O POSTUPANJU U SLUČAJEVIMA NASILJA U - Konjicss- ?· Polazeći od činjenice da je prevencija, ... slučajevima nasilja u obrazovnim ustanovama, ... okruženje kao temelj školskog života i očuvanje zajedničkih

Embed Size (px)

Text of O POSTUPANJU U SLUČAJEVIMA NASILJA U - Konjicss- ?· Polazeći od činjenice da je prevencija, ......

 • 1

  MEUINSTITUCIJSKI PROTOKOL

  O POSTUPANJU U SLUAJEVIMA NASILJA U

  OBRAZOVNIM USTANOVAMA

  U HERCEGOVAKO-NERETVANSKOM KANTONU

  Pripremili:

  1. Emina Jusufbegovi, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta HNK

  2. Salko olakovi, Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne skrbi HNK

  3. Mario Zovko, Ministarstvo unutranjih poslova HNK

  4. Mileta Keki, Centar za socijalni rad Mostar

  Mostar, 9.maja 2013. godine

  http://www.24sata.info/thumbnail.php?file=news/2010/october/hnk_grb_140389645.jpg&size=article_large

 • 2

  SADRAJ

  Uvod......................................................................................................................

  1. Definicija nasilja

  2. Obveze nadlenih institucija/ustanova

  a) Odgojno-obrazovne ustanove

  b) Centri za socijalni rad

  c) Policija

  d) Zdravstvene ustanove

  3. Oblici, nain i sadraj suradnje

  4. Evidentiranje nasilja

  5. Koordinacijsko tijelo

  6. Ostale aktivnosti i obveze

 • 3

  Uvod

  Polazei od injenice da je prevencija, sprjeavanje, otkrivanje i suzbijanje nasilja meu

  djecom i mladei od opeg drutvenog znaaja, te prihvaajui obveze iz lana 19.

  Konvencije o pravima djeteta koja glasi : Drave potpisnice e poduzeti sve

  odgovarajue zakonske, drutvene i obrazovne mjere da bi se dijete zatitilo od svih

  oblika fizikog ili mentalnog nasilja, povrede ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog

  postupka, zlouporabe ili izrabljivanja, ukljuujui seksualno zlostavljanje dok je na brizi

  roditelja, zakonskih staratelja ili bilo koje druge osobe koje se brinu o djetetu,

  Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i porta HN

  Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne skrbi HN

  Ministarstvo unutranjih poslova HN i

  Centri za socijalni rad HN

  P o t p i s u j u

  MEUINSTITUCIJSKI PROTOKOL

  O POSTUPANJU U SLUAJEVIMA NASILJA U OBRAZOVNIM

  USTANOVAMA U HERCEGOVAKO-NERETVANSKOJ UPANIJI

  radi utvrivanja postupaka na uspostavljanju reakcije svih sudionika kako bi se djelovalo

  na sprjeavanje, identificiranje, prijavljivanje, istraivanje, lijeenje i slino, u svim

  sluajevima nasilja u obrazovnim ustanovama, a sve s ciljem da se prui potrebna potpora

  prije svega djetetu, ali i onima koji se o djetetu brinu.

  Protokol sadri:

  Definiciju nasilja

  Obveze nadlenih institucija

  Oblike, nain i sadraj suradnje izmeu nadlenih institucija

  Evidenciju nasilja

  Koordinacijsko tijelo

  Ostale aktivnosti i obveze.

  Mjere koje se utvruju u okviru Meuinstitucijskog protokola o postupanju u sluajevima

  nasilja u obrazovnim ustanovama (u daljem tekstu Protokol) temelje se na sljedeim naelima

  i standardima:

 • 4

  a) Naelo utemeljeno na ljudskim pravima

  Ljudska prava su u svim podrujima/segmentima ljudskog ivota i rada osnova mirnog

  zajednikog suivota. Ona se tiu svakog pojedinca i zagarantirana su svakome. Jedan od

  najvanijih obrazovnih zadataka je upoznavanje i promocija ljudskih prava.

  Svako dijete je jedinstveno ljudsko bie s ljudskim dostojanstvom i ima vlastita prava koja se

  moraju potivati i promicati. Mora se uvaavati injenica da dijete ima drukije potrebe u

  odnosu na potrebe odraslih, i da mu je tijekom razgovora potrebna potpora i zatita. Nijedan

  razlog ne moe biti opravdanje za naruavanje fizikog i psihikog integriteta djeteta i

  ometanje njegovog normalnog razvoja.

  b) Naelo zabrane diskriminacije

  Naelo zabrane diskriminacije je osnovno naelo koje ima za cilj sprijeiti bilo koji oblik

  iskljuivanja djece i odraslih. Svi pojedinci, djeca i odrasli, imaju jednaka prava, neovisno o

  podrijetlu, spolu, vjeroispovijesti, imovinskom ili zdravstvenom stanju, ili bilo kojoj drugoj

  pripadnosti ili opredjeljenju.

  c) Naelo uinkovitosti obvezatnost djelovanja nadlenih institucija

  Sve institucije su obvezne ne samo potivati prava svakog pojedinca, ve i stvarati uvjete u

  kojima e svi pojedinci biti u mogunosti ostvariti svoja prava. Uinkovitost Protokola se

  temelji na kombiniranoj provedbi razliitih mjera svih struktura vlasti koje su definirane u

  skladu s ciljevima koje obvezno provode institucije nadlene za razliite sektore djelovanja

  (socijalnu i zdravstvenu zatitu, obrazovanje, pravosue i medije).

