Nộp đơn kiện vi phạm phân biệt đối xử

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nộp đơn kiện vi phạm phân biệt đối xử

 • Nhng iu Lut qui nh

  Cch np n kin Vi phm phn bit i x

  Tiu Bang IllinoisCc Nhn Quyn

  Np n kin vi phm phn bit i xTheo Lut Nhn Quyn Tiu Bang Illinois

  VIE TNAMESE

 • Cc Nhn Quyn Tiu Bang IllinoisCc Nhn Quyn Tiu Bang Illinois (IDHR) l mt c quan chnh ph c trch nhim thi hnh Lut Nhn Quyn Tiu Bang Illinois (Lut)

  NHIM V

  Nhim v Ca CC NhN QuyN Tiu BaNg illiNois l Bo m Cho TT C C NhN TroNg

  Tiu BaNg illiNois khNg B phN BiT i x Tri php luT, To lp v ThC y C hi BNh

  Ng v hNh Ng khNg Nh l ChNh sCh Ca Tiu BaNg Ny Cho TT C CC CNg dN

  sNg TroNg BaNg.

  Lut qui nh g?Lut Nhn Quyn Illinois cm phn bit i x v cng vic lm, tn dng ti chnh, cng trnh cng cng v giao dch bt ng sn v l do chng tc ca mt ngi, mu da, tn gio, gii tnh (k c mang thai v quy ri tnh dc), ngun gc dn tc, t tin, tui, tnh trng n lnh bo v, tnh trng hn nhn, khim khuyt, nh hng tnh dc (k c nhn thc gii tnh), tin s bt gi trong cng vic lm, tnh trng gia nh trong vic cp nh (cc gia nh c tr em di 18 tui) v nhiu hn na.Vic lm: Lut bo v phn bit i x trong tt c cc iu khon v iu kin lm vic, bao gm tuyn dng, la chn, xc tin, chuyn i, chi tr, nhim k, sa thi, v k lut.Cng bng nh (cc giao dch bt ng sn): Phn bit i x l tri php lut trong bn hoc cho thu ti sn nh hoc mua bn ti sn. Mt vi v d v phn bit i x l: Thay i cc iu khon, iu kin hoc c quyn giao dch. T chi cung cp nh cho cc gia nh c tr em. T chi cho php thch nghi hp l/sa i nh cho ngi khuyt tt d tip cn. Xuyn tc rng bt ng sn l khng c sn cho thu hoc bn.Ti chnh tn dng: Tt c cc t chc ti chnh ang kinh doanh ti Illinois u b cm phn bit i x trong vic cp cc khon th chp, vay thng mi hoc c nhn, v th tn dng.Ni cng cng: L tri php lut khi phn bit i x trong vic hng th y v bnh ng cc phng tin, hng ho v dch v ti bt k ni cng cng,

  nh a im kinh doanh, gii tr, ch lu tr, ni vui chi, hoc trn phng tin vn chuyn.Quy ri tnh dc trong gio dc: Lut php nghim cm cc gi khng hay t mt bn cht tnh dc hoc yu cu quan h tnh dc vi hc sinh t ngi qun l gio dc, ging vin, nhn vin hnh chnh, hoc tr ging ti trng gio dc cng lp hoc t nhn khi cc hnh vi ny cn tr hot ng ca hc sinh; to ra mt mi trng e da, th nghch hoc xc phm, hoc l mt iu khon hoc iu kin ca cc c hi hc tp, hoc ngoi kha.Bn c th np n kin vi phm phn bit i x vi IDHR nu:

  1) bn ang b phn bit i x bi mt c nhn, ch kinh doanh, ngi ch, t chc lao ng, c quan lm vic, hoc c quan chnh ph;2) cc hnh vi vi phm phn bit i x da trn tnh trng ca bn thuc mt trong cc loi c lut bo v;3) cc hnh vi vi phm l mt trong nm lnh vc lut cp, v4) n kin c np cho Cc Nhn Quyn cng sm cng tt sau khi phn bit i x xy ra, nhng khng chm hn 180 ngy sau ngy phn bit i x din ra. (i vi phn bit i x nh bn c php np n kin trong mt nm.)

  CC NHN QUYN TIU BANG ILLINOIS Np n kin vi phm phn bit i x

  32

 • CC NHN QUYN TIU BANG ILLINOIS Np n kin vi phm phn bit i x

  54

  Cch np n kin Nu bn tin rng cc quyn ca bn b vi phm, bn c th ni chuyn vi mt nhn vin ca IDHR tho lun v mi quan tm ca bn. H s phng vn bn v, nu co buc ca bn c qui nh trong Lut, s son tho mt co buc m bn phi k xc nhn v c cng chng. Nhn vin IDHR khng hng dn cc l do co buc, nhng s tho lun v cc loi hnh phn bit i x v gii thch cc th tc np n kin. Ngoi ra, IDHR c th cung cp gii thiu n cc c quan khc nu ph hp.

