40
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8480/289 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμο- νής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώ- δικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί- ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι- προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ- μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα- ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο- μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ- γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210). 7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ- γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»(Α’ 37). 9. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 160). 10. Τις διατάξεις του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουρ- γού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 28). 11. Τις διατάξεις της οικ. 66224/2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι- κότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο- ρισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψη- λής ειδίκευσης» (7/Β’/2015), όπως ισχύει. 12. Το αριθμ. 5418/26.10.2018 έγγραφο της Περιφέ- ρειας Ηπείρου. 13. Τα αριθμ. 292308/69936/09.11.2018 και 1703/489/ 08.01.2019 έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 14. Τα αριθμ. 2077/02.11.2018, 2107/12.11.2018 και 2188/28.11.2018 έγγραφα της Περιφέρειας Βορείου Αι- γαίου. 15. Το αριθμ. Φ.Δ./266729/1100/16.11.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 16. Το αριθμ. 1771/12.11.2018 έγγραφο της Περιφέ- ρειας Νοτίου Αιγαίου. 17. Τα αριθμ. 235102/23.11.2018 και 261219/27.12.2018 έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής. 18. Τα αριθμ. οικ.609217 (1591)/29.11.2018, 641856 (1741)/18.12.2018 και 20352(48)/14.01.2019 έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 19. Το αριθμ. 477/29.11.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης. 20. Το αριθμ. 373284/378/04.12.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 21. Το αριθμ. οικ. 446/05.11.2018 έγγραφο της Περι- φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 26 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 7769

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8480/289 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμο-

νής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη

2019 και 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώ-

δικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Τις διατάξεις του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντι-προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»(Α’ 37).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 160).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουρ-γού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 28).

11. Τις διατάξεις της οικ. 66224/2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-κότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο-ρισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψη-λής ειδίκευσης» (7/Β’/2015), όπως ισχύει.

12. Το αριθμ. 5418/26.10.2018 έγγραφο της Περιφέ-ρειας Ηπείρου.

13. Τα αριθμ. 292308/69936/09.11.2018 και 1703/489/08.01.2019 έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

14. Τα αριθμ. 2077/02.11.2018, 2107/12.11.2018 και 2188/28.11.2018 έγγραφα της Περιφέρειας Βορείου Αι-γαίου.

15. Το αριθμ. Φ.Δ./266729/1100/16.11.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

16. Το αριθμ. 1771/12.11.2018 έγγραφο της Περιφέ-ρειας Νοτίου Αιγαίου.

17. Τα αριθμ. 235102/23.11.2018 και 261219/27.12.2018 έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής.

18. Τα αριθμ. οικ.609217 (1591)/29.11.2018, 641856 (1741)/18.12.2018 και 20352(48)/14.01.2019 έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

19. Το αριθμ. 477/29.11.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.

20. Το αριθμ. 373284/378/04.12.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

21. Το αριθμ. οικ. 446/05.11.2018 έγγραφο της Περι-φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

26 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620

7769

Page 2: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7770 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

22. Το αριθμ. οικ. 874/30.11.2018 έγγραφο της Περι-φέρειας Θεσσαλίας.

23. Το αριθμ. 90013/36817/20.12.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

24. Το αριθμ. 182638/2688/11.12.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

25. Το αριθμ. 3350.00.001/9093/21.01.2019 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

26. Το αριθμ. 3696/16.01.2019 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.27. Τον αριθμ. οικ. 14665/322/08-03-2018, κατάλογο

αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης και ζωικού κε-φαλαίου ανά εργαζόμενο για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και για εποχιακή

απασχόληση, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών δι-αμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενό-τητα, ως εξής:

1. Στην Περιφέρεια Ηπείρου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 στις 1.210 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Page 3: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7771Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

( ) 200 150

( ) 50 – 10

410

( ) 70 30

( ) 100 – 10

210 10

10

( ) 100 ( ) 100

– 10

210 50

50

( ) 50 ( ) 250

– 10

310 10

10

Page 4: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7772 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

2.

