Click here to load reader

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNA · PDF file• Celem badania było poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, ... warsztaty dla rodziców organizowane przez szkołę

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNA · PDF file• Celem badania było poznanie...

OCZEKIWANIA RODZICW WOBEC

SZKOY GIMNAZJALNEJ

badanie ankietowe

marzec 2016

ZAOENIA ANKIETY Celem badania byo poznanie oczekiwa rodzicw wobec

szkoy, by lepiej pracowa w przyszoci

Badaniami objto rodzicw klas IV VI Szkoy Podstawowej w Miejscu Piastowym

Ankiet wypenio 35 rodzicw(kl.IV -16, kl.V 10, kl.VI 9)

Zebrane wyniki przedstawiono w formie wykresw

Respondenci nie udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania

Z powyszych wzgldw wyniki nie sumuj si dokadnie do 100%

W pytaniach z du iloci wyborw przedstawiono tylko te, ktre uzyskay najwiksz ilo punktw

W pytaniu smym wyniki s redni waon udzielonych odpowiedzi

PYTANIE 1. CZY WYBIERAJC GIMNAZJUM, ZWRACA PAN(I) UWAG NA:

(najczciej wybierane na TAK / 10 przykadw z 15)

0

5

10

15

20

25

30

35

34

31 33

29 28

32 30

27

30 27

Lekcje odbywaj si w systemie jednozmianowym

Nauka rozpoczyna si o 8.00 i koczy o 15.00

Szkoa zapewnia opiek i bezpieczestwo uczniom

Przygotowuje uczniw do konkursw przedmiotowych i tematycznych

Modzie aktywnie realizuje rne projekty (poza obowizkowymi zajciami)

Szkoa skutecznie reaguje si na przejawy niewaciwego zachowania uczniw

Ucze jest traktowany podmiotowo z indywidualnym podejciem do jego potrzeb

Przekonaa nas opinia o nauczycielach tej szkoy

adny wygld, klasy dobrze wyposaone, jest sala gimnastyczna, orlik itp.

W szkole organizuje si wiele imprez dla modziey (pikniki, wyjazdy, biwaki itp.)

PYTANIE 1. CZY WYBIERAJC GIMNAZJUM, ZWRACA PAN(I) UWAG NA:

(najczciej wybierane na NIE / 10 przykadw z 15)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

6

2

4

2

7

10

3

4

10

Znajduje si najbliej naszego miejsca zamieszkania

Dziecko przebywa w grupie koleanek i kolegw, ktrych zna, nie jest anonimowe

Przygotowuje uczniw do konkursw przedmiotowych i tematycznych

Modzie aktywnie realizuje rne projekty (poza obowizkowymi zajciami)

Szkoa skutecznie reaguje si na przejawy niewaciwego zachowania uczniw

W szkole organizuje si wiele imprez dla modziey (pikniki, wyjazdy, biwaki itp.)

W szkole jest stowka

Przekonaa nas opinia o nauczycielach tej szkoy

W szkole prowadzone s dodatkowe i bezpatne lekcje j. angielskiego

Do wybranego gimnazjum szli koledzy/koleanki

PYTANIE 2. CZEGO OCZEKUJE PAN(I) OD SZKOY? :

0

5

10

15

20

25

30 26

11

27 25

wysokiego poziomu nauczania

wsppracy w podejmowaniu dziaa wychowawczych

zapewnienia bezpieczestwa

rozwijania zainteresowa

PYTANIE 3. JAKIE ZAINTERESOWANIA PANA(I) ZDANIEM POWINNA ROZWIJA SZKOA?

0

5

10

15

20

25

30 27

21

10

5

12

17

7

18

koa jzykowe

koo sportowe

zajcia artystyczne

zajcia aktorsko-teatralne,

koo informatyczne

koo matematyczne

przyrodnicze

rozwijajce indywidualne zainteresowania uczniw

PYTANIE 4. CZY PANA(I) ZDANIEM RODZICE POWINNI UCZESTNICZY W YCIU SZKOY

33

2

Tak Nie

PYTANIE 5. JAK ZAMIERZA PAN(I) UCZESTNICZY W YCIU SZKOY

0

5

10

15

20

25

30

27

3

13

26

pomagajc finansowo (wpaty na Rad Rodzicw)

wykonujc uyteczne prace porzdkowe

pomagajc w przygotowaniu uroczystoci szkolnych

wsppracujc z wychowawc i nauczycielami w sprawach dotyczcych ksztacenia i wychowania dziecka

PYTANIE 6. O JAKICH SPRAWACH SZKOLNYCH PANA(I) ZDANIEM RODZICE POWINNI WSPDECYDOWA?

