ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZI¤’KIM Fiksna kamatna stopa je kamatna stopa koja se ugovara

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZI¤’KIM Fiksna kamatna stopa je kamatna...

 • ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA

  ASA Banka d.d. Sarajevo

  Mart 2019

 • 1 Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

  SADRŽAJ :

  1 - DEPOZITNI PROIZVODI ............................................................................... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU .................................................................................................................. 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI ............................................................................................ 2 2. NAMJENSKI OROČENI DEPOZITI ............................................................................................. 5 3. FREKVENTNA ŠTEDNJA .............................................................................................................. 5 4. DJEČIJA ŠTEDNJA ....................................................................................................................... 5 5. KREDITNI PROIZVODI................................................................................... 6 5.1. NENAMJENSKI KRATKOROČNI KREDIT ....................................................................................... 6 5.2. NENAMJENSKI DUGOROČNI KREDIT ........................................................................................... 7 5.4. NENAMJENSKI KREDIT ZA KLIJENTE ZAPOSLENE NA ODREĐENO VRIJEME ....................... 8 5.5. NENAMJENSKI KREDIT ZA KORISNIKE PENZIJA/MIROVINA ................................................... 8 5.6. HIPOTEKARNI NENAMJENSKI KREDIT ........................................................................................ 9 5.7. STAMBENI KREDIT ......................................................................................................................... 9 5.8. KREDIT ZA KUPOVINU VOZILA ................................................................................................. 10 5.9. ROBNI KREDITI ............................................................................................................................. 10 5.10. ZAMJENSKI KREDIT .................................................................................................................. 10 6. LOMBARDNI KREDITI ...................................................................................................................... 11 6.1 NENAMJENSKI KREDIT NA OSNOVU 100% DEPOZITA – LOMBARDNI KREDIT .................. 11 NENAMJENSKI KREDIT NA OSNOVU 100% DEPOZITA –KAMATONOSNI DEPOZIT ................... 12 7. 7. DOZVOLJENO PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU ......................................................... 12 8. KREDITNE KARTICE - MASTERCARD® STANDARD REVOLVING KREDITNA KARTICA ........................................................................................................... 13 9. ZATEZNA KAMATA ........................................................................................ 13 10. POSEBNE ODREDBE ................................................................................... 13 11. ZAVRŠNE ODREDBE ................................................................................... 16

 • 2 Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

  ODLUKA

  O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA

  1 - DEPOZITNI PROIZVODI

  1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU

  Opis Iznos Nominalna godišnja

  kamatna stopa

  Fiksna / Promjenji

  va

  Depoziti po viđenju u KM valuti svi iznosi 0,00% Fiksna

  Depoziti po viđenju u ostalim valutama svi iznosi 0,00% Fiksna

  Žiro račun svi iznosi 0,00% Fiksna

  Na neaktivan račun Banka obračunava kamatu koja je jednaka kamati koju obračunava na aktivan račun

  1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI

  - Kamate se obračunavaju na godišnjem nivou za pripadajući broj dana, a isplaćuju se po zahtjevu klijenta utvrđenom dinamikom (mjesečno, kvartalno ili po dospijeću). Obračunata kamata će se prethodno utvrđenom dinamikom prenositi na posebnu partiju depozita po viđenju. Istom Deponent može slobodno raspolagati tokom trajanja ugovora o nenamjenski oročenom depozitu.

  - Obračun kamate se vrši u valuti u kojoj je osnovni ulog iz Ugovora o oročenom depozitu.

  - Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

  - Kamatne stope na nenamjenski oročene depozite u KM i EUR valuti se mogu ugovarati kao administrativno promjenjive i fiksne kamatne stope.

  - KM Depoziti se mogu ugovoriti sa valutnom klauzulom u EUR.

  - Kamatne stope na nenamjenski oročene depozite u ostalim valutama su fiksne. - Nenamjenski oročeni depoziti sa fiksnom i promjenljivom kamatnom stopom se ugovaraju sa

  opcijom automatske prolongacije ugovora o oročenom depozitu po uslovima važećim na dan produženja ugovora.

  - Minimalni iznos za ugovaranje oročene štednje je 300 KM / 150EUR

  - Minimalni iznos za ugovaranje frekventne štednje je 500 KM /250 EUR (za najkraći period oročenja (minimalni iznos ovisi o periodu oročenja). Za dječiju štednju, minimalni početni ulog je 100,00 KM.

  1.2.1 Kamatne stope u KM i EUR

 • Sve kamatne stope u tabeli ispod su administrativno promjenjive kamatne stope izražene u % p.a.

  Sve kamatne stope u tabeli ispod su fiksne kamatne stope izražene u % p.a.

