче. Като забележи плячка* сурикатът се из- правя на задните си лапи и протяга глава. (Мони-тор, 3.03.00).

НЕОАОШЧЕН РЕЧННК

Page 190: Неологичен речник

СУРОВОЯДСТВОСУРОВОЯДСТВОср. Хранене предимно със сурови про- дукти, който не са пригот- вяни допълнително. Полез- но ли е суровоядството! (Монитор, 26.01.02).

СУФИКСм. Буквено разши- рение на използван в интер- нет-адрес; наставка. Поне три нови суфикса ще се конкурират догодина с популярните е момента .com, .net и .org. (Монитор, 21.07.00).

СФИНКСм. Зоол. Неокосме- на котка с нагъната кожа. Сфинксът е единствена- та котка, която се поти и изгаря на слънцето. (Мо-нитор, 7.10.00).

СЪРФЙРАМгл. Прен. Движа се, премествам съ.Вновия си роман (“Торба с кости” - б. м. В. Б.) Кралят на ужаса (Стивън Кинг - б. м. В. Б.) сърфира между кла- сически хорор и роман- тичен съспенс. (24 часа,12.12.99).

СЪСТХЙНИБМ. Лице, което

188 --------обитава една и съща стая с друго лице. Мъж надупчи с джобно ножче състайни- ка си е санаториум е Иск- рец. (Монитор, 18.04.02).СЮЙТм. Луксозно жилище в хотел. Сюитът на г-н Симеон Сакскобургготски есномер320,намира сена третия етаж. (Монитор, 23.11.01) [англ. suite].

7ТАБЛЕТм. Компютърен бе- лежник, при който инфор- мацията се въвежда и с клавиатура, и със специа-лен молив. METAPAD мо- же да се трансформира е и от лаптоп, настолен или джобен компютър, както и таблет. (Мони-тор, 11.02.01) [англ. tablet].

TÄE-BOcp. Източноазиатски гимнастически комплекс, при който се съчетават ак- тивни движения и удари с ръцете и краката, заимст-

САЖОГГ

Page 191: Неологичен речник

-------- 189 ------------------------ вани от бойните изкуства. Тае-бо еподходящо дориза хора, които не са спортен тип, тъй католесно сеус- вояват движенията, Все повече известни краеавици и холивудски примадони стават фенове на горене- тона калории чрез древно- то корейско тае-бо, (Мо-нитор, 5.04.01) [кор, —> англ, tae-bo].

ТАЕКУОНДИСТм, Спортист, който се занимава с тае- куондо. Таекуондисти от Република Корея разтресо- ха зала “София” с демонс- трация на висши техники и умения, (Труд, 20.06.99).ТАЕКУОНДО ср, Само ед. Спорт, Корейско бойно изкуство, съчетаващо уда- ри с ръце и крака. [кор, taek-wondo].тай -дзи -ц ю Ан м . Изт о чн о бойно изкуство, което из- ползва традиционната ки- тайска космология за съе- диняването на двете нача- ла (Ин и Ян). Георги Дени-

______________ ТХЙМШЕЪРчин добави също, че източ- ното бойно изкуство тай- дзи-цюан има и лечебно действие за хората, които го упражняват. Специа- листи доказали, че бойно- то изкуство тай-дзи-цю- ан забавя стареенето. (Мо-нитор, 8.10.99) [кит, tai-ki].

ТАЙКОНАв Тм , Космонавт от}&№ЪМ,Китай праща дого- дина тайконавти в Кос- моса. (Монитор, 10.07.00).

тАй м и н г м , Подбиране на подходящия момент. Пред- положенията им за това идват от много добрия им тайминг - от много доб-рия разчет във времето това да се случи непосред- ствено преди срещата в Прага. (Монитор, 14.11.02) [англ, timing].

ТХЙМШЕЪРм, Форма за от- дих чрез закупуване на част от сграда в курортен цен- тър и възможност за посе- щение по всяко време. Тя предлага модерния на За- пад “таймшеър”. (Мони-

НЕОАОГИ ЧЕН РЕЧННК

Page 192: Неологичен речник

ТАКСАЦИЯтор, 19.05.03) [англ. time shear].

ТАКСАЦИЯЖ. Установяване броя на нещо; преброява- не. При извършената от Ловно-рибарските дру- жества таксация на ди- веча еустановено, че запа- сите на територията на дружеството не са нама- лели. (Павликенски глас, бр. 8, 1999).ТАКСЙСТ м. Таксиметров шофьор. В битката за клиенти таксистите не признават правила. (Труд, 4.06.00).

ТАЛИБАНЩИНА ж. Пренебр. Проява на талибани; неци- вилизована постъпка, вар- варщина. Колкото и три- виално да звучи, при цяла- та чалга и талибанщина около нас, хората трябва да могат да се пречис- тят... (Монитор, 1.03.02).ТАТУср. Татуировка. Вече две години ненаситната в лег~ лото Джоли твърди, че има защо да носи татуто.

190 -------(Монитор, 9.02.01). Майс- торите на татутата показаха уменията си на модели, избрани от тях. (Монитор, 12.05.03).

ТАТУ-. Първа съставна част на сложни думи със зна- чение ‘който е свързан са татуиране’: татуфести- вал (Монитор, 23.07.99).

ТАТУАЖм . Татуировка, та-туиране. Всички обаче ис- кат да отидат на море с татуаж и се втурват по ателиета в последния мо- мент. (Монитор, 11.10.99). Ателие за татуаж. Част от предишния татуаж пък е дело на смятания за номер едно в България Ка- лин. (Монитор, 11.10.99).ТАТУИРОВЧИК м. Лице, което изработва татуиров- ки. Не трябва ли татуи- ровчиците да имат ли- ценз от здравните орга~ ни. (Труд, 1.04.02).ТАТУЙСТ м. Татуировчик.Българите още не позна- ват добре философията

GAbEQOH

Page 193: Неологичен речник

ТЕЛЕМЕТРИЯ-------- 191 ------------------------ на татуажа, смятат по- вечетотатуисти. (Мони-тор, 11.10.99).ТАТУМАРАТОН м. Състеза-ние по татуиране. 12-часо- вият татумаратон за- почна още в събота следо- бед с изпълнения на тату- ировки на живо. (Мони-тор, 11.10.99).ТЕЛЕВИЗИОНЕР м. 1. Теле- визионен водещ, който има редовни ефирни изяви. Той бил и индикаторът на но- вите телевизионери за това, дали ще получат ли- ценз за национален обх- ват. (Труд, 21.03.99). 2. Те- левизионен работник. Хо- тел “Лагуна” в Свети Власелюбим обект на ки- наджиите и телевизионе- рите. (Труд, 27.11.99).ТЕЛЕВИЗИОНЕРКА Ж. Же- на телевизионер. Амбици- озната телевизионерка е любимка на синъото политбюро. (Монитор,16.10.99). Телевизионер- ката Таня Димитрова.

(Сега, 18.02.02).ТЕЛЕВИЗИОНЕРСКИ прил. Който се отнася до телеви-зионер. Влади и Лара - щастливото телевизио- нерско семейство. (Сега,16.10.99).

ТЕЛЕГЕНЙЧЕН прил. Който изглежда добре на телеви- зионния екран. Тримата се заловиха да коригират жестовете и изражение- то на работодателя си и да направят от иначе не съвсем телегеничния Сто- янов човек с излъчване. (Монитор, 11.12.99). Тя е много телегенична, каме- рата я обича. (Монитор, 11.03.00).

ТЕЛЕМЕТРИЯ ж. Метод за проучване на телевизион- ната аудитория чрез мон- тирано към приемника ус- тройство. Още в края на миналата година няколко социологически агенции заявиха, чемонтират сис- тема за телеметрия. (Ка-питал, бр. 44, 4.11.00).

НЕОАОГНЧЕН РЕЧНИК

Page 194: Неологичен речник

ТЕЛЕНОВЕЛА______________ТЕЛЕНОВЕЛА ж. Телевизи- онна филмова поредица със занимателен сюжет; сериал. У нас, както и нав- сякъде посвета, теленове- лите имат огромна попу- лярност. (Борба, 30.04.99).ТЕЛЕПОРТЙРАНЕ ср. Прен. Преместване на друга длъжност. Логично, изди- гането чрез телепортира- не на много високи пар- тийни и държавни посто- ве поражда траен вътре- шен конфликт. (Монитор, 30.06.99).

ТЕЛЕСКОПм. Телескопичен риболовен прът. Това са телескопи безводачи сма- лък диаметър. Телеско- път не изморява ръката и при целодневен риболов. (Стандарт, 7.06.02).

TEPMHHÄTOP м. 1. Унищо- жител, разрушител. Фир- мите плащат на терми- наторите на насекоми по 3,50 лв. на обект. (Труд, 9.06.01). Рядко има семейс- тво, коетоможеда се пох-

192 --------вали, че не страда от на- шествието на микроско- пичните терминатори на домашнияуют. (Монитор, 6.12.01). 2. Прен. Като су- перлатив - трепач. [англ. terminator].

TEPMHHÄTOPHA ж. Жена терминатор. Нежната терминаторка разбива Холивуд с гърди и мъд- рост. (Монитор, 2.03.02);

• ТЕРМОБАРНЧНА БОМБА. Бомба, която след взривя- ването си сьздава мощна ударна вълна с голяма уни- хцожителна сила. Амери- канските части в Афга~ нистан вече използваха тъй наречените термоба- рични бомби при ударите срещу пещерните комп- лекси на талибаните и “Ал Каида”. (Монитор, 7.03.02).

ТЕРМОВЙЗИЯЖ. Наблюде- ние и диагностика на забо- лявания чрез отчитане на температурните промени в органите. Международен

GABS2OEF

Page 195: Неологичен речник

-------- 193 ------------------------ семинар no термовизия събра професори и общоп- рактикуващи лекари. (24 часа, 8.06.00).ТЕРМОВЙЗОР м, Апарат с медицинско приложение за диагностика на ракови за- болявания чрез отчитане на температурните проме- ни в органите. Термовизо- рътп е руска военна техно- логия. (24 часа, 8.06.00).ТЕРМОДИАГНЬСТИПА Ж. Диагностика с помощта на термовизор. Предимство- то натермодиагностика- та е в това, че е напълно безвредна. (24 часа, 8.06.00).

ТЕРМОКАБЙНА ж. Кабина за водни процедури и ма- сажи при въздействие на инфрачервени лъчи. За хо- ра, който не понасят висо- ката температура в сау- ната, с високо кръвно на- лягане и сърдечносъдови заболявания, перфектно- то решение е термокаби- на с инфрачервени лъчи. (Наш дом, бр. 7, 2002).

_______________ТЕСТПИЛОТ ТЕСТДРАЙВм. Изпитание за издръжливост и маневре- ност на автомобил. 6-ци- линдровата версия “Волво S 80" бе определена от участниците в тестд- райва в Лапландия като най-добрата за зимно ка- ранелимузина. (Монитор, 27.02.99). Една от големи- те атракции на автосало- на бе своеобразен тестд- райвна малка площ - ими- тация на индианско сели- ще. (Труд, 20.06.99) [англ. testdrive].ТЕСТЕР м. Малка опаковка от продукт, разпространя- вана безплатно, за проба или избор. Три великолеп- ни подаръка ви очакват в новия брой на елитното списание “Ева" - тестер на прочут френски крем за лице, специално календар- че и рецепти... (Монитор, 30.03.99) [англ. tester].

