of 30 /30
Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор ___________ С.В. Мельничук „_____” _________________2015р. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень ,,магістр” спеціальність : ,,Географія України”

Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Міністерство освіти і науки...

Page 1: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

Міністерство освіти і науки УкраїниЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАТВЕРДЖУЮРектор ___________ С.В. Мельничук

„_____” _________________2015р.

ПРОГРАМАФАХОВОГО ІСПИТУ

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень ,,магістр”

спеціальність : ,,Географія України”

Схвалено Вченою радою географічного факультетуПротокол № 6 від „ 18” лютого 2015р.

Голова ради Руденко В.П.

Чернівці - 2015

Page 2: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

Загальне землезнавствоОсновні умови та фактори існування та розвитку географічної оболонкиСистема географічних наук. Об’єкт, предмет та методи дослідження. Природничо-суспільний, суспільно-

економічний, природничий та наскрізний блоки. Прикладні науки, що входять до них. Об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження загального землезнавства.

Історія розвитку загального землезнавства. Історія розвитку фізичної географії. Основні етапи розвитку ідей фізичної географії.

Астрономічні умови розвитку Землі та географічної оболонки. Земля у Всесвіті та Сонячній системі. Форма та розміри Землі.

Рухи Землі у Всесвіті. Вплив рухів Землі на розвиток географічної оболонки. Вплив космічної речовини. Сонячно-земні зв’язки.

Геофізичні умови розвитку ГО. Геофізичні поля. Гравітаційне поле та гравітаційні процеси. Електромагнітне поле Землі та магнітосфера.

Енергетика поверхні Землі. Загальні термодинамічні умови на Землі.Основні ендогенні процеси. Тектосфера та тектонічні рухи.Основні екзогенні процеси.Геохімічні умови розвитку ГО. Склад Землі та геосфер. Динаміка й трансформація речовини геосфер.

Основні геохімічні процеси. Радіоактивність геосфер.Еволюція Землі та її ГО. Зародження Землі. Догеологічний етап розвитку. Добіогенний, біогенний та

антропогенний етап розвитку.Загальні риси структури ГО. Межі ГО. Взаємодія компонентів у ГО. Речовина ГО. Саморегуляція ГО.

Структура та характеристики атмосфери, гідросфери та літосфери.Вертикальні та горизонтальні структури ГО. Основні види горизонтальних та вертикальних структур ГО.Ландшафтна сфера Землі. Структура ландшафтної сфери Землі. Дослідження ландшафтів.Динаміка ГО. Енергетика ГО. Динаміка атмосфери, гідросфери, біосфери.Кругооберти, циркуляція, ритміка, функціонування геосистем.

Геологія загальна та історичнаОсновні типи земної кори та їх географічне розповсюдження. Характеристика породотворчих мінералів.

Гірські породи, їх генезис та класифікація. Типи земної кори. Головні структурні елементи земної кори. Стійкі та рухомі ділянки. Головні тектонічні гіпотези розвитку структур земної кори. Теорія тектоніки літосферних плит. Геодинамічні процеси. Ендогенні процеси. Поняття про геодинамічні процеси, їх взаємозв`язок та взаємообумовленість. Тектонічні рухи земної кори та деформації гірських порід. Плікативні та диз’юнктивні дислокації. Інтрузивний та ефузивний магматизм. Екзогенні процеси. Вивітрювання, кори вивітрювання. Геологічна діяльність вітру. Геологічна діяльність поверхневих та підземних вод. Карст, види карсту. Геологічна діяльність покривних та гірських льодовиків. Геологічна діяльність озер та боліт. Геологічна діяльність морів та океанів. Поняття про діагенез та фації відкладів. Предмет і завдання історичної геології. Поняття про абсолютний та відносний вік. Геохронологічна шкала.

Основи фізики ЗемліЕлементарні частинки та їх властивості. Змінні та незмінні властивості елементарних частинок. Групи

елементарних частинок. Електромагнітне випромінювання. Природа електромагнітного випромінювання. Розподіл хвиль за довжиною і частотою. Спектр випромінювання. Закон Віна. Античастинки. Властивості античастинок. Матеріалізація та анігіляція. Сили взаємодії у Всесвіті. Сили взаємодії (ядерна, електрична, слабкої взаємодії, гравітаційна) – з’єднуюче начало Всесвіту. Енергія. Види енергії та використання різних видів енергії людством. Будова Всесвіту. Земля як космічне тіло. Будова Всесвіту. Еволюція Всесвіту. Етапи розвитку Всесвіту за гіпотезою Г. Гамова. Формування галактик і зірок. Галактика Чумацький шлях. Параметри галактики Чумацький шлях. Місце Сонячної системи у цій галактиці. Внутрішні планети і Місяць. Спільні та відмінні риси у будові внутрішніх планет, Місяця та Землі. Загальна характеристика зовнішніх планет. Параметри зовнішніх планет та їх будова. Геофізичні поля Землі Гравітаційне поле. Природа гравітації. Змінність гравітаційного поля Землі на поверхні та з глибиною. Сейсмічне поле. Сейсмічність Землі. Види сейсмічних хвиль. Шкали оцінки землетрусів. Теплове поле. Природа теплового поля. Причини розігріву планети. Магнетизм Землі. Гіпотези походження магнітного поля Землі. Палеомагнітна шкала. Електричне поле. Природа електричного поля Землі. Електричні явища у атмосфері. Змінність геофізичних полів за геологічний етап. Причини зміни геофізичних полів. Наслідки цих змін (зміни клімату, зледеніння тощо).