, 2019 2020 388

, :

175 7

2 184

90 90

4 2

6 40

40

10 2

4 16

42 42

2 1

1

Page 5: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7773Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

4 6

6

3.

, ,

2019 2020 10.362 , :

200 30

5 - 12

247 2.000

1.000 10

3.010

200

200

20 10

– 5

- 15 3

3

3

59 850

120 10

980

820

820

Page 6: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7774 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

– 10 800

200 - 6

- 5 ( ) 10

1.031 3.000

200 3.200

20 30 10

10 5

– 10

85 350

200 550

80

80

10 10

20 60

20 80

Page 7: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7775Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

4.

, ,

2019 2020 7.208 , :

50 5

5 – 1

Yoga Instructors 2 Spa Therapists 4

Sushi Chef 3 Executive Assistant Manager 1

/Butler 5 82

200 5

205 150

150 20

20

200 50

3 1

254

700 50

10 – 15

775 1.000

Page 8: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7776 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

100 10

1.110

60 5

2 5

2 6

80 1.200

601.260

5

5

1.000 200

20

10 4

/BUTLER 3

250

1.487 1.500

200 10

1.710

60

60

10

10

Page 9: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7777Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

5.

, ,

2019 2020 1.178 , :

2

20

– 12

Chef 5Chef 5

- 15 4

2 3

Chef 10 4

10 7

5 10

7 2

1 Barman 2

Development Manager Hotel 15 25

166 1

1

420

420

– 4

16

– 38

Chef & 10 - 8

4

Page 10: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7778 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

4 4

Chef 8 2

6 8

7 8

4 2

1 Barman 2

2 2 6

1 2

4 153

22 2

4 28

410

410

6.

, , 2019

2020 4.727 , :

, sushi & noodle 10

- 50

2 4

66

65 20

- 50

Page 11: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7779Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

135850850

20

20

10050

– 5 – 180

3351.0001.000

50

50

50

50

40

– 125

165240

240

80, 80

160

1.000 - 30

Page 12: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7780 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

1.030 500

500

1 - 75

76 50

50

7.

, ,

2019 2020 19.929 , :

- 20

3

1

. 1

40 170

- 1 1

2 239

50 100

150 550

550

Page 13: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7781Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

20 50

( ) 5 & 5

20 50

( ) 50

200 140

140

600

600

650 650

1.300 4.000

350 4.350

80 150

20 – 10

260 60

40 100

250 250

Page 14: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7782 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

– 40

4 40

100

100

40

824 2.600

550 3.150

450 40

490 6.500

40 6.540

60 60

120 600

300 900

16

16

8.

, ,

2019 2020 1.580 , :

Page 15: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7783Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

100 10 10

– 20 10

10 10

170 180

180 40

40 10

10

100 100 15

– 20 Ayuverda 5

– - Animateur 10 10

260 30

30 60

10 10

10 10

100 50

10 – 30

10 10

210 150

50 10

Page 16: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7784 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

210 20

20 10

10

100 30

10 – 20

10 - 10

10 190

150 20

10 180

20 20

9., ,

2019 2020 4.239 , :

40 40

- 120 200

40 - 40

80 40

40

1.500 1.500

Page 17: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7785Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

220 220

10 2

15 – 2

29 2.000

2.000 170

170

10., ,

2019 2020 3.033 ,:

50 260

310

50

50

30 90

120 100

100

400

Page 18: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7786 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

400 840

1.240 540

540

1

2

3 30

120 150

40 40

200

30

230 10

10 240

240

11., ,

2019 2020 4.418 , :

2 ( ) 3

20

1

5

Page 19: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7787Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

2

2

, , ,, 10

4 49

6 20

26

100 200

– e-shop (web developer) 30 5

– 30 ( ) 10

10 385

350 350

&

40 40

– 10

6 4 2

2 & 4

16 3 10 118

2.000 50

2.050 240

240

Page 20: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7788 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

500 500

700 700

12., , 2019

2020 287 , :

Ayuverda 10 10

50 50

2 1

3 4

4 90

90

50 20

70 45

45

Page 21: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7789Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

15 15

13., ,

2019 2020 8.640 , :

50 250

300 130

550

1.050

1.730

300 100

– 40

40 480

2.000

300

2.300

200

Page 22: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7790 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

200 1.500

1.200 2.700

250 180

430 300

200 500

, ,

, 10%,

/ .

