199
סליחות ע" פ חב מנהג" ד© Published and Copyright by Kehot Publications Kfar Chabad, Israel Purchase the complete annotated Selichot with English translation online: www.chabad.org/316641

תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

סליחות

ד"מנהג חבפ "ע

© Published and Copyright by Kehot Publications Kfar Chabad, Israel

Purchase the complete annotated Selichot with English translation online:

www.chabad.org/316641

Page 2: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 1‡

`Wxi :‰Ïq EeÏÏ‰È „BÚ ,E˙È· È·LBÈ ©à§1¥23§¥¥¤§©§¤¨‡Ìr‰ ȯL‡ ,BJ ‰ÎkL Ìr‰ ȯL ©á§¥¨¨¤¨¨©§¥¨¨

z :ÂȉG‡ ‰Â‰ÈLEÓÓB¯‡ ,„Â„Ï ‰J‰ ¤§Ÿ¡¨§â¦¨§¨¦£¦§:„r ÌIBÚÏ EÓL ‰Î¯·‡Â ,CÏn‰ ȉBI‡¡©©¤¤©£¨§¨¦§§¨¨¤ÌÏBÚÏ EÓL ‰Iω‡Â ,jί·‡ ÌBÈ-IÎa§¨£¨§¤¨©£©§¨¦§§¨Ôȇ B˙l„‚I ,„‡Ó IJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„b :„r¤¨§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦§ª¨¥EÈ˙¯e·‚e ,EÈNrÓ ÁaLÈ ¯B„I ¯Bc :¯˜Á¥¤§§©©©£¤§Ÿ¤EÈ˙‡Ï٠ȯ·„ ,E„B‰ „B·k ¯„‰ :e„ÈbÈ©¦£©§¤§¦§¥¦§§Ÿ¤E˙J„‚e ,e¯Ó‡È EÈ˙‡¯B ÊeÊr :‰ÁÈN‡¦¨¤¡§Ÿ¤Ÿ¥§ª¨§E˙˜„ˆÂ ,eÚÈaÈ E·eË-·¯ ¯ÎÊ :‰p¯tÒ‡£©§¤¨¤¤©§©¦§¦§¨§-I„‚e ÌÈt‡ C¯‡ ,‰Â‰È ÌeÁ¯Â ÔepÁ :ep¯È§©¥©§©§Ÿ¤¤©©¦§¨-Ïk-Ïr ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkI ‰Â‰È-·BË :„ÒÁ¤§Ÿ©Ÿ§©£¨©¨EÈ„ÈÒÁ ,EÈNrÓ-Ïk ‰Â‰È Ee„BÈ :ÂÈNrÓ©£¨§Ÿ¨©£¤©£¦¤E˙¯e·‚e ,e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k :‰Îeί·È§¨§¨§©§§Ÿ¥§¨§,ÂÈ˙¯e·b Ì„‡‰ È·Ï | rÈ„B‰Ï :e¯a„ȧ©¥§¦©¦§¥¨¨¨§Ÿ¨˙eÎÏÓ ,E˙eÎIÓ :B˙eÎÏÓ ¯„‰ „B·Îe§£©©§©§§©§:¯„ ¯Bc-IÎa EzÏLÓÓe ,ÌÈÓÏÚ-IkŸ¨¦¤§©§§§¨¨Ÿ-ÏÎI Û˜BÊ ,ÌÈÏÙp‰-IÎI ‰Â‰È CÓBÒ¥§Ÿ§¨©Ÿ§¦§¥§¨‰z‡Â ,e¯aNÈ EÈI‡ ÏÎ-ÈÈr :ÌÈÙeÙk‰©§¦¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨

‡"Â˙:‰ „Ù ÌÈω˙ (‡:ÂË „Ó˜ Ì˘ (·:ÍÏȇ ‡ ‰Ó˜ Ì˘ (‚ ˙‚‰‰¯˜Â·‰ ˙¯ÂÓ˘‡· Z ÌÈÓȉ ¯‡˘· .‰ÏÈÏ ˙ˆÁÏ ÍÂÓÒ·Â ¯Á‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó Z '‡‰ ˙ÂÁÈÏÒ (1

.(54 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ) Z.(‚Î 'ÓÚ ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡') È˘Ó ˜Â˯ÈÒ· ˘Â·Ï ˙ÂÁÈÏÒÏ ‡ˆÈ È·¯‰ (2

.('„"·Á ÏÏÂÎ ÁÂÏ') ‰Î¯· ‡Ï· ˙ÈÏË· ÛËÚ˙Ó ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘ (3

Ô˙Â

Page 3: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 2

,E„È-˙‡ Á˙Bt :Bzra ÌÏ·-˙‡ ̉Ï-Ô˙B¥¨¤¤¨§¨§¦¥©¤¨¤-IÎa ‰Â‰È ˜Ècˆ :ÔBˆ¯ ÈÁ-ÏÎI rÈaNÓe©§¦©§¨©¨©¦§Ÿ§¨-ÏÎI ‰Â‰È ·B¯˜ :ÂÈNrÓ-ÏÎa „ÈÒÁ ,ÂÈίc§¨¨§¨¦§¨©£¨¨§Ÿ§¨-ÔBˆ¯ :˙Ó‡· e‰‡¯˜È ¯L‡ ÏÎI ,Âȇ¯Ÿ§¨§Ÿ£¤¦§¨ª¤¡¤§:ÌrÈLBÈ ÚÓLÈ Ì˙rÂL-˙‡Â ,‰NrÈ Âȇ¯È§¥¨©£¤§¤©§¨¨¦§©§¦¥-Ïk ˙‡Â ,ÂÈ·‰‡-Ik-˙‡ ‰Â‰È ¯ÓBL¥§Ÿ¤¨Ÿ£¨§¥¨,Èt ¯a„È ‰Â‰È ˙l‰z :„ÈÓLÈ ÌÈrL¯‰§¨¦©§¦§¦©§Ÿ§©¤¦:„r ÌIBÚÏ BL„˜ ÌL ¯Na-Ik C¯·È¦¨¥¨¨¨¥¨§§¨¨¤

Â:dÈeIω ÌIBÚ-„r ‰zrÓ ,dÈ C¯· | eÁ‡©à£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨:˘È„˜ ȈÁ ı"˘Ï

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

l LÓ :ÌÈt‰ ˙La eÏ ,‰˜„v‰ È„‡ÔB‡˙p-‰ §á£Ÿ¨©§¨¨§¨Ÿ¤©¨¦©â¦§¥Óe :˜cˈp-‰Óe ¯a„p-‰Ó ¯Ó‡p-‰‰NtÁ ©ãŸ©©§©¥©¦§©¨©ä§§¨

È Èk ,EÈχ ‰·eL ‰¯˜Á eÈί„‰ËeLÙ EÈÓ §¨¥§©§Ÿ¨§¨¨¥¤¦§å¦§§¨,EÈÙÏ e‡a ÌÈNrÓ·-‡Ï „ÒÁ·-‡Ï :ÌÈ·L Ïa˜I§©¥¨¦Ÿ§¤¤§Ÿ§©£¦¨§¨¤

¯ e˜Ù„ EÈ˙Ïc :EÈ˙I„ e˜Ùc ÌÈL¯Îe ÌÈl„kÌeÁ §©¦§¨¦¨©§§¨¤§¨¤¨©§©æ

‡"Â˙:ÁÈ Â˘ ÌÈω˙ (‡:Ê Ë Ï‡È„ (·:ËÏ ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (‚:ÊË „Ó ˙È˘‡¯· Ù"Ú („‰Îȇ (‰:(ÈÂÈ˘·) Ó Ì˘:(ÈÂÈ˘·) ÂË ÁÏ˘· ‡ÓÂÁ˙ (Â: „Ï ˙ÂÓ˘ (Ê

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÔÂÁÂ

Page 4: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 3·

ekÏÓ EÈÙlÓ :EÈÙlÓ Ì˜È¯ e·ÈLz-χ ‡ ,ÔepÁ§©¨©§¦¥¥¨¦§¨¤¦§¨¤©§¥L ‰z‡ Èk ,e·ÈLz χ ̘ȯ:‰JÙz rÓB ¥¨©§¦¥¦©¨à¥©§¦¨

W ÓnFÈ :e‡·È ¯Na-Ïk EÈ„r ,‰lÙz˙ÂÁzL‰Ï ¯Na-ÏÎ ‡B· ᥩ§¦¨¨¤¨¨¨¨Ÿâ¨¨¨§¦§©£ŸÈ :‰Â‰È EÈÙI:EÓLI e„aÎÈ ,È„‡ EÈÙÏ eÂÁzLÈ | e‡B· §¨¤§Ÿã§¦§©£§¨¤£Ÿ¨¦©§¦§¤

aa :eNÚ ‰Â‰È-ÈÙÏ ‰Î¯· ,‰r¯Î ‰ÂÁzL e‡| ÂȯrL e‡ 䟦§©£¤§¦§¨¨¦§§¨¦§¥§ŸŸ¥åŸ§¨¨‰ :BÓL eίa BÏ-e„B‰ ,‰l‰˙a ÂÈ˙¯ˆÁ ‰„B˙a‰Â‰È-˙‡ eίa | ‰p §¨£¥Ÿ¨¦§¦¨¨§§¦æ¥¨§¤§Ÿ

,L„˜ Ì΄È-e‡N :˙BÏÈla ‰Â‰È-˙È·a ÌÈ„ÓÚ‰ ,‰Â‰È È„·r-Ïk©§¥§Ÿ¨Ÿ§¦§¥§Ÿ©¥§§¥¤Ÿ¤· :‰Â‰È-˙‡ eί·e¯ :ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï ‰ÂÁzL ,ÂÈ˙BkLÓÏ ‰‡BeÓÓB ¨§¤§Ÿ¨ç¨§¦§§¨¦§©£¤©£Ÿ©§¨è§

¯ :‡e‰ LB„˜ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eȉχ ‰Â‰Èeȉχ ‰Â‰È eÓÓB §Ÿ¡Ÿ¥§¦§©£©£Ÿ©§¨¨é§§Ÿ¡Ÿ¥‰ :eȉχ ‰Â‰È LB„˜-Èk ,BL„˜ ¯‰Ï eÂÁzL‰Â‰Â‰ÈÏ eÂÁzL §¦§©£§©¨§¦¨§Ÿ¡Ÿ¥¦ë§©£©Ÿ

 :ı¯‡‰-Ïk ÂÈtÓ eIÈÁ ,L„˜-˙¯„‰a‡B· EcÒÁ ·¯a eÁ‡ §©§©Ÿ¤¦¦¨¨¨¨¨¤©ì£©§§Ÿ©§§¨ :E˙‡¯Èa EL„˜-ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ,E˙È·ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ¥¤¦§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤¦î§©£¤¤¥©

-Ïk-Ïr zÏc‚‰-Èk ,EzÓ‡-Ir EcÒÁ-Ïr EÓL-˙‡ ‰„B EL„˜§§§¤¤§¤©©§§§©£¦¤¦¦§©§¨©¨È :E˙¯Ó‡ EÓLE˙eӇ ,dÈ | ÔÈÒÁ EBÓÎ-ÈÓ ˙B‡·ˆ ȉχ | ‰Â‰ ¦§¦§¨¤§ðŸ¡Ÿ¥§¨¦¨£¦¨¤¡¨§

k :EÈ˙B·È·Ò·a ‰Â‰ÈÏ ‰Ó„È ,‰Â‰ÈÏ C¯rÈ ˜ÁM· ÈÓ È:ÌÈI‡ È §¦¤¦ñ¦©©©©£Ÿ©Ÿ¦§¤©Ÿ¦§¥¥¦kk :Ec·I Ìȉχ ‰z‡ ,˙B‡IÙ ‰NÚ ‰z‡ IB„‚-ÈÏB„‚-È ¦ò¨©¨§Ÿ¥¦§¨©¨¡Ÿ¦§©¤¦ô¨

b :EzÓ‡ ÌȘÁL-„r ,EcÒÁ ÌÈÓL-ÏrÓ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„ ¥©¨©¦©§¤§©§¨¦£¦¤ö§Ÿ§ª¨§Ÿk :¯˜Á Ôȇ B˙l„‚χe‰ ‡¯B ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„‚ È §¦§ª¨¥¥¤¦÷¨§Ÿ§ª¨§Ÿ¨

k :Ìȉχ-Ïk-Ir‡ :Ìȉχ-Ïk-Ïr IB„b CÏÓe ,‰Â‰È ÏB„b χ ȯL ©¨¡Ÿ¦¦ø¥¨§Ÿ¤¤¨©¨¡Ÿ¦£ù¤Ó :E˙¯e·‚ΠEÈNrÓÎ ‰NrÈ-¯L‡ ı¯‡·e ÌÈÓMa χ-ÈÓ‡G È ¦¥©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§Ÿ¤¦ú

Ì˙eÎÏÓ-Ïηe ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ-Ïη Èk ,‰˙‡È EÏ Èk ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È¦¨£¤¤©¦¦§¨¨¨¦§¨©§¥©¦§¨©§¨Ó :EBÓk ÔȇÓÏ :‰¯e·‚a EÓL ÏB„‚ ‰z‡ ÏB„b ,‰Â‰È EBÓk ÔȇE ¥¥¨¥à¥¨§Ÿ¨©¨§¨¦§¦§¨§á

Ï :EÈÓÈ Ìe¯z E„È ÊÚz ,‰¯e·b-Ìr rB¯Ê‰z‡ ,‰ÏÈI EI-Û‡ ÌBÈ E §©¦§¨¨Ÿ¨§¨§¦¤§â©§¨§¨©¨‡ :LÓL ¯B‡Ó ˙BÈΉ:BÏ Ìȯ‰ ˙ÙrB˙ ,ı¯‡-ȯ˜ÁÓ B„Èa ¯L £¦¨¨¨¨¤£ã¤§¨¤§§¥¨¤§£Ÿ¨¦

ÓÏ :B˙J‰z-Ïk rÈÓLÈ ,‰Â‰È ˙B¯e·b IlÓÈ È‰l„b‰ ‰Â‰È E ¦ä§©¥§§Ÿ©§¦©¨§¦¨§å§Ÿ©§ª¨‰Â‰È EÏ ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ-Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â§©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ©¨©¦¨¨¤§§Ÿ

Ï :L‡¯Ï | ÏÎÏ ‡O˙n‰Â ,‰ÎIÓn‰Ï·z ,ı¯‡ EI-Û‡ ÌÈÓL E ©©§¨¨§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ§æ¨©¦©§¨¤¥¥

‡"Â˙:· ,ÁÎ ˙Âί· (‡:‚ ‰Ò ÌÈω˙ (·:(ÈÂÈ˘·) ‚Î ÂÒ ‰ÈÚ˘È (‚:Ë ÂÙ ÌÈω˙ („‰ˆ Ì˘ (‰:Â:„ ˜ Ì˘ (Â:·-‡ „Ϙ Ì˘ (Ê:Ê ·Ï˜ Ì˘ (Á:‰ ˈ Ì˘ (Ë:Ë Ì˘ (È:Ë Âˆ Ì˘ (Î

:(ÈÂÈ˘·) Á ‰ Ì˘ (Ï:(ÈÂÈ˘·) · ÁϘ Ì˘ (Ó:Ë ËÙ Ì˘ (:Ê Ì˘ (Ò:È ÂÙ Ì˘ (Ú:‰ Á˜ Ì˘ (Ù:‚ ‰Ó˜ Ì˘ (ˆ:„ ˆ Ì˘ (˜:‚ ‰ˆ Ì˘ (¯:„Î ‚ Ìȯ·„ (˘È ‰ÈÓ¯È (˙

:Ê:Â Ì˘ (‡:„È ËÙ ÌÈω˙ (·:ÊË „Ú Ì˘ (‚:„ ‰ˆ Ì˘ („:· ˜ Ì˘ (‰È¯·„ (Â:‡È ËÎ ‡-ÌÈÓȉ:·È ËÙ ÌÈω˙ (Ê

‰‡ÏÓÂ

Page 5: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 4

‡ :Ìz„ÒÈ ‰z‡ d‡ÏÓeÛ¯Á ıȘ ,ı¯‡ ˙BÏe·b-Ïk z·v‰ ‰z §Ÿ¨©¨§©§¨©à¨¦©§¨¨§¨¤©¦¨Ÿ¤‡ :Ìz¯ˆÈ ‰z‡:ÌÈiˆÏ ÌrÏ IÎ‡Ó epzz ,Ô˙ÈÂÏ ÈL‡¯ zˆv¯ ‰z ©¨§©§¨©á¨¦©§¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¨§©§¦¦

‡ :Ô˙ȇ ˙B¯‰ zL·B‰ ‰z‡ ,ÏÁ ÔÈrÓ zr˜· ‰z‡z¯¯BÙ ‰z ©¨¨©§¨©§¨¨¨©©¨©§¨©£¥¨©â¨©§¨‡ :ÌÈn‰-Ïr ÌÈÈp˙ ÈL‡¯ z¯aL ,ÌÈ Efr·,Ìi‰ ˙e‡‚a ÏLBÓ ‰z §¨§¨¦©§¨¨¥©¦¦©©¨¦©ã¨¥§¥©¨

b :ÌÁaL˙ ‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNaeȉχ ¯Èra ,„‡Ó ÏJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„ §©¨©¨§©§¥ä§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥È :BL„˜-¯‰Ìȉχ‰ ‡e‰-‰z‡ ÌÈ·¯k‰ ·LÈ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰Â‰ ©¨§§åŸ¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©§ª¦©¨¨¡Ÿ¦

‡ :Ec·Ï :ÂÈ·È·Ò-Ïk-Ïr ‡¯B ,‰a¯ ÌÈL„˜-„BÒa ı¯r Ïe„BÈ §©¤¥æ©£¨§§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨§çÏ :ÌÈL„˜ ω˜a E˙eÓ‡-Û‡ ,‰Â‰È E‡Ït ÌÈÓL,‰Â‰ÈÏ ‰p¯ eÎ ¨©¦¦§£§Ÿ©¡¨§¦§©§Ÿ¦§è§©§¨©Ÿ

ˆ :BÏ rȯ ˙B¯ÓÊa ,‰„B˙a ÂÈÙ ‰Óc˜ :erLÈ ¯eˆÏ ‰rȯ˜„ ¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨¦§¦¨¦©¤é¤‡ :EÈÙ eÓc˜È ˙Ӈ „ÒÁ ,E‡Òk ÔBÎÓ ËtLÓeÈ ¯L˜ÈzÓ ÂcÁ ¦§¨§¦§¤¤¤¤¡¤§©§¨¤£ë¤©§¨©§¦

‡ :L‚¯a Cl‰ Ìȉχ ˙È·a ,„BÒ˙LaÈ ,e‰Nr ‡e‰Â Ìi‰ BÏ-¯L §¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤£ì¤©¨§¨¨§©¤¤‡ :e¯ˆÈ ÂÈ„ÈCÏ ‰ÓLp‰ :Lȇ-¯Na-Ïk Áe¯Â ,ÈÁ-Ïk LÙ B„Èa ¯L ¨¨¨¨£î¤§¨¤¤¨¨§©¨§©¦©§¨¨¨

È ,ClL Ûeb‰Â CI ‰ÓLp‰ :CÏÓr Ïr ‰ÒeÁ ,CÏrt Ûeb‰Â‰Nr ‰Â‰ §©¨¢¨¨©£¨¨©§¨¨¨§©¤¨§ðŸ£¥È EÓL Ïr e‡˙‡ :EÓL ÔrÓÏ„B·k ¯e·ra :EÓL ÔrÓÏ ‰Nr ‰Â‰ §©©§¤¨¨©¦§§ðŸ£¥§©©§¤©£§

Èk ,EÓLÓÏ :EÓL ÌeÁ¯Â ÔepÁ-χ Èk eÂrÏ zÁÏÒ ,‰Â‰È EÓL-Ôr ¦§¦ñ¥©§©§¤§©ò©¦§§Ÿ§¨©§¨©£Ÿ¥¦:‡e‰-· ©

.eÈ‚L ezÏe‡ ·¯a Èk ,eÈ·‡ eÏ-ÁÏÒ§©¨¨¦¦§Ÿ¦©§¥¨¦:eÈÂr ea¯ Èk ,ekÏÓ eI-ÏÁÓ§©¨©§¥¦©£Ÿ¥

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

Ki`:ÌÈÁÈN CtL ÌÈÙ el‡a .ÌÈÁe˙Ó ¯c EÈÙÏ ‰t ÁzÙ ¥¦§©¤§¨¤©§¦§¥¨¦¦§Ÿ¦¦˙B·rB˙· e˜·c .ÌÈÁBÎp‰Â ÌȯLȉ EÈ˙B·È˙ eÏrb©§§¦¤©§¨¦§©§¦¨©§§¥

Ó È¯Á‡ eÎω :ÌÈÁeÊ ÌÈNrÓ·eN.ÌÈÁecÓe ‡ÂL ˙B‡ §©£¦§¦¨©§©£¥©ô§¨§©¦Ó ˙Èa elLa zÓrÊ :ÌÈÁˆÓ eÊr‰Â Û¯Ú eÈL˜‰Â˙BkL §¦§¦Ÿ¤§¥©§§¨¦¨©§¨§¤¨¥¦ö§§

Ìȉk eÏËÏË e„¯Ë :ÌÈÁBÁÈ Áȯ ÒÙe ·¯Á .ÌÈÁË·Ó¦§¨¦¨¥©¥©¦¦Ÿ¨§ª§¨Ÿ£¦ÌȯȈ È„È-Ïr ez¯qÈ ‰nk :ÌÈÁ·Êe ˙BÏBÚ C¯r Èr„BÈ .ÌÈÁeLÓ§¦§¥¥¤§¨¦©¨¦©§¨©§¥¦¦e‡ ‰zr „rÂ Ê‡Ó :ÌÈÁÈÎBÓÏ rBÓLÏ e·L˜‰ ‡Ï .ÌÈÁeÏL§¦Ÿ¦§©§¦§©§¦¦¥¨§©©¨¨

Ó e„¯N :ÌÈÁaË ÌÈËÁL ÌÈ‚¯‰ .ÌÈÁcÔÈa ËrÓ È˙ ¦¨¦¤¡¨¦§¦§¨¦§¦§¨¦Ÿ©§§÷¥§¨¥

‡"Â˙:ÊÈ „Ú ÌÈω˙ (‡:ÂË-„È Ì˘ (·:‚È Ì˘ (‚:È ËÙ Ì˘ („:· ÁÓ Ì˘ (‰·-ÌÈÎÏÓ (Â) ÂË ËÈ:(ÈÂÈ˘·:Á ËÙ ÌÈω˙ (Ê:Â Ì˘ (Á:·-‡ ‰ˆ Ì˘ (Ë:ÂË ËÙ Ì˘ (ȉ Ì˘ (Î

:ÂË:‰ ‰ˆ Ì˘ (Ï:È ·È ·Âȇ (Ó:Ê „È ‰ÈÓ¯È (:(ÈÂÈ˘·) ‡Ï Ë ‰ÈÓÁ (҉ΠÌÈω˙ (Ú:(ÈÂÈ˘·) ‡È:„È · ‰Îȇ (Ù:(ÈÂÈ˘·) ÁÈ ·Ï ‰ÈÚ˘È (ˆ:‰ ÂÎ Ìȯ·„ Ù"Ú (˜

ÌȈ˜

Page 6: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 5‚

˜r .ÌÈÁeÒk ÌȈBEnr ÈίBt :ÌÈÁ¯ ‡ˆÓ ÈÏa ˙BÏÎ eÈÈ à¦§¦¥á¥¨§¦§Ÿ§¨¦§¥©§Ï·I ¯L‡*ÌÈÓ˜ :ÌÈÁÈÏˆÓ ‰nÏ ·¯r ¯Ùˆ .ÌÈÁÁBL £¤§¥£¦¤¤¨¤¤¨¨©§¦¦¨¦

ÌÈÁËBa Ìz‡ ‰na ÌȈeˆ¯ .ÌÈÁÁBN ˙Bˆ‡ CÏeÓI**L :„r ÔÎ §¨¤¨£¦§¦©¨©¤§¦âŸ¥©:ÌÈÁ‡˙eÓ E·e EÈÏr ÌÈÎeÓz .ÌÈÁe‡ ÔBaIra ‰Ùˆ LB„˜Â§¨§¥§¤§£¦§¦¨¤§§¨¦

ak .ÌÈÁˆÏ rLe EÈÓÈ ˙B‡¯Be‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr È §ã¨§¦§¦¨¥©¦§¨¦¦ä©©£¤¨©¦¨:ÌÈÁeË·§¦

M iÌÈrL e‡ EÈ˙B˜„ˆ-Ïr .ÌÈÁeË· e‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr ¦ä©©£¤¨©¦¨§¦§©¦§¤¨¦§¨¦CÏÓ ‡e‰ ‰z‡ :ÌÈtˆÓ e‡ E˙reLÈÏ ÌÈe˜Ó e‡ EÈ˙BÁÈÏÒϧ¦§¦¤¨§©¦§¦¨§¨§©¦©¨¤¤

‡˙¯Bk .Âȇ¯È ˙‡hÁ ¯ÈÒÓe ,Bnr ˙BÂr ¯È·rÓ .Ì„wÓ ˙B˜„ˆ ·‰B 奧¨¦¤¤©£¦£Ÿ©¥¦©Ÿ§¥¨¥‡ :ÌÈB¯Á‡Ï ‰re·L Ìi˜Óe ,ÌÈBL‡¯I ˙ȯaÔra z„¯iL ‡e‰ ‰z §¦¨¦¦§©¥§¨¨©£¦©æ¨¤¨©§¨©£©

¯„ ˙ȇ¯‰Â ÈÈÒ ¯‰-Ïr E„B·k-˙BÁ¯‡Â .Ec·r ‰LÓÏ E·eË ÈÎ §¤©©¦©§¤§¥¨©§¥§§Ÿ¤©§¤§¨§‡ ‰z‡ Èk Bzr„B‰Â .BÏ ˙Èlb EÈ„ÒÁÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ Ï £¨¤¦¦¨§©§¦©¨¥ç©§©¤¤©©¦

ÔΠ:ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓa Blk ÌÏBÚ‰ ‚ȉÓe .·ÈˉI ‰a¯Óe „ÒÁ-·¯Â§©¤¤©§¤§¥¦©§¦¨¨ª§¦©¨©£¦§¥Â ,·e˙k‰Â‰È ÌL· È˙‡¯˜Â EÈt-Ïr È·eË-Ïk ¯È·r‡ ȇ ¯Ó‡i ¨©èŸ¤£¦©£¦¨¦©¨¤§¨¨¦§¥§Ÿ

:ÌÁ¯‡ ¯L‡-˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔÁ‡ ¯L‡-˙‡ È˙pÁ ,EÈÙϧ¨¤§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

l`‡·e ‰z‡ ÌÈt‡ C¯C¯„ ,˙‡¯˜ ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ¥¤ç¤©©¦©¨©é©¨©£¦¦§¥¨§¤¤ÌBi‰ ¯kÊz ,EÈ„ÒÁ EÈÓÁ¯ ˙l„b :˙ȯB‰ ‰·eLz§¨¥¨§ª©©£¤©£¨¤¦§Ÿ©‰z‡ Èk ,ÌÈÓÁ¯a eÈI‡ ÔÙz :EÈ„È„È Ú¯ÊÏ ÌBÈ-Iηe§¨§¤©§¦¤¥¤¥¥§©£¦¦©¨,Ìc˜ EÈt ‰JÙ˙·e ÔeÁ˙a :ÌÈÓÁ¯‰ Ïra ‡e‰©©¨©£¦§©£¦§¦¨¨¤§©¥

Ó :Ì„wÓ ÂrÏ zr„B‰kE˙¯B˙a BÓk ,·eL Et‡ ÔB¯Á §©§¨¤¨¨¦¤¤¥ë£©§§§¨§·e :·e˙k ÌBÈk ,ÔBI˙ ‰ÒÁ EÈÙk Iˆ‰Â‰È „¯i ¨§ì¥§¨¤¤¡¤§¦§¨§©î¥¤§Ÿ

z :Ôra ÌBÈk ,ÌL‡ ‰ÁÓ˙ ÚLt-Ir ¯·rBnr ·vÈ˙i ¤¨¨©ð£Ÿ©¤©§¦§¤¨¨§©î¦§©¥¦Â ÌBÈk ,¯Ó‡Ó epÓ ·ÈL˜˙ e˙rÂL ÔÈʇz :ÌL‡¯˜i ¨©£¦©§¨¥§©§¦¤©£¨§©î¦§¨

·:¯Ó‡ ÌL ,‰Â‰È ÌL §1¥§Ÿ§¨¤¡©.ıÚÏ :‚"È .˙nÏ :‰˘È ‰ÁÈÏÒ· .¯‡ÊÚˆ‰ ÈÂÈ˘ ÈÙÓ ‰‡¯Î (*«≈¿≈

.ÌÈÁËBa E·e ˙eÏ‚a ÌȈeˆ¯ :‡" (**¿ƒ¿»¿¿ƒ ‡"Â˙:·È ‚Ï ‰ÈÚ˘È (‡:·Ï ÁÎ Ìȯ·„ Ù"Ú (·:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È (‚:‰ ‰Ó ÌÈω˙ Ù"Ú („Ù"Ú (‰

:ÁÈ Ë Ï‡È„:Ê ‡È ÌÈω˙ Ù"Ú (Â:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ (Ê:Â Ì˘ (Á:ËÈ ‚Ï Ì˘ (Ë˙ω˜ (È:ÂË ,Ê ‰·¯:(ÈÂÈ˘·) ·È ·Ï ˙ÂÓ˘ (Î:Á ÂÏ ÌÈω˙ Ù"Ú (Ï:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (Ó‰ÎÈÓ Ù"Ú (

:ÁÈ Ê ˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z

.(ʘ ÛÈÚÒ ‰

¯·ÚÈÂ

Page 7: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 6

:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©à©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §á¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦1¨§©¨©§¥¦1¨§¦â©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

` ca‡ :Ôȇ Ì„‡a ¯LÈ ı¯‡‰-ÔÓ „ÈÒÁ˜„ˆa EÓL· ‡¯B˜-ÔÈ ã©¨¦¦¨¨¤§¨¨¨¨¨¨¦¥ä¥§¦§§¤¤‰ :Ca ˜ÈÊÁ‰Ï ¯¯BÚ˙ÓÈ ‰rÈLBeqÙ-Èk „ÈÒÁ ¯Ó‚-Èk ‰Â‰ ¦§¥§©£¦¨å¦¨§Ÿ¦¨©¨¦¦©

k :Ì„‡ ÈaÓ ÌÈeÓ‡:¯B‡-‰‡¯ E¯B‡a ÌÈiÁ ¯B˜Ó Enr-È ¡¦¦§¥¨¨¦æ¦§§©¦§§¦§¤kχ¯NÈ-˙‡ ‰cÙÈ ‡e‰Â :˙e„Ù Bnr ‰a¯‰Â ,„ÒÁ‰ ‰Â‰È-Ìr-È ¦ç¦§Ÿ©¤¤§©§¥¦§§¦§¤¤¦§¨¥

:ÂÈ˙Âr ÏkÓ¦Ÿ£ŸŸ¨

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §è©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©éŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ëŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§ìŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§îŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ð©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

e:LxacM iYglq dedi xn`I©ñŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©ò¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤ÂȘχ

‡"Â˙:Ê- „Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Ë Ì˘ (·:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (‚:· Ê ‰ÎÈÓ („:(ÈÂÈ˘·)  „Ò ‰ÈÚ˘È (‰:· ·È ÌÈω˙ (Â:È ÂÏ Ì˘ (Ê:Á-Ê Ï˜ Ì˘ (Á:‚È ‚˜ Ì˘ (Ë:Ë ‚ Ì˘ (È:Á ÂÓ Ì˘ (Î

:‚È „Ù Ì˘ (Ï:È Î Ì˘ (Ó:ËÈ „È ¯·„Ó· (:Î Ì˘ (Ò:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (Ú ˙‚‰‰ ÌÈÏÓ· (1‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

Page 8: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 7„

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

oi`ÌÈÓÁ¯ Lwa .˜„Ák ÏLÓ ·BË Lȇ .˜„ˆ· ‡¯˜È ÈÓ ¥¦¦§¨§¤¤¦¦§©§¤¤©¥©£¦¯·Â ÌÈÓz ¯·b :˜„a Ôȇ ÌÈt ÌeLa .˜„‰ ȘeÁL „ra§©§¥¨¥§¨¦¥¤¤¤¤¨¦§¨¨

b .ÒÙ‡ÂÈίc .Òt˙ BÂra Èr ¯Bc .Òt¯ ˜ÈcˆÂ „ÈÒÁ ¯Ó ¨©à©¨¦§©¦¦§©¨¦©£Ÿ¦§©§¨¨ÌÈ·c˙n‰ .¯Èr·‰Ï ‰ÓÁ eȇËÁ· eÙÒB‰ :NtÁÈ ÈÓ „Èb‰I§©¦¦§ª¨©§©£¨¥¥¨§©§¦©¦§©§¦

e .¯ÈrÙ‰I ˙È· È·k˜Ï ÏÏÙ Èec .¯ÈrˆÂ ·¯ Ák-¯ˆri ‰ÓLÈc ¦§¥©¦§©§¦á©©£¨Ÿ©©§¨¦¦¨¤¤§©â¦Ê :¯Èr¯ÒÁ .ÔÁB·a ¯˜BÁÏ ˙BeÁÏ ˜rÊ .ÔÁÓ „ra ‡¯È‡Â ÈzÏÁ ¨¦ã©§¦¨¦¨§©©©©©§©§¥§¥£©

LÙa Eȇ¯B˜I ·BË :ÔÁ˙a ‡ˆÓ‡ Cȇ ÔÁ .ÔÁˆ ¯ezÈ „ÒÁ¤¤§¦©©¥¥¤§¨§©©§§¤§¤¤ÔrÈ .·‰¯eÈ ÈIr EcÒÁ ¯˜È .·‰È ÏkÏÎÏe ‡BN ÌÁ¯Ë .·‰ ©©¨§¨§§©§¥©©§©©§§¨©§©©©

Êk .ÌIL ‰lÙ˙·e ˙BcÓ Ôe‚‰k :·‰‡a ÔÈʇ‰Ï ÈÏB˜IÈ‚¯Â Ô˜ ¦§©£¦§©©§¨¦¦§¦¨¨¥§ä¥§¨¦‚Î ‡G‰¯ÎÊ È˙ÁÂ¯Ï .ÌÏk‰lÓ È‡k„ Ec‚ ·LÁ‰I .ÌI §§Ÿ¤§¥¨¥¤§§¦§¦¦§¦¨¥§©§¨¦¨§¨

.¯Ó‡‰Ï Ôȇ eÈίˆ ÌÈa¯Ó :Ìlr˙‰Ó EÈÓÁ¯‰rc ¯ˆBwÓ ©£¤¥¦§©¥§ª¦¨§¥§¥§¥¨¥¦¤¥¨:¯ÓBL ψ ‰rB¯Â ‚‰B .¯ÓBÁ ¯ˆBÈ Ïk‰ Ec‚ .¯ÓÓ ·B¯Óe¥¤¤¤§§©Ÿ¥¤¥§¤¥§¥

Ò .e„e„a ¯‰ Ô¯B˙k e„¯BNer .e„B·k ÌNe‰ ÒB‡Óe ÈÁ ©§§¤©§¥§å¦¨©§¥£¥Èr‚ ˙c˜t :eÈ„e·‡ Lwa EÈÓÏ „BÚ .e„earLa ‰ÈÁÓ e˙e§¥¦§¨§¦§¥§¦§¨¤©¥£¥§ª©¦§¥ÌÙˆ .ÌÈËe·r ÌÈBb·e ÌÈ„e¯t ÌȯeÊt .ÌÈËe·L EÈ˙BÁÎB˙§¤§¦§¦§¦©¦£¦¨§¥EÁk ÏB˜ :ÌÈËaÓ BÓÏ Ez¯‡Ùz ˙iÙˆ .ÌÈËÙLe ·È¯Ó CkÒa§ª¨¥¦§¨¦§¦©¦§©§§¨©¨¦Ÿ£.·ˆr ÏB˜a ÌȘÙB„ EÈr¯ .·ˆB˜ BÙelÁ ·BË ·ˆ˜ .·ˆBÁ ·‰I©©¥¤¤§¦¥¥¤§¦§¨¥.rÈÎ‰Ï ÌaÏ ÌBˆa ÌÈ„˜BL :·vÈ˙‰ Ìa¯˜·e Ì˙·„ ˙Bˆ §¦§¨¨§¦§¨¦§©¥§¦§¦¨§©§¦©.rÈ‰Ï ‰ÙN LÁÏa ÌÈr·Bz .rȈz Eȯ„Áa ÌrfÓ ÌB‡L§¨¦©©©£¨¤©§¦©§¦§©©¨¨§¨¦©ÌÈiÁÏ .¯‡t˙Ó ÌÈiÁ Ìȉχ EÓL :rÈÓ˙ ‡ χ Ì˙‡z©£¨¨©¨©§¦©¦§¡Ÿ¦©¦¦§¨¥§©¦

Ó .¯‡M EnÓ ÌÈ·Bˉ .¯‡a˙Ó Enr ÌÈiÁ ¯B˜er ‰ËÈa ¦¦§¦¨¥§æ©¦¦§¦§¨¥©ç¦¨©£¥:¯‡‰ eÈÈr§¥¥¨¥

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤è¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©é£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦ëŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ì¥¨¨©§

‡"Â˙:· ·È ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‰ · ·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (·:È"˘¯Â È „ χȄ ‰‡¯ (‚·Ï ·Âȇ („:Â:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ (‰:‰Ó ‚ ‰Îȇ (Â:(ÈÂÈ˘·) È ÂÏ ÌÈω˙ (Ê:„ ‚È Ì˘ Ù"Ú (Á‡¯˜È (Ë

: ,ËÎ ‰·¯:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (È:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (Î:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (Ï

‰¯˘Ú

Page 9: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 8

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eÏ-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrÏ zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©à¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©á©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §â¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ã©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

`l-‡B·z z :ÈÁ-ÏÎ EÈÙÏ ˜cˆÈ-‡Ï Èk enr ËtLÓ·EÈÙÏ ‡B· ©ä¨§¦§¨¦¨¦Ÿ¦§©§¨¤¨¨å§¨¤Â ,e˙lÙz·z :e˙pÁzÓ Ìlr˙z-χ¯ÈÒ‡ ˙˜‡ EÈÙÏ ‡B §¦¨¥§æ©¦§©©¦§¦¨¥¨ç§¨¤¤§©¨¦

‡ :‰˙eÓ˙ Èa ¯˙B‰ ErB¯Ê Ï„‚kEÈʇ ‰Èȉz ,eIB˜· ‰rÓL È„ §Ÿ¤§£¥§¥§¨£èŸ¨¦§¨§¥¦§¤¨¨§¤z :eÈeÁz ÏB˜I ˙B·M˜Â ˙·M˜-Eʇ ‡ ȉ˙BÁ˜Ù EÈÈr ©ª§©£¥§é¦¨¨§§©¤¤§ë¥¤§ª

:I‡¯NÈ Enr-Ïr©©§¦§¨¥

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §ì©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©îŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ðŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§ñŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§òŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ô©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

e:LxacM iYglq dedi xn`I©öŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤

‡"Â˙:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Ê Ì˘ (·:Ë Ì˘ (‚:‰ ÂÙ ÌÈω˙ („:(ÈÂÈ˘·) · ‚Ó˜ Ì˘ (‰ÁÙ Ì˘ (Â:(ÈÂÈ˘·) ‚:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (Ê:‡È ËÚ Ì˘ (Á:(ÈÂÈ˘·) · Ϙ Ì˘ (Ë: ‡ ‰ÈÓÁ (È

:(ÈÂÈ˘·) ËÈ ·Ï ‰ÈÓ¯È (Î:‚È ‚˜ ÌÈω˙ (Ï:Ë ‚ Ì˘ (Ó:Á ÂÓ Ì˘ (:‚È „Ù Ì˘ (Ò:È Î Ì˘ (Ú:ËÈ „È ¯·„Ó· (Ù:Î Ì˘ (ˆ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

‰Ë‰

Page 10: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 9‰

‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©à¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

`FaYz .ÔepÁ ˙rÂL EÈÙÏL .ÔeÁz ˙·M˜-Eʇ ‡ ȉ‰rÓ ¨§¨¤©§©¦§á¦¨¨§§©¤¤©£¦â§¨ÌÈIrÓe ÌȯLÈÓ ¯L .Ôep¯ ‰·ÈL˜‰ ˜„ˆ | ‰Â‰È§Ÿ¤¤©§¦¨¦¨¥¨¦©§¦.eL‡·‰ Èk ec¯ Áȯ .eLBa eÓIÎ Ìȯ‰Ï L‡¯ :Ôep¯Ó¥¦Ÿ§¨¦¦§©§§¥©¦§¥¦¦§©§

˜ .eLaL ˙B¯B˙ ÌȯLÈ eI˜Ï˜:eL·k ÔÎa eÈt Ú˜¯ ¦§©§§¨¦§¦©§©ã§©¨¥§¥¨©§ˆ¯Ê‚i ÔÈÓÈÏ ‰t .„ˆÓ ÔÈ‡Ó ‰Ác Ô‡ˆ .„ˆ-ÏkÓ ˜BˆÓe-¯ ©ä¨¦¨©Ÿ¦¨¨¥¥§¨¨¨§¨¦©¦§Ÿ

‰Èȉz ˙B‡B¯ EÈÈr :„v‰ „iˆÂ χÓOÓ „Át .„ˆrÓ©£¨©©¦§Ÿ§©¨©¨¥¤¦§¤¨Èev¯Ie ‰p¯Ï „ÙÒ .˙BÁe˙n‰ ˙B¯vÓ Èepr ÈBÚ .˙BÁe˜Ù§¦§¦¦¨©§¤¤§¦¨§¦

‰ EÈί„a Cى ˙BaÒ .˙BÁÎBzÈ·LI eÈÂra ez :˙BÁBÎp ¨©©£Ÿ¦§¨¤©§ª©§©£Ÿ¥¦§¦.‰fr ‰·‰‡Â ˙B„aÎ Ìe¯Ó .‰Êe·Ï eȉk eÈÎÏÓ eÁ .‰f·Ïe§¦¨©§§¨¥Ÿ£¥§¨¥¦§¨§©£¨©¨.‰pÁz ÏÈt‰Ï EÈÙ eÈlÁ ‡Ï :‰frÏe ‰nLÏe ı¯‡Ï z¯bÓ¦©§¨¨¨¤§©¨§¦¨Ÿ¦¦¨¤§©¦§¦¨

Ïa ÌB„ÒÎ eÈlk .‰Áˆ ˙BÏrÓ EzÓ‡a IÈkN‰ÏB˜ IÙL §å©§¦©£¦¤¥£©£¨¦¦¦§¦æ§©.zÒÁ ¯È‡L‰Ï ‰ËÏt‰ ¯˙È :‰pÁ˙ ÈÏeI Ú‚¯ ËrÓk .‰Áh‰©©£¨¦§©¤©¥§¦¨¤¤©§¥¨§©§¦©§¨

L „‚k ezÏËÏË .zÒpΠ‰zz ¯„‚ „ÒÈ˙¯ÈË .zÒ‡Ó LÏ ¨¥§¨¥©¨§¦©§¨¦§©§¨§¤¤çŸ¨©§¨¦©Á :zÒÓ¯ eÏÏ‚a ÛÒBkÓ eÏ·Á Ï·ÏBÚÓ eIaÁ .ÏÚÓI Ïr ¤¦§¨¥¨©§¨£èŸ¨©§©é©¦§Ÿª©§¥

‰z‡Â :ÏBÚ·Ï Ì·e ıa˜Ï ÌÈe¯Ê .ÏBÚ‚Ï ÈÏa ˙Èeˆ ¯BÎÊ .ÏBÚ-χ¤§¦¦¨§¦¦§§¦§©¥¨¦§§©¨.‰aÒ ÈÏa ʇÓk ÌBi‰ .‰ac‰ eÏ ˜ÈcˆÂ ȇc .‡a‰-Ïk ȯÁ‡©£¥¨©¨©©§©¦§¨©¦¨©§¥¨§¦¦¨

a EÈÙI e‰c :‰a¯ ‰ÓL‡ÌÈÙeÁc .Ûe¯Á ÒÏ˜Ï Ìr ˙l ¦§§¨¤§ë©§¨©¨©ì©©§¤¤§¥§¦ÏbÏb .Ûe¯ˆÂ ÔBÈqa „earL ˙eÏb .Ûe¯ËÏ ÌÈe˙ ÌÈÙeÁÒ§¦§¦§¥¨§¦§§¦¨§¥©§¥rLe Ea .ÌÈzr ˙B·¯a „BÚ EÈÓÁ¯a :Ûe¯˙ ‰ÁÈÏÒÏ „ÒÁa§¤¤¦§¦¨§¥§©£¤¦§¦¦§¦¨¥©

 Ìi˜‡ .ÌÈzrLB‰ˆ ÔBÙvÓ ‰l‡Â .ÌÈzÎ e‡·È ˜BÁ¯Ó ‰lÌÈi ©¥§î©§¦¥ð¤¥¨¨Ÿ¦¦§¥¤¦¨¦ñ¦.EÈÓÈrÓ Ì„˜ ÈÓÈk ·aÏ .Enr EÈ„·r ̉ ElL :ÌÈzΧ¦¦¤§¥£¨¤§©¤©¥¦¥¤¤©§¦¤

‡"Â˙:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (‡: ‡ ‰ÈÓÁ (·:(ÈÂÈ˘·) ‡ ÊÈ ÌÈω˙ (‚:· ,ËÈ Ôȯ„‰Ò Ù"Ú („:‚Ó˜ ËȘ ÌÈω˙ (‰:(ÈÂÈ˘·) ‚È Ë Ï‡È„ (Â:„ ·È ˙ω˜ (Ê:· ,Ë ‡ÓÂÈ ‰‡¯ (Á‰ÈÓÁ (Ë

:Ê ‡: ‰ ¯·„Ó· Ù"Ú (È:(ÈÂÈ˘·) ‚È ÁÎ ·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (Î:„È „Î ·-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú (Ï:Ê ‡ ڢ‰ (Ó:·È ËÓ ‰ÈÚ˘È (:(ÈÂÈ˘·) Ï ‡È χȄ (Ò

Â΢Ó

Page 11: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 10

ÓÁ Ïk‰ .EÈÓeM¯a eÓÈN EȯÁ‡ eÎL-˙‡ ‰‡¯ÈÏ ÌȈ٠৥©£¤¦¥§¦¤©Ÿ£á¥¦§¦§¨¤‰ :EÓL .eÓeÁ¯ Ïcb ÛÏ‡Ï ÔËwÌȈr‰Ï ÈB‚Ï ¯Èrv‰ §¤©â¨Ÿ§¤¤©¥§¥§â©¨¦§§©£¦

È .eÓÁ¯Ï EÈ˙B˜„ˆ-ÏÎa „ÁÈ .eÓeÁ˙a:eÓÁ˙e Et‡ ‡ ·L ¦§¥©©§¨¦§¤§©£¥ãŸ¨©§§©£¥

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤ä¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©å£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦æŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ç¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©è¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©é©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ë¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ì©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §î©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ðŸ©§¨

È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ñŸ§¨¦¨¦§¨¨È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§òŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ôŸ

:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

i`vFnAÌB¯nÓ Eʇ ˉ .‰lÁz EeÓc˜ ‰ÁeÓ §¨¥§¨¦©§§¦¨©¨§§¦¨LBÈÏ .‰J‰z ·:‰lÙz‰-χ ‰p¯‰-I‡ rÓL ¥ö§¦¨¦÷§Ÿ©¤¨¦¨§¤©§¦¨

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) „ ‡ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‡È ‡ ‰ÈÓÁ (·:·Î Ò ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (‚Ì˘ Ù"Ú („:‡ ·È: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (‰:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (Â:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (Ê˘‡¯ ‰‡¯ (Á

:· ,ÊÈ ‰˘‰:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (Ë:Ê-Â Ì˘ (È:Ë Ì˘ (Î:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Ï:‚È ‚˜ Ì˘ (Ó:Ë ‚ Ì˘ (:Á ÂÓ Ì˘ (Ò:‚È „Ù Ì˘ (Ú:È Î Ì˘ (Ù:„ ·Î Ì˘ Ù"Ú (ˆ:ÁÎ Á ‡-ÌÈÎÏÓ (˜

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

˙‡

Page 12: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 11Â

ËÁL „˜r ˜„ˆa .ÏÈÁ ˙BNrÏ ‰¯¯BÚ ÊBÚ ÔÈÓÈ-˙‡¤§¦§¨©£¨¦§¤¤¤¡©§¦§©.ÏÈÏ „BÚa ̘rÊa BÚÊ‚ ‡ Ô‚ .Ïȇ B¯eÓz§©¦§¨¨¦§§©£¨§¨¦

Ï:‰lÙz‰-χ ‰p¯‰-χ rÓL ¦à§Ÿ©¤¨¦¨§¤©§¦¨

ÈÓMÓ BÓÏ L¯c‰ .EÈt ÌL¯„a EÈL¯B„ ‡ L¯„§¨¨§¤§¨§¨¨¤¦¨¥¨¦§¥‡ ÌepÁ ˙rÂLIe .EBÚÓ.Eʇ ÌÏrz-Ï §¤§©§©¦¨©á©§¥¨§¤

:‰lÙz‰-χ ‰p¯‰-χ rÓLϦ§Ÿ©¤¨¦¨§¤©§¦¨

˙¯·rÓ ‰¯Èk·Ók ÌÈÏÁ .E‡Ba ÌBiÓ ÌÈ„rB¯Â ÌÈÏÁBÊ£¦§£¦¦¤¨¦§©§¦¨¥¤§©Â ‡ ‰ÁÓ ÌÙepË .E‡OÓ.E‡ÏÙ e„BÈ ©¨¤¦¨§¥¨§â¦§¤

:‰lÙz‰-χ ‰p¯‰-χ rÓLϦ§Ÿ©¤¨¦¨§¤©§¦¨

̈lÁÏ Û¯z Ê‡Ó zBk .¯ˆB ¯ÈˆÈ-ÏÎÏ ‰z‡ ¯ˆBÈ¥©¨§¨§¦¨©§¨¥¨¤¤§©§¥‡Ó ÌpÁ ÌÁÏ .¯ˆnÓ.¯vn‰ ¯ˆB ¦¥¨§¨§¥¦¨¥ã¨©§ª¨

:‰lÙz‰-χ ‰p¯‰-χ rÓLϦ§Ÿ©¤¨¦¨§¤©§¦¨

ÓÔÎen‰ ¯ˆB‡Ó Ì·bÒ ‡ .Eω˜ ÈrLt eÓˆÚ Ì‡ ÌB¯ 䦨§¦§¥§¨¤¨©§¥¥¨©¨ÁI EÈ„r .EÏe·Êa.EÈχ Ìȇa ÌpÁ ÔB ¦§¤¨¤¨¦¨¨¦¥¤

:‰lÙz‰-χ ‰p¯‰-χ rÓLϦ§Ÿ©¤¨¦¨§¤©§¦¨

EȘrBˆ ˜cˆ .˙B‡ËÁÏ Ï‡Â ˙B‡Ïz‰-χ ‡ ‰t§¥¨¤©§¨§©©£¨©¥£¤‡ ÌepÁ ‡ ·L˜ .˙B‡ÏÙ ‡ÈÏÙÓ.˙B‡·ˆ ‰Â‰È ÌÈ‰Ï ©§¦§¨§¨¨¦¨¡åŸ¦§Ÿ§¨

:‰lÙz‰-χ ‰p¯‰-χ rÓLϦ§Ÿ©¤¨¦¨§¤©§¦¨

Ôa¯˜k ÔBˆ¯a ‡ ‰rL .˙BÏÈla Ì„Óra Ì˙¯È˙r ‰ˆ §¥£¦¨¨§¨§¨©¥§¥¨§¨§¨§¨Ú EÈq ̇¯z .˙BÏBÚ ÏÈÏk.˙BÏ„‚ ‰N ¨¦§©§¥¦¤æŸ¤§Ÿ

:‰lÙz‰-χ ‰p¯‰-χ rÓLϦ§Ÿ©¤¨¦¨§¤©§¦¨

È ÌB¯nÓ Eʇ ˉ .‰lÁz EeÓc˜ ‰ÁeÓ È‡ˆBÓa·LB §¨¥§¨¦©§§¦¨©¨§§¦¨ç¥:‰lÙz‰-I‡Â ‰p¯‰-χ rÓLI .‰l‰z§¦¨¦§Ÿ©¤¨¦¨§¤©§¦¨

Ï-‡

‡"Â˙:ÁÎ Á ‡-ÌÈÎÏÓ (‡: ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (·: ËÙ ÌÈω˙ Ù"Ú (‚: ,‰Ó ‰·¯ ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ („:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (‰:(ÈÂÈ˘·) Â Ë ÌÈω˙ (Â:È ‰ ·Âȇ (Ê:„ ·Î ÌÈω˙ Ù"Ú (Á

Page 13: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 12

l`È CÏÓ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤à¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦Ó ,Bnr ˙BÂr ÏÁBÓ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r ¥£Ÿ©©á£¦¦¦©§¤

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁÏ ‰IÈÁÓÌr ˙B˜„ˆ ‰N §¦¨©£¨¦§¦¨©§¦âŸ¤§¨¦‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯Â ¯Na-Ikel ˙ȯB ¨¨¨§©Ÿ§¨¨¨¦§¥ã¥¨¨ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯Nr LGL ¯ÓBÏ,‰¯Nr L ©§¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥

 ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓ ÂrI zr„B‰kÔra ‰Â‰È „¯i §©§¨¤¨¨¦¤¤§¤¨©ä¥¤§Ÿ¤¨¨· ‡¯˜i ÌL Bnr ·vÈ˙iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§©¥¦¨©¦§¨§1¥§Ÿ

:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©å©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §æ¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ç©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §è©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©éŸ©§¨

È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ëŸ§¨¦¨¦§¨¨È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§ìŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§îŸ

:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥`l-eÏ-¯kÊz eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr ©ð¦§¨¨£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©

Á :„‡Ó-eÏ-¯ÎÊ EcÒÁk ¯kÊz-I‡ eÈrLÙe | eȯeÚ ˙‡h §Ÿ©ñŸ§¥§¨¥©¦§Ÿ§©§§§¨¨:‰Â‰È E·eË ÔrÓÏ ,‰z‡©¨§©©§§Ÿ

f xkÊ :‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ¯,Enr ÔBˆ¯a ‰Â‰È e¯Î §òŸ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨ô§¥§Ÿ¦§©¤Ê :E˙reLÈa e„˜tË·L zχb Ì„w ,˙Ș | E˙„r ¯Î ¨§¥¦¨¤§öŸ£¨§¨¦¨¤¤¨©§¨¥¤

‡"Â˙: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (‡:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (·:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (‚‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ („:· ,ÊÈ:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‰:Ê-Â Ì˘ (Â:Ë Ì˘ (Ê:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Á:‚È ‚˜ Ì˘ (Ë‚ Ì˘ (È

:Ë:Á ÂÓ Ì˘ (Î:‚È „Ù Ì˘ (Ï:È Î Ì˘ (Ó:Á ËÚ Ì˘ (:(ÈÂÈ˘·) Ê ‰Î Ì˘ (ÒÌ˘ (Ú:Â:(ÈÂÈ˘·) „ ˜ Ì˘ (Ù:· „Ú Ì˘ (ˆ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

ê˙ÏÁ

Page 14: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 13Ê

˙·‰‡ ,ÌÏLe¯È ˙aÁ ‰Â‰È ¯BÎÊ :Ba zÎL | ‰Ê ÔBiˆ-¯‰ ,E˙ÏÁ©£¨¤©¦¤¨©§¨§§Ÿ¦©§¨¨¦©£©‡ ÔBiˆ‡ :ÁˆÏ ÁkLz-χ·-Èk dÁI ˙r-Èk ,ÔBiˆ ÌÁ¯z Ìe˜˙ ‰z ¦©à¦§©¨¤©©á¨¨§©¥¦¦¥§¤§¨¦¨

Ê :„rBÓe¯r | e¯r ÌȯӇ‰ ,ÌILe¯È ÌBÈ ˙‡ ,ÌB„‡ È·Ï | ‰Â‰È ¯Î ¥§âŸ§Ÿ¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨Ê :da „BÒȉ „rzraL ¯L‡ EÈ„·r χ¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I ¯Î ©©§¨§ãŸ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨

,ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌÎr¯Ê-˙‡ ‰a¯‡ ̉I‡ ¯a„z Ca ̉Ϥ¨©§©¥£¥¤©§¤¤©§£¤§§¥©¨¨¦Ê :ÌÏÚÏ eÏÁ ÌÎr¯ÊÏ Ôz‡ Èz¯Ó‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ı¯‡‰-ÏÎ¯Π§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨§äŸ

‰f‰ Ìr‰ ÈL˜-I‡ ÔÙz-I‡ ,·˜rÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I EÈ„·rI©£¨¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ©¥¤¤§¦¨¨©¤‡ :B˙‡hÁ-χ BÚL¯-I‡ÂeχB ¯L‡ ,˙‡hÁ eÈÏr ˙L˙ ‡-Ï §¤¦§§¤©¨©å¨¨¥¨¥©¨£¤©§

:e¯ˆBÈ eÏ-ÁÏÒ e¯eˆ e‡ËÁ :e‡ËÁ ¯L‡Â©£¤¨¨¨¨¥§©¨§¥

xFkf ,z¯Ó‡ ¯L‡k ˙B·‡ ˙ȯa eÏۇ ·B˜rÈ È˙ȯa-˙‡ Èz¯ÎÊ §¨§¦¨©£¤¨©§¨§æ¨©§¦¤§¦¦©£§©:¯kʇ ı¯‡‰Â ¯kʇ ̉¯·‡ È˙ȯa-˙‡ ۇ ˜ÁˆÈ È˙ȯa-˙‡¤§¦¦¦§¨§©¤§¦¦©§¨¨¤§Ÿ§¨¨¤¤§Ÿ

 ,z¯Ó‡ ¯L‡k ÌÈBL‡¯ ˙ȯa eI ¯BÎÊ˙ȯa Ì‰Ï Èz¯ÎÊ §¨§¦¦¦©£¤¨©§¨§ç¨©§¦¨¤§¦˙BÈ‰Ï ÌÈBb‰ ÈÈrÏ ,ÌȯˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡-È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ,ÌÈL‡ ¦Ÿ¦£¤¥¦Ÿ¨¥¤¤¦§©¦§¥¥©¦¦§

 ,ezÁË·‰L BÓk enr ‰Nr :‰Â‰È ȇ ÌÈ‰Ï‡Ï Ì‰Ï˙‡Ê-Ìb-Û‡ ¨¤¥Ÿ¦£¦§Ÿ£¥¦¨§¤¦§©§¨§è©©Ÿ·È‡ ı¯‡a Ì˙Bȉa¯Ù‰Ï Ì˙lÎÏ ÌÈzÏr‚-‡Ï ÌÈzÒ‡Ó-‡G Ì‰È ¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤§©§¦§Ÿ§©§¦§©Ÿ¨§¨¥

‰Ók eÓÁ¯Â e˙e·L ·L‰ :̉ȉχ ‰Â‰È ȇ Èk ,Ìz‡ È˙ȯa§¦¦¦¨¦£¦§Ÿ¡Ÿ¥¤¨¥§¥§©£¥§¨Â ,·e˙kLEˆa˜Â ·L ,EÓÁ¯Â E˙e·L-˙‡ EȉG‡ ‰Â‰È ·L ¤¨§é¨§Ÿ¡¤¤§§§¦£¤§¨§¦¤§

‰Ók eÈÁc ıa˜ :‰nL Eȉχ ‰Â‰È EˆÈÙ‰ ¯L‡ ÌÈnr‰-ÏkÓ¦¨¨©¦£¤¡¦§§Ÿ¡Ÿ¤¨¨©¥¦¨¥§¨‡ ,·e˙kLEȉG‡ ‰Â‰È Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È-Ì ¤¨¦ë¦§¤¦©£¦§¥©¨¨¦¦¨§©¤§§Ÿ¡¤

Ó ,·e˙kL ‰Ók ÔrΠ·rk eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÁwÈ ÌMÓe·rÎ È˙ÈÁ ¦¨¦¨¤§¥§¨¥¨¨§¤¨¨§¨¤¨ì¦¦¨¨eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÈzI‡‚ Èk ÈI‡ ‰·eL ,EÈ˙‡hÁ ÔrΠEÈrLt§¨¤§¤¨¨©Ÿ¤¨¥©¦§©§¦§¥§¨¥

‡ ,z¯Ó‡ ¯L‡k ErÓIÈrÓÏ EÈrLÙ ‰ÁÓ ‡e‰ È· ÈÎ §©©§©£¤¨©§¨îŸ¦¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¤§©£¦,·e˙kL ‰Ók ¯ÓvΠ‚ÏMk eȇËÁ Ôaω :¯kʇ ‡Ï EÈ˙‡hÁ§©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ©§¥£¨¥©¤¤§©¤¤§¨¤¨

Ï,eÈaIÈ ‚ÏMk ÌÈMk ÌÎȇËÁ eȉÈ-̇ ,‰Â‰È ¯Ó‡È ‰ÁÎe ‡-eÎ §ð¨§¦¨§¨Ÿ©§Ÿ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈÏr ˜B¯Ê :eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ eÓÈc‡È-̇¦©§¦©¨©¤¤¦§§¨¥©¦§¦§©£¥

 ,·e˙kL ‰ÓkÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈIr Èz˜¯Ê §¨¤¨§ñ¨©§¦£¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿe˙ÈÁLz χ eÈÏr ÌÁ¯ :ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈIelb-ÏkÓe ÌÎÈ˙‡Ó˪§Ÿ¥¤¦¨¦¥¤£©¥¤§¤©¥¨¥§©©§¦¥

k ,·e˙kL ‰Ók,E˙ÈÁLÈ ‡Ï Et¯È ‡Ï Eȉχ ‰Â‰È ÌeÁ¯ χ È §¨¤¨¦ò¥©§Ÿ¡Ÿ¤Ÿ©§§§Ÿ©§¦¤e··Ï-˙‡ ÏBÓ :Ì‰Ï ÚaL ¯L‡ EÈ˙·‡ ˙ȯa-˙‡ ÁkLÈ ‡Ï§Ÿ¦§©¤§¦£Ÿ¤£¤¦§©¨¤¤§¨¥

‡"Â˙:ËÈ „Ú ÌÈω˙ (‡:„È ·˜ Ì˘ (·:Ê ÊϘ Ì˘ (‚:‚È ·Ï ˙ÂÓ˘ („:ÊÎ Ë Ìȯ·„ (‰¯·„Ó· (Â:‡È ·È:·Ó ÂÎ ‡¯˜È (Ê:‰Ó Ì˘ (Á:„Ó Ì˘ (Ë:‚ Ï Ìȯ·„ (È:„ Ì˘ (Î„Ó ‰ÈÚ˘È (Ï

:·Î:‰Î ‚Ó Ì˘ (Ó:ÁÈ ‡ Ì˘ (:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (Ò:‡Ï „ Ìȯ·„ (Ú

‰·‰‡Ï

Page 15: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 14

e ,·e˙kL ‰Ók EÓL-˙‡ ‰·‰‡ÏE··Ï-˙‡ Eȉχ ‰Â‰È ÏÓ §©£¨¤§¤§¨¤¨à¨§Ÿ¡Ÿ¤¤§¨§ELÙ-Ïηe E··I-ÏÎa EȉG‡ ‰Â‰È-˙‡ ‰·‰‡Ï ,Er¯Ê ··Ï-˙‡Â§¤§©©§¤§©£¨¤§Ÿ¡¤§¨§¨§§¨©§§

e ,·e˙kL ‰Ók e˙Lw·a eÏ ‡ˆn‰ :EÈiÁ ÔrÓÏÌMÓ ÌzLw· §©©©¤¦¨¥¨§©¨¨¥§¨¤¨á¦©§¤¦¨:ELÙ-Ïηe E··Ï-ÏÎa epL¯„˙ Èk ,˙‡ˆÓe Eȉχ ‰Â‰È-˙‡¤§Ÿ¡Ÿ¤¨¨¨¦¦§§¤§¨§¨§§¨©§¤,·e˙kL ‰Ók E˙lÙz ˙È·a eÁnN EL„˜ ¯‰-I‡ e‡È·z§¦¥¤©¨§¤§©§¥§¥§¦¨¤§¨¤¨

ẨÈ˙ÏBÚ ,È˙lÙz ˙È·a ÌÈzÁnN ÈL„˜ ¯‰-χ ÌÈ˙B‡È·‰©â£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥§¦¨¦Ÿ¥¤:ÌÈnr‰-ÏÎÏ ‡¯wÈ ‰lÙz-˙Èa È˙È· Èk ,ÈÁaÊÓ-Ïr ÔBˆ¯Ï ̉ÈÁ·Ê§¦§¥¤§¨©¦§§¦¦¥¦¥§¦¨¦¨¥§¨¨©¦

„Ú ,ω˜Â ÔÊÁ ,˜ÂÒÙ ¯Á‡ ˜ÂÒÙ ÌȯÓ‡ Ô¯‡‰ ÔÈÁ˙ÂÙχ·ÊÚ˙ :ÏÏη „Ú ‡ÏÂ

Ïa˜Â eÈÏr ÌÁ¯Â ÒeÁ eȉχ ‰Â‰È eÏB˜ ÚÓL§©¥§Ÿ¡Ÿ¥§©¥¨¥§©¥:e˙lÙz-˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a§©£¦§¨¤§¦¨¥

‰:Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL £ã¦¥§Ÿ¥¤§¨¨©¥¨¥§¤¤‡:epnÓ Áwz-χ EL„˜ Áe¯Â EÈÙlÓ eÎÈÏLz-Ï ©ä©§¦¥¦§¨¤§©¨§§©¦©¦¤‡:e·Êrz-χ eÁk ˙BÏÎk ‰˜Ê ˙rÏ eÎÈÏLz-Ï ©å©§¦¥§¥¦§¨¦§Ÿ¥©©©§¥‡r :epnÓ ˜Á¯z-χ ,eȉχ ‰Â‰È e·Êrz-ω·BËÏ ˙B‡ enr-‰N ©æ©©§¥§Ÿ¡Ÿ¥©¦§©¦¤£ç¥¦¨§¨

Ó‡ :ezÓÁ ez¯Êr ‰Â‰È ‰z‡-Èk eL·È eȇN e‡¯ÈÂ| ‰Èʇ‰ eȯ §¦§Ÿ§¥§¥Ÿ¦©¨§Ÿ£©§¨§¦©§¨£è¥©£¦¨È :e‚È‚‰ ‰Èa ‰Â‰È‰Â‰È ,EÈÙÏ eaÏ ÔBÈ‚‰Â eÈÙ-ȯӇ | ÔBˆ¯Ï eȉ §Ÿ¦¨£¦¥¦é§§¨¦§¥¦§¤§¦¥§¨¤§Ÿk :eχB‚ e¯eˆ:eȉG‡ È„‡ ‰r˙ ‰z‡ ,eÏÁB‰ ‰Â‰È EI-È ¥§£¥¦ë§§Ÿ¨§©¨©£¤£Ÿ¨¡¥

:Ô¯‡‰ Ôȯ‚ÂÒ

Epidl`z ,eÈ˙B·‡ ȉχ ,e˙lÙz EÈÙÏ ‡B·Ìlr˙z-χ ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥ì§¨¤§¦¨¥§î©¦§©©r e‡ ÔȇL ,e˙pÁzÓ˜e ÌÈÙ ÈfEÈÙI ¯ÓBI ,Û¯Ú ÈL ¦§¦¨¥¤¥¨©ð¥¨¦§ñ¥Ÿ¤©§¨¤

‡ ,e‡ËÁ ‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉG‡Â eȉχ ‰Â‰ÈeÁ‡ Ï· §Ÿ¡Ÿ¥¥¥£¥©¦¦£©§§Ÿ¨¨£ò¨£©§Á eÈ˙B·‡Â:e‡Ë ©£¥1¨

` .EpnW‰ .ÈÙc e¯ac .eÏÊb .e„‚a‰Â .eÈÂr.e„Ê .erL¯ 2©§¨©§¨©§¦©§Ÿ¦¤ô¡¦§¦ö§©§©§Ë .eÒÓÁ.eˆI .e·fk .Ú¯ eˆrÈ .¯˜L eÏÙ ¨©§÷©§¤¤¨©§¨¦©§©§

‡"Â˙:Â Ï Ìȯ·„ (‡:ËÎ „ Ì˘ (·:Ê Â ‰ÈÚ˘È (‚:‡Î ‰ ‰Îȇ („:(ÈÂÈ˘·) ‚È ‡ ÌÈω˙ (‰:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡Ú Ì˘ (Â:(ÈÂÈ˘·) ·Î ÁÏ Ì˘ (Ê:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ÂÙ Ì˘ (Á· ‰ Ì˘ (Ë

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ Ì˘ (È:(ÈÂÈ˘·) ÊË ÁÏ Ì˘ (Î:(ÈÂÈ˘·) ‚ ÁÙ Ì˘ (ÏÌ˘ (Ó:(ÈÂÈ˘·) · ‰: ÁÎ Ìȯ·„ Ù"Ú (:Ë „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Ò:(ÈÂÈ˘·) · ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (Ú: ˜ ÌÈω˙ (Ù:(ÈÂÈ˘·) Ì˘ (ˆ:ËÒ ËȘ Ì˘ Ù"Ú (˜

˙‚‰‰.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ (12ÈÙÏ ÌÈÏÓ‰ ¯‡˘· ÔΠ,(Ê ÛÈÚÒ Ê¯˙ ÔÓÈÒ Ê"‰„‡ Ú"¢ ‰‡¯) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ ËÚÓ ‰Á˘È (

.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·-‡‰ ¯„Ò

„¯Ó

Page 16: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 15Á

.Û¯Ú eÈM˜ .e¯¯ˆ .erLt .eÈÂr .e¯¯Ò .eˆ‡ .e„¯Ó©§¦©§¨©§¨¦¨©§¨©§¦¦Ÿ¤:erzrz .eÈrz .e·rz .e˙ÁL .erL¯©§¦©§¦©§¨¦¦§¨§

q EpxÓe EÈ˙ˆnÓ ÌÈ·Bh‰ EÈËtLn :eÏ ‰ÂL-‡ÏÏr ˜Ècˆ ‰z‡ ©1§¦¦§Ÿ¤¦à¦§¨¤©¦§áŸ¨¨¨§â©¨©¦©‰ eÁ‡Â ˙ÈNr ˙Ó‡-Èk ,eÈÏr ‡a‰-Ïk:erL¯ ¨©¨¨¥¦¡¤¨¦¨©£©§¦1§¨§

EpnW`b .¯Bc-ÏkÓ eLa .Ìr-ÏkÓc .NBNÓ epnÓ ‰ÏeaÏ ‰Â ¨©§¦¨¨Ÿ§¦¨ã¨¦¤¨ä¨¦¥Ê .e¯‡t Ú¯Ù .eÈee‡ ÏaÁ‰ .eȇËÁa.eLc˜Ó ˙Èa Ïe· ©£¨¥ª§©¦¥§¦§©§¥¥§å¥¦§¨¥

Ë .eÈÂra ·¯ÁeÁk .ÌȯÊÏ e˙Ó„‡ ÈÙBÈ .‰nLÏ ‰˙ȉ e˙¯È ¨©©£Ÿ¥¦æ¨¥¨§¨§©¨¦©§¨¥§¨¦Ÿ¥:ÌȯÎϧ¨§¦

oicÓe¯ÓBÏ ,et¯r ‰L˜Â eÈt ÊÈr Cȉ .e˙eÚhÓ e·L ‡Ï ©£©¦Ÿ©§¦¨¥¥¨¦¨¥§©§¤¨§¥©‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰È EÈÙϧ¨¤§Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ

‡ ,e‡ËÁÁ eÈ˙B·‡Â eÁ‡ Ï·:e‡Ë ¨¨£ç¨£©§©£¥1¨

EpipiÓlÓ .eÏÓr e˜Lr.eÈÏr Ìlr e˙ .epnÓ Ë¯BÓÓe CMÓ §¥¥¨§£¨¥§èª¨§¨¦¤¨§ª¨¨¥r .eÓÎL Ir eÏ·Ò¯t .e· eÏLÓ ÌÈ„·.Ì„iÓ Ôȇ ˜ ¨©§©¦§¥£é¨¦¨§¨Ÿ¥é¥¦¨¨

.eÈÂra epnÓ z˜Á¯ .eȉG‡ ‰Â‰È Ee‡¯˜ .ee··Ò ˙Ba¯ ˙B¯ˆ©§¨§¨§Ÿ¡¥¨©§¨¦¤©£Ÿ¥L:e„·‡Â eÈrz .EȯÁ‡Ó e· ©ë§¥©£¤¨¦§¨¨§

giWnL ,EÈÙÏ ¯Ó‡ E˜„ˆew :Èw ˙B¯zÒpÓ ,ÔÈ·È-ÈÓ ˙B‡È‚ §¦©¦§§¨©§¨¤§ì¦¦¨¦¦¦§¨©¥¦©¥,eÈ˙B‡ÓË-ÏkÓ e¯‰Ë eÈrLt-IkÓ eȉχ ‰Â‰È§Ÿ¡Ÿ¥¦¨§¨¥§©£¥¦¨ª§¥

 ,E‡È· „È-Ïr ·e˙kk ,e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈIr ˜B¯ÊeÈz˜¯Ê §¨¥©¦§¦§©£¥©¨©©§¦¤§î¨©§¦kÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏrÌÎÈÏeJb-ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓË I £¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿª§¥¤¦¨¦¥¤

:ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡£©¥¤§¤

l`Ipc‡‰ ,EÈÙÏ ÚeL ˙B„eÓÁ-LÈ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ¨¦¥¦ð£¦©§¨¤©ñ¥¡Ÿ©¨§§§¨EÓL ‡¯˜-¯L‡ ¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦£¤¦§¨¦§,EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ïr ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦©£¥§¨¤È„‡ ,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨E¯Èr-Ïr ‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉG‡ ErÓI ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡©¦¦§¦§¨©¦§

:Enr-Ïr§©©¤

‡"Â˙‡:ËÏ ËȘ ÌÈω˙ Ù"Ú (:(ÈÂÈ˘·) ÊÎ ‚Ï ·Âȇ (·:‚Ï Ë ‰ÈÓÁ (‚:‡È „Î ‰ÈÚ˘È Ù"Ú („:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ‰ ‰Îȇ (‰:‚È Á ‡-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú (Â:ÂÎ ËÒ ÌÈω˙ Ù"Ú (Ê· ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (Á

:(ÈÂÈ˘·):Ê ÁÈ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ë:Á Ì˘ ‰Îȇ (È:‡È ÂË ‡-χÂÓ˘ Ù"Ú (ÎËÈ ÌÈω˙ (Ï:‚È:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (Ó:‡È È Ï‡È„ (:ËÈ-ÁÈ Ë Ì˘ (Ò ˙‚‰‰.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ (1

‡¯ÊÚ

Page 17: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 16

`xfÓ‡ ,EÈÙÏ ¯Ó‡ ¯ÙBq‰Èt ȉχ Ìȯ‰Ï ÈzÓÏΠÈzLa ,È‰Ï ¤§¨©¥¨©§¨¤¡àŸ©Ÿ§¦§¦§©§¦§¨¦¡Ÿ©¨©„r ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â L‡¯ ‰IrÓÏ e·¯ eÈ˙Âr Èk EÈχ¥¤¦£ŸŸ¥¨«§©§¨Ÿ§©§¨¥¨§¨©

 :ÌÈÓMχÏ „ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡-C¯‡ ÌeÁ¯Â ÔepÁ ˙BÁÈÏÒ dBI‡ ‰z‡ ©¨¨¦§á©¨¡©§¦©§©¤¤©©¦§©¤¤§Ÿe¯ˆBÈ eÁÈÊz χ ,e‡¯Ba eLhz χ eÈ·‡ e·Êrz χ :Ìz·Êr£©§¨©©©§¥¨¦§©¦§¥§¥§©©§¦¥§¥¯·c‰-˙‡ eȉχ ‰Â‰È eÏ Ìi˜Â ,eÈ˙‡hÁk ‰Ïk enr Nrz χ§©©©¦¨¨¨§©Ÿ¥§©¤¨§Ÿ¡Ÿ¥¤©¨¨

a ,¯eÓ‡k .CÊBÁ e‰ÈÓ¯È È„È-Ïr ‰Ia˜a ezÁË·‰L̉‰ ÌÈÓi ¤¦§©§¨§©¨¨©§¥¦§§¨¨¨¨©â¨¦¨¥˙‡hÁ-˙‡Â epȇ χ¯NÈ ÔÂr-˙‡ Lw·È ‰Â‰È-̇ ‡È‰‰ ˙r·e¨¥©¦§ª§Ÿ§ª©¤£Ÿ¦§¨¥§¥¤§¤©Ÿ

r :¯È‡L‡ ¯L‡I ÁIÒ‡ Èk ‰‡ˆn˙ ‡Ï ‰„e‰ÈÈ·r¯ E˙IÁ En §¨§Ÿ¦¨¤¨¦¤§©©£¤©§¦©ã§§©£¨§§¥¥Ï Èk eÚ„È e¯ÈkÈ .ErLÈ È·‡z EcÒÁ ȇӈ E·eËeȉχ ‰Â‰È §§¥¥©§¤§¥¥¦§¤©¦§¥§¦©äŸ¡Ÿ¥

:˙BÁÈÏq‰Â ÌÈÓÁ¯‰©£¦§©§¦

l`¯EÓL ÌeÁ.Á χ EÓL Ôep.EÓL ‡¯˜ ea .È ‰Nr ‰Â‰ ¥©å§¤¥©å§¤¨¦§¨§¤§æŸ£¥zÓ‡ ÔrÓÏ ‰Nr :EÓL ÔrÓÏE.E˙ȯa ÔrÓI ‰Nr . §©©§¤£¥§©©£¦¤1£¥§©©§¦¤

Ez¯‡Ù˙ EÏ„b ÔrÓÏ ‰Nr.E˙c ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨§§§¦§©§¤£¥§©©¨¤£¥§©©E„B‰.E„eÚ ÔrÓÏ ‰Nr .E¯ÎÊ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ¤£¥§©©¦¤£¥§©©¦§¤£¥§©©EcÒÁ.E·eË ÔrÓI ‰Nr .E„eÁÈ ÔrÓI ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ©§¤£¥§©©¤£¥§©©¦¤£¥§©©E„B·k.E„enÏ ÔrÓI ‰Nr .E˙eÎÏÓ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr §¤£¥§©©¦¤£¥§©©©§¤£¥§©©EÁˆ.E„BÒ ÔrÓÏ ‰Nr .Efr ÔrÓÏ ‰Nr .E¯‡t ÔrÓÏ ‰Nr . ¦§¤£¥§©©¤£¥§©©ª¤£¥§©©§¥¤

E˙˜„ˆ ÔrÓÏ ‰Nr.E˙M„˜ ÔrÓÏ ‰Nr .EÈÓÁ¯ ÔrÓI ‰Nr £¥§©©¦§¨¤£¥§©©§ª¨¤£¥§©©©£¤ÌÈa¯‰.E˙ÈÎL ÔrÓI ‰Nr .E˙l‰z ÔrÓI ‰Nr .‰Nr ¨©¦£¥§©©§¦¨¤£¥§©©§¦¨¤£¥

L EÈ·‰B‡ ÔrÓI¯Ùr ÈÎB.·˜rÈ ˜ÁˆÈ ̉¯·‡ ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¤ç§¥¨¨£¥§©©©§¨¨¦§¨§©£ŸÔ¯‰‡Â ‰LÓ ÔrÓÏ ‰Nr.‰ÓÏLe „Âc ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©Ÿ¤§©£Ÿ£¥§©©¨¦§ŸŸ£¥§©©

¯ÈEL„˜ ¯Èr ÌÏLe.Ó ÔBiˆ ÔrÓÏ ‰Nr E„B·k ÔkL.‰Nr §è¨©¦¦¨§¤£¥§©©¦¦é§©§¤£¥EÏÎȉ ˙BÓÓL ÔrÓÏ.EÁaÊÓ ˙eÒȯ‰ ÔrÓÏ ‰Nr .‰Nr §©©¦§¥¨¤£¥§©©£¦¦§§¤£¥

EL„˜ ÌL Ïr ÌÈ‚e¯‰ ÔrÓI.E„eÁÈ Ïr ÌÈÁe·Ë ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¦©¥¨§¤£¥§©©§¦©¦¤EÓL Lec˜ Ïr ÌÈn·e L‡· ȇa ÔrÓÏ ‰Nr.ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨¥¨¥©©¦©¦§¤£¥§©©

BÈe‡ËÁ ‡lL ÌÈ„L Ș.b ÔrÓÏ ‰Nr eÚLÙ ‡lL ·IÁ ÈÏeÓ. §ë¥¨©¦¤Ÿ¨§£¥§©©§ì¥¨¨¤Ÿ¨§

‡"Â˙:Â Ë ‡¯ÊÚ (‡:ÊÈ Ë ‰ÈÓÁ (·:Î ‰ÈÓ¯È (‚:ÂÎ Ë Ìȯ·„ („:(ÈÂÈ˘·) Ë Ë Ï‡È„ (‰: „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Â:Ê „È ‰ÈÓ¯È (Ê:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (Á:„Î .ÊË Ì˘ χȄ Ù"Ú (ËÌÈω˙ (È

:Á ÂÎ:ÊË · χÂÈ Ù"Ú (Î:Ë ÁÎ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ï ˙‚‰‰ :„ÈÓ˙ ¯Ó‡ ,˙ÂÁÈÏÒ· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î È·¯‰ (1C˙ȯa .CzÈÓ‡ ÔÚÓÏ, ÌÏÂη ÔÎÂ. ¬ƒ»¿ƒ»

‰˘Ú

Page 18: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 17Ë

z ÔrÓÏ ‰NrÔa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ.‡Ï ̇ ErÓÏ ‰Nr £¥§©©¦à¤¥©¨£¥§©©§¦ŸerÓÏ.:erÈLB‰Â ErÓÏ ‰Nr §©£¥£¥§©©§§¦¥

Óp Eper ‰Â‰È.er eȉχ er .‡ er er eÈ·.er £á¥1§Ÿ£¥£¥¡Ÿ¥£¥£¥â¦£¥£¥aer e‡¯B.b er er eχB.er eL¯Bc er .er 㧥£¥£¥ä£¥£¥£¥§¥£¥£¥‰:er ÔÓ‡p‰ χ 奩¤¡¨£¥

EppÓer „ÈÒÁ ˜È˙Â.Ê er er ¯LÈ C.Á er :er Ìi˜Â È £¥¨¦§¨¦£¥£¥©æ§¨¨£¥£¥©ç§©¨£¥

EppÓËer ·ÈËÓe ·B.È er er ¯ˆÈ r„B.k er ÌÈÒrk L·B £¥è¥¦£¥£¥é¥©¤¤£¥£¥ë¥§¨¦er.Ï er er ˙B˜„ˆ L·B.Ó er ÌÈÎIn‰ ÈÎÏÓ CI £¥£¥ì¥§¨£¥£¥¤î¤©§¥©§¨¦

:er£¥

EppÓ ‡¯Ber ·bN.er ÏÁBÓe ÁÏBÒ er .Ú er ˙ra ‰B £¥ð¨§¦ñ§¨£¥£¥¥©¥£¥£¥ò¤§¥er ‰¯ˆ.t er er ÏÈvÓe ‰„B.ˆ er :er ¯LÈ ˜Èc ¨¨£¥£¥ò¤©¦£¥£¥©ô¦§¨¨£¥

EppÓ˜er Âȇ¯B˜Ï ·B¯.˜ er er ÒBÚÎÏ ‰L.¯ er C £¥ö§§¨£¥£¥÷¤¦§£¥£¥©÷er ˙Bv¯I.¯ er :er ÔepÁ ÌeÁ §©£¥£¥©ø§©£¥

EppÓLer ÌÈBÈ·‡-χ rÓB.er ÌÈÓÈÓz CÓBz er .er £¥ù¥©¤¤§¦£¥£¥¥§¦¦£¥£¥‡er eÈ˙B·‡ ȉÏ.‡ er er ̉¯·‡ ȉÏ.t er „Á ¡úŸ¥£¥£¥£¥¡àŸ¥©§¨¨£¥£¥©á©

er ˜ÁˆÈ.‡ er er ·˜rÈ ¯È·.er ÌÈË·M‰ ˙¯Êr er . ¦§¨£¥£¥£â¦©£Ÿ£¥£¥¤§©©§¨¦£¥er ˙B‰n‡ ·bNÓ er.Ú er er ÔBˆ¯ ˙ra ‰B.‡ er È· £¥¦§©¦¨£¥£¥ã¤§¥¨£¥£¥£ä¦er ÌÈÓB˙È.c er :er ˙BÓχ Ôi §¦£¥£¥©ä©©§¨£¥

n ierÈ ‡e‰ ‰i¯Bn‰ ¯‰a eÈ·‡ ̉¯·‡Ï ‰rL.‰rL ÈÓ ¦å¤¨¨§©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¥¦¤¨¨erÈ ‡e‰ ÁaÊn‰ Èab-Ir „˜rpLk Ba ˜ÁˆÈI.Ó ‰rL È §¦§¨§§¤¤¡©©©¥©¦§¥©©£¥¦æ¤¨¨

erÈ ‡e‰ I‡ ˙È·a ·˜rÈÏ.ÌȯeÒ‡‰ ˙È·a ÛÒBÈÏ ‰rL ÈÓ §©£Ÿ§¥¥©£¥¦¤¨¨§¥§¥¨£¦erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ÛeÒ-ÌÈ-Ir eÈ˙B·‡Ï ‰rL È. ©£¥¦å¤¨¨©£¥©©©£¥

‡"Â˙:È·Ï ‰"„ È"˘¯ ‡ ,ÊÈ ˙Âί· ‰‡¯Â .· ,‚Ï ˙·˘ (‡·:(ÈÂÈ˘·) ÊÏ ÁÈ ‡-ÌÈÎÏÓ (‰ÈÚ˘È (‚:ÊË ‚Ò:‡ ‚Ó Ì˘ Ù"Ú („:„ ÊÓ Ì˘ (‰:Ë Ê Ìȯ·„ (Â: Á ·Âȇ Ù"Ú (ÊÊΠ χȄ (Á

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) ÁÒ ËȘ ÌÈω˙ (Ë:„È ‚˜ Ì˘ Ù"Ú (È:‡ ,Ê ˙Âί· ‰‡¯ (ÎÙ"Ú (Ï:ÊÈ Ë ‰ÈÚ˘È:‡ ,‚ ˙·‡ (Ó:‡Î Ì˘ Ìȯ·„ Ù"Ú (:‰ ‚Ï ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (ÒÈÓÏ˘Â¯È (Ú

:‚ ,„ ˙Âί·:„ ·Ï Ìȯ·„ (Ù:ÁÈ ‰Ó˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (ˆ:‡È ,‰ ˙·‡ Ù"Ú (˜„Ï ˙ÂÓ˘ (¯:Â:„Ï ËÒ ÌÈω˙ (˘:Ê ÂÎ Ìȯ·„ (˙:„Î ÂÎ ˙È˘‡¯· (‡:·Ó ‡Ï Ì˘ Ù"Ú (·ËÓ Ì˘ (‚

:„Î:Á ËÓ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú („: ÁÒ ÌÈω˙ (‰:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ Ù"Ú (Â:‡È ,· ‰·¯ Ìȯ·„ (Ê ˙‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡· (1ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó

.(ÁÎ 'ÓÚ

ÈÓ

Page 19: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 18

ÓerÈ ‡e‰ ·¯BÁa ‰LÓÏ ‰rL È.‰zÁna Ô¯‰‡Ï ‰rL ÈÓ ¦à¤¨¨§Ÿ¤§¥©£¥¦¤¨¨§©£Ÿ©©§¨erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ‰„r‰ CBzÓ BÓe˜a ÒÁÈÙÏ ‰rL È. ©£¥¦á¤¨¨§¦§¨§¦¨¥¨©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ÏbÏba rLB‰ÈÏ ‰rL È.Ó Ï‡eÓLÏ ‰rL È ¦â¤¨¨¦ª©©¦§¨©£¥¦â¤¨¨¦§¥erÈ ‡e‰ ‰tˆna.Ó ‡e‰ ÌÏLe¯Èa B· ‰ÓÏLe „Â„Ï ‰rL È ©¦§¨©£¥¦â¤¨¨§¨¦§ŸŸ§¦¨¨¦

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ ÏÓ¯k‰ ¯‰a e‰iÏ‡Ï ‰rL È.Ó ‰rL È ©£¥¦â¤¨¨§¥¦¨§©©©§¤©£¥¦ã¤¨¨erÈ ‡e‰ BÁȯÈa ÚLÈχI.Ó ‡e‰ ‰‚c‰ ÈrÓa ‰BÈÏ ‰rL È ¤¡¦¨¦¦©£¥¦â¤¨¨§¨¦§¥©¨¨

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ BÈÏÁa ‰„e‰È CÏÓ e‰i˜ÊÁÏ ‰rL È.Ó È ©£¥¦ä¤¨¨§¦§¦¨¤¤§¨§¨§©£¥¦åerÈ ‡e‰ L‡‰ ÔL·k CB˙a ‰È¯Êr I‡LÈÓ ‰ÈÁÏ ‰rL. ¤¨¨©£©§¨¦¨¥©£©§¨§¦§¨¨¥©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ˙Bȯ‡ ·B‚a χi„I ‰rL È.ÈÎc¯ÓÏ ‰rL ÈÓ ¦æ¤¨¨§¨¦¥§£¨©£¥¦¤¨¨§¨§§©erÈ ‡e‰ ‰¯Èa‰ ÔLeLa ¯zÒ‡Â.‰ÏBba ‡¯ÊrÏ ‰rL ÈÓ §¤§¥§©©¦¨©£¥¦¤¨¨§¤§¨©¨

erÈ ‡e‰.ÌÈÓÈÓz‰Â ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÌȘÈcv‰-ÏÎÏ ‰rL ÈÓ ©£¥¦¤¨¨§¨©©¦¦§©£¦¦§©§¦¦:erÈ ‡e‰ ÌȯLȉ§©§¨¦©£¥

e xn`IÌ„‡-„È·e ÂÓÁ¯ ÌÈa¯-Èk ‰Â‰È-„È· ‡p-‰Ït „‡Ó ÈÏ-¯ˆ „b-χ „Âc ©çŸ¤¨¦¤¨©¦§Ÿ¦§¨¨§©§Ÿ¦©¦©£¨§©¨¨:‰Ït‡-χ©¤Ÿ¨

(̉ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÙ Ôȇ)

x mEgÓ ‰Â‰È .EÈÙÏ È˙‡ËÁ ÔepÁÂÏa˜Â ÈÏr ÌÁ¯ ÌÈÓÁ¯ ‡Ï ©è§©¨¨¦§¨¤§Ÿé¥©£¦©¥¨©§©¥È :ÈeÁzÈpÁ :ȯqÈ˙ E˙ÓÁa-I‡Â ÈÁÈÎB˙ Et‡a-I‡ ‰Â‰ ©£¨§ëŸ©§©§¦¥¦§©©£¨§§©§¥¦¨¥¦

‰Ï‰· ÈLÙ :ÈÓˆr eω· Èk ‰Â‰È ȇٯ ȇ ÏÏÓ‡ Èk ‰Â‰È§Ÿ¦ª§©¨¦§¨¥¦§Ÿ¦¦§££¨¨§©§¦¦§£¨ÔrÓI ÈrÈLB‰ ÈLÙ ‰ˆlÁ ‰Â‰È ‰·eL :È˙Ó-„r ‰Â‰È ‰z‡Â „‡Ó§Ÿ§©¨§Ÿ©¨¨¨§Ÿ©§¨©§¦¦¥¦§©©,È˙Á‡a | Èzr‚È :Cl-‰„BÈ ÈÓ IB‡La E¯ÎÊ ˙Âna Ôȇ Èk :EcÒÁ©§¤¦¥©¨¤¦§¤¦§¦¤¨¨©§¦§©§¨¦ÈÈr ÒrkÓ ‰LLr :‰ÒÓ‡ ÈN¯r È˙rÓ„a È˙hÓ ‰ÏÈI-Ïη ‰ÁN‡©§¤§¨©§¨¦¨¦§¦§¨¦©§¦©§¤¨§¨¦©©¥¦:ÈÈÎa ÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL-Èk Ô‡ ÈÏrt-Ïk ÈpnÓ e¯eÒ :ȯ¯Bˆ-ÏÎa ‰˜˙r§¨§¨§¨¦¤¦¨Ÿ£¥¨¤¦¨©§Ÿ¦§¦È·È‡-Ïk „‡Ó eωaÈ | eL·È :ÁwÈ È˙lÙz ‰Â‰È È˙pÁz ‰Â‰È ÚÓL©§Ÿ§¦¨¦§Ÿ§¦¨¦¦¨¥Ÿ§¦¨£§Ÿ¨Ÿ§¨

:Ú‚¯ eL·È e·LȪ¥Ÿ¨© ignÓ ,ÈqÓe„k ‡¯a .‡ÓÏr ÈiÁÏ ÏB‡L ÔÓ ˜ÈqÓ .‰iÁÓe ˙ÈÓ ©¥©¥¥ì¦§©¤©¦¦§§©¥¨§¨§¨©

„ȯӄ ‡c·r :dÈ·‡ÎÏ Èq‡ ÒÈÁ„ ȉe·‡ .dÈ˜Ï È‰e·‡ ÈËÁ¥£¦©§¥£¦§¨¦©¥¦§¥¥©§¨§¨¦a :dȯÏB˜ ¯Èa˙ ·È‡z dÈ¯Ó .¯ÏB˜a ˜ÈÙÔÈËÁ ԇ C¯Îea C¯ ¨¦§¨¨¥¨¦§©¦¨¥§î¨§¨£¨§¨¦¨

‡‰ .Cn˜ Ô„B¯Óe Ô‡ Cc·r .Ôȯ¯Ó ÔÈ„È‚a ÔÈL٠ȯ ‡‰ .Cn ©¨¨¨¥©§¦§¦¦§¨¦©§¨£¨§¨¨©¨¨

‡"Â˙:ËÈ Ë Ìȯ·„ ‰‡¯ (‡:· ,·Ù Ôȯ„‰Ò ‰‡¯ (·:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ Ù"Ú (‚· ·-ÌÈÎÏÓ („:·Î-‡Î:È-· Î Ì˘ (‰:ÊÎ-ÂÎ ‚ χȄ ‰‡¯ (Â:‰Î-ÊÈ Â Ì˘ (Ê:„È „Î ·-χÂÓ˘ (Á

: „Ï ˙ÂÓ˘ (Ë:‰ ,‡ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (È:‡È-·  ÌÈω˙ (Î: · ‡-χÂÓ˘ (ÏÌ‚¯˙ (Ó:·Î „ ˙ÂÓ˘ Ù"‰Ú Ô˙ÂÈ

‡˙Ê··

Page 20: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 19È

.ÔÈLÈÙc CÓÁ¯a CpÓ eËÓa .‡˙eȘÏÓa ‡‰ .‡È·La ‡‰ .‡˙Ê·a§¦§¨¨§¦§¨¨§©§¦¨§¨¦¨§©£¨¦§¦¦:‡È·Ma ‡¯ÈÓb ȉ ‡Ïc „r .ÔÏr ÛB˜˙c ÔÈ·‡ÎÏ Èq‡©¥¦§¥¦¦§£¨©§¨¤¡¥§¦¨©¦§¨

iqipkna ÈÙÏ .eÈÓÁ¯ eÒÈΉ .ÌÈÓÁ¯ÈrÈÓLÓ :ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ©§¦¥©£¦©§¦©£¥¦§¥©à©¨©£¦©§¦¥L ÈÙI .e˙lÙz eÚÈÓL‰ .‰lÙzÈrÈÓLÓ :‰lÙz rÓB §¦¨©§¦§¦¨¥¦§¥á¥©§¦¨©§¦¥

L ÈÙÏ .e˙˜rˆ eÚÈÓL‰ .‰˜rˆeÒÈΉ .‰rÓ„ ÈÒÈÎÓ :‰˜rˆ rÓB §¨¨©§¦©£¨¥¦§¥â¥©§¨¨©§¦¥¦§¨©§¦‰pÁz ea¯‰Â eÏczL‰ :˙BÚÓ„a ‰v¯˙Ó CIÓ ÈÙÏ eÈ˙BÚÓ„¦§¥¦§¥¤¤¦§©¤¦§¨¦§©§§©§§¦¨

¯ χ CÏÓ ÈÙÏ .‰Lw·eÂÈÙÏ eÚÈÓL‰ .ÂÈÙI e¯Èkʉ :‡OÂ Ì ©¨¨¦§¥¤¤¥ã§¦¨©§¦§¨¨©§¦§¨¨zL ÏL ÌÈ·BË ÌÈNrÓe ‰¯B ¯BkÊÈ .¯Ùr ÈÎB‰iÁÈ Ì˙·‰‡ 䨩£¦¦¤å§¥¨¨¦§©£¨¨¦©¤

L „·‡˙ ‡HL Ìr¯Ê¯ Ô‡ˆ Èk .·˜rÈ ˙ȯ‡‰È‰ ÔÓ‡ ‰rB ©§¨¤Ÿ©§æ¥¦©£Ÿ¦Ÿç¤¤¡¨¨¨ÁIb χ¯NÈ .‰t¯ÓÏ „Á‡ ÈB.erLÈ È‰Ï‡ er ¯‰Ó .‰ÈLI ÏL §¤è§¨¦§¨¥é¤¨§ë¨§¦§¦¨©¥£¥¡Ÿ¥¦§¥

ÁÈLÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰rÈLB‰Â ˙BL˜ ˙B¯Êb-IkÓ e„Ùe§¥¦¨§¥¨§¦¨§©£¤¨©¦§¦©:Cnr C˜„ ¦§¨§©¨

oxnÔB‰lk .dÈe·LÏ ÔpÁ˙Ó„ .‡È·L ¯·k .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©¦§¨§¦§©¥¦§¥ª§.ÈeÁ˙·e ÈÓÁ¯a χ¯NÈ Cnr .ÔȘ¯t˙Ó ‡tÒÎa .‡È·L Èa§¥¦§¨§©§¨¦§¨§¦§©¨¦§¨¥§©£¥§©£¥

:CÓ„˜ ÔÓ Ì˜È¯ ¯c‰ ‡Ic ÔÈ˙eÚ·e ÔÈzI‡L ÔÏ ·‰©¨§¦§¦¨¦§¨¤§©¥¨¦¨¨¨

oxnÔ‡ ȘÈLr .dȯÓÏ ÔpÁ˙Óc ‡c·rk .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©§¨§¦§©¥§¨¥£¦¥£¨˙ÈI ‡ÏÈÁ .ÔÈLÈÙ„ ÔÈ˙˜rÓ ÔÈLÙ ÔÈ¯È¯Ó .ÔȯL ‡ÎBLÁ·e©£¨¨¦¨§¦¦©§¦¥©§¦¦§¦¦¥¨¥

:‡˙‰·‡ Ìr z¯Ê‚c ‡Ói˜ IÈ„a „È·r .Ô¯Ó CÈev¯Ï Ôa§©¨¨¨£¦§¦©¨¨¦§©§¨¦©§¨¨¨

W xnFL ¯BÓL ,χ¯NÈ,χ¯NÈ „·‡È χ ,χ¯NÈ ˙ȯ‡ 쥦§¨¥§§î¥¦¦§¨¥§©Ÿ©¦§¨¥L ÌȯÓB‡‰:χ¯NÈ ÚÓ ¨§¦§ð©¦§¨¥

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,„Á‡ ÈB,„Á‡ ÈBb „·‡È χ ,„Á‡-Ì ¥é¤¨§§¥¦©ñ¤¨§©Ÿ©¤¨‰È ,EÓL ÌÈ„ÁÈÓ‰:„Á‡ | ‰Â‰È ,eȉχ ‰Â ©§©£¦¦§§ðŸ¡Ÿ¥§Ÿ¤¨

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,LB„˜ ÈBÈBb „·‡È χ ,LB„˜ Ì ¥ò¨§§¥¦©ô¨§©Ÿ©:LB„˜Ï ˙BM„˜ LÏLa ÌÈLlLÓ‰ ,LB„˜©§©§¦§¨Ÿ§ª§¨

dSxzn,Èr ¯B„Ï Òit˙‰Â ‰v¯˙‰ ,ÌÈeÁ˙a Òit˙Óe ,ÌÈÓÁ¯a ¦§©¤§©£¦¦§©¥§©£¦¦§©¤§¦§©¥§¨¦:¯ÊBÚ Ôȇ Èk¦¥¥

‡"Â˙:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (‡:· ,ÁÎ ˙Âί· (·:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ (‚:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È („˙·‡ Ù"Ú (‰:Ë ,Â:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (Â:Ê ‰ ‰ÎÈÓ (Ê:‚È ,Ê ‰·¯ ¯˙Ò‡ (Á:Ë „Î ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Ë

:‚Î Ê ·-χÂÓ˘ (È:Ì˘ ‰ÈÓ¯È (Î:„ ‡Î˜ ÌÈω˙ (Ï: ‡Ï ‰ÈÓ¯È (Ó:„  Ìȯ·„ (Á ‚ ¯˙Ò‡ (Ò:: ËÈ ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Ú:Â Ê Ìȯ·„ (Ù

ÂÈ·‡

Page 21: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

Ô¢‡¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 20

` Epia‡ :‰z‡ eÈ·‡ ekÏÓ:‰z‡ ‡l‡ CÏÓ eÏ Ôȇ ekÏÓ eÈ· ঩§¥¨¦¨¨á¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨‡ea Ôȇ Èk er epÁ ekÏÓ eÈ·‡ :eÈÏr ÌÁ¯ ekÏÓ eÈ· ঩§¥©¥¨¥¨¦©§¥¨¥©£¥¦¥¨

:erÈLB‰Â ÏB„b‰ EÓL ÔrÓÏ „ÒÁ ‰˜„ˆ enr ‰Nr ÌÈNrÓ©£¦£¥¦¨§¨¨¨¤¤§©©¦§©¨§¦¥

eEpgp` Ê :eÈÈr EÈÏr Èk ,‰Nrp-‰Ó Ú„ ‡ÏEÈÓÁ¯ ¯Î ©â£©§Ÿ¥©©©£¤¦¨¤¥¥§ãŸ©£¤È :‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È‰Â‰È EcÒÁ-ȉ §Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨§ä¦©§§§Ÿ

‡ :CÏ eIÁÈ ¯L‡k ,eÈÏr,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr eI-¯kÊz-Ï ¨¥©£¤¦©§¨©å¦§¨¨£Ÿ¦¦Á :„‡Ó eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó,epÁ ‰Â‰È ep ©¥§©§©£¤¦©§Ÿæ¥§Ÿ¨¥

a :Êe· er·N ·¯-Èk:¯BkÊ˙ ‰„˜r Ê‚¯a :¯BkÊz ÌÁ¯ Ê‚¯ ¦©¨©§§çŸ¤©¥¦§§Ÿ¤£¥¨¦§È :¯BkÊ˙ ‰·‰‡ Ê‚¯a :¯BkÊz ˙BÓÈÓz Ê‚¯a,‰rÈLB‰ ‰Â‰ §Ÿ¤§¦¦§§Ÿ¤©£¨¦§§èŸ¦¨

k :e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰¯Ùr-Èk ¯eÎÊ ,e¯ˆÈ Ú„È ‡e‰-È ©¤¤©£¥§¨§¥¦é¨©¦§¥¨¦¨¨Êr :eÁ‡eIÈv‰Â ,EÓL-„B·k ¯·c-Ïr erLÈ È‰G‡ | e¯ £¨§¨§ë¥¡¥¦§¥©§©§§¤§©¦¥

:EÓL ÔrÓÏ eÈ˙‡hÁ-Ïr ¯tΧ©¥©©Ÿ¥§©©§¤i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦

.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

lAwzYÈc ÔB‰e·‡ Ì„˜ ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÔB‰˙eÚ·e ÔB‰˙Bψ ¦§©¥§§¨§§¨¥¦§¨¥¢¨£¦Â ,‡iÓL·ÌÈiÁ ‡iÓL ÔÓ ‡a¯ ‡ÓÏL ‡‰È :ÔÓ‡ e¯Ó‡ ¦§©¨§2¦§¨¥§¥§¨¨©¨¦§©¨§©¦

Ú :ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌÈ·BËN,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰ ¦¨¥§©¨¦§¨¥§¦§¨¥ìŸ¤3¨¦§¨ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,χ¯NÈ-Ïk Ir eÈÏr ÌBÏL ‰NrÈ ‡e‰: ©£¤¨¨¥§©¨¦§¨¥§¦§¨¥4

‡"Â˙:‡ , ˙ÈÚ˙ Û"ȯ (‡:· ,‰Î ˙ÈÚ˙ (·:·È Î ·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‚: ‰Î ÌÈω˙ („Ì˘ (‰:·Î ‚Ï:Á ËÚ Ì˘ (Â:‚ ‚Θ Ì˘ (Ê:· ‚ ˜Â˜·Á (Á:È Î ÌÈω˙ (Ë:„È ‚˜ Ì˘ (ÈÌ˘ (Î:Ë ËÚ:· ‰Î ·Âȇ (Ï

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· (2ÔÓ‡ ¯ӇÂ.(Ì˘) ˙ˆ˜Ó· ˘‡¯‰ ˙ί‰ Z Ï·˜˙˙ Ï˘ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘‡¯‰ ˙ί‰Â ˙ÈÈˉ (3ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ :˘È„˜ Ï˘ ‰˘ÂÚ.ÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈÓÈÏ Z

ÌÂÏ˘ .ÏÏÙ˙Ó‰ Ï‡Ó˘Ï Z ÂÈÓ¯ӷ ¢‡¯ Û˜ÂÊ ,ÚˆÓ‡· Z. ‡Â‰ ÔÓ‡ .ÚˆÓ‡· Z.(È·¯‰ È‚‰Ó)

˙¯È˘· ÌÈÓÈÈÒÓ ,Ï·˜˙˙ ˘È„˜ ¯Á‡Ï ,È·¯‰ Ï˘ 'ÔÈÓ'· ˙ÂÁÈÏÒ ˙¯ÈÓ‡· (4ÈÚ„ ‡ÓÁ¯‡ÈÚ ÈÈÚÏ."

ȯ˘‡

Page 22: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 21‡È

` ixW:‰Ïq EeÏÏ‰È „BÚ ,E˙È· È·LBÈ ©à§¥§¥¥¤§©§¤¨‡Ìr‰ ȯL‡ ,BJ ‰ÎkL Ìr‰ ȯL ©á§¥¨¨¤¨¨©§¥¨¨

z :ÂȉG‡ ‰Â‰ÈLEÓÓB¯‡ ,„Â„Ï ‰J‰ ¤§Ÿ¡¨§â¦¨§¨¦£¦§:„r ÌIBÚÏ EÓL ‰Î¯·‡Â ,CÏn‰ ȉBI‡¡©©¤¤©£¨§¨¦§§¨¨¤ÌÏBÚÏ EÓL ‰Iω‡Â ,jί·‡ ÌBÈ-IÎa§¨£¨§¤¨©£©§¨¦§§¨Ôȇ B˙l„‚I ,„‡Ó IJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„b :„r¤¨§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦§ª¨¥EÈ˙¯e·‚e ,EÈNrÓ ÁaLÈ ¯B„I ¯Bc :¯˜Á¥¤§§©©©£¤§Ÿ¤EÈ˙‡Ï٠ȯ·„ ,E„B‰ „B·k ¯„‰ :e„ÈbÈ©¦£©§¤§¦§¥¦§§Ÿ¤E˙J„‚e ,e¯Ó‡È EÈ˙‡¯B ÊeÊr :‰ÁÈN‡¦¨¤¡§Ÿ¤Ÿ¥§ª¨§E˙˜„ˆÂ ,eÚÈaÈ E·eË-·¯ ¯ÎÊ :‰p¯tÒ‡£©§¤¨¤¤©§©¦§¦§¨§-I„‚e ÌÈt‡ C¯‡ ,‰Â‰È ÌeÁ¯Â ÔepÁ :ep¯È§©¥©§©§Ÿ¤¤©©¦§¨-Ïk-Ïr ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkI ‰Â‰È-·BË :„ÒÁ¤§Ÿ©Ÿ§©£¨©¨EÈ„ÈÒÁ ,EÈNrÓ-Ïk ‰Â‰È Ee„BÈ :ÂÈNrÓ©£¨§Ÿ¨©£¤©£¦¤E˙¯e·‚e ,e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k :‰Îeί·È§¨§¨§©§§Ÿ¥§¨§,ÂÈ˙¯e·b Ì„‡‰ È·Ï | rÈ„B‰Ï :e¯a„ȧ©¥§¦©¦§¥¨¨¨§Ÿ¨˙eÎÏÓ ,E˙eÎIÓ :B˙eÎÏÓ ¯„‰ „B·Îe§£©©§©§§©§:¯„ ¯Bc-IÎa EzÏLÓÓe ,ÌÈÓÏÚ-IkŸ¨¦¤§©§§§¨¨Ÿ-ÏÎI Û˜BÊ ,ÌÈÏÙp‰-IÎI ‰Â‰È CÓBÒ¥§Ÿ§¨©Ÿ§¦§¥§¨‰z‡Â ,e¯aNÈ EÈI‡ ÏÎ-ÈÈr :ÌÈÙeÙk‰©§¦¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨,E„È-˙‡ Á˙Bt :Bzra ÌÏ·-˙‡ ̉I-Ô˙B¥¨¤¤¨§¨§¦¥©¤¨¤

‡"Â˙:‰ „Ù ÌÈω˙ (‡:ÂË „Ó˜ Ì˘ (·:ÍÏȇ ‡ ‰Ó˜ Ì˘ (‚

ÚÈ·˘ÓÂ

Page 23: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 22

-ÏÎa ‰Â‰È ˜Ècˆ :ÔBˆ¯ ÈÁ-ÏÎÏ rÈaNÓe©§¦©§¨©¨©¦§Ÿ§¨-ÏÎI ‰Â‰È ·B¯˜ :ÂÈNrÓ-ÏÎa „ÈÒÁ ,ÂÈίc§¨¨§¨¦§¨©£¨¨§Ÿ§¨-ÔBˆ¯ :˙Ó‡· e‰‡¯˜È ¯L‡ ÏÎI ,Âȇ¯Ÿ§¨§Ÿ£¤¦§¨ª¤¡¤§:ÌrÈLBÈ ÚÓLÈ Ì˙rÂL-˙‡Â ,‰NrÈ Âȇ¯È§¥¨©£¤§¤©§¨¨¦§©§¦¥-Ïk ˙‡Â ,ÂÈ·‰‡-Ik-˙‡ ‰Â‰È ¯ÓBL¥§Ÿ¤¨Ÿ£¨§¥¨,Èt ¯a„È ‰Â‰È ˙l‰z :„ÈÓLÈ ÌÈrL¯‰§¨¦©§¦§¦©§Ÿ§©¤¦:„r ÌIBÚÏ BL„˜ ÌL ¯Na-Ik C¯·È¦¨¥¨¨¨¥¨§§¨¨¤

Â:dÈeIω ÌIBÚ-„r ‰zrÓ ,dÈ C¯· | eÁ‡©à£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨:˘È„˜ ȈÁ ı"˘Ï

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

l LÓ :ÌÈt‰ ˙La eÏ ,‰˜„v‰ È„‡ÔB‡˙p-‰ §á£Ÿ¨©§¨¨§¨Ÿ¤©¨¦©â¦§¥Óe :˜cˈp-‰Óe ¯a„p-‰Ó ¯Ó‡p-‰‰NtÁ ©ãŸ©©§©¥©¦§©¨©ä§§¨

È Èk ,EÈχ ‰·eL ‰¯˜Á eÈί„‰ËeLÙ EÈÓ §¨¥§©§Ÿ¨§¨¨¥¤¦§å¦§§¨,EÈÙÏ e‡a ÌÈNrÓ·-‡Ï „ÒÁ·-‡Ï :ÌÈ·L Ïa˜I§©¥¨¦Ÿ§¤¤§Ÿ§©£¦¨§¨¤

¯ e˜Ù„ EÈ˙Ïc :EÈ˙I„ e˜Ùc ÌÈL¯Îe ÌÈl„kÌeÁ §©¦§¨¦¨©§§¨¤§¨¤¨©§©æekÏÓ EÈÙJÓ :EÈÙlÓ Ì˜È¯ e·ÈLz-χ ‡ ,ÔepÁ§©¨©§¦¥¥¨¦§¨¤¦§¨¤©§¥

L ‰z‡ Èk ,e·ÈLz χ ̘ȯ:‰JÙz rÓB ¥¨©§¦¥¦©¨ç¥©§¦¨ ‡"Â˙:ÁÈ Â˘ ÌÈω˙ (‡:Ê Ë Ï‡È„ (·:ËÏ ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (‚:ÊË „Ó ˙È˘‡¯· Ù"Ú („‰Îȇ (‰

:(ÈÂÈ˘·) Ó Ì˘:(ÈÂÈ˘·) ÂË ÁÏ˘· ‡ÓÂÁ˙ (Â: „Ï ˙ÂÓ˘ (Ê:· ,ÁÎ ˙Âί· (Á ˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ)

(¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) . Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘

.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÚÓ¢

Page 24: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 23·È

W ÓnFÈ :e‡·È ¯Na-Ïk EÈ„r ,‰lÙz˙ÂÁzL‰Ï ¯Na-ÏÎ ‡B· ३§¦¨¨¤¨¨¨¨Ÿá¨¨¨§¦§©£ŸÈ :‰Â‰È EÈÙI:EÓLI e„aÎÈ ,È„‡ EÈÙÏ eÂÁzLÈ | e‡B· §¨¤§Ÿâ§¦§©£§¨¤£Ÿ¨¦©§¦§¤

aa :eNÚ ‰Â‰È-ÈÙÏ ‰Î¯· ,‰r¯Î ‰ÂÁzL e‡| ÂȯrL e‡ 㟦§©£¤§¦§¨¨¦§§¨¦§¥§ŸŸ¥äŸ§¨¨‰ :BÓL eίa BÏ-e„B‰ ,‰l‰˙a ÂÈ˙¯ˆÁ ‰„B˙a‰Â‰È-˙‡ eίa | ‰p §¨£¥Ÿ¨¦§¦¨¨§§¦å¥¨§¤§Ÿ

,L„˜ Ì΄È-e‡N :˙BÏÈla ‰Â‰È-˙È·a ÌÈ„ÓÚ‰ ,‰Â‰È È„·r-Ïk©§¥§Ÿ¨Ÿ§¦§¥§Ÿ©¥§§¥¤Ÿ¤· :‰Â‰È-˙‡ eί·e¯ :ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï ‰ÂÁzL ,ÂÈ˙BkLÓÏ ‰‡BeÓÓB ¨§¤§Ÿ¨æ¨§¦§§¨¦§©£¤©£Ÿ©§¨ç§

¯ :‡e‰ LB„˜ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eȉχ ‰Â‰Èeȉχ ‰Â‰È eÓÓB §Ÿ¡Ÿ¥§¦§©£©£Ÿ©§¨¨è§§Ÿ¡Ÿ¥‰ :eȉχ ‰Â‰È LB„˜-Èk ,BL„˜ ¯‰Ï eÂÁzL‰Â‰Â‰ÈÏ eÂÁzL §¦§©£§©¨§¦¨§Ÿ¡Ÿ¥¦é§©£©Ÿ

 :ı¯‡‰-Ïk ÂÈtÓ eIÈÁ ,L„˜-˙¯„‰a‡B· EcÒÁ ·¯a eÁ‡ §©§©Ÿ¤¦¦¨¨¨¨¨¤©ë£©§§Ÿ©§§¨ :E˙‡¯Èa EL„˜-ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ,E˙È·ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ¥¤¦§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤¦ì§©£¤¤¥©

-Ïk-Ïr zÏc‚‰-Èk ,EzÓ‡-Ir EcÒÁ-Ïr EÓL-˙‡ ‰„B EL„˜§§§¤¤§¤©©§§§©£¦¤¦¦§©§¨©¨È :E˙¯Ó‡ EÓLE˙eӇ ,dÈ | ÔÈÒÁ EBÓÎ-ÈÓ ˙B‡·ˆ ȉχ | ‰Â‰ ¦§¦§¨¤§îŸ¡Ÿ¥§¨¦¨£¦¨¤¡¨§

k :EÈ˙B·È·Ò·a ‰Â‰ÈÏ ‰Ó„È ,‰Â‰ÈÏ C¯rÈ ˜ÁM· ÈÓ È:ÌÈI‡ È §¦¤¦ð¦©©©©£Ÿ©Ÿ¦§¤©Ÿ¦§¥¥¦kk :Ec·I Ìȉχ ‰z‡ ,˙B‡IÙ ‰NÚ ‰z‡ IB„‚-ÈÏB„‚-È ¦ñ¨©¨§Ÿ¥¦§¨©¨¡Ÿ¦§©¤¦ò¨

b :EzÓ‡ ÌȘÁL-„r ,EcÒÁ ÌÈÓL-ÏrÓ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„ ¥©¨©¦©§¤§©§¨¦£¦¤ô§Ÿ§ª¨§Ÿk :¯˜Á Ôȇ B˙l„‚χe‰ ‡¯B ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„‚ È §¦§ª¨¥¥¤¦ö¨§Ÿ§ª¨§Ÿ¨

k :Ìȉχ-Ïk-Ir‡ :Ìȉχ-Ïk-Ïr IB„b CÏÓe ,‰Â‰È ÏB„b χ ȯL ©¨¡Ÿ¦¦÷¥¨§Ÿ¤¤¨©¨¡Ÿ¦£ø¤Ó :E˙¯e·‚ΠEÈNrÓÎ ‰NrÈ-¯L‡ ı¯‡·e ÌÈÓMa χ-ÈÓ‡G È ¦¥©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§Ÿ¤¦ù

Ì˙eÎÏÓ-Ïηe ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ-Ïη Èk ,‰˙‡È EÏ Èk ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È¦¨£¤¤©¦¦§¨¨¨¦§¨©§¥©¦§¨©§¨Ó :EBÓk ÔȇÓÏ :‰¯e·‚a EÓL ÏB„‚ ‰z‡ ÏB„b ,‰Â‰È EBÓk ÔȇE ¥¥¨¥ú¥¨§Ÿ¨©¨§¨¦§¦§¨§à

Ï :EÈÓÈ Ìe¯z E„È ÊÚz ,‰¯e·b-Ìr rB¯Ê‰z‡ ,‰ÏÈI EI-Û‡ ÌBÈ E §©¦§¨¨Ÿ¨§¨§¦¤§á©§¨§¨©¨‡ :LÓL ¯B‡Ó ˙BÈΉ:BÏ Ìȯ‰ ˙ÙrB˙ ,ı¯‡-ȯ˜ÁÓ B„Èa ¯L £¦¨¨¨¨¤£â¤§¨¤§§¥¨¤§£Ÿ¨¦

ÓÏ :B˙J‰z-Ïk rÈÓLÈ ,‰Â‰È ˙B¯e·b IlÓÈ È‰l„b‰ ‰Â‰È E ¦ã§©¥§§Ÿ©§¦©¨§¦¨§ä§Ÿ©§ª¨‰Â‰È EÏ ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ-Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â§©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ©¨©¦¨¨¤§§Ÿ

Ï :L‡¯Ï | ÏÎÏ ‡O˙n‰Â ,‰ÎIÓn‰Ï·z ,ı¯‡ EI-Û‡ ÌÈÓL E ©©§¨¨§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ§å¨©¦©§¨¤¥¥‡ :Ìz„ÒÈ ‰z‡ d‡ÏÓeÛ¯Á ıȘ ,ı¯‡ ˙BÏe·b-Ïk z·v‰ ‰z §Ÿ¨©¨§©§¨©æ¨¦©§¨¨§¨¤©¦¨Ÿ¤

‡ :Ìz¯ˆÈ ‰z‡:ÌÈiˆÏ ÌrÏ IÎ‡Ó epzz ,Ô˙ÈÂÏ ÈL‡¯ zˆv¯ ‰z ©¨§©§¨©ç¨¦©§¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¨§©§¦¦‡ :Ô˙ȇ ˙B¯‰ zL·B‰ ‰z‡ ,ÏÁ ÔÈrÓ zr˜· ‰z‡z¯¯BÙ ‰z ©¨¨©§¨©§¨¨¨©©¨©§¨©£¥¨©è¨©§¨

‡"Â˙:‚ ‰Ò ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚Î ÂÒ ‰ÈÚ˘È (·:Ë ÂÙ ÌÈω˙ (‚: ‰ˆ Ì˘ („:„ ˜ Ì˘ (‰:·-‡ „Ϙ Ì˘ (Â:Ê ·Ï˜ Ì˘ (Ê:‰ ˈ Ì˘ (Á:Ë Ì˘ (Ë:Ë Âˆ Ì˘ (ÈÁ ‰ Ì˘ (Î

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) · ÁϘ Ì˘ (Ï:Ë ËÙ Ì˘ (Ó:Ê Ì˘ (:È ÂÙ Ì˘ (ÒÚ:‰ Á˜ Ì˘ (:‚ ‰Ó˜ Ì˘ (Ù:„ ˆ Ì˘ (ˆ:‚ ‰ˆ Ì˘ (˜:„Î ‚ Ìȯ·„ (¯:Ê È ‰ÈÓ¯È (˘:Â Ì˘ (˙

:„È ËÙ ÌÈω˙ (‡:ÊË „Ú Ì˘ (·:„ ‰ˆ Ì˘ (‚:· ˜ Ì˘ („:‡È ËÎ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‰:·È ËÙ ÌÈω˙ (Â:ÊÈ „Ú Ì˘ (Ê:ÂË-„È Ì˘ (Á:‚È Ì˘ (Ë

êÊÚ·

Page 25: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 24

‡ :ÌÈn‰-Ïr ÌÈÈp˙ ÈL‡¯ z¯aL ,ÌÈ Efr·,Ìi‰ ˙e‡‚a ÏLBÓ ‰z §¨§¨¦©§¨¨¥©¦¦©©¨¦©à¨¥§¥©¨b :ÌÁaL˙ ‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNaeȉχ ¯Èra ,„‡Ó ÏJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„ §©¨©¨§©§¥á§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥

È :BL„˜-¯‰Ìȉχ‰ ‡e‰-‰z‡ ÌÈ·¯k‰ ·LÈ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰Â‰ ©¨§§âŸ¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©§ª¦©¨¨¡Ÿ¦‡ :Ec·Ï :ÂÈ·È·Ò-Ïk-Ïr ‡¯B ,‰a¯ ÌÈL„˜-„BÒa ı¯r Ïe„BÈ §©¤¥ã©£¨§§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨§ä

Ï :ÌÈL„˜ ω˜a E˙eÓ‡-Û‡ ,‰Â‰È E‡Ït ÌÈÓL,‰Â‰ÈÏ ‰p¯ eÎ ¨©¦¦§£§Ÿ©¡¨§¦§©§Ÿ¦§å§©§¨©Ÿˆ :BÏ rȯ ˙B¯ÓÊa ,‰„B˙a ÂÈÙ ‰Óc˜ :erLÈ ¯eˆÏ ‰rȯ˜„ ¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨¦§¦¨¦©¤æ¤

‡ :EÈÙ eÓc˜È ˙Ӈ „ÒÁ ,E‡Òk ÔBÎÓ ËtLÓe˜ÈzÓ ÂcÁÈ ¯L ¦§¨§¦§¤¤¤¤¡¤§©§¨¤£ç¤©§¨©§¦‡ :L‚¯a Cl‰ Ìȉχ ˙È·a ,„BÒ˙LaÈ ,e‰Nr ‡e‰Â Ìi‰ BÏ-¯L §¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤£è¤©¨§¨¨§©¤¤

‡ :e¯ˆÈ ÂÈ„ÈCÏ ‰ÓLp‰ :Lȇ-¯Na-Ïk Áe¯Â ,ÈÁ-Ïk LÙ B„Èa ¯L ¨¨¨¨£é¤§¨¤¤¨¨§©¨§©¦©§¨¨¨È ,ClL Ûeb‰Â CI ‰ÓLp‰ :CÏÓr Ïr ‰ÒeÁ ,CÏrt Ûeb‰Â‰Nr ‰Â‰ §©¨¢¨¨©£¨¨©§¨¨¨§©¤¨§ëŸ£¥

È EÓL Ïr e‡˙‡ :EÓL ÔrÓÏ„B·k ¯e·ra :EÓL ÔrÓÏ ‰Nr ‰Â‰ §©©§¤¨¨©¦§§ëŸ£¥§©©§¤©£§Èk ,EÓLÓÏ :EÓL ÌeÁ¯Â ÔepÁ-χ Èk eÂrÏ zÁÏÒ ,‰Â‰È EÓL-Ôr ¦§¦ì¥©§©§¤§©î©¦§§Ÿ§¨©§¨©£Ÿ¥¦

:‡e‰-· ©.eÈ‚L ezÏe‡ ·¯a Èk ,eÈ·‡ eÏ-ÁÏÒ§©¨¨¦¦§Ÿ¦©§¥¨¦

:eÈÂr ea¯ Èk ,ekÏÓ eI-ÏÁÓ§©¨©§¥¦©£Ÿ¥M iÌÈrL e‡ EÈ˙B˜„ˆ-Ïr .ÌÈÁeË· e‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr ¦ð©©£¤¨©¦¨§¦§©¦§¤¨¦§¨¦

CÏÓ ‡e‰ ‰z‡ :ÌÈtˆÓ e‡ E˙reLÈÏ ÌÈe˜Ó e‡ EÈ˙BÁÈÏÒϧ¦§¦¤¨§©¦§¦¨§¨§©¦©¨¤¤‡˙¯Bk .Âȇ¯È ˙‡hÁ ¯ÈÒÓe ,Bnr ˙BÂr ¯È·rÓ .Ì„wÓ ˙B˜„ˆ ·‰B ñ¥§¨¦¤¤©£¦£Ÿ©¥¦©Ÿ§¥¨¥

‡ :ÌÈB¯Á‡Ï ‰re·L Ìi˜Óe ,ÌÈBL‡¯I ˙ȯaÔra z„¯iL ‡e‰ ‰z §¦¨¦¦§©¥§¨¨©£¦©ò¨¤¨©§¨©£©-˙BÁ¯‡Â .Ec·r ‰LÓÏ E·eË Èί„ ˙ȇ¯‰Â ÈÈÒ ¯‰-Ïr E„B·k§¤©©¦©§¤§¥¨©§¥§§Ÿ¤©§¤§¨§

‡ ‰z‡ Èk Bzr„B‰Â .BÏ ˙Èlb EÈ„ÒÁÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ Ï £¨¤¦¦¨§©§¦©¨¥ô©§©¤¤©©¦ÔΠ:ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓa Blk ÌÏBÚ‰ ‚ȉÓe .·ÈˉI ‰a¯Óe „ÒÁ-·¯Â§©¤¤©§¤§¥¦©§¦¨¨ª§¦©¨©£¦§¥

 ,·e˙k‰Â‰È ÌL· È˙‡¯˜Â EÈt-Ïr È·eË-Ïk ¯È·r‡ ȇ ¯Ó‡i ¨©öŸ¤£¦©£¦¨¦©¨¤§¨¨¦§¥§Ÿ:ÌÁ¯‡ ¯L‡-˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔÁ‡ ¯L‡-˙‡ È˙pÁ ,EÈÙI§¨¤§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

l`‡·e ‰z‡ ÌÈt‡ C¯C¯„ ,˙‡¯˜ ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ¥¤ô¤©©¦©¨©÷©¨©£¦¦§¥¨§¤¤ÌBi‰ ¯kÊz ,EÈ„ÒÁ EÈÓÁ¯ ˙l„b :˙ȯB‰ ‰·eLz§¨¥¨§ª©©£¤©£¨¤¦§Ÿ©‰z‡ Èk ,ÌÈÓÁ¯a eÈI‡ ÔÙz :EÈ„È„È Ú¯ÊÏ ÌBÈ-Iηe§¨§¤©§¦¤¥¤¥¥§©£¦¦©¨,Ìc˜ EÈt ‰JÙ˙·e ÔeÁ˙a :ÌÈÓÁ¯‰ Ïra ‡e‰©©¨©£¦§©£¦§¦¨¨¤§©¥

‡"Â˙:È ËÙ ÌÈω˙ (‡:· ÁÓ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ ·-ÌÈÎÏÓ (‚:Á ËÙ ÌÈω˙ („Ì˘ (‰:Â:·-‡ ‰ˆ Ì˘ (Â:ÂË ËÙ Ì˘ (Ê:ÂË ‰ Ì˘ (Á:‰ ‰ˆ Ì˘ (Ë:È ·È ·Âȇ (ȉÈÓ¯È (Î

:Ê „È:(ÈÂÈ˘·) ‡Ï Ë ‰ÈÓÁ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ‡È ‰Î ÌÈω˙ (Ó:ÁÈ Ë Ï‡È„ Ù"Ú (Ù"Ú (Ò:Ê ‡È ÌÈω˙:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ (Ú:Â Ì˘ (Ù:ËÈ ‚Ï Ì˘ (ˆ:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (˜

˙ڄ‰Î

Page 26: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 25‚È

Ó :Ì„wÓ ÂrÏ zr„B‰kE˙¯B˙a BÓk ,·eL Et‡ ÔB¯Á §©§¨¤¨¨¦¤¤¥à£©§§§¨§·e :·e˙k ÌBÈk ,ÔBI˙ ‰ÒÁ EÈÙk Iˆ‰Â‰È „¯i ¨§á¥§¨¤¤¡¤§¦§¨§©â¥¤§Ÿ

z :Ôra ÌBÈk ,ÌL‡ ‰ÁÓ˙ ÚLt-Ir ¯·rBnr ·vÈ˙i ¤¨¨©ã£Ÿ©¤©§¦§¤¨¨§©â¦§©¥¦Â ÌBÈk ,¯Ó‡Ó epÓ ·ÈL˜˙ e˙rÂL ÔÈʇz :ÌL‡¯˜i ¨©£¦©§¨¥§©§¦¤©£¨§©â¦§¨

·:¯Ó‡ ÌL ,‰Â‰È ÌL §1¥§Ÿ§¨¤¡©:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ä©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §å¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦æ©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

