of 24 /24
NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI

NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS...

Page 1: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI

Page 2: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

NOVUS RESĠDENCE ‟a hoĢ geldiniz. Size yeni yuvanızda sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaĢam diliyoruz.

DAĠRENĠZĠ TESLĠM ALDIKTAN SONRA Dairenize taĢındıktan sonraki tüm süreçlerde; bilgi almak, bildirimde bulunmak, tüm istek ve taleplerinizi iletmek ve gerekli koordinasyonun sizin için sağlanmasını gerçekleĢtirmek için; muhatabınız Novus Residence Site Yönetim Müdürlüğü olacaktır. Site Yönetim Müdürlüğü, taleplerinizi ve bildirimlerinizi düzenli olarak kayda alacak ve konuyu sizin adınıza ilgilisi nezdinde takip edecektir. Talep ve bildirimlerinizin kayda alınması ve takibinin sağlanması açısından, her konuda Site Yönetim Müdürlüğüne baĢvurmanız yararınıza olacaktır. Dairenizi teslim aldıktan sonra belli ise, taĢınma tarihinizi, eğer dairenizi kiralamıĢ iseniz kiracı bilgilerini Site Yönetim Müdürlüğüne iletmeniz, herhangi bir sürprizle karĢılaĢmaksızın, gerekli iĢ ve iĢlemlerinizin tamamlanması sağlanacaktır.

Page 3: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

ĠÇĠNDEKĠLER

BBÖÖLLÜÜMM NNoo.. BBÖÖLLÜÜMM AADDII

11 NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ

11..11 Novus Residence Tanıtımı

11..22 Adresi

11..33 UlaĢım Bilgileri

22 NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ YERLEġĠMĠ

22..11 Güvenlik

22..22 Güvenlik Sistemleri ve Uygulamaları

22..33 Temizlik

33 TEKNĠK ALTYAPI VE SĠSTEMLER

33..11 Ortak Alanlarda Teknik Sistemler

33..22 Dairelerde Teknik Sistemler

33..33 Daire Ġçi Cihaz Kullanımı

33..44 Daire içi Elektrik Kullanımı

33..55 Doğalgaz Kullanımı

44 MEKANĠK TESĠSAT DETAYLARI

44..11 Isıtma & Soğutma Sistemi

44..22 Dairelerin Kullanma Suyu

44..33 Havalandırma Tesisatı

44..44 Yangın Tesisatı

44..55 Telefon ve Ġnternet Bağlantınız

44..66 Otomasyon Sistemi

44..77 Bahçe Sulama Sistemi

55 ÇEVRE BĠLGĠLERĠ

55..11 Muhtarlık,Emniyet ve Ġtfaiye Bilgileri

55..22 Acil ve Basit Sağlık Sorunları

66 SĠTE YÖNETĠMĠ VE HĠZMETLERĠ

77 SOSYAL TESĠS VE KULLANIMI

BİLGİLERİNİZ

Novus Residence de yaĢam hakkında genel bilgileri sunmak üzere hazırlanmıĢ olan ve site hakkında bilgi aktarımını içeren bu kopya, dairenize özel olup, Novus Residence ‟teki güncel uygulamaları açıklamaktadır. Bu uygulamalarda yapılabilecek olası değiĢiklikler, yine yazılı olarak tarafınıza bildirilecektir. Bu bilgilendirme yazısı ve Ekleri içinde yer alan veya bilgi almak istediğiniz diğer konularda, Yönetim‟e baĢvurmanız yeterli olacaktır.

Page 4: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

DDAAĠĠRREE NNOO // KKOOPPYYAA NNOO

SSAAHHĠĠBBĠĠ

SSĠĠTTEENNĠĠZZĠĠNN AADDRREESSĠĠ

Ataköy 2-5-6. Kısım Beyaz Lale Sokak No:54 Bakırköy

SSĠĠZZĠĠNN TTEELLEEFFOONN NNUUMMAARRAALLAARRIINNIIZZ

ÖNEMLĠ TELEFONLAR :

NOVUS RESĠDENCE SĠTE YÖNETĠMĠ 212- 661 26 54 / 661 26 55

BOĞAZĠÇĠ ELK DAĞITIM 212- 311 36 00 (20 HAT)

TELEKOM 444 1 444

ĠGDAġ 444 36 36

ĠSKĠ (KÂĞITHANE) 212- 321 00 00

BAKIRKÖY BELEDĠYESĠ 212- 414 97 77

DIGITURK 212- 256 26 26 - 473 73 73

ATAKENT TAKSĠ 212- 560 61 01 - SĠTE DÂHĠLĠ 15

MUHTAR CANAN ERGÜN 212- 661 56 12

ĠTFAĠYE GENEL 110

ĠTFAĠYE ORMAN YANGIN 177

ĠTFAĠYE AVRUPA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 444 25 66

HIZIR ACĠL SERVĠS 112

5. KISIM BAYMER SAĞLIK OCAĞI 212- 661 30 08

TELEFON ARIZA 121

TRAFĠK 154

POLĠS 155

JANDARMA 156

ELEKTRĠK ARIZA 186

GAZ ARIZA 187

BĠLĠNMEYEN NUMARALAR 118

RTÜK 178

EMNĠYET DANIġMA 174

SU ARIZA 185

1. NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ 1.1 Novus Residence Sitesi‟nin Tanıtımı

Novus Residence , toplam 12600 m2 arazi üzerinde yükselen; Her ailenin yaĢam tercihlerini ve ihtiyaçlarını karĢılamayı amaçlayarak hazırlanan kendine özgü sağlam mimari yapısı ile 4 kattan 15 kata yayılmıĢ toplam 6 blokta, bahçe ve deniz manzaralı,

Page 5: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

1+1( 53 metrekare ) ile 5+1( 418 metrekare ) arasında değiĢen 285 adet lüks konut yer almaktadır.

Daireler akıllı konut sistemi ile donatılmıĢ olup, 24 saat sıcak su, temizlik, güvenlik gibi Residence hizmetlerinin tümü sunulmaktadır.

Farklı mimari konsepti ve yeni bir rezidence hizmeti ile dikkat çeken projenin en çarpıcı yanı, özel tasarımlı 2 adet yüzme havuzu ve sosyal tesislerin çatıda, 6'ncı katta yer alması...

Fitness center, Cafe, Sauna, Çevre düzenlenmesi, Daireler arası görüntülü iç ve dıĢ telefon hatları, Kesintisiz enerji sağlayan merkezi jeneratör, Uydu ve kablolu yayın tesisatı, Mutfak ısısı- su basma- doğalgaz kaçak detektörleri, Deprem algılama ve otomasyon sistemi, 24 saat kapalı devre kamera izleme sistemi

Kurulu arazisinin yüzde 75‟i yeĢil alanlara ayrılmıĢ olan Novus Residence sizlere Ġstanbul‟un doğal tabiatını ve güvenli, modern, sağlıklı bir yaĢam ortamını sunmak üzere inĢa edilmiĢtir. Otoparklar Bloklara bodrum katlardan bağlantılı toplam 2 adet 2 katlı kapalı otopark alanlarına sahip siteniz aynı zamanda teknolojinin son imkânları ile donanmıĢ güvenlik sistemlerine sahiptir. Otopark alanları sizin için ayrılmıĢ olduğundan lütfen kapalı otoparkta konutunuza tahsis edilmiĢ alanları kullanmaya özen gösteriniz. Kapalı otopark giriĢ-çıkıĢ rampaları çift yönlüdür. Tüm otopark alanlarında azami hız limiti 10 km/h saat olup kendinizin ve komĢularınızın emniyeti için hız limitine, otopark yönlendirme çizgi ve iĢaretlemelerine dikkat gösteriniz. Otoparktan Bloğunuzun 1. veya 2. bodrum katına yaya olarak geçiĢ yaparak asansörler aracılığıyla konutunuza ulaĢabildiğiniz gibi merdiven ile bahçeye de çıkmanız mümkündür.

