4
บริษัท เครือสุมิพล จ�ำกัด ในฐำนะบริษัทแม่ (Holding Company) ของ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ผู้จัด จ�าหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง ชั้นน�าของประเทศ ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 30 ปี มีลูกค้า มากกว่า 5,000 ราย ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่าง หลากหลาย อาทิเช่น Automobile & Auto Part, Electronic & Electrical Appliance, Machine Builder, Mold & Die and Jig & Fixture และเมื่อต้นปี 2559 ท่ผ่านมา สุมิพลได้ ขยายงานด้านการจัดจ�าหน่ายเครื่องจักรกล (Machinery) และระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ (Automation System & Robot) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่ง ขึ้น โดยมีส�านักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ ตั้งอยู่ที่ ถนน อ่อนนุช กรุงเทพฯ และส�านักงานภาคตะวันออก ตั้งอยู ่ในพื้นทีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังมี ส�านักงานบริการหลังการขายที่จังหวัดนครราชสีมาและ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลก�าหนดวาระท่ถือเป็น ความส�าคัญพิเศษในการน�าประเทศไทยก้าวสู่ “ประเทศและ อุตสาหกรรม 4.0” เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน มาตรการ เร่งด่วนอันดับแรก คือ “โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor – EEC) ขับ เคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว ด้วยการ New Perspectives of Technical Academy ใช้งบลงทุนอย่างมหาศาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักด้าน คมนาคม ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการลงทุนของ ภูมิภาคอย่างมีนัยส�าคัญ โดยก�าหนดแผน 5 ปีแรกเริ่มจากปี พ.ศ. 2560 โครงการ “ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้สุมิพล” ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน 14 แห่ง จังหวัดระยอง ให้บริการครอบคลุมเขตอุตสาหกรรมหลัก ของประเทศอย่างทั่วถึง กิจกรรมส�าคัญที่สุมิพลได้รับการ ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม คือ การจัดฝึก อบรมด้านเทคนิคการผลิต การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบมาตรวิทยามิติและการควบคุม คุณภาพ วิธีการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและการซ่อม-บ�ารุง รักษา ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยมีการสร้าง หลักสูตรร่วมกับผู้ผลิตในเครือข่ายและหน่วยราชการทีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันมาตร วิทยาแห่งชาติ เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื ่อจัดฝึกอบรมให้ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีแก่ครูอาจารย์น�าไปปรับใช้ในการเรียน การสอน รวมถึงจัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาและเปิด โอกาสให้เข้ามาทัศนศึกษาภายในบริษัทและผู้ผลิตในเครือ ข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้วหลายพันคน 10 INTERview

New Perspectives of Technical Academytools-article.sumipol.com/wp-content/uploads/2018/02/sumipol... · and Jig & Fixture ... กว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม

Embed Size (px)

Citation preview

บรษท เครอสมพล จ�ำกด ในฐำนะบรษทแม (Holding Company) ของ บรษท สมพล คอรปอเรชน จ�ำกด ผจดจ�าหนายเครองจกรกลและเครองมออตสาหกรรมคณภาพสงชนน�าของประเทศ กอตงมาเปนเวลากวา 30 ป มลกคามากกวา 5,000 ราย ในอตสาหกรรมหลกของประเทศอยางหลากหลาย อาทเชน Automobile & Auto Part, Electronic & Electrical Appliance, Machine Builder, Mold & Die and Jig & Fixture และเมอตนป 2559 ทผานมา สมพลไดขยายงานดานการจดจ�าหนายเครองจกรกล (Machinery) และระบบออโตเมชนและหนยนต (Automation System & Robot) เพอตอบสนองความตองการของลกคาใหสมบรณยงขน โดยมส�านกงานใหญและศนยโลจสตกส ตงอยท ถนนออนนช กรงเทพฯ และส�านกงานภาคตะวนออก ตงอยในพนทนคมอตสาหกรรมอมตะนคร จงหวดชลบร นอกจากนยงมส�านกงานบรการหลงการขายทจงหวดนครราชสมาและ

ตามยทธศาสตรชาต 20 ป รฐบาลก�าหนดวาระทถอเปนความส�าคญพเศษในการน�าประเทศไทยกาวส “ประเทศและอตสาหกรรม 4.0” เพอความมงคง มนคง และยงยน มาตรการเรงดวนอนดบแรก คอ “โครงการพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก” (Eastern Economic Corridor – EEC) ขบเคลอนนโยบายดงกลาวใหบรรลวตถประสงคโดยเรว ดวยการ

