Click here to load reader

Niemiecki w 1 Miesiąc - E-book

 • View
  23

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jak Mówić Po Niemiecku. Wzory Dialogów Do Matury i Egzaminów

Text of Niemiecki w 1 Miesiąc - E-book

 • Alfabet niemiecki

  Alfabet niemiecki skada si z dwudziestu szeciu liter. Suchaj i powtarzaj:

  a [a:] b [be:] c [tse:] d [de:] e [e:] f [ef] g [ge:]

  h [ha:] i [i:] j [jot] k [ka:] l [el] m [em] n [en]

  o [o:] p [pe:] q [ku:] r [er] s [es] [es tset] t [te:]

  u [u:] v [fau] w [ve:] x [iks] y [ypsilon] z [tset]

  W alfabecie niemieckim wystpuje kilka liter nieznanych w jzyku polskim. S tosamogoski przegosowe zwane umlautami , , oraz litera , ktr naleyczyta jak polskie syczce s.Cech charakterystyczn jzyka niemieckiego jest obecno w nim dwugosek,zwanych inaczej dyftongami oraz pocze spgoskowych. Oto najczciejspotykane kombinacje samogosek i spgosek:

  samogoski au zblione w wymowie do polskiego a (jak w sowie paka) u i eu brzmi podobnie jak polskie oj (jak w sowie wojsko) ei i ai zblione w wymowie do polskiego aj (jak w sowie bajka) ie brzmi jak wyduone polskie ispgoskichpfsch brzmi jak polskie szsp i st na pocztku wyrazu brzmi jak polskie szp i szt tz brzmi jak polskie cPodstawowe wyjanienia dotyczce zawartoci sownikowej ksiki Proponowane w tym kursie tumaczenia uwzgldniaj kontekst wypowiedzi.

  Rzeczowniki: W sowniczkach zamieszczonych pod dialogami podajemy formliczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika oraz jego rodzajnik okrelony w liczbiepojedynczej. Jeli rodzajnik ujty jest w nawias, np. (das) Deutschland Niem-cy, oznacza to, e dany rzeczownik zazwyczaj wystpuje bez rodzajnika. Formliczby mnogiej sygnalizujemy za pomoc umieszczonej przy rzeczowniku i po-przedzonej mylnikiem kocwki, ktr naley doda do formy liczby pojedyn-czej tego rzeczownika. Czasami zdarza si, e w penym brzmieniu podajemyobydwie formy rzeczownika. Dzieje si tak w wypadku rzeczownikw, ktrychliczba mnoga rni si od liczby pojedynczej obecnoci powstaego przegosu,np. der Mann, Mnner mczyzna. Form liczby mnogiej rzeczownikw zo-onych podajemy, zamieszczajc przy rzeczowniku tylko t cz wyrazu, ktraulega zmianie. Piszemy wic das Krankenhaus, -huser szpital zamiastKrankenhuser. Brak kocwki po mylniku oznacza, e forma liczby pojedyn-czej i mnogiej danego rzeczownika jest identyczna, np. der Vermieter, - (liczbamnoga brzmi rwnie Vermieter). Jeli za przy rzeczowniku nie ma ani mylni-ka, ani kocwki, naley przyj, e forma liczby mnogiej albo nie istnieje, alboma odmienne znaczenie.

  Czasowniki: Czasowniki podajemy w bezokoliczniku.Wyjtek stanowi pierwszerozdziay, w ktrych tumaczymy formy koniugacyjne nowych czasownikw.

  Przymiotniki / przyswki: Zazwyczaj podajemy tylko znaczenie przymiotniko-we wyrazu. Wyjtek stanowi te wyrazy, w wypadku ktrych znajomo znacze-nia przyswkowego jest konieczna ze wzgldu na kontekst, np. gut znaczy mo-e dobry lub dobrze.

  poczatek-q4.qxd 29.1.07 14:50 Page okl/2

 • Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragmentpenej wersji caej publikacji.

  Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.

  Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na ktrym monanaby niniejszy tytu w penej wersji. Zabronione sjakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej od-sprzeday, zgodnie z regulaminem serwisu.

  Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.