ТЕСТПИЛОТ м. Автомоби- лен пилот, който тества ка- чествата на автомобил; из-

13. нюлошш ре ч н и к

Page 196: Неологичен речник

ТЕХНОМАРКЕТ____________питател. Според mecmnu- лотите най-новият имо- щен “Гранд” има изключи- телно добро поведение на пътя. (Монитор, 12.06.99) [англ, test pilot].ТЕХНОМАРКЕТ М, Супер- маркет за техника. Техно- маркетът е магазин от нов тип. (24 часа, 9.10.00).ТЕЧНОКРИСТАЛЕН прил, Който е изработен от течен кристал. Течнокристални- ят дисплей е с диагонал от 12,1 инча, (Капитал light, бр. 7, 2003).ТЙГЬР м. Бързо развиваща се икономически дьржава. Ще стане ли България високотехнологичен ти- гър на Балканите! (Труд, 24.02.00).ТЙМОВприл, Който се отна-ся до тим. За пети пореден път завършиха с второ място за екипаж на тимо- вия мениджър ОвеАндер- сон, (168 часа, бр. 16,1999).

• ТИХА ДИПЛОМАЦИЯ. Ди- пломатически подход, при

----------------------- 194 -------- който дискретно и/или с помощта на посредници се работи за постигане на на- белязаната цел. Проблеми- me с българските медици в Либия могат да се ре- luam само с методите на тихата дипломация, (Монитор, 19.04.00).

ТЙШЪРТКА ж. Разг. Тишърт. Сиортна тиъиъртка с V- деколте, (Бела, бр. 4,2002). ТОЙРО ср, Поскъпване на стоките след замяната на различните европейски па- рични единици с евро. За- белязахме, че в баровете клиентите, изтощени от “тойрото”, харчат все по- малко, (Стандарт, 14.06.02) [нем. teuro от teuer ‘скъп’ и euro 4евро’].ТОПЛОФИКАТОР м. Служи- тел на “Топлофикация”. Топлофикаторите се on- лакват, че за разлика от другите цивилизовани гра- дове у нас парното се пус- ка и спира ръчно. (Труд, 1.04.02).

GAßKOff

Page 197: Неологичен речник

ТРАНСБАЛКХНСКИ-------- 195ТОРМЕНТОР м. Мъчител. След дълго затишие илок- рок торменторът завър- или своята работа по сед- мия си албум, (Хаос, бр. 14, 2000) [англ, tormentor].

TOTOMÄT м. Автомат за участие в игрите на спорт- ния тотализатор с карта. С въвеждането на тотома- тите ще бъдат обхвана- ти хората, който нямат особено желание да пус- кат фишовете си е тото- пунктовете, (Монитор, 19.12.01).

ТОТОПАРЙсамо мн. Парич- ни приходи от тотото. То- monapume - за cnopma, (Монитор, 12.05.99).ТРАКм, Муз, Музикално из- пълнение, песен; парче. Ал- бумът съдържа 11 тра- ка.„ (Монитор, 15. 06.02) [англ, track].

ТРАКШЪНКОНТРОЛМ, Дис- танционен контрол върху движението на гумите за оптимизиране на движени-ето им с пълната обиколка

на гумата, осъществяван от бокса. Забраняват се тракшънконтролъгщ ла- унчконтролът и 100-про- центовите автоматични скоростни кутии. (Мони-тор, 17.01.03) [англ, traction-control].ТРАНЗИТЙРАМглОсъщест- вявам транзитен пренос/ превоз.5ьлгя£>ш? щетран- зитира повече газ за Typ- ция, (Капитал, бр. 38,1999).

ТРАНСм, Муз, Направление, стил в електронната танцо- ва музика. В миналото трансът не се развиваше много, Трансът става все по-интересен, (Монитор, 24.10.00).

TPAIIC-. Първа съставна част на сложни думи със значе- ние ‘който се отнася до му- зикалния стил транс’.ТРАНСБАЛКХНСКИ прил, Който преминава от еди- ния до другия край на Бал- канския полуостров. Смя- тат да строят трансбал- кански петролопровод за

НЕОАОШЧЕИ РЕЧШ1К

Page 198: Неологичен речник

ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ_______пренос на нефт от Кас- гшйско и Черноморе. (Мо-нитор, 23.02.02).ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ прил. Който преминава от еди- ния до другия край на Ев- ропа. Той (тунелът под Шипка-б.м.В.Б.)ще бъде част от трансевропейс- кия коридор № 9 от Хел- зинки до гръцкото прис- танище Александропулос и ще е най-краткият път, свързващ р. Дунав с Бяло море. (Монитор, 7.02.02).

трАн с п Арти ср. Парти, на което се изпълнява музика в стил транс. Транспарти с “Екс Дрийм” е ^Индиг()\ (Монитор, 24.10.00).ТРАНС-ФОРМАЦИЯ ж. Гру- па, която изпълнява музи-ка в стил транс. Световно- известната транс-фор- мация “Екс Дрийм” ще свири на жиео е столич- ния клуб“Индиго”. (Мони-тор, 24.10.00).ТРАПЕЦЙСТ м. Цирков ар- тист, който играе на тра-

196 --------пец. На практика Морли и Френд не правят нищо друго, а повтарят умени- ята на цирковите артис- ти, на трапецистите, на акробатите, на гълта- чите на саби. (Монитор, 24.02.02).

ТРАШм. Трашметъл.Яявре- мето свирех бесен траш и това нямаше как да не окаже влияние върху ця- лото ми мислене. (Хаос, бр. 14, 2000).

ТРАШМЕТЪЛ м. Направле- ние в метъла, характеризи- ращо се с ударен ритъм и китарни рифове. Обичам трашметъл\(Хаос, бр. 14, 2000) [англ. trash metal].

ТРАШТОЛК м. Обидни или вулгарни думи, отправени към някого. Именно mpatu- толкът е голямото изкус-тво, запазената марка на звездите в баскетболната асоциация отвъд океана. (Монитор, 19.02.00) [англ. trash talk].ТРАШТОЛКЪРм. Лице, кое-

GADEPOFF

Page 199: Неологичен речник

_____ 197то използва траштолк. Сър Чарлз Баркли е най-весе- лият и ироничен траш- толкър в НБА. (Монитор, 19.02.00) [англ. trash-tolker].

ТРЕЙДЪР м. Борсов посред- ник. Трейдърите на ню- йоркската борса имат многоработа през послед- ните дни, (Капитал, бр. 42, 21.10.00) [англ, trader].ТРЕЙЛЕР м. Ремарке, при- цеп. Багажникът може да се използва и католод-ка, а в трейлера има спа- лен и кухненски отсек. (Монитор, 19.01.02) [англ, trailer].

ТРЕЙЛЪР м, Рекламен клип за филм, който съдържа сцени от него. Миналата година трейлърът подлу- ди американците, накара ги да се редят на опашки и да плащат по 7 долара само за него, (Монитор, 13.03.99). По Интернет съ- що може да бъде изтеглен вариант на трейлъра, (Се-га, 18.03.99). Освен законни-

________________ ТРЕЙНЪРИme трейлъри и рекламни материали на новите фил- ми в мрежата могат да се открият и много бут- лези и пиратски копия на нашумели заглавия, (Мо-нитор, 9.06.00) [англ. trailer].

ТРЕЙНЕРм, Човек, който во- ди квалификационен курс; обучаващ, инструктор. Чуждестранният трей- нер за този курс е от NBC, (24 часа, 12.03.00) [англ, trainer].ТРЕЙНИНГ м, Обучение за повишаване на квалифика- цията. Трейнинг на Жоел Домиер “Съвременни тен- денции в политиката на възнаграждение и стиму- лиране”, (Капитал, бр. 5, 2003) [англ, training].ТРЕЙНЪРИ обикн, мн, Леки спортни обувки, удобни за тренировка. Завършекът могат да бъдат трейнъ- ри от кожа и велур с оран- жева каучукова подметка. (Капитал light, бр. 1, 2003) [англ. trainer].

НЮАОГИЧЕН РЕЧШК

Page 200: Неологичен речник

ТРЕКЕР___________________ТРЕКЕР м. Човек, който се движи по предначертан маршрут. Гянджинг гом- паекрайният инай-висок пункт за голяма част от трекерите, тръгнали в този район на Хималаи- те. (Монитор, 3.03.00) [англ. tracker].ТРЕКЕРСКИприл. Който се отнася до трекер. Трябва да се спи отново в трекер- ското селище. (Монитор, 3.03.00).тре к и н г м. Преход по предначертан маршрут. На трекинг до Синаница между зимата и пролет- та. (Монитор, 13.04.01) [англ. tracking].тре н ди неизм. прил.!нрч. Жарг. Най-модерно в даде- ния момент. Най-тренди. както казват специалис- тите, е линията “Улични герои” на модна къща “Фур- ла”. (Монитор, 12.04.03). Джей По е известна като една от знаменитостите, определящи какво е трен-

----------------------- 198 -------- ди в света. (Монитор, 17.05.03) [англ. trendy].

ТРЕПА Чм. Средство за уни- щожаване. Мозъците в хи~ мическия бранш бълват трепач след трепач. но зверовете винаги побеж- дават. (Монитор, 6.12.01). ТРИБЮТм. Музикален албум с изпълнения, записани в знак на уважение или прек- лонение пред нечие твор- чество. Записали са кавър на “One Of Us” за трибют на АББА, който трябва да излезе до края на година- та. (Хаос, бр. 15,2000). Не- сента ще бъде включена в предстоящ трибют за кънтри легендата. (Мони-тор, 2.11.02) [англ. tribute].ТРИБЮТЕН прил. Който е свързан с отдаване на дъл- жимото или е израз на по- чит. Интереснотпо обаче е, че през септември или ок- томври ще излезе три- бютен албум на групата “Фрий”. (Монитор, 31.03.01).ТРИВАКСЙНА ж. Ваксина,

GAöERCff

Page 201: Неологичен речник

-------- 199 ----------------------- предназначена за имуниза- ция срещу три заболява- ния.През 1992 г. за всички деца.навършили 13-месеч- на възраст у нас, бе въве- дена имунизация против рубеола с комбинирана триваксина - морбили, паротит и рубеола. (Мо-нитор, 25.04.00).ТРИЗНАЦИсамо мн. Три де- ца на една майка от едно раждане. При общо 27 раждания в периода меж-ду 1725 и 1765 г. тя е роди- ла 16 двойки близнаци, се- дем пъти тризнаци и че- тирипъти четиризнаци. (Монитор, 16.02.01)ТРЙЙТМЪНТМ. Разработка, представяне на концепция. Идея за документална по- редица - “Съвременна Бъл- гария - проблеми u перс- пективи” - трийтмънт - 15 страници. (Монитор, 20.09.02) [англ. treatment].ТРИЛОТАжм. Политп. Пов- торно гласуване на избори с участие на трима канди-

___________________ТРЙПЪЛ дати. Времето показа, че трилотажът разсейва гласовете и води до про- тиворечия между кмето- вете и общинските съвет- ници. (Труд, 9.02.99).ТРЙПКОМПЮТЪРм. Инста- лиран в автомобил компю- тър, който определя най- удобния маршрут между две точки и информира за пътния трафик за улеснява- не на пътуването. Колата е снабдена с климатик с две независими зони, круизкон- трол, трипкомпютър, който се появява пред илофьора при запалване на мотора. (24 часа, 10.07.02) [англ. tripcomputer].

ТРЙПЪЛ м. Трикратна по- беда. Френският спец из- каза специални благодар- ности на привърженици- те на “червените”, които в трудните моменти са помогнали на тима да пос- тигне трипъл. (Неделен Стандарт, бр. 18, 20.05.01) [англ. triple].