New Perspectives of Technical Academy

ใชงบลงทนอยางมหาศาลพฒนาโครงสรางพนฐานหลกดานคมนาคม ในพนท 3 จงหวดภาคตะวนออก ฉะเชงเทรา ชลบร และระยอง ถอเปนการเปดโลกทศนใหมในการลงทนของภมภาคอยางมนยส�าคญ โดยก�าหนดแผน 5 ปแรกเรมจากป พ.ศ. 2560

โครงการ “ศนยเทคนคแหงการเรยนรสมพล” ณ นคมอตสาหกรรมอมตะซต จงหวดระยอง พรอมพธลงนามความรวมมอระหวางหนวยงานภาครฐ – เอกชน 14 แหง

จงหวดระยอง ใหบรการครอบคลมเขตอตสาหกรรมหลก ของประเทศอยางทวถง กจกรรมส�าคญทสมพลไดรบการยอมรบอยางกวางขวางในวงการอตสาหกรรม คอ การจดฝกอบรมดานเทคนคการผลต การใหขอมลผลตภณฑทเปนเทคโนโลยใหม ๆ ระบบมาตรวทยามตและการควบคมคณภาพ วธการใชเครองมออยางถกตองและการซอม-บ�ารงรกษา ด�าเนนการมาอยางตอเนองยาวนานโดยมการสรางหลกสตรรวมกบผผลตในเครอขายและหนวยราชการทเกยวของ อาทเชน กรมพฒนาฝมอแรงงาน สถาบนมาตรวทยาแหงชาต เปนตน มวตถประสงคเพอจดฝกอบรมใหขอมลดานเทคโนโลยแกครอาจารยน�าไปปรบใชในการเรยนการสอน รวมถงจดฝกอบรมใหแกนกเรยนนกศกษาและเปดโอกาสใหเขามาทศนศกษาภายในบรษทและผผลตในเครอขาย เพอเตรยมความพรอมเขาสอาชพ มผผานการฝกอบรมทงภาคทฤษฎและปฏบตแลวหลายพนคน

10

INTERview

เพอใหสอดคลองกบนโยบายการพฒนาประเทศไทยและอตสาหกรรมส ยค 4.0 รวมถงเพอสนบสนนการพฒนาโครงการระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออกของรฐบาล บรษท เครอสมพล จ�ากด จงตดสนใจเดนหนาโครงการ “ศนยเทคนคแหงการเรยนร – Technical Learning Academy” เพอรองรบการเตบโตของ EEC บนเนอทประมาณ 7 ไร บรเวณทางเขานคมอตสาหกรรมอมตะซต จงหวดระยอง มพนทอาคาร 7,500 ตารางเมตร ประกอบดวยหองเรยนหองฝกอบรมขนาดตาง ๆ หองสมมนาขนาดใหญ พรอมระบบโสตทศนปกรณและสงอ�านวยความสะดวกครบครน โดยรวมมอกบหนวยงานภาครฐและเอกชน 14 แหง ด�าเนนกจกรรมดานพฒนาบคลากร ดวยการจดฝกอบรมทงภาคทฤษฎและภาคปฏบตกบเครองจกรกลและเครองมออปกรณททนสมย โดยมหลกสตรขนพนฐาน (Basic Course) และขนสง (Intensive Course) รวมถงการเรยนรในรปแบบอน ๆ อาทเชน การจดกจกรรมตาง ๆ นทรรศการเครองจกรกลอปกรณ และการศกษาดงานของนกเรยนนกศกษา คาดวาจะเรมด�าเนนงานในตนป 2562 โดยไมมวตถประสงคในการแสวงหาก�าไร

ศนยเทคนคแหงการเรยนร แหงนเปนแนวคดในรปแบบใหม (New Perspectives) ซงไมเคยเกดขนมากอน โดยแสวงหาความรวมมอจากหนวยงานภาครฐทมเปาประสงคด านการพฒนาบคลากร และภาคเอกชนซงเปนผ ผลตเครองจกรกล เครองมอและอปกรณทเปนแบรนดชนน�า จดสรรเครองจกรอปกรณน�ามาตดตงเพอการฝกอบรมตามความถนดและความช�านาญของตน และตางมความพรอมทจะพฒนาใหทนตอการเปลยนแปลงของเทคโนโลยตลอดเวลา ทกฝายรวมก�าหนดหลกสตรในการฝกอบรมใหแกบคลากรทอยในภาคแรงงานปจจบนและภาคการศกษาทจะเขาสอาชพสอดคลองกบความตองการทเปนปจจบนและอนาคตของภาคอตสาหกรรมทงทเปน S-curve เดม และ S-curve ใหม จง