 • drei 3

  Charakterystyka kursu Niemiecki w jeden miesic to ekspresowy kurs jzykowy dla po-cztkujcych, umoliwiajcy szybkie poznanie lub przypomnieniesobie podstaw jzyka niemieckiego. Szczeglny nacisk pooonyzosta na uczenie si lub doskonalenie jzyka mwionego z mylo uywaniu go w sytuacjach ycia codziennego, w tym podczas po-bytu za granic.Podczas caego kursu poznawa bdziesz kolejne fragmenty opo-wieci o yciu kilku osb, ktre spotykaj si przy okazji rejsu poRenie. Przysuchujc si rozmowom bohaterw historii, nauczyszsi rozumie niemiecki jzyk mwiony. Poza tym zapoznasz siz najwaniejszymi problemami gramatycznymi lub szybko je sobiepowtrzysz.Aby wzbogaci swoje sownictwo, signiesz po wyrae-nia, ktrych znajomo pozwoli ci czu si pewniej w rnych sytu-acjach ycia codziennego w krajach niemieckojzycznych. Cieka-wostki o ludziach i obyczajach tych krajw znajdziesz w ramkachz informacjami kulturowymi.Dotarszy do koca rozdziau, z pewno-ci bdziesz umia zastosowa w praktyce to, czego si nauczy-e. Na kocu ksiki znajdziesz tumaczenia dialogw, klucz dowicze, sownik oraz list czasownikw.Jak korzysta z kursu Zapoznaj si dokadnie z kadym kolejnym rozdziaem podrcz-

  nika. Wysuchaj kilkakrotnie materiau nagranego na kaset -najpierw bez zagldania do ksiki, nastpnie ledzc jego tekstw podrczniku. Pniej zapoznaj si ze szczegowymi obja-nieniami sw i zwrotw oraz konstrukcji gramatycznych. Gdynagrany tekst nie bdzie mia ju dla ciebie adnych tajemnic,zatrzymuj magnetofon po kadej kwestii i powtarzaj je ze suchu,zwracajc szczegln uwag na wymow i intonacj. Wreszciewykonaj wiczenia utrwalajce, a na zakoczenie rozdziau wi-czenia sprawdzajce i fonetyczne.

  Nawet jeli nie zrozumiesz wszystkiego dokadnie, nie poddawajsi. Z upywem czasu, dziki powtrkom, materia jzykowy za-cznie ci si ukada w gowie.

  Ucz si regularnie. Da to lepszy efekt ni dugie siedzenie nadksik raz na jaki czas.Codzienna nauka jzyka przez 20 mi-nut jest najbardziej skuteczna.Jeeli zaley ci na szybszym tem-pie nauki (wszak tytu kursu brzmi Niemiecki w jeden miesic!),moesz takie dwudziestominutowe sesje odbywa parokrotniew cigu dnia. Zaley to przede wszystkim od twojej motywacji.

  Struktura kursu Kurs skada si z 9 rozdziaw. Kady rozdzia tworz trzy lekcje (a,b, c), po ktrych zamieszczamy wskazwki fonetyczne i wiczenia.

  Witamy!

  poczatek-q4.qxd 29.1.07 14:50 Page 3

 • 4 vier

  Struktura lekcji

  Zapoznaj si ze wstpem do kadego dialogu.Nastpnie wysuchajtego dialogu przynajmniej dwa razy bez spogldania do ksiki.Suchajc go po raz trzeci, led zamieszczony w ksice tekst.

  W tym miejscu tumaczymy sowa i wyraenia, ktre pojawiy siw dialogu. Brak ktrego ze sw na licie oznacza, e najprawdo-podobniej wystpio ono we wczeniejszej jednostce.W takiej sytu-acji zajrzyj do sownika zamieszczonego na kocu ksiki.

  Jzyk przypomina ukadank rwnie skada si z czci, ktrenaley odpowiednio do siebie dopasowa.Pod tym symbolem znaj-dziesz objanienia regu gramatycznych.

  Tym symbolem zaznaczamy miejsca, w ktrych podajemy wyrae-nia zaczerpnite z ycia codziennego. Ich znajomo pozwoli ciczu si pewniej w kraju niemieckojzycznym. Suchajc tych wyra-e, patrz do ksiki. Gdy si z nimi zapoznasz, zamknij ksiki sprbuj powtrzy je gono.