НЕОАОГИЧШ РЕЧШК

Page 202: Неологичен речник

ТРОЛЕЙ___________________ТРОЛЕЙм.Жарг. Тръба в по- лицията, към която с белез- ници се закопчават времен- но задържаните. Препоръ- ката е изпълнена, дупките от старото мястпо на тро- лея още личат. (Труд, 1.04.02). Коиллуков се пово- зина велинградския трам- вай. (Капитал, бр. 8,2003).ТРОТИНЙСТм. Човек, който управлява тротинетка. На- чинаещият тротинист у нас ще се озори доста с из~ бора къде да плъзга дъска- та с колелца и кормило. (24 часа, 15.10.00).

ТРОЯНм. Жарг. Комп. Троян- ски кон; троянец. Обикно- вено самият троян е част от някаква друга, на пръв поглед безобидна прог- рама. (Капитал, 2.12.00).ТРОЯНЕЦ м. Разг. Комп. Троянски кон. Троянците се използват предимно за проникване в чужди ком-пютри и за източване на информация от тях. (Ка-питал, 4.11.00).

----------------------- 200 --------• ТРОЯНСКИКОНКомп.Вп- русна компютърна програ- ма, която освен основните задачи изпълнява и стра- нични действия, като след активирането си заразява страници и чрез тях други компютри. Не е известно как програмата е стар- тирана, но след известно време троянският кон за-разява няколко от остана- лите компютри от част от мрежата на фирма- та. (Капитал, 4.11.00).ТУЙСТЕР м. Изработена от силикон или мека пластма- са гьвкава примамка за ри- болов. Туистери се съхра- няват в дървени кутийки. (Монитор, 8.12.01) [англ. twister].ТУЛУПм. Спорт. Във фигур- ното пързаляне - скок с из- пълнение на няколко обо- рота. Той игра със самочув- ствие, изпълни перфектно програмата си9 която включваше четворен ту- луп и осем тройни скока.

GA3EQOFF

Page 203: Неологичен речник

_____ 201(Монитор, 27.03.99).ТУНЕЛДЖИЯмЛазг. Специ- алист, който работи по из~ граждането на тунел. Ня- ма нито един германски тунелджия, чиято рабо- та ние, българите, да застращаваме. (Банкеръ, бр. 23, 9.06.01).

♦ ТУНЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА. Ограничаване на информа- цията за формиране на оп- ределено становище по ня- какъв проблем. По този механизъм се изгражда “тунелната перспекти- ва”, виждаш и чуваш са- мо това. което искаги. (Монитор, 11.12.99).ту н и н г м. Подобрение с цел постигане на по-прив- лекателен вид. CbcS6 под- разделението за вътреш- нофирмен тунинг “Куат- ро” за&ърши серията от свръхдинамични вариан- ти на базовите модели. (Сега, 5.10.99). Всяка годи- на през март майсторът на автомобилния тунинг

________________ ТУХЛЕНКА показва край бреговетена Женевското езеро поред- ната си оригинална приу- мица. (Монитор, 2.03.02) [англ. tuning].

ТУНННГОВАНЕср. Извърш- ване на тунинг. Вътрешно- фирменото тунинговане на базови модели се пре- върна в една от най-инте- ресните тенденции при марките с елитарни пре- тенции напоследък. (Сега,5.10.99) .

ТУТУРУТКА ж. Разг. Ирон. Мобилен телефон. Туту- рутката, особено по-скъ- пите и красиви модели. е най-модният напоследък подаръксред по-заможни- те слоеве. (Вестник за же- ната, 14.03.02).

Т-ФЛАНЕЛКА ж. Блуза с къси ръкави; тишърт. Футболна Т-фланелка №9с емблема- та на лигата. (168 часа,10.12.99) .

ту х л е н к а ж. Разг. Тухлена къща. Да не говорим за First home - еднофамилни тух-

НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 204: Неологичен речник

ТЪЧСКРЙЙН______________ленки за млади семейства, (Капитал, бр. 2, 2003).ТЪЧСКРЙЙН м. Екран с вградени сензори, който чрез докосване позволяват изпълнение на различни команди. Вграденият във вратата монитор от ти- па тъчскрийн превръща прототипа на “Елект- ролукс” в многофункци- онален уред. (Монитор, 25.03.00) [англ. touch screen]. ТЮЛЕН м. Отлично обучен войник от специализирани войскови подразделения за водене на бой при всякак- ви условия. Двамина мор- ски тюлени трябва да спа~ сят света от терорист, който притежава смър- тоносен вирус. (24 часа, 29.06.02) [англ. SEAL - Sea, Air, Land = seal ‘тюлен’].

УУАЙТЪНИНГ м. Избелваща паста за зъби.Инженер-

----------------------- 202 -------- химик Мария Райчева - една от създателките на българския уайтънинг. (168 часа, 25.02.00) [англ. whitening].

УЕБ-. Първа част на сложни думи със значение ‘който се отнася до Интернет’. В конкуренцията междуну- ди новинарки и кралици- те на Интернет все още печелят уебсирените. (Монитор, 1.12.01).

УЕБЛОГм. Комп. Автомати- зиран статистически сайт за управление и реклама, в който е отразена поредица от събития. Уеблоговете позволяват информация- та да е централизирана, да се архивира, да може да се намира лесно чрез вградена търсачка, да се сортира и анализира от консултанти. (Капитал, бр. 39,3.08.02) [англ. weblog]. УЕБМАсТЪРм. Комп. Ком- пютърен специалист, кой-то изгражда и поддържа уебсайт. Павел Калинов,

САШОГГ

Page 205: Неологичен речник

УЙНЧЕСТЕР-------- 203уебмастър на Гювеч.Ь§ - най-стария български пор- тален сайт. (Монитор, 28.01.00) [англ. webmaster].

УЕБОНОМИКАж. ИКОНОМИ- ка в Интернет. По думите на самия автор, “Уебоно- мика” е книга, написана no повод появата на една но- ва “информационно ориен- тирана икономика”. (Ка- питал, 24.05.01) [англ. web- onomiks].

УЕБСАЙТм.Комп. Информа- ция, представена на един адрес в Интернет, която може да се използва от пот- ребителите. За тукаъиния потребител по-важно ка- чество на Netscape 4.6 ебър- зият рендъринг, т. е. визу- ализацията на даден уеб- сайт. (Монитор, 25.05.99).

УЕБСТРАНИЦА Ж. Комп. Уебсайт. А всички имаме електронна поща. имауеб- страница на КПД с въз- можност за контакти. (Труд, 17.02.99).

УЕЙКБОРД м. 1. Дъска за

пързаляне върху водна по- върхност. 2. Спорт, прак- тикуван с такава дъска, тег- лена от лодка или хеликоп- тер. Уейкбордът е спорт, койтосе опитва да измес- ти еодните ски по попу- лярност, както сноубор- дът прави със зимните. (Капитал, бр. 41, 2000).

УЕЙКБОРДЙСТм. Спортист, който се занимава с уейк- борд. Канадският воден мотоциклет еудобен как-то за семеен излет, така и за теглене на водни ски- ори или уейкбордисти. (Монитор, 17.06.00).УЙКАж. Окултно направле- ние в паганизма - система от мистични действия за влияние върху хода на съ- битията според собствени- те жсягяия.Ритуалите на уика много наподобяват тези през Средновековие- то. (Монитор, 15.06.02). [саксонски ‘вещица’].

УЙНЧЕСТЕР м. Американс- ка пушка, популярна при

НЕОАОГИЧЕН РЕЧШ1К

Page 206: Неологичен речник

УНИТАЗзавземането на континен- та. Трите кита в трупа- та на Буфало Бил са кау- боите, мустангите и - разбира се,уинчестерите. (Монитор, 9.03.02) [англ. Winchester®].УНИТАЗм, Санитарен възел. Хищното животно го гле- дало със смъртоносен пог~ лед, обвито около унита- за. (Неделен Стандарт, 17.06.01).

УНЦА-УНЦА ж. Стил в за- бавната музика, който съ- четава елементи от рок, ци- гански ритми и балкански мелодии. Костурица раз- люля 1ЩК с унца-унца. (Монитор, 18.03.01).

УОЛПЕЙПЪРм. Комп. Кар- тина на компютърния ек- ран при стартиране на Windows като украса; та- пет. Освен задължителни- me уолпейпъри и скрийн- сейвъри, можете да игра- ете онлайн-игри. (Капи-тал, 10.02.01). Темите са много удобни малки прог~

204 --------рамки, който ви спестя- ват усилието да избира- те поотделно уолпейпъри, скрийнсейвъри и подходя- щи икони към тях. (Капи-тал, 24.05.01) [англ. wallpa- per].

<р• ФАЛУН ГУН същ. неизм. Източно бойно изкуство, което съчетава бойни тех- ники с контрол на дишане- то и медитация. Той гово- ри no повод протеста на привърженици на движе- нието фалун гун. (Мони-тор, 29.04.99). Had 10000 привърженици на източ- ното бойно изкуство фа-лун гун блокираха Минис- терския съвет вПекин. (24 часа, 26.04.99).

ФАЛШТВКА ж. Разг. Фал- шив продукт или пари. На- мерението да се получат реални гласове срещу фал- шивки е безспорен факт.

GABEPOFF

Page 207: Неологичен речник

-------- 205 ------------------------ (Монитор, 7.06.01).

ФАТВА ж. Мюсюлманска смъртна присъда, която за- дължава правоверните да я изпълнят по нареждане на религиозния водач. Ляша- та ислямска организация обявява 2 500 000 долара за онзи9 който със собствени- те си ръце изпълни тази

18.02.00). ФАВОРИЗЙРАМ гл. Прен. Предпочитам, избирам. Памукът u ленът са фа- воризираните материи за топлите месеци. (Мони-тор, 10.02.01).

ФЕБЕРЕср. Ирон. Таен агент на ФБР (Федерално бюро за разследване); шпионин. Иде реч за застаряващ рус- нак, фебере под прикритие. (Капитал light, бр. 9,2003).

ФЕЙСКОНТРОЛ м. 1. Про- верка на входа за контро- лиране на достъпа до клуб, заведение и др. Фейсконт- рол на входа на столичния клуб“Блейклейбъл”. (Мо-нитор, 27.02.01). Пред вра-

_______________ • ФЕНШУИ mama стоят двама черни в яркочервениуниформи и унражняват фейсконт- рол. (Капитал, бр. 31, 3.08.02). 2. Лице, което осъ- ществява такава проверка. Джери Халиуел цели пет минути се опитвала да убеди фейсконтрола безус- пешно. (Монитор, 13.03.00) [англ. face-control].ФЕЙСЛЙФТ м. Промяна, поправка на външния вид. При “Мерцедес” модерни- зираната А класа - освен фейслифтът отвън и от- вътре, е станала по-дълга за сметка на увеличената със 17 см колесна база. (Ка-питал, бр. 10,10.03.01) [англ. face lift].

• ФЕНШУЙсъщ. неизм. Из- точно изкуство за постига- не на хармония при под- реждане на пространство- то, като се съчетават ос- новните за древнокитайс- ката астрология типове енергия. Фен шуй е нещо повече от това да препод-

ШОАОГПЧЕН РЕЧШК

Page 208: Неологичен речник

• ФЕНГШУ_______________редим жилището си, ка- то разменим местата на всекидневната и спалня- та. (Монитор, 30.10.99) \кит. feng shui].

♦ ФЕНГШУ същ. неизм. Фен шуй. Фенг илу действа не- уловимо,за да промени ва- шия живот за добро. (24 часа, 8.01.00).

ФЕНШУЙЧЕср. Разг. Амулет за защита на жилищно пространство, изработен в съответствие с представи- те на учението фен шуй. И вие ли сте си закачили феншуйче!

