Nhập Môn ARM

Embed Size (px)

Text of Nhập Môn ARM

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  1/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 1

  TNG QUAN

  1. Mc tiu kha hc.

  Tip cn v nm r cc kin thc c bn vARM, v cthl dng ARM Cortex M3.

  Thc hnh trc tip trn board pht trin dng ARM Cortex M3.

  Sau kha hc cc hc vin c khnng tpht trin, lp trnh v to ra sn phm vi dngARM Cortex M3.

  Thi gian hc :o

  Tun 2 bui, bui 3 tit.o 2 tun thc hnh 1 bui 5 tit vo ngy chnht. Ngoi ra cc bn c thng k ti

  y thc hnh trc tip vi KIT th nghim vo cc khong thi gian cnh do ccbn tchn.

  2. Ci khi nim c bn vVDK.

  MCU (Micro Controller Unint) l mt my tnh nhtch hp mt khi tnh ton, bnh,

  ngoi vi xut nhp. C 2 kin trc MCU c bn:

  o Von Neuman Architecture

  o Harvard Architecture

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  2/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 2

  o RISC v CISC

  - RISC thuc kin trc Hardvard, c tp lnh rt gn.- CISC thuc kin trc Von neuman, tp lnh n phc tp hn v m lnh ca

  n lun phi l mt sbi sca 8bit (1byte).

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  3/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 3

  ARM Architecture

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  4/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 4

  Timer v interrupt

  Giao tipo ng b: SPI, I2Co Bt ng b: UARTo Vi sai : CAN, USB

  ADC, DAC, PWM

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  5/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 5

  3. Cc dng pht trin ca ARM: Cc hARM

  Dng ARM Cortex M3 ca ST

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  6/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 6

  Chip A6 ca Apple pht trin Iphone 5

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  7/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 7

  4. Gii thiu board MINI-ARM-OFFLINE.

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  8/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 8

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  9/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 9

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  10/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 10

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  11/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 11

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  12/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 12

  5. Compiler cho ARM.

  C bn vtrnh bin dch

  Trnh bin dch, cn gi l phn mm bin dch, compiler, l mt chng trnh my tnhlmcng vic dch mt chui cc cu lnh c vit bng mt ngn nglp trnh(v dngn ngC),thnh mt chng trnh tng ng nhng di dng mt ngn ngmy mi (gi l ngn ngch) v thng l ngn ngcp thp hn, nh hp ng.

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  13/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 13

  Cc trnh bin dch c bn cho ARM Cortex M3o MDK- ARM Microcontroller Development KIT (KEIL C)

  o IAR Embedded Workbench for ARM

  o MicroEJR Java embedded platforms.

  o

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  14/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 14

  6. Mch np.

  C 2 chun np chnh l chun JTAG v chun SWD, ngoi ra cn c thnp qua bootloader ca chnh con ARM.

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  15/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 15

  Probe(JTAG/SWD)

  Note

  I-jet

  Supports all

  ARM7,ARM9,ARM11 andCortex-M/R/A cores.Enables power debugging.

  JTAGjet-Trace

  Supports ETM on all

  ARM7,ARM9,ARM11 andCortex-M/R/A cores.

  JTAGjetSupports allARM7,ARM9,ARM11 and

  Cortex-M/R/A cores.

  J-LinkSupports allARM7,ARM9,ARM11 and

  Cortex-M/R4(F)/A5 cores.

  J-Link UltraSupports power debuggingon Cortex cores.

  J-Trace

  Supports ETM on all

  ARM7, ARM9 and Cortex-M3/M4 cores, and

  JTAG/SWD on the same

 • 7/23/2019 Nhp Mn ARM

  16/16

  Nhp mn ARM Cortex M3 Lp c bn 2013

  Robotech INC ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 16

  cores as J-Link.

  RDI

  Supports RDI (Remote

  Debug Interface) baseddebug probes.

  GDB serverJeeni EPI

  Stellaris FTDI LMI FTDI driver

  Stellaris ICDI

  Macraigor

  OCDemon

  mpDemon, usbDemon,

  usb2Demon, usb2Sprite

  P&E Micro JTAGprobes

  Multilink, Cyclone,OSJTAG

  STMicroelectronics

  ST-LINK V2Supports STM32 devices

  STMicroelectronicsST-LINK

  Supports STM32 devices

  SAM-ICESupports Atmel AT91SAM

  devices

  J-Link Lite LPCEdition

  Supports ARM baseddevices from NXP

  7. Keil C cho ARM

  Ci t Keil C:Chy file ci t Keil C trong CD nh km gio trnh ny, sau khi ci txong chy chng trn Keil C vo menu file chn Licence Management.Chy file keygennh km trong CD, v copy ComputerIDvo CIDcachng trnh keygen, target chn ARM.

  Nhn Generateto key v copy ngc li vo LICbn ca sLicenceManagement v nhn AddLIChon thnh ng k.

  Cch to project vi Keil C:Xem video nh km trong CD gio trnh.

  Chy project mu:

  8. C Bn C trong vi iu khin