Novi koncepti i pristupi u menadžmentu

 • View
  54

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novi koncepti i pristupi u menadmentu. NOVI KONCEPTI I PRISTUPI U MENADMENTU. ivimo u vremenu sve brih, dramatinijih, kompleksnijih i nepredvidljivijih promjena, koje sve znaajnije utiu na ponaanje i upravljanje u organizacijama. Za takve procese upotrebljava se izraz hiperpromjene. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • NOVI KONCEPTI I PRISTUPI U MENADMENTU

  ivimo u vremenu sve brih, dramatinijih, kompleksnijih i nepredvidljivijih promjena, koje sve znaajnije utiu na ponaanje i upravljanje u organizacijama. Za takve procese upotrebljava se izraz hiperpromjene.

  James Champy (stavovi):1. Nita vie nije jednostavno,2. Sada, ta god da radimo, nije dovoljno,3. Sve je pod znakom pitanja,4. Sve se mora mijenjati.

 • ORGANIZACIJA KOJA UIUenje, u uslovi visokog nivoa turbulencije i ubrzanja promjen, sve vie postaje osnovna pretpostavka da organizacije razvijaju sutinu svoje kompetentnosti i na taj nain uspjevaju da odgovore novim menadment izazovima.

  Pet disciplina uenja (Peter Senge):1. Lino usavravanje,2. Mentalni modeli,3. Zajednika vizija,4. Timsko uenje,5. Sistematsko razmiljanje.

 • SUTINA JEZGRA KOMPETENTNOSTI ORGANIZACIJEJezgro kompetentnosti predstavlja jedan od koncepata organizacije za sticanje konkurentske prednosti. Koncept je razvijen od strane Prahalada i Hamela 1990. godine.

  Jezgro kompetentnosti predstavlja kolektivno uenje u organizaciji, posebno o tome kako koordinisati razliite proizvodne sposobnosti i vjetine, i integrisati tehnoloke multitokove.

  Jezgro kompetentnosti se odnosi na ono to jedna organizacija radi posebno dobro.

  Jezgra kompetentnosti potrebno je poboljavati, kao i razvijati nova jezgra kompetentnosti u skladu sa novom vizijom, misijom, ciljevima i strategijskom intencijom.

 • SUTINA KONCEPTA MENADMENTA ZNANJA (KNOWLEDGE MANAGEMENT)Menadment znanja predstavlja interdisciplinarni poslovni koncept koji u svom fokusu ima organizaciono uenje.

  Postoje mnogobrojne definicije menadmenta znanja. Kao zajednike elemente mogli bi istai:1. Korienje dostupnog znanja iz eksternih izvora,2. Ugradnja i uvanje znanja u poslovnim procesima, proizvodima i uslugama,3. Predstavljanje znanja u bazama podataka i dokumentima,4. Promocija porasta znanja kroz organizacionu kulturu i motivaciju zaposlenih,5. Prenos i korienje znanja kroz cijelu oraganizaciju,6. Procjena koristi dobijenih primjenom znanja i njegovom ugradnjom u osnovu organizacije.

 • MENADMENT ODNOSA SA KUPCIMA(CRM)

  Oznaava, u sutini, strategiju koja se koristi da bi se nauilo to vie o potrebama i ponaanju kupaca i da bi se na taj nain razvili to jai odnosi sa njima, sa ciljem poveanja njihove lojalnosti i maksimiziranja organizacionog profita.

  Uglavnom se navode tri glavna uzroka pojave koncepta:1. Preusmjeravanje fokusa sa proizvoda na kupca,2. Preusmjeravanje sa masovnog marketinga na marketing jedan na jedan,3. Razvoj informacione tehnologije.

 • MENADMENT ODNOSA SA KUPCIMA(CRM)Sutinu procesa CRM ine sljedei procesi:1. Identifikacija kupaca,2. Diferencijacija kupaca po njihovim potrebama i vrijednostima koju oni stvaraju za kompaniju,3. Efikasna i efektivna interakcija sa kupcima,4. Kastumizacija nekih proizvoda i usluga koji se nude kupcima.

  Savremeni koncept CRM se vezuje za razvoj informacionih tehnologija i podran je odgovarajuim softverskim rjeenjima:1. Analitikog CRM-a,2. Operativnog CRM-a, i3. Kolaborativnog CRM-a.

 • SUTINA TOTAL QUALITY MANAGEMENT-A (TQM)

  Susreui se sa menadment izazovima, na raskru drugog i treeg milenijuma, menaderi moraju sve vie biti proaktivni, inovativni, fleksibilni i u svemu fokusirani na kvalitet.

  Kvalitet sve vie postaje presudan trini i diferencirajui faktor organizacije.

 • Dimenzije kvalitetaOsam dimenzija koje iz potroakog ugla definiu kvalitet su (David A. Garvin):1. Performanse,2. Odlike,3. Pouzdanost,4. Prilagoavanje standardu,5. Izdrljivost,6. Uslunost,7. Estetika,8. Vidljivi kvalitet.

 • Evolucija kvaliteta

  Pojam kvaliteta je evoluirao od upravljanja kvalitetom proizvoda, ija sutina se odnosi na provjere, ispitivanje i verifikacije proizvoda, preko obezbjeenja kvaliteta poslovnih procesa primjenom sistema kvaliteta.

 • SUTINA PROCESA TRANSFORMACIJE ORGANIZACIJETransformacija organizacije podrazumjeva radikalne, sveobuhvatne i vrlo intenzivne promjene koje obuhvataju sve komponente organizacije.