Page 6: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

1.2 Adresi

Ataköy 5.Kısım Beyaz Lale Sokak No: 54 Bakırköy / Ġstanbul

1.3 UlaĢım Bilgileri

Novus Residence Anadolu ve Avrupa yakasından gerek toplu taĢıma araçları gerekse özel araçlarla kolaylıkla ulaĢım sağlanabilmektedir.

Page 7: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

2. NOVUS RESĠDENCE SĠTESĠ YERLEġĠMĠ

Novus Residence Vaziyet Planı

7 gün 24 saat koruma, merkeze bağlı alarm sistemi, intercom iletişim sistemi, deneyimli güvenlik ekipleri sizlerin yaşamına daha fazla konfor katabilmek, huzurunuza katkıda bulunabilmek içindir.

Page 8: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

2.1 Novus Residence „de Güvenlik

Novus Residence çağın teknolojisini alıp güvene, konfora dönüĢtüren ve bunu insanlara yaĢam kalitesi olarak sunan bir yapılanmadır. Temelinde depreme karĢı en güvenli radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanmıĢtır.

Yüksek güvenlik standartlarında inĢa edilen Sitede aĢağıdaki güvenlik sistemleri mevcuttur:

- Yangın Algılama ve Ġhbar Sistemleri - Yağmurlama ile Yangın Söndürme Sistemleri - Yangın Söndürme Kuru ve Islak Hidrant Sistemleri - Yangın Dolapları - Intercom Sistemi - Yangın dolabı - CCTV Kapalı Devre Kamera Ġle Ġzleme Sistemi

2.2 Güvenlik Sistemleri ve Uygulamaları Novus Residence konutlarının güvenliği; eğitimli, tecrübeli, güvenlik bilgi taraması yapılmıĢ, uygun yeterlilik ve sayıda personelle sağlanmaktadır. Siteye giriĢ-çıkıĢ ana kapısında 24 saat süre ile güvenlik hizmeti verilmektedir. Sitenin giriĢ çıkıĢ noktalarına, sınır çevrelerindeki hassas noktalara ve çocuk oyun alanlarına yerleĢtirilen kameralar sitenin ana giriĢinde tesis edilmiĢ bulunan CCTV Sistem odasından (otomasyon odası) 24 saat süre ile izlenmektedir. Site ortak alanlarında 24 saat süre ile siteyi çevreleyen duvar yolu boyunca (iç) devriye hizmeti verilmektedir. Devriyeler Akıllı Kalem Sistemi ile kayıt altına alınmakta ve her gün Site Yönetim‟e raporlanmaktadır. Site konsepti gereği, Daire sahipleri “dost unsur” kabul edilecek ve güvenlik, daire sahiplerinin ve kiracıların dıĢarıdan gelecek tehditlere karĢı korunması Ģeklinde algılanmaktadır. Dairelerde çalıĢmakta olan personel ise;

- ĠĢe alımları sırasında haklarında yaptırılan emniyet soruĢturması yönetime sunulacak,

- Tüm güvenlik önlemlerine haiz (sahteciliği önlenmiĢ) resimli bir kimlik ile kendisini tanıtabiliyor ise "personel"; bu Ģartlardan biri eksik veya yetersiz ise "ziyaretçi" statüsünde siteye kabul edilecek ve giriĢlerde bu esaslara göre uygulanan talimatlar uygulanacaktır.

Konutlarda yaĢayanların kimlik bildirimlerinin bağlı bulunan Mahalle Muhtarlığı ve Site Yönetimi‟ne yapılması gerekmektedir. Konutunuzu kiraya vermeniz halinde, kira kontratı fotokopisi ve kiracı ile ilgili tüm kimlik bilgileri Site Yönetimi‟ne verilmelidir. Hizmetlerin beklenen kalite ve zamanda verilmesi açısından kiracı-mal sahibi değiĢikliklerinde,

Page 9: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

taĢınma esnasında yönetim tarafından doldurulması istenen bilgi formu eksiksiz doldurularak teslim edilmelidir. Dairenizde tesis edilmiĢ sistem blok kapısı, site giriĢi ve güvenlik ile irtibat kurmanız amacıyla kullanılmaktadır. Sisteminizin doğru kullanımı ve yönetim tarafından belirlenen kurallara uyulması daire sahiplerinin emniyeti açısından önemlidir. Site otoparkından faydalanan araçların yönetime ve dolayısıyla güvenlik birimlerine kayıtlı olması gerekmektedir. Emlakçıların siteye giriĢine izin verilmesi için emlakçı kimlik ve kiralama sözleĢmesi bilgilerinin Site Yönetimi‟ne bildirilmesini rica ederiz. TaĢınma Dairenize taĢınmadan önce site yönetimimize uğrayarak taĢınma talimat formunu doldurup müĢteri hizmetlerimize teslim etmeniz gerekmektedir. Site içine ve dıĢına taĢınmalarda yönetimin belirlediği saatlere refakat etmeniz hem sizin hem de site sakinlerimizin rahatsız olmamaları için önemlidir. TaĢınma saatleri : Hafta içi sabah 09:30 akĢam 17:30 arası Hafta sonu cumartesi sabah 10:00 akĢam 16:00 arasıdır. Pazar günleri taĢıma iĢlemi yapılmamaktadır. Ziyaretçiler Ziyaretçi, Site ana giriĢinde bulunan Güvenlik Kontrol noktasındaki güvenlik görevlisi tarafından güler yüzle karĢılanır. Ġntercom cihazından misafir olarak ziyaret edilecek site sakini ile bağlantıya geçerek kimlik bilgilerini aktarır. Site sakini gelen kiĢiyi kabul ettikten sonra, giriĢ güvenlik görevlisi gelen ziyaretçiyi site sakinin oturduğu bloğa yönlendirir ve doğru daireye yönlendirilmesi için devriyeye haber verir. Site sakinlerinin kabul etmediği ve giriĢine onay vermediği hiç bir kimse site içine alınmaz. Posta, Kargo, Kurye ve diğer DıĢarıdan Satın Alınan Hizmetler Kat maliklerince beklenen ve önceden tanınmayan Ģahısların da; Posta, kargo, kurye, dıĢarıdan hizmet veren teknik servis firmaları, tamirat, tadilat ve dekorasyon firmaları veya yemek servislerinin de siteye servise gelmeleri üzerine ziyaretçi olarak siteye kabul edilecektir. Bunlar için de yine kat maliki/ sakininin kabulü için intercom sisteminden haber verilecek ve ziyaretçi prosedürü uygulanacaktır. GiriĢine onay verilen kiĢilerin kimlikleri alınır ve ziyaretçi kimliği (geçici) verilerek içeriye girmelerine izin verilir. ÇıkıĢlarında ise kimlikleri geri verilerek ziyaretçi kartı teslim alınır. 2.3 Novus Residence „de Temizlik Sitenin tüm ortak alanları, açık ve kapalı otoparklar, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, süs havuzu, yeĢil alanlar, teknik mahaller daima temiz ve bakımlı tutulacaktır. Site ortak