.

1.

.

2.

12, 13, 13 .4251/2014

.

3.

1 . . ., . , . 2 1

169653/2011 ( 1181) , .

.

4.

.:

Page 23: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7791Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

37414150

()

701921214744

( ) 4

4

1

1

( ) 1

1311611625

- 529797

H 492642

1481481943240

148194194

19

2121637

. . 8

Page 24: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7792 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

99

1313

. 13-79 ( ) 13

1516

( ) 27778889

9

911

ARVIKA 13LIVIOLETTA 13

131313131313131313131313131313131313131313131313131313

Page 25: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

1313

- 1313151718181823252525253333333539497980

,POPCORN 131

22555555

- 555555555579

1231808080

Page 26: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7794 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

8080

( -9643) 8088

142- 142

159159159

, , , 159

350655875875875875875875875

TRITICUM DICOCCUM 875

87587587587597

87587587587587587519202325

DRAGON FRUIT 2828282828282828

(PASSION FRUIT) 2828

( ) 2829

Page 27: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7795Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

( ) 343435394144

132525

- 25 (VITEX AGNUS CASTUS) 25

25252528282828

- RUSPBERRY 282828

UMBELLATA 2933

(Solanummuricatum) 33 (SACCHARUM

OFFINARUM) 63

80 - 88

STEVIA 9721935035087587587514151831186

25

768080807

Page 28: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7796 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

16

17 - 17

19192425252533

1591917497376808080

142159159159350

2224

4

45

5.

:

, 88, 88, 88, 88

8888

Page 29: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

A 88A 88

88, 88, 88, 88, (<30kg) 88, (>30kg) 88

, 162, 162, 162, 162

, OI 162, 162, 162, 162

, 103, 103, 103, 103, (<45kg) 103, (>45kg) 103

, 162, 162, 162, 162, (<45kg) 162, (>45kg) 162

I, 130I, 130I, 130I, 130I, (<30kg) 130I, (>30kg) 130

, 8888

, 88, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, - 162

, 162, 162

Page 30: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7798 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162

, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, - 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162

, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, - 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103

, 162, 162, 162, 162, 162

Page 31: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7799Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

, 162, 162, 162, - 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162

I, 130, , < 1 ,

, 73

, , < 1 ,, 73

, , < 1 ,, 73

, , < 1 ,, 73

, , < 1 ,, 151

, , < 1 ,, 83

, , < 1 ,, (>550kg) 83

, , < 1 ,, (<400kg) 151

, , < 1 , (400 - 550kg) 151

, , < 1 , , 83

, , < 1 , , 83

, ,< 1 , , 83

, , 1 - 6 ,, 73

, , 1 - 6 ,, 73

, , 1 - 6 ,, 73

, , 1 - 6 ,, 73

, , 1 - 6 ,, 151

, , 1 - 6 ,, 83

Page 32: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7800 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

, , 1 - 6 ,, (>550kg) 83

, , 1 - 6 ,, (<400kg) 151

, , 1 - 6 ,, (400 - 550kg) 151

, , 1 - 6 , , 83

, , 1 - 6 , , 83

, , 1 - 6 , , 83

, , 6 - 24 ,, 24

, , 6 - 24 ,, 24

, , 6 - 24 ,, 24

, , 6 - 24 ,, 24

, , 6 - 24 ,, 50

, , 6 - 24 ,, 28

, , 6 - 24 ,, (>550kg) 28

, , 6 - 24 ,, (<400kg) 50

, , 6 - 24 ,, (400 - 550kg) 50

, , 6 - 24 , , 28

, , 6 - 24 , , 28

, , 6 - 24 , , 28

, , 2 - 6 ,, 15

, , 2 - 6 ,, 15

, , 2 - 6 ,, 15

, , 2 - 6 ,, 15

, , 2 - 6 ,, 30

, , 2 - 6 ,, 17

, , 2 - 6 ,, (>550kg) 17

Page 33: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7801Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