  d) Naelo interdisciplinarnog i multisektoralnog pristupa

  Nasilje predstavlja sloen problem i zahtijeva visok stupanj sinkronizacije i planiranja

  djelovanja. Ovo naelo ukljuuje vie razliitih disciplina i vjetina koje su u pravilu

  podijeljene i rasporeene u nekoliko sektora, te je pristup interdisciplinarnog rada

  najuinkovitija mjera koja se treba primjenjivati i u okvirima ovoga Protokola.

  e) Osnovni standard zatite od nasilja u koli

  Ovaj standard podrazumijeva neprihvaanje bilo kojeg oblika kulturalnog, strukturalnog i

  osobnog nasilja u obrazovnom sustavu, obvezu razvoja preventivnih programa protiv nasilja,

  obrazovanje o borbi protiv nasilja i izradu postupaka protiv poinitelja nasilja.

  f) Osnovni standard zdravog i sigurnog odgojno-obrazovnog okruenja

  Ovaj standard predstavlja osiguranje nesmetanog boravka lanova kolske zajednice,

  uenika/uenica, nastavnog osoblja i treih lica u kolskim prostorima i kolskim

  aktivnostima, kao i razvoj postupaka koji e osigurati zdravo i sigurno odgojno-obrazovno

  okruenje kao temelj kolskog ivota i ouvanje zajednikih etikih vrijednosti, dostojanstva i

  integriteta svih pojedinaca u kolskom procesu.

 • 5

  Pravni okvir

  1. Konvencija o pravima djeteta 2. Konvencija o cyber kriminalu 3. Okvirna konvencija za zatitu nacionalnih manjina 4. Konvencija Vijea Europe o zatiti djece od seksualnog iskoritavanja i seksualne

  zlouprabe

  5. Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju (Slubeni glasnik BiH, 18/2003) 6. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slubene novine HN) 7. Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju (Slubene novine HN) 8. Strategija za borbu protiv nasilja nad djecom 2012-2015 BiH 9. Strategija protiv maloljetnikog prijestupnitva u BiH (Slubene novine BiH 14/08) 10. Rezolucija o sprjeavanju maloljetnike delinkvencije i postupanju u sluaju nasilja

  meu djecom i mladei (Slubene novine F BiH 10/08)

  11. Zakon o osnovama socijalne zatite, zatite civilnih rtava rata i zatite obitelji s djecom (Slubene novine F BiH 16/99)

  12. Obiteljski zakon FBiH (Slubene novine FBiH, br: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05 i 42/10)

  13. Zakon o zabrani diskriminacije BiH (Slubene novine BiH 59/09) 14. Zakon o zatiti od nasilja u obitelji FBiH(Slubene novine F BiH 20/13) 15. Krivini zakon BIH ( Slueni glasnik BiH br.37/3) 16. Zakon o krivinom postupku FBiH (Slubene novine FBiH, br: 35/03,

  56/04,37/03,78/04,28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09,12/10)

  17. Zakon o prekrajima FBiH (Slubene novine FBiH, broj:32/06) 18. Protokol o postupanju institucija u sluaju nasilja u obitelji za podruje HN

  1. Definicija nasilja

  Svjetska zdravstvena organizacija 2002. godine definirala je nasilje kao:

  Namjerno koritenje fizike snage i moi, prijetnjom ili djelovanjem prema samome sebi,

  prema drugoj osobi ili prema skupini ljudi ili cijeloj zajednici, to bi moglo rezultirati ili

  rezultira povredom, smru, psiholokim posljedicama, nerazvijenou ili deprivacijom.

  Definicija nasilja meu djecom i mladei

  Nasiljem meu djecom i mladei smatra se svako namjerno fiziko ili psihiko ponaanje

  usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vrnjaka uinjeno s ciljem povrjeivanja,

  a koje se, neovisno o mjestu izvrenja, moe razlikovati po obliku, teini, intenzitetu i

  vremenskom trajanju i koje ukljuuje ponavljanje istog obrasca i odrava neravnopravan

  odnos snaga (jai protiv slabijeg ili skupina protiv pojedinca) i koje ima za posljedicu

  ugroavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva linosti rtve.

  Nasiljem nad djecom se smatra neprimjereno, neetiko i nemoralno ponaanje prema djeci

  i mladei, kao i svi oblici zanemarivanja i zlostavljanja kojima se (ne)svjesno i nasilno

  sprjeava njihov zdrav razvoj i optimalno funkcioniranje.

  Zaputenim djetetom se smatra svako dijete koje ima manje od osamnaest godina i o

  kojemu se roditelji ili bilo koja druga odgovorna osoba ne brinu, ukljuujui brigu o odgoju i

 • 6

  obrazovanju, njezi, prehrani, poticanju i ohrabrivanju, socijalnoj prilagoenosti i

  emocionalnim potrebama, toleranciji ili bilo kojoj drugoj odgovornosti o dobrobiti djeteta.

  Zlostavljanjem djece i mladei smatraju se svi agresivni i najee namjerni grubi

  postupci prema njima.

  Nasiljem nad djecom i mladei smatra se:

  namjerno prouzroeni fiziki napad u bilo kojem obliku, primjerice, udaranje, guranje, gaanje, amaranje, upanje, zakljuavanje, napad razliitim predmetima,

  pljuvanje i slino, bez obzira je li kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda.

  psihiko, emocionalno i socijalno nasilje prouzroeno ponavljanim ili trajnim negativnim postupcima od strane pojedinca ili skupine. Negativni postupci su:

  ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastraivanje, izrugivanje,

  namjerno zanemarivanje i iskljuivanje iz skupine kojoj pripada ili iskljuivanje i

  zabranjivanje sudjelovanja u razliitim aktivnostima s ciljem nanoenja patnje ili boli,

  irenje glasina s ciljem izolacije djeteta od ostalih uenika, oduzimanje stvari ili

  novca, unitavanje ili oteivanje djetetovih stvari, poniavanje, nareiv