of 41 /41
Obecné základy Obecné základy receptury receptury HVLP, IVLP HVLP, IVLP

Obecné základy receptury

  • Upload
    skyler

  • View
    53

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Obecné základy receptury. HVLP, IVLP. Recept jako zdravotnický dokument. předepsání léku pacientovi z terapeutických, diagnostických či preventivních důvodů na základě vyšetření nemocného a podle zásad účelné farmakoterapie - PowerPoint PPT Presentation

Text of Obecné základy receptury

Page 1: Obecné základy receptury

Obecné základy recepturyObecné základy receptury

HVLP, IVLPHVLP, IVLP

Page 2: Obecné základy receptury

Recept jako zdravotnický Recept jako zdravotnický dokumentdokument

• předepsání léku pacientoviz terapeutických, diagnostických či preventivních důvodů

• na základě vyšetření nemocného a podle zásad účelné farmakoterapie

• lékař je povinný udržovat ustanovení ČL 97 a řídit se platnými směrnicemi a vyhláškami, uvedených ve Sbírce zákonů

Page 3: Obecné základy receptury

Náležitosti receptuNáležitosti receptu

• předepisování na recepturní formuláře

• na každém Rp. musí být uvedeny tyto údaje:

jméno, příjmení, rodné číslo a adresa pacienta

Page 4: Obecné základy receptury

předpis požadovaného léku (u HVLP je nutné uvedení jejich registrovaných názvů, při předepsání IVLP je dovoleno používat pouze lékopisných názvů a zkratek)

návod na použití léku

podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení receptu

razítko zdravotnického zařízení se jmenovkou předepisujícího lékaře

Page 5: Obecné základy receptury

• na jeden recepturní formulář lze předepsat nejvýše 2 druhy HVLP.

• při předpisu IVLP se na recepturní tiskopis píše pouze 1 druh léčiva

• v případě, že lékař předepisuje pouze 1 druh léčiva, zbylé místo na receptu se musí proškrtnout.

• pokud lékař trvá na konkrétním předepsaném HVLP určitého výrobce, pak za jeho název na píše písmeno R

Page 6: Obecné základy receptury

• pokud musí lékař ze závažných důvodů dodatečně na receptu, který napsal provést nějakou změnu (korekci), provede ji a označí ji Corr. (correxit) a připíše svůj podpis

Page 7: Obecné základy receptury

Doba platnosti receptuDoba platnosti receptu

Rp. vystavené LSPP platí nejdéle následující den

Rp. na ATB a antimikrobiální chemoterapeutika 3 dny

Rp. na omamné a psychotropní látky 5 dnů

Rp. na ostatní léky platí, neurčí-li lékař jinak,7 dnů

Page 8: Obecné základy receptury

RecepturaReceptura

• HVLPHVLP jsou průmyslově vyráběné produkty, získané vhodným technologickým postupem z léčivých látek a upravenými do příslušné lékové formy vzhledem ke způsobu podání přípravku

• receptura HVLP představuje dnes velmi výraznou většinu veškeré receptury

Page 9: Obecné základy receptury

Značení HVLPZnačení HVLP• balení HVLP musí výrobce vždy náležitě

označit předepsaným způsobem:

název přípravkunázev přípravku, resp. jeho ochranná značka

léková formaléková forma přípravku (popř. s přesným určením, např. injekce k i.m. aplikaci)

množství přípravku,množství přípravku, tj. objem v ml, hmotnost v g nebo počet kusů (tablet, ampulí) v jednom balení

Page 10: Obecné základy receptury

složenísložení přípravku, které uvádí množství (event. biologickou účinnost-např. mezinárodní jednotky) léčivé látky v objemu, kusu nebo jedné dávce přípravku (např. tabletě, 1 ml přípravku, ampuli)

jméno a sídlo výrobního podnikujméno a sídlo výrobního podniku

číslo výrobní šaržečíslo výrobní šarže

doba použitelnostidoba použitelnosti

Page 11: Obecné základy receptury

upozorněníupozornění; u LP určených k jinému než vnitřnímu použití, u nichž návod a označení jednoznačně neurčují způsob upotřebení, musí mít na vnějším i vnitřním obalu vyznačeno např. „Neužívat vnitřně, K desinfekci!“návod k použitínávod k použití léku, je připojen zvláštní tiskopis s povinnými údaji-tzv. příbalová informace-zpracování podle konkrétních metodických pravidel a je přiložen samostatně do každého balení LP

Page 12: Obecné základy receptury

varování,varování, např.“Uchovávat mimo dosah dětí!“apod.

Page 13: Obecné základy receptury

Vlastní receptura HVLPVlastní receptura HVLP

• kromě zkratky předtištěné invokace Rp.(recipe-vezmi)se receptura skládá z

preskripce

subskripce

signatury.