มนใจไดวาการพฒนาบคลากรจะเกดคณประโยชนอยางแทจรง ภายใตการประสานพลงประชารฐอยางเตมรปแบบ

ประสบความส�าเรจดวยดในพธลงนามความรวมมอระหวางหนวยงานภาครฐ – เอกชน 14 แหง

เมอวนท 23 พฤศจกายน 2560 ทผานมา ณ ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค บางนา ไดจดพธลงนามความรวมมอระหวางหนวยงานภาครฐ-เอกชน 14 แหงประสบความส�าเรจลลวงไปดวยด มผ เขารวมงานจากภาครฐและเอกชนทเกยวของกบการพฒนาบคลากรและบรษทผ ผลต/ผ จดจ�าหนายเครองจกรกลอปกรณชนน�าของประเทศเขารวมรบฟงอยางพรอมเพรยง และไดรบเกยรตจาก นายอภจณ โชตกเสถยร รองปลดกระทรวงอตสาหกรรม เปนประธานในพธ รศ.ดร.ชต เหลาวฒนา ทปรกษาส�านกงานเพอการพฒนาระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก บรรยายเกยวกบความคบหนาของโครงการ Industry 4.0 และ Eastern Economic Corridor (EEC) ทงน นำยจระพนธ อลปำทร ประธำนกรรมกำร บรษท เครอสมพล จ�ำกด ไดชแจงรายละเอยดเพมเตมถงความเปนมาในการจดตงศนยเทคนคแหงการเรยนรแหงนวา “ความแตกตางของศนยฝกอบรมแหงน คอ ความรวมมอกบสถาบนและหนวยงานทกภาคสวน โดยเฉพาะเจาของผลตภณฑทมความรและความช�านาญรวมท�าหนาทเปนทมวทยากร ก�าหนดหลกสตรใหสอดคลองกบความตองการของตลาดแรงงาน พฒนาบคลากรวยแรงงาน และนกเรยนนกศกษาทก�าลงจะกาวเขาสวยท�างานใหไดรบความรความเขาใจตรงตามความตองการของอตสาหกรรมตาง ๆ” พรอมแสดงความมงมนตงใจเดนหนาในการพฒนาบคลากรซงถอเปนวาระแหงชาต พรอมทมเททรพยากรในการด�าเนนการอยางจรงจงโดยตงเปาหมายใหเปนศนยแหงความเปนเลศ (Center of Excellent) ในอนาคต ทงนนายจระพนธ ไดกลาวทงทายวา “นบจากนไป บรษทฯ

11

กจะเรมตดตอทาบทามบรษทผผลตเครองจกรกลและอปกรณสาขาตาง ๆ แสวงหาความรวมมอน�ามาตดตงในศนยฝกอบรมพรอมองคความรของแตละผลตภณฑรวมกนจดหลกสตรการฝกอบรมใหสอดคลองกบความตองการของภาคการผลตตอไป รวมทงการจดรปแบบการบรหารจดการองคกรแหงนรวมกบทกฝายใหเกดประสทธภาพมากทสด นอกจากนนกจะเรงรดการกอสรางอาคาร ซงด�าเนนการลลวงไปแลวกวารอยละ 60 ใหเสรจตามแผนทก�าหนดไว เพอตดตงเครองจกรกลและอปกรณใหเสรจสนภายในป 2561 พรอมเปดด�าเนนการจดฝกอบรมในเฟสแรกภายในตนป 2562”

1. กรมพฒนาฝมอแรงงาน กระทรวงแรงงาน [ Department of Skill Development, Ministry of Labour ]

2. สานกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา กระทรวงศกษาธการ [ Office of the Vocational Education Commission, Ministry of Education ]

3. กรมสงเสรมอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม [ Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry ]

4. สถาบนมาตรวทยาแหงชาต กระทรวงวทยาศาสตรและ เทคโนโลย [ National Institute of Metrology (Thailand), Ministry of Science and Technology ]

5. สานกงานสงเสรมเศรษฐกจดจทล กระทรวงดจทลเพอ เศรษฐกจและสงคม [ Digital Economy Promotion Agency, Ministry of Digital Economy and Society ]

6. สถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน) [ Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) ]

7. การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย [ Industrial Estate Authority of Thailand ]

8. สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย [ The Federation of Thai Industries ]

9. สถาบนยานยนต [ Thailand Automotive Institute ]