Page 10: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

alanlarında eğitimli, deneyimli, güvenlik bilgi taraması yapılmıĢ, uygun yeterlilik ve sayıda bir ekiple hizmet verilecektir. Çöpler Dairenizde biriken çöpleri her katta yangın çıkıĢlarında bulunan çöp odasındaki konteynerlere (atıkları ise atık madde karton çöp kutularına) bırakmanız halinde,

Sabah: Saat 08.00 – 10.00 arasında, AkĢam: Saat 14.00 – 16.00 arasında

Temizlik görevlilerimiz tarafından alınacaktır. Bu saatler dıĢında birikmiĢ atıklarınızın toplanması için lütfen Site Yönetim Ofisine bilgi veriniz. DıĢ Cephe Temizliği Daire camlarının içeriden ve dıĢarıdan temizlenmesi daire sakininin sorumluluğundadır. Cam temizliği yapılırken temizlik elemanı ile ilgili her türlü iĢ güvenliği tedbiri alınmalıdır. Temizlik elemanları uygun, emniyet kemerleri olmadan asla cam dıĢına çıkarılmamalı, sarkıtılmamalıdır. Temizlik görevlilerinin ellerinden düĢürecekleri herhangi bir gereç yükseklik nedeniyle önemli hasarlara ve yaralanmalara neden olabileceğinden bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. Yönetim, camlarını kendi elemanlarına temizleten daire sakinlerine bir iĢveren mali sorumluluk sigortası ve bir 3. taraf mali sorumluluk sigortası yaptırmalarını önerir. Ġlaçlama Yönetim sitenin ortak alanlarında haĢere ve kemirgen kontrolü hizmeti verecektir. Bahçe Bakım YaklaĢık yüzde 90‟ı yeĢil alanla kaplı Novus Residance‟ta bahçe bakım hizmetleri profesyonel, deneyimli ve bitkileri tanıyan bir bahçıvan kadrosu ile sağlanacaktır. Otomatik sulama yapılarak özellikle çim alanlarının devamlı yeĢil kalması ve bitkilerin gerektiği gibi bakılmasına özen gösterilecektir. Bahçe bakımları için ayrıca her ay mimar gözetiminde kontrol yapılacaktır. YeĢil alanların temiz ve bakımlı tutulması için çevreyi temiz tutmaya ve dıĢ mekanlar ile ilgili belirlenmiĢ kurallara uymaya çalıĢınız.

Özel Yardımcınız Dairenizin temizliği konusunda dıĢarıdan sürekli ya da yarı zamanlı yardımcı almanız durumunda bu personelin ikematgâhı ve nüfus cüzdan fotokopisini Site Yönetim Ofisi‟ne ulaĢtırmanız ve olabilecek değiĢiklikleri bildirmeniz gerekmektedir.

3.NOVUS RESĠDENCE„DE TEKNĠK ALTYAPI VE SĠSTEMLER

Page 11: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

Novus Residence daireleri teknik anlamda, ihtiyaç duyulabilecek her tür konforu ve emniyeti sağlayabilecek nitelikte inĢa edilmiĢtir. Tasarımdan inĢaatın sonuna kadar tüm teknik ihtiyaçlar incelikle ele alınmıĢ, uygulamadaki yüksek standartların gerekleri projelere ve yapılan uygulamalara yansıtılmıĢtır. BaĢta mutfak ekipmanları olmak üzere tüm daire içi malzeme ve ekipmanlar hem kullanıma uygunluk ve yeterlilik, hem de ekonomik ömürlerinin optimum seviyede olması bakımından özenle seçilmiĢtir. 3.1 Ortak Alanlarda Teknik Sistemler Novus Residence‟de, konforunuzu sağlamak üzere tasarlanmıĢ teknik sistemler aĢağıda verilmiĢtir:

- Orta Gerilim Dağıtım Sistemi - Alçak Gerilim Dağıtım Sistemi - Jeneratör (2 Adet AKSA) - Acil Durum Aydınlatma Sistemleri - Yangın Merdiveni Basınçlandırma Sistemleri - Kuvvetli Akım Elektrik Tesisatı ve Sistemi - Merkezi Uydu Yayın Sistemi - Kullanma Suyu Dağıtım Sistemleri - Kullanma ve Yangın Suyu Pompalama Sistemleri - Bahçe Sulama Sistemleri - Süs havuzu - Açık Yüzme Havuzları - Merkezi Ġnterkom HaberleĢme Sistemi - Merkezi Daire Ġçi Alarm Algılama Sistemleri - Merkezi Çevre Aydınlatma Sistemleri - Merkezi Yangın Söndürme Sistemleri (Hidrantlar, Springler ve yangın Dolapları) - Merkezi Güvenlik Kameraları (CCTV) Sistemi

3.2 Dairelerde Teknik Sistemler

Daireniz size teslim edilirken tarafınıza birçok bilgi verilmiĢtir. Ancak, aĢağıda, ilk anda aklınıza gelebilecek sorularınız için, kısa bir genel bilgilendirme bulacaksınız.

- Daire Ġçi Bireysel Merkezi Sıcak ve Soğuk Su Tesisatı - Elektrik Tesisatı - TV ve Uydu Yayın Tesisatı - Telefon ve Ġnternet Tesisatı - Klima Alt Yapı Tesisatı - Sulu Yangın Söndürme Tesisatı - Ġnterkom HaberleĢme Sistemi - Diafon Sistemi - Yangın Ġkaz Sistemi

Page 12: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

3.3 Daire Ġçi Cihazların Kullanımı

Beyaz EĢya Grubu Dairenizde kullanılan tüm mutfak cihazları Vestel marka ürünlerdir. Cihazların kullanım kılavuzları ve bakım önerileri dosya halinde üretici firma tarafından verilmektedir. Devreye alma iĢlemi için Vestel çağrı yönetim merkezinden kat maliki randevu alacak ve servis çağıracaktır. Vestel müĢteri iliĢkileri : Zeynep Hanım 212 661 13 19

Klima Tesisatı Isıtma ve soğutma daire içinde yer alan fancoil sistemi ile üflemeli yapılmaktadır. Her odada mevcut ısı ayarlama butonu vardır. Burdan kademeli Ģekilde istenilen seviyeye ulaĢılır.

RESD SERĠSĠ TERMOSTAT KULLANIM KILAVUZU ĠġLEM

On/Off: Açmak için “ “ basın, kapatma için tekrar “ “

basınız.

