19
Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

  • Upload
    ronli

  • View
    106

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BÀI GIẢNG SỐ HỌC 6. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!. KIỂM TRA BÀI CŨ. Bài tập: Viết các tập hợp sau: Ư(6) ; Ư(8); B(4); B(6). Đáp án:. Ư(6) = { ; ; 3; 6}. 1. 2. Ư(8) = { ; ; 4; 8}. 1. 2. B(4) = { ; 4; 8; ; 16; 20; ; 28; …}. 12. 24. 0. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Page 2: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Ư(8) = { ; ; 4; 8}

Ư(6) = { ; ; 3; 6}

B(4) = { ; 4; 8; ; 16; 20; ; 28; …}

B(6) = { ; 6; ; 18; ; 30; 36; …}

Bài tập: Viết các tập hợp sau: Ư(6) ; Ư(8); B(4); B(6)

1

1

2

2

0 12 24

0 12 24

Đáp án:

Page 3: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Các số 1 và 2 vừa là ước của 6,vừa là ước của 8 được gọi là

I. Ước chung

1. Ví dụ:

ước chung của 6 và 8

3. Định nghĩa:

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

2. Kí hiệu:

Tập hợp các ước chung của 6 và 8: ƯC(6, 8)

ƯC(6,8) = {1;2}

Ư(8) = { ; ; 4; 8}

Ư(6) = { ; ; 3; 6}1

1

2

2

1

1

2

2

Tập hợp các ước chung của a và b: ƯC(a, b)

Page 4: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Hãy điền kí hiệu thích hợp vào chỗ có dấu (…) để hoàn thành các kết luận sau.

; ;

* Kết luận:

x ƯC(a, b) nếu a.....x và b .....x

Nếu a x; b x và c x thì x......ƯC(a, b, c)

?1

Khẳng định sau đúng hay sai?

8 ƯC(16; 40) 8 ƯC(32; 28) § S

Page 5: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

II. Bội chung1. Ví dụ:

Các số 0; 12; 24;… vừa là bội của 4, vừa là bội của 6 được gọi là bội chung của 4 và 6

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

2. Kí hiệu:

Tập hợp các bội chung của 4 và 6: BC(4,6)

BC(4;6) = {0;12;24;...}

B(4) = { ; 4; 8; ; 16; 20; ; 28; …}

B(6) = { ; 6; ; 18; ; 30; 36; …}

0 12 24

0 12 24

0 12 24

0 12 24

3. Định nghĩa:

Tập hợp các bội chung của a và b: BC(a, b)

Page 6: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Hãy điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các kết luận sau.

; ;

* Kết luận:

Nếu x a; x b và x c thì x..... BC(a, b, c)

x BC(a, b) nếu x....a và x.... b

… … …

?2

Điền số vào ô vuông để được khẳng định đúng:6 BC(3, )3126

Page 7: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

4

Ư(4)

3

6

Ư(6)

ƯC (4,6)

1

2

III. Chú ý

Định nghĩa: Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.

Kí hiệu: ∩

ƯC(4,6) = Ư(4) ∩ Ư(6) = {1;2}

Ví dụ:

Page 8: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

3

A

4

B

6 A={3;4;6} B = {4;6}

A ∩ B = {4;6} X

ab c

Y

X={a;b} Y = {c}X ∩ Y = ∅

?3 Tìm giao của các tập hợp sau:

Page 9: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Bài tập: Viết các tập hợp

a)Ư(6) ; Ư(9) ; ƯC(6,9)

b) Ư(7) ; Ư(8) ; ƯC(7,8)

c)ƯC(4,6,8)

Page 10: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Bài tập: Viết các tập hợp

a) Ư(6)={1;2;3;6}; Ư(9) ={1;3;9}

ƯC(6,9) = {1;3}

b) Ư(7)={1;7}; Ư(8) ={1;2;4;8}

ƯC(7,8) = {1}

c)ƯC(4,6,8)={1;2}

Page 11: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thì món quà không hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây.

Page 12: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Hộp quà màu vàngKhẳng định sau đúng hay sai:

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố còn N là tập hợp các số tự nhiên. Khi đó giao của hai tập hợp P và N là tập hợp P.

ĐúngĐúng SaiSai

0123456789101112131415

Page 13: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Hộp quà màu xanh

Nếu A là tập hợp các học sinh nam còn C là tập hợp các học sinh nữ của lớp 6B thì giao của hai tập hợp A và C là tập hợp gồm tất cả các học sinh của lớp 6B.

SaiSaiĐúngĐúng

0123456789101112131415

Page 14: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Hộp quà màu Tím

ĐúngĐúng SaiSai

0123456789101112131415Gọi M là giao của hai tập hợp A=B (6) và B = B(9). Khi đó các phần tử của M vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập B.

Page 15: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Phần thưởng là:điểm 10

Page 16: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Phần thưởng là:Một tràng pháo tay!

Page 17: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

Rất tiếc, bạn sai rồi !

Page 18: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

x ∈ ƯC (a,b,c)a∶ x, b∶ x, c∶ x ƯC:

A∩B ={Tập hợp các phần tử chung của A và B}

x∶

ax∶bx∶ c

BC: x ∈ BC (a,b,c)

Page 19: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!

Trường THCS Triệu Vân GV: Nguyễn Thị Khả Ái Năm học: 2011 - 2012

1. Làm các bài tập: 134; 135; 136 - SGK.2. Các bài tập SBT trong phần ƯC - BC