Neúspešný úlet nitrianskych mechanikov do Poľska

 • View
  96

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1942

Transcript

 • VOJENSKHISTRIA

  ASOPISPRE VOJENSK HISTRIUMZEJNCTVOA ARCHVNICTVO

  RONK 18

  VOJENSKHISTRIA

  1/20141/2014

  VOJENSKHISTRIA

  ASOPISPRE VOJENSK HISTRIUMZEJNCTVOA ARCHVNICTVO

  RONK 18

  3/2014

 • VOJENSK HISTRIAasopispre vojensk histriumzejnctvo

  a archvnictvo

  3/2014

  VYDVA VOJENSK HISTORICK STAV V BRATISLAVE

 • Vojensk historick stav, Bratislava 2014

  www. vhu.sk

  Vetky prva vyhraden. iadna as publikovanho asopisu nesmie by reprodukovan alebo pouit a ren v akejkovek forme a akmikovek prostriedkami, elektronicky alebo mechanicky, vrtane koprovania, digitalizcie alebo uchovvan v akchkovek informanch pamtiach, da-tabzach a informanch pamtiach, databzach a informanch systmoch bez predchdzajceho psomnho shlasu Vojenskho historickho stavu a autorov.

  Prspevky vyjadruj nzory autorov a nemusia by toton so stanoviskom vydavatea a redakcie.

 • OBSAH

  tdie

  DOHNANEC, Tibor: Posledn vazn bitka uhorskej revolcie bitka pri Komrne 3. augusta 1849 v zrkadle maarskej historiografie .................... 6MURRIKOV, Zdenka: Zbrojrsky priemysel na Slovensku v tridsiatych rokoch 20. storoia ...................................................................................................... 23BOGNR, Zaln: Najv tbor vojnovch zajatcov na Slovensku so sovietskym strenm v Bratislave v roku 1945 ..................................................... 45MEDVECK, Matej: Civiln obrana na Slovensku poas normalizcie .................. 60

  Dokumenty a materily

  BABJK, Juraj: K problematike pomnkov padlm v prvej svetovej vojne na Slovensku ............................................................................................................... 78UMICHRAST, Peter: Nespen let nitrianskych mechanikov v jni 1939 do Poska ................................................................................................. 92GABNI, Viktor: Hlsenia spravodajskho dstojnka Ministerstvu nrodnej obrany poas oslobodzovania okolia Zvolena .......................................................... 111MASKALK, Alex: Rehabilitcie v eskoslovenskej armde po novembri 1989 ........................................................................................................................... 129

  Recenzie

  MRVA, Ivan SEGE, Vladimr. Dejiny Uhorska a Slovci. (J. Chovanec) .......... 151ZAKOV, Jana. Zabudnut vojaci. Zajatci v oblasti vojenskho velitestva Bratislava 1914-1918. (I. Fialov) ........................................................................... 156CLARK, Christopher. Nmsnci. Jak Evropa v roce 1914 dospla k vlce. (F. Vrbel) .................................................................................................................. 160SORBY, Karol R. Arabsk vchod (1918 1945). (V. Bystrick) ............................ 164

  Anotcie, glosy .......................................................................................................... 167

  Kronika ..................................................................................................................... 177

 • INHALT

  Studies

  DOHNANEC, Tibor: Die letzte Siegesschlacht der ungarischen Revolution die Schlacht bei Komrno am 3. August 1849 im Spiegel der ungarischen Historiographie .................................................................................................................... 6MURRIKOV, Zdenka: Rstungsindustrie in der Slowakei in den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts .............................................................................................. 23BOGNR, Zaln: Z. Der grsste Kriegsgefangenenlager in der Slowakei unter sowjetischer Bewachung in Bratislava im Jahr 1945 ....................................................... 45MEDVECK, Matej: Zivilverteidigung in der Slowakei whrend der Normalisierungsperiode .................................................................................................... 60

  Dokumente und Materialien

  BABJK, Juraj: Zur Problematik der Denkmler fr die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in der Slowakei ............................................................................................. 78UMICHRAST, Peter: Erfolglose Fliegerflucht der Nitraer Mechaniker nach Polen im Juni 1939 ...................................................................................................................... 92GABNI, Viktor: Meldungen eines Abwehroffiziers an das Ministerium fr nationale Verteidigung whrend der Befreiungskmpfe in der Umgebung von Zvolen ...................................................................................................................... 111MASKALK, Alex: Rehabilitierungen in der Tschechoslowakischen Armee nach dem November 1989 ....................................................................................................... 129

