Nói Chuyện Cờ Bạc

Embed Size (px)

Text of Nói Chuyện Cờ Bạc

 • Tr Em v C BcMt cuc nghin cu quc gia mi y c lng l c gn 70 phn trm cc em thiu nin Hoa K tui t 14 ti 19 chi c bc trong nm qua. Cc em t tin nh c trong tr chi poker, th thao, x s v nhiu tr chi khc nhau.

  Cc bn tr chi c bc gn nh bng vi ngi ln nhng chi cc tr chi khc. Sau y l mt s phc ho nhanh v vic chi c bc ca thiu nin: Hai hc sinh chi bng r trong phng tp th

  thao sau gi hc nh c mt la cho ai ghi bn thng c ba im u tin.

  Mt em hc lp 10 thnh lp mt nhm nh c cho nhng ngi c v bng bu dc.

  Mt em hc lp cui cng ca trung hc dng th tn dng ca cha m mnh nh bc trn mng.

  Cc hc sinh chi bi poker vo cc m Th By n tin penny hoc mt s tin ln hn.

  Mt em hc lp tm tm cch mua v x s bng s tin thi li sau khi mua mt pint kem ti mt tim tp ho a phng.

  Cc em mi hai tui nh c vi bn mnh trn cc tr chi video.

  Mt nhm cc em hc sinh lp cui ca trung hc li xe ti mt sng bi hy vng l s ln vo c bt k n s gii hn ca tui tc.

  C B

  C

  Ni Chuyn vi Tr Em

  vC Bc

  Vic Ni Chuyn vi Tr Em v C Bc c pht trin sau khi tham kho vi Phn Ban v Nghin Ngp ti Cambridge Health Alliance, mt chi nhnh ging dy ca Trng i Hc Y Khoa Harvard.

  Trung Tm Quc Gia v Chi C Bc C Trch Nhim 1299 Pennsylvania Avenue, NWSuite 1175Washington, DC 20004202-552-2689www.ncrg.org

  2008 National Center for Responsible Gaming. Bo lu mi quyn.

  Ti Sao Cc Bn Tr Li Thch Chi C Bc?Cc bn tr chi c bc v mt s l do ging nh ca ngi ln. Cc em ham vui v mun c tin. Mt s khc bit ng ch l cc thanh thiu nin so vi ngi ln thch mn l do chi c bc giao thip vi bn b. Cc hot ng liu lnh v ho hng thng thu ht cc em thiu nin.

  Ti Sao Cc Bn Tr Li Gp Cc Vn Nn V C Bc?Cc cuc nghin cu cho thy trong khong t 2 ti 7 phn trm cc bn tr tri qua s nghin ngp bi bc, so vi khong 1 phn trm ni nhng ngi ln. c lng t 6 ti 15 phn trm cc bn tr gp cc vn nn v c bc t nghim trng hn, trong khi t 2 ti 3 phn trm s ngi ln ri vo hng mc .

  Cc cu trai c khuynh hng vng phi nn bi bc nhiu hn l cc c gi. Mc d c v nh y l mt vn mi, mc vn nn v c bc thuc gii tr khng thay i nhiu trong 25 nm qua.

  C Cc Du Hiu Cnh Bo No Khng?Cc du hiu c th c ghi nhn nhiu nht v cc vn nn trong vng gii tr l: Mt trng thi u un hoc cm thy lo u. Cc

  bn tr cho cc nh nghin cu bit l vic chi c bc lm vi i cm gic b v hoc bun nn. Mi quan h gia cc vn nn v tm l v chi c bc qu ny rt quan trng. Mt cuc nghin cu trn ton quc mi y trong s nhng ngi ln nghin ngp v c bc, khong 75 phn trm l tri qua cc vn v sc kho tm thn khc trc khi cc vn nn c bc ca h xut hin.

  n cp tin.

  Mang v bn tm n iu g . Cc bn tr c th l l vi cng vic nh v cc bi tp ca nh trng.

  Tuy nhin, nn nh l tt c cc hnh vi ny c th cho thy nhng kh khn khc nh vic s dng ru v ma tu.

  Tn im hnh nh: 2009 iStockphoto.com/eyecrave

  Tn im hnh nh 2009 iStockphoto.com/manley620

 • YOU CAN

  Cc Bc Cha M C Th Lm c iu G?Cuc nghin cu cho thy cha m c kh nng to s khc bit v cch con em ca h p ng cc hot ng liu lnh nh th no. Khi c hi, a s tr em ni rng cha hoc m ca cc em l ngi cc em tn trng nhiu nht.

  Cc nh nghin cu ni sau y l nhng phng cch tt nht lo li gii tr cho khi vng vo cc hnh vi liu lnh:

  Bt u smng i cho n khi cc em thiu nin ni v bi bc hoc cc hnh vi liu lnh khc. Cc em thng bt u chi bi bc trong thi gian cn hc trung hc. Cc phng cch dy d ca cha m thng hu hiu nht nu bt u trong khong tui thiu nin, t 9 ti 13 tui.

  Lng ngheNu con em qu v khng ngh l mnh c cha m ti, cc em s khng n vi qu v nu c cc nghi vn hoc vn hc ba. Vic to ra mt mi trng ci m i thoi s gip qu v hiu c nhng g din ra trong i sng ca cc em. V chng ta bit rng s ng cc bn tr bt u chi c bc, trc tin bng cch hi, Th th, cc em hin ang chi loi c bc no?

  T gio dc cho bn thn v con em ca mnh v nn bi bcTm hiu v lut php tiu bang ca qu v theo nghim cm cc tr v thnh nin v vic t tin nh c. a s cc tiu bang i hi nhng ngi chi c bc phi t 21 tui tr ln. Tm hiu v lut php chi phi vic ua nga ti a phng, cc sng bi v snh ng chi bingo. a s cc c s chi bi bc rt nghim ngt v tr v thnh nin.