ФЕРАРЙСТм. Член на състе- зателния екип на “Ферари”. Такива са предвиждания- та не само на шефовете на “кончето”, но и набукмейг кърите, които три седми- ци преди началото на се- зона отдават предпочи- танията си на ферарис- тите. (168 часа, 15.02.02).

ФЕРОПЛАСТИКА ж. Пласти- ка, изработена от желязо, понякога от отпадъчни ма-

----------------------- 206 -------- териали. Затова скулпто- рът смята да ги покаже в музей на открито, може би като феропластики. (Монитор, 16.03.00).

ФЕРОСКРАП м. Отпадьци, съдържащи черни метали. Лекото покачване на цени- те на фероскрапа в Евро- па от началото на годи- ната не премахна песи- мизма на търговците. (Капитал, бр. 4,2001) [англ. ferroscrap].

ФЕРТИЛИТЕТм. Спец. Пло- довитост, раждаемост.Иа- малява u фертилитетът ~ от 1,9 през 1989 г. на 1,24 през 1996 г. (168 часа, бр. 34,1999).

ФЕТБЪРНЕРм. Лекарствено средство за стопяване на мазнините, използвано при отслабване. Намаление на абонаментните карти и продуктите за отслабва-не {фетбърнери, L-карне- тин) за всички дами. (Мо-нитор, 24.04.02) [англ. fat-burner].

GAßKOff

Page 209: Неологичен речник

—---- 207 ------------------------ФЕШЪНм. Като неизм, прил.Който се отнася до мода; моден. Първото в столи- цата спортно фешън шоу ще събере почитателите на зрелищата утре в тър- говския център на ЦУМ, (Неделен Стандарт, бр. 8, 26.02.01).

ФЙДЕР м. Рибарски прът с прикрепена на него хра- нилка за примамване на рибата. Фидерите се нала- гат и в България, (Стан-дарт, 29.03.02) [нем, собств. Raptor Feeder®].ФИЗИОНОМЙЧЕН прил, Който определя облика, физиономията на нещо. “Добрите обноски в общес- твото” беше една от фи- зиономичните книги на отминалия панаир на кни- гата. (Монитор, 3.06.00).

ФЙЙЧЪР м, Поредица от снимки; фоторазказ. Соня Назаро u фотографът Дон Бартлети обраха призовете за фийчър^ проследяващ пътя на то-

ФЛАГМАНварните влакове с латино- емигранти. (Капитал, бр. 14, 2003) [англ, feature].

ФИЛМОРАЗПРОСТРАНЙТЕЛ м, Фирма, която се занима- ва с разпространението на филми. След скандала с НДК някои от филмораз- пространителите пред- почитат да правят пре- миерите си в кино “Серди- ка”, (Монитор, 14.05.99).ФЙРМУЕРм. Разработен от отделна фирма софтуер за обслужване на изработва- ните от нея апарати, който е инсталиран в тях. В съ- ществуващия фирмуер тази възможност отсъс- тва напълно^ затова пък имате възможност да из- ключите звъненето при припомняне на събития от календара, За съжале- ние отново благодарение на недовършения фирмуер в паметта на телефона се побират само шест съби-тия. (Монитор, 20.02.01).ФЛХгМАНм, Водещ автомо-

ПЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 210: Неологичен речник

ФЛАГФУТБОЛбил в нова серия, първенец. С отличнатпа си динами- ка новият флагман на “Фолксваген” може да съ- перничи на всеки спортен модел. (Монитор, 17.03.01).

фл Аг фу тбо л м . Американ- ски футбол без сблъсъци. Поради липса на пари е отказаноучастие от тур- нира по флагфутбол в Сан Диего през март. (Труд, 15.02.99).

ФЛАЙРОБИК м. Гимнасти- чески упражнения за стяга- не и отпускане на мускула- турата на краката по вре- ме на полет (в самолет). Тази гимнастика е из- вестна като флайробик. (Труд, 11.12.00) [англ. fly + (ae)robics].

ФЛАШБАНГС м. Предупре- дително взривно устройст- во, което избухва със силен трясък и ярка светлина, но не нанася поражения. Ски- тащата животинка за- действала едно отсигнал- ните устройства - т. нар.

208 --------флашбангс. (Монитор, 27.01.02) [англ. flashbangs].

ФЛЕШНОВИНА Ж. Топнови- на, сензация. Но тази флешновина, взривила и изправила на крака цяла Италия, не бе преценена като най-важната. (Вес- тник за жената, 5.07.00) [англ. flash].

ФЛЕЪРИНГм. Сервиране на фламбирани продукти. Ат- рактивният персонал предлагаотличен бар фле- ъринг, който впечатлява дори най-изисканите кли- енти. (Монитор, 9.11.02) [англ. flaring].

ФЛИП1М. Подвижен капак на мобифон, който покрива част от клавиатурата и на който е монтиран микро- фонът. На практика недос- татъкът не е голям, за~ щото функционалните клавиши се намират из- вън флипа и no този начин винаги са достъпни. (Мо-нитор, 6.02.01).

ФЛИП2м. Скок със завърта-

GAbEROFF

Page 211: Неологичен речник

ФОНДЮРНИК_____ 209 ------------------------ не в соловите игри на фи- гурното пързаляне. Малко предитова падна, правей- ки троен флип. (Монитор, 23,02.02) [англ. flip].

ФЛЙПЕР м. Игра на специ- ална маса с улеи, през кои-то чрез удари, задейства- щи различни атракции, топче трябва да бъде прид- вижено до определена цел. Очакват ви много прият- ни часове седин от най-за- бавните компютърни флипери на всички време- на. (PC Club, бр. 1, 2000). Който представлява нещо като флипер в уголемен вид, no улеитена който се мятат и раздават удари в стил “Първична сила”. (Монитор, 5.04.02) [англ. flipper].

ФЛОРАЛм. Флорален мотив или ъяъмът.Пролетната мода е богато декорира- на с флорали. (Монитор, 13.05.00).

ФЛОРЙСТ м. Специалист ~ цветар,който се занимава с

аранжиране като изкуство. Новата идея на френски- те флористи, превзела ве- чеЕвропа, едалеч по-прос- та, но не по-малко ефект- на. (Монитор, 11.04.02).

ФОЛКАЕРОБИКА ж. Аероб- на гимнастика с фолклор- ни елементи и музика. Ми- налата год ина трите мо~ мичета от групата no фолкаеробика станаха любимкинаМеждународ- ния детски фестивал на ЮНЕСКО в Париж. (Мо-нитор, 27.03.99).

ФОМБ0РДм . Висококачест- вен лек изолационен мате- риал с розов цвят; екстру- диран пенополистйрол. Може да използвате фом- борда за топлоизолация на вътрешни и вънгини стени. (Труд, 20.11.99) [англ. foamboard].

ФОНДЮРНИКм. Емайлиран керамичен съд за пригот- вяне на фондю.Настърг- ваме сирената наедро рен- де, натриваме дъното на

14. НЕОАОГИЧЕН РЕЧШ1К

Page 212: Неологичен речник

ФОРЛОЙФЕР______________фондюрника с чесън. (Ка-питал light, бр. 3, 2003).

ФОРЛОЙФЕР м. Човек, кой-то пръв извършва някаква дейност; първопроходник, авангард. Агов очевидно играе ролята на форлой-фер в балканската поли- тика. (24 часа, 12.03.00). 21-годишната хърватка вече е била форлойфер на нощния слалом за мъже в Сестриере през 2000 г. (Монитор, 12.01.03) [нем. Vorläufer].

ФОРМХТЕНприл. Който е в една разновидност, в един формат. Бъдещето е на форматното радио. В то- ваеи силата ни - форма- тните радиостанции пе- челят с характерен тип музика. (Монитор, 26.10.00).

ФОТОЗАЩЙТА ж. Защита от вредните UV излъчвания. Трите пилона на защита- та на кожата са овлаж- няване, фотозащита и пи- линг. (Монитор, 17.06.00).

ФОФЛОР м. Невероятна ис-

--------------------- 210 _____ тория, приемана за факт; небивалица. Парапсихоло- зите наричат тези неби- валици и измишлъотини фофлор. (Труд, 1.03.99). То- ва.коетобудисъмнение. че дадена история може да е просто фофлор. е нейно- то свободно преразказва- не като установен факт, нейната небивала попу- лярност. раздухвана мно- го често и от жълтата преса. (Неделен Стандарт, бр. 10,11.03.01).

ФОФЛОРЙСТм. Създател на фофлор. Писах вече за пътника фантом и се ока- за, че и това явление е би- ло разкрасено от фофло- ристи. (Неделен Стан-дарт, бр. 10,11.03.01).

ФРАГм. В компютърна игра - унихцожаване на против- ника. Правете повече фра- гове с произведените от Ever Glide подложки за мишки. (PC Club, бр. 1,2000).

фран ч Ай зи н г м . Предоста- вяне на правата за тьргов-

GAbEROFF

Page 213: Неологичен речник

ФРИЙФЛАЙ-------- 211 ------------------------ ска дейност или извършва- не на услуги от името на реномирана фирма срещу заплащане. Асоциацията предлага включване на подбран кръг от безработ- ни в схеми за франчайзинг. (24 часа, 8.06.00) [англ. franchising].ФРАНЧАЙЗИНГОВ прил. Който е свързан с фран-чайзинг. Проектът е дело на Българската франчай- зингова асоциация и ще е насочен само към хората с образование. (24 часа, 8.06.00).

фран ч ай зо дАте л м. Фир-ма, която предлага услуги или стоки чрез франчай- зинг. Останалите пари да се вземат на кредит, кой-то франчайзодателят или компанията майка гарантира. (24 часа, 8.06.00).

ФРЕШм. Прясно изцеден сок без стабилизатори. Пия фрешове от зеленчуци. (тв Планета). След упражне- нията идва ред на мързе-

ливо припичане с чаша фреш или с освежаващ коктейл. (Монитор, 29.06.02) [англ. fresh].

ФРИЙЛАн с е рм . Независим специалист. Офисът му се намира в Амстердам и екипът е съставен от фрийлансери от целия свят. (Капитал, бр. 40, 2002) [англ. freelancer].ФРИЙСТАЙЛЪР м. Човек, който не тьрпи ограниче- ния в действията си, при- върженик на свободния стил. Напуснах, защото съм фрийстайлър^ обичам свободната воля на тво- реца. (Монитор, 25.10.02) [англ. freestyler].

ФРИЙФЛАЙ м . Екстремен спортен скок с парашут след задържане на повър- хността на летящ самолет. От 3. до 12. ноември мина- лата година вЕлой (САЩ), в сърцето на аризонската пустиня, се организира първото световно пър- венство по фрийфлай.

ИЕОАОГИЧЕН РЕЧШ1К

Page 214: Неологичен речник

ФРОГМЕН_________________(Неделен Стандарт, бр. 11, 18.03.01) [англ. free fly].

ФРОГМЕН м . Специално обучен за военни действия във вода и на суша анг- лийски боец. Говори се, че с помощта на подобни ар- балети английските бой- ни плувци фрогмени са от~ странили аржентински- те часови. непосредствено преди атаката на Фолк- лендските острови. (Труд, 9.07.00) [англ. frogman].

фро н тдАм а ж. Водеща и з - пълнителка; жена фронт- мен. Фронтдамата на “Гу- ано ейпс” Сандра Насик ще пее за финландския квартет “Апокалипти- ка”. (Капитал, бр. 6,2001).

ФРОНТМЕНКА ж. Разг. Же-на фронтмен; фронтдама. Между двете певици, кои- то са сред основателките на групата, и фронтмен- китеБ. Ноулс и К. Роуланд избухна скандал през 1999 г. (Монитор, 4.03.02).