  NGI THA KIN NN BO VI CHNG TI NHNG G KHI LM N KIN:

  khi BN Np N kiN vi phm phN BiT i x, BN CN phi CuNg Cp ThNg TiN Chi TiT

  Nhiu CNg TT.

  hy ChC ChN CuNg Cp TN y , a Ch Th TN, a Ch Email Nu C, s iN Thoi

  m liN lC C vi BN, v ThNg TiN Ngi liN lC Nu khNg Th liN lC C

  vi BN.

  CuNg Cp ThNg TiN ChNh xC v y (Bao gm TN, a Ch v s iN Thoi) Ca

  Ngi Ch, CNg oN, C NhN, hoC T ChC No khC m BN TiN rNg phN BiT i

  x ChNg li BN.

  a ra Ngy gN y NhT s viC xy ra.

  CuNg Cp TN v ThNg TiN liN lC BT k NhN ChNg v BN sao CC Ti liu liN

  QuaN.

  Vic kin c th c bt u bng vn bn, bng in thoi hoc ch thn. Mu n c sn trn trang web ca chng ti. (Nu bn ch thn np n kin, xin lu rng tt c cc khch b chp nh v phi c th nhn dng (ID) c hnh nh vo ta nh). Mt bn sao n kin v yu cu thng tin ban u v Ngi b kin (ngi hoc t chc bn cm thy phn bit i x i vi bn) phi c gi bng th trong vng 10 ngy.

  Ha giiMt cuc hp ha gii thay th cho vic iu tra v c th nhanh chng gii quyt vic kin tng. Ha gii l phi chnh thc, khng tn chi ph, trong ngi Tha kin v ngi B kin (c gi l "cc bn") gp nhau t nguyn vi mt ngi ha gii c o to v chng nhn ca IDHR, ngi ha gii tm cch gip hai bn gii quyt vic tha kin. Qu trnh ha gii c gi b mt v tt c cc bui ha gii c t chc ti vn phng IDHR Chicago. Trong bui ha gii (c th mt bn gi hoc nhiu hn), lut s c th c mt trong vai tr c vn. Ha gii vin IDHR khng p t quyt nh cc bn. Chp nhn mt tho thun ho gii khng c ngha l tip nhn ti li ca ngi B kin. Cc iu khon gii quyt c th bao gm tin t v / hoc cc yu t phi tin t. Sau khi gii quyt bng ha gii, cc bn c mt thi gian ngn, trong h c th chn khng tham gia gii quyt. Nu cc bn khng th t c mt tha thun, vic tha kin s tin hnh thng qua giai on iu tra.

  iu traTrng hp chuyn sang giai on iu tra, nu cc bn khng tham gia ha gii hoc nu ha gii khng thnh cng. Ngi Tha kin v ngi B kin c trch nhim phi hp vi iu tra ca IDHR. IDHR cng c quyn triu tp cc ti liu v ngi lin quan.Vai tr ca IDHR l thc hin mt cuc iu tra trung lp v cc co buc tha kin. Cc iu tra vin c giao v vic c th lin h v phng vn cc nhn chng c lin quan v c th c c ti liu cn thit t cc bn. Ngi B kin c yu cu lu gi bt k ghi chp thch hp cho vic tha kin. Ngoi ra, ngi B kin khng c php tr th bt k ngi no v h np n kin hoc c tham gia vo vic iu tra tha kin. Mt ngi c bit l tr th vi nhng ngi ny th b vi phm tr th vi IDHR.

 • CC NHN QUYN TIU BANG ILLINOIS Np n kin vi phm phn bit i x

  76

  Cuc hp Tm hiu Thc t Cc bn c th phi tham d mt cuc hp tm hiu thc t, m trong cc bn c cuc hp mt i mt c tin hnh bi mt iu tra vin ca IDHR. N l mt cng c iu tra c thit k bo m hoc iu tra k hoc t nguyn gii quyt sm. Mi bn trnh by theo kin ca mnh v tranh chp v c s phn hi ca pha i lp. Vic khng tham d cuc hp tm hiu thc t m khng c mt l do chnh ng no c th dn n s hy b v kin ca ngi Tha kin hoc mc nh cho ngi B kin. Nu mt cuc hp tm hiu thc t c t chc, cc bn c th em theo c vn php l nu cc lut s c ghi nhn trong Thng bo C Mt. Tuy nhin, lut s c vai tr t vn ng v h khng th lm chng ti cuc hp, ngoi tr h c hiu bit ngun gc cc vn , v h cng khng c th t cu hi trc tip cho mi bn. Khng c yu cu cho cc bn phi c lut s i din. iu tra vin s m bo rng tt c cc bn c c hi y v cng bng trnh by s kin v bng chng ca h. Ngi Tha kin khng c lut s lm i din c th a mt ngi bn hoc ngi thn n cuc hp c t vn v h tr tinh thn; tuy nhin, c nhn c th ch lm chng v cc vn m h hiu bit ngun gc n v tha kin. Ngoi ra, ngi Tha kin c th em theo mt thng dch vin cho cuc hp nu cn thit. Cc nhn chng cng c th tham gia cuc hp tm hiu thc t nhng h s c mt theo quyt nh ca cc iu tra vin.iu tra vin s t cu hi cc bn v cho ngi Tha kin v ngi B kin c hi thay phin tr li v / hoc bc b co buc ca bn kia v a ra ti liu hoc chng c h tr cho v tr ca mnh. Cc iu tra vin c th xc nh v yu cu thm ti liu cn thit iu tra v kin.iu tra ny c ghi ch khng chnh thc cc co buc v tr li. Theo Quy ch IDHR, nhng ghi chp iu tra ny c c quyn v c th khng c cung cp cho bn no. Cuc hp khng phi l mt phin iu trn chnh thc v khng bn chp tc k ca IDHR.Nu iu tra vin khng triu tp mt cuc hp tm hiu thc t, iu tra vin s thu thp cc d kin v bng chng ti cc t gp ring vi ngi Tha kin v ngi B kin.