Геоморфологія і палеогеографіяГеоморфологія як наука, Історія виникнення науки. Елементи рельєфу. Фактори формування рельєфу.

Зв’язок рельєфу з геологічними структурами. Тектонічні рухи земної кори і рельєф. Рельєф областей платформенної морфоструктури. Тектонічне розчленування і тектонічні рухи платформ. Рельєф областей геосинклінальної морфоструктури. Рельєф дна світового океану. Співвідношення морфологічних процесів з геологічною будовою та тектонічними рухами. Класифікація морфодинамічних процесів. Вивітрювання

2

Page 3: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

гірських порід як фактор рельєфоутворення, Типи Вивітрювання. Кори вивітрювання різних природних зон. Поняття схил. Класифікація схилів. Схилові процеси та рельєф схилів. Геоморфологічна діяльність тимчасових водотоків і форми рельєфу створені ними. Геоморфологічна робота постійних водотоків. Русло ріки та його морфологічні частини. Умови утворення меандр, Будова меандр та їх класифікація. Поняття заплава та умови її утворення, рельєф поверхні заплави. Типи заплав. Поняття “тераса”. Основні елементи терас. Причини їх утворення. Типи терас. Ущелини, тіснини каньйони, заплавні та терасовані долини. Асиметрія річкових долин. Причини утворення льодовиків, Робота льодовиків. Покривне та гірське зледеніння. Рельєф областей минулого материкового зледеніння. Багаторічна мерзлота. Форми рельєфу зв’язані з багаторічною мерзлотою. Геоморфологічна робота вітру. Акумулятивні і денудаційні форми еолового рельєфу. Геоморфологічна робота моря.(абразія, транспортування та акумуляція). Етапи формування сучасного рельєфу. Методи дослідження древніх форм рельєфу. Види геоморфологічних карт та принципи їх складання.

Метеорологія та кліматологіяОсновні завдання метеорології та кліматології як наук, методи досліджень. Історія виникнення й

розвитку метеорології та кліматології, видатні дослідники й вчені, в Україні зокрема. Повітря й атмосфера, фізичні властивості атмосфери, атмосферних шарів. Сонячна радіація в атмосфері. Кліматичні характеристики сонячної радіації. Солярний клімат, пряма і розсіяна радіація, фактор мутності, закон Буге. Радіаційний баланс. Ефективне випромінювання. Тепловий режим атмосфери. Тепловий баланс. Теплообмін в системі «поверхня-атмосфера». Закономірності змін температур повітря. Температурні градієнти. Адіабатичні процеси в атмосфері. Географічний розподіл температур повітря. Вода в атмосфері. Випаровування і випаровуваність, закон Дальтона. Характеристики вологості повітря. Процеси хмаро- і опадоутворення. Міжнародна класифікація хмар. Гідрометеори, горизонтальні опади. Баричне поле і вітер. Атмосферний тиск, закономірності його змін у просторі й часі. Баричне поле Землі. Циклони й антициклони, атмосферні фронти. Поле вітру. Атмосферна циркуляція. Закономірності розподілу атмосферного тиску над поверхнею Землі і система повітряних течій. Типи циркуляції атмосфери. Внутрітропічна й позатропічна циркуляція. Місцева циркуляція. Чинники та процеси кліматотворення. Основні кліматотвірні чинники. Різноманіття кліматів Землі. Кліматичні класифікації. Зміни клімату, України зокрема.

Загальна гідрологіяГідросфера Землі та її складові. Водний баланс в межах географічної оболонки та її частин.Походження та генетичні типи підземних вод. Водний баланс та гідрологічний режим різних видів

підземних вод.Гідрологія річок. Гідрологічний і водний режим річок. Класифікація річок за водним режимом.Основні характеристики водойм, їх географічне розповсюдження. Характеристики котловин озер

та водосховищ.

Географія ґрунтів і земельних ресурсівФактори і географічне поширення ґрунтів. Основи теорії та методології Основні фактори: клімат, біота,

ґрунтотворні породи і рельєф, вік ґрунту і господарська діяльність людини. Розвиток і еволюція ґрунтів. Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, структура ґрунтового покриву. Завдання і принципи сучасних класифікацій. Система таксономічних одиниць класифікації ґрунтів: рід, клас, тип, підтип, рід, вид, різновид (ґрунтова відміна). Зміст і завдання грунтово-географічного районування. Система таксономічних одиниць. Схеми грунтово-географічного районування світу й України. Географічне поширення зон. Чинники і процеси ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова і властивості, класифікація. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх раціонального використання і охорони. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси тундрової і лісотундрової зон Ґрунтовий покрив і земельні ресурси лісових зон помірного поясу Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зон сухих степів, напівпустинь і пустинь Ґрунтовий покрив лісостепової і лучно-степової зон. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зон вологих субтропічних і тропічних обл. Ґрунтовий покрив континентів.