Isı ayarı: Isıyı düĢürmek için “ “ , ısıyı yükseltmek için

“ “ basınız. (her basmada 0,5 oC değiĢir), sadece geçerli zaman periyodunda ayarlama yapınız;

saat ayarı, açma/kapama veya 7 gün programlama modülü yeni ayarlama yapacaktır.

Not: 4 zaman fonksiyonu da açıkken, geçerli derece noktasını ayarlamak için “ “ veya “ ” tuĢlarına

basınız, daha sonra LCD üzerinde görünen “Override” yazısı termostatın her çalıĢtırılmasında daha önce ayarlanmıĢ olan 4 zaman fonksiyonunun iptal edildiğini ve yeni ayarlamaların geçerli olduğunu ifade

etmektedir.

Mod seçimi: ÇalıĢma modunu değiĢtirmek için “M” tuĢuna

basınız. Soğutma “ , ısıtma “ veya havalandırma “ ” ilgili simge ekranda yanıp sönecek ve 6 saniye sonra otomatik olarak kaydedilecektir.

Fan hızı seçimi: Hızlı “ ” (Hi), orta “ ” (Med), düĢük “ ”

(Low) veya otomatik “ ” (Auto) modunu seçmek için “ ” tuĢuna basınız.

“ ” (Auto) Otomatik modda, otomatik düĢük (Auto LOW ) hızda, oda sıcaklığı ile ayarlanan sıcaklık

arasındaki fark 1oC, otomatik orta (Auto MED) hızda oda sıcaklığı ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark 2oC, otomatik yüksek (Auto HI) hızda oda sıcaklığı ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark 3oC ise fan hızı

otomatik olarak değiĢmektedir

SAAT AYARI

Saat ayarı: “hh:mm” yanıp sönene kadar, “ ” tuĢuna

basınız. “hh” yanıp sönmeye baĢlayınca saati ayarlamak için “ “ veya “ ” tuĢlarına basınız. “ ”

tuĢuna basınız. “mm” yanıp sönmeye baĢlayınca dakikayı ayarlamak için “ “ veya “ ” tuĢlarına

basınız. “ ” tuĢuna basınız. “week” yanıp sönmeye baĢlayınca Monday-Sunday (günleri)

ayarlamak için “ “ veya “ ” tuĢlarına basınız.

ZAMANLAYICI AÇIK ve ZAMANLAYICI KAPALI

Zamanlayıcı açık: Ekranda “ ” görene kadar “ ” tuĢuna

basınız. “ON” ve tüm simgeler ile birlikte “hh” de yanıp sönecektir, saati ayarlamak için “ “ veya

“ ” tuĢlarına basınız. “ ” tuĢuna basınız. “mm” yanıp sönmeye baĢlayınca dakikayı ayarlamak

için “ “ veya “ ” tuĢlarına basınız.

Zamanlayıcı kapalı: Ekranda “ ” görene kadar “ ” tuĢuna

basınız. “OFF” ve tüm simgeler ile birlikte “hh” de yanıp sönecektir, saati ayarlamak için “ “ veya

Page 13: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

“ ” tuĢlarına basınız. “ ” tuĢuna basınız. “mm” yanıp sönmeye baĢlayınca dakikayı ayarlamak

için “ “ veya “ ” tuĢlarına basınız.

Zamanlayıcı açık iptali: Ekranda “ ” görene kadar “ ”

tuĢuna basınız. “ON” ve tüm simgeler ile birlikte “hh” de yanıp sönecektir, saati “--:--“ ayarlamak

için “ “ veya “ ” tuĢlarına basınız. “ ” tuĢuna basınız. “mm” yanıp sönmeye baĢlayınca dakikayı

“--:--“ ayarlamak için “ “ veya “ ” tuĢlarına basınız.

Zamanlayıcı kapalı iptali: Ekranda “ ” görene kadar “ ”

tuĢuna basınız. “OFF ve tüm simgeler ile birlikte “hh” de yanıp sönecektir, saati “--:--“ ayarlamak

için “ “ veya “ ” tuĢlarına basınız. “ ” tuĢuna basınız. “mm” yanıp sönmeye baĢlayınca dakikayı

“--:--“ ayarlamak için “ “ veya “ ” tuĢlarına basınız.

7 GÜN PROGRAMLAMA (-T74)

7 gün 4 etkinlik programı: 4 etkinlik hergün için (1, 2, 3, 4),

baĢlangıç zamanı ve ısı programlaması vardır. Herbir etkinlik (chart. 1)

AĢağıdaki tabloda bulunan 7 gün programlama listesinden önce zaman ve ısı için iyi bir baĢlangıç planı yapınız.

Ekranda “PROG.”, “1” ve “Mon” görene kadar 3 saniye “ ”

tuĢuna basınız. AĢağıdaki adımlara ve Chart1 e göre 4 etkinlik programının “Mon” ayarını yapınız.

“hh:mm” ekrandaki iken “hh” yanıp sönerken saati ayarlamak için “ “ veya “ ” tuĢlarına basınız. “ ”

tuĢuna basınız, “hh:mm” ekrandaki iken “mm” yanıp sönerken dakikayı ayarlamak için ayarlamak için “ “

veya “ ” tuĢlarına basınız.

“ ” tuĢuna basınız, ekranda programming temp. yanıp sönerken ısı programlamasını ayarlamak için “ “

veya “ ” tuĢlarına basınız.

Monday 2, 3 ve 4 numaralı etkinlikleri ayarlamak için “ ” tuĢuna basarak yukarıdaki adımları tekrar uygulayınız.

Week

Chart

1 2 3 4

Staring T / temp.

C

Staring T / temp.

C

Staring T / temp.

C

Staring T / temp.

C

Mon. 07:00 25°C 08:00 25°C 18:00 25°C 21:00 25°C

Tue. 07:00 25°C 08:00 25°C 18:00 25°C 21:00 25°C

Wed. 07:00 25°C 08:00 25°C 18:00 25°C 21:00 25°C

Thu. 07:00 25°C 08:00 25°C 18:00 25°C 21:00 25°C

Fri. 07:00 25°C 08:00 25°C 18:00 25°C 21:00 25°C

Sat. 07:00 25°C 08:00 25°C 18:00 25°C 21:00 25°C

Sun. 07:00 25°C 08:00 25°C 18:00 25°C 21:00 25°C

“Tue Wed Thu Fri Sat Sun” ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrar ediniz.

TUġ TAKIMI KĠLĠDĠ (Opsiyon) Termostat 30 saniye bekleme modunda kalır ise fonksiyon

aktif haldedir. Ekranda “ ” simgesi görünecek ve tuĢ kilidi kilitlenecektir.

Fonksiyonu devre dıĢı bırakma: Ekranda “ ” görene kadar

5 saniye “ ” tuĢuna basınız.

OTOMATĠK BAġLATMA (Opsiyon)

Page 14: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

Termostat 6 saniye kadar “ON” konumunda iken, eğer güç

kaybı olursa, sistem otomatik olarak, tekrar güç geldikten sonra bir dakika önceki konumdan

çalıĢmaya baĢlayacaktır. Termostat 6 saniye kadar “OFF” konumunda iken, eğer güç

kaybı olursa, güç geldikten sonra OFF konumunu koruyacaktır.