  Nareszcie masz szans sprawdzi, czego si nauczye. Pisemnei ustne wykonywanie wicze to jednak nie tylko sprawdzian, aletake skuteczny sposb na udoskonalanie znajomoci jzyka nie-mieckiego.

  Obok tego symbolu znajdziesz informacje o krajach niemieckoj-zycznych.

  Czas udoskonali wymow. Zanim wykonasz wiczenia nagrane nakasecie, przeczytaj wskazwki fonetyczne i proponowane przykady.

  Powodzenia i dobrej zabawy!

  Ten znak informuje, e dany materia znajdziesz na kasecie.Nagranie zaczyna si od alfabetu niemieckiego. Powtrz parrazy kad liter (patrz wewntrzna strona okadki), a nastp-nie rozpocznij przerabianie kolejnych lekcji. Po kadym dialoguusyszysz wyraenia z ycia codziennego w dwch wersjach:polskiej i niemieckiej. Przerwy pozwol ci bez popiechu, sa-modzielnie powtrzy wyraenia niemieckie. Jeli na pocztkubdziesz potrzebowa wicej czasu, wcz pauz.Kad lekcjzamykaj wiczenia fonetyczne.Wskazwki dotyczce wymo-wy nagrane zostay w jzyku polskim, natomiast przykady -w jzyku niemieckim.Wyraenia te powtrz kilka razy.

  poczatek-q4.qxd 29.1.07 14:50 Page 4

 • fnf 5

  1 1a Propozycja . . . . . . . . . 8 Zaimki osobowe . . . . . . . . . . . . 9

  Forma zwracania si do osb . . . 9

  Formy czasownikw w czasie

  teraniejszym . . . . . . . . . . . . . 10

  Niemcy Wschodnie i Niemcy

  Zachodnie . . . . . . . . . . . . . . . 12

  1b Zmartwiona matka . . . . . . . . . . 13

  Czasownik sein . . . . . . . . . . . . 14

  Rzeczowniki w mianowniku: ich

  rodzajniki, rodzaje i liczby. . . . 15

  Anglicyzmy w jzyku

  niemieckim . . . . . . . . . . . . . . . 17

  1c Witamy na pokadzie! . . . . . . 18

  Przeksztacenia samogoskowe

  w czasownikach w czasie

  teraniejszym . . . . . . . . . . . . . 19

  Liczebniki 1-25 . . . . . . . . . . . . 20

  Styl oficjalny i potoczny

  w kontaktach towarzyskich . . . 21

  Fonetyka . . . . . . . . . . . . . . . 22

  2 2a Ale tu mio! . . . . . . . . 23 Rzeczowniki w bierniku . . . . . . 24

  Czasownik haben . . . . . . . . . . 25

  Przyimki wymagajce

  rzeczownikw w formie

  biernika . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Zaimki (II) osobowe

  w bierniku . . . . . . . . . . . . . . . 26

  wiadomo ekologiczna . . . . 27

  2b Dostawa . . . . . . . . . . 28 Szyk wyrazw w zdaniu . . . . . 29

  Czasownik wissen . . . . . . . . . 30

  Banki, oszczdnoci

  i poyczki . . . . . . . . . . . . . . . 31

  2c Ten straszny Polak . . . . . . . . . . . . 32

  Czas przeszy zoony. . . . . . . 33

  Szyk wyrazw w zdaniu (II) . . . 34

  Saksonia i inne landy . . . . . . . 35

  Fonetyka . . . . . . . . . . . . . . . 36

  3 3a Wicej informacji . . . 37 Czasowniki modalne: drfen,

  knnen, mgen, mssen,

  sollen, wollen . . . . . . . . . . . . . 38

  Partykuy: aber, denn, doch,

  mal, ja . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Wyraenie es gibt . . . . . . . . . . 40

  Posiki . . . . . . . . . . . . . . . 41

  3b Cudowna rzeka . . . . 40 Dopenienia: blisze w bierniku,

  dalsze w celowniku . . . . . . . . . 43

  Formy rodzajnikw

  w celowniku . . . . . . . . . . . . . . . 44

  Czasowniki wymagajce