of 18 /18
NHẬP MÔN NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC GIẢI PHẪU HỌC

Nhập môn giải phẫu học

Embed Size (px)

Text of Nhập môn giải phẫu học

  • 1. NHP MNGII PHU HC

2. NHP MN GII PHU HC 1- NH NGHA GII PHU HC: L MN KHOA HC NGHIN CU V HNH THI V CU TRC CA C TH. NG THI MIU T C MI LIN QUAN GIA CC B PHN TRONG C TH VI NHAU V GIA CC B PHN TRONG C TH VI MI TRNG.- DANH T GII PHU C NGUN GC T TING HY LP: ANATOMEPHN TCH CT- CN PHN BIT T PHU THUT V GII PHU. PHU TCHTH THUTTRN XC TRONG NGOI KHOA NGHIN CU IU TR 3. NHP MN GII PHU HC2- V TR CA GII PHU HC TRONG Y HC:- L MN C S, NN TNG CC MN HC KHC TRONG Y HC.MN C S:GII PHU- SINH L- M PHI- VI SINH- K SINH- DUC LGII PHU BNH- SINH L BNH- MIN DCHMN LM SNG: NI KHOA- NGOI KHOA- SN KHOA- NHI KHOA- NHIMTAI MI HNG- RNG HM MT- MT 4. NHP CU- NI DUNG: PHU HC3-PHM VI NGHIN MN GII3.1- THEO MC CH NGHIN CU:PHC V CHO Y HCGII PHUTRONG NGHIN CU,Y HCCHN ON, IU TRCHM SCGII PHUGII PHUGII PHU GII PHUGII PHU TH DCM THUTNHN CHNGNHN TRC SO SNHTH THAO - HNH TH -C IM-T L-CHCNNGTM QUI LUT - TM VC CHNG TC -KCH THC -HNH THI TIN HA -T TH-DI CT C -MI TNGC QUAN-TIN HA, QUANVN NGNGUN GC 5. GPH Y HC GPH M THUT 6. GPH NHN CHNG GPH NHN TRC 7. NHP MN GII PHU HC3-PHM VI NGHIN CU- NI DUNG:3.2- THEO MC NGHIN CU: GII PHU HC GII PHU HCANATOMY ANATOMY I THSIU VI- PHN T SIU VI- PHN T VI TH VI THNhn bng mt Nhn bng knh Nhn bng knh Nhn bng knhNhn bng knh Thng, knh lp.Hin vi in tHin vi in t Hin vi quang hc Hin vi quang hc(Sinh hc phn t) (Sinh hc phn t)(M hc) (M hc) 8. GPH I TH GPH VI TH 9. NHP MN GII PHU HC3-PHM VI NGHIN CU- NI DUNG:3.3- THEO PHNG PHP NGHIN CU:1- GPH CHC NNG: KT HP CU TO V CHC NNG C QUAN2- GPH PHT TRIN: - GPH PHI THAI - GPH TR EM - GPH NGI LN ( TRNG THNH) - GPH NGI GI3- GPH H THNG; H TIM MCH, H H HP, H TIU HA4- GPH VNG: CHI TRN, CHI DI, U MT C5- GPH NH KHU; PHC V PHU THUT, CC LP T NNG N SU, T NGOI VO TRONG..6- GPH B MT: HNH TH BN NGOI C TH.7- GPH HNH NH; HNH NH CC C QUAN THNG QUA CC PHNG TIN CHN ON: X. QUANG, MRI, SIU M, NI SOI 10. GPH CHC NNG GPH PHI THAI 11. GPH H THNG 12. GPH NH KHU GPH THEO VNG 13. GPH X. QUANG 14. NHP MN GII PHU HC 4- T TN CHI TIT GII PHU: 4.1- LY TN CC VT TRONG T NHIN: CHO, CI 4.2- LY TN THEO DNG HNH: CHM, C, LI CU, RNG RC4.3- LY TN THEO CHC NNG: C I, C DUI, C KHP4.4- LY TN THEO NNG- SU: - C GP CC NGN SU.- C GAN TAY NNG,- NG MCH CNH TAY SU4.5- LY TN THEO TNG QUAN TRONG KHNG GIAN: DA VO3 MT PHNG VUNG GC NHAU:- NGANG: PHN BIT TRN- DI- NG DC: PHN BIT TRONG- NGOI, PHI TRI- NG NGANG: PHN BIT TRC- SAU 15. NHP MN GII PHU HC TRNSAUTRONG NGOI C R DI T 16. NHP MN GII PHU HC 17. NHP MN GII PHU HCLM SAO H C T T GI I PH U H C?LM SAO H C T T GI I PH U H C?L THUY T:L THUY T: THC TP:THC TP:-HC K CHI TIT -HC K CHI TIT -TRN XC -TRN XC-LIN H TRC QUAN -LIN H TRC QUAN -TRN M HNH -TRN M HNH-SUY LUN LOGIC -SUY LUN LOGIC-TRN TIU BN -TRN TIU BN-SO SNH -SO SNH -LIN H THNG TIN -LIN H THNG TIN-TI HIN TNG TH -TI HIN TNG TH -H THNG KIN THC -H THNG KIN THC-TEST TRC NGHIM -TEST TRC NGHIMP D NG TRN PH U THU TP D NG TRN PH U THU T 18. A. VESSALIUSA. VESSALIUSNH SNG L PNH SNG L PGI II PH U H CGI PH U H CM TM T