Nota Skim Pencen[1]

  • View
    166

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skim pencen

Text of Nota Skim Pencen[1]

OVERVIEWSKIM PENCEN CAWANGAN PERKHIDMATAN, BPSM, KPMJABATAN PERKHIDMATAN AWAM BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN PENSIONS ONLINE WORKFLOW ENVIRONMENT (POWER) AGENSI KERAJAAN AGENSI SWASTA UNTUK MEMASTIKAN BAHAWA HANYA PESARA DAN PENERIMA YANG LAYAK SAHAJA MENIKMATI FAEDAH PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN DIBAYAR DENGAN JUMLAH YANG TEPAT MENGIKUT FORMULA DAN KELAYAKAN YANG DITETAPKAN DI BAWAH AKTA PENCEN (UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN PENCEN) PERJALANAN PENTADBIRAN PENCEN MULA PERLANTIKAN PENGESAHAN DALAM J AWATAN /PEMBERIAN TARAF BERPENCEN KENAIKANPANGKAT PERLANTIKAN KE J AWATAN LAIN PERTUKARAN KURSUSBERSARA MATI HILANG KELAYAKAN PENCEN T A M A T BALU ANAK DIPINJ AMKAN Perkhidmatan Awam Badan Berkanun & Kuasa Tempatan Hakim Anggota Pentadbiran & Ahli Parlimen Setiausaha Politik Angkatan Tentera Skim Pencen Sektor Awam di Malaysia Objektif Skim Pencen +Penghargaan terhadap perkhidmatan yang taat setia dan dedikasi +Mengadakan bentuk saraan hidup selepas bersara dari perkhidmatan +Mengadakan skim pampasan terhadap bencana +Mengikat supaya terus berkhidmat dalam Sektor Awam Undang-Undang Pencen O Perlembagaan Persekutuan O Akta Pencen 1980 (Akta 227) O Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (AKta 239) O Akta PenyelarasanPencen 1980 (AKta 238) O Akta Saraan Hakim 1971 O Akta Saraan Ahli Parlimen 1980 Undang-Undang Pencen (Samb.) O Peraturan-Peraturan Pencen 1980O Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun & Tempatan 1990 O Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera(Pencen, Ganjaran Dan Faedah-Faedah Lain) 1982 147.(1)Undang-undangyangdipakaibagiapa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain elaun sepertinya dalam perkara ini disebut sebagai award yang diberikepadaseoranganggotamana-mana perkhidmatanawam,ataukepadabalunya, anaknya,orangtanggungannyaatauwakil dirinya,ialahundang-undangyang berkuatkuasapadahariyangberkaitanatau apa-apaundang-undangkemudiannyayang tidakkurangbaiknyakepadaorangyangdiberi award itu.(Akta 227, Perkara 147 (1) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Perlindungan Hak-Hak Pencen PENCEN BUKAN HAK MUTLAK Faedah persaraan bukan merupakan hak mutlak seseorang anggota. Tiada anggota pun yang boleh mempunyai hak mutlak untuk mendapat pampasan bagi perkhidmatan yang lepas atau untuk mendapat apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain faedah di bawah Akta Pencen (Seksyen 3(1), Akta 227 atau Akta 239) PERANAN ASAS BAKAL PESARA(2 tahun sebelum bersara) 1. Menyemak Maklumat Asas:-Kad Pengenalan Diri. 2. Semak Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang kemaskini 3. Hantar Borang Maklumat Asas Persaraan umur 55/56/58 tahun JPA.BP.SPPP.B07a - Maklumat Asas Bakal Pesara bagi Awam dan BBKT; atau JPA.BP.SPPP.B07b - Maklumat Asas Bakal Pesara bagi Penswastaan Agensi Awam; dan JPA.BP.SPPP.B04 Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan - (Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang) 1. Bersara Wajib (55/56/58 tahun). Persaraan Paksa (Seksyen 10(1) Akta 227 atau Akta 239) 2. Persaraan Pilihan Sendiri (Seksyen 12(1) Akta 227 atau Akta 239) 3. Persaraan Atas Sebab Kesihatan (Seksyen 10(5)(a), Akta 227 atau Akta 239) JENIS-JENIS PERSARAAN .Samb 4.Bersara atas sebab Penghapusan Jawatan(Seksyen 10(5)(b), Akta 227 atau Akta 239) 5.Bersara atas sebab Penyusunan Semula Organisasi(Seksyen 10(5)(c), Akta 227 atau Akta 239) 6.Bersara atas sebab anggota telah ditamatkan demi Kepentingan Awam(Seksyen 10(5)(d), Akta 227 atau Akta 239) JENIS-JENIS PERSARAAN .Samb 7. Bersara atas kepentingan negara.