` ca‡ :Ôȇ Ì„‡a ¯LÈ ı¯‡‰-ÔÓ „ÈÒÁ˜„ˆa EÓL· ‡¯B˜-ÔÈ ç©¨¦¦¨¨¤§¨¨¨¨¨¨¦¥è¥§¦§§¤¤‰ :Ca ˜ÈÊÁ‰I ¯¯BÚ˙ÓeqÙ-Èk „ÈÒÁ ¯Ó‚-Èk ‰Â‰È ‰rÈLB ¦§¥§©£¦¨é¦¨§Ÿ¦¨©¨¦¦©

k :Ì„‡ ÈaÓ ÌÈeÓ‡k :¯B‡-‰‡¯ E¯B‡a ÌÈiÁ ¯B˜Ó Enr-È-Ìr-È ¡¦¦§¥¨¨¦ë¦§§©¦§§¦§¤¦ì¦:ÂÈ˙Âr ÏkÓ Ï‡¯NÈ-˙‡ ‰cÙÈ ‡e‰Â :˙e„Ù Bnr ‰a¯‰Â ,„ÒÁ‰ ‰Â‰È§Ÿ©¤¤§©§¥¦§§¦§¤¤¦§¨¥¦Ÿ£ŸŸ¨

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §î©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ðŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ñŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§òŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ôŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ö©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ·È ·Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Á ÂÏ ÌÈω˙ Ù"Ú (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:ÁÈ Ê ‰ÎÈÓ Ù"Ú („:Ê-Â Ì˘ ˙ÂÓ˘ (‰:Ë Ì˘ (Â:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Ê:· Ì˘ ‰ÎÈÓ (Á:(ÈÂÈ˘·)  „Ò ‰ÈÚ˘È (Ë

:· ·È ÌÈω˙ (È:È ÂÏ Ì˘ (Î:Á-Ê Ï˜ Ì˘ (Ï:‚È ‚˜ Ì˘ (Ó:Ë ‚ Ì˘ (:Á ÂÓ Ì˘ (Ò:‚È „Ù Ì˘ (Ú:È Î Ì˘ (Ù:ËÈ „È ¯·„Ó· (ˆ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

¯Ó‡ÈÂ

Page 27: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 26

eedi xn`I:LxacM iYglq d ©àŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©á¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

m`ÏÈ„‚k ˙B·r er ea .ÏÈc‚‰Ï e·¯ eÈÂrÌÈza eÏ eÓ¯b . ¦£Ÿ¥¨«§©§¦¨¨¨§¨¦¨§¨¥§©¦„ÒÁ ˙cÓa ‚‰˙‰ :IÈ„Á˙ ‡Ï EÈÓÁ¯ Èίc .ÏÈc·‰I§©§¦©§¥©£¤Ÿ©£¦¦§©¥§¦©¤¤

Ê .˙Èȉ Ì„wnL ‡e‰ ‰z‡Â .˙È˙‰.˙Ș ¯L‡ E˙„r ¯BÎ ¦§¥¨§©¨¤¦¤¤¨¦¨§â£¨§£¤¨¦¨‚ ezrË :˙Èpk ¯BÎa ȯÈL ÔBÁez·MÈ .ÌÈe˙ ˙¯˜ Èt ¦¥§¦¦¨¦©§¨©ã¥¤¤§¦¦©§¨

Lc „Á‡k .ÌÈ˙ȇ ÚÏÒ-Ô˙‡ˆ ‰ÈÂ¯Ï .ÌÈpz ÌB˜Óa e˙Èk ¥ä¤©¥¨¦§¤¨¦å¦¨¦§©¦¨§¨¨¥ .˙ÏÁÏÁÓ ‰Ï‰·e ˙B„e˜t ·B¯Ó :ÌÈe˙Ó ‰nkÈLÙ ‰Ë˜ ©¨§¦¥§¤¨¨§©§¤¤æ§¨©§¦

Ú .˙ÏÁL ı¯‡Ï ÔËa ‰ÎÓÒ .˙ÏÁBa ¯ÙrÏÔLÈ˙ ‰nI | ‰¯e ¤¨¨¤¤¨§¨¤¤¨¨¤¦§¤¤ç¨¨¨¦¨t :˙ÏÁBzˆ .ıBÙÁ EȯÈÒ‡ ‡B¯˜ ÁB˜-Á˜ÌBaLÁ ÌÈzr‰ ˜B ¤¤§è©©§£¦¤£é¨¦¦¤§¨

:ıBt˜z ‰Èt ‰˙IÂr ˙B‡¯ .ıBÙp‰ ¯„r EȯeÊt ıa˜ .ıBÙ §©¥§¤¥¤©¨§©§¨¨¦¨¦§BÓBÏL .È˙ȇ ȇpa ¯e·ˆÂ Ìz .ȇ˙e „ÒÁ ˙re·L ¯BÓL§§©¤¤§©¨§¨©©¥¨©§

˜ :ȇt‰ ‰·BËÏ ˙BpL CBÙ‰ .ȇ‚ ÈÏ·Ï ‰eˆÈ·˜rÈ Èk ÔË §©¤¦§¦§©£§©§¨©§©ëŸ¦©£ŸÈ .Ï„Â ÈÏBÁ re„Á .Ï„Á ‰Ê·¯L‡k .Ïc‚Óe ÊBÚÓ „ÒÁ ÌÈi ¨©ì©¦¦ì§¤§¨©©î¦¨¤¤¨¦§©©£¤

:Ic‚È EÁk ‰zr©¨Ÿ£¦§¨

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤ð¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©ñ£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦òŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ô¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨

‡"Â˙:Î „È ¯·„Ó· (‡:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (·:· „Ú ÌÈω˙ (‚:(ÈÂÈ˘·) ‚ Ë ÈÏ˘Ó („‡-χÂÓ˘ (‰:„ „È:Î „Ó ÌÈω˙ (Â:‡ È ·Âȇ (Ê:„Î Ì˘ ÌÈω˙ (Á:‡ ‡Ò ‰ÈÚ˘È (ËχȄ Ù"Ú (È

:‰Î Ë:· Ê ÒÂÓÚ Ù"Ú (Î:(ÈÂÈ˘·) ‚ ‚ ‰ÈÚ˘È (Ï:·È È ·Âȇ (Ó: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (Ò:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (Ú:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (Ù

Ì„˜Ó

Page 28: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 27„È

 ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©à¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ

:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©á©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §â¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ã©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §ä©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©åŸ©§¨

È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§æŸ§¨¦¨¦§¨¨È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§çŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§èŸ

:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §é©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

e:LxacM iYglq dedi xn`I©ëŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©ì¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

LiziE`Ó EÈ˙Èe˜˜ EÈz¯ÁL Èa¯˜a .ÌÈwÁ¯Ó ı¯‡EÈ˙‡¯ ¦¦¦¦¦¦¥î¤¤¤§©¦§¦§¦§©§¦§ð¨¦k E˙‡˙Ï ÈzÒ¯Bb .ÌÈwÓrnÓ.ÌȘÈÙ‡-Ïr Ii‡ ¦©£©¦©§¦§©£¨§§ñ©¨©£¦¦

‡"Â˙:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Ê-Â Ì˘ (·:Ë Ì˘ (‚:‰ ÂÙ ÌÈω˙ („:‚È ‚˜ Ì˘ (‰:Ë ‚ Ì˘ (Â:Á ÂÓ Ì˘ (Ê:‚È „Ù Ì˘ (Á:È Î Ì˘ (Ë:ËÈ „È ¯·„Ó· (È:Î Ì˘ (ÎË Ï‡È„ (Ï

:ËÈ-ÁÈ:ËÈ Á ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Ó:(ÈÂÈ˘·) ‡ Ϙ ÌÈω˙ (:· ·Ó Ì˘ Ù"Ú (Ò ˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z

.(ʘ ÛÈÚÒ ‰2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

êÈ˙˘¯„

Page 29: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 28

a EÈzLw·e EÈzL¯cÁȯz ˙r‰ ‰p‰ :ÌȘÂM·e ˙B·BÁ¯ §©§¦¦©§¦à§©§¨¦¦¥¨¥©§¦©Ê .ÌȘeLrÏ ËtLÓe ÔÈc ‰Nr˙ .ÌȘeÁ„Ïe˙ÁL ̉ȯBÓ ¦§¦§©£¤¦¦§¨©£¦§á¥¤¦£

EÈÏeÙË :ÌȘÈcÓ „Èa ÌÈNe‚ ÌÈÒeÓÁ .ÌȘ˜Ba Ìe˜˜·e§¨§¦£¦§¦§©©¦¦§¤k zrLrLk .ÌȘeÙ„e ÌȈeÁÏ ÌÈa¯ ÌÈÓÈ .ÌÈk¯ ÌÈ„IÈe¯ÒÁ I ¦£©§¨¦â¨¦©¦¨¦©¦§¦§¦Ÿ¨§

zÁÊ zÒ‡Ó :ÌȘ¯BÁ BÓÈÏr ̉ÈpL Ìȇ·Ï .ÌȘȯ ·ehÓ¦¥¦§¨¦¦¥¤¨¥§¦¨©§¨§¨©§¨ .ÌȘ·„ zLËÂezÓN ÈÁÒ .ÌȘBLÁ‰ ˙LÏL ˙ȯa z¯‡ §¨©§¨§¥¦¥ã©§¨§¦§Ÿ¤©£¦§¦©§¨

Ìȯ·‡Â ˙B¯eaÁ Èrˆt :ÌȘÏÈ ÈÏe· ÌÊ‚ ÈÓeˆr .ÌÈwI ÌÈkÓª¦§ª¦£¥¨¨©£¥§¨¦§ª¥©§¥¨¦˜ .ÌȘe¯ÓzÓ eÏ„Â eÏ„Á ȯˆ .ÌȘ¯t˙Ó‰˙¯Êr ‰Óe ¦§¨§¦¢¦¨©§§©§¦©§¦ä¨¤§¨¨

E„Èa ÔBËÏL :ÌȘz ¯ÙrÓe ˙BtL‡Ó ÌÓB¯ .ÌȘ‡Â ÌÈÁ‡Ï§¤¡¨¦§¤¡¨¦¥¥©§¥¨¨¨¦¦§§¨§‡ .ÌȘ¯‡a EzÏLÓÓe ˜ÁMa Et˜z .ÌȘ‰Ï EÈ„e¯ÈÓLÏ CE §¤§¨¦¨§§©©©¤§©§§¨£¨¦©å§¦§

L L‡¯ E‡Na .ÌȘÈcv‰ e„BÈe¯Ó‡È ‰zr :ÌȘwÊÓ ÌÈ˙r· ©©¦¦§¨§£Ÿ¦æ§¨©¦§ª¨¦©¨Ÿ§‰Á .ÌȘBÁ¯‰Â ÌÈ·B¯wB¯Ó‡Ó Ìi˜ .ÌȘ‰ B¯·c ıÈn‡Â ˜Ê ©ç§¦§¨§¦è¨§©¦§¨¥¦¦©©£¨

LÏ .ÌȘÁL ÔÎB:ÌȘÓr‰ ˙pLBL ÔB¯M‰ ˙Ïv·Á 饧¨¦©ë£©¤¤©¨©©¨£¨¦

i l`xUeÚLeÈ ÌBi‰ Ìb .ÌÈÓÏBÚ ˙reLz ‰Â‰Èa ÚLB ¦ì§¨¥©©Ÿ§©¨¦©©¦¨§˙BÁÈÏÒ ·¯ ‰z‡ Èk .ÌÈÓB¯Ó ÔÎBL EÈtÓ¦¦¥§¦¦©¨©§¦

·e:ÌÈÓÁ¯‰ Ir ©î©¨©£¦ˆ .ÌÈl„ ÌÈirk ÌȘÙBc ̉ EȯrL·BL˜ ÌLÁÏ Ôe˜ §¨¤¥§¦©£¦¦§©¦ð©£¨§

.ÌÈlrÓ ÔÎBL dÈ¥§ª¦:ÌÈÓÁ¯‰ Ïr·e ˙BÁÈÏÒ ·¯ ‰z‡ Èk¦©¨©§¦©©¨©£¦

‡ .̉ÈÙc‚nÓe ̉ÈÙ¯ÁnÓ ,̉ȯˆ-ÏkÓ Ì‰ ÌÈ„eÁt§¦¥¦¨¨¥¤¦§¨§¥¤¦§©§¥¤¨.̉È˙B·‡ ȉG‡ ‰Â‰È Ì·Êrz χ©©©§¥§Ÿ¡¥£¥¤

:ÌÈÓÁ¯‰ Ïr·e ˙BÁÈÏÒ ·¯ ‰z‡ Èk¦©¨©§¦©©¨©£¦

‰¯ˆ CBzÓe .‰ÁÎBz ÌBÈa Ì‰Ï eÓc˜È EÈ˙B·Bˤ§©§¨¤§¥¨¦¨¨.‰Á¯e ˙e„t ̇ȈӉ©§¦¥§§¨¨

:ÌÈÓÁ¯‰ Ïr·e ˙BÁÈÏÒ ·¯ ‰z‡ Èk¦©¨©§¦©©¨©£¦

‡"Â˙:· ‚ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚ · ÌÂÁ (·:‚È ‚Ï ˙È˘‡¯· Ù"Ú (‚:Ó ËÙ ÌÈω˙ („:ÊÎ „Ó Ì˘ (‰:(ÈÂÈ˘·) „È Ó˜ Ì˘ (Â:Ê ·È Ì˘ Ù"Ú (Ê:Î Ë ¯˙Ò‡ (Á:· ÁÎ ‰ÈÚ˘È (Ë

:Î È˙·¯ ‡˙˜ÈÒÙ (È:‡ · ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ (Î:ÊÈ ‰Ó ‰ÈÚ˘È (Ï:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (ÓÙ"Ú (:ÊË ÂÎ ‰ÈÚ˘È

ÂÚ˘ÂÈ

Page 30: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 29ÂË

¯ÈrN ‰lk .ÌÈrL¯ Ì· eÏLÓÈ Ï‡Â Ïk ÔÈrÏ eÚLeȦ¨§§¥Ÿ§©¦§§¨§¨¦©¥¥¦Â B˙BÁÂ.ÌÈrÈLBÓ ÔBiˆÏ eÏrÈ §§§à©£§¦¦¦

·e ˙BÁÈÏÒ ·¯ ‰z‡ Èk:ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ¦©¨©§¦©á©¨©£¦

ÌÈÓM‰ Ez·L ÔBÎÓÏ .Ì˙rÂL ÏB˜Ï ÔB„‡ ‰·ÈL˜‰©§¦¨¨§©§¨¨§¦§¦§§©¨©¦.Ì˙lÙ˙ ‰Ïrz©£¤§¦¨¨

:ÌÈÓÁ¯‰ Ïr·e ˙BÁÈÏÒ ·¯ ‰z‡ Èk¦©¨©§¦©©¨©£¦

ÈeÚLeÈ ÌBi‰ Ìb .ÌÈÓÏBÚ ˙reLz ‰Â‰Èa ÚLB χ¯N ¦â§¨¥©©Ÿ§©¨¦©©¦¨§:ÌÈÓÁ¯‰ Ïr·e ˙BÁÈÏÒ ·¯ ‰z‡ Èk .ÌÈÓB¯Ó ÔÎBL EÈtÓ¦¦¥§¦¦©¨©§¦©©¨©£¦

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤ã¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©ä£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦åŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥æ¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©ç¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©è©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È |„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §é¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ë©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

‡"Â˙:‡Î ˜ÂÒÙ ‰È„·ÂÚ Ù"Ú (‡:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (·:ÊÈ ‰Ó ‰ÈÚ˘È (‚: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È („:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (‰:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (Â:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (Ê„Ï ˙ÂÓ˘ (Á

:‰:Ê-Â Ì˘ (Ë:Ë Ì˘ (È:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Î ˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z

.(ʘ ÛÈÚÒ ‰2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

ÌÁ¯Î

Page 31: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 30

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §à©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©áŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§âŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§ãŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§äŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

`l-eÏ-¯kÊz eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr ©å¦§¨¨£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©Á :„‡Ó-eÏ-¯ÎÊ EcÒÁk ¯kÊz-I‡ eÈrLÙe | eȯeÚ ˙‡h §Ÿ©æŸ§¥§¨¥©¦§Ÿ§©§§§¨¨

:‰Â‰È E·eË ÔrÓÏ ,‰z‡©¨§©©§§Ÿ

f xkÊ :‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ¯,Enr ÔBˆ¯a ‰Â‰È e¯Î §çŸ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨è§¥§Ÿ¦§©¤Ê :E˙reLÈa e„˜tË·L zχb Ì„w ,˙Ș | E˙„r ¯Î ¨§¥¦¨¤§éŸ£¨§¨¦¨¤¤¨©§¨¥¤

˙·‰‡ ,ÌÏLe¯È ˙aÁ ‰Â‰È ¯BÎÊ :Ba zÎL | ‰Ê ÔBiˆ-¯‰ ,E˙ÏÁ©£¨¤©¦¤¨©§¨§§Ÿ¦©§¨¨¦©£©‡ ÔBiˆ‡ :ÁˆÏ ÁkLz-χ·-Èk dÁI ˙r-Èk ,ÔBiˆ ÌÁ¯z Ìe˜˙ ‰z ¦©ë¦§©¨¤©©ì¨¨§©¥¦¦¥§¤§¨¦¨

Ê :„rBÓe¯r | e¯r ÌȯӇ‰ ,ÌILe¯È ÌBÈ ˙‡ ,ÌB„‡ È·Ï | ‰Â‰È ¯Î ¥§îŸ§Ÿ¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨Ê :da „BÒȉ „rzraL ¯L‡ EÈ„·r χ¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I ¯Î ©©§¨§ðŸ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨

,ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌÎr¯Ê-˙‡ ‰a¯‡ ̉I‡ ¯a„z Ca ̉Ϥ¨©§©¥£¥¤©§¤¤©§£¤§§¥©¨¨¦Ê :ÌÏÚÏ eÏÁ ÌÎr¯ÊÏ Ôz‡ Èz¯Ó‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ı¯‡‰-ÏÎ¯Π§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨§ñŸ

‰f‰ Ìr‰ ÈL˜-I‡ ÔÙz-I‡ ,·˜rÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I EÈ„·rI©£¨¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ©¥¤¤§¦¨¨©¤‡ :B˙‡hÁ-χ BÚL¯-I‡ÂeχB ¯L‡ ,˙‡hÁ eÈÏr ˙L˙ ‡-Ï §¤¦§§¤©¨©ò¨¨¥¨¥©¨£¤©§

:e¯ˆBÈ eÏ-ÁÏÒ e¯eˆ e‡ËÁ :e‡ËÁ ¯L‡Â©£¤¨¨¨¨¥§©¨§¥

xFkf ,z¯Ó‡ ¯L‡k ˙B·‡ ˙ȯa eÏۇ ·B˜rÈ È˙ȯa-˙‡ Èz¯ÎÊ §¨§¦¨©£¤¨©§¨§ô¨©§¦¤§¦¦©£§©:¯kʇ ı¯‡‰Â ¯kʇ ̉¯·‡ È˙ȯa-˙‡ ۇ ˜ÁˆÈ È˙ȯa-˙‡¤§¦¦¦§¨§©¤§¦¦©§¨¨¤§Ÿ§¨¨¤¤§Ÿ

 ,z¯Ó‡ ¯L‡k ÌÈBL‡¯ ˙ȯa eI ¯BÎÊ˙ȯa Ì‰Ï Èz¯ÎÊ §¨§¦¦¦©£¤¨©§¨§ö¨©§¦¨¤§¦˙BÈ‰Ï ÌÈBb‰ ÈÈrÏ ,ÌȯˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡-È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ,ÌÈL‡ ¦Ÿ¦£¤¥¦Ÿ¨¥¤¤¦§©¦§¥¥©¦¦§

 ,ezÁË·‰L BÓk enr ‰Nr :‰Â‰È ȇ ÌÈ‰Ï‡Ï Ì‰Ï˙‡Ê-Ìb-Û‡ ¨¤¥Ÿ¦£¦§Ÿ£¥¦¨§¤¦§©§¨§÷©©Ÿ·È‡ ı¯‡a Ì˙Bȉa¯Ù‰Ï Ì˙lÎÏ ÌÈzÏr‚-‡Ï ÌÈzÒ‡Ó-‡G Ì‰È ¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤§©§¦§Ÿ§©§¦§©Ÿ¨§¨¥

‰Ók eÓÁ¯Â e˙e·L ·L‰ :̉ȉχ ‰Â‰È ȇ Èk ,Ìz‡ È˙ȯa§¦¦¦¨¦£¦§Ÿ¡Ÿ¥¤¨¥§¥§©£¥§¨Â ,·e˙kLEˆa˜Â ·L ,EÓÁ¯Â E˙e·L-˙‡ EȉG‡ ‰Â‰È ·L ¤¨§ø¨§Ÿ¡¤¤§§§¦£¤§¨§¦¤§

‰Ók eÈÁc ıa˜ :‰nL Eȉχ ‰Â‰È EˆÈÙ‰ ¯L‡ ÌÈnr‰-ÏkÓ¦¨¨©¦£¤¡¦§§Ÿ¡Ÿ¤¨¨©¥¦¨¥§¨‡ ,·e˙kLEȉG‡ ‰Â‰È Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È-Ì ¤¨¦ù¦§¤¦©£¦§¥©¨¨¦¦¨§©¤§§Ÿ¡¤

‡"Â˙:‚È ‚˜ ÌÈω˙ (‡:Ë ‚ Ì˘ (·:Á ÂÓ Ì˘ (‚:‚È „Ù Ì˘ („:È Î Ì˘ (‰:Á ËÚ Ì˘ (Â:(ÈÂÈ˘·) Ê ‰Î Ì˘ (Ê:Â Ì˘ (Á:(ÈÂÈ˘·) „ ˜ Ì˘ (Ë:· „Ú Ì˘ (È:ËÈ Ì˘ (ÎÌ˘ (Ï

:„È ·˜:Ê ÊϘ Ì˘ (Ó:‚È ·Ï ˙ÂÓ˘ (:ÊÎ Ë Ìȯ·„ (Ò:‡È ·È ¯·„Ó· (ÚÂÎ ‡¯˜È (Ù:·Ó:‰Ó Ì˘ (ˆ:„Ó Ì˘ (˜:‚ Ï Ìȯ·„ (¯:„ Ì˘ (˘

Ì˘ÓÂ

Page 32: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 31ÊË

Ó ,·e˙kL ‰Ók ÔrΠ·rk eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÁwÈ ÌMÓe·rÎ È˙ÈÁ ¦¨¦¨¤§¥§¨¥¨¨§¤¨¨§¨¤¨à¦¦¨¨eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÈzI‡‚ Èk ÈI‡ ‰·eL ,EÈ˙‡hÁ ÔrΠEÈrLt§¨¤§¤¨¨©Ÿ¤¨¥©¦§©§¦§¥§¨¥

‡ ,z¯Ó‡ ¯L‡k ErÓIÈrÓÏ EÈrLÙ ‰ÁÓ ‡e‰ È· ÈÎ §©©§©£¤¨©§¨áŸ¦¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¤§©£¦,·e˙kL ‰Ók ¯ÓvΠ‚ÏMk eȇËÁ Ôaω :¯kʇ ‡Ï EÈ˙‡hÁ§©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ©§¥£¨¥©¤¤§©¤¤§¨¤¨

Ï,eÈaIÈ ‚ÏMk ÌÈMk ÌÎȇËÁ eȉÈ-̇ ,‰Â‰È ¯Ó‡È ‰ÁÎe ‡-eÎ §â¨§¦¨§¨Ÿ©§Ÿ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈÏr ˜B¯Ê :eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ eÓÈc‡È-̇¦©§¦©¨©¤¤¦§§¨¥©¦§¦§©£¥

 ,·e˙kL ‰ÓkÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈIr Èz˜¯Ê §¨¤¨§ã¨©§¦£¥¤©¦§¦§©§¤¦ŸÏ‡Â eÈÏr ÌÁ¯ :ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈIeJb-IkÓe ÌÎÈ˙‡Ó˪§Ÿ¥¤¦¨¦¥¤£©¥¤§¤©¥¨¥§©

k ,·e˙kL ‰Ók e˙ÈÁLz‡Ï Et¯È ‡Ï Eȉχ ‰Â‰È ÌeÁ¯ χ È ©§¦¥§¨¤¨¦ä¥©§Ÿ¡Ÿ¤Ÿ©§§§ŸÏBÓ :Ì‰Ï ÚaL ¯L‡ EÈ˙·‡ ˙ȯa-˙‡ ÁkLÈ ‡Ï ,E˙ÈÁLÈ©§¦¤§Ÿ¦§©¤§¦£Ÿ¤£¤¦§©¨¤

e ,·e˙kL ‰Ók EÓL-˙‡ ‰·‰‡Ï e··Ï-˙‡Eȉχ ‰Â‰È ÏÓ ¤§¨¥§©£¨¤§¤§¨¤¨å¨§Ÿ¡Ÿ¤E··Ï-ÏÎa Eȉχ ‰Â‰È-˙‡ ‰·‰‡Ï ,Er¯Ê ··I-˙‡Â E··I-˙‡¤§¨§§¤§©©§¤§©£¨¤§Ÿ¡Ÿ¤§¨§¨§,·e˙kL ‰Ók e˙Lw·a eÏ ‡ˆn‰ :EÈiÁ ÔrÓÏ ELÙ-Ïηe§¨©§§§©©©¤¦¨¥¨§©¨¨¥§¨¤¨

eE··Ï-IÎa epL¯„˙ Èk ,˙‡ˆÓe Eȉχ ‰Â‰È-˙‡ ÌMÓ ÌzLw·æ¦©§¤¦¨¤§Ÿ¡Ÿ¤¨¨¨¦¦§§¤§¨§¨§‰Ók E˙JÙz ˙È·a eÁnN EL„˜ ¯‰-χ e‡È·z :ELÙ-Iηe§¨©§¤§¦¥¤©¨§¤§©§¥§¥§¦¨¤§¨

 ,·e˙kL,È˙JÙz ˙È·a ÌÈzÁnN ÈL„˜ ¯‰-χ ÌÈ˙B‡È·‰ ¤¨©ç£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥§¦¨¦‡¯wÈ ‰lÙz-˙Èa È˙È· Èk ,ÈÁaÊÓ-Ïr ÔBˆ¯Ï ̉ÈÁ·Ê ̉È˙ÏBÚŸ¥¤§¦§¥¤§¨©¦§§¦¦¥¦¥§¦¨¦¨¥

:ÌÈnr‰-ÏÎϧ¨¨©¦ „Ú ,ω˜Â ÔÊÁ ,˜ÂÒÙ ¯Á‡ ˜ÂÒÙ ÌȯÓ‡ Ô¯‡‰ ÔÈÁ˙ÂÙχ·ÊÚ˙ :ÏÏη „Ú ‡ÏÂ

Ïa˜Â eÈÏr ÌÁ¯Â ÒeÁ eȉχ ‰Â‰È eÏB˜ ÚÓL§©¥§Ÿ¡Ÿ¥§©¥¨¥§©¥:e˙lÙz-˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a§©£¦§¨¤§¦¨¥

‰:Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL £è¦¥§Ÿ¥¤§¨¨©¥¨¥§¤¤‡:epnÓ Áwz-χ EL„˜ Áe¯Â EÈÙlÓ eÎÈÏLz-Ï ©é©§¦¥¦§¨¤§©¨§§©¦©¦¤‡:e·Êrz-χ eÁk ˙BÏÎk ‰˜Ê ˙rÏ eÎÈÏLz-Ï ©ë©§¦¥§¥¦§¨¦§Ÿ¥©©©§¥‡r :epnÓ ˜Á¯z-χ ,eȉχ ‰Â‰È e·Êrz-ω·BËÏ ˙B‡ enr-‰N ©ì©©§¥§Ÿ¡Ÿ¥©¦§©¦¤£î¥¦¨§¨

Ó‡ :ezÓÁ ez¯Êr ‰Â‰È ‰z‡-Èk eL·È eȇN e‡¯ÈÂeȯ §¦§Ÿ§¥§¥Ÿ¦©¨§Ÿ£©§¨§¦©§¨£ð¥È :e‚È‚‰ ‰Èa ‰Â‰È | ‰Èʇ‰eaÏ ÔBÈ‚‰Â eÈÙ-ȯӇ | ÔBˆ¯Ï eȉ ©£¦¨§Ÿ¦¨£¦¥¦ñ§§¨¦§¥¦§¤§¦¥

‡"Â˙:·Î „Ó ‰ÈÚ˘È (‡:‰Î ‚Ó Ì˘ (·:ÁÈ ‡ Ì˘ (‚:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ („:‡Ï „ Ìȯ·„ (‰:Â Ï Ì˘ (Â:ËÎ „ Ì˘ (Ê:Ê Â ‰ÈÚ˘È (Á:‡Î ‰ ‰Îȇ (Ë:(ÈÂÈ˘·) ‚È ‡ ÌÈω˙ (È

:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡Ú Ì˘ (Î:(ÈÂÈ˘·) ·Î ÁÏ Ì˘ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ÂÙ Ì˘ (Ó· ‰ Ì˘ (:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ Ì˘ (Ò

êÈÙÏ

Page 33: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 32

k :eχB‚ e¯eˆ ‰Â‰È ,EÈÙÏÈ„‡ ‰r˙ ‰z‡ ,eÏÁB‰ ‰Â‰È EÏ-È §¨¤§Ÿ¥§£¥¦à§§Ÿ¨§©¨©£¤£Ÿ¨:eȉG‡¡¥

:Ô¯‡‰ Ôȯ‚ÂÒ

Epidl`z ,eÈ˙B·‡ ȉχ ,e˙lÙz EÈÙÏ ‡B·Ìlr˙z-χ ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥á§¨¤§¦¨¥§â©¦§©©r e‡ ÔȇL ,e˙pÁzÓ˜e ÌÈÙ ÈfEÈÙI ¯ÓBÏ ,Û¯Ú ÈL ¦§¦¨¥¤¥¨©ã¥¨¦§ä¥Ÿ¤©§¨¤

‡ ,e‡ËÁ ‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰ÈeÁ‡ Ï· §Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ¨¨£å¨£©§Á eÈ˙B·‡Â:e‡Ë ©£¥1¨

` .EpnW‰ .ÈÙc e¯ac .eÏÊb .e„‚a‰Â .eÈÂr.e„Ê .erL¯ 2©§¨©§¨©§¦©§Ÿ¦¤æ¡¦§¦ç§©§©§Ë .eÒÓÁ.eˆI .e·fk .Ú¯ eˆrÈ .¯˜L eÏÙ ¨©§è©§¤¤¨©§¨¦©§©§

.Û¯Ú eÈM˜ .e¯¯ˆ .erLt .eÈÂr .e¯¯Ò .eˆ‡ .e„¯Ó©§¦©§¨©§¨¦¨©§¨©§¦¦Ÿ¤:erzrz .eÈrz .e·rz .e˙ÁL .erL¯©§¦©§¦©§¨¦¦§¨§

q EpxÓe EÈ˙ˆnÓ ÌÈ·Bh‰ EÈËtLn :eÏ ‰ÂL-‡ÏÏr ˜Ècˆ ‰z‡ ©1§¦¦§Ÿ¤¦é¦§¨¤©¦§ëŸ¨¨¨§ì©¨©¦©‰ eÁ‡Â ˙ÈNr ˙Ó‡-Èk ,eÈÏr ‡a‰-Ïk:erL¯ ¨©¨¨¥¦¡¤¨¦¨©£©§¦1§¨§

EpnW`b .¯Bc-ÏkÓ eLa .Ìr-ÏkÓc .NBNÓ epnÓ ‰ÏeaÏ ‰Â ¨©§¦¨¨Ÿ§¦¨î¨¦¤¨ð¨¦¥Ê .e¯‡t Ú¯Ù .eÈee‡ ÏaÁ‰ .eȇËÁa.eLc˜Ó ˙Èa Ïe· ©£¨¥ª§©¦¥§¦§©§¥¥§ñ¥¦§¨¥

Ë .eÈÂra ·¯ÁeÁk .ÌȯÊÏ e˙Ó„‡ ÈÙBÈ .‰nLÏ ‰˙ȉ e˙¯È ¨©©£Ÿ¥¦ò¨¥¨§¨§©¨¦©§¨¥§¨¦Ÿ¥:ÌȯÎϧ¨§¦

oicÓe¯ÓBÏ ,et¯r ‰L˜Â eÈt ÊÈr Cȉ .e˙eÚhÓ e·L ‡Ï ©£©¦Ÿ©§¦¨¥¥¨¦¨¥§©§¤¨§¥©‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰È EÈÙϧ¨¤§Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ

‡ ,e‡ËÁÁ eÈ˙B·‡Â eÁ‡ Ï·:e‡Ë ¨¨£å¨£©§©£¥1¨

EpipiÓlÓ .eÏÓr e˜Lr.eÈÏr Ìlr e˙ .epnÓ Ë¯BÓÓe CMÓ §¥¥¨§£¨¥§ôª¨§¨¦¤¨§ª¨¨¥r .eÓÎL Ir eÏ·Ò¯t .e· eÏLÓ ÌÈ„·.Ì„iÓ Ôȇ ˜ ¨©§©¦§¥£ö¨¦¨§¨Ÿ¥ö¥¦¨¨

.eÈÂra epnÓ z˜Á¯ .eȉG‡ ‰Â‰È Ee‡¯˜ .ee··Ò ˙Ba¯ ˙B¯ˆ©§¨§¨§Ÿ¡¥¨©§¨¦¤©£Ÿ¥L:e„·‡Â eÈrz .EȯÁ‡Ó e· ©÷§¥©£¤¨¦§¨¨§

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ÊË ÁÏ ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚ ÁÙ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (‚ÁÎ Ìȯ·„ Ù"Ú („::Ë „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (‰:(ÈÂÈ˘·) · ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (Â: ˜ ÌÈω˙ (Ê:(ÈÂÈ˘·) Ì˘ (ÁÙ"Ú (Ë

:ËÒ ËȘ Ì˘:ËÏ Ì˘ Ù"Ú (È:(ÈÂÈ˘·) ÊÎ ‚Ï ·Âȇ (Î:‚Ï Ë ‰ÈÓÁ (Ï ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ó„Î:‡È:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ‰ ‰Îȇ (:‚È Á ‡-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú (Ò:ÂÎ ËÒ ÌÈω˙ Ù"Ú (Ú‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ù

:Ê ÁÈ:Á Ì˘ ‰Îȇ (ˆ:‡È ÂË ‡-χÂÓ˘ Ù"Ú (˜ ˙‚‰‰ (1.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

(2ÈÙÏ ÌÈÏÓ‰ ¯‡˘· ÔΠ,(Ê ÛÈÚÒ Ê¯˙ ÔÓÈÒ Ê"‰„‡ Ú"¢ ‰‡¯) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ ËÚÓ ‰Á˘È.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·-‡‰ ¯„Ò

ÁÈ˘Ó

Page 34: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 33ÊÈ

giWnL ,EÈÙÏ ¯Ó‡ E˜„ˆew :Èw ˙B¯zÒpÓ ,ÔÈ·È-ÈÓ ˙B‡È‚ §¦©¦§§¨©§¨¤§à¦¦¨¦¦¦§¨©¥¦©¥,eÈ˙B‡ÓË-ÏkÓ e¯‰Ë eÈrLt-IkÓ eȉχ ‰Â‰È§Ÿ¡Ÿ¥¦¨§¨¥§©£¥¦¨ª§¥

 ,E‡È· „È-Ïr ·e˙kk ,e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈIr ˜B¯ÊeÈz˜¯Ê §¨¥©¦§¦§©£¥©¨©©§¦¤§á¨©§¦kÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏrÌÎÈÏeJb-ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓË I £¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿª§¥¤¦¨¦¥¤

:ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡£©¥¤§¤

l`Ipc‡‰ ,EÈÙÏ ÚeL ˙B„eÓÁ-LÈ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ¨¦¥¦â£¦©§¨¤©ã¥¡Ÿ©¨§§§¨EÓL ‡¯˜-¯L‡ ¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦£¤¦§¨¦§,EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ïr ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦©£¥§¨¤È„‡ ,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨E¯Èr-Ïr ‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉG‡ ErÓI ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡©¦¦§¦§¨©¦§

:Enr-Ïr§©©¤

`xfÓ‡ ,EÈÙÏ ¯Ó‡ ¯ÙBq‰Èt ȉχ Ìȯ‰Ï ÈzÓÏΠÈzLa ,È‰Ï ¤§¨©¥¨©§¨¤¡äŸ©Ÿ§¦§¦§©§¦§¨¦¡Ÿ©¨©„r ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â L‡¯ ‰IrÓÏ e·¯ eÈ˙Âr Èk EÈχ¥¤¦£ŸŸ¥¨«§©§¨Ÿ§©§¨¥¨§¨©

 :ÌÈÓMχÏ „ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡-C¯‡ ÌeÁ¯Â ÔepÁ ˙BÁÈÏÒ dBI‡ ‰z‡ ©¨¨¦§å©¨¡©§¦©§©¤¤©©¦§©¤¤§Ÿe¯ˆBÈ eÁÈÊz χ ,e‡¯Ba eLhz χ eÈ·‡ e·Êrz χ :Ìz·Êr£©§¨©©©§¥¨¦§©¦§¥§¥§©©§¦¥§¥¯·c‰-˙‡ eȉχ ‰Â‰È eÏ Ìi˜Â ,eÈ˙‡hÁk ‰Ïk enr Nrz χ§©©©¦¨¨¨§©Ÿ¥§©¤¨§Ÿ¡Ÿ¥¤©¨¨

a ,¯eÓ‡k .CÊBÁ e‰ÈÓ¯È È„È-Ïr ‰Ia˜a ezÁË·‰L̉‰ ÌÈÓi ¤¦§©§¨§©¨¨©§¥¦§§¨¨¨¨©æ¨¦¨¥˙‡hÁ-˙‡Â epȇ χ¯NÈ ÔÂr-˙‡ Lw·È ‰Â‰È-̇ ‡È‰‰ ˙r·e¨¥©¦§ª§Ÿ§ª©¤£Ÿ¦§¨¥§¥¤§¤©Ÿ

r :¯È‡L‡ ¯L‡I ÁIÒ‡ Èk ‰‡ˆn˙ ‡Ï ‰„e‰ÈÈ·r¯ E˙ÏÁ En §¨§Ÿ¦¨¤¨¦¤§©©£¤©§¦©ç§§©£¨§§¥¥Ï Èk eÚ„È e¯ÈkÈ .ErLÈ È·‡z EcÒÁ ȇӈ E·eËeȉχ ‰Â‰È §§¥¥©§¤§¥¥¦§¤©¦§¥§¦©èŸ¡Ÿ¥

:˙BÁÈÏq‰Â ÌÈÓÁ¯‰©£¦§©§¦

l`¯EÓL ÌeÁ.Á χ EÓL Ôep.EÓL ‡¯˜ ea .È ‰Nr ‰Â‰ ¥©é§¤¥©é§¤¨¦§¨§¤§ëŸ£¥zÓ‡ ÔrÓÏ ‰Nr :EÓL ÔrÓÏE.E˙ȯa ÔrÓI ‰Nr . §©©§¤£¥§©©£¦¤1£¥§©©§¦¤

Ez¯‡Ù˙ EÏ„b ÔrÓÏ ‰Nr.E˙c ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨§§§¦§©§¤£¥§©©¨¤£¥§©©E„B‰.E„eÚ ÔrÓÏ ‰Nr .E¯ÎÊ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ¤£¥§©©¦¤£¥§©©¦§¤£¥§©©EcÒÁ.E·eË ÔrÓI ‰Nr .E„eÁÈ ÔrÓI ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ©§¤£¥§©©¤£¥§©©¦¤£¥§©©E„B·k.E„enÏ ÔrÓI ‰Nr .E˙eÎÏÓ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr §¤£¥§©©¦¤£¥§©©©§¤£¥§©©EÁˆ.E„BÒ ÔrÓÏ ‰Nr .Efr ÔrÓÏ ‰Nr .E¯‡t ÔrÓÏ ‰Nr . ¦§¤£¥§©©¤£¥§©©ª¤£¥§©©§¥¤

‡"Â˙:‚È ËÈ ÌÈω˙ (‡:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (·:‡È È Ï‡È„ (‚:ËÈ-ÁÈ Ë Ì˘ („:Â Ë ‡¯ÊÚ (‰:ÊÈ Ë ‰ÈÓÁ (Â:Î ‰ÈÓ¯È (Ê:ÂÎ Ë Ìȯ·„ (Á:(ÈÂÈ˘·) Ë Ì˘ χȄ (Ë˙ÂÓ˘ Ù"Ú (È

: „Ï:Ê „È ‰ÈÓ¯È (Î ˙‚‰‰ :„ÈÓ˙ ¯Ó‡ ,˙ÂÁÈÏÒ· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î È·¯‰ (1C˙ȯa .CzÈÓ‡ ÔÚÓÏ, ÌÏÂη ÔÎÂ. ¬ƒ»¿ƒ»

‰˘Ú

Page 35: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 34

E˙˜„ˆ ÔrÓÏ ‰Nr.E˙M„˜ ÔrÓÏ ‰Nr .EÈÓÁ¯ ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¦§¨¤£¥§©©§ª¨¤£¥§©©©£¤ÌÈa¯‰.E˙ÈÎL ÔrÓI ‰Nr .E˙l‰z ÔrÓI ‰Nr .‰Nr ¨©¦£¥§©©§¦¨¤£¥§©©§¦¨¤£¥

L EÈ·‰B‡ ÔrÓI¯Ùr ÈÎB.·˜rÈ ˜ÁˆÈ ̉¯·‡ ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¤à§¥¨¨£¥§©©©§¨¨¦§¨§©£ŸÔ¯‰‡Â ‰LÓ ÔrÓÏ ‰Nr.‰ÓÏLe „Âc ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©Ÿ¤§©£Ÿ£¥§©©¨¦§ŸŸ£¥§©©

¯ÈEL„˜ ¯Èr ÌÏLe.Ó ÔBiˆ ÔrÓÏ ‰Nr E„B·k ÔkL.‰Nr §á¨©¦¦¨§¤£¥§©©¦¦â§©§¤£¥EÏÎȉ ˙BÓÓL ÔrÓÏ.EÁaÊÓ ˙eÒȯ‰ ÔrÓÏ ‰Nr .‰Nr §©©¦§¥¨¤£¥§©©£¦¦§§¤£¥

EL„˜ ÌL Ïr ÌÈ‚e¯‰ ÔrÓI.E„eÁÈ Ïr ÌÈÁe·Ë ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¦©¥¨§¤£¥§©©§¦©¦¤EÓL Lec˜ Ïr ÌÈn·e L‡· ȇa ÔrÓÏ ‰Nr.ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨¥¨¥©©¦©¦§¤£¥§©©

BÈe‡ËÁ ‡lL ÌÈ„L Ș.b ÔrÓÏ ‰Nr eÚLÙ ‡lL ·IÁ ÈÏeÓ. §ã¥¨©¦¤Ÿ¨§£¥§©©§ä¥¨¨¤Ÿ¨§z ÔrÓÏ ‰NrÔa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ.‡Ï ̇ ErÓÏ ‰Nr £¥§©©¦å¤¥©¨£¥§©©§¦Ÿ

erÓÏ.:erÈLB‰Â ErÓÏ ‰Nr §©£¥£¥§©©§§¦¥

Óp Eper ‰Â‰È.er eȉχ er .‡ er er eÈ·.er £æ¥1§Ÿ£¥£¥¡Ÿ¥£¥£¥ç¦£¥£¥aer e‡¯B.b er er eχB.er eL¯Bc er .er 觥£¥£¥é£¥£¥£¥§¥£¥£¥‰:er ÔÓ‡p‰ χ 륩¤¡¨£¥

EppÓer „ÈÒÁ ˜È˙Â.Ê er er ¯LÈ C.Á er :er Ìi˜Â È £¥¨¦§¨¦£¥£¥©ì§¨¨£¥£¥©î§©¨£¥

EppÓËer ·ÈËÓe ·B.È er er ¯ˆÈ r„B.k er ÌÈÒrk L·B £¥ð¥¦£¥£¥ñ¥©¤¤£¥£¥ò¥§¨¦er.Ï er er ˙B˜„ˆ L·B.Ó er ÌÈÎIn‰ ÈÎÏÓ CI £¥£¥ô¥§¨£¥£¥¤ö¤©§¥©§¨¦

:er£¥

EppÓ ‡¯Ber ·bN.er ÏÁBÓe ÁÏBÒ er .Ú er ‰B £¥÷¨§¦ø§¨£¥£¥¥©¥£¥£¥ù¤er ‰¯ˆ ˙ra.t er er ÏÈvÓe ‰„B.ˆ er ¯LÈ ˜Èc §¥¨¨£¥£¥ù¤©¦£¥£¥©ú¦§¨¨

:er£¥

EppÓ˜er Âȇ¯B˜Ï ·B¯.˜ er er ÒBÚÎÏ ‰L.¯ er C £¥à§§¨£¥£¥á¤¦§£¥£¥©áer ˙Bv¯I.¯ er :er ÔepÁ ÌeÁ §©£¥£¥©â§©£¥

‡"Â˙:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (‡·:„Î .ÊË Ë Ï‡È„ Ù"Ú (‚:Á ÂÎ ÌÈω˙ (:ÊË · χÂÈ Ù"Ú („Ù"Ú (‰:Ë ÁÎ ‰ÈÚ˘È:È·Ï ‰"„ È"˘¯ ‡ ,ÊÈ ˙Âί· ‰‡¯Â .· ,‚Ï ˙·˘ (Â:(ÈÂÈ˘·) ÊÏ ÁÈ ‡-ÌÈÎÏÓ (Ê

:ÊË ‚Ò ‰ÈÚ˘È (Á:‡ ‚Ó Ì˘ Ù"Ú (Ë:„ ÊÓ Ì˘ (È:Ë Ê Ìȯ·„ (Î: Á ·Âȇ Ù"Ú (Ï:(ÈÂÈ˘·) ÊΠ χȄ (Ó:(ÈÂÈ˘·) ÁÒ ËȘ ÌÈω˙ (:„È ‚˜ Ì˘ Ù"Ú (Ò,Ê ˙Âί· ‰‡¯ (Ú

:‡:ÊÈ Ë ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ù:‡ ,‚ ˙·‡ (ˆ:‡Î Ì˘ Ìȯ·„ Ù"Ú (˜:‰ ‚Ï ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (¯:‚ ,„ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (˘:„ ·Ï Ìȯ·„ (˙:ÁÈ ‰Ó˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (‡:‡È ,‰ ˙·‡ Ù"Ú (·

: „Ï ˙ÂÓ˘ (‚ ˙‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡· (1ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó

.(ÁÎ 'ÓÚ

ÂÚ

Page 36: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 35ÁÈ

EppÓLer ÌÈBÈ·‡-χ rÓB.er ÌÈÓÈÓz CÓBz er .er £¥à¥©¤¤§¦£¥£¥¥§¦¦£¥£¥‡er eÈ˙B·‡ ȉÏ.‡ er er ̉¯·‡ ȉÏ.t er „Á ¡áŸ¥£¥£¥£¥¡âŸ¥©§¨¨£¥£¥©ã©

er ˜ÁˆÈ.‡ er er ·˜rÈ ¯È·.er ÌÈË·M‰ ˙¯Êr er . ¦§¨£¥£¥£ä¦©£Ÿ£¥£¥¤§©©§¨¦£¥er ˙B‰n‡ ·bNÓ er.Ú er er ÔBˆ¯ ˙ra ‰B.‡ er È· £¥¦§©¦¨£¥£¥å¤§¥¨£¥£¥£æ¦er ÌÈÓB˙È.c er :er ˙BÓχ Ôi §¦£¥£¥©æ©©§¨£¥

n ierÈ ‡e‰ ‰i¯Bn‰ ¯‰a eÈ·‡ ̉¯·‡Ï ‰rL.‰rL ÈÓ ¦ç¤¨¨§©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¥¦¤¨¨erÈ ‡e‰ ÁaÊn‰ Èab-Ir „˜rpLk Ba ˜ÁˆÈI.Ó ‰rL È §¦§¨§§¤¤¡©©©¥©¦§¥©©£¥¦è¤¨¨

erÈ ‡e‰ I‡ ˙È·a ·˜rÈÏ.ÌȯeÒ‡‰ ˙È·a ÛÒBÈÏ ‰rL ÈÓ §©£Ÿ§¥¥©£¥¦¤¨¨§¥§¥¨£¦erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ÛeÒ-ÌÈ-Ir eÈ˙B·‡Ï ‰rL È.Ó È ©£¥¦ç¤¨¨©£¥©©©£¥¦é

erÈ ‡e‰ ·¯BÁa ‰LÓÏ ‰rL.‰zÁna Ô¯‰‡Ï ‰rL ÈÓ ¤¨¨§Ÿ¤§¥©£¥¦¤¨¨§©£Ÿ©©§¨erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ‰„r‰ CBzÓ BÓe˜a ÒÁÈÙÏ ‰rL È. ©£¥¦ë¤¨¨§¦§¨§¦¨¥¨©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ÏbÏba rLB‰ÈÏ ‰rL È.Ó Ï‡eÓLÏ ‰rL È ¦ç¤¨¨¦ª©©¦§¨©£¥¦ç¤¨¨¦§¥erÈ ‡e‰ ‰tˆna.Ó ‡e‰ ÌÏLe¯Èa B· ‰ÓÏLe „Â„Ï ‰rL È ©¦§¨©£¥¦ç¤¨¨§¨¦§ŸŸ§¦¨¨¦

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ ÏÓ¯k‰ ¯‰a e‰iÏ‡Ï ‰rL È.ÈÓ ‰rL ©£¥¦ç¤¨¨§¥¦¨§©©©§¤©£¥¦ì¤¨¨erÈ ‡e‰ BÁȯÈa ÚLÈχI.Ó ‡e‰ ‰‚c‰ ÈrÓa ‰BÈÏ ‰rL È ¤¡¦¨¦¦©£¥¦ç¤¨¨§¨¦§¥©¨¨

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ BÈÏÁa ‰„e‰È CÏÓ e‰i˜ÊÁÏ ‰rL È.Ó È ©£¥¦î¤¨¨§¦§¦¨¤¤§¨§¨§©£¥¦ðerÈ ‡e‰ L‡‰ ÔL·k CB˙a ‰È¯Êr I‡LÈÓ ‰ÈÁÏ ‰rL. ¤¨¨©£©§¨¦¨¥©£©§¨§¦§¨¨¥©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ˙Bȯ‡ ·B‚a χi„I ‰rL È.ÈÎc¯ÓÏ ‰rL ÈÓ ¦ñ¤¨¨§¨¦¥§£¨©£¥¦¤¨¨§¨§§©erÈ ‡e‰ ‰¯Èa‰ ÔLeLa ¯zÒ‡Â.‡e‰ ‰IBba ‡¯ÊrÏ ‰rL ÈÓ §¤§¥§©©¦¨©£¥¦¤¨¨§¤§¨©¨

erÈ.ÌȯLȉ ÌÈÓÈÓz‰Â ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÌȘÈcv‰-ÏÎÏ ‰rL ÈÓ ©£¥¦¤¨¨§¨©©¦¦§©£¦¦§©§¦¦§©§¨¦:erÈ ‡e‰©£¥

e xn`IÌ„‡-„È·e ÂÓÁ¯ ÌÈa¯-Èk ‰Â‰È-„È· ‡p-‰Ït „‡Ó ÈÏ-¯ˆ „b-χ „Âc ©òŸ¤¨¦¤¨©¦§Ÿ¦§¨¨§©§Ÿ¦©¦©£¨§©¨¨:‰Ït‡-χ©¤Ÿ¨

(̉ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÙ Ôȇ)

x mEgÓ ‰Â‰È .EÈÙÏ È˙‡ËÁ ÔepÁÂÏa˜Â ÈÏr ÌÁ¯ ÌÈÓÁ¯ ‡Ï ©ô§©¨¨¦§¨¤§Ÿö¥©£¦©¥¨©§©¥È :ÈeÁz:ȯqÈ˙ E˙ÓÁa-I‡Â ÈÁÈÎB˙ Et‡a-I‡ ‰Â‰ ©£¨§÷Ÿ©§©§¦¥¦§©©£¨§§©§¥¦

‰I‰· ÈLÙ :ÈÓˆr eω· Èk ‰Â‰È ȇٯ ȇ ÏIÓ‡ Èk ‰Â‰È ÈpÁ¥¦§Ÿ¦ª§©¨¦§¨¥¦§Ÿ¦¦§££¨¨§©§¦¦§£¨

‡"Â˙:„Ï ËÒ ÌÈω˙ (‡:Ê ÂÎ Ìȯ·„ (·:„Î ÂÎ ˙È˘‡¯· (‚:·Ó ‡Ï Ì˘ Ù"Ú („ËÓ Ì˘ (‰:„Î:Á ËÓ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Â: ÁÒ ÌÈω˙ (Ê:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ Ù"Ú (Á:‡È ,· ‰·¯ Ìȯ·„ (Ë

:ËÈ Ë Ìȯ·„ ‰‡¯ (È:· ,·Ù Ôȯ„‰Ò ‰‡¯ (Î:·Î-‡Î · ·-ÌÈÎÏÓ (Ï:È-· Î ·-Ì˘ (Ó:ÊÎ-ÂÎ ‚ χȄ ‰‡¯ (:‰Î-ÊÈ Â Ì˘ (Ò:„È „Î ·-χÂÓ˘ (Ú: „Ï ˙ÂÓ˘ (ÙÈÓÏ˘Â¯È (ˆ

:‰ ,‡ ˙Âί·:‡È-·  ÌÈω˙ (˜

„‡Ó

Page 37: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 36

ÔrÓÏ ÈrÈLB‰ ÈLÙ ‰ˆlÁ ‰Â‰È ‰·eL :È˙Ó-„r ‰Â‰È ‰z‡Â „‡Ó§Ÿ§©¨§Ÿ©¨¨¨§Ÿ©§¨©§¦¦¥¦§©©,È˙Á‡a | Èzr‚È :Cl-‰„BÈ ÈÓ IB‡La E¯ÎÊ ˙Âna Ôȇ Èk :EcÒÁ©§¤¦¥©¨¤¦§¤¦§¦¤¨¨©§¦§©§¨¦ÈÈr ÒrkÓ ‰LLr :‰ÒÓ‡ ÈN¯r È˙rÓ„a È˙hÓ ‰ÏÈI-Ïη ‰ÁN‡©§¤§¨©§¨¦¨¦§¦§¨¦©§¦©§¤¨§¨¦©©¥¦:ÈÈÎa ÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL-Èk Ô‡ ÈÏrt-Ïk ÈpnÓ e¯eÒ :ȯ¯Bˆ-ÏÎa ‰˜˙r§¨§¨§¨¦¤¦¨Ÿ£¥¨¤¦¨©§Ÿ¦§¦È·È‡-Ïk „‡Ó eωaÈ | eL·È :ÁwÈ È˙lÙz ‰Â‰È È˙pÁz ‰Â‰È ÚÓL©§Ÿ§¦¨¦§Ÿ§¦¨¦¦¨¥Ÿ§¦¨£§Ÿ¨Ÿ§¨

:Ú‚¯ eL·È e·LȪ¥Ÿ¨©

ignÓ ,ÈqÓe‡¯a .‡ÓÏr ÈiÁÏ ÏB‡L ÔÓ ˜ÈqÓ .‰iÁÓe ˙ÈÓ ©¥©¥¥à¦§©¤©¦¦§§©¥¨§¨§¨‡c·r :dÈ·‡ÎÏ Èq‡ ÒÈÁ„ ȉe·‡ .dÈ˜Ï È‰e·‡ ÈËÁ „k©¨¥£¦©§¥£¦§¨¦©¥¦§¥¥©§¨

a :dȯÏB˜ ¯Èa˙ ·È‡z dÈ¯Ó .¯ÏB˜a ˜ÈÙ „ȯӄC¯Îea C¯ §¨¦¨¦§¨¨¥¨¦§©¦¨¥§á¨§¨Ô‡ Cc·r .Ôȯ¯Ó ÔÈ„È‚a ÔÈL٠ȯ ‡‰ .Cn˜ ÔÈËÁ ԇ£¨§¨¦¨©¨¨¨¥©§¦§¦¦§¨¦©§¨£¨eËÓa .‡˙eȘIÓa ‡‰ .‡È·La ‡‰ .‡˙Ê·a ‡‰ .Cn˜ Ô„B¯Óe§¨¨©¨¨§¦§¨¨§¦§¨¨§©§¦¨§¨È‰ ‡Ïc „r .ÔIr ÛB˜˙c ÔÈ·‡ÎI Èq‡ .ÔÈLÈÙc CÓÁ¯a CpÓ¦¨§©£¨¦§¦¦©¥¦§¥¦¦§£¨©§¨¤¡¥

:‡È·Ma ‡¯ÈÓb§¦¨©¦§¨

iqipkna ÈÙÏ .eÈÓÁ¯ eÒÈΉ .ÌÈÓÁ¯ÈrÈÓLÓ :ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ©§¦¥©£¦©§¦©£¥¦§¥©â©¨©£¦©§¦¥L ÈÙI .e˙lÙz eÚÈÓL‰ .‰lÙzÈrÈÓLÓ :‰lÙz rÓB §¦¨©§¦§¦¨¥¦§¥ã¥©§¦¨©§¦¥

L ÈÙÏ .e˙˜rˆ eÚÈÓL‰ .‰˜rˆeÒÈΉ .‰rÓ„ ÈÒÈÎÓ :‰˜rˆ rÓB §¨¨©§¦©£¨¥¦§¥ä¥©§¨¨©§¦¥¦§¨©§¦‰pÁz ea¯‰Â eÏczL‰ :˙BÚÓ„a ‰v¯˙Ó CIÓ ÈÙÏ eÈ˙BÚÓ„¦§¥¦§¥¤¤¦§©¤¦§¨¦§©§§©§§¦¨

¯ χ CÏÓ ÈÙÏ .‰Lw·eÂÈÙÏ eÚÈÓL‰ .ÂÈÙI e¯Èkʉ :‡OÂ Ì ©¨¨¦§¥¤¤¥¨å§¦¨©§¦§¨¨©§¦§¨¨zL ÏL ÌÈ·BË ÌÈNrÓe ‰¯B ¯BkÊÈ .¯Ùr ÈÎB‰iÁÈ Ì˙·‰‡ 権£¦¦¤ç§¥¨¨¦§©£¨¨¦©¤

L „·‡˙ ‡HL Ìr¯Ê¯ Ô‡ˆ Èk .·˜rÈ ˙ȯ‡‰È‰ ÔÓ‡ ‰rB ©§¨¤Ÿ©§è¥¦©£Ÿ¦Ÿé¤¤¡¨¨¨ÁIb χ¯NÈ .‰t¯ÓÏ „Á‡ ÈB.erLÈ È‰Ï‡ er ¯‰Ó .‰ÈLI ÏL §¤ë§¨¦§¨¥ì¤¨§î¨§¦§¦¨©¥£¥¡Ÿ¥¦§¥

ÁÈLÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰rÈLB‰Â ˙BL˜ ˙B¯Êb-IkÓ e„Ùe§¥¦¨§¥¨§¦¨§©£¤¨©¦§¦©:Cnr C˜„ ¦§¨§©¨

oxnÔB‰lk .dÈe·LÏ ÔpÁ˙Ó„ .‡È·L ¯·k .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©¦§¨§¦§©¥¦§¥ª§.ÈeÁ˙·e ÈÓÁ¯a χ¯NÈ Cnr .ÔȘ¯t˙Ó ‡tÒÎa .‡È·L Èa§¥¦§¨§©§¨¦§¨§¦§©¨¦§¨¥§©£¥§©£¥

:CÓ„˜ ÔÓ Ì˜È¯ ¯c‰ ‡Ic ÔÈ˙eÚ·e ÔÈzI‡L ÔÏ ·‰©¨§¦§¦¨¦§¨¤§©¥¨¦¨¨¨

oxnÔ‡ ȘÈLr .dȯÓÏ ÔpÁ˙Óc ‡c·rk .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©§¨§¦§©¥§¨¥£¦¥£¨˙ÈI ‡ÏÈÁ .ÔÈLÈÙ„ ÔÈ˙˜rÓ ÔÈLÙ ÔÈ¯È¯Ó .ÔȯL ‡ÎBLÁ·e©£¨¨¦¨§¦¦©§¦¥©§¦¦§¦¦¥¨¥

:‡˙‰·‡ Ìr z¯Ê‚c ‡Ói˜ IÈ„a „È·r .Ô¯Ó CÈev¯Ï Ôa§©¨¨¨£¦§¦©¨¨¦§©§¨¦©§¨¨¨

‡"Â˙: · ‡-χÂÓ˘ (‡:·Î „ ˙ÂÓ˘ Ù"‰Ú Ô˙ÂÈ Ì‚¯˙ (·:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (‚,ÁÎ ˙Âί· („:·:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ (‰:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È (Â:Ë , ˙·‡ Ù"Ú (Ê:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (Á‰ ‰ÎÈÓ (Ë:Ê:‚È ,Ê ‰·¯ ¯˙Ò‡ (È:Ë „Î ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Î:‡Î ÊÈ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (Ï:Ì˘ ‰ÈÓ¯È (Ó

¯Ó¢

Page 38: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 37ËÈ

W xnFL ¯BÓL ,χ¯NÈ,χ¯NÈ „·‡È χ ,χ¯NÈ ˙ȯ‡ ०§¨¥§§á¥¦¦§¨¥§©Ÿ©¦§¨¥L ÌȯÓB‡‰:χ¯NÈ ÚÓ ¨§¦§â©¦§¨¥

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,„Á‡ ÈB,„Á‡ ÈBb „·‡È χ ,„Á‡-Ì ¥ã¤¨§§¥¦©ä¤¨§©Ÿ©¤¨‰È ,EÓL ÌÈ„ÁÈÓ‰:„Á‡ | ‰Â‰È ,eȉχ ‰Â ©§©£¦¦§§âŸ¡Ÿ¥§Ÿ¤¨

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,LB„˜ ÈBÈBb „·‡È χ ,LB„˜ Ì ¥å¨§§¥¦©æ¨§©Ÿ©:LB„˜Ï ˙BM„˜ LÏLa ÌÈLlLÓ‰ ,LB„˜©§©§¦§¨Ÿ§ª§¨

dSxzn,Èr ¯B„Ï Òit˙‰Â ‰v¯˙‰ ,ÌÈeÁ˙a Òit˙Óe ,ÌÈÓÁ¯a ¦§©¤§©£¦¦§©¥§©£¦¦§©¤§¦§©¥§¨¦:¯ÊBÚ Ôȇ Èk¦¥¥

` Epia‡ :‰z‡ eÈ·‡ ekÏÓ:‰z‡ ‡l‡ CÏÓ eÏ Ôȇ ekÏÓ eÈ· 禩§¥¨¦¨¨è¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨‡ea Ôȇ Èk er epÁ ekÏÓ eÈ·‡ :eÈÏr ÌÁ¯ ekÏÓ eÈ· 禩§¥©¥¨¥¨¦©§¥¨¥©£¥¦¥¨

:erÈLB‰Â ÏB„b‰ EÓL ÔrÓÏ „ÒÁ ‰˜„ˆ enr ‰Nr ÌÈNrÓ©£¦£¥¦¨§¨¨¨¤¤§©©¦§©¨§¦¥

e Epgp`Ê :eÈÈr EÈÏr Èk ,‰Nrp-‰Ó Ú„ ‡Ï¯Î ©é£©§Ÿ¥©©©£¤¦¨¤¥¥§ëŸ:‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨

ȇ :CÏ eÏÁÈ ¯L‡k ,eÈIr ‰Â‰È EcÒÁ-ȉeÏ-¯kÊz-I §ì¦©§§§Ÿ¨¥©£¤¦©§¨©î¦§¨¨:„‡Ó eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©§Ÿ

Áa :Êe· er·N ·¯-Èk ,epÁ ‰Â‰È ep:¯BkÊz ÌÁ¯ Ê‚¯ 𥧟¨¥¦©¨©§§ñŸ¤©¥¦§Ê‚¯a :¯BkÊz ˙BÓÈÓz Ê‚¯a :¯BkÊ˙ ‰„˜r Ê‚¯a§Ÿ¤£¥¨¦§§Ÿ¤§¦¦§§Ÿ¤

È :¯BkÊ˙ ‰·‰‡-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰ ‰Â‰ ©£¨¦§§òŸ¦¨©¤¤©£¥§k :e‡¯˜r :eÁ‡ ¯Ùr-Èk ¯eÎÊ ,e¯ˆÈ Ú„È ‡e‰-È| e¯Ê ¨§¥¦ô¨©¦§¥¨¦¨¨£¨§ö§¥

¯tΠeÏÈv‰Â ,EÓL-„B·k ¯·c-Ïr erLÈ È‰Ï‡¡Ÿ¥¦§¥©§©§§¤§©¦¥§©¥:EÓL ÔrÓÏ eÈ˙‡hÁ-Ïr©©Ÿ¥§©©§¤

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

‡"Â˙ ÌÈω˙ (‡:„ ‡Î˜: ‡Ï ‰ÈÓ¯È (·:„  Ìȯ·„ (‚:‚Î Ê ·-χÂÓ˘ („:Á ‚ ¯˙Ò‡ (‰: ËÈ ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Â:Â Ê Ìȯ·„ (Ê:‡ , ˙ÈÚ˙ Û"ȯ (Á:· ,‰Î ˙ÈÚ˙ (Ë·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (È

:·È Î: ‰Î ÌÈω˙ (Î:·Î ‚Ï Ì˘ (Ï:Á ËÚ Ì˘ (Ó:‚ ‚Θ Ì˘ (:· ‚ ˜Â˜·Á (Ò:È Î ÌÈω˙ (Ú:„È ‚˜ Ì˘ (Ù:Ë ËÚ Ì˘ (ˆ

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÔÂÎÈÓÂÈ·Â

Page 39: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 38

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡Ï‚ra ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

lAwzYÈc ÔB‰e·‡ Ì„˜ ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÔB‰˙eÚ·e ÔB‰˙Bψ ¦§©¥§§¨§§¨¥¦§¨¥¢¨£¦Â ,‡iÓL·:ÔÓ‡ e¯Ó‡ ¦§©¨§1¦§¨¥

`di,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌÈ·BË ÌÈiÁ ‡iÓL ÔÓ ‡a¯ ‡ÓÏL §¥§¨¨©¨¦§©¨§©¦¦¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

rU d,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌBÏL ‰NrÈ ‡e‰ ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL àŸ¤2¨¦§¨©£¤¨¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

‡"Â˙:· ‰Î ·Âȇ (‡ ˙‚‰‰1 ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· (ÔÓ‡ ¯ӇÂ.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ) ˙ˆ˜Ó· ˘‡¯‰ ˙ί‰ Z Ï·˜˙˙ Ï˘

˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘‡¯‰ ˙ί‰Â ˙ÈÈˉ (2ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ :˘È„˜ Ï˘ ‰˘ÂÚ.ÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈÓÈÏ Z ÌÂÏ˘ .ÏÏÙ˙Ó‰ Ï‡Ó˘Ï Z ÂÈÓ¯ӷ ¢‡¯ Û˜ÂÊ ,ÚˆÓ‡· Z . ‡Â‰ÔÓ‡ .ÚˆÓ‡· Z

.(È·¯‰ È‚‰Ó)

ȯ˘‡

Page 40: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 39Î

` ixW:‰Ïq EeÏÏ‰È „BÚ ,E˙È· È·LBÈ ©à§¥§¥¥¤§©§¤¨‡Ìr‰ ȯL‡ ,BJ ‰ÎkL Ìr‰ ȯL ©á§¥¨¨¤¨¨©§¥¨¨

z :ÂȉG‡ ‰Â‰ÈLEÓÓB¯‡ ,„Â„Ï ‰J‰ ¤§Ÿ¡¨§â¦¨§¨¦£¦§:„r ÌIBÚÏ EÓL ‰Î¯·‡Â ,CÏn‰ ȉBI‡¡©©¤¤©£¨§¨¦§§¨¨¤ÌÏBÚÏ EÓL ‰Iω‡Â ,jί·‡ ÌBÈ-IÎa§¨£¨§¤¨©£©§¨¦§§¨Ôȇ B˙l„‚I ,„‡Ó IJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„b :„r¤¨§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦§ª¨¥EÈ˙¯e·‚e ,EÈNrÓ ÁaLÈ ¯B„I ¯Bc :¯˜Á¥¤§§©©©£¤§Ÿ¤EÈ˙‡Ï٠ȯ·„ ,E„B‰ „B·k ¯„‰ :e„ÈbÈ©¦£©§¤§¦§¥¦§§Ÿ¤E˙J„‚e ,e¯Ó‡È EÈ˙‡¯B ÊeÊr :‰ÁÈN‡¦¨¤¡§Ÿ¤Ÿ¥§ª¨§E˙˜„ˆÂ ,eÚÈaÈ E·eË-·¯ ¯ÎÊ :‰p¯tÒ‡£©§¤¨¤¤©§©¦§¦§¨§-I„‚e ÌÈt‡ C¯‡ ,‰Â‰È ÌeÁ¯Â ÔepÁ :ep¯È§©¥©§©§Ÿ¤¤©©¦§¨-Ïk-Ïr ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkI ‰Â‰È-·BË :„ÒÁ¤§Ÿ©Ÿ§©£¨©¨EÈ„ÈÒÁ ,EÈNrÓ-Ïk ‰Â‰È Ee„BÈ :ÂÈNrÓ©£¨§Ÿ¨©£¤©£¦¤E˙¯e·‚e ,e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k :‰Îeί·È§¨§¨§©§§Ÿ¥§¨§,ÂÈ˙¯e·b Ì„‡‰ È·Ï | rÈ„B‰Ï :e¯a„ȧ©¥§¦©¦§¥¨¨¨§Ÿ¨˙eÎÏÓ ,E˙eÎIÓ :B˙eÎÏÓ ¯„‰ „B·Îe§£©©§©§§©§:¯„ ¯Bc-IÎa EzÏLÓÓe ,ÌÈÓÏÚ-IkŸ¨¦¤§©§§§¨¨Ÿ-ÏÎI Û˜BÊ ,ÌÈÏÙp‰-IÎI ‰Â‰È CÓBÒ¥§Ÿ§¨©Ÿ§¦§¥§¨‰z‡Â ,e¯aNÈ EÈI‡ ÏÎ-ÈÈr :ÌÈÙeÙk‰©§¦¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨,E„È-˙‡ Á˙Bt :Bzra ÌÏ·-˙‡ ̉I-Ô˙B¥¨¤¤¨§¨§¦¥©¤¨¤-IÎa ‰Â‰È ˜Ècˆ :ÔBˆ¯ ÈÁ-ÏÎI rÈaNÓe©§¦©§¨©¨©¦§Ÿ§¨

‡"Â˙:‰ „Ù ÌÈω˙ (‡:ÂË „Ó˜ Ì˘ (·:ÍÏȇ ‡ ‰Ó˜ Ì˘ (‚ÂÈί„

Page 41: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 40

-ÏÎÏ ‰Â‰È ·B¯˜ :ÂÈNrÓ-ÏÎa „ÈÒÁ ,ÂÈίc§¨¨§¨¦§¨©£¨¨§Ÿ§¨-ÔBˆ¯ :˙Ó‡· e‰‡¯˜È ¯L‡ ÏÎI ,Âȇ¯Ÿ§¨§Ÿ£¤¦§¨ª¤¡¤§:ÌrÈLBÈ ÚÓLÈ Ì˙rÂL-˙‡Â ,‰NrÈ Âȇ¯È§¥¨©£¤§¤©§¨¨¦§©§¦¥-Ïk ˙‡Â ,ÂÈ·‰‡-Ik-˙‡ ‰Â‰È ¯ÓBL¥§Ÿ¤¨Ÿ£¨§¥¨,Èt ¯a„È ‰Â‰È ˙l‰z :„ÈÓLÈ ÌÈrL¯‰§¨¦©§¦§¦©§Ÿ§©¤¦:„r ÌIBÚÏ BL„˜ ÌL ¯Na-Ik C¯·È¦¨¥¨¨¨¥¨§§¨¨¤

Â:dÈeIω ÌIBÚ-„r ‰zrÓ ,dÈ C¯· | eÁ‡©à£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨:˘È„˜ ȈÁ ı"˘Ï

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

l LÓ :ÌÈt‰ ˙La eÏ ,‰˜„v‰ È„‡ÔB‡˙p-‰ §á£Ÿ¨©§¨¨§¨Ÿ¤©¨¦©â¦§¥Óe :˜cˈp-‰Óe ¯a„p-‰Ó ¯Ó‡p-‰‰NtÁ ©ãŸ©©§©¥©¦§©¨©ä§§¨

È Èk ,EÈχ ‰·eL ‰¯˜Á eÈί„‰ËeLÙ EÈÓ §¨¥§©§Ÿ¨§¨¨¥¤¦§å¦§§¨,EÈÙÏ e‡a ÌÈNrÓ·-‡Ï „ÒÁ·-‡Ï :ÌÈ·L Ïa˜I§©¥¨¦Ÿ§¤¤§Ÿ§©£¦¨§¨¤

¯ e˜Ù„ EÈ˙Ïc :EÈ˙I„ e˜Ùc ÌÈL¯Îe ÌÈl„kÌeÁ §©¦§¨¦¨©§§¨¤§¨¤¨©§©æekÏÓ EÈÙJÓ :EÈÙlÓ Ì˜È¯ e·ÈLz-χ ‡ ,ÔepÁ§©¨©§¦¥¥¨¦§¨¤¦§¨¤©§¥

L ‰z‡ Èk ,e·ÈLz χ ̘ȯ:‰JÙz rÓB ¥¨©§¦¥¦©¨ç¥©§¦¨

‡"Â˙:ÁÈ Â˘ ÌÈω˙ (‡:Ê Ë Ï‡È„ (·:ËÏ ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (‚:ÊË „Ó ˙È˘‡¯· Ù"Ú („‰Îȇ (‰:(ÈÂÈ˘·) Ó Ì˘:(ÈÂÈ˘·) ÂË ÁÏ˘· ‡ÓÂÁ˙ (Â: „Ï ˙ÂÓ˘ (Ê:· ,ÁÎ ˙Âί· (Á

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÚÓ¢

Page 42: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 41‡Î

W ÓnFÈ :e‡·È ¯Na-Ïk EÈ„r ,‰lÙz˙ÂÁzL‰Ï ¯Na-ÏÎ ‡B· ३§¦¨¨¤¨¨¨¨Ÿá¨¨¨§¦§©£ŸÈ :‰Â‰È EÈÙI:EÓLI e„aÎÈ ,È„‡ EÈÙÏ eÂÁzLÈ | e‡B· §¨¤§Ÿâ§¦§©£§¨¤£Ÿ¨¦©§¦§¤

aa :eNÚ ‰Â‰È-ÈÙÏ ‰Î¯· ,‰r¯Î ‰ÂÁzL e‡| ÂȯrL e‡ 㟦§©£¤§¦§¨¨¦§§¨¦§¥§ŸŸ¥äŸ§¨¨‰ :BÓL eίa BÏ-e„B‰ ,‰l‰˙a ÂÈ˙¯ˆÁ ‰„B˙a‰Â‰È-˙‡ eίa | ‰p §¨£¥Ÿ¨¦§¦¨¨§§¦å¥¨§¤§Ÿ

,L„˜ Ì΄È-e‡N :˙BÏÈla ‰Â‰È-˙È·a ÌÈ„ÓÚ‰ ,‰Â‰È È„·r-Ïk©§¥§Ÿ¨Ÿ§¦§¥§Ÿ©¥§§¥¤Ÿ¤· :‰Â‰È-˙‡ eί·e¯ :ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï ‰ÂÁzL ,ÂÈ˙BkLÓÏ ‰‡BeÓÓB ¨§¤§Ÿ¨æ¨§¦§§¨¦§©£¤©£Ÿ©§¨ç§

¯ :‡e‰ LB„˜ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eȉχ ‰Â‰Èeȉχ ‰Â‰È eÓÓB §Ÿ¡Ÿ¥§¦§©£©£Ÿ©§¨¨è§§Ÿ¡Ÿ¥‰ :eȉχ ‰Â‰È LB„˜-Èk ,BL„˜ ¯‰Ï eÂÁzL‰Â‰Â‰ÈÏ eÂÁzL §¦§©£§©¨§¦¨§Ÿ¡Ÿ¥¦é§©£©Ÿ

 :ı¯‡‰-Ïk ÂÈtÓ eIÈÁ ,L„˜-˙¯„‰a‡B· EcÒÁ ·¯a eÁ‡ §©§©Ÿ¤¦¦¨¨¨¨¨¤©ë£©§§Ÿ©§§¨ :E˙‡¯Èa EL„˜-ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ,E˙È·ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ¥¤¦§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤¦ì§©£¤¤¥©

-Ïk-Ïr zÏc‚‰-Èk ,EzÓ‡-Ir EcÒÁ-Ïr EÓL-˙‡ ‰„B EL„˜§§§¤¤§¤©©§§§©£¦¤¦¦§©§¨©¨È :E˙¯Ó‡ EÓLE˙eӇ ,dÈ | ÔÈÒÁ EBÓÎ-ÈÓ ˙B‡·ˆ ȉχ | ‰Â‰ ¦§¦§¨¤§îŸ¡Ÿ¥§¨¦¨£¦¨¤¡¨§

k :EÈ˙B·È·Ò·a ‰Â‰ÈÏ ‰Ó„È ,‰Â‰ÈÏ C¯rÈ ˜ÁM· ÈÓ È:ÌÈI‡ È §¦¤¦ð¦©©©©£Ÿ©Ÿ¦§¤©Ÿ¦§¥¥¦kk :Ec·I Ìȉχ ‰z‡ ,˙B‡IÙ ‰NÚ ‰z‡ IB„‚-ÈÏB„‚-È ¦ñ¨©¨§Ÿ¥¦§¨©¨¡Ÿ¦§©¤¦ò¨

b :EzÓ‡ ÌȘÁL-„r ,EcÒÁ ÌÈÓL-ÏrÓ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„ ¥©¨©¦©§¤§©§¨¦£¦¤ô§Ÿ§ª¨§Ÿk :¯˜Á Ôȇ B˙l„‚χe‰ ‡¯B ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„‚ È §¦§ª¨¥¥¤¦ö¨§Ÿ§ª¨§Ÿ¨

k :Ìȉχ-Ïk-Ir‡ :Ìȉχ-Ïk-Ïr IB„b CÏÓe ,‰Â‰È ÏB„b χ ȯL ©¨¡Ÿ¦¦÷¥¨§Ÿ¤¤¨©¨¡Ÿ¦£ø¤Ó :E˙¯e·‚ΠEÈNrÓÎ ‰NrÈ-¯L‡ ı¯‡·e ÌÈÓMa χ-ÈÓ‡G È ¦¥©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§Ÿ¤¦ù

Ì˙eÎÏÓ-Ïηe ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ-Ïη Èk ,‰˙‡È EÏ Èk ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È¦¨£¤¤©¦¦§¨¨¨¦§¨©§¥©¦§¨©§¨Ó :EBÓk ÔȇÓÏ :‰¯e·‚a EÓL ÏB„‚ ‰z‡ ÏB„b ,‰Â‰È EBÓk ÔȇE ¥¥¨¥ú¥¨§Ÿ¨©¨§¨¦§¦§¨§à

Ï :EÈÓÈ Ìe¯z E„È ÊÚz ,‰¯e·b-Ìr rB¯Ê‰z‡ ,‰ÏÈI EI-Û‡ ÌBÈ E §©¦§¨¨Ÿ¨§¨§¦¤§á©§¨§¨©¨‡ :LÓL ¯B‡Ó ˙BÈΉ:BÏ Ìȯ‰ ˙ÙrB˙ ,ı¯‡-ȯ˜ÁÓ B„Èa ¯L £¦¨¨¨¨¤£â¤§¨¤§§¥¨¤§£Ÿ¨¦

ÓÏ :B˙J‰z-Ïk rÈÓLÈ ,‰Â‰È ˙B¯e·b IlÓÈ È‰l„b‰ ‰Â‰È E ¦ã§©¥§§Ÿ©§¦©¨§¦¨§ä§Ÿ©§ª¨‰Â‰È EÏ ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ-Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â§©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ©¨©¦¨¨¤§§Ÿ

Ï :L‡¯Ï | ÏÎÏ ‡O˙n‰Â ,‰ÎIÓn‰Ï·z ,ı¯‡ EI-Û‡ ÌÈÓL E ©©§¨¨§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ§å¨©¦©§¨¤¥¥‡ :Ìz„ÒÈ ‰z‡ d‡ÏÓeÛ¯Á ıȘ ,ı¯‡ ˙BÏe·b-Ïk z·v‰ ‰z §Ÿ¨©¨§©§¨©æ¨¦©§¨¨§¨¤©¦¨Ÿ¤

‡ :Ìz¯ˆÈ ‰z‡:ÌÈiˆÏ ÌrÏ IÎ‡Ó epzz ,Ô˙ÈÂÏ ÈL‡¯ zˆv¯ ‰z ©¨§©§¨©ç¨¦©§¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¨§©§¦¦‡ :Ô˙ȇ ˙B¯‰ zL·B‰ ‰z‡ ,ÏÁ ÔÈrÓ zr˜· ‰z‡z¯¯BÙ ‰z ©¨¨©§¨©§¨¨¨©©¨©§¨©£¥¨©è¨©§¨

‡"Â˙Ò ÌÈω˙ (‡:‚ ‰:(ÈÂÈ˘·) ‚Î ÂÒ ‰ÈÚ˘È (·:Ë ÂÙ ÌÈω˙ (‚: ‰ˆ Ì˘ („:„ ˜ Ì˘ (‰:·-‡ „Ϙ Ì˘ (Â:Ê ·Ï˜ Ì˘ (Ê:‰ ˈ Ì˘ (Á:Ë Ì˘ (Ë:Ë Âˆ Ì˘ (ÈÁ ‰ Ì˘ (Î

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) · ÁϘ Ì˘ (Ï:Ë ËÙ Ì˘ (Ó:Ê Ì˘ (:È ÂÙ Ì˘ (Ò:‰ Á˜ Ì˘ (Ú:‚ ‰Ó˜ Ì˘ (Ù:„ ˆ Ì˘ (ˆ:‚ ‰ˆ Ì˘ (˜:„Î ‚ Ìȯ·„ (¯:Ê È ‰ÈÓ¯È (˘:Â Ì˘ (˙

:„È ËÙ ÌÈω˙ (‡:ÊË „Ú Ì˘ (·:„ ‰ˆ Ì˘ (‚:· ˜ Ì˘ („:‡È ËÎ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‰:·È ËÙ ÌÈω˙ (Â:ÊÈ „Ú Ì˘ (Ê:ÂË-„È Ì˘ (Á:‚È Ì˘ (Ë

êÊÚ·

Page 43: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 42

‡ :ÌÈn‰-Ïr ÌÈÈp˙ ÈL‡¯ z¯aL ,ÌÈ Efr·,Ìi‰ ˙e‡‚a ÏLBÓ ‰z §¨§¨¦©§¨¨¥©¦¦©©¨¦©à¨¥§¥©¨b :ÌÁaL˙ ‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNaeȉχ ¯Èra ,„‡Ó ÏJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„ §©¨©¨§©§¥á§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥

È :BL„˜-¯‰Ìȉχ‰ ‡e‰-‰z‡ ÌÈ·¯k‰ ·LÈ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰Â‰ ©¨§§âŸ¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©§ª¦©¨¨¡Ÿ¦‡ :Ec·Ï :ÂÈ·È·Ò-Ïk-Ïr ‡¯B ,‰a¯ ÌÈL„˜-„BÒa ı¯r Ïe„BÈ §©¤¥ã©£¨§§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨§ä

Ï :ÌÈL„˜ ω˜a E˙eÓ‡-Û‡ ,‰Â‰È E‡Ït ÌÈÓL,‰Â‰ÈÏ ‰p¯ eÎ ¨©¦¦§£§Ÿ©¡¨§¦§©§Ÿ¦§å§©§¨©Ÿˆ :BÏ rȯ ˙B¯ÓÊa ,‰„B˙a ÂÈÙ ‰Óc˜ :erLÈ ¯eˆÏ ‰rȯ˜„ ¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨¦§¦¨¦©¤æ¤

‡ :EÈÙ eÓc˜È ˙Ӈ „ÒÁ ,E‡Òk ÔBÎÓ ËtLÓe˜ÈzÓ ÂcÁÈ ¯L ¦§¨§¦§¤¤¤¤¡¤§©§¨¤£ç¤©§¨©§¦‡ :L‚¯a Cl‰ Ìȉχ ˙È·a ,„BÒ˙LaÈ ,e‰Nr ‡e‰Â Ìi‰ BÏ-¯L §¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤£è¤©¨§¨¨§©¤¤

‡ :e¯ˆÈ ÂÈ„ÈCÏ ‰ÓLp‰ :Lȇ-¯Na-Ïk Áe¯Â ,ÈÁ-Ïk LÙ B„Èa ¯L ¨¨¨¨£é¤§¨¤¤¨¨§©¨§©¦©§¨¨¨È ,ClL Ûeb‰Â CI ‰ÓLp‰ :CÏÓr Ïr ‰ÒeÁ ,CÏrt Ûeb‰Â‰Nr ‰Â‰ §©¨¢¨¨©£¨¨©§¨¨¨§©¤¨§ëŸ£¥

È EÓL Ïr e‡˙‡ :EÓL ÔrÓÏ„B·k ¯e·ra :EÓL ÔrÓÏ ‰Nr ‰Â‰ §©©§¤¨¨©¦§§ëŸ£¥§©©§¤©£§Èk ,EÓLÓÏ :EÓL ÌeÁ¯Â ÔepÁ-χ Èk eÂrÏ zÁÏÒ ,‰Â‰È EÓL-Ôr ¦§¦ì¥©§©§¤§©î©¦§§Ÿ§¨©§¨©£Ÿ¥¦

:‡e‰-· ©.eÈ‚L ezÏe‡ ·¯a Èk ,eÈ·‡ eÏ-ÁÏÒ§©¨¨¦¦§Ÿ¦©§¥¨¦

:eÈÂr ea¯ Èk ,ekÏÓ eI-ÏÁÓ§©¨©§¥¦©£Ÿ¥M iÌÈrL e‡ EÈ˙B˜„ˆ-Ïr .ÌÈÁeË· e‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr ¦ð©©£¤¨©¦¨§¦§©¦§¤¨¦§¨¦

CÏÓ ‡e‰ ‰z‡ :ÌÈtˆÓ e‡ E˙reLÈÏ ÌÈe˜Ó e‡ EÈ˙BÁÈÏÒϧ¦§¦¤¨§©¦§¦¨§¨§©¦©¨¤¤‡˙¯Bk .Âȇ¯È ˙‡hÁ ¯ÈÒÓe ,Bnr ˙BÂr ¯È·rÓ .Ì„wÓ ˙B˜„ˆ ·‰B ñ¥§¨¦¤¤©£¦£Ÿ©¥¦©Ÿ§¥¨¥

‡ :ÌÈB¯Á‡Ï ‰re·L Ìi˜Óe ,ÌÈBL‡¯I ˙ȯaÔra z„¯iL ‡e‰ ‰z §¦¨¦¦§©¥§¨¨©£¦©ò¨¤¨©§¨©£©-˙BÁ¯‡Â .Ec·r ‰LÓÏ E·eË Èί„ ˙ȇ¯‰Â ÈÈÒ ¯‰-Ïr E„B·k§¤©©¦©§¤§¥¨©§¥§§Ÿ¤©§¤§¨§

‡ ‰z‡ Èk Bzr„B‰Â .BÏ ˙Èlb EÈ„ÒÁÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ Ï £¨¤¦¦¨§©§¦©¨¥ô©§©¤¤©©¦ÔΠ:ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓa Blk ÌÏBÚ‰ ‚ȉÓe .·ÈˉI ‰a¯Óe „ÒÁ-·¯Â§©¤¤©§¤§¥¦©§¦¨¨ª§¦©¨©£¦§¥

 ,·e˙k‰Â‰È ÌL· È˙‡¯˜Â EÈt-Ïr È·eË-Ïk ¯È·r‡ ȇ ¯Ó‡i ¨©öŸ¤£¦©£¦¨¦©¨¤§¨¨¦§¥§Ÿ:ÌÁ¯‡ ¯L‡-˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔÁ‡ ¯L‡-˙‡ È˙pÁ ,EÈÙϧ¨¤§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

l`‡·e ‰z‡ ÌÈt‡ C¯C¯„ ,˙‡¯˜ ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ¥¤ô¤©©¦©¨©÷©¨©£¦¦§¥¨§¤¤ÌBi‰ ¯kÊz ,EÈ„ÒÁ EÈÓÁ¯ ˙l„b :˙ȯB‰ ‰·eLz§¨¥¨§ª©©£¤©£¨¤¦§Ÿ©‰z‡ Èk ,ÌÈÓÁ¯a eÈI‡ ÔÙz :EÈ„È„È Ú¯ÊÏ ÌBÈ-Iηe§¨§¤©§¦¤¥¤¥¥§©£¦¦©¨,Ìc˜ EÈt ‰JÙ˙·e ÔeÁ˙a :ÌÈÓÁ¯‰ Ïra ‡e‰©©¨©£¦§©£¦§¦¨¨¤§©¥

‡"Â˙:È ËÙ ÌÈω˙ (‡:· ÁÓ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ ·-ÌÈÎÏÓ (‚:Á ËÙ ÌÈω˙ („Ì˘ (‰:Â:·-‡ ‰ˆ Ì˘ (Â:ÂË ËÙ Ì˘ (Ê:ÂË ‰ Ì˘ (Á:‰ ‰ˆ Ì˘ (Ë:È ·È ·Âȇ (ȉÈÓ¯È (Î

:Ê „È:(ÈÂÈ˘·) ‡Ï Ë ‰ÈÓÁ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ‡È ‰Î ÌÈω˙ (Ó:ÁÈ Ë Ï‡È„ Ù"Ú (Ù"Ú (Ò:Ê ‡È ÌÈω˙:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ (Ú:Â Ì˘ (Ù:ËÈ ‚Ï Ì˘ (ˆ:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (˜

˙ڄ‰Î

Page 44: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 43·Î

Ó :Ì„wÓ ÂrÏ zr„B‰kE˙¯B˙a BÓk ,·eL Et‡ ÔB¯Á §©§¨¤¨¨¦¤¤¥à£©§§§¨§·e :·e˙k ÌBÈk ,ÔBI˙ ‰ÒÁ EÈÙk Iˆ‰Â‰È „¯i ¨§á¥§¨¤¤¡¤§¦§¨§©â¥¤§Ÿ

z :Ôra ÌBÈk ,ÌL‡ ‰ÁÓ˙ ÚLt-Ir ¯·rBnr ·vÈ˙i ¤¨¨©ã£Ÿ©¤©§¦§¤¨¨§©â¦§©¥¦Â ÌBÈk ,¯Ó‡Ó epÓ ·ÈL˜˙ e˙rÂL ÔÈʇz :ÌL‡¯˜i ¨©£¦©§¨¥§©§¦¤©£¨§©â¦§¨

·:¯Ó‡ ÌL ,‰Â‰È ÌL §1¥§Ÿ§¨¤¡©:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ä©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §å¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦æ©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

` ca‡ :Ôȇ Ì„‡a ¯LÈ ı¯‡‰-ÔÓ „ÈÒÁ˜„ˆa EÓL· ‡¯B˜-ÔÈ ç©¨¦¦¨¨¤§¨¨¨¨¨¨¦¥è¥§¦§§¤¤‰ :Ca ˜ÈÊÁ‰I ¯¯BÚ˙ÓeqÙ-Èk „ÈÒÁ ¯Ó‚-Èk ‰Â‰È ‰rÈLB ¦§¥§©£¦¨é¦¨§Ÿ¦¨©¨¦¦©

k :Ì„‡ ÈaÓ ÌÈeÓ‡k :¯B‡-‰‡¯ E¯B‡a ÌÈiÁ ¯B˜Ó Enr-È-Ìr-È ¡¦¦§¥¨¨¦ë¦§§©¦§§¦§¤¦ì¦:ÂÈ˙Âr ÏkÓ Ï‡¯NÈ-˙‡ ‰cÙÈ ‡e‰Â :˙e„Ù Bnr ‰a¯‰Â ,„ÒÁ‰ ‰Â‰È§Ÿ©¤¤§©§¥¦§§¦§¤¤¦§¨¥¦Ÿ£ŸŸ¨

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §î©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ðŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ñŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§òŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ôŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ö©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ·È ·Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Á ÂÏ ÌÈω˙ Ù"Ú (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:ÁÈ Ê ‰ÎÈÓ Ù"Ú („:Ê-Â Ì˘ ˙ÂÓ˘ (‰:Ë Ì˘ (Â:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Ê:· Ì˘ ‰ÎÈÓ (Á:(ÈÂÈ˘·)  „Ò ‰ÈÚ˘È (Ë

:· ·È ÌÈω˙ (È:È ÂÏ Ì˘ (Î:Á-Ê Ï˜ Ì˘ (Ï:‚È ‚˜ Ì˘ (Ó:Ë ‚ Ì˘ (:Á ÂÓ Ì˘ (Ò:‚È „Ù Ì˘ (Ú:È Î Ì˘ (Ù:ËÈ „È ¯·„Ó· (ˆ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

¯Ó‡ÈÂ

Page 45: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 44

e:LxacM iYglq dedi xn`I©àŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©á¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

oi`‡ .E˙cÓ ¯Na ˙cÓk˙a .E˙cÓr ˙ˆr E˙‡˜ ‰i ¥§¦©¨¨¦¨¤©â¥¦§¨§©£©¤§¨¤©a .E˙cÓÁ ˙È·I z¯¯a:E˙cÓˆÏ Ôȇ ÌÈB„‡ ‰eIr ¥©§¨§¥¤§¨¤§ã¨¨£¦§¥§¦§¨¤

‚¯‰ ÔÈc .˙Ò¯„ Cȇ È„B¯ IrBb .˙Ò¯B‡Ó ȇ È„B„Ï ,‰rBb¨§¦£¦§¤¤¥¦¥¦§¤¤¦¤¤.ÁeIL ¯ÙÒ ÈÏa ̇‰ :˙Ò‡ Èk Ìb ‰ÈeÁc .˙Ò˜Ó dÓˆrϧ©§¨©§¤¤§¨©¦¤¡¤¤¨¥§¦¥¤¨©

‚ .ÁelL ÈIa „·B‡ ÌB˙Èk Ôa‰Óe .ÁeIÓk ¯˜Ù‰ ÏeÚ ÔÔÈr ©¥§¨¥§¦¦©§©ä¨¤§¥§¨©©ä§¨Ê :ÁeÏc Òt¯ Ìe˙Á‰zr L„˜ È¯Ê .Cet‰Ï ‰zr ڂ¯k Ìr ¨¦§©¨©©å©§¤©§©¨§¦¥¥Ÿ¤©¨

:Ceta ˙r¯B˜k ‰·eÊr ‰·eLÁ .Cet‰ Ô¯˜k r¯ ˙aÁ .CetLI§¦¦©¥©§¤¤©£¨©£¨§©©©Ë .C¯tÓ ˙Èp¯B„˜ ¯‡Bz‰ ·BËÈ .C¯‡ ÈÏaÓ ‰kÓ ‰i¯Ì˜ ÌB ©©§©¦¦¤¤§æ¦¨©¨¦§¦¤¤ç¨¨

È .C¯c ÌzÒk :C¯Á ÌzÁ ÌelL ÌBÏÈLΉ Ïaq‰ Á ¦§©¤¤è¦¤§©¤¤éŸ©©©¨¦§¦k .ÏË.ÏËÏËÓe „ rBb¯ÓÏ ‡Ï .ÏËwÓ ¯‡Lp‰ ÏeÁL IeÒ ¤¤ë§¨©¦§¨¦¤¤Ÿ§©§©¨§©§¥

recÓ ÒÓ¯Ó .ÔM„Ó‰ ÔÓL Ô¯˜ ÚhÓ :ÏËB ¯Á‡Â r‚È ÏÓrϧ¨¥§¨¥©§©¥¥©©¤¤¨¥©§ª¨¦§¨©©Ï ‰ÏrÓÏ ¯ˆB .ÔL·Î ÈÏe¯Ákt ÁBÏLÓI BÚË .ÔLÈÈ ‡˙B¯ ©£¥¦§¨¥§©§¨ìŸ¦¨¦§§¦§©î

Ó ‰˜¯BN :ÔLa‰Ó ˙Á¯BÒ .˙Ù˘ ڈa-‰.˙ÙËÁ ÔB¯˙i-‰ ©¨¨¥¨©ð¤©§¦§¤¤©©©ñ¦§§¤¡¤¤˙lrt :˙ÙËL d˙·‰‡ ‰Ó-Ir .˙ÙËBË ‰˜e˜Á „È-Ir©©£¨§¤¤©¨©£¨¨¦§¤¤§ª©‰ÙBˆ .˙ÎÏB‰Â ‰a¯ ¯ÎN ˙rȯt .˙·ÏÓ ËeÚÓ ÌÈ·B¯‰¦¦§¤¤§¦©¨¨©¨§¤¤¤

˜ :˙ÎÓÒ ˙¯Á‡Â ‰„e˜t ‰¯ˆ .˙ÎLÓ ‰zr ˙Bt‰L„ ¦¨§©¨¦§¤¤¨¨§¨§©¤¤¦§¤¤òŸ¤˜ .ÌȯrL ˙Ó¯r ˙ÈL‡¯Áe¯ .ÌȯBÚNk ÌÈÈe¯Ê ı¯‡-Ȉ ¥¦£¥©§¨¦©ô§¥¤¤§¦¦§¦©

L :ÌȯrÒ ÌÈÒ ˙ËÓL ÛB„¯ .ÌȯrÈ ÈÏra ˙·MÓ‰BÓ §©¤¤©£¥§¨¦§¦§¤¤¨¦§¦§¨¦§ö¨ÌÁ¯z .‰l‡Î ‰l‡Ó ‰l‡ eÓÏL .‰l‡‰ ˙Bχ‰ ÌÈrL˙§¦§¦¨¨¨¥¤¨§¥¤¥¥¤§¨¥¤§©¥

‡"Â˙:Î „È ¯·„Ó· (‡:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (·:ÂË ‚Ò ‰ÈÚ˘È (‚:‚È ÂÎ Ì˘ Ù"Ú („¯È˘ Ù"Ú (‰:·È „ ÌÈ¯È˘‰:‡ ,Ê ˙Âί· ‰‡¯ (Â: ‡ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ê:Á „Ï Ì˘ (ÁË Ú˘Â‰ Ù"Ú (Ë

:Ê:„ „ ‰ÈÓÁ (È:Ê ‰˘Ó  ˜¯Ù ˙¯Âη Ù"Ú (Î:„ ‡Î˜ ÌÈω˙ (Ï:‡ „ ÒÂÓÚ (Ó:ÂÎ ÊÏ ˙È˘‡¯· Ù"Ú (:‚ ‡ ˙ω˜ Ù"Ú (Ò:‚ · ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Ú:‡È ÁÓ ÌÈω˙ Ù"Ú (Ù

:·È ËÎ Ìȯ·„ ÁÈ ËÎ ¯·„Ó· È"˘¯ ‰‡¯ (ˆ

ˆ·˜˙

Page 46: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 45‚Î

‡ .‰l‡ ˙B¯wÓ eˆa˜z˙BNrÏ ‰Â‰È ÏÈc‚‰ ÌÈBb· e¯Ó‡È Ê §©§¥¦§¨¥¤àŸ§©¦¦§¦§Ÿ©£:‰l‡-Ìr¦¥¤

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤á¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©â£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦ãŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ä¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©å¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©æ©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ç¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦è©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §é©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ëŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ìŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§îŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ðŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ñ©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

‡"Â˙:· ÂΘ ÌÈω˙ (‡: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (·:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (‚:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ („:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (‰:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (Â:Ê-Â Ì˘ (Ê:Ë Ì˘ (Á:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Ë

:‚È ‚˜ ÌÈω˙ (È:Ë ‚ Ì˘ (Î:Á ÂÓ Ì˘ (Ï:‚È „Ù Ì˘ (Ó:È Î Ì˘ (:ËÈ „È ¯·„Ó· (Ò ˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z

.(ʘ ÛÈÚÒ ‰2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

¯Ó‡ÈÂ

Page 47: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 46

e:LxacM iYglq dedi xn`I©àŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©á¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

` ipa .‡¯˜‡ EÈχ ‡¯È‡ ÌBÈ.‰¯˜È È·ÊBÚ ÌÈ„Ê Èe˜LrÈ-Ï £â¦¦¨¥¤¤§¨©ã©©§¦¥¦§¥§¨¨ḃBIÓ Ïer ÚL¯ ÔÈc .d¯˜·Ï ·L ̉I ·ÈL‰I ÏeÓ §ä§¨¦¨¤¥§©§¨¦¨¨§©¨§¨

ÌL ÏÈb¯‰Ïe .„aÎp‰ L„˜ ÌL ÁÈkL‰Ï ÌÈ·LBÁ‰ :‡¯˜È¦§¨©§¦§©§¦©¥Ÿ¤©¦§¨§©§¦¥CBNÁ .„a‡ Ìr È·eË Ìk¯c ‰Ê .„·‡Â ‰Ï˜ ÌÈÏÈχ‰¡¦¦¦§¤§¤¡¨¤©§¨¥©¦¨£

¯‡M‰*·a ÌL˙k Ë :„a‰ ˙È.¯a„Ók e„nÏ Ì„‡ Û¯Ë ÛB¯ ©§¨¨§¥§¥å©¨§æ¤¤¨¨¦§¦§ª¨ÈÏ eIk ËrÓk .¯a„na ¯˜Ù‰ Ïrk ϯB‚ ec.¯·c e¯crÈ ‡ ©ç¨§©¤§¥©¦§¨¦§©¨§èŸ§©§¨¨

.‰i„Ï EÈ˙BcÓ ¯Á‡ ¯‰¯‰È ÈÓ :¯ac „ÒÁa ÔB„‡ EÈÓÁ¯ ÈÏeÏ¥©£¤¨§¤¤©¨¦§©§¥©©¦¤§©§¨Á ‰ËÓL e¯rBÒ e¯Ò .‰iÊÏ ÂȈÏÁÓ ·ÈL‰I CÁÎB·¯ §¨§¨¦¥£¨¨§©§¨©§§©§§¦§§¨¤é¤

t :‰BÈÏr‰-Ir E„È ÔÈc‰ Enr .‰Bi‰Ïra ÈzIBÎÈ ¯Ó‡È-Ô ©¨¦§©¦§¨§©¨¤§¨¤ëŸ©¨§¦©©k eÏÈ‚È ‰„e‰È ȯˆ .ËBn‰˙L ÌpÁ ȯeÎÓ ‡¯˜ .ËBn‡ È ©¨¥§¨¨¦¦ë¤§¨§¥¦¨§©

L :ËBӘȠ¯BÁ‡ ‚BqÈ „È ËLBt‰ ÚL¯ .ËBÓLBÏ ̄B˜ E¯Ë ¨¨¨©¥¨¦¨§¦§§ì¨§¥§‡ ea¯ ˜ÈÁ¯‰Ï C„earL .ÌÈLw·Ó ÌÈLBÈÓeÁz .ÌÈL˜ ÌÈB„ ¦§©§¦¦§¨§©§¦©«£î¦¨¦§¥

˙BÏÈÏÓ ‰reIa zLc˜ ‰‡e·z .ÌÈLw·Ó ¯B˜rÏ EȯˆÓ ÈnÒ¦¨¥§¨¤©£§©§¦§¨¦©§¨§¨§¦ÏÏBÚ BÓÏ .ÌÓÈL‡‰Â ̉ÈÏr ‡·z ‰r¯ ËÙL :ÌÈM˜Â§©¦¤¤¨¨¨Ÿ£¥¤§©£¦¥¨¥

Ó .ÌÓÈLÈ „·BÎa ÏÏBÚ˙‰Â.ÌÓÈL‚‰ ÁtÓ ÈÁt ÌÒBk ˙ §¦§¥§¤§¦¥§ð¨¨©¥©©©§¦¥ ÌÈ˙r·L Ì·ÈL‰-̘C ˙¯ÈË ˙ȯ˜ ¯Èr‰ :ÌÓL‰Â ˙ȯa £¦¥¦§¨©¦§ñ©§¦§©§¥¨¦¦§©¦©¨¨

·¯ ‰z‡Â ezIÁB˙ Ea .eω˜ ¯B·rI C¯c ÌÈÏe‡b ÌÈ .eω©£¥¨§¦¤¤©£§¨¥§©§¥§©¨©È ‡ eÓÁ .eÏÏBÁÓ:eÈÏr EcÒÁ-ȉ §§¥©£¥¨§ò¦©§§¨¥

.„a‰ ˙È·a Ìb ˙ÎlÓ ¯‡M‰ :‡" (*«¿»ƒ∆∆«¿≈«» ‡"Â˙:Î „È ¯·„Ó· (‡:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (·:(ÈÂÈ˘·) „  ÌÈω˙ (‚:(ÈÂÈ˘·) ·Î˜ ËȘ Ì˘ („

:„Ò ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (‰:‚ „ ‰È¯ÎÊ È"˘¯ ‰‡¯ (Â:‚ ËÈ Ï‡˜ÊÁÈ Ù"Ú (Ê:‚ „ χÂÈ Ù"Ú (Á:Ê ‰ ‡-ÌÈÎÏÓ (Ë:ÊË ÂÓ ‰ÈÓ¯È (È:‰ ‚È ÌÈω˙ Ù"Ú (Î:·Ó ‰Î ‡¯˜È È"˘¯ ‰‡¯ (Ï

:„ ËÈ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ó:‰ ÊË ÌÈω˙ Ù"Ú (:‰Î ÂÎ ‡¯˜È (Ò:·Î ‚Ï ÌÈω˙ Ù"Ú (Ú

È·ÏÓ

Page 48: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 47„Î

n ik`lÓ ÌÈÓÁ¯Á .ÔBÈÏr È˙¯L·ËÈÓa χ-ÈÙ ‡-el ©à§£¥©£¦§á¨§¥¤§©â¨§¥¥§¥©r ÒBÁÈ ÈÏe‡ .ÔBÈb‰:ÌÁ¯È ÈÏe‡ .ÔBÈ·‡Â Èr Ì ¦¨©¨©ã¨¦§¤§©§©¥

L ÌÁ¯È ÈÏe‡L .ÛÒBÈ ˙ȯ‡.ÛÒL ÈÁeLt ÌÈÊ·Â ÌÈÏÙ ©§©¥§ä¥¦¥§å¨¦§¦§¦§¥¤¤L‰JÙ˙a ÌÈ‚‡BL .ÛÒÎ ‡Ïa ȯeÎÓ ÌpÁ ÈÈe· §æ¥¦¨§¥§Ÿ¤¤£¦¦§¦¨

.ÔBÈM¯ ÌÈLw·Óe§©§¦¦¨:ÌÁ¯È ÈÏe‡ .ÔBÈ·‡Â Èr Ìr ÒBÁÈ ÈÏe‡©¨©¨¦§¤§©§©¥

Ó ÌÁ¯È ÈÏe‡.Ï·Ò Èepra ˙BkÓ È„nÏÓ .Ï·Î Èpr ©§©¥§çª¥¤¤§ª§¥©§¦¤¤ÓÓ .Ï·˙ È·LBÈa ÌÈe˙ L‡¯-„BÛˆ˜a ÌÈnra ÏL §èŸ§¦§§¥¥¥é¨¨©¦§¤¤

.ÔBÈf·e¦¨:ÌÁ¯È ÈÏe‡ .ÔBÈ·‡Â Èr Ìr ÒBÁÈ ÈÏe‡©¨©¨¦§¤§©§©¥

ÌÈ‚v‰ ÚÓLÈ ·ÈL˜È .Bnr Èr· ‡¯È ÌÁ¯È ÈÏe‡©§©¥§¥¤§¨¦©§©§¦§¦§©©¨¦Ïa ÌÈ„eÚ .BnrχBˆÓÏ ÌÈÏBz ̉ÈÈr .BÓÏ ¯ÒeÓ LÁ §ª§¦§©ë©¨¨§¥¥¤¦¦§

.ÔBÈv ¦¨:ÌÁ¯È ÈÏe‡ .ÔBÈ·‡Â Èr Ìr ÒBÁÈ ÈÏe‡©¨©¨¦§¤§©§©¥

Ò È¯ÓB‡ ÌÁ¯È ÈÏe‡˙r-ÏÎa BÁ·L ȈÓB‡ .‡-ÁÏ ©§©¥§¥§ì©¨§¥§¨§¨¥Ì‰È‰Ï‡ Èt-˙‡ .‰pÁz CBtLÏ ‰¯va ÌÈc‚‡ .‰BÚ§¨£ª¦©¨¨¦§§¦¨¤§¥¡Ÿ¥¤

Ï ÌÈÎÙBL.ÔBÈec · §¦¥î¦¨:ÌÁ¯È ÈÏe‡ .ÔBÈ·‡Â Èr Ìr ÒBÁÈ ÈÏe‡©¨©¨¦§¤§©§©¥

Ï ÌÁ¯È ÈÏe‡ÈÙa BÓk ˙Bȯ‡ ‰ËeÚÏ .ÌÈÏÙÎa ‰˙˜ ©§©¥¨ð§¨§¦§©¦§¨£¨§§¦‰ÁÎL ‡Ï .ÌÈÏeL ÔÂra ˙ÓlzLÓe ‰wÏ .ÌÈÏÁL©£©¦ª¨¦§©¤¤©£Ÿ©¦Ÿ¨§¨

Ú ·zÎÓ ˙‡Ê-ÏÎa.ÔBÈ·Á Ê §¨Ÿ¦§©ñŸ¤§:ÌÁ¯È ÈÏe‡ .ÔBÈ·‡Â Èr Ìr ÒBÁÈ ÈÏe‡©¨©¨¦§¤§©§©¥

k ÌÁ¯È ÈÏe‡M‰ .ÌÈÙ ÈLe·‡Ï Ì˙t¯Á ÌÈrÓB ©§©¥§ò¥¨¦©ô§¦¤§¨¨§Ÿ ‡"Â˙:‡ , ‰·¯ ˙È˘‡¯· (‡:‡ ‡ËÂÊ ‰Îȇ (·:Ë ‡ È·ÏÓ (‚:ÁÎ ·Î ·-χÂÓ˘ („ÒÂÓÚ (‰

:ÂË ‰:(ÈÂÈ˘·) Ë · È·ÏÓ (Â:‚ · ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ê:ÁÈ ‰˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (Á„Ó Ì˘ (Ë:ÂË:(ÈÂÈ˘·) Ì˘ (È:ÊË ÂÎ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Î:ËÈ „È ¯·„Ó· (Ï:ÊÈ ‰ ‰Îȇ Ù"Ú (ÓÙ"Ú (

:· Ó ‰ÈÚ˘È:„ ‚ ˜Â˜·Á Ù"Ú (Ò:· ,ËÈ Ôȯ„‰Ò ‰‡¯ (Ú:· ,ÁÙ ˙·˘ (Ù

ÌÈ·È˘Ó

Page 49: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 48

k .ÌÈrL BÚLÈÏe ÌÈe˜Ó BÁˆ .ÌÈBÚ ÌÈ·ÈLÓÈ §¦¦§¦¦§§©¦§¦§¦§¨¦¦à.ÔBÈJÎa ÂÈÓÁ¯ eÏÎ-‡ÏŸ¨©£¨§¦¨

r ÒBÁÈ ÈÏe‡:ÌÁ¯È ÈÏe‡ .ÔBÈ·‡Â Èr Ì ©¨©á¨¦§¤§©§©¥

È ÌÁ¯È ÈÏe‡.BÈ·L ı¯‡Ó ¯ÈzÈ BLe·Á .BÈr· Èr ılÁ ©§©¥§â©¥¨¦§¨§£©¦¥¤¤¦§Èˆ .BÈIÁ LBaÁÈ B¯BÊÓ ‰‰‚˙r LÈÁÈ ÚÓLÈ B˙˜r ¦ã§¤§§©§¨§©ä£¨¦§©§¨¦¥

.ÔBÈ„t¦§r Ìr ÒBÁÈ ÈÏe‡:ÌÁ¯È ÈÏe‡ .ÔBÈ·‡Â È ©¨©¨¦§¤§©§©¥

ÓÓ ÌÈÓÁ¯ È·ÏÁ .ÔBÈÏr È˙¯L·ËÈÓa χ-ÈÙ ‡-el ©å§£¥©£¦§æ¨§¥¤§©ç¨§¥¥§¥©:ÌÁ¯È ÈÏe‡ .ÔBÈ·‡Â Èr Ìr ÒBÁÈ ÈÏe‡ .ÔBÈb‰¦¨©¨©¨¦§¤§©§©¥

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤è¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©é£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦ëŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ì¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©î¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ð©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ñ¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨ ‡"Â˙:·Î ‚ ‰Îȇ (‡:ÁÎ ·Î ·-χÂÓ˘ (·:ÂË ÂÏ ·Âȇ (‚:‚È ‰ ڢ‰ Ù"Ú („ÊÎ ·Âȇ Ù"Ú (‰

:Ë:‡ , ‰·¯ ˙È˘‡¯· (Â:‡ ‡ËÂÊ ‰Îȇ (Ê:Ë ‡ È·ÏÓ (Á: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (ˢ‡¯ (È:‡ ,ÊÈ ‰˘‰:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (Î:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (Ï:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (ÓÌ˘ (

:Ê-Â:Ë Ì˘ (Ò ˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z

.(ʘ ÛÈÚÒ ‰

ÁÏÒ

Page 50: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 49‰Î

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦1¨§©¨©§¥¦1¨§¦à©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §á©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©âŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ãŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§äŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§åŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

`l-eÏ-¯kÊz eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr ©æ¦§¨¨£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©Á :„‡Ó-eÏ-¯ÎÊ EcÒÁk ¯kÊz-I‡ eÈrLÙe | eȯeÚ ˙‡h §Ÿ©çŸ§¥§¨¥©¦§Ÿ§©§§§¨¨

:‰Â‰È E·eË ÔrÓÏ ,‰z‡©¨§©©§§Ÿ

f xkÊ :‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ¯,Enr ÔBˆ¯a ‰Â‰È e¯Î §èŸ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨é§¥§Ÿ¦§©¤Ê :E˙reLÈa e„˜tË·L zχb Ì„w ,˙Ș | E˙„r ¯Î ¨§¥¦¨¤§ëŸ£¨§¨¦¨¤¤¨©§¨¥¤

˙·‰‡ ,ÌÏLe¯È ˙aÁ ‰Â‰È ¯BÎÊ :Ba zÎL | ‰Ê ÔBiˆ-¯‰ ,E˙ÏÁ©£¨¤©¦¤¨©§¨§§Ÿ¦©§¨¨¦©£©‡ ÔBiˆ‡ :ÁˆÏ ÁkLz-χ·-Èk dÁI ˙r-Èk ,ÔBiˆ ÌÁ¯z Ìe˜˙ ‰z ¦©ì¦§©¨¤©©î¨¨§©¥¦¦¥§¤§¨¦¨

Ê :„rBÓe¯r | e¯r ÌȯӇ‰ ,ÌILe¯È ÌBÈ ˙‡ ,ÌB„‡ È·Ï | ‰Â‰È ¯Î ¥§ðŸ§Ÿ¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨Ê :da „BÒȉ „rzraL ¯L‡ EÈ„·r χ¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I ¯Î ©©§¨§ñŸ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨

,ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌÎr¯Ê-˙‡ ‰a¯‡ ̉I‡ ¯a„z Ca ̉Ϥ¨©§©¥£¥¤©§¤¤©§£¤§§¥©¨¨¦Ê :ÌÏÚÏ eÏÁ ÌÎr¯ÊÏ Ôz‡ Èz¯Ó‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ı¯‡‰-ÏÎ¯Π§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨§òŸ

‰f‰ Ìr‰ ÈL˜-I‡ ÔÙz-I‡ ,·˜rÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I EÈ„·rI©£¨¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ©¥¤¤§¦¨¨©¤‡ :B˙‡hÁ-χ BÚL¯-I‡ÂeχB ¯L‡ ,˙‡hÁ eÈÏr ˙L˙ ‡-Ï §¤¦§§¤©¨©ô¨¨¥¨¥©¨£¤©§

:e¯ˆBÈ eÏ-ÁÏÒ e¯eˆ e‡ËÁ :e‡ËÁ ¯L‡Â©£¤¨¨¨¨¥§©¨§¥

xFkf ,z¯Ó‡ ¯L‡k ˙B·‡ ˙ȯa eÏۇ ·B˜rÈ È˙ȯa-˙‡ Èz¯ÎÊ §¨§¦¨©£¤¨©§¨§ö¨©§¦¤§¦¦©£§©:¯kʇ ı¯‡‰Â ¯kʇ ̉¯·‡ È˙ȯa-˙‡ ۇ ˜ÁˆÈ È˙ȯa-˙‡¤§¦¦¦§¨§©¤§¦¦©§¨¨¤§Ÿ§¨¨¤¤§Ÿ

 ,z¯Ó‡ ¯L‡k ÌÈBL‡¯ ˙ȯa eI ¯BÎÊ˙ȯa Ì‰Ï Èz¯ÎÊ §¨§¦¦¦©£¤¨©§¨§÷¨©§¦¨¤§¦˙BÈ‰Ï ÌÈBb‰ ÈÈrÏ ,ÌȯˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡-È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ,ÌÈL‡ ¦Ÿ¦£¤¥¦Ÿ¨¥¤¤¦§©¦§¥¥©¦¦§

 ,ezÁË·‰L BÓk enr ‰Nr :‰Â‰È ȇ ÌÈ‰Ï‡Ï Ì‰Ï˙‡Ê-Ìb-Û‡ ¨¤¥Ÿ¦£¦§Ÿ£¥¦¨§¤¦§©§¨§ø©©Ÿ·È‡ ı¯‡a Ì˙Bȉa¯Ù‰Ï Ì˙lÎÏ ÌÈzÏr‚-‡Ï ÌÈzÒ‡Ó-‡G Ì‰È ¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤§©§¦§Ÿ§©§¦§©Ÿ¨§¨¥

‰Ók eÓÁ¯Â e˙e·L ·L‰ :̉ȉχ ‰Â‰È ȇ Èk ,Ìz‡ È˙ȯa§¦¦¦¨¦£¦§Ÿ¡Ÿ¥¤¨¥§¥§©£¥§¨

‡"Â˙:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (‡:‚È ‚˜ Ì˘ (·:Ë ‚ Ì˘ (‚:Á ÂÓ Ì˘ („:‚È „Ù Ì˘ (‰:È Î Ì˘ (Â:Á ËÚ Ì˘ (Ê:(ÈÂÈ˘·) Ê ‰Î Ì˘ (Á:Â Ì˘ (Ë:(ÈÂÈ˘·) „ ˜ Ì˘ (È:· „Ú Ì˘ (Î

:ËÈ Ì˘ (Ï:„È ·˜ Ì˘ (Ó:Ê ÊϘ Ì˘ (:‚È ·Ï ˙ÂÓ˘ (Ò:ÊÎ Ë Ìȯ·„ (Ú·È ¯·„Ó· (Ù:‡È:·Ó ÂÎ ‡¯˜È (ˆ:‰Ó Ì˘ (˜:„Ó Ì˘ (¯ ˙‚‰‰ ÌÈÏÓ· (1‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

·Â˙΢

Page 51: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 50

 ,·e˙kLEˆa˜Â ·L ,EÓÁ¯Â E˙e·L-˙‡ Eȉχ ‰Â‰È ·L ¤¨§à¨§Ÿ¡Ÿ¤¤§§§¦£¤§¨§¦¤§‰Ók eÈÁc ıa˜ :‰nL Eȉχ ‰Â‰È EˆÈÙ‰ ¯L‡ ÌÈnr‰-ÏkÓ¦¨¨©¦£¤¡¦§§Ÿ¡Ÿ¤¨¨©¥¦¨¥§¨

‡ ,·e˙kLEȉG‡ ‰Â‰È Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È-Ì ¤¨¦á¦§¤¦©£¦§¥©¨¨¦¦¨§©¤§§Ÿ¡¤Ó ,·e˙kL ‰Ók ÔrΠ·rk eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÁwÈ ÌMÓeÈ˙ÈÁ ¦¨¦¨¤§¥§¨¥¨¨§¤¨¨§¨¤¨â¦¦

‰ÁÓ :EÈzχ‚ Èk ÈI‡ ‰·eL ,EÈ˙‡hÁ ÔrΠEÈrLt ·rΨ§¨¤§¤¨¨©Ÿ¤¨¥©¦§©§¦§¥‡ ,z¯Ó‡ ¯L‡k ErÓI eÈrLÙEÈrLÙ ‰ÁÓ ‡e‰ È· ÈÎ §¨¥§©©§©£¤¨©§¨ãŸ¦¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¤

‰Ók ¯ÓvΠ‚ÏMk eȇËÁ Ôaω :¯kʇ ‡G EÈ˙‡hÁ ÈrÓI§©£¦§©Ÿ¤¤§Ÿ©§¥£¨¥©¤¤§©¤¤§¨Ï ,·e˙kLÌÈMk ÌÎȇËÁ eȉÈ-̇ ,‰Â‰È ¯Ó‡È ‰ÁÎe ‡-eÎ ¤¨§ä¨§¦¨§¨Ÿ©§Ÿ¦¦§£¨¥¤©¨¦

ÌÈÓ eÈÏr ˜B¯Ê :eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ eÓÈc‡È-̇ ,eÈaÏÈ ‚ÏMk©¤¤©§¦¦©§¦©¨©¤¤¦§§¨¥©¦Â ,·e˙kL ‰Ók e¯‰Ë ÌȯB‰ËÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏr Èz˜¯Ê §¦§©£¥§¨¤¨§å¨©§¦£¥¤©¦§¦

eÈÏr ÌÁ¯ :ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈIelb-ÏkÓe ÌÎÈ˙‡ÓË ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe§©§¤¦Ÿª§Ÿ¥¤¦¨¦¥¤£©¥¤§¤©¥¨¥k ,·e˙kL ‰Ók e˙ÈÁLz χÂEt¯È ‡Ï EȉG‡ ‰Â‰È ÌeÁ¯ χ È §©©§¦¥§¨¤¨¦æ¥©§Ÿ¡¤Ÿ©§§

ÏBÓ :Ì‰Ï ÚaL ¯L‡ EÈ˙·‡ ˙ȯa-˙‡ ÁkLÈ ‡G ,E˙ÈÁLÈ ‡Ï§Ÿ©§¦¤§¦§©¤§¦£Ÿ¤£¤¦§©¨¤e ,·e˙kL ‰Ók EÓL-˙‡ ‰·‰‡Ï e··Ï-˙‡Eȉχ ‰Â‰È ÏÓ ¤§¨¥§©£¨¤§¤§¨¤¨ç¨§Ÿ¡Ÿ¤

E··Ï-ÏÎa Eȉχ ‰Â‰È-˙‡ ‰·‰‡Ï ,Er¯Ê ··I-˙‡Â E··I-˙‡¤§¨§§¤§©©§¤§©£¨¤§Ÿ¡Ÿ¤§¨§¨§,·e˙kL ‰Ók e˙Lw·a eÏ ‡ˆn‰ :EÈiÁ ÔrÓÏ ELÙ-Ïηe§¨©§§§©©©¤¦¨¥¨§©¨¨¥§¨¤¨

eE··Ï-IÎa epL¯„˙ Èk ,˙‡ˆÓe Eȉχ ‰Â‰È-˙‡ ÌMÓ ÌzLw·è¦©§¤¦¨¤§Ÿ¡Ÿ¤¨¨¨¦¦§§¤§¨§¨§‰Ók E˙JÙz ˙È·a eÁnN EL„˜ ¯‰-χ e‡È·z :ELÙ-Iηe§¨©§¤§¦¥¤©¨§¤§©§¥§¥§¦¨¤§¨

 ,·e˙kL,È˙lÙz ˙È·a ÌÈzÁnN ÈL„˜ ¯‰-χ ÌÈ˙B‡È·‰ ¤¨©é£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥§¦¨¦‡¯wÈ ‰lÙz-˙Èa È˙È· Èk ,ÈÁaÊÓ-Ïr ÔBˆ¯Ï ̉ÈÁ·Ê ̉È˙ÏBÚŸ¥¤§¦§¥¤§¨©¦§§¦¦¥¦¥§¦¨¦¨¥

:ÌÈnr‰-ÏÎϧ¨¨©¦ „Ú ,ω˜Â ÔÊÁ ,˜ÂÒÙ ¯Á‡ ˜ÂÒÙ ÌȯÓ‡ Ô¯‡‰ ÔÈÁ˙ÂÙχ·ÊÚ˙ :ÏÏη „Ú ‡ÏÂ

Ïa˜Â eÈÏr ÌÁ¯Â ÒeÁ eȉχ ‰Â‰È eÏB˜ ÚÓL§©¥§Ÿ¡Ÿ¥§©¥¨¥§©¥:e˙lÙz-˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a§©£¦§¨¤§¦¨¥

‰:Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL £ë¦¥§Ÿ¥¤§¨¨©¥¨¥§¤¤‡:epnÓ Áwz-χ EL„˜ Áe¯Â EÈÙlÓ eÎÈÏLz-Ï ©ì©§¦¥¦§¨¤§©¨§§©¦©¦¤‡:e·Êrz-χ eÁk ˙BÏÎk ‰˜Ê ˙rÏ eÎÈÏLz-Ï ©î©§¦¥§¥¦§¨¦§Ÿ¥©©©§¥‡r :epnÓ ˜Á¯z-χ ,eȉχ ‰Â‰È e·Êrz-ω·BËÏ ˙B‡ enr-‰N ©ð©©§¥§Ÿ¡Ÿ¥©¦§©¦¤£ñ¥¦¨§¨

‡"Â˙:‚ Ï Ìȯ·„ (‡:„ Ì˘ (·:·Î „Ó ‰ÈÚ˘È (‚:‰Î ‚Ó Ì˘ („:ÁÈ ‡ Ì˘ (‰ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (Â:‰Î:‡Ï „ Ìȯ·„ (Ê:Â Ï Ì˘ (Á:ËÎ „ Ì˘ (Ë:Ê Â ‰ÈÚ˘È (È:‡Î ‰ ‰Îȇ (ÎÌÈω˙ (Ï

:(ÈÂÈ˘·) ‚È ‡:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡Ú Ì˘ (Ó:(ÈÂÈ˘·) ·Î ÁÏ Ì˘ (:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ÂÙ Ì˘ (Ò

‡¯ÈÂ

Page 52: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 51ÂÎ

‡ :ezÓÁ ez¯Êr ‰Â‰È ‰z‡-Èk eL·È eȇN e‡¯ÈÂ| ‰Èʇ‰ eÈ¯Ó §¦§Ÿ§¥§¥Ÿ¦©¨§Ÿ£©§¨§¦©§¨£à¨¥©£¦¨È :e‚È‚‰ ‰Èa ‰Â‰È‰Â‰È ,EÈÙÏ eaÏ ÔBÈ‚‰Â eÈÙ-ȯӇ | ÔBˆ¯I eȉ §Ÿ¦¨£¦¥¦á§§¨¦§¥¦§¤§¦¥§¨¤§Ÿk :eχB‚ e¯eˆ:eȉG‡ È„‡ ‰r˙ ‰z‡ ,eIÁB‰ ‰Â‰È EÏ-È ¥§£¥¦â§§Ÿ¨§©¨©£¤£Ÿ¨¡¥

:Ô¯‡‰ Ôȯ‚ÂÒ

Epidl`z ,eÈ˙B·‡ ȉχ ,e˙lÙz EÈÙÏ ‡B·Ìlr˙z-χ ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥ã§¨¤§¦¨¥§ä©¦§©©r e‡ ÔȇL ,e˙pÁzÓ˜e ÌÈÙ ÈfEÈÙI ¯ÓBÏ ,Û¯Ú ÈL ¦§¦¨¥¤¥¨©å¥¨¦§æ¥Ÿ¤©§¨¤

‡ ,e‡ËÁ ‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰ÈeÁ‡ Ï· §Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ¨¨£ç¨£©§Á eÈ˙B·‡Â:e‡Ë ©£¥1¨

` .EpnW‰ .ÈÙc e¯ac .eÏÊb .e„‚a‰Â .eÈÂr.e„Ê .erL¯ 2©§¨©§¨©§¦©§Ÿ¦¤è¡¦§¦é§©§©§Ë .eÒÓÁ.eˆI .e·fk .Ú¯ eˆrÈ .¯˜L eÏÙ ¨©§ë©§¤¤¨©§¨¦©§©§

.Û¯Ú eÈM˜ .e¯¯ˆ .erLt .eÈÂr .e¯¯Ò .eˆ‡ .e„¯Ó©§¦©§¨©§¨¦¨©§¨©§¦¦Ÿ¤:erzrz .eÈrz .e·rz .e˙ÁL .erL¯©§¦©§¦©§¨¦¦§¨§

q EpxÓe EÈ˙ˆnÓ ÌÈ·Bh‰ EÈËtLn :eÏ ‰ÂL-‡ÏÏr ˜Ècˆ ‰z‡ ©1§¦¦§Ÿ¤¦ì¦§¨¤©¦§îŸ¨¨¨§ð©¨©¦©‰ eÁ‡Â ˙ÈNr ˙Ó‡-Èk ,eÈÏr ‡a‰-Ïk:erL¯ ¨©¨¨¥¦¡¤¨¦¨©£©§¦1§¨§

EpnW`b .¯Bc-ÏkÓ eLa .Ìr-ÏkÓc .NBNÓ epnÓ ‰ÏeaÏ ‰Â ¨©§¦¨¨Ÿ§¦¨ñ¨¦¤¨ò¨¦¥Ê .e¯‡t Ú¯Ù .eÈee‡ ÏaÁ‰ .eȇËÁa.eLc˜Ó ˙Èa Ïe· ©£¨¥ª§©¦¥§¦§©§¥¥§ô¥¦§¨¥

Ë .eÈÂra ·¯ÁeÁk .ÌȯÊÏ e˙Ó„‡ ÈÙBÈ .‰nLÏ ‰˙ȉ e˙¯È ¨©©£Ÿ¥¦ö¨¥¨§¨§©¨¦©§¨¥§¨¦Ÿ¥:ÌȯÎϧ¨§¦

oicÓe¯ÓBÏ ,et¯r ‰L˜Â eÈt ÊÈr Cȉ .e˙eÚhÓ e·L ‡Ï ©£©¦Ÿ©§¦¨¥¥¨¦¨¥§©§¤¨§¥©‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰È EÈÙϧ¨¤§Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ

‡ ,e‡ËÁÁ eÈ˙B·‡Â eÁ‡ Ï·:e‡Ë ¨¨£ç¨£©§©£¥1¨ EpipiÓlÓ .eÏÓr e˜Lr.eÈÏr Ìlr e˙ .epnÓ Ë¯BÓÓe CMÓ §¥¥¨§£¨¥§÷ª¨§¨¦¤¨§ª¨¨¥

r .eÓÎL Ir eÏ·Ò¯t .e· eÏLÓ ÌÈ„·.Ì„iÓ Ôȇ ˜ ¨©§©¦§¥£ø¨¦¨§¨Ÿ¥ø¥¦¨¨.eÈÂra epnÓ z˜Á¯ .eȉG‡ ‰Â‰È Ee‡¯˜ .ee··Ò ˙Ba¯ ˙B¯ˆ©§¨§¨§Ÿ¡¥¨©§¨¦¤©£Ÿ¥

L:e„·‡Â eÈrz .EȯÁ‡Ó e· ©ù§¥©£¤¨¦§¨¨§

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) · ‰ ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ Ì˘ (· Ì˘ (‚:(ÈÂÈ˘·) ÊË ÁÏ‚ ÁÙ Ì˘ („:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (‰: ÁÎ Ìȯ·„ Ù"Ú (Â:Ë „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Ê,ÊÙ ‡ÓÂÈ (Á

:(ÈÂÈ˘·) ·: ˜ ÌÈω˙ (Ë:(ÈÂÈ˘·) Ì˘ (È:ËÒ ËȘ Ì˘ Ù"Ú (Î:ËÏ Ì˘ Ù"Ú (Ï:(ÈÂÈ˘·) ÊÎ ‚Ï ·Âȇ (Ó:‚Ï Ë ‰ÈÓÁ (:‡È „Î ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ò:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ‰ ‰Îȇ (Ú:‚È Á ‡-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú (Ù:ÂÎ ËÒ ÌÈω˙ Ù"Ú (ˆ:Ê ÁÈ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (˜:Á Ì˘ ‰Îȇ (¯

:‡È ÂË ‡-χÂÓ˘ Ù"Ú (˘ ˙‚‰‰ (1.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

(2ÈÙÏ ÌÈÏÓ‰ ¯‡˘· ÔΠ,(Ê ÛÈÚÒ Ê¯˙ ÔÓÈÒ Ê"‰„‡ Ú"¢ ‰‡¯) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ ËÚÓ ‰Á˘È.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·-‡‰ ¯„Ò

ÁÈ˘Ó

Page 53: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 52

giWnL ,EÈÙÏ ¯Ó‡ E˜„ˆew :Èw ˙B¯zÒpÓ ,ÔÈ·È-ÈÓ ˙B‡È‚ §¦©¦§§¨©§¨¤§à¦¦¨¦¦¦§¨©¥¦©¥,eÈ˙B‡ÓË-ÏkÓ e¯‰Ë eÈrLt-IkÓ eȉχ ‰Â‰È§Ÿ¡Ÿ¥¦¨§¨¥§©£¥¦¨ª§¥

 ,E‡È· „È-Ïr ·e˙kk ,e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈIr ˜B¯ÊeÈz˜¯Ê §¨¥©¦§¦§©£¥©¨©©§¦¤§á¨©§¦kÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏrÌÎÈÏeJb-ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓË I £¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿª§¥¤¦¨¦¥¤

:ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡£©¥¤§¤

l`Ipc‡‰ ,EÈÙÏ ÚeL ˙B„eÓÁ-LÈ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ¨¦¥¦â£¦©§¨¤©ã¥¡Ÿ©¨§§§¨EÓL ‡¯˜-¯L‡ ¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦£¤¦§¨¦§,EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ïr ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦©£¥§¨¤È„‡ ,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨E¯Èr-Ïr ‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉG‡ ErÓI ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡©¦¦§¦§¨©¦§

:Enr-Ïr§©©¤

`xfÓ‡ ,EÈÙÏ ¯Ó‡ ¯ÙBq‰Èt ȉχ Ìȯ‰Ï ÈzÓÏΠÈzLa ,È‰Ï ¤§¨©¥¨©§¨¤¡äŸ©Ÿ§¦§¦§©§¦§¨¦¡Ÿ©¨©„r ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â L‡¯ ‰IrÓÏ e·¯ eÈ˙Âr Èk EÈχ¥¤¦£ŸŸ¥¨«§©§¨Ÿ§©§¨¥¨§¨©

 :ÌÈÓMχÏ „ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡-C¯‡ ÌeÁ¯Â ÔepÁ ˙BÁÈÏÒ dBI‡ ‰z‡ ©¨¨¦§å©¨¡©§¦©§©¤¤©©¦§©¤¤§Ÿe¯ˆBÈ eÁÈÊz χ ,e‡¯Ba eLhz χ eÈ·‡ e·Êrz χ :Ìz·Êr£©§¨©©©§¥¨¦§©¦§¥§¥§©©§¦¥§¥¯·c‰-˙‡ eȉχ ‰Â‰È eÏ Ìi˜Â ,eÈ˙‡hÁk ‰Ïk enr Nrz χ§©©©¦¨¨¨§©Ÿ¥§©¤¨§Ÿ¡Ÿ¥¤©¨¨

a ,¯eÓ‡k .CÊBÁ e‰ÈÓ¯È È„È-Ïr ‰Ia˜a ezÁË·‰L̉‰ ÌÈÓi ¤¦§©§¨§©¨¨©§¥¦§§¨¨¨¨©æ¨¦¨¥˙‡hÁ-˙‡Â epȇ χ¯NÈ ÔÂr-˙‡ Lw·È ‰Â‰È-̇ ‡È‰‰ ˙r·e¨¥©¦§ª§Ÿ§ª©¤£Ÿ¦§¨¥§¥¤§¤©Ÿ

r :¯È‡L‡ ¯L‡I ÁIÒ‡ Èk ‰‡ˆn˙ ‡Ï ‰„e‰ÈÈ·r¯ E˙ÏÁ En §¨§Ÿ¦¨¤¨¦¤§©©£¤©§¦©ç§§©£¨§§¥¥Ï Èk eÚ„È e¯ÈkÈ .ErLÈ È·‡z EcÒÁ ȇӈ E·eËeȉχ ‰Â‰È §§¥¥©§¤§¥¥¦§¤©¦§¥§¦©èŸ¡Ÿ¥

:˙BÁÈÏq‰Â ÌÈÓÁ¯‰©£¦§©§¦

l`¯EÓL ÌeÁ.Á χ EÓL Ôep.EÓL ‡¯˜ ea .È ‰Nr ‰Â‰ ¥©é§¤¥©é§¤¨¦§¨§¤§ëŸ£¥zÓ‡ ÔrÓÏ ‰Nr :EÓL ÔrÓÏE.E˙ȯa ÔrÓI ‰Nr . §©©§¤£¥§©©£¦¤1£¥§©©§¦¤

Ez¯‡Ù˙ EÏ„b ÔrÓÏ ‰Nr.E˙c ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨§§§¦§©§¤£¥§©©¨¤£¥§©©E„B‰.E„eÚ ÔrÓÏ ‰Nr .E¯ÎÊ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ¤£¥§©©¦¤£¥§©©¦§¤£¥§©©EcÒÁ.E·eË ÔrÓI ‰Nr .E„eÁÈ ÔrÓI ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ©§¤£¥§©©¤£¥§©©¦¤£¥§©©E„B·k.E„enÏ ÔrÓI ‰Nr .E˙eÎÏÓ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr §¤£¥§©©¦¤£¥§©©©§¤£¥§©©EÁˆ.E„BÒ ÔrÓÏ ‰Nr .Efr ÔrÓÏ ‰Nr .E¯‡t ÔrÓÏ ‰Nr . ¦§¤£¥§©©¤£¥§©©ª¤£¥§©©§¥¤

‡"Â˙:‚È ËÈ ÌÈω˙ (‡:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (·:‡È È Ï‡È„ (‚:ËÈ-ÁÈ Ë Ì˘ („:Â Ë ‡¯ÊÚ (‰:ÊÈ Ë ‰ÈÓÁ (Â:Î ‰ÈÓ¯È (Ê:ÂÎ Ë Ìȯ·„ (Á:(ÈÂÈ˘·) Ë Ì˘ χȄ (Ë˙ÂÓ˘ Ù"Ú (È

: „Ï:Ê „È ‰ÈÓ¯È (Î ˙‚‰‰ :„ÈÓ˙ ¯Ó‡ ,˙ÂÁÈÏÒ· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î È·¯‰ (1C˙ȯa .CzÈÓ‡ ÔÚÓÏ, ÌÏÂη ÔÎÂ. ¬ƒ»¿ƒ»

‰˘Ú

Page 54: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 53ÊÎ

E˙˜„ˆ ÔrÓÏ ‰Nr.E˙M„˜ ÔrÓÏ ‰Nr .EÈÓÁ¯ ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¦§¨¤£¥§©©§ª¨¤£¥§©©©£¤ÌÈa¯‰.E˙ÈÎL ÔrÓI ‰Nr .E˙l‰z ÔrÓI ‰Nr .‰Nr ¨©¦£¥§©©§¦¨¤£¥§©©§¦¨¤£¥

L EÈ·‰B‡ ÔrÓI¯Ùr ÈÎB.·˜rÈ ˜ÁˆÈ ̉¯·‡ ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¤à§¥¨¨£¥§©©©§¨¨¦§¨§©£ŸÔ¯‰‡Â ‰LÓ ÔrÓÏ ‰Nr.‰ÓÏLe „Âc ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©Ÿ¤§©£Ÿ£¥§©©¨¦§ŸŸ£¥§©©

¯ÈEL„˜ ¯Èr ÌÏLe.Ó ÔBiˆ ÔrÓÏ ‰Nr E„B·k ÔkL.‰Nr §á¨©¦¦¨§¤£¥§©©¦¦â§©§¤£¥EÏÎȉ ˙BÓÓL ÔrÓÏ.EÁaÊÓ ˙eÒȯ‰ ÔrÓÏ ‰Nr .‰Nr §©©¦§¥¨¤£¥§©©£¦¦§§¤£¥

EL„˜ ÌL Ïr ÌÈ‚e¯‰ ÔrÓI.E„eÁÈ Ïr ÌÈÁe·Ë ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¦©¥¨§¤£¥§©©§¦©¦¤EÓL Lec˜ Ïr ÌÈn·e L‡· ȇa ÔrÓÏ ‰Nr.ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨¥¨¥©©¦©¦§¤£¥§©©

BÈe‡ËÁ ‡lL ÌÈ„L Ș.b ÔrÓÏ ‰Nr eÚLÙ ‡lL ·IÁ ÈÏeÓ. §ã¥¨©¦¤Ÿ¨§£¥§©©§ä¥¨¨¤Ÿ¨§z ÔrÓÏ ‰NrÔa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ.‡Ï ̇ ErÓÏ ‰Nr £¥§©©¦å¤¥©¨£¥§©©§¦Ÿ

erÓÏ.:erÈLB‰Â ErÓÏ ‰Nr §©£¥£¥§©©§§¦¥

Óp Eper ‰Â‰È.er eȉχ er .‡ er er eÈ·.er £æ¥1§Ÿ£¥£¥¡Ÿ¥£¥£¥ç¦£¥£¥aer e‡¯B.b er er eχB.er eL¯Bc er .er 觥£¥£¥é£¥£¥£¥§¥£¥£¥‰:er ÔÓ‡p‰ χ 륩¤¡¨£¥

EppÓer „ÈÒÁ ˜È˙Â.Ê er er ¯LÈ C.Á er :er Ìi˜Â È £¥¨¦§¨¦£¥£¥©ì§¨¨£¥£¥©î§©¨£¥

EppÓËer ·ÈËÓe ·B.È er er ¯ˆÈ r„B.k er ÌÈÒrk L·B £¥ð¥¦£¥£¥ñ¥©¤¤£¥£¥ò¥§¨¦er.Ï er er ˙B˜„ˆ L·B.Ó er ÌÈÎIn‰ ÈÎÏÓ CI £¥£¥ô¥§¨£¥£¥¤ö¤©§¥©§¨¦

:er£¥

EppÓ ‡¯Ber ·bN.er ÏÁBÓe ÁÏBÒ er .Ú er ‰B £¥÷¨§¦ø§¨£¥£¥¥©¥£¥£¥ù¤er ‰¯ˆ ˙ra.t er er ÏÈvÓe ‰„B.ˆ er ¯LÈ ˜Èc §¥¨¨£¥£¥ù¤©¦£¥£¥©ú¦§¨¨

:er£¥

EppÓ˜er Âȇ¯B˜Ï ·B¯.˜ er er ÒBÚÎÏ ‰L.¯ er C £¥à§§¨£¥£¥á¤¦§£¥£¥©áer ˙Bv¯I.¯ er :er ÔepÁ ÌeÁ §©£¥£¥©â§©£¥

‡"Â˙:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (‡·:„Î .ÊË Ë Ï‡È„ Ù"Ú (‚:Á ÂÎ ÌÈω˙ (:ÊË · χÂÈ Ù"Ú („Ù"Ú (‰:Ë ÁÎ ‰ÈÚ˘È:È·Ï ‰"„ È"˘¯ ‡ ,ÊÈ ˙Âί· ‰‡¯Â .· ,‚Ï ˙·˘ (Â:(ÈÂÈ˘·) ÊÏ ÁÈ ‡-ÌÈÎÏÓ (Ê

:ÊË ‚Ò ‰ÈÚ˘È (Á:‡ ‚Ó Ì˘ Ù"Ú (Ë:„ ÊÓ Ì˘ (È:Ë Ê Ìȯ·„ (Î: Á ·Âȇ Ù"Ú (Ï:(ÈÂÈ˘·) ÊΠ χȄ (Ó:(ÈÂÈ˘·) ÁÒ ËȘ ÌÈω˙ (:„È ‚˜ Ì˘ Ù"Ú (Ò,Ê ˙Âί· ‰‡¯ (Ú

:‡:ÊÈ Ë ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ù:‡ ,‚ ˙·‡ (ˆ:‡Î Ì˘ Ìȯ·„ Ù"Ú (˜:‰ ‚Ï ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (¯:‚ ,„ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (˘:„ ·Ï Ìȯ·„ (˙:ÁÈ ‰Ó˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (‡:‡È ,‰ ˙·‡ Ù"Ú (·

: „Ï ˙ÂÓ˘ (‚ ˙‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡· (1ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó

.(ÁÎ 'ÓÚ

ÂÚ

Page 55: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 54

EppÓLer ÌÈBÈ·‡-χ rÓB.er ÌÈÓÈÓz CÓBz er .er £¥à¥©¤¤§¦£¥£¥¥§¦¦£¥£¥‡er eÈ˙B·‡ ȉÏ.‡ er er ̉¯·‡ ȉÏ.t er „Á ¡áŸ¥£¥£¥£¥¡âŸ¥©§¨¨£¥£¥©ã©

er ˜ÁˆÈ.‡ er er ·˜rÈ ¯È·.er ÌÈË·M‰ ˙¯Êr er . ¦§¨£¥£¥£ä¦©£Ÿ£¥£¥¤§©©§¨¦£¥er ˙B‰n‡ ·bNÓ er.Ú er er ÔBˆ¯ ˙ra ‰B.‡ er È· £¥¦§©¦¨£¥£¥å¤§¥¨£¥£¥£æ¦er ÌÈÓB˙È.c er :er ˙BÓχ Ôi §¦£¥£¥©æ©©§¨£¥

n ierÈ ‡e‰ ‰i¯Bn‰ ¯‰a eÈ·‡ ̉¯·‡Ï ‰rL.‰rL ÈÓ ¦ç¤¨¨§©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¥¦¤¨¨erÈ ‡e‰ ÁaÊn‰ Èab-Ir „˜rpLk Ba ˜ÁˆÈI.Ó ‰rL È §¦§¨§§¤¤¡©©©¥©¦§¥©©£¥¦è¤¨¨

erÈ ‡e‰ I‡ ˙È·a ·˜rÈÏ.ÌȯeÒ‡‰ ˙È·a ÛÒBÈÏ ‰rL ÈÓ §©£Ÿ§¥¥©£¥¦¤¨¨§¥§¥¨£¦erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ÛeÒ-ÌÈ-Ir eÈ˙B·‡Ï ‰rL È.Ó È ©£¥¦ç¤¨¨©£¥©©©£¥¦é

erÈ ‡e‰ ·¯BÁa ‰LÓÏ ‰rL.‰zÁna Ô¯‰‡Ï ‰rL ÈÓ ¤¨¨§Ÿ¤§¥©£¥¦¤¨¨§©£Ÿ©©§¨erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ‰„r‰ CBzÓ BÓe˜a ÒÁÈÙÏ ‰rL È. ©£¥¦ë¤¨¨§¦§¨§¦¨¥¨©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ÏbÏba rLB‰ÈÏ ‰rL È.Ó Ï‡eÓLÏ ‰rL È ¦ç¤¨¨¦ª©©¦§¨©£¥¦ç¤¨¨¦§¥erÈ ‡e‰ ‰tˆna.Ó ‡e‰ ÌÏLe¯Èa B· ‰ÓÏLe „Â„Ï ‰rL È ©¦§¨©£¥¦ç¤¨¨§¨¦§ŸŸ§¦¨¨¦

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ ÏÓ¯k‰ ¯‰a e‰iÏ‡Ï ‰rL È.ÈÓ ‰rL ©£¥¦ç¤¨¨§¥¦¨§©©©§¤©£¥¦ì¤¨¨erÈ ‡e‰ BÁȯÈa ÚLÈχI.Ó ‡e‰ ‰‚c‰ ÈrÓa ‰BÈÏ ‰rL È ¤¡¦¨¦¦©£¥¦ç¤¨¨§¨¦§¥©¨¨

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ BÈÏÁa ‰„e‰È CÏÓ e‰i˜ÊÁÏ ‰rL È.Ó È ©£¥¦î¤¨¨§¦§¦¨¤¤§¨§¨§©£¥¦ðerÈ ‡e‰ L‡‰ ÔL·k CB˙a ‰È¯Êr I‡LÈÓ ‰ÈÁÏ ‰rL. ¤¨¨©£©§¨¦¨¥©£©§¨§¦§¨¨¥©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ˙Bȯ‡ ·B‚a χi„I ‰rL È.ÈÎc¯ÓÏ ‰rL ÈÓ ¦ñ¤¨¨§¨¦¥§£¨©£¥¦¤¨¨§¨§§©erÈ ‡e‰ ‰¯Èa‰ ÔLeLa ¯zÒ‡Â.‡e‰ ‰IBba ‡¯ÊrÏ ‰rL ÈÓ §¤§¥§©©¦¨©£¥¦¤¨¨§¤§¨©¨

erÈ.ÌȯLȉ ÌÈÓÈÓz‰Â ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÌȘÈcv‰-ÏÎÏ ‰rL ÈÓ ©£¥¦¤¨¨§¨©©¦¦§©£¦¦§©§¦¦§©§¨¦:erÈ ‡e‰©£¥

e xn`IÌ„‡-„È·e ÂÓÁ¯ ÌÈa¯-Èk ‰Â‰È-„È· ‡p-‰Ït „‡Ó ÈÏ-¯ˆ „b-χ „Âc ©òŸ¤¨¦¤¨©¦§Ÿ¦§¨¨§©§Ÿ¦©¦©£¨§©¨¨:‰Ït‡-χ©¤Ÿ¨

(̉ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÙ Ôȇ)

x mEgÓ ‰Â‰È .EÈÙÏ È˙‡ËÁ ÔepÁÂÏa˜Â ÈÏr ÌÁ¯ ÌÈÓÁ¯ ‡Ï ©ô§©¨¨¦§¨¤§Ÿö¥©£¦©¥¨©§©¥È :ÈeÁz:ȯqÈ˙ E˙ÓÁa-I‡Â ÈÁÈÎB˙ Et‡a-I‡ ‰Â‰ ©£¨§÷Ÿ©§©§¦¥¦§©©£¨§§©§¥¦

‰I‰· ÈLÙ :ÈÓˆr eω· Èk ‰Â‰È ȇٯ ȇ ÏIÓ‡ Èk ‰Â‰È ÈpÁ¥¦§Ÿ¦ª§©¨¦§¨¥¦§Ÿ¦¦§££¨¨§©§¦¦§£¨

‡"Â˙:„Ï ËÒ ÌÈω˙ (‡:Ê ÂÎ Ìȯ·„ (·:„Î ÂÎ ˙È˘‡¯· (‚:·Ó ‡Ï Ì˘ Ù"Ú („ËÓ Ì˘ (‰:„Î:Á ËÓ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Â: ÁÒ ÌÈω˙ (Ê:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ Ù"Ú (Á:‡È ,· ‰·¯ Ìȯ·„ (Ë

:ËÈ Ë Ìȯ·„ ‰‡¯ (È:· ,·Ù Ôȯ„‰Ò ‰‡¯ (Î:·Î-‡Î · ·-ÌÈÎÏÓ (Ï:È-· Î Ì˘ (Ó:ÊÎ-ÂÎ ‚ χȄ ‰‡¯ (:‰Î-ÊÈ Â Ì˘ (Ò:„È „Î ·-χÂÓ˘ (Ú: „Ï ˙ÂÓ˘ (ÙÈÓÏ˘Â¯È (ˆ

:‰ ,‡ ˙Âί·ÌÈω˙ (˜:‡È-· Â

„‡Ó

Page 56: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 55ÁÎ

ÔrÓÏ ÈrÈLB‰ ÈLÙ ‰ˆlÁ ‰Â‰È ‰·eL :È˙Ó-„r ‰Â‰È ‰z‡Â „‡Ó§Ÿ§©¨§Ÿ©¨¨¨§Ÿ©§¨©§¦¦¥¦§©©,È˙Á‡a | Èzr‚È :Cl-‰„BÈ ÈÓ IB‡La E¯ÎÊ ˙Âna Ôȇ Èk :EcÒÁ©§¤¦¥©¨¤¦§¤¦§¦¤¨¨©§¦§©§¨¦ÈÈr ÒrkÓ ‰LLr :‰ÒÓ‡ ÈN¯r È˙rÓ„a È˙hÓ ‰ÏÈI-Ïη ‰ÁN‡©§¤§¨©§¨¦¨¦§¦§¨¦©§¦©§¤¨§¨¦©©¥¦:ÈÈÎa ÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL-Èk Ô‡ ÈÏrt-Ïk ÈpnÓ e¯eÒ :ȯ¯Bˆ-ÏÎa ‰˜˙r§¨§¨§¨¦¤¦¨Ÿ£¥¨¤¦¨©§Ÿ¦§¦È·È‡-Ïk „‡Ó eωaÈ | eL·È :ÁwÈ È˙lÙz ‰Â‰È È˙pÁz ‰Â‰È ÚÓL©§Ÿ§¦¨¦§Ÿ§¦¨¦¦¨¥Ÿ§¦¨£§Ÿ¨Ÿ§¨

:Ú‚¯ eL·È e·LȪ¥Ÿ¨©

ignÓ ,ÈqÓe‡¯a .‡ÓÏr ÈiÁÏ ÏB‡L ÔÓ ˜ÈqÓ .‰iÁÓe ˙ÈÓ ©¥©¥¥à¦§©¤©¦¦§§©¥¨§¨§¨‡c·r :dÈ·‡ÎÏ Èq‡ ÒÈÁ„ ȉe·‡ .dÈ˜Ï È‰e·‡ ÈËÁ „k©¨¥£¦©§¥£¦§¨¦©¥¦§¥¥©§¨

a :dȯÏB˜ ¯Èa˙ ·È‡z dÈ¯Ó .¯ÏB˜a ˜ÈÙ „ȯӄC¯Îea C¯ §¨¦¨¦§¨¨¥¨¦§©¦¨¥§á¨§¨Ô‡ Cc·r .Ôȯ¯Ó ÔÈ„È‚a ÔÈL٠ȯ ‡‰ .Cn˜ ÔÈËÁ ԇ£¨§¨¦¨©¨¨¨¥©§¦§¦¦§¨¦©§¨£¨eËÓa .‡˙eȘIÓa ‡‰ .‡È·La ‡‰ .‡˙Ê·a ‡‰ .Cn˜ Ô„B¯Óe§¨¨©¨¨§¦§¨¨§¦§¨¨§©§¦¨§¨È‰ ‡Ïc „r .ÔIr ÛB˜˙c ÔÈ·‡ÎI Èq‡ .ÔÈLÈÙc CÓÁ¯a CpÓ¦¨§©£¨¦§¦¦©¥¦§¥¦¦§£¨©§¨¤¡¥

:‡È·Ma ‡¯ÈÓb§¦¨©¦§¨

iqipkna ÈÙÏ .eÈÓÁ¯ eÒÈΉ .ÌÈÓÁ¯ÈrÈÓLÓ :ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ©§¦¥©£¦©§¦©£¥¦§¥©â©¨©£¦©§¦¥L ÈÙI .e˙lÙz eÚÈÓL‰ .‰lÙzÈrÈÓLÓ :‰lÙz rÓB §¦¨©§¦§¦¨¥¦§¥ã¥©§¦¨©§¦¥

L ÈÙÏ .e˙˜rˆ eÚÈÓL‰ .‰˜rˆeÒÈΉ .‰rÓ„ ÈÒÈÎÓ :‰˜rˆ rÓB §¨¨©§¦©£¨¥¦§¥ä¥©§¨¨©§¦¥¦§¨©§¦‰pÁz ea¯‰Â eÏczL‰ :˙BÚÓ„a ‰v¯˙Ó CIÓ ÈÙÏ eÈ˙BÚÓ„¦§¥¦§¥¤¤¦§©¤¦§¨¦§©§§©§§¦¨

¯ χ CÏÓ ÈÙÏ .‰Lw·eÂÈÙÏ eÚÈÓL‰ .ÂÈÙI e¯Èkʉ :‡OÂ Ì ©¨¨¦§¥¤¤¥¨å§¦¨©§¦§¨¨©§¦§¨¨zL ÏL ÌÈ·BË ÌÈNrÓe ‰¯B ¯BkÊÈ .¯Ùr ÈÎB‰iÁÈ Ì˙·‰‡ 権£¦¦¤ç§¥¨¨¦§©£¨¨¦©¤

L „·‡˙ ‡HL Ìr¯Ê¯ Ô‡ˆ Èk .·˜rÈ ˙ȯ‡‰È‰ ÔÓ‡ ‰rB ©§¨¤Ÿ©§è¥¦©£Ÿ¦Ÿé¤¤¡¨¨¨ÁIb χ¯NÈ .‰t¯ÓÏ „Á‡ ÈB.erLÈ È‰Ï‡ er ¯‰Ó .‰ÈLI ÏL §¤ë§¨¦§¨¥ì¤¨§î¨§¦§¦¨©¥£¥¡Ÿ¥¦§¥

ÁÈLÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰rÈLB‰Â ˙BL˜ ˙B¯Êb-IkÓ e„Ùe§¥¦¨§¥¨§¦¨§©£¤¨©¦§¦©:Cnr C˜„ ¦§¨§©¨

oxnÔB‰lk .dÈe·LÏ ÔpÁ˙Ó„ .‡È·L ¯·k .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©¦§¨§¦§©¥¦§¥ª§.ÈeÁ˙·e ÈÓÁ¯a χ¯NÈ Cnr .ÔȘ¯t˙Ó ‡tÒÎa .‡È·L Èa§¥¦§¨§©§¨¦§¨§¦§©¨¦§¨¥§©£¥§©£¥

:CÓ„˜ ÔÓ Ì˜È¯ ¯c‰ ‡Ic ÔÈ˙eÚ·e ÔÈzI‡L ÔÏ ·‰©¨§¦§¦¨¦§¨¤§©¥¨¦¨¨¨

oxnÔ‡ ȘÈLr .dȯÓÏ ÔpÁ˙Óc ‡c·rk .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©§¨§¦§©¥§¨¥£¦¥£¨˙ÈI ‡ÏÈÁ .ÔÈLÈÙ„ ÔÈ˙˜rÓ ÔÈLÙ ÔÈ¯È¯Ó .ÔȯL ‡ÎBLÁ·e©£¨¨¦¨§¦¦©§¦¥©§¦¦§¦¦¥¨¥

:‡˙‰·‡ Ìr z¯Ê‚c ‡Ói˜ IÈ„a „È·r .Ô¯Ó CÈev¯Ï Ôa§©¨¨¨£¦§¦©¨¨¦§©§¨¦©§¨¨¨

‡"Â˙: · ‡-χÂÓ˘ (‡:·Î „ ˙ÂÓ˘ Ù"‰Ú Ô˙ÂÈ Ì‚¯˙ (·:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (‚,ÁÎ ˙Âί· („:·:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ (‰:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È (Â:Ë , ˙·‡ Ù"Ú (Ê:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (Á‰ ‰ÎÈÓ (Ë:Ê:‚È ,Ê ‰·¯ ¯˙Ò‡ (È:Ë „Î ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Î:‡Î ÊÈ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (Ï:Ì˘ ‰ÈÓ¯È (Ó

¯Ó¢

Page 57: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 56

W xnFL ¯BÓL ,χ¯NÈ,χ¯NÈ „·‡È χ ,χ¯NÈ ˙ȯ‡ ०§¨¥§§á¥¦¦§¨¥§©Ÿ©¦§¨¥L ÌȯÓB‡‰:χ¯NÈ ÚÓ ¨§¦§â©¦§¨¥

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,„Á‡ ÈB,„Á‡ ÈBb „·‡È χ ,„Á‡-Ì ¥ã¤¨§§¥¦©ä¤¨§©Ÿ©¤¨‰È ,EÓL ÌÈ„ÁÈÓ‰:„Á‡ | ‰Â‰È ,eȉχ ‰Â ©§©£¦¦§§âŸ¡Ÿ¥§Ÿ¤¨

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,LB„˜ ÈBÈBb „·‡È χ ,LB„˜ Ì ¥å¨§§¥¦©æ¨§©Ÿ©:LB„˜Ï ˙BM„˜ LÏLa ÌÈLlLÓ‰ ,LB„˜©§©§¦§¨Ÿ§ª§¨

dSxzn,Èr ¯B„Ï Òit˙‰Â ‰v¯˙‰ ,ÌÈeÁ˙a Òit˙Óe ,ÌÈÓÁ¯a ¦§©¤§©£¦¦§©¥§©£¦¦§©¤§¦§©¥§¨¦:¯ÊBÚ Ôȇ Èk¦¥¥

` Epia‡ :‰z‡ eÈ·‡ ekÏÓ:‰z‡ ‡l‡ CÏÓ eÏ Ôȇ ekÏÓ eÈ· 禩§¥¨¦¨¨è¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨‡ea Ôȇ Èk er epÁ ekÏÓ eÈ·‡ :eÈÏr ÌÁ¯ ekÏÓ eÈ· 禩§¥©¥¨¥¨¦©§¥¨¥©£¥¦¥¨

:erÈLB‰Â ÏB„b‰ EÓL ÔrÓÏ „ÒÁ ‰˜„ˆ enr ‰Nr ÌÈNrÓ©£¦£¥¦¨§¨¨¨¤¤§©©¦§©¨§¦¥

e Epgp`Ê :eÈÈr EÈÏr Èk ,‰Nrp-‰Ó Ú„ ‡Ï¯Î ©é£©§Ÿ¥©©©£¤¦¨¤¥¥§ëŸ:‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨

ȇ :CÏ eÏÁÈ ¯L‡k ,eÈIr ‰Â‰È EcÒÁ-ȉeÏ-¯kÊz-I §ì¦©§§§Ÿ¨¥©£¤¦©§¨©î¦§¨¨:„‡Ó eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©§Ÿ

Áa :Êe· er·N ·¯-Èk ,epÁ ‰Â‰È ep:¯BkÊz ÌÁ¯ Ê‚¯ 𥧟¨¥¦©¨©§§ñŸ¤©¥¦§Ê‚¯a :¯BkÊz ˙BÓÈÓz Ê‚¯a :¯BkÊ˙ ‰„˜r Ê‚¯a§Ÿ¤£¥¨¦§§Ÿ¤§¦¦§§Ÿ¤

È :¯BkÊ˙ ‰·‰‡-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰ ‰Â‰ ©£¨¦§§òŸ¦¨©¤¤©£¥§k :e‡¯˜r :eÁ‡ ¯Ùr-Èk ¯eÎÊ ,e¯ˆÈ Ú„È ‡e‰-È| e¯Ê ¨§¥¦ô¨©¦§¥¨¦¨¨£¨§ö§¥

¯tΠeÏÈv‰Â ,EÓL-„B·k ¯·c-Ïr erLÈ È‰Ï‡¡Ÿ¥¦§¥©§©§§¤§©¦¥§©¥:EÓL ÔrÓÏ eÈ˙‡hÁ-Ïr©©Ÿ¥§©©§¤

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

‡"Â˙:„ ‡Î˜ ÌÈω˙ (‡: ‡Ï ‰ÈÓ¯È (·:„  Ìȯ·„ (‚:‚Î Ê ·-χÂÓ˘ („:Á ‚ ¯˙Ò‡ (‰: ËÈ ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Â:Â Ê Ìȯ·„ (Ê:‡ , ˙ÈÚ˙ Û"ȯ (Á:· ,‰Î ˙ÈÚ˙ (Ë·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (È

:·È Î: ‰Î ÌÈω˙ (Î:·Î ‚Ï Ì˘ (Ï:Á ËÚ Ì˘ (Ó:‚ ‚Θ Ì˘ (:· ‚ ˜Â˜·Á (Ò:È Î ÌÈω˙ (Ú:„È ‚˜ Ì˘ (Ù:Ë ËÚ Ì˘ (ˆ

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÔÂÎÈÓÂÈ·Â

Page 58: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 57ËÎ

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡Ï‚ra ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

lAwzYÈc ÔB‰e·‡ Ì„˜ ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÔB‰˙eÚ·e ÔB‰˙Bψ ¦§©¥§§¨§§¨¥¦§¨¥¢¨£¦Â ,‡iÓL·:ÔÓ‡ e¯Ó‡ ¦§©¨§1¦§¨¥

`di,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌÈ·BË ÌÈiÁ ‡iÓL ÔÓ ‡a¯ ‡ÓÏL §¥§¨¨©¨¦§©¨§©¦¦¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

rU d,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌBÏL ‰NrÈ ‡e‰ ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL àŸ¤2¨¦§¨©£¤¨¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

‡"Â˙:· ‰Î ·Âȇ (‡ ˙‚‰‰1 ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· (ÔÓ‡ ¯ӇÂ.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ) ˙ˆ˜Ó· ˘‡¯‰ ˙ί‰ Z Ï·˜˙˙ Ï˘

˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘‡¯‰ ˙ί‰Â ˙ÈÈˉ (2ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ :˘È„˜ Ï˘ ‰˘ÂÚ.ÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈÓÈÏ Z ÌÂÏ˘ .ÏÏÙ˙Ó‰ Ï‡Ó˘Ï Z ÂÈÓ¯ӷ ¢‡¯ Û˜ÂÊ ,ÚˆÓ‡· Z . ‡Â‰ÔÓ‡ .ÚˆÓ‡· Z

.(È·¯‰ È‚‰Ó)

ȯ˘‡

Page 59: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 58

` ixW:‰Ïq EeÏÏ‰È „BÚ ,E˙È· È·LBÈ ©à§¥§¥¥¤§©§¤¨‡Ìr‰ ȯL‡ ,BJ ‰ÎkL Ìr‰ ȯL ©á§¥¨¨¤¨¨©§¥¨¨

z :ÂȉG‡ ‰Â‰ÈLEÓÓB¯‡ ,„Â„Ï ‰J‰ ¤§Ÿ¡¨§â¦¨§¨¦£¦§:„r ÌIBÚÏ EÓL ‰Î¯·‡Â ,CÏn‰ ȉBI‡¡©©¤¤©£¨§¨¦§§¨¨¤ÌÏBÚÏ EÓL ‰Iω‡Â ,jί·‡ ÌBÈ-IÎa§¨£¨§¤¨©£©§¨¦§§¨Ôȇ B˙l„‚I ,„‡Ó IJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„b :„r¤¨§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦§ª¨¥EÈ˙¯e·‚e ,EÈNrÓ ÁaLÈ ¯B„I ¯Bc :¯˜Á¥¤§§©©©£¤§Ÿ¤EÈ˙‡Ï٠ȯ·„ ,E„B‰ „B·k ¯„‰ :e„ÈbÈ©¦£©§¤§¦§¥¦§§Ÿ¤E˙J„‚e ,e¯Ó‡È EÈ˙‡¯B ÊeÊr :‰ÁÈN‡¦¨¤¡§Ÿ¤Ÿ¥§ª¨§E˙˜„ˆÂ ,eÚÈaÈ E·eË-·¯ ¯ÎÊ :‰p¯tÒ‡£©§¤¨¤¤©§©¦§¦§¨§-I„‚e ÌÈt‡ C¯‡ ,‰Â‰È ÌeÁ¯Â ÔepÁ :ep¯È§©¥©§©§Ÿ¤¤©©¦§¨-Ïk-Ïr ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkI ‰Â‰È-·BË :„ÒÁ¤§Ÿ©Ÿ§©£¨©¨EÈ„ÈÒÁ ,EÈNrÓ-Ïk ‰Â‰È Ee„BÈ :ÂÈNrÓ©£¨§Ÿ¨©£¤©£¦¤E˙¯e·‚e ,e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k :‰Îeί·È§¨§¨§©§§Ÿ¥§¨§,ÂÈ˙¯e·b Ì„‡‰ È·Ï | rÈ„B‰Ï :e¯a„ȧ©¥§¦©¦§¥¨¨¨§Ÿ¨˙eÎÏÓ ,E˙eÎIÓ :B˙eÎÏÓ ¯„‰ „B·Îe§£©©§©§§©§:¯„ ¯Bc-IÎa EzÏLÓÓe ,ÌÈÓÏÚ-IkŸ¨¦¤§©§§§¨¨Ÿ-ÏÎI Û˜BÊ ,ÌÈÏÙp‰-IÎI ‰Â‰È CÓBÒ¥§Ÿ§¨©Ÿ§¦§¥§¨‰z‡Â ,e¯aNÈ EÈI‡ ÏÎ-ÈÈr :ÌÈÙeÙk‰©§¦¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨,E„È-˙‡ Á˙Bt :Bzra ÌÏ·-˙‡ ̉I-Ô˙B¥¨¤¤¨§¨§¦¥©¤¨¤-IÎa ‰Â‰È ˜Ècˆ :ÔBˆ¯ ÈÁ-ÏÎI rÈaNÓe©§¦©§¨©¨©¦§Ÿ§¨

‡"Â˙:‰ „Ù ÌÈω˙ (‡:ÂË „Ó˜ Ì˘ (·:ÍÏȇ ‡ ‰Ó˜ Ì˘ (‚ÂÈί„

Page 60: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 59Ï

-ÏÎÏ ‰Â‰È ·B¯˜ :ÂÈNrÓ-ÏÎa „ÈÒÁ ,ÂÈίc§¨¨§¨¦§¨©£¨¨§Ÿ§¨-ÔBˆ¯ :˙Ó‡· e‰‡¯˜È ¯L‡ ÏÎI ,Âȇ¯Ÿ§¨§Ÿ£¤¦§¨ª¤¡¤§:ÌrÈLBÈ ÚÓLÈ Ì˙rÂL-˙‡Â ,‰NrÈ Âȇ¯È§¥¨©£¤§¤©§¨¨¦§©§¦¥-Ïk ˙‡Â ,ÂÈ·‰‡-Ik-˙‡ ‰Â‰È ¯ÓBL¥§Ÿ¤¨Ÿ£¨§¥¨,Èt ¯a„È ‰Â‰È ˙l‰z :„ÈÓLÈ ÌÈrL¯‰§¨¦©§¦§¦©§Ÿ§©¤¦:„r ÌIBÚÏ BL„˜ ÌL ¯Na-Ik C¯·È¦¨¥¨¨¨¥¨§§¨¨¤

Â:dÈeIω ÌIBÚ-„r ‰zrÓ ,dÈ C¯· | eÁ‡©à£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨:˘È„˜ ȈÁ ı"˘Ï

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦˙eÎIÓ.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,dÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

l LÓ :ÌÈt‰ ˙La eÏ ,‰˜„v‰ È„‡ÔB‡˙p-‰ §á£Ÿ¨©§¨¨§¨Ÿ¤©¨¦©â¦§¥Óe :˜cˈp-‰Óe ¯a„p-‰Ó ¯Ó‡p-‰‰NtÁ ©ãŸ©©§©¥©¦§©¨©ä§§¨

È Èk ,EÈχ ‰·eL ‰¯˜Á eÈί„‰ËeLÙ EÈÓ §¨¥§©§Ÿ¨§¨¨¥¤¦§å¦§§¨,EÈÙÏ e‡a ÌÈNrÓ·-‡Ï „ÒÁ·-‡Ï :ÌÈ·L Ïa˜I§©¥¨¦Ÿ§¤¤§Ÿ§©£¦¨§¨¤

¯ e˜Ù„ EÈ˙Ïc :EÈ˙I„ e˜Ùc ÌÈL¯Îe ÌÈl„kÌeÁ §©¦§¨¦¨©§§¨¤§¨¤¨©§©æekÏÓ EÈÙJÓ :EÈÙlÓ Ì˜È¯ e·ÈLz-χ ‡ ,ÔepÁ§©¨©§¦¥¥¨¦§¨¤¦§¨¤©§¥

L ‰z‡ Èk ,e·ÈLz χ ̘ȯ:‰JÙz rÓB ¥¨©§¦¥¦©¨ç¥©§¦¨

‡"Â˙:ÁÈ Â˘ ÌÈω˙ (‡:Ê Ë Ï‡È„ (·:ËÏ ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (‚:ÊË „Ó ˙È˘‡¯· Ù"Ú („‰Îȇ (‰:(ÈÂÈ˘·) Ó Ì˘:(ÈÂÈ˘·) ÂË ÁÏ˘· ‡ÓÂÁ˙ (Â: „Ï ˙ÂÓ˘ (Ê:· ,ÁÎ ˙Âί· (Á

˙‚‰‰Î¯‰ (1 ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÚÓ¢

Page 61: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 60

W ÓnFÈ :e‡·È ¯Na-Ïk EÈ„r ,‰lÙz˙ÂÁzL‰Ï ¯Na-ÏÎ ‡B· ३§¦¨¨¤¨¨¨¨Ÿá¨¨¨§¦§©£ŸÈ :‰Â‰È EÈÙI:EÓLI e„aÎÈ ,È„‡ EÈÙÏ eÂÁzLÈ | e‡B· §¨¤§Ÿâ§¦§©£§¨¤£Ÿ¨¦©§¦§¤

aa :eNÚ ‰Â‰È-ÈÙÏ ‰Î¯· ,‰r¯Î ‰ÂÁzL e‡| ÂȯrL e‡ 㟦§©£¤§¦§¨¨¦§§¨¦§¥§ŸŸ¥äŸ§¨¨‰ :BÓL eίa BÏ-e„B‰ ,‰l‰˙a ÂÈ˙¯ˆÁ ‰„B˙a‰Â‰È-˙‡ eίa | ‰p §¨£¥Ÿ¨¦§¦¨¨§§¦å¥¨§¤§Ÿ

,L„˜ Ì΄È-e‡N :˙BÏÈla ‰Â‰È-˙È·a ÌÈ„ÓÚ‰ ,‰Â‰È È„·r-Ïk©§¥§Ÿ¨Ÿ§¦§¥§Ÿ©¥§§¥¤Ÿ¤· :‰Â‰È-˙‡ eί·e¯ :ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï ‰ÂÁzL ,ÂÈ˙BkLÓÏ ‰‡BeÓÓB ¨§¤§Ÿ¨æ¨§¦§§¨¦§©£¤©£Ÿ©§¨ç§

¯ :‡e‰ LB„˜ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eȉχ ‰Â‰Èeȉχ ‰Â‰È eÓÓB §Ÿ¡Ÿ¥§¦§©£©£Ÿ©§¨¨è§§Ÿ¡Ÿ¥‰ :eȉχ ‰Â‰È LB„˜-Èk ,BL„˜ ¯‰Ï eÂÁzL‰Â‰Â‰ÈÏ eÂÁzL §¦§©£§©¨§¦¨§Ÿ¡Ÿ¥¦é§©£©Ÿ

 :ı¯‡‰-Ïk ÂÈtÓ eIÈÁ ,L„˜-˙¯„‰a‡B· EcÒÁ ·¯a eÁ‡ §©§©Ÿ¤¦¦¨¨¨¨¨¤©ë£©§§Ÿ©§§¨ :E˙‡¯Èa EL„˜-ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ,E˙È·ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ¥¤¦§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤¦ì§©£¤¤¥©

-Ïk-Ïr zÏc‚‰-Èk ,EzÓ‡-Ir EcÒÁ-Ïr EÓL-˙‡ ‰„B EL„˜§§§¤¤§¤©©§§§©£¦¤¦¦§©§¨©¨È :E˙¯Ó‡ EÓLE˙eӇ ,dÈ | ÔÈÒÁ EBÓÎ-ÈÓ ˙B‡·ˆ ȉχ | ‰Â‰ ¦§¦§¨¤§îŸ¡Ÿ¥§¨¦¨£¦¨¤¡¨§

k :EÈ˙B·È·Ò·a ‰Â‰ÈÏ ‰Ó„È ,‰Â‰ÈÏ C¯rÈ ˜ÁM· ÈÓ È:ÌÈI‡ È §¦¤¦ð¦©©©©£Ÿ©Ÿ¦§¤©Ÿ¦§¥¥¦kk :Ec·I Ìȉχ ‰z‡ ,˙B‡IÙ ‰NÚ ‰z‡ IB„‚-ÈÏB„‚-È ¦ñ¨©¨§Ÿ¥¦§¨©¨¡Ÿ¦§©¤¦ò¨

b :EzÓ‡ ÌȘÁL-„r ,EcÒÁ ÌÈÓL-ÏrÓ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„ ¥©¨©¦©§¤§©§¨¦£¦¤ô§Ÿ§ª¨§Ÿk :¯˜Á Ôȇ B˙l„‚χe‰ ‡¯B ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„‚ È §¦§ª¨¥¥¤¦ö¨§Ÿ§ª¨§Ÿ¨

k :Ìȉχ-Ïk-Ir‡ :Ìȉχ-Ïk-Ïr IB„b CÏÓe ,‰Â‰È ÏB„b χ ȯL ©¨¡Ÿ¦¦÷¥¨§Ÿ¤¤¨©¨¡Ÿ¦£ø¤Ó :E˙¯e·‚ΠEÈNrÓÎ ‰NrÈ-¯L‡ ı¯‡·e ÌÈÓMa χ-ÈÓ‡G È ¦¥©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§Ÿ¤¦ù

Ì˙eÎÏÓ-Ïηe ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ-Ïη Èk ,‰˙‡È EÏ Èk ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È¦¨£¤¤©¦¦§¨¨¨¦§¨©§¥©¦§¨©§¨Ó :EBÓk ÔȇÓÏ :‰¯e·‚a EÓL ÏB„‚ ‰z‡ ÏB„b ,‰Â‰È EBÓk ÔȇE ¥¥¨¥ú¥¨§Ÿ¨©¨§¨¦§¦§¨§à

Ï :EÈÓÈ Ìe¯z E„È ÊÚz ,‰¯e·b-Ìr rB¯Ê‰z‡ ,‰ÏÈI EI-Û‡ ÌBÈ E §©¦§¨¨Ÿ¨§¨§¦¤§á©§¨§¨©¨‡ :LÓL ¯B‡Ó ˙BÈΉ:BÏ Ìȯ‰ ˙ÙrB˙ ,ı¯‡-ȯ˜ÁÓ B„Èa ¯L £¦¨¨¨¨¤£â¤§¨¤§§¥¨¤§£Ÿ¨¦

ÓÏ :B˙J‰z-Ïk rÈÓLÈ ,‰Â‰È ˙B¯e·b IlÓÈ È‰l„b‰ ‰Â‰È E ¦ã§©¥§§Ÿ©§¦©¨§¦¨§ä§Ÿ©§ª¨‰Â‰È EÏ ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ-Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â§©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ©¨©¦¨¨¤§§Ÿ

Ï :L‡¯Ï | ÏÎÏ ‡O˙n‰Â ,‰ÎIÓn‰Ï·z ,ı¯‡ EI-Û‡ ÌÈÓL E ©©§¨¨§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ§å¨©¦©§¨¤¥¥‡ :Ìz„ÒÈ ‰z‡ d‡ÏÓeÛ¯Á ıȘ ,ı¯‡ ˙BÏe·b-Ïk z·v‰ ‰z §Ÿ¨©¨§©§¨©æ¨¦©§¨¨§¨¤©¦¨Ÿ¤

‡ :Ìz¯ˆÈ ‰z‡:ÌÈiˆÏ ÌrÏ IÎ‡Ó epzz ,Ô˙ÈÂÏ ÈL‡¯ zˆv¯ ‰z ©¨§©§¨©ç¨¦©§¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¨§©§¦¦‡ :Ô˙ȇ ˙B¯‰ zL·B‰ ‰z‡ ,ÏÁ ÔÈrÓ zr˜· ‰z‡z¯¯BÙ ‰z ©¨¨©§¨©§¨¨¨©©¨©§¨©£¥¨©è¨©§¨

‡"Â˙:‚ ‰Ò ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚Î ÂÒ ‰ÈÚ˘È (·:Ë ÂÙ ÌÈω˙ (‚: ‰ˆ Ì˘ („:„ ˜ Ì˘ (‰:·-‡ „Ϙ Ì˘ (Â:Ê ·Ï˜ Ì˘ (Ê:‰ ˈ Ì˘ (Á:Ë Ì˘ (Ë:Ë Âˆ Ì˘ (ÈÁ ‰ Ì˘ (Î

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) · ÁϘ Ì˘ (Ï:Ë ËÙ Ì˘ (Ó:Ê Ì˘ (:È ÂÙ Ì˘ (Ò:‰ Á˜ Ì˘ (Ú:‚ ‰Ó˜ Ì˘ (Ù:„ ˆ Ì˘ (ˆ:‚ ‰ˆ Ì˘ (˜:„Î ‚ Ìȯ·„ (¯:Ê È ‰ÈÓ¯È (˘:Â Ì˘ (˙

:„È ËÙ ÌÈω˙ (‡:ÊË „Ú Ì˘ (·:„ ‰ˆ Ì˘ (‚:· ˜ Ì˘ („:‡È ËÎ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‰:·È ËÙ ÌÈω˙ (Â:ÊÈ „Ú Ì˘ (Ê:ÂË-„È Ì˘ (Á:‚È Ì˘ (Ë

êÊÚ·

Page 62: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 61‡Ï

‡ :ÌÈn‰-Ïr ÌÈÈp˙ ÈL‡¯ z¯aL ,ÌÈ Efr·,Ìi‰ ˙e‡‚a ÏLBÓ ‰z §¨§¨¦©§¨¨¥©¦¦©©¨¦©à¨¥§¥©¨b :ÌÁaL˙ ‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNaeȉχ ¯Èra ,„‡Ó ÏJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„ §©¨©¨§©§¥á§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥

È :BL„˜-¯‰Ìȉχ‰ ‡e‰-‰z‡ ÌÈ·¯k‰ ·LÈ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰Â‰ ©¨§§âŸ¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©§ª¦©¨¨¡Ÿ¦‡ :Ec·Ï :ÂÈ·È·Ò-Ïk-Ïr ‡¯B ,‰a¯ ÌÈL„˜-„BÒa ı¯r Ïe„BÈ §©¤¥ã©£¨§§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨§ä

Ï :ÌÈL„˜ ω˜a E˙eÓ‡-Û‡ ,‰Â‰È E‡Ït ÌÈÓL,‰Â‰ÈÏ ‰p¯ eÎ ¨©¦¦§£§Ÿ©¡¨§¦§©§Ÿ¦§å§©§¨©Ÿˆ :BÏ rȯ ˙B¯ÓÊa ,‰„B˙a ÂÈÙ ‰Óc˜ :erLÈ ¯eˆÏ ‰rȯ˜„ ¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨¦§¦¨¦©¤æ¤

‡ :EÈÙ eÓc˜È ˙Ӈ „ÒÁ ,E‡Òk ÔBÎÓ ËtLÓe˜ÈzÓ ÂcÁÈ ¯L ¦§¨§¦§¤¤¤¤¡¤§©§¨¤£ç¤©§¨©§¦‡ :L‚¯a Cl‰ Ìȉχ ˙È·a ,„BÒ˙LaÈ ,e‰Nr ‡e‰Â Ìi‰ BÏ-¯L §¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤£è¤©¨§¨¨§©¤¤

‡ :e¯ˆÈ ÂÈ„ÈCÏ ‰ÓLp‰ :Lȇ-¯Na-Ïk Áe¯Â ,ÈÁ-Ïk LÙ B„Èa ¯L ¨¨¨¨£é¤§¨¤¤¨¨§©¨§©¦©§¨¨¨È ,ClL Ûeb‰Â CI ‰ÓLp‰ :CÏÓr Ïr ‰ÒeÁ ,CÏrt Ûeb‰Â‰Nr ‰Â‰ §©¨¢¨¨©£¨¨©§¨¨¨§©¤¨§ëŸ£¥

È EÓL Ïr e‡˙‡ :EÓL ÔrÓÏ„B·k ¯e·ra :EÓL ÔrÓÏ ‰Nr ‰Â‰ §©©§¤¨¨©¦§§ëŸ£¥§©©§¤©£§Èk ,EÓLÓÏ :EÓL ÌeÁ¯Â ÔepÁ-χ Èk eÂrÏ zÁÏÒ ,‰Â‰È EÓL-Ôr ¦§¦ì¥©§©§¤§©î©¦§§Ÿ§¨©§¨©£Ÿ¥¦

:‡e‰-· ©.eÈ‚L ezÏe‡ ·¯a Èk ,eÈ·‡ eÏ-ÁÏÒ§©¨¨¦¦§Ÿ¦©§¥¨¦

:eÈÂr ea¯ Èk ,ekÏÓ eI-ÏÁÓ§©¨©§¥¦©£Ÿ¥M iÌÈrL e‡ EÈ˙B˜„ˆ-Ïr .ÌÈÁeË· e‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr ¦ð©©£¤¨©¦¨§¦§©¦§¤¨¦§¨¦

CÏÓ ‡e‰ ‰z‡ :ÌÈtˆÓ e‡ E˙reLÈÏ ÌÈe˜Ó e‡ EÈ˙BÁÈÏÒϧ¦§¦¤¨§©¦§¦¨§¨§©¦©¨¤¤‡˙¯Bk .Âȇ¯È ˙‡hÁ ¯ÈÒÓe ,Bnr ˙BÂr ¯È·rÓ .Ì„wÓ ˙B˜„ˆ ·‰B ñ¥§¨¦¤¤©£¦£Ÿ©¥¦©Ÿ§¥¨¥

‡ :ÌÈB¯Á‡Ï ‰re·L Ìi˜Óe ,ÌÈBL‡¯I ˙ȯaÔra z„¯iL ‡e‰ ‰z §¦¨¦¦§©¥§¨¨©£¦©ò¨¤¨©§¨©£©-˙BÁ¯‡Â .Ec·r ‰LÓÏ E·eË Èί„ ˙ȇ¯‰Â ÈÈÒ ¯‰-Ïr E„B·k§¤©©¦©§¤§¥¨©§¥§§Ÿ¤©§¤§¨§

‡ ‰z‡ Èk Bzr„B‰Â .BÏ ˙Èlb EÈ„ÒÁÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ Ï £¨¤¦¦¨§©§¦©¨¥ô©§©¤¤©©¦ÔΠ:ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓa Blk ÌÏBÚ‰ ‚ȉÓe .·ÈˉI ‰a¯Óe „ÒÁ-·¯Â§©¤¤©§¤§¥¦©§¦¨¨ª§¦©¨©£¦§¥

 ,·e˙k‰Â‰È ÌL· È˙‡¯˜Â EÈt-Ïr È·eË-Ïk ¯È·r‡ ȇ ¯Ó‡i ¨©öŸ¤£¦©£¦¨¦©¨¤§¨¨¦§¥§Ÿ:ÌÁ¯‡ ¯L‡-˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔÁ‡ ¯L‡-˙‡ È˙pÁ ,EÈÙϧ¨¤§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

l`‡·e ‰z‡ ÌÈt‡ C¯C¯„ ,˙‡¯˜ ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ¥¤ô¤©©¦©¨©÷©¨©£¦¦§¥¨§¤¤ÌBi‰ ¯kÊz ,EÈ„ÒÁ EÈÓÁ¯ ˙l„b :˙ȯB‰ ‰·eLz§¨¥¨§ª©©£¤©£¨¤¦§Ÿ©‰z‡ Èk ,ÌÈÓÁ¯a eÈI‡ ÔÙz :EÈ„È„È Ú¯ÊÏ ÌBÈ-Iηe§¨§¤©§¦¤¥¤¥¥§©£¦¦©¨,Ìc˜ EÈt ‰JÙ˙·e ÔeÁ˙a :ÌÈÓÁ¯‰ Ïra ‡e‰©©¨©£¦§©£¦§¦¨¨¤§©¥

‡"Â˙:È ËÙ ÌÈω˙ (‡:· ÁÓ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ ·-ÌÈÎÏÓ (‚:Á ËÙ ÌÈω˙ („Ì˘ (‰:Â:·-‡ ‰ˆ Ì˘ (Â:ÂË ËÙ Ì˘ (Ê:ÂË ‰ Ì˘ (Á:‰ ‰ˆ Ì˘ (Ë:È ·È ·Âȇ (ȉÈÓ¯È (Î

:Ê „È:(ÈÂÈ˘·) ‡Ï Ë ‰ÈÓÁ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ‡È ‰Î ÌÈω˙ (Ó:ÁÈ Ë Ï‡È„ Ù"Ú (Ù"Ú (Ò:Ê ‡È ÌÈω˙:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ (Ú:Â Ì˘ (Ù:ËÈ ‚Ï Ì˘ (ˆ:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (˜

˙ڄ‰Î

Page 63: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 62

Ó :Ì„wÓ ÂrÏ zr„B‰kE˙¯B˙a BÓk ,·eL Et‡ ÔB¯Á §©§¨¤¨¨¦¤¤¥à£©§§§¨§·e :·e˙k ÌBÈk ,ÔBI˙ ‰ÒÁ EÈÙk Iˆ‰Â‰È „¯i ¨§á¥§¨¤¤¡¤§¦§¨§©â¥¤§Ÿ

z :Ôra ÌBÈk ,ÌL‡ ‰ÁÓ˙ ÚLt-Ir ¯·rBnr ·vÈ˙i ¤¨¨©ã£Ÿ©¤©§¦§¤¨¨§©â¦§©¥¦Â ÌBÈk ,¯Ó‡Ó epÓ ·ÈL˜˙ e˙rÂL ÔÈʇz :ÌL‡¯˜i ¨©£¦©§¨¥§©§¦¤©£¨§©â¦§¨

·:¯Ó‡ ÌL ,‰Â‰È ÌL §1¥§Ÿ§¨¤¡©:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ä©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §å¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦æ©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

` ca‡ :Ôȇ Ì„‡a ¯LÈ ı¯‡‰-ÔÓ „ÈÒÁ˜„ˆa EÓL· ‡¯B˜-ÔÈ ç©¨¦¦¨¨¤§¨¨¨¨¨¨¦¥è¥§¦§§¤¤‰ :Ca ˜ÈÊÁ‰I ¯¯BÚ˙ÓeqÙ-Èk „ÈÒÁ ¯Ó‚-Èk ‰Â‰È ‰rÈLB ¦§¥§©£¦¨é¦¨§Ÿ¦¨©¨¦¦©

k :Ì„‡ ÈaÓ ÌÈeÓ‡k :¯B‡-‰‡¯ E¯B‡a ÌÈiÁ ¯B˜Ó Enr-È-Ìr-È ¡¦¦§¥¨¨¦ë¦§§©¦§§¦§¤¦ì¦:ÂÈ˙Âr ÏkÓ Ï‡¯NÈ-˙‡ ‰cÙÈ ‡e‰Â :˙e„Ù Bnr ‰a¯‰Â ,„ÒÁ‰ ‰Â‰È§Ÿ©¤¤§©§¥¦§§¦§¤¤¦§¨¥¦Ÿ£ŸŸ¨

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §î©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ðŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ñŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§òŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ôŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ö©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ·È ·Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Á ÂÏ ÌÈω˙ Ù"Ú (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:ÁÈ Ê ‰ÎÈÓ Ù"Ú („:Ê-Â Ì˘ ˙ÂÓ˘ (‰:Ë Ì˘ (Â:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Ê:· Ì˘ ‰ÎÈÓ (Á:(ÈÂÈ˘·)  „Ò ‰ÈÚ˘È (Ë

:· ·È ÌÈω˙ (È:È ÂÏ Ì˘ (Î:Á-Ê Ï˜ Ì˘ (Ï:‚È ‚˜ Ì˘ (Ó:Ë ‚ Ì˘ (:Á ÂÓ Ì˘ (Ò:‚È „Ù Ì˘ (Ú:È Î Ì˘ (Ù:ËÈ „È ¯·„Ó· (ˆ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

¯Ó‡ÈÂ

Page 64: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 63·Ï

e:LxacM iYglq dedi xn`I©àŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©á¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

`ip-EÈ˙‡¯˜ Á˙ta L¯k ÌÈÓÁ¯ ÈzLwa .χ Èr˙-Èk £â¦§¨¦¦©£¥¦¥¦©§¦©£¦§¨©¤©k Ïk‰ ˙rc .χB‰ ˙Br ˜„ˆa EÈ˙B‡¯B Ï„b .χBLÈ ¥Ÿ¤§¤§¤¤£¥©©©Ÿ¦ã

‰ :χ¯NÈa Ìȉχ LÈ .ÈLB„˜ ȉχ Ì„wÓ ‰z‡ ‡G‰nÏ ¥¡Ÿ¦§¦§¨¥£ä©¨¦¤¤¡Ÿ©§¦§å¨¨È˙B·¯Á .ÈLcÁÏ Ê‡k „ÒÁ ¯¯BÚ ¯BÎÊ .ÈLe˜·e ıÁÏa ˙eÓ§©©§¦§§¥¤¤§¨§©§¦¨§©

Ó ÔBΠ·ÈLzË :ÈLc˜Ó ÌB˜.EL¯„z LÙÏ EÈÂB˜Ï ‰z‡ ·B ¨¦§¥§æ¦§¨¦ç©¨§¤§¤¤¦§§¤Èk .EL¯„I ‰¯ˆ ˙ra EI eÏÁ.EL„˜ ÌL Ïr e‚¯B‰ ÌBi‰-Ï ¦è©§§§¥¨¨§¨§¤é©©§©¥¨§¤ÏÓ :ELÈc˜‰Ie Eί·JÓ eaÏ ‚BÒ-‡a eÈÏk E„È ˙¯‚zÛ‡ 럨¦¥¦§¨¤§§©§¦¤¦ì¦§©¨§¨¦§î©

Îk eÈÓ„ .‰ÓÁ·eΠ˜È¯ ÈÏÎ e˙qÌȯ¯Bˆ „Èa e¯kÒ .‰nÏ §¥¨¦§¦¦§ð¦¦§¦ñ©§§¦¨ª©§§©§¦r .‰ÓÓB‰Ï ÌÈL˜t :‰ÓÈÓM‰ ÔÓ ‰Â‰È ‡¯È ÛȘLÈ-„eˆ ¨¦§§¨©ò©§¦§¥¤§Ÿ¦©¨¨§¨§ô¥

‡¯˜ .¯Îr‰Ï eÓc CÙLa eÈiÁ ÌÈ˙ÓBˆ .¯Î-Èa „iÓ eÏÈv‰Â§©¦¥¦©§¥¥¨§¦©¥§¤¤¨¥§©£¥§¨k ˙B‡¯ .¯ÎN ÏeÓb ÌÈ¯Ê ˙ÓelL:¯ÎÊ Ì˙B‡ ÌÈÓc L¯„-È ¦©¨¦§§¨¨§¦öŸ¥¨¦¨¨¨z .¯Ù‰ Et‡ ÔB¯Á EÈχ e·eLeÈ˙‡hÁ eÈ˙BÂr LaÎ ¥¥¤©£©§¨¥¦÷§Ÿ£Ÿ¥§©Ÿ¥

ÌÙBˆ E¯˜È ÌL¯a .¯ÙÁ ‡Ï ‰Ïr e„e¯Ó ÏÙL .¯tÎz§©¥§©§¥£¥§Ÿ¥¨¥§¤¤§¨§¨e ÌÈ„È ın‡Â ˜fÁ :¯Ùqa ÌÈiÁI e˜˜BÁ‰pt .˙BÏLBk ÌÈk¯· §¥§©¦©¥¤©¥§©¥¨©¦ø¦§©¦§©¥

.˙BÏBÚ ÈLk ÔÁz EÈÙÏ ·¯rÈ .˙BÏLÎÓ Ì¯‰Â Enr C¯„¤¤©§§¨¥¦§¨¤¡©§¨¤©©§©§Â:˙BJ‰z ·LBÈ LB„˜ ‰z‡ §ù©¨¨¥§¦

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤ú¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©à£¦¦¦©§¤§¦¨

‡"Â˙:Î „È ¯·„Ó· (‡:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (·: ÊÈ ÌÈω˙ (‚:ÂÏ ÁÈ ‡-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú („˜Â˜·Á (‰:(ÈÂÈ˘·) ·È ‡:ÂË ÊÓ ˙È˘‡¯· (Â:·È ÊÈ ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Ê:(ÈÂÈ˘·) ‰Î ‚ ‰Îȇ (ÁÌÈω˙ (Ë

:(ÈÂÈ˘·) ·Î ‚Ï:‚Î „Ó Ì˘ Ù"Ú (È:ËÈ Ì˘ Ù"Ú (Î:‡È ËÏ Ì˘ Ù"Ú (ÏËÎ Ìȯ·„ (Ó:ÊÎ:„Ï ‡ ‰ÈÓ¯È (:‡ Ì˘ (Ò:(ÈÂÈ˘·) ‚ ‰Îȇ (Ú:(ÈÂÈ˘·) ‡È „Ó˜ ÌÈω˙ (Ù

:‚È Ë Ì˘ (ˆ:(ÈÂÈ˘·) ËÈ Ê ‰ÎÈÓ (˜:‚ ‰Ï ‰ÈÚ˘È (¯:„ ·Î ÌÈω˙ (˘‰·¯ ‡¯˜È (˙: ,ËÎ:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (‡

ÌȇËÁÏ

Page 65: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 64

Ú ,ÌÈrLBtÏ ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ïk Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦àŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥á¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©â¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ã©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ä¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦å©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §æ©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©çŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§èŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§éŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ëŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ì©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

e:LxacM iYglq dedi xn`I©îŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©ð¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨

'‰

‡"Â˙‡:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:Ê-Â Ì˘ („Ì˘ (‰:Ë:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Â:‚È ‚˜ Ì˘ (Ê:Ë ‚ Ì˘ (Á:Á ÂÓ Ì˘ (Ë:‚È „Ù Ì˘ (ÈÎ Ì˘ (Î:È:ËÈ „È ¯·„Ó· (Ï:Î Ì˘ (Ó:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

Page 66: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 65‚Ï

‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

` dIÎeÏ-e¯tÒ ¯L‡ ,˙B‡¯Bp‰Â ˙BÏB„b‰ EÈ˙B‡ÏÙ-Ï ©à¥¨¦§§¤©§§©¨£¤¦§¨‰ÓȯˆÓ χ¯NÈ ˙„¯a .˙B‡·ˆ ‰Â‰È ,eÈ˙B·‡£¥§Ÿ§¨§¤¤¦§¨¥¦§©§¨

a .˙B‡Ï˙e „earLaÌb :˙B‡ÏLÏLa ‡Ï ÌzÎLÓ Ì„‡ ÈÏ·Á §¦§§¨§á©§¥¨¨§©§¨§Ÿ§©§§¨©˜a ̉ȄȷrÓÌzc .‰„a‡Ï ̉ȯeÎÊ ¯B‡Èa e¯Êb .‰„B·r ‰L ©£¦¥¤§â¨£¨¨§©§§¥¤§©§¨©§¨

:‰cÓÁ-Ïk Leίa ˙‡ˆB‰ ÌÈÏ‚c .‰cÓ· ‰cÓ ‰‡Òa ‰‡Ò§¨¦§¨¦¨§¦¨§¨¦¥¨¦§¨¤§¨·e .e¯·r I‚¯·e zL·B‰ Ôc¯i‰ .e¯¯BÙ Efra ÂÈl‚ Ìi‰¯a„n ©¨§©¨§¨§¨©©§¥©§¨§¤¤¨¨©ã¦§¨

Óe .e¯ÒÁ ‡Ï ¯·„ ÌzIkIk:e¯ÒÓ Ì„Èa ÌÈÓÓr ˙BÎÏÓ ¦§©§¨§¨¨Ÿ¨¨©ä§¨©£¨¦§¨¨¦§¨Ì‰I z„Ór‰Â zrÓL Ee˜rÊ .ÌÈrÈÎÓ ÌeÙ„¯e ·Bh‰ eÁʧ©§¨©§¦¦§¨§¨©§¨§¤¡©§¨¨¤Ìz„˜Ùe eÏ‚Â e‡ËÁ .ÌÈr·N ·eË-Ïk ̈¯‡· eÁ .ÌÈrÈLBÓ¦¦¨§©§¨¨§¥¦¨§§¨§©§¨

LÏË :ÌÈr·ÈL‡ ˙BÙÁ„ÓÏ Ìe„¯Ë .ÒÓ¯ÓÏ ez ¯˜L eÏÙ §¦å§¦æ§¤¤§¦§§¦§¨§¨§©§¥©§¥:ÒÓÏ eȉ ÌÈBb· e·LÈ .ÒÓÎ Ì˙¯ÊÁ ı˜Â ̈¯‡Ó e‡ˆÈ .ÒÓÁ¨¨§¥©§¨§¥£¨¨¨¦§¨¨§©¦§¨¨©

t ın‡ Ák.˙¯‡ÓÓ ‰r¯ „·BkÓ Ák eÏLk .˙¯‡Lp‰ ‰ËÏ Ÿ©©¥§ç¥¨©¦§¤¤¨§Ÿ©¦¤¨¨©§¤¤:˙¯‰ÓÓe ‰ˆ‡ ‰iL ‡·Ï .˙¯nLÓ ‰„e˜t ‰BL‡¯ ˙rϧ¥¦¨§¨§©¤¤¨Ÿ§¦¨¨¨§©¤¤

.‡a‰ ‰L˜ ¯·rL ÌBiÓ .‰a¯Ó È˙¯ˆ ˙rÏ ˙rÓÈ˙ȇI ¥¥§¥¨¨¦§ª¨¦¤¨©¨¤©¨¦è§¥¦E˙l‚Ò :‰a¯ ‰‡·‰ ‡·‰Â „B„Ó ˙Ó‡B .‰·‰„Ó ÏBÚ ‡BN§©§¥¨¤¤§§¨¥£¨¨©¨§ª¨§

¯ÈÓ‰Ï d¯·Ò .¯v‰ ¯¯Bˆ ˜ÁBc*‰Â‰È ‰‡-„r .¯ˆBia „Bb·I ¥¥©¨¦§¨§¨¦§¦§©¥©¨¨§Ÿ‡r .¯ˆnÓ ‡¯˜k dÈ ·Á¯na È̇ ÌÈrLt :¯ˆ˜˙ ‡Ï E„È-È ¤é§¨¦¥¨£é¥¦©¤§¨¨¦ë¨§Ÿ¦§¨§¨¦¦

t .‰ÏÈc·‰Ï EÈ·e eÈÈa eÓˆr.‰lÙz‰ ÈÙa Ir ̇ „Bb¯ ¨§¥¥¥§§©§¦¨©ì§¦¦§©¦§¥©§¦¨a ¯eˆÈt ‡·˙ EÈÙÏ eÈ˙˜rˆ .‰lÁÓ ¯B˙Á E„B·Î ‡qÎ §î¦¥§¤£§¦¨©£¨¥§¨¤¨Ÿ§¥

˜ :‰Ïa˜˙‰Ï E„B·kıa˜ .ÈLÈt‰I ·ˆBÚÓ ÔBˆ¯-˙L ‡¯ §§§¦§©§¨§ð¨§©¨¥¤§©§¦¦©¥¯ .ÈL‡¯a ¯B·r È˙BˆeÙȈÈÏÁ‰Ï ‰ˆ¯ .ÈL٠ȷȯ ‰Â‰È ‰·È §©©£§Ÿ¦¦ñ¨§Ÿ¦¥©§¦§¥§©£¦¥¦

‡L :ÈLB„˜ ȉÏÌ˙B‡ ÔBÓχ IBÎL .ÒB¯‚z ıˆÁa ÌÈrL¯ Èp ¡òŸ©§¦¦ô¥§¨¦¤¨¨¦§§§©§¨

.¯ˆB ˙Ó‡a ¯ÈÓ‰Ï :‡" (*¿»ƒ«¬»«» ‡"Â˙:‚È Â ÌÈËÙ¢ Ù"Ú (‡:„ ‡È ڢ‰ (·:(ÈÂÈ˘·) „È ‡ ˙ÂÓ˘ (‚:(ÈÂÈ˘·) ‡Î Ë ‰ÈÓÁ („

:(ÈÂÈ˘·) ·Î Ì˘ (‰:‰Ï ÂÎ ‡¯˜È È"˘¯ ‰‡¯ (Â:ËÒ ËȘ ÌÈω˙ Ù"Ú (Êȯ·„ Ù"Ú (Á:Â Ï ·-ÌÈÓȉ:„È ‡ ‰ÈÚ˘È (Ë:‰ ÁȘ ÌÈω˙ Ù"Ú (È:‡ Ë ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Î˙Âί· ‰‡¯ (Ï

:· ,·Ï: ,‰ ‰·¯ ˙¯ Ù"Ú (Ó:· ‡Ò ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (:Á ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (Ò‡ ˜Â˜·Á (Ú:·È:ÊË Ì˘ ‰Îȇ Ù"Ú (Ù

Ò¯‰˙

Page 67: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 66

‰eÓ‡·e ¯˙B‰ ‰˙eÓz .ÒB¯Ï ‰ˆ¯‡ ÌÓc CBtLz .ÒB¯‰z©£¦§¨¨©§¨¨§¨¥¤¡¨Ò ˙ˆ¯t ¯B„b :ÒB¯‡z¯Ùr-„r ‰È¯˜ ÌÓB¯ .˙ÏÙBp‰ ‰k ¤¡§¦§©ªà¨©¤¤¥¦§¨©¨¨

¯È‡˙ ¯‡‰ d¯B‡Ó .˙ÏtÎÓ ‰ÓÁ ÌÁ ‰Èe·L .˙ÏtLÓª§¤¤§¨©¥¤¨¨§ª¤¤§¨¨¥§¨¦a :˙It‡Ó.ÌÏe‡Â ÏÎȉ EÁaÊÓ ‡t¯ .ÌÏBÚ ÈÓÈk E¯Èr ‰ §ª¤¤§à¥¦§¦¥¨©¥¦§©£¥¨§¨

 .Ìlk Ee„·rÈ ÌL χ¯NÈ ‰„e‰ÈÌÏBÚÓ EÓL Ic‚È §¨§¦§¨¥¨©©§ª¨§á¦§©¦§¥¨:ÌÏBÚ-„r§©¨

xwFg¯˜L ÈzÏrt ̇ .ÈÏrÙÓ-χ ÔÈ·Óe .¯˜BÒ Ïk‰ ¥©Ÿ§¥¥¦¤¦§¨¦¦¨©§¦¤¤Ï‡Â .¯w·˙ ‡Ï ÈÂr-˙‡ .ÈÏÓra ˙Bl˙‰Óe©£©©£¨¦¤£Ÿ¦Ÿ§©¥§©

È .ÈIÏrÓÏ LB¯„z:ÈÏB˜ ÚÓLz ¯˜a ‰Â‰ ¦§§©£¨¦§âŸŸ¤¦§©¦

Ó Ôkz .˙¯fa ¯L‡ ȯˆBÈ.˙¯Ër ‰Bk‡ EÏ .˙¯˜ ÈÓB¯ §¦£¤©¤¤¦¥§ã¥¤¤§¤¨£¤¤ErLÈÏe .˙¯˙r‰ ÔÈʇz ¯L‡ .˙¯BÓL‡ ÈLÈÏMa©§¦¦©§¤£¤©£¦¨£¤¤§¤§£¯L‡ .˙¯¯BÒ ‰iÓB‰I .˙¯r‚n‰ ÁÏL˙ .˙¯·BÒ¤¤§¦§©©¦§¤¤§¦¨§¤¤£¤

Ó ÌB˜Óe .˙¯ÓB‡ dzÏa Ôȇ .˙¯a„Ó ‰Â‡b¯Ë˜ ©£¨§©¤¤§¥¦§¨¤¤§¦ä§©‡ .˙¯tÎn‰Â ¯È·c‰Â .˙¯Ë˜.˙¯L Ì·-e˙¯LÈ ¯L §Ÿ¤§©§¦§©§©¤¤£å¤§¨§¨¨¥

„·Î BÓk .˙¯‡ÓÓ da ˜a„z .˙¯B·rÓ e‰eÓN©£¤©§¥¨©§¤¤§¨¥Á .˙¯˙BÈÏk ¯˜È ȯ˜ ˙Ó.ÈÏÁ-ÏΠ‰kÓ-Ï §¤¤©£æ©¤¦§©ç©¨§¨¢¦

:ÈÏB˜ ÚÓLz ¯˜a ‰Â‰È§ŸŸ¤¦§©¦

‡ EÓL ¯eˆ¯Á‡ ‰L .‰Ma El-‰Ó ‰zr .‡p˜ Ï ¦§¥è©¨©¨©§©¥¨¨¨©©È .‰L¯ÎÓ ‰Ê .‰r ‡e‰Â Lb „‡Ó .‰pÎ ‰rË EÈÓ ¨¨§é¦§¨§¨©¨§Ÿ¦©§©£¨¤¨©

e .‰pk˙ ˙eIÙLa ÌB‡I .‰˜ ‰ÊÂ.‰pȇ ‰ÏÙL §¤¨¨§§¦§¦§©¨ë§¨¨¥¤¨‡ .‰BÎ EÈËtLÓ‡p˜ C‡ .‡È„ ‡Ïa ‡Èc ÔÈ ¦§¨¤§¨¥ì¦¨§Ÿ¦¨©©¥

Ó .‰Ó‡ÏÓ ·e˙k d·e .‰z EÈÓȉzr .‰Ó È §¤¡¨¨¦î¦§¦¨¨¨¨¦ð¨¨§©¨

‡"Â˙:‡È Ë ÒÂÓÚ Ù"Ú (‡:(ÈÂÈ˘·) ÂÎ Ê ·-χÂÓ˘ (·:„ ‰ ÌÈω˙ (‚:‚ Ë ÈÏ˘Ó („˙ÂÓ˘ (‰:‡ Ï:·È „ ¯·„Ó· Ù"Ú (Â:ÁÎ ÂÎ ‡¯˜È Ù"Ú (Ê:(ÈÂÈ˘·) ‡Ò ÁÎ Ìȯ·„ (Á˙ÂÓ˘ (Ë:‰ Î:(ÈÂÈ˘·) ÊË Ù ÌÈω˙ (È:‡Î ‚È ‡¯˜È Ù"Ú (Î:· ,‰ ˙Âί· ‰‡¯ (ÏÌ˘ ‰‡¯ (Ó

:‡ ,·Ò:È ‚Î ¯·„Ó· (

Ô‡ˆÎ

Page 68: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 67„Ï

.dpkÓ ‰˙ÈÁL‰Â .‡ ‰¯¯BÚ È¯eˆ .‰Ó Ô‡vk©Ÿ¦§¨¦§¨¨§©§¦¨¦©¨d˙eÎÏÓ-˙‡Â*‡ .¯wrz .ÈÏÈÁ ‰Â‰È ÌÈ‰Ï §¤©§¨§©¥¡àŸ¦§Ÿ¥¦

È:ÈÏB˜ ÚÓLz ¯˜a ‰Â‰ §áŸŸ¤¦§©¦

Á˜ ÔÈÒL .Âȇ¯B˜Ï ·B¯c .ÌÈBÈ·‡-χ rÓBÈr ÔÈc ÔB â¦ã§§¨§ä¥©¤¤§¦å¦¨¦Â ÌÈBÈÏr .ÌÈprÓe ÌȈeˆ¯ ËtLÓ .ÔBÈ·‡Â.ÌÈBzÁ˙ §¤§¦§©§¦§ª¦§¤§¦§©§¦

‡ E„iÓÈ Ez‡Ó ÈËtLÓe .ÌÈB„‡‰ ÔB„d‚Bpk ‡ˆ ¦¨§£æ¨£¦¦§¨¦¥¦§¥ç¥©©‡Ï .ÌÈeÓ‡ I.ÌÈÈr ÛÈÏÁÈ ¯L‡ ·fÎÈ χ Lȇ ‡ ¥è¡¦éŸ¦¥¦©¥£¤©£¦¦§¨¦

LL ‰nΠ.ÌȘ ÌÈ„·rÏ ¯L‡ .ÌÈL LL z¯Ê‚§¨©§¨¥¨¦£¤©£¨¦¦§¦§©¨¥Â .ÌÈB„‡ Èz·‰‡ ‡Ï ÈÏ eÙIÁ.¯˜rÏ Èz¯kÓ Ì‡ ¨§¦§Ÿ¨©§¦£¦§ë¦¦§©§¦§¥¤

È·B¯˜ ‰z‡Â .¯˜r ÔÈc ÌÈ·B¯˜a .ÌÈMa I‡b‡ ‡Ï§Ÿ¤¨¥©¨¦¦§¦¦¥¤§©¨§¦.ÈχB‚§£¦

:ÈÏB˜ ÚÓLz ¯˜a ‰Â‰È§ŸŸ¤¦§©¦

¯˜L ÈzÏrt ̇ .ÈÏrÙÓ-χ ÔÈ·Óe .¯˜BÒ Ïk‰ ¯˜BÁ¥©Ÿ§¥¥¦¤¦§¨¦¦¨©§¦¤¤LB¯„z I‡Â .¯w·˙ ‡Ï ÈÂr-˙‡ .ÈÏÓra ˙Bl˙‰Óe©£©©£¨¦¤£Ÿ¦Ÿ§©¥§©¦§

:ÈIB˜ ÚÓLz ¯˜a ‰Â‰È .ÈÏÏrÓϧ©£¨¦§ŸŸ¤¦§©¦

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤ì¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©î£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦ðŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ñ¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©ò¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ.¯wÚz ˜ÏÓÚ-˙‡Â :‡" (*¿∆¬»≈¿«≈

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ËÈ ‚ ˜Â˜·Á (‡:„ ‰ ÌÈω˙ (·:Ë ËÙ Ì˘ ‰‡¯ (‚:ÁÈ ‰Ó˜ Ì˘ („Ì˘ Ù"Ú (‰:„Ï ËÒ:(ÈÂÈ˘·) ÊË ·Î ‰ÈÓ¯È (Â:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ È Ìȯ·„ (Ê:‡ ·Ò ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (ÁÌȯ·„ (Ë

:(ÈÂÈ˘·) „ ·Ï:ËÈ ‚Î ¯·„Ó· (È:ÊÓ ‰Î ‡¯˜È ‰‡¯ (Î: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (Ï˘‡¯ (Ó:‡ ,ÊÈ ‰˘‰:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (Ò:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (Ú

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

¯·ÚÈÂ

Page 69: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 68

:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©à©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §á¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦1¨§©¨©§¥¦1¨§¦â©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §ã©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©äŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§åŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§æŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§çŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

`l-eÏ-¯kÊz eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr ©è¦§¨¨£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©Á :„‡Ó-eÏ-¯ÎÊ EcÒÁk ¯kÊz-I‡ eÈrLÙe | eȯeÚ ˙‡h §Ÿ©éŸ§¥§¨¥©¦§Ÿ§©§§§¨¨

:‰Â‰È E·eË ÔrÓÏ ,‰z‡©¨§©©§§Ÿ

f xkÊ :‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ¯,Enr ÔBˆ¯a ‰Â‰È e¯Î §ëŸ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨ì§¥§Ÿ¦§©¤Ê :E˙reLÈa e„˜tË·L zχb Ì„w ,˙Ș | E˙„r ¯Î ¨§¥¦¨¤§îŸ£¨§¨¦¨¤¤¨©§¨¥¤

˙·‰‡ ,ÌÏLe¯È ˙aÁ ‰Â‰È ¯BÎÊ :Ba zÎL | ‰Ê ÔBiˆ-¯‰ ,E˙ÏÁ©£¨¤©¦¤¨©§¨§§Ÿ¦©§¨¨¦©£©‡ ÔBiˆ‡ :ÁˆÏ ÁkLz-χ·-Èk dÁI ˙r-Èk ,ÔBiˆ ÌÁ¯z Ìe˜˙ ‰z ¦©ð¦§©¨¤©©ñ¨¨§©¥¦¦¥§¤§¨¦¨

Ê :„rBÓe¯r | e¯r ÌȯӇ‰ ,ÌILe¯È ÌBÈ ˙‡ ,ÌB„‡ È·Ï | ‰Â‰È ¯Î ¥§òŸ§Ÿ¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨Ê :da „BÒȉ „rzraL ¯L‡ EÈ„·r χ¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I ¯Î ©©§¨§ôŸ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨

,ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌÎr¯Ê-˙‡ ‰a¯‡ ̉I‡ ¯a„z Ca ̉Ϥ¨©§©¥£¥¤©§¤¤©§£¤§§¥©¨¨¦Ê :ÌÏÚÏ eÏÁ ÌÎr¯ÊÏ Ôz‡ Èz¯Ó‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ı¯‡‰-ÏÎ¯Π§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨§öŸ

‰f‰ Ìr‰ ÈL˜-I‡ ÔÙz-I‡ ,·˜rÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I EÈ„·rI©£¨¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ©¥¤¤§¦¨¨©¤‡ :B˙‡hÁ-χ BÚL¯-I‡ÂeχB ¯L‡ ,˙‡hÁ eÈÏr ˙L˙ ‡-Ï §¤¦§§¤©¨©÷¨¨¥¨¥©¨£¤©§

:e¯ˆBÈ eÏ-ÁÏÒ e¯eˆ e‡ËÁ :e‡ËÁ ¯L‡Â©£¤¨¨¨¨¥§©¨§¥

‡"Â˙:Ê- „Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Ë Ì˘ (·:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (‚:‚È ‚˜ Ì˘ („:Ë ‚ Ì˘ (‰:Á ÂÓ Ì˘ (Â:‚È „Ù Ì˘ (Ê:È Î Ì˘ (Á:Á ËÚ Ì˘ (Ë:(ÈÂÈ˘·) Ê ‰Î Ì˘ (È:Â Ì˘ (΄ ˜ Ì˘ (Ï

:(ÈÂÈ˘·):· „Ú Ì˘ (Ó:ËÈ Ì˘ (:„È ·˜ Ì˘ (Ò:Ê ÊϘ Ì˘ (Ú:‚È ·Ï ˙ÂÓ˘ (Ù:ÊÎ Ë Ìȯ·„ (ˆ:‡È ·È ¯·„Ó· (˜

˙‚‰‰ ÌÈÏÓ· (1‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

¯ÂÎÊ

Page 70: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 69‰Ï

xFkf ,z¯Ó‡ ¯L‡k ˙B·‡ ˙ȯa eÏۇ ·B˜rÈ È˙ȯa-˙‡ Èz¯ÎÊ §¨§¦¨©£¤¨©§¨§à¨©§¦¤§¦¦©£§©:¯kʇ ı¯‡‰Â ¯kʇ ̉¯·‡ È˙ȯa-˙‡ ۇ ˜ÁˆÈ È˙ȯa-˙‡¤§¦¦¦§¨§©¤§¦¦©§¨¨¤§Ÿ§¨¨¤¤§Ÿ

 ,z¯Ó‡ ¯L‡k ÌÈBL‡¯ ˙ȯa eI ¯BÎÊ˙ȯa Ì‰Ï Èz¯ÎÊ §¨§¦¦¦©£¤¨©§¨§á¨©§¦¨¤§¦È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ,ÌÈL‡¯˙BÈ‰Ï ÌÈBb‰ ÈÈrÏ ,ÌȯˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡- ¦Ÿ¦£¤¥¦Ÿ¨¥¤¤¦§©¦§¥¥©¦¦§

 ,ezÁË·‰L BÓk enr ‰Nr :‰Â‰È ȇ ÌÈ‰Ï‡Ï Ì‰Ï˙‡Ê-Ìb-Û‡ ¨¤¥Ÿ¦£¦§Ÿ£¥¦¨§¤¦§©§¨§â©©Ÿ¯Ù‰Ï Ì˙lÎÏ ÌÈzÏr‚-‡Ï ÌÈzÒ‡Ó-‡G ̉ȷȇ ı¯‡a Ì˙Bȉa¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤§©§¦§Ÿ§©§¦§©Ÿ¨§¨¥‰Ók eÓÁ¯Â e˙e·L ·L‰ :̉ȉχ ‰Â‰È ȇ Èk ,Ìz‡ È˙ȯa§¦¦¦¨¦£¦§Ÿ¡Ÿ¥¤¨¥§¥§©£¥§¨

 ,·e˙kLEˆa˜Â ·L ,EÓÁ¯Â E˙e·L-˙‡ EȉG‡ ‰Â‰È ·L ¤¨§ã¨§Ÿ¡¤¤§§§¦£¤§¨§¦¤§‰Ók eÈÁc ıa˜ :‰nL Eȉχ ‰Â‰È EˆÈÙ‰ ¯L‡ ÌÈnr‰-ÏkÓ¦¨¨©¦£¤¡¦§§Ÿ¡Ÿ¤¨¨©¥¦¨¥§¨

‡ ,·e˙kLEȉG‡ ‰Â‰È Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È-Ì ¤¨¦ä¦§¤¦©£¦§¥©¨¨¦¦¨§©¤§§Ÿ¡¤Ó ,·e˙kL ‰Ók ÔrΠ·rk eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÁwÈ ÌMÓeÈ˙ÈÁ ¦¨¦¨¤§¥§¨¥¨¨§¤¨¨§¨¤¨å¦¦

‰ÁÓ :EÈzχ‚ Èk ÈI‡ ‰·eL ,EÈ˙‡hÁ ÔrΠEÈrLt ·rΨ§¨¤§¤¨¨©Ÿ¤¨¥©¦§©§¦§¥‡ ,z¯Ó‡ ¯L‡k ErÓI eÈrLÙEÈrLÙ ‰ÁÓ ‡e‰ È· ÈÎ §¨¥§©©§©£¤¨©§¨æŸ¦¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¤

‰Ók ¯ÓvΠ‚ÏMk eȇËÁ Ôaω :¯kʇ ‡G EÈ˙‡hÁ ÈrÓI§©£¦§©Ÿ¤¤§Ÿ©§¥£¨¥©¤¤§©¤¤§¨Ï ,·e˙kLÌÈMk ÌÎȇËÁ eȉÈ-̇ ,‰Â‰È ¯Ó‡È ‰ÁÎe ‡-eÎ ¤¨§ç¨§¦¨§¨Ÿ©§Ÿ¦¦§£¨¥¤©¨¦

ÌÈÓ eÈÏr ˜B¯Ê :eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ eÓÈc‡È-̇ ,eÈaÏÈ ‚ÏMk©¤¤©§¦¦©§¦©¨©¤¤¦§§¨¥©¦Â ,·e˙kL ‰Ók e¯‰Ë ÌȯB‰ËÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏr Èz˜¯Ê §¦§©£¥§¨¤¨§è¨©§¦£¥¤©¦§¦

eÈÏr ÌÁ¯ :ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈIelb-ÏkÓe ÌÎÈ˙‡ÓË ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe§©§¤¦Ÿª§Ÿ¥¤¦¨¦¥¤£©¥¤§¤©¥¨¥k ,·e˙kL ‰Ók e˙ÈÁLz χÂEt¯È ‡Ï EȉG‡ ‰Â‰È ÌeÁ¯ χ È §©©§¦¥§¨¤¨¦é¥©§Ÿ¡¤Ÿ©§§

ÏBÓ :Ì‰Ï ÚaL ¯L‡ EÈ˙·‡ ˙ȯa-˙‡ ÁkLÈ ‡G ,E˙ÈÁLÈ ‡Ï§Ÿ©§¦¤§¦§©¤§¦£Ÿ¤£¤¦§©¨¤e ,·e˙kL ‰Ók EÓL-˙‡ ‰·‰‡Ï e··Ï-˙‡Eȉχ ‰Â‰È ÏÓ ¤§¨¥§©£¨¤§¤§¨¤¨ë¨§Ÿ¡Ÿ¤

E··Ï-ÏÎa Eȉχ ‰Â‰È-˙‡ ‰·‰‡Ï ,Er¯Ê ··I-˙‡Â E··I-˙‡¤§¨§§¤§©©§¤§©£¨¤§Ÿ¡Ÿ¤§¨§¨§,·e˙kL ‰Ók e˙Lw·a eÏ ‡ˆn‰ :EÈiÁ ÔrÓÏ ELÙ-Ïηe§¨©§§§©©©¤¦¨¥¨§©¨¨¥§¨¤¨

eE··Ï-IÎa epL¯„˙ Èk ,˙‡ˆÓe Eȉχ ‰Â‰È-˙‡ ÌMÓ ÌzLw·ì¦©§¤¦¨¤§Ÿ¡Ÿ¤¨¨¨¦¦§§¤§¨§¨§‰Ók E˙JÙz ˙È·a eÁnN EL„˜ ¯‰-χ e‡È·z :ELÙ-Iηe§¨©§¤§¦¥¤©¨§¤§©§¥§¥§¦¨¤§¨

 ,·e˙kL,È˙lÙz ˙È·a ÌÈzÁnN ÈL„˜ ¯‰-χ ÌÈ˙B‡È·‰ ¤¨©î£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥§¦¨¦‡¯wÈ ‰lÙz-˙Èa È˙È· Èk ,ÈÁaÊÓ-Ïr ÔBˆ¯Ï ̉ÈÁ·Ê ̉È˙ÏBÚŸ¥¤§¦§¥¤§¨©¦§§¦¦¥¦¥§¦¨¦¨¥

:ÌÈnr‰-ÏÎϧ¨¨©¦

‡"Â˙:·Ó ÂÎ ‡¯˜È (‡:‰Ó Ì˘ (·:„Ó Ì˘ (‚:‚ Ï Ìȯ·„ („:„ Ì˘ (‰:·Î „Ó ‰ÈÚ˘È (Â:‰Î ‚Ó Ì˘ (Ê:ÁÈ ‡ Ì˘ (Á:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (Ë:‡Ï „ Ìȯ·„ (È:Â Ï Ì˘ (΄ Ì˘ (Ï

:ËÎ:Ê Â ‰ÈÚ˘È (Ó

ÚÓ˘

Page 71: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 70

„Ú ,ω˜Â ÔÊÁ ,˜ÂÒÙ ¯Á‡ ˜ÂÒÙ ÌȯÓ‡ Ô¯‡‰ ÔÈÁ˙ÂÙχ·ÊÚ˙ :ÏÏη „Ú ‡ÏÂ

Ïa˜Â eÈÏr ÌÁ¯Â ÒeÁ eȉχ ‰Â‰È eÏB˜ ÚÓL§©¥§Ÿ¡Ÿ¥§©¥¨¥§©¥:e˙lÙz-˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a§©£¦§¨¤§¦¨¥

‰:Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL £à¦¥§Ÿ¥¤§¨¨©¥¨¥§¤¤‡:epnÓ Áwz-χ EL„˜ Áe¯Â EÈÙlÓ eÎÈÏLz-Ï ©á©§¦¥¦§¨¤§©¨§§©¦©¦¤‡:e·Êrz-χ eÁk ˙BÏÎk ‰˜Ê ˙rÏ eÎÈÏLz-Ï ©â©§¦¥§¥¦§¨¦§Ÿ¥©©©§¥‡r :epnÓ ˜Á¯z-χ ,eȉχ ‰Â‰È e·Êrz-ω·BËÏ ˙B‡ enr-‰N ©ã©©§¥§Ÿ¡Ÿ¥©¦§©¦¤£ä¥¦¨§¨

Ó‡ :ezÓÁ ez¯Êr ‰Â‰È ‰z‡-Èk eL·È eȇN e‡¯ÈÂ| ‰Èʇ‰ eȯ §¦§Ÿ§¥§¥Ÿ¦©¨§Ÿ£©§¨§¦©§¨£å¥©£¦¨È :e‚È‚‰ ‰Èa ‰Â‰È‰Â‰È ,EÈÙÏ eaÏ ÔBÈ‚‰Â eÈÙ-ȯӇ | ÔBˆ¯I eȉ §Ÿ¦¨£¦¥¦æ§§¨¦§¥¦§¤§¦¥§¨¤§Ÿk :eχB‚ e¯eˆ:eȉG‡ È„‡ ‰r˙ ‰z‡ ,eIÁB‰ ‰Â‰È EÏ-È ¥§£¥¦ç§§Ÿ¨§©¨©£¤£Ÿ¨¡¥

:Ô¯‡‰ Ôȯ‚ÂÒ

Epidl`z ,eÈ˙B·‡ ȉχ ,e˙lÙz EÈÙÏ ‡B·Ìlr˙z-χ ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥è§¨¤§¦¨¥§é©¦§©©r e‡ ÔȇL ,e˙pÁzÓ˜e ÌÈÙ ÈfEÈÙI ¯ÓBÏ ,Û¯Ú ÈL ¦§¦¨¥¤¥¨©ë¥¨¦§ì¥Ÿ¤©§¨¤

‡ ,e‡ËÁ ‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰ÈeÁ‡ Ï· §Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ¨¨£î¨£©§Á eÈ˙B·‡Â:e‡Ë ©£¥1¨

` .EpnW‰ .ÈÙc e¯ac .eÏÊb .e„‚a‰Â .eÈÂr.e„Ê .erL¯ 2©§¨©§¨©§¦©§Ÿ¦¤ð¡¦§¦ñ§©§©§Ë .eÒÓÁ.eˆI .e·fk .Ú¯ eˆrÈ .¯˜L eÏÙ ¨©§ò©§¤¤¨©§¨¦©§©§

.Û¯Ú eÈM˜ .e¯¯ˆ .erLt .eÈÂr .e¯¯Ò .eˆ‡ .e„¯Ó©§¦©§¨©§¨¦¨©§¨©§¦¦Ÿ¤:erzrz .eÈrz .e·rz .e˙ÁL .erL¯©§¦©§¦©§¨¦¦§¨§

q EpxÓe EÈ˙ˆnÓ ÌÈ·Bh‰ EÈËtLn :eÏ ‰ÂL-‡ÏÏr ˜Ècˆ ‰z‡ ©1§¦¦§Ÿ¤¦ô¦§¨¤©¦§öŸ¨¨¨§÷©¨©¦©‰ eÁ‡Â ˙ÈNr ˙Ó‡-Èk ,eÈÏr ‡a‰-Ïk:erL¯ ¨©¨¨¥¦¡¤¨¦¨©£©§¦1§¨§

EpnW`b .¯Bc-ÏkÓ eLa .Ìr-ÏkÓc .NBNÓ epnÓ ‰ÏeaÏ ‰Â ¨©§¦¨¨Ÿ§¦¨ø¨¦¤¨ù¨¦¥Ê .e¯‡t Ú¯Ù .eÈee‡ ÏaÁ‰ .eȇËÁa.eLc˜Ó ˙Èa Ïe· ©£¨¥ª§©¦¥§¦§©§¥¥§ú¥¦§¨¥

‡"Â˙:‡Î ‰ ‰Îȇ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚È ‡ ÌÈω˙ (·:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡Ú Ì˘ (‚:(ÈÂÈ˘·) ·Î ÁÏ Ì˘ („:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ÂÙ Ì˘ (‰:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (Â:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ Ì˘ (Ê:(ÈÂÈ˘·) ÊË ÁÏ Ì˘ (Á

:(ÈÂÈ˘·) ‚ ÁÙ Ì˘ (Ë:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (È: ÁÎ Ìȯ·„ Ù"Ú (Î:Ë „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Ï:(ÈÂÈ˘·) · ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (Ó: ˜ ÌÈω˙ (:(ÈÂÈ˘·) Ì˘ (Ò:ËÒ ËȘ Ì˘ Ù"Ú (ÚÙ"Ú (Ù

:ËÏ Ì˘:(ÈÂÈ˘·) ÊÎ ‚Ï ·Âȇ (ˆ:‚Ï Ë ‰ÈÓÁ (˜:‡È „Î ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (¯ÊÈ ‰ ‰Îȇ (˘:(ÈÂÈ˘·):‚È Á ‡-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú (˙

˙‚‰‰ (1.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ (2ÈÙÏ ÌÈÏÓ‰ ¯‡˘· ÔΠ,(Ê ÛÈÚÒ Ê¯˙ ÔÓÈÒ Ê"‰„‡ Ú"¢ ‰‡¯) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ ËÚÓ ‰Á˘È

.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·-‡‰ ¯„Ò

·¯Á

Page 72: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 71ÂÏ

Ë .eÈÂra ·¯ÁeÁk .ÌȯÊÏ e˙Ó„‡ ÈÙBÈ .‰nLÏ ‰˙ȉ e˙¯È ¨©©£Ÿ¥¦à¨¥¨§¨§©¨¦©§¨¥§¨¦Ÿ¥:ÌȯÎϧ¨§¦

oicÓe¯ÓBÏ ,et¯r ‰L˜Â eÈt ÊÈr Cȉ .e˙eÚhÓ e·L ‡Ï ©£©¦Ÿ©§¦¨¥¥¨¦¨¥§©§¤¨§¥©‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰È EÈÙϧ¨¤§Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ

‡ ,e‡ËÁÁ eÈ˙B·‡Â eÁ‡ Ï·:e‡Ë ¨¨£á¨£©§©£¥1¨

EpipiÓlÓ .eÏÓr e˜Lr.eÈÏr Ìlr e˙ .epnÓ Ë¯BÓÓe CMÓ §¥¥¨§£¨¥§âª¨§¨¦¤¨§ª¨¨¥r .eÓÎL Ir eÏ·Ò¯t .e· eÏLÓ ÌÈ„·.Ì„iÓ Ôȇ ˜ ¨©§©¦§¥£ã¨¦¨§¨Ÿ¥ã¥¦¨¨

.eÈÂra epnÓ z˜Á¯ .eȉG‡ ‰Â‰È Ee‡¯˜ .ee··Ò ˙Ba¯ ˙B¯ˆ©§¨§¨§Ÿ¡¥¨©§¨¦¤©£Ÿ¥L:e„·‡Â eÈrz .EȯÁ‡Ó e· ©ä§¥©£¤¨¦§¨¨§

giWnL ,EÈÙÏ ¯Ó‡ E˜„ˆew :Èw ˙B¯zÒpÓ ,ÔÈ·È-ÈÓ ˙B‡È‚ §¦©¦§§¨©§¨¤§å¦¦¨¦¦¦§¨©¥¦©¥,eÈ˙B‡ÓË-ÏkÓ e¯‰Ë eÈrLt-IkÓ eȉχ ‰Â‰È§Ÿ¡Ÿ¥¦¨§¨¥§©£¥¦¨ª§¥

 ,E‡È· „È-Ïr ·e˙kk ,e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈIr ˜B¯ÊeÈz˜¯Ê §¨¥©¦§¦§©£¥©¨©©§¦¤§æ¨©§¦kÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏrÌÎÈÏeJb-ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓË I £¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿª§¥¤¦¨¦¥¤

:ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡£©¥¤§¤

l`Ipc‡‰ ,EÈÙÏ ÚeL ˙B„eÓÁ-LÈ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ¨¦¥¦ç£¦©§¨¤©è¥¡Ÿ©¨§§§¨EÓL ‡¯˜-¯L‡ ¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦£¤¦§¨¦§,EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ïr ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦©£¥§¨¤È„‡ ,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨E¯Èr-Ïr ‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉG‡ ErÓI ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡©¦¦§¦§¨©¦§

:Enr-Ïr§©©¤

`xfÓ‡ ,EÈÙÏ ¯Ó‡ ¯ÙBq‰Èt ȉχ Ìȯ‰Ï ÈzÓÏΠÈzLa ,È‰Ï ¤§¨©¥¨©§¨¤¡éŸ©Ÿ§¦§¦§©§¦§¨¦¡Ÿ©¨©„r ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â L‡¯ ‰IrÓÏ e·¯ eÈ˙Âr Èk EÈχ¥¤¦£ŸŸ¥¨«§©§¨Ÿ§©§¨¥¨§¨©

 :ÌÈÓMχÏ „ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡-C¯‡ ÌeÁ¯Â ÔepÁ ˙BÁÈÏÒ dBI‡ ‰z‡ ©¨¨¦§ë©¨¡©§¦©§©¤¤©©¦§©¤¤§Ÿe¯ˆBÈ eÁÈÊz χ ,e‡¯Ba eLhz χ eÈ·‡ e·Êrz χ :Ìz·Êr£©§¨©©©§¥¨¦§©¦§¥§¥§©©§¦¥§¥¯·c‰-˙‡ eȉχ ‰Â‰È eÏ Ìi˜Â ,eÈ˙‡hÁk ‰Ïk enr Nrz χ§©©©¦¨¨¨§©Ÿ¥§©¤¨§Ÿ¡Ÿ¥¤©¨¨

a ,¯eÓ‡k .CÊBÁ e‰ÈÓ¯È È„È-Ïr ‰Ia˜a ezÁË·‰L̉‰ ÌÈÓi ¤¦§©§¨§©¨¨©§¥¦§§¨¨¨¨©ì¨¦¨¥˙‡hÁ-˙‡Â epȇ χ¯NÈ ÔÂr-˙‡ Lw·È ‰Â‰È-̇ ‡È‰‰ ˙r·e¨¥©¦§ª§Ÿ§ª©¤£Ÿ¦§¨¥§¥¤§¤©Ÿ

r :¯È‡L‡ ¯L‡I ÁIÒ‡ Èk ‰‡ˆn˙ ‡Ï ‰„e‰ÈÈ·r¯ E˙ÏÁ En §¨§Ÿ¦¨¤¨¦¤§©©£¤©§¦©î§§©£¨§§¥¥

‡"Â˙:ÂÎ ËÒ ÌÈω˙ Ù"Ú (‡:(ÈÂÈ˘·) · ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (·:Ê ÁÈ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (‚:Á ‰ ‰Îȇ („:‡È ÂË ‡-χÂÓ˘ Ù"Ú (‰:‚È ËÈ ÌÈω˙ (Â:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (Ê:‡È È Ï‡È„ (ÁË Ì˘ (Ë

:ËÈ-ÁÈ:Â Ë ‡¯ÊÚ (È:ÊÈ Ë ‰ÈÓÁ (Î:Î ‰ÈÓ¯È (Ï:ÂÎ Ë Ìȯ·„ („ ˙‚‰‰1.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ (

ê·ÂË

Page 73: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 72

Ï Èk eÚ„È e¯ÈkÈ .ErLÈ È·‡z EcÒÁ ȇӈ E·eËeȉχ ‰Â‰È §§¥¥©§¤§¥¥¦§¤©¦§¥§¦©àŸ¡Ÿ¥:˙BÁÈÏq‰Â ÌÈÓÁ¯‰©£¦§©§¦

l`¯EÓL ÌeÁ.Á χ EÓL Ôep.EÓL ‡¯˜ ea .È ‰Nr ‰Â‰ ¥©á§¤¥©á§¤¨¦§¨§¤§âŸ£¥zÓ‡ ÔrÓÏ ‰Nr :EÓL ÔrÓÏE.E˙ȯa ÔrÓI ‰Nr . §©©§¤£¥§©©£¦¤1£¥§©©§¦¤

Ez¯‡Ù˙ EÏ„b ÔrÓÏ ‰Nr.E˙c ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨§§§¦§©§¤£¥§©©¨¤£¥§©©E„B‰.E„eÚ ÔrÓÏ ‰Nr .E¯ÎÊ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ¤£¥§©©¦¤£¥§©©¦§¤£¥§©©EcÒÁ.E·eË ÔrÓI ‰Nr .E„eÁÈ ÔrÓI ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ©§¤£¥§©©¤£¥§©©¦¤£¥§©©E„B·k.E„enÏ ÔrÓI ‰Nr .E˙eÎÏÓ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr §¤£¥§©©¦¤£¥§©©©§¤£¥§©©EÁˆ.E„BÒ ÔrÓÏ ‰Nr .Efr ÔrÓÏ ‰Nr .E¯‡t ÔrÓÏ ‰Nr . ¦§¤£¥§©©¤£¥§©©ª¤£¥§©©§¥¤

E˙˜„ˆ ÔrÓÏ ‰Nr.E˙M„˜ ÔrÓÏ ‰Nr .EÈÓÁ¯ ÔrÓI ‰Nr £¥§©©¦§¨¤£¥§©©§ª¨¤£¥§©©©£¤ÌÈa¯‰.E˙ÈÎL ÔrÓI ‰Nr .E˙l‰z ÔrÓI ‰Nr .‰Nr ¨©¦£¥§©©§¦¨¤£¥§©©§¦¨¤£¥

L EÈ·‰B‡ ÔrÓI¯Ùr ÈÎB.·˜rÈ ˜ÁˆÈ ̉¯·‡ ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¤ã§¥¨¨£¥§©©©§¨¨¦§¨§©£ŸÔ¯‰‡Â ‰LÓ ÔrÓÏ ‰Nr.‰ÓÏLe „Âc ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©Ÿ¤§©£Ÿ£¥§©©¨¦§ŸŸ£¥§©©

¯ÈEL„˜ ¯Èr ÌÏLe.Ó ÔBiˆ ÔrÓÏ ‰Nr E„B·k ÔkL.‰Nr §ä¨©¦¦¨§¤£¥§©©¦¦å§©§¤£¥EÏÎȉ ˙BÓÓL ÔrÓÏ.EÁaÊÓ ˙eÒȯ‰ ÔrÓÏ ‰Nr .‰Nr §©©¦§¥¨¤£¥§©©£¦¦§§¤£¥

EL„˜ ÌL Ïr ÌÈ‚e¯‰ ÔrÓI.E„eÁÈ Ïr ÌÈÁe·Ë ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¦©¥¨§¤£¥§©©§¦©¦¤EÓL Lec˜ Ïr ÌÈn·e L‡· ȇa ÔrÓÏ ‰Nr.ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨¥¨¥©©¦©¦§¤£¥§©©

BÈe‡ËÁ ‡lL ÌÈ„L Ș.b ÔrÓÏ ‰Nr eÚLÙ ‡lL ·IÁ ÈÏeÓ. §æ¥¨©¦¤Ÿ¨§£¥§©©§ç¥¨¨¤Ÿ¨§z ÔrÓÏ ‰NrÔa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ.‡Ï ̇ ErÓÏ ‰Nr £¥§©©¦è¤¥©¨£¥§©©§¦Ÿ

erÓÏ.:erÈLB‰Â ErÓÏ ‰Nr §©£¥£¥§©©§§¦¥

Óp Eper ‰Â‰È.er eȉχ er .‡ er er eÈ·.er £é¥2§Ÿ£¥£¥¡Ÿ¥£¥£¥ë¦£¥£¥aer e‡¯B.b er er eχB.er eL¯Bc er .er 짥£¥£¥î£¥£¥£¥§¥£¥£¥‰:er ÔÓ‡p‰ χ 𥩤¡¨£¥

EppÓer „ÈÒÁ ˜È˙Â.Ê er er ¯LÈ C.Á er :er Ìi˜Â È £¥¨¦§¨¦£¥£¥©ñ§¨¨£¥£¥©ò§©¨£¥

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) Ë Ë Ï‡È„ (‡: „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (·:Ê „È ‰ÈÓ¯È (‚:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È („‰Ù"Ú (:„Î .ÊË Ì˘ χȄÂ:Á ÂÎ ÌÈω˙ (:ÊË · χÂÈ Ù"Ú (Ê:Ë ÁÎ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Á˙·˘ (Ë

:È·Ï ‰"„ È"˘¯ ‡ ,ÊÈ ˙Âί· ‰‡¯Â .· ,‚Ï:(ÈÂÈ˘·) ÊÏ ÁÈ ‡-ÌÈÎÏÓ (È‚Ò ‰ÈÚ˘È (Î:ÊË:‡ ‚Ó Ì˘ Ù"Ú (Ï:„ ÊÓ Ì˘ (Ó:Ë Ê Ìȯ·„ (: Á ·Âȇ Ù"Ú (ÒÊΠ χȄ (Ú

:(ÈÂÈ˘·) ˙‚‰‰ :„ÈÓ˙ ¯Ó‡ ,˙ÂÁÈÏÒ· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î È·¯‰ (1C˙ȯa .CzÈÓ‡ ÔÚÓÏ, ÌÏÂη ÔÎÂ. ¬ƒ»¿ƒ»

˙¯ÈÓ‡· (2ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó .(ÁÎ 'ÓÚ

ÂÚ

Page 74: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 73ÊÏ

Ó EppËer ·ÈËÓe ·B.È er er ¯ˆÈ r„B.k er ÌÈÒrk L·B £1¥à¥¦£¥£¥á¥©¤¤£¥£¥â¥§¨¦er.Ï er er ˙B˜„ˆ L·B.Ó er ÌÈÎIn‰ ÈÎÏÓ CI £¥£¥ã¥§¨£¥£¥¤ä¤©§¥©§¨¦

:er£¥

EppÓ ‡¯Ber ·bN.er ÏÁBÓe ÁÏBÒ er .Ú er ˙ra ‰B £¥å¨§¦æ§¨£¥£¥¥©¥£¥£¥ç¤§¥er ‰¯ˆ.t er er ÏÈvÓe ‰„B.ˆ er :er ¯LÈ ˜Èc ¨¨£¥£¥ç¤©¦£¥£¥©è¦§¨¨£¥

EppÓ˜er Âȇ¯B˜Ï ·B¯.˜ er er ÒBÚÎÏ ‰L.¯ er C £¥é§§¨£¥£¥ë¤¦§£¥£¥©ëer ˙Bv¯I.¯ er :er ÔepÁ ÌeÁ §©£¥£¥©ì§©£¥

EppÓLer ÌÈBÈ·‡-χ rÓB.er ÌÈÓÈÓz CÓBz er .er £¥î¥©¤¤§¦£¥£¥¥§¦¦£¥£¥‡er eÈ˙B·‡ ȉÏ.‡ er er ̉¯·‡ ȉÏ.t er „Á ¡ðŸ¥£¥£¥£¥¡ñŸ¥©§¨¨£¥£¥©ò©

er ˜ÁˆÈ.‡ er er ·˜rÈ ¯È·.er ÌÈË·M‰ ˙¯Êr er . ¦§¨£¥£¥£ô¦©£Ÿ£¥£¥¤§©©§¨¦£¥er ˙B‰n‡ ·bNÓ er.Ú er er ÔBˆ¯ ˙ra ‰B.‡ er È· £¥¦§©¦¨£¥£¥ö¤§¥¨£¥£¥£÷¦er ÌÈÓB˙È.c er :er ˙BÓχ Ôi §¦£¥£¥©÷©©§¨£¥

n ierÈ ‡e‰ ‰i¯Bn‰ ¯‰a eÈ·‡ ̉¯·‡Ï ‰rL.‰rL ÈÓ ¦ø¤¨¨§©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¥¦¤¨¨erÈ ‡e‰ ÁaÊn‰ Èab-Ir „˜rpLk Ba ˜ÁˆÈI.Ó ‰rL È §¦§¨§§¤¤¡©©©¥©¦§¥©©£¥¦ù¤¨¨

erÈ ‡e‰ I‡ ˙È·a ·˜rÈÏ.ÌȯeÒ‡‰ ˙È·a ÛÒBÈÏ ‰rL ÈÓ §©£Ÿ§¥¥©£¥¦¤¨¨§¥§¥¨£¦erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ÛeÒ-ÌÈ-Ir eÈ˙B·‡Ï ‰rL È.Ó È ©£¥¦ø¤¨¨©£¥©©©£¥¦ú

erÈ ‡e‰ ·¯BÁa ‰LÓÏ ‰rL.‰zÁna Ô¯‰‡Ï ‰rL ÈÓ ¤¨¨§Ÿ¤§¥©£¥¦¤¨¨§©£Ÿ©©§¨erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ‰„r‰ CBzÓ BÓe˜a ÒÁÈÙÏ ‰rL È. ©£¥¦à¤¨¨§¦§¨§¦¨¥¨©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ÏbÏba rLB‰ÈÏ ‰rL È.Ó Ï‡eÓLÏ ‰rL È ¦ø¤¨¨¦ª©©¦§¨©£¥¦ø¤¨¨¦§¥erÈ ‡e‰ ‰tˆna.Ó ‡e‰ ÌÏLe¯Èa B· ‰ÓÏLe „Â„Ï ‰rL È ©¦§¨©£¥¦ø¤¨¨§¨¦§ŸŸ§¦¨¨¦

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ ÏÓ¯k‰ ¯‰a e‰iÏ‡Ï ‰rL È.Ó ‰rL È ©£¥¦ø¤¨¨§¥¦¨§©©©§¤©£¥¦á¤¨¨erÈ ‡e‰ BÁȯÈa ÚLÈχI.Ó ‡e‰ ‰‚c‰ ÈrÓa ‰BÈÏ ‰rL È ¤¡¦¨¦¦©£¥¦ø¤¨¨§¨¦§¥©¨¨

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ BÈÏÁa ‰„e‰È CÏÓ e‰i˜ÊÁÏ ‰rL È.Ó È ©£¥¦â¤¨¨§¦§¦¨¤¤§¨§¨§©£¥¦ã

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ÁÒ ËȘ ÌÈω˙ (‡:„È ‚˜ Ì˘ Ù"Ú (·:‡ ,Ê ˙Âί· ‰‡¯ (‚Ë ‰ÈÚ˘È Ù"Ú („:ÊÈ:‡ ,‚ ˙·‡ (‰:‡Î Ê Ìȯ·„ Ù"Ú (Â:‰ ‚Ï ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ê:‚ ,„ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (Á

:„ ·Ï Ìȯ·„ (Ë:ÁÈ ‰Ó˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (È:‡È ,‰ ˙·‡ Ù"Ú (Î: „Ï ˙ÂÓ˘ (ÏÌÈω˙ (Ó:„Ï ËÒ:Ê ÂÎ Ìȯ·„ (:„Î ÂÎ ˙È˘‡¯· (Ò:·Ó ‡Ï Ì˘ Ù"Ú (Ú:„Î ËÓ Ì˘ (ÙÙ"Ú (ˆ

:Á ËÓ ‰ÈÚ˘È: ÁÒ ÌÈω˙ (˜:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ Ù"Ú (¯‡È ,· ‰·¯ Ìȯ·„ (˘:Ìȯ·„ ‰‡¯ (˙:ËÈ Ë:· ,·Ù Ôȯ„‰Ò ‰‡¯ (‡:·Î-‡Î · ·-ÌÈÎÏÓ (·:È-· Î Ì˘ (‚‚ χȄ ‰‡¯ („:ÊÎ-ÂÎ

˙‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡· (1ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó .(ÁÎ 'ÓÚ

‰Ú˘

Page 75: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 74

erÈ ‡e‰ L‡‰ ÔL·k CB˙a ‰È¯Êr χLÈÓ ‰ÈÁÏ ‰rL. ¤¨¨©£©§¨¦¨¥©£©§¨§¦§¨¨¥©£¥ÓerÈ ‡e‰ ˙Bȯ‡ ·B‚a χi„I ‰rL È.ÈÎc¯ÓÏ ‰rL ÈÓ ¦à¤¨¨§¨¦¥§£¨©£¥¦¤¨¨§¨§§©

erÈ ‡e‰ ‰¯Èa‰ ÔLeLa ¯zÒ‡Â.‰ÏBba ‡¯ÊrÏ ‰rL ÈÓ §¤§¥§©©¦¨©£¥¦¤¨¨§¤§¨©¨erÈ ‡e‰.ÌÈÓÈÓz‰Â ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÌȘÈcv‰-ÏÎÏ ‰rL ÈÓ ©£¥¦¤¨¨§¨©©¦¦§©£¦¦§©§¦¦

:erÈ ‡e‰ ÌȯLȉ§©§¨¦©£¥

e xn`IÌ„‡-„È·e ÂÓÁ¯ ÌÈa¯-Èk ‰Â‰È-„È· ‡p-‰Ït „‡Ó ÈÏ-¯ˆ „b-χ „Âc ©áŸ¤¨¦¤¨©¦§Ÿ¦§¨¨§©§Ÿ¦©¦©£¨§©¨¨:‰Ït‡-χ©¤Ÿ¨

(̉ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÙ Ôȇ)

x mEgÓ ‰Â‰È .EÈÙÏ È˙‡ËÁ ÔepÁÂÏa˜Â ÈÏr ÌÁ¯ ÌÈÓÁ¯ ‡Ï ©â§©¨¨¦§¨¤§Ÿã¥©£¦©¥¨©§©¥È :ÈeÁzÈpÁ :ȯqÈ˙ E˙ÓÁa-I‡Â ÈÁÈÎB˙ Et‡a-I‡ ‰Â‰ ©£¨§äŸ©§©§¦¥¦§©©£¨§§©§¥¦¨¥¦

‰Ï‰· ÈLÙ :ÈÓˆr eω· Èk ‰Â‰È ȇٯ ȇ ÏÏÓ‡ Èk ‰Â‰È§Ÿ¦ª§©¨¦§¨¥¦§Ÿ¦¦§££¨¨§©§¦¦§£¨ÔrÓI ÈrÈLB‰ ÈLÙ ‰ˆlÁ ‰Â‰È ‰·eL :È˙Ó-„r ‰Â‰È ‰z‡Â „‡Ó§Ÿ§©¨§Ÿ©¨¨¨§Ÿ©§¨©§¦¦¥¦§©©,È˙Á‡a | Èzr‚È :Cl-‰„BÈ ÈÓ IB‡La E¯ÎÊ ˙Âna Ôȇ Èk :EcÒÁ©§¤¦¥©¨¤¦§¤¦§¦¤¨¨©§¦§©§¨¦ÈÈr ÒrkÓ ‰LLr :‰ÒÓ‡ ÈN¯r È˙rÓ„a È˙hÓ ‰ÏÈI-Ïη ‰ÁN‡©§¤§¨©§¨¦¨¦§¦§¨¦©§¦©§¤¨§¨¦©©¥¦:ÈÈÎa ÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL-Èk Ô‡ ÈÏrt-Ïk ÈpnÓ e¯eÒ :ȯ¯Bˆ-ÏÎa ‰˜˙r§¨§¨§¨¦¤¦¨Ÿ£¥¨¤¦¨©§Ÿ¦§¦È·È‡-Ïk „‡Ó eωaÈ | eL·È :ÁwÈ È˙lÙz ‰Â‰È È˙pÁz ‰Â‰È ÚÓL©§Ÿ§¦¨¦§Ÿ§¦¨¦¦¨¥Ÿ§¦¨£§Ÿ¨Ÿ§¨

:Ú‚¯ eL·È e·LȪ¥Ÿ¨© ignÓ ,ÈqÓe„k ‡¯a .‡ÓÏr ÈiÁÏ ÏB‡L ÔÓ ˜ÈqÓ .‰iÁÓe ˙ÈÓ ©¥©¥¥å¦§©¤©¦¦§§©¥¨§¨§¨©

„ȯӄ ‡c·r :dÈ·‡ÎÏ Èq‡ ÒÈÁ„ ȉe·‡ .dÈ˜Ï È‰e·‡ ÈËÁ¥£¦©§¥£¦§¨¦©¥¦§¥¥©§¨§¨¦a :dȯÏB˜ ¯Èa˙ ·È‡z dÈ¯Ó .¯ÏB˜a ˜ÈÙÔÈËÁ ԇ C¯Îea C¯ ¨¦§¨¨¥¨¦§©¦¨¥§æ¨§¨£¨§¨¦¨

‡‰ .Cn˜ Ô„B¯Óe Ô‡ Cc·r .Ôȯ¯Ó ÔÈ„È‚a ÔÈL٠ȯ ‡‰ .Cn ©¨¨¨¥©§¦§¦¦§¨¦©§¨£¨§¨¨©¨¨.ÔÈLÈÙc CÓÁ¯a CpÓ eËÓa .‡˙eȘIÓa ‡‰ .‡È·La ‡‰ .‡˙Ê·a§¦§¨¨§¦§¨¨§©§¦¨§¨¦¨§©£¨¦§¦¦

:‡È·Ma ‡¯ÈÓb ȉ ‡Ïc „r .ÔÏr ÛB˜˙c ÔÈ·‡ÎÏ Èq‡©¥¦§¥¦¦§£¨©§¨¤¡¥§¦¨©¦§¨

iqipkna ÈÙÏ .eÈÓÁ¯ eÒÈΉ .ÌÈÓÁ¯ÈrÈÓLÓ :ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ©§¦¥©£¦©§¦©£¥¦§¥©ç©¨©£¦©§¦¥L ÈÙI .e˙lÙz eÚÈÓL‰ .‰lÙzÈrÈÓLÓ :‰lÙz rÓB §¦¨©§¦§¦¨¥¦§¥è¥©§¦¨©§¦¥

L ÈÙÏ .e˙˜rˆ eÚÈÓL‰ .‰˜rˆeÒÈΉ .‰rÓ„ ÈÒÈÎÓ :‰˜rˆ rÓB §¨¨©§¦©£¨¥¦§¥é¥©§¨¨©§¦¥¦§¨©§¦‰pÁz ea¯‰Â eÏczL‰ :˙BÚÓ„a ‰v¯˙Ó CIÓ ÈÙÏ eÈ˙BÚÓ„¦§¥¦§¥¤¤¦§©¤¦§¨¦§©§§©§§¦¨

¯ χ CÏÓ ÈÙÏ .‰Lw·eÂÈÙÏ eÚÈÓL‰ .ÂÈÙI e¯Èkʉ :‡OÂ Ì ©¨¨¦§¥¤¤¥ë§¦¨©§¦§¨¨©§¦§¨¨zL ÏL ÌÈ·BË ÌÈNrÓe ‰¯B ¯BkÊÈ .¯Ùr ÈÎB‰iÁÈ Ì˙·‰‡ 쨩£¦¦¤î§¥¨¨¦§©£¨¨¦©¤

‡"Â˙:‰Î-ÊÈ Â Ï‡È„ (‡:„È „Î ·-χÂÓ˘ (·: „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:‰ ,‡ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È („ÌÈω˙ (‰:‡È-· Â: · ‡-χÂÓ˘ (Â:·Î „ ˙ÂÓ˘ Ù"‰Ú Ô˙ÂÈ Ì‚¯˙ (Ê:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (Á

:· ,ÁÎ ˙Âί· (Ë:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ (È:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È (Î:Ë , ˙·‡ Ù"Ú (Ï:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (Ó

ÌÚ¯Ê

Page 76: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 75ÁÏ

L „·‡˙ ‡lL Ìr¯Ê¯ Ô‡ˆ Èk .·˜rÈ ˙ȯ‡‰È‰ ÔÓ‡ ‰rB ©§¨¤ŸŸ©§à¥¦©£Ÿ¦Ÿá¤¤¡¨¨¨ÁIb χ¯NÈ .‰t¯ÓÏ „Á‡ ÈB.erLÈ È‰Ï‡ er ¯‰Ó .‰ÈLI ÏL §¤â§¨¦§¨¥ã¤¨§ä¨§¦§¦¨©¥£¥¡Ÿ¥¦§¥

ÁÈLÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰rÈLB‰Â ˙BL˜ ˙B¯Êb-IkÓ e„Ùe§¥¦¨§¥¨§¦¨§©£¤¨©¦§¦©:Cnr C˜„ ¦§¨§©¨

oxnÔB‰lk .dÈe·LÏ ÔpÁ˙Ó„ .‡È·L ¯·k .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©¦§¨§¦§©¥¦§¥ª§.ÈeÁ˙·e ÈÓÁ¯a χ¯NÈ Cnr .ÔȘ¯t˙Ó ‡tÒÎa .‡È·L Èa§¥¦§¨§©§¨¦§¨§¦§©¨¦§¨¥§©£¥§©£¥

:CÓ„˜ ÔÓ Ì˜È¯ ¯c‰ ‡Ic ÔÈ˙eÚ·e ÔÈzI‡L ÔÏ ·‰©¨§¦§¦¨¦§¨¤§©¥¨¦¨¨¨

oxnÔ‡ ȘÈLr .dȯÓÏ ÔpÁ˙Óc ‡c·rk .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©§¨§¦§©¥§¨¥£¦¥£¨˙ÈI ‡ÏÈÁ .ÔÈLÈÙ„ ÔÈ˙˜rÓ ÔÈLÙ ÔÈ¯È¯Ó .ÔȯL ‡ÎBLÁ·e©£¨¨¦¨§¦¦©§¦¥©§¦¦§¦¦¥¨¥

:‡˙‰·‡ Ìr z¯Ê‚c ‡Ói˜ IÈ„a „È·r .Ô¯Ó CÈev¯Ï Ôa§©¨¨¨£¦§¦©¨¨¦§©§¨¦©§¨¨¨

W xnFL ¯BÓL ,χ¯NÈ,χ¯NÈ „·‡È χ ,χ¯NÈ ˙ȯ‡ 奦§¨¥§§æ¥¦¦§¨¥§©Ÿ©¦§¨¥L ÌȯÓB‡‰:χ¯NÈ ÚÓ ¨§¦§ç©¦§¨¥

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,„Á‡ ÈB,„Á‡ ÈBb „·‡È χ ,„Á‡-Ì ¥ã¤¨§§¥¦©è¤¨§©Ÿ©¤¨‰È ,EÓL ÌÈ„ÁÈÓ‰:„Á‡ | ‰Â‰È ,eȉχ ‰Â ©§©£¦¦§§çŸ¡Ÿ¥§Ÿ¤¨

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,LB„˜ ÈBÈBb „·‡È χ ,LB„˜ Ì ¥é¨§§¥¦©ë¨§©Ÿ©:LB„˜Ï ˙BM„˜ LÏLa ÌÈLlLÓ‰ ,LB„˜©§©§¦§¨Ÿ§ª§¨

dSxzn,Èr ¯B„Ï Òit˙‰Â ‰v¯˙‰ ,ÌÈeÁ˙a Òit˙Óe ,ÌÈÓÁ¯a ¦§©¤§©£¦¦§©¥§©£¦¦§©¤§¦§©¥§¨¦:¯ÊBÚ Ôȇ Èk¦¥¥

` Epia‡ :‰z‡ eÈ·‡ ekÏÓ:‰z‡ ‡l‡ CÏÓ eÏ Ôȇ ekÏÓ eÈ· 즩§¥¨¦¨¨î¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨‡ea Ôȇ Èk er epÁ ekÏÓ eÈ·‡ :eÈÏr ÌÁ¯ ekÏÓ eÈ· 즩§¥©¥¨¥¨¦©§¥¨¥©£¥¦¥¨

:erÈLB‰Â ÏB„b‰ EÓL ÔrÓÏ „ÒÁ ‰˜„ˆ enr ‰Nr ÌÈNrÓ©£¦£¥¦¨§¨¨¨¤¤§©©¦§©¨§¦¥

e Epgp`Ê :eÈÈr EÈÏr Èk ,‰Nrp-‰Ó Ú„ ‡Ï¯Î ©ð£©§Ÿ¥©©©£¤¦¨¤¥¥§ñŸ:‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨

ȇ :CÏ eÏÁÈ ¯L‡k ,eÈIr ‰Â‰È EcÒÁ-ȉeÏ-¯kÊz-I §ò¦©§§§Ÿ¨¥©£¤¦©§¨©ô¦§¨¨:„‡Ó eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©§Ÿ

‡"Â˙:Ê ‰ ‰ÎÈÓ (‡:‚È ,Ê ‰·¯ ¯˙Ò‡ (·:Ë „Î ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (‚:‚Î Ê ·-χÂÓ˘ („‰ÈÓ¯È (‰:Ì˘:„ ‡Î˜ ÌÈω˙ (Â: ‡Ï ‰ÈÓ¯È (Ê:„  Ìȯ·„ (Á:Á ‚ ¯˙Ò‡ (ËËÈ ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (È

:Â:Â Ê Ìȯ·„ (Î:‡ , ˙ÈÚ˙ Û"ȯ (Ï:· ,‰Î ˙ÈÚ˙ (Ó:·È Î ·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (ÌÈω˙ (Ò: ‰Î:·Î ‚Ï Ì˘ (Ú:Á ËÚ Ì˘ (Ù

ÂÁ

Page 77: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 76

Áa :Êe· er·N ·¯-Èk ,epÁ ‰Â‰È ep:¯BkÊz ÌÁ¯ Ê‚¯ १Ÿ¨¥¦©¨©§§áŸ¤©¥¦§Ê‚¯a :¯BkÊz ˙BÓÈÓz Ê‚¯a :¯BkÊ˙ ‰„˜r Ê‚¯a§Ÿ¤£¥¨¦§§Ÿ¤§¦¦§§Ÿ¤

È :¯BkÊ˙ ‰·‰‡-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰ ‰Â‰ ©£¨¦§§âŸ¦¨©¤¤©£¥§k :e‡¯˜r :eÁ‡ ¯Ùr-Èk ¯eÎÊ ,e¯ˆÈ Ú„È ‡e‰-È| e¯Ê ¨§¥¦ã¨©¦§¥¨¦¨¨£¨§ä§¥

¯tΠeÏÈv‰Â ,EÓL-„B·k ¯·c-Ïr erLÈ È‰Ï‡¡Ÿ¥¦§¥©§©§§¤§©¦¥§©¥:EÓL ÔrÓÏ eÈ˙‡hÁ-Ïr©©Ÿ¥§©©§¤

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

lAwzYÈc ÔB‰e·‡ Ì„˜ ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÔB‰˙eÚ·e ÔB‰˙Bψ ¦§©¥§§¨§§¨¥¦§¨¥¢¨£¦Â ,‡iÓL·:ÔÓ‡ e¯Ó‡ ¦§©¨§2¦§¨¥

`di,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌÈ·BË ÌÈiÁ ‡iÓL ÔÓ ‡a¯ ‡ÓÏL §¥§¨¨©¨¦§©¨§©¦¦¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

rU d,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌBÏL ‰NrÈ ‡e‰ ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL 埤3¨¦§¨©£¤¨¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

‡"Â˙:‚ ‚Θ ÌÈω˙ (‡:· ‚ ˜Â˜·Á (·:È Î ÌÈω˙ (‚:„È ‚˜ Ì˘ („:Ë ËÚ Ì˘ (‰·Âȇ (Â:· ‰Î

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· (2ÔÓ‡ ¯ӇÂ.(Ì˘) ˙ˆ˜Ó· ˘‡¯‰ ˙ί‰ Z Ï·˜˙˙ Ï˘ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘‡¯‰ ˙ί‰Â ˙ÈÈˉ (3ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ :˘È„˜ Ï˘ ‰˘ÂÚ.ÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈÓÈÏ Z

ÌÂÏ˘ .ÏÏÙ˙Ó‰ Ï‡Ó˘Ï Z ÂÈÓ¯ӷ ¢‡¯ Û˜ÂÊ ,ÚˆÓ‡· Z . ‡Â‰ÔÓ‡ .ÚˆÓ‡· Z .(È·¯‰ È‚‰Ó)

ȯ˘‡

Page 78: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 77ËÏ

` ixW:‰Ïq EeÏÏ‰È „BÚ ,E˙È· È·LBÈ ©à§¥§¥¥¤§©§¤¨‡Ìr‰ ȯL‡ ,BJ ‰ÎkL Ìr‰ ȯL ©á§¥¨¨¤¨¨©§¥¨¨

z :ÂȉG‡ ‰Â‰ÈLEÓÓB¯‡ ,„Â„Ï ‰J‰ ¤§Ÿ¡¨§â¦¨§¨¦£¦§:„r ÌIBÚÏ EÓL ‰Î¯·‡Â ,CÏn‰ ȉBI‡¡©©¤¤©£¨§¨¦§§¨¨¤ÌÏBÚÏ EÓL ‰Iω‡Â ,jί·‡ ÌBÈ-IÎa§¨£¨§¤¨©£©§¨¦§§¨Ôȇ B˙l„‚I ,„‡Ó IJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„b :„r¤¨§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦§ª¨¥EÈ˙¯e·‚e ,EÈNrÓ ÁaLÈ ¯B„I ¯Bc :¯˜Á¥¤§§©©©£¤§Ÿ¤EÈ˙‡Ï٠ȯ·„ ,E„B‰ „B·k ¯„‰ :e„ÈbÈ©¦£©§¤§¦§¥¦§§Ÿ¤E˙J„‚e ,e¯Ó‡È EÈ˙‡¯B ÊeÊr :‰ÁÈN‡¦¨¤¡§Ÿ¤Ÿ¥§ª¨§E˙˜„ˆÂ ,eÚÈaÈ E·eË-·¯ ¯ÎÊ :‰p¯tÒ‡£©§¤¨¤¤©§©¦§¦§¨§-I„‚e ÌÈt‡ C¯‡ ,‰Â‰È ÌeÁ¯Â ÔepÁ :ep¯È§©¥©§©§Ÿ¤¤©©¦§¨-Ïk-Ïr ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkI ‰Â‰È-·BË :„ÒÁ¤§Ÿ©Ÿ§©£¨©¨EÈ„ÈÒÁ ,EÈNrÓ-Ïk ‰Â‰È Ee„BÈ :ÂÈNrÓ©£¨§Ÿ¨©£¤©£¦¤E˙¯e·‚e ,e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k :‰Îeί·È§¨§¨§©§§Ÿ¥§¨§,ÂÈ˙¯e·b Ì„‡‰ È·Ï | rÈ„B‰Ï :e¯a„ȧ©¥§¦©¦§¥¨¨¨§Ÿ¨˙eÎÏÓ ,E˙eÎIÓ :B˙eÎÏÓ ¯„‰ „B·Îe§£©©§©§§©§:¯„ ¯Bc-IÎa EzÏLÓÓe ,ÌÈÓÏÚ-IkŸ¨¦¤§©§§§¨¨Ÿ-ÏÎI Û˜BÊ ,ÌÈÏÙp‰-IÎI ‰Â‰È CÓBÒ¥§Ÿ§¨©Ÿ§¦§¥§¨‰z‡Â ,e¯aNÈ EÈI‡ ÏÎ-ÈÈr :ÌÈÙeÙk‰©§¦¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨,E„È-˙‡ Á˙Bt :Bzra ÌÏ·-˙‡ ̉I-Ô˙B¥¨¤¤¨§¨§¦¥©¤¨¤-IÎa ‰Â‰È ˜Ècˆ :ÔBˆ¯ ÈÁ-ÏÎI rÈaNÓe©§¦©§¨©¨©¦§Ÿ§¨

‡"Â˙:‰ „Ù ÌÈω˙ (‡:ÂË „Ó˜ Ì˘ (·:ÍÏȇ ‡ ‰Ó˜ Ì˘ (‚ÂÈί„

Page 79: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 78

-ÏÎÏ ‰Â‰È ·B¯˜ :ÂÈNrÓ-ÏÎa „ÈÒÁ ,ÂÈίc§¨¨§¨¦§¨©£¨¨§Ÿ§¨-ÔBˆ¯ :˙Ó‡· e‰‡¯˜È ¯L‡ ÏÎI ,Âȇ¯Ÿ§¨§Ÿ£¤¦§¨ª¤¡¤§:ÌrÈLBÈ ÚÓLÈ Ì˙rÂL-˙‡Â ,‰NrÈ Âȇ¯È§¥¨©£¤§¤©§¨¨¦§©§¦¥-Ïk ˙‡Â ,ÂÈ·‰‡-Ik-˙‡ ‰Â‰È ¯ÓBL¥§Ÿ¤¨Ÿ£¨§¥¨,Èt ¯a„È ‰Â‰È ˙l‰z :„ÈÓLÈ ÌÈrL¯‰§¨¦©§¦§¦©§Ÿ§©¤¦:„r ÌIBÚÏ BL„˜ ÌL ¯Na-Ik C¯·È¦¨¥¨¨¨¥¨§§¨¨¤

Â:dÈeIω ÌIBÚ-„r ‰zrÓ ,dÈ C¯· | eÁ‡©à£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨:˘È„˜ ȈÁ ı"˘Ï

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

l LÓ :ÌÈt‰ ˙La eÏ ,‰˜„v‰ È„‡ÔB‡˙p-‰ §á£Ÿ¨©§¨¨§¨Ÿ¤©¨¦©â¦§¥Óe :˜cˈp-‰Óe ¯a„p-‰Ó ¯Ó‡p-‰‰NtÁ ©ãŸ©©§©¥©¦§©¨©ä§§¨

È Èk ,EÈχ ‰·eL ‰¯˜Á eÈί„‰ËeLÙ EÈÓ §¨¥§©§Ÿ¨§¨¨¥¤¦§å¦§§¨,EÈÙÏ e‡a ÌÈNrÓ·-‡Ï „ÒÁ·-‡Ï :ÌÈ·L Ïa˜I§©¥¨¦Ÿ§¤¤§Ÿ§©£¦¨§¨¤

¯ e˜Ù„ EÈ˙Ïc :EÈ˙I„ e˜Ùc ÌÈL¯Îe ÌÈl„kÌeÁ §©¦§¨¦¨©§§¨¤§¨¤¨©§©æekÏÓ EÈÙJÓ :EÈÙlÓ Ì˜È¯ e·ÈLz-χ ‡ ,ÔepÁ§©¨©§¦¥¥¨¦§¨¤¦§¨¤©§¥

L ‰z‡ Èk ,e·ÈLz χ ̘ȯ:‰JÙz rÓB ¥¨©§¦¥¦©¨ç¥©§¦¨

‡"Â˙:ÁÈ Â˘ ÌÈω˙ (‡:Ê Ë Ï‡È„ (·:ËÏ ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (‚:ÊË „Ó ˙È˘‡¯· Ù"Ú („‰Îȇ (‰:(ÈÂÈ˘·) Ó Ì˘:(ÈÂÈ˘·) ÂË ÁÏ˘· ‡ÓÂÁ˙ (Â: „Ï ˙ÂÓ˘ (Ê:· ,ÁÎ ˙Âί· (Á

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ÂÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÚÓ¢

Page 80: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 79Ó

W ÓnFÈ :e‡·È ¯Na-Ïk EÈ„r ,‰lÙz˙ÂÁzL‰Ï ¯Na-ÏÎ ‡B· ३§¦¨¨¤¨¨¨¨Ÿá¨¨¨§¦§©£ŸÈ :‰Â‰È EÈÙI:EÓLI e„aÎÈ ,È„‡ EÈÙÏ eÂÁzLÈ | e‡B· §¨¤§Ÿâ§¦§©£§¨¤£Ÿ¨¦©§¦§¤

aa :eNÚ ‰Â‰È-ÈÙÏ ‰Î¯· ,‰r¯Î ‰ÂÁzL e‡| ÂȯrL e‡ 㟦§©£¤§¦§¨¨¦§§¨¦§¥§ŸŸ¥äŸ§¨¨‰ :BÓL eίa BÏ-e„B‰ ,‰l‰˙a ÂÈ˙¯ˆÁ ‰„B˙a‰Â‰È-˙‡ eίa | ‰p §¨£¥Ÿ¨¦§¦¨¨§§¦å¥¨§¤§Ÿ

,L„˜ Ì΄È-e‡N :˙BÏÈla ‰Â‰È-˙È·a ÌÈ„ÓÚ‰ ,‰Â‰È È„·r-Ïk©§¥§Ÿ¨Ÿ§¦§¥§Ÿ©¥§§¥¤Ÿ¤· :‰Â‰È-˙‡ eί·e¯ :ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï ‰ÂÁzL ,ÂÈ˙BkLÓÏ ‰‡BeÓÓB ¨§¤§Ÿ¨æ¨§¦§§¨¦§©£¤©£Ÿ©§¨ç§

¯ :‡e‰ LB„˜ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eȉχ ‰Â‰Èeȉχ ‰Â‰È eÓÓB §Ÿ¡Ÿ¥§¦§©£©£Ÿ©§¨¨è§§Ÿ¡Ÿ¥‰ :eȉχ ‰Â‰È LB„˜-Èk ,BL„˜ ¯‰Ï eÂÁzL‰Â‰Â‰ÈÏ eÂÁzL §¦§©£§©¨§¦¨§Ÿ¡Ÿ¥¦é§©£©Ÿ

 :ı¯‡‰-Ïk ÂÈtÓ eIÈÁ ,L„˜-˙¯„‰a‡B· EcÒÁ ·¯a eÁ‡ §©§©Ÿ¤¦¦¨¨¨¨¨¤©ë£©§§Ÿ©§§¨ :E˙‡¯Èa EL„˜-ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ,E˙È·ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ¥¤¦§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤¦ì§©£¤¤¥©

-Ïk-Ïr zÏc‚‰-Èk ,EzÓ‡-Ir EcÒÁ-Ïr EÓL-˙‡ ‰„B EL„˜§§§¤¤§¤©©§§§©£¦¤¦¦§©§¨©¨È :E˙¯Ó‡ EÓLE˙eӇ ,dÈ | ÔÈÒÁ EBÓÎ-ÈÓ ˙B‡·ˆ ȉχ | ‰Â‰ ¦§¦§¨¤§îŸ¡Ÿ¥§¨¦¨£¦¨¤¡¨§

k :EÈ˙B·È·Ò·a ‰Â‰ÈÏ ‰Ó„È ,‰Â‰ÈÏ C¯rÈ ˜ÁM· ÈÓ È:ÌÈI‡ È §¦¤¦ð¦©©©©£Ÿ©Ÿ¦§¤©Ÿ¦§¥¥¦kk :Ec·I Ìȉχ ‰z‡ ,˙B‡IÙ ‰NÚ ‰z‡ IB„‚-ÈÏB„‚-È ¦ñ¨©¨§Ÿ¥¦§¨©¨¡Ÿ¦§©¤¦ò¨

b :EzÓ‡ ÌȘÁL-„r ,EcÒÁ ÌÈÓL-ÏrÓ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„ ¥©¨©¦©§¤§©§¨¦£¦¤ô§Ÿ§ª¨§Ÿk :¯˜Á Ôȇ B˙l„‚χe‰ ‡¯B ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„‚ È §¦§ª¨¥¥¤¦ö¨§Ÿ§ª¨§Ÿ¨

k :Ìȉχ-Ïk-Ir‡ :Ìȉχ-Ïk-Ïr IB„b CÏÓe ,‰Â‰È ÏB„b χ ȯL ©¨¡Ÿ¦¦÷¥¨§Ÿ¤¤¨©¨¡Ÿ¦£ø¤Ó :E˙¯e·‚ΠEÈNrÓÎ ‰NrÈ-¯L‡ ı¯‡·e ÌÈÓMa χ-ÈÓ‡G È ¦¥©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§Ÿ¤¦ù

Ì˙eÎÏÓ-Ïηe ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ-Ïη Èk ,‰˙‡È EÏ Èk ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È¦¨£¤¤©¦¦§¨¨¨¦§¨©§¥©¦§¨©§¨Ó :EBÓk ÔȇÓÏ :‰¯e·‚a EÓL ÏB„‚ ‰z‡ ÏB„b ,‰Â‰È EBÓk ÔȇE ¥¥¨¥ú¥¨§Ÿ¨©¨§¨¦§¦§¨§à

Ï :EÈÓÈ Ìe¯z E„È ÊÚz ,‰¯e·b-Ìr rB¯Ê‰z‡ ,‰ÏÈI EI-Û‡ ÌBÈ E §©¦§¨¨Ÿ¨§¨§¦¤§á©§¨§¨©¨‡ :LÓL ¯B‡Ó ˙BÈΉ:BÏ Ìȯ‰ ˙ÙrB˙ ,ı¯‡-ȯ˜ÁÓ B„Èa ¯L £¦¨¨¨¨¤£â¤§¨¤§§¥¨¤§£Ÿ¨¦

ÓÏ :B˙J‰z-Ïk rÈÓLÈ ,‰Â‰È ˙B¯e·b IlÓÈ È‰l„b‰ ‰Â‰È E ¦ã§©¥§§Ÿ©§¦©¨§¦¨§ä§Ÿ©§ª¨‰Â‰È EÏ ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ-Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â§©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ©¨©¦¨¨¤§§Ÿ

Ï :L‡¯Ï | ÏÎÏ ‡O˙n‰Â ,‰ÎIÓn‰Ï·z ,ı¯‡ EI-Û‡ ÌÈÓL E ©©§¨¨§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ§å¨©¦©§¨¤¥¥‡ :Ìz„ÒÈ ‰z‡ d‡ÏÓeÛ¯Á ıȘ ,ı¯‡ ˙BÏe·b-Ïk z·v‰ ‰z §Ÿ¨©¨§©§¨©æ¨¦©§¨¨§¨¤©¦¨Ÿ¤

‡ :Ìz¯ˆÈ ‰z‡:ÌÈiˆÏ ÌrÏ IÎ‡Ó epzz ,Ô˙ÈÂÏ ÈL‡¯ zˆv¯ ‰z ©¨§©§¨©ç¨¦©§¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¨§©§¦¦‡ :Ô˙ȇ ˙B¯‰ zL·B‰ ‰z‡ ,ÏÁ ÔÈrÓ zr˜· ‰z‡z¯¯BÙ ‰z ©¨¨©§¨©§¨¨¨©©¨©§¨©£¥¨©è¨©§¨

‡"Â˙:‚ ‰Ò ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚Î ÂÒ ‰ÈÚ˘È (·:Ë ÂÙ ÌÈω˙ (‚: ‰ˆ Ì˘ („:„ ˜ Ì˘ (‰:·-‡ „Ϙ Ì˘ (Â:Ê ·Ï˜ Ì˘ (Ê:‰ ˈ Ì˘ (Á:Ë Ì˘ (Ë:Ë Âˆ Ì˘ (ÈÁ ‰ Ì˘ (Î

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) · ÁϘ Ì˘ (Ï:Ë ËÙ Ì˘ (Ó:Ê Ì˘ (:È ÂÙ Ì˘ (Ò:‰ Á˜ Ì˘ (Ú:‚ ‰Ó˜ Ì˘ (Ù:„ ˆ Ì˘ (ˆ:‚ ‰ˆ Ì˘ (˜:„Î ‚ Ìȯ·„ (¯:Ê È ‰ÈÓ¯È (˘:Â Ì˘ (˙

:„È ËÙ ÌÈω˙ (‡:ÊË „Ú Ì˘ (·:„ ‰ˆ Ì˘ (‚:· ˜ Ì˘ („:‡È ËÎ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‰:·È ËÙ ÌÈω˙ (Â:ÊÈ „Ú Ì˘ (Ê:ÂË-„È Ì˘ (Á:‚È Ì˘ (Ë

êÊÚ·

Page 81: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 80

‡ :ÌÈn‰-Ïr ÌÈÈp˙ ÈL‡¯ z¯aL ,ÌÈ Efr·,Ìi‰ ˙e‡‚a ÏLBÓ ‰z §¨§¨¦©§¨¨¥©¦¦©©¨¦©à¨¥§¥©¨b :ÌÁaL˙ ‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNaeȉχ ¯Èra ,„‡Ó ÏJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„ §©¨©¨§©§¥á§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥

È :BL„˜-¯‰Ìȉχ‰ ‡e‰-‰z‡ ÌÈ·¯k‰ ·LÈ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰Â‰ ©¨§§âŸ¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©§ª¦©¨¨¡Ÿ¦‡ :Ec·Ï :ÂÈ·È·Ò-Ïk-Ïr ‡¯B ,‰a¯ ÌÈL„˜-„BÒa ı¯r Ïe„BÈ §©¤¥ã©£¨§§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨§ä

Ï :ÌÈL„˜ ω˜a E˙eÓ‡-Û‡ ,‰Â‰È E‡Ït ÌÈÓL,‰Â‰ÈÏ ‰p¯ eÎ ¨©¦¦§£§Ÿ©¡¨§¦§©§Ÿ¦§å§©§¨©Ÿˆ :BÏ rȯ ˙B¯ÓÊa ,‰„B˙a ÂÈÙ ‰Óc˜ :erLÈ ¯eˆÏ ‰rȯ˜„ ¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨¦§¦¨¦©¤æ¤

‡ :EÈÙ eÓc˜È ˙Ӈ „ÒÁ ,E‡Òk ÔBÎÓ ËtLÓe˜ÈzÓ ÂcÁÈ ¯L ¦§¨§¦§¤¤¤¤¡¤§©§¨¤£ç¤©§¨©§¦‡ :L‚¯a Cl‰ Ìȉχ ˙È·a ,„BÒ˙LaÈ ,e‰Nr ‡e‰Â Ìi‰ BÏ-¯L §¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤£è¤©¨§¨¨§©¤¤

‡ :e¯ˆÈ ÂÈ„ÈCÏ ‰ÓLp‰ :Lȇ-¯Na-Ïk Áe¯Â ,ÈÁ-Ïk LÙ B„Èa ¯L ¨¨¨¨£é¤§¨¤¤¨¨§©¨§©¦©§¨¨¨È ,ClL Ûeb‰Â CI ‰ÓLp‰ :CÏÓr Ïr ‰ÒeÁ ,CÏrt Ûeb‰Â‰Nr ‰Â‰ §©¨¢¨¨©£¨¨©§¨¨¨§©¤¨§ëŸ£¥

È EÓL Ïr e‡˙‡ :EÓL ÔrÓÏ„B·k ¯e·ra :EÓL ÔrÓÏ ‰Nr ‰Â‰ §©©§¤¨¨©¦§§ëŸ£¥§©©§¤©£§Èk ,EÓLÓÏ :EÓL ÌeÁ¯Â ÔepÁ-χ Èk eÂrÏ zÁÏÒ ,‰Â‰È EÓL-Ôr ¦§¦ì¥©§©§¤§©î©¦§§Ÿ§¨©§¨©£Ÿ¥¦

:‡e‰-· ©.eÈ‚L ezÏe‡ ·¯a Èk ,eÈ·‡ eÏ-ÁÏÒ§©¨¨¦¦§Ÿ¦©§¥¨¦

:eÈÂr ea¯ Èk ,ekÏÓ eI-ÏÁÓ§©¨©§¥¦©£Ÿ¥M iÌÈrL e‡ EÈ˙B˜„ˆ-Ïr .ÌÈÁeË· e‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr ¦ð©©£¤¨©¦¨§¦§©¦§¤¨¦§¨¦

CÏÓ ‡e‰ ‰z‡ :ÌÈtˆÓ e‡ E˙reLÈÏ ÌÈe˜Ó e‡ EÈ˙BÁÈÏÒϧ¦§¦¤¨§©¦§¦¨§¨§©¦©¨¤¤‡˙¯Bk .Âȇ¯È ˙‡hÁ ¯ÈÒÓe ,Bnr ˙BÂr ¯È·rÓ .Ì„wÓ ˙B˜„ˆ ·‰B ñ¥§¨¦¤¤©£¦£Ÿ©¥¦©Ÿ§¥¨¥

‡ :ÌÈB¯Á‡Ï ‰re·L Ìi˜Óe ,ÌÈBL‡¯I ˙ȯaÔra z„¯iL ‡e‰ ‰z §¦¨¦¦§©¥§¨¨©£¦©ò¨¤¨©§¨©£©-˙BÁ¯‡Â .Ec·r ‰LÓÏ E·eË Èί„ ˙ȇ¯‰Â ÈÈÒ ¯‰-Ïr E„B·k§¤©©¦©§¤§¥¨©§¥§§Ÿ¤©§¤§¨§

‡ ‰z‡ Èk Bzr„B‰Â .BÏ ˙Èlb EÈ„ÒÁÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ Ï £¨¤¦¦¨§©§¦©¨¥ô©§©¤¤©©¦ÔΠ:ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓa Blk ÌÏBÚ‰ ‚ȉÓe .·ÈˉI ‰a¯Óe „ÒÁ-·¯Â§©¤¤©§¤§¥¦©§¦¨¨ª§¦©¨©£¦§¥

 ,·e˙k‰Â‰È ÌL· È˙‡¯˜Â EÈt-Ïr È·eË-Ïk ¯È·r‡ ȇ ¯Ó‡i ¨©öŸ¤£¦©£¦¨¦©¨¤§¨¨¦§¥§Ÿ:ÌÁ¯‡ ¯L‡-˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔÁ‡ ¯L‡-˙‡ È˙pÁ ,EÈÙϧ¨¤§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

l`‡·e ‰z‡ ÌÈt‡ C¯C¯„ ,˙‡¯˜ ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ¥¤ô¤©©¦©¨©÷©¨©£¦¦§¥¨§¤¤ÌBi‰ ¯kÊz ,EÈ„ÒÁ EÈÓÁ¯ ˙l„b :˙ȯB‰ ‰·eLz§¨¥¨§ª©©£¤©£¨¤¦§Ÿ©‰z‡ Èk ,ÌÈÓÁ¯a eÈI‡ ÔÙz :EÈ„È„È Ú¯ÊÏ ÌBÈ-Iηe§¨§¤©§¦¤¥¤¥¥§©£¦¦©¨,Ìc˜ EÈt ‰JÙ˙·e ÔeÁ˙a :ÌÈÓÁ¯‰ Ïra ‡e‰©©¨©£¦§©£¦§¦¨¨¤§©¥

‡"Â˙:È ËÙ ÌÈω˙ (‡:· ÁÓ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ ·-ÌÈÎÏÓ (‚:Á ËÙ ÌÈω˙ („Ì˘ (‰:Â:·-‡ ‰ˆ Ì˘ (Â:ÂË ËÙ Ì˘ (Ê:ÂË ‰ Ì˘ (Á:‰ ‰ˆ Ì˘ (Ë:È ·È ·Âȇ (ȉÈÓ¯È (Î

:Ê „È:(ÈÂÈ˘·) ‡Ï Ë ‰ÈÓÁ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ‡È ‰Î ÌÈω˙ (Ó:ÁÈ Ë Ï‡È„ Ù"Ú (Ù"Ú (Ò:Ê ‡È ÌÈω˙:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ (Ú:Â Ì˘ (Ù:ËÈ ‚Ï Ì˘ (ˆ:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (˜

˙ڄ‰Î

Page 82: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 81‡Ó

Ó :Ì„wÓ ÂrÏ zr„B‰kE˙¯B˙a BÓk ,·eL Et‡ ÔB¯Á §©§¨¤¨¨¦¤¤¥à£©§§§¨§·e :·e˙k ÌBÈk ,ÔBI˙ ‰ÒÁ EÈÙk Iˆ‰Â‰È „¯i ¨§á¥§¨¤¤¡¤§¦§¨§©â¥¤§Ÿ

z :Ôra ÌBÈk ,ÌL‡ ‰ÁÓ˙ ÚLt-Ir ¯·rBnr ·vÈ˙i ¤¨¨©ã£Ÿ©¤©§¦§¤¨¨§©â¦§©¥¦Â ÌBÈk ,¯Ó‡Ó epÓ ·ÈL˜˙ e˙rÂL ÔÈʇz :ÌL‡¯˜i ¨©£¦©§¨¥§©§¦¤©£¨§©â¦§¨

·:¯Ó‡ ÌL ,‰Â‰È ÌL §1¥§Ÿ§¨¤¡©:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ä©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §å¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦æ©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

` ca‡ :Ôȇ Ì„‡a ¯LÈ ı¯‡‰-ÔÓ „ÈÒÁ˜„ˆa EÓL· ‡¯B˜-ÔÈ ç©¨¦¦¨¨¤§¨¨¨¨¨¨¦¥è¥§¦§§¤¤‰ :Ca ˜ÈÊÁ‰I ¯¯BÚ˙ÓeqÙ-Èk „ÈÒÁ ¯Ó‚-Èk ‰Â‰È ‰rÈLB ¦§¥§©£¦¨é¦¨§Ÿ¦¨©¨¦¦©

k :Ì„‡ ÈaÓ ÌÈeÓ‡k :¯B‡-‰‡¯ E¯B‡a ÌÈiÁ ¯B˜Ó Enr-È-Ìr-È ¡¦¦§¥¨¨¦ë¦§§©¦§§¦§¤¦ì¦:ÂÈ˙Âr ÏkÓ Ï‡¯NÈ-˙‡ ‰cÙÈ ‡e‰Â :˙e„Ù Bnr ‰a¯‰Â ,„ÒÁ‰ ‰Â‰È§Ÿ©¤¤§©§¥¦§§¦§¤¤¦§¨¥¦Ÿ£ŸŸ¨

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §î©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ðŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ñŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§òŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ôŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ö©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ·È ·Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Á ÂÏ ÌÈω˙ Ù"Ú (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:ÁÈ Ê ‰ÎÈÓ Ù"Ú („:Ê-Â Ì˘ ˙ÂÓ˘ (‰:Ë Ì˘ (Â:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Ê:· Ì˘ ‰ÎÈÓ (Á:(ÈÂÈ˘·)  „Ò ‰ÈÚ˘È (Ë

:· ·È ÌÈω˙ (È:È ÂÏ Ì˘ (Î:Á-Ê Ï˜ Ì˘ (Ï:‚È ‚˜ Ì˘ (Ó:Ë ‚ Ì˘ (:Á ÂÓ Ì˘ (Ò:‚È „Ù Ì˘ (Ú:È Î Ì˘ (Ù:ËÈ „È ¯·„Ó· (ˆ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

¯Ó‡ÈÂ

Page 83: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 82

e:LxacM iYglq dedi xn`I©àŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©á¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

l`xUi.ÌÈÎȯˆ rLe‰Ïe ÌȯˆÓ ̉L .ÌÈίBÚ ‰pÁz Enr ¦§¨¥©§§¦¨§¦¤¥§¥¦§¦¨¥©§¦¦EÓL Ìzrb‰ ˙‡Ê-Ïk .ÌÈÎȯ‡Ó ÏBÚ Ì‰ÈIr ̉ȯˆ¥¤£¥¤©£¦¦¨Ÿ¦©§¨§¦§Ì‰Óe ¯rpÓ ÌÈ·eÏr .¯ÒÓ ‡Ï ·˙k‰Ï ·B‡ÎÓe ÈÏÁ :ÌÈί·Ó§¨§¦Ÿ¦©§§¦¨¥Ÿ¦§©£¦¦Ÿ©¥¤‡G ‰i˜p‰ E˙en‡k .¯ÒeÓ ÁzÙÏ E„Èa LB„˜ .¯Òe‰ ‡G©¨§¨§§©¥©¨§ª¨§©§¦¨§

‰ :¯Na ˙en‡ÎÓe .‰ÈeËr ÏÈrnÎ BI ‰˜„ˆ L·BJ‰kn §ª¨¨¨©â¥§¨¨§©§¦£¨¦ã©¨a .‰ÈeËn‰ ‰ÏÈÙpÓ E˙„r ÌÓB˜ .‰i˯ Ôw˙Ó dÓˆrEÁÎ ©§¨§©¥§¦¨¥£¨§¦§¦¨©§¨§äŸ£

.IaÁI E˙ÏÁ ÌȯÓB‡‰ ÌȇÓË :‰ÈeËp‰ Er¯Ê·e ÏB„b‰©¨¦§Ÿ£©§¨§¥¦¨§¦©£¨§§©¥

.Ïa˜I dBI‡I ·r˙ ¯ˆ .Ïa‰˙‰Ï I·‰·e ¯ÈÓ‰Ï E„B·k§§§¨¦©¤¤§¦§©¥¥¤¦§¨¤¡©§©¥‡OÓ E˙ÏÓÁ·e E˙·‰‡a :ÏaIe LËÏ ‰LB„w‰ E˙‡¯È§¦§¨§©§¨¦§Ÿ§©¥§©£¨§§¤§¨§§©¥

¯ .Ih·z Ì˙B·LÁÓe ‰ÁÓz ÌÈr¯‰ ˙ˆr .IhÓe‰Óe‰Ó ‰a §©¥£©¨¨¦¦§¤©§§¨§©¥©å¨§¨„B·k ÏÈ·La :ÏËÏËÓe ‰ÁBc ȯÊ· C‡ÏÓe .Ïh‰ ̉ÈÈa¥¥¤©¥©§¨©§¨¦¤§©§¥¦§¦§ÌÈnra Ï·Ï ‡ÏÙ‰ ˙B‡¯B .Ïl‰Ó‰ EL„˜ ÌL EÓˆr©§§§¥¨§§©§ª¨¨©§¥§©¨©¦¯L‡k ÏÏBÚz ̉·e .ÏÏBL CÈÏBz ̉È˙ȇ ̉ȈrBÈ .ÏJÁ˙Ȧ§©¨£¥¤§¥¨¥¤¦¨¨¤§¥©£¤

Ó :ÏÏBÚ˙‰ Èaa E˙Òk .‰tL‡Ó ÔBÈ·‡Â Ïc ¯ÙrÓ ÌȘÔzz Ï ¦¦§¨¥æ¦¥¨¨¨§¤§¥©§¨§¥¨§©ç¦¥r .‰t¯Óe ˙Ivr˙Ó EÈ„ewÙa ̇ .‰t¯ÁIe ‰ÏÎÏ-Ïk Ï §¨¨§¤§¨¦§¦¤¦§©¤¤§©¨©è¨

‡ EÈÙÏ Ì˙aÁ ‰¯˙È :‰tÁÓ ‡‰z E˙aÁ ‰ÈrLtÈB„ §¨¤¨¦¨§§¥§©¨§¥¨¦¨¨§¨¤£é¥a .ÌÈ„‡‰¯ .ÌÈa EÏ Ìȇe¯˜ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈeeÓc˜È EÈÓÁ ¨£Ÿ¦¥ë©¥©§¦§¨¦©ì£¤§©§

‰ eeÙËLÈ Ì¯Ë .ÌÈBzÁ˙ ÌÈBÈÏr ȉG‡ÈˆÙÁ :ÌÈB„Èf‰ ÌÈn ¡¥¤§¦§©§¦¤¤¦§§©î©¦©¥¦£¥¥LB„˜ .˙B‡ap‰ ˙BÚeLÈ BÓI ‰LÈÁ‰ .˙B‡a‰-Ik Ir E˙·¯ ¦§¨§©¨©¨¨¦¨¨§©¦¨¨

rÁ .˙B‡ ‰·BËÏ Ìnr ‰Nb ıÈn‡Â ˜Ê:˙B‡·ˆ ‰Â‰È ÌχB £ð¥¦¨§¨ñ¨§©¦ò£¨§Ÿ§¨Ï-‡

‡"Â˙:Î „È ¯·„Ó· (‡:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (·:ÊÈ Ë ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (‚:‚ ,‚Î ‰·¯ ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ („:ÊÈ ·Ï ‰ÈÓ¯È (‰:‚È „È ‰È¯ÎÊ Ù"Ú (Â:Á · ‡-χÂÓ˘ (Ê:ÊÈ · χÂÈ Ù"Ú (ÁÈÏ˘Ó Ù"Ú (Ë

:·È È:ÊÈ È Ìȯ·„ (È:‡ ,ÊÏ ÔÈ˘Â„È˜ Ù"Ú (Î:(ÈÂÈ˘·) Á ËÚ ÌÈω˙ (Ï:‰ „Θ Ì˘ (Ó:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ÂÙ Ì˘ (:· ÁÎ ‰ÈÚ˘È (Ò:(ÈÂÈ˘·) „Ï ‰ÈÓ¯È (Ú

Page 84: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 83·Ó

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤à¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©á£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦âŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ã¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©ä¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©å©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §æ¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ç©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §è©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©éŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ëŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§ìŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§îŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ð©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

e:LxacM iYglq dedi xn`I©ñŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤

‡"Â˙: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (‡:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (·:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (‚‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ („:· ,ÊÈ:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‰:Ê-Â Ì˘ (Â:Ë Ì˘ (Ê:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Á:‚È ‚˜ Ì˘ (Ë‚ Ì˘ (È

:Ë:Á ÂÓ Ì˘ (Î:‚È „Ù Ì˘ (Ï:È Î Ì˘ (Ó:ËÈ „È ¯·„Ó· (:Î Ì˘ (Ò ˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z

.(ʘ ÛÈÚÒ ‰2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

‰Ë‰

Page 85: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 84

‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©à¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤

` midl‡ .zr„B ÏB„b χ¯NÈa:‰z‡ eÈ·‡ ‰Â‰È ‰z ¡áŸ¦§¦§¨¥¨¨§¨©â¨§Ÿ¨¦¨¨a¯ .e·¯˜ EÈχ e‡¯˜-IÎ:ea¯˜· ‰z‡ ‡OÂ Ì §ã¨¨§¥¥¤¨§¥ä§¦¨©¨§¦§¥

Ï .e·BÁa Ìb ˙B·Bh‰ ezÏÓb:e··I ¯LBÈ·e eÈ˙B˜„ˆ· ‡ §©§¨©©§¥åŸ§¦§¥§¤§¨¥k eχb .eÁpÊ Èk Ìb e„BceÈÂra e‰ :eÁ‡ ÌÈ„·r-È ¥©¦ª©§§¨¥¦æ£¨¦£¨§¦§©£Ÿ¥

r :‰kÁÓ EÏ LÙ ¯ˆ˜z .‡k„-„ÌÈBL‡¯‰ EÈ„ÒÁ ‰i‡ ©ç©¨©¦§©¤¤§§©¨§è©¥£¨¤¨¦¦Ó .enrÈ .eÁk Lz ‡O ÛrÊ :eÓ‡ ÌÏBÚ-„r ÌÏBډ‰ ¦¨¥é¨§©¨¤¡¨©©¦¨©©Ÿ¥§ëŸ

‡ ‡ .e¯N· ela ˙Ba¯ ˙BIÁÏÁ :eÁÈÎB˙ Et‡a-I‡-Ï ©§©§¦¥©§¨©¦§¨¥¨©ë‡ .¯Ùq‰Ï Ôȇ ˙B¯v‰ Á¯BË :e¯qÈ˙ E˙ÓÁa‰i‡Â ϘBL ‰i ©£¨§§©§¥©©¨¥§¦¨¥©ì¥¥§©¥

È :¯ÙBÒk .erLÙ Èk erL¯ er„eÁ‡Â ˙ÈNr ˙Ó‡-È ¥î©§¦§¥¦¨¨§¦ð¡¤¨¦¨©£©§k .ÏcÁÈ epÓ ÔB¯Á Òrk :erL¯‰¯ÒeÈ ıÁÏ :Ï„Â ·˜rÈ Ô˘ È ¦§¨§©©§¨¤¤§¨¦ñ¨Ÿ©£Ÿ¨¨©©©

Î Èk .ÏaÁÈ epÓ IBÚÂ.‰a‚˙ ‡Ï e˙cÓ ˙Ó :Ïaq‰ Ák ÏL §¤§ª¨¦ò©Ÿ©©©¨§¨¦¨¥Ÿ¦§¤kÓ .E˙nÈ‡Ï ‰r¯‰ Ïr ÌÁ :‰a¯‰Ó ËrÓ e¯‡L-ȉh ¦ô¦§©§§©¥©§¤©¥©¨¨¨©£ª¨¤©ö¥

‡ ‰ÁIÒ :E˙en‡ „ÒÁ ÈtÏkr .e· er eÈÂr-ÌEÈÏr-Èk e¯Ê §©¥¤¤ª¨¤§¨¨¦÷£Ÿ¥¨¨ø§¥¦¨¤E˙B‡ ‰‡¯È·e ‰·‰‡a .„arzL‰Ï EI ÛBÎ et¯r :erL¦§©§¨§¥§§¦§©§¥§©£¨§¦§¨§

c .rBa˜Ï ˙BÓBˆ eLc˜ EÈ„˜Bt :„aÎIe „B·rω¯ˆ˜ Ìzr ©£§©¥§¤¦§¦§©©ù§¨§¨¨ˆ :rBa˙Ï Ìk¯ˆ‡Ï ÏzÁ .‡·˙ EÈχ ÌLÁÏ Ôe˜BÚ‚ Lȇ LÈ ¨§¨¦§©ú©£¨¥¤¨Ÿ©¥§¦à¦¦§

˜ :B·B‡ÎÓez .EÈ˙BÓB‰zÓ Ì‰B ·˜rÈ ÏBÔBÎÓ ÌÈÓM‰ ÚÓL ©§á©£Ÿ¥¦§¤¦â§©©¨©¦§L .‰lÎz Û‡a Û„B¯ ‰„B¯ :Ez·LÔBiˆ ·È¯Ï ÌÈÓelL ˙ ¦§¤¤¥§©§©¤§ã©¦¦¨¦¦

 .e˙B˜ ¯rBpÓ z„¯Â z¯L :‰l‚z:e˙˜Ê ˙rÏ eÎÈÏLz-χ §©¤©§¨§©§¨¦©§¥§ä©©§¦¥§¥¦§¨¥k .e·¯˜˙ EÈÓÈ χÓNÏ eÈrz:e·Êrz-χ eÁk ˙BÏÎ ¨¦¦§Ÿ¦¦§§¨§¥¦ä§Ÿ¥©©©§¥

‡"Â˙:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (‡:· ÂÚ ÌÈω˙ Ù"Ú (·:(ÈÂÈ˘·) Ê „Ò ‰ÈÚ˘È (‚:Ê „ Ìȯ·„ Ù"Ú („:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È (‰:(ÈÂÈ˘·) ‰ Ë Ìȯ·„ (Â:(ÈÂÈ˘·) Ë Ë ‡¯ÊÚ (Ê:‚ ˆ ÌÈω˙ Ù"Ú (Á

: ËÙ Ì˘ Ù"Ú (Ë:· ˆ Ì˘ Ù"Ú (È:· Â Ì˘ Ù"Ú (Î:· ,ÂË ‰‚È‚Á Ù"Ú (Ï„È ‰ÈÓ¯È (Ó:(ÈÂÈ˘·) Î:‚Ï Ë ‰ÈÓÁ (:· Ê ÒÂÓÚ Ù"Ú (Ò:„ „ ‰ÈÓÁ (Ú:· ·Ó ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Ù

:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (ˆ:Ê „È ‰ÈÓ¯È (˜:(ÈÂÈ˘·) È „È ·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (¯‡ ,‡˜ Ôȯ„‰Ò (˘:È"˘¯·Â:ÊË ÂÎ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (˙:(ÈÂÈ˘·) ËÎ Â ·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‡:·Î ÊÎ ˙È˘‡¯· (·

:ËÏ Á ‡-ÌÈÎÏÓ (‚:Á „Ï ‰ÈÚ˘È Ù"Ú („:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡Ú ÌÈω˙ (‰

ËÈ·˙

Page 86: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 85‚Ó

LaÏ˙z E˙BÈÁa ¯f‡˙z .EÈÓeÁ¯Ï ÁÈbL˙ ıȈ˙ ËÈaz©¦§¨¦§©§¦©¦§¤¦§©¨©£¦¤¦§©¥‡·˙ .E˙e„ÈÒÁa Ûhr˙˙ EÈÓÁ¯a ‰qk˙z .EÈ˙B˜„ˆa§¦§¤¦§©¤§©£¤§¦§©¥©£¦¤§¨Ÿ

:E˙e˙Âr E·eË ˙cÓ EÈÙϧ¨¤¦©§§©§§¨¤

EpÓinWiÒÈ ÈzÁÏÚLÈ ÔÈÓÈa .ÔBÈÏr ¯˙Òa ·LB ©§¦¥à©§¦á¥§¥¤¤§¦¦¤©r .ÚLe‰Ia .ÔBÈ·‡Â Èr-ÌEÈχ ereL §¦¨©©â¨¦§¤§§ã©§¥¥¤

È .erz ˜„ˆa ˙B‡¯B:eÏ ¯ÊBÚ-‰È‰ ‰Â‰ 䨧¤¤©£¥§åŸ¡¥¥¨

LÈÁÈN CBtL‡ ÈÁB‚ ÈÙÏ .‡O ¯Bab-Ïr È˙¯Êr È˙Èe ¦æ¦¦¤§¨¦©¦§¦¨¦§¥¦¤§¦¦‡Ó .‡OÈ Èt ÈÏec‡Ï‰ .‰Nr ¯L‡ ¯„Òk Èzek È˙ 穨©¦¨¦è¨¦¦©§¦§¥¤£¤¨¨£Ÿ

Ó ¯ÈwÈÚ ¯È˜ ¯˜¯˜.ep¯kÊz ¯BÎÊ „B ©¦§é©§¥¦ë¨¦§§¤:eÏ ¯ÊBÚ-‰È‰ ‰Â‰È§Ÿ¡¥¥¨

¯ .‰hM‰ ÛÈÏÁ‰Ï ÏbÏb‰ Ï‚Î ‡·aEÏ E˙BÈ E˙Èr §Ÿ§©©©§©§©£¦©¦¨©ì§¨§¨§§‰ ‰BÙ‡a .‰ËÈa.‰Ë¯Áa ÁBzÙI ‰LÈb‰ dLÙ ˙e ¨©î¦¨§©ð©©§¨¦¦¨¦§©©£¨¨

a .‰hÓJÓ ‰ËeLt ÔÈÓÈ.eÈtˆ e˙itˆ §¦§¨¦§©¨§ñ¦¦¨¥¦¦:eÏ ¯ÊBÚ-‰È‰ ‰Â‰È§Ÿ¡¥¥¨

¯ˆa‰ ¯ˆÈ ˙BcÓ .¯Ó‡˙ ȉ „Òe‰a „ÒÁ χBL¥¤¤§¦¨¥¦§¦Ÿ©¦¤¤¦¨¥.¯ÓLÓÏ ÏËe‰ ,¯‡eÒ BÓk ¯‡eˆÏe .¯ÓÒn·k re·˜©§©©§¨§©¨§©¨©§¦§¨

‡ ÈÓe .¯ÊI ¯Ê ¯Ê‡ ÈÓe.ep¯eÚÈ Èk ¯ÊÎ ¦¨©¥§¨¦©ò§¨¦§¤:eÏ ¯ÊBÚ-‰È‰ ‰Â‰È§Ÿ¡¥¥¨

ÁÏt ˙Ïv·‡ ,˙Ïc Á˙a .ÏrnÓ dBÏ,È‚Èv‰Ï ,È‚È‚‰ ‰È ©£ô©¤¤§ö©¤¤¡÷©¦©©¦ø¨«£¦¦§©¦¦.Ïr˙‰ ¯BÊÓe ȯˆ ,eÓc˜ ,eÓÁ¯ .Ïrp‰ ¯rL CB˙a§©©©¦§©©£¥©§¥¢¦¨©§©

È .ȘÈcˆ‰Ï ÈkÁ ¯¯a.epȇ ÔÂr Lw· ¨¥¦¦§©§¦¦§ùª©¨Ÿ§¥¤:eÏ ¯ÊBÚ-‰È‰ ‰Â‰È§Ÿ¡¥¥¨

‡"Â˙:Î „È ¯·„Ó· (‡:‡ ‡ˆ ÌÈω˙ (·:(ÈÂÈ˘·) ·È ‚ ‰ÈÙˆ (‚:(ÈÂÈ˘·) · ÁÎ ÌÈω˙ („: ‰Ò Ì˘ (‰:‡È Ï Ì˘ (Â:(ÈÂÈ˘·) Î ËÙ Ì˘ (Ê:Î ·Ï ˙È˘‡¯· Ù"Ú (Á˘‡¯ ‰‡¯ (Ë:· ,ÊÈ ‰˘‰:‰ ·Î ‰ÈÚ˘È (È:ËÈ ‡Ï ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Î:· ‰ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ Ù"Ú (ÏÌÈω˙ (Ó

:„ ‚È:„Î · ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (:ÊÈ „ ‰Îȇ (Ò:· ‡Ó ·Âȇ (Ú:‡ · ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ Ù"Ú (Ù:‚ ,‰ ‰·¯ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ‰‡¯ (ˆ:„ ‚ ·Âȇ (˜:· ‰ ÌÈω˙ (¯:Î ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (˘

˙ÂÈ

Page 87: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 86

Șcˈ‰a ˜„ˆ ˙B‡ .rÈb˙ ‰ÙÈ ˜ÏÁ ÌÏMÓ Ìχ ˙Bà©¥¤¦¨¥¥¤¨¤©¦©¤¤§¦§©¨eÊa ÔB„‡ d¯¯ÁLÏ ˙r ‡¯˜˙ EÏ .drÈLB‰Ï E˙‡¯Èa§¦§¨§§¦¨§¦§¨¥§©§§¨¨§

.eÈc ‡ÈˆBz ¯B‡k .˜z¯pÓ ˜Èz ˜Èz .‰rM‰©¨¨©¥¦¦©§¥¨¦¦¥È:eÏ ¯ÊBÚ-‰È‰ ‰Â‰ §áŸ¡¥¥¨

,z˜Á ˜Á z˜fÁ .¯·„ ÈÁÏBL ·ÈL‡Â ,ÈÁÏLÓa ÈÁÈψz©§¦¦§¦§¨¦§¨¦§¦¨¨¦©§¨Ÿ©§¨rÈzÁlL ,̘ȯ ‡Ï ̘ÈÊÁÓ .¯a„Ók LBÏL ¯N ¤â¤§¨¦§ª¨©£¦¨§Ÿ¥¨ª©§¦

r ‰Nr˙ ‰Î .¯ab˙‰Ïz ‰zr .‡NB ÔÂ.eÓÁ¯z ·eL §¦§©¨§Ÿ©£¤ãŸ¥©¨ä§©£¥:eÏ ¯ÊBÚ-‰È‰ ‰Â‰È§Ÿ¡¥¥¨

Ò erÈÓLÈÈ ÈzÁÏ.ÚLe‰Ï ÚLÈ ÔÈÓÈa .ÔBÈÏr ¯˙Òa ·LB ©§¦¥å©§¦æ¥§¥¤¤§¦¦¤©§¦¨©ra .ÔBÈ·‡Â Èr-Ì EÈχ ereL.erz ˜„ˆa ˙B‡¯B ©ç¨¦§¤§§è©§¥¥¤é¨§¤¤©£¥

:eÏ ¯ÊBÚ-‰È‰ ‰Â‰È§Ÿ¡¥¥¨ l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤ë¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥

Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©ì£¦¦¦©§¤§¦¨Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦îŸ¤§¨¦¨¨¨

‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ð¥¨¨©§ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨

 ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©ñ¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ

:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ò©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

‡"Â˙:‡  ÌÈω˙ (‡:‡È Ï Ì˘ (·:Ê- „Ï ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ (‚:(ÈÂÈ˘·) Ê Ì˘ („:ËÈ Ê ‰ÎÈÓ (‰:Î „È ¯·„Ó· (Â:‡ ‡ˆ ÌÈω˙ (Ê:(ÈÂÈ˘·) ·È ‚ ‰ÈÙˆ (Á:(ÈÂÈ˘·) · ÁÎ ÌÈω˙ (Ë

: ‰Ò Ì˘ (È: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (Î:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (Ï:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (Ó‰‡¯ (:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (Ò:Ê-Â Ì˘ (Ú

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

˙ÁÏÒÂ

Page 88: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 87„Ó

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §à¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦1¨§©¨©§¥¦1¨§¦á©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §â©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ãŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§äŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§åŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§æŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

`l-eÏ-¯kÊz eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr ©ç¦§¨¨£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©Á :„‡Ó-eÏ-¯ÎÊ EcÒÁk ¯kÊz-I‡ eÈrLÙe | eȯeÚ ˙‡h §Ÿ©èŸ§¥§¨¥©¦§Ÿ§©§§§¨¨

:‰Â‰È E·eË ÔrÓÏ ,‰z‡©¨§©©§§Ÿ

f xkÊ :‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ¯,Enr ÔBˆ¯a ‰Â‰È e¯Î §éŸ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨ë§¥§Ÿ¦§©¤Ê :E˙reLÈa e„˜tË·L zχb Ì„w ,˙Ș | E˙„r ¯Î ¨§¥¦¨¤§ìŸ£¨§¨¦¨¤¤¨©§¨¥¤

˙·‰‡ ,ÌÏLe¯È ˙aÁ ‰Â‰È ¯BÎÊ :Ba zÎL | ‰Ê ÔBiˆ-¯‰ ,E˙ÏÁ©£¨¤©¦¤¨©§¨§§Ÿ¦©§¨¨¦©£©‡ ÔBiˆ‡ :ÁˆÏ ÁkLz-χ·-Èk dÁI ˙r-Èk ,ÔBiˆ ÌÁ¯z Ìe˜˙ ‰z ¦©î¦§©¨¤©©ð¨¨§©¥¦¦¥§¤§¨¦¨

Ê :„rBÓe¯r | e¯r ÌȯӇ‰ ,ÌILe¯È ÌBÈ ˙‡ ,ÌB„‡ È·Ï | ‰Â‰È ¯Î ¥§ñŸ§Ÿ¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨Ê :da „BÒȉ „rzraL ¯L‡ EÈ„·r χ¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I ¯Î ©©§¨§òŸ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨

,ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌÎr¯Ê-˙‡ ‰a¯‡ ̉I‡ ¯a„z Ca ̉Ϥ¨©§©¥£¥¤©§¤¤©§£¤§§¥©¨¨¦Ê :ÌÏÚÏ eÏÁ ÌÎr¯ÊÏ Ôz‡ Èz¯Ó‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ı¯‡‰-ÏÎ¯Π§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨§ôŸ

‰f‰ Ìr‰ ÈL˜-I‡ ÔÙz-I‡ ,·˜rÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I EÈ„·rI©£¨¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ©¥¤¤§¦¨¨©¤‡ :B˙‡hÁ-χ BÚL¯-I‡ÂeχB ¯L‡ ,˙‡hÁ eÈÏr ˙L˙ ‡-Ï §¤¦§§¤©¨©ö¨¨¥¨¥©¨£¤©§

:e¯ˆBÈ eÏ-ÁÏÒ e¯eˆ e‡ËÁ :e‡ËÁ ¯L‡Â©£¤¨¨¨¨¥§©¨§¥

xFkf ,z¯Ó‡ ¯L‡k ˙B·‡ ˙ȯa eÏۇ ·B˜rÈ È˙ȯa-˙‡ Èz¯ÎÊ §¨§¦¨©£¤¨©§¨§÷¨©§¦¤§¦¦©£§©:¯kʇ ı¯‡‰Â ¯kʇ ̉¯·‡ È˙ȯa-˙‡ ۇ ˜ÁˆÈ È˙ȯa-˙‡¤§¦¦¦§¨§©¤§¦¦©§¨¨¤§Ÿ§¨¨¤¤§Ÿ

 ,z¯Ó‡ ¯L‡k ÌÈBL‡¯ ˙ȯa eI ¯BÎÊ˙ȯa Ì‰Ï Èz¯ÎÊ §¨§¦¦¦©£¤¨©§¨§ø¨©§¦¨¤§¦˙BÈ‰Ï ÌÈBb‰ ÈÈrÏ ,ÌȯˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡-È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ,ÌÈL‡ ¦Ÿ¦£¤¥¦Ÿ¨¥¤¤¦§©¦§¥¥©¦¦§

 ,ezÁË·‰L BÓk enr ‰Nr :‰Â‰È ȇ ÌÈ‰Ï‡Ï Ì‰Ï˙‡Ê-Ìb-Û‡ ¨¤¥Ÿ¦£¦§Ÿ£¥¦¨§¤¦§©§¨§ù©©Ÿ·È‡ ı¯‡a Ì˙Bȉa¯Ù‰Ï Ì˙lÎÏ ÌÈzÏr‚-‡Ï ÌÈzÒ‡Ó-‡G Ì‰È ¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤§©§¦§Ÿ§©§¦§©Ÿ¨§¨¥

‡"Â˙:Ë „Ï ˙ÂÓ˘ (‡:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (·:‚È ‚˜ Ì˘ (‚:Ë ‚ Ì˘ („ÂÓ Ì˘ (‰:Á „Ù Ì˘ (Â:‚È:È Î Ì˘ (Ê:Á ËÚ Ì˘ (Á:(ÈÂÈ˘·) Ê ‰Î Ì˘ (Ë:Â Ì˘ (È:(ÈÂÈ˘·) „ ˜ Ì˘ (Î

:· „Ú Ì˘ (Ï:ËÈ Ì˘ (Ó:„È ·˜ Ì˘ (:Ê ÊϘ Ì˘ (Ò:‚È ·Ï ˙ÂÓ˘ (Ú:ÊÎ Ë Ìȯ·„ (Ù:‡È ·È ¯·„Ó· (ˆ:·Ó ÂÎ ‡¯˜È (˜:‰Ó Ì˘ (¯:„Ó Ì˘ (˘

˙‚‰‰ ÌÈÏÓ· (1‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

È˙ȯ·

Page 89: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 88

‰Ók eÓÁ¯Â e˙e·L ·L‰ :̉ȉχ ‰Â‰È ȇ Èk ,Ìz‡ È˙ȯa§¦¦¦¨¦£¦§Ÿ¡Ÿ¥¤¨¥§¥§©£¥§¨Â ,·e˙kLEˆa˜Â ·L ,EÓÁ¯Â E˙e·L-˙‡ EȉG‡ ‰Â‰È ·L ¤¨§à¨§Ÿ¡¤¤§§§¦£¤§¨§¦¤§

‰Ók eÈÁc ıa˜ :‰nL Eȉχ ‰Â‰È EˆÈÙ‰ ¯L‡ ÌÈnr‰-ÏkÓ¦¨¨©¦£¤¡¦§§Ÿ¡Ÿ¤¨¨©¥¦¨¥§¨‡ ,·e˙kLEȉG‡ ‰Â‰È Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È-Ì ¤¨¦á¦§¤¦©£¦§¥©¨¨¦¦¨§©¤§§Ÿ¡¤

Ó ,·e˙kL ‰Ók ÔrΠ·rk eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÁwÈ ÌMÓeÈ˙ÈÁ ¦¨¦¨¤§¥§¨¥¨¨§¤¨¨§¨¤¨â¦¦‰ÁÓ :EÈzχ‚ Èk ÈI‡ ‰·eL ,EÈ˙‡hÁ ÔrΠEÈrLt ·rΨ§¨¤§¤¨¨©Ÿ¤¨¥©¦§©§¦§¥

‡ ,z¯Ó‡ ¯L‡k ErÓI eÈrLÙEÈrLÙ ‰ÁÓ ‡e‰ È· ÈÎ §¨¥§©©§©£¤¨©§¨ãŸ¦¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¤‰Ók ¯ÓvΠ‚ÏMk eȇËÁ Ôaω :¯kʇ ‡G EÈ˙‡hÁ ÈrÓI§©£¦§©Ÿ¤¤§Ÿ©§¥£¨¥©¤¤§©¤¤§¨

Ï ,·e˙kLÌÈMk ÌÎȇËÁ eȉÈ-̇ ,‰Â‰È ¯Ó‡È ‰ÁÎe ‡-eÎ ¤¨§ä¨§¦¨§¨Ÿ©§Ÿ¦¦§£¨¥¤©¨¦ÌÈÓ eÈÏr ˜B¯Ê :eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ eÓÈc‡È-̇ ,eÈaÏÈ ‚ÏMk©¤¤©§¦¦©§¦©¨©¤¤¦§§¨¥©¦

 ,·e˙kL ‰Ók e¯‰Ë ÌȯB‰ËÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏr Èz˜¯Ê §¦§©£¥§¨¤¨§å¨©§¦£¥¤©¦§¦eÈÏr ÌÁ¯ :ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈIelb-ÏkÓe ÌÎÈ˙‡ÓË ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe§©§¤¦Ÿª§Ÿ¥¤¦¨¦¥¤£©¥¤§¤©¥¨¥

k ,·e˙kL ‰Ók e˙ÈÁLz χÂEt¯È ‡Ï EȉG‡ ‰Â‰È ÌeÁ¯ χ È §©©§¦¥§¨¤¨¦æ¥©§Ÿ¡¤Ÿ©§§ÏBÓ :Ì‰Ï ÚaL ¯L‡ EÈ˙·‡ ˙ȯa-˙‡ ÁkLÈ ‡G ,E˙ÈÁLÈ ‡Ï§Ÿ©§¦¤§¦§©¤§¦£Ÿ¤£¤¦§©¨¤

e ,·e˙kL ‰Ók EÓL-˙‡ ‰·‰‡Ï e··Ï-˙‡Eȉχ ‰Â‰È ÏÓ ¤§¨¥§©£¨¤§¤§¨¤¨ç¨§Ÿ¡Ÿ¤E··Ï-ÏÎa Eȉχ ‰Â‰È-˙‡ ‰·‰‡Ï ,Er¯Ê ··I-˙‡Â E··I-˙‡¤§¨§§¤§©©§¤§©£¨¤§Ÿ¡Ÿ¤§¨§¨§,·e˙kL ‰Ók e˙Lw·a eÏ ‡ˆn‰ :EÈiÁ ÔrÓÏ ELÙ-Ïηe§¨©§§§©©©¤¦¨¥¨§©¨¨¥§¨¤¨

eE··Ï-IÎa epL¯„˙ Èk ,˙‡ˆÓe Eȉχ ‰Â‰È-˙‡ ÌMÓ ÌzLw·è¦©§¤¦¨¤§Ÿ¡Ÿ¤¨¨¨¦¦§§¤§¨§¨§‰Ók E˙JÙz ˙È·a eÁnN EL„˜ ¯‰-χ e‡È·z :ELÙ-Iηe§¨©§¤§¦¥¤©¨§¤§©§¥§¥§¦¨¤§¨

 ,·e˙kLÈ˙lÙz ˙È·a ÌÈzÁnN ÈL„˜ ¯‰-χ ÌÈ˙B‡È·‰, ¤¨©é£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥§¦¨¦‡¯wÈ ‰lÙz-˙Èa È˙È· Èk ,ÈÁaÊÓ-Ïr ÔBˆ¯Ï ̉ÈÁ·Ê ̉È˙ÏBÚŸ¥¤§¦§¥¤§¨©¦§§¦¦¥¦¥§¦¨¦¨¥

:ÌÈnr‰-ÏÎϧ¨¨©¦ „Ú ,ω˜Â ÔÊÁ ,˜ÂÒÙ ¯Á‡ ˜ÂÒÙ ÌȯÓ‡ Ô¯‡‰ ÔÈÁ˙ÂÙχ·ÊÚ˙ :ÏÏη „Ú ‡ÏÂ

Ïa˜Â eÈÏr ÌÁ¯Â ÒeÁ eȉχ ‰Â‰È eÏB˜ ÚÓL§©¥§Ÿ¡Ÿ¥§©¥¨¥§©¥:e˙lÙz-˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a§©£¦§¨¤§¦¨¥

‰:Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL £ë¦¥§Ÿ¥¤§¨¨©¥¨¥§¤¤‡:epnÓ Áwz-χ EL„˜ Áe¯Â EÈÙlÓ eÎÈÏLz-Ï ©ì©§¦¥¦§¨¤§©¨§§©¦©¦¤‡:e·Êrz-χ eÁk ˙BÏÎk ‰˜Ê ˙rÏ eÎÈÏLz-Ï ©î©§¦¥§¥¦§¨¦§Ÿ¥©©©§¥

‡"Â˙:‚ Ï Ìȯ·„ (‡:„ Ì˘ (·:·Î „Ó ‰ÈÚ˘È (‚:‰Î ‚Ó Ì˘ („:ÁÈ ‡ Ì˘ (‰ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (Â:‰Î:‡Ï „ Ìȯ·„ (Ê:Â Ï Ì˘ (Á:ËÎ „ Ì˘ (Ë:Ê Â ‰ÈÚ˘È (È:‡Î ‰ ‰Îȇ (ÎÌÈω˙ (Ï

:(ÈÂÈ˘·) ‚È ‡:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡Ú Ì˘ (Ó

χ

Page 90: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 89‰Ó

‡r :epnÓ ˜Á¯z-χ ,eȉχ ‰Â‰È e·Êrz-ω·BËÏ ˙B‡ enr-‰N ©à©©§¥§Ÿ¡Ÿ¥©¦§©¦¤£á¥¦¨§¨Ó‡ :ezÓÁ ez¯Êr ‰Â‰È ‰z‡-Èk eL·È eȇN e‡¯ÈÂeȯ §¦§Ÿ§¥§¥Ÿ¦©¨§Ÿ£©§¨§¦©§¨£â¥

È :e‚È‚‰ ‰Èa ‰Â‰È | ‰Èʇ‰,EÈÙÏ eaÏ ÔBÈ‚‰Â eÈÙ-ȯӇ | ÔBˆ¯Ï eȉ ©£¦¨§Ÿ¦¨£¦¥¦ã§§¨¦§¥¦§¤§¦¥§¨¤k :eI‡B‚ e¯eˆ ‰Â‰È:eȉG‡ È„‡ ‰r˙ ‰z‡ ,eÏÁB‰ ‰Â‰È EÏ-È §Ÿ¥§£¥¦ä§§Ÿ¨§©¨©£¤£Ÿ¨¡¥

:Ô¯‡‰ Ôȯ‚ÂÒ

Epidl`z ,eÈ˙B·‡ ȉχ ,e˙lÙz EÈÙÏ ‡B·Ìlr˙z-χ ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥å§¨¤§¦¨¥§æ©¦§©©r e‡ ÔȇL ,e˙pÁzÓ˜e ÌÈÙ ÈfEÈÙI ¯ÓBÏ ,Û¯Ú ÈL ¦§¦¨¥¤¥¨©ç¥¨¦§è¥Ÿ¤©§¨¤

‡ ,e‡ËÁ ‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰ÈeÁ‡ Ï· §Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ¨¨£é¨£©§Á eÈ˙B·‡Â:e‡Ë ©£¥1¨

` .EpnW‰ .ÈÙc e¯ac .eÏÊb .e„‚a‰Â .eÈÂr.e„Ê .erL¯ 2©§¨©§¨©§¦©§Ÿ¦¤ë¡¦§¦ì§©§©§Ë .eÒÓÁ.eˆI .e·fk .Ú¯ eˆrÈ .¯˜L eÏÙ ¨©§î©§¤¤¨©§¨¦©§©§

.Û¯Ú eÈM˜ .e¯¯ˆ .erLt .eÈÂr .e¯¯Ò .eˆ‡ .e„¯Ó©§¦©§¨©§¨¦¨©§¨©§¦¦Ÿ¤:erzrz .eÈrz .e·rz .e˙ÁL .erL¯©§¦©§¦©§¨¦¦§¨§

q EpxÓe EÈ˙ˆnÓ ÌÈ·Bh‰ EÈËtLn :eÏ ‰ÂL-‡ÏÏr ˜Ècˆ ‰z‡ ©1§¦¦§Ÿ¤¦ð¦§¨¤©¦§ñŸ¨¨¨§ò©¨©¦©‰ eÁ‡Â ˙ÈNr ˙Ó‡-Èk ,eÈÏr ‡a‰-Ïk:erL¯ ¨©¨¨¥¦¡¤¨¦¨©£©§¦1§¨§

EpnW`b .¯Bc-ÏkÓ eLa .Ìr-ÏkÓc .NBNÓ epnÓ ‰ÏeaÏ ‰Â ¨©§¦¨¨Ÿ§¦¨ô¨¦¤¨ö¨¦¥Ê .e¯‡t Ú¯Ù .eÈee‡ ÏaÁ‰ .eȇËÁa.eLc˜Ó ˙Èa Ïe· ©£¨¥ª§©¦¥§¦§©§¥¥§÷¥¦§¨¥

Ë .eÈÂra ·¯ÁeÁk .ÌȯÊÏ e˙Ó„‡ ÈÙBÈ .‰nLÏ ‰˙ȉ e˙¯È ¨©©£Ÿ¥¦ø¨¥¨§¨§©¨¦©§¨¥§¨¦Ÿ¥:ÌȯÎϧ¨§¦

oicÓe¯ÓBÏ ,et¯r ‰L˜Â eÈt ÊÈr Cȉ .e˙eÚhÓ e·L ‡Ï ©£©¦Ÿ©§¦¨¥¥¨¦¨¥§©§¤¨§¥©‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰È EÈÙϧ¨¤§Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ

‡ ,e‡ËÁÁ eÈ˙B·‡Â eÁ‡ Ï·:e‡Ë ¨¨£é¨£©§©£¥1¨

EpipiÓlÓ .eÏÓr e˜Lr.eÈÏr Ìlr e˙ .epnÓ Ë¯BÓÓe CMÓ §¥¥¨§£¨¥§ùª¨§¨¦¤¨§ª¨¨¥r .eÓÎL Ir eÏ·Ò¯t .e· eÏLÓ ÌÈ„·.Ì„iÓ Ôȇ ˜ ¨©§©¦§¥£ú¨¦¨§¨Ÿ¥ú¥¦¨¨

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ·Î ÁÏ ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ÂÙ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (‚ÂË ËÈ Ì˘ („:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) ÊË ÁÏ Ì˘ (‰:(ÈÂÈ˘·) ‚ ÁÙ Ì˘ (Â:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (ÊÙ"Ú (Á

: ÁÎ Ìȯ·„:Ë „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Ë:(ÈÂÈ˘·) · ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (È: ˜ ÌÈω˙ (ÎÌ˘ (Ï:(ÈÂÈ˘·):ËÒ ËȘ Ì˘ Ù"Ú (Ó:ËÏ Ì˘ Ù"Ú (:(ÈÂÈ˘·) ÊÎ ‚Ï ·Âȇ (ÒË ‰ÈÓÁ (Ú

:‚Ï:‡È „Î ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ù:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ‰ ‰Îȇ (ˆ:‚È Á ‡-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú (˜ÌÈω˙ Ù"Ú (¯:ÂÎ ËÒ:Ê ÁÈ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (˘:Á Ì˘ ‰Îȇ (˙

˙‚‰‰ (1.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ (2ÈÙÏ ÌÈÏÓ‰ ¯‡˘· ÔΠ,(Ê ÛÈÚÒ Ê¯˙ ÔÓÈÒ Ê"‰„‡ Ú"¢ ‰‡¯) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ ËÚÓ ‰Á˘È

.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·-‡‰ ¯„Ò

˙¯ˆ

Page 91: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 90

.eÈÂra epnÓ z˜Á¯ .eȉχ ‰Â‰È Ee‡¯˜ .ee··Ò ˙Ba¯ ˙B¯ˆ©§¨§¨§Ÿ¡Ÿ¥¨©§¨¦¤©£Ÿ¥L:e„·‡Â eÈrz .EȯÁ‡Ó e· ©à§¥©£¤¨¦§¨¨§

giWnL ,EÈÙÏ ¯Ó‡ E˜„ˆew :Èw ˙B¯zÒpÓ ,ÔÈ·È-ÈÓ ˙B‡È‚ §¦©¦§§¨©§¨¤§á¦¦¨¦¦¦§¨©¥¦©¥,eÈ˙B‡ÓË-ÏkÓ e¯‰Ë eÈrLt-IkÓ eȉχ ‰Â‰È§Ÿ¡Ÿ¥¦¨§¨¥§©£¥¦¨ª§¥

 ,E‡È· „È-Ïr ·e˙kk ,e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈIr ˜B¯ÊeÈz˜¯Ê §¨¥©¦§¦§©£¥©¨©©§¦¤§â¨©§¦kÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏrÌÎÈÏeJb-ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓË I £¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿª§¥¤¦¨¦¥¤

:ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡£©¥¤§¤

l`Ipc‡‰ ,EÈÙÏ ÚeL ˙B„eÓÁ-LÈ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ¨¦¥¦ã£¦©§¨¤©ä¥¡Ÿ©¨§§§¨EÓL ‡¯˜-¯L‡ ¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦£¤¦§¨¦§,EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ïr ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦©£¥§¨¤È„‡ ,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨E¯Èr-Ïr ‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉG‡ ErÓI ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡©¦¦§¦§¨©¦§

:Enr-Ïr§©©¤

`xfÓ‡ ,EÈÙÏ ¯Ó‡ ¯ÙBq‰Èt ȉχ Ìȯ‰Ï ÈzÓÏΠÈzLa ,È‰Ï ¤§¨©¥¨©§¨¤¡åŸ©Ÿ§¦§¦§©§¦§¨¦¡Ÿ©¨©„r ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â L‡¯ ‰IrÓÏ e·¯ eÈ˙Âr Èk EÈχ¥¤¦£ŸŸ¥¨«§©§¨Ÿ§©§¨¥¨§¨©

 :ÌÈÓMχÏ „ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡-C¯‡ ÌeÁ¯Â ÔepÁ ˙BÁÈÏÒ dBI‡ ‰z‡ ©¨¨¦§æ©¨¡©§¦©§©¤¤©©¦§©¤¤§Ÿe¯ˆBÈ eÁÈÊz χ ,e‡¯Ba eLhz χ eÈ·‡ e·Êrz χ :Ìz·Êr£©§¨©©©§¥¨¦§©¦§¥§¥§©©§¦¥§¥¯·c‰-˙‡ eȉχ ‰Â‰È eÏ Ìi˜Â ,eÈ˙‡hÁk ‰Ïk enr Nrz χ§©©©¦¨¨¨§©Ÿ¥§©¤¨§Ÿ¡Ÿ¥¤©¨¨

a ,¯eÓ‡k .CÊBÁ e‰ÈÓ¯È È„È-Ïr ‰Ia˜a ezÁË·‰L̉‰ ÌÈÓi ¤¦§©§¨§©¨¨©§¥¦§§¨¨¨¨©ç¨¦¨¥˙‡hÁ-˙‡Â epȇ χ¯NÈ ÔÂr-˙‡ Lw·È ‰Â‰È-̇ ‡È‰‰ ˙r·e¨¥©¦§ª§Ÿ§ª©¤£Ÿ¦§¨¥§¥¤§¤©Ÿ

r :¯È‡L‡ ¯L‡I ÁIÒ‡ Èk ‰‡ˆn˙ ‡Ï ‰„e‰ÈÈ·r¯ E˙ÏÁ En §¨§Ÿ¦¨¤¨¦¤§©©£¤©§¦©è§§©£¨§§¥¥Ï Èk eÚ„È e¯ÈkÈ .ErLÈ È·‡z EcÒÁ ȇӈ E·eËeȉχ ‰Â‰È §§¥¥©§¤§¥¥¦§¤©¦§¥§¦©éŸ¡Ÿ¥

:˙BÁÈÏq‰Â ÌÈÓÁ¯‰©£¦§©§¦

l`¯EÓL ÌeÁ.Á χ EÓL Ôep.EÓL ‡¯˜ ea .È ‰Nr ‰Â‰ ¥©ë§¤¥©ë§¤¨¦§¨§¤§ìŸ£¥zÓ‡ ÔrÓÏ ‰Nr :EÓL ÔrÓÏE.E˙ȯa ÔrÓI ‰Nr . §©©§¤£¥§©©£¦¤1£¥§©©§¦¤

Ez¯‡Ù˙ EÏ„b ÔrÓÏ ‰Nr.E˙c ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨§§§¦§©§¤£¥§©©¨¤£¥§©©E„B‰.E„eÚ ÔrÓÏ ‰Nr .E¯ÎÊ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ¤£¥§©©¦¤£¥§©©¦§¤£¥§©©EcÒÁ.E·eË ÔrÓI ‰Nr .E„eÁÈ ÔrÓI ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ©§¤£¥§©©¤£¥§©©¦¤£¥§©©

‡"Â˙:‡È ÂË ‡-χÂÓ˘ Ù"Ú (‡:‚È ËÈ ÌÈω˙ (·:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (‚:‡È È Ï‡È„ („Ë Ì˘ (‰:ËÈ-ÁÈ:Â Ë ‡¯ÊÚ (Â:ÊÈ Ë ‰ÈÓÁ (Ê:Î ‰ÈÓ¯È (Á:ÂÎ Ë Ìȯ·„ (ËË Ì˘ χȄ (È

:(ÈÂÈ˘·): „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Î:Ê „È ‰ÈÓ¯È (Ï ˙‚‰‰ :„ÈÓ˙ ¯Ó‡ ,˙ÂÁÈÏÒ· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î È·¯‰ (1C˙ȯa .CzÈÓ‡ ÔÚÓÏ, ÌÏÂη ÔÎÂ. ¬ƒ»¿ƒ»

ê„·Î

Page 92: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 91ÂÓ

E„B·k.E„enÏ ÔrÓÏ ‰Nr .E˙eÎÏÓ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr §¤£¥§©©¦¤£¥§©©©§¤£¥§©©EÁˆ.E„BÒ ÔrÓÏ ‰Nr .Efr ÔrÓÏ ‰Nr .E¯‡t ÔrÓÏ ‰Nr . ¦§¤£¥§©©¤£¥§©©ª¤£¥§©©§¥¤

E˙˜„ˆ ÔrÓÏ ‰Nr.E˙M„˜ ÔrÓÏ ‰Nr .EÈÓÁ¯ ÔrÓI ‰Nr £¥§©©¦§¨¤£¥§©©§ª¨¤£¥§©©©£¤ÌÈa¯‰.E˙ÈÎL ÔrÓI ‰Nr .E˙l‰z ÔrÓI ‰Nr .‰Nr ¨©¦£¥§©©§¦¨¤£¥§©©§¦¨¤£¥

L EÈ·‰B‡ ÔrÓI¯Ùr ÈÎB.·˜rÈ ˜ÁˆÈ ̉¯·‡ ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¤à§¥¨¨£¥§©©©§¨¨¦§¨§©£ŸÔ¯‰‡Â ‰LÓ ÔrÓÏ ‰Nr.‰ÓÏLe „Âc ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©Ÿ¤§©£Ÿ£¥§©©¨¦§ŸŸ£¥§©©

¯ÈEL„˜ ¯Èr ÌÏLe.Ó ÔBiˆ ÔrÓÏ ‰Nr E„B·k ÔkL.‰Nr §á¨©¦¦¨§¤£¥§©©¦¦â§©§¤£¥EÏÎȉ ˙BÓÓL ÔrÓÏ.EÁaÊÓ ˙eÒȯ‰ ÔrÓÏ ‰Nr .‰Nr §©©¦§¥¨¤£¥§©©£¦¦§§¤£¥

EL„˜ ÌL Ïr ÌÈ‚e¯‰ ÔrÓI.E„eÁÈ Ïr ÌÈÁe·Ë ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¦©¥¨§¤£¥§©©§¦©¦¤EÓL Lec˜ Ïr ÌÈn·e L‡· ȇa ÔrÓÏ ‰Nr.ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨¥¨¥©©¦©¦§¤£¥§©©

BÈe‡ËÁ ‡lL ÌÈ„L Ș.b ÔrÓÏ ‰Nr eÚLÙ ‡lL ·IÁ ÈÏeÓ. §ã¥¨©¦¤Ÿ¨§£¥§©©§ä¥¨¨¤Ÿ¨§z ÔrÓÏ ‰NrÔa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ.‡Ï ̇ ErÓÏ ‰Nr £¥§©©¦å¤¥©¨£¥§©©§¦Ÿ

erÓÏ.:erÈLB‰Â ErÓÏ ‰Nr §©£¥£¥§©©§§¦¥

Óp Eper ‰Â‰È.er eȉχ er .‡ er er eÈ·.er £æ¥1§Ÿ£¥£¥¡Ÿ¥£¥£¥ç¦£¥£¥aer e‡¯B.b er er eχB.er eL¯Bc er .er 觥£¥£¥é£¥£¥£¥§¥£¥£¥‰:er ÔÓ‡p‰ χ 륩¤¡¨£¥

EppÓer „ÈÒÁ ˜È˙Â.Ê er er ¯LÈ C.Á er :er Ìi˜Â È £¥¨¦§¨¦£¥£¥©ì§¨¨£¥£¥©î§©¨£¥

EppÓËer ·ÈËÓe ·B.È er er ¯ˆÈ r„B.k er ÌÈÒrk L·B £¥ð¥¦£¥£¥ñ¥©¤¤£¥£¥ò¥§¨¦er.Ï er er ˙B˜„ˆ L·B.Ó er ÌÈÎIn‰ ÈÎÏÓ CI £¥£¥ô¥§¨£¥£¥¤ö¤©§¥©§¨¦

:er£¥

EppÓ ‡¯Ber ·bN.er ÏÁBÓe ÁÏBÒ er .Ú er ‰B £¥÷¨§¦ø§¨£¥£¥¥©¥£¥£¥ù¤er ‰¯ˆ ˙ra.t er er ÏÈvÓe ‰„B.ˆ er ¯LÈ ˜Èc §¥¨¨£¥£¥ù¤©¦£¥£¥©ú¦§¨¨

:er£¥

‡"Â˙:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (‡·:„Î .ÊË Ë Ï‡È„ Ù"Ú (‚:Á ÂÎ ÌÈω˙ (:ÊË · χÂÈ Ù"Ú („Ù"Ú (‰:Ë ÁÎ ‰ÈÚ˘È:È·Ï ‰"„ È"˘¯ ‡ ,ÊÈ ˙Âί· ‰‡¯Â .· ,‚Ï ˙·˘ (Â:(ÈÂÈ˘·) ÊÏ ÁÈ ‡-ÌÈÎÏÓ (Ê

:ÊË ‚Ò ‰ÈÚ˘È (Á:‡ ‚Ó Ì˘ Ù"Ú (Ë:„ ÊÓ Ì˘ (È:Ë Ê Ìȯ·„ (Î: Á ·Âȇ Ù"Ú (ÏχȄ (Ó:(ÈÂÈ˘·) ÊÎ Â :(ÈÂÈ˘·) ÁÒ ËȘ ÌÈω˙ (:„È ‚˜ Ì˘ Ù"Ú (Ò,Ê ˙Âί· ‰‡¯ (Ú

:‡:ÊÈ Ë ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ù:‡ ,‚ ˙·‡ (ˆ:‡Î Ì˘ Ìȯ·„ Ù"Ú (˜:‰ ‚Ï ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (¯:‚ ,„ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (˘:„ ·Ï Ìȯ·„ (˙

˙‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡· (1ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó .(ÁÎ 'ÓÚ

ÂÚ

Page 93: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 92

Ó Epp˜er Âȇ¯B˜Ï ·B¯.˜ er er ÒBÚÎÏ ‰L.¯ er C £1¥à§§¨£¥£¥á¤¦§£¥£¥©áer ˙Bv¯I.¯ er :er ÔepÁ ÌeÁ §©£¥£¥©â§©£¥

EppÓLer ÌÈBÈ·‡-χ rÓB.er ÌÈÓÈÓz CÓBz er .er £¥ã¥©¤¤§¦£¥£¥¥§¦¦£¥£¥‡er eÈ˙B·‡ ȉÏ.‡ er er ̉¯·‡ ȉÏ.t er „Á ¡äŸ¥£¥£¥£¥¡åŸ¥©§¨¨£¥£¥©æ©

er ˜ÁˆÈ.‡ er er ·˜rÈ ¯È·.er ÌÈË·M‰ ˙¯Êr er . ¦§¨£¥£¥£ç¦©£Ÿ£¥£¥¤§©©§¨¦£¥er ˙B‰n‡ ·bNÓ er.Ú er er ÔBˆ¯ ˙ra ‰B.‡ er È· £¥¦§©¦¨£¥£¥è¤§¥¨£¥£¥£é¦er ÌÈÓB˙È.c er :er ˙BÓχ Ôi §¦£¥£¥©é©©§¨£¥

n ierÈ ‡e‰ ‰i¯Bn‰ ¯‰a eÈ·‡ ̉¯·‡Ï ‰rL.‰rL ÈÓ ¦ë¤¨¨§©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¥¦¤¨¨erÈ ‡e‰ ÁaÊn‰ Èab-Ir „˜rpLk Ba ˜ÁˆÈI.Ó ‰rL È §¦§¨§§¤¤¡©©©¥©¦§¥©©£¥¦ì¤¨¨

erÈ ‡e‰ I‡ ˙È·a ·˜rÈÏ.ÌȯeÒ‡‰ ˙È·a ÛÒBÈÏ ‰rL ÈÓ §©£Ÿ§¥¥©£¥¦¤¨¨§¥§¥¨£¦erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ÛeÒ-ÌÈ-Ir eÈ˙B·‡Ï ‰rL È.Ó È ©£¥¦ë¤¨¨©£¥©©©£¥¦î

erÈ ‡e‰ ·¯BÁa ‰LÓÏ ‰rL.‰zÁna Ô¯‰‡Ï ‰rL ÈÓ ¤¨¨§Ÿ¤§¥©£¥¦¤¨¨§©£Ÿ©©§¨erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ‰„r‰ CBzÓ BÓe˜a ÒÁÈÙÏ ‰rL È. ©£¥¦ð¤¨¨§¦§¨§¦¨¥¨©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ÏbÏba rLB‰ÈÏ ‰rL È.Ó Ï‡eÓLÏ ‰rL È ¦ë¤¨¨¦ª©©¦§¨©£¥¦ë¤¨¨¦§¥erÈ ‡e‰ ‰tˆna.Ó ‡e‰ ÌÏLe¯Èa B· ‰ÓÏLe „Â„Ï ‰rL È ©¦§¨©£¥¦ë¤¨¨§¨¦§ŸŸ§¦¨¨¦

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ ÏÓ¯k‰ ¯‰a e‰iÏ‡Ï ‰rL È.Ó ‰rL È ©£¥¦ë¤¨¨§¥¦¨§©©©§¤©£¥¦ñ¤¨¨erÈ ‡e‰ BÁȯÈa ÚLÈχI.Ó ‡e‰ ‰‚c‰ ÈrÓa ‰BÈÏ ‰rL È ¤¡¦¨¦¦©£¥¦ë¤¨¨§¨¦§¥©¨¨

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ BÈÏÁa ‰„e‰È CÏÓ e‰i˜ÊÁÏ ‰rL È.Ó È ©£¥¦ò¤¨¨§¦§¦¨¤¤§¨§¨§©£¥¦ôerÈ ‡e‰ L‡‰ ÔL·k CB˙a ‰È¯Êr I‡LÈÓ ‰ÈÁÏ ‰rL. ¤¨¨©£©§¨¦¨¥©£©§¨§¦§¨¨¥©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ˙Bȯ‡ ·B‚a χi„I ‰rL È.ÈÎc¯ÓÏ ‰rL ÈÓ ¦ö¤¨¨§¨¦¥§£¨©£¥¦¤¨¨§¨§§©erÈ ‡e‰ ‰¯Èa‰ ÔLeLa ¯zÒ‡Â.‰ÏBba ‡¯ÊrÏ ‰rL ÈÓ §¤§¥§©©¦¨©£¥¦¤¨¨§¤§¨©¨

erÈ ‡e‰.ÌÈÓÈÓz‰Â ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÌȘÈcv‰-ÏÎÏ ‰rL ÈÓ ©£¥¦¤¨¨§¨©©¦¦§©£¦¦§©§¦¦:erÈ ‡e‰ ÌȯLȉ§©§¨¦©£¥

e xn`IÌ„‡-„È·e ÂÓÁ¯ ÌÈa¯-Èk ‰Â‰È-„È· ‡p-‰Ït „‡Ó ÈÏ-¯ˆ „b-χ „Âc ©÷Ÿ¤¨¦¤¨©¦§Ÿ¦§¨¨§©§Ÿ¦©¦©£¨§©¨¨:‰Ït‡-χ©¤Ÿ¨

‡"Â˙:ÁÈ ‰Ó˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (‡:‡È ,‰ ˙·‡ Ù"Ú (·: „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:„Ï ËÒ ÌÈω˙ („Ìȯ·„ (‰:Ê ÂÎ:„Î ÂÎ ˙È˘‡¯· (Â:·Ó ‡Ï Ì˘ Ù"Ú (Ê:„Î ËÓ Ì˘ (Á:Á ËÓ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ë

: ÁÒ ÌÈω˙ (È:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ Ù"Ú (Î:‡È ,· ‰·¯ Ìȯ·„ (Ï:ËÈ Ë Ìȯ·„ ‰‡¯ (Ó‰‡¯ (:· ,·Ù Ôȯ„‰Ò:·Î-‡Î · ·-ÌÈÎÏÓ (Ò:È-· Ì˘ (Ú:ÊÎ-ÂÎ ‚ χȄ ‰‡¯ (Ù χȄ (ˆ

:‰Î-ÊÈ:„È „Î ·-χÂÓ˘ (˜ ˙‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡· (1ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó

.(ÁÎ 'ÓÚ

ÌÂÁ¯

Page 94: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 93ÊÓ

(̉ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÙ Ôȇ)

x mEgÓ ‰Â‰È .EÈÙÏ È˙‡ËÁ ÔepÁÂÏa˜Â ÈÏr ÌÁ¯ ÌÈÓÁ¯ ‡Ï ©à§©¨¨¦§¨¤§Ÿá¥©£¦©¥¨©§©¥È :ÈeÁzÈpÁ :ȯqÈ˙ E˙ÓÁa-I‡Â ÈÁÈÎB˙ Et‡a-I‡ ‰Â‰ ©£¨§âŸ©§©§¦¥¦§©©£¨§§©§¥¦¨¥¦

‰Ï‰· ÈLÙ :ÈÓˆr eω· Èk ‰Â‰È ȇٯ ȇ ÏÏÓ‡ Èk ‰Â‰È§Ÿ¦ª§©¨¦§¨¥¦§Ÿ¦¦§££¨¨§©§¦¦§£¨ÔrÓI ÈrÈLB‰ ÈLÙ ‰ˆlÁ ‰Â‰È ‰·eL :È˙Ó-„r ‰Â‰È ‰z‡Â „‡Ó§Ÿ§©¨§Ÿ©¨¨¨§Ÿ©§¨©§¦¦¥¦§©©,È˙Á‡a | Èzr‚È :Cl-‰„BÈ ÈÓ IB‡La E¯ÎÊ ˙Âna Ôȇ Èk :EcÒÁ©§¤¦¥©¨¤¦§¤¦§¦¤¨¨©§¦§©§¨¦ÈÈr ÒrkÓ ‰LLr :‰ÒÓ‡ ÈN¯r È˙rÓ„a È˙hÓ ‰ÏÈI-Ïη ‰ÁN‡©§¤§¨©§¨¦¨¦§¦§¨¦©§¦©§¤¨§¨¦©©¥¦:ÈÈÎa ÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL-Èk Ô‡ ÈÏrt-Ïk ÈpnÓ e¯eÒ :ȯ¯Bˆ-ÏÎa ‰˜˙r§¨§¨§¨¦¤¦¨Ÿ£¥¨¤¦¨©§Ÿ¦§¦È·È‡-Ïk „‡Ó eωaÈ | eL·È :ÁwÈ È˙lÙz ‰Â‰È È˙pÁz ‰Â‰È ÚÓL©§Ÿ§¦¨¦§Ÿ§¦¨¦¦¨¥Ÿ§¦¨£§Ÿ¨Ÿ§¨

:Ú‚¯ eL·È e·LȪ¥Ÿ¨©

ignÓ ,ÈqÓe„k ‡¯a .‡ÓÏr ÈiÁÏ ÏB‡L ÔÓ ˜ÈqÓ .‰iÁÓe ˙ÈÓ ©¥©¥¥ã¦§©¤©¦¦§§©¥¨§¨§¨©„ȯӄ ‡c·r :dÈ·‡ÎÏ Èq‡ ÒÈÁ„ ȉe·‡ .dÈ˜Ï È‰e·‡ ÈËÁ¥£¦©§¥£¦§¨¦©¥¦§¥¥©§¨§¨¦

a :dȯÏB˜ ¯Èa˙ ·È‡z dÈ¯Ó .¯ÏB˜a ˜ÈÙÔÈËÁ ԇ C¯Îea C¯ ¨¦§¨¨¥¨¦§©¦¨¥§ä¨§¨£¨§¨¦¨‡‰ .Cn˜ Ô„B¯Óe Ô‡ Cc·r .Ôȯ¯Ó ÔÈ„È‚a ÔÈL٠ȯ ‡‰ .Cn ©¨¨¨¥©§¦§¦¦§¨¦©§¨£¨§¨¨©¨¨.ÔÈLÈÙc CÓÁ¯a CpÓ eËÓa .‡˙eȘIÓa ‡‰ .‡È·La ‡‰ .‡˙Ê·a§¦§¨¨§¦§¨¨§©§¦¨§¨¦¨§©£¨¦§¦¦

:‡È·Ma ‡¯ÈÓb ȉ ‡Ïc „r .ÔÏr ÛB˜˙c ÔÈ·‡ÎÏ Èq‡©¥¦§¥¦¦§£¨©§¨¤¡¥§¦¨©¦§¨

iqipkna ÈÙÏ .eÈÓÁ¯ eÒÈΉ .ÌÈÓÁ¯ÈrÈÓLÓ :ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ©§¦¥©£¦©§¦©£¥¦§¥©å©¨©£¦©§¦¥L ÈÙI .e˙lÙz eÚÈÓL‰ .‰lÙzÈrÈÓLÓ :‰lÙz rÓB §¦¨©§¦§¦¨¥¦§¥æ¥©§¦¨©§¦¥

L ÈÙÏ .e˙˜rˆ eÚÈÓL‰ .‰˜rˆeÒÈΉ .‰rÓ„ ÈÒÈÎÓ :‰˜rˆ rÓB §¨¨©§¦©£¨¥¦§¥ç¥©§¨¨©§¦¥¦§¨©§¦‰pÁz ea¯‰Â eÏczL‰ :˙BÚÓ„a ‰v¯˙Ó CIÓ ÈÙÏ eÈ˙BÚÓ„¦§¥¦§¥¤¤¦§©¤¦§¨¦§©§§©§§¦¨

¯ χ CIÓ ÈÙÏ .‰Lw·eÂÈÙÏ eÚÈÓL‰ .ÂÈÙI e¯Èkʉ :‡OÂ Ì ©¨¨¦§¥¤¤¥è§¦¨©§¦§¨¨©§¦§¨¨zL IL ÌÈ·BË ÌÈNrÓe ‰¯B ¯BkÊÈ .¯Ùr ÈÎBÌr¯Ê ‰iÁÈ Ì˙·‰‡ 騩£¦¦¤ë§¥¨¨¦§©£¨¨¦©¤©§¨

L „·‡˙ ‡HL¯ Ô‡ˆ Èk .·˜rÈ ˙ȯ‡ÁÏ ‰È‰ ÔÓ‡ ‰rB.‰t¯ ¤Ÿ©§ì¥¦©£Ÿ¦Ÿî¤¤¡¨¨¨§¤ð§¨b χ¯NÈÓÏ „Á‡ ÈBe„Ùe .erLÈ È‰G‡ er ¯‰Ó .‰ÈLI ÏL ¦§¨¥ñ¤¨§ò¨§¦§¦¨©¥£¥¡¥¦§¥§¥

:Cnr C˜„ˆ ÁÈLÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰rÈLB‰Â ˙BL˜ ˙B¯Êb-IkÓ¦¨§¥¨§¦¨§©£¤¨©¦§¦©¦§¨§©¨

oxnÔB‰lk .dÈe·LÏ ÔpÁ˙Ó„ .‡È·L ¯·k .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©¦§¨§¦§©¥¦§¥ª§.ÈeÁ˙·e ÈÓÁ¯a χ¯NÈ Cnr .ÔȘ¯t˙Ó ‡tÒÎa .‡È·L Èa§¥¦§¨§©§¨¦§¨§¦§©¨¦§¨¥§©£¥§©£¥

:CÓ„˜ ÔÓ Ì˜È¯ ¯c‰ ‡Ic ÔÈ˙eÚ·e ÔÈzI‡L ÔÏ ·‰©¨§¦§¦¨¦§¨¤§©¥¨¦¨¨¨

‡"Â˙: „Ï ˙ÂÓ˘ (‡:‰ ,‡ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (·:‡È-·  ÌÈω˙ (‚: · ‡-χÂÓ˘ („Ì‚¯˙ (‰:·Î „ ˙ÂÓ˘ Ù"‰Ú Ô˙ÂÈ:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (Â:· ,ÁÎ ˙Âί· (Ê:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ (Á‰ÈÚ˘È (Ë

:ÂË Ê:Ë , ˙·‡ Ù"Ú (È:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (Î:Ê ‰ ‰ÎÈÓ (Ï:‚È ,Ê ‰·¯ ¯˙Ò‡ (ÓÙ"Ú (:Ë „Î ‰ÈÓ¯È:‡Î ÊÈ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (Ò:Ì˘ ‰ÈÓ¯È (Ú

Ô¯Ó

Page 95: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 94

oxnÔ‡ ȘÈLr .dȯÓÏ ÔpÁ˙Óc ‡c·rk .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©§¨§¦§©¥§¨¥£¦¥£¨˙ÈI ‡ÏÈÁ .ÔÈLÈÙ„ ÔÈ˙˜rÓ ÔÈLÙ ÔÈ¯È¯Ó .ÔȯL ‡ÎBLÁ·e©£¨¨¦¨§¦¦©§¦¥©§¦¦§¦¦¥¨¥

:‡˙‰·‡ Ìr z¯Ê‚c ‡Ói˜ IÈ„a „È·r .Ô¯Ó CÈev¯Ï Ôa§©¨¨¨£¦§¦©¨¨¦§©§¨¦©§¨¨¨

W xnFL ¯BÓL ,χ¯NÈ,χ¯NÈ „·‡È χ ,χ¯NÈ ˙ȯ‡ ०§¨¥§§á¥¦¦§¨¥§©Ÿ©¦§¨¥L ÌȯÓB‡‰:χ¯NÈ ÚÓ ¨§¦§â©¦§¨¥

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,„Á‡ ÈB,„Á‡ ÈBb „·‡È χ ,„Á‡-Ì ¥ã¤¨§§¥¦©ä¤¨§©Ÿ©¤¨‰È ,EÓL ÌÈ„ÁÈÓ‰:„Á‡ | ‰Â‰È ,eȉχ ‰Â ©§©£¦¦§§âŸ¡Ÿ¥§Ÿ¤¨

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,LB„˜ ÈBÈBb „·‡È χ ,LB„˜ Ì ¥å¨§§¥¦©æ¨§©Ÿ©:LB„˜Ï ˙BM„˜ LÏLa ÌÈLlLÓ‰ ,LB„˜©§©§¦§¨Ÿ§ª§¨

dSxzn,Èr ¯B„Ï Òit˙‰Â ‰v¯˙‰ ,ÌÈeÁ˙a Òit˙Óe ,ÌÈÓÁ¯a ¦§©¤§©£¦¦§©¥§©£¦¦§©¤§¦§©¥§¨¦:¯ÊBÚ Ôȇ Èk¦¥¥

` Epia‡ :‰z‡ eÈ·‡ ekÏÓ:‰z‡ ‡l‡ CÏÓ eÏ Ôȇ ekÏÓ eÈ· 禩§¥¨¦¨¨è¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨‡ea Ôȇ Èk er epÁ ekÏÓ eÈ·‡ :eÈÏr ÌÁ¯ ekÏÓ eÈ· 禩§¥©¥¨¥¨¦©§¥¨¥©£¥¦¥¨

:erÈLB‰Â ÏB„b‰ EÓL ÔrÓÏ „ÒÁ ‰˜„ˆ enr ‰Nr ÌÈNrÓ©£¦£¥¦¨§¨¨¨¤¤§©©¦§©¨§¦¥

e Epgp`Ê :eÈÈr EÈÏr Èk ,‰Nrp-‰Ó Ú„ ‡Ï¯Î ©é£©§Ÿ¥©©©£¤¦¨¤¥¥§ëŸ:‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨

ȇ :CÏ eÏÁÈ ¯L‡k ,eÈIr ‰Â‰È EcÒÁ-ȉeÏ-¯kÊz-I §ì¦©§§§Ÿ¨¥©£¤¦©§¨©î¦§¨¨:„‡Ó eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©§Ÿ

Áa :Êe· er·N ·¯-Èk ,epÁ ‰Â‰È ep:¯BkÊz ÌÁ¯ Ê‚¯ 𥧟¨¥¦©¨©§§ñŸ¤©¥¦§Ê‚¯a :¯BkÊz ˙BÓÈÓz Ê‚¯a :¯BkÊ˙ ‰„˜r Ê‚¯a§Ÿ¤£¥¨¦§§Ÿ¤§¦¦§§Ÿ¤

È :¯BkÊ˙ ‰·‰‡-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰ ‰Â‰ ©£¨¦§§òŸ¦¨©¤¤©£¥§k :e‡¯˜r :eÁ‡ ¯Ùr-Èk ¯eÎÊ ,e¯ˆÈ Ú„È ‡e‰-È| e¯Ê ¨§¥¦ô¨©¦§¥¨¦¨¨£¨§ö§¥

¯tΠeÏÈv‰Â ,EÓL-„B·k ¯·c-Ïr erLÈ È‰Ï‡¡Ÿ¥¦§¥©§©§§¤§©¦¥§©¥:EÓL ÔrÓÏ eÈ˙‡hÁ-Ïr©©Ÿ¥§©©§¤

‡"Â˙:„ ‡Î˜ ÌÈω˙ (‡: ‡Ï ‰ÈÓ¯È (·:„  Ìȯ·„ (‚:‚Î Ê ·-χÂÓ˘ („:Á ‚ ¯˙Ò‡ (‰: ËÈ ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Â:Â Ê Ìȯ·„ (Ê:‡ , ˙ÈÚ˙ Û"ȯ (Á:· ,‰Î ˙ÈÚ˙ (Ë·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (È

:·È Î: ‰Î ÌÈω˙ (Î:·Î ‚Ï Ì˘ (Ï:Á ËÚ Ì˘ (Ó:‚ ‚Θ Ì˘ (:· ‚ ˜Â˜·Á (Ò:È Î ÌÈω˙ (Ú:„È ‚˜ Ì˘ (Ù:Ë ËÚ Ì˘ (ˆ

Ï„‚˙È

Page 96: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 95ÁÓ

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

lAwzYÈc ÔB‰e·‡ Ì„˜ ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÔB‰˙eÚ·e ÔB‰˙Bψ ¦§©¥§§¨§§¨¥¦§¨¥¢¨£¦Â ,‡iÓL·:ÔÓ‡ e¯Ó‡ ¦§©¨§2¦§¨¥

`di,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌÈ·BË ÌÈiÁ ‡iÓL ÔÓ ‡a¯ ‡ÓÏL §¥§¨¨©¨¦§©¨§©¦¦¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

rU d,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌBÏL ‰NrÈ ‡e‰ ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL àŸ¤3¨¦§¨©£¤¨¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

‡"Â˙:· ‰Î ·Âȇ (‡ ˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ)

(¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) . Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘

.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ) ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· (2ÔÓ‡ ¯ӇÂ.(Ì˘) ˙ˆ˜Ó· ˘‡¯‰ ˙ί‰ Z Ï·˜˙˙ Ï˘

˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘‡¯‰ ˙ί‰Â ˙ÈÈˉ (3ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ :˘È„˜ Ï˘ ‰˘ÂÚ.ÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈÓÈÏ Z ÌÂÏ˘ .ÏÏÙ˙Ó‰ Ï‡Ó˘Ï Z ÂÈÓ¯ӷ ¢‡¯ Û˜ÂÊ ,ÚˆÓ‡· Z . ‡Â‰ÔÓ‡ .ÚˆÓ‡· Z

.(È·¯‰ È‚‰Ó)

ȯ˘‡

Page 97: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 96

` ixW:‰Ïq EeÏÏ‰È „BÚ ,E˙È· È·LBÈ ©à§¥§¥¥¤§©§¤¨‡Ìr‰ ȯL‡ ,BJ ‰ÎkL Ìr‰ ȯL ©á§¥¨¨¤¨¨©§¥¨¨

z :ÂȉG‡ ‰Â‰ÈLEÓÓB¯‡ ,„Â„Ï ‰J‰ ¤§Ÿ¡¨§â¦¨§¨¦£¦§:„r ÌIBÚÏ EÓL ‰Î¯·‡Â ,CÏn‰ ȉBI‡¡©©¤¤©£¨§¨¦§§¨¨¤ÌÏBÚÏ EÓL ‰Iω‡Â ,jί·‡ ÌBÈ-IÎa§¨£¨§¤¨©£©§¨¦§§¨Ôȇ B˙l„‚I ,„‡Ó IJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„b :„r¤¨§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦§ª¨¥EÈ˙¯e·‚e ,EÈNrÓ ÁaLÈ ¯B„I ¯Bc :¯˜Á¥¤§§©©©£¤§Ÿ¤EÈ˙‡Ï٠ȯ·„ ,E„B‰ „B·k ¯„‰ :e„ÈbÈ©¦£©§¤§¦§¥¦§§Ÿ¤E˙J„‚e ,e¯Ó‡È EÈ˙‡¯B ÊeÊr :‰ÁÈN‡¦¨¤¡§Ÿ¤Ÿ¥§ª¨§E˙˜„ˆÂ ,eÚÈaÈ E·eË-·¯ ¯ÎÊ :‰p¯tÒ‡£©§¤¨¤¤©§©¦§¦§¨§-I„‚e ÌÈt‡ C¯‡ ,‰Â‰È ÌeÁ¯Â ÔepÁ :ep¯È§©¥©§©§Ÿ¤¤©©¦§¨-Ïk-Ïr ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkI ‰Â‰È-·BË :„ÒÁ¤§Ÿ©Ÿ§©£¨©¨EÈ„ÈÒÁ ,EÈNrÓ-Ïk ‰Â‰È Ee„BÈ :ÂÈNrÓ©£¨§Ÿ¨©£¤©£¦¤E˙¯e·‚e ,e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k :‰Îeί·È§¨§¨§©§§Ÿ¥§¨§,ÂÈ˙¯e·b Ì„‡‰ È·Ï | rÈ„B‰Ï :e¯a„ȧ©¥§¦©¦§¥¨¨¨§Ÿ¨˙eÎÏÓ ,E˙eÎIÓ :B˙eÎÏÓ ¯„‰ „B·Îe§£©©§©§§©§:¯„ ¯Bc-IÎa EzÏLÓÓe ,ÌÈÓÏÚ-IkŸ¨¦¤§©§§§¨¨Ÿ-ÏÎI Û˜BÊ ,ÌÈÏÙp‰-IÎI ‰Â‰È CÓBÒ¥§Ÿ§¨©Ÿ§¦§¥§¨‰z‡Â ,e¯aNÈ EÈI‡ ÏÎ-ÈÈr :ÌÈÙeÙk‰©§¦¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨,E„È-˙‡ Á˙Bt :Bzra ÌÏ·-˙‡ ̉I-Ô˙B¥¨¤¤¨§¨§¦¥©¤¨¤-IÎa ‰Â‰È ˜Ècˆ :ÔBˆ¯ ÈÁ-ÏÎI rÈaNÓe©§¦©§¨©¨©¦§Ÿ§¨

‡"Â˙:‰ „Ù ÌÈω˙ (‡:ÂË „Ó˜ Ì˘ (·:ÍÏȇ ‡ ‰Ó˜ Ì˘ (‚ÂÈί„

Page 98: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 97ËÓ

-ÏÎÏ ‰Â‰È ·B¯˜ :ÂÈNrÓ-ÏÎa „ÈÒÁ ,ÂÈίc§¨¨§¨¦§¨©£¨¨§Ÿ§¨-ÔBˆ¯ :˙Ó‡· e‰‡¯˜È ¯L‡ ÏÎI ,Âȇ¯Ÿ§¨§Ÿ£¤¦§¨ª¤¡¤§:ÌrÈLBÈ ÚÓLÈ Ì˙rÂL-˙‡Â ,‰NrÈ Âȇ¯È§¥¨©£¤§¤©§¨¨¦§©§¦¥-Ïk ˙‡Â ,ÂÈ·‰‡-Ik-˙‡ ‰Â‰È ¯ÓBL¥§Ÿ¤¨Ÿ£¨§¥¨,Èt ¯a„È ‰Â‰È ˙l‰z :„ÈÓLÈ ÌÈrL¯‰§¨¦©§¦§¦©§Ÿ§©¤¦:„r ÌIBÚÏ BL„˜ ÌL ¯Na-Ik C¯·È¦¨¥¨¨¨¥¨§§¨¨¤

Â:dÈeIω ÌIBÚ-„r ‰zrÓ ,dÈ C¯· | eÁ‡©à£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨:˘È„˜ ȈÁ ı"˘Ï

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦˙eÎIÓ.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,dÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

l LÓ :ÌÈt‰ ˙La eÏ ,‰˜„v‰ È„‡ÔB‡˙p-‰ §á£Ÿ¨©§¨¨§¨Ÿ¤©¨¦©â¦§¥Óe :˜cˈp-‰Óe ¯a„p-‰Ó ¯Ó‡p-‰‰NtÁ ©ãŸ©©§©¥©¦§©¨©ä§§¨

È Èk ,EÈχ ‰·eL ‰¯˜Á eÈί„‰ËeLÙ EÈÓ §¨¥§©§Ÿ¨§¨¨¥¤¦§å¦§§¨,EÈÙÏ e‡a ÌÈNrÓ·-‡Ï „ÒÁ·-‡Ï :ÌÈ·L Ïa˜I§©¥¨¦Ÿ§¤¤§Ÿ§©£¦¨§¨¤

¯ e˜Ù„ EÈ˙Ïc :EÈ˙I„ e˜Ùc ÌÈL¯Îe ÌÈl„kÌeÁ §©¦§¨¦¨©§§¨¤§¨¤¨©§©æekÏÓ EÈÙJÓ :EÈÙlÓ Ì˜È¯ e·ÈLz-χ ‡ ,ÔepÁ§©¨©§¦¥¥¨¦§¨¤¦§¨¤©§¥

L ‰z‡ Èk ,e·ÈLz χ ̘ȯ:‰JÙz rÓB ¥¨©§¦¥¦©¨ç¥©§¦¨

‡"Â˙:ÁÈ Â˘ ÌÈω˙ (‡:Ê Ë Ï‡È„ (·:ËÏ ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (‚ Ù"Ú („:ÊË „Ó ˙È˘‡¯·‰Îȇ (‰:(ÈÂÈ˘·) Ó Ì˘:(ÈÂÈ˘·) ÂË ÁÏ˘· ‡ÓÂÁ˙ (Â: „Ï ˙ÂÓ˘ (Ê:· ,ÁÎ ˙Âί· (Á

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÚÓ¢

Page 99: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 98

W ÓnFÈ :e‡·È ¯Na-Ïk EÈ„r ,‰lÙz˙ÂÁzL‰Ï ¯Na-ÏÎ ‡B· ३§¦¨¨¤¨¨¨¨Ÿá¨¨¨§¦§©£ŸÈ :‰Â‰È EÈÙI:EÓLI e„aÎÈ ,È„‡ EÈÙÏ eÂÁzLÈ | e‡B· §¨¤§Ÿâ§¦§©£§¨¤£Ÿ¨¦©§¦§¤

aa :eNÚ ‰Â‰È-ÈÙÏ ‰Î¯· ,‰r¯Î ‰ÂÁzL e‡| ÂȯrL e‡ 㟦§©£¤§¦§¨¨¦§§¨¦§¥§ŸŸ¥äŸ§¨¨‰ :BÓL eίa BÏ-e„B‰ ,‰l‰˙a ÂÈ˙¯ˆÁ ‰„B˙a‰Â‰È-˙‡ eίa | ‰p §¨£¥Ÿ¨¦§¦¨¨§§¦å¥¨§¤§Ÿ

,L„˜ Ì΄È-e‡N :˙BÏÈla ‰Â‰È-˙È·a ÌÈ„ÓÚ‰ ,‰Â‰È È„·r-Ïk©§¥§Ÿ¨Ÿ§¦§¥§Ÿ©¥§§¥¤Ÿ¤· :‰Â‰È-˙‡ eί·e¯ :ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï ‰ÂÁzL ,ÂÈ˙BkLÓÏ ‰‡BeÓÓB ¨§¤§Ÿ¨æ¨§¦§§¨¦§©£¤©£Ÿ©§¨ç§

¯ :‡e‰ LB„˜ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eȉχ ‰Â‰Èeȉχ ‰Â‰È eÓÓB §Ÿ¡Ÿ¥§¦§©£©£Ÿ©§¨¨è§§Ÿ¡Ÿ¥‰ :eȉχ ‰Â‰È LB„˜-Èk ,BL„˜ ¯‰Ï eÂÁzL‰Â‰Â‰ÈÏ eÂÁzL §¦§©£§©¨§¦¨§Ÿ¡Ÿ¥¦é§©£©Ÿ

 :ı¯‡‰-Ïk ÂÈtÓ eIÈÁ ,L„˜-˙¯„‰a‡B· EcÒÁ ·¯a eÁ‡ §©§©Ÿ¤¦¦¨¨¨¨¨¤©ë£©§§Ÿ©§§¨ :E˙‡¯Èa EL„˜-ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ,E˙È·ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ¥¤¦§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤¦ì§©£¤¤¥©

-Ïk-Ïr zÏc‚‰-Èk ,EzÓ‡-Ir EcÒÁ-Ïr EÓL-˙‡ ‰„B EL„˜§§§¤¤§¤©©§§§©£¦¤¦¦§©§¨©¨È :E˙¯Ó‡ EÓLE˙eӇ ,dÈ | ÔÈÒÁ EBÓÎ-ÈÓ ˙B‡·ˆ ȉχ | ‰Â‰ ¦§¦§¨¤§îŸ¡Ÿ¥§¨¦¨£¦¨¤¡¨§

k :EÈ˙B·È·Ò·a ‰Â‰ÈÏ ‰Ó„È ,‰Â‰ÈÏ C¯rÈ ˜ÁM· ÈÓ È:ÌÈI‡ È §¦¤¦ð¦©©©©£Ÿ©Ÿ¦§¤©Ÿ¦§¥¥¦kk :Ec·I Ìȉχ ‰z‡ ,˙B‡IÙ ‰NÚ ‰z‡ IB„‚-ÈÏB„‚-È ¦ñ¨©¨§Ÿ¥¦§¨©¨¡Ÿ¦§©¤¦ò¨

b :EzÓ‡ ÌȘÁL-„r ,EcÒÁ ÌÈÓL-ÏrÓ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„ ¥©¨©¦©§¤§©§¨¦£¦¤ô§Ÿ§ª¨§Ÿk :¯˜Á Ôȇ B˙l„‚χe‰ ‡¯B ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„‚ È §¦§ª¨¥¥¤¦ö¨§Ÿ§ª¨§Ÿ¨

k :Ìȉχ-Ïk-Ir‡ :Ìȉχ-Ïk-Ïr IB„b CÏÓe ,‰Â‰È ÏB„b χ ȯL ©¨¡Ÿ¦¦÷¥¨§Ÿ¤¤¨©¨¡Ÿ¦£ø¤Ó :E˙¯e·‚ΠEÈNrÓÎ ‰NrÈ-¯L‡ ı¯‡·e ÌÈÓMa χ-ÈÓ‡G È ¦¥©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§Ÿ¤¦ù

Ì˙eÎÏÓ-Ïηe ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ-Ïη Èk ,‰˙‡È EÏ Èk ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È¦¨£¤¤©¦¦§¨¨¨¦§¨©§¥©¦§¨©§¨Ó :EBÓk ÔȇÓÏ :‰¯e·‚a EÓL ÏB„‚ ‰z‡ ÏB„b ,‰Â‰È EBÓk ÔȇE ¥¥¨¥ú¥¨§Ÿ¨©¨§¨¦§¦§¨§à

Ï :EÈÓÈ Ìe¯z E„È ÊÚz ,‰¯e·b-Ìr rB¯Ê‰z‡ ,‰ÏÈI EI-Û‡ ÌBÈ E §©¦§¨¨Ÿ¨§¨§¦¤§á©§¨§¨©¨‡ :LÓL ¯B‡Ó ˙BÈΉ:BÏ Ìȯ‰ ˙ÙrB˙ ,ı¯‡-ȯ˜ÁÓ B„Èa ¯L £¦¨¨¨¨¤£â¤§¨¤§§¥¨¤§£Ÿ¨¦

ÓÏ :B˙J‰z-Ïk rÈÓLÈ ,‰Â‰È ˙B¯e·b IlÓÈ È‰l„b‰ ‰Â‰È E ¦ã§©¥§§Ÿ©§¦©¨§¦¨§ä§Ÿ©§ª¨‰Â‰È EÏ ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ-Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â§©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ©¨©¦¨¨¤§§Ÿ

Ï :L‡¯Ï | ÏÎÏ ‡O˙n‰Â ,‰ÎIÓn‰Ï·z ,ı¯‡ EI-Û‡ ÌÈÓL E ©©§¨¨§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ§å¨©¦©§¨¤¥¥‡ :Ìz„ÒÈ ‰z‡ d‡ÏÓeÛ¯Á ıȘ ,ı¯‡ ˙BÏe·b-Ïk z·v‰ ‰z §Ÿ¨©¨§©§¨©æ¨¦©§¨¨§¨¤©¦¨Ÿ¤

‡ :Ìz¯ˆÈ ‰z‡:ÌÈiˆÏ ÌrÏ IÎ‡Ó epzz ,Ô˙ÈÂÏ ÈL‡¯ zˆv¯ ‰z ©¨§©§¨©ç¨¦©§¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¨§©§¦¦‡ :Ô˙ȇ ˙B¯‰ zL·B‰ ‰z‡ ,ÏÁ ÔÈrÓ zr˜· ‰z‡z¯¯BÙ ‰z ©¨¨©§¨©§¨¨¨©©¨©§¨©£¥¨©è¨©§¨

‡"Â˙:‚ ‰Ò ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚Î ÂÒ ‰ÈÚ˘È (·:Ë ÂÙ ÌÈω˙ (‚: ‰ˆ Ì˘ („:„ ˜ Ì˘ (‰:·-‡ „Ϙ Ì˘ (Â:Ê ·Ï˜ Ì˘ (Ê:‰ ˈ Ì˘ (Á:Ë Ì˘ (Ë:Ë Âˆ Ì˘ (ÈÁ ‰ Ì˘ (Î

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) · ÁϘ Ì˘ (Ï:Ë ËÙ Ì˘ (Ó:Ê Ì˘ (:È ÂÙ Ì˘ (Ò:‰ Á˜ Ì˘ (Ú:‚ ‰Ó˜ Ì˘ (Ù:„ ˆ Ì˘ (ˆ:‚ ‰ˆ Ì˘ (˜:„Î ‚ Ìȯ·„ (¯:Ê È ‰ÈÓ¯È (˘:Â Ì˘ (˙

:„È ËÙ ÌÈω˙ (‡:ÊË „Ú Ì˘ (·:„ ‰ˆ Ì˘ (‚:· ˜ Ì˘ („:‡È ËÎ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‰:·È ËÙ ÌÈω˙ (Â:ÊÈ „Ú Ì˘ (Ê:ÂË-„È Ì˘ (Á:‚È Ì˘ (Ë

êÊÚ·

Page 100: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 99

‡ :ÌÈn‰-Ïr ÌÈÈp˙ ÈL‡¯ z¯aL ,ÌÈ Efr·,Ìi‰ ˙e‡‚a ÏLBÓ ‰z §¨§¨¦©§¨¨¥©¦¦©©¨¦©à¨¥§¥©¨b :ÌÁaL˙ ‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNaeȉχ ¯Èra ,„‡Ó ÏJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„ §©¨©¨§©§¥á§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥

È :BL„˜-¯‰Ìȉχ‰ ‡e‰-‰z‡ ÌÈ·¯k‰ ·LÈ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰Â‰ ©¨§§âŸ¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©§ª¦©¨¨¡Ÿ¦‡ :Ec·Ï :ÂÈ·È·Ò-Ïk-Ïr ‡¯B ,‰a¯ ÌÈL„˜-„BÒa ı¯r Ïe„BÈ §©¤¥ã©£¨§§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨§ä

Ï :ÌÈL„˜ ω˜a E˙eÓ‡-Û‡ ,‰Â‰È E‡Ït ÌÈÓL,‰Â‰ÈÏ ‰p¯ eÎ ¨©¦¦§£§Ÿ©¡¨§¦§©§Ÿ¦§å§©§¨©Ÿˆ :BÏ rȯ ˙B¯ÓÊa ,‰„B˙a ÂÈÙ ‰Óc˜ :erLÈ ¯eˆÏ ‰rȯ˜„ ¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨¦§¦¨¦©¤æ¤

‡ :EÈÙ eÓc˜È ˙Ӈ „ÒÁ ,E‡Òk ÔBÎÓ ËtLÓe˜ÈzÓ ÂcÁÈ ¯L ¦§¨§¦§¤¤¤¤¡¤§©§¨¤£ç¤©§¨©§¦‡ :L‚¯a Cl‰ Ìȉχ ˙È·a ,„BÒ˙LaÈ ,e‰Nr ‡e‰Â Ìi‰ BÏ-¯L §¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤£è¤©¨§¨¨§©¤¤

‡ :e¯ˆÈ ÂÈ„ÈCÏ ‰ÓLp‰ :Lȇ-¯Na-Ïk Áe¯Â ,ÈÁ-Ïk LÙ B„Èa ¯L ¨¨¨¨£é¤§¨¤¤¨¨§©¨§©¦©§¨¨¨È ,ClL Ûeb‰Â CI ‰ÓLp‰ :CÏÓr Ïr ‰ÒeÁ ,CÏrt Ûeb‰Â‰Nr ‰Â‰ §©¨¢¨¨©£¨¨©§¨¨¨§©¤¨§ëŸ£¥

È EÓL Ïr e‡˙‡ :EÓL ÔrÓÏ„B·k ¯e·ra :EÓL ÔrÓÏ ‰Nr ‰Â‰ §©©§¤¨¨©¦§§ëŸ£¥§©©§¤©£§Èk ,EÓLÓÏ :EÓL ÌeÁ¯Â ÔepÁ-χ Èk eÂrÏ zÁÏÒ ,‰Â‰È EÓL-Ôr ¦§¦ì¥©§©§¤§©î©¦§§Ÿ§¨©§¨©£Ÿ¥¦

:‡e‰-· ©.eÈ‚L ezÏe‡ ·¯a Èk ,eÈ·‡ eÏ-ÁÏÒ§©¨¨¦¦§Ÿ¦©§¥¨¦

:eÈÂr ea¯ Èk ,ekÏÓ eI-ÏÁÓ§©¨©§¥¦©£Ÿ¥M iÌÈrL e‡ EÈ˙B˜„ˆ-Ïr .ÌÈÁeË· e‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr ¦ð©©£¤¨©¦¨§¦§©¦§¤¨¦§¨¦

CÏÓ ‡e‰ ‰z‡ :ÌÈtˆÓ e‡ E˙reLÈÏ ÌÈe˜Ó e‡ EÈ˙BÁÈÏÒϧ¦§¦¤¨§©¦§¦¨§¨§©¦©¨¤¤‡˙¯Bk .Âȇ¯È ˙‡hÁ ¯ÈÒÓe ,Bnr ˙BÂr ¯È·rÓ .Ì„wÓ ˙B˜„ˆ ·‰B ñ¥§¨¦¤¤©£¦£Ÿ©¥¦©Ÿ§¥¨¥

‡ :ÌÈB¯Á‡Ï ‰re·L Ìi˜Óe ,ÌÈBL‡¯I ˙ȯaÔra z„¯iL ‡e‰ ‰z §¦¨¦¦§©¥§¨¨©£¦©ò¨¤¨©§¨©£©-˙BÁ¯‡Â .Ec·r ‰LÓÏ E·eË Èί„ ˙ȇ¯‰Â ÈÈÒ ¯‰-Ïr E„B·k§¤©©¦©§¤§¥¨©§¥§§Ÿ¤©§¤§¨§

‡ ‰z‡ Èk Bzr„B‰Â .BÏ ˙Èlb EÈ„ÒÁÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ Ï £¨¤¦¦¨§©§¦©¨¥ô©§©¤¤©©¦ÔΠ:ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓa Blk ÌÏBÚ‰ ‚ȉÓe .·ÈˉI ‰a¯Óe „ÒÁ-·¯Â§©¤¤©§¤§¥¦©§¦¨¨ª§¦©¨©£¦§¥

 ,·e˙k‰Â‰È ÌL· È˙‡¯˜Â EÈt-Ïr È·eË-Ïk ¯È·r‡ ȇ ¯Ó‡i ¨©öŸ¤£¦©£¦¨¦©¨¤§¨¨¦§¥§Ÿ:ÌÁ¯‡ ¯L‡-˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔÁ‡ ¯L‡-˙‡ È˙pÁ ,EÈÙϧ¨¤§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

l`‡·e ‰z‡ ÌÈt‡ C¯C¯„ ,˙‡¯˜ ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ¥¤ô¤©©¦©¨©÷©¨©£¦¦§¥¨§¤¤ÌBi‰ ¯kÊz ,EÈ„ÒÁ EÈÓÁ¯ ˙l„b :˙ȯB‰ ‰·eLz§¨¥¨§ª©©£¤©£¨¤¦§Ÿ©‰z‡ Èk ,ÌÈÓÁ¯a eÈI‡ ÔÙz :EÈ„È„È Ú¯ÊÏ ÌBÈ-Iηe§¨§¤©§¦¤¥¤¥¥§©£¦¦©¨,Ìc˜ EÈt ‰JÙ˙·e ÔeÁ˙a :ÌÈÓÁ¯‰ Ïra ‡e‰©©¨©£¦§©£¦§¦¨¨¤§©¥

‡"Â˙:È ËÙ ÌÈω˙ (‡:· ÁÓ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ ·-ÌÈÎÏÓ (‚:Á ËÙ ÌÈω˙ („Ì˘ (‰:Â:·-‡ ‰ˆ Ì˘ (Â:ÂË ËÙ Ì˘ (Ê:ÂË ‰ Ì˘ (Á:‰ ‰ˆ Ì˘ (Ë:È ·È ·Âȇ (ȉÈÓ¯È (Î

:Ê „È:(ÈÂÈ˘·) ‡Ï Ë ‰ÈÓÁ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ‡È ‰Î ÌÈω˙ (Ó:ÁÈ Ë Ï‡È„ Ù"Ú (Ù"Ú (Ò:Ê ‡È ÌÈω˙:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ (Ú:Â Ì˘ (Ù:ËÈ ‚Ï Ì˘ (ˆ:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (˜

˙ڄ‰Î

Page 101: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 100

Ó :Ì„wÓ ÂrÏ zr„B‰kE˙¯B˙a BÓk ,·eL Et‡ ÔB¯Á §©§¨¤¨¨¦¤¤¥à£©§§§¨§·e :·e˙k ÌBÈk ,ÔBI˙ ‰ÒÁ EÈÙk Iˆ‰Â‰È „¯i ¨§á¥§¨¤¤¡¤§¦§¨§©â¥¤§Ÿ

z :Ôra ÌBÈk ,ÌL‡ ‰ÁÓ˙ ÚLt-Ir ¯·rBnr ·vÈ˙i ¤¨¨©ã£Ÿ©¤©§¦§¤¨¨§©â¦§©¥¦Â ÌBÈk ,¯Ó‡Ó epÓ ·ÈL˜˙ e˙rÂL ÔÈʇz :ÌL‡¯˜i ¨©£¦©§¨¥§©§¦¤©£¨§©â¦§¨

·:¯Ó‡ ÌL ,‰Â‰È ÌL §1¥§Ÿ§¨¤¡©:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ä©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §å¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦æ©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

` ca‡ :Ôȇ Ì„‡a ¯LÈ ı¯‡‰-ÔÓ „ÈÒÁ˜„ˆa EÓL· ‡¯B˜-ÔÈ ç©¨¦¦¨¨¤§¨¨¨¨¨¨¦¥è¥§¦§§¤¤‰ :Ca ˜ÈÊÁ‰I ¯¯BÚ˙ÓeqÙ-Èk „ÈÒÁ ¯Ó‚-Èk ‰Â‰È ‰rÈLB ¦§¥§©£¦¨é¦¨§Ÿ¦¨©¨¦¦©

k :Ì„‡ ÈaÓ ÌÈeÓ‡k :¯B‡-‰‡¯ E¯B‡a ÌÈiÁ ¯B˜Ó Enr-È-Ìr-È ¡¦¦§¥¨¨¦ë¦§§©¦§§¦§¤¦ì¦:ÂÈ˙Âr ÏkÓ Ï‡¯NÈ-˙‡ ‰cÙÈ ‡e‰Â :˙e„Ù Bnr ‰a¯‰Â ,„ÒÁ‰ ‰Â‰È§Ÿ©¤¤§©§¥¦§§¦§¤¤¦§¨¥¦Ÿ£ŸŸ¨

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §î©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ðŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ñŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§òŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ôŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ö©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ·È ·Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Á ÂÏ ÌÈω˙ Ù"Ú (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:ÁÈ Ê ‰ÎÈÓ Ù"Ú („:Ê-Â Ì˘ ˙ÂÓ˘ (‰:Ë Ì˘ (Â:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Ê:· Ì˘ ‰ÎÈÓ (Á:(ÈÂÈ˘·)  „Ò ‰ÈÚ˘È (Ë

:· ·È ÌÈω˙ (È:È ÂÏ Ì˘ (Î:Á-Ê Ï˜ Ì˘ (Ï:‚È ‚˜ Ì˘ (Ó:Ë ‚ Ì˘ (:Á ÂÓ Ì˘ (Ò:‚È „Ù Ì˘ (Ú:È Î Ì˘ (Ù:ËÈ „È ¯·„Ó· (ˆ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

¯Ó‡ÈÂ

Page 102: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 101‡

e:LxacM iYglq dedi xn`I©àŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©á¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

` `xwÏ EÓL·Ìc˜‡ ¯BÓL‡ ‰lÙ˙a .¯¯BÚ˙‡ Ca ˜ÈÊÁ‰ ¤â§¨§¦§§ã©£¦¨¤§¥¦§¦¨¤§£©¥Èz˜c˜c .¯¯·Ï IÏÓ ‰·˙ Èt ÈzLb .¯¯BÚ‡ ¯ÁL©©£¥©§¦§¥¥¨¤¤§¨¥¦§©§¦‡Bه .ÈcL ÈrÈ ÈÈÊ‡È ÈÂz Ô‰ :¯¯‚Ï È˙ÙN Ï„ ÈίrÓ©©§¥©§¨©§¨¥¥¨¦©£¦¥¦©£¥¦©©§¥

Ê .È„k ‰i‡Â Ôe‚‰ rÈbÙÓetÁ .È„arÓ ËLB˜Â ¯Ó‡È ÈaI È˙Èk ©§¦©¨§©¥§©¦ä¦¦¦¦Ÿ©§§§©§¨©©·LÁÈ .ÈeJÎÏ ‡G IBÓb ÌÈ·iÁÏ ‰·BË :È„È ÈNrÓ ekÊ ÚLtÓ¦¤©©©£¥¨©¨§©¨¦§§§¦¥¨¥

¯I Ì˙Bȉ ÛB˜Ê EÈÙeÙk .ÈelÁ ÁÁÈÎe ÏÏÙÓ Ôa¯˜k.ÈeÏz L‡ §¨§¨¦§¨§¦Ÿ©¦§¤§¡¨§åŸ¨ÏÓ :ÈeÏ‚Â ¯˙Ò ˙‡hÁ ‰È‡ˆn˙ ‡C·Ï ‰È‰ ‰¯va ·bN 柦¨¤¨©Ÿ¥¤§¨¦ç§¨©¨¨¡¥§¨

N .‰Nk Ác ‰l‚z χ „„B .‰ÒBÁN¯r ÚÓc E„‡· ‰ÓÈ ¤¥©§©¤¦¨§¤¦è¨§Ÿ§¤©¤¤Ú .‰ÒÓÓÓ Ca ÈÏ ÊBEȯÈÒ‡ ‰È¯I ‡ˆB‰Â ‰ˆt :‰ÒÁÓe ÊBÚ ©§¤é¦¨ë©£¤§¥§¥¨§¨¨£¦¤

ÌÈr·B˜ ÌeÚ·˜ .¯Èzr‰Ï ¯va Ee‡¯˜ Ee˜Ùc Ee˜rˆ .¯Èzz©¦§¨§¨§¨©©§©§¦§¨§¦Ï ËÙBL ·¯ .¯ÈzÎÓ ˜Ècˆ ÚL¯ÂL :¯ÈzÒ˙ EÈÙ-‰nÔB‡ §¨¨©¦©§¦©§¥ì¨¨¤©§¦§î

Á E„BÒ Èr„BÈI „ÈÓz .‰lΠ˜„‰ Ec‚ ‰ÏBÚ‰ EÈÓ˜EÈ„Ò ¨¤¨¤¤§§¨¥§©¥¨¦§§¥¤£ð¨¤„e¯È ̘‰ ÏÙL ÌB¯nÏ .‰ÏBb ıa˜Â ·L‰ Ác ‡p‡ :‰IÙ‰©§¥¨¨¦¨¨¥§©¥¤©¨¨¥¨¥§¨

‡ .‰Ïr‰‰ :‰l‡-Ìr ˙BNrÏ ‰Â‰È IÈc‚‰ ÌÈBb· e¯Ó‡È ʉnLp ©£¥ñŸ§©¦¦§¦§Ÿ©£¦¥¤©ò§©¨Elˆa eÒ Ïv‰ EÈÁËBa .˙BÒ¯‰p‰ ÔB¯v·Ïe Ô„rI ‰˙ȉ§¨§¥¤§¦¨©¤¡¨§¤©¥¨§¦§‰k„ ‰rÓL :˙BNrÏ ¯·c‰ EÈÏr Lwa Ì˙ÙÈ„¯ .˙BÒÁ‰I§¥¨§¦¨¨©¥¨¤©¨¨©£§¨¨©¨

È .BÁe¯ ÛËr ‰ËÈa ÂȯӇ ÔBˆ¯Ï eȉÔBÈÙ¯ ˜fÁ .BÁÈN CÙL ¦¨¥¤¦ô§§¨£¨¨§ö¤¤¦©¥¦§k .BÁȯ‰Ï ÏLBk ın‡Â„ÈbÓe Áe¯ ‡¯B·e Ìȯ‰ ¯ˆBÈ ‰p‰ È §©¥¤§©§¦¦÷¦¥¥¨¦¥©©¦

:BÁO-‰Ó Ì„‡Ï§¨¨©¥Ï-‡

‡"Â˙:Î „È ¯·„Ó· (‡:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (·:„ ‰Ó ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (‚:(ÈÂÈ˘·)  „Ò Ì˘ („Î ÈÏ˘Ó (‰:Ë:Ë ,‡ ‰·¯ ¯·„Ó· Ù"Ú (Â:Î ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Ê:È Ë ÌÈω˙ Ù"Ú (ÁË Â Ì˘ (Ë

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·)  „Ù Ì˘ (È:ÊË „ χÂÈ Ù"Ú (Î:‰Î „Ó ÌÈω˙ (Ï:‚Î „Ú Ì˘ (Ó:(ÈÂÈ˘·) Ê ÊÈ Ì˘ (:· ÂΘ Ì˘ (Ò:‰Ï ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ Ù"Ú (Ú:ÂË ËÈ ÌÈω˙ (ÙÌ˘ Ù"Ú (ˆ

:‡ ·˜:‚È „ ÒÂÓÚ (˜

Page 103: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 102

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤à¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©á£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦âŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ã¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©ä¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©å©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §æ¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ç©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §è©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©éŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ëŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§ìŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§îŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ð©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

e:LxacM iYglq dedi xn`I©ñŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©ò¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

‡"Â˙: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (‡:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (·:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (‚‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ („:· ,ÊÈ:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‰:Ê-Â Ì˘ (Â:Ë Ì˘ (Ê:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Á:‚È ‚˜ Ì˘ (Ë‚ Ì˘ (È

:Ë:Á ÂÓ Ì˘ (Î:‚È „Ù Ì˘ (Ï:È Î Ì˘ (Ó:ËÈ „È ¯·„Ó· (:Î Ì˘ (ÒË Ï‡È„ (Ú:ËÈ-ÁÈ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

¯˘‡

Page 104: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 103·

ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ïr ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

` dIa .E˙¯e·‚e E˙‡˜.E˙ȯ· È˙¯Bk Ú¯ÊÏ ˙B‡¯B E˙BNr ©à¥¦§¨§§Ÿ¤©á£§¨§¤©§¥§¦¤È .E˙IÁpÓ eÁ‡ ÌÈLeË ÌÈLe¯beeIra eȉG‡ ‰Â‰ §¦§¦£©§¦©£¨¤§âŸ¡¥§¨

ÏBÚ ÌÈÏ·Bq‰ .„‡ÓI „r ‰Ï„b Eir ˙‚‡c :E˙ÏeÊ ÌÈB„‡£¦¨¤©£©£¦¤¨§¨©¦§Ÿ©§¦Ó .„‡Ó „r ÌÈÏtLÓe ÌÈÁL ̉ .„‡Óe LÙ ·Ia E‡¯BÓ¯‰ ¨£§¥¨¤¤§Ÿ§¥¨¦ª§¨¦©§Ÿ©ã¥

ÌBÈ ÌÈÙ¯ÁÓ ÈtÓ ‰BL eÂÈÊ :„‡Ó eBlc Èk EÈÓÁ¯ eeÓc˜È§©§©£¤¦©§Ÿ¦¥¤¦§¥§¨§¦‰lb EzILÓÓ ÒkË .ÌBi‰ ‰Ê C‡ ÌÈÁÁBN ÔL ÌȘ¯BÁ .ÌBȧ¦¥§£¦©¤©¤¤¤§©§§©¥

k .ÌBȇÈk .‰ÓÁ ‰J‡b ı˜ eÏÁÈ :ÌBi‰-ÏÎ e‚¯B‰ EÈÏr-È ¨¦ä¨¤©§¨©¦©§¥§ª¨§¤¨¨¦„È ˙Áz ÌÈ„e·r ÌȈeÁÏ .‰nÏÎ e˙Ër ‰Le· e˙qΦ©§¨§¨©§§¦¨§¦©£¦©©©

 .‰Óe‡-ÏkÊ ÌÈÎÏÓ CÏÓ :‰Ó-„r r„BÈ ez‡ ÔȇEÈÓÁ¯ ¯BÎ ¨¨§å¥¦¨¥©©¨¤¤§¨¦§æ©£¤ÔaÏ Ì˙Áˆ ·‡Ò .ÌÈLr‰ ÌÈ„e‡Ó ËlÓ E„eÁÈ È¯ˆB .ÌÈLȉ©§¨¦§¥¦¤©¥¥¦¨£¥¦©©©£¨¨©¥

‡ .ÌÈMk Úl˙Ó‰r :ÌÈBL‡¯ ˙BÂr eÏ-¯kÊz ÏÔBiˆ-¯‰ Ï ©§ª¨©¨¦©ã¦§¨¨£Ÿ¦¦©ç©¦Â ÌÈLe·k Èt .ÌÓMLIe‰eÓÓL ¯L‡ Ìȯˆ .ÌÓBzLÈ Èa ¤¨¥¨©§¦§è¦¦¦§¥¨¦£¤§¨

 .ÌÓÈL‡‰Ê‡Ó ‰˜p‰ ÔȘ :ÌÓM‰ ELc˜Ó-Ïr EÈt ¯‡‰ ©£¦¥§é¨¥¨¤©¦§¨§©¨¥¦§©©¦§¨¥¨ÔkL .E˙l‰˙ ‡È‰Â ˙ÈÁLz χ ÌÁ¯ .Ez¯‡Ùz ÌLϧ¥¦§©§¤©¥§©©§¦§¦§¦¨¤¤¥

k .E˙Èa ÔÓ‡ eÁÈË·‰‡Ï Et¯È ‡Ï Eȉχ ‰Â‰È ÌeÁ¯ χ È ¦§¦¨¤¡©¥¤¦ë¥©§Ÿ¡Ÿ¤Ÿ©§§§ŸÊz :E˙ÈÁLÈa Ìz ˙È·z ¯Bk .‰˜˜eÁÓ E‡ÒÎÂÈ„IÈ ¯B‡ ©§¦¤¦§©§¦¨§ì¦§£§¨¨î§¨¨

Ó .‰w Ì˙B‡ ̇ȈӉ ÚLÈ .‰˜L˙ EÈ„r ÏÁpÔÂr ‡NB ¦ð©©£¨¤©§¤¤©©§¦¥¨©¥ñ¥¨ŸÂ ÚLt-Ïr ¯·BÚÂ:‰w §¥©¤©§ò©¥

i aWFÓ ,ÔBÈÏr ¯˙Òa‰ È˙˜rˆ .È˙pˆÂ Èp‚‰·ÈL˜ ô¥§¥¤¤§ö¦¦§¦¨¦©£¨¦©÷§¦¨.È˙˜z Ôz LB„˜ ,È˙‡hÁ-˙‡ ‡hÁ .È˙p¯ ‰Èʇ‰Â§©£¦¨¦¨¦©¥¤©¨¦¨¥¦§¨¦

:È˙Lw·a Ènr È˙χLa ÈLÙ ©ø§¦¦§¥¨¦§©¦§©¨¨¦ ‡"Â˙:ÂË ‚Ò ‰ÈÚ˘È (‡:· „Ò Ì˘ (·:‚È ÂÎ Ì˘ (‚:Á ËÚ ÌÈω˙ („:‚Î „Ó Ì˘ (‰Ì˘ (Â

:(ÈÂÈ˘·) Ë „Ú: ‰Î Ì˘ (Ê:ÁÈ ‰ ‰Îȇ (Á:„ ‚Ó˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (Ë:ÊÈ Ë Ï‡È„ (È:‡Ï „ Ìȯ·„ (Î:· ,‡ˆ ÔÈÏÂÁ .· ,· ‰·¯ ‰Îȇ (Ï:‰ ÂÚ ÌÈω˙ (Ó:Ë ÂÏ Ì˘ Ù"Ú (

:ÁÈ Ê ‰ÎÈÓ (Ò:Ê „Ï ˙ÂÓ˘ (Ú:‡ ‡ˆ ÌÈω˙ (Ù:· ‰Ï Ì˘ Ù"Ú (ˆ:‡ ÊÈ Ì˘ Ù"Ú (˜:‚ Ê ¯˙Ò‡ (¯

‰˜„ˆ

Page 105: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 104

k ,EÓL ÔrÓÏ LB„˜ .EnrÏ ‰Nr ‰˜„ˆeqÙ-È §¨¨£¥§©¤¨§©©§¤¦à©‰zr ÔÎÏ .EÓÁI ÈLÈbÓe ,EÓrÊ È¯È·rÓ .EÈÓÈÓz§¦¤©£¦¥©£¤©¦¥©§¤¨¥©¨

.È˙‡·¦:È˙Lw·a Ènr È˙χLa ÈLÙ ©á§¦¦§¥¨¦§©¦§©¨¨¦

ÁÌÈ˜Ê ˜„ˆÂ .ÏÈψk eÎÙ‰È ÌÈ ,ÏÈψz ȯeÚ ˙‡h ©âŸ§©©§¦§¨¥¨§§¨¦§¤¤§¥¦,ÏÈIr·k Èwz ˙r .ÏÈIÎz ÌȇΠ˙rÂL ,ÏÈÏÒz©§¦§©§©§¥¦©§¦§¥§©¥¦§©£¦.È˙‡· ‰p‰ ‰zr .ÏÈÏk EI ÈaÏ Èk ,ÏÈÏÈÈ Ê‡ ÈÈËÒÓ©§¦¦¨§¥¦¦¦¦§¨¦©¨¦¥¨¦

:È˙Lw·a Ènr È˙χLa ÈLÙ©§¦¦§¥¨¦§©¦§©¨¨¦

.Èrz ErÓLa ,ÈB¯‚a ȘrÊ ÏB˜Ï .ÈpÁ ÈÁ ÔepÁ©©¨¥¦§©£¦¦§¦§¨§£©£¥¦Â .È·zÎz ÌÈiÁ ,Èa¯z E˙ÁÈÏÒ.È˙˜„ˆ Èa-‰˙r §¦¨§©§¥¦©¦¦§§¥¦§ã¨§¨¦¦§¨¦

:È˙Lw·a Ènr È˙χLa ÈLÙ©§¦¦§¥¨¦§©¦§©¨¨¦

ÊÔBÁ .‰rÈÙB‰ EÏe·fÓe ,‰rȯΉ ˙BiÎÊ ,‰rÈLB‰ Èχ ‰¤ä¥¦¦¨§¨¦©§¦¨¦§§¦¨t ,‰rÈLÙ‰lÓ E‡ˆ .‰rÈÏ·‰ ÈLIÓe ,‰rBÒ ‰¯rBÒÔ £¨§¨§¨§¦©§¦¨Ÿ§¦§©§¦¨¤å

a .‰r¯· ‰‡¯‡.Èz„ÏBÓ Ô„·‡ ¤§¤§¨¨§æ¨§©©§¦:È˙Lw·a Ènr È˙χLa ÈLÙ©§¦¦§¥¨¦§©¦§©¨¨¦

,EÈLB„˜ ÌÈB¯‰‡Â ,ELc˜Ó· eÏlÁ .EL„˜ ÌL Lc ©¥¥¨§¤¦§§¦§¨¤§©£¦§¤‰rL .EÈL„˜ eqÙk .EÈLB„˜ eNri-‰Óe .EÈM‡ ÈLÈbÓ©¦¥¦¤©©£§¤§©¨¨¤§¥

k .EÈLÈc˜Ó ‡.ÈzÓlL ̇ Ìȯ٠¨©§¦¤§ç¨¦¦¦©§¦:È˙Lw·a Ènr È˙χLa ÈLÙ©§¦¦§¥¨¦§©¦§©¨¨¦

Ôȇ Èk ,EÈ„ÈrÓ EÈ„ÁÈÓ .E„B·k ÌL ÔrÓÏ ,EÈ„·r eˆ¯È¥¨£¨¤§©©¥§¤§©£¤§¦¤¦¥k ,EÈ„r e‡a Ô‰ ,EÈ„·B‡ ‡ Lwa .EÈ„rÏaÌÈ·BË-È ¦§¨¤©¤¨§¤¥¨¨¤¦è¦

.ÈzLwa EÈt .EÈ„Bc¤¨¤¦©§¦:È˙Lw·a Ènr È˙χLa ÈLÙ©§¦¦§¥¨¦§©¦§©¨¨¦

‡"Â˙:· ·È ÌÈω˙ Ù"Ú (‡:‚ Ê ¯˙Ò‡ (·:Ê ‰Î ÌÈω˙ Ù"Ú (‚:‚Ï Ï ˙È˘‡¯· („ÂË ˙ÂÓ˘ (‰:·:„Ï „Ó ˙È˘‡¯· Ù"Ú (Â: Á ¯˙Ò‡ (Ê:‚ „È Ú˘Â‰ Ù"Ú (Á:· ‡ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ (Ë

ÈϘ

Page 106: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 105‚

,‡ ‰t‰ ‰·BËÏ .‰Biˆ CBz ÌÈÁÓk ,‡ ·¯rÈ ÈÏB˜¦¤¡©¨§¥¦¦¨§¨¦¨¤¨Ó Ôȇa ,‡ ‰Ù‡ ÈÓ-χ Èk .‰ÈÁ ȇȈӉIÔrL §©§¦¥¦£¦¨¦¤¦¤§¤¨§¥©à§¥

Ò EÈÏÁÈÓI .‰rLÓeÏÒ ÌrÈÓL‰ .‡-ÁÏ.ÈzÁ ©§¥¨¦§©£¤§á©¨©§¦¥¨©â§¦:È˙Lw·a Ènr È˙χLa ÈLÙ ©ã§¦¦§¥¨¦§©¦§©¨¨¦

ÈÓ ,ÔBÈÏr ¯˙Òa ·LB‰ È˙˜rˆ .È˙pˆÂ Èp‚‰·ÈL˜ 䥧¥¤¤§å¦¦§¦¨¦©£¨¦©æ§¦¨.È˙˜z Ôz LB„˜ ,È˙‡hÁ-˙‡ ‡hÁ .È˙p¯ ‰Èʇ‰Â§©£¦¨¦¨¦©¥¤©¨¦¨¥¦§¨¦

:È˙Lw·a Ènr È˙χLa ÈLÙ©§¦¦§¥¨¦§©¦§©¨¨¦

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤ç¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©è£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦éŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ë¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©ì¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©î©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ð¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ñ©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

‡"Â˙:‡ ‚ ‰ÈÚ˘È (‡:ËÈ „È ¯·„Ó· (·:Î Ì˘ (‚:‚ Ê ¯˙Ò‡ („:‡ ‡ˆ ÌÈω˙ (‰Ì˘ Ù"Ú (Â:· ‰Ï:‡ ÊÈ Ì˘ Ù"Ú (Ê: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (Á:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (Ë ‚˜ ÌÈω˙ (È

:(ÈÂÈ˘·):· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (Î:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (Ï:Ê-Â Ì˘ (Ó˘ (:Ë ÌÌÈω˙ (Ò:‰ ÂÙ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

ÌÁ¯Î

Page 107: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 106

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §à©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©áŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§âŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§ãŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§äŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

`l-eÏ-¯kÊz eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr ©å¦§¨¨£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©Á :„‡Ó-eÏ-¯ÎÊ EcÒÁk ¯kÊz-I‡ eÈrLÙe | eȯeÚ ˙‡h §Ÿ©æŸ§¥§¨¥©¦§Ÿ§©§§§¨¨

:‰Â‰È E·eË ÔrÓÏ ,‰z‡©¨§©©§§Ÿ

f xkÊ :‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ¯,Enr ÔBˆ¯a ‰Â‰È e¯Î §çŸ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨è§¥§Ÿ¦§©¤Ê :E˙reLÈa e„˜tË·L zχb Ì„w ,˙Ș | E˙„r ¯Î ¨§¥¦¨¤§éŸ£¨§¨¦¨¤¤¨©§¨¥¤

˙·‰‡ ,ÌÏLe¯È ˙aÁ ‰Â‰È ¯BÎÊ :Ba zÎL | ‰Ê ÔBiˆ-¯‰ ,E˙ÏÁ©£¨¤©¦¤¨©§¨§§Ÿ¦©§¨¨¦©£©‡ ÔBiˆ‡ :ÁˆÏ ÁkLz-χ·-Èk dÁI ˙r-Èk ,ÔBiˆ ÌÁ¯z Ìe˜˙ ‰z ¦©ë¦§©¨¤©©ì¨¨§©¥¦¦¥§¤§¨¦¨

Ê :„rBÓe¯r | e¯r ÌȯӇ‰ ,ÌILe¯È ÌBÈ ˙‡ ,ÌB„‡ È·Ï | ‰Â‰È ¯Î ¥§îŸ§Ÿ¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨Ê :da „BÒȉ „rzraL ¯L‡ EÈ„·r χ¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I ¯Î ©©§¨§ðŸ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨

,ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌÎr¯Ê-˙‡ ‰a¯‡ ̉I‡ ¯a„z Ca ̉Ϥ¨©§©¥£¥¤©§¤¤©§£¤§§¥©¨¨¦Ê :ÌÏÚÏ eÏÁ ÌÎr¯ÊÏ Ôz‡ Èz¯Ó‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ı¯‡‰-ÏÎ¯Π§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨§ñŸ

‰f‰ Ìr‰ ÈL˜-I‡ ÔÙz-I‡ ,·˜rÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I EÈ„·rI©£¨¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ©¥¤¤§¦¨¨©¤‡ :B˙‡hÁ-χ BÚL¯-I‡ÂeχB ¯L‡ ,˙‡hÁ eÈÏr ˙L˙ ‡-Ï §¤¦§§¤©¨©ò¨¨¥¨¥©¨£¤©§

:e¯ˆBÈ eÏ-ÁÏÒ e¯eˆ e‡ËÁ :e‡ËÁ ¯L‡Â©£¤¨¨¨¨¥§©¨§¥

xFkf ,z¯Ó‡ ¯L‡k ˙B·‡ ˙ȯa eÏۇ ·B˜rÈ È˙ȯa-˙‡ Èz¯ÎÊ §¨§¦¨©£¤¨©§¨§ô¨©§¦¤§¦¦©£§©:¯kʇ ı¯‡‰Â ¯kʇ ̉¯·‡ È˙ȯa-˙‡ ۇ ˜ÁˆÈ È˙ȯa-˙‡¤§¦¦¦§¨§©¤§¦¦©§¨¨¤§Ÿ§¨¨¤¤§Ÿ

 ,z¯Ó‡ ¯L‡k ÌÈBL‡¯ ˙ȯa eI ¯BÎÊ˙ȯa Ì‰Ï Èz¯ÎÊ §¨§¦¦¦©£¤¨©§¨§ö¨©§¦¨¤§¦˙BÈ‰Ï ÌÈBb‰ ÈÈrÏ ,ÌȯˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡-È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ,ÌÈL‡ ¦Ÿ¦£¤¥¦Ÿ¨¥¤¤¦§©¦§¥¥©¦¦§

 ,ezÁË·‰L BÓk enr ‰Nr :‰Â‰È ȇ ÌÈ‰Ï‡Ï Ì‰Ï˙‡Ê-Ìb-Û‡ ¨¤¥Ÿ¦£¦§Ÿ£¥¦¨§¤¦§©§¨§÷©©Ÿ·È‡ ı¯‡a Ì˙Bȉa¯Ù‰Ï Ì˙lÎÏ ÌÈzÏr‚-‡Ï ÌÈzÒ‡Ó-‡G Ì‰È ¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤§©§¦§Ÿ§©§¦§©Ÿ¨§¨¥

‰Ók eÓÁ¯Â e˙e·L ·L‰ :̉ȉχ ‰Â‰È ȇ Èk ,Ìz‡ È˙ȯa§¦¦¦¨¦£¦§Ÿ¡Ÿ¥¤¨¥§¥§©£¥§¨Â ,·e˙kLEˆa˜Â ·L ,EÓÁ¯Â E˙e·L-˙‡ EȉG‡ ‰Â‰È ·L ¤¨§ø¨§Ÿ¡¤¤§§§¦£¤§¨§¦¤§

‰Ók eÈÁc ıa˜ :‰nL Eȉχ ‰Â‰È EˆÈÙ‰ ¯L‡ ÌÈnr‰-ÏkÓ¦¨¨©¦£¤¡¦§§Ÿ¡Ÿ¤¨¨©¥¦¨¥§¨‡ ,·e˙kLEȉG‡ ‰Â‰È Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È-Ì ¤¨¦ù¦§¤¦©£¦§¥©¨¨¦¦¨§©¤§§Ÿ¡¤

‡"Â˙:‚È ‚˜ ÌÈω˙ (‡:Ë ‚ Ì˘ (·:Á ÂÓ Ì˘ (‚:‚È „Ù Ì˘ („:È Î Ì˘ (‰:Á ËÚ Ì˘ (Â:(ÈÂÈ˘·) Ê ‰Î Ì˘ (Ê:Â Ì˘ (Á:(ÈÂÈ˘·) „ ˜ Ì˘ (Ë:· „Ú Ì˘ (È:ËÈ Ì˘ (ÎÌ˘ (Ï

:„È ·˜:Ê ÊϘ Ì˘ (Ó:‚È ·Ï ˙ÂÓ˘ (:ÊÎ Ë Ìȯ·„ (Ò:‡È ·È ¯·„Ó· (ÚÂÎ ‡¯˜È (Ù:·Ó:‰Ó Ì˘ (ˆ:„Ó Ì˘ (˜:‚ Ï Ìȯ·„ (¯:„ Ì˘ (˘

Ì˘ÓÂ

Page 108: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 107„

Ó ,·e˙kL ‰Ók ÔrΠ·rk eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÁwÈ ÌMÓe·rÎ È˙ÈÁ ¦¨¦¨¤§¥§¨¥¨¨§¤¨¨§¨¤¨à¦¦¨¨eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÈzI‡‚ Èk ÈI‡ ‰·eL ,EÈ˙‡hÁ ÔrΠEÈrLt§¨¤§¤¨¨©Ÿ¤¨¥©¦§©§¦§¥§¨¥

‡ ,z¯Ó‡ ¯L‡k ErÓIÈrÓÏ EÈrLÙ ‰ÁÓ ‡e‰ È· ÈÎ §©©§©£¤¨©§¨áŸ¦¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¤§©£¦,·e˙kL ‰Ók ¯ÓvΠ‚ÏMk eȇËÁ Ôaω :¯kʇ ‡Ï EÈ˙‡hÁ§©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ©§¥£¨¥©¤¤§©¤¤§¨¤¨

Ï,eÈaIÈ ‚ÏMk ÌÈMk ÌÎȇËÁ eȉÈ-̇ ,‰Â‰È ¯Ó‡È ‰ÁÎe ‡-eÎ §â¨§¦¨§¨Ÿ©§Ÿ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈÏr ˜B¯Ê :eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ eÓÈc‡È-̇¦©§¦©¨©¤¤¦§§¨¥©¦§¦§©£¥

 ,·e˙kL ‰ÓkÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈIr Èz˜¯Ê §¨¤¨§ã¨©§¦£¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿe˙ÈÁLz χ eÈÏr ÌÁ¯ :ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈIelb-ÏkÓe ÌÎÈ˙‡Ó˪§Ÿ¥¤¦¨¦¥¤£©¥¤§¤©¥¨¥§©©§¦¥

k ,·e˙kL ‰Ók,E˙ÈÁLÈ ‡Ï Et¯È ‡Ï Eȉχ ‰Â‰È ÌeÁ¯ χ È §¨¤¨¦ä¥©§Ÿ¡Ÿ¤Ÿ©§§§Ÿ©§¦¤e··Ï-˙‡ ÏBÓ :Ì‰Ï ÚaL ¯L‡ EÈ˙·‡ ˙ȯa-˙‡ ÁkLÈ ‡Ï§Ÿ¦§©¤§¦£Ÿ¤£¤¦§©¨¤¤§¨¥

e ,·e˙kL ‰Ók EÓL-˙‡ ‰·‰‡ÏE··Ï-˙‡ Eȉχ ‰Â‰È ÏÓ §©£¨¤§¤§¨¤¨å¨§Ÿ¡Ÿ¤¤§¨§ELÙ-Ïηe E··I-ÏÎa EȉG‡ ‰Â‰È-˙‡ ‰·‰‡Ï ,Er¯Ê ··Ï-˙‡Â§¤§©©§¤§©£¨¤§Ÿ¡¤§¨§¨§§¨©§§

e ,·e˙kL ‰Ók e˙Lw·a eÏ ‡ˆn‰ :EÈiÁ ÔrÓÏÌMÓ ÌzLw· §©©©¤¦¨¥¨§©¨¨¥§¨¤¨æ¦©§¤¦¨:ELÙ-Ïηe E··Ï-ÏÎa epL¯„˙ Èk ,˙‡ˆÓe Eȉχ ‰Â‰È-˙‡¤§Ÿ¡Ÿ¤¨¨¨¦¦§§¤§¨§¨§§¨©§¤,·e˙kL ‰Ók E˙lÙz ˙È·a eÁnN EL„˜ ¯‰-I‡ e‡È·z§¦¥¤©¨§¤§©§¥§¥§¦¨¤§¨¤¨

ẨÈ˙ÏBÚ ,È˙lÙz ˙È·a ÌÈzÁnN ÈL„˜ ¯‰-χ ÌÈ˙B‡È·‰©ç£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥§¦¨¦Ÿ¥¤:ÌÈnr‰-ÏÎÏ ‡¯wÈ ‰lÙz-˙Èa È˙È· Èk ,ÈÁaÊÓ-Ïr ÔBˆ¯Ï ̉ÈÁ·Ê§¦§¥¤§¨©¦§§¦¦¥¦¥§¦¨¦¨¥§¨¨©¦

„Ú ,ω˜Â ÔÊÁ ,˜ÂÒÙ ¯Á‡ ˜ÂÒÙ ÌȯÓ‡ Ô¯‡‰ ÔÈÁ˙ÂÙχ·ÊÚ˙ :ÏÏη „Ú ‡ÏÂ

Ïa˜Â eÈÏr ÌÁ¯Â ÒeÁ eȉχ ‰Â‰È eÏB˜ ÚÓL§©¥§Ÿ¡Ÿ¥§©¥¨¥§©¥:e˙lÙz-˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a§©£¦§¨¤§¦¨¥

‰:Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL £è¦¥§Ÿ¥¤§¨¨©¥¨¥§¤¤‡:epnÓ Áwz-χ EL„˜ Áe¯Â EÈÙlÓ eÎÈÏLz-Ï ©é©§¦¥¦§¨¤§©¨§§©¦©¦¤‡:e·Êrz-χ eÁk ˙BÏÎk ‰˜Ê ˙rÏ eÎÈÏLz-Ï ©ë©§¦¥§¥¦§¨¦§Ÿ¥©©©§¥‡r :epnÓ ˜Á¯z-χ ,eȉχ ‰Â‰È e·Êrz-ω·BËÏ ˙B‡ enr-‰N ©ì©©§¥§Ÿ¡Ÿ¥©¦§©¦¤£î¥¦¨§¨

Ó‡ :ezÓÁ ez¯Êr ‰Â‰È ‰z‡-Èk eL·È eȇN e‡¯ÈÂeȯ §¦§Ÿ§¥§¥Ÿ¦©¨§Ÿ£©§¨§¦©§¨£ð¥È :e‚È‚‰ ‰Èa ‰Â‰È | ‰Èʇ‰eaÏ ÔBÈ‚‰Â eÈÙ-ȯӇ | ÔBˆ¯Ï eȉ ©£¦¨§Ÿ¦¨£¦¥¦ñ§§¨¦§¥¦§¤§¦¥

‡"Â˙:·Î „Ó ‰ÈÚ˘È (‡:‰Î ‚Ó Ì˘ (·:ÁÈ ‡ Ì˘ (‚:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ („:‡Ï „ Ìȯ·„ (‰:Â Ï Ì˘ (Â:ËÎ „ Ì˘ (Ê:Ê Â ‰ÈÚ˘È (Á:‡Î ‰ ‰Îȇ (Ë:(ÈÂÈ˘·) ‚È ‡ ÌÈω˙ (È

:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡Ú Ì˘ (Î:(ÈÂÈ˘·) ·Î ÁÏ Ì˘ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ÂÙ Ì˘ (Ó:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ Ì˘ (Ò

êÈÙÏ

Page 109: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 108

k :eχB‚ e¯eˆ ‰Â‰È ,EÈÙÏÈ„‡ ‰r˙ ‰z‡ ,eÏÁB‰ ‰Â‰È EÏ-È §¨¤§Ÿ¥§£¥¦à§§Ÿ¨§©¨©£¤£Ÿ¨:eȉG‡¡¥

:Ô¯‡‰ Ôȯ‚ÂÒ

Epidl`z ,eÈ˙B·‡ ȉχ ,e˙lÙz EÈÙÏ ‡B·Ìlr˙z-χ ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥á§¨¤§¦¨¥§â©¦§©©r e‡ ÔȇL ,e˙pÁzÓ˜e ÌÈÙ ÈfEÈÙI ¯ÓBÏ ,Û¯Ú ÈL ¦§¦¨¥¤¥¨©ã¥¨¦§ä¥Ÿ¤©§¨¤

‡ ,e‡ËÁ ‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰ÈeÁ‡ Ï· §Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ¨¨£å¨£©§Á eÈ˙B·‡Â:e‡Ë ©£¥1¨

` .EpnW‰ .ÈÙc e¯ac .eÏÊb .e„‚a‰Â .eÈÂr.e„Ê .erL¯ 2©§¨©§¨©§¦©§Ÿ¦¤æ¡¦§¦ç§©§©§Ë .eÒÓÁ.eˆI .e·fk .Ú¯ eˆrÈ .¯˜L eÏÙ ¨©§è©§¤¤¨©§¨¦©§©§

.Û¯Ú eÈM˜ .e¯¯ˆ .erLt .eÈÂr .e¯¯Ò .eˆ‡ .e„¯Ó©§¦©§¨©§¨¦¨©§¨©§¦¦Ÿ¤:erzrz .eÈrz .e·rz .e˙ÁL .erL¯©§¦©§¦©§¨¦¦§¨§

q EpxÓe EÈ˙ˆnÓ ÌÈ·Bh‰ EÈËtLn :eÏ ‰ÂL-‡ÏÏr ˜Ècˆ ‰z‡ ©1§¦¦§Ÿ¤¦é¦§¨¤©¦§ëŸ¨¨¨§ì©¨©¦©‰ eÁ‡Â ˙ÈNr ˙Ó‡-Èk ,eÈÏr ‡a‰-Ïk:erL¯ ¨©¨¨¥¦¡¤¨¦¨©£©§¦1§¨§

EpnW`b .¯Bc-ÏkÓ eLa .Ìr-ÏkÓc .NBNÓ epnÓ ‰ÏeaÏ ‰Â ¨©§¦¨¨Ÿ§¦¨î¨¦¤¨ð¨¦¥Ê .e¯‡t Ú¯Ù .eÈee‡ ÏaÁ‰ .eȇËÁa.eLc˜Ó ˙Èa Ïe· ©£¨¥ª§©¦¥§¦§©§¥¥§ñ¥¦§¨¥

Ë .eÈÂra ·¯ÁeÁk .ÌȯÊÏ e˙Ó„‡ ÈÙBÈ .‰nLÏ ‰˙ȉ e˙¯È ¨©©£Ÿ¥¦ò¨¥¨§¨§©¨¦©§¨¥§¨¦Ÿ¥:ÌȯÎϧ¨§¦

oicÓe¯ÓBÏ ,et¯r ‰L˜Â eÈt ÊÈr Cȉ .e˙eÚhÓ e·L ‡Ï ©£©¦Ÿ©§¦¨¥¥¨¦¨¥§©§¤¨§¥©‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰È EÈÙϧ¨¤§Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ

‡ ,e‡ËÁÁ eÈ˙B·‡Â eÁ‡ Ï·:e‡Ë ¨¨£å¨£©§©£¥1¨

EpipiÓlÓ .eÏÓr e˜Lr.eÈÏr Ìlr e˙ .epnÓ Ë¯BÓÓe CMÓ §¥¥¨§£¨¥§ôª¨§¨¦¤¨§ª¨¨¥r .eÓÎL Ir eÏ·Ò¯t .e· eÏLÓ ÌÈ„·.Ì„iÓ Ôȇ ˜ ¨©§©¦§¥£ö¨¦¨§¨Ÿ¥ö¥¦¨¨

.eÈÂra epnÓ z˜Á¯ .eȉG‡ ‰Â‰È Ee‡¯˜ .ee··Ò ˙Ba¯ ˙B¯ˆ©§¨§¨§Ÿ¡¥¨©§¨¦¤©£Ÿ¥L:e„·‡Â eÈrz .EȯÁ‡Ó e· ©÷§¥©£¤¨¦§¨¨§

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ÊË ÁÏ ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚ ÁÙ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (‚Ìȯ·„ Ù"Ú („: ÁÎ:Ë „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (‰:(ÈÂÈ˘·) · ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (Â: ˜ ÌÈω˙ (Ê:(ÈÂÈ˘·) Ì˘ (Á

:ËÒ ËȘ Ì˘ Ù"Ú (Ë:ËÏ Ì˘ Ù"Ú (È:(ÈÂÈ˘·) ÊÎ ‚Ï ·Âȇ (Î:‚Ï Ë ‰ÈÓÁ (ÏÙ"Ú (Ó:‡È „Î ‰ÈÚ˘È:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ‰ ‰Îȇ (:‚È Á ‡-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú (Ò:ÂÎ ËÒ ÌÈω˙ Ù"Ú (Ú

:Ê ÁÈ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ù:Á Ì˘ ‰Îȇ (ˆ:‡È ÂË ‡-χÂÓ˘ Ù"Ú (˜ ˙‚‰‰ (1.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

(2ÈÙÏ ÌÈÏÓ‰ ¯‡˘· ÔΠ,(Ê ÛÈÚÒ Ê¯˙ ÔÓÈÒ Ê"‰„‡ Ú"¢ ‰‡¯) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ ËÚÓ ‰Á˘È.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·-‡‰ ¯„Ò

ÁÈ˘Ó

Page 110: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 109‰

giWnL ,EÈÙÏ ¯Ó‡ E˜„ˆew :Èw ˙B¯zÒpÓ ,ÔÈ·È-ÈÓ ˙B‡È‚ §¦©¦§§¨©§¨¤§à¦¦¨¦¦¦§¨©¥¦©¥,eÈ˙B‡ÓË-ÏkÓ e¯‰Ë eÈrLt-IkÓ eȉχ ‰Â‰È§Ÿ¡Ÿ¥¦¨§¨¥§©£¥¦¨ª§¥

 ,E‡È· „È-Ïr ·e˙kk ,e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈIr ˜B¯ÊeÈz˜¯Ê §¨¥©¦§¦§©£¥©¨©©§¦¤§á¨©§¦kÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏrÌÎÈÏeJb-ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓË I £¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿª§¥¤¦¨¦¥¤

:ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡£©¥¤§¤

l`Ipc‡‰ ,EÈÙÏ ÚeL ˙B„eÓÁ-LÈ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ¨¦¥¦â£¦©§¨¤©ã¥¡Ÿ©¨§§§¨EÓL ‡¯˜-¯L‡ ¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦£¤¦§¨¦§,EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ïr ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦©£¥§¨¤È„‡ ,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨E¯Èr-Ïr ‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉG‡ ErÓI ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡©¦¦§¦§¨©¦§

:Enr-Ïr§©©¤

`xfÓ‡ ,EÈÙÏ ¯Ó‡ ¯ÙBq‰Èt ȉχ Ìȯ‰Ï ÈzÓÏΠÈzLa ,È‰Ï ¤§¨©¥¨©§¨¤¡äŸ©Ÿ§¦§¦§©§¦§¨¦¡Ÿ©¨©„r ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â L‡¯ ‰IrÓÏ e·¯ eÈ˙Âr Èk EÈχ¥¤¦£ŸŸ¥¨«§©§¨Ÿ§©§¨¥¨§¨©

 :ÌÈÓMχÏ „ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡-C¯‡ ÌeÁ¯Â ÔepÁ ˙BÁÈÏÒ dBI‡ ‰z‡ ©¨¨¦§å©¨¡©§¦©§©¤¤©©¦§©¤¤§Ÿe¯ˆBÈ eÁÈÊz χ ,e‡¯Ba eLhz χ eÈ·‡ e·Êrz χ :Ìz·Êr£©§¨©©©§¥¨¦§©¦§¥§¥§©©§¦¥§¥¯·c‰-˙‡ eȉχ ‰Â‰È eÏ Ìi˜Â ,eÈ˙‡hÁk ‰Ïk enr Nrz χ§©©©¦¨¨¨§©Ÿ¥§©¤¨§Ÿ¡Ÿ¥¤©¨¨

a ,¯eÓ‡k .CÊBÁ e‰ÈÓ¯È È„È-Ïr ‰Ia˜a ezÁË·‰L̉‰ ÌÈÓi ¤¦§©§¨§©¨¨©§¥¦§§¨¨¨¨©æ¨¦¨¥˙‡hÁ-˙‡Â epȇ χ¯NÈ ÔÂr-˙‡ Lw·È ‰Â‰È-̇ ‡È‰‰ ˙r·e¨¥©¦§ª§Ÿ§ª©¤£Ÿ¦§¨¥§¥¤§¤©Ÿ

r :¯È‡L‡ ¯L‡I ÁIÒ‡ Èk ‰‡ˆn˙ ‡Ï ‰„e‰ÈÈ·r¯ E˙ÏÁ En §¨§Ÿ¦¨¤¨¦¤§©©£¤©§¦©ç§§©£¨§§¥¥Ï Èk eÚ„È e¯ÈkÈ .ErLÈ È·‡z EcÒÁ ȇӈ E·eËeȉχ ‰Â‰È §§¥¥©§¤§¥¥¦§¤©¦§¥§¦©èŸ¡Ÿ¥

:˙BÁÈÏq‰Â ÌÈÓÁ¯‰©£¦§©§¦

l`¯EÓL ÌeÁ.Á χ EÓL Ôep.EÓL ‡¯˜ ea .È ‰Nr ‰Â‰ ¥©é§¤¥©é§¤¨¦§¨§¤§ëŸ£¥zÓ‡ ÔrÓÏ ‰Nr :EÓL ÔrÓÏE.E˙ȯa ÔrÓI ‰Nr . §©©§¤£¥§©©£¦¤1£¥§©©§¦¤

Ez¯‡Ù˙ EÏ„b ÔrÓÏ ‰Nr.E˙c ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨§§§¦§©§¤£¥§©©¨¤£¥§©©E„B‰.E„eÚ ÔrÓÏ ‰Nr .E¯ÎÊ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ¤£¥§©©¦¤£¥§©©¦§¤£¥§©©EcÒÁ.E·eË ÔrÓI ‰Nr .E„eÁÈ ÔrÓI ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ©§¤£¥§©©¤£¥§©©¦¤£¥§©©E„B·k.E„enÏ ÔrÓI ‰Nr .E˙eÎÏÓ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr §¤£¥§©©¦¤£¥§©©©§¤£¥§©©EÁˆ.E„BÒ ÔrÓÏ ‰Nr .Efr ÔrÓÏ ‰Nr .E¯‡t ÔrÓÏ ‰Nr . ¦§¤£¥§©©¤£¥§©©ª¤£¥§©©§¥¤

‡"Â˙:‚È ËÈ ÌÈω˙ (‡:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (·:‡È È Ï‡È„ (‚:ËÈ-ÁÈ Ë Ì˘ („:Â Ë ‡¯ÊÚ (‰:ÊÈ Ë ‰ÈÓÁ (Â:Î ‰ÈÓ¯È (Ê:ÂÎ Ë Ìȯ·„ (Á:(ÈÂÈ˘·) Ë Ì˘ χȄ (Ë˙ÂÓ˘ Ù"Ú (È

: „Ï:Ê „È ‰ÈÓ¯È (Î ˙‚‰‰ :„ÈÓ˙ ¯Ó‡ ,˙ÂÁÈÏÒ· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î È·¯‰ (1C˙ȯa .CzÈÓ‡ ÔÚÓÏ, ÌÏÂη ÔÎÂ. ¬ƒ»¿ƒ»

‰˘Ú

Page 111: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 110

E˙˜„ˆ ÔrÓÏ ‰Nr.E˙M„˜ ÔrÓÏ ‰Nr .EÈÓÁ¯ ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¦§¨¤£¥§©©§ª¨¤£¥§©©©£¤ÌÈa¯‰.E˙ÈÎL ÔrÓI ‰Nr .E˙l‰z ÔrÓI ‰Nr .‰Nr ¨©¦£¥§©©§¦¨¤£¥§©©§¦¨¤£¥

L EÈ·‰B‡ ÔrÓI¯Ùr ÈÎB.·˜rÈ ˜ÁˆÈ ̉¯·‡ ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¤à§¥¨¨£¥§©©©§¨¨¦§¨§©£ŸÔ¯‰‡Â ‰LÓ ÔrÓÏ ‰Nr.‰ÓÏLe „Âc ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©Ÿ¤§©£Ÿ£¥§©©¨¦§ŸŸ£¥§©©

¯ÈEL„˜ ¯Èr ÌÏLe.Ó ÔBiˆ ÔrÓÏ ‰Nr E„B·k ÔkL.‰Nr §á¨©¦¦¨§¤£¥§©©¦¦â§©§¤£¥EÏÎȉ ˙BÓÓL ÔrÓÏ.EÁaÊÓ ˙eÒȯ‰ ÔrÓÏ ‰Nr .‰Nr §©©¦§¥¨¤£¥§©©£¦¦§§¤£¥

EL„˜ ÌL Ïr ÌÈ‚e¯‰ ÔrÓI.E„eÁÈ Ïr ÌÈÁe·Ë ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¦©¥¨§¤£¥§©©§¦©¦¤EÓL Lec˜ Ïr ÌÈn·e L‡· ȇa ÔrÓÏ ‰Nr.ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨¥¨¥©©¦©¦§¤£¥§©©

BÈe‡ËÁ ‡lL ÌÈ„L Ș.b ÔrÓÏ ‰Nr eÚLÙ ‡lL ·IÁ ÈÏeÓ. §ã¥¨©¦¤Ÿ¨§£¥§©©§ä¥¨¨¤Ÿ¨§z ÔrÓÏ ‰NrÔa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ.‡Ï ̇ ErÓÏ ‰Nr £¥§©©¦å¤¥©¨£¥§©©§¦Ÿ

erÓÏ.:erÈLB‰Â ErÓÏ ‰Nr §©£¥£¥§©©§§¦¥

Óp Eper ‰Â‰È.er eȉχ er .‡ er er eÈ·.er £æ¥1§Ÿ£¥£¥¡Ÿ¥£¥£¥ç¦£¥£¥aer e‡¯B.b er er eχB.er eL¯Bc er .er 觥£¥£¥é£¥£¥£¥§¥£¥£¥‰:er ÔÓ‡p‰ χ 륩¤¡¨£¥

EppÓer „ÈÒÁ ˜È˙Â.Ê er er ¯LÈ C.Á er :er Ìi˜Â È £¥¨¦§¨¦£¥£¥©ì§¨¨£¥£¥©î§©¨£¥

EppÓËer ·ÈËÓe ·B.È er er ¯ˆÈ r„B.k er ÌÈÒrk L·B £¥ð¥¦£¥£¥ñ¥©¤¤£¥£¥ò¥§¨¦er.Ï er er ˙B˜„ˆ L·B.Ó er ÌÈÎIn‰ ÈÎÏÓ CI £¥£¥ô¥§¨£¥£¥¤ö¤©§¥©§¨¦

:er£¥

EppÓ ‡¯Ber ·bN.er ÏÁBÓe ÁÏBÒ er .Ú er ‰B £¥÷¨§¦ø§¨£¥£¥¥©¥£¥£¥ù¤er ‰¯ˆ ˙ra.t er er ÏÈvÓe ‰„B.ˆ er ¯LÈ ˜Èc §¥¨¨£¥£¥ù¤©¦£¥£¥©ú¦§¨¨

:er£¥

EppÓ˜er Âȇ¯B˜Ï ·B¯.˜ er er ÒBÚÎÏ ‰L.¯ er C £¥à§§¨£¥£¥á¤¦§£¥£¥©áer ˙Bv¯I.¯ er :er ÔepÁ ÌeÁ §©£¥£¥©â§©£¥

‡"Â˙:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (‡·:„Î .ÊË Ë Ï‡È„ Ù"Ú (‚:Á ÂÎ ÌÈω˙ (:ÊË · χÂÈ Ù"Ú („Ù"Ú (‰:Ë ÁÎ ‰ÈÚ˘È:È·Ï ‰"„ È"˘¯ ‡ ,ÊÈ ˙Âί· ‰‡¯Â .· ,‚Ï ˙·˘ (ÂÏ ÁÈ ‡-ÌÈÎÏÓ (Ê:(ÈÂÈ˘·) Ê

:ÊË ‚Ò ‰ÈÚ˘È (Á:‡ ‚Ó Ì˘ Ù"Ú (Ë:„ ÊÓ Ì˘ (È:Ë Ê Ìȯ·„ (Î: Á ·Âȇ Ù"Ú (Ï:(ÈÂÈ˘·) ÊΠ χȄ (Ó:(ÈÂÈ˘·) ÁÒ ËȘ ÌÈω˙ (:„È ‚˜ Ì˘ Ù"Ú (Ò,Ê ˙Âί· ‰‡¯ (Ú

:‡:ÊÈ Ë ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ù:‡ ,‚ ˙·‡ (ˆ:‡Î Ì˘ Ìȯ·„ Ù"Ú (˜:‰ ‚Ï ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (¯:‚ ,„ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (˘:„ ·Ï Ìȯ·„ (˙:ÁÈ ‰Ó˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (‡:‡È ,‰ ˙·‡ Ù"Ú (·

: „Ï ˙ÂÓ˘ (‚ ˙‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡· (1ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó

.(ÁÎ 'ÓÚ

ÂÚ

Page 112: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 111Â

EppÓLer ÌÈBÈ·‡-χ rÓB.er ÌÈÓÈÓz CÓBz er .er £¥à¥©¤¤§¦£¥£¥¥§¦¦£¥£¥‡er eÈ˙B·‡ ȉÏ.‡ er er ̉¯·‡ ȉÏ.t er „Á ¡áŸ¥£¥£¥£¥¡âŸ¥©§¨¨£¥£¥©ã©

er ˜ÁˆÈ.‡ er er ·˜rÈ ¯È·.er ÌÈË·M‰ ˙¯Êr er . ¦§¨£¥£¥£ä¦©£Ÿ£¥£¥¤§©©§¨¦£¥er ˙B‰n‡ ·bNÓ er.Ú er er ÔBˆ¯ ˙ra ‰B.‡ er È· £¥¦§©¦¨£¥£¥å¤§¥¨£¥£¥£æ¦er ÌÈÓB˙È.c er :er ˙BÓχ Ôi §¦£¥£¥©æ©©§¨£¥

n ierÈ ‡e‰ ‰i¯Bn‰ ¯‰a eÈ·‡ ̉¯·‡Ï ‰rL.‰rL ÈÓ ¦ç¤¨¨§©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¥¦¤¨¨erÈ ‡e‰ ÁaÊn‰ Èab-Ir „˜rpLk Ba ˜ÁˆÈI.Ó ‰rL È §¦§¨§§¤¤¡©©©¥©¦§¥©©£¥¦è¤¨¨

erÈ ‡e‰ I‡ ˙È·a ·˜rÈÏ.ÌȯeÒ‡‰ ˙È·a ÛÒBÈÏ ‰rL ÈÓ §©£Ÿ§¥¥©£¥¦¤¨¨§¥§¥¨£¦erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ÛeÒ-ÌÈ-Ir eÈ˙B·‡Ï ‰rL È.Ó È ©£¥¦ç¤¨¨©£¥©©©£¥¦é

erÈ ‡e‰ ·¯BÁa ‰LÓÏ ‰rL.‰zÁna Ô¯‰‡Ï ‰rL ÈÓ ¤¨¨§Ÿ¤§¥©£¥¦¤¨¨§©£Ÿ©©§¨erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ‰„r‰ CBzÓ BÓe˜a ÒÁÈÙÏ ‰rL È. ©£¥¦ë¤¨¨§¦§¨§¦¨¥¨©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ÏbÏba rLB‰ÈÏ ‰rL È.Ó Ï‡eÓLÏ ‰rL È ¦ç¤¨¨¦ª©©¦§¨©£¥¦ç¤¨¨¦§¥erÈ ‡e‰ ‰tˆna.Ó ‡e‰ ÌÏLe¯Èa B· ‰ÓÏLe „Â„Ï ‰rL È ©¦§¨©£¥¦ç¤¨¨§¨¦§ŸŸ§¦¨¨¦

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ ÏÓ¯k‰ ¯‰a e‰iÏ‡Ï ‰rL È.ÈÓ ‰rL ©£¥¦ç¤¨¨§¥¦¨§©©©§¤©£¥¦ì¤¨¨erÈ ‡e‰ BÁȯÈa ÚLÈχI.Ó ‡e‰ ‰‚c‰ ÈrÓa ‰BÈÏ ‰rL È ¤¡¦¨¦¦©£¥¦ç¤¨¨§¨¦§¥©¨¨

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ BÈÏÁa ‰„e‰È CÏÓ e‰i˜ÊÁÏ ‰rL È.Ó È ©£¥¦î¤¨¨§¦§¦¨¤¤§¨§¨§©£¥¦ðerÈ ‡e‰ L‡‰ ÔL·k CB˙a ‰È¯Êr I‡LÈÓ ‰ÈÁÏ ‰rL. ¤¨¨©£©§¨¦¨¥©£©§¨§¦§¨¨¥©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ˙Bȯ‡ ·B‚a χi„I ‰rL È.ÈÎc¯ÓÏ ‰rL ÈÓ ¦ñ¤¨¨§¨¦¥§£¨©£¥¦¤¨¨§¨§§©erÈ ‡e‰ ‰¯Èa‰ ÔLeLa ¯zÒ‡Â.‡e‰ ‰IBba ‡¯ÊrÏ ‰rL ÈÓ §¤§¥§©©¦¨©£¥¦¤¨¨§¤§¨©¨

erÈ.ÌȯLȉ ÌÈÓÈÓz‰Â ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÌȘÈcv‰-ÏÎÏ ‰rL ÈÓ ©£¥¦¤¨¨§¨©©¦¦§©£¦¦§©§¦¦§©§¨¦:erÈ ‡e‰©£¥

e xn`IÌ„‡-„È·e ÂÓÁ¯ ÌÈa¯-Èk ‰Â‰È-„È· ‡p-‰Ït „‡Ó ÈÏ-¯ˆ „b-χ „Âc ©òŸ¤¨¦¤¨©¦§Ÿ¦§¨¨§©§Ÿ¦©¦©£¨§©¨¨:‰Ït‡-χ©¤Ÿ¨

:(̉ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÙ Ôȇ)

x mEgÓ ‰Â‰È .EÈÙÏ È˙‡ËÁ ÔepÁÂÏa˜Â ÈÏr ÌÁ¯ ÌÈÓÁ¯ ‡Ï ©ô§©¨¨¦§¨¤§Ÿö¥©£¦©¥¨©§©¥È :ÈeÁz:ȯqÈ˙ E˙ÓÁa-I‡Â ÈÁÈÎB˙ Et‡a-I‡ ‰Â‰ ©£¨§÷Ÿ©§©§¦¥¦§©©£¨§§©§¥¦

‰I‰· ÈLÙ :ÈÓˆr eω· Èk ‰Â‰È ȇٯ ȇ ÏIÓ‡ Èk ‰Â‰È ÈpÁ¥¦§Ÿ¦ª§©¨¦§¨¥¦§Ÿ¦¦§££¨¨§©§¦¦§£¨

‡"Â˙:„Ï ËÒ ÌÈω˙ (‡:Ê ÂÎ Ìȯ·„ (·:„Î ÂÎ ˙È˘‡¯· (‚:·Ó ‡Ï Ì˘ Ù"Ú („ËÓ Ì˘ (‰:„Î:Á ËÓ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Â: ÁÒ ÌÈω˙ (Ê:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ Ù"Ú (Á:‡È ,· ‰·¯ Ìȯ·„ (Ë

:ËÈ Ë Ìȯ·„ ‰‡¯ (È:· ,·Ù Ôȯ„‰Ò ‰‡¯ (Î:·Î-‡Î · ·-ÌÈÎÏÓ (Ï:È-· Î Ì˘ (Ó:ÊÎ-ÂÎ ‚ χȄ ‰‡¯ (:‰Î-ÊÈ Â Ì˘ (Ò:„È „Î ·-χÂÓ˘ (Ú: „Ï ˙ÂÓ˘ (ÙÈÓÏ˘Â¯È (ˆ

:‰ ,‡ ˙Âί·:‡È-·  ÌÈω˙ (˜

„‡Ó

Page 113: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 112

ÔrÓÏ ÈrÈLB‰ ÈLÙ ‰ˆlÁ ‰Â‰È ‰·eL :È˙Ó-„r ‰Â‰È ‰z‡Â „‡Ó§Ÿ§©¨§Ÿ©¨¨¨§Ÿ©§¨©§¦¦¥¦§©©,È˙Á‡a | Èzr‚È :Cl-‰„BÈ ÈÓ IB‡La E¯ÎÊ ˙Âna Ôȇ Èk :EcÒÁ©§¤¦¥©¨¤¦§¤¦§¦¤¨¨©§¦§©§¨¦ÈÈr ÒrkÓ ‰LLr :‰ÒÓ‡ ÈN¯r È˙rÓ„a È˙hÓ ‰ÏÈI-Ïη ‰ÁN‡©§¤§¨©§¨¦¨¦§¦§¨¦©§¦©§¤¨§¨¦©©¥¦:ÈÈÎa ÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL-Èk Ô‡ ÈÏrt-Ïk ÈpnÓ e¯eÒ :ȯ¯Bˆ-ÏÎa ‰˜˙r§¨§¨§¨¦¤¦¨Ÿ£¥¨¤¦¨©§Ÿ¦§¦È·È‡-Ïk „‡Ó eωaÈ | eL·È :ÁwÈ È˙lÙz ‰Â‰È È˙pÁz ‰Â‰È ÚÓL©§Ÿ§¦¨¦§Ÿ§¦¨¦¦¨¥Ÿ§¦¨£§Ÿ¨Ÿ§¨

:Ú‚¯ eL·È e·LȪ¥Ÿ¨©

ignÓ ,ÈqÓe‡¯a .‡ÓÏr ÈiÁÏ ÏB‡L ÔÓ ˜ÈqÓ .‰iÁÓe ˙ÈÓ ©¥©¥¥à¦§©¤©¦¦§§©¥¨§¨§¨‡c·r :dÈ·‡ÎÏ Èq‡ ÒÈÁ„ ȉe·‡ .dÈ˜Ï È‰e·‡ ÈËÁ „k©¨¥£¦©§¥£¦§¨¦©¥¦§¥¥©§¨

a :dȯÏB˜ ¯Èa˙ ·È‡z dÈ¯Ó .¯ÏB˜a ˜ÈÙ „ȯӄC¯Îea C¯ §¨¦¨¦§¨¨¥¨¦§©¦¨¥§á¨§¨Ô‡ Cc·r .Ôȯ¯Ó ÔÈ„È‚a ÔÈL٠ȯ ‡‰ .Cn˜ ÔÈËÁ ԇ£¨§¨¦¨©¨¨¨¥©§¦§¦¦§¨¦©§¨£¨eËÓa .‡˙eȘIÓa ‡‰ .‡È·La ‡‰ .‡˙Ê·a ‡‰ .Cn˜ Ô„B¯Óe§¨¨©¨¨§¦§¨¨§¦§¨¨§©§¦¨§¨È‰ ‡Ïc „r .ÔIr ÛB˜˙c ÔÈ·‡ÎI Èq‡ .ÔÈLÈÙc CÓÁ¯a CpÓ¦¨§©£¨¦§¦¦©¥¦§¥¦¦§£¨©§¨¤¡¥

:‡È·Ma ‡¯ÈÓb§¦¨©¦§¨

iqipkna ÈÙÏ .eÈÓÁ¯ eÒÈΉ .ÌÈÓÁ¯ÈrÈÓLÓ :ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ©§¦¥©£¦©§¦©£¥¦§¥©â©¨©£¦©§¦¥L ÈÙI .e˙lÙz eÚÈÓL‰ .‰lÙzÈrÈÓLÓ :‰lÙz rÓB §¦¨©§¦§¦¨¥¦§¥ã¥©§¦¨©§¦¥

L ÈÙÏ .e˙˜rˆ eÚÈÓL‰ .‰˜rˆeÒÈΉ .‰rÓ„ ÈÒÈÎÓ :‰˜rˆ rÓB §¨¨©§¦©£¨¥¦§¥ä¥©§¨¨©§¦¥¦§¨©§¦‰pÁz ea¯‰Â eÏczL‰ :˙BÚÓ„a ‰v¯˙Ó CIÓ ÈÙÏ eÈ˙BÚÓ„¦§¥¦§¥¤¤¦§©¤¦§¨¦§©§§©§§¦¨

¯ χ CÏÓ ÈÙÏ .‰Lw·eÂÈÙÏ eÚÈÓL‰ .ÂÈÙI e¯Èkʉ :‡OÂ Ì ©¨¨¦§¥¤¤¥¨å§¦¨©§¦§¨¨©§¦§¨¨zL ÏL ÌÈ·BË ÌÈNrÓe ‰¯B ¯BkÊÈ .¯Ùr ÈÎB‰iÁÈ Ì˙·‰‡ 権£¦¦¤ç§¥¨¨¦§©£¨¨¦©¤

L „·‡˙ ‡HL Ìr¯Ê¯ Ô‡ˆ Èk .·˜rÈ ˙ȯ‡‰È‰ ÔÓ‡ ‰rB ©§¨¤Ÿ©§è¥¦©£Ÿ¦Ÿé¤¤¡¨¨¨ÁIb χ¯NÈ .‰t¯ÓÏ „Á‡ ÈB.erLÈ È‰Ï‡ er ¯‰Ó .‰ÈLI ÏL §¤ë§¨¦§¨¥ì¤¨§î¨§¦§¦¨©¥£¥¡Ÿ¥¦§¥

ÁÈLÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰rÈLB‰Â ˙BL˜ ˙B¯Êb-IkÓ e„Ùe§¥¦¨§¥¨§¦¨§©£¤¨©¦§¦©:Cnr C˜„ ¦§¨§©¨

oxnÔB‰lk .dÈe·LÏ ÔpÁ˙Ó„ .‡È·L ¯·k .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©¦§¨§¦§©¥¦§¥ª§.ÈeÁ˙·e ÈÓÁ¯a χ¯NÈ Cnr .ÔȘ¯t˙Ó ‡tÒÎa .‡È·L Èa§¥¦§¨§©§¨¦§¨§¦§©¨¦§¨¥§©£¥§©£¥

:CÓ„˜ ÔÓ Ì˜È¯ ¯c‰ ‡Ic ÔÈ˙eÚ·e ÔÈzI‡L ÔÏ ·‰©¨§¦§¦¨¦§¨¤§©¥¨¦¨¨¨

oxnÔ‡ ȘÈLr .dȯÓÏ ÔpÁ˙Óc ‡c·rk .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©§¨§¦§©¥§¨¥£¦¥£¨˙ÈI ‡ÏÈÁ .ÔÈLÈÙ„ ÔÈ˙˜rÓ ÔÈLÙ ÔÈ¯È¯Ó .ÔȯL ‡ÎBLÁ·e©£¨¨¦¨§¦¦©§¦¥©§¦¦§¦¦¥¨¥

:‡˙‰·‡ Ìr z¯Ê‚c ‡Ói˜ IÈ„a „È·r .Ô¯Ó CÈev¯Ï Ôa§©¨¨¨£¦§¦©¨¨¦§©§¨¦©§¨¨¨

‡"Â˙: · ‡-χÂÓ˘ (‡:·Î „ ˙ÂÓ˘ Ù"‰Ú Ô˙ÂÈ Ì‚¯˙ (·:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (‚,ÁÎ ˙Âί· („:·:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ (‰:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È (Â:Ë , ˙·‡ Ù"Ú (Ê:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (Á‰ ‰ÎÈÓ (Ë:Ê:‚È ,Ê ‰·¯ ¯˙Ò‡ (È:Ë „Î ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Î:‡Î ÊÈ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (Ï:Ì˘ ‰ÈÓ¯È (Ó

¯Ó¢

Page 114: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 113Ê

W xnFL ¯BÓL ,χ¯NÈ,χ¯NÈ „·‡È χ ,χ¯NÈ ˙ȯ‡ ०§¨¥§§á¥¦¦§¨¥§©Ÿ©¦§¨¥L ÌȯÓB‡‰:χ¯NÈ ÚÓ ¨§¦§â©¦§¨¥

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,„Á‡ ÈB,„Á‡ ÈBb „·‡È χ ,„Á‡-Ì ¥ã¤¨§§¥¦©ä¤¨§©Ÿ©¤¨‰È ,EÓL ÌÈ„ÁÈÓ‰:„Á‡ | ‰Â‰È ,eȉχ ‰Â ©§©£¦¦§§âŸ¡Ÿ¥§Ÿ¤¨

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,LB„˜ ÈBÈBb „·‡È χ ,LB„˜ Ì ¥å¨§§¥¦©æ¨§©Ÿ©:LB„˜Ï ˙BM„˜ LÏLa ÌÈLlLÓ‰ ,LB„˜©§©§¦§¨Ÿ§ª§¨

dSxzn,Èr ¯B„Ï Òit˙‰Â ‰v¯˙‰ ,ÌÈeÁ˙a Òit˙Óe ,ÌÈÓÁ¯a ¦§©¤§©£¦¦§©¥§©£¦¦§©¤§¦§©¥§¨¦:¯ÊBÚ Ôȇ Èk¦¥¥

` Epia‡ :‰z‡ eÈ·‡ ekÏÓ:‰z‡ ‡l‡ CÏÓ eÏ Ôȇ ekÏÓ eÈ· 禩§¥¨¦¨¨è¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨‡ea Ôȇ Èk er epÁ ekÏÓ eÈ·‡ :eÈÏr ÌÁ¯ ekÏÓ eÈ· 禩§¥©¥¨¥¨¦©§¥¨¥©£¥¦¥¨

:erÈLB‰Â ÏB„b‰ EÓL ÔrÓÏ „ÒÁ ‰˜„ˆ enr ‰Nr ÌÈNrÓ©£¦£¥¦¨§¨¨¨¤¤§©©¦§©¨§¦¥

e Epgp`Ê :eÈÈr EÈÏr Èk ,‰Nrp-‰Ó Ú„ ‡Ï¯Î ©é£©§Ÿ¥©©©£¤¦¨¤¥¥§ëŸ:‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨

ȇ :CÏ eÏÁÈ ¯L‡k ,eÈIr ‰Â‰È EcÒÁ-ȉeÏ-¯kÊz-I §ì¦©§§§Ÿ¨¥©£¤¦©§¨©î¦§¨¨:„‡Ó eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©§Ÿ

Áa :Êe· er·N ·¯-Èk ,epÁ ‰Â‰È ep:¯BkÊz ÌÁ¯ Ê‚¯ 𥧟¨¥¦©¨©§§ñŸ¤©¥¦§Ê‚¯a :¯BkÊz ˙BÓÈÓz Ê‚¯a :¯BkÊ˙ ‰„˜r Ê‚¯a§Ÿ¤£¥¨¦§§Ÿ¤§¦¦§§Ÿ¤

È :¯BkÊ˙ ‰·‰‡-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰ ‰Â‰ ©£¨¦§§òŸ¦¨©¤¤©£¥§k :e‡¯˜r :eÁ‡ ¯Ùr-Èk ¯eÎÊ ,e¯ˆÈ Ú„È ‡e‰-È| e¯Ê ¨§¥¦ô¨©¦§¥¨¦¨¨£¨§ö§¥

¯tΠeÏÈv‰Â ,EÓL-„B·k ¯·c-Ïr erLÈ È‰Ï‡¡Ÿ¥¦§¥©§©§§¤§©¦¥§©¥:EÓL ÔrÓÏ eÈ˙‡hÁ-Ïr©©Ÿ¥§©©§¤

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

‡"Â˙:„ ‡Î˜ ÌÈω˙ (‡: ‡Ï ‰ÈÓ¯È (·:„  Ìȯ·„ (‚:‚Î Ê ·-χÂÓ˘ („:Á ‚ ¯˙Ò‡ (‰: ËÈ ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Â:Â Ê Ìȯ·„ (Ê:‡ , ˙ÈÚ˙ Û"ȯ (Á:· ,‰Î ˙ÈÚ˙ (Ë·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (È

:·È Î: ‰Î ÌÈω˙ (Î:·Î ‚Ï Ì˘ (Ï:Á ËÚ Ì˘ (Ó:‚ ‚Θ Ì˘ (:· ‚ ˜Â˜·Á (Ò:È Î ÌÈω˙ (Ú:„È ‚˜ Ì˘ (Ù:Ë ËÚ Ì˘ (ˆ

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÔÂÎÈÓÂÈ·Â

Page 115: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

È˘˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 114

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡Ï‚ra ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

lAwzYÈc ÔB‰e·‡ Ì„˜ ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÔB‰˙eÚ·e ÔB‰˙Bψ ¦§©¥§§¨§§¨¥¦§¨¥¢¨£¦Â ,‡iÓL·:ÔÓ‡ e¯Ó‡ ¦§©¨§1¦§¨¥

`di,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌÈ·BË ÌÈiÁ ‡iÓL ÔÓ ‡a¯ ‡ÓÏL §¥§¨¨©¨¦§©¨§©¦¦¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

rU d,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌBÏL ‰NrÈ ‡e‰ ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL àŸ¤2¨¦§¨©£¤¨¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

‡"Â˙:· ‰Î ·Âȇ (‡ ˙‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· (1ÔÓ‡ ¯ӇÂ.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ) ˙ˆ˜Ó· ˘‡¯‰ ˙ί‰ Z Ï·˜˙˙ Ï˘

˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘‡¯‰ ˙ί‰Â ˙ÈÈˉ (2ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ :˘È„˜ Ï˘ ‰˘ÂÚ.ÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈÓÈÏ Z ÌÂÏ˘ .ÏÏÙ˙Ó‰ Ï‡Ó˘Ï Z ÂÈÓ¯ӷ ¢‡¯ Û˜ÂÊ ,ÚˆÓ‡· Z . ‡Â‰ÔÓ‡ .ÚˆÓ‡· Z

.(È·¯‰ È‚‰Ó)

ȯ˘‡

Page 116: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 115Á

` ixW:‰Ïq EeÏÏ‰È „BÚ ,E˙È· È·LBÈ ©à§¥§¥¥¤§©§¤¨‡Ìr‰ ȯL‡ ,BJ ‰ÎkL Ìr‰ ȯL ©á§¥¨¨¤¨¨©§¥¨¨

z :ÂȉG‡ ‰Â‰ÈLEÓÓB¯‡ ,„Â„Ï ‰J‰ ¤§Ÿ¡¨§â¦¨§¨¦£¦§:„r ÌIBÚÏ EÓL ‰Î¯·‡Â ,CÏn‰ ȉBI‡¡©©¤¤©£¨§¨¦§§¨¨¤ÌÏBÚÏ EÓL ‰Iω‡Â ,jί·‡ ÌBÈ-IÎa§¨£¨§¤¨©£©§¨¦§§¨Ôȇ B˙l„‚I ,„‡Ó IJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„b :„r¤¨§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦§ª¨¥EÈ˙¯e·‚e ,EÈNrÓ ÁaLÈ ¯B„I ¯Bc :¯˜Á¥¤§§©©©£¤§Ÿ¤EÈ˙‡Ï٠ȯ·„ ,E„B‰ „B·k ¯„‰ :e„ÈbÈ©¦£©§¤§¦§¥¦§§Ÿ¤E˙J„‚e ,e¯Ó‡È EÈ˙‡¯B ÊeÊr :‰ÁÈN‡¦¨¤¡§Ÿ¤Ÿ¥§ª¨§E˙˜„ˆÂ ,eÚÈaÈ E·eË-·¯ ¯ÎÊ :‰p¯tÒ‡£©§¤¨¤¤©§©¦§¦§¨§-I„‚e ÌÈt‡ C¯‡ ,‰Â‰È ÌeÁ¯Â ÔepÁ :ep¯È§©¥©§©§Ÿ¤¤©©¦§¨-Ïk-Ïr ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkI ‰Â‰È-·BË :„ÒÁ¤§Ÿ©Ÿ§©£¨©¨EÈ„ÈÒÁ ,EÈNrÓ-Ïk ‰Â‰È Ee„BÈ :ÂÈNrÓ©£¨§Ÿ¨©£¤©£¦¤E˙¯e·‚e ,e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k :‰Îeί·È§¨§¨§©§§Ÿ¥§¨§,ÂÈ˙¯e·b Ì„‡‰ È·Ï | rÈ„B‰Ï :e¯a„ȧ©¥§¦©¦§¥¨¨¨§Ÿ¨˙eÎÏÓ ,E˙eÎIÓ :B˙eÎÏÓ ¯„‰ „B·Îe§£©©§©§§©§:¯„ ¯Bc-IÎa EzÏLÓÓe ,ÌÈÓÏÚ-IkŸ¨¦¤§©§§§¨¨Ÿ-ÏÎI Û˜BÊ ,ÌÈÏÙp‰-IÎI ‰Â‰È CÓBÒ¥§Ÿ§¨©Ÿ§¦§¥§¨‰z‡Â ,e¯aNÈ EÈI‡ ÏÎ-ÈÈr :ÌÈÙeÙk‰©§¦¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨,E„È-˙‡ Á˙Bt :Bzra ÌÏ·-˙‡ ̉I-Ô˙B¥¨¤¤¨§¨§¦¥©¤¨¤-IÎa ‰Â‰È ˜Ècˆ :ÔBˆ¯ ÈÁ-ÏÎI rÈaNÓe©§¦©§¨©¨©¦§Ÿ§¨

‡"Â˙:‰ „Ù ÌÈω˙ (‡:ÂË „Ó˜ Ì˘ (·:ÍÏȇ ‡ ‰Ó˜ Ì˘ (‚ÂÈί„

Page 117: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 116

-ÏÎÏ ‰Â‰È ·B¯˜ :ÂÈNrÓ-ÏÎa „ÈÒÁ ,ÂÈίc§¨¨§¨¦§¨©£¨¨§Ÿ§¨-ÔBˆ¯ :˙Ó‡· e‰‡¯˜È ¯L‡ ÏÎI ,Âȇ¯Ÿ§¨§Ÿ£¤¦§¨ª¤¡¤§:ÌrÈLBÈ ÚÓLÈ Ì˙rÂL-˙‡Â ,‰NrÈ Âȇ¯È§¥¨©£¤§¤©§¨¨¦§©§¦¥-Ïk ˙‡Â ,ÂÈ·‰‡-Ik-˙‡ ‰Â‰È ¯ÓBL¥§Ÿ¤¨Ÿ£¨§¥¨,Èt ¯a„È ‰Â‰È ˙l‰z :„ÈÓLÈ ÌÈrL¯‰§¨¦©§¦§¦©§Ÿ§©¤¦:„r ÌIBÚÏ BL„˜ ÌL ¯Na-Ik C¯·È¦¨¥¨¨¨¥¨§§¨¨¤

Â:dÈeIω ÌIBÚ-„r ‰zrÓ ,dÈ C¯· | eÁ‡©à£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨:˘È„˜ ȈÁ ı"˘Ï

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦˙eÎIÓ.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,dÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

l LÓ :ÌÈt‰ ˙La eÏ ,‰˜„v‰ È„‡ÔB‡˙p-‰ §á£Ÿ¨©§¨¨§¨Ÿ¤©¨¦©â¦§¥Óe :˜cˈp-‰Óe ¯a„p-‰Ó ¯Ó‡p-‰‰NtÁ ©ãŸ©©§©¥©¦§©¨©ä§§¨

È Èk ,EÈχ ‰·eL ‰¯˜Á eÈί„‰ËeLÙ EÈÓ §¨¥§©§Ÿ¨§¨¨¥¤¦§å¦§§¨,EÈÙÏ e‡a ÌÈNrÓ·-‡Ï „ÒÁ·-‡Ï :ÌÈ·L Ïa˜I§©¥¨¦Ÿ§¤¤§Ÿ§©£¦¨§¨¤

¯ e˜Ù„ EÈ˙Ïc :EÈ˙I„ e˜Ùc ÌÈL¯Îe ÌÈl„kÌeÁ §©¦§¨¦¨©§§¨¤§¨¤¨©§©æekÏÓ EÈÙJÓ :EÈÙlÓ Ì˜È¯ e·ÈLz-χ ‡ ,ÔepÁ§©¨©§¦¥¥¨¦§¨¤¦§¨¤©§¥

L ‰z‡ Èk ,e·ÈLz χ ̘ȯ:‰JÙz rÓB ¥¨©§¦¥¦©¨ç¥©§¦¨

‡"Â˙‰˙ (‡:ÁÈ Â˘ ÌÈÏ:Ê Ë Ï‡È„ (·:ËÏ ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (‚:ÊË „Ó ˙È˘‡¯· Ù"Ú („‰Îȇ (‰:(ÈÂÈ˘·) Ó Ì˘:(ÈÂÈ˘·) ÂË ÁÏ˘· ‡ÓÂÁ˙ (Â: „Ï ˙ÂÓ˘ (Ê:· ,ÁÎ ˙Âί· (Á

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÚÓ¢

Page 118: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 117Ë

W ÓnFÈ :e‡·È ¯Na-Ïk EÈ„r ,‰lÙz˙ÂÁzL‰Ï ¯Na-ÏÎ ‡B· ३§¦¨¨¤¨¨¨¨Ÿá¨¨¨§¦§©£ŸÈ :‰Â‰È EÈÙI:EÓLI e„aÎÈ ,È„‡ EÈÙÏ eÂÁzLÈ | e‡B· §¨¤§Ÿâ§¦§©£§¨¤£Ÿ¨¦©§¦§¤

aa :eNÚ ‰Â‰È-ÈÙÏ ‰Î¯· ,‰r¯Î ‰ÂÁzL e‡| ÂȯrL e‡ 㟦§©£¤§¦§¨¨¦§§¨¦§¥§ŸŸ¥äŸ§¨¨‰ :BÓL eίa BÏ-e„B‰ ,‰l‰˙a ÂÈ˙¯ˆÁ ‰„B˙a‰Â‰È-˙‡ eίa | ‰p §¨£¥Ÿ¨¦§¦¨¨§§¦å¥¨§¤§Ÿ

,L„˜ Ì΄È-e‡N :˙BÏÈla ‰Â‰È-˙È·a ÌÈ„ÓÚ‰ ,‰Â‰È È„·r-Ïk©§¥§Ÿ¨Ÿ§¦§¥§Ÿ©¥§§¥¤Ÿ¤· :‰Â‰È-˙‡ eί·e¯ :ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï ‰ÂÁzL ,ÂÈ˙BkLÓÏ ‰‡BeÓÓB ¨§¤§Ÿ¨æ¨§¦§§¨¦§©£¤©£Ÿ©§¨ç§

¯ :‡e‰ LB„˜ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eȉχ ‰Â‰Èeȉχ ‰Â‰È eÓÓB §Ÿ¡Ÿ¥§¦§©£©£Ÿ©§¨¨è§§Ÿ¡Ÿ¥‰ :eȉχ ‰Â‰È LB„˜-Èk ,BL„˜ ¯‰Ï eÂÁzL‰Â‰Â‰ÈÏ eÂÁzL §¦§©£§©¨§¦¨§Ÿ¡Ÿ¥¦é§©£©Ÿ

 :ı¯‡‰-Ïk ÂÈtÓ eIÈÁ ,L„˜-˙¯„‰a‡B· EcÒÁ ·¯a eÁ‡ §©§©Ÿ¤¦¦¨¨¨¨¨¤©ë£©§§Ÿ©§§¨ :E˙‡¯Èa EL„˜-ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ,E˙È·ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ¥¤¦§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤¦ì§©£¤¤¥©

-Ïk-Ïr zÏc‚‰-Èk ,EzÓ‡-Ir EcÒÁ-Ïr EÓL-˙‡ ‰„B EL„˜§§§¤¤§¤©©§§§©£¦¤¦¦§©§¨©¨È :E˙¯Ó‡ EÓLE˙eӇ ,dÈ | ÔÈÒÁ EBÓÎ-ÈÓ ˙B‡·ˆ ȉχ | ‰Â‰ ¦§¦§¨¤§îŸ¡Ÿ¥§¨¦¨£¦¨¤¡¨§

k :EÈ˙B·È·Ò·a ‰Â‰ÈÏ ‰Ó„È ,‰Â‰ÈÏ C¯rÈ ˜ÁM· ÈÓ È:ÌÈI‡ È §¦¤¦ð¦©©©©£Ÿ©Ÿ¦§¤©Ÿ¦§¥¥¦kk :Ec·I Ìȉχ ‰z‡ ,˙B‡IÙ ‰NÚ ‰z‡ IB„‚-ÈÏB„‚-È ¦ñ¨©¨§Ÿ¥¦§¨©¨¡Ÿ¦§©¤¦ò¨

b :EzÓ‡ ÌȘÁL-„r ,EcÒÁ ÌÈÓL-ÏrÓ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„ ¥©¨©¦©§¤§©§¨¦£¦¤ô§Ÿ§ª¨§Ÿk :¯˜Á Ôȇ B˙l„‚χe‰ ‡¯B ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„‚ È §¦§ª¨¥¥¤¦ö¨§Ÿ§ª¨§Ÿ¨

k :Ìȉχ-Ïk-Ir‡ :Ìȉχ-Ïk-Ïr IB„b CÏÓe ,‰Â‰È ÏB„b χ ȯL ©¨¡Ÿ¦¦÷¥¨§Ÿ¤¤¨©¨¡Ÿ¦£ø¤Ó :E˙¯e·‚ΠEÈNrÓÎ ‰NrÈ-¯L‡ ı¯‡·e ÌÈÓMa χ-ÈÓ‡G È ¦¥©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§Ÿ¤¦ù

Ì˙eÎÏÓ-Ïηe ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ-Ïη Èk ,‰˙‡È EÏ Èk ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È¦¨£¤¤©¦¦§¨¨¨¦§¨©§¥©¦§¨©§¨Ó :EBÓk ÔȇÓÏ :‰¯e·‚a EÓL ÏB„‚ ‰z‡ ÏB„b ,‰Â‰È EBÓk ÔȇE ¥¥¨¥ú¥¨§Ÿ¨©¨§¨¦§¦§¨§à

Ï :EÈÓÈ Ìe¯z E„È ÊÚz ,‰¯e·b-Ìr rB¯Ê‰z‡ ,‰ÏÈI EI-Û‡ ÌBÈ E §©¦§¨¨Ÿ¨§¨§¦¤§á©§¨§¨©¨‡ :LÓL ¯B‡Ó ˙BÈΉ:BÏ Ìȯ‰ ˙ÙrB˙ ,ı¯‡-ȯ˜ÁÓ B„Èa ¯L £¦¨¨¨¨¤£â¤§¨¤§§¥¨¤§£Ÿ¨¦

ÓÏ :B˙J‰z-Ïk rÈÓLÈ ,‰Â‰È ˙B¯e·b IlÓÈ È‰l„b‰ ‰Â‰È E ¦ã§©¥§§Ÿ©§¦©¨§¦¨§ä§Ÿ©§ª¨‰Â‰È EÏ ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ-Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â§©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ©¨©¦¨¨¤§§Ÿ

Ï :L‡¯Ï | ÏÎÏ ‡O˙n‰Â ,‰ÎIÓn‰Ï·z ,ı¯‡ EI-Û‡ ÌÈÓL E ©©§¨¨§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ§å¨©¦©§¨¤¥¥‡ :Ìz„ÒÈ ‰z‡ d‡ÏÓeÛ¯Á ıȘ ,ı¯‡ ˙BÏe·b-Ïk z·v‰ ‰z §Ÿ¨©¨§©§¨©æ¨¦©§¨¨§¨¤©¦¨Ÿ¤

‡ :Ìz¯ˆÈ ‰z‡:ÌÈiˆÏ ÌrÏ IÎ‡Ó epzz ,Ô˙ÈÂÏ ÈL‡¯ zˆv¯ ‰z ©¨§©§¨©ç¨¦©§¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¨§©§¦¦‡ :Ô˙ȇ ˙B¯‰ zL·B‰ ‰z‡ ,ÏÁ ÔÈrÓ zr˜· ‰z‡z¯¯BÙ ‰z ©¨¨©§¨©§¨¨¨©©¨©§¨©£¥¨©è¨©§¨

‡"Â˙:‚ ‰Ò ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚Î ÂÒ ‰ÈÚ˘È (·:Ë ÂÙ ÌÈω˙ (‚: ‰ˆ Ì˘ („:„ ˜ Ì˘ (‰:·-‡ „Ϙ Ì˘ (Â:Ê ·Ï˜ Ì˘ (Ê:‰ ˈ Ì˘ (Á:Ë Ì˘ (Ë:Ë Âˆ Ì˘ (ÈÁ ‰ Ì˘ (Î

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) · ÁϘ Ì˘ (Ï:Ë ËÙ Ì˘ (Ó:Ê Ì˘ (:È ÂÙ Ì˘ (Ò:‰ Á˜ Ì˘ (Ú:‚ ‰Ó˜ Ì˘ (Ù:„ ˆ Ì˘ (ˆ:‚ ‰ˆ Ì˘ (˜:„Î ‚ Ìȯ·„ (¯:Ê È ‰ÈÓ¯È (˘:Â Ì˘ (˙

:„È ËÙ ÌÈω˙ (‡:ÊË „Ú Ì˘ (·:„ ‰ˆ Ì˘ (‚:· ˜ Ì˘ („:‡È ËÎ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‰:·È ËÙ ÌÈω˙ (Â:ÊÈ „Ú Ì˘ (Ê:ÂË-„È Ì˘ (Á:‚È Ì˘ (Ë

êÊÚ·

Page 119: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 118

‡ :ÌÈn‰-Ïr ÌÈÈp˙ ÈL‡¯ z¯aL ,ÌÈ Efr·,Ìi‰ ˙e‡‚a ÏLBÓ ‰z §¨§¨¦©§¨¨¥©¦¦©©¨¦©à¨¥§¥©¨b :ÌÁaL˙ ‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNaeȉχ ¯Èra ,„‡Ó ÏJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„ §©¨©¨§©§¥á§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥

È :BL„˜-¯‰Ìȉχ‰ ‡e‰-‰z‡ ÌÈ·¯k‰ ·LÈ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰Â‰ ©¨§§âŸ¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©§ª¦©¨¨¡Ÿ¦‡ :Ec·Ï :ÂÈ·È·Ò-Ïk-Ïr ‡¯B ,‰a¯ ÌÈL„˜-„BÒa ı¯r Ïe„BÈ §©¤¥ã©£¨§§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨§ä

Ï :ÌÈL„˜ ω˜a E˙eÓ‡-Û‡ ,‰Â‰È E‡Ït ÌÈÓL,‰Â‰ÈÏ ‰p¯ eÎ ¨©¦¦§£§Ÿ©¡¨§¦§©§Ÿ¦§å§©§¨©Ÿˆ :BÏ rȯ ˙B¯ÓÊa ,‰„B˙a ÂÈÙ ‰Óc˜ :erLÈ ¯eˆÏ ‰rȯ˜„ ¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨¦§¦¨¦©¤æ¤

‡ :EÈÙ eÓc˜È ˙Ӈ „ÒÁ ,E‡Òk ÔBÎÓ ËtLÓe˜ÈzÓ ÂcÁÈ ¯L ¦§¨§¦§¤¤¤¤¡¤§©§¨¤£ç¤©§¨©§¦‡ :L‚¯a Cl‰ Ìȉχ ˙È·a ,„BÒ˙LaÈ ,e‰Nr ‡e‰Â Ìi‰ BÏ-¯L §¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤£è¤©¨§¨¨§©¤¤

‡ :e¯ˆÈ ÂÈ„ÈCÏ ‰ÓLp‰ :Lȇ-¯Na-Ïk Áe¯Â ,ÈÁ-Ïk LÙ B„Èa ¯L ¨¨¨¨£é¤§¨¤¤¨¨§©¨§©¦©§¨¨¨È ,ClL Ûeb‰Â CI ‰ÓLp‰ :CÏÓr Ïr ‰ÒeÁ ,CÏrt Ûeb‰Â‰Nr ‰Â‰ §©¨¢¨¨©£¨¨©§¨¨¨§©¤¨§ëŸ£¥

È EÓL Ïr e‡˙‡ :EÓL ÔrÓÏ„B·k ¯e·ra :EÓL ÔrÓÏ ‰Nr ‰Â‰ §©©§¤¨¨©¦§§ëŸ£¥§©©§¤©£§Èk ,EÓLÓÏ :EÓL ÌeÁ¯Â ÔepÁ-χ Èk eÂrÏ zÁÏÒ ,‰Â‰È EÓL-Ôr ¦§¦ì¥©§©§¤§©î©¦§§Ÿ§¨©§¨©£Ÿ¥¦

:‡e‰-· ©.eÈ‚L ezÏe‡ ·¯a Èk ,eÈ·‡ eÏ-ÁÏÒ§©¨¨¦¦§Ÿ¦©§¥¨¦

:eÈÂr ea¯ Èk ,ekÏÓ eI-ÏÁÓ§©¨©§¥¦©£Ÿ¥M iÌÈrL e‡ EÈ˙B˜„ˆ-Ïr .ÌÈÁeË· e‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr ¦ð©©£¤¨©¦¨§¦§©¦§¤¨¦§¨¦

CÏÓ ‡e‰ ‰z‡ :ÌÈtˆÓ e‡ E˙reLÈÏ ÌÈe˜Ó e‡ EÈ˙BÁÈÏÒϧ¦§¦¤¨§©¦§¦¨§¨§©¦©¨¤¤‡˙¯Bk .Âȇ¯È ˙‡hÁ ¯ÈÒÓe ,Bnr ˙BÂr ¯È·rÓ .Ì„wÓ ˙B˜„ˆ ·‰B ñ¥§¨¦¤¤©£¦£Ÿ©¥¦©Ÿ§¥¨¥

‡ :ÌÈB¯Á‡Ï ‰re·L Ìi˜Óe ,ÌÈBL‡¯I ˙ȯaÔra z„¯iL ‡e‰ ‰z §¦¨¦¦§©¥§¨¨©£¦©ò¨¤¨©§¨©£©-˙BÁ¯‡Â .Ec·r ‰LÓÏ E·eË Èί„ ˙ȇ¯‰Â ÈÈÒ ¯‰-Ïr E„B·k§¤©©¦©§¤§¥¨©§¥§§Ÿ¤©§¤§¨§

‡ ‰z‡ Èk Bzr„B‰Â .BÏ ˙Èlb EÈ„ÒÁÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ Ï £¨¤¦¦¨§©§¦©¨¥ô©§©¤¤©©¦ÔΠ:ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓa Blk ÌÏBÚ‰ ‚ȉÓe .·ÈˉI ‰a¯Óe „ÒÁ-·¯Â§©¤¤©§¤§¥¦©§¦¨¨ª§¦©¨©£¦§¥

 ,·e˙k‰Â‰È ÌL· È˙‡¯˜Â EÈt-Ïr È·eË-Ïk ¯È·r‡ ȇ ¯Ó‡i ¨©öŸ¤£¦©£¦¨¦©¨¤§¨¨¦§¥§Ÿ:ÌÁ¯‡ ¯L‡-˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔÁ‡ ¯L‡-˙‡ È˙pÁ ,EÈÙϧ¨¤§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

l`‡·e ‰z‡ ÌÈt‡ C¯C¯„ ,˙‡¯˜ ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ¥¤ô¤©©¦©¨©÷©¨©£¦¦§¥¨§¤¤ÌBi‰ ¯kÊz ,EÈ„ÒÁ EÈÓÁ¯ ˙l„b :˙ȯB‰ ‰·eLz§¨¥¨§ª©©£¤©£¨¤¦§Ÿ©‰z‡ Èk ,ÌÈÓÁ¯a eÈI‡ ÔÙz :EÈ„È„È Ú¯ÊÏ ÌBÈ-Iηe§¨§¤©§¦¤¥¤¥¥§©£¦¦©¨,Ìc˜ EÈt ‰JÙ˙·e ÔeÁ˙a :ÌÈÓÁ¯‰ Ïra ‡e‰©©¨©£¦§©£¦§¦¨¨¤§©¥

‡"Â˙:È ËÙ ÌÈω˙ (‡:· ÁÓ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ ·-ÌÈÎÏÓ (‚:Á ËÙ ÌÈω˙ („Ì˘ (‰:Â:·-‡ ‰ˆ Ì˘ (Â:ÂË ËÙ Ì˘ (Ê:ÂË ‰ Ì˘ (Á:‰ ‰ˆ Ì˘ (Ë:È ·È ·Âȇ (ȉÈÓ¯È (Î

:Ê „È:(ÈÂÈ˘·) ‡Ï Ë ‰ÈÓÁ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ‡È ‰Î ÌÈω˙ (Ó:ÁÈ Ë Ï‡È„ Ù"Ú (Ù"Ú (Ò:Ê ‡È ÌÈω˙:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ (Ú:Â Ì˘ (Ù:ËÈ ‚Ï Ì˘ (ˆ:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (˜

˙ڄ‰Î

Page 120: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 119Ò

Ó :Ì„wÓ ÂrÏ zr„B‰kE˙¯B˙a BÓk ,·eL Et‡ ÔB¯Á §©§¨¤¨¨¦¤¤¥à£©§§§¨§·e :·e˙k ÌBÈk ,ÔBI˙ ‰ÒÁ EÈÙk Iˆ‰Â‰È „¯i ¨§á¥§¨¤¤¡¤§¦§¨§©â¥¤§Ÿ

z :Ôra ÌBÈk ,ÌL‡ ‰ÁÓ˙ ÚLt-Ir ¯·rBnr ·vÈ˙i ¤¨¨©ã£Ÿ©¤©§¦§¤¨¨§©â¦§©¥¦Â ÌBÈk ,¯Ó‡Ó epÓ ·ÈL˜˙ e˙rÂL ÔÈʇz :ÌL‡¯˜i ¨©£¦©§¨¥§©§¦¤©£¨§©â¦§¨

·:¯Ó‡ ÌL ,‰Â‰È ÌL §1¥§Ÿ§¨¤¡©:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ä©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §å¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦æ©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

` ca‡ :Ôȇ Ì„‡a ¯LÈ ı¯‡‰-ÔÓ „ÈÒÁ˜„ˆa EÓL· ‡¯B˜-ÔÈ ç©¨¦¦¨¨¤§¨¨¨¨¨¨¦¥è¥§¦§§¤¤‰ :Ca ˜ÈÊÁ‰I ¯¯BÚ˙ÓeqÙ-Èk „ÈÒÁ ¯Ó‚-Èk ‰Â‰È ‰rÈLB ¦§¥§©£¦¨é¦¨§Ÿ¦¨©¨¦¦©

k :Ì„‡ ÈaÓ ÌÈeÓ‡k :¯B‡-‰‡¯ E¯B‡a ÌÈiÁ ¯B˜Ó Enr-È-Ìr-È ¡¦¦§¥¨¨¦ë¦§§©¦§§¦§¤¦ì¦:ÂÈ˙Âr ÏkÓ Ï‡¯NÈ-˙‡ ‰cÙÈ ‡e‰Â :˙e„Ù Bnr ‰a¯‰Â ,„ÒÁ‰ ‰Â‰È§Ÿ©¤¤§©§¥¦§§¦§¤¤¦§¨¥¦Ÿ£ŸŸ¨

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §î©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ðŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ñŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§òŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ôŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ö©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ·È ·Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Á ÂÏ ÌÈω˙ Ù"Ú (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:ÁÈ Ê ‰ÎÈÓ Ù"Ú („:Ê-Â Ì˘ ˙ÂÓ˘ (‰:Ë Ì˘ (Â:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Ê:· Ì˘ ‰ÎÈÓ (Á:(ÈÂÈ˘·)  „Ò ‰ÈÚ˘È (Ë

:· ·È ÌÈω˙ (È:È ÂÏ Ì˘ (Î:Á-Ê Ï˜ Ì˘ (Ï:‚È ‚˜ Ì˘ (Ó:Ë ‚ Ì˘ (:Á ÂÓ Ì˘ (Ò:‚È „Ù Ì˘ (Ú:È Î Ì˘ (Ù:ËÈ „È ¯·„Ó· (ˆ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

¯Ó‡ÈÂ

Page 121: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 120

e:LxacM iYglq dedi xn`I©àŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©á¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

zlEzAaz ˙a¯ ‰„e‰È-˙Ûk ˙N¯Bt ‰ÁtÈ˙Ó ‰i‡Â ‰i‡ §©©â§¨©©©ã£¦¨©£¦¨¦§©§¨¤¤©Ó .‰È·L ȘnrÓ.dÈ ·Á¯n· Èr EÈ˙‡¯˜ ¯ˆn‰-Ô ¥¦§¥¦§¨¦ä©¥©§¨¦£¥¦©¤§©¨

‰p‰ ˙ËaÓe ‰¯ÊrI ÔÈr ˙‡NB :‰ÈÂ¯Ï ‰p‡ÈˆBz ÌÈnÓe L‡Ó¥¥¦©¦¦¤¨¨§¨¨¥©¦§¤§¨©¤¤¥¨˙˜ÙBÒ .‰È„r ˙B¯ÊbÓ ‰È¯Èˆa ‰¯Èk·Ók ˙ÏÏBÁ˙Ó .‰p‰Â¥¨¦§¤¤§©§¦¨§¦¤¨¦§¥£¦¨¤¤:‰p¯eLÈ ÈÓ È˙˜˙ ‡BÙ‡ ‰i‡ .dBÈ‚‰a dÓB‰Â Ûk χ Ûk©¤©§¨§¤§¨©¥¥¦§¨¦¦§¤¨‰ÈÙ¯ÁÓ „Èa ezk .dB‡‚ È·ˆe ‰È˙BkLÓe dLÙ ˙e„Ȅȧ¦©§¨¦§§¤¨§¦§¨§¦§§©§¨§¤¨

a ˙‚‡BM‰ .drÓ „È·e‰i‡ .‰˙ ‰ÈÏr dIB˜·e ‰È„rBÓ CB˙ §©§©¨©¤¤§£¤¨§¨¨¤¨¨¨¨©¥.E˙Óeȇ ‰¯e·Le ‰ˆeÙ ˙eI‚Ï È·MÓ :‡ ‡·È ‰Â‰È ¯·c§©§Ÿ¨Ÿ¨¦§¦§¨§¨§¨£¨¤EI IB˜a Áe¯ ¯ˆB˜·e .E˙¯·r ˙ÓȇÓe E˙ÓÁ ÌrÊ ÈtÓ¦§¥©©£¨§¥¥©¤§¨¤§¤©§§

‡ .E˙nrÏ ˙‚‡BL˙È· Enr zLË :E˙¯e·‚e E˙‡˜ ‰i ¤¤§ª¨¤©å¥¦§¨§§¨¤¨©§¨©§¥‡k ·ÈB‡‰ ı¯‡a ÌÈr ÌÈ‚Á .ÌÈ·L ı¯‡a χ¯Nȉi ¦§¨¥§¤¤¦§¨¨¦§¨¦§¤¤¨¥¨¢æ¦¨

‰i‡ .Ìi‡ ‰rB¯ È˙ÙBÓ ÌÈIÏBÚ ÌÈχBL ˙B·‡Ï .ÌÈ-·Ia§¤¨§¨£¦§¦§¥¤©¨©¥a :ÌiÓ ÌIrn‰ee˜Á¯ .e˙ÏÁ eÒÒBa ÌL-ÈÏ· Èa-Ìb I·-È ©©£¥¦¨§ç¥¨¨©§¥§¦¥§©£¨¥¦£

‡ .eˆ¯‡ Ïe·bÓe e˙Ó„‡ IrÓ‡ e¯Ê‚ e¯Ó.e˙˜˙ ‰„· ¥©©§¨¥¦§©§¥è©§¦§©§é§¨¦§¨¥‡Ê :eÈ˙B·‡ eI-e¯tÒ ¯L‡ EÈ˙B‡ÏÙ-IÎ ‰iÈ·Ï | ‰Â‰È ¯BÎ ©ë¥¨¦§§¤£¤¦§¨£¥§ì§Ÿ¦§¥

ÛBNÁ .CI‰˜ ÈÏIBÚ ıt ȯÈa‡ ıv¯ .CIÎȉ ˙B·¯Á ÌB„‡¡¨§¥¨¨¦¥©¦©§¦¥§¥§¨¨£:CÏ Ôz ¯„r‰ ‰i‡ .CÏ·Á ˙Èr¯Ó Ì„iÓ Lwa ErB¯Ê§£©¥¦¨¨©§¦¤§¨©¥¨¥¤¦©¨

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤î¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©ð£¦¦¦©§¤§¦¨

‡"Â˙:Î „È ¯·„Ó· (‡:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (·:ÂË ‡ ‰Îȇ Ù"Ú (‚:· ËÎ ‰ÈÚ˘È („ÁȘ ÌÈω˙ (‰:(ÈÂÈ˘·) ‰:(ÈÂÈ˘·) ÂË ‚Ò ‰ÈÚ˘È (Â:ËÈ Ï ÈÏ˘Ó (Ê:Á Ï ·Âȇ (Á„ ‚ ‰Îȇ (Ë

:(ÈÂÈ˘·):‡È ÊÏ Ï‡˜ÊÁÈ Ù"Ú (È:(ÈÂÈ˘·) ‚È Â ÌÈËÙ¢ (Î:Ê ÊϘ ÌÈω˙ (χ¯˜È (Ó: ,ËÎ ‰·¯:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (

ÌȇËÁÏ

Page 122: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 121‡Ò

Ú ,ÌÈrLBtÏ ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ïk Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦àŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥á¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©â¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ã©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ä¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦å©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §æ©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©çŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§èŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§éŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ëŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ì©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

e:LxacM iYglq dedi xn`I©îŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©ð¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨

'‰

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (‡:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:Ê-Â Ì˘ („Ì˘ (‰:Ë:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Â:‚È ‚˜ Ì˘ (Ê:Ë ‚ Ì˘ (Á:Á ÂÓ Ì˘ (Ë:‚È „Ù Ì˘ (ÈÎ Ì˘ (Î:È:ËÈ „È ¯·„Ó· (Ï:Î Ì˘ (Ó:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

Page 123: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 122

‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

qt`‰Lz‰ ‰·LÈ ÏÙLa .˙ȯa„ ‰Óχ d„B·k „B‰ ¨©§¨¤¡¨¨©§¨¦§¤¤¨§¨ª¨¨‰Ïlc .˙Èp¯BÁ‡ ‰‚eÒ ‰‚e ‰‚eÒ Ìb .˙Èz¯·‚ ‰LÏÁ¤¡¨¨§©§¨¦©¨¨§¨£©¦ª¨¨‰IIeÁ ‰ÏÏeÊ ‰ÏÏe‰‰ :˙ȯÈr ˙ÈB¯‰‡ ‰iÂÏ ‰ÏÏÓe‡§¨¨§¦¨©£¦¥¨¦©¨¨¨¨¨¨d¯Ê d¯Ê .‰re¯ˆk ˙‡ÓË ‰Â„ BÓk ˙¯Ê .‰re¯Ù ‰ËBÒÎe§¨§¨§¦§¥§¨¨§¦§¥¦§¨¥¨¦§¨

a ‰¯ft˙ ‰¯ÊÁ .‰re„b ÔBʯÙe ÏlÁEȇÏË :‰re¯Ê ‡Ï ı¯‡ ª©§¨§¨¨§¨¦§©§¨§à¤¤Ÿ§¨§¨¤Ák .‡ÓˆÂ ·r¯ Û‡LÈ ˜B¯rÈ ˜B¯ÁÈ .‡n‚È ‡ÓË Ê‚B¯·e Lr¯a§©©§¤¨¥§©¥©£©£¦§©¨¨§¨¥Ÿ©

‡ E˙¯e·b‰nk ÌÈÓrt Û‡ ˙B¯BÓÊ ÌÈÁIBLÏ .‰n·e Ú„eÈ ‡BÙ §¨§¥á¦¨©©¤§§¦§©§¨¦©¤rBLa ÈÏÈΠ·È„a Ï· .ËÏÁe‰ ‰nÏ ·¯ÒÏ ·¯ ÏLÓÓ :‰nΧ©¤¦§©¨§¨¥¨¨£©¨¨§¨¦§¥©§©·bNÓ ‰È‰˙ ‰È‰ ¯Êr .ËÏÓeÈ EÓLa ‡¯˜ EÈIr B¯·Ò .ËIL©¦§¨¤¦§¨§¦§§©¥¤¨Ÿ¦§¤¦§¨

t :ËÏÙÓeÌ˙k ¯z ÔÁˆ .¯˙r‰ BÏ ¯r¯r‰ ˙lÙz-I‡ ‰ ¦§¨§â¥¤§¦©¨©§¨§¥¨¥©©©¥¤¤˜ .¯˙p·k Òaka Á˜Ùz ÁBÌÓB˜ ÌÓB¯ .¯˙B‰ ‰˙eÓ˙ È ©¥§©¤¤ã©¦§©§ä¥§¨¥¥¥

¯Èrz .¯B·Le Ú„b ËaÁÓ ËaÏÓ ËaL :¯˙e‰Ï ‰·BËI ÌÓL§¨§¨§¦¨¥©¥§©¥§©¥§©§¨¦z ‰‡˜ ÛBÒÎz ˙B„ÁÎ ˙B„·B‡ .¯Ba‚k Áȯˆz rȯÛBÒ‡z ¦§¨å¦©©§¦©§¦§¦§¨¦§¤¡

‡¯˜z ‰reLÈ :¯BaÓ ˙BÏr‰I ÌÓB¯Ï ıa¯Ï ıa˜Ï .¯Baˆz¦§§©¥§©¥§¥§©£¦§¨¦§¨Á ˙ÈLz.˙BÓBw‰ ÈÓ¯ CÓ‰ ˙B‰B·b‰ ÏtL‰ .˙BÓBÁÂ Ï ¨¦¥æ§©§¥©§¨¥¨¥©

eLaÏÈ ÌÈÏÈc‚n‰ ÌÈ„B¯ .˙BÓÁ „˜Ùa ·L‰ EÈÁeÏ EÈÁËBa§¤§¤¨¥§¤¤¤¨¦©©§¦¦¦§§··¯˜ ÔÓÊ LÈÁ .Áψ‰ EÈ„È„È EÈ„·r ËJÓ ÈcL :˙BnIÎe ˙L 矤§¦©©©¥£¨¤§¦¤©§©¦§©¨¥

k .ÁÏÒ eÈ˙‡hÁ eÈ·‡ eÏ-ÏÁÓ .ÁÏLz Ì˙e„t‰Â‰È ‰z‡-È §¨¦§©§©¨¨¦§©Ÿ¥§©¦è©¨§Ÿ:ÁlÒ ·B˧©¨

`m-eÈÂr ‡ .e· ere EÏ e‡˙k .e‡· EÓL·ÌÁ¯ ¦é£Ÿ¥¨¨ë¨§ì§¦§¨§î©¥k .eÓÁ¯ ÌÈa-Ïr ·‡.epÓÁz Bn‡ ¯L‡ Lȇ ¨©¨¦©£¥§ð¦£¤¦§©£¤

‡:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-Ï ©ñ§©§¤©§¦¥

‡"Â˙:· · ‰ÈÓ¯È (‡:ÊË ‚Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (·:(ÈÂÈ˘·) ÁÈ ·˜ ÌÈω˙ (‚:‡ ‡Ò ‰ÈÚ˘È Ù"Ú („:‡È ËÚ ÌÈω˙ (‰:‚È ·Ó ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Â:Á · ‰Îȇ Ù"Ú (Ê:ÂÎ ‰Ï ÌÈω˙ Ù"Ú (Á

:(ÈÂÈ˘·) ‰ ÂÙ Ì˘ (Ë:Ê „È ‰ÈÓ¯È (È:(ÈÂÈ˘·) ·Î ‚ Ì˘ (Î:È „È ·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (Ï:‚È ‚˜ ÌÈω˙ (Ó:‚È ÂÒ ‰ÈÚ˘È (:(ÈÂÈ˘·) „Î È ‰ÈÓ¯È (Ò

‰˙‡

Page 124: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 123·Ò

‡„Èa EÈa .Ál‡ ¯ˆÈ rB¯ e˙B‡ .ÁlÒ ·BË ‰Â‰È ‰z ©à¨§Ÿ§©¨¨©¤¤¦©¨¤§©.ÁÏÓ‰ eaÏ ˙Bi¯ÒÓ „Èa .ÁlLlÓ ÌrLt¦§¨¦§©©§©©§¦¦¥©§¨

‡:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-Ï ©á§©§¤©§¦¥

b „ÒÁ ÏB„‡Ï EÈ„ÒÁ EÈÓÁ¯ ÏbÏb .ÌÈÙÏ‡Ï ¯ˆB §â¤¤ã¥¨£¨¦©§¥©£¤©£¨¤§ŸÌÈÙÈrk EcÒÁ eÈnc .ÌÈÙelÒ ̘ȯ ‡Ï E¯·c .ÌÈÙelÁ¦¦§¨§Ÿ¥¨§¦¦¦¦©§§©£¥¦

.ÌÈÙelr§¦¦:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-χ©§©§¤©§¦¥

Bz˜z .ÔB‚Ï Ì‡ Eȯ·c ÏÁ‰ .ÔBa˙‰ ¯Èˆ ˙Ȉ ˙kÒ‰©§¥¦¦¦§¥¨¥§¨¤¦§¥¦©§.ÔpÁ e˙B‡ ‰cÓa d·e .ÔpL ÔepÁ EÈίc§¨¤¦©¥¨§¦¨¨©¥

:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-χ©§©§¤©§¦¥

ÊÊ .Ïel‰ EÏ ˙BÁkL ¯BÎCB˙Á .ÏelÓ Ú‚¯k ÔÈ˘z Ìr §ä¦§¨§¦©å©©§¦§¤©¦£.ÏeÏÁ Eȯ˜BÁ ÌpÁ ÔBÁ .Ïelt ÔÈc ÌÈiÁ©¦¦¦¦¨§¤¨

:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-χ©§©§¤©§¦¥

r„BÈ .ÏÈÏr ÔeÓË ÔB„Ê rBz .ÏÈψ˙ BÎBz L¯‚ ËÈ˦¦§©©§¦©¨¨©£¦¥©.ÏÈÏ‚˙ eÈIr ‰·BËÏ „È .ÏÈÏrn-‰Ó ¯ˆÈ¤¤©©£¦¨§¨¨¥©§¦

:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-χ©§©§¤©§¦¥

ke ˙e¯LÈ ˙e¯Lk .·Ï ÈÏÈ·Le ÔÁBa ˙BÈÏ.·l‰ ˙e¯È¯L §æ¨¥§¦¥¥©§©§ç§¦©¥.·ÏÎÓe ·eL ˜B˙Ó ÔrI .·ÏBÚ Ìr ·eIr ·Ï¥¨¦¥©©¨©§¥

:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-χ©§©§¤©§¦¥

ÔÂr ϘL Ïw .‚¯r EÏ ˙¯¯B˜Ó .‚¯‰ ÔÈ„ ÈËÓ ÏÈvÓ©¦¨¥¦¤¤§¤¤§¤¤©¥¤¤¨Ÿ.‚¯Ë˜Ó ‡·a ÈeN e‡N .‚¯zN‰Ó¥¦§¨¥¨§¨§Ÿ§©§¥

:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-χ©§©§¤©§¦¥

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ‰ ÂÙ ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) „Î È ‰ÈÓ¯È (·:(ÈÂÈ˘·) Á ‰Ó˜ ÌÈω˙ (‚˙ÂÓ˘ („:Ê „Ï:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ Ù"Ú (‰:‡ ,Ê ˙Âί· ‰‡¯ (Â:(ÈÂÈ˘·) Î ‡È ‰ÈÓ¯È (ÊÌȯ·„ Ù"Ú (Á

:ÁÈ ËÎ

ÔÂÁ¯Ò

Page 125: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 124

ÔÂr .ÌzzÒ‰ ÔrË ÛiÊ B¯ÙÒ .ÌzÁp‰ „r ·˙k ÔBÁ¯Ò¦§§¨¥©¤§¨¦§©¥©©¦§©¨¨Ÿ.ÌzÈ EÈÓÁ¯ „È-Ïr .ÌzÎp‰ ÔÈr©¦©¦§¨©©©£¤¦¨

‡:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-Ï ©à§©§¤©§¦¥

t .Ôwz‰ Ek¯cÓ Ô·‡ ‰pt.Ô˜B¯˙‰lÓ Èet ÌÈÓ È‚Ï ©¥¤¤¦©§§¦©¥©á§¥©¦¨¦§¦§¥.Ôw‰ ÌÁ¯ ÔÓÁ¯Îe ˙nˆ .Ԙʠ¯r ÏBLÎÓ ¯eˆ¦§©©§¨¥©¥§©£¨©¥©¥

:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-χ©§©§¤©§¦¥

.¯eÓ˙ ÈeL CBÈ‚Ï ÈLe˜ .¯eÓ‡ CÒel˜ ˙Bv¯Ï ·B¯˜§©¦¨¨¦¦§¨¨§¨¯ .¯eÓL ÁˆI ‡Ï C·È¯.¯eÓb ÔÈc Ê‚B¯a ÌÁ ¦¨Ÿ¨¤©¨©â¥§¤¦¨

:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-χ©§©§¤©§¦¥

˙e„ÏÈ ¯LÈ ÌÈÏe˙L .˙e¯ÁL Á·L ÌÈ·L ÌÈ·N¦¨¦¤©©£§¦Ÿ¤©§.˙e¯Á ÌÈiÁ Âz ÔBÁz .˙e¯Áz „vÓ ˙e¯Á Ô‚z .˙e¯Áa©£¨¥¥¦©©£¨¨©¦¨

:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-χ©§©§¤©§¦¥

.·¯‰ Lc˜ ÚÈÒ ËrÓ .·¯˜˙Ó ¯Oa ÌBÏL ÌBÏL¨©¥¦§¨¥§©§©©¥¤¤‡ÈË ËLw‰ .·¯r ˙Á‡k Ô‰ÈÙelÁ ˙B¯eka‰*„ÁÈ ©©§¦¥¤§©©¨¥©Ÿ¤§¦¨©©

.·¯r¥:eËÈrÓz-Ôt Et‡a-χ©§©§¤©§¦¥

‡‡ .e· er eÈÂr Ìe EÏ e‡˙k .e‡· EÓL··‡ ÌÁ¯ ¦ã£Ÿ¥¨¨ä¨§å§¦§¨§æ©¥¨k .eÓÁ¯ ÌÈa-ÏrEt‡a-χ .epÓÁz Bn‡ ¯L‡ Lȇ ©¨¦©£¥§ç¦£¤¦§©£¤©§©§

:eËÈrÓz-Ôt¤©§¦¥

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤è¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©é£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁI¯Na-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦ëŸ¤§¨¦¨¨¨

.‡Ë Lw‰ :‡" (*«≈∆∆ ‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) „Î È ‰ÈÓ¯È (‡:‚ ‡ ÌÈω˙ (·:(ÈÂÈ˘·) · ‚ ˜Â˜·Á (‚:Ê „È ‰ÈÓ¯È („Ì˘ (‰

:(ÈÂÈ˘·) ·Î ‚:È „È ·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (Â:‚È ‚˜ ÌÈω˙ (Ê:‚È ÂÒ ‰ÈÚ˘È (Á‰·¯ ‡¯˜È (Ë: ,ËÎ:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (È(Î:(ÈÂÈ˘·) Â Ì˘ ÌÈω˙

Á¯Â

Page 126: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 125‚Ò

‰ χ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂÏL ¯ÓBÏ el ˙ȯBL §©Ÿ§¨¨¨¦§¥à¥¨¨©§ŸÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨

 ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©á¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ

:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©â©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ã¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ä©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §å©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©æŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§çŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§èŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§éŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

`l-eÏ-¯kÊz eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr ©ë¦§¨¨£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©Á :„‡Ó-eÏ-¯ÎÊ EcÒÁk ¯kÊz-I‡ eÈrLÙe | eȯeÚ ˙‡h §Ÿ©ìŸ§¥§¨¥©¦§Ÿ§©§§§¨¨

:‰Â‰È E·eË ÔrÓÏ ,‰z‡©¨§©©§§Ÿ

f xkÊ :‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ¯,Enr ÔBˆ¯a ‰Â‰È e¯Î §îŸ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨ð§¥§Ÿ¦§©¤Ê :E˙reLÈa e„˜tË·L zχb Ì„w ,˙Ș | E˙„r ¯Î ¨§¥¦¨¤§ñŸ£¨§¨¦¨¤¤¨©§¨¥¤

˙·‰‡ ,ÌÏLe¯È ˙aÁ ‰Â‰È ¯BÎÊ :Ba zÎL | ‰Ê ÔBiˆ-¯‰ ,E˙ÏÁ©£¨¤©¦¤¨©§¨§§Ÿ¦©§¨¨¦©£©‡ ÔBiˆ‡ :ÁˆÏ ÁkLz-χ·-Èk dÁI ˙r-Èk ,ÔBiˆ ÌÁ¯z Ìe˜˙ ‰z ¦©ò¦§©¨¤©©ô¨¨§©¥¦¦¥§¤§¨¦¨

Ê :„rBÓe¯r | e¯r ÌȯӇ‰ ,ÌILe¯È ÌBÈ ˙‡ ,ÌB„‡ È·Ï | ‰Â‰È ¯Î ¥§öŸ§Ÿ¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨

‡"Â˙:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (‡:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (·:Ê-Â Ì˘ (‚:Ë Ì˘ („:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (‰Ì˘ (Â:‚È ‚˜:Ë ‚ Ì˘ (Ê:Á ÂÓ Ì˘ (Á:‚È „Ù Ì˘ (Ë:È Î Ì˘ (È:Á ËÚ Ì˘ (ÎÊ ‰Î Ì˘ (Ï

:(ÈÂÈ˘·):Â Ì˘ (Ó:(ÈÂÈ˘·) „ ˜ Ì˘ (:· „Ú Ì˘ (Ò:ËÈ Ì˘ (Ú:„È ·˜ Ì˘ (Ù:Ê ÊϘ Ì˘ (ˆ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

„Ú

Page 127: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 126

Ê :da „BÒȉ „rzraL ¯L‡ EÈ„·r χ¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯Î ©©§¨§àŸ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨,ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌÎr¯Ê-˙‡ ‰a¯‡ ̉I‡ ¯a„z Ca ̉Ϥ¨©§©¥£¥¤©§¤¤©§£¤§§¥©¨¨¦

Ê :ÌÏÚÏ eÏÁ ÌÎr¯ÊÏ Ôz‡ Èz¯Ó‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ı¯‡‰-ÏÎ¯Π§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨§áŸ‰f‰ Ìr‰ ÈL˜-I‡ ÔÙz-I‡ ,·˜rÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I EÈ„·rI©£¨¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ©¥¤¤§¦¨¨©¤

‡ :B˙‡hÁ-I‡Â BÚL¯-I‡ÂeI‡B ¯L‡ ,˙‡hÁ eÈÏr ˙L˙ ‡-Ï §¤¦§§¤©¨©â¨¨¥¨¥©¨£¤©§:e¯ˆBÈ eÏ-ÁÏÒ e¯eˆ e‡ËÁ :e‡ËÁ ¯L‡Â©£¤¨¨¨¨¥§©¨§¥

xFkf ,z¯Ó‡ ¯L‡k ˙B·‡ ˙ȯa eÏۇ ·B˜rÈ È˙ȯa-˙‡ Èz¯ÎÊ §¨§¦¨©£¤¨©§¨§ã¨©§¦¤§¦¦©£§©:¯kʇ ı¯‡‰Â ¯kʇ ̉¯·‡ È˙ȯa-˙‡ ۇ ˜ÁˆÈ È˙ȯa-˙‡¤§¦¦¦§¨§©¤§¦¦©§¨¨¤§Ÿ§¨¨¤¤§Ÿ

 ,z¯Ó‡ ¯L‡k ÌÈBL‡¯ ˙ȯa eI ¯BÎÊ˙ȯa Ì‰Ï Èz¯ÎÊ §¨§¦¦¦©£¤¨©§¨§ä¨©§¦¨¤§¦˙BÈ‰Ï ÌÈBb‰ ÈÈrÏ ,ÌȯˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡-È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ,ÌÈL‡ ¦Ÿ¦£¤¥¦Ÿ¨¥¤¤¦§©¦§¥¥©¦¦§

 ,ezÁË·‰L BÓk enr ‰Nr :‰Â‰È ȇ ÌÈ‰Ï‡Ï Ì‰Ï˙‡Ê-Ìb-Û‡ ¨¤¥Ÿ¦£¦§Ÿ£¥¦¨§¤¦§©§¨§å©©Ÿ·È‡ ı¯‡a Ì˙Bȉa¯Ù‰Ï Ì˙lÎÏ ÌÈzIr‚-‡Ï ÌÈzÒ‡Ó-‡G Ì‰È ¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤§©§¦§Ÿ§©§¦§©Ÿ¨§¨¥

‰Ók eÓÁ¯Â e˙e·L ·L‰ :̉ȉχ ‰Â‰È ȇ Èk ,Ìz‡ È˙ȯa§¦¦¦¨¦£¦§Ÿ¡Ÿ¥¤¨¥§¥§©£¥§¨Â ,·e˙kLEˆa˜Â ·L ,EÓÁ¯Â E˙e·L-˙‡ EȉG‡ ‰Â‰È ·L ¤¨§æ¨§Ÿ¡¤¤§§§¦£¤§¨§¦¤§

‰Ók eÈÁc ıa˜ :‰nL Eȉχ ‰Â‰È EˆÈÙ‰ ¯L‡ ÌÈnr‰-ÏkÓ¦¨¨©¦£¤¡¦§§Ÿ¡Ÿ¤¨¨©¥¦¨¥§¨‡ ,·e˙kLEȉG‡ ‰Â‰È Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È-Ì ¤¨¦ç¦§¤¦©£¦§¥©¨¨¦¦¨§©¤§§Ÿ¡¤

Ó ,·e˙kL ‰Ók ÔrΠ·rk eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÁwÈ ÌMÓe·rÎ È˙ÈÁ ¦¨¦¨¤§¥§¨¥¨¨§¤¨¨§¨¤¨è¦¦¨¨eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÈzI‡‚ Èk ÈI‡ ‰·eL ,EÈ˙‡hÁ ÔrΠEÈrLt§¨¤§¤¨¨©Ÿ¤¨¥©¦§©§¦§¥§¨¥

‡ ,z¯Ó‡ ¯L‡k ErÓIÈrÓÏ EÈrLÙ ‰ÁÓ ‡e‰ È· ÈÎ §©©§©£¤¨©§¨éŸ¦¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¤§©£¦,·e˙kL ‰Ók ¯ÓvΠ‚ÏMk eȇËÁ Ôaω :¯kʇ ‡Ï EÈ˙‡hÁ§©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ©§¥£¨¥©¤¤§©¤¤§¨¤¨

Ï,eÈaIÈ ‚ÏMk ÌÈMk ÌÎȇËÁ eȉÈ-̇ ,‰Â‰È ¯Ó‡È ‰ÁÎe ‡-eÎ §ë¨§¦¨§¨Ÿ©§Ÿ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈÏr ˜B¯Ê :eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ eÓÈc‡È-̇¦©§¦©¨©¤¤¦§§¨¥©¦§¦§©£¥

 ,·e˙kL ‰ÓkÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈIr Èz˜¯Ê §¨¤¨§ì¨©§¦£¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿe˙ÈÁLz χ eÈÏr ÌÁ¯ :ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈIelb-ÏkÓe ÌÎÈ˙‡Ó˪§Ÿ¥¤¦¨¦¥¤£©¥¤§¤©¥¨¥§©©§¦¥

k ,·e˙kL ‰Ók,E˙ÈÁLÈ ‡Ï Et¯È ‡Ï Eȉχ ‰Â‰È ÌeÁ¯ χ È §¨¤¨¦î¥©§Ÿ¡Ÿ¤Ÿ©§§§Ÿ©§¦¤e··Ï-˙‡ ÏBÓ :Ì‰Ï ÚaL ¯L‡ EÈ˙·‡ ˙ȯa-˙‡ ÁkLÈ ‡Ï§Ÿ¦§©¤§¦£Ÿ¤£¤¦§©¨¤¤§¨¥

e ,·e˙kL ‰Ók EÓL-˙‡ ‰·‰‡ÏE··Ï-˙‡ Eȉχ ‰Â‰È ÏÓ §©£¨¤§¤§¨¤¨ð¨§Ÿ¡Ÿ¤¤§¨§ELÙ-Ïηe E··I-ÏÎa EȉG‡ ‰Â‰È-˙‡ ‰·‰‡Ï ,Er¯Ê ··Ï-˙‡Â§¤§©©§¤§©£¨¤§Ÿ¡¤§¨§¨§§¨©§§

e ,·e˙kL ‰Ók e˙Lw·a eÏ ‡ˆn‰ :EÈiÁ ÔrÓÏÌMÓ ÌzLw· §©©©¤¦¨¥¨§©¨¨¥§¨¤¨ñ¦©§¤¦¨

‡"Â˙:‚È ·Ï ˙ÂÓ˘ (‡:ÊÎ Ë Ìȯ·„ (·:‡È ·È ¯·„Ó· (‚:·Ó ÂÎ ‡¯˜È („:‰Ó Ì˘ (‰Ì˘ (Â:„Ó:‚ Ï Ìȯ·„ (Ê:„ Ì˘ (Á:·Î „Ó ‰ÈÚ˘È (Ë:‰Î ‚Ó Ì˘ (È:ÁÈ ‡ Ì˘ (Îχ˜ÊÁÈ (Ï

:‰Î ÂÏ:‡Ï „ Ìȯ·„ (Ó:Â Ï Ì˘ (:ËÎ „ Ì˘ (Ò

˙‡

Page 128: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 127„Ò

:ELÙ-Ïηe E··Ï-ÏÎa epL¯„˙ Èk ,˙‡ˆÓe Eȉχ ‰Â‰È-˙‡¤§Ÿ¡Ÿ¤¨¨¨¦¦§§¤§¨§¨§§¨©§¤,·e˙kL ‰Ók E˙lÙz ˙È·a eÁnN EL„˜ ¯‰-I‡ e‡È·z§¦¥¤©¨§¤§©§¥§¥§¦¨¤§¨¤¨

ẨÈ˙ÏBÚ ,È˙lÙz ˙È·a ÌÈzÁnN ÈL„˜ ¯‰-χ ÌÈ˙B‡È·‰©à£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥§¦¨¦Ÿ¥¤:ÌÈnr‰-ÏÎÏ ‡¯wÈ ‰lÙz-˙Èa È˙È· Èk ,ÈÁaÊÓ-Ïr ÔBˆ¯Ï ̉ÈÁ·Ê§¦§¥¤§¨©¦§§¦¦¥¦¥§¦¨¦¨¥§¨¨©¦

„Ú ,ω˜Â ÔÊÁ ,˜ÂÒÙ ¯Á‡ ˜ÂÒÙ ÌȯÓ‡ Ô¯‡‰ ÔÈÁ˙ÂÙχ·ÊÚ˙ :ÏÏη „Ú ‡ÏÂ

Ïa˜Â eÈÏr ÌÁ¯Â ÒeÁ eȉχ ‰Â‰È eÏB˜ ÚÓL§©¥§Ÿ¡Ÿ¥§©¥¨¥§©¥:e˙lÙz-˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a§©£¦§¨¤§¦¨¥

‰:Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL £á¦¥§Ÿ¥¤§¨¨©¥¨¥§¤¤‡:epnÓ Áwz-χ EL„˜ Áe¯Â EÈÙlÓ eÎÈÏLz-Ï ©â©§¦¥¦§¨¤§©¨§§©¦©¦¤‡:e·Êrz-χ eÁk ˙BÏÎk ‰˜Ê ˙rÏ eÎÈÏLz-Ï ©ã©§¦¥§¥¦§¨¦§Ÿ¥©©©§¥‡r :epnÓ ˜Á¯z-χ ,eȉχ ‰Â‰È e·Êrz-ω·BËÏ ˙B‡ enr-‰N ©ä©©§¥§Ÿ¡Ÿ¥©¦§©¦¤£å¥¦¨§¨

Ó‡ :ezÓÁ ez¯Êr ‰Â‰È ‰z‡-Èk eL·È eȇN e‡¯ÈÂeȯ §¦§Ÿ§¥§¥Ÿ¦©¨§Ÿ£©§¨§¦©§¨£æ¥È :e‚È‚‰ ‰Èa ‰Â‰È | ‰Èʇ‰eaÏ ÔBÈ‚‰Â eÈÙ-ȯӇ | ÔBˆ¯Ï eȉ ©£¦¨§Ÿ¦¨£¦¥¦ç§§¨¦§¥¦§¤§¦¥

k :eχB‚ e¯eˆ ‰Â‰È ,EÈÙÏÈ„‡ ‰r˙ ‰z‡ ,eÏÁB‰ ‰Â‰È EI-È §¨¤§Ÿ¥§£¥¦è§§Ÿ¨§©¨©£¤£Ÿ¨:eȉG‡¡¥

:Ô¯‡‰ Ôȯ‚ÂÒ

Epidl`z ,eÈ˙B·‡ ȉχ ,e˙lÙz EÈÙÏ ‡B·Ìlr˙z-χ ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥é§¨¤§¦¨¥§ë©¦§©©r e‡ ÔȇL ,e˙pÁzÓ˜e ÌÈÙ ÈfEÈÙI ¯ÓBÏ ,Û¯Ú ÈL ¦§¦¨¥¤¥¨©ì¥¨¦§î¥Ÿ¤©§¨¤

‡ ,e‡ËÁ ‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰ÈeÁ‡ Ï· §Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ¨¨£ð¨£©§Á eÈ˙B·‡Â:e‡Ë ©£¥1¨

` .EpnW‰ .ÈÙc e¯ac .eÏÊb .e„‚a‰Â .eÈÂr.e„Ê .erL¯ 2©§¨©§¨©§¦©§Ÿ¦¤ñ¡¦§¦ò§©§©§Ë .eÒÓÁ.eˆI .e·fk .Ú¯ eˆrÈ .¯˜L eÏÙ ¨©§ô©§¤¤¨©§¨¦©§©§

.Û¯Ú eÈM˜ .e¯¯ˆ .erLt .eÈÂr .e¯¯Ò .eˆ‡ .e„¯Ó©§¦©§¨©§¨¦¨©§¨©§¦¦Ÿ¤:erzrz .eÈrz .e·rz .e˙ÁL .erL¯©§¦©§¦©§¨¦¦§¨§

‡"Â˙:Ê Â ‰ÈÚ˘È (‡:‡Î ‰ ‰Îȇ (·:(ÈÂÈ˘·) ‚È ‡ ÌÈω˙ (‚:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡Ú Ì˘ („Ì˘ (‰:(ÈÂÈ˘·) ·Î ÁÏ:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ÂÙ Ì˘ (Â:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (Ê:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ Ì˘ (Á

:(ÈÂÈ˘·) ÊË ÁÏ Ì˘ (Ë:(ÈÂÈ˘·) ‚ ÁÙ Ì˘ (È:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (ÎÁÎ Ìȯ·„ Ù"Ú (Ï::Ë „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Ó:(ÈÂÈ˘·) · ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (: ˜ ÌÈω˙ (Ò:(ÈÂÈ˘·) Ì˘ (Ú

:ËÒ ËȘ Ì˘ Ù"Ú (Ù ˙‚‰‰.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ (1

(2ÈÙÏ ÌÈÏÓ‰ ¯‡˘· ÔΠ,(Ê ÛÈÚÒ Ê¯˙ ÔÓÈÒ Ê"‰„‡ Ú"¢ ‰‡¯) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ ËÚÓ ‰Á˘È.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·-‡‰ ¯„Ò

¯Ò

Page 129: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 128

q EpxÓe EÈ˙ˆnÓ ÌÈ·Bh‰ EÈËtLn :eÏ ‰ÂL-‡ÏÏr ˜Ècˆ ‰z‡ ©1§¦¦§Ÿ¤¦à¦§¨¤©¦§áŸ¨¨¨§â©¨©¦©‰ eÁ‡Â ˙ÈNr ˙Ó‡-Èk ,eÈÏr ‡a‰-Ïk:erL¯ ¨©¨¨¥¦¡¤¨¦¨©£©§¦1§¨§

EpnW`b .¯Bc-ÏkÓ eLa .Ìr-ÏkÓc .NBNÓ epnÓ ‰ÏeaÏ ‰Â ¨©§¦¨¨Ÿ§¦¨ã¨¦¤¨ä¨¦¥Ê .e¯‡t Ú¯Ù .eÈee‡ ÏaÁ‰ .eȇËÁa.eLc˜Ó ˙Èa Ïe· ©£¨¥ª§©¦¥§¦§©§¥¥§å¥¦§¨¥

Ë .eÈÂra ·¯ÁeÁk .ÌȯÊÏ e˙Ó„‡ ÈÙBÈ .‰nLÏ ‰˙ȉ e˙¯È ¨©©£Ÿ¥¦æ¨¥¨§¨§©¨¦©§¨¥§¨¦Ÿ¥:ÌȯÎϧ¨§¦

oicÓe¯ÓBÏ ,et¯r ‰L˜Â eÈt ÊÈr Cȉ .e˙eÚhÓ e·L ‡Ï ©£©¦Ÿ©§¦¨¥¥¨¦¨¥§©§¤¨§¥©‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰È EÈÙϧ¨¤§Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ

‡ ,e‡ËÁÁ eÈ˙B·‡Â eÁ‡ Ï·:e‡Ë ¨¨£ç¨£©§©£¥1¨

EpipiÓlÓ .eÏÓr e˜Lr.eÈÏr Ìlr e˙ .epnÓ Ë¯BÓÓe CMÓ §¥¥¨§£¨¥§èª¨§¨¦¤¨§ª¨¨¥r .eÓÎL Ir eÏ·Ò¯t .e· eÏLÓ ÌÈ„·.Ì„iÓ Ôȇ ˜ ¨©§©¦§¥£é¨¦¨§¨Ÿ¥é¥¦¨¨

.eÈÂra epnÓ z˜Á¯ .eȉG‡ ‰Â‰È Ee‡¯˜ .ee··Ò ˙Ba¯ ˙B¯ˆ©§¨§¨§Ÿ¡¥¨©§¨¦¤©£Ÿ¥L:e„·‡Â eÈrz .EȯÁ‡Ó e· ©ë§¥©£¤¨¦§¨¨§

giWnL ,EÈÙÏ ¯Ó‡ E˜„ˆew :Èw ˙B¯zÒpÓ ,ÔÈ·È-ÈÓ ˙B‡È‚ §¦©¦§§¨©§¨¤§ì¦¦¨¦¦¦§¨©¥¦©¥˜B¯Êe ,eÈ˙B‡ÓË-IkÓ e¯‰Ë eÈrLt-ÏkÓ eȉχ ‰Â‰È§Ÿ¡Ÿ¥¦¨§¨¥§©£¥¦¨ª§¥§

 ,E‡È· „È-Ir ·e˙kk ,e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈÏrÌÈÓ ÌÎÈÏr Èz˜¯Ê ¨¥©¦§¦§©£¥©¨©©§¦¤§î¨©§¦£¥¤©¦kÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë:ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏeJb-ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓË I §¦§©§¤¦Ÿª§¥¤¦¨¦¥¤£©¥¤§¤

l`Ipc‡‰ ,EÈÙÏ ÚeL ˙B„eÓÁ-LÈÁ˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ¨¦¥¦ð£¦©§¨¤©ñ¥¡Ÿ©¨§§§¨§©| Èk ,‰ÈIr EÓL ‡¯˜-¯L‡ ¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦£¤¦§¨¦§¨¤¨¦EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙI eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ïr ‡ÏŸ©¦§¥£©§©¦¦©£¥§¨¤¦©©£¤,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡ ,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨©§¦¨©£¥

:Enr-Ïr E¯Èr-Ir ‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨©¦§§©©¤

`xfÓ‡ ,EÈÙÏ ¯Ó‡ ¯ÙBq‰Èt ȉχ Ìȯ‰Ï ÈzÓÏΠÈzLa ,È‰Ï ¤§¨©¥¨©§¨¤¡òŸ©Ÿ§¦§¦§©§¦§¨¦¡Ÿ©¨©„r ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â L‡¯ ‰IrÓÏ e·¯ eÈ˙Âr Èk EÈχ¥¤¦£ŸŸ¥¨«§©§¨Ÿ§©§¨¥¨§¨©

 :ÌÈÓMχÏ „ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡-C¯‡ ÌeÁ¯Â ÔepÁ ˙BÁÈÏÒ dBI‡ ‰z‡ ©¨¨¦§ô©¨¡©§¦©§©¤¤©©¦§©¤¤§Ÿe¯ˆBÈ eÁÈÊz χ ,e‡¯Ba eLhz χ eÈ·‡ e·Êrz χ :Ìz·Êr£©§¨©©©§¥¨¦§©¦§¥§¥§©©§¦¥§¥¯·c‰-˙‡ eȉχ ‰Â‰È eÏ Ìi˜Â ,eÈ˙‡hÁk ‰Ïk enr Nrz I‡Â§©©©¦¨¨¨§©Ÿ¥§©¤¨§Ÿ¡Ÿ¥¤©¨¨

‡"Â˙:ËÏ ËȘ ÌÈω˙ Ù"Ú (‡:(ÈÂÈ˘·) ÊÎ ‚Ï ·Âȇ (·:‚Ï Ë ‰ÈÓÁ (‚:‡È „Î ‰ÈÚ˘È Ù"Ú („:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ‰ ‰Îȇ (‰:‚È Á ‡-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú (Â:ÂÎ ËÒ ÌÈω˙ Ù"Ú (Ê· ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (Á

:(ÈÂÈ˘·):Ê ÁÈ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ë:Á Ì˘ ‰Îȇ (È:‡È ÂË ‡-χÂÓ˘ Ù"Ú (ÎËÈ ÌÈω˙ (Ï:‚È:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (Ó:‡È È Ï‡È„ (:ËÈ-ÁÈ Ë Ì˘ (Ò:Â Ë ‡¯ÊÚ (Ú:ÊÈ Ë ‰ÈÓÁ (Ù ˙‚‰‰.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ (1

Â˙ÁË·‰˘

Page 130: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 129‰Ò

a ,¯eÓ‡k .CÊBÁ e‰ÈÓ¯È È„È-Ïr ‰Ïa˜a ezÁË·‰L˙r·e ̉‰ ÌÈÓi ¤¦§©§¨§©¨¨©§¥¦§§¨¨¨¨©à¨¦¨¥¨¥‡Ï ‰„e‰È ˙‡hÁ-˙‡Â epȇ χ¯NÈ ÔÂr-˙‡ Lw·È ‰Â‰È-̇ ‡È‰‰©¦§ª§Ÿ§ª©¤£Ÿ¦§¨¥§¥¤§¤©Ÿ§¨§Ÿ

r :¯È‡L‡ ¯L‡I ÁIÒ‡ Èk ‰‡ˆn˙ȇӈ E·eË È·r¯ E˙IÁ En ¦¨¤¨¦¤§©©£¤©§¦©á§§©£¨§§¥¥§§¥¥Ï Èk eÚ„È e¯ÈkÈ .ErLÈ È·‡z EcÒÁ:˙BÁÈÏq‰Â ÌÈÓÁ¯‰ eȉχ ‰Â‰È ©§¤§¥¥¦§¤©¦§¥§¦©âŸ¡Ÿ¥¨©£¦§©§¦

l`¯EÓL ÌeÁ.Á χ EÓL Ôep.EÓL ‡¯˜ ea .È ‰Nr ‰Â‰ ¥©ã§¤¥©ã§¤¨¦§¨§¤§äŸ£¥zÓ‡ ÔrÓÏ ‰Nr :EÓL ÔrÓÏE.E˙ȯa ÔrÓI ‰Nr . §©©§¤£¥§©©£¦¤1£¥§©©§¦¤

Ez¯‡Ù˙ EÏ„b ÔrÓÏ ‰Nr.E˙c ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨§§§¦§©§¤£¥§©©¨¤£¥§©©E„B‰.E„eÚ ÔrÓÏ ‰Nr .E¯ÎÊ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ¤£¥§©©¦¤£¥§©©¦§¤£¥§©©EcÒÁ.E·eË ÔrÓI ‰Nr .E„eÁÈ ÔrÓI ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ©§¤£¥§©©¤£¥§©©¦¤£¥§©©E„B·k.E„enÏ ÔrÓI ‰Nr .E˙eÎÏÓ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr §¤£¥§©©¦¤£¥§©©©§¤£¥§©©EÁˆ.E„BÒ ÔrÓÏ ‰Nr .Efr ÔrÓÏ ‰Nr .E¯‡t ÔrÓÏ ‰Nr . ¦§¤£¥§©©¤£¥§©©ª¤£¥§©©§¥¤

E˙˜„ˆ ÔrÓÏ ‰Nr.E˙M„˜ ÔrÓÏ ‰Nr .EÈÓÁ¯ ÔrÓI ‰Nr £¥§©©¦§¨¤£¥§©©§ª¨¤£¥§©©©£¤ÌÈa¯‰.E˙ÈÎL ÔrÓI ‰Nr .E˙l‰z ÔrÓI ‰Nr .‰Nr ¨©¦£¥§©©§¦¨¤£¥§©©§¦¨¤£¥

L EÈ·‰B‡ ÔrÓI¯Ùr ÈÎB.·˜rÈ ˜ÁˆÈ ̉¯·‡ ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¤å§¥¨¨£¥§©©©§¨¨¦§¨§©£ŸÔ¯‰‡Â ‰LÓ ÔrÓÏ ‰Nr.‰ÓÏLe „Âc ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©Ÿ¤§©£Ÿ£¥§©©¨¦§ŸŸ£¥§©©

¯ÈEL„˜ ¯Èr ÌÏLe.Ó ÔBiˆ ÔrÓÏ ‰Nr E„B·k ÔkL.‰Nr §æ¨©¦¦¨§¤£¥§©©¦¦ç§©§¤£¥EÏÎȉ ˙BÓÓL ÔrÓÏ.EÁaÊÓ ˙eÒȯ‰ ÔrÓÏ ‰Nr .‰Nr §©©¦§¥¨¤£¥§©©£¦¦§§¤£¥

EL„˜ ÌL Ïr ÌÈ‚e¯‰ ÔrÓI.E„eÁÈ Ir ÌÈÁe·Ë ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¦©¥¨§¤£¥§©©§¦©¦¤EÓL Lec˜ Ïr ÌÈn·e L‡· ȇa ÔrÓÏ ‰Nr.ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨¥¨¥©©¦©¦§¤£¥§©©

BÈe‡ËÁ ‡lL ÌÈ„L Ș.b ÔrÓÏ ‰Nr eÚLÙ ‡lL ·IÁ ÈÏeÓ. §è¥¨©¦¤Ÿ¨§£¥§©©§é¥¨¨¤Ÿ¨§z ÔrÓÏ ‰NrÔa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ.‡Ï ̇ ErÓÏ ‰Nr £¥§©©¦ë¤¥©¨£¥§©©§¦Ÿ

erÓÏ.:erÈLB‰Â ErÓÏ ‰Nr §©£¥£¥§©©§§¦¥

Óp Eper ‰Â‰È.er eȉχ er .‡ er er eÈ·.er £ì¥2§Ÿ£¥£¥¡Ÿ¥£¥£¥î¦£¥£¥aer e‡¯B.b er er eχB.er eL¯Bc er .er 𧥣¥£¥ñ£¥£¥£¥§¥£¥£¥‰:er ÔÓ‡p‰ χ ò¥©¤¡¨£¥

‡"Â˙:Î ‰ÈÓ¯È (‡:ÂÎ Ë Ìȯ·„ (·:(ÈÂÈ˘·) Ë Ë Ï‡È„ (‚: „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú („„È ‰ÈÓ¯È (‰:Ê:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (ÂÊ:„Î .ÊË Ì˘ χȄ Ù"Ú (Á:Á ÂÎ ÌÈω˙ (:ÊË · χÂÈ Ù"Ú (Ë

:Ë ÁÎ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (È˘¯ ‡ ,ÊÈ ˙Âί· ‰‡¯Â .· ,‚Ï ˙·˘ (Î:È·Ï ‰"„ È"ÊÏ ÁÈ ‡-ÌÈÎÏÓ (Ï:(ÈÂÈ˘·):ÊË ‚Ò ‰ÈÚ˘È (Ó:‡ ‚Ó Ì˘ Ù"Ú (:„ ÊÓ Ì˘ (Ò:Ë Ê Ìȯ·„ (Ú

˙‚‰‰ :„ÈÓ˙ ¯Ó‡ ,˙ÂÁÈÏÒ· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î È·¯‰ (1C˙ȯa .CzÈÓ‡ ÔÚÓÏ, ÌÏÂη ÔÎÂ. ¬ƒ»¿ƒ» (2 ˙¯ÈÓ‡·ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó

.(ÁÎ 'ÓÚ

ÂÚ

Page 131: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 130

Ó Epper „ÈÒÁ ˜È˙Â.Ê er er ¯LÈ C.Á er :er Ìi˜Â È £1¥¨¦§¨¦£¥£¥©à§¨¨£¥£¥©á§©¨£¥

EppÓËer ·ÈËÓe ·B.È er er ¯ˆÈ r„B.k er ÌÈÒrk L·B £¥â¥¦£¥£¥ã¥©¤¤£¥£¥ä¥§¨¦er.Ï er er ˙B˜„ˆ L·B.Ó er ÌÈÎIn‰ ÈÎÏÓ CI £¥£¥å¥§¨£¥£¥¤æ¤©§¥©§¨¦

:er£¥

EppÓ ‡¯Ber ·bN.er ÏÁBÓe ÁÏBÒ er .Ú er ˙ra ‰B £¥ç¨§¦è§¨£¥£¥¥©¥£¥£¥é¤§¥er ‰¯ˆ.t er er ÏÈvÓe ‰„B.ˆ er :er ¯LÈ ˜Èc ¨¨£¥£¥é¤©¦£¥£¥©ë¦§¨¨£¥

EppÓ˜er Âȇ¯B˜Ï ·B¯.˜ er er ÒBÚÎÏ ‰L.¯ er C £¥ì§§¨£¥£¥î¤¦§£¥£¥©îer ˙Bv¯I.¯ er :er ÔepÁ ÌeÁ §©£¥£¥©ð§©£¥

EppÓLer ÌÈBÈ·‡-χ rÓB.er ÌÈÓÈÓz CÓBz er .er £¥ñ¥©¤¤§¦£¥£¥¥§¦¦£¥£¥‡er eÈ˙B·‡ ȉÏ.‡ er er ̉¯·‡ ȉÏ.t er „Á ¡òŸ¥£¥£¥£¥¡ôŸ¥©§¨¨£¥£¥©ö©

er ˜ÁˆÈ.‡ er er ·˜rÈ ¯È·.er ÌÈË·M‰ ˙¯Êr er . ¦§¨£¥£¥£÷¦©£Ÿ£¥£¥¤§©©§¨¦£¥er ˙B‰n‡ ·bNÓ er.Ú er er ÔBˆ¯ ˙ra ‰B.‡ er È· £¥¦§©¦¨£¥£¥ø¤§¥¨£¥£¥£ù¦er ÌÈÓB˙È.c er :er ˙BÓχ Ôi §¦£¥£¥©ù©©§¨£¥

n ierÈ ‡e‰ ‰i¯Bn‰ ¯‰a eÈ·‡ ̉¯·‡Ï ‰rL.‰rL ÈÓ ¦ú¤¨¨§©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¥¦¤¨¨erÈ ‡e‰ ÁaÊn‰ Èab-Ir „˜rpLk Ba ˜ÁˆÈI.Ó ‰rL È §¦§¨§§¤¤¡©©©¥©¦§¥©©£¥¦à¤¨¨

erÈ ‡e‰ I‡ ˙È·a ·˜rÈÏ.ÌȯeÒ‡‰ ˙È·a ÛÒBÈÏ ‰rL ÈÓ §©£Ÿ§¥¥©£¥¦¤¨¨§¥§¥¨£¦erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ÛeÒ-ÌÈ-Ir eÈ˙B·‡Ï ‰rL È. ©£¥¦ú¤¨¨©£¥©©©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ·¯BÁa ‰LÓÏ ‰rL È.‰zÁna Ô¯‰‡Ï ‰rL ÈÓ ¦á¤¨¨§Ÿ¤§¥©£¥¦¤¨¨§©£Ÿ©©§¨erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ‰„r‰ CBzÓ BÓe˜a ÒÁÈÙÏ ‰rL È. ©£¥¦â¤¨¨§¦§¨§¦¨¥¨©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ÏbÏba rLB‰ÈÏ ‰rL È.Ó Ï‡eÓLÏ ‰rL È ¦ú¤¨¨¦ª©©¦§¨©£¥¦ú¤¨¨¦§¥erÈ ‡e‰ ‰tˆna.Ó ‡e‰ ÌÏLe¯Èa B· ‰ÓÏLe „Â„Ï ‰rL È ©¦§¨©£¥¦ú¤¨¨§¨¦§ŸŸ§¦¨¨¦

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ ÏÓ¯k‰ ¯‰a e‰iÏ‡Ï ‰rL È.Ó ‰rL È ©£¥¦ú¤¨¨§¥¦¨§©©©§¤©£¥¦ã¤¨¨erÈ ‡e‰ BÁȯÈa ÚLÈχI.Ó ‡e‰ ‰‚c‰ ÈrÓa ‰BÈÏ ‰rL È ¤¡¦¨¦¦©£¥¦ú¤¨¨§¨¦§¥©¨¨

‡"Â˙: Á ·Âȇ Ù"Ú (‡:(ÈÂÈ˘·) ÊΠ χȄ (·:(ÈÂÈ˘·) ÁÒ ËȘ ÌÈω˙ (‚‚˜ Ì˘ Ù"Ú („:„È:‡ ,Ê ˙Âί· ‰‡¯ (‰:ÊÈ Ë ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Â:‡ ,‚ ˙·‡ (Ê:‡Î Ê Ìȯ·„ Ù"Ú (Á

:‰ ‚Ï ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ë:‚ ,„ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (È:„ ·Ï Ìȯ·„ (Î:ÁÈ ‰Ó˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (Ï:‡È ,‰ ˙·‡ Ù"Ú (Ó: „Ï ˙ÂÓ˘ (:„Ï ËÒ ÌÈω˙ (Ò:Ê ÂÎ Ìȯ·„ (ÚÂÎ ˙È˘‡¯· (Ù

:„Î:·Ó ‡Ï Ì˘ Ù"Ú (ˆ:„Î ËÓ Ì˘ (˜:Á ËÓ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (¯: ÁÒ ÌÈω˙ (˘Ù"Ú (˙:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙:‡È ,· ‰·¯ Ìȯ·„ (‡:ËÈ Ë Ìȯ·„ ‰‡¯ (·:· ,·Ù Ôȯ„‰Ò ‰‡¯ (‚

:·Î-‡Î · ·-ÌÈÎÏÓ („ ˙‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡· (1ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó

.(ÁÎ 'ÓÚ

ÂÚÈ

Page 132: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 131ÂÒ

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ BÈÏÁa ‰„e‰È CÏÓ e‰i˜ÊÁÏ ‰rL È.Ó È ©£¥¦à¤¨¨§¦§¦¨¤¤§¨§¨§©£¥¦áerÈ ‡e‰ L‡‰ ÔL·k CB˙a ‰È¯Êr I‡LÈÓ ‰ÈÁÏ ‰rL. ¤¨¨©£©§¨¦¨¥©£©§¨§¦§¨¨¥©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ˙Bȯ‡ ·B‚a χi„I ‰rL È.ÈÎc¯ÓÏ ‰rL ÈÓ ¦â¤¨¨§¨¦¥§£¨©£¥¦¤¨¨§¨§§©erÈ ‡e‰ ‰¯Èa‰ ÔLeLa ¯zÒ‡Â.‰ÏBba ‡¯ÊrÏ ‰rL ÈÓ §¤§¥§©©¦¨©£¥¦¤¨¨§¤§¨©¨

erÈ ‡e‰.ÌÈÓÈÓz‰Â ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÌȘÈcv‰-ÏÎÏ ‰rL ÈÓ ©£¥¦¤¨¨§¨©©¦¦§©£¦¦§©§¦¦:erÈ ‡e‰ ÌȯLȉ§©§¨¦©£¥

e xn`IÌ„‡-„È·e ÂÓÁ¯ ÌÈa¯-Èk ‰Â‰È-„È· ‡p-‰Ït „‡Ó ÈÏ-¯ˆ „b-χ „Âc ©ãŸ¤¨¦¤¨©¦§Ÿ¦§¨¨§©§Ÿ¦©¦©£¨§©¨¨:‰Ït‡-χ©¤Ÿ¨

(̉ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÙ Ôȇ)

x mEgÓ ‰Â‰È .EÈÙÏ È˙‡ËÁ ÔepÁÂÏa˜Â ÈÏr ÌÁ¯ ÌÈÓÁ¯ ‡Ï ©ä§©¨¨¦§¨¤§Ÿå¥©£¦©¥¨©§©¥È :ÈeÁzÈpÁ :ȯqÈ˙ E˙ÓÁa-I‡Â ÈÁÈÎB˙ Et‡a-I‡ ‰Â‰ ©£¨§æŸ©§©§¦¥¦§©©£¨§§©§¥¦¨¥¦

‰Ï‰· ÈLÙ :ÈÓˆr eω· Èk ‰Â‰È ȇٯ ȇ ÏÏÓ‡ Èk ‰Â‰È§Ÿ¦ª§©¨¦§¨¥¦§Ÿ¦¦§££¨¨§©§¦¦§£¨ÔrÓI ÈrÈLB‰ ÈLÙ ‰ˆlÁ ‰Â‰È ‰·eL :È˙Ó-„r ‰Â‰È ‰z‡Â „‡Ó§Ÿ§©¨§Ÿ©¨¨¨§Ÿ©§¨©§¦¦¥¦§©©,È˙Á‡a | Èzr‚È :Cl-‰„BÈ ÈÓ IB‡La E¯ÎÊ ˙Âna Ôȇ Èk :EcÒÁ©§¤¦¥©¨¤¦§¤¦§¦¤¨¨©§¦§©§¨¦ÈÈr ÒrkÓ ‰LLr :‰ÒÓ‡ ÈN¯r È˙rÓ„a È˙hÓ ‰ÏÈI-Ïη ‰ÁN‡©§¤§¨©§¨¦¨¦§¦§¨¦©§¦©§¤¨§¨¦©©¥¦:ÈÈÎa ÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL-Èk Ô‡ ÈÏrt-Ïk ÈpnÓ e¯eÒ :ȯ¯Bˆ-ÏÎa ‰˜˙r§¨§¨§¨¦¤¦¨Ÿ£¥¨¤¦¨©§Ÿ¦§¦È·È‡-Ïk „‡Ó eωaÈ | eL·È :ÁwÈ È˙lÙz ‰Â‰È È˙pÁz ‰Â‰È ÚÓL©§Ÿ§¦¨¦§Ÿ§¦¨¦¦¨¥Ÿ§¦¨£§Ÿ¨Ÿ§¨

:Ú‚¯ eL·È e·LȪ¥Ÿ¨© ignÓ ,ÈqÓe„k ‡¯a .‡ÓÏr ÈiÁÏ ÏB‡L ÔÓ ˜ÈqÓ .‰iÁÓe ˙ÈÓ ©¥©¥¥ç¦§©¤©¦¦§§©¥¨§¨§¨©

„ȯӄ ‡c·r :dÈ·‡ÎÏ Èq‡ ÒÈÁ„ ȉe·‡ .dÈ˜Ï È‰e·‡ ÈËÁ¥£¦©§¥£¦§¨¦©¥¦§¥¥©§¨§¨¦a :dȯÏB˜ ¯Èa˙ ·È‡z dÈ¯Ó .¯ÏB˜a ˜ÈÙÔÈËÁ ԇ C¯Îea C¯ ¨¦§¨¨¥¨¦§©¦¨¥§è¨§¨£¨§¨¦¨

‡‰ .Cn˜ Ô„B¯Óe Ô‡ Cc·r .Ôȯ¯Ó ÔÈ„È‚a ÔÈL٠ȯ ‡‰ .Cn ©¨¨¨¥©§¦§¦¦§¨¦©§¨£¨§¨¨©¨¨.ÔÈLÈÙc CÓÁ¯a CpÓ eËÓa .‡˙eȘIÓa ‡‰ .‡È·La ‡‰ .‡˙Ê·a§¦§¨¨§¦§¨¨§©§¦¨§¨¦¨§©£¨¦§¦¦

:‡È·Ma ‡¯ÈÓb ȉ ‡Ïc „r .ÔÏr ÛB˜˙c ÔÈ·‡ÎÏ Èq‡©¥¦§¥¦¦§£¨©§¨¤¡¥§¦¨©¦§¨

iqipkna ÈÙÏ .eÈÓÁ¯ eÒÈΉ .ÌÈÓÁ¯ÈrÈÓLÓ :ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ©§¦¥©£¦©§¦©£¥¦§¥©é©¨©£¦©§¦¥L ÈÙI .e˙lÙz eÚÈÓL‰ .‰lÙzÈrÈÓLÓ :‰lÙz rÓB §¦¨©§¦§¦¨¥¦§¥ë¥©§¦¨©§¦¥

L ÈÙÏ .e˙˜rˆ eÚÈÓL‰ .‰˜rˆeÒÈΉ .‰rÓ„ ÈÒÈÎÓ :‰˜rˆ rÓB §¨¨©§¦©£¨¥¦§¥ì¥©§¨¨©§¦¥¦§¨©§¦‰pÁz ea¯‰Â eÏczL‰ :˙BÚÓ„a ‰v¯˙Ó CIÓ ÈÙÏ eÈ˙BÚÓ„¦§¥¦§¥¤¤¦§©¤¦§¨¦§©§§©§§¦¨

¯ χ CÏÓ ÈÙÏ .‰Lw·eÂÈÙÏ eÚÈÓL‰ .ÂÈÙI e¯Èkʉ :‡OÂ Ì ©¨¨¦§¥¤¤¥î§¦¨©§¦§¨¨©§¦§¨¨

‡"Â˙:È-· Î ·-ÌÈÎÏÓ (‡:ÊÎ-ÂÎ ‚ χȄ ‰‡¯ (·:‰Î-ÊÈ Â Ì˘ (‚:„È „Î ·-χÂÓ˘ („˙ÂÓ˘ (‰: „Ï:‰ ,‡ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (Â:‡È-·  ÌÈω˙ (Ê: · ‡-χÂÓ˘ (ÁÙ"‰Ú Ô˙ÂÈ Ì‚¯˙ (Ë

:·Î „ ˙ÂÓ˘:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (È:· ,ÁÎ ˙Âί· (Î:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ (Ï:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È (Ó

‰¯Â˙

Page 133: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 132

zL ÏL ÌÈ·BË ÌÈNrÓe ‰¯B ¯BkÊÈ .¯Ùr ÈÎB‰iÁÈ Ì˙·‰‡ ਩£¦¦¤á§¥¨¨¦§©£¨¨¦©¤L „·‡˙ ‡HL Ìr¯Ê¯ Ô‡ˆ Èk .·˜rÈ ˙ȯ‡‰È‰ ÔÓ‡ ‰rB ©§¨¤Ÿ©§â¥¦©£Ÿ¦Ÿã¤¤¡¨¨¨

ÁIb χ¯NÈ .‰t¯ÓÏ „Á‡ ÈB.erLÈ È‰Ï‡ er ¯‰Ó .‰ÈLI ÏL §¤ä§¨¦§¨¥å¤¨§æ¨§¦§¦¨©¥£¥¡Ÿ¥¦§¥ÁÈLÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰rÈLB‰Â ˙BL˜ ˙B¯Êb-IkÓ e„Ùe§¥¦¨§¥¨§¦¨§©£¤¨©¦§¦©

:Cnr C˜„ ¦§¨§©¨

oxnÔB‰lk .dÈe·LÏ ÔpÁ˙Ó„ .‡È·L ¯·k .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©¦§¨§¦§©¥¦§¥ª§.ÈeÁ˙·e ÈÓÁ¯a χ¯NÈ Cnr .ÔȘ¯t˙Ó ‡tÒÎa .‡È·L Èa§¥¦§¨§©§¨¦§¨§¦§©¨¦§¨¥§©£¥§©£¥

:CÓ„˜ ÔÓ Ì˜È¯ ¯c‰ ‡Ic ÔÈ˙eÚ·e ÔÈzI‡L ÔÏ ·‰©¨§¦§¦¨¦§¨¤§©¥¨¦¨¨¨

oxnÔ‡ ȘÈLr .dȯÓÏ ÔpÁ˙Óc ‡c·rk .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©§¨§¦§©¥§¨¥£¦¥£¨˙ÈI ‡ÏÈÁ .ÔÈLÈÙ„ ÔÈ˙˜rÓ ÔÈLÙ ÔÈ¯È¯Ó .ÔȯL ‡ÎBLÁ·e©£¨¨¦¨§¦¦©§¦¥©§¦¦§¦¦¥¨¥

:‡˙‰·‡ Ìr z¯Ê‚c ‡Ói˜ IÈ„a „È·r .Ô¯Ó CÈev¯Ï Ôa§©¨¨¨£¦§¦©¨¨¦§©§¨¦©§¨¨¨

W xnFL ¯BÓL ,χ¯NÈ,χ¯NÈ „·‡È χ ,χ¯NÈ ˙ȯ‡ 祦§¨¥§§è¥¦¦§¨¥§©Ÿ©¦§¨¥L ÌȯÓB‡‰:χ¯NÈ ÚÓ ¨§¦§é©¦§¨¥

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,„Á‡ ÈB,„Á‡ ÈBb „·‡È χ ,„Á‡-Ì ¥å¤¨§§¥¦©ë¤¨§©Ÿ©¤¨‰È ,EÓL ÌÈ„ÁÈÓ‰:„Á‡ | ‰Â‰È ,eȉχ ‰Â ©§©£¦¦§§éŸ¡Ÿ¥§Ÿ¤¨

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,LB„˜ ÈBÈBb „·‡È χ ,LB„˜ Ì ¥ì¨§§¥¦©î¨§©Ÿ©:LB„˜Ï ˙BM„˜ LÏLa ÌÈLlLÓ‰ ,LB„˜©§©§¦§¨Ÿ§ª§¨

dSxzn,Èr ¯B„Ï Òit˙‰Â ‰v¯˙‰ ,ÌÈeÁ˙a Òit˙Óe ,ÌÈÓÁ¯a ¦§©¤§©£¦¦§©¥§©£¦¦§©¤§¦§©¥§¨¦:¯ÊBÚ Ôȇ Èk¦¥¥

` Epia‡ :‰z‡ eÈ·‡ ekÏÓ:‰z‡ ‡l‡ CÏÓ eÏ Ôȇ ekÏÓ eÈ· 𦩧¥¨¦¨¨ñ¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨‡ea Ôȇ Èk er epÁ ekÏÓ eÈ·‡ :eÈÏr ÌÁ¯ ekÏÓ eÈ· 𦩧¥©¥¨¥¨¦©§¥¨¥©£¥¦¥¨

:erÈLB‰Â ÏB„b‰ EÓL ÔrÓÏ „ÒÁ ‰˜„ˆ enr ‰Nr ÌÈNrÓ©£¦£¥¦¨§¨¨¨¤¤§©©¦§©¨§¦¥

e Epgp`Ê :eÈÈr EÈÏr Èk ,‰Nrp-‰Ó Ú„ ‡Ï¯Î ©ò£©§Ÿ¥©©©£¤¦¨¤¥¥§ôŸ:‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨

ȇ :CÏ eÏÁÈ ¯L‡k ,eÈIr ‰Â‰È EcÒÁ-ȉeÏ-¯kÊz-I §ö¦©§§§Ÿ¨¥©£¤¦©§¨©÷¦§¨¨:„‡Ó eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©§Ÿ

‡"Â˙:Ë , ˙·‡ Ù"Ú (‡:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (·:Ê ‰ ‰ÎÈÓ (‚:‚È ,Ê ‰·¯ ¯˙Ò‡ („„Î ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (‰:Ë:‚Î Ê ·-χÂÓ˘ (Â:Ì˘ ‰ÈÓ¯È (Ê:„ ‡Î˜ ÌÈω˙ (Á: ‡Ï ‰ÈÓ¯È (Ë:„  Ìȯ·„ (È

:Á ‚ ¯˙Ò‡ (Î: ËÈ ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Ï:Â Ê Ìȯ·„ (Ó:‡ , ˙ÈÚ˙ Û"ȯ (:· ,‰Î ˙ÈÚ˙ (Ò:·È Î ·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (Ú: ‰Î ÌÈω˙ (Ù:·Î ‚Ï Ì˘ (ˆ:Á ËÚ Ì˘ (˜

ÂÁ

Page 134: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÏ ˙ÂÁÈÏÒ 133ÊÒ

Áa :Êe· er·N ·¯-Èk ,epÁ ‰Â‰È ep:¯BkÊz ÌÁ¯ Ê‚¯ १Ÿ¨¥¦©¨©§§áŸ¤©¥¦§Ê‚¯a :¯BkÊz ˙BÓÈÓz Ê‚¯a :¯BkÊ˙ ‰„˜r Ê‚¯a§Ÿ¤£¥¨¦§§Ÿ¤§¦¦§§Ÿ¤

È :¯BkÊ˙ ‰·‰‡-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰ ‰Â‰ ©£¨¦§§âŸ¦¨©¤¤©£¥§k :e‡¯˜r :eÁ‡ ¯Ùr-Èk ¯eÎÊ ,e¯ˆÈ Ú„È ‡e‰-È| e¯Ê ¨§¥¦ã¨©¦§¥¨¦¨¨£¨§ä§¥

¯tΠeÏÈv‰Â ,EÓL-„B·k ¯·c-Ïr erLÈ È‰Ï‡¡Ÿ¥¦§¥©§©§§¤§©¦¥§©¥:EÓL ÔrÓÏ eÈ˙‡hÁ-Ïr©©Ÿ¥§©©§¤

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

lAwzYÈc ÔB‰e·‡ Ì„˜ ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÔB‰˙eÚ·e ÔB‰˙Bψ ¦§©¥§§¨§§¨¥¦§¨¥¢¨£¦Â ,‡iÓL·:ÔÓ‡ e¯Ó‡ ¦§©¨§2¦§¨¥

`di,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌÈ·BË ÌÈiÁ ‡iÓL ÔÓ ‡a¯ ‡ÓÏL §¥§¨¨©¨¦§©¨§©¦¦¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

rU d,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌBÏL ‰NrÈ ‡e‰ ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL 埤3¨¦§¨©£¤¨¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

‡"Â˙:‚ ‚Θ ÌÈω˙ (‡:· ‚ ˜Â˜·Á (·:È Î ÌÈω˙ (‚:„È ‚˜ Ì˘ („:Ë ËÚ Ì˘ (‰·Âȇ (Â:· ‰Î

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· (2ÔÓ‡ ¯ӇÂ.(Ì˘) ˙ˆ˜Ó· ˘‡¯‰ ˙ί‰ Z Ï·˜˙˙ Ï˘ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘‡¯‰ ˙ί‰Â ˙ÈÈˉ (3ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ :˘È„˜ Ï˘ ‰˘ÂÚ.ÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈÓÈÏ Z

ÌÂÏ˘ .ÏÏÙ˙Ó‰ Ï‡Ó˘Ï Z ÂÈÓ¯ӷ ¢‡¯ Û˜ÂÊ ,ÚˆÓ‡· Z . ‡Â‰ÔÓ‡ .ÚˆÓ‡· Z .(È·¯‰ È‚‰Ó)

ȯ˘‡

Page 135: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 134

` ixW:‰Ïq EeÏÏ‰È „BÚ ,E˙È· È·LBÈ ©à§¥§¥¥¤§©§¤¨‡Ìr‰ ȯL‡ ,BJ ‰ÎkL Ìr‰ ȯL ©á§¥¨¨¤¨¨©§¥¨¨

z :ÂȉG‡ ‰Â‰ÈLEÓÓB¯‡ ,„Â„Ï ‰J‰ ¤§Ÿ¡¨§â¦¨§¨¦£¦§:„r ÌIBÚÏ EÓL ‰Î¯·‡Â ,CÏn‰ ȉBI‡¡©©¤¤©£¨§¨¦§§¨¨¤ÌÏBÚÏ EÓL ‰Iω‡Â ,jί·‡ ÌBÈ-IÎa§¨£¨§¤¨©£©§¨¦§§¨Ôȇ B˙l„‚I ,„‡Ó IJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„b :„r¤¨§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦§ª¨¥EÈ˙¯e·‚e ,EÈNrÓ ÁaLÈ ¯B„I ¯Bc :¯˜Á¥¤§§©©©£¤§Ÿ¤EÈ˙‡Ï٠ȯ·„ ,E„B‰ „B·k ¯„‰ :e„ÈbÈ©¦£©§¤§¦§¥¦§§Ÿ¤E˙J„‚e ,e¯Ó‡È EÈ˙‡¯B ÊeÊr :‰ÁÈN‡¦¨¤¡§Ÿ¤Ÿ¥§ª¨§E˙˜„ˆÂ ,eÚÈaÈ E·eË-·¯ ¯ÎÊ :‰p¯tÒ‡£©§¤¨¤¤©§©¦§¦§¨§-I„‚e ÌÈt‡ C¯‡ ,‰Â‰È ÌeÁ¯Â ÔepÁ :ep¯È§©¥©§©§Ÿ¤¤©©¦§¨-Ïk-Ïr ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkI ‰Â‰È-·BË :„ÒÁ¤§Ÿ©Ÿ§©£¨©¨EÈ„ÈÒÁ ,EÈNrÓ-Ïk ‰Â‰È Ee„BÈ :ÂÈNrÓ©£¨§Ÿ¨©£¤©£¦¤E˙¯e·‚e ,e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k :‰Îeί·È§¨§¨§©§§Ÿ¥§¨§,ÂÈ˙¯e·b Ì„‡‰ È·Ï | rÈ„B‰Ï :e¯a„ȧ©¥§¦©¦§¥¨¨¨§Ÿ¨˙eÎÏÓ ,E˙eÎIÓ :B˙eÎÏÓ ¯„‰ „B·Îe§£©©§©§§©§:¯„ ¯Bc-IÎa EzÏLÓÓe ,ÌÈÓÏÚ-IkŸ¨¦¤§©§§§¨¨Ÿ-ÏÎI Û˜BÊ ,ÌÈÏÙp‰-IÎI ‰Â‰È CÓBÒ¥§Ÿ§¨©Ÿ§¦§¥§¨‰z‡Â ,e¯aNÈ EÈI‡ ÏÎ-ÈÈr :ÌÈÙeÙk‰©§¦¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨,E„È-˙‡ Á˙Bt :Bzra ÌÏ·-˙‡ ̉I-Ô˙B¥¨¤¤¨§¨§¦¥©¤¨¤-IÎa ‰Â‰È ˜Ècˆ :ÔBˆ¯ ÈÁ-ÏÎI rÈaNÓe©§¦©§¨©¨©¦§Ÿ§¨

‡"Â˙:‰ „Ù ÌÈω˙ (‡Ó˜ Ì˘ (·:ÂË „:ÍÏȇ ‡ ‰Ó˜ Ì˘ (‚ÂÈί„

Page 136: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 135ÁÒ

-ÏÎÏ ‰Â‰È ·B¯˜ :ÂÈNrÓ-ÏÎa „ÈÒÁ ,ÂÈίc§¨¨§¨¦§¨©£¨¨§Ÿ§¨-ÔBˆ¯ :˙Ó‡· e‰‡¯˜È ¯L‡ ÏÎI ,Âȇ¯Ÿ§¨§Ÿ£¤¦§¨ª¤¡¤§:ÌrÈLBÈ ÚÓLÈ Ì˙rÂL-˙‡Â ,‰NrÈ Âȇ¯È§¥¨©£¤§¤©§¨¨¦§©§¦¥-Ïk ˙‡Â ,ÂÈ·‰‡-Ik-˙‡ ‰Â‰È ¯ÓBL¥§Ÿ¤¨Ÿ£¨§¥¨,Èt ¯a„È ‰Â‰È ˙l‰z :„ÈÓLÈ ÌÈrL¯‰§¨¦©§¦§¦©§Ÿ§©¤¦

ÌIBÚÏ BL„˜ ÌL ¯Na-Ik C¯·ÈÂ:„r ¦¨¥¨¨¨¥¨§§¨¨¤Â:dÈeIω ÌIBÚ-„r ‰zrÓ ,dÈ C¯· | eÁ‡©à£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨

:˘È„˜ ȈÁ ı"˘Ï

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

l LÓ :ÌÈt‰ ˙La eÏ ,‰˜„v‰ È„‡ÔB‡˙p-‰ §á£Ÿ¨©§¨¨§¨Ÿ¤©¨¦©â¦§¥Óe :˜cˈp-‰Óe ¯a„p-‰Ó ¯Ó‡p-‰‰NtÁ ©ãŸ©©§©¥©¦§©¨©ä§§¨

È Èk ,EÈχ ‰·eL ‰¯˜Á eÈί„‰ËeLÙ EÈÓ §¨¥§©§Ÿ¨§¨¨¥¤¦§å¦§§¨,EÈÙÏ e‡a ÌÈNrÓ·-‡Ï „ÒÁ·-‡Ï :ÌÈ·L Ïa˜I§©¥¨¦Ÿ§¤¤§Ÿ§©£¦¨§¨¤

¯ e˜Ù„ EÈ˙Ïc :EÈ˙I„ e˜Ùc ÌÈL¯Îe ÌÈl„kÌeÁ §©¦§¨¦¨©§§¨¤§¨¤¨©§©æekÏÓ EÈÙJÓ :EÈÙlÓ Ì˜È¯ e·ÈLz-χ ‡ ,ÔepÁ§©¨©§¦¥¥¨¦§¨¤¦§¨¤©§¥

L ‰z‡ Èk ,e·ÈLz χ ̘ȯ:‰JÙz rÓB ¥¨©§¦¥¦©¨ç¥©§¦¨

‡"Â˙:ÁÈ Â˘ ÌÈω˙ (‡:Ê Ë Ï‡È„ (·:ËÏ ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (‚:ÊË „Ó ˙È˘‡¯· Ù"Ú („‰Îȇ (‰:(ÈÂÈ˘·) Ó Ì˘:(ÈÂÈ˘·) ÂË ÁÏ˘· ‡ÓÂÁ˙ (Â: „Ï ˙ÂÓ˘ (Ê:· ,ÁÎ ˙Âί· (Á

˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ) (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ)

. Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÚÓ¢

Page 137: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 136

W ÓnFÈ :e‡·È ¯Na-Ïk EÈ„r ,‰lÙz˙ÂÁzL‰Ï ¯Na-ÏÎ ‡B· ३§¦¨¨¤¨¨¨¨Ÿá¨¨¨§¦§©£ŸÈ :‰Â‰È EÈÙI:EÓLI e„aÎÈ ,È„‡ EÈÙÏ eÂÁzLÈ | e‡B· §¨¤§Ÿâ§¦§©£§¨¤£Ÿ¨¦©§¦§¤

aa :eNÚ ‰Â‰È-ÈÙÏ ‰Î¯· ,‰r¯Î ‰ÂÁzL e‡| ÂȯrL e‡ 㟦§©£¤§¦§¨¨¦§§¨¦§¥§ŸŸ¥äŸ§¨¨‰ :BÓL eίa BÏ-e„B‰ ,‰l‰˙a ÂÈ˙¯ˆÁ ‰„B˙a‰Â‰È-˙‡ eίa | ‰p §¨£¥Ÿ¨¦§¦¨¨§§¦å¥¨§¤§Ÿ

,L„˜ Ì΄È-e‡N :˙BÏÈla ‰Â‰È-˙È·a ÌÈ„ÓÚ‰ ,‰Â‰È È„·r-Ïk©§¥§Ÿ¨Ÿ§¦§¥§Ÿ©¥§§¥¤Ÿ¤· :‰Â‰È-˙‡ eί·e¯ :ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï ‰ÂÁzL ,ÂÈ˙BkLÓÏ ‰‡BeÓÓB ¨§¤§Ÿ¨æ¨§¦§§¨¦§©£¤©£Ÿ©§¨ç§

¯ :‡e‰ LB„˜ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eȉχ ‰Â‰Èeȉχ ‰Â‰È eÓÓB §Ÿ¡Ÿ¥§¦§©£©£Ÿ©§¨¨è§§Ÿ¡Ÿ¥‰ :eȉχ ‰Â‰È LB„˜-Èk ,BL„˜ ¯‰Ï eÂÁzL‰Â‰Â‰ÈÏ eÂÁzL §¦§©£§©¨§¦¨§Ÿ¡Ÿ¥¦é§©£©Ÿ

 :ı¯‡‰-Ïk ÂÈtÓ eIÈÁ ,L„˜-˙¯„‰a‡B· EcÒÁ ·¯a eÁ‡ §©§©Ÿ¤¦¦¨¨¨¨¨¤©ë£©§§Ÿ©§§¨ :E˙‡¯Èa EL„˜-ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ,E˙È·ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ¥¤¦§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤¦ì§©£¤¤¥©

-Ïk-Ïr zÏc‚‰-Èk ,EzÓ‡-Ir EcÒÁ-Ïr EÓL-˙‡ ‰„B EL„˜§§§¤¤§¤©©§§§©£¦¤¦¦§©§¨©¨È :E˙¯Ó‡ EÓLE˙eӇ ,dÈ | ÔÈÒÁ EBÓÎ-ÈÓ ˙B‡·ˆ ȉχ | ‰Â‰ ¦§¦§¨¤§îŸ¡Ÿ¥§¨¦¨£¦¨¤¡¨§

k :EÈ˙B·È·Ò·a ‰Â‰ÈÏ ‰Ó„È ,‰Â‰ÈÏ C¯rÈ ˜ÁM· ÈÓ È:ÌÈI‡ È §¦¤¦ð¦©©©©£Ÿ©Ÿ¦§¤©Ÿ¦§¥¥¦kk :Ec·I Ìȉχ ‰z‡ ,˙B‡IÙ ‰NÚ ‰z‡ IB„‚-ÈÏB„‚-È ¦ñ¨©¨§Ÿ¥¦§¨©¨¡Ÿ¦§©¤¦ò¨

b :EzÓ‡ ÌȘÁL-„r ,EcÒÁ ÌÈÓL-ÏrÓ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„ ¥©¨©¦©§¤§©§¨¦£¦¤ô§Ÿ§ª¨§Ÿk :¯˜Á Ôȇ B˙l„‚χe‰ ‡¯B ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„‚ È §¦§ª¨¥¥¤¦ö¨§Ÿ§ª¨§Ÿ¨

k :Ìȉχ-Ïk-Ir‡ :Ìȉχ-Ïk-Ïr IB„b CÏÓe ,‰Â‰È ÏB„b χ ȯL ©¨¡Ÿ¦¦÷¥¨§Ÿ¤¤¨©¨¡Ÿ¦£ø¤Ó :E˙¯e·‚ΠEÈNrÓÎ ‰NrÈ-¯L‡ ı¯‡·e ÌÈÓMa χ-ÈÓ‡G È ¦¥©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§Ÿ¤¦ù

Ì˙eÎÏÓ-Ïηe ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ-Ïη Èk ,‰˙‡È EÏ Èk ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È¦¨£¤¤©¦¦§¨¨¨¦§¨©§¥©¦§¨©§¨Ó :EBÓk ÔȇÓÏ :‰¯e·‚a EÓL ÏB„‚ ‰z‡ ÏB„b ,‰Â‰È EBÓk ÔȇE ¥¥¨¥ú¥¨§Ÿ¨©¨§¨¦§¦§¨§à

Ï :EÈÓÈ Ìe¯z E„È ÊÚz ,‰¯e·b-Ìr rB¯Ê‰z‡ ,‰ÏÈI EI-Û‡ ÌBÈ E §©¦§¨¨Ÿ¨§¨§¦¤§á©§¨§¨©¨‡ :LÓL ¯B‡Ó ˙BÈΉ:BÏ Ìȯ‰ ˙ÙrB˙ ,ı¯‡-ȯ˜ÁÓ B„Èa ¯L £¦¨¨¨¨¤£â¤§¨¤§§¥¨¤§£Ÿ¨¦

ÓÏ :B˙J‰z-Ïk rÈÓLÈ ,‰Â‰È ˙B¯e·b IlÓÈ È‰l„b‰ ‰Â‰È E ¦ã§©¥§§Ÿ©§¦©¨§¦¨§ä§Ÿ©§ª¨‰Â‰È EÏ ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ-Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â§©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ©¨©¦¨¨¤§§Ÿ

Ï :L‡¯Ï | ÏÎÏ ‡O˙n‰Â ,‰ÎIÓn‰Ï·z ,ı¯‡ EI-Û‡ ÌÈÓL E ©©§¨¨§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ§å¨©¦©§¨¤¥¥‡ :Ìz„ÒÈ ‰z‡ d‡ÏÓeÛ¯Á ıȘ ,ı¯‡ ˙BÏe·b-Ïk z·v‰ ‰z §Ÿ¨©¨§©§¨©æ¨¦©§¨¨§¨¤©¦¨Ÿ¤

‡ :Ìz¯ˆÈ ‰z‡:ÌÈiˆÏ ÌrÏ IÎ‡Ó epzz ,Ô˙ÈÂÏ ÈL‡¯ zˆv¯ ‰z ©¨§©§¨©ç¨¦©§¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¨§©§¦¦‡ :Ô˙ȇ ˙B¯‰ zL·B‰ ‰z‡ ,ÏÁ ÔÈrÓ zr˜· ‰z‡z¯¯BÙ ‰z ©¨¨©§¨©§¨¨¨©©¨©§¨©£¥¨©è¨©§¨

‡"Â˙:‚ ‰Ò ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚Î ÂÒ ‰ÈÚ˘È (·:Ë ÂÙ ÌÈω˙ (‚: ‰ˆ Ì˘ („:„ ˜ Ì˘ (‰:·-‡ „Ϙ Ì˘ (Â:Ê ·Ï˜ Ì˘ (Ê:‰ ˈ Ì˘ (Á:Ë Ì˘ (Ë:Ë Âˆ Ì˘ (ÈÁ ‰ Ì˘ (Î

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) · ÁϘ Ì˘ (Ï:Ë ËÙ Ì˘ (Ó:Ê Ì˘ (:È ÂÙ Ì˘ (Ò:‰ Á˜ Ì˘ (Ú:‚ ‰Ó˜ Ì˘ (Ù:„ ˆ Ì˘ (ˆ:‚ ‰ˆ Ì˘ (˜:„Î ‚ Ìȯ·„ (¯:Ê È ‰ÈÓ¯È (˘:Â Ì˘ (˙

:„È ËÙ ÌÈω˙ (‡:ÊË „Ú Ì˘ (·:„ ‰ˆ Ì˘ (‚:· ˜ Ì˘ („:‡È ËÎ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‰:·È ËÙ ÌÈω˙ (Â:ÊÈ „Ú Ì˘ (Ê:ÂË-„È Ì˘ (Á:‚È Ì˘ (Ë

êÊÚ·

Page 138: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 137ËÒ

‡ :ÌÈn‰-Ïr ÌÈÈp˙ ÈL‡¯ z¯aL ,ÌÈ Efr·,Ìi‰ ˙e‡‚a ÏLBÓ ‰z §¨§¨¦©§¨¨¥©¦¦©©¨¦©à¨¥§¥©¨b :ÌÁaL˙ ‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNaeȉχ ¯Èra ,„‡Ó ÏJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„ §©¨©¨§©§¥á§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥

È :BL„˜-¯‰Ìȉχ‰ ‡e‰-‰z‡ ÌÈ·¯k‰ ·LÈ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰Â‰ ©¨§§âŸ¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©§ª¦©¨¨¡Ÿ¦‡ :Ec·Ï :ÂÈ·È·Ò-Ïk-Ïr ‡¯B ,‰a¯ ÌÈL„˜-„BÒa ı¯r Ïe„BÈ §©¤¥ã©£¨§§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨§ä

Ï :ÌÈL„˜ ω˜a E˙eÓ‡-Û‡ ,‰Â‰È E‡Ït ÌÈÓL,‰Â‰ÈÏ ‰p¯ eÎ ¨©¦¦§£§Ÿ©¡¨§¦§©§Ÿ¦§å§©§¨©Ÿ‡ :BÏ rȯ ˙B¯ÓÊa ,‰„B˙a ÂÈÙ ‰Óc˜ :erLÈ ¯eˆÏ ‰rȯȯL ¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨¦§¦¨¦©©æ§¥

a :ÔeÎl‰È EÈt-¯B‡a ‰Â‰È ,‰re¯˙ Èr„È Ìr‰,¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆˆÁ ¨¨Ÿ§¥§¨§Ÿ§¨¤§©¥©ç£Ÿ§§¨ˆ :‰Â‰È CÏn‰ | ÈÙÏ eÚȯ‰˙Ӈ „ÒÁ ,E‡Òk ÔBÎÓ ËtLÓe ˜„ ¨¦¦§¥©¤¤§Ÿ¤è¤¦§¨§¦§¤¤¤¤¡¤

‡ :EÈÙ eÓc˜È:L‚¯a Cl‰ Ìȉχ ˙È·a ,„BÒ ˜ÈzÓ ÂcÁÈ ¯L §©§¨¤£é¤©§¨©§¦§¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤‡‡ :e¯ˆÈ ÂÈ„È ˙LaÈ ,e‰Nr ‡e‰Â Ìi‰ BÏ-¯L,ÈÁ-Ïk LÙ B„Èa ¯L £ë¤©¨§¨¨§©¤¤¨¨¨¨£ì¤§¨¤¤¨¨

:CÏÓr Ïr ‰ÒeÁ ,CIrt Ûeb‰Â CÏ ‰ÓLp‰ :Lȇ-¯Na-Ïk Áe¯Â§©¨§©¦©§¨¨¨§©¨¢¨¨©£¨¨È ,ClL Ûeb‰Â CI ‰ÓLp‰EÓL Ir e‡˙‡ :EÓL ÔrÓÏ ‰Nr ‰Â‰ ©§¨¨¨§©¤¨§îŸ£¥§©©§¤¨¨©¦§

Èk ,EÓL „B·k ¯e·ra :EÓL ÔrÓÏ ‰Nr ‰Â‰:EÓL ÌeÁ¯Â ÔepÁ-χ È §îŸ£¥§©©§¤©£§¦§¦ð¥©§©§¤ÓI:‡e‰-·¯ Èk eÂrÏ zÁÏÒ ,‰Â‰È EÓL-Ôr §©ñ©¦§§Ÿ§¨©§¨©£Ÿ¥¦©

.eÈ‚L ezÏe‡ ·¯a Èk ,eÈ·‡ eÏ-ÁÏÒ§©¨¨¦¦§Ÿ¦©§¥¨¦:eÈÂr ea¯ Èk ,ekÏÓ eI-ÏÁÓ§©¨©§¥¦©£Ÿ¥

i dedL z¯Ó‡ .ÌÈBÈÏra ‡¯B ,˙B‡·v‰ ȉχÌÈ· e·e §òŸ¡Ÿ¥©§¨¨¨¤§¦¨©§¨ô¨¦a .Ìȯ·e ‰„B˙a È„r e‡a .ÌÈ·¯ÒÈηa ÈÙ eLw ¨§¨¦Ÿ¨©§¨¦§¨¦©ö§¨©¦§¦

ÌÈÁe˙t ÌÈ·L Èlb .ÌÈBÈ‚‰ ˙JÙz ‰ÓzÒ Èk Ìb :ÌÈeÁ˙·e§©£¦©¦¦§§¨§¦©¤§¦©¥¨¦§¦c .ÌÈÂk:ÌÈBL ‡Ï Áˆ E·eË Èίc .ÌÈcr ÈÓÏBÚÏ ·v E¯· ¥¨¦§÷¨§¦¨§§¥¦¨¦©§¥§¤©Ÿ¦‡ e‰‰ .ÌÈBÈ·‡Â ÌÈl„k EÏ e‡˙.ÌÈÂr‰ eÏ ,EÏ ˙B˜„v ¦§ø¨§§©¦§¤§¦©ù§¨§§¨¨£Ÿ¦

·a e·L EÈ„rÂe¯ÎÊ :ÌÈBik ÌÈ‚B‰ EÈ˙B˙Ïc Ïr .ÌÈt‰ ˙L §¨¤©§§ùŸ¤©¨¦§©©§¤¦©¦¨§¥Á .ÌÈaIÓ ÌÈÁˆ eÈÓ˙Î ‰kÊ .ÌȘe˙Ó ÌÈiÁIeȯeÚ ˙‡h §©¦§¨¦©¥§¨¥©¦§ª¨¦©úŸ§¥

Á .ÌÈrÎ ‰ÁÓ¯·r‰ ‰‡ÓË :ÌÈBÓ„˜ ÌÈÓÈk eÈÓÈ Lc §¥©£¨¦©à¥¨¥§¨¦©§¦ª§¨©£¥È .ÌÈÓ‡p‰ ÌÈÓ ˜B¯Êz ‰¯‰Ë .ÌÈB„Èf‰ Ì˙‰ÂrL¯ er„e §¨¥©¥¦¨¢¨¦§©¦©¤¡¨¦á©§¦§¥

ÒÒÁ et¯r ˙eL˜È .ÌÈBlÒ ÌÈ·¯‚Ò‚Ò erË Ì¯k :ÌÈBJ‡k ÔB ⨦§©¦©§¨§¥¨ã¨©¦¤¤¦§¥©§¥

‡"Â˙:È ËÙ ÌÈω˙ (‡:· ÁÓ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ ·-ÌÈÎÏÓ (‚:Á ËÙ ÌÈω˙ („Ì˘ (‰:Â:·-‡ ‰ˆ Ì˘ (Â:ÊË ËÙ Ì˘ (Ê: Áˆ Ì˘ (Á:ÂË ËÙ Ì˘ (Ë:ÂË ‰ Ì˘ (ÈÌ˘ (Î

:‰ ‰ˆ:È ·È ·Âȇ (Ï:Ê „È ‰ÈÓ¯È (Ó:(ÈÂÈ˘·) ‡Ï Ë ‰ÈÓÁ (:(ÈÂÈ˘·) ‡È ‰Î ÌÈω˙ (Ò:‚È ‚ ÒÂÓÚ (Ú:(ÈÂÈ˘·) „È ‚ ‰ÈÓ¯È (Ù:Á ÊÎ ÌÈω˙ (ˆ:ËÙ ËȘ Ì˘ (˜Ì˘ ‰ÈÓ¯È (¯

:(ÈÂÈ˘·) ·Î:(ÈÂÈ˘·) Ê Ë Ï‡È„ (˘:(ÈÂÈ˘·) Ê ‰Î ÌÈω˙ (˙:‡Î ‰ ‰Îȇ (‡‰ÈÓ¯È (·:(ÈÂÈ˘·) Î „È: · χ˜ÊÁÈ (‚:(ÈÂÈ˘·) Ë · ÒÂÓÚ („

ÌȈ

Page 139: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 138

k .ÌÈvÏ .ÌÈBLn˜ ÌÈÏe¯Á ÂÈÙ eq.ÌÈnÁ È„eÓˆ r¯‰ È„en ¦¨¦à¨¨£¦¦§¦¦á¥¨¥©§¥©¨¦ÏÊ‡Ó .ÌÈezÁ ˙tÁ eϘϘ ¯‰Ó :ÌÈBÓÏL ÈÙ„B¯ „ÁL ÈÁ˜B ⧥Ÿ©§¥©§¦©¥¦§©§ª©¦¦¥¨

Ï e‚q‰‰ ÈÁ·Ê eÚ .ÌÈÙÏ ‡Ï ¯BÁ‡ÈÁBÁÈ .ÌÈLn‰ Ìȯk ª©§§ã¨§Ÿ§¨¦¨¦§¥©ä¨¦©¦§¦¦¥N :ÌÈÓÓÒ ˙¯Ë˜ ÁȯÁeLÓ Ô‚Ò .ÌÈÙ ‡eNe ırBÈ ÌÈMÓÁ-¯ ¥©§Ÿ¤©§¨¦©å£¦¦¥§¨¦¤¤¨©

Áe¯ È·ˆr .ÌȘȯ ÌÈlc ‰‡¯ e˙„ÈÓr .ÌÈB¯‰‡Â ÌiÂϧ¦¦§©£¦£¦¨¥§¥©¦§¥¨¦£¥¥©ÌÈ‚‡Bc EÈc „Át .ÌÈe˜ˆ LÁÏ ¯va Ee„˜t :ÌÈrÏk Ìȯe¯Ó§¦§©£¦§©§©©©©§¦©©¦¤£¦

ˆ .ÌÈB‡˙Óer ¯È·r‰Ï ‰eˆ .ÌÈÓ‡Ï ÁÓˆ‰ ‰˜„ˆ ÁÓ˙B ¦§§¦¤æ©§¨¨©§©§¤¡¨¦©¥§©£¦£çŸ˜ :ÌÈBL‡¯˜ÈzLÈÂ Ò‰È ¯B‚h˜ .ÌÈÈ„Ó ˙ÈaLÈ ‡¯Bw‰ ÏB ¦¦è©¥©§¦§©§¦©¥©©§©§¦

¯ .ÌÈb¯È·ÏÁk eÏrÈ ÔBˆ¯ .ÌÈB¯·L ·Ï ˙e‡k„ ‰‡Î Áe ¦§¨¦é©§¥¨¦§¥¦§¦¨©£§¤§¥ÚÓLz Eȇ¯B˜ ˙rÂL .ÌÈaÏ Ì˜‰ ˙B·‡ ˙re·L :ÌÈa¯˜§¨¦§©¨¨¥©¨¦©§©§¤¦§©

z .ÌÈBÚnÓz .ÌÈÎeÓ E˙‡¯ÈÏ ÌaÏ ÔÈÎÁÈN Eʇ ·ÈL˜ ¦§¦ë¦¦¨§¦§¨§¨¦©ë§¦¨§§¦©Ó .ÌÈB‡MÓ Enr ˙BIr‰I ·eL :ÌÈepÁEÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰ ¦¦§©£©§¦§¦©ç¥§©§©£¤

EÈÓÁ¯-Ïr EÈ„ÒÁ ÌȘ .ÌÈk EÈeÁ e‡ˆÈ ̷ȯa .ÌÈBÓ„ ©§¦§¦¨¥§£¤¥¦Ÿ¦£¨¤§©©£¤:ÌÈeÚL§¦

M iÌÈrL e‡ EÈ˙B˜„ˆ-Ïr .ÌÈÁeË· e‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr ¦ì©©£¤¨©¦¨§¦§©¦§¤¨¦§¨¦CÏÓ ‡e‰ ‰z‡ :ÌÈtˆÓ e‡ E˙reLÈÏ ÌÈe˜Ó e‡ EÈ˙BÁÈÏÒϧ¦§¦¤¨§©¦§¦¨§¨§©¦©¨¤¤

‡˙¯Bk .Âȇ¯È ˙‡hÁ ¯ÈÒÓe ,Bnr ˙BÂr ¯È·rÓ .Ì„wÓ ˙B˜„ˆ ·‰B ¨¦¤¤©£¦£Ÿ©¥¦©Ÿ§¥¨¥‡ :ÌÈB¯Á‡Ï ‰re·L Ìi˜Óe ,ÌÈBL‡¯I ˙ȯaÔra z„¯iL ‡e‰ ‰z §¦¨¦¦§©¥§¨¨©£¦©ð¨¤¨©§¨©£©

-˙BÁ¯‡Â .Ec·r ‰LÓÏ E·eË Èί„ ˙ȇ¯‰Â ÈÈÒ ¯‰-Ïr E„B·k§¤©©¦©§¤§¥¨©§¥§§Ÿ¤©§¤§¨§‡ ‰z‡ Èk Bzr„B‰Â .BÏ ˙Èlb EÈ„ÒÁÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ Ï £¨¤¦¦¨§©§¦©¨¥ñ©§©¤¤©©¦

ÔΠ:ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓa Blk ÌÏBÚ‰ ‚ȉÓe .·ÈˉI ‰a¯Óe „ÒÁ-·¯Â§©¤¤©§¤§¥¦©§¦¨¨ª§¦©¨©£¦§¥Â ,·e˙k‡ ¯Ó‡i‰Â‰È ÌL· È˙‡¯˜Â EÈt-Ïr È·eË-Ïk ¯È·r‡ È ¨©òŸ¤£¦©£¦¨¦©¨¤§¨¨¦§¥§Ÿ

:ÌÁ¯‡ ¯L‡-˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔÁ‡ ¯L‡-˙‡ È˙pÁ ,EÈÙϧ¨¤§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

l`‡·e ‰z‡ ÌÈt‡ C¯C¯„ ,˙‡¯˜ ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ¥¤ñ¤©©¦©¨©ô©¨©£¦¦§¥¨§¤¤ÌBi‰ ¯kÊz ,EÈ„ÒÁ EÈÓÁ¯ ˙l„b :˙ȯB‰ ‰·eLz§¨¥¨§ª©©£¤©£¨¤¦§Ÿ©‰z‡ Èk ,ÌÈÓÁ¯a eÈI‡ ÔÙz :EÈ„È„È Ú¯ÊÏ ÌBÈ-Iηe§¨§¤©§¦¤¥¤¥¥§©£¦¦©¨,Ìc˜ EÈt ‰JÙ˙·e ÔeÁ˙a :ÌÈÓÁ¯‰ Ïra ‡e‰©©¨©£¦§©£¦§¦¨¨¤§©¥

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ‡Ï „Î ÈÏ˘Ó (‡:‚Î ‚È ‰ÈÓ¯È (·:‚Î ‡ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (‚:„Î Ê ‰ÈÓ¯È („Ù"Ú (‰:Ë ÂË ‡-χÂÓ˘:(ÈÂÈ˘·) ‚ ‚ ‰ÈÚ˘È (Â:ÂË ‚Ï ‰ÈÓ¯È (Ê:Á ËÚ ÌÈω˙ (Á‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ë

:„ Â:‚È ÂË ÈÏ˘Ó (È:ÊÈ È ÌÈω˙ (Î:ÁÈ Ë Ï‡È„ Ù"Ú (Ï:Ê ‡È ÌÈω˙ Ù"Ú (Ó‰‡¯ (:‰ „Ï ˙ÂÓ˘:Â Ì˘ (Ò:ËÈ ‚Ï Ì˘ (Ú:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (Ù

˙ڄ‰Î

Page 140: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 139Ú

Ó :Ì„wÓ ÂrÏ zr„B‰kE˙¯B˙a BÓk ,·eL Et‡ ÔB¯Á §©§¨¤¨¨¦¤¤¥à£©§§§¨§·e :·e˙k ÌBÈk ,ÔBI˙ ‰ÒÁ EÈÙk Iˆ‰Â‰È „¯i ¨§á¥§¨¤¤¡¤§¦§¨§©â¥¤§Ÿ

z :Ôra ÌBÈk ,ÌL‡ ‰ÁÓ˙ ÚLt-Ir ¯·rBnr ·vÈ˙i ¤¨¨©ã£Ÿ©¤©§¦§¤¨¨§©â¦§©¥¦Â ÌBÈk ,¯Ó‡Ó epÓ ·ÈL˜˙ e˙rÂL ÔÈʇz :ÌL‡¯˜i ¨©£¦©§¨¥§©§¦¤©£¨§©â¦§¨

·:¯Ó‡ ÌL ,‰Â‰È ÌL §1¥§Ÿ§¨¤¡©:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ä©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §å¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦æ©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

` ca‡ :Ôȇ Ì„‡a ¯LÈ ı¯‡‰-ÔÓ „ÈÒÁ˜„ˆa EÓL· ‡¯B˜-ÔÈ ç©¨¦¦¨¨¤§¨¨¨¨¨¨¦¥è¥§¦§§¤¤‰ :Ca ˜ÈÊÁ‰I ¯¯BÚ˙ÓeqÙ-Èk „ÈÒÁ ¯Ó‚-Èk ‰Â‰È ‰rÈLB ¦§¥§©£¦¨é¦¨§Ÿ¦¨©¨¦¦©

k :Ì„‡ ÈaÓ ÌÈeÓ‡k :¯B‡-‰‡¯ E¯B‡a ÌÈiÁ ¯B˜Ó Enr-È-Ìr-È ¡¦¦§¥¨¨¦ë¦§§©¦§§¦§¤¦ì¦:ÂÈ˙Âr ÏkÓ Ï‡¯NÈ-˙‡ ‰cÙÈ ‡e‰Â :˙e„Ù Bnr ‰a¯‰Â ,„ÒÁ‰ ‰Â‰È§Ÿ©¤¤§©§¥¦§§¦§¤¤¦§¨¥¦Ÿ£ŸŸ¨

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §î©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ðŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ñŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§òŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ôŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ö©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ·È ·Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Á ÂÏ ÌÈω˙ Ù"Ú (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:ÁÈ Ê ‰ÎÈÓ Ù"Ú („:Ê-Â Ì˘ ˙ÂÓ˘ (‰:Ë Ì˘ (Â:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Ê:· Ì˘ ‰ÎÈÓ (Á:(ÈÂÈ˘·)  „Ò ‰ÈÚ˘È (Ë

:· ·È ÌÈω˙ (È:È ÂÏ Ì˘ (Î:Á-Ê Ï˜ Ì˘ (Ï:‚È ‚˜ Ì˘ (Ó:Ë ‚ Ì˘ (:Á ÂÓ Ì˘ (Ò:‚È „Ù Ì˘ (Ú:È Î Ì˘ (Ù:ËÈ „È ¯·„Ó· (ˆ

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

¯Ó‡ÈÂ

Page 141: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 140

e:LxacM iYglq dedi xn`I©àŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©á¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

dkki`˙eÎÊ È„È·e NrÓ Ôȇ Èa .ÔÈr ‡O‡ Cȇ ‰t ‰ˆÙ‡ ¥¨¨¤§¤¤§¥¤¨©¦¦¥©©§¨¦§‰ È˙Èrb .ÔȇÈ˙ÈÓc .ÔÈÈ B¯·r ¯·‚Îe ¯BkMk È˙ÈÈ ©¦¨¦¦â¦¦©¦§¤¤£¨¨¦¨¦¦

.¯eÒ¯Ò Ì˜e‰‰ I„Á Ic ·Ï „¯Á‰ :ÔÈÊ ÈÏk B„Èa ÔȇL ¯Ba‚ϧ¦¤¥§¨§¥©¦¨¢©¥©§¨©©©©§ ¯rÙi-‰ÓeB·BÁ ÔeÓË BaÁ· BB„Ê .¯eÒÁ ÔÈ·e ˙rcÓ ¯r· ©¦§©¦ã§©¦©©¦¨§§ª¨§

Ï „¯Ë :¯eÒÓ ÏeÓ „Èa È¯Ó ·¯Â ‡ËBÁ .¯eÒ‡ Ba¯˜a‰Ê· · §¦§¨¥§©¤¦§©§ª¨¨¨©¥ä¦§¤t ı˜ ˙ÁÎBz ‰Âr‰ ¯LÈ .Lw·Ï ‡a‰ ‰ÊJ‰.Lwr ÏBzÏ˙ ©¨¤©¨§©¥¨¨¤¡¨©©¥§å©§§¦¥

a L¯BÁ Ô‡ BaI .L˜BÓÏ BÏ B˙ÁˆÂ B˙ÓL‡ ÂÈk¯a ÏLBkÏrÙ ¤¦§¨©§¨§©£¨§¥¦¨¤¥§æŸ©Èz·r˙ .‡ˆÓ‡ ‰Ó ·ÈL‰Ï ‰ˆÈÙa ÔrË ÔrÓ :L˜B ÂÈtk©¨¥©©©©§¦¨§¨¦¨¤§¨¦§©§¦

Ó ˜ÙÒ .‰ˆÓL ÈÙB„ È˙‡IÓ Èk ÈzÁχÂeÓ‡ ‡Ï ÈÓÈ §¤¡©§¦¦¨¥¦¦§¦§¨¤¤¥ç©Ÿ¤¡¨Ï È˙BÓBˆÂ ,‰Ó¯Óe Ô‡ È˙B¯ˆr .‡ˆBÓ ·Ê·kÚLt :‰vÓe ·È¯ §©§¨¨£¨©¨¤¦§¨§©è¦©¨¤©

ˆ .¯tk ÌL‡Â ‡N ÔÂr ‰ÁÓ.¯ÙÁ Lea ÌÏÎ ·Ï ·‡kÓ Èz˜r §¥§¨Ÿ¨§¨¨©¥é©§¦¦§¥¥¦§¨¨¥¤·a¯r ·aÁÓe ‰v¯Ó ‰ˆ¯ .¯Ù‰ ÒrΠÁp‰ Ê‚B¯Â CkL Ûˆ ¤¤©¥§¤©©§©©¨¥§¥§©¤§©¥§©§¥

be˜ÈÊÁ‰ ÌBz .¯· ·Ïa eBk‰ χ¯NÈ ÈËÈÏt ÈË·L :¯ÙBÁ ıÓe먥¦§¥§¥¥¦§¨¥¦§¥¨¨©£¦ ,e˜ÈÙ‰ ÔÁ˙‡ .¯· e˜M.¯a‚È ÏÈÁ BL¯B„Ï B‡ˆn‰a ‰Â‰È-˙ §©©¨¦©ì§¨¤î§Ÿ§¦¨§§§©¦ª§©

Ï ‰reLÈ ÌBÈ :¯aL Èr ˙er ıwL ‰Ê·-‡‡ˆÓ‡ ÔBˆ¯ ˙r 🨨§¦©¡¨¦§¦§¨§¨§ñ¥¨¤§¨¯Â Ôe‚‰ .EÈÙÏÏlt˙‰I È„Óra .EÈÈra ·LÁ‡ ÌÏL Èe‡ §¨¤¨§ò§¨¥¥¨¥§¥¤§¨§¦§¦§©¥

¯ .EÈa Ïr ÌÈÓÁ¯ Lw·IeÒ .erÈÓL‰ ÌÎ˙‡ È˙ȈÈzÁÏ §©¥©£¦©¨¤ô¦¦¤§¤©§¦¥à©§¦Ó .˙BL˜ eÏBn‰Â ÔBÈÏr Èt ‡ e„˜L :EÈBÚnÓ ¯Oa˙ÏBLÎ ¦§©¥¦§¤¦§¨§¥¤§§¦¨¦ö§

t ,eÓȯ‰eÙÈÒBz χ ecÂ˙‰Â e·Êr ÔÂr .˙BM˜rÓ e¯MÈ C¯„ ep ¨¦©÷¤¤§©§©£©¨Ÿ¦§§¦§©§©¦

‡"Â˙:Î „È ¯·„Ó· (‡:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (·:(ÈÂÈ˘·) Ë ‚Î ‰ÈÓ¯È (‚:„È È Ì˘ Ù"Ú („Ù"Ú (‰:ËÈ ‡ ÌÈω˙:‰ ·Ï Ìȯ·„ Ù"Ú (Â:ÊÈ Ë ÌÈω˙ (Ê:ÁÈ ÂË ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (ÁÁ ‰ÈÚ˘È (Ë

:„:„È ‰Ò Ì˘ Ù"Ú (È:(ÈÂÈ˘·) Á È ˙ω˜ (Î:·È · ÌÈω˙ (Ï: ‰ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ó:(ÈÂÈ˘·) ‰Î ·Î ÌÈω˙ (:„È ËÒ Ì˘ (Ò:‡ ,ÊË ˙ÈÚ˙ ‰‡¯ (Ú:(ÈÂÈ˘·) ÊÎ ‚Ó Ï‡˜ÊÁÈ (Ù:(ÈÂÈ˘·) „È Ê ‰ÈÚ˘È (ˆ:Ì˘ (˜

Ï˙¢˜‰

Page 142: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 141‡Ú

ÏÈ .˙BL˜‰:˙BLw·e ÌÈLe·Î ȯ·c ÁwÈ ÌÁ ·eLÈ r„B §©§à¥©¨§¦¨§¦©¦§¥§¦©¨‰ˆ¯ È˙˜rÊ .È˙rÂL C¯r ‰Èʇ‰ ÔepÁ ÔepÁ ÔB„‡ ‰·ÈL˜‰©§¦¨¨¦©©£¦¨¥¤©§¨¦©£¨¦§¥Èχ ·¯˜ ¯ˆnÓ EÈ˙‡¯˜ .È˙rÂL Ia˜Â ‰zt˙‰Â ‰v¯˙‰Â§¦§©¥§¦§©¤§©¥©§¨¦§¨¦¦¥©§©¥©

Á .È˙reLÈÏ ‰ÎÏe:È˙reLz ȉχ È˙¯ÊrÏ ‰Le §¨¦¨¦á¨§¤§¨¦¡Ÿ¥§¨¦:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

oFc`.EÈÓeˆr˙a ËBtLÏ ÌȯLÈÓ Áw˙k „rBÓ ¨¥§¦©¥¨¦¦§§©£¤Ï ıÏÙa ‰·vÈ˙‡ÈNrÓa .EÓÓB¯Ï EÈt ˙BJÁ ¤§©§¨§¤¤§â©¨¤§§¤§©£©

È .EÈÓÁ¯a ̇ Èk ÈzrL ‡Ï:EÓL ÔrÓI ‰Nr ‰Â‰ Ÿ¦§©§¦¦¦§©£¤§ãŸ£¥§©©§¤b ,ÌÈeÓ‡ eÊbb Ìb .ı¯Óa ÁΠȯBaÈ„ÓBÚ ¯„‚-ȯ„B ¨¡¦¦ä¥Ÿ©§¤¤©å§¥¨¤§§¥

‡ .ı¯r ÈÓL ÔÎBMÓ ÁÎa ̈ÙÁ ÈL¯Bc .ı¯t·„· ©¤¤§¥¤§¨§Ÿ©¦¥§¥¤¤æ©‰ :ı¯‡‰-ÔÓ „ÈÒÁȉ .ÈÙ BÓa ·ÈL‡ ‰Óe È˙BJ˜ Ô ¨¦¦¨¨¤¥ç©¦¨¨¦§¦¦§¦

.ÈÙBc ·¯ ȇ ‰e˜‡ Cȇ .ÈtÎa ˙BÏrÙÓ Ôȇa ¯Èrˆ¦§¥¦§£§©¦§¥£©¤©£¦©¦‰Ê :È٠ȯӇ ÔBˆ¯I ˙BÈÈB„Ê .Èrc ˙BeÁÓ ‡¯È‡Â ÈzÏÁ ¡è§¨¦§¥¦é©§¦¨¦¨¥©¥¦§¦

È·Êr ,È˙BcÂ˙‰a ÈÓÁ¯ ÔepÁ .ÈrL¯ „¯Óe Èz¯B‚ȧ¦¤¤¦§¦©©£¥¦§¦§©¦§¨§¦L .ÈrLÙȉ ,È˙ÈrË :ÈrÂLa EÈχ ÈeÁz IB˜a ÚÓ ¦§¦§ë©§©£©¥¤§©§¦¨¦¦§¦§¦

r ,‰cÂ˙Óe ·LË .EBˆ¯ ˙BNÈ·LÁ ,ÌÈÈr ¯B‰ ¨¦§©¤£ì§¤§î¥©¦¨§¥¦‰ dÈ .EÈÙI ÌÏLk.EÈc ˙¯eMÓ ÌÈÙI ÈI Òk §¨¥§¨¤¨¦ð¨¥¦¦§¦¦©¦¤

Âk :EÈÈra ÔÁ-‡ˆÓ‡ ÔrÓI Er„‡‡-Ïc‚È EÁ §ñ¥¨£§©©¤§¨¥§¥¤òŸ£¦§©¨Ê ˙JÙ˙k .‰‡˙‰ È˙lÙ˙·eÙe ÏÈ‚¯Â Ô˜.‰‡ B˜¯ ¦§¦¨¦¦§¨¤¦§¦©ô¥§¨¦¦ô§¨¤

ω .‰‡Îp‰Â ‰k„p‰ ¯aLp‰ È··:‰‡¯e ÌÈÓMÓ Ëa §ö¨¦©¦§¨©¦§¤§©¦§¤©÷¥¦¨©¦§¥

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤ø¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©ù£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦úŸ¤§¨¦¨¨¨ ‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) Ë ‚ ‰ÂÈ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚Î ÁÏ ÌÈω˙ (·:· Ê ‰È¯ÎÊ Ù"Ú (‚:Ê „È ‰ÈÓ¯È („

:Î ‚˜ ÌÈω˙ (‰:(ÈÂÈ˘·) Ï ·Î χ˜ÊÁÈ (Â:· Ê ‰ÎÈÓ (Ê:„ Ó ·Âȇ Ù"Ú (ÁÌÈω˙ (Ë:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ: ·Ï ·Âȇ (È:(ÈÂÈ˘·) · ÁÎ ÌÈω˙ (Î:Ë Ó Ì˘ Ù"Ú (χ ˜Â˜·Á (Ó

:‚È:‡ ,Ê ˙Âί· Ù"Ú (:‚È ‚Ï ˙ÂÓ˘ (Ò:ÊÈ „È ¯·„Ó· Ù"Ú (Ú:‡ ,ÊË ˙ÈÚ˙ (ÙÙ"Ú (ˆ:ËÈ ‡ ÌÈω˙:ÂË ‚Ò ‰ÈÚ˘È (˜: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (¯:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (˘ÌÈω˙ (˙:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜

Á¯Â

Page 143: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 142

‰ χ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂÏL ¯ÓBÏ el ˙ȯBL §©Ÿ§¨¨¨¦§¥à¥¨¨©§ŸÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨

 ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©á¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ

:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©â©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ã¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ä©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §å©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©æŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§çŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§èŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§éŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §ë©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

e:LxacM iYglq dedi xn`I©ìŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©î¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤ÂȘχ

‡"Â˙:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (‡:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (·:Ê-Â Ì˘ (‚:Ë Ì˘ („:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (‰Ì˘ (Â:‚È ‚˜:Ë ‚ Ì˘ (Ê:Á ÂÓ Ì˘ (Á:‚È „Ù Ì˘ (Ë:È Î Ì˘ (È:ËÈ „È ¯·„Ó· (ÎÌ˘ (Ï

:Î:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (Ó ˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z

.(ʘ ÛÈÚÒ ‰2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

Page 144: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 143·Ú

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

nmiAx Ïa Ì˙BχLÓe ̯BÒÁÓ .‰¯ˆ˜ Ìzr„ Enr Èίˆ §àª¦¨§¥©§§©§¨§¨¨©£¨¦§£¨©a ‡ .‰¯tÒI eÏÎeȉ :‡¯˜ Ì¯Ë e‚È‚‰ ‰Èχ §§©§¨¨¦«á¨£¦¥¤¤¦§¨â¥:‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ÏB„b‰©¨©¦§©¨

Etq Ï ‰rÓa ˙BlÙz ¯„Ò .‰rÈ‚Ù Èr„BÈ eÏk Ì‚ÂÌBL ¨§©¨§¥§¦¨¥¤§¦§©£¥§¨e‚O‰ ‡Ï Ôk Ir :‰r¯‰ ‰˙·¯Â e¯˙B ÌÈÓe¯r .‰rÈa‰I§©¦¨£¦©§§¨§¨¨¨¨©¥Ÿ¦©§

:‰reLȧ¨

mipR t eÏ Ôȇ.˙BlÒÓ eÈÂr‰Â e„¯Óe erLt .˙BlÁÏ EÈ ¨¦¥¨ã¤§©¨©§¨©§§¤¡¦§¦‰ :˙BJ‰˙ ÈίrÓa Lw· „·Ï EÏ ‰˜„ˆÌÈ„ÓBÚ §¨¨§§©§©¥§©©§¥§¦ä§¦

:˙BÏÈJa ‰Â‰È-˙È·a§¥§Ÿ©¥

WFcw .‰¯eLz ˙Èa¯Ók È·È Ïa˜ .‰¯eLk ıÈÏÓ ÒÙ Èk ‰‡¯ ¨§¥¦¨¥¦§¨©¥¦¦§©§¦§¨ χ :‰¯eL˜ E¯˙Îa ‡‰z ÌBi‰ È˙p¯:‰¯e·‚a ¯Ê‡ ¦¨¦©§¥§¦§§§¨¥¤å§¨¦§¨

izÓeW ˙rÈ‚Ùk È˙rÈ‚t ÚÓL .‰ÓÈr ‡‰˙ È˙lÙ˙e ‰rL ©§¨¦§¥§¦¨¦§¥§¦¨§©§¦¨¦¦§¦©z :‰ÓÈ˙Á‰ eI ·ÈËÈ˙ ÌÈiÁI e˜˜BÁz .‰nz‰ÏB ©¨§§¥§©¦§¥¦¨©£¦¨æ¤

:‰ÓÈIa-Ir ı¯‡¤¤©§¦¨

Lci .È„arÓ rB¯ ÏÁÓe ÁÏÒ .È„ÓrÓa È˙·eLz Ïa˜Â ËBLt ¨§§§©¥§¨¦§©£¨¦§©§©©©§¨¦Â :È„„BÚÓe È„Bc EȯÁLÓ ˙·BËa ˜BÒr ‡ ‰t‰Â‰È ‰z‡ §¥¨©£§©§©£¤¦§§¦§ç©¨§Ÿ

:È„ra Ô‚Ó¥©£¦

dfA .ÈÏÎN ËeÚÓ ÈÙk E„B‰ ÈzÓÓB¯ .ÈÏelÓ „B‰ ‰Ê·z χ ¨Ÿ©¦§¤¦¦©§¦§§¦¦¦§¦‡ .ÈI‡LÓe È˙‡z ‰·BËI ‡lÓ:ÈIÈÁ ‰Â‰È ÌÈ‰Ï ©¥§¨©£¨¦¦§¨¦¡èŸ¦§Ÿ¥¦

iaxÓ .‰lÓe ‰lÓ-Ïk ÔBaLÁÏ ÛB¯ˆ .‰lÙ˙a ¯˙r˙ ÈÁÈN ¤é¡©¦¦§¥¨¥¦§¦¨§§¤§¨¦¨¦¨Ók È„ÓrÓ LB„˜ ·BLÁ‰ .‰IeI· ‰Á·˜rÈ È‰Ï‡ ‰Èʇ £¨©£¨¦§¦ë§¨§¨©ì£¦¨¡Ÿ¥©£Ÿ

:‰ÏÒ¤¨

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤î¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©ð£¦¦¦©§¤§¦¨

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) · ,ËÎ ˙Âί· (‡:(ÈÂÈ˘·) · ‰ ÌÈω˙ (·:·Ï Ë ‰ÈÓÁ (‚:· Ê ‰È¯ÎÊ Ù"Ú („:‡ „Ϙ ÌÈω˙ (‰:Ê ‰Ò Ì˘ (Â:Ê ÂÎ ·Âȇ (Ê:„ ‚ ÌÈω˙ (Á:(ÈÂÈ˘·) ËÈ ‚ ˜Â˜·Á (Ë

:„Ï „˜ ÌÈω˙ (È:È Ê ‡¯˜È Ù"Ú (Î:Ë „Ù ÌÈω˙ (Ï: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (Ó‰˘‰ ˘‡¯ (:‡ ,ÊÈ

ÌȇËÁÏ

Page 145: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 144

Ú ,ÌÈrLBtÏ ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ïk Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦àŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥á¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©â¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ã©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ä¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦å©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §æ©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©çŸ©§¨

È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§èŸ§¨¦¨¦§¨¨È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§éŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ëŸ

:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

`P`Ó ˙„rÏ z·‰‡ ¯L‡ .‰Lȉ E˙·‰‡ ‰¯¯BÚ.‰Ó È ¨¨§¨©£¨§©§¨¨£¤¨©§¨©£©¦ì¨¨Ï .‰pÎÓ ˙eگ ‰ÂÁ‡Â ‰aÁ ÈÈepk-IÎaÈr¯Â ÈÁ‡ ÔrÓ §¨¦¥¦¨§©§¨§¥§ª¨§î©©©©§¥¨

‰ Ïr E„rˆa Ìb :‡p-‰¯a„‡„ÓÁ rLrLÏ ÏÈb .Èe·b-¯ £©§¨¨©§©§§©©ð©§¦¦§©£¥©¤¤Ó ˙Ènc .ÈBÓ„˜Â .È·e LB„˜ ÈB‚ Ìȉk ˙ÎÏÓ‰‡È‰-Ìb-‡È ©§¦¦¦¨©ñ§¤¤Ÿ£¦§¨§¦§ò¦©¦

‰zL¯B‰ :ÈB„‡Â ÈkIÓ ‡e‰ ÈÁ‡ ‰¯Ó‡Ï·Á È·ˆ ˙ÏÁ ¨§¨¨¦©§¦©£¦©§¨©ô£©§¦¤¤‰eÏËÏË ‰zr ԉ .ÌÈreˆrˆ ˙BÈBÏa E„B·ÎÏ ÛÙBzÒ‰ .ÌÈrp‰©¨¦¦§¥¦§§§©£¦§¥©¨¦§§¨

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (‡:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:Ê-Â Ì˘ („Ì˘ (‰:Ë:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Â:‚È ‚˜ Ì˘ (Ê:Ë ‚ Ì˘ (Á:Á ÂÓ Ì˘ (Ë:‚È „Ù Ì˘ (ÈÎ Ì˘ (Î:È:È ‚Î ¯·„Ó· (Ï:Á ·Î˜ ÌÈω˙ (Ó:ÊË ÁÒ Ì˘ (: ËÈ ˙ÂÓ˘ (Ò:‰ Î ˙È˘‡¯· (Ú

:ËÈ ‚ ‰ÈÓ¯È (Ù ˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z

.(ʘ ÛÈÚÒ ‰2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

ÌȯÊ

Page 146: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 145‚Ú

a .ÌÈÚ¯Ó ÌÈ„Ê Ìȯʉ Ì‰Ï ‡Ï ı¯‡¯BÎÊ :ÌÈrB¯ EÈÁ‡ ‡Ï ¨¦¥¦§¥¦§à¤¤Ÿ¨¤£áŸ©¤¦§‡‡Â ÁkLz-ϘÏÓr È„ÈÁΉI eÓÓÊ .I‡ ˘Lz-χ L¯Áz-I ©â¦§©§©ã¤¡©§©¦§Ÿ¥¨§§©§¦¦£¨¥

‡ ÔepÁ .χrÓLÈÂk .χ‰ ˙B‡Iz‰-Ïk-˙‡ zr„È ‰z¯Ó‡ ‰ §¦§¨¥©©ä¨¨©§¨¤¨©§¨¨¥äŸ¨©Ë :χ¯NÈ EÈÁ‡e ÈIr eÏÙ‰‡ÓËa ‰¯‰Ë .ÌȘ˜B· Èe˜˜· ¨¦¦§¨¥å§¨©æ§¨¦§¦¨¢¨§ª§¨

r ‰p‰ ÌBÈ ÌBÈ .ÌȘÁB„ ÈeˆÁIe ¯ÈÓ‰I˜ .ÌÈwÏ ÌÈkÓ EÈ„·ÏB §¨¦§¨¦£¦¦¥£ç¨¤ª¦§ª¦èk :ÌȘrBˆ EÈÁ‡ ÈÓck .L˜BÓÏ ˙BÁÈL ÈÏ e¯‰ÙÒΠ‰˙Ï §¥¨¦£¦é¦¦§¥ë§¨§¦§§¨

Ï .Lw·I ‰˙¯Êr ÈLÙ‡ .LwI ÈÁ˙t Ir ÈÏ ‰˙reLÈÈÁ‡-˙ ©§¦¤§¨¨§©¥¦ì¨¨¦©§¨©§©¥¤î©©Ó :Lw·Ó È·a ‰Òk ÌBiËÈaÓ .E„B·Î ‡qk Ïr Ez·L ¨Ÿ¦§©¥¦ð¤¤§ñ¦§§©¦¥§¤©¦

k NB‚ .EÈ„·BÚ EÈ„¯BÓ ·Ï „ÁÈ ¯B˜ÒI.EÈ„‚B· ‰MÓ Ïra-Ï ¦§©©¥§¤§§¤§ò©©©¥§¤Âe‡¯wÈ ˙r ÌȯÙÒ :E„È ËÓLz EÈÁ‡-˙‡ El ‰È‰È ¯L‡©ô£¤¦§¤§¤¨¦©§¥¨¤§¨¦¥¦¨§

„ÒÁ ÔÁ ÔBÈÏr .CÓ rBLÏ ÛeJÁ ÌÈiÁ ˙‡N .CÓÏBÚ È‡e¯·I¦§¥¨¨§¥©¦§¦§©¨¨¤§¥¨¤¤r .CÓÏe‡a ,·BËÏ Ec·r ·¯t :Cnr EÈÁ‡ ÈÁ,ÈpÁ Èχ ‰ §¨¨£öŸ©§§§§÷¥¨¦¦¨§ø¥¥©§¨¥¦

E˜lÁa Û¯Ë ˜BÁ Èίˆ .ÔBÈL¯Â ÈBÚa EȈ‡Ó ¯bt .ÔBÈÏr È˙e§¥¦¤§©¥§©£¤§¦§¦§¨§¥¤¤§©¤§Ï .ÔBÈÒÙ‡˜ :ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡Ó E„È-˙‡ ıt˜˙ ‡ÛLp· ÈzÓc ©§©§ùŸ¦§Ÿ¤¨§¥¨¦¨¤§¦ú©§¦©¤¤

¯ .ÈÏrÓe ÈrLÙ ‡N EcÒÁ ‰Óc˜ .ÈÏIBÁÓ EÏ reL‡ÂEÈÓÁ ©£©¥©§§§¦©§¨©§§§¨¦§¦©£¦©à£¤Ó .ÈÏ·‡ ÌÁÓk ÈÏr eÏÏBb˙ÈEÈir ˙rÂL ‰rL :ÈI Á‡k EzÈ È ¦§§¨©¦§©¥¤§¦¦á¦¤§§¨¦§¥©§©£¦¤

N .Ì˙˜rˆÂz .Ì˙iÁ ÌLÙ ˙BÚ¯· ‰r·ÌÈ ˙BψÓa CÈIL §©£¨¨â§¨§¨©§¨§©¨¨©ã§¦¦§ª¨‡ .Ì˙‡hÁ-IkN :Ì˙‡hÁ EÈÁ‡ ÚLt ‡ ‡N ‡pÈ· N ¨©Ÿ¨ä¨¨¨¤©©¤§©¨¨å¨Ÿ¦

È˙Ó .EÈÁeÏL ÌȯȈ È„È-Ïr Èz·aÏ .EÈÁË·Ó ˙¯Ó‡-Ïr©¦§©¦§¨¤¦©§¦¦©§¥¦¦§¤¨©NÁzÏ .EÁÎa ErB¯Ê ÛÌ„wÓ ˙Èȉ :EÈÁ‡ ÌBÏL-˙‡ ‰‡¯ ‡-C ©§Ÿ§£§Ÿ¤¤æ¨§¥¤§©¤¨¦¨¦¤¤

Óın‡Â .Ì˙ÓB˜ ‰zr Ìb ÛB˜Ê ÈÁ .Ì˙‡b ·¯Á χ¯NÈ ‰Â˜ ¦ç§¥¦§¨¥§¤¤©£¨¨©§©©¨¨¨§©¥Â .Ì˙BÈa ÔBkL˙ ÌrB¯Ê:Ì˙a¯r-˙‡Â ÌBÏLÏ „˜Ùz EÈÁ‡-˙‡ §¨§¦§¥¨§è¤©¤¦§Ÿ§¨§¤£ª¨¨

` lÈ .‰·Èˉ Ìlk EnrÏ .‰·‰ ‰¯Êr ‰eÓ‡„Á ¥é¡¨¤§¨¨¨§©§ª¨¥¦¨©ë©a :‰·¯˜ ËtLnIÓ .Ìlk ˙BaÏ ÔÁBÏLB ©¦§¨¦§¨¨ì¥¦ª¨î¥

‡"Â˙:‚È ÂË ˙È˘‡¯· (‡:‚È ÊÏ Ì˘ (·:ËÈ „Ú ÌÈω˙ (‚:· ‚Ù Ì˘ („:(ÈÂÈ˘·) „È Î ¯·„Ó· (‰:ËÒ ËȘ ÌÈω˙ (Â:‚ · ÌÂÁ Ù"Ú (Ê:ÊË ‰ ˙ÂÓ˘ (Á:È „ ˙È˘‡¯· (Ë‰Ù Ì˘ ÌÈω˙ (È

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) ‚ „Ù Ì˘ (Î:‚ Ù Ì˘ (Ï:ÊË ÊÏ ˙È˘‡¯· (Ó,„Ï ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (:‡:‡ ,ÊË Ì˘ ‰‡¯ (Ò:· ÂË Ìȯ·„ (Ú:‚ Ì˘ (Ù:·Î˜ ËȘ ÌÈω˙ (ˆ‰Î ‡¯˜È (˜

:ÂÏ:ÊË ‰Î ÌÈω˙ (¯:(ÈÂÈ˘·) Ê ÂË Ìȯ·„ (˘:(ÈÂÈ˘·) ÊÓ˜ ËȘ ÌÈω˙ (˙È·„ ‡˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ËÈ ˜¯Ù ‰·¯ ‰Èχ:‡ Á ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ (·:(ÈÂÈ˘·) „ ÁÙ ÌÈω˙ (‚Ê ‰ÎÈÓ („

:ËÈ:ÊÈ ˙È˘‡¯· (‰:·Ò˜ ËȘ ÌÈω˙ (Â:„È ÊÏ ˙È˘‡¯· (Ê:‚È ÊÈ ‰ÈÓ¯È (Á‡-χÂÓ˘ (Ë:ÁÈ ÊÈ:„ ·Ï Ìȯ·„ (È:(ÈÂÈ˘·) ‡ ‡Ó ‰ÈÚ˘È (Î:È Ê ÌÈω˙ (Ï:Ê ÂÒ Ì˘ (Ó

Â˙¯Â·‚·

Page 147: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 146

È .ÌÏBÚ B˙¯e·‚ab :ÌÏr-Ïk Ïr ËtLn· ‡·dB· ¦§¨¨àŸ©¦§¨©¨¤§¨á©ˆa Lc˜ .I‡‰ ËtLnae .I‡-ȯ¯‰k ÂÈ˙B˜„ÂÈËtLÓ ©¦§¨¨¥¦§©§¦â§¨§©§¥¥ã¦§¨¨

˙Ӈ „ÒÁa .EȇeN LÚÓ ‰Ïc :χ¯NÈ-Ìr¦¦§¨¥§¥¥Ÿ¤§¤§¤¤¤¡¤ˆ .EȇOÓÏ EÈÙÏ ¯Lȉ :E‡Òk ÔBÎÓ ËtLÓe ˜„· §©§¤¤ä¤¦§¨§¦§¤©§©§¨¤¥å

‰ EÈc .·B˜rÓ .·BwÈ ¯‰¯LÈ :·˜rÈ È‰Ï‡I ËtL ¨¦§æ¨¦¦ç§¨¥Ÿ¥©£Ÿ§Ÿ¤È .e„ÓÁ EÈ˙BcÓÏ .e„ÓÏ ˜„ˆ I·˙ È·LBEÈËtLÓ ¦¤¤¡¨è§¥¥¥¤¤¨¨§é¦§¨¤

.˙ÓzÁ Ì„‡ ÏrBÙa .˙Ó˙BÁ ‰Ùe¯ˆ ‰˜e˜Ê :e„Ór¨§¨§¨¤¤§©¨¨¤§¤¤Ó-ÈËtL˜ÁBL ÔÁBË .˜„Ba ÔÈcÓ Ïk „¯Á :˙Ó‡ ‰Â‰È ¦ë§§¥§Ÿ¡¤¨¥Ÿ¦¦¥¥§¥

Ë :˜„ˆÂ ˙Ó‡ ËtLÓ .˜„‰‰Ê ÌBÈ .BÓ‡k ÊBÚÓI ·B ¨¥¦§©¡¤¨¤¤ì§¨§¨¢¤Ï .BÓrÊ ÁkLÈ.EȘ·c Ôe˜ˆ· elÁÈ :Bnr ËtLÓ ˙BNr ¦§©©§©î£¦§©©§©§¨§¥¤

r .EÈwÁ ÌelLa eÏÒÏÒÈÚLt ‰lk :E˜„ˆ ÈËtLÓ Ï §©§§§¦ª¤©ð¦§§¥¦§¤©¥¤©Â .ÌËaÓa EÈÏÁÈÓ eLB·È-χ .ÌzÎ:ÌËtLÓ ˙ÈNr ¦§¨§©¥§©£¤§©¨¨§ñ¨¦¨¦§¨¨

 .eÓN‰ ÌÏBÚ ˙ȯ·Ï .eÓ˜‰ E¯ÎÊÏe EÓLÏ-χ §¦§§¦§§ª©§¦§¦¨ª©§§ò©ÂÈÓÁ¯a .ı¯r ÈLB„˜a CÏÓ :enr ËtLÓ· ‡·zŸ§¦§¨¦¨¤¤¦§¥¤¤§©£¨

a .ı¯t ¯Bc‚È :ı¯‡ „ÈÓrÈ ËtLÓÌBi‰-Ïk È˙BÈ‚ ¦§¤¤§ô¦§¨©£¦¨¤§ö¦©¨©N .e‰e¯M‡Èk .e‰e‡ˆÓ ‡G ÁÎ-‡ÈbËtLn‰ È §©§©÷¦Ÿ©§¨¦ø©¦§¨

Á˙t Ì˙rÂLÏ .EnrI EcÒÁ ·bÒ :‡e‰ ÌȉG‡I¥¦©¥©§§§©¤§©§¨¨§©k .EÈÓL-Ïk CÈÏL EÈÏr :EÓL È·‰B‡Ï ËtLÓ ¨¤§ù¦§¨§£¥§¤¨¤©§¦¨

k .ÌÈ·‰‡a rȯÎz ˜„ˆ Ûk .ÌÈ·‰ÈEÈËtLÓ È §¨¦©¤¤©§¦©©£¨¦¦ú¦§¨¤t :ÌÈ·BˉaÎz χ Èrˆ·a .È˙ÏÈÁÓI ¯‡‰ EÈ ¦à¤¨¥¦§¦¨¦§¦§¦©¦§¤k .È˙ÏÁ‚‡k Șcˆ :ÈzÏÁÈ EÈËtLÓI È.‰·ÈËÁ ˙Á ©£¨¦¦á§¦§¨¤¦¨§¦©§¥¦§©â©£¦¨Ó ÈÎNÁÓ .‡a‰ ÌBi‰ ˉl·¯˜ :‰a¯ ÌB‰z EÈËtL ¨§¥¦¦ã©©©©¨¦ä§¨¤§©¨¨¥

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) „È ·È ˙ω˜ (‡:ÊË ‰ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (·:Ê ÂÏ ÌÈω˙ Ù"Ú (‚:‡Î ‚Ï Ìȯ·„ („:ÂË ËÙ ÌÈω˙ (‰:Ë ÊÈ ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Â:‡ ,·ˆ ˙ÂÓ·È Ù"Ú (Ê:‰ ‡Ù ÌÈω˙ (Á‰ÈÚ˘È (Ë

:(ÈÂÈ˘·) Ë ÂÎ:(ÈÂÈ˘·) ‡ˆ ËȘ ÌÈω˙ (È:(ÈÂÈ˘·) È ËÈ Ì˘ (Î:(ÈÂÈ˘·) Ê ‡ ÌÂÁ (Ï:(ÈÂÈ˘·) Ë Á ‡-ÌÈÎÏÓ (Ó:(ÈÂÈ˘·) Ò˜ ËȘ ÌÈω˙ (:‰Ó Ì˘ ‡-ÌÈÎÏÓ (ÒÌÈω˙ (Ú

:· ‚Ó˜„ ËÎ ÈÏ˘Ó (Ù::(ÈÂÈ˘·) „È ‚ ‰Îȇ (ˆ:(ÈÂÈ˘·) ‚Î ÊÏ ·Âȇ (˜‡ Ìȯ·„ (¯:ÊÈ:·Ï˜ ËȘ ÌÈω˙ (˘:ËÏ Ì˘ (˙:(ÈÂÈ˘·) Î Ù Ì˘ (‡:‚Ó ËȘ Ì˘ (·˙Âί· Ù"Ú (‚

:‡ ,Â:ËÈ ‚ È·ÏÓ Ù"Ú („:Ê ÂÏ ÌÈω˙ (‰

Ú˘È

Page 148: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 147„Ú

 .EÈËÙL ÈÏ·Áa ÌÈÊeÁ‡ .EÈË·L ÚLÈ:EÈËtLÓ ¯LÈ ¤©§¨¤£¦§©§¥§¨¤§àŸ¤¦§¨¤Ó .‰ÓÈÓM‰ EI ‰ÏrÈ .‰ÓLe ¯N·e ·lÓ Ô¯ÌB˜ ¤¤¦¥¨¨§¨¨©£¤§©¨©§¨§á

L :‰nL ËtLn‰EÈίc „nI .EÈtÎa e˜˜BÁÓ eËÙB ©¦§¨¨¨â§¥§§¥§©¤©¥§¨¤Â .EÈtˆÓ.eic EcÒÁ rÈtLz :EÈÙ ÈËtLÓ-ÏÎ §©¤§ã¨¦§§¥¦©§¦©©§§©¥

k .eȇÓI EÈÓÁ¯ ˙¯Ba‚zrÏ ÔBȯt‡ :eiÁ EÈËtLÓÈ ¦§¤©£¤§©£¨¥§ä¦§¨¤©¥©¦§§¦åˆ .È„BÒÈ IIÎLÏ ¯‰Ó .‰„O‰:‰„tz ËtLÓa ÔBi ©¨¤©¥§©§¥§¦¦æ§¦§¨¦¨¤

e .Èe¯Ê ˙B¯˜ Ú„b .Èe¯ft ‰Ó˜p‡ È·ÈB‡ÓEÈËtLÓ ¥§©¦¨§¨¦§¦§©©§¥¦ç¦§¨¤:Èe¯ÊrÈ©©§¦

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

g miI‡qk Ïr Ez·La .¯B˜rÏ ÈÏa rBË e·zÎz ÌÈÎe¯‡ ©è¦£¦¦§§¥§©§¦©£§¦§§©¦¥k .¯B˜Áz χ Ú¯‰Â ‰Ùˆ ·Bh‰ .¯B˜ÒÏ ÌÈNrÓEnr-È ©£¦¦§©§¥§¨©©©§¦é¦§

Á :ÌÈiÁ ¯B˜ÓÏ .˙ȇ¯ Bt‡a Ú‚¯Â BBˆ¯a ÌÈi·È¯z ÁˆÏ-‡ §©¦©ë¦¦§§¤©§©¦§¥ìŸ¨¤©¨¦Ò ‡ ÈrÈÓL‰ .˙ȇÏp‰ ˙IÁ¯ .˙‡NÏ ÔÂr ÈzÁIÈz˙ ‰‡ ©£©©¦§¥©§¦¥¦¨î©§¦¨Ÿ¨¥§ð¥¨©¦

„ÒÁ e¯hrz ˙ÁMÓ ÏB‡b ÌÈiÁ :ÌÈiÁ‰-˙‡ ÌBi‰ EÈÙϧ¨¤©¤©©¦©¦§¦©©§©§¥¤¤È ˙Ӈ .Á¯Ê‡z .Á¯Ùe ıÈˆÈ ·˜rÈ L¯L˜BÁ¯k eÈrLt ˜ÈÁ¯ ¤§¨¤¡¤©ñ§¥©£Ÿ¨¦¨©©ò§¦§¨¥¦§

z .Á¯ÊnÓ ·¯rÓ‡ ercÈ E¯·c ÌÈiÁ :ÌÈiÁ Á¯‡ erÈ„B¯Bab Ï ©£¨¦¦§¨ô¦¥Ÿ©©¦©¦§¨§©§¥¥ö¦Ïr ·BË ¯a‚‰ .ıre‰Ï ‰·BËa e˙B‡ E˙¯B˙a ˜·c‰Ï .ırBȧ¥§¦¨¥§¨¤¨§¨§¦¨¥©§¥©

ˆÏ .ır¯‰Ï ÈBÙÁ :ÌÈiÁ ır C¯c ˙‡ ¯BÓLÌȘÈÊÁnÏ ‡È‰ ÌÈi §÷¦§©§¥¦ø§¥¤¤¥©¦©ù¦¦©©£¦¦‡a ÌȯM‡Ó ‰ÈÎÓBz .Áe¯Óe ˙e‡Ù¯Â da.Áe¯Ê re¯Ê ¯B ¨§¦§¥©§¤¨§ª¨¦§ú¨©¨©

È da ˜·c‰-ÏÎÂk .Áe¯Ò ‰È‰ÌÈiÁ :ÌÈiÁ Áe¯ Ba-¯L‡ ¯Na-I §¨©¨¥¨¦à§¤¨©á¨¨£¤©©¦©¦Â .„B·rÏ E˙B‡ ‰‡¯Èa eÎÓÒz ÌBÏLÂCa ‰ÁÓN ‰ÏÈ‚ §¨¦§§¥§¦§¨§©£§â¦¨§¦§§¨¨

¯L .„B·‡a ÌÈrLÈ .„BaÊÏ e˙B‡ ‰¯Nr ˙B‡Ó LÏ‰Â‰È ˙‡¯ §ã¨¦©£§äŸ¥©£¨¨¨¦§¦å§©§ŸÊ ÌÈiÁ :ÌÈiÁ „B·Î ¯LÚb ·BË „·Ê È„·Ó .‰ˆr‰ ÏB„‰ÒÁ Ÿ¤§¨§©¦©¦§æ¨©¦¤¤§ç¨¥¨©è£¤

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ÊϘ ËȘ ÌÈω˙ (‡:ÊË ‚ ˙ω˜ (·:·Î ‚Ï ‰ÈÚ˘È (‚:(ÈÂÈ˘·) ‚È Ì˘ ÌÈω˙ („:(ÈÂÈ˘·) ËÓ˜ Ì˘ (‰: ‡ ‰ÎÈÓ (Â:ÊÎ ‡ ‰ÈÚ˘È (Ê:‰Ú˜ Ì˘ ÌÈω˙ (Á,ÊË ˙Âί· (Ë

:·:È ÂÏ ÌÈω˙ (È:(ÈÂÈ˘·) Â Ï Ì˘ (Î:(ÈÂÈ˘·) Ë ‚˜ Ì˘ (Ï:Î „È ¯·„Ó· (ÓÌȯ·„ (:ÂË Ï: ÊÎ ‰ÈÚ˘È (Ò:(ÈÂÈ˘·) ·È ‚˜ ÌÈω˙ (Ú:(ÈÂÈ˘·) ‡È ÊË Ì˘ (Ù‰ Ë ‰ÈÚ˘È (ˆ

:(ÈÂÈ˘·):‡ ,· ‰ÎÂÒ ‰‡¯ (˜:„Î ‚ ˙È˘‡¯· (¯:ÁÈ ‚ ÈÏ˘Ó (˘:‡È ʈ ÌÈω˙ (˙:‚È ÂÎ ˙ÂÓ˘ (‡:ÊÈ Â ˙È˘‡¯· (·:„ ‡ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ (‚:(ÈÂÈ˘·) È ‡È ÈÏ˘Ó („‰‡¯ (‰:‡ ,˜ Ôȯ„‰Ò:„ ·Î ÈÏ˘Ó (Â:Î Ï ˙È˘‡¯· (Ê:ËÈ ·Ï ‰ÈÓ¯È (Á· ÂÓ ÌÈω˙ (Ë

:(ÈÂÈ˘·)

ÂÏ

Page 149: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 148

L .‡ˆÓ ˙B¯ˆ· ‰¯Êr eÏk .‰ˆÈÙa ¯Ó‡ ‰·eL‡Â Èχ ‰·eÈ ¨¤§¨§¨¦§¨à¨¥©§¨¨¨©§¦¨¦á‡ ÈpÁ ÌpÁ ÌÈiÁ :ÌÈiÁ ‡ˆÓ ȇˆBÓÔÂr .˙BÁe¯‰ ȉχ Ï §¦¨¨©¦©¦¦¨¨¥¦¥â¡Ÿ¥¨¨Ÿ

Á ÏBÁÓzN .˙BÁl‰-Ïr ˙e¯¯eqÈa ˙L·-eLaIÈ EȇB ¦§ã©©ª§ä§¤¦§§Ÿ¤§¦Ï .˙BÁÎBzÏBÓb ÌÈ·BË ÌÈiÁ :ÌÈiÁ ˙BÁ¯‡ e‚ÈOÈ ‡G Ôe·eLÈ ‡ ¨åŸ§§©¦¨§©¦©¦¦§

Ï .ÏB‡L χL Ìk ˙ÁL ˙B‡¯Ó .IB‡‚Ï ÌLÙ EÈ„·rχ ©£¨¤©§¨¦§¥§©©§¨¦§©¦§æŸÈ .ÏBÚ e˜¯tL ÌÈrL¯‰ ÔÎ:ÌÈiÁ ÏB‡L e„¯È BÓÈIr | ˙ÂÓ ‡ÈM ¥¨§¨¦¤¨§©ç¦¨¤¨¥¥§§©¦

Á‡ .ı¯˜ Ȉe¯˜ ‡Ï eBÓk Ee„BÈ ÌÈiEÁ·L rÈ„BÈ ÌÈaÏ · ©è¦¨§Ÿ§¥¤¤è©¨¦¦©¦§£Â .ı¯ÓaÏ .ı¯r‰I EÁ·L dÈ C¯· | eÁ‡‰Â‰È-·eËa ˙B‡¯ §¤¤©é£©§§¨¥¨¦§£§©£¥¦ë§§§Ÿ

Á :ÌÈiÁ‰ ı¯‡aÌ˙‡hÁÓ .ÌwÁ Û¯Ë rÈÓLz ÌBi‰ ÌÎlk ÌÈi §¤¤©©¦©ì¦ª§¤©©§¦©¤¤ª¨¥©¨¨Ó .̘ȯ Ì·ÈLz χ ̯‰Ë.̘tÒ ‡lÓ ‰Â‰È E„È ÌÈ˙Ó ©£¥§©§¦¥¥¨¦î§¦¨§§Ÿ©¥¦§¨

ÓÁ :ÌÈiÁa ̘ÏÁ „ÏÁÓ ÌÈ˙Ó¯eÒ ÔrÓÏ ÏÈkNÓÏ ‰IrÓI ÌÈi ¦î§¦¥¤¤¤§¨©©¦©ð¦§©§¨§©§¦§©©‡ .C¯ÁÓ .C¯tÓ ÈLÙ-‰cÙÈ Ìȉχ-CÌÈÓÈI ÁˆÏ „BÚ-ÈÁÈ ¥¤¤©ñ¡Ÿ¦¦§¤©§¦¦¤¤¦ò¦¨¤©§¨¦

k .C¯‡Á :ÌÈiÁ C¯„ ¯B‡ ‰¯B˙ ‰ÂˆÓ ¯ ÈeÁnÈ ¯ÙqÓ ÌÈi Ÿ¤¦ô¥¦§¨§¨§¤¤©¦©ö¦¦¥¤¦¨·I .ÌȉB·b‰ ·‡BÓe I·‚Ïa .ÌȉÈI‡Óe ÌÈ„B˜Â ÌÈ„‚BÒ ır Ïe §¨¨©§¦§÷¥§¦§¦©£¦¦©

Èk .ÌȉelLa ÔBcÈ ‰k„n‰ ÚL¯ ÔÁÌȉχ ˙BίrÓ Û¯Á È ªø©¨¨©©§¤¦§¦¦¦ù¥¥©©§¡Ÿ¦L .E„ÈÁÈ E·Ï B· zraL ÌÈiÁ :ÌÈiÁBÏÈÁ‰Ï ÂÈ·ÈB‡ ¯r ©¦©¦¦§©§¨§¦§§¦¤©ú©§¨§©§¦k .E„B‡ Ôk Ir ·eL˙ zÙ‡ .E„Èa ‰zz:ÌÈiÁÓ EcÒÁ ·BË-È ©¨§¨¤¨©§¨§¨©¥¤¦à©§§¥©¦

ÁN ÌÈi˙B‡¯B EÈt-˙‡ ˙BÁÓN Ú·Á .Á eÈÓÈ LcÔÁ Ô ©á¦Ÿ©§¨¤¨¤¨©â¥¨¥¥ã¥È .˙B‡eLzÈ eÓÁ¯È ·eLk .˙B‡·ˆ Ìȉχ ‰Â‰˙B‡ˆBz epnÓ-È §ä§©£¥§åŸ¡Ÿ¦§¨¦æ¦¤§

Á :ÌÈiÁ .˙BBÚnÓ Enr ¯O·È ,‰Ó„‡‰ Ir ÌÈiCÈÏL˙ ©¦©ç¦©¨£¨¨§ª©©§¦§§ä©§¦Ï .˙BÂr ‡ËÁ ÌÈ ˙BÏeˆÓae‡ÈˆÓ‰Â eÏ-‡¯a ¯B‰Ë · ¦§¨¥§©£Ÿ¥è¨§¨¨§©§¦¥

‡ .˙BÈÁÁ :ÌÈiÁ ˙BLe ÌÈÓÈ C¯ÌÈrL¯ ÈÙe ,˜Ècˆ Èt ÌÈi £¦éŸ¤¨¦§©¦©ë¦¦©¦¦§¨¦ÔBʯ ڷBN .‰˙r·e ˙eˆlÙe ÌBÏL ˙BÓÁÏÓ Cˆa˜a .‰zÁÓ§¦¨§©§¨¦§¨§¨©¨§¨¨©§¨

‰ .‰˙Ân‰Â ÌÈiÁ‰ IÈÁÂÁ :ÌÈiÁa z¯Á·e ‰ÏIw‰Â ‰Î¯aÌÈi §¦©©¦§©¨§¨©ì§¨¨§©§¨¨¨©§¨©©¦©î¦ÈÏ ÏÈc‚z „B·Î ‰˜„ˆÈÏa ˙¯ˆB˜Â „ÒÁ ˙r¯Bf‰ .‰ˆ¯˙k ‰Ù §¨¨§¨©§¦§ð¨§¦§¨©©©¤¤§¤¤§¦

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) Ê ‚ È·ÏÓ (‡:‰Ï Á ÈÏ˘Ó (·:·Î ÊË ¯·„Ó· (‚:ÊË ·Ï ˙ÂÓ˘ („Á ·Âȇ (‰:·Î:ËÈ · ÈÏ˘Ó (Â:„ ‡ ÌÈω˙ (Ê:ÊË ‰ Ì˘ (Á:(ÈÂÈ˘·) ËÈ ÁÏ ‰ÈÚ˘È (ËÌÈω˙ (È

:ÁÈ Â˘:(ÈÂÈ˘·) ‚È ÊÎ Ì˘ (Î:„ „ Ìȯ·„ (Ï:„È ÊÈ ÌÈω˙ (Ó:(ÈÂÈ˘·) „Î ÂË ÈÏ˘Ó (:(ÈÂÈ˘·) ÊË ËÓ ÌÈω˙ (Ò:È Ì˘ (Ú:‚Î Â ÈÏ˘Ó (Ù:(ÈÂÈ˘·) ËÎ ËÒ ÌÈω˙ (ˆ‰ÈÚ˘È (˜

:ËÈ „Ó:È ÂÎ Ì˘ (¯:ÂÎ ÊÈ ‡-χÂÓ˘ (˘:ÊÈ ·Î ˙È˘‡¯· (˙:„ ‚Ò ÌÈω˙ (‡ÊË Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) ‡È:‡Î ‰ ‰Îȇ (‚:(ÈÂÈ˘·) Ê „ ‰È¯ÎÊ („:ËÈ Ê ‰ÎÈÓ (‰:‰ Ù ÌÈω˙ (Â

:‚Î „ ÈÏ˘Ó (Ê:È „ Ìȯ·„ (Á:(ÈÂÈ˘·) ·È ‡ ÌÈω˙ (Ë:· ‚ ÈÏ˘Ó (È:‡È È Ì˘ (Î:ËÈ Ï Ìȯ·„ (Ï:‡Î ‡Î ÈÏ˘Ó (Ó:„  ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ‰‡¯ (

‰ˆÓ˘

Page 150: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 149‰Ú

z .‰ˆÓL¯ .‰ˆ¯t ¯B„‚e ‰Â‰È ˜Ècˆ ÔB΄ÒÁ ‰˜„ˆ Û„B ¦§¨§à¥©¦§Ÿ§¦§¨á¥§¨¨¨¤¤Â ‰ÓÎÁ eÏÈÁz ÌÈÓi˜ ÌÈiÁ :ÌÈiÁ ‡ˆÓÈ.˙BˆrBÓa ˙r„ ¦§¨©¦©¦©¨¦©§¦¥§¨§¨§â©©§¥

N .˙BˆÁ ¯ÈrÓ rÈÓLz ‰ÁÓN ÔBNLaω ÔÂr ÈÏrÓ ¯·r‰ 㧦§¨©§¦©¥¦ª§ä©£¥¥¨©¨Ÿ§©§¥‡ .˙BˆÏÁÓÌr ‰‡¯ ÌÈiÁ :ÌÈiÁ‰ ˙Bˆ¯‡a ‰Â‰È ÈÙÏ Cl‰˙ ©£¨¤å§©¥¦§¥§Ÿ§©§©©¦©¦§¥©

Ï .·B˙ÓI Ì„˜k E˙l‚Ò.·B˙È„ „r ˙n‰ ˙BÓa ıtÁ˙ ‡ §ª¨§§¤¤¦§æŸ©§Ÿ§©¥©¦˜ .·Bh‰ ·eLÁ EÈÙÏ ‰k„ ¯aL·e˙k‰-Ïk BÏ ¯Ó‡È LB„ ¦ç§¨§¦§¤§¨¤¨©è¥¨¥¨©¨

Á :ÌÈiÁÏiÁ BÏ ‰z˙ EnÓ Ï‡L ÌÈib .ÌÈÓBiÓ e‰ÈB„B·k ÏB„ §©¦©é¦¨©¦§¨©¨©¥ë¦©¦ì§‰ .ÌÈÓrt ˙ÙÈk E˙reLÈa.ÌÈÓM‰-ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙȘL ¦¨¤¦©©£©¦©î§¦¨¦§¨§§¦©¨©¦

aÁ :ÌÈiÁ-ÌÈÓ e‡ˆÈ ‡e‰‰ ÌBi-χ ÁBÏÒ ‰‡· ‰Â‡z ÌÈi ©ð©¥§©¦©¦©ñ¦©£¨¨¨§©¤Â rÈÓLz .ÌÎ˙‡hÁÓ ¯Ó‡Ï .ÌÎa¯˜a Ôz‡ ÈÁe¯-˙‡È˙‡ˆ ©©§¤©§¦©§ò¤¦¤¥§¦§§¤¥Ÿô¨¦

¯ ¯ÙΠ.ÌÎ˙‡ È˙ȈÌÈiÁ :ÌÈiÁ ÌÎȉχ ‰Â‰Èa ÌȘ·c‰ Ìz‡ Ÿ¤ö¦¦¤§¤§÷©¤©§¥¦©Ÿ¡Ÿ¥¤©¦©¦.‰ÎωΠ˙„k Ea ˜·c‰Ï .‰ÎeLn‰ E˙BÈ ‰ÎÓÒ Ï‡‰ EnÓ¦§¨¥¨§¨¨§©§¨§¦¨¥§§©§©£¨¨

k .‰ÎeÏn‰ ·ÈL˙ ÔBiˆ ¯‰Ï e‡È·z‰Â‰È ‰eˆ | ÌL È §¦¥§©¦§¨¦©§¨¦ø¨¦¨§Ÿr .eÈe˜ B˙reLÈÏ ÏÈÁB epnÓ ÌÈiÁ :ÌÈiÁ ‰Î¯a‰-˙‡‰z ¤©§¨¨©¦©¦¦¤¦§¦¨¦¦©ù¨

È .eȯÙe eÏ ‰Â‰È ·ÈÁ¯È.eÓÈ˜È ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÓBiÓ eÈiÁ ©§¦§Ÿ¨¨¦§ë©¥¦©¦©©§¦¦§¦¥‡:ÌÈiÁ elk ÌBi‰ ‰Ù ‰l‡ eÁ £ú©§¥¤Ÿ©ª¨©¦

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤à¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©á£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦âŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ã¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©ä¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ

‡"Â˙:È Ê ÌÈω˙ Ù"Ú (‡:‡Î ‡Î ÈÏ˘Ó (·:(ÈÂÈ˘·) Î ·Î Ì˘ (‚:È ‡ ÌÈω˙ Ù"Ú („‰È¯ÎÊ (‰:(ÈÂÈ˘·) „ ‚:Ë Ê˘ ÌÈω˙ (Â:·Ï ÁÈ Ï‡˜ÊÁÈ Ù"Ú (Ê:ËÈ ‡ ÌÈω˙ (Á‚ „ ‰ÈÚ˘È (Ë

:(ÈÂÈ˘·):‰ ‡Î ÌÈω˙ (È:(ÈÂÈ˘·) ·  ڢ‰ (Î:Â Ì˘ ÌÈω˙ (Ï:ÂË ÂÎ Ìȯ·„ (Ó:Á „È ‰È¯ÎÊ (:·È ‚È ÈÏ˘Ó (Ò:ÊÎ ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (Ú:„Î ‚Ï ·Âȇ (Ù:ÊÎ ‚Ó Ï‡˜ÊÁÈ (ˆ:„ „ Ìȯ·„ (˜:‚ ‚Ϙ ÌÈω˙ (¯:(ÈÂÈ˘·) ·Î ÂÎ ˙È˘‡¯· (˘:‚ ‰ Ìȯ·„ (˙‡¯˜È (‡

: ,ËÎ ‰·¯˘‰ ˘‡¯ (·:‡ ,ÊÈ ‰:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (‚:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ („:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‰

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

¯·ÚÈÂ

Page 151: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 150

:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©à©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §á¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦1¨§©¨©§¥¦1¨§¦â©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §ã©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©äŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§åŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§æŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§çŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

Kln‡ ‰È‰È „Á‡‰ .Èq ÌÈ¯Ó ÌÈnr‰-ÏÌBÏL È˙„e˜t ÌO ¤¤¤¨¦§¤¤è¨©¦¥¦¦©©é¨§¨¦¨‡ .ÈN‚B ‰˜„ˆÏ‡ ¯ÓB‡Â ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ.ÈNBÚ dBχ ‰i §¦§¨¨§©¥ë¨¤§©¨§©©ì¥¡©¨

‡Ó :CÏÓÏ ÈNrÓ È‡ ¯ÓB.χ¯NÈ Bnr „ÈÓrÈ ËtLna CÏ î¥¨¦©£©§¤¤¤ð¤©¦§¨©£¦©¦§¨¥r‡ .χ‰ Èt-˙‡ ÁB¯·Ï ÈzÓc˜ Ôk-Ï˙Bȉ Ôk Ìeˆ‡ ȯre È ©ñ¥¦©§¦¦§©¤§¥¨¥£ò¦§¨©¨¥¡

e .χBL ÌÈeÁzÓ :CÏn‰-χ ‡B·‡ ÔηÏr ÏB„b CÏ ©£¦¥ô§¥¨¤©¤¤¤ö¤¨©L Ìȉχ-IkÒ .‰B˜ ı¯‡Â ÌÈÓ.‰BÁ ‰Â‰È C‡IÓ Âȇ¯ÈÏ ·È· ¨¡Ÿ¦÷©¦¨¨¤¤ø¦¦¥¨©§©§Ÿ¤

Á ÌÈÓÁ¯ È·ÏÓL Èt ‡ eJ‰ .‰Ò ÈÎBÌÈ˙¯LÓ‰ ÌÈÒȯq ©§£¥©£¦©ù¨§¥ú§¦§¤©à¨¦¦©§¨§¦c CÏÓ :CÏn‰ Èt-˙‡I z¯ac ¯L‡ ÏkÓ Ïtz-χ ¯·Á.˜f ¤§¥©¤¤¤¤á¨©©¥¦Ÿ£¤¦©§¨§©â¥

Ï EӯΠ˙Èa‰ ˜„a-˙‡¯B‚h˜ ҉ ¯B‚pÒ ın‡ .˜frÏe ÏwÒ ¤¤¤©©¦§©§§§ã©¥§©¥©¥©¥§©©¥k .˜fÈ ‡ÏÂEÈÈra ·Bh‰ CÏÓ :CÏn‰ ˜Êa ‰ÂL ¯v‰ Ôȇ È §Ÿ§©¥¦ä¥©¨Ÿ¤§¥¤©¤¤¤¤©§¥¤

‰ ÂÈÏr ‡È·‰Ï ¯r‚z ÔÈËÒÓa .˙‡NÏ ˙BÂr ‰‡¯¯·M §¥£Ÿ¨¥§©§¦¦§©§¨¦¨¨©å¤¤

‡"Â˙:Ê- „Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Ë Ì˘ (·:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (‚:‚È ‚˜ Ì˘ („:Ë ‚ Ì˘ (‰:Á ÂÓ Ì˘ (Â:‚È „Ù Ì˘ (Ê:È Î Ì˘ (Á:(ÈÂÈ˘·) ·Î ËÓ ‰ÈÚ˘È (Ë:ÊÈ Ò Ì˘ Ù"Ú (È·È ¯·„Ó· (Î

:Â:È ‰Ï ·Âȇ (Ï:· ‰Ó ÌÈω˙ (Ó:(ÈÂÈ˘·) „ ËÎ ÈÏ˘Ó (:· „ ‰ÂÈ (ÒÊË „ ¯˙Ò‡ (Ú:(ÈÂÈ˘·):Ì˘ (Ù:‚ ‰ˆ ÌÈω˙ (ˆ:(ÈÂÈ˘·) ËÈ „È ˙È˘‡¯· (˜:(ÈÂÈ˘·) Á „Ï ÌÈω˙ (¯

:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡ È·ÏÓ (˘:ÊË ‚Ï Ìȯ·„ (˙:È ‡ ¯˙Ò‡ (‡:È Â Ì˘ (·‰ ·Î ·-ÌÈÎÏÓ (‚:(ÈÂÈ˘·):· ‰ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú („:„ Ê ¯˙Ò‡ (‰:(ÈÂÈ˘·) ÊÓ ‚ ‰Îȇ (Â

˙‚‰‰ ÌÈÏÓ· (1‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

˙‡˘‰Â

Page 152: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 151ÂÚ

k .˙‡Ne „Át ·B¯Ó ¯eÙÁ ‡ˆÈ .˙‡M‰Â‰r¯‰ ÂÈχ ‰˙ÏÎ-È §©¥§¥¥¨¥©©§¥¦à¨§¨¥¨¨¨¨‰ :CIn‰ ˙‡ÓÌÈnr ÔÈ„Ï .ÌL¯‰Ï ÌBÈ ˜BÁk rÈbÓ B˙„ CÏn ¥¥©¤¤©á¤¤§¨©¦©§§¥¨¥¨¦©¦

Ò e‡¯˜È ‰zr .ÌL‡Â ‡ËBÁ ˜Ècˆ¯ˆBÚ‰ CÏn‰ ȯÙB ©¦§¥§¨¥§©¨¦§§â§¥©¤¤¨¥k .ÌLBb‰ÂCÏÓ :CÏn‰ ÌLa ÌÎÈÈra ·Bhk ÌÈ„e‰i‰-Ïr e·˙ §©¥¦ã§©©§¦©§¥¥¤§¥©¤¤¤¤

 .B· È„·BÚ eL·È ¯ÈtÁz ‰nÁ ¯‰BÊBtÒÎ ÈIÈχ Lȇ ÔeÒ‡ÓÈ ©©¨©§¦§¥Ÿ§¥§§ä¦§£¦¡¦¥©§k .B·‰Ê ÈÏÈχ Lȇ .B·eLa e‡¯È ÔÈra ÔÈr ÈÈÁ˙t e‡Np‰ §¦¡¦¥§¨¦å©¦§©¦¦§§§æ¦¨§¦§¥‰ :CÏÓ ‡B·È ÌÏBÚ·Li .¯ra Ì‚Â ÚL¯ ‰¯ÊÓ ÌÎÁ CÏn ¨§¨¤¤©ç¤¤¨¨§¨¤¨¨§©©©©¨¤

b .¯r‚È Ì‰·e ÔÙB‡ ̉ÈÏr.¯rÙÈ ‡Ï e‰ÈÙe ÔB„Ó ‡ˆÈ ıÏ L¯ £¥¤¨¨¤¦§©è¥¥§¥¥¨¦Ÿ¦§©k‰ :CÏn‰ ¯rL-I‡ ‡B·Ï Ôȇ È˙eÎIÓ-¯·„ ‡ˆÈ ·BË CÏn ¦é¥¨¤©©©¤¤©ë¤¤¥¥§©©§

ÌBÈa .„qa Ì˙B‡ ÌÈN‡ ‡G ¯BÓL‡ È· ÈÏ‚¯ .„qÈÓ ÂÈÙlÓ¦§¨¨§ª¨©§¥¨©¤§§¨¦¨©¨§k .„ÒÙÈ ÈÓe ÁÏˆÈ ÈÓ ÔÈ„Ï ÔÎen‰Ó :CÏn‰ „qÈ | ÔÎ-È·LBÈ CÏ ©¨¨¦¦¦§©¦¦§¨¦ì¥¦©©¤¤¤î¤¥

·L ÈÓe ·Ï-IÎa ·L ÈÓ ‰‡B¯Â .·ÏLÓ ÏB„‚ Ô˘ ÔÈ„-‡qk-Ïr©¦¥¦¨Ÿ§¨©§¥§¤¦¨§¨¥¦¨a .·ÏBÚ‰ ÔÓ ·Irp‰ ˙Ó˜ ÌB˜ .·ÏÎk·BËk ÈrÈ·M‰ ÌBi §¤¤§¦§©©¤¡¨¦¨¥©ð©§¦¦§

‰ ı¯‡‰-Ïk CIn‰ :CIn‰-·IÈ˙¯ˆ ÌBÈa È˙B‡ .‰BÚ‰ I‡ ¥©¤¤©¤¤¨¨¨¤ñ¥¨¤¦§¨¨¦Ò „r .‰ÁÓ-IÎa È„nr ȉȇ .Èp¯ Ëlt È··BÒÈ ‰ÏÈ˙‡ˆÓ-Ì ©§¦¦¨¦§¨©£¤¨¤¤ò¨§§¥¦©¥¢¥¦ô¨¨¦

‰ :CÏn‰ ÈÈra ÔÁ.χB‰ EÈ„·rÏ ¯˙BÈ ¯˜È ˙BNrÏ CIn ¥§¥¥©¤¤©ö¤¤©£§¨¥©£¨¤¥zÏ EÈÈra ÌLÙ ‡-¯˜ÈÏ .χBÓÏ | ÌÈÎÏn‡B·a ˙B‡¯ ¦÷©¨©§¨§¥¤©ø§¨¦§¥¦ù§§

k .χ¯NÈ-ÏΉ :CÏn‰-χ ‡B·È-¯L‡ ‰M‡Â Lȇ-ÏCÏn ¨¦§¨¥ú¦§¦¨£¤¨¤©¤¤©à¤¤k Ìȯ˙en‰ .˙ÂËe ˙Èr˙a ÂÈÙ eLw·È ÂÈ˙¯LÓ̉a r‚Bp‰-Ï §¨§¨§©§¨¨§©£¦§©©§¦á©¥©¨¤

‚Bka BÏ ¯BÓ‡ ÌprÓ ÂNr ‰p‰Â .˙·a rÓ .˙Âr-Ô‰z‡ rec §¥©¨©§¦¥¥¨§©¨¡¤â©£©©ã©©¨.¯ÓLÓa zÙÒ‡ È˙Ó „r ‡¯B CÏn‰ :CÏn‰ ˙ÂˆÓ ˙‡ ¯·BÚ¥¥¦§©©¤¤©¤¤¨©¨©¨©§¨§¦§¨

Ê Èa¯wrz ˜ÏÓr ·L‰ Ì˙eÎÏÓ .¯Ó˙ ÈÓB‡z ı¯Ù Á¯ §¥¤ä©¨¤¤§¥¨¨©§¨¨¥©£¨¥§©¥r .¯Ó‡kÂȯN CIn‰ :CÏn‰ ¯Ó‡Ó-˙‡ ‰˙Nr-‡Ï ¯L‡ | I §¤¡©©å£¤Ÿ¨§¨¤©£©©¤¤©¤¤¨¨

È .ÈBÓ¯‡a e‰eÙÈwÈ ÂÈ„·r‰r¯ .ÈÎBL „„·Ï „rÏ‚Â ÔL· eÚ¯ ©£¨¨©¦§©§¦¦æ§¨¨§¦§¨§¨¨§¦§¥‡ .ȇȈBz ‰ÈÂ¯Ï Ez·La Enr‰ :CÏn‰ È„‡ ‰zÈÈr CÏn ©§§¦§§¨§¨¨¦¥¦©ç¨£Ÿ¦©¤¤©è¤¤¥¥

‡"Â˙:Ê Ê ¯˙Ò‡ (‡:‚ „ Ì˘ Ù"Ú (·:·È ‚ Ì˘ (‚:Á Á Ì˘ („:(ÈÂÈ˘·) Ê ‡Ï ‰ÈÚ˘È (‰:(ÈÂÈ˘·) Á · Ì˘ (Â:Ê „Î ÌÈω˙ (Ê:(ÈÂÈ˘·) ÂÎ Î ÈÏ˘Ó (Á:È ·Î Ì˘ (Ë„ ¯˙Ò‡ (È

:·:ËÈ ‡ Ì˘ (Î:Á Ì˘ (Ï:Á Î ÈÏ˘Ó (Ó:È Ì˘ ¯˙Ò‡ (:‚ ‰Ï ˙È˘‡¯· Ù"Ú (Ò:(ÈÂÈ˘·) Ê ·Ï ÌÈω˙ (Ú:Á ‰ ¯˙Ò‡ (Ù:Â Â Ì˘ (ˆ:‚È ‡ ·-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú (˜‡Ï ÈÏ˘Ó (¯

:„:(ÈÂÈ˘·) ‡È ‡Ï Ìȯ·„ (˘:‡È „ ¯˙Ò‡ (˙:· · Ì˘ (‡:·È · ‰È¯ÎÊ Ù"Ú (·:Ï Î ‡-χÂÓ˘ (‚:‚ ‚ ¯˙Ò‡ („:Ï-ËÎ ÁÏ ˙È˘‡¯· ‰‡¯ (‰:ÂË ‡ ¯˙Ò‡ (ÂÊ ‰ÎÈÓ (Ê

:„È:‚È ‡ ‡-ÌÈÎÏÓ (Á:Î Ì˘ (Ë

ÏÎ

Page 153: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 152

Ï „BÚ .ÈBÓ‰ ıa˜Ï EÈÏr χ¯NÈ-ÏÎÌÏLe¯È ȯrLa ·MÈ ¨¦§¨¥¨¤§©¥£©§à©¥§©£¥§¨©¦Â .È‚Òe ȉk „ÁÈ Ee„·rÈ Ê‡Â .ȘÊe È˙B˜Ê‰Â‰È ‰È‰ §¥©§¥©§¨©©§©©Ÿ£©§¨©§á¨¨§Ÿ

Ìr‰-ÏΠ.Ôe¯aNÈ ÈÈr ‰Â‰È ˙Èa ¯‡t CÏn‰ :CÏÓϧ¤¤©¤¤§¥¥§Ÿ¥©§©¥§¨¨¨‡ .Ôe¯Èc‡È EÓLÏ „ÁÈ.Ôe¯¯BLÈ Ïk‰Â eÈt ˜BÁN ‡InÈ Ê ©©§¦§©§¦â¦¨¥§¦§©Ÿ§¥

ˆ CÏn‰ :CÏÓ Ôe¯LÈ· ȉÈeI„b .I‡‰ È˙Ó-„r eÏÈ‚È È¯ ©ã§¦¦ª¤¤©¤¤ä©¨¦©¨©¨¥¨§.χI eÈ„È ÌȯÓB‡ ‰n‰ ‰p‰Â .I‡È¯‡ e·È¯Á‰Â eÁÈψ‰Â§¦§¦§¤¡¦£¦¥§¦¥¥¨§¦¨¥¨¥

‰ :CÏn‰-χ ‡B·Ï È˙‡¯˜ ‡Ï ȇ˙BlÎÏ B˙ÓÁa ̘ CÏn ©å£¦Ÿ¦§¥¦¨¤©¤¤©æ¤¤¨©£¨§©‡ .¯a„ÓkÈ .¯aÎr‰Â ı˜M‰ ¯Na ÈÏÎB-Ïr ÁȯˆÈ-Û‡ rȯ ¦§ª¨ç§¥§©©¤¤§¨©§¨è¦©©©§¦©©

k .¯ab˙È Âȷȇ‰ ·¯ CÏn‰ :CIn‰ ¯·c ÔÎ-È·Ï epnÓ ¯Ò Ÿ§¨¦§©¨¦é¥§©©¤¤©¤¤©ë¥¦¤¥Ì„B‡ BÓk Ea e˜a„ .Ôaω eȇËÁ ¯ÓvΠ‚ÏMk .Ô·‡‰¤¤©¤¤§©¤¤£¨¥©§¥§©§¥§§¤

Ó .Ô·BII‰ :CÏÓ-Ô·I E˙˜„ˆÂ Ôz CÏÓÏ EÈËtLËÙBL CÏn §¤¦ì§¨¤§¤¤¥§¦§¨§§¤¤¤©î¤¤¥‡ ÌÈJc ˙Ó‡a.‰f‰ ÌBi‰k eÁe¯ ÔB‡b e¯·L Èk .‰ÊÁ˙ ‰z ¤¡¤©¦©ð¨¤¡¤¦¨©§§¥§©©¤

ω .‰Ê·˙ ‡Ï ÌȉG‡ ‰k„ ¯aL-·-χ ‡È·‰I ‰Î‡Ïn ¥ñ¦§¨§¦§¤¡¦Ÿ¦§¤©ò§¨¨§¨¦¤Ba ˜·c‰I .¯r Èk χ¯NÈÏ E˙˜„ˆ Ôz CÏÓ :CÏn‰ ÈÊb¦§¥©¤¤¤¤¥¦§¨§§¦§¨¥¦©©§¦¨¥

‡Â ‰Ê·˙ ‡Ï .¯rÓk ˙BÈBÏ LÈ.¯r¯r‰ ˙lÙz-χ ‰Ù˙ ¦ô§§©©Ÿ¦§¤§ö¦§¤¤§¦©¨©§¨Â‰ :CIn‰ ¯rLa-¯L‡ CÏn‰ È„·r-ÏÎBÏ-ÔpÁ˙‰Ï CIn §÷¨©§¥©¤¤£¤§©©©¤¤©ø¤¤§¦§©¤

.˙B¯‰I B˙Èa ÔLcÓ ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ .˙BÂ˙‰Ï È˙B‡ È˙‡a¦¦§©§§©¦¦¦¤¤¥§©§Â .˙B˜‰Ï ‰Â‰È ÌLÏ ÌÈBb‰-Ïk‰L· ‰L ÈcÓ eÏr ¨©¦§¥§Ÿ§©§§ù¨¦¥¨¨§¨¨

:CIÓÏ ˙ÂÁzL‰Ï§¦§©£Ÿ§¤¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

oFc`a:ÁzÓz χ ÔÈc‰ ÈevÓa .Ìȯ˜aÏ LB‡ C„˜Ù ¨§ú¨§¨¡©§¨¦§¦©¦©¦§©c .̷ȯz ̇ ‰ÓLe Ûe‚:Ìe˜ eÏÎeÈ-‡Ï eÁB §¨¨¦§¦¥à§Ÿ§

NrÓ B„Èa LÈ Ì‡Â .ËtLna ˙BkÊÏ ¯·b ÏÎeȉ£©¤¤§©©¦§¨§¦¥§¨©©Ó BÓeÁÈ Èe¯Ê :˜cˈ‰IBa¯‡ Èe·Á .‰Áe¯Ò ‰ÁJ §¦§©¥¥¦¦á¥¨§¨¨¨§Ë :B„Ïe‰ ˙rÓ Ba¯˜a.ÂÈÏ‚¯Ï ˙L¯k ,BaÁa ÔeÓ §¦§¥¥¦¨§â§ª§¤¤§©§¨

‡"Â˙:„ Á ‰È¯ÎÊ Ù"Ú (‡:Ë „È Ì˘ (·:· ÂΘ ÌÈω˙ (‚:‰ ‚Ï Ìȯ·„ („:‰ ‚È ÌÈω˙ (‰:‡È „ ¯˙Ò‡ (Â:(ÈÂÈ˘·) Ê Ê Ì˘ (Ê:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ÂÒ ‰ÈÚ˘È (Á:‚È ·Ó Ì˘ (ˇ ¯˙Ò‡ (È

:‚È:ËÈ ‡È χ˜ÊÁÈ Ù"Ú (Î:‡ ·Ú ÌÈω˙ (Ï:(ÈÂÈ˘·) „È ËÎ ÈÏ˘Ó (ÓÁÈ ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (:‡Î:ËÈ ‡ ÌÈω˙ (Ò:Ë ‚ ¯˙Ò‡ (Ú:(ÈÂÈ˘·) ÂÏ Ê ‡-ÌÈÎÏÓ (Ù:ÁÈ ·˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (ˆ

:· Ì˘ ¯˙Ò‡ (˜:Á „ Ì˘ (¯:ÊË „È ‰È¯ÎÊ (˘:ÁÈ Ê ·Âȇ Ù"Ú (˙‚È ÂÏ ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·):‡ ,‚ ˙·‡ Ù"Ú (·:‚Ï ‡Ï ·Âȇ Ù"Ú (‚

‰˙ÈÒÈ

Page 154: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 153ÊÚ

.Ôȇ Ûeba ‰¯e·‚e Ák :BÏÈt‰Ï ˙ÁMÏ ÌBÈ-ÏÎa e‰˙ÈÒȧ¦¥§¨©©©§©¦Ÿ©§¨©¨¦ .Bzrc Ïr B„Ór ÌBiÓ :·vÈ˙‰Ïe „BÓrÏ ÂÈÙÏBLÙ §¨¨©£§¦§©¥¦¨§©©§©à§

k r·N :BÓÁÏ ‡È·‰I BtÎa ÌÈNÈÒrk ÂÈÓÈ-I ¨¦§©§¨¦©§¨¥©á¨¨©©ÔB„‡ ‰t :˘LÈ ‡Ï B¯ÙrÏ B·eL „r .˙B·B‡ÎÓe©§©©£¨Ÿ¦§Ÿ§¥¨.ÌȘBÁ¯I ‰z‡ ·B¯˜ :·Ï ÔB¯·La ‰Ùˆ .Áe¯ ÔB·vra§¦§©§¥§¦§¥¨©¨¨§¦.EÈL¯B„I ‡ˆn‰ ÈcL :ÌÈrL¯ ˙·eL˙a ‰z‡ ‰ˆB¯¤©¨¦§©§¨¦©©¦¨¥§§¤

Ò e¯O·È :EÈL˜·ÓÏ Èp‰ ¯Ó‡z.EÓL· ȇ¯B˜ ÈzÁÏ Ÿ©¦§¦¦§©§¤§ª¨â©§¦§¥¦§¤Ó ÌBÒÁ :EÈ„ÁÈÓ Ìr ËtLna ˜cˆ.rÈL¯‰lÓ Ie ©¥©¦§¨©§©£¤£§ãª¨¦§©§¦©Ó eÏ Ì˜‰ :ÔÈËÒ‰lÓ ,ÔÈËÒÓa ÛBˆ˜k .¯LBÈ ıÈI¯ÙB §§©§¦¦§©§¦¨¥¨¥ä¦¤å¤

‡ .e·‰È EÈÏr eÎIL‰ :ÌÈ··BMI rÈÓLz È˙‡ˆÓ¨¦©§¦©©¨¦¦§©§¨¤§¨¥¨eˆÙÁ .e˙lÙ˙a eÏ ¯˙r‰ :eÏkIÎ˙ ‰z‡©¨§©§§¥¥¨¥¨¦§¦¨¥¤§¥

¯ .eBÁËa eÈÏz Ea :ÌÈÓÁ¯a ‡JÓ e˙Lw·eEÈÓÁ ©¨¨¥©¥§©£¦§¨¦¦§¥©æ£¤Á :eeÓc˜È ‰¯‰Ó‡p‡ .eÁÎL ‡G EÓL ıÈn‡Â ˜Ê §¥¨§©§ç¨§©¦¦§¨¨§¨¨

:eÁkLz χ ÁˆI¤©©¦§¨¥:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

oFc`‡ CËÙLaz .‰n¯ LBEk¯ra :ÌÁ¯ ˙BÁ Ê‚B¯a ¯BkÊ ¨§¨§¨¡è¦¨¦é§§¤£©¥§¨§§L .ÁkÂÏ ÌÈÓL‡ ÔÈc„ÒÁ IBÓb :˜cˆ‰Â ‰kÊ È˙Ù ‰‚B ¦£¥¦§©¥©ë¤¨¤¦©¥§©§¥§¤¤

.ÔB¯LΠȘ¯Â NrÓ Èlc :ÈevÓI ÁzÓz χ ·È¯ .ÌÈ·iÁÏ ‰·B˧¨§©¨¦¦©¦§©§¦©¥©©§¥¥¦§a ,EÈÙI e‰ :‡ˆn‰ BÓÏ EÈχ Ìȇ¯B˜ÛeˆÙˆ .‰a¯ ‰ÓL‡ §¦¥¤¨¦¨¥¦§§¨¤§ì©§¨©¨¦§

Ó Ì‡Â :‰ˆBÙI eLBa ,ÔrÓ¯·‚ e‰NÚ Èt .˜cˆÈ‰ LB‡ dBI‡ ©©§§¤§¦¥î¡©¡£¦§¨§¥Ÿ¥¤¤Á :·¯ ÚLÙe ‡ÏÓ ÔÂr .Ba¯˜a Ô‡ BaÁa ÔB„Ê :¯‰ËȉÔBaL £¦§¨¨§ª¨¤§¦§¨Ÿ¨¥¤©¨¤ð§

a ÔzI BÙBÒ .ÌÈÎIn‰ ÈÎIÓ CIÓÏ ÔÈ„ÂÚ·Ë :B˙ÙÈÏÁ ‡B· ¨¦§¤¤©§¥©§¨¦¦¥§ñ£¦¨¤©Î ‰¯BÈ :‰rÈ BÚL¯ ÂÈt „‚ .˙¯Á BtÎa Ì˙BÁırÓ ÒÈÙ ¨§©¤¡¨¤¤¨¨¦§©£¤¤ò¦¥¥

Ó .„ÈbÈÂÔÈ‡Ï .ÌÏΠÔB„ ÂÈt L·Bk :‡¯˜˙ ˜rÊz Ô·‡ ¯Èw §©¦¦ô¦¤¤¦§©§¦§¨¥¨¨¨§¦§¨§©¦

‡"Â˙:„È ‚È ·Âȇ Ù"Ú (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚Î · ˙ω˜ (·:Î „È ¯·„Ó· (‚:· ,Ï ÔÈ˘Â„È˜ ‰‡¯ („:¯Â‚ÈÒ ‰"„ · ,‚È ‰‚È‚Á È"˘¯ ‰‡¯ (‰:(ÈÂÈ˘·) „Î ‚Ï ·Âȇ (Â:(ÈÂÈ˘·) Á ËÚ ÌÈω˙ (Ê

:· ÁÎ ‰ÈÚ˘È (Á: ‰Î ·Âȇ (Ë:(ÈÂÈ˘·) · ‚ ˜Â˜·Á (È:Î ‰Ó χ˜ÊÁÈ Ù"Ú (Îȯ·„ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ‚È ÁÎ ·-ÌÈÓȉ:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ „ ·Âȇ (Ó:‡ ,‚ ˙·‡ Ù"Ú („È ·Âȇ Ù"Ú (Ò

:„È:‡È · ˜Â˜·Á Ù"Ú (Ú:(ÈÂÈ˘·) Ì˘ (Ù

·˘Á

Page 155: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 154

Ï ‡p‡ :EÈÙÏ B„Óra ·LÁ‰‡¯ ÔB¯·La .‰ˆ¯‰ EÈ„È ‰NrÓ ¤¡¨§¨§§¨¤¨¨§à©£¥¨¤¥¨¤§¦§§¥ıBÙÁ E˙·¯˜ ÌkÊ .‰ÈÁ ÌBi‰ e‡ˆÓÈ EÈ„·r :ÈÁcÓ ¯BÓL§¦¤¦£¨¤¦§§©£¦¨©¥¦§¨§£

L ȇËÁ Ôaω ¯ÓvΠ‚ÏMΠ:‰BL‡¯·kÌËlÓ .‰pLB §¨¦¨§©¤¤§©¤¤©§¥£¨¥á©¨©§¥:‰M‰ ˙‡Êa ˙BÚ¯-IkÓ¦¨¨§Ÿ©¨¨

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤â¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©ã£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦äŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥å¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©æ¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ç©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §è¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦é©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §ë©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ìŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§îŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§ðŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ñŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

ÂȘχ

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ÂË „È ·Âȇ (‡:· · ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ‰‡¯ (·: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (‚‰˘‰ ˘‡¯ („:‡ ,ÊÈ:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (‰:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (Â:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (Ê:Ê-Â Ì˘ (Á

:Ë Ì˘ (Ë:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (È:‚È ‚˜ Ì˘ (Î:Ë ‚ Ì˘ (Ï:Á ÂÓ Ì˘ (Ó:‚È „Ù Ì˘ (:È Î Ì˘ (Ò

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

Page 156: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 155ÁÚ

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

W Wl‰cÓ-Ïk ‡ .‰ÈÁa ˙B¯eÓ‡‰ ˙BcÓ ‰¯Nr §àŸ¤§¥¦¨£©£¦¨¨¨¦¨˙eÎÊ NtÁI .‰pÁ˙a ÈkÏÓ Èt ÈlÁ ‰BΧ¨©¦§¥©§¦¦§¦¨§©¥§

L Ìȇe¯˜ ÌÈek:‰M‰ ˙‡Êa ˙BÚ¯-ÏkÓ ÌËlÓ .‰pLB §¦§¦á©¨©§¥¦¨¨§Ÿ©¨¨‡ .̉ȷÎBΠÌe¯ ÈÓL „r ‰Ï„b Ì˙ÓL‡ ̇¦©§¨¨¨§¨©§¥§§¥¤¨·e˙k Ì‰Ó Ïha .̉ÈÏr ÌÈÓÁ¯ ÈLwa ‰BÎ ‰cÓ-Ïk¦¨§¨©§¦©£¦£¥¤©¥¥¤¨

‡.̉ȇه Èz¯Ó ⩧¦©§¥¤Ïi‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È ‰n:̉ȉχ ‡-‰ 㨟§©¦©¥¨¡Ÿ¥¤

‰BÎ ‰cÓ-Ïk ‡ .‰¯tÒlÓ eÓˆr ˙BÂr e¯·b ̇¦¨§£Ÿ§¨§¦§©§¨¨¨¦¨§¨·e˙k Ïh·Ï ÔÁ˙a ÊBÚ È·ea„ .‰¯ÈzÒ‰Ï Ì˙B‡ ÈÁc§¦¨§©§¦¨¦¥§©©§©¥¨

‡.‰¯ÈzÒ ©ä§¦¨Ï:‰¯va ˙BzrÏ ÌÈÏrz ˜BÁ¯a „Órz ‰Â‰È ‰n¨å¨§Ÿ©£Ÿ§¨©§¦§¦©¨¨

ra ÌkÏÓ Èt eÂr‰ ̇‰cÓ-Ïk ‡ .ÁˆÓe ÌÈt ˙ef ¦¤¡§¥©§¨§©æ¨¦¥©¨¨¦¨L .ÁˆÙa BÏ ÈpÁ˙‰Â ‰B· ÁÎB CaÏ ÌÈnÎ ÈÎÙÌB„ §¨§¦§©§¦§¤©§¦ç§¦©©¦¦¥©è

.ÁˆÂ©Ï:ÁˆÏ zÁÊ Ìȉχ ‰n¨é¨¡Ÿ¦¨©§¨¨¤©

‰BÎ ‰cÓ-Ïk ‡ .ıÁL LtË ·Ï e‡ÈM‰ ˙BB„Ê Ì‡¦§¦¦¥¦¥§¦§©¨¨¦¨§¨.ıÁ IB˜ ȇNe ȇ·e ÈLeÁ .ıÁnÓ Ì˙B‡ ȈlÁ©§¦¨¦©©¦Ÿ¦§¦©©

Ï:ıÁÏa Cl‰˙‡ ¯„B˜ ‰n 먥¤§©¥§©©

Ë Ì‡‰BÎ ‰cÓ-Ïk ‡ .EnrÏ ˙Be‰Â ‰‚‰a ¯˜L eÏÙ ¦ì§¤¤§¤¤§©§ª¤¨¨¦¨§¨È .EÈÓÈrÓ ˙e„È„È È¯MÈ˙ȯ‡L Ïr EÈÓÁ¯ eÏIBb˙ ©§¦§¦©§¦¤¦î§§©£¤©§¥¦

.Enr©¤Ï:Enra Et‡ ‰¯ÁÈ ‰n¨ð¨¤¡¤©§§©¤

‡"Â˙:Ê- „Ï ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ (‡:· · ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ Ù"Ú (·:ÂÎ ·Ï Ìȯ·„ (‚:· ¢ ÌÈω˙ („:Î Ì˘ Ìȯ·„ (‰:‡ È ÌÈω˙ (Â: ÁÎ Ìȯ·„ Ù"Ú (Ê:(ÈÂÈ˘·) ËÈ · ‰Îȇ (Á¯È˘ (Ë

:(ÈÂÈ˘·) È ‰ ÌÈ¯È˘‰:‡ „Ú ÌÈω˙ (È:· ‚Ó Ì˘ (Î:ËÒ ËȘ Ì˘ Ù"Ú (ÏÈ·„ ‡˙ (Ó:ËÈ ˜¯Ù ‰·¯ ‰Èχ:(ÈÂÈ˘·) ‡È ·Ï ˙ÂÓ˘ (

̇

Page 157: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 156

‰BÎ ‰cÓ-Ïk ‡ .C¯c‰ ÈpÓ ÛlÒÏ Ôʇ e„·k ̇¦¨§Ÿ¤§©¥¦¦©¤¤¨¨¦¨§¨Ï .C¯ra Ènr Ïr ÈLÁÏ.C¯eˆÂ CB˜ Èt ÈÎÙL Ca ©£¦©©¦§¤¤¦à¥¦§¦§¥¥§¥

Ï:C¯„ ȯ·BÚ-Ïk ‰e¯‡Â ‰È¯„b zˆ¯t ‰n ᨨ©§¨§¥¤¨§¨¨¨§¥¨¤

‡ .ÈLB„˜e ÈkÏÓ ¯eˆÏ ÌrLt ·B¯a e„¯Ó ̇¦¨§§¦§¨§©§¦§¦¨ .ÈLw·z ̉ÈÏr ÌrB ‰BÎ ‰cÓ-ÏkÓ ‡¯BÌB¯ ¨¦¨§¨©£¥¤§©§¦â¨ã

.ÈL¯„z ÂÈχ ¯˙ra LB„˜Â§¨§¤¤¥¨¦§§¦Ï:ÈLÙ ÌBÏMÓ ÁÊz ‰Â‰È ‰Ó 䨧Ÿ¦§©¦¨©§¦

‰BÎ ‰cÓ-Ïk ‡ .ÌÈÓÈ ÌÈzr ·B¯Ó ‰¯Ùk e¯¯Ò ̇¦¨§§¨¨¥¦¦§¨¦¨¨¦¨§¨.ÌÈnr ÈËrÓ ‰Ù Ȉt Ènr Ïr .ÌÈÓB¯ÓI ȇN ÔÈr©¦§¦¦§¦©©¦§¦¤§ª¥©¦

Ï:ÌÈÓÈ C¯‡Ï e·Êrz eÁkLz ÁˆÏ ‰n¨å¨¨¤©¦§¨¥©©§¥§Ÿ¤¨¦

-Ïk ‡ .‡Ï˙k „‡Ó e¯·‚ eÓˆr erLt ̇¦§¨¥¨§§¨§§Ÿ§¤¤¨¨C˙¯Ó‡ ‰Ùe¯ˆ .‡ÏÙ‰Ï ÏB˜ Èوو ‰BÎ ‰cÓ¦¨§¨©§§¦§©§¥§¨¦§¨¥

.‰l‡ Ìr Ïr ˙BlÁI§©©©¥¤Ï:‰lÎ E˜ÈÁ ·¯wÓ EÈÓÈ E„È ·ÈL˙ ‰n¨æ¨¨¦¨§¦¦¤¦¤¤¥§©¥

‰BÎ ‰cÓ-Ïk ‡ .rÈL¯‰Ïe „ÈÊ‰Ï ÌÈNrÓ eϘϘ ̇¦¦§§©£¦§¨¦§©§¦©¨¨¦¨§¨¯ .rÈLB‰I CaI ÈLÁ¯.rÈLBn‰ I‡Ï ‰IÈl· ÈÓe˜ ÈB ©£¦¦¥§¦©ç¦¦©©§¨¨¥©¦©

Ï:rÈLB‰Ï ÏÎeÈ-‡Ï ¯Ba‚k ̉„ Lȇk ‰È‰˙ ‰n 訦§¤§¦¦§¨§¦Ÿ©§¦©

‰cÓ-Ïk ‡ .E˙BlÁÏ LÙ ·Ïa Ìlk e·L ÌÓ‡ ̇¦¨§¨¨ª¨§¥¨¤¤§©¤¨¨¦¨ÁÓa Ìnr ÌÈkÒz ‰BÎErÓÏ ÔB„‡ ‰Nrz .E˙IÈ §¨©§¦¦¨¦§¦¨¤©£¤¨§©©§

L .E˙„rÏ ÁÏÒe ÏÁÓ:E˙IÁ ÈË·L EÈ„·r ÔrÓÏ ·e §©§©©£¨¤é§©©£¨¤¦§¥©£¨¤

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤ë¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©ì£¦¦¦©§¤§¦¨

‡"Â˙:ËÈ · ‰Îȇ Ù"Ú (‡:‚È Ù ÌÈω˙ (·:Á ÂÚ Ì˘ (‚:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È („.ÂË ÁÙ ÌÈω˙ (‰:ÊÈ ‚ ‰Îȇ:Î ‰ ‰Îȇ (Â:‡È „Ú ÌÈω˙ (Ê:(ÈÂÈ˘·) ËÈ · ‰Îȇ (Á:Ë „È ‰ÈÓ¯È (Ë

:ÊÈ ‚Ò ‰ÈÚ˘È (È: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (Î:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (Ï

ÌȇËÁÏ

Page 158: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 157ËÚ

Ú ,ÌÈrLBtÏ ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ïk Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦àŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥á¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©â¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ã©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ä¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦å©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §æ©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©çŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§èŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§éŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ëŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

:Ô¯‡‰ ÔÈÁ˙ÂÙ

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

‡:ÈÁ-ÏÎ EÈÙÏ ˜cˆÈ-‡Ï Èk .enr ËtLÓ· ‡B·z-Ï ©ì¨§¦§¨¦¨¦Ÿ¦§©§¨¤¨¨Â:ÌȯLÈÓa ÌÈn‡Ïe ˜„ˆa I·z-ËtLÈ ‡e‰ §î¦§Ÿ¥¥§¤¤§ª¦§¥¨¦

ˆ:EÈÙ eÓc˜È ˙Ӈ „ÒÁ .E‡Òk ÔBÎÓ ËtLÓe ˜„ ¤ð¤¦§¨§¦§¤¤¤¤¡¤§©§¨¤Ó:ÌȯLÈÓ ‰ÈÊÁz EÈÈr .‡ˆÈ eËtLÓ EÈÙl ¦ñ§¨¤¦§¨¥¥¥¥¤¤¡¤¨¥¨¦

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (‡:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:Ê-Â Ì˘ („Ì˘ (‰:Ë:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Â:‚È ‚˜ Ì˘ (Ê:Ë ‚ Ì˘ (Á:Á ÂÓ Ì˘ (Ë:‚È „Ù Ì˘ (ÈÎ Ì˘ (Î:È:(ÈÂÈ˘·) · ‚Ó˜ Ì˘ (Ï:(ÈÂÈ˘·) Ë Ë Ì˘ (Ó:ÂË ËÙ Ì˘ (:(ÈÂÈ˘·) · ÊÈ Ì˘ (Ò

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

‡ÈˆÂ˙Â

Page 159: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 158

Â:Ìȯ‰vk eËtLÓe .e˜„ˆ ¯B‡Î ‡ÈˆB˙ §à¦¨¦§¥¦§¨¥©¨¢¨¦Ï:EÈ„·r Ïk‰ Èk ÌBi‰ e„Ór EÈËtLÓ §á¦§¨¤¨§©¦©Ÿ£¨¤k‡e‰ ekÏÓ ‰Â‰È .e˜˜ÁÓ ‰Â‰È eËÙL ‰Â‰È È ¦â§ŸŸ§¥§Ÿ§Ÿ§¥§Ÿ©§¥

:erÈLBȦ¥‰:Ìȇb-Ïr ÏeÓb ·L‰ .ı¯‡‰ ËÙL ‡Np ¦ã¨¥Ÿ¥¨¨¤¨¥§©¥¦Á˜Ècˆ ˙ÈÓ‰Ï ‰f‰ ¯·ck | ˙NrÓ El ‰ÏÏ ä¦¨§¥£Ÿ©¨¨©¤§¨¦©¦

ËÙL‰ Cl ‰ÏÏÁ .ÚL¯k ˜ÈcvÎ ‰È‰Â .ÚL¯-Ìr¦¨¨§¨¨©©¦¨¨¨¨¦¨¨£Ÿ¥:ËtLÓ ‰NrÈ ‡G ı¯‡‰-Ïk¨¨¤©£¤¦§¨

:Ô¯‡‰ Ôȯ‚ÂÒ

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤å¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©æ£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦çŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥è¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©é¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ë©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ì¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·)  ÊÏ ÌÈω˙ (‡:‡ˆ ËȘ Ì˘ (·:·Î ‚Ï ‰ÈÚ˘È (‚:· „ˆ ÌÈω˙ („˙È˘‡¯· (‰:‰Î ÁÈ: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (Â:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (Ê:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (Á˘‡¯ ‰‡¯ (Ë

:· ,ÊÈ ‰˘‰:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (È:Ê-Â Ì˘ (Î:Ë Ì˘ (Ï ˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z

.(ʘ ÛÈÚÒ ‰

ÁÏÒ

Page 160: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 159Ù

glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦1¨§©¨©§¥¦1¨§¦à©¨:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §á©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©âŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ãŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§äŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§åŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

`l-eÏ-¯kÊz eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr ©æ¦§¨¨£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©Á :„‡Ó-eÏ-¯ÎÊ EcÒÁk ¯kÊz-I‡ eÈrLÙe | eȯeÚ ˙‡h §Ÿ©çŸ§¥§¨¥©¦§Ÿ§©§§§¨¨

:‰Â‰È E·eË ÔrÓÏ ,‰z‡©¨§©©§§Ÿ

f xkÊ :‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ¯,Enr ÔBˆ¯a ‰Â‰È e¯Î §èŸ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨é§¥§Ÿ¦§©¤Ê :E˙reLÈa e„˜tË·L zχb Ì„w ,˙Ș | E˙„r ¯Î ¨§¥¦¨¤§ëŸ£¨§¨¦¨¤¤¨©§¨¥¤

˙·‰‡ ,ÌÏLe¯È ˙aÁ ‰Â‰È ¯BÎÊ :Ba zÎL | ‰Ê ÔBiˆ-¯‰ ,E˙ÏÁ©£¨¤©¦¤¨©§¨§§Ÿ¦©§¨¨¦©£©‡ ÔBiˆ‡ :ÁˆÏ ÁkLz-χ·-Èk dÁI ˙r-Èk ,ÔBiˆ ÌÁ¯z Ìe˜˙ ‰z ¦©ì¦§©¨¤©©î¨¨§©¥¦¦¥§¤§¨¦¨

Ê :„rBÓe¯r | e¯r ÌȯӇ‰ ,ÌILe¯È ÌBÈ ˙‡ ,ÌB„‡ È·Ï | ‰Â‰È ¯Î ¥§ðŸ§Ÿ¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨Ê :da „BÒȉ „rzraL ¯L‡ EÈ„·r χ¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I ¯Î ©©§¨§ñŸ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨

,ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌÎr¯Ê-˙‡ ‰a¯‡ ̉I‡ ¯a„z Ca ̉Ϥ¨©§©¥£¥¤©§¤¤©§£¤§§¥©¨¨¦Ê :ÌÏÚÏ eÏÁ ÌÎr¯ÊÏ Ôz‡ Èz¯Ó‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ı¯‡‰-ÏÎ¯Π§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨§òŸ

‰f‰ Ìr‰ ÈL˜-I‡ ÔÙz-I‡ ,·˜rÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I EÈ„·rI©£¨¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ©¥¤¤§¦¨¨©¤‡ :B˙‡hÁ-χ BÚL¯-I‡ÂeχB ¯L‡ ,˙‡hÁ eÈÏr ˙L˙ ‡-Ï §¤¦§§¤©¨©ô¨¨¥¨¥©¨£¤©§

:e¯ˆBÈ eÏ-ÁÏÒ e¯eˆ e‡ËÁ :e‡ËÁ ¯L‡Â©£¤¨¨¨¨¥§©¨§¥

xFkf ,z¯Ó‡ ¯L‡k ˙B·‡ ˙ȯa eÏۇ ·B˜rÈ È˙ȯa-˙‡ Èz¯ÎÊ §¨§¦¨©£¤¨©§¨§ö¨©§¦¤§¦¦©£§©:¯kʇ ı¯‡‰Â ¯kʇ ̉¯·‡ È˙ȯa-˙‡ ۇ ˜ÁˆÈ È˙ȯa-˙‡¤§¦¦¦§¨§©¤§¦¦©§¨¨¤§Ÿ§¨¨¤¤§Ÿ

 ,z¯Ó‡ ¯L‡k ÌÈBL‡¯ ˙ȯa eI ¯BÎÊ˙ȯa Ì‰Ï Èz¯ÎÊ §¨§¦¦¦©£¤¨©§¨§÷¨©§¦¨¤§¦˙BÈ‰Ï ÌÈBb‰ ÈÈrÏ ,ÌȯˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡-È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ,ÌÈL‡ ¦Ÿ¦£¤¥¦Ÿ¨¥¤¤¦§©¦§¥¥©¦¦§

 ,ezÁË·‰L BÓk enr ‰Nr :‰Â‰È ȇ ÌÈ‰Ï‡Ï Ì‰Ï˙‡Ê-Ìb-Û‡ ¨¤¥Ÿ¦£¦§Ÿ£¥¦¨§¤¦§©§¨§ø©©Ÿ·È‡ ı¯‡a Ì˙Bȉa¯Ù‰Ï Ì˙lÎÏ ÌÈzÏr‚-‡Ï ÌÈzÒ‡Ó-‡G Ì‰È ¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤§©§¦§Ÿ§©§¦§©Ÿ¨§¨¥

‰Ók eÓÁ¯Â e˙e·L ·L‰ :̉ȉχ ‰Â‰È ȇ Èk ,Ìz‡ È˙ȯa§¦¦¦¨¦£¦§Ÿ¡Ÿ¥¤¨¥§¥§©£¥§¨Â ,·e˙kLEˆa˜Â ·L ,EÓÁ¯Â E˙e·L-˙‡ EȉG‡ ‰Â‰È ·L ¤¨§ù¨§Ÿ¡¤¤§§§¦£¤§¨§¦¤§

‡"Â˙:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (‡:‚È ‚˜ Ì˘ (·:Ë ‚ Ì˘ (‚:Á ÂÓ Ì˘ („:‚È „Ù Ì˘ (‰:È Î Ì˘ (Â:Á ËÚ Ì˘ (Ê:(ÈÂÈ˘·) Ê ‰Î Ì˘ (Á:Â Ì˘ (Ë:(ÈÂÈ˘·) „ ˜ Ì˘ (È:· „Ú Ì˘ (Î

(Ï:ËÈ Ì˘:„È ·˜ Ì˘ (Ó:Ê ÊϘ Ì˘ (:‚È ·Ï ˙ÂÓ˘ (Ò:ÊÎ Ë Ìȯ·„ (Ú·È ¯·„Ó· (Ù:‡È:·Ó ÂÎ ‡¯˜È (ˆ:‰Ó Ì˘ (˜:„Ó Ì˘ (¯:‚ Ï Ìȯ·„ (˘ ˙‚‰‰ ÌÈÏÓ· (1‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

ÏÎÓ

Page 161: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 160

‰Ók eÈÁc ıa˜ :‰nL Eȉχ ‰Â‰È EˆÈÙ‰ ¯L‡ ÌÈnr‰-ÏkÓ¦¨¨©¦£¤¡¦§§Ÿ¡Ÿ¤¨¨©¥¦¨¥§¨‡ ,·e˙kLEȉG‡ ‰Â‰È Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È-Ì ¤¨¦à¦§¤¦©£¦§¥©¨¨¦¦¨§©¤§§Ÿ¡¤

Ó ,·e˙kL ‰Ók ÔrΠ·rk eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÁwÈ ÌMÓe·rÎ È˙ÈÁ ¦¨¦¨¤§¥§¨¥¨¨§¤¨¨§¨¤¨á¦¦¨¨eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÈzI‡‚ Èk ÈI‡ ‰·eL ,EÈ˙‡hÁ ÔrΠEÈrLt§¨¤§¤¨¨©Ÿ¤¨¥©¦§©§¦§¥§¨¥

‡ ,z¯Ó‡ ¯L‡k ErÓIÈrÓÏ EÈrLÙ ‰ÁÓ ‡e‰ È· ÈÎ §©©§©£¤¨©§¨âŸ¦¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¤§©£¦,·e˙kL ‰Ók ¯ÓvΠ‚ÏMk eȇËÁ Ôaω :¯kʇ ‡Ï EÈ˙‡hÁ§©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ©§¥£¨¥©¤¤§©¤¤§¨¤¨

Ï,eÈaIÈ ‚ÏMk ÌÈMk ÌÎȇËÁ eȉÈ-̇ ,‰Â‰È ¯Ó‡È ‰ÁÎe ‡-eÎ §ã¨§¦¨§¨Ÿ©§Ÿ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈÏr ˜B¯Ê :eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ eÓÈc‡È-̇¦©§¦©¨©¤¤¦§§¨¥©¦§¦§©£¥

 ,·e˙kL ‰ÓkÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈIr Èz˜¯Ê §¨¤¨§ä¨©§¦£¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿe˙ÈÁLz χ eÈÏr ÌÁ¯ :ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈIelb-ÏkÓe ÌÎÈ˙‡Ó˪§Ÿ¥¤¦¨¦¥¤£©¥¤§¤©¥¨¥§©©§¦¥

k ,·e˙kL ‰Ók,E˙ÈÁLÈ ‡Ï Et¯È ‡Ï Eȉχ ‰Â‰È ÌeÁ¯ χ È §¨¤¨¦å¥©§Ÿ¡Ÿ¤Ÿ©§§§Ÿ©§¦¤e··Ï-˙‡ ÏBÓ :Ì‰Ï ÚaL ¯L‡ EÈ˙·‡ ˙ȯa-˙‡ ÁkLÈ ‡Ï§Ÿ¦§©¤§¦£Ÿ¤£¤¦§©¨¤¤§¨¥

e ,·e˙kL ‰Ók EÓL-˙‡ ‰·‰‡ÏE··Ï-˙‡ Eȉχ ‰Â‰È ÏÓ §©£¨¤§¤§¨¤¨æ¨§Ÿ¡Ÿ¤¤§¨§ELÙ-Ïηe E··I-ÏÎa EȉG‡ ‰Â‰È-˙‡ ‰·‰‡Ï ,Er¯Ê ··Ï-˙‡Â§¤§©©§¤§©£¨¤§Ÿ¡¤§¨§¨§§¨©§§

e ,·e˙kL ‰Ók e˙Lw·a eÏ ‡ˆn‰ :EÈiÁ ÔrÓÏÌMÓ ÌzLw· §©©©¤¦¨¥¨§©¨¨¥§¨¤¨ç¦©§¤¦¨:ELÙ-Ïηe E··Ï-ÏÎa epL¯„˙ Èk ,˙‡ˆÓe Eȉχ ‰Â‰È-˙‡¤§Ÿ¡Ÿ¤¨¨¨¦¦§§¤§¨§¨§§¨©§¤,·e˙kL ‰Ók E˙lÙz ˙È·a eÁnN EL„˜ ¯‰-I‡ e‡È·z§¦¥¤©¨§¤§©§¥§¥§¦¨¤§¨¤¨

ẨÈ˙ÏBÚ ,È˙lÙz ˙È·a ÌÈzÁnN ÈL„˜ ¯‰-χ ÌÈ˙B‡È·‰©è£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥§¦¨¦Ÿ¥¤:ÌÈnr‰-ÏÎÏ ‡¯wÈ ‰lÙz-˙Èa È˙È· Èk ,ÈÁaÊÓ-Ïr ÔBˆ¯Ï ̉ÈÁ·Ê§¦§¥¤§¨©¦§§¦¦¥¦¥§¦¨¦¨¥§¨¨©¦

„Ú ,ω˜Â ÔÊÁ ,˜ÂÒÙ ¯Á‡ ˜ÂÒÙ ÌȯÓ‡ Ô¯‡‰ ÔÈÁ˙ÂÙ·ÊÚ˙ χ:ÏÏη „Ú ‡ÏÂ

Ïa˜Â eÈÏr ÌÁ¯Â ÒeÁ eȉχ ‰Â‰È eÏB˜ ÚÓL§©¥§Ÿ¡Ÿ¥§©¥¨¥§©¥:e˙lÙz-˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a§©£¦§¨¤§¦¨¥

‰:Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL £é¦¥§Ÿ¥¤§¨¨©¥¨¥§¤¤‡:epnÓ Áwz-χ EL„˜ Áe¯Â EÈÙlÓ eÎÈÏLz-Ï ©ë©§¦¥¦§¨¤§©¨§§©¦©¦¤‡:e·Êrz-χ eÁk ˙BÏÎk ‰˜Ê ˙rÏ eÎÈÏLz-Ï ©ì©§¦¥§¥¦§¨¦§Ÿ¥©©©§¥‡r :epnÓ ˜Á¯z-χ ,eȉχ ‰Â‰È e·Êrz-ω·BËÏ ˙B‡ enr-‰N ©î©©§¥§Ÿ¡Ÿ¥©¦§©¦¤£ð¥¦¨§¨

Ó‡ :ezÓÁ ez¯Êr ‰Â‰È ‰z‡-Èk eL·È eȇN e‡¯ÈÂeȯ §¦§Ÿ§¥§¥Ÿ¦©¨§Ÿ£©§¨§¦©§¨£ñ¥

‡"Â˙:„ Ï Ìȯ·„ (‡:·Î „Ó ‰ÈÚ˘È (·:‰Î ‚Ó Ì˘ (‚:ÁÈ ‡ Ì˘ („:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (‰:‡Ï „ Ìȯ·„ (Â:Â Ï Ì˘ (Ê:ËÎ „ Ì˘ (Á:Ê Â ‰ÈÚ˘È (Ë:‡Î ‰ ‰Îȇ (ȇ ÌÈω˙ (Î

:(ÈÂÈ˘·) ‚È:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡Ú Ì˘ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ·Î ÁÏ Ì˘ (Ó:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ÂÙ Ì˘ (:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (Ò

‰Èʇ‰

Page 162: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 161‡Ù

È :e‚È‚‰ ‰Èa ‰Â‰È | ‰Èʇ‰eaÏ ÔBÈ‚‰Â eÈÙ-ȯӇ | ÔBˆ¯Ï eȉ ©£¦¨§Ÿ¦¨£¦¥¦à§§¨¦§¥¦§¤§¦¥k :eI‡B‚ e¯eˆ ‰Â‰È ,EÈÙÏÈ„‡ ‰r˙ ‰z‡ ,eÏÁB‰ ‰Â‰È EI-È §¨¤§Ÿ¥§£¥¦á§§Ÿ¨§©¨©£¤£Ÿ¨

:eȉG‡¡¥:Ô¯‡‰ Ôȯ‚ÂÒ

okaE‡‰zL ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰È ,EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È §¥§¦¨¦§¨¤§Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤§¥.χ¯NÈ ˙Èa Enr-Ïk Ïr eÈIr ‰‡a‰ ˙‡f‰ ‰M‰©¨¨©Ÿ©¨¨¨¥§©¨©§¥¦§¨¥e˙eI‚Ï ÛBÒ ˙r .I‡¯NÈ ˙Èa Enr È·LÏ ˙ÈIÎ˙ ı ¥§©§¦¦§¦©§¥¦§¨¥§¥§¨¥eÈÏr CLÓ Èk .e„e¯Óe eÈr ÈÓÈÏ ·BË ˙ȯÁ‡Â .eÏ·‡Ie§¤§¥§©£¦¦¥¨§¥§¥¦¨©¨¥.ÌÈl„ ÌÈÎÏB‰ ÌBÈ-ÏÎa e‰Â .˙BiÏ‚ eÈÏr eί‡Â .„earM‰©¦§§¨§¨¥¨ª§¦§§¨§¦§©¦Ôȇ .Ìȯrˆ e‡ ÌÈpÓf‰ ˙B‚Ò·e .ÌÈËrÓ e‡ ÌÈM‰ ˙B·¯a¦§©¨¦¨¦§¨¦¦§©§©¦¨¦§¨¦§¥

Ó ‡Ï eÏk ,z¯Ó‡ ¯L‡k .eÈ„Èa ˜ÈÊÁÓ ‡G ωÓÁÈ-ÈÓ ÈI ¨Ÿ§â©¥§©£¦§¨¥©£¤¨©§¨¦ã¦©§ŸÈÓ B‡ :CÏ ÌÏLI I‡LÏ ¯eÒÈ ÈÓe .CÏ „eÈ ÈÓe ÌÏLe¯È CÈÏr©¦§¨©¦¦¨¨¦¨¦§Ÿ§¨Ÿ¨¦

 .ı¯ta „BÓrÈ ÈÓ B‡ ¯„b ¯Bc‚È.‰ÊBÁ ‡È· „BÚ-Ôȇ ¦§¨¥¦©£©¤¤§ä¥¨¦§¤‡Âk Èk :Ca ˜ÈÊÁ‰I ¯¯BÚ˙Ó ˙Ó‡a EÓL· ‡¯B˜-ÔÈÔ‡vk el §¥å¥§¦§¤¡¤¦§¥§©£¦¨¦ªæ¨©Ÿ

.BÚˆ· ȯÁ‡ ¯·b-Ik :eÈt ‰r¯‰ Bk¯„I Lȇ Lȇ eÈrz¦¦¦§©§¨¨¨¨¦¨¤¤©£¥¦§˙BÂra eI È„ ‡G .Ú¯‰ BaI ˙e¯È¯L ȯÁ‡ Lȇ-ÏΧ¨¦©£¥§¦¦¨¨§©¨©£Ÿe¯‰Êe‰ ‡G .ÌÈL„Á ̉ÈÏr eÙÒB‰ ̇ Èk .ÌÈBL‡¯‰¦¦¦¦©§£¥¤£¨¦§§©§˙BÁÎBz‰-ÏÎa eÁÎe‰ ‡G .ez¯‰Ê‰ ¯L‡ ˙B¯‰Ê‡‰-ÏÎa§¨¨©§¨£¤¦§©§¨§©§§¨©¨

e .ezÁÎB‰ ¯L‡:CIn‰ Èt ˜BÚÊI ‰˜„ˆ „BÚ eÏ Li-‰Ó £¤©§¨ç©¤¨§¨¨¦§§¥©¤¤

Epidl`z ,eÈ˙B·‡ ȉχ ,e˙lÙz EÈÙÏ ‡B·Ìlr˙z-χ ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥è§¨¤§¦¨¥§é©¦§©©r e‡ ÔȇL ,e˙pÁzÓ˜e ÌÈÙ ÈfEÈÙI ¯ÓBÏ ,Û¯Ú ÈL ¦§¦¨¥¤¥¨©ë¥¨¦§ì¥Ÿ¤©§¨¤

‡ ,e‡ËÁ ‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰ÈeÁ‡ Ï· §Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ¨¨£î¨£©§Á eÈ˙B·‡Â:e‡Ë ©£¥1¨

` .EpnW‰ .ÈÙc e¯ac .eÏÊb .e„‚a‰Â .eÈÂr.e„Ê .erL¯ 2©§¨©§¨©§¦©§Ÿ¦¤ð¡¦§¦ñ§©§©§Ë .eÒÓÁ.eˆI .e·fk .Ú¯ eˆrÈ .¯˜L eÏÙ ¨©§ò©§¤¤¨©§¨¦©§©§

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ÊË ÁÏ Ì˘ (·:ÁÈ ‡ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (‚ÂË ‰ÈÓ¯È („:‰:(ÈÂÈ˘·) Ë „Ú ÌÈω˙ (‰:(ÈÂÈ˘·)  „Ò ‰ÈÚ˘È (Â:(ÈÂÈ˘·)  ‚ Ì˘ (Ê·-χÂÓ˘ (Á

:(ÈÂÈ˘·) ËÎ ËÈ:(ÈÂÈ˘·) ‚ ÁÙ ÌÈω˙ (Ë:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (È: ÁÎ Ìȯ·„ Ù"Ú (Î:Ë „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Ï:(ÈÂÈ˘·) · ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (Ó: ˜ ÌÈω˙ (:(ÈÂÈ˘·) Ì˘ (ÒÙ"Ú (Ú

:ËÒ ËȘ Ì˘ ˙‚‰‰.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ (1

(2ÈÙÏ ÌÈÏÓ‰ ¯‡˘· ÔΠ,(Ê ÛÈÚÒ Ê¯˙ ÔÓÈÒ Ê"‰„‡ Ú"¢ ‰‡¯) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ ËÚÓ ‰Á˘È.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·-‡‰ ¯„Ò

„¯Ó

Page 163: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 162

.Û¯Ú eÈM˜ .e¯¯ˆ .erLt .eÈÂr .e¯¯Ò .eˆ‡ .e„¯Ó©§¦©§¨©§¨¦¨©§¨©§¦¦Ÿ¤:erzrz .eÈrz .e·rz .e˙ÁL .erL¯©§¦©§¦©§¨¦¦§¨§

q EpxÓe EÈ˙ˆnÓ ÌÈ·Bh‰ EÈËtLn :eÏ ‰ÂL-‡ÏÏr ˜Ècˆ ‰z‡ ©1§¦¦§Ÿ¤¦à¦§¨¤©¦§áŸ¨¨¨§â©¨©¦©‰ eÁ‡Â ˙ÈNr ˙Ó‡-Èk ,eÈÏr ‡a‰-Ïk:erL¯ ¨©¨¨¥¦¡¤¨¦¨©£©§¦1§¨§

EpnW`b .¯Bc-ÏkÓ eLa .Ìr-ÏkÓc .NBNÓ epnÓ ‰ÏeaÏ ‰Â ¨©§¦¨¨Ÿ§¦¨ã¨¦¤¨ä¨¦¥Ê .e¯‡t Ú¯Ù .eÈee‡ ÏaÁ‰ .eȇËÁa.eLc˜Ó ˙Èa Ïe· ©£¨¥ª§©¦¥§¦§©§¥¥§å¥¦§¨¥

Ë .eÈÂra ·¯ÁeÁk .ÌȯÊÏ e˙Ó„‡ ÈÙBÈ .‰nLÏ ‰˙ȉ e˙¯È ¨©©£Ÿ¥¦æ¨¥¨§¨§©¨¦©§¨¥§¨¦Ÿ¥:ÌȯÎϧ¨§¦

oicÓe¯ÓBÏ ,et¯r ‰L˜Â eÈt ÊÈr Cȉ .e˙eÚhÓ e·L ‡Ï ©£©¦Ÿ©§¦¨¥¥¨¦¨¥§©§¤¨§¥©‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰È EÈÙϧ¨¤§Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ

‡ ,e‡ËÁÁ eÈ˙B·‡Â eÁ‡ Ï·:e‡Ë ¨¨£ç¨£©§©£¥1¨

EpipiÓlÓ .eÏÓr e˜Lr.eÈÏr Ìlr e˙ .epnÓ Ë¯BÓÓe CMÓ §¥¥¨§£¨¥§èª¨§¨¦¤¨§ª¨¨¥r .eÓÎL Ir eÏ·Ò¯t .e· eÏLÓ ÌÈ„·.Ì„iÓ Ôȇ ˜ ¨©§©¦§¥£é¨¦¨§¨Ÿ¥é¥¦¨¨

.eÈÂra epnÓ z˜Á¯ .eȉG‡ ‰Â‰È Ee‡¯˜ .ee··Ò ˙Ba¯ ˙B¯ˆ©§¨§¨§Ÿ¡¥¨©§¨¦¤©£Ÿ¥L:e„·‡Â eÈrz .EȯÁ‡Ó e· ©ë§¥©£¤¨¦§¨¨§

giWnL ,EÈÙÏ ¯Ó‡ E˜„ˆew :Èw ˙B¯zÒpÓ ,ÔÈ·È-ÈÓ ˙B‡È‚ §¦©¦§§¨©§¨¤§ì¦¦¨¦¦¦§¨©¥¦©¥,eÈ˙B‡ÓË-ÏkÓ e¯‰Ë eÈrLt-IkÓ eȉχ ‰Â‰È§Ÿ¡Ÿ¥¦¨§¨¥§©£¥¦¨ª§¥

 ,E‡È· „È-Ïr ·e˙kk ,e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈIr ˜B¯ÊeÈz˜¯Ê §¨¥©¦§¦§©£¥©¨©©§¦¤§î¨©§¦kÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏrÌÎÈÏeJb-ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓË I £¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿª§¥¤¦¨¦¥¤

:ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡£©¥¤§¤

l`Ipc‡‰ ,EÈÙÏ ÚeL ˙B„eÓÁ-LÈ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ¨¦¥¦ð£¦©§¨¤©ñ¥¡Ÿ©¨§§§¨EÓL ‡¯˜-¯L‡ ¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦£¤¦§¨¦§,EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ïr ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦©£¥§¨¤È„‡ ,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨E¯Èr-Ïr ‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉG‡ ErÓI ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡©¦¦§¦§¨©¦§

:Enr-Ïr§©©¤

‡"Â˙:ËÏ ËȘ ÌÈω˙ Ù"Ú (‡:(ÈÂÈ˘·) ÊÎ ‚Ï ·Âȇ (·:‚Ï Ë ‰ÈÓÁ (‚:‡È „Î ‰ÈÚ˘È Ù"Ú („:(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ‰ ‰Îȇ (‰:‚È Á ‡-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú (Â:ÂÎ ËÒ ÌÈω˙ Ù"Ú (Ê· ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (Á

:(ÈÂÈ˘·):Ê ÁÈ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ë:Á Ì˘ ‰Îȇ (È:‡È ÂË ‡-χÂÓ˘ Ù"Ú (ÎËÈ ÌÈω˙ (Ï:‚È:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (Ó:‡È È Ï‡È„ (:ËÈ-ÁÈ Ë Ì˘ (Ò ˙‚‰‰.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ (1

‡¯ÊÚ

Page 164: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 163·Ù

`xfÓ‡ ,EÈÙÏ ¯Ó‡ ¯ÙBq‰Èt ȉχ Ìȯ‰Ï ÈzÓÏΠÈzLa ,È‰Ï ¤§¨©¥¨©§¨¤¡àŸ©Ÿ§¦§¦§©§¦§¨¦¡Ÿ©¨©„r ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â L‡¯ ‰IrÓÏ e·¯ eÈ˙Âr Èk EÈχ¥¤¦£ŸŸ¥¨«§©§¨Ÿ§©§¨¥¨§¨©

 :ÌÈÓMχÏ „ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡-C¯‡ ÌeÁ¯Â ÔepÁ ˙BÁÈÏÒ dBI‡ ‰z‡ ©¨¨¦§á©¨¡©§¦©§©¤¤©©¦§©¤¤§Ÿe¯ˆBÈ eÁÈÊz χ ,e‡¯Ba eLhz χ eÈ·‡ e·Êrz χ :Ìz·Êr£©§¨©©©§¥¨¦§©¦§¥§¥§©©§¦¥§¥¯·c‰-˙‡ eȉχ ‰Â‰È eÏ Ìi˜Â ,eÈ˙‡hÁk ‰Ïk enr Nrz χ§©©©¦¨¨¨§©Ÿ¥§©¤¨§Ÿ¡Ÿ¥¤©¨¨

a ,¯eÓ‡k .CÊBÁ e‰ÈÓ¯È È„È-Ïr ‰Ia˜a ezÁË·‰L̉‰ ÌÈÓi ¤¦§©§¨§©¨¨©§¥¦§§¨¨¨¨©â¨¦¨¥˙‡hÁ-˙‡Â epȇ χ¯NÈ ÔÂr-˙‡ Lw·È ‰Â‰È-̇ ‡È‰‰ ˙r·e¨¥©¦§ª§Ÿ§ª©¤£Ÿ¦§¨¥§¥¤§¤©Ÿ

r :¯È‡L‡ ¯L‡I ÁIÒ‡ Èk ‰‡ˆn˙ ‡Ï ‰„e‰ÈÈ·r¯ E˙IÁ En §¨§Ÿ¦¨¤¨¦¤§©©£¤©§¦©ã§§©£¨§§¥¥Ï Èk eÚ„È e¯ÈkÈ .ErLÈ È·‡z EcÒÁ ȇӈ E·eËeȉχ ‰Â‰È §§¥¥©§¤§¥¥¦§¤©¦§¥§¦©äŸ¡Ÿ¥

:˙BÁÈÏq‰Â ÌÈÓÁ¯‰©£¦§©§¦

l`¯EÓL ÌeÁ.Á χ EÓL Ôep.EÓL ‡¯˜ ea .È ‰Nr ‰Â‰ ¥©å§¤¥©å§¤¨¦§¨§¤§æŸ£¥zÓ‡ ÔrÓÏ ‰Nr :EÓL ÔrÓÏE.E˙ȯa ÔrÓI ‰Nr . §©©§¤£¥§©©£¦¤1£¥§©©§¦¤

Ez¯‡Ù˙ EÏ„b ÔrÓÏ ‰Nr.E˙c ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨§§§¦§©§¤£¥§©©¨¤£¥§©©E„B‰.E„eÚ ÔrÓÏ ‰Nr .E¯ÎÊ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ¤£¥§©©¦¤£¥§©©¦§¤£¥§©©EcÒÁ.E·eË ÔrÓI ‰Nr .E„eÁÈ ÔrÓI ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ©§¤£¥§©©¤£¥§©©¦¤£¥§©©E„B·k.E„enÏ ÔrÓI ‰Nr .E˙eÎÏÓ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr §¤£¥§©©¦¤£¥§©©©§¤£¥§©©EÁˆ.E„BÒ ÔrÓÏ ‰Nr .Efr ÔrÓÏ ‰Nr .E¯‡t ÔrÓÏ ‰Nr . ¦§¤£¥§©©¤£¥§©©ª¤£¥§©©§¥¤

E˙˜„ˆ ÔrÓÏ ‰Nr.E˙M„˜ ÔrÓÏ ‰Nr .EÈÓÁ¯ ÔrÓI ‰Nr £¥§©©¦§¨¤£¥§©©§ª¨¤£¥§©©©£¤ÌÈa¯‰.E˙ÈÎL ÔrÓI ‰Nr .E˙l‰z ÔrÓI ‰Nr .‰Nr ¨©¦£¥§©©§¦¨¤£¥§©©§¦¨¤£¥

L EÈ·‰B‡ ÔrÓI¯Ùr ÈÎB.·˜rÈ ˜ÁˆÈ ̉¯·‡ ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¤ç§¥¨¨£¥§©©©§¨¨¦§¨§©£ŸÔ¯‰‡Â ‰LÓ ÔrÓÏ ‰Nr.‰ÓÏLe „Âc ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©Ÿ¤§©£Ÿ£¥§©©¨¦§ŸŸ£¥§©©

¯ÈEL„˜ ¯Èr ÌÏLe.Ó ÔBiˆ ÔrÓÏ ‰Nr E„B·k ÔkL.‰Nr §è¨©¦¦¨§¤£¥§©©¦¦é§©§¤£¥EÏÎȉ ˙BÓÓL ÔrÓÏ.EÁaÊÓ ˙eÒȯ‰ ÔrÓÏ ‰Nr .‰Nr §©©¦§¥¨¤£¥§©©£¦¦§§¤£¥

EL„˜ ÌL Ïr ÌÈ‚e¯‰ ÔrÓI.E„eÁÈ Ïr ÌÈÁe·Ë ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¦©¥¨§¤£¥§©©§¦©¦¤EÓL Lec˜ Ïr ÌÈn·e L‡· ȇa ÔrÓÏ ‰Nr.ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨¥¨¥©©¦©¦§¤£¥§©©

BÈe‡ËÁ ‡lL ÌÈ„L Ș.b ÔrÓÏ ‰Nr eÚLÙ ‡lL ·IÁ ÈÏeÓ. §ë¥¨©¦¤Ÿ¨§£¥§©©§ì¥¨¨¤Ÿ¨§

‡"Â˙:Â Ë ‡¯ÊÚ (‡:ÊÈ Ë ‰ÈÓÁ (·:Î ‰ÈÓ¯È (‚:ÂÎ Ë Ìȯ·„ („:(ÈÂÈ˘·) Ë Ë Ï‡È„ (‰: „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Â:Ê „È ‰ÈÓ¯È (Ê:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (Á:„Î .ÊË Ì˘ χȄ Ù"Ú (ËÈÌÈω˙ (

:Á ÂÎ:ÊË · χÂÈ Ù"Ú (Î:Ë ÁÎ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ï ˙‚‰‰ :„ÈÓ˙ ¯Ó‡ ,˙ÂÁÈÏÒ· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î È·¯‰ (1C˙ȯa .CzÈÓ‡ ÔÚÓÏ, ÌÏÂη ÔÎÂ. ¬ƒ»¿ƒ»

‰˘Ú

Page 165: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 164

z ÔrÓÏ ‰NrÔa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ.‡Ï ̇ ErÓÏ ‰Nr £¥§©©¦à¤¥©¨£¥§©©§¦ŸerÓÏ.:erÈLB‰Â ErÓÏ ‰Nr §©£¥£¥§©©§§¦¥

Óp Eper ‰Â‰È.er eȉχ er .‡ er er eÈ·.er £á¥1§Ÿ£¥£¥¡Ÿ¥£¥£¥â¦£¥£¥aer e‡¯B.b er er eχB.er eL¯Bc er .er 㧥£¥£¥ä£¥£¥£¥§¥£¥£¥‰:er ÔÓ‡p‰ χ 奩¤¡¨£¥

EppÓer „ÈÒÁ ˜È˙Â.Ê er er ¯LÈ C.Á er :er Ìi˜Â È £¥¨¦§¨¦£¥£¥©æ§¨¨£¥£¥©ç§©¨£¥

EppÓËer ·ÈËÓe ·B.È er er ¯ˆÈ r„B.k er ÌÈÒrk L·B £¥è¥¦£¥£¥é¥©¤¤£¥£¥ë¥§¨¦er.Ï er er ˙B˜„ˆ L·B.Ó er ÌÈÎIn‰ ÈÎÏÓ CI £¥£¥ì¥§¨£¥£¥¤î¤©§¥©§¨¦

:er£¥

EppÓ ‡¯Ber ·bN.er ÏÁBÓe ÁÏBÒ er .Ú er ˙ra ‰B £¥ð¨§¦ñ§¨£¥£¥¥©¥£¥£¥ò¤§¥er ‰¯ˆ.t er er ÏÈvÓe ‰„B.ˆ er :er ¯LÈ ˜Èc ¨¨£¥£¥ò¤©¦£¥£¥©ô¦§¨¨£¥

EppÓ˜er Âȇ¯B˜Ï ·B¯.˜ er er ÒBÚÎÏ ‰L.¯ er C £¥ö§§¨£¥£¥÷¤¦§£¥£¥©÷er ˙Bv¯I.¯ er :er ÔepÁ ÌeÁ §©£¥£¥©ø§©£¥

EppÓLer ÌÈBÈ·‡-χ rÓB.er ÌÈÓÈÓz CÓBz er .er £¥ù¥©¤¤§¦£¥£¥¥§¦¦£¥£¥‡er eÈ˙B·‡ ȉÏ.‡ er er ̉¯·‡ ȉÏ.t er „Á ¡úŸ¥£¥£¥£¥¡àŸ¥©§¨¨£¥£¥©á©

er ˜ÁˆÈ.‡ er er ·˜rÈ ¯È·.er ÌÈË·M‰ ˙¯Êr er . ¦§¨£¥£¥£â¦©£Ÿ£¥£¥¤§©©§¨¦£¥er ˙B‰n‡ ·bNÓ er.Ú er er ÔBˆ¯ ˙ra ‰B.‡ er È· £¥¦§©¦¨£¥£¥ã¤§¥¨£¥£¥£ä¦er ÌÈÓB˙È.c er :er ˙BÓχ Ôi §¦£¥£¥©ä©©§¨£¥

n ierÈ ‡e‰ ‰i¯Bn‰ ¯‰a eÈ·‡ ̉¯·‡Ï ‰rL.‰rL ÈÓ ¦å¤¨¨§©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¥¦¤¨¨erÈ ‡e‰ ÁaÊn‰ Èab-Ir „˜rpLk Ba ˜ÁˆÈI.Ó ‰rL È §¦§¨§§¤¤¡©©©¥©¦§¥©©£¥¦æ¤¨¨

erÈ ‡e‰ I‡ ˙È·a ·˜rÈÏ.ÌȯeÒ‡‰ ˙È·a ÛÒBÈÏ ‰rL ÈÓ §©£Ÿ§¥¥©£¥¦¤¨¨§¥§¥¨£¦erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ÛeÒ-ÌÈ-Ir eÈ˙B·‡Ï ‰rL È. ©£¥¦å¤¨¨©£¥©©©£¥

‡"Â˙:È·Ï ‰"„ È"˘¯ ‡ ,ÊÈ ˙Âί· ‰‡¯Â .· ,‚Ï ˙·˘ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ÊÏ ÁÈ ‡-ÌÈÎÏÓ (·‰ÈÚ˘È (‚:ÊË ‚Ò:‡ ‚Ó Ì˘ Ù"Ú („:„ ÊÓ Ì˘ (‰:Ë Ê Ìȯ·„ (Â: Á ·Âȇ Ù"Ú (ÊÊΠ χȄ (Á

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) ÁÒ ËȘ ÌÈω˙ (Ë:„È ‚˜ Ì˘ Ù"Ú (È:‡ ,Ê ˙Âί· ‰‡¯ (ÎÙ"Ú (Ï:ÊÈ Ë ‰ÈÚ˘È:‡ ,‚ ˙·‡ (Ó:‡Î Ê Ìȯ·„ Ù"Ú (:‰ ‚Ï ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ò˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (Ú

:‚ ,„:„ ·Ï Ìȯ·„ (Ù ÌÈω˙ Ù"Ú (ˆ:ÁÈ ‰Ó˜:‡È ,‰ ˙·‡ Ù"Ú (˜: „Ï ˙ÂÓ˘ (¯:„Ï ËÒ ÌÈω˙ (˘:Ê ÂÎ Ìȯ·„ (˙:„Î ÂÎ ˙È˘‡¯· (‡:·Ó ‡Ï Ì˘ Ù"Ú (·ËÓ Ì˘ (‚

:„Î:Á ËÓ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú („: ÁÒ ÌÈω˙ (‰:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ Ù"Ú (Â:‡È ,· ‰·¯ Ìȯ·„ (Ê ˙‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡· (1ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó

.(ÁÎ 'ÓÚ

ÈÓ

Page 166: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 165‚Ù

ÓerÈ ‡e‰ ·¯BÁa ‰LÓÏ ‰rL È.‰zÁna Ô¯‰‡Ï ‰rL ÈÓ ¦à¤¨¨§Ÿ¤§¥©£¥¦¤¨¨§©£Ÿ©©§¨erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ‰„r‰ CBzÓ BÓe˜a ÒÁÈÙÏ ‰rL È. ©£¥¦á¤¨¨§¦§¨§¦¨¥¨©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ÏbÏba rLB‰ÈÏ ‰rL È.Ó Ï‡eÓLÏ ‰rL È ¦â¤¨¨¦ª©©¦§¨©£¥¦â¤¨¨¦§¥erÈ ‡e‰ ‰tˆna.Ó ‡e‰ ÌÏLe¯Èa B· ‰ÓÏLe „Â„Ï ‰rL È ©¦§¨©£¥¦â¤¨¨§¨¦§ŸŸ§¦¨¨¦

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ ÏÓ¯k‰ ¯‰a e‰iÏ‡Ï ‰rL È.Ó ‰rL È ©£¥¦â¤¨¨§¥¦¨§©©©§¤©£¥¦ã¤¨¨erÈ ‡e‰ BÁȯÈa ÚLÈχI.Ó ‡e‰ ‰‚c‰ ÈrÓa ‰BÈÏ ‰rL È ¤¡¦¨¦¦©£¥¦â¤¨¨§¨¦§¥©¨¨

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ BÈÏÁa ‰„e‰È CÏÓ e‰i˜ÊÁÏ ‰rL È.Ó È ©£¥¦ä¤¨¨§¦§¦¨¤¤§¨§¨§©£¥¦åerÈ ‡e‰ L‡‰ ÔL·k CB˙a ‰È¯Êr I‡LÈÓ ‰ÈÁÏ ‰rL. ¤¨¨©£©§¨¦¨¥©£©§¨§¦§¨¨¥©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ˙Bȯ‡ ·B‚a χi„I ‰rL È.ÈÎc¯ÓÏ ‰rL ÈÓ ¦æ¤¨¨§¨¦¥§£¨©£¥¦¤¨¨§¨§§©erÈ ‡e‰ ‰¯Èa‰ ÔLeLa ¯zÒ‡Â.‰ÏBba ‡¯ÊrÏ ‰rL ÈÓ §¤§¥§©©¦¨©£¥¦¤¨¨§¤§¨©¨

erÈ ‡e‰.ÌÈÓÈÓz‰Â ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÌȘÈcv‰-ÏÎÏ ‰rL ÈÓ ©£¥¦¤¨¨§¨©©¦¦§©£¦¦§©§¦¦:erÈ ‡e‰ ÌȯLȉ§©§¨¦©£¥

e xn`IÌ„‡-„È·e ÂÓÁ¯ ÌÈa¯-Èk ‰Â‰È-„È· ‡p-‰Ït „‡Ó ÈÏ-¯ˆ „b-χ „Âc ©çŸ¤¨¦¤¨©¦§Ÿ¦§¨¨§©§Ÿ¦©¦©£¨§©¨¨:‰Ït‡-χ©¤Ÿ¨

(̉ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÙ Ôȇ)

x mEgÓ ‰Â‰È .EÈÙÏ È˙‡ËÁ ÔepÁÂÏa˜Â ÈÏr ÌÁ¯ ÌÈÓÁ¯ ‡Ï ©è§©¨¨¦§¨¤§Ÿé¥©£¦©¥¨©§©¥È :ÈeÁzÈpÁ :ȯqÈ˙ E˙ÓÁa-I‡Â ÈÁÈÎB˙ Et‡a-I‡ ‰Â‰ ©£¨§ëŸ©§©§¦¥¦§©©£¨§§©§¥¦¨¥¦

‰Ï‰· ÈLÙ :ÈÓˆr eω· Èk ‰Â‰È ȇٯ ȇ ÏÏÓ‡ Èk ‰Â‰È§Ÿ¦ª§©¨¦§¨¥¦§Ÿ¦¦§££¨¨§©§¦¦§£¨ÔrÓI ÈrÈLB‰ ÈLÙ ‰ˆlÁ ‰Â‰È ‰·eL :È˙Ó-„r ‰Â‰È ‰z‡Â „‡Ó§Ÿ§©¨§Ÿ©¨¨¨§Ÿ©§¨©§¦¦¥¦§©©,È˙Á‡a | Èzr‚È :Cl-‰„BÈ ÈÓ IB‡La E¯ÎÊ ˙Âna Ôȇ Èk :EcÒÁ©§¤¦¥©¨¤¦§¤¦§¦¤¨¨©§¦§©§¨¦ÈÈr ÒrkÓ ‰LLr :‰ÒÓ‡ ÈN¯r È˙rÓ„a È˙hÓ ‰ÏÈI-Ïη ‰ÁN‡©§¤§¨©§¨¦¨¦§¦§¨¦©§¦©§¤¨§¨¦©©¥¦:ÈÈÎa ÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL-Èk Ô‡ ÈÏrt-Ïk ÈpnÓ e¯eÒ :ȯ¯Bˆ-ÏÎa ‰˜˙r§¨§¨§¨¦¤¦¨Ÿ£¥¨¤¦¨©§Ÿ¦§¦È·È‡-Ïk „‡Ó eωaÈ | eL·È :ÁwÈ È˙lÙz ‰Â‰È È˙pÁz ‰Â‰È ÚÓL©§Ÿ§¦¨¦§Ÿ§¦¨¦¦¨¥Ÿ§¦¨£§Ÿ¨Ÿ§¨

:Ú‚¯ eL·È e·LȪ¥Ÿ¨© ignÓ ,ÈqÓe„k ‡¯a .‡ÓÏr ÈiÁÏ ÏB‡L ÔÓ ˜ÈqÓ .‰iÁÓe ˙ÈÓ ©¥©¥¥ì¦§©¤©¦¦§§©¥¨§¨§¨©

„ȯӄ ‡c·r :dÈ·‡ÎÏ Èq‡ ÒÈÁ„ ȉe·‡ .dÈ˜Ï È‰e·‡ ÈËÁ¥£¦©§¥£¦§¨¦©¥¦§¥¥©§¨§¨¦a :dȯÏB˜ ¯Èa˙ ·È‡z dÈ¯Ó .¯ÏB˜a ˜ÈÙÔÈËÁ ԇ C¯Îea C¯ ¨¦§¨¨¥¨¦§©¦¨¥§î¨§¨£¨§¨¦¨

‡‰ .Cn˜ Ô„B¯Óe Ô‡ Cc·r .Ôȯ¯Ó ÔÈ„È‚a ÔÈL٠ȯ ‡‰ .Cn ©¨¨¨¥©§¦§¦¦§¨¦©§¨£¨§¨¨©¨¨

‡"Â˙:ËÈ Ë Ìȯ·„ ‰‡¯ (‡:· ,·Ù Ôȯ„‰Ò ‰‡¯ (·:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ Ù"Ú (‚· ·-ÌÈÎÏÓ („:·Î-‡Î:È-· Î Ì˘ (‰:ÊÎ-ÂÎ ‚ χȄ ‰‡¯ (Â:‰Î-ÊÈ Â Ì˘ (Ê:„È „Î ·-χÂÓ˘ (Á

: „Ï ˙ÂÓ˘ (Ë:‰ ,‡ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (È:‡È-·  ÌÈω˙ (Î: · ‡-χÂÓ˘ (ÏÌ‚¯˙ (Ó:·Î „ ˙ÂÓ˘ Ù"‰Ú Ô˙ÂÈ

‡˙Ê··

Page 167: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 166

.ÔÈLÈÙc CÓÁ¯a CpÓ eËÓa .‡˙eȘÏÓa ‡‰ .‡È·La ‡‰ .‡˙Ê·a§¦§¨¨§¦§¨¨§©§¦¨§¨¦¨§©£¨¦§¦¦:‡È·Ma ‡¯ÈÓb ȉ ‡Ïc „r .ÔÏr ÛB˜˙c ÔÈ·‡ÎÏ Èq‡©¥¦§¥¦¦§£¨©§¨¤¡¥§¦¨©¦§¨

iqipkna ÈÙÏ .eÈÓÁ¯ eÒÈΉ .ÌÈÓÁ¯ÈrÈÓLÓ :ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ©§¦¥©£¦©§¦©£¥¦§¥©à©¨©£¦©§¦¥L ÈÙI .e˙lÙz eÚÈÓL‰ .‰lÙzÈrÈÓLÓ :‰lÙz rÓB §¦¨©§¦§¦¨¥¦§¥á¥©§¦¨©§¦¥

L ÈÙÏ .e˙˜rˆ eÚÈÓL‰ .‰˜rˆeÒÈΉ .‰rÓ„ ÈÒÈÎÓ :‰˜rˆ rÓB §¨¨©§¦©£¨¥¦§¥â¥©§¨¨©§¦¥¦§¨©§¦‰pÁz ea¯‰Â eÏczL‰ :˙BÚÓ„a ‰v¯˙Ó CIÓ ÈÙÏ eÈ˙BÚÓ„¦§¥¦§¥¤¤¦§©¤¦§¨¦§©§§©§§¦¨

¯ χ CÏÓ ÈÙÏ .‰Lw·eÂÈÙÏ eÚÈÓL‰ .ÂÈÙI e¯Èkʉ :‡OÂ Ì ©¨¨¦§¥¤¤¥ã§¦¨©§¦§¨¨©§¦§¨¨zL ÏL ÌÈ·BË ÌÈNrÓe ‰¯B ¯BkÊÈ .¯Ùr ÈÎB‰iÁÈ Ì˙·‰‡ 䨩£¦¦¤å§¥¨¨¦§©£¨¨¦©¤

L „·‡˙ ‡HL Ìr¯Ê¯ Ô‡ˆ Èk .·˜rÈ ˙ȯ‡‰È‰ ÔÓ‡ ‰rB ©§¨¤Ÿ©§æ¥¦©£Ÿ¦Ÿç¤¤¡¨¨¨ÁIb χ¯NÈ .‰t¯ÓÏ „Á‡ ÈB.erLÈ È‰Ï‡ er ¯‰Ó .‰ÈLI ÏL §¤è§¨¦§¨¥é¤¨§ë¨§¦§¦¨©¥£¥¡Ÿ¥¦§¥

ÁÈLÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰rÈLB‰Â ˙BL˜ ˙B¯Êb-IkÓ e„Ùe§¥¦¨§¥¨§¦¨§©£¤¨©¦§¦©:Cnr C˜„ ¦§¨§©¨

oxnÔB‰lk .dÈe·LÏ ÔpÁ˙Ó„ .‡È·L ¯·k .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©¦§¨§¦§©¥¦§¥ª§.ÈeÁ˙·e ÈÓÁ¯a χ¯NÈ Cnr .ÔȘ¯t˙Ó ‡tÒÎa .‡È·L Èa§¥¦§¨§©§¨¦§¨§¦§©¨¦§¨¥§©£¥§©£¥

:CÓ„˜ ÔÓ Ì˜È¯ ¯c‰ ‡Ic ÔÈ˙eÚ·e ÔÈzI‡L ÔÏ ·‰©¨§¦§¦¨¦§¨¤§©¥¨¦¨¨¨

oxnÔ‡ ȘÈLr .dȯÓÏ ÔpÁ˙Óc ‡c·rk .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©§¨§¦§©¥§¨¥£¦¥£¨˙ÈI ‡ÏÈÁ .ÔÈLÈÙ„ ÔÈ˙˜rÓ ÔÈLÙ ÔÈ¯È¯Ó .ÔȯL ‡ÎBLÁ·e©£¨¨¦¨§¦¦©§¦¥©§¦¦§¦¦¥¨¥

:‡˙‰·‡ Ìr z¯Ê‚c ‡Ói˜ IÈ„a „È·r .Ô¯Ó CÈev¯Ï Ôa§©¨¨¨£¦§¦©¨¨¦§©§¨¦©§¨¨¨

W xnFL ¯BÓL ,χ¯NÈ,χ¯NÈ „·‡È χ ,χ¯NÈ ˙ȯ‡ 쥦§¨¥§§î¥¦¦§¨¥§©Ÿ©¦§¨¥L ÌȯÓB‡‰:χ¯NÈ ÚÓ ¨§¦§ð©¦§¨¥

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,„Á‡ ÈB,„Á‡ ÈBb „·‡È χ ,„Á‡-Ì ¥é¤¨§§¥¦©ñ¤¨§©Ÿ©¤¨‰È ,EÓL ÌÈ„ÁÈÓ‰:„Á‡ | ‰Â‰È ,eȉχ ‰Â ©§©£¦¦§§ðŸ¡Ÿ¥§Ÿ¤¨

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,LB„˜ ÈBÈBb „·‡È χ ,LB„˜ Ì ¥ò¨§§¥¦©ô¨§©Ÿ©:LB„˜Ï ˙BM„˜ LÏLa ÌÈLlLÓ‰ ,LB„˜©§©§¦§¨Ÿ§ª§¨

dSxzn,Èr ¯B„Ï Òit˙‰Â ‰v¯˙‰ ,ÌÈeÁ˙a Òit˙Óe ,ÌÈÓÁ¯a ¦§©¤§©£¦¦§©¥§©£¦¦§©¤§¦§©¥§¨¦:¯ÊBÚ Ôȇ Èk¦¥¥

‡"Â˙:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (‡:· ,ÁÎ ˙Âί· (·:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ (‚:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È („˙·‡ Ù"Ú (‰:Ë ,Â:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (Â:Ê ‰ ‰ÎÈÓ (Ê:‚È ,Ê ‰·¯ ¯˙Ò‡ (Á:Ë „Î ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Ë

:‚Î Ê ·-χÂÓ˘ (È:Ì˘ ‰ÈÓ¯È (Î:„ ‡Î˜ ÌÈω˙ (Ï: ‡Ï ‰ÈÓ¯È (Ó:„  Ìȯ·„ (:Á ‚ ¯˙Ò‡ (Ò: ËÈ ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Ú:Â Ê Ìȯ·„ (Ù

ÂÈ·‡

Page 168: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÏ ˙ÂÁÈÏÒ 167„Ù

` Epia‡ :‰z‡ eÈ·‡ ekÏÓ:‰z‡ ‡l‡ CÏÓ eÏ Ôȇ ekÏÓ eÈ· ঩§¥¨¦¨¨á¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨‡ea Ôȇ Èk er epÁ ekÏÓ eÈ·‡ :eÈÏr ÌÁ¯ ekÏÓ eÈ· ঩§¥©¥¨¥¨¦©§¥¨¥©£¥¦¥¨

:erÈLB‰Â ÏB„b‰ EÓL ÔrÓÏ „ÒÁ ‰˜„ˆ enr ‰Nr ÌÈNrÓ©£¦£¥¦¨§¨¨¨¤¤§©©¦§©¨§¦¥

eEpgp` Ê :eÈÈr EÈÏr Èk ,‰Nrp-‰Ó Ú„ ‡ÏEÈÓÁ¯ ¯Î ©â£©§Ÿ¥©©©£¤¦¨¤¥¥§ãŸ©£¤È :‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È‰Â‰È EcÒÁ-ȉ §Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨§ä¦©§§§Ÿ

‡ :CÏ eIÁÈ ¯L‡k ,eÈÏr,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr eI-¯kÊz-Ï ¨¥©£¤¦©§¨©å¦§¨¨£Ÿ¦¦Á :„‡Ó eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó,epÁ ‰Â‰È ep ©¥§©§©£¤¦©§Ÿæ¥§Ÿ¨¥

a :Êe· er·N ·¯-Èk:¯BkÊ˙ ‰„˜r Ê‚¯a :¯BkÊz ÌÁ¯ Ê‚¯ ¦©¨©§§çŸ¤©¥¦§§Ÿ¤£¥¨¦§È :¯BkÊ˙ ‰·‰‡ Ê‚¯a :¯BkÊz ˙BÓÈÓz Ê‚¯a,‰rÈLB‰ ‰Â‰ §Ÿ¤§¦¦§§Ÿ¤©£¨¦§§èŸ¦¨

k :e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰¯Ùr-Èk ¯eÎÊ ,e¯ˆÈ Ú„È ‡e‰-È ©¤¤©£¥§¨§¥¦é¨©¦§¥¨¦¨¨Êr :eÁ‡eIÈv‰Â ,EÓL-„B·k ¯·c-Ïr erLÈ È‰G‡ | e¯ £¨§¨§ë¥¡¥¦§¥©§©§§¤§©¦¥

:EÓL ÔrÓÏ eÈ˙‡hÁ-Ïr ¯tΧ©¥©©Ÿ¥§©©§¤i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦

.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

lAwzYÈc ÔB‰e·‡ Ì„˜ ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÔB‰˙eÚ·e ÔB‰˙Bψ ¦§©¥§§¨§§¨¥¦§¨¥¢¨£¦Â ,‡iÓL·ÌÈiÁ ‡iÓL ÔÓ ‡a¯ ‡ÓÏL ‡‰È :ÔÓ‡ e¯Ó‡ ¦§©¨§2¦§¨¥§¥§¨¨©¨¦§©¨§©¦

Ú :ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌÈ·BËN,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰ ¦¨¥§©¨¦§¨¥§¦§¨¥ìŸ¤3¨¦§¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,χ¯NÈ-Ïk Ir eÈÏr ÌBÏL ‰NrÈ ‡e‰©£¤¨¨¥§©¨¦§¨¥§¦§¨¥

‡"Â˙:‡ , ˙ÈÚ˙ Û"ȯ (‡:· ,‰Î ˙ÈÚ˙ (·:·È Î ·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‚: ‰Î ÌÈω˙ („‚Ï Ì˘ (‰:·Î:Á ËÚ Ì˘ (Â:‚ ‚Θ Ì˘ (Ê:· ‚ ˜Â˜·Á (Á:È Î ÌÈω˙ (Ë:„È ‚˜ Ì˘ (ÈÌ˘ (Î

:Ë ËÚ:· ‰Î ·Âȇ (Ï ˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ)

(¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) . Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘

.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ) ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· (2ÔÓ‡ ¯ӇÂ.(Ì˘) ˙ˆ˜Ó· ˘‡¯‰ ˙ί‰ Z Ï·˜˙˙ Ï˘

˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘‡¯‰ ˙ί‰Â ˙ÈÈˉ (3ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ :˘È„˜ Ï˘ ‰˘ÂÚ.ÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈÓÈÏ Z ÌÂÏ˘ .ÏÏÙ˙Ó‰ Ï‡Ó˘Ï Z ÂÈÓ¯ӷ ¢‡¯ Û˜ÂÊ ,ÚˆÓ‡· Z . ‡Â‰ÔÓ‡ .ÚˆÓ‡· Z

.(È·¯‰ È‚‰Ó)

Page 169: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ

Page 170: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 171ÂÙ

Z (Ú"ÈÊ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ·˙ÎÓÓ) Z

dltza e` ,xwead zxeny`a mxn`l m` Ð oke) df meil zegilq xcqa d`xed izrny lzegilq zxin`y oeik) a"dae v"z x`yc zegilqd xcqn xcqd cenll yie .(oepgzd xcqamihxt dfi`ae .(v"z ezeid iptn Ð z"iyr x`ya zegilq mixne` oi`y el`l Ð ed b"vaziaxra ,d"x mcewy zegilqc '` meia oke) a"da ,v"za (` :d"x mcewc zegilqd xcqn mb Ð

.jln lÎ` t"b mixne` Ð (dlirpae t"kdeiv"za :mixne` Ð dhd ,glq ,mgxk miweqtd (a jln lÎ` ixg` wx (dlirpe t"kdeic ziaxra oke) a"daaed x`ye.omdilr siqen

iweqt xy` ,d"x mcewy zegilqak xgm.jln lÎ` mixne`y mrt lka mixne` ixg` (bt fneo.jln lÎ` mixne` (c n fkexx gnijoi` Ð jli`e

.(eplew rnyl x"di oikneqe oitiqeny d"xr zegilqa caln) miheita oiwiqtnep`y xcq (d okle ,(milw miiepiya) "hen`f oiqiix hil bdpn" t"r ed d"x iptly zegilqa ea oibdep

.ok bedpl yi 'ilcb mevc zegilqa mb:xcqd 'idi ,l"pd lk t"re

ixy`yicw ivg

dwcvd 'd jldltz rney

epl glqmxh f`

jingx lr ikmit` jx` lÎ`

e`vnda 'd eyxca` mgxk`p glq

idl` dhde`vnda 'd z`

jln lÎ`efere 'd eyxc

dhd ,glq ,mgxkiytp dla`

jln lÎ`e`vnda 'd eyxc

a` mgxk

f`n zpn`jzn`e jxe`epngxz aeyz

qt` m`daeyz jxc zixed

jln lÎ`a` mgxkxkfz l`

jingx xekfzyz p l`epxev ep`hg

zea` zixa epl xekfmipey`x zixa epl xekf

(* eplew rnyepizltz jiptl az "e`

epcba epny`jizevnn epxqmr lkn epny`

epizerhn epay l oiicre

mixne` oi`) epilnr ewyr epipirl(epryte epryxd

jwcv giynzeceng yi` l`ipc

xteqd xfrjny megx lÎ`

eppr 'd epprmdxa`l dpry incb l` cec xn`ie

miltep oi`) iz`hg oepge megx(mdipt lr

iqne ignmingx iqipkn

`iay xak 'ek inyac oxn`cark 'ek inyac oxn

l`xyi xneycg` ieb xneyyecw ieb xneymingxa dvxzn

'ek dz` epia` epkln epia`.y"w ,rcp l epgp`e

.llka cr le epafrz l` cr ,ldwe ofg ,weqt xg` weqt (*

mxne`l oibdepd el` la` ,dltzd xcqa `ly zegilqd mixne`yk `ed df xcq dpdeixy` :hinydl yi (l`xyi xney mcew Ð 'de 'a meia lgyk) "tpe r"eny ixg`l(1jl ,w"g ,

epl glq ,dltz rney ,dwcvd 'd(2mit` jx` lÎ` ,(1epny` (3epkln epia` :mixne`e d`xej(4g Ð mteqae ,viw ciy.oaenk ,y"w le

.dltzd xcqa exn` xaky oeik (1.f"ceqt xn` ixde Ð (mibdpn .yeal) f"ceqt cbpk epwzp (2

.(g"tq zegilqd xry g"rt) "t l` dltz dze`a oicezn oi`e zg` mrt exn` xaky oeik (3.(`"q a"xzq g"e` r"eyeh) z"iyr lka enk (4

drx`edy oeik Ð 'ek mxh f` heitd mb xnel oi` dltzd xcqa zegilqd mixne`yk xy` ,l"p :dtzigdoipr dfl oi`e a `nvr.dfl 'i`x cer vn`y cr ok zexedl ial ip`ln l la` ,dltzd

.ezltza xn`y "tp xg`l mxne`l oi`y l"p xy` Ð 'eb oepge megx 'eb cb l` cec xn`ie zxin`l oicd ede

Page 171: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 173ÊÙ

`W ix:‰Ïq EeÏÏ‰È „BÚ ,E˙È· È·LBÈ ©à§1¥§¥¥¤§©§¤¨‡Ìr‰ ȯL‡ ,BJ ‰ÎkL Ìr‰ ȯL ©á§¥¨¨¤¨¨©§¥¨¨

z :ÂȉG‡ ‰Â‰ÈLEÓÓB¯‡ ,„Â„Ï ‰J‰ ¤§Ÿ¡¨§â¦¨§¨¦£¦§:„r ÌIBÚÏ EÓL ‰Î¯·‡Â ,CÏn‰ ȉBI‡¡©©¤¤©£¨§¨¦§§¨¨¤ÌÏBÚÏ EÓL ‰Iω‡Â ,jί·‡ ÌBÈ-IÎa§¨£¨§¤¨©£©§¨¦§§¨Ôȇ B˙l„‚I ,„‡Ó IJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„b :„r¤¨§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦§ª¨¥EÈ˙¯e·‚e ,EÈNrÓ ÁaLÈ ¯B„I ¯Bc :¯˜Á¥¤§§©©©£¤§Ÿ¤EÈ˙‡Ï٠ȯ·„ ,E„B‰ „B·k ¯„‰ :e„ÈbÈ©¦£©§¤§¦§¥¦§§Ÿ¤E˙J„‚e ,e¯Ó‡È EÈ˙‡¯B ÊeÊr :‰ÁÈN‡¦¨¤¡§Ÿ¤Ÿ¥§ª¨§E˙˜„ˆÂ ,eÚÈaÈ E·eË-·¯ ¯ÎÊ :‰p¯tÒ‡£©§¤¨¤¤©§©¦§¦§¨§-I„‚e ÌÈt‡ C¯‡ ,‰Â‰È ÌeÁ¯Â ÔepÁ :ep¯È§©¥©§©§Ÿ¤¤©©¦§¨-Ïk-Ïr ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkI ‰Â‰È-·BË :„ÒÁ¤§Ÿ©Ÿ§©£¨©¨EÈ„ÈÒÁ ,EÈNrÓ-Ïk ‰Â‰È Ee„BÈ :ÂÈNrÓ©£¨§Ÿ¨©£¤©£¦¤E˙¯e·‚e ,e¯Ó‡È E˙eÎÏÓ „B·k :‰Îeί·È§¨§¨§©§§Ÿ¥§¨§,ÂÈ˙¯e·b Ì„‡‰ È·Ï | rÈ„B‰Ï :e¯a„ȧ©¥§¦©¦§¥¨¨¨§Ÿ¨˙eÎÏÓ ,E˙eÎIÓ :B˙eÎÏÓ ¯„‰ „B·Îe§£©©§©§§©§:¯„ ¯Bc-IÎa EzÏLÓÓe ,ÌÈÓÏÚ-IkŸ¨¦¤§©§§§¨¨Ÿ-ÏÎI Û˜BÊ ,ÌÈÏÙp‰-IÎI ‰Â‰È CÓBÒ¥§Ÿ§¨©Ÿ§¦§¥§¨‰z‡Â ,e¯aNÈ EÈI‡ ÏÎ-ÈÈr :ÌÈÙeÙk‰©§¦¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨,E„È-˙‡ Á˙Bt :Bzra ÌÏ·-˙‡ ̉I-Ô˙B¥¨¤¤¨§¨§¦¥©¤¨¤

‡"Â˙:‰ „Ù ÌÈω˙ (‡:ÂË „Ó˜ Ì˘ (·:ÍÏȇ ‡ ‰Ó˜ Ì˘ (‚ ˙‚‰‰ ÔÈÏÈÁ˙Ó Z ÔÂÁ˙ ȯÁ‡ Z ‰ÏÈÙ˙‰ ¯„Ò ÚˆÓ‡· ˙ÂÁÈÏÒ ÌȯÓ‡˘Î (1¢¯„178 'ÓÚ·˘

.(171 'ÓÚ ‰‡¯Â Z È·¯‰ È‚‰Ó)

ÚÈ·˘ÓÂ

Page 172: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 174

-ÏÎa ‰Â‰È ˜Ècˆ :ÔBˆ¯ ÈÁ-ÏÎÏ rÈaNÓe©§¦©§¨©¨©¦§Ÿ§¨-ÏÎI ‰Â‰È ·B¯˜ :ÂÈNrÓ-ÏÎa „ÈÒÁ ,ÂÈίc§¨¨§¨¦§¨©£¨¨§Ÿ§¨-ÔBˆ¯ :˙Ó‡· e‰‡¯˜È ¯L‡ ÏÎI ,Âȇ¯Ÿ§¨§Ÿ£¤¦§¨ª¤¡¤§:ÌrÈLBÈ ÚÓLÈ Ì˙rÂL-˙‡Â ,‰NrÈ Âȇ¯È§¥¨©£¤§¤©§¨¨¦§©§¦¥-Ïk ˙‡Â ,ÂÈ·‰‡-Ik-˙‡ ‰Â‰È ¯ÓBL¥§Ÿ¤¨Ÿ£¨§¥¨,Èt ¯a„È ‰Â‰È ˙l‰z :„ÈÓLÈ ÌÈrL¯‰§¨¦©§¦§¦©§Ÿ§©¤¦:„r ÌIBÚÏ BL„˜ ÌL ¯Na-Ik C¯·È¦¨¥¨¨¨¥¨§§¨¨¤

Â:dÈeIω ÌIBÚ-„r ‰zrÓ ,dÈ C¯· | eÁ‡©à£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨:˘È„˜ ȈÁ ı"˘Ï

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦1§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦˙eÎIÓ.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,dÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

l LÓ :ÌÈt‰ ˙La eI ,‰˜„v‰ È„‡ÔB‡˙p-‰ §á£Ÿ¨©§¨¨§¨Ÿ¤©¨¦©â¦§¥Óe :˜cˈp-‰Óe ¯a„p-‰Ó ¯Ó‡p-‰‰NtÁ ©ãŸ©©§©¥©¦§©¨©ä§§¨

È Èk ,EÈχ ‰·eL ‰¯˜Á eÈί„‰ËeLÙ EÈÓ §¨¥§©§Ÿ¨§¨¨¥¤¦§å¦§§¨,EÈÙÏ e‡a ÌÈNrÓ·-‡Ï „ÒÁ·-‡Ï :ÌÈ·L Ïa˜I§©¥¨¦Ÿ§¤¤§Ÿ§©£¦¨§¨¤

¯ e˜Ù„ EÈ˙Ïc :EÈ˙I„ e˜Ùc ÌÈL¯Îe ÌÈl„kÌeÁ §©¦§¨¦¨©§§¨¤§¨¤¨©§©æekÏÓ EÈÙJÓ :EÈÙlÓ Ì˜È¯ e·ÈLz-χ ‡ ,ÔepÁ§©¨©§¦¥¥¨¦§¨¤¦§¨¤©§¥

L ‰z‡ Èk ,e·ÈLz χ ̘ȯ:‰JÙz rÓB ¥¨©§¦¥¦©¨ç¥©§¦¨ ‡"Â˙:ÁÈ Â˘ ÌÈω˙ (‡:Ê Ë Ï‡È„ (·:ËÏ ‚ ‰Îȇ Ù"Ú (‚:ÊË „Ó ˙È˘‡¯· Ù"Ú („‰Îȇ (‰

:(ÈÂÈ˘·) Ó Ì˘:(ÈÂÈ˘·) ÂË ÁÏ˘· ‡ÓÂÁ˙ (Â: „Ï ˙ÂÓ˘ (Ê:· ,ÁÎ ˙Âί· (Á ˙‚‰‰ ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ (1ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ)

(¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) . Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘

.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

ÚÓ¢

Page 173: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 175ÁÙ

W ÓnFÈ :e‡·È ¯Na-Ïk EÈ„r ,‰lÙz˙ÂÁzL‰Ï ¯Na-ÏÎ ‡B· ३§¦¨¨¤¨¨¨¨Ÿá¨¨¨§¦§©£ŸÈ :‰Â‰È EÈÙI:EÓLI e„aÎÈ ,È„‡ EÈÙÏ eÂÁzLÈ | e‡B· §¨¤§Ÿâ§¦§©£§¨¤£Ÿ¨¦©§¦§¤

aa :eNÚ ‰Â‰È-ÈÙÏ ‰Î¯· ,‰r¯Î ‰ÂÁzL e‡| ÂȯrL e‡ 㟦§©£¤§¦§¨¨¦§§¨¦§¥§ŸŸ¥äŸ§¨¨‰ :BÓL eίa BÏ-e„B‰ ,‰l‰˙a ÂÈ˙¯ˆÁ ‰„B˙a‰Â‰È-˙‡ eίa | ‰p §¨£¥Ÿ¨¦§¦¨¨§§¦å¥¨§¤§Ÿ

,L„˜ Ì΄È-e‡N :˙BÏÈla ‰Â‰È-˙È·a ÌÈ„ÓÚ‰ ,‰Â‰È È„·r-Ïk©§¥§Ÿ¨Ÿ§¦§¥§Ÿ©¥§§¥¤Ÿ¤· :‰Â‰È-˙‡ eί·e¯ :ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï ‰ÂÁzL ,ÂÈ˙BkLÓÏ ‰‡BeÓÓB ¨§¤§Ÿ¨æ¨§¦§§¨¦§©£¤©£Ÿ©§¨ç§

¯ :‡e‰ LB„˜ ,ÂÈÏ‚¯ Ì„‰Ï eÂÁzL‰Â eȉχ ‰Â‰Èeȉχ ‰Â‰È eÓÓB §Ÿ¡Ÿ¥§¦§©£©£Ÿ©§¨¨è§§Ÿ¡Ÿ¥‰ :eȉχ ‰Â‰È LB„˜-Èk ,BL„˜ ¯‰Ï eÂÁzL‰Â‰Â‰ÈÏ eÂÁzL §¦§©£§©¨§¦¨§Ÿ¡Ÿ¥¦é§©£©Ÿ

 :ı¯‡‰-Ïk ÂÈtÓ eIÈÁ ,L„˜-˙¯„‰a‡B· EcÒÁ ·¯a eÁ‡ §©§©Ÿ¤¦¦¨¨¨¨¨¤©ë£©§§Ÿ©§§¨ :E˙‡¯Èa EL„˜-ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ,E˙È·ÏÎȉ-χ ‰ÂÁzL ¥¤¦§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤¦ì§©£¤¤¥©

-Ïk-Ïr zÏc‚‰-Èk ,EzÓ‡-Ir EcÒÁ-Ïr EÓL-˙‡ ‰„B EL„˜§§§¤¤§¤©©§§§©£¦¤¦¦§©§¨©¨È :E˙¯Ó‡ EÓLE˙eӇ ,dÈ | ÔÈÒÁ EBÓÎ-ÈÓ ˙B‡·ˆ ȉχ | ‰Â‰ ¦§¦§¨¤§îŸ¡Ÿ¥§¨¦¨£¦¨¤¡¨§

k :EÈ˙B·È·Ò·a ‰Â‰ÈÏ ‰Ó„È ,‰Â‰ÈÏ C¯rÈ ˜ÁM· ÈÓ È:ÌÈI‡ È §¦¤¦ð¦©©©©£Ÿ©Ÿ¦§¤©Ÿ¦§¥¥¦kk :Ec·I Ìȉχ ‰z‡ ,˙B‡IÙ ‰NÚ ‰z‡ IB„‚-ÈÏB„‚-È ¦ñ¨©¨§Ÿ¥¦§¨©¨¡Ÿ¦§©¤¦ò¨

b :EzÓ‡ ÌȘÁL-„r ,EcÒÁ ÌÈÓL-ÏrÓ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„ ¥©¨©¦©§¤§©§¨¦£¦¤ô§Ÿ§ª¨§Ÿk :¯˜Á Ôȇ B˙l„‚χe‰ ‡¯B ,„‡Ó Ïl‰Óe ‰Â‰È ÏB„‚ È §¦§ª¨¥¥¤¦ö¨§Ÿ§ª¨§Ÿ¨

k :Ìȉχ-Ïk-Ir‡ :Ìȉχ-Ïk-Ïr IB„b CÏÓe ,‰Â‰È ÏB„b χ ȯL ©¨¡Ÿ¦¦÷¥¨§Ÿ¤¤¨©¨¡Ÿ¦£ø¤Ó :E˙¯e·‚ΠEÈNrÓÎ ‰NrÈ-¯L‡ ı¯‡·e ÌÈÓMa χ-ÈÓ‡G È ¦¥©¨©¦¨¨¤£¤©£¤§©£¤§¦§Ÿ¤¦ù

Ì˙eÎÏÓ-Ïηe ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ-Ïη Èk ,‰˙‡È EÏ Èk ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È¦¨£¤¤©¦¦§¨¨¨¦§¨©§¥©¦§¨©§¨Ó :EBÓk ÔȇÓÏ :‰¯e·‚a EÓL ÏB„‚ ‰z‡ ÏB„b ,‰Â‰È EBÓk ÔȇE ¥¥¨¥ú¥¨§Ÿ¨©¨§¨¦§¦§¨§à

Ï :EÈÓÈ Ìe¯z E„È ÊÚz ,‰¯e·b-Ìr rB¯Ê‰z‡ ,‰ÏÈI EI-Û‡ ÌBÈ E §©¦§¨¨Ÿ¨§¨§¦¤§á©§¨§¨©¨‡ :LÓL ¯B‡Ó ˙BÈΉ:BÏ Ìȯ‰ ˙ÙrB˙ ,ı¯‡-ȯ˜ÁÓ B„Èa ¯L £¦¨¨¨¨¤£â¤§¨¤§§¥¨¤§£Ÿ¨¦

ÓÏ :B˙J‰z-Ïk rÈÓLÈ ,‰Â‰È ˙B¯e·b IlÓÈ È‰l„b‰ ‰Â‰È E ¦ã§©¥§§Ÿ©§¦©¨§¦¨§ä§Ÿ©§ª¨‰Â‰È EÏ ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ-Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â§©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ©¨©¦¨¨¤§§Ÿ

Ï :L‡¯Ï | ÏÎÏ ‡O˙n‰Â ,‰ÎIÓn‰Ï·z ,ı¯‡ EI-Û‡ ÌÈÓL E ©©§¨¨§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ§å¨©¦©§¨¤¥¥‡ :Ìz„ÒÈ ‰z‡ d‡ÏÓeÛ¯Á ıȘ ,ı¯‡ ˙BÏe·b-Ïk z·v‰ ‰z §Ÿ¨©¨§©§¨©æ¨¦©§¨¨§¨¤©¦¨Ÿ¤

‡ :Ìz¯ˆÈ ‰z‡:ÌÈiˆÏ ÌrÏ IÎ‡Ó epzz ,Ô˙ÈÂÏ ÈL‡¯ zˆv¯ ‰z ©¨§©§¨©ç¨¦©§¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¨§©§¦¦‡ :Ô˙ȇ ˙B¯‰ zL·B‰ ‰z‡ ,ÏÁ ÔÈrÓ zr˜· ‰z‡z¯¯BÙ ‰z ©¨¨©§¨©§¨¨¨©©¨©§¨©£¥¨©è¨©§¨

‡"Â˙:‚ ‰Ò ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) ‚Î ÂÒ ‰ÈÚ˘È (·:Ë ÂÙ ÌÈω˙ (‚: ‰ˆ Ì˘ („:„ ˜ Ì˘ (‰:·-‡ „Ϙ Ì˘ (Â:Ê ·Ï˜ Ì˘ (Ê:‰ ˈ Ì˘ (Á:Ë Ì˘ (Ë:Ë Âˆ Ì˘ (ÈÁ ‰ Ì˘ (Î

:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) · ÁϘ Ì˘ (Ï:Ë ËÙ Ì˘ (Ó:Ê Ì˘ (:È ÂÙ Ì˘ (Ò:‰ Á˜ Ì˘ (Ú:‚ ‰Ó˜ Ì˘ (Ù:„ ˆ Ì˘ (ˆ:‚ ‰ˆ Ì˘ (˜:„Î ‚ Ìȯ·„ (¯:Ê È ‰ÈÓ¯È (˘:Â Ì˘ (˙

:„È ËÙ ÌÈω˙ (‡:ÊË „Ú Ì˘ (·:„ ‰ˆ Ì˘ (‚:· ˜ Ì˘ („:‡È ËÎ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‰:·È ËÙ ÌÈω˙ (Â:ÊÈ „Ú Ì˘ (Ê:ÂË-„È Ì˘ (Á:‚È Ì˘ (Ë

êÊÚ·

Page 174: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 176

‡ :ÌÈn‰-Ïr ÌÈÈp˙ ÈL‡¯ z¯aL ,ÌÈ Efr·,Ìi‰ ˙e‡‚a ÏLBÓ ‰z §¨§¨¦©§¨¨¥©¦¦©©¨¦©à¨¥§¥©¨b :ÌÁaL˙ ‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNaeȉχ ¯Èra ,„‡Ó ÏJ‰Óe ‰Â‰È ÏB„ §©¨©¨§©§¥á§Ÿ§ª¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥

È :BL„˜-¯‰Ìȉχ‰ ‡e‰-‰z‡ ÌÈ·¯k‰ ·LÈ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰Â‰ ©¨§§âŸ¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©§ª¦©¨¨¡Ÿ¦‡ :Ec·Ï :ÂÈ·È·Ò-Ïk-Ïr ‡¯B ,‰a¯ ÌÈL„˜-„BÒa ı¯r Ïe„BÈ §©¤¥ã©£¨§§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨§ä

Ï :ÌÈL„˜ ω˜a E˙eÓ‡-Û‡ ,‰Â‰È E‡Ït ÌÈÓL,‰Â‰ÈÏ ‰p¯ eÎ ¨©¦¦§£§Ÿ©¡¨§¦§©§Ÿ¦§å§©§¨©Ÿˆ :BÏ rȯ ˙B¯ÓÊa ,‰„B˙a ÂÈÙ ‰Óc˜ :erLÈ ¯eˆÏ ‰rȯ˜„ ¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨¦§¦¨¦©¤æ¤

‡ :EÈÙ eÓc˜È ˙Ӈ „ÒÁ ,E‡Òk ÔBÎÓ ËtLÓe˜ÈzÓ ÂcÁÈ ¯L ¦§¨§¦§¤¤¤¤¡¤§©§¨¤£ç¤©§¨©§¦‡ :L‚¯a Cl‰ Ìȉχ ˙È·a ,„BÒ˙LaÈ ,e‰Nr ‡e‰Â Ìi‰ BÏ-¯L §¥¡Ÿ¦§©¥§¨¤£è¤©¨§¨¨§©¤¤

‡ :e¯ˆÈ ÂÈ„ÈCÏ ‰ÓLp‰ :Lȇ-¯Na-Ïk Áe¯Â ,ÈÁ-Ïk LÙ B„Èa ¯L ¨¨¨¨£é¤§¨¤¤¨¨§©¨§©¦©§¨¨¨È ,ClL Ûeb‰Â CI ‰ÓLp‰ :CÏÓr Ïr ‰ÒeÁ ,CÏrt Ûeb‰Â‰Nr ‰Â‰ §©¨¢¨¨©£¨¨©§¨¨¨§©¤¨§ëŸ£¥

È EÓL Ïr e‡˙‡ :EÓL ÔrÓÏ„B·k ¯e·ra :EÓL ÔrÓÏ ‰Nr ‰Â‰ §©©§¤¨¨©¦§§ëŸ£¥§©©§¤©£§Èk ,EÓLÓÏ :EÓL ÌeÁ¯Â ÔepÁ-χ Èk eÂrÏ zÁÏÒ ,‰Â‰È EÓL-Ôr ¦§¦ì¥©§©§¤§©î©¦§§Ÿ§¨©§¨©£Ÿ¥¦

:‡e‰-· ©

.eÈ‚L ezÏe‡ ·¯a Èk ,eÈ·‡ eÏ-ÁÏÒ§©¨¨¦¦§Ÿ¦©§¥¨¦:eÈÂr ea¯ Èk ,ekÏÓ eI-ÏÁÓ§©¨©§¥¦©£Ÿ¥

f`„ ‡Ï „r ı¯‡a .ÌÈ·ÎL ÈÏ· eÁzÓ Ì¯Ëe˜· ¨¤¤¦§¨¦§¥§¨¦¨¨¤©Ÿð§L Cab .ÌÈ·‚¯ÒΠ˙c .ÌÈ·a‚Ó eȉ Ìȯ·„ ‰r· §¨¦©¨¦ñ§¨§¨¦¨§ª¨¦©¨¥

a ˙i˯e.ÌÈ·e‰·‰ ˜Ïr Ԅr-Ôb „B‰ :ÌÈ··BL ÌÈ §¦©ò¦¨¦©¥¤§¤¤©§¦ÏÏBÁÓ ÔBpÈ ÌL ¯‰BÊ .Ìȷȯ˜Ó È„È-Ïr ‰¯tk ÌB˜Óe§©¨¨©§¥©§¦¦©¥¦§¨ÌÈÒeÎË :ÌÈ·eMÈ ˙‡È¯a Ì„˜ ÌÈtI‡ e¯aÁ .ÌÈ·BÁÓ¥¦ª¨©§©¦¤¤§¦©¦¦§¦Èt ÌÈL¯BLÓe ÌȯeÚÈ .ÌÈ·È·Lk ÌÈËBa rȘ¯ Ïr©¨¦©¦¦§¦¦§¦§¨¦§¥

È.ÌÈ·evÈa rȘ¯a ÁpÓ ‰È‰ ‡qk .ÌÈ·e¯k‰ ·LBô¥©§¦¦¥¨¨ª¨¨¨¦©§¦¦Â CÏÓ ·LBÓÏÓ :ÌÈ·È·Ò-Ir ‡¯B˙c L‡ BÈÓÈ §©¤¤§ö¨©§¦¦¦÷¦¥¨

.ÌÈ·‰‡ reLrLa Bk¯a Ïr ‰e˙ .ÌÈ·˙Îa ‰˜e˜Á£¨¦§¨¦§¨©¦§§©£©£¨¦˙ÙBz ÔBÙv‰ Ïr Ce¯r .ÌÈ·e˯ Ôb ÌB¯c‰ Ïr ¯e„Ò©©¨©§¦¨©©¨¤.ÌÈ·ˆÁÓa ‰Èea‰ ÌÏLe¯È Á¯Ên‰ Èt :ÌÈ·‰ÏL©§¥¦§¥©¦§¨§¨©¦©§¨§©£¨¦

‡"Â˙:È ËÙ ÌÈω˙ (‡:· ÁÓ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ ·-ÌÈÎÏÓ (‚:Á ËÙ ÌÈω˙ („Ì˘ (‰:Â:·-‡ ‰ˆ Ì˘ (Â:ÂË ËÙ Ì˘ (Ê:ÂË ‰ Ì˘ (Á:‰ ‰ˆ Ì˘ (Ë:È ·È ·Âȇ (ȉÈÓ¯È (Î

:Ê „È:(ÈÂÈ˘·) ‡Ï Ë ‰ÈÓÁ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ‡È ‰Î ÌÈω˙ (Ó:ÁÏ ÁÏ ·Âȇ Ù"Ú (‰‡¯ (Ò:‡ ,„ ÌÈÁÒÙ:„È ‚ ‰ÈÓ¯È (Ú:„ „ ‡-χÂÓ˘ (Ù:Á ËÙ ÌÈω˙ Ù"Ú (ˆ:· ‚Ï Ìȯ·„ (˜

ÔÂÙˆ

Page 175: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 177ËÙ

ÚˆÓ‡a re·˜ .ÌÈ·eMÈa χ Lc˜Ó dÎB˙a ÔeÙˆ§¨¦§¨¥§¦¦¨©§¤§©‡ ÂÈÏr ‰ˆe·¯ .ÌÈ·eiÁ ¯etk ÁaÊÓ:ÌÈ·eËÁ ˙i˙L Ô· ¦§¥©¦¦¦§¨¨¨¤à¤§¦©£¦

L ¯‡Bz .ÌÈ·zÎÓa ˜e˜Á ‰ÈÏr ÔBpÈ ÌLL¯BÙÓ‰ Ì ¥¦¨¤¨¨§¦§¨¦©¥á©§¨ÈeeÏ .ÌÈaL‡Ó ÔÈÊ‡Ó ÈÙÏ CÂza ‰nL .ÌÈ·elb ÈÂÂ˙a§¨¥¦¦¨¨©¨¤¦§¥©£¦¥¤§©¦¦Ìȇˆ ÒeaÎÏ ˙„zrÓ :ÌÈ·‡Î ÌÈ„I C¯‡ ‰·eLz§¨¤¤§¦§¦§Ÿ£¦§ª¤¤§¦Ÿ¦ÔÎa .ÌÈ·L L‡¯ Ir ÔÓL ˜¯‰ .ÌÈ·ËeÓ LÈaωÏe§©§¦¨¦¨¥¤¤©Ÿ¨¦§¥

‡ÒenË CÏL‰Â ÔÁvÓ ıÁ¯ .ÌÈ·N ÌÈÓJr EÏ e‡˙ ⨧ª¨¦§¨¦©¥¦©©§©§¥¦a EeÓc˜È ‰lÙ˙a :ÌÈ·‡ÒÌBÈ ÌBÈ .ÌÈ··BL ÌÈ ¨¢¦¦§¦¨§©§ã¦¨¦

ÌÈÓc ¯Ë˜‰k eȯӇ ·LÁÈ .ÌÈ·È ıÈÙa EL¯„I§¨§¤§¦¦¦¥¨¥£¨¥§¤§¥¨¦eȇËÁ :ÌÈ·NÎe Ìȯ٠ȂeqÙk Ïa˜È eÙeˆÙˆ .ÌÈ·IÁ©£¨¦¦§¥§©¥§¦¥¨¦§¨¦£¨¥˙ÙÈÁ¯a EÈχ e·¯˜ .ÌÈ·Ê¯Ó ÈÙË Ú˜¯˜a Ïψ‰©§¥§©§©¦§¥©§¥¦¨§¥¥¤¦§¦©

:ÌÈa¯‰ EÈÓÁ ©£¤¨©¦M iÌÈrL e‡ EÈ˙B˜„ˆ-Ïr .ÌÈÁeË· e‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr ¦ä©©£¤¨©¦¨§¦§©¦§¤¨¦§¨¦

CÏÓ ‡e‰ ‰z‡ :ÌÈtˆÓ e‡ E˙reLÈÏ ÌÈe˜Ó e‡ EÈ˙BÁÈÏÒϧ¦§¦¤¨§©¦§¦¨§¨§©¦©¨¤¤‡˙¯Bk .Âȇ¯È ˙‡hÁ ¯ÈÒÓe ,Bnr ˙BÂr ¯È·rÓ .Ì„wÓ ˙B˜„ˆ ·‰B 奧¨¦¤¤©£¦£Ÿ©¥¦©Ÿ§¥¨¥

‡ :ÌÈB¯Á‡Ï ‰re·L Ìi˜Óe ,ÌÈBL‡¯I ˙ȯaÔra z„¯iL ‡e‰ ‰z §¦¨¦¦§©¥§¨¨©£¦©æ¨¤¨©§¨©£©-˙BÁ¯‡Â .Ec·r ‰LÓÏ E·eË Èί„ ˙ȇ¯‰Â ÈÈÒ ¯‰-Ïr E„B·k§¤©©¦©§¤§¥¨©§¥§§Ÿ¤©§¤§¨§

‡ ‰z‡ Èk Bzr„B‰Â .BÏ ˙Èlb EÈ„ÒÁÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ Ï £¨¤¦¦¨§©§¦©¨¥ç©§©¤¤©©¦ÔΠ:ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓa Blk ÌÏBÚ‰ ‚ȉÓe .·ÈˉI ‰a¯Óe „ÒÁ-·¯Â§©¤¤©§¤§¥¦©§¦¨¨ª§¦©¨©£¦§¥

 ,·e˙k‰Â‰È ÌL· È˙‡¯˜Â EÈt-Ïr È·eË-Ïk ¯È·r‡ ȇ ¯Ó‡i ¨©èŸ¤£¦©£¦¨¦©¨¤§¨¨¦§¥§Ÿ:ÌÁ¯‡ ¯L‡-˙‡ ÈzÓÁ¯Â ÔÁ‡ ¯L‡-˙‡ È˙pÁ ,EÈÙϧ¨¤§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

l`‡·e ‰z‡ ÌÈt‡ C¯C¯„ ,˙‡¯˜ ÌÈÓÁ¯‰ Ir ¥¤ç¤©©¦©¨©é©¨©£¦¦§¥¨§¤¤ÌBi‰ ¯kÊz ,EÈ„ÒÁ EÈÓÁ¯ ˙l„b :˙ȯB‰ ‰·eLz§¨¥¨§ª©©£¤©£¨¤¦§Ÿ©‰z‡ Èk ,ÌÈÓÁ¯a eÈI‡ ÔÙz :EÈ„È„È Ú¯ÊÏ ÌBÈ-Iηe§¨§¤©§¦¤¥¤¥¥§©£¦¦©¨,Ìc˜ EÈt ‰JÙ˙·e ÔeÁ˙a :ÌÈÓÁ¯‰ Ïra ‡e‰©©¨©£¦§©£¦§¦¨¨¤§©¥

‡"Â˙:· ,‚ ‡ÓÂÈ ‰‡¯ (‡:Ï ÁÎ ˙ÂÓ˘ È"˘¯ ‰‡¯ (·:(ÈÂÈ˘·) ·Î ‚ ‰ÈÓ¯È (‚:„È Ì˘ („:ÁÈ Ë Ï‡È„ Ù"Ú (‰:Ê ‡È ÌÈω˙ Ù"Ú (Â:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ ‰‡¯ (Ê:Â Ì˘ (Á:ËÈ ‚Ï Ì˘ (Ë:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (È

˙ڄ‰Î

Page 176: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 178

Ó :Ì„wÓ ÂrÏ zr„B‰kE˙¯B˙a BÓk ,·eL Et‡ ÔB¯Á §©§¨¤¨¨¦¤¤¥à£©§§§¨§·e :·e˙k ÌBÈk ,ÔBI˙ ‰ÒÁ EÈÙk Iˆ‰Â‰È „¯i ¨§á¥§¨¤¤¡¤§¦§¨§©â¥¤§Ÿ

z :Ôra ÌBÈk ,ÌL‡ ‰ÁÓ˙ ÚLt-Ir ¯·rBnr ·vÈ˙i ¤¨¨©ã£Ÿ©¤©§¦§¤¨¨§©â¦§©¥¦Â ÌBÈk ,¯Ó‡Ó epÓ ·ÈL˜˙ e˙rÂL ÔÈʇz :ÌL‡¯˜i ¨©£¦©§¨¥§©§¦¤©£¨§©â¦§¨

·:¯Ó‡ ÌL ,‰Â‰È ÌL §1¥§Ÿ§¨¤¡©:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ä©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨

dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤©

:‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §å¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦æ©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

Cx EWL :·B¯˜ B˙Bȉa e‰‡¯˜ B‡ˆn‰a ‰Â‰È‰·eL‡Â Èχ e·e ¦ç§3§Ÿ§¦¨§§¨ª¦§¨è¥©§¨¨Ó :˙B‡·ˆ ‰Â‰È ¯Ó‡ ÌÎÈI‡Ìȉχ‰ ÌÁ ·eLÈ r„BÈ-È £¥¤¨©§Ÿ§¨¦é¥©¨§¦©¨¡Ÿ¦

Ó :„·‡ ‡Ï Bt‡ ÔB¯ÁÓ ·LÂÂȯÁ‡ ¯È‡L‰Â ÌÁ ·eLÈ r„BÈ È §¨¥£©§ŸŸ¥¦ë¥©¨§¦¨§¦§¦©£¨Â :‰Î¯aÔepÁ-Èk ÌÎȉχ ‰Â‰È-χ e·eL ÌÎÈ„‚a-χ Ìη·Ï eÚ¯˜ §¨¨§ì¦§§©§¤§©¦§¥¤§¤§Ÿ¡Ÿ¥¤¦©

:‰r¯‰-Ïr ÌÁ „ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ‡e‰ ÌeÁ¯Â§©¤¤©©¦§©¤¤§¦¨©¨¨¨

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §î©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©ðŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ñŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§òŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§ôŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) ·È ·Ï ˙ÂÓ˘ (‡:Á ÂÏ ÌÈω˙ Ù"Ú (·:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‚:ÁÈ Ê ‰ÎÈÓ Ù"Ú („:Ê-Â Ì˘ ˙ÂÓ˘ (‰:Ë Ì˘ (Â:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Ê: ‰ ‰ÈÚ˘È (Á:Ê ‚ È·ÏÓ (Ë‚ ‰ÂÈ (È

:Ë:„È · χÂÈ (Î:‚È Ì˘ (Ï:‚È ‚˜ ÌÈω˙ (Ó:Ë ‚ Ì˘ (:Á ÂÓ Ì˘ (Ò„Ù Ì˘ (Ú:‚È:È Î Ì˘ (Ù ˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z

.(ʘ ÛÈÚÒ ‰2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

.Ô‡ÎÓ ÌÈÏÈÁ˙Ó ‰ÏÈÙ˙‰ ¯„Ò ÚˆÓ‡· ˙ÂÁÈÏÒ ÌȯÓ‡˘Î (3

ÁÏÒ

Page 177: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 179ˆ

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §à©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

e:LxacM iYglq dedi xn`I©áŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©â¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤

z`ȉ‰ Èk ¯tÎÏ ˙BÂr „ra .ÈzÓc˜ BL¯„Ï B‡ˆn‰a ¤§ãŸ§¦¨§§¨§¦©§¦§©£Ÿ§©¥¦.ÈzÓc¯ ÔLÈÎe ÌËÓË ·l‰ ÏbÏb .ÈzÓ„‡ ÚÏBzΩ¨¤¡©§¦ª§©©¥ª§¨§¨¥¦§©§¦

k‰re¯Ù ‰ËBÒI È˙ÈÓc :È˙ÈÓc ‰¯BÓrI È˙Èȉ ÌB„Òk ËrÓ ¦ä§©¦§¨¦¦§©£¨¨¦¦¨¦¦§¨§¨k È˙Èȉ .‰ÏÏÁ ˙Ù‡ÓNk ÈzÓNe‰Â ,ÌÈcr „‚·ÌÈÓ„a ‰IÓ §¨¤¤©£¨¨¨¦¦§å¤¤¦¦§©§¦§¦æ§¨§¨¦

¯ .‰ÏlÙÏ Ôȇ r„BÈ rÈbÙÓ Èz¯ÒÁ .‰IJ‚Ó‰ËÈa‰Â ‰Â‰È ‰‡ §ª¨¨§¨©§¦©§¦©§¥©©¦§©§¨§ç¥§Ÿ§©¦¨‰¯kÓ ÌpÁ .χ‚Ó „Èa ‰ÎÙ‰ ‰„e·k ‰ÏÏBÊ :‰ÏÏBÊ È˙Èȉ Èk¦¨¦¦¥¨¥¨§¨¤¤§¨§©§¨¥¦¨¦§§¨

‡ ·¯Á ‡O ÔBÎ Ú·Ë .I‡Bb Ôȇ ˙˙ÈÓvω .I‡È¯CÈIL ©§¦ª§¥¥¨©¨§¦¨§¨©£è¦¥¦é§¦È :χ¯NÈ ˙¯‡Ùz ı¯‡ ÌÈÓMÓ„r ‰qLÓÏ ÌÈÊÊ·Ï Ï‡¯N ¦¨©¦¤¤¦§¤¤¦§¨¥¦ë§¨¥§Ÿ§¦§¦§¦¨©r Ș¯BÚ ea¯ ‰a¯‡k .È˙ÓÈÓeNa ·lÏ .È˙ÈÓˆÓ eÓˆ ¨©¨©§¤©§©§ì§©§¦©©¥§¦

 .È˙BÓÓBL È˙B·¯Á È˙BÒȯ‰˙ÂÓ ÈLÙ ˜ÁÓ ¯Á·z £¦©¨§©§§©©î¦§©©£¨©§¦¨¤ˆrÓ :È˙BÓˆrÓEÈÒÈrÎnÓ ˙BÁJÙn‰Â ˙BÁvÙn‰ È˙BÓ ¥©§©¥©§©©§ª¨§©§ª¨¦©§¦¤

ÈzÓ‡ .EÈÓÈrÊnÓe·Ï ÌÈN .EÓrÊ EB¯Á ‡BN È˙È‡Ï ¦©§¦¤¨©§¦¦ð§¥¦§£§§©§¤¦¥k .EÓÈr ˙iÁ ÏB‡‚ÏEnr :Enr-Ir E¯Èr-Ïr ‡¯˜ EÓL-È ¦§©©§¦¤¦ñ¦§¦§¨©¦§§©©¤©§

t .˙B·LBÓ-ÏÎa ÌȯeÊt ÌÈÈe¯ÊNrÓa Ee„Át ¯va Ee„˜ §¦§¦§¨¨§ò¨©©§¨§©©‡ .˙B·eLÓ ‡t¯Â ¯·r‰ ,ÔB„Ê ÏBψ .˙B·LÁÓ·e‰rÓL È„ §©£¨§¨©£¥§©¥§£ôŸ¨¦§¨

CÙLÏ EÈʇ ‰Èȉz ˙B·M˜ :˙B·M˜ EÈʇ ‰Èȉz eIB˜·§¥¦§¤¨¨§¤©ª©ª¦§¤¨¨§¤§¤¤E·e ep‚Ó Ee¯ÁL .eÈÁBÁÈ Áȯk Ia˜ eÈ˙ÙN ÔB¯ .eÁÈN¦¥§¨¥©¥§¥©¦¥¦©§¨¦¥§

‡"Â˙:ËÈ „È ¯·„Ó· (‡:Î Ì˘ (·:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (‚: ‰ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú („:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡ Ì˘ (‰:‰ „Ò Ì˘ Ù"Ú (Â:(ÈÂÈ˘·) „ Ë Ì˘ (Ê:‡È ‡ ‰Îȇ (Á:‡ ËÎ ‰ÈÚ˘È (Ë· ‰Îȇ (È

:‡:(ÈÂÈ˘·) „Î ·Ó ‰ÈÚ˘È (Î:‰ ËÒ ÌÈω˙ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ÂË Ê ·Âȇ (Ó:„È ‡ ‰ÈÚ˘È (:ËÈ Ë Ï‡È„ (Ò:(ÈÂÈ˘·) ÊË ÂÎ ‰ÈÚ˘È (Ú:(ÈÂÈ˘·) · Ϙ ÌÈω˙ (Ù

ÂÁË·Ó

Page 178: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 180

k .eÁË·Ó‰Ê ÔB„‡ eÁÈpz :eÁÈpz-χ ‡¯˜ eÈÏr EÓL-È ¦§¨¥¦à¦§¨¥¦§¨©©¦¥©¦¥¨¤Ï .‰nÏ ÌÈL ‰nkÔÓ‡È .‰nÏÎÏ ‚rÏÏ ‰ÈLÏ ÏLÓÏ ‰nL ©¤¨¦¨¨§á©¨§¨¨§¦§¦¨§©©§¦§¦¨¥¨¥

‡ .‰ÓÓBLI zÁË·‰L ÁË·n‰ LÁeÈÂ˙BÒ¯‰p‰ È˙Èa ‰Â‰È È §©©¦§¨¤¦§©§¨§¥¨£â¦§Ÿ¨¦¦©¤¡¨.dBÎ˙e ‰·z ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯a ‰nLp‰ :‰nLp‰ ÈzrË©§¦©§©¨©§©¨§©£¦§¦¦§¤§§¨

‰Â‰È ÚÓL*k depÁ E„È Ïˆa EȯÈÓ‡Ó ˜fÁ .dÁI ˙r ‡· È §©§Ÿ¦¨¦ã¨¥§¤§¨©¥©£¦¤§¥¨§e .‰B‚Ï:‰p¯a ÔBiˆ e‡·e Ôe·eLÈ ‰Â‰È ÈÈe„Ù §§¨ä§¥§Ÿ§¨¦§¦¨

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤å¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©æ£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦çŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥è¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©é¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©ë©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §ì¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦î©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

C EWxc :„ÈÓz ÂÈÙ eLwa ,Bfr ‰Â‰Èe‰‡¯˜ B‡ˆn‰a ‰Â‰È eL¯ ¦ð§§Ÿ§ª©§¨¨¨¦¦ñ§§Ÿ§¦¨§§¨ª·LÈ ÂÈ˙·LÁÓ Ô‡ Lȇ Bk¯c ÚL¯ ·ÊrÈ :·B¯˜ B˙Bȉa¦§¨©£Ÿ¨¨©§§¦¨¤©§§Ÿ¨§¨Ÿ

.d-È :‡" (*» ‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) Ë „È ‰ÈÓ¯È (‡:ÊÏ ÁÎ Ìȯ·„ (·:ÂÏ ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (‚:„È ·˜ ÌÈω˙ Ù"Ú („

:‡È ‡ ‰ÈÚ˘È (‰: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (Â:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (Ê:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (Á:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (Ë:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (È:Ê-Â Ì˘ (Î:Ë Ì˘ (Ï:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (ÓÌ˘ (

:‡È ÊË ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ .„ ‰˜:Ê- ‰ ‰ÈÚ˘È (Ò ˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z

.(ʘ ÛÈÚÒ ‰2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

χ

Page 179: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 181‡ˆ

L :ÁBÏÒÏ ‰a¯È-Èk eȉχ-χ e‰ÓÁ¯È ‰Â‰È-χ„r χ¯NÈ ‰·e ¤§Ÿ¦©£¥§¤¡Ÿ¥¦©§¤¦§©à¨¦§¨¥©:EÂra zÏLÎ Èk Eȉχ ‰Â‰È§Ÿ¡Ÿ¤¦¨©§¨©£Ÿ¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §á©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©âŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ãŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰ÏÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§äŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§åŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

Ò‰˙‡N ¯L‡Î .EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ Ìr‰ ÔÂrÏ ‡-ÁÏ §æ©¨©£Ÿ¨¨©¤§Ÿ¤©§¤§©£¤¨¨¨:¯Ó‡ ÌL :‰p‰-„r ÌȯˆnÓ ‰f‰ ÌrϨ©¤¦¦§©¦§©¥¨§¨¤¡©

e:LxacM iYglq dedi xn`I©çŸ¤§Ÿ¨©§¦¦§¨¤‰¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr Á˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ©è¥¡Ÿ©¨§§§¨§©¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦

ÌÈIÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk ,‰ÈÏr EÓL ‡¯˜-¯L‡£¤¦§¨¦§¨¤¨¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯-Ïr Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz©£¥§¨¤¦©©£¤¨©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ ,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡£Ÿ¨©§¦¨©£¥©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨

:Enr-Ïr E¯Èr-Ïr©¦§§©©¤:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

dla`a .ȯ‡z CLÁ ÈLÙBa ÛLk Èz¯‡Ùz ˙È*.ȯ‡‰ ¨§¨©§¦§¨©¨¢¦¥é¦§©§¦§¨©¨£¦a ÌBi‰k eÎrBc .ȯ‡Le e·Êr ¯L‡ È˙ËÈÏt Ìb‰LGL ©§¥¨¦£¤¨§§¥¦£§©¦ë§¨

‰Â L‡‰ :ȯL˙ae .̘τa eeÙËL ÌÈB„Èf‰ ÌÈnLc˜Ó eÒÒ· §¦§¦¨¥§©ì©¦©¥¦§¨§¨§¨î¨§¦§¨iÓ eËÏt ¯L‡ ˙ȯ‡L È˜Ê .̘ÏÁ eÊÊ·e‰zr eÏaÁ .̘ ÌB ¨§¤§¨¦§¥§¥¦£¤¨§¦ð¨¨ª¨©¨

c eÙ¯BË :̘ÈÁ‡ Ôa ‰ÈÏ„b ÌBˆ ÌBÈaÈ .ı¯‡‰-Ìr ˙lÌÊb‰ ¯˙ §§©§¨¤£¦¨¨©ñ©©¨¨¤¤ò¤©¨¨k .ı¯Óa ‰a¯‡‰ ÏÎ‡Ó ˙c˜t ÌÈ·‚BÈ ÌÈÓ¯B.ı¯‡‰ ÊÈb¯ ¨©¨©§¤§¤¤ô§¦§§¦§ª©©ö§¦¨¨¤

b Ì· ‰È‰ ‡Ï eˉGÈ˙BÁ‡Â ¯tÒ‡ ‰Ó :ı¯ta „ÓBÚ ¯„b-¯„B £§Ÿ¨¨¨÷¥¨¥§¥©¤¤¨£©¥§©§© .˙BÓeˆrȂȯN .˙BÓe‚r È˙Bω˜Óe ÈLÙ ‰Ë˜e¯‡L ¯L‡ e £ø§¨©§¦©§£©£§¦¥£¤¦§£

ÈÓ:˙BÓÁ· eLz eÓi˜˙ ‡Ï ̉ „BÚ .˙BÓeˆr˙I L‡ „B˜ ¦ù¥§©£¥Ÿ¦§©§§ª§§¥t.¯Èz˙ eȯÈ҇ ÚÓL e˙˜rˆ .¯ÈzÒ˙ epÓ È˙Ó „r EÈ ú¤©¨©¤©§¦©£¨¥§©©£¦¥©¦

.„Èa Û¯N :‡" (*ƒ¿»¿« ‡"Â˙:· „È Ú˘Â‰ (‡:‚È ‚˜ ÌÈω˙ (·:Ë ‚ Ì˘ (‚:Á ÂÓ Ì˘ („:‚È „Ù Ì˘ (‰:È Î Ì˘ (Â

:ËÈ „È ¯·„Ó· (Ê:Î Ì˘ (Á:ËÈ-ÁÈ Ë Ï‡È„ (Ë:È „Ò ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (ȉ˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (Î:‡ ÛÈÚÒ ËÓ˜˙ ÔÓÈÒ Á"‡ Ú"¢‰ Î" ÔÈÈÚ .· ,ÁÈ:‰ „Θ ÌÈω˙ (Ï‚Ò ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ó

:ÁÈ:„ Ì˘ Ù"Ú (:„È „Î ·-ÌÈÎÏÓ (Ò:„ ‡ χÂÈ (Ú:ÊË · ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Ù„È ‰ÈÚ˘È (ˆ:ÊË:Ï ·Î χ˜ÊÁÈ (˜:‡ È ·Âȇ (¯:ÊË È ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (˘:· ‚È ÌÈω˙ Ù"Ú (˙

˘Â„˜

Page 180: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 182

‰Ùa EÁ·L e˙el„a ‰‡¯ .¯ÈzrÓ e„ra Ôȇ Èk ‰ËÈa LB„˜¦¨¦¥©£¥©§¦§¥§©¥§¦§£§¤ÛÙBÚÓ ÚÙˆ L¯BL .ı˜Ï ıwÓe ¯B„Ï ¯BcÓ e„cL :¯ÈzΩ§¦ª©§¦§¦¥§¥¤¤©§¥eÈ˙BÂrÏ ¯tÎz .ı˜‰Â ¯r‰ eËtLÓÏ ,ÛÈwz .ı˜BÚ e˙B‡¨¥©¦§¦§¨¥¨¥§¨¥§©¥©£Ÿ¥

:ı˜ ¯Ó‡˙§Ÿ©¥

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤à¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©á£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦âŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥ã¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©ä¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©å©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §æ¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ç©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

C EWxL :·B¯˜ B˙Bȉa e‰‡¯˜ B‡ˆn‰a ‰Â‰ÈÌÈ··BL ÌÈ· e·e ¦è§§Ÿ§¦¨§§¨ª¦§¨é¨¦¨¦:eȉχ ‰Â‰È ‰z‡ Èk CI e˙‡ e‰ ÌÎÈ˙·eLÓ ‰t¯‡¤§¨§Ÿ¥¤¦§¨¨¨¦©¨§Ÿ¡Ÿ¥

L:EÂra zÏLÎ Èk EȉG‡ ‰Â‰È „r χ¯NÈ ‰·e 먦§¨¥©§Ÿ¡¤¦¨©§¨©£Ÿ¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §ì©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©îŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ðŸ§¨¦¨¦§¨¨

Șχ ‡"Â˙: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È (‡:‡ ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (·:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (‚‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ („

:· ,ÊÈ:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (‰:Ê-Â Ì˘ (Â:Ë Ì˘ (Ê:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Á: ‰ ‰ÈÚ˘È (ˉÈÓ¯È (È:·Î ‚:· „È Ú˘Â‰ (Î:‚È ‚˜ ÌÈω˙ (Ï:Ë ‚ Ì˘ (Ó:Á ÂÓ Ì˘ (

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

Page 181: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 183·ˆ

È :‰ÏÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§àŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§áŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

YpO` ˙L¯‡ ʇÓȯrL ˜BÙc ÔeÁ˙·Â ‰lÙ˙a .ÌÈ˙ÙN ·È ¦©§¨¥¨£¤¤¦â§¨©¦¦§¦¨§©£§©£¥˙BÁc .ÌÈzψr· ‡Ï ˙eÊȯÊa EÈ„r ezLb .ÌÈ˙I„§¨©¦¦§¥¨¤¦§¦§Ÿ©£©§©¦§

‰ :ÌÈ˙BzrÏ ˙BLb¯˙n‰ ˙Bir¯et rB¯ÔB¯·La EÏ e‡˙‡ e ©§¨¦©¦§©§§¦©¦¦ã§¨¨§§¦§¯˜BÁ ‰Ê .·Ï ˙eLwr Ïezt-Ïk EÈÙÏ ˙Bc .·Ï ˙e‡k„ Áe¯©§¦§¥©§¨¤¨¦§¦§¥¤¥

‰ ˙B··ÏÁ .·I ȯe·LÏ ‡ÙB¯eI ‡¯·e ea¯˜a ÔBÎ Áe¯ Lc §¨ä¥¦§¥¥©å¥©¨§¦§¥§¨¨‡ Ì„wÓ zÒkË :·Ï ¯B‰Ë·eLÏ Ìa „ÈÁÈ .‰¯Nr ÌÈÓÈ el §¥¦©§¨¦¤¤¥æ¨¦£¨¨¨¦¨¨

˙BrÏ reLÏ .‰¯eÒÓ ÌÈa¯Ï dlk ‰M‰-Ïk .‰¯tÎ ‡ˆÓϧ¦§Ÿ©¨¨¨©¨¨ª¨§©¦§¨§©¥©§©£ˆ ˙r-ÏÎa „ÈÁi‰ ¯‰Ó :‰¯ˆÂ ‰˜e.BÏ ÔÈIÁBÓ ÌÈza ·L §¨¥ç¨§¨¨¦¥©¨¦§è¨¦§©¦£¦

‡-Ïk C¯r ¯„Ò .BIeerÏ ‰wz Ôȇ ·L ‡Ï L‡B˙BÈ· ÈIÈ æ©§Ÿ¨¥©¨¨§¦¨©§¨©¨¥é¥§¨„ÈÁi‰Â ÌÈa¯‰ ˙rÈ‚t :BI rÓBL Ôȇ ˜rBˆÂ ¯˙BÚ .BIÈrB‰Ï§¦¥§¥§¥¥©§¦©¨©¦§©¨¦

L ‰z‡ Èk ¯eˆ .‰ÏBÚ „·Ï EIÔBˆ¯· eÏa˜ .‰lÙz rÓB §§©¨¦©¨ë¥©§¦¨©§¥§¨ˆÓ‰Âk Ôa¯˜k eˆ¯ .‰ÏÈÁÓ e‡ÈËBtLz ËBÙL :‰ÏBÚ ÏÈÏ §©§¦¥§¦¨§¥§¨§¨ì¦§¨¨¦§

.‰l‚ÒÏ EÏ ÌÈÁe˜Ï EÈÒeÁÈ EÈa .‰ÏÓÁ ˙eÓÁ¯a e˙B‡¨§©£¨§¤§¨¨¤§¤§¦§¦§ª¨:‰J‰˙ ÈÈÓ-ÏÎa EeÏÏ‰È Áˆ .‰ÏeˆÓa IÏˆÈ ÌÈ¯Ó L˜BȤ¤§¨ª§©¦§¨¤©§©§§¨¦¥§¦¨

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

` LxFk .Áψ‰ ·BËa EÈeÓ‡ .ÁÏL EzӇ·BË ‰Â‰È ‰z‡-È î§©£¦§§©¡¤§©§©¦ð©¨§Ÿ.LÙBÁI e‡ÈˆB‰ E·eËa .LÙ Èepra ‰ËÈa :ÁlÒ§©¨¦¨§¦¤¤§§¦¥§¤

k·L‰ e˙eÏb .ÌÈ·L˜ eÈ‰È eÈ˙BÈrb :LÙ-„r ÌÈÓ e‡·-È ¦ñ¨©¦©¨¤¦£¥¦§¦§¨¦¨¥¨¥k .ÌÈ·eMÈÏ.„BÓ˙Ï EÈ˙Ïc e˜Ùc :ÌÈ·LB˙ eÁ‡ Ìȯb-È §¦¦¦ò¥¦£©§§¨¦¨©§§¨¤¦§

k .„BÓˆÏ EÈχ e˜·c‰ :„‡Ó eBJ„ È.eȯˆÓa ÌÈ„Ê eeˆÈÏ ¨©§¥¤¦§¦ô©§Ÿ¡ö¦¥¦¦§¨¥k .e¯eˆ E„B eIÈv‰ÌÈÏÁÈÓ EÈÈe¯Ê :eȯvÓ ezrLB‰ È ©¦¥§§¥¦÷©§¨¦¨¥§¤§©£¦

k .Ì„rÒÏ E˙‡¯Èa ÌkÊ .Ì„„BÚÏÁ :Ì„‡‰-Ïk ‰Ê-È˙Bw §§¨©¥§¦§¨§§©£¨¦ø¤¨¨¨¨ªùk .e‰pÈ EȯÁ‡ ‰È˜eLÁ .e‰z ÌÈnr‰E˙¯ÈË :‡e‰ ÌeÁ¯Â ÔepÁ-È ¨©¦Ÿ£¤¨©£¤¦¨¦ú©§©¦¨§

‡"Â˙:‚È „Ù ÌÈω˙ (‡:È Î Ì˘ (·:ËÈ Ê ‰ÈÚ˘È (‚:·Î ‚ ‰ÈÓ¯È („:‚ ÊÓ˜ ÌÈω˙ (‰Ù"Ú (Â:·È ‡ Ì˘:‡ ,ÁÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (Ê:‚ ,„ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È Ù"Ú (Á:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ (Ë

:Ê Ò ‰ÈÚ˘È (È:· ,ÁÓ ˙Âί· (Î:(ÈÂÈ˘·) ‡Î ‡ ÌÈω˙ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ‚ ‚Ó Ì˘ (ÓÌ˘ (:(ÈÂÈ˘·) ‰ ÂÙ:· ËÒ Ì˘ (Ò:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÎ ‡-ÌÈÓȉ ȯ·„ (Ú:Á ËÚ ÌÈω˙ (ÙÌ˘ (ˆ

:(ÈÂÈ˘·) ‡ ËȘ:Á „Ó Ì˘ (˜:‚È ·È ˙ω˜ (¯:‚ È ‰ÈÓ¯È (˘:‚È · χÂÈ (˙

‰Ó˘Â‰

Page 182: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 184

k .ÌÈÈea ˙BÓBÁa d·iË .ÌÈirÏ ‰ÓNe‰:ÌÈiÁÓ EcÒÁ ·BË-È ¨¨§¦¦©§¨§§¦¦à©§§¥©¦È .ÈrÓa ‰ÁÈN‡Â Èzr‚Èk .ÈprÓ ÌÏkÈ LB·ÔÈc ‰Â‰È ‰NrÈ-È ¨©§¦§¨¦¨§©£¦¥á§¦¨¥¥©¦¦â©£¤§Ÿ¦

N e„·k :Èrk .ÈÓÈrÊÓ ÌBi‰-Ïk .ÈÓ˜ È˙Ù:ÈÓÈ ÔLr· eÏÎ È ¨¦¨§¦ã§¥¨©¨©©§¦©¦ä¨¤¨¨¨©k .ÌÏÈrB‰Ï „nÏÈ BnrÏ .ÌÏrÙk ·ÈLÈ Ì‰I:ÌÏBÚI ÁÊÈ ‡G È ¨¤¨¦§¨¢¨§©§©¥§¦¨¦å¦§©§¨

k .BÈÙc ¯ÈÒÈ epnÓ .BiÂ‡Ó ÔzÈ BÓÁ¯Ó:BÈÙi-‰Óe B·eË-‰Ó È §©£¦¥©£©¦¤¨¦¨§¦æ©©¨§ .ȯr e˙Le‰ ˙BnLk .ȯrL e‡a ÌȯÎ˙t¯Á È˙‡N È §©¨¨©ç§¦¨§¨©¦è¨¨¦¤§©

N :ȯeÚk .EÈÏe‡b ˙BrÏ ÁÈN .EÈIr NÈN‡ NBÈzÁnN È §¨é¨¦¨¤¦©©£§¤¦ë¦©§©¦r :EÏrÙa ‰Â‰È Êefk .ÌBÈ„Ù e‡ÈˆÓ‰ ‰zr .ÌBȇ ‡¯BEÈÏr-È §Ÿ§¨¢¤¦ì¨©¨©§¦¥¦§¦ð¨¤

k .·B˜Ï CÏel‰ ¯‡t .·B˜r C¯c ‰pt :ÌBi‰-IÎ e‚¯B‰‰„Ù-È ©§¨©©¥¤¤¨§¥¦¨¦§¦ñ¨¨k .ı¯r ÈÓMÓ ‰Ùˆ .ı¯Áa ˙BlÎI Eȯˆ :·˜rÈ-˙‡ ‰Â‰Èψ È §Ÿ¤©£Ÿ¨¤§©§¤¤§¥¦§¥¤¤¦ò¥

k .ÈÈBÚÏ rÈÓL‰Ï IB˜ .Ècr ı˜ ·¯˜ :ı¯‡-ÈÏr eÈÓÈ·B¯˜ È ¨¥£¥¨¤¨¥¥¦¨©§©§¦©§§©¦ô¨k .‰‡¯˙‰ ÌÈt E˙Èr¯ .‰‡¯z ErB¯Ê ,̯ :‰Â‰È ÌBÈ̯-È §Ÿ¨§£©§¤©£¨§¨¦¦§¨¤¦ö¨

L :‰‡¯È ÏÙL ‰Â‰È.ÈBÚÓÏ ‰Irz È˙rÂL .ÈeÁz ÏB˜ ÚÓ §Ÿ§¨¨¦§¤§÷©©£©©§¨¦©£¤¦§©kEnrI ¯Ó‡z .‰ˆ¯z ‰„B˙k ÔÁz :‰Â‰È ÌÈBÈ·‡-χ rÓBL È ¦ø¥©¤¤§¦§Ÿ©©§¨¦§¤Ÿ©§©§

k .‰v¯˙‡Áˆ ÊBÚ .LaÎÈ ÌÈÊ‡Ó I˜L :‡ˆ˙ Èz‡Ó ‰¯B˙ È ¤§©¤¦ù¨¥¦¦¥¥¤¤Ÿ§©¦¦§¨¤©k .LaÏÈ ‰ËrÈ:LaÁÈ ·È‡ÎÈ ‡e‰ È ©£¤§¦§¨¦ú©§¦§¤§¨

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

Y aEWk eÈ˙e·L ·eL eÓÁ¯z˙aÁ LcÁ Ì„˜k ·eL .EÓ‡ ৩£¥§¥§á¨¢¤§¤¤©¥¦©L .EÓrÊ CBL ·¯˜Â Ê‚B¯ ˜Á¯ .En‡IEt‡ ÔB¯ÁÓ ·e §ª¤©¥¤§¨¥©§¤â¥£©¤

.E˙ÏÁ ˜fÁ ˙B„·B‡ Lw·e ıa˜ :EnrÏ ‰r¯‰-Ir ÌÁp‰Â§¦¨¥©¨¨¨§©¤©¥©¥§§©¥©£¨¤ˆb‰Â ‰‚¯‰‰ Ô‡.E˙IÈÁÓ È·a ·¯ ̇ ÚLt .EÈ˙BÏÁ¯a ÊÊ ãŸ©£¥¨§©¤¤¦§¥¤¤©¦©¦§¥§¦¨¤L¯ÒB·e eÈrˉ eÈ˙B·‡ ÔÂr :E˙IÁ ÈË·L EÈ„·r ÔrÓÏ ·e 䧩©£¨¤¦§¥©£¨¤£Ÿ£¥¦§¦¨¤

Ò .eÓÈrˉÔÎLa ʇk ‡ .eÓÈrʉ eÈrI‰ e˜L‰ Ïr¯-Û ¦§¦¨©å©©¦§¨¦§¦¨§¦§¦¨¨§¨§¤¤L .eÓÈr‰ „ÁÈ‡Ï ÒB‡Ó :enr EÒrk ¯Ù‰Â erLÈ È‰Ï‡ e·e ©©¦§¦¨æ¥¡Ÿ¥¦§¥§¨¥©©§¦¨¨Ÿ

.EÈ„r ̯·N Á¯Ó˙‰Ïe Á¯BÒk ÌȘBÏ .EÈ„ÈrÓ EÈÒBÁ zÒ‡Ó©§¨¤§¦¤¦§¥©§¦§¨¥©¦§¨¨¤

‡"Â˙:„ ‚Ò ÌÈω˙ (‡:„ ‰Ï Ì˘ Ù"Ú (·:‚È Ó˜ Ì˘ (‚:·Ò ‚ ‰Îȇ („·˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (‰:„:‡Ï Ì˘ ‰Îȇ (Â:ÊÈ Ë ‰È¯ÎÊ (Ê:‡È ˜ÂÒÙ ‰È„·ÂÚ Ù"Ú (Á:ÁÈ ‡Ï ‰ÈÓ¯È (ˉÈÚ˘È (È

:È ‡Ò:‰ ·ˆ ÌÈω˙ (Î:Á „Î Ì˘ (Ï:(ÈÂÈ˘·) Ê ‡ ˜Â˜·Á (Ó:‚Î „Ó ÌÈω˙ (‰ÈÓ¯È (Ò:È ‡Ï:Ë Á ·Âȇ (Ú:ÂË ‡ χÂÈ (Ù: ÁϘ ÌÈω˙ (ˆ:· ÁÎ Ì˘ (˜:„Ï ËÒ Ì˘ (¯

:„ ‡ ‰ÈÚ˘È (˘:ÁÈ ‰ ·Âȇ (˙:(ÈÂÈ˘·) ËÈ Ê ‰ÎÈÓ (‡:‚ Ï ‰ÈÓ¯È ‰‡¯ (··Ï ˙ÂÓ˘ (‚:·È:„ ‡È ‰È¯ÎÊ („:ÊÈ ‚Ò ‰ÈÚ˘È (‰:· ·È ‰È¯ÎÊ (Â:‰ ‰Ù ÌÈω˙ (Ê

ÒÚÎ

Page 183: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 185‚ˆ

L .EÈ„arÓ ¯LBÈ ˙cÓk ˙Bv¯Ï ÒrkÌÁp‰Â È˙Ó-„r ‰Â‰È ‰·e ©©§©§¦©¤©§¨¤à¨§Ÿ©¨¨§¦¨¥a ‰lΠÒeÓr ÒeÓË .E„BÒ ÈeJb ‰tˆ ÌBÈ ÌBÈ :EÈ„·r Ïr¯N ©£¨¤§©¤¦¤¨§¨§¦¨§á©

Á .EÈ„ÈÒÁL .EÈ„ÒÁ ÌÈe˜Ó eaÏ ‰¯·L ‰t¯‰ˆlÁ ‰Â‰È ‰·e £¦¤¤â§¨¨§¨¦¥§©¦£¨¤ã¨§Ÿ©§¨Â eÁpÊ :EcÒÁ ÔrÓI erÈLB‰Â eLÙ .·‚¯ È„¯BÈ-Ìr e·LÁÈ‰È ©§¥§¦¥§©©©§¤ª©§§¤ä§©§¦§¥¤¤©å§¦

.·‚Na CJ‰˙‰ ‰„B˙ ‰p¯a Ìȯ„Bw‰ .·‚r ¯ÈL ¯Bpk Ï·‡Ï§¥¤¦§¦§ª¨©§¦§¦¨§¨¦§©¥§¤¤LEÈÒBÁ ÌÁÏ ‰rÓc :·‚pa ÌȘÈÙ‡k e˙È·L-˙‡ ‰Â‰È ‰·e 樧Ÿ¤§¦¥©£¦¦©¤¤¦§¨¤¤¤

ȯLÈÏ z¯a„k ʇ ÔBÊÁa .χ ȯˆ Û¯Áa ‰i‡ I‡Bb .I‡ ȯeˆ¦¥¥©¥§¤¤¨¥¥§¨¨§¦©§¨§¦§¥L .χL :χ¯NÈ ÈÙχ ˙B··¯ ‰Â‰È ‰·e‰ ‰Â‰È ‰rÓEʇ ‰h ¥ç¨§Ÿ¦§©§¥¦§¨¥¦è§¨§Ÿ©é¥¨§§

‰Ò ÈJÁÓÏ .‰·ÈL˜ÏÒ ‡-ÁÓ .‰·ÈL‰ ÈzÁÏea¯ eÈ˙B·eL ©ë§¦¨¦§©¥§ì©¨î©§¦¨¦¨§ð¥©È zÁ˙Ùe‰ .‰·eL χ¯N:‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL ¨©§¨¦ñ§¨¥¨£ò¦¥§Ÿ¥¤§¨¨

:eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥

m`‡ .Ôw¯ ̇ ÔkL ω‡ .Ôw‰ Ú·¯ ÒÙ‡Ôk Ïr ‰„·‡ Ï ¦¨©Ÿ©©¥Ÿ¤¦¥¦¦¥©ôŸ§¨©¥Èt :Ô˜Ê ·‡ eÏ-LÈÙI B˜„ˆÂ .¯Èk˙ BÏ ÌÈB˙Èeˆ .¯ÈkÊ E ¤ö¨¨¨¥÷¦©¦§¦§§¨¤©§¦¦¦

˜Â .¯ÈwÈ Ea-˙‡ ‡-Á¯rp‰-χ ı¯ :¯È˜ Ïr BÓ„ ‰ˆÓ ©ø¨¤¦§©¦§ù¦§¨¨©¦¨¤©©©Â .BLÈc˜‰Â .BM‡Â ÌȈra B¯hr .BLÙ· ‰¯eL˜ BLÙ¯Ê §¦§¦§ú©§§¨§©§¦§§¥¦§¦§¥à¤

‰ .È·‡ ¯Ó‡Â ‰r .È·vk Ϙe‰ C¯ „ÈÁÈ :BL‡¯-Ïr ÂȉG‡‰p ¡¨©Ÿ¨¦©©©§¦¨¨§¨©¨¦¦á¥e .‡È· ÌȈr‰Â L‡‰B·ÈL‰ ÔÈlÓ :‡È·‰Ï-Ôȇ ‰¯eL˙ ¨¥§¨¥¦¨¦â§¨¥§¨¦¦¦¡¦

‡ .BI ¯Ó‡Â ÂÈ·‡ ‰r .BIȉ·‰lÓ .Bl-‰‡¯È ÌÈ‰Ï‰Â‰È Ú„BÈ ¦§©§¦¨¨¨¦§¨©¡ãŸ¦¦§¤§ä©§Ÿ.Ìȯ‰¯‰Ó ‡Ï EȯÁ‡Â .Ìȯ‰Ê ̉ÈL EÈ˙ˆÓa :BÏ-¯L‡-˙‡¤£¤§¦§Ÿ¤§¥¤¦§¨¦§©£¤Ÿ§©§£¦

r .Ìȯ‰Ó „‡Ó eLÁe¯‰Ó .‰IeÏz L‡ e‡¯ :Ìȯ‰‰ „Á‡ Ï ¨§Ÿ¦§¨¦©å©©¤¨¦¨¥§¨¦£È .‰ÏeÏÎ ‰·‰‡a „ÁÈ .‰ÏBÚ Èˆr‰‡¯ :‰JÒÓ ‰·¯ra e¯M £¥¨©©§©£¨§¨©æ§¨£¨¨§¦¨¨¨

.‰Nrz N·Îk È˙B‡ .‰qÓ‰ B¯B‰I Ì .‰O‰ ‡e‰ Èk „ÈÁȦ¦©¤¨§©§ª¤¦§¤¤©£¤Ï̇‰ .ÛBNÁ‡ BÏ È··Ï .ÛBÒΠıÙÁ Èa :‰qÎ˙-‡Ï ÏÓÁ˙-‡ 矩§Ÿ§Ÿ§©¤¦¨¥§¦§§¨¦¤§©¦

¯ .ÛBÒ ÈrÓzBa¯Á .„˜r ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È :ÛÒ‡È ÂÈI‡ È˙ÓL ÈÁe ¦§¨¥¦è¦§¦§¨¦¥¨¤¡Ÿ¨¨§©§¨¨©§©§

‡"Â˙:‚È ˆ ÌÈω˙ (‡:· ËÚ Ì˘ (·:(ÈÂÈ˘·) ‡Î ËÒ Ì˘ (‚:(ÈÂÈ˘·) ‰ Â Ì˘ („Ì˘ Ù"Ú (‰:‰ ÁÙ:(ÈÂÈ˘·) ‡Ï Ï ·Âȇ (Â:„ ÂΘ ÌÈω˙ (Ê:ÂÏ È ¯·„Ó· (Á:‡ ÊÈ ÌÈω˙ (Ë

:ÁÈ Ë Ï‡È„ Ù"Ú (È:ËÈ Ì˘ (Î:ËÈ „È ¯·„Ó· (Ï:Î Ì˘ (Ó:(ÈÂÈ˘·) Ê „È ‰ÈÓ¯È (:(ÈÂÈ˘·) · „È Ú˘Â‰ (Ò:‡Î ‰ ‰Îȇ (Ú:(ÈÂÈ˘·) „È ‡ ‰ÂÈ (Ù:Î „Ó ˙È˘‡¯· Ù"Ú (ˆ

:ËÈ ÊË Ìȯ·„ Ù"Ú (˜:· ·Î ˙È˘‡¯· (¯:ÂË ‡ ‡¯˜È Ù"Ú (˘:Ï „Ó ˙È˘‡¯· Ù"Ú (˙:Ê Â ¯·„Ó· Ù"Ú (‡:Ê ·Î ˙È˘‡¯· (·:Ê Ë ‡-χÂÓ˘ Ù"Ú (‚:Á Ì˘ ˙È˘‡¯· („Ù"Ú (‰

:‰ ÊË ¯·„Ó·:‚ Ì˘ ˙È˘‡¯· (Â:‚ Ó ‰ÈÚ˘È (Ê:Ë ‚È Ìȯ·„ Ù"Ú (Á„È „Ï ·Âȇ (Ë:(ÈÂÈ˘·)

ÂÈÏÚ

Page 184: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 186

 .„˜L ÌȈr Ïr BÓeNÏ .„˜t ÂÈÏr:„˜ez ÁaÊn‰-Ïr L‡‰ ¨¨¨©§©¥¦¨©§à¨¥©©¦§¥©©Â .ÂÈÏra ÌLÏ BËÁLI .ÂÈI‡ Lb ÂÈ·‡Â .ÂÈÏ‡Ó ËLt ¯‡eˆ‰p‰ ©¨¨©¥¥¨§¨¦¦©¥¨§¨£§¥§¨¨§á¦¥

.‰ÒÁ ‡G Ba Ïr ·‡‰ .‰Nr ¯L‡-˙‡ ¯˜Á :ÂÈIr ·v ‰Â‰È§Ÿ¦¨¨¨¨©¤£¤©£¨¨¨©§¨¨Â .‡N ÂÈtk-I‡ BaI‡¯˜ :‰Nr ¯L‡-Ïk-˙‡ Ìȉχ ‡¯i ¦¤©¨¨¨©â©§¡Ÿ¦¤¨£¤¨¨¨¨

Óω .¯Á·z Ea ˙¯eÓz .¯ÁLÓ ÌÁ¯Â .¯Á‡ Ïȇ-‰p‰Nr §¥ã¤¤¦§¨§©¦§¦§¨¦ä¥©¦©©©å£¥.B˙¯Óz ‰Ïr˙ .B˙¯Ë˜‰ ÔBkz .B˙¯kʇ ÈÙÈÏÁ :¯Á‡z-I‡Â§©§©©£¦¥©§¨¨¦©§¨¨§©£¤¦§¨

Âqa „rÏ .˜ÁMa EÈÙÏ ÔB¯kÊ :B˙¯eÓ˙e ‡e‰-‰È‰.˜ÁeÈ ¯Ù §æ¨¨§¨¦¨§¨¤©©©¨©©¥ç¤©‡ .˜ÁÓ ‡Ï ÌÏBÚ ˙ȯaÌȇa Eȇ¯B˜ :˜ÁˆÈ-˙‡Â ̉¯·‡-˙ §¦¨Ÿ¦§©¤è©§¨¨§¤¦§¨§¤¨¦

t .„B˜Ùz ÌÈÓÁ¯a E‡ˆ .„B˜Lz ‰„˜r ˜„ˆa .„BwIÈ ¦§¤¤£¥¨¦§Ÿ§§©£¦¦§§é¥:„B˜r-χ Ô‡v‰©Ÿ¤¨

zixFd·Ï ‰·eLz C¯„¯BNrÏ ‰Òk ÔÈa .‰··BM‰ ˙ ¥¨¤¤§¨§©ë©¥¨¥¤¤¤¨‰ .‰·eLI EÈ„r:‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL ¨¤¨¨£ì¦¥§Ÿ¥¤§¨¨

‡ı¯r zÁzÓ‰ ̯Ëa .‰·eLz zÓc˜‰ Ì„wÓ Ê‡Ó Ê î¥¨¦¤¤¦§©§¨§¨§¤¤¦§©§¨¤¤.‰·eLÁ ‡t¯Óe ȯˆ ÌÈ·M‰-ÏÎÏ Ìb .‰·e‚¯ È„BÒȦ¥§¨©§¨©¨¦¢¦©§¥£¨

:‰·ÈL‰lÓ Ì˜È¯ EÈ˙I„ ȘÙBc§¥§¨¤¥¨¦§¨¦¨.‰·eLÏ EÈ„r ¯BNrÏ ‰Òk ÔÈa .‰··BM‰ ˙·Ï ‰·eLz C¯„ ˙ȯB‰¥¨¤¤§¨§©©¥¨¥¤¤¤¨¨¤¨¨

:‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL‰£¦¥§Ÿ¥¤§¨¨

¯ Ô‰z ˙B¯Ùr L‡B˙Èq .¯ˆB ÔBL‡¯ ¯L‡ Ï· ¥ðŸ©§¥¥£¤¦¨§¦¦ÓaÂÈÏr zه zÓrÊ .¯ˆ ‡Ï d˙B‡Â ‰l˜ ‰Âˆ §¦ñ§¨©¨§¨Ÿ¨¨¨©§¨§¨©§¨¨¨

Á .¯v˜Ï ÂÈ˙BL:¯ˆ‰ ÔBLȇÎe ‰·eL˙a ¯Ê §¨§©¥ò©¦§¨§¦ª§¨.‰·eLÏ EÈ„r ¯BNrÏ ‰Òk ÔÈa .‰··BM‰ ˙·Ï ‰·eLz C¯„ ˙ȯB‰¥¨¤¤§¨§©©¥¨¥¤¤¤¨¨¤¨¨

:‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL‰£¦¥§Ÿ¥¤§¨¨

c BÚÊ‚ ‰rËa Bz¯qÈ .BÎÙLa ÂÈÁ‡ ÈÓ‰k ˙ÎÏ „Â Ú ¨¨¦§§ô¥¨¦§¨§¦©§§ö¨¨¤¤Ÿ

‡"Â˙:‰  ‡¯˜È (‡:‚È ÁÎ ˙È˘‡¯· Ù"Ú (·:‡Ï ‡ Ì˘ (‚:‚ Ș ÌÈω˙ („·Î ˙È˘‡¯· (‰:‚È:(ÈÂÈ˘·) ËÈ Ë Ï‡È„ (Â:‚Ï ÊÎ ‡¯˜È (Ê:‚Î ËÈ ·Âȇ Ù"Ú (Á:„Î · ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Ë

:Ó Ï ˙È˘‡¯· (È:‡Î ‡Ï ‰ÈÓ¯È (Î:‡Î ‰ ‰Îȇ (Ï:‡ ,„ ÌÈÁÒÙ ‰‡¯ (ÓÂÎ Á ÈÏ˘Ó (:È"˘¯Â:‡È ,·Î ‰·¯ ˙È˘‡¯· ‰‡¯ (Ò:· ,ÁÈ Ôȷ¯ÈÚ ‰‡¯ (Ú:È „ ˙È˘‡¯· Ù"Ú (ÙÌ˘ (ˆ

:·È

‰ÎÂ

Page 185: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 187„ˆ

L ˙rk .‰ÎÂr EÈχ ·LÏ .Bk¯c rB¯ ·ÊÌÈ˙r· ¨Ÿ¨¥à¥¤§á©©©§§¦â§¨©¦:Bk‰Ï ÈÏa B‡ˆBÓ-Ïk Bzί‡‰¤¡©§¨§§¦§©

·Ï ‰·eLz C¯„ ˙ȯB‰.‰·eLÏ EÈ„r ¯BNrÏ ‰Òk ÔÈa .‰··BM‰ ˙ ¥¨¤¤§¨§©ã©¥¨¥¤¤¤¨¨¤¨¨‰:‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL £ä¦¥§Ÿ¥¤§¨¨

Ó .ÌÈnk ÊÁt ¯L‡ B„ÏBÈ ÈreˆÈ ÏlÁÂÈÏ‚¯ eÈË §å©¥§¥§£¤¨©©©¦æ¨©§¨b Á¯Ò .ÌÈnk ·Ï CÙL ÈÏeI ËrÓk‰È¯‡ ¯e ¦§©¥¨©¥©©¦¨©ç©§¥

ar .ÌÈÈr· ‡È‰ ‰L„˜˜„ˆÏ Bzr¯Î‰Â ‰„B‰ B ¦è§¥¨¦¨¥©¦£éŸ¨§¦§©§§¤¤:ÌÈʇÓa§Ÿ§©¦

.‰·eLÏ EÈ„r ¯BNrÏ ‰Òk ÔÈa .‰··BM‰ ˙·Ï ‰·eLz C¯„ ˙ȯB‰¥¨¤¤§¨§©©¥¨¥¤¤¤¨¨¤¨¨:‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL‰£¦¥§Ÿ¥¤§¨¨

a ÌÏBÚ ˙B¯„b ı¯t˜LÁ ÌȯL‡ ÈÓψ .ÚL¯a ȯÓr-Ô ¨©§¥¨¤ë¨§¦§¤©©§¥£¥¦¨©Â˜ .ÚLt B˙‡hÁ-Ïr ÛÈÒB‰B·eLa BÈc ¯Êb zr¯ §ì¦©©¨¤©î©§¨§©¦§

Ók ÌÁ¯ .ÚLÙlÓ:ÚLB E·e ·ÊBÚ ‰„B ¦¦§©ª©§ð¤§¥§©.‰·eLÏ EÈ„r ¯BNrÏ ‰Òk ÔÈa .‰··BM‰ ˙·Ï ‰·eLz C¯„ ˙ȯB‰¥¨¤¤§¨§©©¥¨¥¤¤¤¨¨¤¨¨

:‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL‰£¦¥§Ÿ¥¤§¨¨

Lr ÈL‡ ,ıÁk ÌBLÏ eÌB„Êe ÌBÈ‚L .‰ÏB„b‰ ¯È ñ§§¨§¥©§¥¦ò©§¨¦§¨§¨˙˙¯ ÌeÊÁ‡ Ì˙ÎÈÙ‰ ÔBÊÁ Czz .‰ÏrÓÏ „r e·¯«©§©§¨¦©££¦¨¨£¨¤¤E„B·Î ‡qÎ ÈÙI ԂB‰k eNr ‰·eLz .‰ÏÁÏÁ§©§¨¨§¨¨§¤§¦§¥¦¥§¤

:‰Ïa˜˙¦§©§¨.‰·eLÏ EÈ„r ¯BNrÏ ‰Òk ÔÈa .‰··BM‰ ˙·Ï ‰·eLz C¯„ ˙ȯB‰¥¨¤¤§¨§©©¥¨¥¤¤¤¨¨¤¨¨

:‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL‰£¦¥§Ÿ¥¤§¨¨

a ·Ï ˙BÈÏk ÔÁBÁ¯‡a ˙ÎÏ ÚcÓ ercÈ .‰¯e·‚a ¯Ê‡ ô¥§¨¨¥¤ö§¨¦§¨©§¥©©¤¤§Ÿ©

‡"Â˙:‚È ,·Î ‰·¯ ˙È˘‡¯· ‰‡¯ (‡:Ê ‰ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (·:ÂË „ ˙È˘‡¯· Ù"Ú (‚‡Ï ‰ÈÓ¯È („:‡Î:‡Î ‰ ‰Îȇ (‰:„ ËÓ ˙È˘‡¯· Ù"Ú (Â:(ÈÂÈ˘·) · ‚Ú ÌÈω˙ (Ê:Ë Ì˘ ˙È˘‡¯· (Á

:‡Î ÁÏ Ì˘ Ù"Ú (Ë:ÂÎ Ì˘ Ù"Ú (È:ËÎ ÊË ‡-ÌÈÎÏÓ (Î:(ÈÂÈ˘·) ÊÏ „Ï ·Âȇ (ω‡¯ (Ó:ËÎ-ÊÎ ‡Î ‡-ÌÈÎÏÓ:(ÈÂÈ˘·) ‚È ÁÎ ÈÏ˘Ó (:„ Ó˜ ÌÈω˙ Ù"Ú (Ò:(ÈÂÈ˘·) · ‡ ‰ÂÈ (Ú

:Î ‡È ‰ÈÓ¯È (Ù:Ê ‰Ò ÌÈω˙ (ˆ

‰¯˘È

Page 186: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 188

Ó .‰¯LÈErÓÏ ‡ .‰¯¯Òe ÚLÙa ea¯ ̇ eÈ˙B·eL §¨¨§à¥¦©§¤©§¨¨¨§©©§:‰¯eLk ‰·eLz ˙BNr e·ÈL‰£¦¥£§¨§¨

·Ï ‰·eLz C¯„ ˙ȯB‰.‰·eLÏ EÈ„r ¯BNrÏ ‰Òk ÔÈa .‰··BM‰ ˙ ¥¨¤¤§¨§©á©¥¨¥¤¤¤¨¨¤¨¨‰:‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL £â¦¥§Ÿ¥¤§¨¨

l`È CÏÓÏÁBÓ ,˙e„ÈÒÁa ‚‰˙Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk Ïr ·LB ¥¤¤ã¥©¦¥©£¦¦§©¥©£¦¥Ó ,Bnr ˙BÂr‰IÈÁÓ ‰a¯Ó ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ¯È·r £Ÿ©©ä£¦¦¦©§¤§¦¨

Ú ,ÌÈrLBtI ‰ÁÈÏÒe ÌȇËÁϯNa-Ik Ìr ˙B˜„ˆ ‰N ©£¨¦§¦¨©§¦åŸ¤§¨¦¨¨¨‰ I‡ .ÏBÓ‚z Ì˙r¯Î ‡Ï ,Áe¯ÂLGL ¯ÓBÏ el ˙ȯB §©Ÿ§¨¨¨¦§¥æ¥¨¨©§

ÏL ˙ȯa ÌBi‰ eI-¯ÎÊ ,‰¯NrÂrI zr„B‰k ,‰¯Nr L ¤§¥§¨¨©§¦§Ÿ¤§¥§©§¨¤¨¨Â ·e˙kL BÓk ,Ì„wÓÌL Bnr ·vÈ˙i Ôra ‰Â‰È „¯i ¦¤¤§¤¨©ç¥¤§Ÿ¤¨¨©¦§©¥¦¨

· ‡¯˜iÂ:‰Â‰È ÌL ©¦§¨§1¥§Ÿ:‰Ê ¯Ó‡ Ôȇ „ÈÁÈ· ÏÏÙ˙Ó‰

‡¯˜i ÂÈt-Ïr | ‰Â‰È ¯·ri©è©£Ÿ§Ÿ©¨¨©¦§¨ dedi„ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÔepÁ ÌeÁ¯ χ ‰Â‰È | §Ÿ§Ÿ¥©§©¤¤©©¦§©¤¤

ÚLÙ ÔÂr ‡N ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ˆ :˙Ӈ¤¡¤Ÿ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥¨Ÿ¨¤© :‰w ‰‡hÁÂÎ"Ú §©¨¨§©¥

Â:ezÏÁe e˙‡hÁÏe eÂrÏ zÁÏÒ §é¨©§¨©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨glq-eÏ Á Èk eÈ·‡Ù Èk ekÏÓ eÏ-ÏÁÓ .e‡Ëk :erL‰z‡-È §©¨¨¦¦2¨§©¨©§¥¦2¨§¦ë©¨

:Eȇ¯˜-ÏÎÏ „ÒÁ-·¯Â ,ÁlÒ ·BË È„‡£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤

M mgxÏ :eÈÏr ‰Â‰È ÌÁ¯z Ôk ,ÌÈa-Ïr ·‡,‰reLȉ ‰Â‰È §ì©¥¨©¨¦¥§©¥§Ÿ¨¥©îŸ©§¨È :‰Ïq E˙ί· Enr-ÏreÏ-·bNÓ ,enr ˙B‡·ˆ ‰Â‰ ©©§¦§¨¤¤¨§ðŸ§¨¦¨¦§¨¨

È :‰IÒ ·˜rÈ È‰Ï‡È :Ca ÁËa Ì„‡ ȯL‡ ,˙B‡·ˆ ‰Â‰‰Â‰ ¡Ÿ¥©£Ÿ¤¨§ñŸ§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨§òŸ:e‡¯˜-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰¦¨©¤¤©£¥§¨§¥

‡"Â˙:Ê „È ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (‡:‡Î ‡Ï Ì˘ (·:‡Î ‰ ‰Îȇ (‚: ,ËÎ ‰·¯ ‡¯˜È („‰˘‰ ˘‡¯ (‰:‡ ,ÊÈ:(ÈÂÈ˘·)  ‚˜ ÌÈω˙ (Â:· ,ÊÈ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰‡¯ (Ê:‰ „Ï ˙ÂÓ˘ (Á:Ê-Â Ì˘ (Ë

:Ë Ì˘ (È:‰ ÂÙ ÌÈω˙ (Î:‚È ‚˜ Ì˘ (Ï:Ë ‚ Ì˘ (Ó:Á ÂÓ Ì˘ (:‚È „Ù Ì˘ (Ò:È Î Ì˘ (Ú

˙‚‰‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡È¯˜· (1'‰ Ì˘· ‡¯˜È ÔÈ· ËÚÓ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È Ì˘·-Ï '‰¯Ú˘ 'Ìȯه È¯Ú˘') Z .(ʘ ÛÈÚÒ ‰

2 ÌÈÏÓ· (‡ËÁ ,ÂÚ˘Ù.(Ú"ÂÓ˘·Î) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ

χ

Page 187: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 189‰ˆ

`l-eÏ-¯kÊz eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr ©à¦§¨¨£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©Á :„‡Ó-eÏ-¯ÎÊ EcÒÁk ¯kÊz-I‡ eÈrLÙe | eȯeÚ ˙‡h §Ÿ©áŸ§¥§¨¥©¦§Ÿ§©§§§¨¨

:‰Â‰È E·eË ÔrÓÏ ,‰z‡©¨§©©§§Ÿ

f xkÊ :‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ¯,Enr ÔBˆ¯a ‰Â‰È e¯Î §âŸ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨ã§¥§Ÿ¦§©¤Ê :E˙reLÈa e„˜tË·L zχb Ì„w ,˙Ș | E˙„r ¯Î ¨§¥¦¨¤§äŸ£¨§¨¦¨¤¤¨©§¨¥¤

˙·‰‡ ,ÌÏLe¯È ˙aÁ ‰Â‰È ¯BÎÊ :Ba zÎL | ‰Ê ÔBiˆ-¯‰ ,E˙ÏÁ©£¨¤©¦¤¨©§¨§§Ÿ¦©§¨¨¦©£©‡ ÔBiˆ‡ :ÁˆÏ ÁkLz-χ·-Èk dÁI ˙r-Èk ,ÔBiˆ ÌÁ¯z Ìe˜˙ ‰z ¦©å¦§©¨¤©©æ¨¨§©¥¦¦¥§¤§¨¦¨

Ê :„rBÓe¯r | e¯r ÌȯӇ‰ ,ÌILe¯È ÌBÈ ˙‡ ,ÌB„‡ È·Ï | ‰Â‰È ¯Î ¥§çŸ§Ÿ¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨Ê :da „BÒȉ „rzraL ¯L‡ EÈ„·r χ¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I ¯Î ©©§¨§èŸ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨

,ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌÎr¯Ê-˙‡ ‰a¯‡ ̉I‡ ¯a„z Ca ̉Ϥ¨©§©¥£¥¤©§¤¤©§£¤§§¥©¨¨¦Ê :ÌÏÚÏ eÏÁ ÌÎr¯ÊÏ Ôz‡ Èz¯Ó‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ı¯‡‰-ÏÎ¯Π§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨§éŸ

‰f‰ Ìr‰ ÈL˜-I‡ ÔÙz-I‡ ,·˜rÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡I EÈ„·rI©£¨¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ©¥¤¤§¦¨¨©¤‡ :B˙‡hÁ-χ BÚL¯-I‡ÂeχB ¯L‡ ,˙‡hÁ eÈÏr ˙L˙ ‡-Ï §¤¦§§¤©¨©ë¨¨¥¨¥©¨£¤©§

:e¯ˆBÈ eÏ-ÁÏÒ e¯eˆ e‡ËÁ :e‡ËÁ ¯L‡Â©£¤¨¨¨¨¥§©¨§¥

xFkf ,z¯Ó‡ ¯L‡k ˙B·‡ ˙ȯa eÏۇ ·B˜rÈ È˙ȯa-˙‡ Èz¯ÎÊ §¨§¦¨©£¤¨©§¨§ì¨©§¦¤§¦¦©£§©:¯kʇ ı¯‡‰Â ¯kʇ ̉¯·‡ È˙ȯa-˙‡ ۇ ˜ÁˆÈ È˙ȯa-˙‡¤§¦¦¦§¨§©¤§¦¦©§¨¨¤§Ÿ§¨¨¤¤§Ÿ

 ,z¯Ó‡ ¯L‡k ÌÈBL‡¯ ˙ȯa eI ¯BÎÊ˙ȯa Ì‰Ï Èz¯ÎÊ §¨§¦¦¦©£¤¨©§¨§î¨©§¦¨¤§¦˙BÈ‰Ï ÌÈBb‰ ÈÈrÏ ,ÌȯˆÓ ı¯‡Ó Ì˙‡-È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ,ÌÈL‡ ¦Ÿ¦£¤¥¦Ÿ¨¥¤¤¦§©¦§¥¥©¦¦§

 ,ezÁË·‰L BÓk enr ‰Nr :‰Â‰È ȇ ÌÈ‰Ï‡Ï Ì‰Ï˙‡Ê-Ìb-Û‡ ¨¤¥Ÿ¦£¦§Ÿ£¥¦¨§¤¦§©§¨§ð©©Ÿ·È‡ ı¯‡a Ì˙Bȉa¯Ù‰Ï Ì˙lÎÏ ÌÈzÏr‚-‡Ï ÌÈzÒ‡Ó-‡G Ì‰È ¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤§©§¦§Ÿ§©§¦§©Ÿ¨§¨¥

‰Ók eÓÁ¯Â e˙e·L ·L‰ :̉ȉχ ‰Â‰È ȇ Èk ,Ìz‡ È˙ȯa§¦¦¦¨¦£¦§Ÿ¡Ÿ¥¤¨¥§¥§©£¥§¨Â ,·e˙kLEˆa˜Â ·L ,EÓÁ¯Â E˙e·L-˙‡ EȉG‡ ‰Â‰È ·L ¤¨§ñ¨§Ÿ¡¤¤§§§¦£¤§¨§¦¤§

‰Ók eÈÁc ıa˜ :‰nL Eȉχ ‰Â‰È EˆÈÙ‰ ¯L‡ ÌÈnr‰-ÏkÓ¦¨¨©¦£¤¡¦§§Ÿ¡Ÿ¤¨¨©¥¦¨¥§¨‡ ,·e˙kLEȉG‡ ‰Â‰È Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È-Ì ¤¨¦ò¦§¤¦©£¦§¥©¨¨¦¦¨§©¤§§Ÿ¡¤

Ó ,·e˙kL ‰Ók ÔrΠ·rk eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÁwÈ ÌMÓe·rÎ È˙ÈÁ ¦¨¦¨¤§¥§¨¥¨¨§¤¨¨§¨¤¨ô¦¦¨¨eÈrLÙ ‰ÁÓ :EÈzI‡‚ Èk ÈI‡ ‰·eL ,EÈ˙‡hÁ ÔrΠEÈrLt§¨¤§¤¨¨©Ÿ¤¨¥©¦§©§¦§¥§¨¥

‡ ,z¯Ó‡ ¯L‡k ErÓIÈrÓÏ EÈrLÙ ‰ÁÓ ‡e‰ È· ÈÎ §©©§©£¤¨©§¨öŸ¦¨Ÿ¦Ÿ¤§¨¤§©£¦,·e˙kL ‰Ók ¯ÓvΠ‚ÏMk eȇËÁ Ôaω :¯kʇ ‡Ï EÈ˙‡hÁ§©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ©§¥£¨¥©¤¤§©¤¤§¨¤¨

‡"Â˙:Á ËÚ ÌÈω˙ (‡:(ÈÂÈ˘·) Ê ‰Î Ì˘ (·:Â Ì˘ (‚:(ÈÂÈ˘·) „ ˜ Ì˘ („:· „Ú Ì˘ (‰:ËÈ „Ú Ì˘ (Â:„È ·˜ Ì˘ (Ê:Ê ÊϘ Ì˘ (Á:‚È ·Ï ˙ÂÓ˘ (Ë:ÊÎ Ë Ìȯ·„ (ȯ·„Ó· (Î

:‡È ·È:·Ó ÂÎ ‡¯˜È (Ï:‰Ó Ì˘ (Ó:„Ó Ì˘ (:‚ Ï Ìȯ·„ (Ò:„ Ì˘ (Ú„Ó ‰ÈÚ˘È (Ù:·Î:‰Î ‚Ó Ì˘ (ˆ

ÂÎÏ

Page 188: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 190

Ï,eÈaÏÈ ‚ÏMk ÌÈMk ÌÎȇËÁ eȉÈ-̇ ,‰Â‰È ¯Ó‡È ‰ÁÎe ‡-eÎ §à¨§¦¨§¨Ÿ©§Ÿ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈÏr ˜B¯Ê :eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ eÓÈc‡È-̇¦©§¦©¨©¤¤¦§§¨¥©¦§¦§©£¥

 ,·e˙kL ‰ÓkÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈIr Èz˜¯Ê §¨¤¨§á¨©§¦£¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿe˙ÈÁLz χ eÈÏr ÌÁ¯ :ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈIelb-ÏkÓe ÌÎÈ˙‡Ó˪§Ÿ¥¤¦¨¦¥¤£©¥¤§¤©¥¨¥§©©§¦¥

k ,·e˙kL ‰Ók,E˙ÈÁLÈ ‡Ï Et¯È ‡Ï Eȉχ ‰Â‰È ÌeÁ¯ χ È §¨¤¨¦â¥©§Ÿ¡Ÿ¤Ÿ©§§§Ÿ©§¦¤e··Ï-˙‡ ÏBÓ :Ì‰Ï ÚaL ¯L‡ EÈ˙·‡ ˙ȯa-˙‡ ÁkLÈ ‡Ï§Ÿ¦§©¤§¦£Ÿ¤£¤¦§©¨¤¤§¨¥

e ,·e˙kL ‰Ók EÓL-˙‡ ‰·‰‡ÏE··Ï-˙‡ Eȉχ ‰Â‰È ÏÓ §©£¨¤§¤§¨¤¨ã¨§Ÿ¡Ÿ¤¤§¨§ELÙ-Ïηe E··I-ÏÎa EȉG‡ ‰Â‰È-˙‡ ‰·‰‡Ï ,Er¯Ê ··Ï-˙‡Â§¤§©©§¤§©£¨¤§Ÿ¡¤§¨§¨§§¨©§§

e ,·e˙kL ‰Ók e˙Lw·a eÏ ‡ˆn‰ :EÈiÁ ÔrÓÏÌMÓ ÌzLw· §©©©¤¦¨¥¨§©¨¨¥§¨¤¨ä¦©§¤¦¨:ELÙ-Ïηe E··Ï-ÏÎa epL¯„˙ Èk ,˙‡ˆÓe Eȉχ ‰Â‰È-˙‡¤§Ÿ¡Ÿ¤¨¨¨¦¦§§¤§¨§¨§§¨©§¤,·e˙kL ‰Ók E˙lÙz ˙È·a eÁnN EL„˜ ¯‰-I‡ e‡È·z§¦¥¤©¨§¤§©§¥§¥§¦¨¤§¨¤¨

ẨÈ˙ÏBÚ ,È˙lÙz ˙È·a ÌÈzÁnN ÈL„˜ ¯‰-χ ÌÈ˙B‡È·‰©å£¦¦¤©¨§¦§¦©§¦§¥§¦¨¦Ÿ¥¤:ÌÈnr‰-ÏÎÏ ‡¯wÈ ‰lÙz-˙Èa È˙È· Èk ,ÈÁaÊÓ-Ïr ÔBˆ¯Ï ̉ÈÁ·Ê§¦§¥¤§¨©¦§§¦¦¥¦¥§¦¨¦¨¥§¨¨©¦

„Ú ,ω˜Â ÔÊÁ ,˜ÂÒÙ ¯Á‡ ˜ÂÒÙ ÌȯÓ‡ Ô¯‡‰ ÔÈÁ˙ÂÙχ·ÊÚ˙ :ÏÏη „Ú ‡ÏÂ

Ïa˜Â eÈÏr ÌÁ¯Â ÒeÁ eȉχ ‰Â‰È eÏB˜ ÚÓL§©¥§Ÿ¡Ÿ¥§©¥¨¥§©¥:e˙lÙz-˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a§©£¦§¨¤§¦¨¥

‰:Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ‰·eL EÈχ | ‰Â‰È e·ÈL £æ¦¥§Ÿ¥¤§¨¨©¥¨¥§¤¤‡:epnÓ Áwz-χ EL„˜ Áe¯Â EÈÙlÓ eÎÈÏLz-Ï ©ç©§¦¥¦§¨¤§©¨§§©¦©¦¤‡:e·Êrz-χ eÁk ˙BÏÎk ‰˜Ê ˙rÏ eÎÈÏLz-Ï ©è©§¦¥§¥¦§¨¦§Ÿ¥©©©§¥‡r :epnÓ ˜Á¯z-χ ,eȉχ ‰Â‰È e·Êrz-ω·BËÏ ˙B‡ enr-‰N ©é©©§¥§Ÿ¡Ÿ¥©¦§©¦¤£ë¥¦¨§¨

Ó‡ :ezÓÁ ez¯Êr ‰Â‰È ‰z‡-Èk eL·È eȇN e‡¯ÈÂ| ‰Èʇ‰ eȯ §¦§Ÿ§¥§¥Ÿ¦©¨§Ÿ£©§¨§¦©§¨£ì¥©£¦¨È :e‚È‚‰ ‰Èa ‰Â‰È‰Â‰È ,EÈÙÏ eaÏ ÔBÈ‚‰Â eÈÙ-ȯӇ | ÔBˆ¯I eȉ §Ÿ¦¨£¦¥¦î§§¨¦§¥¦§¤§¦¥§¨¤§Ÿk :eχB‚ e¯eˆ:eȉG‡ È„‡ ‰r˙ ‰z‡ ,eIÁB‰ ‰Â‰È EI-È ¥§£¥¦ð§§Ÿ¨§©¨©£¤£Ÿ¨¡¥

:Ô¯‡‰ Ôȯ‚ÂÒ

` Epidlz ,eÈ˙B·‡ ȉχ ,e˙lÙz EÈÙÏ ‡B·Ìlr˙z-χ ¡1Ÿ¥¥Ÿ¥£¥ñ§¨¤§¦¨¥§ò©¦§©©r e‡ ÔȇL ,e˙pÁzÓ˜e ÌÈÙ ÈfEÈÙI ¯ÓBÏ ,Û¯Ú ÈL ¦§¦¨¥¤¥¨©ô¥¨¦§ö¥Ÿ¤©§¨¤

'‰ ‡"Â˙:ÁÈ ‡ ‰ÈÚ˘È (‡:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (·:‡Ï „ Ìȯ·„ (‚:Â Ï Ì˘ („:ËÎ „ Ì˘ (‰‰ÈÚ˘È (Â

:Ê Â:‡Î ‰ ‰Îȇ (Ê:(ÈÂÈ˘·) ‚È ‡ ÌÈω˙ (Á:(ÈÂÈ˘·) Ë ‡Ú Ì˘ (Ë·Î ÁÏ Ì˘ (È:(ÈÂÈ˘·):(ÈÂÈ˘·) ÊÈ ÂÙ Ì˘ (Î:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (Ï:(ÈÂÈ˘·) ÂË ËÈ Ì˘ (ÓÁÏ Ì˘ (

:(ÈÂÈ˘·) ÊË:(ÈÂÈ˘·) ‚ ÁÙ Ì˘ (Ò:(ÈÂÈ˘·) · ‰ Ì˘ (Ú: ÁÎ Ìȯ·„ Ù"Ú (ÙÙ"Ú (ˆ:Ë „Ï ˙ÂÓ˘

˙‚‰‰ „Ú Ô‡ÎÓ ÌȯÓ‡ ‡Ï ‰ÏÙ˙‰ ¯„Ò ÚˆÓ‡· ˙ÂÁÈÏÒ ÌȯÓ‡˘Î (1ÂÚ˘¯‰ ÂÁ‡ÂÔÓ˜Ï .(171 'ÓÚ ‰‡¯Â Z È·¯‰ È‚‰Ó) ‡·‰ 'ÓÚ·

Page 189: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 191ˆ

‡ ,e‡ËÁ ‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰ÈeÁ‡ Ï· §Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ¨¨£à¨£©§Á eÈ˙B·‡Â:e‡Ë ©£¥1¨

` .EpnW‰ .ÈÙc e¯ac .eÏÊb .e„‚a‰Â .eÈÂr.e„Ê .erL¯ 2©§¨©§¨©§¦©§Ÿ¦¤á¡¦§¦â§©§©§Ë .eÒÓÁ.eˆI .e·fk .Ú¯ eˆrÈ .¯˜L eÏÙ ¨©§ã©§¤¤¨©§¨¦©§©§

.Û¯Ú eÈM˜ .e¯¯ˆ .erLt .eÈÂr .e¯¯Ò .eˆ‡ .e„¯Ó©§¦©§¨©§¨¦¨©§¨©§¦¦Ÿ¤:erzrz .eÈrz .e·rz .e˙ÁL .erL¯©§¦©§¦©§¨¦¦§¨§

q EpxÓe EÈ˙ˆnÓ ÌÈ·Bh‰ EÈËtLn :eÏ ‰ÂL-‡ÏÏr ˜Ècˆ ‰z‡ ©1§¦¦§Ÿ¤¦ä¦§¨¤©¦§åŸ¨¨¨§æ©¨©¦©‰ eÁ‡Â ˙ÈNr ˙Ó‡-Èk ,eÈÏr ‡a‰-Ïk:erL¯ ¨©¨¨¥¦¡¤¨¦¨©£©§¦1§¨§

EpnW`b .¯Bc-ÏkÓ eLa .Ìr-ÏkÓc .NBNÓ epnÓ ‰ÏeaÏ ‰Â ¨©§¦¨¨Ÿ§¦¨ç¨¦¤¨è¨¦¥Ê .e¯‡t Ú¯Ù .eÈee‡ ÏaÁ‰ .eȇËÁa.eLc˜Ó ˙Èa Ïe· ©£¨¥ª§©¦¥§¦§©§¥¥§é¥¦§¨¥

Ë .eÈÂra ·¯ÁeÁk .ÌȯÊÏ e˙Ó„‡ ÈÙBÈ .‰nLÏ ‰˙ȉ e˙¯È ¨©©£Ÿ¥¦ë¨¥¨§¨§©¨¦©§¨¥§¨¦Ÿ¥:ÌȯÎϧ¨§¦

oicÓe¯ÓBÏ ,et¯r ‰L˜Â eÈt ÊÈr Cȉ .e˙eÚhÓ e·L ‡Ï ©£©¦Ÿ©§¦¨¥¥¨¦¨¥§©§¤¨§¥©‡Ï eÁ‡ ÌȘÈcˆ ,eÈ˙B·‡ ȉχ eȉχ ‰Â‰È EÈÙϧ¨¤§Ÿ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§§Ÿ

‡ ,e‡ËÁÁ eÈ˙B·‡Â eÁ‡ Ï·:e‡Ë ¨¨£à¨£©§©£¥1¨

EpipiÓlÓ .eÏÓr e˜Lr.eÈÏr Ìlr e˙ .epnÓ Ë¯BÓÓe CMÓ §¥¥¨§£¨¥§ìª¨§¨¦¤¨§ª¨¨¥r .eÓÎL Ir eÏ·Ò¯t .e· eÏLÓ ÌÈ„·.Ì„iÓ Ôȇ ˜ ¨©§©¦§¥£î¨¦¨§¨Ÿ¥î¥¦¨¨

.eÈÂra epnÓ z˜Á¯ .eȉG‡ ‰Â‰È Ee‡¯˜ .ee··Ò ˙Ba¯ ˙B¯ˆ©§¨§¨§Ÿ¡¥¨©§¨¦¤©£Ÿ¥L:e„·‡Â eÈrz .EȯÁ‡Ó e· ©ð§¥©£¤¨¦§¨¨§

giWnL ,EÈÙÏ ¯Ó‡ E˜„ˆew :Èw ˙B¯zÒpÓ ,ÔÈ·È-ÈÓ ˙B‡È‚ §¦©¦§§¨©§¨¤§ñ¦¦¨¦¦¦§¨©¥¦©¥,eÈ˙B‡ÓË-ÏkÓ e¯‰Ë eÈrLt-IkÓ eȉχ ‰Â‰È§Ÿ¡Ÿ¥¦¨§¨¥§©£¥¦¨ª§¥

 ,E‡È· „È-Ïr ·e˙kk ,e¯‰Ë ÌȯB‰Ë ÌÈÓ eÈIr ˜B¯ÊeÈz˜¯Ê §¨¥©¦§¦§©£¥©¨©©§¦¤§ò¨©§¦kÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌȯB‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏrÌÎÈÏeJb-ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓË I £¥¤©¦§¦§©§¤¦Ÿª§¥¤¦¨¦¥¤

:ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡£©¥¤§¤

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) · ,ÊÙ ‡ÓÂÈ (‡: ˜ ÌÈω˙ (·:(ÈÂÈ˘·) Ì˘ (‚:ËÒ ËȘ Ì˘ Ù"Ú („Ù"Ú (‰:ËÏ Ì˘:(ÈÂÈ˘·) ÊÎ ‚Ï ·Âȇ (Â:‚Ï Ë ‰ÈÓÁ (Ê:‡È „Î ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (ÁÊÈ ‰ ‰Îȇ (Ë

:(ÈÂÈ˘·):‚È Á ‡-ÌÈÎÏÓ Ù"Ú (È:ÂÎ ËÒ ÌÈω˙ Ù"Ú (Î:Ê ÁÈ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (ωÎȇ (Ó:Á Ì˘:‡È ÂË ‡-χÂÓ˘ Ù"Ú (:‚È ËÈ ÌÈω˙ (Ò:‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ (Ú

˙‚‰‰ (1.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ (2ÈÙÏ ÌÈÏÓ‰ ¯‡˘· ÔΠ,(Ê ÛÈÚÒ Ê¯˙ ÔÓÈÒ Ê"‰„‡ Ú"¢ ‰‡¯) ·Ï‰ ÏÚ ‰ÎÈ ËÚÓ ‰Á˘È

.(È·¯‰ È‚‰Ó) ·-‡‰ ¯„Ò

χȄ

Page 190: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 192

l`Ipc‡‰ ,EÈÙÏ ÚeL ˙B„eÓÁ-LÈÁ˜t ,ÚÓLe Eʇ | ȉχ ‰h ¨¦¥¦à£¦©§¨¤©á¥¡Ÿ©¨§§§¨§©,‰ÈIr EÓL ‡¯˜-¯L‡ ¯Èr‰Â ,eÈ˙ÓÓL ‰‡¯e EÈÈr¥¤§¥Ÿ§Ÿ¥§¨¦£¤¦§¨¦§¨¤¨EÈÓÁ¯-Ir Èk ,EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ˆ-Ir ‡Ï | Èk¦Ÿ©¦§¥£©§©¦¦©£¥§¨¤¦©©£¤,‰Nr ‰·ÈL˜‰ È„‡ ,‰ÁÏÒ | È„‡ ,‰rÓL | È„‡ :ÌÈa¯‰©¦£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨§¨¨£Ÿ¨©§¦¨©£¥

:Enr-Ïr E¯Èr-Ir ‡¯˜ EÓL-Èk ,ȉχ ErÓÏ ,¯Á‡z-χ©§©©§©©§¡Ÿ©¦¦§¦§¨©¦§§©©¤

`xfÓ‡ ,EÈÙÏ ¯Ó‡ ¯ÙBq‰Èt ȉχ Ìȯ‰Ï ÈzÓÏΠÈzLa ,È‰Ï ¤§¨©¥¨©§¨¤¡âŸ©Ÿ§¦§¦§©§¦§¨¦¡Ÿ©¨©„r ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â L‡¯ ‰IrÓÏ e·¯ eÈ˙Âr Èk EÈχ¥¤¦£ŸŸ¥¨«§©§¨Ÿ§©§¨¥¨§¨©

 :ÌÈÓMχÏ „ÒÁ-·¯Â ÌÈt‡-C¯‡ ÌeÁ¯Â ÔepÁ ˙BÁÈÏÒ dBI‡ ‰z‡ ©¨¨¦§ã©¨¡©§¦©§©¤¤©©¦§©¤¤§Ÿe¯ˆBÈ eÁÈÊz χ ,e‡¯Ba eLhz χ eÈ·‡ e·Êrz χ :Ìz·Êr£©§¨©©©§¥¨¦§©¦§¥§¥§©©§¦¥§¥¯·c‰-˙‡ eȉχ ‰Â‰È eÏ Ìi˜Â ,eÈ˙‡hÁk ‰Ïk enr Nrz χ§©©©¦¨¨¨§©Ÿ¥§©¤¨§Ÿ¡Ÿ¥¤©¨¨

a ,¯eÓ‡k .CÊBÁ e‰ÈÓ¯È È„È-Ïr ‰Ïa˜a ezÁË·‰L̉‰ ÌÈÓi ¤¦§©§¨§©¨¨©§¥¦§§¨¨¨¨©ä¨¦¨¥˙‡hÁ-˙‡Â epȇ χ¯NÈ ÔÂr-˙‡ Lw·È ‰Â‰È-̇ ‡È‰‰ ˙r·e¨¥©¦§ª§Ÿ§ª©¤£Ÿ¦§¨¥§¥¤§¤©Ÿ

r :¯È‡L‡ ¯L‡I ÁIÒ‡ Èk ‰‡ˆn˙ ‡Ï ‰„e‰ÈÈ·r¯ E˙ÏÁ En §¨§Ÿ¦¨¤¨¦¤§©©£¤©§¦©å§§©£¨§§¥¥Ï Èk eÚ„È e¯ÈkÈ .ErLÈ È·‡z EcÒÁ ȇӈ E·eËeȉχ ‰Â‰È §§¥¥©§¤§¥¥¦§¤©¦§¥§¦©æŸ¡Ÿ¥

:˙BÁÈÏq‰Â ÌÈÓÁ¯‰©£¦§©§¦

l`¯EÓL ÌeÁ.Á χ EÓL Ôep.EÓL ‡¯˜ ea .È ‰Nr ‰Â‰ ¥©ç§¤¥©ç§¤¨¦§¨§¤§èŸ£¥zÓ‡ ÔrÓÏ ‰Nr :EÓL ÔrÓÏE.E˙ȯa ÔrÓI ‰Nr . §©©§¤£¥§©©£¦¤1£¥§©©§¦¤

Ez¯‡Ù˙ EÏ„b ÔrÓÏ ‰Nr.E˙c ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨§§§¦§©§¤£¥§©©¨¤£¥§©©E„B‰.E„eÚ ÔrÓÏ ‰Nr .E¯ÎÊ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ¤£¥§©©¦¤£¥§©©¦§¤£¥§©©EcÒÁ.E·eË ÔrÓI ‰Nr .E„eÁÈ ÔrÓI ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr ©§¤£¥§©©¤£¥§©©¦¤£¥§©©E„B·k.E„enÏ ÔrÓI ‰Nr .E˙eÎÏÓ ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓI ‰Nr §¤£¥§©©¦¤£¥§©©©§¤£¥§©©EÁˆ.E„BÒ ÔrÓÏ ‰Nr .Efr ÔrÓÏ ‰Nr .E¯‡t ÔrÓÏ ‰Nr . ¦§¤£¥§©©¤£¥§©©ª¤£¥§©©§¥¤

E˙˜„ˆ ÔrÓÏ ‰Nr.E˙M„˜ ÔrÓÏ ‰Nr .EÈÓÁ¯ ÔrÓI ‰Nr £¥§©©¦§¨¤£¥§©©§ª¨¤£¥§©©©£¤ÌÈa¯‰.E˙ÈÎL ÔrÓI ‰Nr .E˙l‰z ÔrÓI ‰Nr .‰Nr ¨©¦£¥§©©§¦¨¤£¥§©©§¦¨¤£¥

L EÈ·‰B‡ ÔrÓI¯Ùr ÈÎB.·˜rÈ ˜ÁˆÈ ̉¯·‡ ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¤é§¥¨¨£¥§©©©§¨¨¦§¨§©£ŸÔ¯‰‡Â ‰LÓ ÔrÓÏ ‰Nr.‰ÓÏLe „Âc ÔrÓÏ ‰Nr .ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©Ÿ¤§©£Ÿ£¥§©©¨¦§ŸŸ£¥§©©

¯ÈEL„˜ ¯Èr ÌÏLe.Ó ÔBiˆ ÔrÓÏ ‰Nr E„B·k ÔkL.‰Nr §ë¨©¦¦¨§¤£¥§©©¦¦ì§©§¤£¥

‡"Â˙:‡È È Ï‡È„ (‡:ËÈ-ÁÈ Ë Ì˘ (·:Â Ë ‡¯ÊÚ (‚:ÊÈ Ë ‰ÈÓÁ („:Î ‰ÈÓ¯È (‰Ìȯ·„ (Â:ÂÎ Ë:(ÈÂÈ˘·) Ë Ì˘ χȄ (Ê: „Ï ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (Á:Ê „È ‰ÈÓ¯È (Ë:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (È

Î:„Î .ÊË Ì˘ χȄ Ù"Ú (Ï:Á ÂÎ ÌÈω˙ ( ˙‚‰‰ :„ÈÓ˙ ¯Ó‡ ,˙ÂÁÈÏÒ· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î È·¯‰ (1C˙ȯa .CzÈÓ‡ ÔÚÓÏ, ÌÏÂη ÔÎÂ. ¬ƒ»¿ƒ»

ÔÚÓÏ

Page 191: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 193ʈ

EÏÎȉ ˙BÓÓL ÔrÓÏ.EÁaÊÓ ˙eÒȯ‰ ÔrÓÏ ‰Nr .‰Nr §©©¦§¥¨¤£¥§©©£¦¦§§¤£¥EL„˜ ÌL Ïr ÌÈ‚e¯‰ ÔrÓI.E„eÁÈ Ïr ÌÈÁe·Ë ÔrÓÏ ‰Nr . §©©£¦©¥¨§¤£¥§©©§¦©¦¤

EÓL Lec˜ Ïr ÌÈn·e L‡· ȇa ÔrÓÏ ‰Nr.ÔrÓÏ ‰Nr £¥§©©¨¥¨¥©©¦©¦§¤£¥§©©BÈe‡ËÁ ‡lL ÌÈ„L Ș.b ÔrÓÏ ‰Nr eÚLÙ ‡lL ·IÁ ÈÏeÓ. §à¥¨©¦¤Ÿ¨§£¥§©©§á¥¨¨¤Ÿ¨§

z ÔrÓÏ ‰NrÔa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ.‡Ï ̇ ErÓÏ ‰Nr £¥§©©¦â¤¥©¨£¥§©©§¦ŸerÓÏ.:erÈLB‰Â ErÓÏ ‰Nr §©£¥£¥§©©§§¦¥

Óp Eper ‰Â‰È.er eȉχ er .‡ er er eÈ·.er £ã¥1§Ÿ£¥£¥¡Ÿ¥£¥£¥ä¦£¥£¥aer e‡¯B.b er er eχB.er eL¯Bc er .er 姥£¥£¥æ£¥£¥£¥§¥£¥£¥‰:er ÔÓ‡p‰ χ 祩¤¡¨£¥

EppÓer „ÈÒÁ ˜È˙Â.Ê er er ¯LÈ C.Á er :er Ìi˜Â È £¥¨¦§¨¦£¥£¥©è§¨¨£¥£¥©é§©¨£¥

EppÓËer ·ÈËÓe ·B.È er er ¯ˆÈ r„B.k er ÌÈÒrk L·B £¥ë¥¦£¥£¥ì¥©¤¤£¥£¥î¥§¨¦er.Ï er er ˙B˜„ˆ L·B.Ó er ÌÈÎIn‰ ÈÎÏÓ CI £¥£¥ð¥§¨£¥£¥¤ñ¤©§¥©§¨¦

:er£¥

EppÓ ‡¯Ber ·bN.er ÏÁBÓe ÁÏBÒ er .Ú er ˙ra ‰B £¥ò¨§¦ô§¨£¥£¥¥©¥£¥£¥ö¤§¥er ‰¯ˆ.t er er ÏÈvÓe ‰„B.ˆ er :er ¯LÈ ˜Èc ¨¨£¥£¥ö¤©¦£¥£¥©÷¦§¨¨£¥

EppÓ˜er Âȇ¯B˜Ï ·B¯.˜ er er ÒBÚÎÏ ‰L.¯ er C £¥ø§§¨£¥£¥ù¤¦§£¥£¥©ùer ˙Bv¯I.¯ er :er ÔepÁ ÌeÁ §©£¥£¥©ú§©£¥

EppÓLer ÌÈBÈ·‡-χ rÓB.er ÌÈÓÈÓz CÓBz er .er £¥à¥©¤¤§¦£¥£¥¥§¦¦£¥£¥‡er eÈ˙B·‡ ȉÏ.‡ er er ̉¯·‡ ȉÏ.t er „Á ¡áŸ¥£¥£¥£¥¡âŸ¥©§¨¨£¥£¥©ã©

er ˜ÁˆÈ.‡ er er ·˜rÈ ¯È·.er ÌÈË·M‰ ˙¯Êr er . ¦§¨£¥£¥£ä¦©£Ÿ£¥£¥¤§©©§¨¦£¥er ˙B‰n‡ ·bNÓ er.Ú er er ÔBˆ¯ ˙ra ‰B.‡ er È· £¥¦§©¦¨£¥£¥å¤§¥¨£¥£¥£æ¦er ÌÈÓB˙È.c er :er ˙BÓχ Ôi §¦£¥£¥©æ©©§¨£¥

‡"Â˙:ÊË · χÂÈ Ù"Ú (‡:Ë ÁÎ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (·‰"„ È"˘¯ ‡ ,ÊÈ ˙Âί· ‰‡¯Â .· ,‚Ï ˙·˘ (‚:È·Ï:(ÈÂÈ˘·) ÊÏ ÁÈ ‡-ÌÈÎÏÓ („:ÊË ‚Ò ‰ÈÚ˘È (‰:‡ ‚Ó Ì˘ Ù"Ú (Â:„ ÊÓ Ì˘ (Ê

:Ë Ê Ìȯ·„ (Á: Á ·Âȇ Ù"Ú (Ë:(ÈÂÈ˘·) ÊΠ χȄ (È:(ÈÂÈ˘·) ÁÒ ËȘ ÌÈω˙ (Î:„È ‚˜ Ì˘ Ù"Ú (Ï:‡ ,Ê ˙Âί· ‰‡¯ (Ó:ÊÈ Ë ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (:‡ ,‚ ˙·‡ (ÒÙ"Ú (Ú

:‡Î Ì˘ Ìȯ·„:‰ ‚Ï ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (Ù:‚ ,„ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (ˆ:„ ·Ï Ìȯ·„ (˜Ù"Ú (¯:ÁÈ ‰Ó˜ ÌÈω˙:‡È ,‰ ˙·‡ Ù"Ú (˘: „Ï ˙ÂÓ˘ (˙:„Ï ËÒ ÌÈω˙ (‡:Ê ÂÎ Ìȯ·„ (·

:„Î ÂÎ ˙È˘‡¯· (‚:·Ó ‡Ï Ì˘ Ù"Ú („:„Î ËÓ Ì˘ (‰:Á ËÓ ‰ÈÚ˘È Ù"Ú (ÂÌÈω˙ (Ê: ÁÒ

˙‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡· (1ÂÚ,ȯ˘˙-ÏÂχ ,'„"·Á È‚‰Ó ¯ˆÂ‡' ‰‡¯) ˙‡˜ÒÙ‰ ÈÓÂÈÒ· ÂϘ ı"˘‰ ‰È·‚Ó .(ÁÎ 'ÓÚ

ÈÓ

Page 192: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 194

n ierÈ ‡e‰ ‰i¯Bn‰ ¯‰a eÈ·‡ ̉¯·‡Ï ‰rL.‰rL ÈÓ ¦à¤¨¨§©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¥¦¤¨¨erÈ ‡e‰ ÁaÊn‰ Èab-Ir „˜rpLk Ba ˜ÁˆÈI.Ó ‰rL È §¦§¨§§¤¤¡©©©¥©¦§¥©©£¥¦á¤¨¨

erÈ ‡e‰ I‡ ˙È·a ·˜rÈÏ.ÌȯeÒ‡‰ ˙È·a ÛÒBÈÏ ‰rL ÈÓ §©£Ÿ§¥¥©£¥¦¤¨¨§¥§¥¨£¦erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ÛeÒ-ÌÈ-Ir eÈ˙B·‡Ï ‰rL È.Ó È ©£¥¦à¤¨¨©£¥©©©£¥¦â

erÈ ‡e‰ ·¯BÁa ‰LÓÏ ‰rL.‰zÁna Ô¯‰‡Ï ‰rL ÈÓ ¤¨¨§Ÿ¤§¥©£¥¦¤¨¨§©£Ÿ©©§¨erÈ ‡e‰.Ó erÈ ‡e‰ ‰„r‰ CBzÓ BÓe˜a ÒÁÈÙÏ ‰rL È. ©£¥¦ã¤¨¨§¦§¨§¦¨¥¨©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ÏbÏba rLB‰ÈÏ ‰rL È.Ó Ï‡eÓLÏ ‰rL È ¦à¤¨¨¦ª©©¦§¨©£¥¦à¤¨¨¦§¥erÈ ‡e‰ ‰tˆna.Ó ‡e‰ ÌÏLe¯Èa B· ‰ÓÏLe „Â„Ï ‰rL È ©¦§¨©£¥¦à¤¨¨§¨¦§ŸŸ§¦¨¨¦

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ ÏÓ¯k‰ ¯‰a e‰iÏ‡Ï ‰rL È.Ó ‰rL È ©£¥¦à¤¨¨§¥¦¨§©©©§¤©£¥¦ä¤¨¨erÈ ‡e‰ BÁȯÈa ÚLÈχI.Ó ‡e‰ ‰‚c‰ ÈrÓa ‰BÈÏ ‰rL È ¤¡¦¨¦¦©£¥¦à¤¨¨§¨¦§¥©¨¨

erÈ.Ó erÈ ‡e‰ BÈÏÁa ‰„e‰È CÏÓ e‰i˜ÊÁÏ ‰rL È.Ó È ©£¥¦å¤¨¨§¦§¦¨¤¤§¨§¨§©£¥¦æerÈ ‡e‰ L‡‰ ÔL·k CB˙a ‰È¯Êr I‡LÈÓ ‰ÈÁÏ ‰rL. ¤¨¨©£©§¨¦¨¥©£©§¨§¦§¨¨¥©£¥

ÓerÈ ‡e‰ ˙Bȯ‡ ·B‚a χi„I ‰rL È.ÈÎc¯ÓÏ ‰rL ÈÓ ¦ç¤¨¨§¨¦¥§£¨©£¥¦¤¨¨§¨§§©erÈ ‡e‰ ‰¯Èa‰ ÔLeLa ¯zÒ‡Â.‰ÏBba ‡¯ÊrÏ ‰rL ÈÓ §¤§¥§©©¦¨©£¥¦¤¨¨§¤§¨©¨

erÈ ‡e‰.ÌÈÓÈÓz‰Â ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÌȘÈcv‰-ÏÎÏ ‰rL ÈÓ ©£¥¦¤¨¨§¨©©¦¦§©£¦¦§©§¦¦:erÈ ‡e‰ ÌȯLȉ§©§¨¦©£¥

eI xn`Ì„‡-„È·e ÂÓÁ¯ ÌÈa¯-Èk ‰Â‰È-„È· ‡p-‰Ït „‡Ó ÈÏ-¯ˆ „b-χ „Âc ©è1Ÿ¤¨¦¤¨©¦§Ÿ¦§¨¨§©§Ÿ¦©¦©£¨§©¨¨:‰Ït‡-χ©¤Ÿ¨

(̉ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÙ Ôȇ)

x mEgÓ ‰Â‰È .EÈÙÏ È˙‡ËÁ ÔepÁÂÏa˜Â ÈÏr ÌÁ¯ ÌÈÓÁ¯ ‡Ï ©é§©¨¨¦§¨¤§Ÿë¥©£¦©¥¨©§©¥È :ÈeÁzÈpÁ :ȯqÈ˙ E˙ÓÁa-I‡Â ÈÁÈÎB˙ Et‡a-I‡ ‰Â‰ ©£¨§ìŸ©§©§¦¥¦§©©£¨§§©§¥¦¨¥¦

‰Ï‰· ÈLÙ :ÈÓˆr eω· Èk ‰Â‰È ȇٯ ȇ ÏÏÓ‡ Èk ‰Â‰È§Ÿ¦ª§©¨¦§¨¥¦§Ÿ¦¦§££¨¨§©§¦¦§£¨ÔrÓI ÈrÈLB‰ ÈLÙ ‰ˆlÁ ‰Â‰È ‰·eL :È˙Ó-„r ‰Â‰È ‰z‡Â „‡Ó§Ÿ§©¨§Ÿ©¨¨¨§Ÿ©§¨©§¦¦¥¦§©©,È˙Á‡a | Èzr‚È :Cl-‰„BÈ ÈÓ IB‡La E¯ÎÊ ˙Âna Ôȇ Èk :EcÒÁ©§¤¦¥©¨¤¦§¤¦§¦¤¨¨©§¦§©§¨¦ÈÈr ÒrkÓ ‰LLr :‰ÒÓ‡ ÈN¯r È˙rÓ„a È˙hÓ ‰ÏÈI-Ïη ‰ÁN‡©§¤§¨©§¨¦¨¦§¦§¨¦©§¦©§¤¨§¨¦©©¥¦:ÈÈÎa ÏB˜ ‰Â‰È ÚÓL-Èk Ô‡ ÈÏrt-Ïk ÈpnÓ e¯eÒ :ȯ¯Bˆ-ÏÎa ‰˜˙r§¨§¨§¨¦¤¦¨Ÿ£¥¨¤¦¨©§Ÿ¦§¦È·È‡-Ïk „‡Ó eωaÈ | eL·È :ÁwÈ È˙lÙz ‰Â‰È È˙pÁz ‰Â‰È ÚÓL©§Ÿ§¦¨¦§Ÿ§¦¨¦¦¨¥Ÿ§¦¨£§Ÿ¨Ÿ§¨

:Ú‚¯ eL·È e·LȪ¥Ÿ¨©

‡"Â˙:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ Ù"Ú (‡:‡È ,· ‰·¯ Ìȯ·„ (·:ËÈ Ë Ìȯ·„ ‰‡¯ (‚,·Ù Ôȯ„‰Ò ‰‡¯ („:·:·Î-‡Î · ·-ÌÈÎÏÓ (‰:È-· Î Ì˘ („ ‰‡¯ (Ê:ÊÎ-ÂÎ ‚ χÈ:‰Î-ÊÈ Â Ì˘ (Á

:„È „Î ·-χÂÓ˘ (Ë: „Ï ˙ÂÓ˘ (È:‰ ,‡ ˙Âί· ÈÓÏ˘Â¯È (Î:‡È-·  ÌÈω˙ (Ï ˙‚‰‰Ó ÌȯÓ‡ ‡Ï ‰ÏÙ˙‰ ¯„Ò ÚˆÓ‡· ˙ÂÁÈÏÒ ÌȯÓ‡˘Î (1¯Ó‡È „Ú Ú‚¯ ¢·ÈÈ·¯‰ È‚‰Ó)

.(171 'ÓÚ ‰‡¯Â Z

ÈÁÓ

Page 193: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 195Áˆ

ignÓ ,ÈqÓe‡¯a .‡ÓÏr ÈiÁÏ ÏB‡L ÔÓ ˜ÈqÓ .‰iÁÓe ˙ÈÓ ©¥©¥¥à¦§©¤©¦¦§§©¥¨§¨§¨‡c·r :dÈ·‡ÎÏ Èq‡ ÒÈÁ„ ȉe·‡ .dÈ˜Ï È‰e·‡ ÈËÁ „k©¨¥£¦©§¥£¦§¨¦©¥¦§¥¥©§¨

a :dȯÏB˜ ¯Èa˙ ·È‡z dÈ¯Ó .¯ÏB˜a ˜ÈÙ „ȯӄC¯Îea C¯ §¨¦¨¦§¨¨¥¨¦§©¦¨¥§á¨§¨Ô‡ Cc·r .Ôȯ¯Ó ÔÈ„È‚a ÔÈL٠ȯ ‡‰ .Cn˜ ÔÈËÁ ԇ£¨§¨¦¨©¨¨¨¥©§¦§¦¦§¨¦©§¨£¨eËÓa .‡˙eȘIÓa ‡‰ .‡È·La ‡‰ .‡˙Ê·a ‡‰ .Cn˜ Ô„B¯Óe§¨¨©¨¨§¦§¨¨§¦§¨¨§©§¦¨§¨È‰ ‡Ïc „r .ÔIr ÛB˜˙c ÔÈ·‡ÎI Èq‡ .ÔÈLÈÙc CÓÁ¯a CpÓ¦¨§©£¨¦§¦¦©¥¦§¥¦¦§£¨©§¨¤¡¥

:‡È·Ma ‡¯ÈÓb§¦¨©¦§¨

iqipkna ÈÙÏ .eÈÓÁ¯ eÒÈΉ .ÌÈÓÁ¯ÈrÈÓLÓ :ÌÈÓÁ¯‰ Ïr ©§¦¥©£¦©§¦©£¥¦§¥©â©¨©£¦©§¦¥L ÈÙI .e˙lÙz eÚÈÓL‰ .‰lÙzÈrÈÓLÓ :‰lÙz rÓB §¦¨©§¦§¦¨¥¦§¥ã¥©§¦¨©§¦¥

L ÈÙÏ .e˙˜rˆ eÚÈÓL‰ .‰˜rˆeÒÈΉ .‰rÓ„ ÈÒÈÎÓ :‰˜rˆ rÓB §¨¨©§¦©£¨¥¦§¥ä¥©§¨¨©§¦¥¦§¨©§¦‰pÁz ea¯‰Â eÏczL‰ :˙BÚÓ„a ‰v¯˙Ó CIÓ ÈÙÏ eÈ˙BÚÓ„¦§¥¦§¥¤¤¦§©¤¦§¨¦§©§§©§§¦¨

¯ χ CÏÓ ÈÙÏ .‰Lw·eÂÈÙÏ eÚÈÓL‰ .ÂÈÙI e¯Èkʉ :‡OÂ Ì ©¨¨¦§¥¤¤¥¨å§¦¨©§¦§¨¨©§¦§¨¨zL ÏL ÌÈ·BË ÌÈNrÓe ‰¯B ¯BkÊÈ .¯Ùr ÈÎB‰iÁÈ Ì˙·‰‡ 権£¦¦¤ç§¥¨¨¦§©£¨¨¦©¤

L „·‡˙ ‡HL Ìr¯Ê¯ Ô‡ˆ Èk .·˜rÈ ˙ȯ‡‰È‰ ÔÓ‡ ‰rB ©§¨¤Ÿ©§è¥¦©£Ÿ¦Ÿé¤¤¡¨¨¨ÁIb χ¯NÈ .‰t¯ÓÏ „Á‡ ÈB.erLÈ È‰Ï‡ er ¯‰Ó .‰ÈLI ÏL §¤ë§¨¦§¨¥ì¤¨§î¨§¦§¦¨©¥£¥¡Ÿ¥¦§¥

ÁÈLÓ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a ‰rÈLB‰Â ˙BL˜ ˙B¯Êb-IkÓ e„Ùe§¥¦¨§¥¨§¦¨§©£¤¨©¦§¦©:Cnr C˜„ ¦§¨§©¨

oxnÔB‰lk .dÈe·LÏ ÔpÁ˙Ó„ .‡È·L ¯·k .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©¦§¨§¦§©¥¦§¥ª§.ÈeÁ˙·e ÈÓÁ¯a χ¯NÈ Cnr .ÔȘ¯t˙Ó ‡tÒÎa .‡È·L Èa§¥¦§¨§©§¨¦§¨§¦§©¨¦§¨¥§©£¥§©£¥

:CÓ„˜ ÔÓ Ì˜È¯ ¯c‰ ‡Ic ÔÈ˙eÚ·e ÔÈzI‡L ÔÏ ·‰©¨§¦§¦¨¦§¨¤§©¥¨¦¨¨¨

oxnÔ‡ ȘÈLr .dȯÓÏ ÔpÁ˙Óc ‡c·rk .ÔpÁ˙Ó CÏ .‡iÓL·c ¨¨§¦§©¨¨¦§©¥¨§©§¨§¦§©¥§¨¥£¦¥£¨˙ÈI ‡ÏÈÁ .ÔÈLÈÙ„ ÔÈ˙˜rÓ ÔÈLÙ ÔÈ¯È¯Ó .ÔȯL ‡ÎBLÁ·e©£¨¨¦¨§¦¦©§¦¥©§¦¦§¦¦¥¨¥

:‡˙‰·‡ Ìr z¯Ê‚c ‡Ói˜ IÈ„a „È·r .Ô¯Ó CÈev¯Ï Ôa§©¨¨¨£¦§¦©¨¨¦§©§¨¦©§¨¨¨

W xnFL ¯BÓL ,χ¯NÈ,χ¯NÈ „·‡È χ ,χ¯NÈ ˙ȯ‡ 𥦧¨¥§§ñ¥¦¦§¨¥§©Ÿ©¦§¨¥L ÌȯÓB‡‰:χ¯NÈ ÚÓ ¨§¦§ò©¦§¨¥

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,„Á‡ ÈB,„Á‡ ÈBb „·‡È χ ,„Á‡-Ì ¥ì¤¨§§¥¦©ô¤¨§©Ÿ©¤¨‰È ,EÓL ÌÈ„ÁÈÓ‰:„Á‡ | ‰Â‰È ,eȉχ ‰Â ©§©£¦¦§§òŸ¡Ÿ¥§Ÿ¤¨

‡"Â˙: · ‡-χÂÓ˘ (‡:·Î „ ˙ÂÓ˘ Ù"‰Ú Ô˙ÂÈ Ì‚¯˙ (·:ÂË ,Ê ‰·¯ ˙ω˜ (‚,ÁÎ ˙Âί· („:·:‡ ,ÂË ˙ÈÚ˙ (‰:ÂË Ê ‰ÈÚ˘È (Â:Ë , ˙·‡ Ù"Ú (Ê:ËÈ ÂÎ ‰ÈÚ˘È (Á‰ ‰ÎÈÓ (Ë:Ê:‚È ,Ê ‰·¯ ¯˙Ò‡ (È:Ë „Î ‰ÈÓ¯È Ù"Ú (Î:‚Î Ê ·-χÂÓ˘ (Ï:Ì˘ ‰ÈÓ¯È (ÓÌÈω˙ (

:„ ‡Î˜: ‡Ï ‰ÈÓ¯È (Ò:„  Ìȯ·„ (Ú:Á ‚ ¯˙Ò‡ (Ù

¯Ó¢

Page 194: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 196

xnFWbr ˙ȯ‡L ¯BÓL ,LB„˜ ÈBÈBb „·‡È χ ,LB„˜ Ì ¥à¨§§¥¦©á¨§©Ÿ©:LB„˜Ï ˙BM„˜ LÏLa ÌÈLlLÓ‰ ,LB„˜©§©§¦§¨Ÿ§ª§¨

dSxzn,Èr ¯B„Ï Òit˙‰Â ‰v¯˙‰ ,ÌÈeÁ˙a Òit˙Óe ,ÌÈÓÁ¯a ¦§©¤§©£¦¦§©¥§©£¦¦§©¤§¦§©¥§¨¦:¯ÊBÚ Ôȇ Èk¦¥¥

`a Epi‡ :‰z‡ eÈ·‡ ekÏÓ:‰z‡ ‡l‡ CÏÓ eÏ Ôȇ ekÏÓ eÈ· â¦1©§¥¨¦¨¨ã¦©§¥¥¨¤¤¤¨¨¨‡ea Ôȇ Èk er epÁ ekÏÓ eÈ·‡ :eÈÏr ÌÁ¯ ekÏÓ eÈ· ⦩§¥©¥¨¥¨¦©§¥¨¥©£¥¦¥¨

:erÈLB‰Â ÏB„b‰ EÓL ÔrÓÏ „ÒÁ ‰˜„ˆ enr ‰Nr ÌÈNrÓ©£¦£¥¦¨§¨¨¨¤¤§©©¦§©¨§¦¥

e Epgp`Ê :eÈÈr EÈÏr Èk ,‰Nrp-‰Ó Ú„ ‡Ï¯Î ©ä£©§Ÿ¥©©©£¤¦¨¤¥¥§åŸ:‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk ,EÈ„ÒÁ ‰Â‰È EÈÓÁ ©£¤§Ÿ©£¨¤¦¥¨¥¨

ȇ :CÏ eÏÁÈ ¯L‡k ,eÈIr ‰Â‰È EcÒÁ-ȉeÏ-¯kÊz-I §æ¦©§§§Ÿ¨¥©£¤¦©§¨©ç¦§¨¨:„‡Ó eBl„ Èk ,EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ,ÌÈBL‡¯ ˙BÂr£Ÿ¦¦©¥§©§©£¤¦©§Ÿ

Áa :Êe· er·N ·¯-Èk ,epÁ ‰Â‰È ep:¯BkÊz ÌÁ¯ Ê‚¯ 襧Ÿ¨¥¦©¨©§§éŸ¤©¥¦§Ê‚¯a :¯BkÊz ˙BÓÈÓz Ê‚¯a :¯BkÊ˙ ‰„˜r Ê‚¯a§Ÿ¤£¥¨¦§§Ÿ¤§¦¦§§Ÿ¤

È :¯BkÊ˙ ‰·‰‡-ÌBÈ· erÈ CÏn‰ ,‰rÈLB‰ ‰Â‰ ©£¨¦§§ëŸ¦¨©¤¤©£¥§k :e‡¯˜r :eÁ‡ ¯Ùr-Èk ¯eÎÊ ,e¯ˆÈ Ú„È ‡e‰-È| e¯Ê ¨§¥¦ì¨©¦§¥¨¦¨¨£¨§î§¥

¯tΠeÏÈv‰Â ,EÓL-„B·k ¯·c-Ïr erLÈ È‰Ï‡¡Ÿ¥¦§¥©§©§§¤§©¦¥§©¥:EÓL ÔrÓÏ eÈ˙‡hÁ-Ïr©©Ÿ¥§©©§¤

i lCBz.‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂÔÓ‡ CÈÏÓÈ d˙eگΠ‡¯· Èc ‡ÓÏra : ¦2§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥§©§¦.dÁÈLÓ ·¯˜È d˜¯et ÁӈȠ,d˙eÎIÓÔÓ‡ ÔBÎÈiÁa : ©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥§©¥

:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,·È¯˜ ÔÓÊ·e ‡I‚ra ,I‡¯NÈ ˙Èa-I΄ ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥ÁazLÈ C¯a˙È :‡iÓÏr ÈÓIrÏe ÌÏrÏ C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©‡L„e˜c dÓL Il‰˙È ‰lr˙È ¯c‰˙È ‡O˙È ÌÓB¯˙È ¯‡t˙ȧ¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§§¨

‡"Â˙: ËÈ ˙ÂÓ˘ Ù"Ú (‡:Â Ê Ìȯ·„ (·:‡ , ˙ÈÚ˙ Û"ȯ (‚:· ,‰Î ˙ÈÚ˙ („·-ÌÈÓȉ ȯ·„ (‰:·È Î: ‰Î ÌÈω˙ (Â:·Î ‚Ï Ì˘ (Ê:Á ËÚ Ì˘ (Á:‚ ‚Θ Ì˘ (Ë:· ‚ ˜Â˜·Á (È

:È Î ÌÈω˙ (Î:„È ‚˜ Ì˘ (Ï:Ë ËÚ Ì˘ (Ó ˙‚‰‰˘È„˜ ȈÁ ÌÂÈÒ·Â "ͯ‡‰ ÂÎÏÓ ÂÈ·‡" ÌȯÓ‡ ‰ÏÙ˙‰ ¯„Ò ÚˆÓ‡· ˙ÂÁÈÏÒ ÌȯÓ‡˘Î (1

.(171 'ÓÚ ‰‡¯Â Z È·¯‰ È‚‰Ó)(2 ˙·È˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘È„˜· ˘‡¯‰ ˙ί‰ ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‰ÁÈ˘Ó ·¯˜È ,‡·¯ ‰Ó˘,Û˜ÂÊÂ)

(¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁÂ. ‰Ó˘ ‡‰Èͯ·˙È .(¯Ó‡ ˙ˆ˜ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) . Á·˙˘ÈÂÏω˙È . (¯Ó‡ ¢‡¯ ÔÈίÓ ¯ÊÂÁ ,Û˜ÂÊÂ) ÔÓ‡ ¯Ӈ ,‡Â‰ Íȯ· ‡˘„˜„ ‰Ó˘

.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ)

êȯ·

Page 195: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

‰ÈÏ„‚ ÌÂˆÏ ˙ÂÁÈÏÒ 197ˈ

.‡e‰ CȯaÔÓ‡ ,‡˙ÓÁ ‡˙ÁaLz ,‡˙¯ÈL ‡˙ίa-Ïk ÔÓ ‡lrÏ : §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,‡ÓIra Ô¯ÈÓ‡c©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

lAwzYÈc ÔB‰e·‡ Ì„˜ ,χ¯NÈ ˙Èa-Ï΄ ÔB‰˙eÚ·e ÔB‰˙Bψ ¦§©¥§§¨§§¨¥¦§¨¥¢¨£¦Â ,‡iÓL·:ÔÓ‡ e¯Ó‡ ¦§©¨§1¦§¨¥

`di,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌÈ·BË ÌÈiÁ ‡iÓL ÔÓ ‡a¯ ‡ÓÏL §¥§¨¨©¨¦§©¨§©¦¦¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

rU d,χ¯NÈ-Ïk Ïr eÈÏr ÌBÏL ‰NrÈ ‡e‰ ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏM‰ àŸ¤2©¨¦§¨©£¤¨¨¥§©¨¦§¨¥:ÔÓ‡ e¯Ó‡Â§¦§¨¥

‡"Â˙:(ÈÂÈ˘·) · ‰Î ·Âȇ (‡ ˙‚‰‰ (1 ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘·ÔÓ‡ ¯ӇÂ.(6 'ÓÚ ,ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ) ˙ˆ˜Ó· ˘‡¯‰ ˙ί‰ Z Ï·˜˙˙ Ï˘

˙¯ÈÓ‡ ˙Ú· ˘‡¯‰ ˙ί‰Â ˙ÈÈˉ (2ÌÂÏ˘‰ ‰˘ÂÚ :˘È„˜ Ï˘ ‰˘ÂÚ.ÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈÓÈÏ Z ÌÂÏ˘‰ .ÏÏÙ˙Ó‰ Ï‡Ó˘Ï Z ÂÈÓ¯ӷ ¢‡¯ Û˜ÂÊ ,ÚˆÓ‡· Z . ‡Â‰ÔÓ‡ .ÚˆÓ‡· Z

.(È·¯‰ È‚‰Ó)

Page 196: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

˙ÂÁÈÏÒ 199˜

˙¯˜Ó ÌÈÓÚË Ë˜ÈÏ˘Ëȇ·ÂÈÏÓ Ô‰‡Ò¯Â‡È˘ Ú"ÈÊ Ï„ÚÓ ÌÁÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÓ

oilha eidi zepaxwde axg zeidl w"ndia cizry rcei cec 'idcecl d"awd xn`e odizeperl dxtk 'idi dna l`xyi lr xrhvn 'idezg` dceb`a cgi iptl ecnri odizepera l`xyi lr ze`a zexvdy dryadnae .mze` dpr` ip`e dgilq xcq iptl exn`ie iptl mdizeper lr ecezie

. z`f d"awd eze` dlibcxiy cnln 'ebe `xwie eipt lr 'd xearie weqta .el dlibe daizd iptl xaere ezilha shrzny u"yk ely ltxr on d"awd

l`) dgilq xcq dynl.(b"kt hef 'i:˙ÂÁÈÏÒ‰,f"ceqt cbpk md zegilqd mcewy miweqtd :dltzd xcq lr epwzp

k"g`e .g"i zltz mewna Ð `"e`k oia mixne`y zecn b"id mr zegilqddpyd lk zeltz xnb xg` enk Ð lawzz yicw ,rcp `l epgp`e ,iecie

.(`"twz q"x g"e`l yeal)xg` lawzz xnel oi` zegilqd xg`l skiz milltzn m`c `"izrc la` .(yh`yhean v"dbdl `"`) d"xr zegilqa cal zegilqdixg` lawzz zxin`e .lawzz oixne`y oibdep Ð izi`xy n"kae .`ed cigigiken Ð t"kdeia dltze dltz lk ixg` ,sqen ea yiy meia zixgy

zegilq mixne`ykl dnec epi`y oaene .bdpnd zwcvÚˆÓ‡·f`y dltzd ozvwn i"r ,z"ehd zyial Ð 'icicl elit`e .lawzz zxin`a wiqtdl oi`

.`ed wqtd ,t"kr:˙ÂÁÈÏÒ‰ ¯„Òxcqdl mi`zn `ed Ð x"enc` g"en w"k dxedy Ð d"x mcewl

.(milw miepiya) hen`f oiqiix hil bdpnle ,ea lk xefgna:ȯ˘‡.(my yeal) i"ydl lecb gaye dldz `edy iptn ,mlerl ligzn ea

cere ,(zegilqd iweqt epwzp mcbpky) f"cqtl y`x `edy iptn `"ied`xe Ð .(g"ixdn ihewil) eixg` yicwe ixy` mixne` dltz lk mcewy iptndldz t"dr a"g v"vdl n"dit .a ,ekx my .a"rq ,hiw b"gf .a ,c zekxa

.(mlyd Ð wgvi sqei ld` mildzl mi`elina k"b qtcp) cecl:‰ÏÙ˙ ÚÓ¢ 'ÂÎ ‰˜„ˆ‰ '‰ ÍÏoe`b r"x xeciqa xak vnp (1,ixhie xefgnae

c miweqtd xcq .miepya ik s`‰ÏÙ˙ ÚÓ¢c"ag xefgna enk Ð o`k .(t"kdei ziaxra)

:ÍÏ ‰Ó˘‰.(g"iq "twzq mixt` dhn) mx lewa ligzn u"yd . ÂÏ ÁÏÒ:ÂÈÂÚ .lÎ`l dncwdk ('ek a"da mb) zegilqd lk zlgza `vnp

mit` jx`(2.:‡"‡Â ÂȘχzlgznd dgilqn ueg `"`e epiwl` mixne` dgilq oiligznyk

zlgznd dgilqa la` ,(`"twz q"eq `"bn) myaÔ„‡`"e` mixne` .`"rx ,bq mixac z"ewl d`x Ð .(yh`yhean v"dbdl "`)

.t"kdeie d"x oiay minia wx zegilq xnel ebdpny l` (1mb gkencke .cenrd y`xa l"ve enewna `ly df qtcp `nw ipyl zegilqa `"ez xeciqa (2

.my pipz ipye iyingl zegilqn

Page 197: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

˙¯˜Ó ÌÈÓÚË Ë˜ÈÏ 200

:‰Ù Á˙Ù ÍȇРdpipr) dgizt Ð mezg eteqae a"` q"r cqein .(dnyk .oinipa

.mibdpn) d"xrae oey`x meia "k dgizt mixne` oi` (d"x iptly zegilqa).(my yeal

:"Ï·Ï" 'ÂÎ ÈίÂÙ :b"ie .x`fprvd zngn iepiy ıÚÏ ,˙ÓÏ. :`"p :mz` dna mivevxÍ·Â ˙ÂÏ‚· ÌȈˆ¯.

:¯Ó‡Ó ÂÓ ·È˘˜˙Â,'a meia oke .xeciqa k"yenke .u"nw dcewp ziyily m"n .'ek ,'b:„ÈÒÁ „·‡oldl oke .mdixg`ly dgilqd dcqizp el` miweqt lr (3iticr k"`e .

enk mda jiyndl yie ,mi`iape minkg zpwz `le w"dexa exn`py dpnn.(e"pxq g"q t"r gq q"x y"dvgn) dgilqda

. ‡Â‰Â ÏÎÓ . (u"nwa le m"lega):ÂÈ˙ÂÂÚ.'eke 'b 'a meia oke :‡¯˜È ÈÓ ÔȇРmezg eteqae letk a"` q"r (dnyk Ð dpipr) dgilq

.dnly. ÍÏÓ Ï-‡:‚‰˙Ó ..l"fix`dzka .b ,`iw ycg f"ewz .` ,gkx b"gfa ed ok

:ÍÈÙÏ ‡Â·˙.igi xirvde ohwd dnly Ð mezge letk w"xyz t"r dgilq :‰ÁÂÓ È‡ˆÂÓ·oenftd oke ,zeax minrt exne`l oixfegy xacd) oenft .aÎ` q"r

mze` xy` ,zeaicpe zepxft "ie .dwrv oeyl "ie .ziae zia lk lr xfegyoey`xd xeac mixifgn ik Ð oixcdn df heit :z"x `"ie .miywan ep`(4,

wxte wxt lk oia ea miniiqn mbe(5.:¯ÎÊ˙ χ,oepgz ,eppr ,megx lÎ` ,iecie ,zepexkf mixne` zegilqd ixg` ik

yeal .mibdpn) y"w ,epgp`e ,l`xyi xney ,mingx iqipkn ,iqne ign.(my

:ÂϘ ÚÓ˘.c"ag xefgnae "ez 'iqa enk miweqtd xcq .(g"iq "twzq mixt` dhn) llka cr le epafrz l` cr weqt xg` weqt

. ÂȘχ:ÂÓ˘‡ ..`"rx ,bq mixac z"ewl d`x :ÌÚ ÏÎÓ ÂÓ˘‡.b"rx xeciq .a"` q"r :ÍÓ˘ ÌÂÁ¯ Ï-‡.(miepiya) b"rx xeciq .a"` q"r

:ÂÚ '‰ ÂÚ.c"ag xefgne "ez 'iqa enk xcqd .a"` q"r :̉¯·‡Ï ‰Ú˘ ÈÓ.zinx`a Ð b"rx xeciq .c ,a ziprz dpynd lr cqein

:ÌÈÓÁ¯ ÈÒÈÎÓmipey`xl oexkf) oe`b xixy axl 'eyza mb Ð f"cr .b"rx xeciq (b"ry 'iq(6.

mei lkc zegilqd zlgzda xnel x"enc` g"en w"k z`xed mrh r"v f"tre (3ciqg ca`s` .zepey zegilqdy

seqal xefgl Ð mipenftd lka (z"dw z`ved) "c"ag bdpn t"r zegilq"a qtcp f"tr (4'`d fexg mixfgn yi ,exagl cg`n iepiy Ð miqtcpd mixefgne zegilqae .oey`xd fexgd z`

d`xpke .mixg`a yie 't mipenftad`eeydnxegad `l llk dfl eal my `ly ,zighy elit` , mixfeg Ð zeqtcpd zegilq ly rixknd maexae .eiab lr cnerd `le xrvrfdwlgoey`xd fexgn

.exagl fexg oiag"e`l dgizt b"nxt .oenft 'rn mlyd jexr .iayz .c"x 'iq y`bin oa` i"x z"ey :dfa d`x (5

.ckw 'r a"g zeltzd xve`a a"ixbd iwenp .'ipy zxb`g"e`g dwcv yny z"eya :`"kq `"g (c`q` i"xl) dlri `cei z"eya exne`l m` h"ewy (6hwld ilay .b ,b p"en .gk ,'a mixwirl mitpr .e"qw g"e` q"zg .cv lkl mipt d`xn c"k b"k

Page 198: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

˙¯˜Ó ÌÈÓÚË Ë˜ÈÏ 201‡˜

. ÈÒÓ ÈÁÓ. ‡ÈÓ˘·„ Ô¯Ó .. ‡È·˘ ¯·Î .:‡„·ÚÎ ..b"rx xeciq :ÂÈÂÚ Ì‡.igi ohwd dnly Ð mezg .a"` q"r .dgilq

:ÍÈ˙Ș ÍÈ˙ȇ.un`e wfg edirny xa 'il` Ð mezg .a"` q"r .dgilq :Ú˘Â Ï‡¯˘È.'ihty Ð mifexgd z"x .oenft

˘È„˜·l"v Ð (30 'r):,('` meia enke) "`lirle" mixne` oi`e .lkn lirl .`ed .*minid lka l"v oke

:¯˘· ˙„ÓÎ Ôȇ.letk a"` q"r .dgilq :‡¯È‡ ÌÂÈ È‡.dxeza lcbi ohwd dnly Ð mezg .a"` q"r .dgilq

x`yd jeygÌ‚ ˙ÎÏÓ.l"vk Ð cad ziaa :ÌÈÓÁ¯ È·ÏÓodk (t"c ze` lk) l`eny Ð mifexgda fnexn xagnd .oenft

.igi:ÍÈ˙‡¯˜ ȇ.un`e wfg wgvi xa oerny Ð mezg .a"` q"r .dgilq

:ÍÈ˙‡ÏÙ ÏÎ 'ȇ'x] dcedi xa myxb Ð mezg .letk a"` q"r .dgilq .[dlebd xe`n myxb

xindl :`"p 'qd ze`a¯ˆÂ ˙Ó‡·.:ÏΉ ¯˜ÂÁ :`"p .(w)gvi Ð mifexgd z"x .oenft ¯˜Ú˙ ‰˙ÂÎÏÓ ˙‡Âla` ,

'tc zegilqa oenftd mixne` yiy dnnÁÏ˘· `qxbk rnyn ˜ÏÓÚ ˙‡Â

¯˜Ú˙.:‰Á˙ ÍÓÚ Ï‡¯˘Èun`e wfg xi`n iaxa ohwd wgvi .mifexgd z"x .dgilq

.['qezd lra m"aixd]:χ¯˘È· ÌȘχ.a"` q"r .dgilq :È˙ÁÏÒ ÂÚÈÓ˘È.wfg l`ei iaxa l`eny iaxa dnly :mifexgd z"x .oenft

:ÍÓ˘· ‡¯˜‡.un`e wfg 'irny xa 'il` Ð mezg .a"` q"r .dgilq :Í˙‡˜ 'ȇ.a"` q"r .dgilq

:¯˙Ò· ·˘ÂÈ.wfg wgvi Ð mifexgd iy`xa fnexn xagnd my .oenft :‰„Â‰È ˙· ˙ÏÂ˙·.gxf xa oinipa :mifexgd z"x .dgilq

:„‰ ÒÙ‡.wfg 'irny xa 'il` Ð mezg .a"` q"r .dgilq :ÂÈÂÚ Ì‡eteqa `"p Ð .ohwd dnly Ð mezg .letk a"` q"r .oenft

mewna‡Ë ˘˜‰ Z ‡ÈË Ë˘Â˜‰mi`vnpd zexitd lk deyzy 'it ..`pha

:˙‡·ˆ‰ Șχ '‰.[i"yx] wgvi xa dnly Ð mezg .letk a"` q"r .dgizt :‰Ù ‰ˆÙ‡ ‰ÎÎȇ.wfg 'irny xa 'il` Ð mezg .a"` q"r .dgilq

:„ÚÂÓ Ô„‡.'eke c"bb ,a"`` q"r .dgilq :ÍÓÚ Èίˆ Ìȷ¯Ó.wgvi xa sqei Ð mezg .l"pd meiq

`ean k"b d`x .xva `l jrey jexrid t"dr 'dpqn riizqn d"x 'ld l`igi 'xl `zax `ipzaeeizedbda la` .d"xc w"tq p"wdn ian f"t v"vdl dltzd zevn yxyae .b"t zeltzd xve` xeciqloi` ik oiprd :l"fe wiqn dltzd zevn yxy azky xg`l eazkpy b"t (`"ezay) g"p d"clod oke dhnl dlrnln rtyd jiledl gily 'igaa zeidl wx Ð e"g xac mdn oiywany 'itd

.l"kr .'ek zeny 't xdfae xnba mxn`k zeltzd oilrn

.owzp ef d`veda (*l"end.

Page 199: תוחילס - COL · 2020. 9. 12. · 1 ¥ ©§¨-§ £ ©` ¦ ¦ ¡ ¦ ¦ ©è§ © ¡ ¦ © ¨ e ¥‰ £ © £ ©, „

˙¯˜Ó ÌÈÓÚË Ë˜ÈÏ 202

:‰¯¯ÂÚ ‡‡.un`e wfg dnly Ð mezg .heyte letk a"` q"r .dgilq . ux`a mirxn micf mixf delhlh :l"vxindl d`neha dxdh miwwea .

. miwgec ipevgle.xewql hian jceak .:‰ÂÓ‡ Ï-‡ oa fexg lk) 'iyily ˘Ï˘.a"` q"r (mixeh

:ÌÈί‡ ÌÈÈÁligznde f` recid heitd oebipa dpbpl) zipenly .a"` q"r oiicre .zenlya mze` zx`ane mipiprd znlyny y"r `"ie .zipenly

.(r"v:„Á‡ ÍÏÓ.a"` q"r zipenly

:Í„˜Ù· Ô„‡xagd odkd wgvi Ð mezg .a"` q"r (mixeh ipy oa fexg lk) 'ipy .un`e wfg

:ÍËÙ˘· Ô„‡.wfg 'irny xa 'il` Ð mezg .y"a z"` q"r 'ipy :˙Â„Ó ‚"È :zeaiz xg`l xy` zeaiza) a"` q"r zipenly ̇ ,‰ÂÎd`xpke .(

zxin`l eyygy miqitcnd el`yÌÈÓÁ¯ ÈÒÈÎÓpiy eqitcde o`ka e˘˜·‡ mewna ˘˜· ,˘Áχ mewna ˘ÁÏa"`d mb oi` f"ire .miepiy cere

xagnd my xy` `"i Ð .dfl al eny `l mdixg` mi`ade .ezenilyadfa mbe Ð .wfg mgpn oa dnly Ð 'ek dxyr yly oey`xd fexga oneqn

miqitcnd epiy‰ÏÁ‡ mewna ÈÏÁt"r xne` iziid `pitzqnc `lele .:l"vk xy` ,'eke ccb ,aa` :`ed a"`d xcq d`xpk xy` al miyae l"pd

ÈÏÁ ,ipt ˘˜· ,mingx ÏË· ,dxizqdl mze` ,mdn ÂÏ ÔÁ˙‰Âgvta ÈÎÙ˘Â ,ugnn mze` ,mink ˘ÁÏ,mrep dpekp ,ipt ikty jal jxra inr lr

ywaz‡¯Â oir dpekp ,mexn ‡˘ ,minexnl ÛˆÙˆipex riyedl ,lew ,mlk mpn` eay m` .dlila inew‰˘Ú˙.oec`

:ÍÈÙÏÓ Ôˆ¯ È‰È ÔηÂ.oe`b 'icrq 'xl (jiptl le ,l"vk) :ÂÁ˙Ó Ì¯Ë Ê‡.[i"yx] wgvi iaxa dnly Ð mezg .a"` q"r dgizt

:‡ˆÓ‰· '‰ ˙‡:dteqa `"p .wfg 'irny xa 'il` Ð mezg .a"` q"r .dgilq rny‰-È.ok dgiken dnizgde ,

:È˘Ù ‰Ï·‡ :dzlgza `"p .b"qxl `idy `"i Ð .a"` q"r .dgilq „È· Û¯˘

ȯ‡‰.:Ê‡Ó ˙Ó‡.oinipa Ð mezg .a"` q"r .dgilq

:Í˙Ӈ ͯ‡fer :dteqa `"p .oerny Ð mezg .yleyn a"` q"r 'iyily Áˆ ik .ok dgiken dnizgde Ð dhri χ‚ ik :l"v ,'d ‰„Ù.'d

:ÂÓÁ¯˙ ·Â˘˙.dnly mezg .w"xyz q"r zipenly :ÒÙ‡ ̇.wfg wgvi ax xa mixt` :mifexgd z"x .(dpkez y"r) dcwr

:‰·Â˘˙ ͯ„ ˙ȯ‰zgznd Ð dzlgza "p .oinipa Ð mezg .a"` q"r oenft ı¯Ú.iceqie