Nwhw week 37 13

 • View
  227

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Noordwijkerhouts Weekblad 10 september 2013

Text of Nwhw week 37 13

 • Ruim 60.000 voor SamenLoopGOED oel n De opbrengst van het evenement SamenLoop voor Hoop is 64.112,48. Het totale bedrag gaat KWF.

  Op het terrein van SJC aan de La-geweg in Noordwijk werd op 22 en 23 juni de loop voor het goede doel gehouden. Precies 24 uur lang maakten teams op een parcours gezamenlijk een lange wandeling. Het staat symbool voor de voortdu-rende strijd tegen kanker. Daarmee wordt geld opgehaald voor KWF kankerbestrijding.Na afloop van het evenement hebben veel teams, bedrijven en particulieren nog extra bedragen toegevoegd aan het saldo, waar-mee de totale opbrengst van de SamenLoop voor Hoop Noordwij-kerhout/Noordwijk is uitgekomen op 64.112,48.Een resultaat om trots op te zijn en waaruit blijkt dat de samenwer-king tussen Noordwijkerhout en Noordwijk zorgt voor een hogere opbrengst, aldus voorzitter Da-nielle Brink.

  LoterijOp dit momenten zijn er ook nog enkele prijzen niet opgehaald van de loterij die is georganiseerd tijdens de SamenLoop voor Hoop. Heeft u nog een lot kijk dan nog even op de website www.noord-wijk.samenloopvoorhoop.nl om te zien of er nog een prijs ligt te wachten.

  Kermisliefde gezochtGEZOCHT In het KRO radiopro-gramma Adres Onbekend laat Hetty de Wit weten op zoek te zijn naar Kees van Ypenburg, die zij begin jaren tachtig ont-moette op de kermis in Noord-wijkerhout.

  Drie jaar lang zagen Kees en Hetty elkaar op de jaarlijkse kermis. Een bijzondere relatie, noemt Hetty het op de website van de KRO. Na drie jaar komt er een einde aan de relatie, zonder dat naar elkaar uitgesproken te hebben. Hetty kan niet naar een laatste afspraak met Kees omdat ze ziek is die dag. Daarna heeft ze nooit meer wat van hem gehoord, en is ze nu be-nieuwd hoe het met hem gaat.

  Kees van Ypenburg is geboren rond 1955, komt uit Tilburg en werkte dond 1979/1980 bij kermisexploi-tant Michel Ropers uit Apeldoorn. Hij had een vriend, die Hein heette, die toen werkte bij vervoersbedrijf Meeuwenoord in Noordwijker-hout. Het complete verhaal is te vinden op http://adresonbekend.kro.nl, op de pagina over de uitzending van zondag 8 september.

  Workshop voor voorlezersLEZEN De gemeente organiseert op woensdag 11 september om 20.00 uur in de bibliotheek een workshop Voorlezen. Deelname is gratis.De workshop is voor alle ouders, grootouders, leerkrachten, kin-deropvangmedewerkers en voor-lezers aan senioren. Het is n van de activiteiten die de gemeente in samenwerking met de bibliotheek organiseert tijdens de Week van de Alfabetisering. Tijdens de workshop vertelt kinder-boekenschrijfster Selma Noort over haar voorleeservaring. Zij creert enthousiasme voor voorlezen en geeft tips om voorlezen aan te kle-den en er echt een gebeurtenis van te maken. Het is aan te bevelen in te schrijven voor de workshop via noordwijkerhout@bibliotheekbol-lenstreek.nl of via een inschrijflijst in een vestiging van Bibliotheek Bollenstreek.

  Expositie Dementie En Dan KUNST in MunnekeweijKUNST In het kader van de cam-pagneweek DementieEnDan or-ganiseert Munnekeweij twee ex-posities, waarvan n met kunst gemaakt door de eigen clinten.

  Op dinsdag wordt de expositie van Willemien Bellaart geopend, die in de gangen van Munnekeweij de komende periode te bewonderen is. Bellaart heeft tijdens een lande-lijk project kunstwerken gemaakt, samen met mensen met dementie.

  Munnekewij wisselt eens in de drie maanden van expositie en in het kader van de landelijk campagne-week, die van 20 tot en met 29 sep-tember duurt, is gekozen voor dit onderwerp.

  CAMPAGNEWEEKTijdens DementieEnDan ligt de fo-

  cus op wat er nog wl kan wanneer iemand dementie heeft. Het doel is op een andere manier naar demen-tie te kijken. Niet alln naar de ziekte die het brein onomkeerbaar aantast, maar juist naar de mogelijkheden om de ziekte draaglijker te maken en betekenis te blijven geven aan het leven.

  CLINTENIn het kader van de campagne, waaraan de acht regionale lokaties van Topaz meedoen, is in het Atri-um van gezondheidscentrum Mun-nekeweij op dinsdag 24 september een expositie gemaakt met kunst door clinten van de locatie.

  Van 10.00 tot 16.00 uur zijn de kunstwerken te bezichtigen, die onder begeleiding van kunstenares

  Eefje van Schie gedurende de zo-merperiode zijn gemaakt. Toegang tot beide exposities is gra-tis.