(Seksyen 11(a)(i) Akta 227, Seksyen 11(b)(i) Akta 227, atau Seksyen 11(a) Akta 239) 8. Bersara demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan.(Seksyen 11(a)(ii) Akta 227, Seksyen 11(b)(ii) Akta 227, atau Seksyen 11(b) Akta 239) 9. Bersara Setelah Dilantik untuk berkhidmat Dalam Pertubuhan.(Seksyen 12A Akta 227 atau Seksyen 13 Akta 239) JENIS-JENIS PERSARAAN .Samb 10.Bersara berhubung dengan kewarganegaraan anggota dengan Negara Lain(mulai atau selepas 15.5.1986) (Seksyen 10(5)(e), Akta 227 atau Akta 239) 11.Bersara kerana memberi maklumat palsu bagi maksud lantikan ke perkhidmatan(mulai pada atau selepas 12.4.1991) (Seksyen 10(5)(f), Akta 227 atau Akta 239) JENIS-JENIS PERSARAAN 1. Persaraan wajibPersaraan Paksa (Seksyen 10(1) Akta 227 atau Akta 239) JENIS-JENIS PERSARAANPERSARAAN WAJIB .Samb C Bersara wajib apabila mencapai umur 55/ 56 / 58 tahun C Jika terdapat kes Mahkamah atau tindakan tatatertib yang masih belum selesai ketika mencapai umur 55/56/58 tahun ...yang mungkin berkeputusan pegawai itu sabitkan; atau dibuang kerja; (perkhidmatan pegawai itu dianggap sebagai dilanjutkan atas cuti tanpa gaji) PROSIDUR URUSAN PERSARAAN KERANA MENCAPAI UMUR 55 TAHUN ATAU 56/58 TAHUN - (WAJIB)Borang dan Dokumen Persaraan- JPA.BP.SPPP.B01a - Maklumat Pesara JPA.BP.SPPP.B03 - Maklumat Tanggungan JPA.BP.UMUM.B01 - Sijil Akuan Berhutang/ Tidak Berhutang JPA.BP.UMUM.B02 - Pengiraan Cuti Rehat yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21, Peraturan-Peraturan Pencen 1980 JPA.BP.UMUM.B04 Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti; Salinan Sijil Nikah; sekiranya tiada, Surat Akuan Sumpah; Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami/isteri dan Salinan Sijil Kelahiran anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat; Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama, nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank. 2.Persaraan Pilihan Sendiri (Seksyen 12(1) Akta 227 atau Akta 239) JENIS-JENIS PERSARAAN PERSARAAN PILIHAN .Samb C Umur hendaklah melebihi 40 tahun C Tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada 10 tahun yang boleh dimasukira C Disokong oleh Ketua Jabatan dan Dikemukakan 6 bulan dari tarikh bersara Permohonan Melalui Ketua Jabatan:- PROSIDUR URUSAN PERSARAAN PILIHANBorang dan Dokumen Persaraan- JPA.BP.SPPP.B01a - Maklumat Pesara JPA.BP.SPPP.B03 - Maklumat Tanggungan JPA.BP.SPPP.B04 - Notis Pelepasan/Pengasingan Caruman di KWSP JPA.BP.UMUM.B01 - Sijil Akuan Berhutang/ Tidak Berhutang JPA.BP.UMUM.B02 - Pengiraan Cuti Rehat yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21, Peraturan-Peraturan Pencen 1980 JPA.BP.UMUM.B04 Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti; Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami/isteri dan Salinan Sijil Kelahiran anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat; Salinan Sijil Nikah ; sekiranya tiada, Surat Akuan Sumpah; Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama, Kad Pengenalan dan nombor akaun bank; Surat Permohonan Persaraan Pilihan oleh Pegawai (Persekutuan/BBKT); Surat Kelulusan Persaraan Pilihan (Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri) C LAYAK BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN DALAM JAWATAN. C KEPUTUSAN PERSARAAN ATAS SEBAB KESIHATAN ADALAH BERGANTUNG KEPADA KEPUTUSAN LEMBAGA PERUBATAN. 