Nota Simpan Kira

  • View
    1.866

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

SIMPAN KIRA

Tujuan menyimpan rekod urus niaga i memudahkan dan mempercepatkan rujukan dibuat apabila diperlukan, misalnya untuk membuat pesanan baru ii iii iv v vi mengenalpasti prestasi dan kemampuan perniagaan dalam satu jangka masa mengetahui jumlah harta atau liabiliti sesebuah perniagaan mengetahui jumlah belanja dan hasil sesebuah perniagaan mengira untung atau rugi sesebuah perniagaan mengenalpasti bilangan penghutang dan pemiutang serta jumlahnya

Pada 1 Januari 2010 baki baki akaun Kedai Runcit Aiman ialah

Tunai di tangan Tunai di bank Stok Modal

RM 5000 RM 30000 RM 10000 RM 45000

Urusniaga berikut berlaku sepanjang bulan Januari bagi Perniagaan Aiman:

2010 2 3 4 6 7 9 10 13 16 19 22 28 Membeli barangniaga secara tunai Menjual barangniaga secara tunai Membeli kenderaan dengan cek Membeli barangniaga dengan cek Membeli alatulis dengan tunai Membeli komputer secara kredit dari Lim Trading Pemilik membawa masuk perabot ke dalam perniagaan Belian barangniaga secraa kredit daripada Syarikat Haris Jualan barangniaga secara kredit kepada peniaga Yusuf Menerima komisen secara tunai Membayar Syarikat Haris dengan cek Mengambil tunai untuk kegunaan sendiri

RM 2000 3000 6960 1200 95 4000 1800 4200 8230 500 3500 200

30

Membayar sewa dengan cek

300

a) menyatakan debit dan kredit bagi setiap urusniaga di atas mengikut format di bawah

Tatikh Januari 1 Tunai Bank Stok Modal 2 Belian Tunai 3 Tunai Jualan 4 Kenderaan Bank 6 Belian Bank 7 Alat Tulis Tunai 9 Komputer

Butir

Debit 5000 30000 10000

Kredit

45000 2000 2000 3000 3000 6960 6960 1200 1200 95 95 4000 4000 1800 1800 4200 4200 8230 8230 500 500 3500 3500 200 200 300 300

Lim Trading 10 Perabot Modal 13 Belian Syarikat Haris 16 Peniaga Yusuf Jualan 19 Tunai Komisen 22 Syarikat Haris Bank 28 Ambilan Tunai 30 Sewa Bank

Dt Tarikh Jan-01 Jan-03 Jan-19

Butir Baki b/b Jualan Komisen

Akaun Tunai Jumlah Tarikh 5000 Jan-02 3000 Jan-04 500 Jan-28 Jan-31

Butir Belian Alat Tulis Ambilan Baki h/b

Kt Jumlah 2000 95 200 6205 8500

Feb-01

Baki b/b

8500 6205

Dt Tarikh Jan-01

Butir Baki b/b

Akaun Bank Jumlah Tarikh 30000 Jan-04 Jan-06 Jan-22 Jan-30 Jan-31

Butir Kenderaan Belian Syarikat Haris Sewa Baki h/b

Kt Jumlah 6960 1200 3500 300 18040 30000

Feb-01

Baki b/b

30000 18040

Dt Tarikh Jan-01

Butir Baki b/b

Akaun Stok Jumlah Tarikh 10000 Jan-31 10000 10000

Butir Baki h/b

Kt Jumlah 10000 10000

Feb-01

Baki b/b

Dt Tarikh Jan-31

Butir Baki h/b

Akaun Modal Jumlah Tarikh 46800 Jan-01 Jan-10 46800 Feb-01

Butir Baki b/b Perabot

Kt Jumlah 45000 1800 46800 46800

Baki b/b

Dt Tarikh Jan-02 Jan-06 Jan-13

Butir Tunai Bank Sykt Haris

Akaun Belian Jumlah Tarikh 2000 Jan-31 1200 4200 7400 7400

Butir Baki h/b

Kt Jumlah 7400

7400

Feb-01

Baki b/b

Kedai Runcit Aiman Akaun Perdagangan Bagi tahun Berakhir 31 Januari 2010 RM RM Stok awal 3350 Jualan 23500 + Belian 13945 + Angkutan Masuk 250 + Duti atas belian 550 + Insurans atas belian 150 + Upah atas belian 0 Kos barang belian 14895 Kos barang utk djual - Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar 18245 1698 16547 6953 23500 23500