DEFROST (DüĢük ısı koruması)

Tanım: Termostat kapılıyken ve oda sıcaklığı 5°C den düĢük

ise, termostat otomatik olarak ısıtma modunda çalıĢmaya baĢlayacaktır. Ekranda “ ” simgesi olacak ve termostat ısı modunda olacak ve yüksek hızda çalıĢacaktır. Oda sıcaklığı 7°C yi geçerse

termostat kapanacaktır. DüĢük ısı koruma ayarı: Termostatı kapatın, “M” tuĢuna

basın ve 3 saniye basılı turun. Ekranda “ON” veya “OF” çıkınca ayar için “ “ veya “ ” tuĢlarına

basınız. “OF” geçersiz düĢük ısı korumayı, “ON” geçerli düĢük ısı korumayı ifade eder. Varsayılan ise “OF” dur.

ALARM Sensörlerde bir sorun meydana geldiğinde, fan ve

subap termostat tarafından kapatılacak ve ekranda “ ” simgesi ve “E1”veya “E2”

görünecektir.

E1: Sensör kısa devresi, E2: Sensör açık devresi

Isı 55°C den yüksek olursa “HI”, 0°C den düĢük olursa “LO” ıĢığı yanar.

Ġntercom HaberleĢme Sistemi Novus Residence de yaklaĢık 287 hat kapasiteli dahili iletiĢim sistemi mevcuttur.Kat malikleri Resepsiyon (F Blok) ve Güvenlik birimine bu dahili iletiĢim hatlarından ulaĢabileceklerdir. Uydu Yayın ve TV Sistemi

Dairelerdeki uydu yayın prizlerinden bağlantı yapıldığında yayınlar net bir Ģekilde alınabilmektedir. Türk sat 1C uydusundan 32 yayın kanalı dekodersiz izlenebilmektedir. Ayrıca Digitürk ve D-smart aboneleri, satın aldıkları digitürk paketlerinin tamamına yayın prizindeki uydu ucuna bağlantı yaparak firma yetkilisi tarafından ayarları yapılarak izleyebilirler.

3.4 Dairenizin Elektrik Kullanımı Dairenizin elektrik tüketimi ile ilgili olarak, bağımsız bir sayacı vardır. Bu sayacın;

- Tesisat Numarası, - Sayaç Numarası ve - Konutunuzu teslim aldığınız tarihteki Sayaç Değeri

Tarafınızdan doğrulanarak, size teslim edilmiĢtir.

Page 15: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

Abonelik Avrupa Yakası Elektrik Dağıtım kuruluĢu olan Boğaziçi A.ġ.‟ den, TAġYAPI ĠnĢaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ tarafından, gerçekleĢtirilmiĢtir. Sayacınızı aktifleĢtirmek için aboneliği adınıza almanız gerekmektedir. Toprak kaçağını ve yangın tehlikesini önlemek için dairenizde; iki adet daire içi elektrik panosunda, diğeri bloğunuzun bodrum katında bulunan elektrik odasında olmak üzere toplam 3 adet kaçak akım rölesi bulunmaktadır.

YapılmıĢ elektrik mukavelenizi devretmek veya yeni taĢındığınız bir yerin elektrik mukavelesini devralmak istediğinizde BOĞAZĠÇĠ Bakırköy ĠĢletme Müdürlüğü'ne baĢvurabilirsiniz. (bilgi almak için:bakı[email protected])

Gerekli Belgeler:

Kat maliki ise tapu fotokopisi Kiracı ise kira kontratının fotokopisi Ġkametgâh (asıl) Kimlik fotokopisi (aslı görülecek) SözleĢmeyi yapacak kiĢi kendi gelemiyorsa noterden onaylı vekâletname

Nüfus kâğıdında T.C numarası olmayanlar için T.C Kimlik numarası bilgileri Tesisat numarası veya son gelen fatura fotokopisi Abonelik iĢlemlerinin yapılacağı gün sayaçtaki son değer (harcanan KW değeri)

Elektrik faturanız düzenli olarak posta kutularınıza dağıtılacaktır. Ġlgili kurum nezdinde herhangi bir sorunla karĢılaĢmamak için ödemelerinizi aksatmayınız.

4 MEKANĠK TESĠSAT DETAYLARI VE KULLANIMI 4.1 Isıtma & Soğutma Sistemi 2 borulu fan-coil sistemi bulunmaktadır. Isıtma ve soğutma aynı pompalardan yapılmaktadır.Pompalar LOWARA marka olup frekans konvertörlüdür.Isıtma ve soğutma tüketimleri daire giriĢlerindeki kalorimetrelerden okunup yönetimdeki bilgisayardan faturalandırma iĢlemi yapılmaktadır.Kazanlar BUDERUS marka olup döküm kazan kullanılmıĢtır.Kapalı devre bir sistemdir.Kazanlar kademeli olarak çalıĢmaktadır.Doğalgaz ile çalıĢmaktadır.33. ve 38. parsel için 2 Ģer adet servis kutusu bulunmaktadır.Her parselde 3 adet kazan bulunmaktadır.2 kazan 1 servis kutusuna 3.kazan ise diğer servis kutusuna bağlı olup 300 mbar basınçta çalıĢmaktadır.Brülörler BALTUR markadır.Kazan kapasiteleri; 33. parsel:550 kw…………3 adet 38. parsel:750 kw…………3 adet Merkezi ısıtma ve sıcak su için doğalgaz kullanılmaktadır. Daire içlerinde doğalgaz kullanılmamaktadır. Isıtma ve Soğutma fancoil 2 borulu sistemi ile yazın soğutma

Page 16: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

cillerden beslenmektedir. KıĢın ısıtma kazan dairesinden yapılmaktadır. Tüketimleri dairelere ait olan sayaçlarlardaki tüketim değerlerinden faturalandırılmaktadır. 4.2 Dairenizin Sıcak & Soğuk Kullanma Suyu Kullanma suyu depolardan dairelere gelmektedir.Depodan önce arıtma kullanılmıĢtır.Su depoları paslanmaz çelik modüler depolardır.Kullanma suyu deposu; daireleri,bahçe sulamayı,sosyal tesisi ve havuzu beslemektedir.Bloklara giden hatlarda mekanik odadaki kollektör üzerinde basınç düĢürücüler bulunmaktadır.Ġski‟ye ait 33. ve 38. parsel için 1 er adet sayaç bulunmaktadır.Tüketimler her birimin kendine ait sayaçlardan okunarak faturalandırılmaktadır . Her dairede soğuk su ,sıcak su,sirkülasyon hatlarında sayaç bulunmaktadır.Hidroforlar; 33.parsel;4x12 m3/h (3 asıl+1 yedek) (7-8bar),1000 lt/16bar genleĢme tankı 38.parsel;alt ve üst zone olarak ayrılmıĢtır. Üst zone:3x15m3/h (2 asıl+1 yedek) (8,5-9,5bar),1000 lt/16bar genleĢme tankı E Blok 1-2-3-4-5.kat F Blok 1-2-3-4-5-6-7.kat D Blok hepsi alt zone olarak çalıĢmaktadır. E Blok 6.kat ve yukarısı F Blok 8.kat ve yukarısı üst zone olarak çalıĢmaktadır. Kazana bağlı olarak boyler ile sıcak su sağlanmaktadır.33. parsel 6 adet boyler , 38.parsel ise 9 adet boyler ile sıcak suyu sağlamaktadır.Boylerler BUDERUS markadır.38.parsel yine soğuk su tesisatında olduğu gibi alt ve üst zone olarak ayrılmıĢtır.

