Click here to load reader

NOVA RADNA TVAR R32 - MBFrigoNOVA RADNA TVAR R32 Vaš partner za klimatizaciju i hlađenje Prednosti R32 – unaprijeđene performanse • R32 je siguran, efikasan plin koji ima manji

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NOVA RADNA TVAR R32 - MBFrigoNOVA RADNA TVAR R32 Vaš partner za klimatizaciju i hlađenje Prednosti...

 • www.mbfrigo.hr

  NOVARADNATVARR32

  0%UČINAKNAOZON

  30%MANJERASHLADNOGSREDSTVA

  78%MANJEUĆINKANAGLOBALNOZAGRIJAVANJE

  VEĆAENERGETSKAUČINKOVITOST

 • NOVARADNATVARR32

  - poEuropskojuredbiCE517/2014propisujesezamjenafluoriniranih plinova(kaonpr.:R410A)snovomradnomtvari R32 kojaimaznatomanjiučinaknaglobalneklimatskepromjene

  - ciljjesmanjenjepotrošnjeHFC-a(fluorougljikovodika)tenatajnačinsmanjitiutjecajnaglobalneklimatskepromjenetetimespriječitinepoželjneklimatskeučinke

  - opisanauredbazahvaćavlasnike ilikorisnike uređaja,servisere rashladnih iklimatizacijskih i protupožarnih uređaja i krajnjekorisnike – građane. Višepročitajteovdje- OBRAZACISKAZAOPROCJENIUČINAKAPROPISA

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  Zaštoizbogčegaprelazimonanovuradnutvar?

  ROKOVIPRILAGODBE?Normativnimrješenjembisesmanjilapotrošnjaovihplinovaza70%do

  2030.godine.Zbogtogasevećsada trebaraditinapromijeniradnetvari.SvakegodinesvećesevišepoticatikupovinaklimauređajasR32.

 • NOVARADNATVARR32

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  PrednostiR32– unaprijeđeneperformanse

  • R32 jesiguran,efikasanplinkojiimamanjiučinaknaglobalneklimatskepromjena(smanjenjeGWP-a*ibezučinkanaozon).

  • uporabomR32 ukupnaemisijaCO2možesesmanjitizačak78%

  GWP-Potencijalglobalnogzatopljenja(GWP)jebrojkojiizražavapotencijalniutjecajkojibiodređenaradnatvarimalanaglobalnozatopljenjeakobiseispustilauatmosferu.

  R32ima1/3GWP-aodR410a

 • NOVARADNATVARR32

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  PrednostiR32– unaprijeđeneperformanse

  • R32 nesamodaimamanjiGWP,većsustavitrebaju30%manjukoličinuradnetvariR32zaistikapacitetKapacitet 10 13 16Mirai R410A (kg) 0,52 0,58 0,90Mirai R32 (kg) 0,43 0,43 0,80

  • R32 imaboljusposobnostizmjenetoplinetejeuklimauređajupotrebnamanjakoličinaradnetvariR32zaostvarivanjeistogkapacitetahlađenjailigrijanja.

  • kapacitetcjelokupnoguređajajepoboljšanteomogućujebržepostizanjetraženetemperature• koeficijentenergetskeučinkovitostijepoboljšan– energetskaefikasnosthlađenjaigrijanjajepoboljšana

  1,82,0

  2,5

  3,8

  2,02,4

  2,8

  4,0

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,5

  4,0

  7k 10k 13k 16k

  Pdh (kW)

  Old productNew R32 product

  Napomena:Vrijednostimoguvariratioduređajadouređaja

 • R410a– 0,63kg

  CO²– 1,315

  R32– 0,43kg

  CO²– 290

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  USPOREDBAR32vs.R410a PrednostiR32– unaprijeđeneperformanse

  0%UČINAKNAOZON

  30%MANJERASHLADNOGSREDSTVA

  78%MANJEUĆINKANAGLOBALNOZAGRIJAVANJE

  VEĆAENERGETSKAUČINKOVITOST

 • USPOREDBAR32vs.R410a

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  • nemaprevelikerazlikeuspecifikacijamaizmeđuR410aiR32.

  HFCUNITS HFCUNITS HCFCUNITS

  REFRIGERANTNAME R32 R410A R22

  COMPOSING SINGLE-COMPONENT QUASI-AZEOTROPIC SINGLE-COMPONENTSUBSTANCES REFRIGERANT MIXTURE(R32:R125 REFRIGERANT

  =50:50WT%)

  STANDARDDESIGN RA:4.17MPAG RA:4.17MPAG 2.75MPAGPRESSURE PA:4.0MPAGOR PA:4.0MPAG

  3.6MPA OR3.8MPAG

  REFRIGERANTOIL SYNTHETICOIL SYNTHETICOIL MINERALOIL(ETHER) (ETHER) (SUNISO)

 • USPOREDBAR32vs.R410a

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  • R32 imaradnitlakvrlosličankaoiR410a(između1,2– 2,6Mpa).

  Izvor:JSRAE- JapanSociety of Refrigerating and AirConditioning Engineers

 • USPOREDBAR32vs.R410a

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  • R32 imavećumogućnostizmjenetoplinenegoR410a.Kaorezultattoga,R32ima60%većikapacitetnegoR410.