  Period oročenja/ Iznos depozita u

  KM/EUR

  1 3 6 12 13 15 18 24 25 36 37 48 60 i

  više

  mj mj mj mj mj mj mj mj mj mj mj mj mj

  Svi iznosi / / / / / / / / / / / / /

  Do 10.000 KM/Protuvrijednost u EUR valuti

  0,01% 0,01% 0,20% 0,70% 1,00% 1,20% 1,25% 1,35% 1,40% 1,50% 1,60% 1,70% 1,85%

  10.001 KM - 50.000 KM/Protuvrijednost u EUR valuti

  0,01% 0,01% 0,30% 0,80% 1,10% 1,30% 1,35% 1,45% 1,50% 1,60% 1,70% 1,80% 1,95%

  Preko 50.000 KM/Protuvrijednost u

  EUR valuti

  0,01%

  0,01% 0,40% 0,90% 1,20% 1,40% 1,45% 1,55% 1,60% 1,70% 1,80% 1,90% 2,05%

  Period oročenja/ Iznos

  depozita u KM/EUR

  1 3 6 12 13 15 18 24 25 36 37 48 60 i više

  mj mj mj mj mj mj mj mj mj mj mj mj mj

  Svi iznosi / / / / / / / / / / / / /

  Do 10.000 KM/Protuvrijednost u EUR valuti

  0,01% 0,01% 0,10% 0,60% 0,90% 1,10% 1,15% 1,25% 1,30% 1,40% 1,50% 1,60% 1,75%

  10.001 KM - 50.000 KM/Protuvrijednost u EUR valuti

  0,01%

  0,01%

  0,20% 0,70% 1,00% 1,20% 1,25% 1,35% 1,40% 1,50% 1,60% 1,70% 1,85%

  Preko 50.000 KM/Protuvrijednost u EUR valuti

  0,01% 0,01% 0,30% 0,80% 1,10% 1,30% 1,35% 1,45% 1,50% 1,60% 1,70% 1,80% 1,95%

 • 5 Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

  1.2.2 Kamatne stope u ostalim valutama

  Period oročenja/ Iznos i valuta

  3 mj

  6 mj

  12 mj

  24 mj

  36 mj

  Svi iznosi USD / 0,20% 0,70% 1,00% 1,20%

  Svi iznosi CHF / / 0,10% 0,20% 0,40%

  Svi iznosi GBP / 0,20% 0,50% 0,70% 1,00%

  Ostale valute / 0,05% 0,10% 0,30% 0,50%

  2. NAMJENSKI OROČENI DEPOZITI

  - Namjenski oročeni depoziti su u principu nekamatonosni i na njima nema obračuna kamate.

  - Direktor Sektora Sredstava/Prodaje i Uprava Banke mogu dogovoriti i drugačije uslove od gore definisanih ukoliko za takav aranžman postoji poseban interes Banke.

  - Ukoliko se namjenski oročeni depozit ugovori sa kamatnom stopom, u tim slučajevima je efektivna kamatna stopa jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

  3. FREKVENTNA ŠTEDNJA Kamatne stope na Frekventnu štednju ugovaraju se kao fiksne za period trajanja oročenja. Minimalan iznos oročenja je 500,00 KM/1.000,00 KM ili 1.500,00 KM (protuvrijednost u EUR valuti) ovisno o periodu oročenja.

  Valuta i iznos/ Period NKS 18 mj

  24 mj

  36 mj

  48 mj

  60 mj

  Frekventna štednja u KM i EUR valuti - Svi iznosi

  0,60%

  1,00%

  1,20%

  1,40%

  1,60 %

  Minimalan saldo nakon isplate 500,00 KM

  500,00 KM

  500,00 KM

  1.000,00 KM

  1.500,00 KM

  4. DJEČIJA ŠTEDNJA Kamatne stope na dječiju štednju ugovaraju se kao fiksne za period trajanja oročenja. Minimalni iznos oročenja je KM 100,00 (protuvrijednost u EUR). Maksimalni iznos oročenja je KM 50.000,00 (protuvrijednost u EUR). Kamatne stope su fiksne. Dječija štednja je bez valutne klauzule.

  Valuta i iznos / Period i NKS

  13 mj

  24 mj

  36 mj

  48 mj

  60 mj

  72 mj

  84 mj

  120 mj

  Dječija oročenja štednja u KM valuti bez VC/

  Dječija oročenja štednja u EUR

  valuti

  / / 2,00% 2,10% 2,25% 2,40% 2,55% 2,65%

 • 6 Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

  5. KREDITNI PROIZVODI U zavisnosti od vrste kredita, Banka s klijentima može ugovarati sljedeće vrste kamatnih stopa:

   Fiksnu kamatnu stopu

   Administrativno promjenjiva kamatna stopa

  Fiksna kamatna stopa je kamatna stopa koja se ugovara sa klijentom i koja je nepromijenjiva za sve vrijeme trajanja ugovora.

  Administrativno promjenjiva kamatna stopa je stopa čija promjenjivost ovisi o kvantificiranim parametrima, sa jasnom uzročno poslj