ФУЛЕРЕН м. Форма на чист

----------------------- 212 -------- въглерод. Учени от НАСА откриха фулерени в от- ломки от метеорита Аленде, паднал в Мексико през /969 г. (24 часа, 16.07.99).

ФУРАНм. Отровно съедине- ние с бензолни ядра, което има канцерогенно дейст- вие. У нас има апаратура, която може да засече ди- оксина и фураните. (Мо- нцтор, 5.04.99).

ФУТВОЛЕЙм. Плажна спор- тна игра с топка на мрежа, като при удар може да се използва всяка част от тя- лото. Много любопитна е и играта футволей, коя-то е смесица от елементи на волейбола и футбола. (Монитор, 9.09.00).

ФУТУРЙСТм. Футуролог. За много футуристи бъдеще- то е позитивно. (Стан-дарт, 25.01.01). Допитахме се до известния футурист и ясновидец д-р Илко Се- мерджиев. (Янтра днес, 17.11.2000).

ФУТУРИСТЙЧЕН прил. !♦

GAbEßOFE

Page 215: Неологичен речник

-----— 213 ------------------------Който се осъществява в бъ- дещето или се отнася до бъ- дещето. “Червената плане- та” е футуристичен три- лър, действието в който се развива през 2050 година. (Монитор, 26.01.2001). 2. Който изглежда като при- надлежащ на бъдещето и не е типичен за съвременност- та; чудноват, фантастичен. Футуристични метални куполи украсяват лабора- торията за геномни изс- ледвания в Йокахома.Япо- ния. (Неделен Стандарт, 10.06.2001).

ФУТУРОЛОГм. Специалист по футурология. Войната на цивилизациите, коя- то описваха футуролози- те и писателите фан~ тасти, започна. (Мони-тор, 13.09.2001).Футурологмяж. Прогнос- тична наука за бъдещото развитие на човечеството.

ФЪНБОРД м. Воден спорт - йзпълнение на фигури и скокове с уиндсърф. Тур-

__________________ ФЮЖЪН нирите по фънборд винаги предлагат на зрителите бурни емоции и наслада от възможно най-зрелищ- ните изпълнения. (Мони-тор, 10.06.00) [англ. fun-board].

ФЪНБОРДЙСТм. Състезател по фънборд. Очаква се там да се развихри люта битка за медалите в ня- колко категории между най-добрите фънбордис- ти на планетата. (Мони-тор, 10.06.00).

ФЪНКАЕРОБИКА Ж. Систе- ма от гимнастически уп- ражнения, танцувани с му- зикален съпровод в стил фънк. Третият национа- лен турнир по фънкаеро- бика “Извор” подгря емо- циите в зала “Академик” на спортния комплекс “Черно море” през уикенда. (24 часа, Mope, 8.07.02) [англ. funk-aerobics].

ФЮЖЪН м. 1 * Музикален стил, при който се смесват различни направления.

НЕОАСШЕН РЕЧ1ШК

Page 216: Неологичен речник

ФЮЖЪНКУХНЯ___________Триото съчетава фюжън и модерен джаз, (24 часа, 8.02.00). Залагамена етно- музика от цял свят, фю-жън, амбиент и балади, (Монитор, 13.06.01). 2. Фю- жънкухня. Кухнята фю-жън се наложи по света като последен вик на мо- дата в кулинарията, (EVA, бр. 12, 2002). 3. Сме- сица, съчетание. Дискът е фюжън между латино, фънк, non и денс, (Капитал, бр. 4, 2003) [англ, fusion].

ФЮЖЪНКУХНЯ ж. Кухня, която е свързана със съче- таване на традиционни яс- тия от всички континенти. В “София клуб” готвят фюжънкухня, (Капитал, бр. 22,2.06.01).

ХАК м. Хакерски пробив в компютърна система. Ис- торията на един майкро- софтски хак. (Капитал,

------------------------ 214 -------- 4.11.00).

ХАК-. Първа съставна част на сложни думи със значе- ние ‘хакерски’.

ХАКАТАКА ж. Хакерска ата- ка. Властите в САЩ се страхуват най-много от хакатаките на компю- търни маниаци от Из~ точна Европа, републики- те от бивилия Съветски съюз и най-много отукра- инците, (Неделен Стан- дарт, бр. 11,18.03.01).

ХАКЕРКА ж. Жена хакер. В киберсвета хакерката има почти неограничени възможности... (Монитор, 10.03.02).

ХАЛФПАЙПм. Спорт, Вид спортна дисциплина - пър- заляне в специално офор- мен улей полутръба с из- пълнение на акробатични скъкъкъ.Халфпайпът е осо- бено популярен в САЩ и публиката в Юта минава за познавач в тази дисцип-лина, (Монитор, 12.02.02) [англ. half-pipe].

алшон

Page 217: Неологичен речник

ХЕДБЕНГЪРСКИ-------- 215 ------------------------ хАМЪРм. Американски во- енен автомобил с висока проходимост. Беше спрял хамъра си в центъра на Несебър. Прочутият джип “Хамър” от операция “Пустинна буря” претър- пя пълно фиаско на карие- рата край Челопечене, където се проведе пос- ледният кръг от офроуд илампионата. (Монитор, 21.10.02) [англ. HUMMER® - High Utility Maximum Mo-bility Easy Rider].

х арбъ рм Ас те рм . Началник на пристанище. Съществу- ва иЕвропейска асоциация на харбърмастерите със седалищевЛондон. (Мони-тор, 16.05.02) [англ. harbour-master].

ХАСТЛЕРМ. 1. Професиона- лен играч на билярд, който проявява изобретателност по време на играта. 2. Би- сексуален мъж, който практикува проституция. Такива са американските хастлери. Сами се опреде-

лят като “хомо” за пари. но като “хетеро” за себе си. (Монитор, 18.03.00) [англ. hustler].

ХЕДБЕНГИНГ м. Силно тръскане на главата и от- мятане на косите по време на танц или при музикал- но изпълнение. Много зав- ладяваща песен ~ с малко рифове. но адски интен- зивна и подходяща за хед~ бенгинг. (Хаос, бр. 14,2000) [англ. headbanging].

ХЕДБЕНГЪРм. Човек, който не танцува, а само отмер- ва ритьма с глава. От него се иска просто да бълва но- ва продукция достатъчно честода да не се изтърк- ват парчетата от слуьиа- не в бързите коли на хед~ бенгърите. (Монитор, 23.10.99) [англ. headbanger].

ХЕДБЕНГЪРСКИ прил. КоЙ- то се отнася до хедбенгър. Барабанистът демонст- pupa завидна бързина и прецизност, създавайки типичен хедбенгърски ри-

НЮАСШШ РЕЧШК

Page 218: Неологичен речник

ХЕДЖ________тъм. (Хаос, бр. 14, 2000).

ХЕДЖм. Спец. Сключване на борсова сделка за осигуря- ване на ефективна компен- сация, за да се намали ико- номическият риск. [англ. hedge],

ХЕДЖЙРАМ гл. Извършвам хедж. Много фирмиизпол- зват форуърдни договори за закупуванена чужда ва- лута с цел да хеджират бъдещи продажби и покуп- ки в чужда валута. (Капи-тал, бр. 31,2002). Ц ХЕДЖЙ- РАНЕср.Важно е да се нап- рави разлика между ико- номическата концегщия за хеджиране и специфично- то счетоводно отчитане на хеджирането. (Капи-тал, бр. 31, 2002).

ХЕДЛАЙНЕР м . Водещ из- пълнител или група; звез- да. Много трудно мога да кажа кои точно са хед- лайнерите на феста. (24 часа, 21.09.99). В Талин, столицата на Естония, пък през ноември бях хед-

------------------------ 216 -------- лайнер на парти в един тунел - истински ъндър- граунд\ (Капитал, бр. 13, 30.03.02) [англ. headliner].

ХЕДЛАЙНЪР м. Хедлайнер. Никой не желае да свири с нас, затова винаги сме хедлайнъри. (Хаос, бр. 15, 2000).

ХЕДСЕТм. Слушалки, който се поставят на главата. Те- лефон с гласово управление чрез хедсет. (Капитал, бр. 41, 2000) [англ. headset].

ХЕДХЪНТЬРм. Ловец на гла- ви. Героят му Рино, или както го наричат - Рене- гата, е ексцентрично улично ченге, съвременен хедхънтър. (24 часа, 15.05.99) [англ. headhunter].

ХЕЛИСКЙ мн. Високопла- нинско ски-спускане след достигане на избраната точка с хеликоптер. Ак/шс- ките са спорт за малцина. (Капитал, бр. 40, 7.10.00) [англ. heliskiing].

ХЕНДИср. Портативен теле- фон; джиесем, мобифон.

СЛЖОГГ

Page 219: Неологичен речник

-------- 217 _______________ Да имаш хенди, означава да си свободен. (Бела, бр. 4, 2002) [англ. нем. Handy].

ХЕНДИПОТРЕБЙТЕЛ м. Ли- це, което използва хенди. Немският психолог Йозеф Месинджър наблюдавал над сто хендипотребите- ли в момент, когато me- лефонират. (Бела, бр. 4, 2002).

ХЕНДСФРИ ср. И ХЕНДСФ- РИЙ м. Устройство “сво- бодни ръце” (слушалка и микрофон), което позволя- ва провеждане на разговор по мобифон, без да се дър- жи апаратът. Забранено е използването на мобилен телефон в автомобил по време на движение, ако не разполагате с хендсфрий. Трима пък профучаха пред поста и разпалено говоре- ха no мобилния си теле-фон, без да използват за- дължителното устройс-тво “хендсфри”. (Мони-тор, 25.05.02). Пускатхен- дсфри, съвместимо с раз -

_____________ХИПЕРЗВУКОВ лични eudoee GSM-u. (Ка-питал, бр. 48, 2002) [англ. handsfree].

ХЕРМАФРОДИТЙРАМ гл. Променям пола си; проя- вявам се като хермафро- дит. До последната (риб- ка - б. м.В. Б.)9 на която май ще се наложи да хер- мафродитира. (Монитор, 28.11.00).

ХИДРОБОКСм. Душ-кабина с място за сядане и хидро- масаж. За предпочитане е хидробокс с дигитален па- нел за предварително оп- ределяне на температура- та, вида и степента на си- лата на масажа. (Капи-тал, бр. 20, 2003).

ХИПЕРЗВУКОВ прил. Който многократно превишава скоросттана звука. Успеил- но изпитание на хиперзву- ков двигател. Изследова- телите от Центъра за хиперзвукови технологии на Куинсландския универ- ситет съобщиха9чеизпи- таниетоепреминало доб-

НЕОАОШЧЕН РЕЧШ1К

Page 220: Неологичен речник

ХИПОТЕРАПИЯ____________ре. (Монитор, 31.07.02).

ХИПОТЕРАПИЯ ж. Лечение при сензомоторни или пси- хически заболявания чрез конна езда. Създателите на Българското сдруже- ние no хипотерапия се на- дяват да се сдобият със собствена рехабилитаци- онна база. (Вестник за же- ната, 1.03.00). За съжале- ние рехабилитацията на малчуганите с уврежда- ния чрез хипотерапия е ед- ва три месеца. (Монитор, 16.07.02).

ХИТМЕЙКЪРм. Създател на хитове. Софи Маринова се надява музиката за песни- те от албума да напише хитмейкърът Тончо Ру- сев. (Монитор, 22.05.00) [англ. hit-maker].