  Rezensionen ................................................................................................................... 151

  Annotationen, Glossen .................................................................................................. 167

  Chronik .......................................................................................................................... 177

 • CONTENTS

  Studies

  DOHNANEC, Tibor: The last victorious battle of the Hungarian revolution. The Battle of Komrno on 3 August 1849 in the Reflection of the Hungarian Historiography .................................................................................................................... 6MURRIKOV, Zdenka: Armament Industry in Slovakia in the 1930s ....................... 23BOGNR, Zaln: The Largest Prisoner-of-war Camp in Slovakia with Soviet Guard in Bratislava in 1945 .............................................................................................. 45MEDVECK, Matej: Civil Defence in Slovakia during Normalisation .......................... 60

  Documents and Materials

  BABJK, Juraj: On the Issue of Memorials to Fallen of the World War ......................... 78UMICHRAST, Peter: Unsuccessful Flight of Two Mechanics from Nitra to Poland in June 1939 ...................................................................................................................... 92GABNI, Viktor: Reports of the Intelligence Officer to the Ministry of National Defence during Liberation of the Zvolen Area ............................................................... 111MASKALK, Alex: Rehabilitations in the Czechoslovak Army after November 1989 ............................................................................................................... 129

  Reviews ........................................................................................................................... 151

  Annotations, Glosses ..................................................................................................... 167

  Chronicle ........................................................................................................................ 177

 • VOJENSK HISTRIA

  6

  TDIE

  POSLEDN VAZN BITKA UHORSKEJ REVOLCIE BITKA PRI KOMRNE 3. AUGUSTA 1849 V ZRKADLE MAARSKEJ HISTORIOGRAFIE

  TIBOR DOHNANEC

  DOHNANEC, T.: The last victorious battle of the Hungarian revolution. The Battle of Komrno on 3 August 1849 in the Reflection of the Hungarian Historiography. Vojensk histria, 3, 18, 2014, pp 6-22, Bratislava.The aforementioned work refers to the prerequisites, progress and consequences of the last victorious battle of the Hungarian revolution and the fights for freedom during the years of 1848-1849. The battle took place in the vicinity of Komrno on the 3 August, only 10 days before capitulation of the main corps of the Hungarian army at Vilgo. The commander of the Komrno fortress, Juraj Klapka, in co-operation with the commander-in-chief of the general staff Peter Szillnyi, designed plans to break the siege on the Komrno fortresses, surrounded by the units of the Austrian army. Klapka intended to defeat all the units of the Austrian army in the vicinity of Komrno one-by-one. The final phase of the detailed plans was the attack at the right riverbank of the Danube river on the 3rd of August, which was meant to achieve the possible siege, capture or destruction of the Barcos brigade. Almost all of Klapkas plans were met; he managed to defeat the enemy and to wipe him out of the broader vicinity of Komrno. In doing so, he cut the connection line between the Austrian army that fought in the south of Hungary and Vienna, but he could not prevent the defeat of the main corps of the Hungarian army and capitulation of the arms.Military History. Hungary. The Battle of Komrno. August 1849. Hungarian Historiography.

  V polovici 19. storoia sa Eurpou prehnala revolun vlna, ktor zasiahla vinu krajn kontinentu. Vnimkou nebola ani habsbursk monarchia, ktor musela eli viacerm revolunm nporom. 13. marca 1848 vypukla revolcia v srdci monarchie, vo Viedni a tesne po nej, 15. marca 1848, aj v Budne. Obyvatelia Uhorska oakvali splnenie svojich poiadaviek a ich optimizmus nebol bezdvodn, panovnk rokujci s vyslancami snemu toti prejavil znan benevolentnos. Situcia sa vak postupne vyhrotila a od jna na viacerch miestach prepukli aj boje. Zaiatkom jesene 1848 sa rokovania vyslancov

 • VOJENSK HISTRIA

  7

  snemu a panovnka preruili a 11. septembra prekroil chorvtsky bn Josip Jelai rieku Drva a zaal pochod smerom na Budn s 30-tiscovm vojskom. Tento pochod bol zasta-ven a 29. septembra 1848, ke Jelaiove vojsk porazilo mlad a v boji nesksen uhor-sk vojsko v bitke pri Pkozde.1 29. septembra 1848 sa vak odohrala aj alia udalos, ktor ovplyvnila cel al priebeh revolunch bojov. Touto udalosou preiel komran-sk pevnostn systm pod uhors