Nietzsche en Boeddha - Nietzsche and Buddha

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • This article was downloaded by: [York University Libraries]On: 11 November 2014, At: 21:16Publisher: RoutledgeInforma Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH,UK

  Bijdragen: International Journalfor Philosophy and TheologyPublication details, including instructions for authorsand subscription information:http://www.tandfonline.com/loi/rjpt19

  EEN KRITISCHE VERGELIJKINGVAN TWEE LEVENSFILOSOFIENBART ENGELEN aa Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U.LeuvenPublished online: 26 Apr 2013.

  To cite this article: BART ENGELEN (2006) EEN KRITISCHE VERGELIJKING VAN TWEELEVENSFILOSOFIEN, Bijdragen: International Journal for Philosophy and Theology,67:3, 288-308

  To link to this article: http://dx.doi.org/10.2143/BIJ.67.3.2017727

  PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

  Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all theinformation (the Content) contained in the publications on our platform.However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make norepresentations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness,or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and viewsexpressed in this publication are the opinions and views of the authors, andare not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of theContent should not be relied upon and should be independently verified withprimary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for anylosses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages,and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly orindirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of theContent.

  This article may be used for research, teaching, and private study purposes.Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan,

  http://www.tandfonline.com/loi/rjpt19http://dx.doi.org/10.2143/BIJ.67.3.2017727

 • sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone isexpressly forbidden. Terms & Conditions of access and use can be found athttp://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions

  Dow

  nloa

  ded

  by [

  Yor

  k U

  nive

  rsity

  Lib

  rari

  es]

  at 2

  1:16

  11

  Nov

  embe

  r 20

  14

  http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions

 • Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology 67(3), 288-308. doi: 10.2143/BIJ.67.3.2017727 2006 by Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology. All rights reserved.

  NIETZSCHE EN BOEDDHA

  BEN KRITISCHE VERGELUKING VAN TWEELEVENSALOSOAEEN

  BART ENGELEN

  "Ich konnte der Buddha Europas werden: was freilich ein Gegenstiick zurn indischen wiire"

  (Nietzsche, Colli & Montinari 1967-1995: Vll, I; 4 [2])

  In bet werk van Friedrich Nietzsche komen heel wat citaten voor die impliciet of expliciet handelen over Boeddha of bet boeddhisme. Net zoals bij andere thema's uit zijn werk, blijken zijn opmerkingen ambigu of zelfs contradicto-risch te zijn. Om wat meer duidelijkheid te creeren, geef ik in bet eerste deel van dit artikel een algemene interpretatie van Nietzsches waardering van bet boeddhisme. Vervolgens werk ik dit verder uit met behulp van een grondige analyse van zijn werk 'Die frohliche Wissenschaft'. Hieruit blijkt dat Nietzsche enerzijds een zekere sympathie heeft voor bet boeddhisme, maar bet ander-zijds toch sterk bekritiseert (tweede deel). Ik probeer bier eveneens aan te tonen dat Nietzsche de boeddhistische leerstellingen niet altijd juist heeft gei"nterpre-teerd. Op die manier wordt duidelijk in bet derde en laatste deel dat Nietzsche, in zijn strijd tegen een vermeend boeddhisme, erg dicht komt bij bet eigenlijke boeddhisme (Morrison 1999, 63; Vink 1990, 128).

  1. Algemene vergelijking van de filosofieen van Nietzsche en bet boeddhisme

  De meest gangbare lezing van de filosofieen van Nietzsche en bet boeddhisme plaatstdezetegenoverelkaar(Morrison 1999, 7-21; Russell1990, 737-739)1.

  1 Een vergelijking tussen de filosofieen van Nietzsche en het boeddhisme is echter niet vanzelf-sprekend. Terwijl Nietzsches werk gekenmerkt wordt door allerlei ambigu"iteiten en contradicties, bestaat ook het boeddhisme niet uit een homogeen geheel van leerstellingen. Zo zijn er verschillende boeddhistische stromingen, waaronder de Theravada-stroming, die stelt dat slechts enkele monniken de verlossing kunnen bereiken, en de Mahayana-stroming, die stelt dat iedereen bevrijd kan worden

  Dow

  nloa

  ded

  by [

  Yor

  k U

  nive

  rsity

  Lib

  rari

  es]