3. PERSARAAN ATAS SEBAB KESIHATAN (Seksyen 10(5)(a), Akta 227 atau Akta 239) KEADAAN BOLEH DIHADAPKAN KELEMBAGA PERUBATAN [GOF-19 (1974)] A)SEMUA CUTI SAKIT TAHUNAN TELAH HABIS DAN MASIH TIDAK SIHAT.B) PEGAWAI PERUBATAN BERPENDAPAT TIDAK ADA HARAPAN SEMBUH.C)MENGAMBIL CUTI 45 HARI SETAHUN, 3 TAHUN BERTURUT-TURUT. D)KESIUMAN OTAK DAN KESIHATAN TUBUH BADAN DIRAGUI.E) PEGAWAI PERUBATAN MENGESAHKAN SAKIT TIBI, KUSTA ATAU BARAH.F)TERCEDERA SEMASA BERTUGAS DAN BUKAN DENGAN KECUAIANNYA. C PENCEN HILANGUPAYA BOLEH DIPERTIMBANGKAN JIKA BENCANA AKIBAT TUGAS RESMI DAN BUKAN KECUAIAN DENGAN SYARAT TIADA PAMPASAN DIBAYAR. PROSIDUR URUSAN PERSARAAN ATAS SEBAB KESIHATANBorang dan Dokumen Persaraan- JPA.BP.SPPP.B01a - Maklumat Pesara JPA.BP.SPPP.B03 - Maklumat Tanggungan JPA.BP.SPPP.B04 - Notis Pelepasan/Pengasingan Caruman di KWSP JPA.BP.UMUM.B01 - Sijil Akuan Berhutang/ Tidak Berhutang JPA.BP.UMUM.B02 - Pengiraan Cuti Rehat yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21, Peraturan-Peraturan Pencen 1980 JPA.BP.UMUM.B04 Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak / Cacat Anggota Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti; Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami/isteri dan Salinan Sijil Kelahiran anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat; Salinan Sijil Nikah ; sekiranya tiada, Surat Akuan Sumpah; Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama, Kad Pengenalan dan nombor akaun bank; Laporan Lembaga Perubatan Lampiran A (P.P. 10/95) Laporan Persetujuan Pegawai Lampiran C-1 (P.P. 10/95) Perakuan Persaraan Atas Sebab Kesihatan Lampiran D (P.P. 10/95) Surat Kelulusan ASK (Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri sahaja) OPSYEN DI BAWAH PERATURAN 10 (2), Peraturan-Peraturan Pencen 1980 / Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990 C Lantikan sebelum 15.1.75 di Semenanjung Malaysia atau 1.7.78 di Sabah dan Sarawak C Opsyen dibuat dalam Borang JPA.BP.SPPP.B04 untuk memilih samada pencen dan ganjaran dikira berdasarkan pemilihan10(2)(a) atau 10(2)(b):- . Samb. Opsyen (a):keseluruhan perkhidmatannyayang boleh dimasukira

ATAU Opsyen (b):hanya tempoh sepanjang manaia tidak mencarum kepadakumpulan wang simpa`nan ( Para 8, Borang - JPA.BP.SPPP.B04 ) Contoh Pemilihan Opsyen (b) Keseluruhan tempoh perkhidmatan yang dimasukira: 370 bulan Tempoh mencarum kepada kumpulan wang simpanan: 120 bulan Tempoh yang diambilkira untuk ganjaran:370 - 120 = 250 bulan Tempoh yang diambilkira untuk pencen:360 (maksimum) - 120 = 240 bulan CERAMAH FAEDAH PERSARAAN DI BAWAH SKIM PENCEN BAHAGIANPENCEN JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Disahkan dalam jawatan tetap; Telah genap tiga tahun dalam tempoh perkhidmatan yang boleh diambilkira;dan Memilih skim pencen. ( Seksyen 7, Akta 227, Akta Pencen 1980 ) Anggota berpencen yangBersara atau Dibersarakan di bawah Undang-Undang pencen layak menerima faedah-faedah persaraan?? FAEDAH PERSARAAN Anggota berpencen yang bersara atau dibersarakan d