NOM Jaarverslag 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of NOM Jaarverslag 2014

 • NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 20RSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAAM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JANV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 20RSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAAM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JANV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 20RSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAAM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JANV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 20RSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAAM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JANV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 20RSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAAM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JANV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 20RSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAAM JAARVERSLAG 2014 NV NOM JAARVERSLAG 2014 NV

  JAA

  RV

  ER

  SLA

  G 2

  014

 • Verslag over het veertigste boekjaar1 januari 2014 t/m 31 december 2014

  Publicatiedatum: 19 juni 2015

  N.V. NOMInvesterings- en Ontwikkelingsmaatschappij

  voor Noord-Nederland www.nom.nl

 • Personalia 4 1. Verslag van de Raad van Commissarissen 5 2. Verslag van de directie 8 2.1 Ontwikkelingen in 2014 8 2.2 Toekomst 9 2.3 Duurzaamheid 10 3. Organisatieprofiel 12 3.1 Algemeen 12 3.2 Organisatiestructuur 16 3.3 Personeel 17 3.4 Organisatorische wijzigingen 19 3.5 Ethiek en integriteit 19 3.6 Commitering aan externe initiatieven 194. Waardeketen 21 4.1 NOM Finance 21 4.2 NOM Foreign Direct Investment 24 4.3 NOM Business Development 26 4.4 Significante wijzigingen in waardeketen 265. Belanghebbenden 286. Toelichting behorende tot het jaarverslag 34 6.1 Doel verslag 34 6.2 Proces bepaling inhoud 34 6.3 Materile aspecten 36 6.4 Afbakening 38 6.5 Verslaggevingsbeleid 397. Realisatie 42 7.1 NOM Algemeen 42 7.1.1 Financile positie NOM 42 7.1.2 Eigen Duurzaamheidsresultaten 44 7.2 NOM Finance 49 7.3 NOM Foreign Direct Investment 57 7.4 NOM Business Development 62 7.4.1 Flinc NXT 66 7.4.2 Innovatiefonds 688. Governance 699. Jaarrekening 7310. Overige gegevens 117 Bijlagen 119 Bijlage 1 Verklarende woordenlijst 120 Bijlage 2 GRI inhoudsopgave 124 Bijlage 3 Participaties en leningen 128 Bijlage 4 Profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen 139 Bijlage 5 Profielschets van de directie 141

  Inhoudsopgave

  3

 • Raad van Commissarissen

  Prof. dr. ir. R. Rabbinge (voorzitter) Mr. H. Bosma Drs. J. Kruse A.M.J. Vogd J.E. de Vries

  Managementteam

  Drs. S. Jansen, directeur Mr. G. Buiter, plv. directeur, manager NOM Finance Ir. S. Oosterhof, manager Foreign Direct Investment en Business Development

  Medewerkers

  Gemiddeld bedroeg het aantal medewerkers in 2014: 36,8 (2013: 39,3)

  Personalia

  4

 • 2014 is een succesvol jaar geweest voor de NOM met een positief financieel resultaat van 9,0 miljoen. De NOM heeft zich in dat jaar ook sterk geprofileerd met Business Development en met Foreign Direct Investment. De Raad van Commissarissen is verheugd met het totaal resultaat.

  De uitgezette financieringen zijn ook dit jaar gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. We realiseren ons dat we als financier, meer dan de commercile partijen in de markt, in staat zijn en ook bereid zijn risicos te nemen, daar waar we kansen voor ontwikkeling zien. Door een kritische analyse en een goed en adequaat zicht op de risicos weten we op een verstandige en professionele manier kansen te identificeren.

  Nieuwe ontwikkelingen in de noordelijke regio, onder andere in de maakindustrie, hebben geleid tot verbetering van de economische structuur. Inspanningen, die zijn gedaan samen met verschillende grote bedrijven, leiden tot een versterking van onder andere de HTSM sector in de noordelijke regio. Dit biedt perspectief voor regionale ontwikkelingen en kansen voor het MKB. Met steun van de aandeelhouders kan de NOM een belangrijke rol spelen bij ontwikkelingsactiviteiten in de regio. Als Raad zijn we trots op de verbintenissen die zijn aangegaan met bedrijven en initiatieven in de maakindustrie, de Agri&Food en andere sectoren. De NOM draagt bij aan de ontwikkeling van een nieuwe groene economie. Dit uit zich niet alleen in aspecten als energie en grondstoffengebruik. Het vernieuwen en verbeteren van werkgelegenheid en productiviteit in de industrie draagt in grote mate bij aan het realiseren van positieve sociaaleconomische impact. Hiermee komt de plaats die de NOM, midden in de maatschappij, inneemt steeds meer tot uitdrukking.