Mengira untung atau rugi kasar Jualan - kos jualan = untung kasar Kos jualan = nilai jualan barang-barang mengikut harga kos (Perbelanjan belian = angkutan masuk, duti atas belian, insurans atas belian dan upah atas belian) Belanja-belanja ini timbul semasa peniaga hendak membeli barangniaga untuk dijual semula Maksud : Angkutan masuk : kos mengangkut barang ke tempat perniagaan (byaran tambang untuk lori, kapal laut, kapal terbang ..dll) Duti : barangan import yang dibayar kepada kastam/kerajaan. Premium insuran : jaminan untuk barang yang berharga/ mahal yang dibeli dan boleh diminta gantian sekiranya terdapat kerosakan pada barangan tersebut. Upah pekerja : bayaran upah kepada pekerja. Rugi kasar : jumlah belian melebihi jumlah jualan Kedai Runcit Aiman Akaun Untung Rugi Bagi tahun Berakhir 31 Januari 2010 RM RM Untung Kasar (+)Komisen Diterima

Alat Tulis Sewa

Untung Bersih

Hasil dan belanja

Isikan setiap butiran di bawah kedalam kotak yang betul

ASET BUKAN SEMASA Kenderaan Perabot Premis Bangunan

EKUITI PEMILIK Modal Ambilan

ASETSEMASA Stok Penghutang Bank Tunai

BELANJA Gaji dibayar Belian Kadar bayaran Insurans

LIABILITI BUKAN SEMASA Gadai janji Pinjaman

HASIL Diskaun diterima Jualan Sewa diterima

LIABILITISEMASA Pemiutang Overdraft Bank

Komisen diterima

Imbangan Duga

Senarai baki debit dan baki kredit yang di ambil dari lejar dan ia bukan akaun Kedai Runcit Aiman Imbangan Duga pada 31 Januari 2010

Butiran

Debit

Kredit

Maklumat Tambahan Stok Akhir Bernilai RM 9000 Tujuan sediakan imbangan duga 1 2 3 uji ketepatan catatan bergu uji ketepatan pengiraan untuk sediakan akaun penamat dan kunci kira kira

Langkah sedia Imbangan Duga Imbangkan semua akaun aset Imbangkan akaun Liabiliti Imbangkan akaun Ekuiti Pemilik Jumlahkan akaun nominal (Belian, Jualan, Kadar bayaran, Komisen, Ambilan) Masukkan baki baki akaun lejar ke dalam Imbangan Duga

Jumlahkan ruangan debit dan kredit Imbangan Duga

Berdasarkan Imbangan Duga di atas kita dapat mengenalpasti kedudukan akaun aset, liabiliti, belanja, dan hasil Akaun akaun yang didebitkan ialah Akaun aset Akaun perbelanjaan (belian, sewa, gaji, belanja am, ambilan) Akaun Penghutang Akaun akaun yang dikreditkan ialah akaun pemiutang akaun pendapatan (jualan, komisen diterima) Ekuiti pemilik (modal) Akaun penamat akaun yang merekodkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan (akaun perdagangan dan akaun Untung rugi) Tujuan Menyediakan akaun penamat mengetahui kedudukan keuntungan atau kerugian sesebuah perniagaan Stok : barang niaga yang dibeli/dijual oleh peniaga. Stok akhir : barang yang tidak habis dijual bila akhir tempoh perakaunan Stok awal : barang niaga yang tidak habis dijual akhir tempoh dan akan dijual semual pada tempoh baru perakuanan

Nilai Stok Akhir = Bil Stok Akhir X Harga Belian Seunit Barangan Sebuah perniagaan barangan elektrik telah membeli 300 unit radio Elba berharga kos RM138 seunit. Harga Jualan radio berkenaan ialah RM200. Pada akhir jangka masa perakaunan 31 Disember 2009, didapati sebanyak 43 buah radio masij belum dapat dijual. Kirakan stok akhirnya 43 X RM138 = RM 5943 Kedai Runcit Aiman Akaun Perdagangan Bagi tahun Berakhir 31 Januari 2010 RM RM Jualan