4.3 Havalandırma Tesisatı: Bütün dairelerdeki WC fanları merkezi sistem otomasyonla çalıĢıyor.Zaman ayarlıdır.Ġsteğe göre çalıĢma zamanları ayarlanabiliyor.Yarım saat çalıĢıp 5 dk duruyor ve bu Ģekilde durum tekrarlanarak sistem 24 saat devrededir. Mutfak aspiratör ve davlumbazları merkezi sistemdir. Kanal içerisine yerleĢtirilen basınç sensörüyle daireler içerisine koku karıĢımı engellenmektedir. Frekans konvertrlü cihazlar kullanılmıĢtır. Garaj egzost aspiratörleri;1.bodrum kat ve 2. bodrum kattaki garaj fanları CO detektörlerine bağlı olarak çalıĢmaktadır. CO seviyesi 150 ppm e geldiğinde fanlar devreye giriyor. Hangi katta algılama olduysa o katın cihazları 1.devirde çalıĢmaya baĢlar. Yangın sinyali geldiğinde de 2.devirde çalıĢmaya baĢlar. Depolar Taze Hava-Sığınaklar ve Kazan Dairesi fanları sürekli çalıĢmaktadır. Yangın Basınçlandırma ve Acil Durum Asansörü Basınçlandırma Fanı da yangın anında sistemden gelen sinyalle 2.devirde devreye girerek çalıĢır.

Page 17: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

4.4 Yangın Sistemi 33 ve 38 parsellerde 2 bodrum katta yangın oadaları bulunmaktadır.Her iki parselde de 180 tonluk galvaniz modüler su depoları bulunmaktadır.2 adet elektrikli yangın pompası ve jokey pompa bulunmaktadır.Her katta yagın dolabı ve yangın tüpü mevcuttur.Yangın merdivenlerinde itfaiye bağlantı ağızları bulunmaktadır.F blokta dairelerde ayrıca sprinkler mevcuttur.Bodrum katlarda da yangın dolabı,yangın tüpü ve sprinkler mevcuttur. Gerekli bölgelere yangın tesisatı çekilmiĢ olup dairelerdeki su baskınlarına karĢı ıslak mahallere konulan dedektörler otoparklardaki CO algılayıcılar daire içerisinde ve ortak alan mahallerdeki duman dedektörleri kurulan merkezi yangın senaryosuna göre birbirleriyle irtibatlı olarak çalıĢmaktadır. Bloklarda Mevcut Yangın Tertibatı A1 BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları A2 BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları A3 BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları B BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları C BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları D BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları E BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları F BLOK Yangın Dolabı + Tüpü + Ġtfaiye Bağlantı Ağızları

4.5 Telefon ve Ġnternet Bağlantınız Dairenize ait telefon alt yapısı TAġYAPI ĠnĢaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ tarafından hazırlanmıĢtır. Her Bağımsız Bölüm için en az 2 (iki) hatlık harici telefon altyapısı tahsis edilmiĢtir. Bakırköy Telekom Müdürlüğü‟ne bireysel olarak baĢvuruda bulunabilirsiniz. Telefon aboneliğinizin iptali için Telekom Müdürlüğü‟ne baĢvurmanız gerekecektir.

BaĢvuru ve arıza bildirimlerinizin takibi için Bakırköy Telekom Müdürlüğü‟ne aĢağıdaki bilgilerden eriĢebilirsiniz: Bakırköy Telekom Müdürlüğü Telefon: 0212 661 33 33 faks: 0 212 661 02 02 Bakırköy Telekom Müdürlüğü Adresi: Ataköy 9. Kısım Atrium AlıĢveriĢ Merkezi KarĢısı Bakırköy / Ġstanbul 4.6 Otomasyon Sistemi 33. ve 38. parseldeki tüm havalandırma cihazları 2.bodrum kattaki otomasyon (MCC)panosundan çalıĢmaktadır.Yangın sistemiylede irtibatlıdır.Otoparklarda CO dedektörleri ile kontrolü ile sağlanan çift devirli aksiyal fanlar vasıtasıyla otomatik havalandırma ve yangın anında duman tahliye yapılacaktır.CO dedektöründen sinyal geldiğinde 1. ve 2. bodrum kata hizmet eden egzost fanları 1. devirde çalıĢmaya baĢlayacaktır.Eğer 1. ve 2. bodrum katlardaki sprinkler sistemi flow switch ten alarm gelirse bu egzost fanı duman tahliyesi için 2. devirde çalıĢmaya baĢlayacaktır.Bu esnada F blokta bulunan yangın merdiveni basınçlandırma fanları ve acil durum asansörü basınçlandırma fanı yangın senaryosu tarafından devreye sokularak çalıĢacaktır.Mutfak ve WC fanları da devre dıĢı bırakılacaktır.

Page 18: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

WC fanları zaman ayarlı olarak çalıĢmaktadır.Ġstenilen Ģekilde ayarlanması mümkündür. Mutfak fanları kanal içerisine yerleĢtirilen basınç sensörüyle algılama yaparak sistem çalıĢmaktadır. Kazan daireleri sürekli egzost ve taze hava akıĢı olucak Ģekilde çalıĢmaktadır. Depolar taze hava ve sığınaklarda sürekli devrede olacak Ģekilde sisteme bağlanmıĢtır. Bütün cihazların kayıĢ koptu sinyali MCC panosuna gelmektedir. 4.7 Bahçe Sulama Sistemi Otomatik zaman ayarlı sistemle sulama yapılmaktadır.Sulama olarak sprink ve damlama kullanılmıĢtır.Günde 2 defa sabah ve akĢam olarak sulama yapılıyor.Sulama için gerekli su kullanma suyu deposundan karĢılanmaktadır.2 pompalı ve sıralı çalıĢan hidrofordan yeterli su tesisata basılmaktadır.

5 ÇEVRE BĠLGĠLERĠ 5.1 Muhtarlık Emniyet ve Ġtfaiye Bilgileri Novus Residence, Ataköy 5. Kısım Muhtarlığına bağlıdır. Bağlı olduğunuz eski Muhtarlıktan alacağınız nakil ilmühaberi ve size en yakın Nüfus Müdürlüğünden alacağınız TUIK (nüfus sayım belgesi) ile Ataköy 5.Kısım Mahallesi Muhtarlığına baĢvurmanız halinde, Muhtarlık kaydınız yapılacaktır. Ayrıca, 26.06.1973 tarihli 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 8. maddesine göre;

“ Madde 8 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda, aile

reislerinin bu Kanuna göre dolduracakları her çeşit bildirimlerin

birer örneği sorumlu yöneticiye verilir.”

Aile Reisinin, Yönetime Kimlik Bildirme mecburiyeti vardır. Muhtarlıktan (veya Yönetim Ofisimizden) temin edebileceğiniz Resmi Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form–5 in de tarafınızdan doldurulması ve Yönetim Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

“.Madde 11 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve

kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup

oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire

gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri

gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu

konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek

zorundadırlar.

“Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer

şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk

örgütüne bildirmeleri gereklidir.”

Form-5‟ler tarafınızdan doldurulup Site Yönetim Müdürlüğüne teslim edildikten sonra, bir kopyaları da, Ataköy Polis Merkez Karakoluna verilecektir. Karakola yapılması

Page 19: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

gereken bildirimin dıĢında, sitemiz sakinlerine ait bu bilgiler üçüncü Ģahıslar nezdinde daima GĠZLĠ tutulacaktır.

Muhtar: Canan ERGÜN Telefon: 661 56 12 Emniyet Novus Residence‟ın bulunduğu bölge Bakırköy Ġlçe Emniyet Müdürlüğü‟ nün sorumluluk sınırları içindedir. Bölgemiz; Bakırköy Ġlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Ataköy Polis Merkez Karakoluna bağlıdır. Karakolun sitemize mesafesi yaklaĢık 1 km.dir. Genel çağrılar için; Emniyet Telefon Numarası: 155 Her zaman aranabileceği gibi,

Ataköy Polis Merkezi Önleyici Hizmetler Telefon: 0 212 559 89 59 Ataköy Polis Merkezi Ġhbar Telefon: 0 212 559 83 22 – 559 97 45 Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Adresi: Ġncirli cad. Bakırköy-Ġst Telefon: 212 543 24 41 santral: 212 570 41 41 fax: 212 571 61 77

Emniyet Karakolumuz tarafından Novus Residence ‟a Ġkamet etmek üzere taĢınanlardan Form–5 özellikle talep edilmektedir. (Bakınız: 5,1 Muhtarlık ĠĢleri) Ġtfaiye Novus Residence „in bulunduğu bölge Avrupa Bölge Ġtfaiye Müdürlüğüne bağlı Bakırköy Ġtfaiyesine bağlıdır. Genel çağrılar için; Ġtfaiye Telefon Numarası: 110 Orman Ġtfaiyesi Telefon Numarası: 177 Her zaman aranabileceği gibi;

Avrupa Bölge Ġtfaiye Müdürlüğü Adresi: Zeyrek Mah. Ġtfaiye Cd. No:9 Fatih Bakırköy Ġtfaiye Müdürlüğü Adresi: KoĢu yolu Caddesi No:45 Bölge Müdürlüğü Telefon: 0 212 402 84 80 – 81 – 0 212 222 80 17 – 18 Bakırköy Müdürlüğü Telefon: 0212 571 60 38 5.2 Acil Sağlık Sorunları Genel çağrılar için; Hızır Acil Servis: 112 Her zaman aranabileceği gibi, basit sağlık sorunlarınız için Novus Residence ‟a en yakın Sağlık Ocağı Baymer Sağlık Ocağı‟dır.

Page 20: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

Baymer Sağlık Ocağı Adresi: Ataköy 5.Kısım Mah. Dumlupınar Cad. Bakırköy/ ĠSTANBUL Telefon: 212 -661 30 08

6. NOVUS RESĠDENCE SĠTE YÖNETĠMĠ Novus Residence ‟de yaĢamınızı kolaylaĢtırmak ve sizler için Yönetim Planı ve ilgili mevzuata uygun Ģekilde Yönetsel idari iĢleri yapmak, sitenin ortak alanlarındaki altyapı ve tesislerde Yönetim, Teknik ĠĢler, Temizlik, Bahçe ve Güvenlik hizmetlerini vermek üzere bir Yönetim organizasyonu oluĢturulmuĢtur. Dairenizi teslim aldıktan sonra; bilgi almak, bildirimde bulunmak, tüm istek ve taleplerinizi iletmek ve gerekli koordinasyonun sizin için sağlanmasını gerçekleĢtirmek için;

- ÇalıĢma saatleri içinde aĢağıda verilmiĢ Yönetim Ofisi telefonlarından ulaĢabilirsiniz.

KONU ĠLGĠLĠ SABĠT ĠLETĠġĠM

YÖNETĠM ve Yönetime bağlı: Teknik, Güvenlik, Temizlik, Bahçe hizmetleri ve her tür bildiriminiz için

Site Yönetim Müdürlüğü

212 661 26 54 212 661 26 55

Yönetim Hizmetleri Novus Residence Site Yönetim Müdürlüğü; Bağımsız Bölümlerin kendi teknik alt yapısı ve konut sahiplerine tahsis edilmiĢ özel alanlar hariç olmak üzere, Novus Residence ortak alanlarında;

- Yönetim ve Ġdari hizmetleri,

- Teknik iĢletim, bakım ve onarım hizmetlerini,

- Fiziki Güvenlik hizmetlerini,

- Ortak alanlar temizliği ve çöp toplama dâhil genel temizlik hizmetlerini,

- Bahçe bakımı hizmetlerini sunmak üzere organize olmuĢtur. Bunlar dıĢında kalan özel hizmet gereksinimleriniz , (konut temizliği, ısıtma soğutma, tadilat ve tamir iĢleri vs.) kendi sorumluluğunuzdadır.

Page 21: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

7. SOSYAL TESĠSLER

Kullanımı Bedelsiz Tesisler-Aktiviteler,

2 adet açık yetiĢkin havuzu, Sauna,

Fitness Salonu Çocuk oyun sahası,

Page 22: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

Sauna sahalarından dileyen tüm sakinlerin eĢit Ģekilde yararlanabilmesi için lütfen görevli personele önceden rezervasyon yaptırınız.

Havuz baĢlarına dıĢarıdan yiyecek & içecek getirilmemesi rica olunur.

Kullanım saatleri;

Kullanım Yeri Hafta içi Hafta Sonu

HAVUZLAR 09.00 – 21.00 09.00 – 22.00

SAUNA 10.00 – 18.00 10.00 – 19.00

FĠTNESS AÇILIġ KAPANIġ

CUMA 11:00 20:00

CUMARTESĠ 11:00 20:00

PAZAR 11:00 20:00

SALI 13:00 22:00

ÇARġAMBA 13:00 22:00

PERġEMBE 13:00 22:00

PAZARTESĠ GÜNLERĠ SALONUMUZ KAPALIDIR.

HAVUZ KURALLARI

Havuzlar her gün 09:00 – 21:00 saatleri arasında hizmete açık tutulacaktır. Havuzlara misafir davet edilmesi YASAKTIR. HAVUZLARA GĠRMEDEN ÖNCE MUTLAKA DUġ ALINMALIDIR. GüneĢ yağı kullandıktan sonra da duĢ almadan havuza girilmemelidir.

DuĢlarda Ģampuan, sabun vb. malzeme kullanmayınız, gereksiz su tüketimine engel olunuz.

Page 23: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

Havuz bölgesine kesinlikle ayakkabı ile girilemez. Açık kanamalı yaralar, mantar ve bulaĢıcı hastalık hallerinde ve sargılı durumlarda

kesinlikle havuza girilmez.

7 yaĢından küçükler havuza yetiĢkin birinin gözetiminde girebilirler. Mayo ve Ģort dıĢında hiçbir giysi ile havuza girilemez. Havuzda su yatağı, su koltuğu gibi aksesuarlar kullanılamaz.