  Danas moemo konstatovati da je praksa i teorija upravljanja transformacionim procesima definisala sledee koncepte, metode i programe transformacije:1. Reinenjering poslovnih procesa,2. Restrukturiranje putem downsizing-a, downscoping-a i sl.3. Programi kvaliteta,4. Programi akvizicija i merdera,5. Programi menadmenta znanja i CRM-a,6. Programi strategijskih zaokreta,7. Programi promjene organizacione ili korporativne kulture,8. Programi E-commece i E-business u irem smislu.

 • Downsizing (smanjenje, kresanje)

  Downsizing se sastoji od seta aktivnosti, koje se preduzimaju od strane menadera, s ciljem da se poboljaju efikasnost, produktivnost, i/ili konkurentnost.

  Koncept downsizing-a moe se opisati putem njegove etiri kljune karakteristike:1. Downsizing predstavlja set aktivnosti koji se sprovodi sa namjerom,2. Downsizing obino ukljuuje smanjenje broja zaposlenih, iako se ne ograniava samo na to,3. Downsizing se fokusira na poboljanje efikasnosti organizacije,4. Downsizing podrava i utie na radne procese, svjesno ili nesvjesno.

 • Vrste downsizing strategija

  Tri vrste downsizing strategija:1. Strategija redukcije (smanjenja) broja zaposlenih,2. Organizacioni redizajn,3. Sistemska strategija.

 • Outsourcing strategija spoljnjeg snabdijevanja

  Spoljne snabdijevanje javlja se kao odgovor na ubrzanje promjena i fenomen globalizacije u poslovanju.

  Jo jedan nain da se transformie organizacija je putem njenog rekonstruisanja koje podrazumjeva eliminisanje odreenih podruja poslovanja, koji ne ine njenu osnovnu djelatnost, tj. jezgro kompetentnosti.

  Sve vie se smatra da organizacije treba da rade samo ona podruja poslovanja gdje su najbolje. Sve ostale aktivnosti potrebno je prebaciti na tzv.spoljne partnere snabdijevanja, koji su u tim aktivnostima efikasniji i aktivniji.

 • SUTINA REINENJERINGA

  Reinenjering podrazumjeva bacanje na stranu starih sistema, povratak na poetak i smiljanje boljeg naina poslovanja.

  Reinenjering predstavlja fundamentalno promiljanje i radikalni redizajn poslovnih procesa da bi se postigla dramatina, poboljana, u kritinim, bitnim mjerama performansi, kao to su trokovi, kvalitet, usluga i brzina.

 • SUTINA KONCEPTA BALANCED SCORECARD (BSC)

  Balanced Scorecard izbalansira lista mjerila. BSC dopunjava tradicionalne finansijske mjere sa kriterijumima mjerenja performansi organizacije iz tri dodatne perspektive: potroaa, internih poslovnih procesa, i uenja i rasta.

  BSC trai kontinuirano odgovore na etiri vrste pitanja:1. Kako nas vide klijenti/muterije? (marketing-potroaki ugao),2. Kako i u emu postii perfekciju? (interni ugao poslovnih procesa),3. Moemo li kontinuirano unapreivati i kreirati vrijednost? (razvojni ugao inovacija i uenje),4. Kako na rad gledaju akcionari? (finansijski ugao).

 • SUTINA KONCEPTA BALANCED SCORECARD (BSC)Menaderima se prua mogunost da koristei koncept BSC uvedu etiri nova menadment procesa koji, pojedinano ili u kombinaciji, doprinose povezivanju dugoronih strategijskih ciljeva, sa kratkoronim akcijama.

  Ti procesi su:1. Prevoenje vizije,2. Komunikacije i povezivanje,3. Poslovno planiranje,4. Feedback i uenje.

 • STRATEGIJA KAO REVOLUCIJA NOVA MENADMENT PARADIGMA

  Promjene, kvalitet, fleksibilnost, kontinuirana inovacija i revolucija u razvoju i poslovanja, organizacije koje ue i sposobnost menadmenta da upravlja takvim procesima ine lozinke novih pobjednika uspjenih inovativnih organizacija.

  Kako navodi Peter Drucker, sposobnost da organizacija kreira novo, zahtjeva da se u njeno tkivo ugrade tri sistematske prakse:1. Svaka organizacija zahtjeva stalno unapreenje svega to radi,2. Svaka organizacija morae da naui da iskoritava, tj. da razrauje nove primjene iz sopstvenog uspjeha,3. Svaka organizacija mora da naui da inovacija moe i da treba da se organizuje kao sistematski proces.

 • STRATEGIJA KAO REVOLUCIJA NOVA MENADMENT PARADIGMAPeter Drucker navodi da teorija poslovanja ima tri bitna dijela koja moraju biti u sreditu menadmenta i stalno se balansirati:1. Pretpostavke o sredini preduzea: drutvu, njegovoj strukturi, potroaima i tehnologiji,2. Pretpostavke o misiji preduzea, i 3. Pretpostavke o jezgru ili sutini kompetentnosti potrebnog da se ostvari misija.

  Definisanje sutine strategijskog pozicioniranja moe biti zasnovano na:1. Potrebama potroaa,2. Potroakoj prihvatljivosti, ili3. Razliitosti proizvoda ili usluga kompanije u odnosu na konkurenciju.

 • Novi koncept menadmenta

  Japanski menadment vedski model menadmenta