10. สมาคมผผลตชนสวนยานยนตไทย [ Thai Auto Parts Manufacturers Association ]

11. สมาคมอตสาหกรรมแมพมพไทย [ Thai Tool and Die Industry Association ]

12. สถาบนไทย-เยอรมน [ Thai-German Institute ]

13. สมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญปน) [ Technology Promotion Association (Thailand-Japan) ]

14. บรษท เครอสมพล จากด [ Sumipol Group Limited ]

รายชอหนวยงานภาครฐและเอกชนทรวมลงนามบนทกขอตกลงความรวมมอ (MOU)List of Government Agencies and Private Organization Under MOU Collaboration

¹Ò¨ÔÃоѹ¸� ÍØŻҷûÃиҹ¡ÃÃÁ¡Òà ºÃÔÉÑ· à¤Ã×ÍÊØÁԾŠ¨íÒ¡Ñ´

12

INTERview

ラヨーン県アマタシティ工業団地で「技術教育アカデミー」を開設 官民14機関業務提携覚書(MOU)締結の調印式

タイ政府はタイ国家戦力20年計画の法案可決を格別重視し、タイ王国を「タイランド&インダストリー4.0」に前進し、安定・繁栄・持続的な経済成長を遂げて行きます。 第一義に「タイ東部地域経済特区開発計画」 (Eastern Economic Corridor ‒ EEC)の政策を推進して逸早く遂行する為、大掛かりな予算を出費し、チャチューンサオ県、チョンブリー県、ラヨーン県のタイ東部3県に交通インフラを整備しています。これらは地域において新しい分野を開く重要な投資であり、同計画は2017年から始まり5年計画で策定しています。

Sumipol Group Limitedは創立30周年を迎える工作機械及び世界的名立たる高品質な産業用工具などを販売するSumipol Corporation Limitedの親会社として、タイ国内の主な製造業1,000社以上のお客様と取引をさせて頂いております。 当社の営業活動は、加工技術の講習会、先端技術を用いた新商品情報のご紹介、寸法測定・品質管理における、正しい測定工具の使用方法の情報をご提供しております。 また、過去10年理論講座及び実践講座を受けた受講者数は数千人に上ります。

Sumipol Group Limitedはタイ政府が打ち出したタイランド&インダストリー4.0の一環として、東部経済回路(EEC)の成長を受け支える為、ラヨーン県アマタシティー工業団地の入り口に面積約10,000平米の大きさで「技術教育アカデミー」の開設を決意しました。 施設内は7,500平米の延べ床面積で、大小様々な広さを揃えた講義室・ワークショップ且つ、視聴覚教材や便利な設備を備えた巨大なセミナー室を整備してあります。 人材育成活動に巡り、行政機関・民間企業全14機関と提携し、理論講座及び、最新型の工作機械、関連機器や様々な工具を実際に触って頂き体感する実践講座の講習会を基礎コースからベテランの方向けのインテンシブ・コースまで取り揃えており、その他にも工作機械及び周辺機器を展開するオープンハウス、学生向けの見学会等のイベントを開催します。このようなイベントは営利目的ではなく、2019年初旬に展開する見込みです。

当技術教育アカデミーはタイ初となる新たな視点(New Perspectives)を齎して、人材育成の取り組みに関わる政府機関と提携し、民間企業では工作機械、関連機器や工具のトップブランドメーカーに協働を求め、工作機械・周辺機器・工具を供給して自ずから得意とする技能を活かす技術トレーニングを現実にします。 更に各者も経時的に進化する技術に構え、常に進展して行きます。 今後の人材開発において極めて確実な有利になれると確信でき、官民連携計画に則り全力で進行を進めて行く所存です。

お蔭様で行政機関-民間機関14機関との業務提携覚書書締結の調印式は無事成し遂げました。2017年11月23日、バンコク国際貿易展示会(BITECバンナー)において、行政機関-民間機関14機関との業務提携覚書書(MOU)締結の調印式は無事成し遂げました。同式典には、人材開発に関わる行政機関・民間企業や世界的トップブランドの工作機械・関連機器メーカー/販売店の皆様が一斉にご臨席を賜りました。 主賓にはタイ工業省事務副次官Apichin Jotikasthira氏が務めて頂き、東部経済回廊(EEC)指導官Djitt Laowattana博士よりインダストリー4.0と東部経済回廊(EEC)の進捗状況を講演して頂きました。 また、Sumipol Group Limited取締役社長のChirapan Oulapathornが技術教育アカデミーを開設する背景の詳細をマスコミに説明致しました。

13