  Trong khi cc iu khon v php l c t ra ngn nga vic chi bi bc trn mng m di tui v thnh nin, cc c hi chi bi bc vn tn ti, v vic tip cn d dng vi Internet t ra mt mi him ho cho cc bn tr. Hy theo di cc hot ng trn Internet ca con em qu v v cc giao dch ti chnh trn mng.

  Tm cc c hi bn v nhng ri ro trong vic chi bi bcLn ti khi qu v xem mt bo co trn tin tc v ngi trng x s hoc mt ngi thng gii ln ti mt sng bi, hy dng c hi ny ni chuyn vi con em mnh v thc t ca s may ri. Cc bn tr cn bit rng rt kh m thng. Vic dy cho con em qu v v t l thng thua s cho cc em cc kh c i n cc quyt nh tt hn khi phi ng u p lc ca bn b trong vic chi bi.

  Bit c hnh vi no l bnh thngMt thanh thiu nin trung bnh th bc ng, hung hn v khng n nh v xc cm hn l mt ngi ln trung bnh. Cc thanh thiu nin thch liu lnh. Cc em phn ng mnh m i vi s cng thng v d chu nh hng vi p lc bn b. Cc em c khuynh hng coi trng vic c li ngn hn trc mt v coi thng cc hu qu v di hn ca nhng iu m cc em lm.

  t ra cc iu lCuc nghin cu r rng. Cc gia nh c nhng iu l c th, trc sau nh mt v hp l c t vn hn v cc hnh vi liu lnh. Phi chc chn rng con em ca mnh hiu s quan tm ca qu v v cc iu l v vic chi bi bc.

  Theo di cc hot ng ca con em mnhBit c con em mnh ang u. Bit cc bn b ca chng. Nhng c trnh ng lm cho cc em cm thy b kim sot. Cuc nghin cu cho thy rng thanh thiu nin no cm thy b cha m kim sot rt c th tham gia vo cc hot ng liu lnh nhiu hn. Qu v c th tm hiu thm v nhng iu m cc em lm nu cc em tin cy ni qu v. Cc ba n gia nh l mt phng cch rt tt gi lin lc vi con em qu v v

  YOU CANphng cch rt tt gi lin lc vi con em qu v v

  YOU CANYOU CANcc hot ng hng ngy ca em.YOU CAN

  Hy tham giaS tham gia ca cha m l mt trong cc yu t c th gi cho thanh thiu nin khi tham gia vo cc hnh vi liu lnh. Th d, cc bn tr cho bit rng mnh chi nh bi v cc tr chi khc n tin trng. C l qu v nn yu cu cc gio vin v cc c vn nh trng d chng v cc hot ng ny. Hoc, qu v c th khuyn khch cc gio vin cho vo bi hc v xc sut v s ngu nhin trong cc lp ton. Cc ngun ti nguyn thm cc b mn ny vo hc trnh hin c ti www.ncrg.org.

  Gip cho con em mnh pht trin cc k nng khc phcVic chi bi bc thng l mt th d v mt sch lc ng u thiu khn ngoan dng thot ra khi vn nn hoc cm gic au bun. Cc sch lc ng u c hiu qu c th thay th cc hnh vi lnh mnh cho cc hnh vi khng lnh mnh. Cc sch lc ny ch trng n vic gii quyt cc vn tim tng thay v che y hoc trnh n chng.

  Hiu vai tr ca gia nhNhiu em thiu nin chi c bc qu cho cc nh nghin cu bit tri nghim u tin ca cc em v vic chi c bc xy ra vi cc thnh vin trong gia nh. Thc t l, cuc nghin cu cho thy mt s lin kt gia vic chi c bc ca thanh thiu nin v qu trnh trong gia nh v nn c bc. Hy ngh v thi ca qu v i vi c bc nh th no v hnh vi chi c bc ca bn thn qu v c th nh hng ti con em ca mnh nh th no. Phi cn thn ng gy s ng nhn. Th d, hy suy ngh k trc khi sai con em thiu nin ca mnh i mua mt v x s, hoc trc khi qu v a con mnh ti mt snh

  YOU CANs, hoc trc khi qu v a con mnh ti mt snh

  YOU CANYOU CANng chi bingo.YOU CAN

  Qu V Tm S Gip Chuyn Mn u? Tm mt nhn vin y t c giy php hnh ngh hoc c chng nhn. Cc nhn vin ny bao gm cc tm l gia, bc s tm thn, cc c vn v nhn vin lm vic x hi. Tm ngi no chuyn v tr em v thanh thiu nin. Con em qu v s c nh gi v mt lot cc vn . Th d, con em qu v c th tm cch thot ra khi cm gic bun nn qua vic chi c bc. Tht kh m gii quyt cho hnh vi chi c bc nu khng c gii quyt v s bun nn. Cc ngun gii thiu tt bao gm nhn vin bn bo him sc kho ca qu v, bc s nhi khoa v ban y t ca tiu bang qu v. Vic phc hi cho khi b nghin ngp v c bc l iu c th thc hin c.

  Bit Thm Cc Ngun Ti Nguyn KhcTrung Tm Quc Gia v c Chi C Bc c Trch Nhim cng hin mt phn trong trang mng ca h (www.ncrg.org) chuyn cc ngun ti nguyn n cho cc bc cha m c quan tm v nn chi c bc ca thiu nin.

  HELPNu qu v hoc mt ngi no m qu v bit gp vn v c bc, hy gi ng dy tr gip v vn nn c bc quc gia ti s 1-800-522-4700.