GüneĢlenme bölgesine her türlü cam, porselen v.b. eĢya, metal ĢiĢe sokulamaz. Sadece plastik ĢiĢelerde içecek getirilebilir.

Havuz bölgesine dıĢarıdan yiyecek-içecek vb. sipariĢ edilemez, satıcılar havuz bölgesine giremez.

Havuz ve GüneĢlenme bölgesine kedi, köpek, kuĢ v.b. evcil hayvanlar getirilemez, sokulamaz.

Havuzdan yararlanırken diğer sakinleri rahatsız etmemeye azami özen gösterilmelidir. Havuz bölgesinde site sakinlerini rahatsız edecek Ģekilde; top oynamak, ĢakalaĢmak v.b.hareketler yasaktır.

Havuza ve havuz bölgesine, 7 yaĢın altındaki küçük çocuklar, ebeveynsiz giremez. Bu gibi durumlarda ebeveynsiz çocuklar havuz bölgesi dıĢına çıkartılacaklardır. Site Yönetimi, belirlenen yaĢ grubunun altında olup; havuza site yönetiminin bilgisi dıĢında giren çocuklar ile ilgili hiçbir sorumluluk taĢımamaktadır.

Havuz baĢında kurallara uymayan, gürültü yapan çocuklar ebeveynleri tarafından uyarılmalı, görevlinin uyarılarını ebeveynler anlayıĢla karĢılamalıdırlar.

Havuz demirbaĢlarına hasar verenlerin hasar bedelleri ilgili Ģahıslardan tahsil edilir. 7 yaĢından küçük çocuklar sağlık açısından tuvaletlere ebeveynsiz

gönderilmemelidir. Bez kullanmakta olan çocukların bezleri ile havuzlara sokulmaması gerekir.

ġezlonglarda rezervasyon yapılamaz / yaptırılamaz, bu amaçla havlu vs. bırakılamaz.

GüneĢlenen ya da havuza giren site sakinlerinin kiĢisel eĢyalarının güvenliğinden site yönetimi ya da güvenlik personeli sorumlu değildir.

Radyo, teyp, CD çalar, televizyon gibi cihazlar sadece kulaklık ile kullanılabilir. Havuz bölgesinde yüksek sesli yayın yapılamaz.

Havuz kenarındaki demirbaĢlar, havuz bölgesi dıĢına çıkartılamaz. Yüzme bilmeden havuza girenlerin can güvenliğinden site yönetimi veya güvenlik

personeli sorumlu değildir.

Havuz ve güneĢlenme bölgesi dıĢında (bahçede, blok içlerinde, koridorlarda ve asansörlerde) mayo ile dolaĢılmamalıdır.

Havuz ve güneĢlenme bölgesinde, kiĢileri rahatsız edecek Ģekilde fotoğraf makinesi ya da cep telefonu aracılığı ile fotoğraf çekilmemesine özen gösterilmelidir.

Havuz bölgesi kullanımına dair karar ve uygulamalara yapılacak itirazlar, yazılı ve gerekçeli olarak site yönetimi ofisine yapılacaktır.

Site sakinleri yönetmeliklere uymak zorundadırlar. Yukarıda belirtilen havuz kurallarına uymayanların havuz giriĢleri engellenecektir.

Havuzu ve güneĢlenme bölgesini kullanan site sakinleri yukarıdaki maddeleri kabul etmiĢ sayılacaktır.

Page 24: NOVUS RESĠDENCE EL KĠTABI · ĠÇĠNDEKĠLER BÖLLÜÜMM BNNoo..BÖÖLLÜÜM AADDII 1 NOVUS RESĠDENCESĠTESĠ 1.1 Novus Residence Tanıtımı 1.2 Adresi 1.3 UlaĢım Bilgileri

GYM KURALLARI EKĠPMANLARI KULLANMADAN ÖNCE FĠTNESS DANIġMANLARINDAN BĠLGĠ ALINIZ. HĠJYEN AÇISINDAN, GYM ALANINDA TEMĠZ AYAKKABI KULLANILMASI VE EGZERSĠZ

HAVLUSU BULUNDURULMASI RĠCA OLUNUR.

SPOR ÇANTALARININ GYM ALANINA GETĠRĠLMESĠ YASAKTIR. 16 YAġINDAN KÜÇÜKLERĠN GYM ALANINA GĠRMELERĠ YASAKTIR. ÜYELER, RAHATSIZLIĞA NEDEN OLABĠLECEK TÜM DAVRANIġLARDAN KAÇINMAK

ZORUNDADIRLAR. ÜYELER, EGZERSĠZLERĠNĠ UYGUN KIYAFET ĠLE YAPMAK ZORUNDADIRLAR.

SOYUNMA DOLAPLARININ ANAHTARLARINI KULLANIM SONRASI DOLAPLARIN ÜZERĠNDE TAKILI BIRAKINIZ. KĠLĠTLĠ KALAN DOLAPLAR YÖNETĠM TARAFINDAN AÇILARAK EġYALAR TOPLATILACAKTIR. YÖNETĠM TOPLANAN EġYALARDAN SORUMLU DEĞĠLDĠR.

SAUNA KULLANIM KURALLARI VE KLAVUZU

ĠLGĠLĠ BĠRĠMLERĠ KULLANMADAN ÖNCE DUġ ALINMASI ZORUNLUDUR. 16 YAġINDAN KÜÇÜKLERĠN ĠLGĠLĠ BĠRĠMLERĠ KULLANMALARI YASAKTIR. AġIRI SU KAYBI NEDENĠYLE METABOLĠZMANIN ZARAR GÖRMEMESĠ ĠÇĠN SAUNA VE

BUHAR ODASINDA EN FAZLA 15 DAKĠKA KALINMASI ÖNERĠLĠR.

SAUNA – BUHARODASI GEÇĠġLERĠNDE VÜCUT ISISININ NORMALE DÖNMESĠ AMACIYLA DUġ ALINMASI ÖNEMLE TAVSĠYE OLUNUR.

ĠLGĠLĠ BĠRĠMLERĠ KULLANMADAN ÖNCE SIVI ALIMI ĠHMAL EDĠLMEMELĠDĠR. GÖZLÜK, KONTAKT LENS VE TAKILARIN KULLANIMDAN ÖNCE ÇIKARILMASI TAVSYE

EDĠLĠR. ÜYELERĠN, SAUNADA PEġTEMAL ÜZERĠNE OTURMALARI TAVSĠYE EDĠLĠR.

ÜYELER, RAHATSIZLIĞA NEDEN OLABĠLECEK TÜM DAVRANIġLARDAN KAÇINMAK ZORUNDADIRLAR.

DĠKKAT !!!

VARĠS, KALP, DOLAġIM SORUNLARI GĠBĠ RAHATSIZLIKLARI OLANLAR VE HAMĠLELERĠN, ĠLGĠLĠ BĠRĠMLERĠN KULLANIMIYLA ĠLGĠLĠ DOKTORLARINA DANIġMALARI ÖNEMLE TAVSĠYE OLUNUR.

Hazırlayan: ġükran ENGĠN