х о й ри г е р м. Виенски рес- торант-градина, в който се сервира младо, неотлежа- ло вино. През октомври е сезонът на прочутитело- кали хойригер. (Стандарт, 16.09.00). Салоните на гор-

--------------------- 218 -------- ния етаж ще бъдат пре- образени в хойригер. Виен-ски колорит на събитие- то ще придаде оригинал- ното виенскохойригер-дуо с музиката на виенското предградие “Гринцинг”. (Монитор, 5.02.01) [нем. Heuriger].

ХОЛИВУДЕЦм. Холивудски актьор.

ХОЛИВУДКА ж. Холивудска актриса. Богати холивуд- ки продават бебетата си на снимки. (Монитор, 7.02.02).

ХОРОСКОПАДЖИЯ м. Разг. Съставител на хороскопи. Накрая чрез конкретни уроци хороскопаджията навлиза е специфичните области при тълкуване- то. като здраве, професия. семейни отношения.успе- хи. (Монитор, 20.05.00).

ХОРСБОЛм. Вид състезател- на спортна игра с топка и нефиксиран размер на иг- рището с един кош, при ко- ято играчите яздят, като си

GABEROEF

Page 221: Неологичен речник

-------- 219 ------------------------ подават топката с ръце. Хорсболът предлага дос- татъчно емоции както за ездачите, така и за пуб- ликата. (Монитор, 1.05.99) [англ. horseball].

х Ьс п и с м . Социален дом, в който се полагат грижи за здравето и живота на въз- растни болни и/или самот- ни хора, който имат финан- сови затруднения.Женс/о/ възпитаник чукна 100 го- дини в хоспис. (24 часа, 7.06.00) [англ. hospice].

XÖCTBAM гл. Осигурявам и обслужвам компютърна мрежа с информация. // ХОСТВАНЕср.

XÖCTBAH прич./прил. Под- ложен на хостване. Ако разгледаме mpume xocm- вани caüma, определено най-добрият подход е на кандидата на ОДСВ. Или- ев. (Монитор, 15.10.99).

ХОТБАРм. Инф. Лента, коя- то се явява върху компю- търния екран за задейст- ване на конкретна задача.

___________ХРУМКАДаунлоудът и стартира- нето на хотбара са много усъвършенствани иулесня- ват максимално потреби- теля. (Монитор, 11.02.00) [англ. hotbar].

ХОУМШОПИНГм. Пазарува- не от къщи с използване на телефонни поръчки, теле- визионни предавания за директни продажби или Интернет. Решава да про- повядва вярата си чрез те- лееизионен хоумшопинг. (Монитор, 5.03.99) [англ. homeshopping].

ХРОНОБИОЛОГИЯ Ж. Дял на медицината, който изу~ чава фазите на активност на отделните органи. Спо- ред хронобиологията чо- век не трябва да се подда- ва на желанието за сън, a твърдо да му се противо- постави. (Монитор, 2.03.03).

ХРУМКА ж. Разг. Хрумване. Особено игриви се оказаха хрумките на “Ексте” - почти символични бюсти- ета е комбинация с коже-

НЮАОПШ1 РШНК

Page 222: Неологичен речник

ХУБАВЕЛКО_______________ни къси поли и ботуши в два цвята. (Неделен Стан-дарт, бр. 10,11.03.01). Изя- щни като изработка, све- жи като хрумка... (Капи-тал, бр. 13, 30.03.02).

ХУБАВЕЛКО м. Разг. Хуба- вец. Неудобството било в това, че хубавелкото бил на 22, а Грифит - още de-me. (Монитор, 1.03.02).

ХЪБ м. Център на дейност. България е по-удобен хъб за трансфер на ток. (Мо-нитор, 21.03.02) [англ. hub].

и,ЦХЙТУНГм. Пренебр. Вест- ник, издаван от ВАЦ. Защо атентаторът е избрал именно цайтунга, за да оповести пъкления си план, не е трудно днес да се до- сетим. (Монитор, 14.03.02) [нем. Zeitung],

ЦАРИСТ м. 1. Депутат или член на управителен орган, който е от НДСВ. Царис-

----------------------- 220 -------- ти срещу седесари в мре- жата. (Сега, 14.06.01). Ца- ристите ще бъдат запоз- нати с предстоящата ак- ция на семинар в Боровец. (Труд, 25.11.01). 2. Привър- женик на партията НДСВ.

ЦАРИСТКА ж. Жена царист. Защото тъщата е царис- тка. (Монитор, 4.08.02).

ЦАРСКИ прил. Който се от- нася до Национално дви- жение Симеон II (НДСВ). Желаещите да бъдат включени в царските лис- ти или техни пратеници през целия ден вчера чака- ха пред офиса. Новините около царските хора идва- ха в офиса от други мес- та инеофициално. (Мони-тор, 17.05.01). Много им се видяха на царските deny- тати трите минути, от- редени за гласуване в пар- ламентарната зала. (Се-га, 18.07.01).

ЦЕПИГЛАВ м. Разг. Много силно главоболие. Цепиг- лавът, бунтътв стомаха

GABEROIT

Page 223: Неологичен речник

-------- 221 ------------------------ и треперенето на пръсти- те са като възмездието, с което достоевският Разколников се самонаказ- ва за извършеното от не- го престъпление. (Мони-тор, 2.11.02) [от израза “це- пи ме главата”].

ц и в и л й с т м. Специалист по гражданско право. Той (Хр. Данов - б. м. В. Б.) е един професионален циви- лист от най-висок ранг. (Монитор, 24.04.00).

ЦИГАНОЛОГИЯж. Дисцип- лина, която изучава езика, бита и културата на цига- wyQ.PoMume искат дабъ- де въведена специалност “Циганология” е СУ “Се. Климент Охридски”. ВБу- дапещенския университет имало отделен факултет поциганология. (Монитор, 7.03.00).

ЦЙПЕР м. Прикрепена към целофанова опаковка лен- та, която улеснява отваря- нето. До края на годината опаковките на всички ци-

__________________ ЧАДЪР гари ще бъдат с такъв ци- пер и спечат на търговс- ката марка върху филтъ- ра. (Монитор, 3.07.00) [нем. Zipper].

ЦИХЛЙДА ж, Зоол, Малка декоративна аквариумна риба с ярка окраска, естест- вено разпространена в прес- новодни басейни в Амери- ка, Азия и Африка. Сини- те u жълтите цихлиди съжителстват без проб- леми. (Монитор, 9.10.99).

чЧАДЪРм. 1. В баскетбола - скок над противников иг- рач с цел да се загцити ко- ша от попадение. Той ще остане е историята с “приятелския” си съеет към А рмон Гилиъм, който му направил успешен ча~ дър. (Монитор, 19.02.00). 2. Прен. Протекция, покрови- телство от високопоставе- но лице или организация.

НЮАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 224: Неологичен речник

ЧАРТБЪСТЪР______________Данъчен чадър над кръ- га “Капитал”. (Монитор, 28.03.01).ЧАРТБЪСТЪР м. Музикално изпълнение, постигнало висок и бърз успех в класа- циите; разбивач на класа- ция. Големият хит от но- вото издание на поредица- та е Mundian To Bach Ke: световният чартбъстър на Пенджаби MC. (Капи-тал, бр. 7,2003) [англ. chart-buster].ЧАРТЪРм. Превозно средс- тво, което извършва курс по договор.В същото вре- ме през април на летище Варна ще кацат чартъри с туристи за Златни пя- съци. (Монитор, 29.03.03) [англ. charter].ЧАРТЙРАМ гл. Наемам за осъществяване на превоз, обикн. кораб. На 27 март в София бяха подписани пет договора [...] и с немс- ката туристическа ком- пания ДЦС Туристик, ко- ято ще чартира плава-

----------------------- 222 -------- телния съд идните 10 ме~ сеца. (Капитал, бр. 12,2003) [англ. charter].ЧАТБОТ м. Роботизиран компютърен софтуер за провеждане на разговор. В т. нар. чатбот на адрес... можете да завържете лаф с робот. (Монитор, 5.10.01) [англ. chat-bot].

чАтърм . Участник в разго-вор (чат) по Интернет.^се- ки истински чатър обаче би се изсмял с пренебреже- ниена подобна имитация. (Янтраднес, 11.05.99). Гей- мъри и чатъри делят бли- зо 60 компютъра. (Капи-тал, 14.10.00). [англ. chater].

чАтърк а ж. Жена чатър.Когато немислимото се случи и две чатърки се за- познаят на живо, me про- дължават да си говорят на никове. (Капитал, бр. 39, 30.09.00).ЧЕЙНДЖЪР м. Устройство, което съхранява и само подменя при работата си заредените в него компак-

GABEROFF

Page 225: Неологичен речник

_____ 223тдискове. 3 CD чейнджър. (24 часа, 9.10.00) [англ. changer].ч е л н и к м. Фенерче, прик- репено към каска. В 6 часа се стъмни и продължих- ме да се катерим на свет- лината на челниците. (Монитор, 9.02.01).ЧЕРВЕЙ м. Комп. Самораз- множаваща се малка ви- русна програма, която се разпространява безкрайно. За разлика от нормални- те вируси червеите не за- разяват други програми, а се разпространяват през мрежи. (Капитал, 4.11.00). ЧЕРЕШКАж. само член. Ка-то суперлатив - най-висша проява, най-доброто. Сла- бостта на Слави са имен-но срещите с гостите на деня, a me са замислени да бъдат черешката е шоуп- рограмата. (Капитал, бр. 48, 2.12.00). Една нова ма- ния завладява алпийските курорти от самотонача- ло на този сезон. Череш-

_____________________ ЧИИТ ката от върха на сладо- леда секазва скиборд. (Мо-нитор, 13.01.01). Динами- ката на безмилостната надпревара е спринта го превръщат е черешката на огромната торта, на- речена лека атлетика. (Неделен Стандарт, бр. 9, 4.03.01).

• ЧЕРНА ТЕХНИКА. Битови електроуреди - аудио-, ви- део- и телевизионна техни- ка, който обикновено са с черен цвят. Черна техни- ка за над 50 млн. лева, вне- сена контрабандно е стра- ната. е била открита е Пловдив от митничари. (Монитор, 16.12.99).ЧЕТИРИЗНХЦИсамо мн. Че- тири деца на една майка от едно раждане. Л/ш общо 27 раждания е периода меж- ду 1725 и 1765 г. тя ероди- ла 16 деойки близнаци, се- дем пъти тризнаци и че- тири пъти четиризнаци. (Монитор, 16.02.01)ЧИЙТм. Комп. Парола, ко-

НЮАОГПЧЕИ РЕЧНПК

Page 226: Неологичен речник

ЧЙЙТВАМято позволява по-лесно преодоляване на нивата в компютърна игра. Ommo- зи брой ви предлагаме и новата рубрика с чийто- ee. (PC Club, бр. 3, 2000) [англ. cheat].ЧЙЙТВАМ гл. Комп. Служа си с измама при игра, като въвеждам парола с цел по- лесно да бъдат преодолени отделните нива. // ЧЙЙТВА- НЕср.Всъщност повечето от промените е играта са от “вътреъино” естество- оправят някои бъгове и премахват всички (none според разработчиците) възможности за чийтва- не. (Монитор, 9.06.02).ЧЙЙТЪР м. Комп. Играч, който си служи с чийтове. Несъмнено най-жестоко бяха наказани чийтърите. (PC Club, бр. 2,2000).В тях няма да има големи новос- ти, просто доизглаждане на старите бъгове и - no-ne според разработчиците- повигиена защита срещу

----------------------- 224 -------- чийтъри. (PC Club, бр. 22, 2002) [англ. cheater].ЧЙЛИ ср. 1. Сушени люти чушлета, използвани като подправка в мексиканската кухня. 2. Сос с лютив вкус, приготвен с такава подп-равка. 3. Прен. Люто. Здра- вословно ли е чилитоЧ (Монитор, 23.03.02) [исп. chili].ЧЙЛИ-. Първа съставна част на сложни думи със значе- ние ‘който се отнася до чи- ли’.ЧИЛИАСОЦИХЦИЯЖ. Асо- циация по проблемите на храненето с люта кухня. Той се организира от меж- дународната чилиасоциа- ция най-редовно от 1967 г. насам. (Монитор, 23.03.02).ЧИЛИШАМПИОНАТм. Със- тезание по надяждане с люти чушт.Водещите ек- сперти на лютата кухня се събират всяка година на Световен готварски чили- шампионат. (Монитор, 23.03.02).