  at 2

  1:16

  11

  Nov

  embe

  r 20

  14

 • Bart Engelen 289

  Het boeddhisme is een religie die streeft naar het uitschakelen van het wereldse lijden door het nirvana te bereiken. Een dergelijke verwerping van het leven als lijden vormt een negatief ideaal. Nietzsche zou dan het tegendeel verdedi-gen, namelijk dat het lijden op geen enkele manier kan of moet uitgeschakeld worden. Hij omhelst een positief ideaal van een vreugdevol "Ja zum Leben" dat het leven als lijden bevestigt en zelfs wil. Zo omschrijft Nietzsche het boeddhisme als een negatie van de wil (GT 7) en een verlangen naar het Niets (GT 21). Op meerdere plaatsen verwerpt hij inderdaad een dergelijke esca-pistische levenshouding (Morrison, 1999, 24). Maar Nietzsches waardering van het boeddhisme is meer ambigu dan deze interpretatie suggereert. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat het boeddhisme weliswaar gegroeid is vanuit een afkeer van het leven, maar toch superieur is aan het christendom, omdat het geen beroep doet op een moraal die gebaseerd is op een Godsgeloof (M 96). Deze ambigu"iteit wordt bondig uitgedrukt in het postuum gepubliceerde ope-ningscitaat. Enerzijds vergelijkt Nietzsche hier zijn eigen rol in de Europese cultuur met die van Boeddha in de Indiase cultuur. In zijn tijd kwam Boeddha op tegen de filosofie van de Veda's, die de nadruk legde op het permanente karakter van de metafysische werkelijkheid en deze als enige realiteit aannam. Terwijl de Veda's de individuele ziel (atman) gelijk stelden aan de kosmische ziel (brahman), verschoof Boeddha de aandacht naar de veranderlijke wer-kelijkheid waarin wij allemaalleven: "we who were created by that Brahma, we have come hither all impermanent, transient, unstable, short-lived, desti-ned to pass away"2 Zo kwam ook Nietzsche op tegen het wereldbeeld van Plato en het christendom, waar de nadruk lag op de blijvende metafysische werkelijkheid. Nietzsches aankondiging van de dood van God moet begrepen worden als een verwerping van deze transcendente wereld ten voordele van de immanente wereld, die niets anders is dan een eeuwig vervloeien van ver-schijnselen.

  (Harvey 2000, 123). Zoals hieronder nog wordt verduidelijkt, staat de Theravada-traditie eerder nega-tief ten opzichte van het Ieven hier op aarde, in tegenstelling tot de Mahayana-traditie die het alom-tegenwoordige lijden in dit Ieven wil confronteren (Vink 1987, 123). Door zoveel mogelijk terug te grijpen naar de basisteksten uit het boeddhisme, probeer ik zo dicht mogelijk bij de leerstellingen van de stichter van het boeddhisme te blijven. Siddharta Gautarna Shakya Muni leefde in de zesde en vijfde eeuw voor Christus en is later bekend geworden als (de eerste) Boeddha. Ik concentreer me dus vooral op zijn vier Edele Waarheden die de oorspronkelijke basis vormen van aile latere boeddhistische stro-mingen (Dessein & Heirman 1999, 89-93; Harvey 1990, 47-72; Williams & Tribe 2000, 41-55). Aan-gezien deze Edele Waarheden ook aan de grondslag lagen van de oorspronkelijke boeddhistische moraal, probeer ik rnij ook dit vlak te concentreren op de elementen die de verschillende stromingen gemeenschappelijk hebben (Harvey 2000, 31-39).

  2 Patika Suttanta, 17 (Mistry 1981, 41).

  Dow

  nloa

  ded

  by [

  Yor

  k U

  nive

  rsity

  Lib

  rari

  es]

  at 2

  1:16

  11

  Nov

  embe

  r 20

  14

 • 290 Nietzsche en Boeddha

  Anderzijds wilde Nietzsche een tegenhanger zijn van de Indiase Boeddha. In tegenstelling tot Boeddha, die streefde naar de opheffmg van bet lijden, wil hij komen tot een vreugdevol beamen van dat lijden. Tegenover de waardering voor Boeddha, die reeds lang voor Christus bet geloof in een God had verlo-ren (GM ill 27), staat dus Nietzsches kritiek op Boeddha, die niet kon komen tot een affirmatie van bet Ieven (GM I 6, IT 21). Deze ambigulteit komt vaak expliciet naar voren (A 20).

  Mit meiner Verurtheilung des Christenthums mochte ich kein Unrecht gegen eine ver-wandte Religion begangen habe, die der Zahl der Bekenner nach sogar iiberwiegt, gegen den Buddhismus. Beide gehOren als nihilistische Religionen zusammen - sie sind deca-dence-Religionen- beide sind von einander in der merkwiirdigsten Weise getrennt. ( ... ). Der Buddhismus ist hundert Mal realistischer als das Christenthum- ( ... ) der Begriff 'Gott' ist bereits abgethan, als er kommt. Der Buddhismus ist die einzige eigentlich posi-tivistische Religion, die uns die Geschichte zeigt, auch noch in seiner Erkenntnisstheorie (einem strengen Phlinomenalismus- ), er sagt nicht mehr 'Kampf gegen Sunde', sondem, ganz der Wirklichkeit das Recht gebend, 'Kampf gegen das Leiden'.

  Enerzijds verwerpt Nietzsche bet boeddhisme, omdat bet nihilistisch is (Loy 1996, 37). Het streeft naar bet nirvana, dat doorgaans wordt vertaald en geiil-terpreteerd als bet Niets. Anderzijds Iooft hij die aspecten waarin bet boeddhisme verschilt van bet christendom (Frazier 1974, 146; Rudolph 1969, 38).

  2. Vergelijking van de filosofieen van Nietzsche en bet boeddhisme