  De Raad beseft zich terdege dat er na de reorganisatie in 2013 een beroep is gedaan op de medewerkers door het aanscherpen van regelingen tot een maatschappelijk acceptabel niveau. Bij afwezigheid van een ondernemingsraad, sinds mei 2013, overlegt de directie periodiek met alle medewerkers. De Raad en directie hechten aan directe lijnen met de werknemers. Het belang daarvan is te komen tot optimale arbeidsomstandigheden die van belang zijn voor een doelmatige en resultaatgerichte organisatie, die de NOM is.

  Samen met de directie heeft de Raad in 2014 de gesprekken met de aandeelhouders over de versterking van het eigenaarschap van de provincies voortgezet. De Raad benadrukt het belang van het eigenaarschap en de bijbehorende verantwoordelijkheden in de regio voor de regionale economische ontwikkeling. De betrokkenheid van de Provincies bij de NOM is het afgelopen jaar versterkt door het realiseren van de twee Provinciale fondsen die voor beheer bij de NOM zijn ondergebracht. De creatie van een derde Provinciaal fonds vindt momenteel plaats. Met deze fondsen zijn de Provincies in de gelegenheid om in aanvulling op de investeringsmogelijkheden vanuit het NOM fonds, bedrijven in de regio te stimuleren. De Raad ziet dit als een belangrijke eerste stap in de goede richting van de versterking van het regionaal eigenaarschap. Tevens is de Raad verheugd met de ontwikkeling van het innovatiefonds voor de financiering van innovatieve ideen leidend tot een vermarktbaar product. Deze samenwerking van de NOM met de drie Provincies en het ministerie van

  Verslag van de Raad van Commissarissen1.

  5

 • Economische Zaken heeft al geleid tot de uitzetting van een eerste financiering. De verwachtingen voor nieuwe participaties uit dit fonds zijn positief.

  Eind 2014 is op basis van gezamenlijke investeringsafspraken de intentie uitgesproken om de dividenduitkering aan het Rijk regionaal in te zetten voor ontwikkeling in de Noordelijke provincies. De regionale aandeelhouders ondersteunen deze intentie. De NOM versterkt hiermee haar spilfunctie als organisatie voor Business Development en Foreign Direct Investment in het netwerk van de noordelijke economie.

  Dit jaar heb ik als Voorzitter het stokje van dhr. R.P. Prins overgenomen. Namens de Raad van Commissarissen wil ik hem bedanken voor zijn inzet en de wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan de Raad. In zijn rol als Voorzitter heeft dhr. Prins een belangrijke bijdrage geleverd aan de NOM als goed functionerend bedrijf met een brede maatschappelijke taak. Met het voorzitterschap heb ik de belangrijke taak overgenomen om de expertise en kennis binnen de Raad te borgen die nodig is om toe te zien op alle facetten van de NOM. Uit onze zelfevaluatie is een evenwichtige samenstelling van de Raad als een belangrijk aandachtspunt naar voren gekomen. Begin 2015 hebben de aandeelhouders een voorstel van de Raad goedgekeurd voor benoeming van n nieuwe commissaris, de heer J. Kruse, en de voordracht van twee nieuwe commissarissen, te benoemen per juni 2015. Bij de samenstelling van deze voordracht was diversiteit een belangrijk uitgangspunt. De kansen die wij in de ICT sector zien voor regionale ontwikkeling komen tot uiting in de versterking van de Raad. Ik kijk er naar uit om komend jaar in de nieuwe samenstelling onze rol als toezichthouder van de NOM te vervullen.

  R. Rabbinge, voorzitter Raad van Commissarissen

  6

 • Preadvies

  De directie heeft het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2014 opgesteld. De Raad van Commissarissen heeft 19 juni 2015 kennis genomen van de goedkeurende verklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. met betrekking tot de jaarrekening. De Raad heeft de jaarrekening volgens deze rapportage goedgekeurd en voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

  Wij stellen de AvA voor de balans, winst en verliesrekening en de toelichting vast te stellen. Inzake het resultaat stellen wij voor de winst van 9,0 miljoen euro toe te voegen aan de overige reserves.

  Groningen, 19 juni 2015 Raad van Commissarissen

  Raad van CommissarissenProf. dr. ir. R. Rabbinge (voorzitter)Mr. H. BosmaDrs. J. KruseA.M.J. VogdJ.E. de Vries

  Een kort overzicht van de activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2014:

  De Raad vergaderde tien maal in de aanwezigheid van de directie. Er zijn vijf nieuwe financieringen goedgekeurd uit het Groei & Overname fonds. Er zijn twee herfinancieringsvoorstellen goedgekeurd uit het Groei & Overname

  fonds. Er werd kennis genomen van vijf nieuwe financieringen uit het Aanjaagfonds,

  waarvoor geen formele toestemming van de Raad is vereist. Er zijn vijf verkopen gerealiseerd. Uit deze verkopen zijn twee nieuwe financieringen

  ontstaan. Maandelijks werd de Raad genformeerd over mutaties en ontwikkelingen