бАЖОГГ

Page 227: Неологичен речник

------- 225ЧЙПСЕТ м. Съвкупност от чипове, инсталирани вър-ху дънната платка на ком- пютър, който определят възможностите на систе- мата. Като сме я подкара- ли на тема чипсети, да обърнем внимание и на мо- дификацията на популяр- ния чипсет на Intel. (PC Club, бр. 3, 2000). Главна- та роля в дирижирането на събитията във всеки персонален компютър е поверена на чипсета. (Ка-питал, бр. 31,3.08.02) [англ. chipset].чистприл. Прен. Който не е употребявал отново нар- котични вещества след спирането им поради лече- ние. Днес Суейн е чиста и тотално е спряла всякак- ви упойващи вещества^ не близва и капка алкохол. (Монитор, 7.06.02).ЧОПЪР м. Мотоциклет, обикн. “Харли Дейвидсън”, с характерен ритъм на ра- бота на двигателя, наподо-

_____________________ ЧУФА бяващ бръмчене на хели- коптер. Във “Винаги ще има утре” той се качи подред на БМВ 7 серия и на първия баварски 2-колесен чопър-R 1200 Cruiser. (Мо-нитор, 10.04.99). Класичес- кият чопър наХарлей еле~ леяна мечта за всеки ро- кер no света. (Монитор, 26.01.02) [англ. chopper].ЧУВАЕМОСТж. Вслушване в мнение или изказване. Когато стане въпрос за пари обаче, няма чувае- мост у властта. (Мони-тор, 7.06.00).ЧУКОХВЪРГА Чм. Спортист, който тренира хвърляне на чук.ч у к о х в ъргАч к а ж. Жена чукохвъргач. Чукохвъргач- ка омайва смускули. (Но- щен Труд, бр. 126,1999).

ЧУФА ж. Бот. Отглеждано в Америка и Испания рас- тение с жълти отвън листа със сладък вкус и с ядки, богати на минерали, от ко-ето се приготвя ободрява-

15. п е о ао г и ч е н ре ч ш ж

Page 228: Неологичен речник

ш адо г рХфи я ___________ща напитка; острица. За производството на чудо- дейния еликсир се използ- вало растението чуфа. (Труд, 4.01.99) [исп. chufa].

ш

шадо г рХфи я Ж. Изк . 1.Метод за създаване на ко- лажи, въведен от немския художник Кр. Шад, при който обектите се поставят директно върху фотограф- ската хартия за получава- не на образи. 2. Колаж, съз- даден по този метод. Ша- дографиите могат да се видят в малка, но по свое- му изчерпателна изложба в Евро-българския култу- рен център в София. (Ка-питал, бр. 11,17.03.01).

ШАМАн м . Ирон. 1. Лице (обикн. социолог, полито- лог или политическа лич- ност), което тьлкува съби- тията и оказва влияние с авторитета си върху про-

----------------------- - 226 -------- вежданата политика. Ялш- ше един червен шаман, та мен ме нарочиха за син. (24 часа, 6.02.00). 2. Важна лич- ност, която предопределя развитието в дадена об- ласт.

ШАМПОАНЙРАМ гл. Нана- сям шампоан, натърквам с шампоан. Шампоанирай- те косата и изплакнете, докато водата стане прозрачна. (Упътване към боя за коса Solvex). // ШАМ- ПОАНЙРАНЕ ср. He се про- меня, даже при често шампоаниране, (Упътване към боя за коса Solvex).

ШАНЕЛЕЦ м. Моделиер от фирма “Шанел”. Черни пан- талони от сатен за 790 до- ларасатова, което шане- лец.ът Карл Лагерфелд предлага за лятото. (Мо-нитор, 11.05.02).

ШАНЖХНм . Ви д плат, кой-то променя цвета сп.Аван- гардни ансамбли от жа- кард, тафта, жоржет, шанжан и бъфиран габар-

GADEROfT

Page 229: Неологичен речник

_____ 227 _______________ дин, предназначени за сил- ния поЛ' показа велико- търновският дизайнер Атанас Парушев на ревю в София. (Вестник за жена- та, бр. 14, 1999) [фр. chan-geant].

ШАНЖАНЙРАН прил. Който е с ефект на шанжан. За по- артистичните се предла- гат ризи и вратовръзки от супермодерните ъиан- жанирани платове, (SuperMapKeT, бр. 16,1999).

ШАРАНДЖЙЯм.Разг. Рибар, който лови шарани. Гер- манската фирма Согтогап зарадва шаранджиите с нова серия ароматизатори и пелети с мирис на царе- вица. (Монитор, 20.04.02).

ШАРЕНКА ж. Ко ж н о заболя- ване, изразяващо се в пови- шена склонност на лицето към зачервяване; розацея. ОсвенКлинтън от иларен- ка страдали още редица известни личности, сред който покойната принце- са Даяна. (Труд, 14,05.99).

_______ ШЕСТСТРУНКА ШАХЙД м. У мюсюлманите- човек, пожертвал се за вя- рата чрез мъченическа смърт. В залата момен- тално довъргиихме всички жени шахиди. (Монитор, 1.11.02).Басаевзаявява, че подава оставка от всички постове, освен командир на разузнавателно-дивер- сионния баталъон на ша- хидите “Рияд-ус-Сели- хин”. (Монитор, 2.11.02) [яряб.].

ШЕНЙЛ м. Трикотажна прежда и изработена от нея тъкан с многобройни вла- синки. От прежда шенил се плетат блузки, пулове- ри и жакети. (Вестник за жената, 48, 1998) [фр. che-nille].

ШЕСТЗНАцимн. Шест деца, родени от една майка при една бременност. Ам.ери- канка даде живот на шес- тзнаци. (Труд, 11.07.02).

ШЕСТСТРУНКА ж: Разг. Ки- тара с шест струни. Та/ш и не можахме да докараме

НЕОАОГИЧЕП РЕЧШ1К

Page 230: Неологичен речник

ШИВАРИ__________________перверзния саунд на кшпа~ ршпе на Ричардс с наши- те кухи шестструнки “Кремона”. (Монитор, 28.09.02).

ШИВАРИ ср. Силов спорт - трошене на бетонни или каменни плочи при удар с различни части на тялото. Гостите се срещнаха с кмета на варненския ра- йон “Одесос”Ив. Недялков. който е световен рекор- дъор по шивари, (Монитор, 18.08.99).

ШИКАНм, Сложен завой на състезателна писта, който принуждава автомобилис- тите да намалят скорост- та и да преминат на по~ малка предавка. След то- ва болидите стигат до шиканите близнаци “Пи- шин'\ като при първия скоростта е 150 км!ч, a при втория само 80 км/ч. (Монитор, 12.05.99) [фр, chicane].

ШИПШХНдърм , Лице, което се занимава със свободна

----------------------- 228 -------- тьрговия на стоки за моря- ци и плавателни съдове. До кораба е спряна лека- та кола, с която дошъл шипъиандърът, (Мони-тор, 11.09.99) [англ, ship-chandler].

ШИПШАНДЪРСКИ прил. Който се отнася до шип- шандър. Парите и вещи- те били намерени и вър- нати от ишпшандърска- та фирма е пълен размер, (Монитор, 11.09.99).

• ШИРОКИ ПАРИ, Спец, Съвкупността от цялата парична маса, включител- но влогове, срочни депози- ти, блокирани депозити, кредити, чекове и др. Ста- тистиката на БНБ сочи увеличение на широките пари за пъреото тримесе- чие с около 186 млн. лева, (24 часа, 8.06.00) [англ, broad money ‘широки пари’].

ШЛЮПм. Тримачтов военен или спортен кораб. Джеси навърши 18 години някол- ко дни преди да акостира

GAbEROFF

Page 231: Неологичен речник

Ш0ПИНГТУР-------- 229 ___ ____________ в пристанището на Мел- бърн с 10,3-метровия шлюп ^Лайън-Хърт Мис- трал”. (Монитор, 3.11.99) [нем. Slup].

ш н Ау ц е р м, Порода сред- ноголямо куче с твърда ко- зина и буйни вежди и мус- таци. Шнауцерите не са универсални no размери, (Монитор, 5.02.00) [нем. Schnauzer].

ШОКОЛАДИЕР м. Произво- дител на шоколад. Най-из- кусният шоколадиер пра- веше шоколадови вълъиеб- ства. (БНТ, К1).

ШОКОЛАДОТЕРАПИЯ ж.Постигане на терапевти- чен ефект при психологи- чески проблем чрез консу- мация на шоколадови из- делия. Колкото и полезна да е шоколадотерапията, обратният ефект се про- явява бързо. (Монитор, 20.09.01).

ШОКРОК м. и като неизм. прил.ААгмръъясюлс в рок- музиката, при което се раз-

чита на шокиращи визуал- ни постановки по време на изпълнението. Театрото на шокрок ветерана бе из- пипано до всеки дребен ар- тистичен детайл. (Хаос, бр. 13, Алис Купър еизвестен като първоотк- ривател на шокрока. (Не-делен Стандарт, 1.04.01) [англ. shock-rock].

ШОПИНГ м. Пазаруване. Шопинг в ,bg. (Капитал, 21.10.00) [англ. shopping].

ш Ьп и н г те рАПИЯ ж. Пос-тигане на терапевтичен ефект чрез пазаруване при стрес. Повечето жени хук- ват да пазаруват, откъ- дето вече се роди и цяла наука за шопингтерапия- та. (Монитор, 20.09.01).

ШОПИНГТУР м. Обиколка по магазини с търговска цел или за развлечение. Един шопингтур с прия- телки е идеалният вари- ант за дълго ходене -~ за- бавно и полезно. (Монитор, 11.04.02) [англ. shopping-

НЕОАОГИЧЕН РЕЧНИК

Page 232: Неологичен речник

ШОРТЛЙСТАtour].

ШОРТЛЙСТА ж, Списък на лица или фирми, допусна- ти след подбор до участие в конкурс; кратък списък. Ще се отсеят кандидати- те u ще се състави шорт- листа с три до шест фирми. (Капитал, бр. 29, 20.07.02) [англ. short list].

ШОТ м. Алкохолно питие в малка доза за една глътка. В следващите шест петъ- ка дори ще пиеш Absolut - шотове, коктейли и дру- ги закачки - на промоцио- нални цени. (Капитал light, бр. 8, 2003) [англ. shot].

ШОУРУМ м. 1. Демонстра- ционна зала за излагане на стоки преди продажбата им. Нов шоурум на “Маз- да” отвори врати вчера на столичната ул. “Георги Софийски”. (Монитор, 26.01.02). Нов шоурум. (Идеален дом, бр. 1, 2000). 2. Представяне на стоки в такава зала. “Чивидини” ангажира новотолице от

------------------------ 230 ---- --- “Визаж” Роси Черногоро- ва за шоурум - вътреъино ревю за редовните клиен- ти. (Монитор, 2.03.99). За месец работа наАпенини- те тя е снимала реклама на чантиг участвала е в шоуруми на фирмите “Малас” и “Асффе”. (Мо-нитор, 31.03.99) [англ. show-room].

