ODLUKA - ?· Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici; ... - nabavke udžbenika i školskog pribora za decu koja se ... Ovom uslugom obezbeđuje se prevencija asocijalnog

Embed Size (px)

Text of ODLUKA - ?· Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici; ... - nabavke udžbenika i školskog...

 • ODLUKA

  O SOCIJALNOJ ZATITI GRADA KRAGUJEVCA

  ("Sl. list grada Kragujevca", br. 16/2011)

  I OSNOVNE ODREDBE

  lan 1

  Odlukom o socijalnoj zatiti grada Kragujevca (u daljem tekstu: Odluka) utvruje se pravo na materijalnu podrku i pruanje usluga socijalne zatite, za ije je ostvarivanje nadlean grad Kragujevac.

  lan 2

  Pojedinac i porodica kojima je neophodna drutvena pomo i podrka radi savladavanja socijalnih i ivotnih tekoa i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih ivotnih potreba mogu ostvariti pravo na socijalnu zatitu u skladu sa ovom odlukom.

  lan 3

  Materijalnu podrku i usluge u socijalnoj zatiti, utvrene ovom odlukom, mogu da ostvare lica sa prebivalitem/boravitem na teritoriji grada Kragujevca, izuzetno lica koja se zateknu na teritoriji grada Kragujevca u stanju socijalne potrebe. Pojedine usluge mogu se pruati licima sa teritorije drugih optina/gradova na osnovu potpisanog Sporazuma o saradnji.

  II MATERIJALNA PODRKA I USLUGE U SOCIJALNOJ ZATITI

  lan 4

  Pravo na razliite vrste materijalne podrke ostvaruje se u cilju obezbeivanja egzistencijalnog minimuma i podrke socijalnoj ukljuenosti pojedinca i porodice.

  Prava na materijalnu podrku utvrena ovom odlukom su:

  1. Pravo na jednokratnu pomo;

  2. Pravo na opremu korisnika za smetaj u ustanovu ili drugu porodicu;

  3. Pravo na putne trokove i ishranu prolaznika;

  4. Pravo na naknadu trokova sahrane;

 • 5. Pravo na besplatan obrok.

  lan 5

  Usluge u socijalnoj zatiti su aktivnosti pruanja podrke i pomoi graanima i njihovim porodicama radi poboljanja, odnosno ouvanja kvaliteta ivota, otklanjanja ili ublaavanja rizika, nepovoljnih ivotnih okolnosti, kao i razvoja potencijala korisnika za samostalan ivot.

  Usluge koje se utvruju ovom odlukom su:

  1. Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju;

  2. Dnevni boravak za decu iz porodica u riziku;

  3. Dnevni boravak za decu sa problemima u ponaanju;

  4. Predah smetaj za decu i mlade sa smetnjama u razvoju;

  5. Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju;

  6. Usluge Centra za mlade;

  7. Usluge Kluba mladih osoba sa invaliditetom;

  8. Pomo i nega u kui za odrasle i starije osobe;

  9. Dnevni boravak za starije osobe;

  10. Usluge Kluba za starije osobe;

  11. Prihvatilite za decu i mlade;

  12. Prihvatilite za rtve nasilja u porodici;

  13. Prihvatilite za odrasle i starije osobe;

  14. Savetovalite za brak i porodicu;

  15. Socijalno stanovanje u zatienim uslovima;

  16. Stanovanje uz podrku za mlade koji se osamostaljuju.

  III PRAVA U SOCIJALNOJ ZATITI

  3.1. Pravo na jednokratnu pomo

  lan 6

 • Pravo na jednokratnu pomo moe se priznati pojedincu ili porodici koji se iznenada ili trenutno nau u stanju socijalne potrebe, koje ne mogu sami prevazii. Pravo na jednokratnu pomo se priznaje u:

  1. naturi;

  2. novanom iznosu i

  3. novanoj naknadi za dobrovoljno radno angaovanje.

  lan 7

  Jednokratna pomo u naturi i novanom iznosu moe se priznati u sledeim sluajevima:

  - pribavljanja line dokumentacije radi ostvarivanja prava u oblasti socijalne zatite;

  - zadovoljavanja osnovnih ivotnih potreba (nabavka namirnica, ogreva, higijenski paket);

  - nabavke lekova, medicinskih pomagala i pomoi u leenju (ako ne postoji drugi osnov);

  - nabavke udbenika i kolskog pribora za decu koja se redovno koluju;

  - izlaska mladih iz sistema socijalne zatite;

  - izlaska rtava nasilja u porodici iz Prihvatilita;

  - drugih vanrednih situacija, kada se ne moe prevazii stanje socijalne potrebe.

  Pravo na jednokratnu novanu pomo moe se priznati pojedincu ili porodici:

  - za nabavku lekova, medicinskih pomagala i pomoi u leenju ako prihodi, u mesecu koji prethodi mesecu podnoenja zahteva, ne prelaze iznos bruto minimalne zarade u Republici Srbiji, poznate u momentu podnoenja zahteva;

  - za ostale sluajeve iz stava 1. ovog lana ako prihodi, u mesecu koji prethodi mesecu podnoenja zahteva, ne prelaze iznos neto minimalne zarade u Republici Srbiji, poznate u momentu podnoenja zahteva.

  Izuzetno, ovo pravo se moe priznati pojedincu ili porodici koji ne ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog lana, po proceni Centra za socijalni rad.

  Iznos jednokratne novane pomoi ne moe biti vei od iznosa prosene neto zarade ostvarene po zaposlenom u gradu Kragujevcu, poznatog u momentu odluivanja o pravu.

  lan 8

 • Novana naknada za dobrovoljno radno angaovanje u lokalnoj zajednici pripada radno sposobnim licima, koja se nalaze u stanju socijalne potrebe.