Stok awal Belian + Kos barang utk djual Stok Akhir - Kos Jualan Untung Kasar

Mengira untung atau rugi kasar

Jualan - kos jualan = untung kasar Kos jualan = nilai jualan barang-barang mengikut harga kos

Kedai Runcit Aiman Akaun Untung Rugi Bagi tahun Berakhir 31 Januari 2010 RM RM Tambang 200 Untung Kasar 6500 Insurans 350 (+)Komisen Diterima 120 Gaji 800 (+)Sewa Diterima 450 Belanja Runcit 85 Untung Bersih 5635 7070 7070

KUNCI KIRA-KIRA Penyata kewangan bagi Aset dan Libiliti pada suatu tempoh ttu. Disediakan selepas menyediakan ak. penamat. Tujuan - untuk mengetahui- aset (semasa/bukan semasa) , ekuiti dan liabiliti pernigaan. EKUITI PEMILIK = MODAL + UNTUNG BERSIH - AMBILAN Kedai Runcit Aiman Kunci Kira Kira Bagi tahun Berakhir 31 Januari 2010 RM RM ASET BUKAN SEMASA EKUITI PEMILIK Kenderaan Modal Perabot (+) Untung Bersih Komputer (-) Ambilan ASET SEMASA Stok Akhir Penghutang Bank Tunai

LIABILITI SEMASA Pemiutang

Pada 1 Januari 2010 baki baki akaun Kedai Runcit Aiman ialah

Tunai di tangan Tunai di bank Stok Modal

RM 5000 RM 30000 RM 10000 RM 45000

Urusniaga berikut berlaku sepanjang bulan Januari bagi Perniagaan Aiman:

2010 2 3 4 6 7 9 10 13 16 19 22 28 30 Membeli barangniaga secara tunai Menjual barangniaga secara tunai Membeli kenderaan dengan cek Membeli barangniaga dengan cek Membeli alatulis dengan tunai Membeli komputer secara kredit dari Lim Trading Pemilik membawa masuk perabot ke dalam perniagaan Belian barangniaga secraa kredit daripada Syarikat Haris Jualan barangniaga secara kredit kepada peniaga Yusuf Menerima komisen secara tunai Membayar Syarikat Haris dengan cek Mengambil tunai untuk kegunaan sendiri Membayar sewa dengan cek

RM 2000 3000 6960 1200 95 4000 1800 4200 8230 500 3500 200 300

a) menyatakan debit dan kredit bagi setiap urusniaga di atas mengikut format di bawah

Tatikh Januari 1 Tunai Bank Stok Modal 2 Belian Tunai 3 Tunai Jualan

Butir

Debit 5000 30000 10000

Kredit

45000 2000 2000 3000 3000

4 Kenderaan Bank 6 Belian Bank 7 Alat Tulis Tunai 9 Komputer Lim Trading 10 Perabot Modal 13 Belian Syarikat Haris 16 Peniaga Yusuf Jualan 19 Tunai Komisen 22 Syarikat Haris Bank 28 Ambilan Tunai 30 Sewa Bank

6960 6960 1200 1200 95 95 4000 4000 1800 1800 4200 4200 8230 8230 500 500 3500 3500 200 200 300 300

Dt Tarikh Jan-01 Jan-03 Jan-19 Butir Baki b/b Jualan Komisen

Akaun Tunai Jumlah Tarikh Butir Belian Alat Tulis Ambilan Baki h/b

Kt Jumlah 2000 95 200 6205 8500

5000 Jan-02 3000 Jan-04 500 Jan-28 Jan-31 8500

Feb-01

Baki b/b

6205

Dt Tarikh Jan-01 Butir Baki b/b

Akaun Bank Jumlah Tarikh Butir Kenderaan Belian Syarikat Haris Sewa Baki h/b

Kt Jumlah 6960 1200 3500 300 18040 30000

30000 Jan-04 Jan-06 Jan-22 Jan-30 Jan-31 30000

Feb-01

Baki b/b

18040

Dt Tarikh Jan-01 Butir Baki b/b

Akaun Stok Jumlah Tarikh Butir Baki h/b

Kt Jumlah 10000 10000

10000 Jan-31 10000

Feb-01

Baki b/b

10000