ШРАГм. Вид горна дреха - ръкави, съшити откъм гьр- ба. Доста странното по формата си миниболеро или шраг, което се състои от два ръкава, зашити на гърба, покори модния по- диум през тази година не- зависимо от екстраваган- тнияси вид. (Ревю, бр. 17, 2000) [нем. Schräg].

ШУТЪРм. Компютьрна иг-ра, при която се стреля по различни обекти за набира- не на точки или бонуси; стрелялка. Дотогава ние се ангажираме да ви дър- жим в течение за новос- тите около Doom 3, който,

GABEßOFf

Page 233: Неологичен речник

_____ 231 ------------------------ надяваме се. ще излизат по-често сега, след като вече размътиха предста- вите на феновете си за ре- волюционна визиявжанра на шутърите като цяло. (Монитор, 16.06.02) [англ, shooter].

ЩАФЕТЬОР М. СпортИСТ, който участва в щафета. Великолепният щафетъор плуваиле изключително. (БНТ, К1, 20.09.00).щипокм. Използвана в ри- болова изкуствена рибка с кукички в средата на тяло- то й. Италианският про- изводител на блесни раз- работи комбинация от блесни и имитация на щи- пок, (Труд, 30.11.01).

ЩРАУСОВЪДм, Човек, КОЙТО се занимава с отглеждане- то на щрауси. Дружество на щраусовъдите в Бълга- рия учреди Съюзът на

_________________ ЪПДЕЙТ птицевъдите, (Монитор, 24.01.00). Има u съюз на щраусовъдите, който ра-боти за това, да създаде единни правила за всички вбранъиа, (Капитал, бр. 44, 2000).

ЩРЙФКА ж, Сгъвка, чупка за украса на дреха. Множес- твото щрифки, капаци, джобове. шнурове. стопе- ри иридават на дрехите допълнителен спортен ефект, (Ревю, бр. 21,2001).

ЩУКАРм. Разг. Рибар, кой- то лови щука. Специално за шаранджии и щукари световноизвестният про- изводител на риболовни такъми Shimano разрабо- ти нова серия макари, (Монитор, 1.06.02).

ъЪПДЕЙТм. 1. Осъвременя- ване на компютър или програма. Повечето анти- вирусни програми в наши

НЮАОГНЧЕН РЕЧШК

Page 234: Неологичен речник

ЪПДЕЙТВАМ______________дни разполагатс интерес- ната функция за постоя- нен ъпдейт на своите ви- рус-библиотеки. (Капитал, 3.03.01). 2. Модернизиран вариант на компютърна програма. Излиза голям ъпдейт за Hired Team*. Trial. (PC Mania, бр. 4,2001) [англ. update].

ЪПДЕЙТВАМ гл. Извършвам ъпдейт; осъвременявам, актуализирам. // ЪПДЕЙТ- ВАНЕср. Подобно на бол- шинството от защитни- те програми предполага възможност за регулярно ъпдейтване. (Монитор, 6.02.01).

ЪРБЪНм., неизм. и като прил. За стил в модата ™ елегантен градски, урба- нистичен. Секси тоалет в ърбън стил. (Капитал, бр. 38, 21.09.02). Френският дизайнер Самюел Бебе представиунас актуални тоалети на Галиано и авангарден ърбън. (Капитал, бр. 44,2.11.02) [англ. urban].

----------------------- 232 --------

юЮЗЪР м. Човек, който из- ползва компютър или Ин-тернет; потребител. He е далеч моментът обаче, ко- гато това удоволствие ще бъде достъпно и за обик- новените юзъри. (Мони-тор, 27.04.99). Използвано- то от над 7 милиона юзъ-ри приложение за размя- на на аудио- и видеофай- лове Scour Exchange не съ- ществува от 16 ноември. (Капитал, 25.11.00) [англ. user].

ЮПАРКА ж. Разг. Жена юпи. В същото време красиви юпарки ще пеят брига- дирски песни... (168 часа, 12.04.02).

ЮПИм. Отлично подготвен млад професионалист, който обикн. прави поли- тическа кариера. [англ. yuppi - young urban profes-sional].

GAöEROff

Page 235: Неологичен речник

-------- 233 ------------------------

J?ЯЗВАТЙКм. Човек, който бо- ледува от язва; язваджия. Аспиринът е опасен за язва- тици. (Монитор, 20.02.01).

ЯСТРЕБм. Привьрженик на твърда политическа линия. Но дни преди изборите за премиер на 6 февруари “яс- требът” има преднина от 20% пред своя съперник Ехуд Барак. Помъдрелият “ястреб” Шарон е фаво- рит за премиер на Израел. (Неделен Стандарт, 4.02.01).

ЯУИ м. Човекоподобно сь- щество - снежен човек в Австралия. Загадъчното същество, което абори- гените наричат яуи, пре-ди няколко дни било забе- лязано край Гаянда, в ща- та Куинсланд. (Новинар, 7.02.00).

ЯХТАДЖИЙСКИ прил. Разг.

_______________ ЯХТЧАРТЪРКойто се отнася до яхта- джия. Якетата са или ях- таджийски, или пък са ре~ шени в ретролиния ала Карден. (Монитор, 23.03.03). ЯХТАДЖИЯ м. Разг. Човек, който управлява яхта; яхт- смен.

ЯХТИНГм., само ед. Вид во- ден спорт - майсторско уп- равление на яхта. За да бъ- дат обувките по-удобни за водни спортове като ях- тинг например. (Монитор, 13.04.02) [англ. yachting].

ЯХТПОРТм. Яхтено приста- нище. Ще стигнетпе град Мармарис - най-големи- ят яхтпорт в страната и един от прочутите ку- рорти. (Монитор, 11.03.00) [англ. yachtport].

ЯХТЧАртърм . Почивка с на- ета яхта по предварително избран маршрут. Предла- гаме яхтчартър. (Мони-тор, 27.10.01) [англ. yacht-charter].

НЕОАОГШ! РЕЧШК

Page 236: Неологичен речник

АБЗ

АДВАДИС

АЕБТРИ

АИАП

АИКБ

АИКБ

АПБТ

АРА

АСА

АЯРБАЕЗ

БАИС

БАИФ

------------------------ ------------- 234 --------

АБРЕВИАТУРИ

Асоциация на българските застрахователиАгенция за държавни вземанияАгенция за дипломатически имоти в странатаАсоциация на българските предприятия за международни превози и пътищаАгенция за икономическианализи и прогнозиАсоциация на индустриалния капитал в БългарияАсоциация на интернет клубовете в БългарияАсоциация на предприятията за безмитна търговияАсоциация на рекламните агенцииАсоциация на свободните автомобилистиАгенция за ядрено регулиране Българска агенция за експортно застрахованеБългарска асоциация за изолации в строителството Българо-американски инвестиционен фонд

GAbEEOFF

Page 237: Неологичен речник

- 235 - БАКР

БАПРА

БАРМ

БАС

БАСКОМ

БАУРЧР

БАФБАЧУ

БДВО

БЗПИС

БРОД

БТПД

БХРА

ГДЦ гит ГУМЛС

Българска агенция за кредитен рейтингБългарска асоциадия на PR агенциитеБългарска асоциация на регионалните медииБългарска агенция на сомелиеритеБългарска асоциация на софтуерните компанииБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурсиБългарски авиационен форум Българска социация на частните училищаБългарско дружество за връзки с общественостгаБюро за защита на правото на интелектуална собственост Българско революционно освободително движение Българско търговско параходно дружествоБългарска хотелиерска и ресторантьорска асоциация Главна данъчна дирекцияГлавна инспекция по труда Главно управление на местата за лишаване от свобода

НЕОЛОтЧЕН РЕЧНИК

Page 238: Неологичен речник

GABEßOfF

ДАОН Държавна агенция за осигурителен надзор

ДКЕР Държавна комисия за енергийно регулиране

ДКСИ Държавна комисия за сигурност на информацията

ДНСК Дирекция за национален строителен контрол

ДПК Данъчно-процесуален кодексЕГА Европейска генерична

асоциацияЕКТТ Европейска конвенция за

трансгранична телевизияЗИДЗУЖВГМЖСВ Закон за изменение и

допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с жилищно-спестовни влогове

ЗКИР Закон за кадастъра и имотния регистър

ЗПИЛЗВДД Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

зпспк Закон за приватизация и следприватизационен контрол

ЗУКТС Закон за уреждане на колективните трудови спорове

ИАЛ Изпълнителна агенция по лекарствата

ИАНТРИ Изпълнителна агенция за

Page 239: Неологичен речник

_ 237 -----

икт

ИПАЕИ

ИПИИСПА/ISPA

кзоо

КРС

кснс

ксчи

КЦИКУТ

МАИС

МКРЖ

МЗГАР

национална туристическа реклама и информация Информационни и комуникационни технологии Институт по публична администрация и европейска интеграцияИнститут по пазарна икономика Инструмент за структурни политики за предприсъединяване (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)Кодекс за задължителното обществено осигуряване Комисия по регулиране на съобщениятаКонституционен съвет за национална сигурност Консултантска служба за чуждестранни инвестиции Координационен център за информационни, комуникационни и управителни технологии Международен алианс за интелектуална собственост Международен консорциум за разследваща журналистика Министерство на земеделието,

НЕОЛОГШЕН РЕЧШ1К

Page 240: Неологичен речник

МКРЖ

мкс

мнсМРА

МРРБ

МТСП

НББАЗ

НЗОК

НИЕНИПА

нлвк

нои

нсни

нстс

нцмгии

--------------;------------------ 238 --------горите и аграрната реформа Международен консорциум за разследваща журналистика Международна космическа станцияМеждународен наказателен съд Международна рекламна агенцияМинистерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на труда и социалната иолитика Национално бюро на българс-ките автомобилни застрахователиНационална здравноосигури- телна касаНационален идеал за единствоНационален институт за помирение и арбитраж Национална лозаро-винарска камараНационален осигурителен институтНационално сдружение “Недвижими имоти” Национален съвет за тристранно сътрудничество Национален център за музеи, галерии и

GAbEQOFF

Page 241: Неологичен речник

нцн

овос

ПУРНЕС

РУСО

САА

CAPC/SARS

СБФП

СВАБ

СОБТ

ССДССИГ

ТОРС

ФПББ

ФСФО

изобразителни изкустваНационален център по наркоманииОценка за въздействието върху околната средаПравилник за управлението, реда и надзора в етажната собственостРегионално управление за социално осигуряване Световна антидопингова агенцияSevere Acute RespiratorySyndrome - ТОРС (атипична пневмония) Сдружение на българските фармацевтични производители Съюз на вносителите на автомобили в България Специализиран отряд за борба с тероризмаСъюз на свободните демократи Съюз за стопанска инициатива на гражданитеТежък остър респираторен синдромФондация “Помощ за благотворителността в България”Федерална служба по

НЮЛОПШ РЕЧНИК

Page 242: Неологичен речник

ХЕКЦИД

цлпои

ЧАРА

ЧОУШОС

-----------------.-------------- 240 финансово оздравяване Хидроенергийна компания Център за изследване на демокрациятаЦентрална лаборатория по паралелна обработка на информациятаЧастна агенция за разузнавателни анализи Частно основно училище Шанхайска организация за сътрудничество

GAbEQOFF

Page 243: Неологичен речник
Page 244: Неологичен речник