Click here to load reader

New DIRECTORYDDIRECTORYIRECTORY 201111 - · PDF file 2011. 1. 12. · Fluke 373 iFlexTM Fluke 381 Fluke 376/375/374 Fluke 365 „À¡ã Fluke 381, Fluke 37X Series ·≈– Fluke 365

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of New DIRECTORYDDIRECTORYIRECTORY 201111 - · PDF file 2011. 1. 12. · Fluke 373...

 • Measuretronix Ltd.Measuretronix Ltd. ������� ��� ��� ���������� �� ��� ���������� �� ��� ���������� �� ��� �������

  ����� ���� ����� �⌫���⌫��

  � � �⌫� � �⌫ ��

  ndustrial Products ...52

  libration Equipments ...57

  Networks Test Tools ...58

  RF & Communication ...59

  Sound and Vibration ...60

  Testing Equipments ...62

  Tools and Rework ...63

  ≥øfiÉÑČ à÷à≤ŸøÝâČøÚfi∑∫Ý ¨ífl∑Ñ´ âČø. 0-2514-1000, 0-2514-1234 ¨ífl◊Úžfl‘’fiÚæflªøÍàæČàÃøÒ蟧÷ÒŸÇÑ´ ä∂∂łfl/ŸfiàÅç∑ČøŸÚfi∑’Ý/’Ò蟒flø/àÚçćàÇfiøÝ∑ àÃøÒèŸ§Č´’Ÿ≥Čfl§∑ÅáÅÍČ´’Ÿ≥‘flÚ‘ÚćÝ áÅÍàÃøÒ蟧÷ÒŸ´¦flÚ÷flćøÇfiČ‘fl ŸflČfià≤žÚ

  øÒ蟧’Ÿ≥àČ¿‘≥ä∂∂łfl, ŸÆÙ◊æ‚÷fi, ÃÇfl÷¶¿è, áÅÍÃÇfl÷’ÑèÚ áÅÍŸÒèÚ¥ ÷¿’fiÚæflČ¿è

  øá枧ćÑé§àª¾ÚČfl§∑flø÷fl∑Çžfl 50

  JTK 88SJTK 88S

  SH-36S SH-36S

  SignalHawkSignalHawk

  Multi-AxesMulti-Axes

  Test BenchTest Bench

  LinkRunnerLinkRunnerTMTM

  DuoDuo

  JTK 88S

  ≤Æ´∑øÍચflàÃøÒ蟧÷ÒŸ’ífl◊øÑ≥§flÚ Electro Mechanical

  SH-36S

  SignalHawk

  ’àªÃćøÑ÷ŸÍÚfläÅà∫ŸøÝ ’ífl◊øÑ≥øÍ≥≥’Ò蟒flø fí¨fićŸÅ

  Multi-Axes

  Test Bench

  øÍ≥≥¨íflÅŸ§æflÇÍČ´’Ÿ≥ ≤fiéÚ’žÇÚ≤žÇ§Åžfl§ø¶‘ÚćÝ

  LinkRunnerTM

  Duo

  àÚçćàÇfiøÝ∑÷ÑÅćfi÷fiàćŸøÝ ’ífl◊øÑ≥ćøǨ’Ÿ≥ä∂à≥ŸøÝ áÅÍ’fl‘ČŸ§á´§

  Fluke Tkeu eFluke T

  ∑ÅŸ§¶fl‘æfl˜∑ŦŸ§¶žfl‘æfl˜ ’fl◊ø≥§flÚ∫Ÿ÷≥’ífl◊øÑ≥§flÚ∫ž ÃÆÙæfl˜’‚§∑Çžfl ãÚøflÃfl¶‚∑∑Çžfl

  Í◊ÃÇfl÷¶¢Ÿ§àÃøflÍ Ã ¶◊ÃÇfl÷¶¢Ã Ÿ§¢Ÿ ÃÇfl÷’ÑèÚ’ÍàČÒŸÚá≥≥÷ÒŸ¶ÒŸÃÇfl÷’ÑèÚ’ÍàČÒŸÚá≥≥÷ÒŸ¶ÒŸ

