Click here to load reader

NOVA RADNA TVAR R32 - mbfrigo.hr · NOVA RADNA TVAR R32 Vaš partner za klimatizaciju i hlađenje Prednosti R32 – unaprijeđene performanse • R32 ne samo da ima manji GWP, već

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NOVA RADNA TVAR R32 - mbfrigo.hr · NOVA RADNA TVAR R32 Vaš partner za klimatizaciju i hlađenje...

 • www.mbfrigo.hr

  NOVARADNATVARR32

  0%UINAKNAOZON

  30%MANJERASHLADNOGSREDSTVA

  78%MANJEUINKANAGLOBALNOZAGRIJAVANJE

  VEAENERGETSKAUINKOVITOST

 • NOVARADNATVARR32

  - poEuropskojuredbiCE517/2014propisujesezamjenafluoriniranih plinova(kaonpr.:R410A)snovomradnomtvari R32 kojaimaznatomanjiuinaknaglobalneklimatskepromjene

  - ciljjesmanjenjepotronjeHFC-a(fluorougljikovodika)tenatajnainsmanjitiutjecajnaglobalneklimatskepromjenetetimesprijeitinepoeljneklimatskeuinke

  - opisanauredbazahvaavlasnike ilikorisnike ureaja,servisere rashladnih iklimatizacijskih i protupoarnih ureaja i krajnjekorisnike graane. Vieproitajteovdje- OBRAZACISKAZAOPROCJENIUINAKAPROPISA

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  Zatoizbogegaprelazimonanovuradnutvar?

  ROKOVIPRILAGODBE?Normativnimrjeenjembisesmanjilapotronjaovihplinovaza70%do

  2030.godine.Zbogtogasevesada trebaraditinapromijeniradnetvari.SvakegodinesveeseviepoticatikupovinaklimaureajasR32.

 • NOVARADNATVARR32

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  PrednostiR32 unaprijeeneperformanse

  R32 jesiguran,efikasanplinkojiimamanjiuinaknaglobalneklimatskepromjena(smanjenjeGWP-a*ibezuinkanaozon).

  uporabomR32 ukupnaemisijaCO2moesesmanjitizaak78%

  GWP-Potencijalglobalnogzatopljenja(GWP)jebrojkojiizraavapotencijalniutjecajkojibiodreenaradnatvarimalanaglobalnozatopljenjeakobiseispustilauatmosferu.

  R32ima1/3GWP-aodR410a

 • NOVARADNATVARR32

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  PrednostiR32 unaprijeeneperformanse

  R32 nesamodaimamanjiGWP,vesustavitrebaju30%manjukoliinuradnetvariR32zaistikapacitetKapacitet 10 13 16Mirai R410A (kg) 0,52 0,58 0,90Mirai R32 (kg) 0,43 0,43 0,80

  R32 imaboljusposobnostizmjenetoplinetejeuklimaureajupotrebnamanjakoliinaradnetvariR32zaostvarivanjeistogkapacitetahlaenjailigrijanja.

  kapacitetcjelokupnogureajajepoboljanteomoguujebrepostizanjetraenetemperature koeficijentenergetskeuinkovitostijepoboljan energetskaefikasnosthlaenjaigrijanjajepoboljana

  1,82,0

  2,5

  3,8

  2,02,4

  2,8

  4,0

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,5

  4,0

  7k 10k 13k 16k

  Pdh (kW)

  Old productNew R32 product

  Napomena:Vrijednostimoguvariratiodureajadoureaja

 • R410a 0,63kg

  CO 1,315

  R32 0,43kg

  CO 290

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  USPOREDBAR32vs.R410a PrednostiR32 unaprijeeneperformanse

  0%UINAKNAOZON

  30%MANJERASHLADNOGSREDSTVA

  78%MANJEUINKANAGLOBALNOZAGRIJAVANJE

  VEAENERGETSKAUINKOVITOST

 • USPOREDBAR32vs.R410a

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  nemaprevelikerazlikeuspecifikacijamaizmeuR410aiR32.

  HFCUNITS HFCUNITS HCFCUNITS

  REFRIGERANTNAME R32 R410A R22

  COMPOSING SINGLE-COMPONENT QUASI-AZEOTROPIC SINGLE-COMPONENTSUBSTANCES REFRIGERANT MIXTURE(R32:R125 REFRIGERANT

  =50:50WT%)

  STANDARDDESIGN RA4.17MPAG RA:4.17MPAG 2.75MPAGPRESSURE PA4.0MPAGOR PA:4.0MPAG

  3.6MPA OR3.8MPAG

  REFRIGERANTOIL SYNTHETICOIL SYNTHETICOIL MINERALOIL(ETHER) (ETHER) (SUNISO)

 • USPOREDBAR32vs.R410a

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  R32 imaradnitlakvrlosliankaoiR410a(izmeu1,2 2,6Mpa).

  Izvor:JSRAE- JapanSociety of Refrigerating and AirConditioning Engineers

 • USPOREDBAR32vs.R410a

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  R32 imaveumogunostizmjenetoplinenegoR410a.Kaorezultattoga,R32ima60%veikapacitetnegoR410.