Page 14: Obecné základy receptury

PreskripcePreskripce

název specialit v 1. pádě j.č.specifikaci lékové formy obvykle latinsky, zkráceně (tbl., ung., inj.)uvedení lékové formy je zcela nezbytné tehdy, jestliže se specialita vyrábí ve více lékových formách nebo ve více dávkových (resp. koncentračních ) variantách jedné lékové formy (dnes už bývá léková forma součástí názvu HVLP)

Page 15: Obecné základy receptury

dávku nebo koncentraci účinné látky v jednotce originálního balení přípravku

dávku uvádíme běžně v g (např.:tbl. 0,5;0,01), koncentrace se uvádí v procentech (např. sol. 1%;0,1%).

Page 16: Obecné základy receptury

SubskripceSubskripce

v subskripci se uvádí latinsky ve 4. pádě j. nebo m.č. počet žádaných originálních balení, přičemž vyjádření „Expeditio originalis“ (Exp. orig.) a „Dosis originalis“ (Dos. orig) mají stejnou platost.počet balení se píše VŽDY římskou číslicí a číslovka se vypisuje do závorky za číslicí ještě latinsky slovy (např. Exp.orig. No. I (unam))

Page 17: Obecné základy receptury

SignaturaSignatura

příkaz, aby lékárník připravek vydal a označil (latinsky): „Detur, signetur:“ (nechť je vydáno, označeno) nebo „Da, signa:“ (dej, označ). V praxi se používá zkratka D.S.způsob,jak má být lék použit (česky). Musí obsahovat všechny potřebné údaje určené pro pacienta, zaručující správné užívání předepsaného přípravku

Page 18: Obecné základy receptury

• Rp. Amoclen cps. 500 mg

Exp. Orig. No. II (duas)

D.S.: každých 8 hodin 2 tablety, až do využívání

• Rp. Codein Slovakofarma tbl. 30 mg

Exp. Orig. No. I (unam)

D.S.: 3x denně 1 tabletu

Page 19: Obecné základy receptury

Receptura HVLP obsahujících Receptura HVLP obsahujících omamné a psychotropní látkyomamné a psychotropní látky

• předepisují se na zvláštní recepturní tiskopisy s modrým pruhem (originál a dva průpisy tiskopisu).

• originál a první průpis předá lékař nemocnému k vyzvednutí v lékárně, druhý průpis si nechá v bloku

Page 20: Obecné základy receptury

• ve zdr. zařízeních se tyto látky předepisují na žádanky s modrým pruhem, originál a tři průpisy

• originál a dva průpisy se odevzdávají do lékárny a třetí průpis se ponechá v bloku žádanek

• tato preskripce se obvykle týká silných analgetik - anodyn

Page 21: Obecné základy receptury

Receptura magistraliterReceptura magistraliter

• magistraliter léky s epřipravují podle lékařského předpisu v předepsaném složení

• způsob a postup přípravy musí vyhovovat ustavením lékopisu

• označení: a) pro vnitřní užití-bílým štítkem s černým nápisem;

b) pro jiné upotřebení- červeným štítkem s černým nápisem „Neužívat vnitřně!“

Page 22: Obecné základy receptury

• na štítku musí být dále přesné označení lékárny, datum přípravy léku, doba expirace léku, jméno (zkratka) připravující osob a návod k použití léku pacintem

Page 23: Obecné základy receptury

Vlastní receptura magistraliter Vlastní receptura magistraliter připravovaných lékůpřipravovaných léků

• všechny součásti jako HVLP receptura

Preskripce:Preskripce:

• lékopisné názvy látek, z nichž se má lék skládat a to ve 2. pádě j.č.

každá látka se píše vždy na nový řádek pod sebe a začíná se velkým písmenem

Page 24: Obecné základy receptury

Dávky látek se uvádá zásadně v g (nepíše se!) arabskou číslicí do stejného řádku jako látku, vpravo od názvu příslušné látky a to tak, že dávky všech látek jsou uvedeny pod seboupřípadné záměrné překročení maximální dávky LL je nutno vyznačit vykřičníkem a vypsáním dávky latinsky slovy (do závorky za dávku)v proskripci může být uvedena jedna nebo více látek. Podle jejich významu se píší v tomto pořadí:

Page 25: Obecné základy receptury

1. Remedium cardinale (základní účinné léčivo)

• je to léčivo, které určuje hlavní účinek předepisovaného léku; bývá obvykle jen jedno

2. Remedium adjuvans (pomocné léčivo)• doplňuje nebo zesiluje účinek základního

léčiva • jedno i více nebo ho lék vůbec nemusí

obsahovat

Page 26: Obecné základy receptury

3. Remedium corrigens (korigující léčivo) upravuje nepříznivé smyslové vlastnosti léku

(chuť, barvu, vůni);• nejčastěji v přípravcích pro děti;• může, ale nemusí mít zároveň léčivý účinek.4. Remedium constituens (léčivo konstitující,

vehiculum) • určuje lékovou formu léku a její celkovou

hmotnost nebo objem• použitá léčiva jsou v něm rozpuštěna nebo

rozptýlena

Page 27: Obecné základy receptury

preskripce dvou nebo více látek, které jsou pod sebou a ve stejném množství- „aa“

(ana parte aequales)

Rp. Zinci oxydati

Talci aa 10,0

pro doplnění léku stejnými díly dvou nebo více látek, které plní roli vehicula, do určité hmotnosti (objemu), píšeme „ aa ad“

Page 28: Obecné základy receptury

Rp. ……

……

Glyceroli

Aquae purificatae aa ad 100,0

Page 29: Obecné základy receptury

Subskripce:

pokyny pro přípravu nebo úpravy léku (latinsky: M.f.p.)

počet žádaných jednotek lékové formy;

(čípky, tablety); píše se římskými číslicemi a do závorky se číslice vypisuje latinsky

požadavek na způsob expedice jednotky lékové formy (do želatinových tobolek, do lahvičky s kapátkem atd.)

Page 30: Obecné základy receptury

Signatura:

D.S. případně jenom S.

Page 31: Obecné základy receptury

Charakteristika a dělení lékových Charakteristika a dělení lékových foremforem

• pevné

• měkké

• tekuté

Page 32: Obecné základy receptury

Pevné lékové formyPevné lékové formy

A. pulveres (prášky) jsou připravovány z tuhých, rozmělněných nebo jiným způsobem upravených látekdělené – dispenzovaně - na 1 prášek

– dividovaně – dávka pro celkový počet práškůnedělené – pro vnitřní užití nebo pro jiné upotřebení - zásypy

Page 33: Obecné základy receptury

B. Species (čajové směsi) jsou směsi různých rostlinných drog v suchém stavu, rozdrobněných na předepsaný stupeň

slouží obvykle k domácí přípravě čajů

Page 34: Obecné základy receptury

Měkké lékové formyMěkké lékové formy

• Přípravky gelovité nebo snadno tající při teplotě lidského těla, které jsou určeny k vpravování do tělních dutin (rekta, vaginy, spojivkového vaku) nebo k nanášení na pokožku

• LL, které se z těchto lékových forem uvolňují, mohou účinkovat celkově (po absorpci v rektu) nebo místně (masti, pasty)

Page 35: Obecné základy receptury

A. Suppositoria (čípky) jsou lékové formy určené k aplikaci do konečníku nebo do pochvy

skládají se z čípkového základu a LL, které jsou v základu homogenně suspendovány, rozpuštěny nebo emulgovány

vehiculum:oleum cacao, glycerogelatum gelatinae

Page 36: Obecné základy receptury

supp.recatlia – 1-4 g (děti – 1 g)

supp.vaginalia a globuli vaginales – 2-4 g

čípky lze předepsat (obdobně jako dělené prášky) v dividované nebo dispenzované formě

Page 37: Obecné základy receptury

B. Unguenta (masti) se používají k místní aplikaci na zdravou, poraněnou nebo patologicky změněnou kůži, sliznici nebo tkáň;

skládají se z LL a masťových základů;

LL jsou v m.základu rozpuštěny, emulgovány nebo suspendovány (emulzní, suspenzní, hydrofilní nebo oleofilní)

Oční masti-sterilní m.základ (oficinální prostá oční mast-oculentum simplex)

Page 38: Obecné základy receptury

C. Cremores (krémy) obsahují nejméně 10% vody, obvykle však více

D. Pastae (pasty)obsahují více než 25% tuhých práškovitých látek (ZnO, talek, škroby)

tyto látky jsou dispergovány v m. nebo krémovém základu

Page 39: Obecné základy receptury

Tekuté lékové formyTekuté lékové formy

A. Solutiones ad usum internum (roztoky pro vnitřní užití)

LL jsou rozpuštěny nejč. ve vodě, v případě tinktur jde o lihové výluhy z rostlinných drog

podávání pomocí čajové nebo polévkové lžíce (5 nebo 15 g)

Page 40: Obecné základy receptury

B. Injectabilia a infundabilia (injekční a infůzní přípravky) jsou sterilní tekuté přípravky určené k parenterálnímu podání

vehiculum: Aq. pro injectione

i.v. podání- vodné (pravé)roztoky

s.c. či i.m. aplikace- jemné suspenze nebo emulze, příp. olerjové injekce k i.m. podání

musí být izotonické s lidskou krví

Page 41: Obecné základy receptury

C. Solutiones as usum alium ( roztoky pro jiné upotřebení):

• collyria (oční kapky)• suspensiones (suspenze)- disperze tuhých

látek v tekutém prostředí• emulsiones (emulze)- tekuté či gelovité

přípravky, složené ze dvou nebo více vzájemně se nemísících nebo jen omezeně se mísících tekutin (fáze hydrofilní a oleofilní)z nichž jedna je rozptýlena v druhé v podobě drobných kapiček (linimenta, lotiones)