0

5

10

15

20

25

15

9 10

14

25

8

dysponowanie rodkami finansowymi Rady Rodzicw

programy i metody wychowawcze szkoy

sposb sprawowania opieki nad dziemi

system pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej

wycieczki klasowe

uroczystoci szkolne

PYTANIE 7. JAKIE DZIAANIA POWINNA PODJ SZKOA, ABY PAN(I) CHTNIE Z NI WSPPRACOWAA?

0

5

10

15

20

25

30

14

26

9

15 17

15

rzetelnie informowa o yciu szkoy

systematycznie i wyczerpujco informowa o postpach i trudnociach dzieci

zachci rodzicw i umoliwi im wczanie si w ycie szkoy

zbiera opinie rodzicw na temat szkoy i uwzgldnia je w swoich dziaaniach

traktowa rodzicw przyjanie i z szacunkiem

wspiera dziaania wychowawcze rodzicw

PYTANIE 8. JAKI SPOSB KONTAKTU ZE SZKOA PANU(I) ODPOWIADA?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 83

33

88

79

59

21 19

31

klasowe spotkania wychowawcy z rodzicami (wywiadwki)

zebrania oglne z dyrektorem szkoy

indywidualne spotkania z nauczycielami

dziennik elektroniczny

kontakt telefoniczny

kontakt mailowy

warsztaty dla rodzicw organizowane przez szko

informacje o dziaaniach podejmowanych przez szko zamieszczane na stronie szkoy

PYTANIE 9. CZY PLANUJE PAN(I) WYBRA PUBLICZNE GIMNAZJUM W MIEJSCU PIASTOWYM

19

7

7

tak

nie

nie zdecydowaem

PYTANIE 10. JEELI MA PAN(I) JAKIE WASNE SUGESTIE NA TEMAT PRACY GIMNAZJUM LUB KONKRETNE UWAGI, PROSIMY JE ZDEFINIOWA.

Brak dyscypliny Podejcie do uczniw Pomoc psychologa Zajcia pozalekcyjne Inne

WNIOSKI OGLNE:

wybieraj szko bezpieczn, zapewniajc opiek i reagujc na wszelkie przejawy niewaciwego zachowania uczniw,

szkoa powinna oferowa wysoki poziom nauczania, uwaaj, e szkoa powinna zapewni moliwo rozwijania

rnorodnych i indywidualnych zainteresowa dziecka (jzykowe, sportowe, matematyczne...),

rodzice chc uczestniczy w yciu szkoy, szczeglnie w tych dziaaniach, ktre dotycz jego dziecka,

szkoa powinna by otwarta na opinie rodzicw i uwzgldnia je we wszelkich dziaaniach,

rodzice chc wspiera wychowawc i nauczycieli w pracy wychowawczej,

rodzice chc mie wpyw na system pomocy dzieciom bdcym w trudnej sytuacji losowej,

rodzice chc by w szkole traktowani przyjanie i z szacunkiem, szkoa powinna wspiera dziaania wychowawcze rodzicw, rodzice chc kontaktu ze szko najchtniej poprzez spotkania

indywidualne, wywiadwki i dziennik elektroniczny.

PODSUMOWANIE:

Zdecydowana wikszo ankietowanych (19) myli o wyborze naszej szkoy w przyszoci, 7 osb jest niezdecydowanych, 7-wybiera inne gimnazjum dla swojego dziecka. Uwagi i sugestie Rodzicw: pracowa nad zdyscyplinowaniem uczniw

sprawiajcych kopoty, wypracowa odpowiednie podejcie do uczniw, zapewni pomoc psychologiczn prowadzi ciekawe zajcia pozalekcyjne.

Opracowanie: Elbieta Gosztya, Barbara Saby