 • USPOREDBAR32vs.R410a Svojstva

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  *1:Temperatureconditions:50 ofpropertyvalues*2:Temperatureconditions:0/50 (numbers,relativevalueinthecaseoftheR22=100)*3:Te/Tc/SC/SH 5/50/3/0*4:GWP=globalwarmingpotential(accordingtoeachnumberIPCC4primaryreport)*5:FromANSI/ASHRAEstd.34-2010,andISO817-2014

 • ZAPALJIVOSTR32 Trebamolisebrinuti?

  Openito- tojeniipotencijalglobalnogzatopljenjatojevearazinazapaljivosti.

  R32 pripadakategorijiblagozapaljivihplinovatj.ukategorijuA2L

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  NON-TOXIC TOXIC

  HIGHLYFLAMMABLE A3 B3

  MIDFLAMMABLE A2 B2

  LOWFLAMMABILITY A2L B2L

  NONFLAMMABLE A1 B1

 • ZAPALJIVOSTR32 Trebamolisebrinuti?

  Kategorijezapaljivostitemeljesena:

  Niazapaljivarazina(LFL Lower Flammability level)- minimalnakoncentracijaplinazapokretanjeplamena Toplinaizgaranja(potrebnaenergija)- HoC - Heat of Combustion Brzinairenjaplamena(BV Burning Velocity)

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  KategorijaA2L radnetvaripredstavljanajmanjirizikodsvihzapaljivihkategorijaidefinirasenanaindajebrzinagorenjamanjaod10cmusekundi.Toznaidaprednjiplamenneprodirelakouhorizontalnomsmjeru.

  KategorijaA2LNIJEeksplozivnajerseplameniriuvisinutokepaljenja,anenaglopremavanusvimsmjerovima.

  Dakle,R32 jezapaljivalisamousluajukadaseistovremenospojikombinacijaodreenekoncentracijeplinaienergijepaljenja.Unormalnimuvjetimarada,teuzadekvatnuopremunemarizika.

 • ZAPALJIVOSTR32 Trebamolisebrinuti?

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  Dabisezapalilaplinskasmjesa,oviuvjetimorajubitiispunjeniistovremeno:

  Koncentracijazapaljivogplinamorabitiizmeulimitadonjeigornjezapaljivostizaodreeniplin.ZaR32tojeizmeu14%volumena(300grama/m3)i29%volumena(620grama/m3)Meutim,ovakoncentracijaplinovajerazinanakojojsemoepojavitinedostatakkisika(koncentracijakisikaod18%ilinie ),Stogatonijeokruenjeukojemljudiuglavnomrade.

  Zarazlikuoduobiajenihzapaljivihplinova,kaotosupropan,radnatvarR32senemoezapalitiuobiajenimelektricitetom.

  TestovineovisnihlaboratorijauJapanuiAmericisupokazalidaiskreiznpr:prekidaazasvjetlonemajudovoljnoenergijedazapaleradnutvarR32.

  Stogajemoguiizvorzapaljenjaustambenomprostoruotvoreniplameniliizvoritoplinepreko300C.

  Dritedovoljanrazmak(minimalno3m)oduzrokapoara(izvorazapaljenja),namjestimagdjeseobavljainstalacija,popravakilislianposaonaklimatizacijskimureajima.

 • inenjeriizToshibinog laboratorijasimuliralisuzapaljenjenaklimaureajusradnomtvariR32iR410a rezultatisupokazalidajeklimaureajsradnomtvariR32istozapaljivkaoiklimaureajsradnomtvariR410a

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  POGLEDAJTEVIDEO

  ZAPALJIVOSTR32 Trebamolisebrinuti?

 • ZAPALJIVOSTR32 Trebamolisebrinuti?

  akiakoseR32zapali,rizikporastatlakatj.eksplozivnesnagejevrlonizakuslijedsporogirenjaplamena(gorisporo).

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  KakogoriradnatvarR32ipropan:

  R32 PROPAN

  BRZINAGORENJA (cm/s)

  R32 6,7

  Propan 46,4

 • - uJapanujedosadainstalirano220.000 Toshibaklimaureajakuneserijei5.000ureajekomercijalneserijesradnomtvariR32 nijeprijavljennitijedanincident

  - dosadajeinstalirano5.000.000 klimaureajasradnomtvariR32raznihproizvoaausvijetu

  DOSADANJEISKUSTVO TriteJapana

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

 • USPOREDBAR32vs.R410a Alati

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

 • USPOREDBAR32vs.R410a Alati

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

 • USPOREDBAR32vs.R410a Alati

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

 • USPOREDBAR32vs.R410a Alati

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

 • USPOREDBAR32vs.R410a Instalacija

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  InstalacijasistemasaradnomtvariR32 jeistakaoisaradnomtvariR410 alisemoravoditiraunaosljedeem: Instalatermoraposjedovaticertifikatzaradsaradnimtvarima(certifikatseodnosinasveradnetvari,

  ukljuujuiiradnutvarR32) pazitinaalatkojisekoristi tipalatabeziskrenjatemanometar the connection onthe indoor sideMUSTbe brazed the flare connection will have tobe cut off pazitinaogranienjapotrebnekoliineradnetvariR32

 • Dodatak VideoskompletnommontaomklimaureajasR32

  Vapartnerzaklimatizacijuihlaenje

  VideoskompletnommontaomklimaureajasR32https://www.youtube.com/watch?v=xb686uE6Lyk

 • www.mbfrigo.hr

  NOVARADNATVARR32