  ˜ø¦Ÿ÷∂½§∑Ý≤ÑèÚ˜ø¦Ÿ÷∂½§∑Ý≤ÑèÚ Pass/Fail Pass/Fail

  Type 2250 H 001Type 2250 H 001Type 2250 H 001

  àÃøÒ蟧ÇfiàÃøflÍ◊ÝÃÇfl÷¶¿è¢Ÿ§ ÃÇfl÷’ÑèÚ’ÍàČÒŸÚá≥≥÷ÒŸ¶ÒŸ

  ˜ø¦Ÿ÷∂½§∑Ý≤ÑèÚ Pass/Fail

  Fluke 5080AFluke 5080AFluke 5080A

  ’Ÿ≥àČ¿‘≥àÃøÒ蟧÷ÒŸÇÑ´ä∂∂łfl◊Åfl∑≤Úfi´ ČÑ駟ÍÚflÅçŸ∑áÅÍ´fi¨fićŸÅ ã◊¦áø§ Ñ́ÚáÅÍ ∑øÍá’’‚§

  � Data Acquisition and Signal Conditioning � Electrical and Electronic Components � Flow Control and Flow Transfer � Fluid Power Components � Imaging and Video Equipment � Industrial Computers and Embedded Computer Components � Laboratory Equipment and Scientific Instruments � Manufacturing and Process Equipment � Material Handling and Packaging Equipment � Materials, Chemicals and Adhesives � Mechanical Components � Motion and Controls � Networking and Communication Equipment � Optical Components and Optics � Semiconductors � Sensors, Transducers and Detectors � Services � Test and Measurement Equipment

  � ´Ñ≤Ú¿ªøÍàæČ’fiÚæfl � ´Ñ≤Ú¿ˆ‚¦¨Ñ´¨ífl◊Úžfl‘

  DIRECTORYDIRECTORYDIRECTORY ª¿Č¿è 16

  ©≥Ñ≥Č¿è 209 DIRECTORY 2011 201111

 • CCCCCover Story 

    

   

   

   

   

    

  

  5050505050

  ⌫    

    

  »Ÿπ¬è√«¡‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥/∑¥ Õ∫/ Õ∫‡∑’¬∫ ∑“߉øøá“, Õÿµ “À°√√¡, ‡πÁµ‡«‘√è°,

   ◊ËÕ “√, ‡§√◊ËÕß°≈·≈–¬“π¬πµè

              ⌫⌫        ⌫ ⌦ ⌫⌫   

  ⌫   ⌦       ⌫ ⌦ ⌫⌦  ⌫         

  ∫√‘…—∑ ‡¡‡™Õ√è‚∑√π‘° è́ ®Ì“°—¥ ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¥å“π°“√®Ì“Àπ㓬 ‘π§å“ª√–‡¿∑‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥‰øøá“/ Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° è/ ◊ËÕ “√ ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ Ì“À√—∫ß“πÕÿµ “À°√√¡ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑¥ Õ∫„πß“π‡πÁµ‡«‘√è° ‡§√◊ËÕß∑¥ Õ∫∑“ß°≈·≈–¬“π¬πµè ´÷Ëß∑ÿ°·∫√π¥è ‘π§å“‰¥å√—∫°“√¬Õ¡√—∫®“°ºŸå„™å¡“‡ªöπ‡«≈“π“π πÕ°®“°π’È ‡√“¬—߇ªöπºŸåπÌ“¥å“π ‘π§å“¡“µ√«‘∑¬“ ‡™ã𠇧√◊ËÕß Õ∫‡∑’¬∫ ‰¡ã«ã“®–‡ªöπ∑“ߥå“π‰øøá“,

  Õÿ≥À¿Ÿ¡‘, §«“¡∂’Ë, ‡ ’¬ß §«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ ·≈–Õ◊Ëπ Ê

    

  cover .p65 22/12/2553, 15:5050

 •  

    

   

   

   

   

    

  5151515151

  CCCCCover Story ⌫    ΩÜ“¬¢“¬

  ⌫  ⌫ ⌫  ⌦  ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌦  