39
Doc dr Nenad Andrić FVM FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU

Nervni sistem 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nervni sistem 1

Doc dr Nenad Andrić

FV

M FAKULTETVETERINARSKEMEDICINEUNIVERZITETA U BEOGRADU

Page 2: Nervni sistem 1

Nacional: AST, 4 godine , ženka. Glavni razlog dolaska: poremećen hod. Istorija bolesti: Sveje počelo pre 4 dana kada je pas pokazao nestabilnost u hodu da bi se nakon toga stanjepogoršalo uprkos što je na terapiji već treći dan.

Kl nalaz: T -32,6°C, VPK ˂ 1 sek, Sluznice: hiperemične, KP - 185/135, puls slab, jedva

opipljiv, disanje: plitko/ubrzano, Tremor celog tela. Ref:(32-35°C),(28-32°C),(28°C)

Page 3: Nervni sistem 1

WBC – 5.77 x 109

Ly – 1.65 x 109

MID – 0.29 x 109

Gra – 3.83 x 109

Ly % - 28.6%MID % - 5.0 %Gra% 66.4 %RBC- 9.35 x1012 (5.5-8)Hgb – 183 g/l (120-180)HCT – 52.64% (35-55)MCV – 56 flMCH – 19.6 pgMCHC – 348 g/lPLT – 59 x 109 (200-500)Sedimentacija 1h – 25mm

Glukoza – 8.37 mmol/l (4,11-7,94 mmol/L)Urea – 9.5 mmol/L (3,3-9,2 mmol/L)Kreatinin – 51 µmol/L (44-159µmol/L) LDH – 990 U/L (40-400 U/L)CK – 563 U/L (10-200 U/L)AST – 150 U/L (15 – 50 U/L)ALT – 100 U/L (20 – 50 U/L)Ukupni proteini – 59 g/l (50-80g/l)Albumini – 27 g/l (23-40 g/l)Laktat 2,58 mmol/l (0,5-2,22 mmol/l)

KS i Biohemijski nalaz krvi

Pregled urina

Hemijski pregled: Ph – 7, Le- negativni, Proteini- 500 mg/dl, 50Er/µl, St- 1.029

Sediment: masa bakterija, dosta eritrocita, retki leukociti, retke epitelne ćelije, nema kristala.

Kl status: Hipotermija sa hipertenzijom; Dg: ???

Page 4: Nervni sistem 1

48h nakon terapije

Page 5: Nervni sistem 1

Dg: DCF

Nacional: Bordoška doga, Pol: muški, 19 meseciGlavni razlog dolaska: poremećaj u hoduIstorija bolesti: počelo pre 6 meseci i do danas stanje se jako pogoršalo,pas jedva hoda, teško ustaje i ne može da se popne uz stepeniceOrtopedski pregled: Pozitivan Ortolani test

Page 6: Nervni sistem 1

Nacional: AST, 6 god, mužjak

Glavni razlog dolaska: otežan hod

Istorija bolesti:- Prvi klinički znaci počeli pre 2 god- Od pojave kliničkih znakova do sada

stane se pogoršava,- Ispoljeni klinički znaci su simetrični- Uprkos terapiji stanje se pogoršalo- KS i Biohemija: u referentnim

intervalimaDg: Cerebelarna kortikalna abiotrofija

Page 7: Nervni sistem 1

� Da li observirani klinički znaci potiču od lezija u NS

� Lokalizacija lezije/lezija u nervnom sistemu

� Patofiziološki proces nastajanja bolesti

� Koliko je bolest teška i prognoza bolesti

Page 8: Nervni sistem 1

� Nacional

� Istorija bolesti

� Opšti klinički pregled

� Specijalne metode ispitivanja

- Hematološki i biohemijski pregled

- Pregled urina

� Klinički neurološki pregled

� Specijalne metode neurološkog ispitivanja

Page 9: Nervni sistem 1

Zašto ???

LOKALIZACIJA LEZIJE/LEZIJA U NERVNOM SISTEMU

Page 10: Nervni sistem 1

MOŽDANO STABLO

Page 11: Nervni sistem 1

- Pregled glave- Pregled položaja očiju i glave u odnosu na telo - Pregled položaj tela u stanju mirovanja (posture)- Ispitivanje reakcije tela na promenu položaja (postural

reactions)- Procena hoda- Ispitivanje spinalnih refleksa i mišićnog tonusa- Ispitivanje urinarne funkcije- Procena senzorne funkcije - Palpacija/Manipulacija

Page 12: Nervni sistem 1

Dijagnoza je umetnost za koju je potrebna strast, terapija je

“dosadna” obaveza

Charles Leblois (1920)

Page 13: Nervni sistem 1

Nivo svesti - normalno- depresija

Kvalitet svesti

Ponašanjenormalno, agresivno, pritiskanje glave u prepreku,ʺhvatanje muvaʺ, ʺ gledanje u zvezde ʺ, napadi

Ispitivanje kranijalnih nerava

Delirijum/ demencija

komastupor

Page 14: Nervni sistem 1

Kranijalni nerv I - olfaktorni nervKranijalni nerv II - optički nervKranijalni nerv III - okulomotorni nerv Kranijalni nerv IV - trohlearni nervKranijalni nerv V - trigeminalni nervKranijalni nerv VI - abducent nervKranijalni nerv VII - facijalni nervKranijalni nerv Vlll - vestibulokohlearni nervKranijalni nerv lX - glosofaringealni nervKranijalni nerv X - vagusni nervKranijalni nerv Xl - akcesorni nervKranijalni nerv Xll - hipoglosalni nerv

Page 15: Nervni sistem 1
Page 16: Nervni sistem 1

PREGLED POLOŽAJA OČIJU I GLAVE U

ODNOSU NA TELO

- Strabizam

- Nistagmus

- Glava okrenuta na stranuvestibularno oboljenje

- Glava okrenuta u stranu – pleurototonuslezija na prednjem mozgu (sa strane na koju se okreće)

- Tortikolisoboljenje vratnog dela kičme i vestibularnog aparata

- Opistotonusglava i vrat

Page 17: Nervni sistem 1

Vestibularni strabizam – posledica oboljenja vestibularnog aparataPozicioni

Jednostrani ventralni strabizam - KN III

Devijacija očne jabučiceUzrok: Lezije na KN

Spontani

Obostrani lateralni strabizam - KN IV

Obostrani medijalni strabizam - KN VI

Page 18: Nervni sistem 1

Spontani i pozicioniRotacioni, horizontalni, vertkalni

Visoko i nisko frekventni

Nevoljni, ritmički, oscilatorni pokreti očnih jabučica

Page 19: Nervni sistem 1
Page 20: Nervni sistem 1

- Glava okrenuta na stranu (head tilt)vestibularno oboljenje

- Glava okrenuta u stranu – pleurototonuslezija na prednjem mozgu (sa strane na koju se okreće)

- Tortikolisoboljenje vratnog dela kičme i vestibularnog aparata

- Opistotonusglava i vrat

Page 21: Nervni sistem 1

ʺHead tiltʺ

Page 22: Nervni sistem 1

Tortikolis – ˝uvrnut˝ vrat

Glava nakrenuta na stranu Pleurototonus

Lokalizacija lezije: prednji mozak

Lokalizacija lezije:- Vestibularni sistem - Cervikalni deo kičmene

moždine

Page 23: Nervni sistem 1

- Decerebraciona ukočenost

- Decerebelacioni ukočenost

- Schiff – Sherrington položaj

- Lordoza

- Kifoza

- Skolioza

- Širok stav tela

Page 24: Nervni sistem 1
Page 25: Nervni sistem 1
Page 26: Nervni sistem 1

PROPRIOCEPCIJA - Svestan osećaj za položaj tela u prostoru,pogotovu ekstremiteta.(duboka senzibilnost).

Svesna propriocepcija

Nesvesna propriocepcija

Page 27: Nervni sistem 1

�Ataksija- Cerebelarna ataksija- Vestibularna ataksija- Senzorna/proprioceptivna ataksija

�Kružno kretanje- Oboljenje vestibularnog aparata- Oboljenje velikog mozga

�Šepanje

�Paretičan/plegičan hod

- Nekoordinisan hod.

Simetrična/asimetrična

Hipometrična ataksijaHipermetrična ataksijaDismetrična ataksija

Page 28: Nervni sistem 1

Cerebelarna ataksija

Page 29: Nervni sistem 1

Vestibularna ataksija

Page 30: Nervni sistem 1

Proprioceptivna/senzorna ataksija

Page 31: Nervni sistem 1

HIPERMETRIJA

Page 32: Nervni sistem 1

Hipometrija na prednjim i Hipermetrija na zadnjim nogama

Page 33: Nervni sistem 1

KRUŽNO KRETANJE

Page 34: Nervni sistem 1

ŠEPANJE

ORTOPEDSKO OBOLJENJENEUROLOŠKO OBOLJENJE

Page 35: Nervni sistem 1

PARETIČAN HOD

Pareza - slabost/delimični gubitak voljnih pokreta.

PLEGIČAN HOD

Plegija/paraliza - potpunigubitak voljnih pokreta.

VMN/NMN

VMN/NMN

Page 36: Nervni sistem 1

LEVO DESNORefleks povlačenja C6-T2

Extensor carpi radialis C7-T2

Refleks povlačenja L6-S2

Patelarni refleks L4-L6

Perinealni refleks S1- S3

Pokreti repa DA/NE

Page 37: Nervni sistem 1

Organizacija viših i nižih motornih neurona

Motorna oblast korteksa

Talamus

Senzorna oblast korteksa

Viši motorni neuroni (VMN)

Senzorna vlakna u ascedentnom traktu

Niži motornineuroni (NMN)

TUMAČENJE REFLEKSA

Page 38: Nervni sistem 1

� Usled promena na višim motornim neuronima,ispitivani refleksi su pojačani ili normalni

Tonus mišića pojačan

� Usled promena na nižim motornim neuronima,ispitivani refleksi su oslabljeni ili izostali

Tonus mišića oslabljen (atrofija mišića)

Page 39: Nervni sistem 1