  Zonovergoten Oranjefeesten

  De Oranjevereniging kan terugkijken op uitermate geslaagde Oranjefees-ten, omlijst door een pittig schijnend oranjezonnetje. Naast een tempera-tuur van maar liefst 28 graden op de donderdag, kende de kermisweek, diverse andere hoogtepunten, met traditiegetrouw veel bezoekers en vooral oud-Noordwijkerhouters op de woensdagmiddag, wanneer er ge-koerst wordt. Een eerbetoon aan de 70-jarige, en scheidend, Oranjeman Floor Vink, die de officile starter van die dag was, en daarbij, naast de vele coureurs, in goed gezelschap verkeerde van Rondemiss en dochter Nicole Vink. Mede door de fantastische weersomstandigheden werd aan de door

  de Oranjevereniging georganiseerde activiteiten massaal deelgenomen en waren er veel toeschouwers op de been. Het Lunapark draaide met de welbekende attracties op hoge toeren, met name de Acopalypso, waarvan je helemaal hoteldebotel kon worden. Datzelfde gevoel gold ook enigs-zins de voorzitter van de Oranjevereniging, Jack Wijnands, toen op de don-derdagavond, met wederom een spectaculair vuurwerk, de Noordwijker-houtse kermis in stijl werd afgesloten.

  Zie verder de foto impressie, elders in de krant.

  Oranjeman Floor Vink en rondemiss n dochter Nicole openen de koers.(tekst en foto: Thea ter Heide - Vrolijk)

  Wel samen, geen fusie

  Van Nispen start met verlies

  GEZELLIGHEID IN T DURP

  10 september 2013 JAARGANG 31 NR 37

  nieuws P5 nieuws P3 sport P13

  Vrolijke feest in Noordwijkerhout P14/15

  UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL Lokaal betrokken en betrouwbaar

  VERKADE

  Uw folder ook in de krant?Bel nu (071) 402 29 01

  folders

  M ed.nlM ed.nl

  Moed om te doneren!

  giro 1107

 • 50 euro cheque

  Inwisselbaar bij aankoop van e

  en

  boxspring vanaf 1.60 m.

  10% korting op beddengoed

  Bedding Plaza Noordwijk

 • nieuws dinsdag 10 september 2013noordwijkerhouts weekblad 3

  Gemeente onderzoekt sport- en beweeggedrag van inwonerspolitiek n De gemeente Noord-wijkerhout stimuleert een ge-zonde en actieve leefstijl. Om inzicht te krijgen in het huidige sport- en beweeggedrag van de inwoners heeft de gemeente aan ruim 2.500 inwoners vragen ge-steld over hun beweeggedrag en sportdeelname.

  Het onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl is een onderzoek waarmee wordt vastgesteld hoeveel de inwo-

  ners aan sporten doen. De uitkom-sten geven de gemeente inzicht in het sport- en beweeggedrag en de leefstijl van haar inwoners. De ge-meente gebruikt deze cijfers voor het stimuleren van een gezondere leefstijl en het gericht aanbieden van ondersteuning hierbij.

  Het gemeentelijk onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Sportservice Zuid-Holland. Ruim 2.500 inwoners zijn

  middels een aselecte steekproef geselecteerd en ontvangen een brief van de gemeente waarin hen wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan vervol-gens digitaal worden ingevuld via de website www.beweegonderzoe-knoordwijkerhout.nl.

  Het onderzoek in Noordwijkerhout maakt deel uit van een provinciaal onderzoek dat in dertig gemeenten in Zuid-Holland wordt uitgevoerd.

  Ondernemers raden bij NoVaTomuseum n In het museum van Noordwijkerhout Van Toen is het tot en met zaterdag 14 sep-tember mogelijk om een nosta-ligische puzzel over voormalige Noordwijkerhoutse onderne-mers op te lossen.

  De extra opening van het museum Noordwijkerhout Van Toen gedu-rende de kermis was een groot succes. Met name de puzzel, waar-bij men moet raden welke 48 oud-Noordwijkerhoutse ondernemers poseren in een winkel van een an-dere ondernemer, was op dinsdag-avond een grote aandachtstrekker.

  De fotoserie uit 1968 gaf veel dis-cussie wie hier nu afgebeeld was en in welke winkel. De vrijwilligers van NoVaTo schatten dat ruim 200 bezoekers deze avond binnen zijn geweest.

  De fotos en de daarbij behorende KermisKwis blijft tot en met zater-dag 14 september in het museum. Formulieren kunnen in het mu-seum worden ingeleverd. Voor elke goed ingevulde persoonsnaam en/of winkel worden punten toege-kend. Op de NoVaTo-middag 18 septem-ber wordt aan degene die meeste punten heeft gescoord een prijs toegekend. Bij gelijke puntenstand van meerdere personen, zal er een loting plaatsvinden. Het museum is deze maand elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur open.

  monumentendag: st.BavoOp zaterdag 14 september vindt de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Het thema van dit jaar is Macht en Pracht. In de hal van het gemeentehuis is er tussen 10.00 en 16.00 uur een tentoonstelling be-zichtigen van de psychiatrische in-richting St. Bavo. NoVaTo verleend haar medewerking aan deze ten-toonstelling.

  Begin seizoenHet nieuwe NoVaTo-seizoen begint op woensdag 18 september. Bezoe-kers zijn welkom in Puyckendam van 14.00 tot 16.00 uur en/of van 19.00 tot 21.00 uur. Het thema is Huize Remotus de villa aan het Westeinde, tegenover Dijk en Burg. Om 14.30 uur en om 19.30 uur wordt hierover een lezing gehouden. Hui-ze Remotus is gebouwd door archi-

  tect K.P.C. de Bazel, in 1909. Het was verbonden met het sanatorium van dokter Oldenboom, maar stond ook bekend onder de naam Park-hotel. De laatste jaren was het erg verwaarloosd. De villa is inmiddels volledig gerestaureerd en verloren gegane onderdelen gereconstru-eerd. Op het dak hebben is een to-rentje toegevoegd in de stijl van De Bazel. De toegang voor de presenta-tie is gratis.Voor meer informatie: www.noordwijkerhoutvantoen.nl.

  Burgers praten mee over toekomst po