, , 2 - 6 ,, (<400kg) 30

, , 2 - 6 ,, (400 - 550kg) 30

, , 2 - 6 , , 17

, , 2 - 6 , , 17

, , 2 - 6 , , 17

, , > 6 ,, 15

, , > 6 ,, 15

, , > 6 ,, 15

, , > 6 ,, 15

, , > 6 ,, 30

, , > 6 ,, 17

, , > 6 ,, (>550kg) 17

, , > 6 ,, (<400kg) 30

, , > 6 ,, (400 - 550kg) 30

, , > 6 , , 17

, , > 6 , , 17

, , > 6 , , 17

, , < 1 ,, 73

, , < 1 ,, 73

, , < 1 ,, 73

, , < 1 ,, 73

, , < 1 ,, 151

, , < 1 ,, 83

, , < 1 ,, (>550kg) 83

, , < 1 ,, (<400kg) 151

Page 34: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7802 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

, , < 1 ,, (400 - 550kg) 151

, , < 1 , , 83

, , < 1 , , 83

, , < 1 , , 83

, , 1 - 6 ,, 73

, , 1 - 6 ,, 73

, , 1 - 6 ,, 73

, , 1 - 6 ,, 73

, , 1 - 6 ,, 151

, , 1 - 6 ,, 83

, , 1 - 6 ,, (>550kg) 83

, , 1 - 6 ,, (<400kg) 151

, , 1 - 6 ,, (400 - 550kg) 151

, , 1 - 6 , , 83

, , 1 - 6 , , 83

, , 1 - 6 , , 83

, , 6 - 24 ,, 24

, , 6 - 24 ,, 24

, , 6 - 24 ,, 24

, , 6 - 24 ,, 24

, , 6 - 24 ,, 50

, , 6 - 24 ,, 28

, , 6 - 24 ,, (>550kg) 28

, , 6 - 24 ,, (<400kg) 50

, , 6 - 24 ,, (400 - 550kg) 50

Page 35: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7803Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

, , 6 - 24 , , 28

, , 6 - 24 , , 28

, , 6 - 24 , , 28

, , 2 - 6 ,, 15

, , 2 - 6 ,, 15

, , 2 - 6 ,, 15

, , 2 - 6 ,, 15

, , 2 - 6 ,, 30

, , 2 - 6 ,, 17

, , 2 - 6 ,, (>550kg) 17

, , 2 - 6 ,, (<400kg) 30

, , 2 - 6 ,, (400 - 550kg) 30

, , 2 - 6 , , 17

, , 2 - 6 , , 17

, , 2 - 6 , , 17

, , > 6 ,, 15

, , > 6 ,, 15

, , > 6 ,, 15

, , > 6 ,, 15

, , > 6 ,, 30

, , > 6 ,, 17

, , > 6 ,, (>550kg) 17

, , > 6 ,, (<400kg) 30

, , > 6 ,, (400 - 550kg) 30

, , > 6 , , 17

, , > 6 , , 17

Page 36: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7804 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

, , > 6 , , 17

453103103103

, < 6 , 88, , < 6 , 88, , > 6 , 88, > 6 , 88, , < 6 , 88, , > 6 , 88, > 6 , 88

, < 6 88, > 6 88

, < 6 88, > 6 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88

35003500

- 175- 25

388938893889

Page 37: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7805Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

437543753889388943754375

6262

, 2323

, , 203

, , 203, , 203

, , 20323

, 23

, , 203

, , 203

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Οικονομίας και Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕξωτερικώνΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Page 38: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ
Page 39: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ
Page 40: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ü ÿ - ÿ ù , þ ù ù , ù ù ÿ A88 ü ÿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7808 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

*02006202602190040*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: [email protected]

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: [email protected]

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: [email protected]

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr.

Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-νεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με χρήση προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,