  Cc Pht hin v Kt quSau khi iu tra, mt bo co bng vn bn c chun b nu r c hoc khng c "bng chng chc chn" v vi phm Lut. Vic pht hin "bng chng chc chn" c ngha l c bng chng ngi Tha kin chp nhn v vic trc khi mt thm phn lut hnh chnh ti y ban Nhn quyn Il-linois ("U ban") (mt c quan tin hnh phin iu trn v khiu kin ca IDHR thay mt ngi Tha kin hoc do ngi Tha kin) hoc ta n tiu bang thch hp. Ta n (hoc U ban hoc ta n) s nghe li khai, nhn bng chng v xc nh phn bit i x tri php lut xy ra.Nu bng chng chc chn c tm thy, ngi Tha kin c s la chn mt trong hai 1) yu cu (trong khong thi gian quy nh trong Lut) IDHR trnh khiu kin, thay mt Nguyn n, vi y Ban, HOC, 2) bt u mt v kin dn s (trong khong thi gian quy nh trong Lut) ti mt ta n tiu bang thch hp. Trong trng hp nh , hoc nu ngi Tha kin yu cu IDHR trnh khiu kin vi y Ban, mt lut s IDHR s c ch nh gip cc bn gii quyt hoc "ho gii" v kin. Nu mt tho thun ho gii khng t c, IDHR thay mt ngi Tha kin trnh n khiu kin v Vi phm Quyn Dn s vi y ban. Ngi Tha kin chu trch nhim chng minh v kin trc khi y Ban. Nu IDHR tm thy "thiu bng chng chc chn" phn bit i x, th v kin s hy b. Trong thi gian quy nh trong Lut, ngi Tha kin c s la chn mt trong hai 1) np n Yu cu Xem xt vi cc y ban*, HOC, 2) bt u mt v kin dn s ti mt ta n tiu bang thch hp. (Trong trng hp nh , ch la chn s 1 c p dng). Ngoi ra, trong thi hn quy nh trong Lut, ngi B kin c th np n Yu cu Xem xt vi y ban* nu "Thng bo ca Mc nh" l do Cc cng b. Th tc cui cng ca y Ban c th c khng co ln ta phc thm thch hp.* i vi h s kin np trc 1/1/08, Yu cu Xem xt c np cho V trng T vn Php ch ca Cc.

 • CC NHN QUYN TIU BANG ILLINOIS Np n kin vi phm phn bit i x

  98

  Thi gian Gii quyt trong bao lu? Lut Nhn quyn yu cu IDHR kt lun tt c cc th tc t tng v thc hin mt tm kim trong vng 365 ngy t khi np h s khiu kin y hoc l tha thun m rng bng vn bn ca cc bn. (Khiu kin v nh s c hon thnh trong vng 100 ngy k t ngy np n, tr khi n khng th thc hin c nh vy). IDHR c gng mi n lc hon tt iu tra kp thi. Tuy nhin, iu tra vin c th yu cu gia hn thi gian hon tt vic iu tra. Nu mt hoc c hai bn t chi k phn m rng, v nu IDHR khng cng b pht hin hoc thng bo hy b trong vng 365 ngy k t ngy np h s, ngi Tha kin c 90 ngy np n kin vi y ban HOC bt u mt v kin dn s ti mt ta n tiu bang thch hp. Nu ngi Tha kin khng trnh h s vi y ban hoc bt u mt hnh ng dn s ti ta n tiu bang ph hp, s khng c hnh ng thm a ra v v kin. (Phn m rng khng cn thit trong trng hp nh ).

  y ban Nhn quyn Tiu bang Illinois y ban ny l mt c quan nh nc ring bit tin hnh iu trn cng khai v khiu kin ca IDHR. IDHR khng i din cho mt tro