 • USPOREDBAR32vs.R410a Svojstva

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  *1:Temperatureconditions:50℃ ofpropertyvalues*2:Temperatureconditions:0/50℃ (numbers,relativevalueinthecaseoftheR22=100)*3:Te/Tc/SC/SH= 5/50/3/0℃*4:GWP=globalwarmingpotential(accordingtoeachnumberIPCC4primaryreport)*5:FromANSI/ASHRAEstd.34-2010,andISO817-2014

 • ZAPALJIVOSTR32 Trebamolisebrinuti?

  Općenito- štojenižipotencijalglobalnogzatopljenjatojevećarazinazapaljivosti.

  • R32 pripadakategorijiblagozapaljivihplinovatj.ukategorijuA2L

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  NON-TOXIC TOXIC

  HIGHLYFLAMMABLE A3 B3

  MIDFLAMMABLE A2 B2

  LOWFLAMMABILITY A2L B2L

  NONFLAMMABLE A1 B1

 • ZAPALJIVOSTR32 Trebamolisebrinuti?

  Kategorijezapaljivostitemeljesena:

  • Nižazapaljivarazina(LFL– Lower Flammability level)- minimalnakoncentracijaplinazapokretanjeplamena• Toplinaizgaranja(potrebnaenergija)- HoC - Heat of Combustion• Brzinaširenjaplamena(BV– Burning Velocity)

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  KategorijaA2L radnetvaripredstavljanajmanjirizikodsvihzapaljivihkategorijaidefinirasenanačindajebrzina„gorenja“manjaod10cmusekundi.Toznačidaprednjiplamenneprodirelakouhorizontalnomsmjeru.

  KategorijaA2LNIJEeksplozivnajerseplamenširiuvisinutočkepaljenja,anenaglopremavanusvimsmjerovima.

  Dakle,R32 jezapaljivalisamouslučajukadaseistovremenospojikombinacijaodređenekoncentracijeplinaienergijepaljenja.Unormalnimuvjetimarada,teuzadekvatnuopremunemarizika.

 • ZAPALJIVOSTR32 Trebamolisebrinuti?

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  Dabisezapalilaplinskasmjesa,oviuvjetimorajubitiispunjeniistovremeno:

  Koncentracijazapaljivogplinamorabitiizmeđulimitadonjeigornjezapaljivostizaodređeniplin.ZaR32tojeizmeđu14%volumena(300grama/m3)i29%volumena(620grama/m3)Međutim,ovakoncentracijaplinovajerazinanakojojsemožepojavitinedostatakkisika(koncentracijakisikaod18%iliniže ),Stogatonijeokruženjeukojemljudiuglavnomrade.

  Zarazlikuoduobičajenihzapaljivihplinova,kaoštosupropan,radnatvarR32senemožezapalitiuobičajenimelektricitetom.

  TestovineovisnihlaboratorijauJapanuiAmericisupokazalidaiskreiznpr:prekidačazasvjetlonemajudovoljnoenergijedazapaleradnutvarR32.

  Stogajemogućiizvorzapaljenjaustambenomprostoruotvoreniplameniliizvoritoplinepreko300C°.

  Držitedovoljanrazmak(minimalno3m)oduzrokapožara(izvorazapaljenja),namjestimagdjeseobavljainstalacija,popravakilisličanposaonaklimatizacijskimuređajima.

 • • inženjeriizToshibinog laboratorijasimuliralisuzapaljenjenaklimauređajusradnomtvariR32iR410a• rezultatisupokazalidajeklimauređajsradnomtvariR32istozapaljivkaoiklimauređajsradnomtvariR410a

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  POGLEDAJTEVIDEO

  ZAPALJIVOSTR32 Trebamolisebrinuti?

 • ZAPALJIVOSTR32 Trebamolisebrinuti?

  ČakiakoseR32zapali,rizikporastatlakatj.eksplozivnesnagejevrlonizakuslijedsporogširenjaplamena(gorisporo).

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  KakogoriradnatvarR32ipropan:

  R32 PROPAN

  BRZINAGORENJA (cm/s)

  R32 6,7

  Propan 46,4

 • - uJapanujedosadainstalirano220.000 Toshibaklimauređajakućneserijei5.000uređajekomercijalneserijesradnomtvariR32– nijeprijavljennitijedanincident

  - dosadajeinstalirano5.000.000 klimauređajasradnomtvariR32raznihproizvođačausvijetu

  DOSADAŠNJEISKUSTVO TržišteJapana

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

 • USPOREDBAR32vs.R410a Alati

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

 • USPOREDBAR32vs.R410a Alati

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

 • USPOREDBAR32vs.R410a Alati

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

 • USPOREDBAR32vs.R410a Alati

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

 • USPOREDBAR32vs.R410a Instalacija

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  InstalacijasistemasaradnomtvariR32 jeistakaoisaradnomtvariR410 alisemoravoditiračunaosljedećem:• Instalatermoraposjedovaticertifikatzaradsaradnimtvarima(certifikatseodnosinasveradnetvari,

  uključujućiiradnutvarR32)• pazitinaalatkojisekoristi– tipalata„beziskrenja“temanometar• the connection onthe indoor sideMUSTbe brazed – the flare connection will have tobe cut off• pazitinaograničenjapotrebnekoličineradnetvariR32

 • Dodatak VideoskompletnommontažomklimauređajasR32

  Vašpartnerzaklimatizacijuihlađenje

  VideoskompletnommontažomklimauređajasR32https://www.youtube.com/watch?v=xb686uE6Lyk

 • www.mbfrigo.hr

  NOVARADNATVARR32