  Ako lice upueno na dobrovoljno radno angaovanje neopravdano odbije angaovanje ne moe ostvariti pravo na jednokratnu novanu pomo.

  Lica koja prihvate dobrovoljno radno angaovanje, ne mogu ostvariti pravo na jednokratnu novanu pomo u sluajevima definisanim lanom 6. osim za lekove, medicinska pomagala i pomo u leenju.

  lan 9

  Pojedinac ili porodica mogu pravo na jednokratnu pomo ostvariti najvie tri puta u toku kalendarske godine, osim jednokratne novane pomoi za dobrovoljno radno angaovanje.

  O pravu na jednokratnu pomo odluuje Centar za socijalni rad.

  3.2. Pravo na opremu korisnika za smetaj u ustanovu ili drugu porodicu

  lan 10

  Pravo na opremu korisnika za smetaj u ustanovu ili drugu porodicu se priznaje licu koje se smeta:

  - u ustanovu socijalne zatite;

  - u drugu porodicu,

  pod uslovom da nema opremu, niti je moe obezbediti, a ne mogu mu je obezbediti ni srodnici koji su, prema propisima o porodinim odnosima, duni da uestvuju u njegovom izdravanju.

  lan 11

  Oprema korisnika obuhvata nabavku najnunije odee, obue, naknadu trokova za prevoz korisnika do ustanove, odnosno porodice i druge nune trokove po proceni Centra za socijalni rad.

  Pravo na opremu korisnika moe se priznati u iznosu stvarnih trokova, a najvie do iznosa prosene mesene neto zarade po zaposlenom, ostvarene u gradu Kragujevcu poznate u momentu odluivanja o pravu.

  O pravu na opremu za smetaj korisnika u ustanovu socijalne zatite ili drugu porodicu, odluuje Centar za socijalni rad.

  3.3. Pravo na putne trokove i ishranu prolaznika

  lan 12

 • Pravo na putne trokove i ishranu prolaznika priznaje se licu koje se nae na teritoriji grada Kragujevca, van svog prebivalita/boravita, u stanju socijalne potrebe, za povratak u mesto prebivalita/boravita ili za odvoenje u prihvatilite.

  Licu koje nije u stanju da se samo vrati u mesto prebivalita/boravita odreuje se pratilac.

  Novani iznos za realizaciju ovog prava odreuje se:

  - za prevoz, u visini stvarnih trokova;

  - za ishranu, do 10% od osnovice za utvrivanje novane socijalne pomoi.

  Centar za socijalni rad potrauje sredstva za ostvareno pravo od centara za socijalni rad sa podruja na kome lice ima prebivalite/boravite.

  3.4. Pravo na trokove sahrane

  lan 13

  Pravo na trokove sahrane moe se priznati:

  - za lica bez prihoda smetena u ustanovu socijalne zatite ili drugu porodicu za iji smetaj trokove snosi budet Republike Srbije;

  - za korisnike prava na novanu socijalnu pomo u skladu sa Zakonom;

  - za lica neutvrenog identiteta;

  - za lica koja nemaju srodnike koji su po zakonu obavezni na izdravanje;

  - za lica koja imaju srodnike za koje je Centar za socijalni rad utvrdio da nisu u mogunosti da snose trokove sahranjivanja;

  - za lica nepoznatog prebivalita/boravita, koja se u trenutku smrti nau na podruju grada Kragujevca;

  - izuzetno za lica koja nisu u sistemu socijalne zatite, a nalazila su se u stanju socijalne potrebe po proceni Centra za socijalni rad.

  lan 14

  Pravo na trokove sahrane moe se priznati, uz priloene dokaze o stvarnim trokovima, licu koje je izvrilo sahranjivanje.

  Naknada trokova sahrane se utvruje u visini stvarnih trokova uinjenih za nabavku najneophodnije pogrebne opreme (sanduk najnie vrednosti, pokrov, krst sa natpisom) prevoz pokojnika, sahranjivanje, grobno mesto i taksu za grobno mesto.

 • O pravu na trokove sahrane odluuje Centar za socijalni rad.

  3.5. Pravo na besplatan obrok

  lan 15

  Pravo na besplatan obrok ima pojedinac ili porodica iz kategorije najugroenijih graana i realizuje se kao:

  - obrok u narodnoj kuhinji i

  - uina u akoj kuhinji.

  lan 16

  Obrok u narodnoj kuhinji sadri jedan topli obrok dnevno ili paket namirnica. Koliina namirnica zavisi od broja lanova porodinog domainstva koji ostvaruju ovo pravo.

  Korisnici besplatnog obroka u narodnoj kuhinji mogu biti korisnici novane socijalne pomoi (nesposobni za rad, samohrani roditelji, vielane porodice sa maloletnom decom).

  Pravo na besplatan obrok u narodnoj kuhinji utvruje Centar za socijalni rad.

  lan 17

  Pravo na uinu u akoj kuhinji priznaje se uenicima osnovnih kola iz socijalno ugroenih porodica.

  Korisnici ovog prava mogu biti deca:

  - bez roditeljskog staranja;

  - samohranih roditelja;

  - iz vielanih porodica;

  - sa invaliditetom;

  - iz porodica koje ostvaruju pravo na novanu socijalnu pomo.

  Saglasnost na predlog kole o korisnicima ovog prava daje Gradska uprava nadlena za poslove socijalne zatite.

  IV USLUGE U SOCIJALNOJ ZATITI

  4.1. Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

 • lan 18

  Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju obezbeuje strukturirane aktivnosti usmerene na sticanje praktinih vetina, podsticanje razvoja i odravanja socijalnih, kognitivnih i fizikih funkcija korisnika, u skladu sa njihovim