БіогеографіяПоняття про біосферу. Границі, маса живої речовини в біосфері її продукція. Роль організмів в

кругообігу основних елементів біосфери. Еволюція життя на Землі. Сучасні уявлення про виникнення життя. Погляди Д.Холдейна, Д.Бернала, А.І. Опаріна. Основні положення теорії еволюції Ч.Дарвіна – А.Уоллеса. Різноманіття організмів в біосфері. Система органічного світу. Основні систематичні одиниці: вид, рід, родина, порядок (загін), клас, тип. Нижчі і вищі рослини. Систематика тваринного та рослинного світу. Біоценоз та його властивості. Характерні особливості біоценозів. Ознаки біоценозів. Стадії виникнення, динаміка, класифікація біоценозів. Ареал. Поняття про ареал. Типи ареалів. Центри ареалів. Охорона видів. Центри походження культурних рослин та свійських тварин. Флористичне районування суші Землі. Основні засади флористичного районування суші Землі. Характеристика флористичних царств, областей та підобластей, їх основні ендемічні та спільні таксони. Історія формування і розвитку флористичних царств. Фауністичне районування суші Землі. Основні засади фауністичного районування

3

Page 4: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

суші Землі. Характеристика фауністичних царств, областей та підобластей, їх основні ендемічні та спільні таксони. Історія формування і розвитку фауністичних царств. Основні типи біомів. Біоми тундри. Біоми тундри, їх поширення та різновиди, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Історія формування. Біоми хвойних і широколистяних лісів помірного поясу. Поширення та різновиди хвойних і листяних лісів помірного поясу, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Історія формування. Біоми степів. Поширення та географічні різновиди степів, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Історія формування. Біоми аридних та семіаридних областей. Пустині та напівпустині помірних і тропічних областей, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Типи пристосувань тваринного світу і рослинності до недостатнього зволоження. Біоми субтропічних лісів і чагарників, тропічних і субтропічних саван. Субтропічні ліси і чагарники середземноморського типу, тропічні й субтропічні савани, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Географічні різновиди чагарникових та саванних формацій. Біоми перемінно-вологих поясів. Вологі дощові ліси. Ліси перемінно-вологих поясів. Вологі дощові ліси їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Висотна поясність. Типи висотної поясності. Органічний світ водного середовища. Основні закономірності розподілу живих істот у водному середовищі. Органічний світ підземного середовища. Основні риси ґрунтової фауни, спелеофлори та спелеофауни. Троглобіонти, троглофіли і троглоксени.

Ландшафтознавство“Відкриття” ландшафту й обгрунтування загальних уявлень про ландшафт. Розробка вчення про

морфологію ландшафту. Становлення геохімії та геофізики ландшафту, структурно-динамічного й антропогенного ландшафтознавства. Сучасні проблеми науки. Ландшафтознавчі дослідження в зарубіжних країнах. Основи теорії та методології ландшафтознавства Геосистемна концепція – методологічна основа ландшафтознавства. Загальнонаукове уявлення про системи, системний підхід до пізнання світу. Становлення геосистемної концепції, її суть. Геосистема: будова, елементи, властивості. Натуральні й інтегральні (антропогенні) геосистеми, їх характерні риси. Основні організаційні рівні геосистем і чинники їх диференціації: глобальний, регіональний і локальний рівні. Системний підхід у дослідженні ландшафтів. Ландшафтний комплекс як геосистема. Компоненти природи та їх роль у формуванні ландшафтних комплексів (ЛК). Поняття про “сильні” та “слабкі” компоненти, к.-речовини і к.-сфери. ЛК як результат взаємодії геокомпонентів. Речовинні, енергетичні й інформаційні зв’язки, сутність, будова, властивості ЛК. Ландшафт і його складові. Підходи і трактування поняття “ландшафт”. Основні морфологічні одиниці ландшафту: фація, урочище, місцевість. Специфічні одиниці ландшафту: ланка, підурочище і підмісцевість, літогенетична стрия, висотна місцевість і орокліматичний сектор. Класифікація ландшафтів Землі. Сутність і принципи загальнонаукової класифікації ландшафтів. Основні типологічні одиниці та критерії їх виділення. Класифікаційні категорії гірських ландшафтів. Основні типи ландшафтів Землі.

Хімія з основами геохіміїІсторія виникнення та розвитку геохімії ландшафту. Поняття про геохімічні системи. Розповсюдженість

хімічних елементів у оболонках Землі (Кларки). Поняття ландшафт з позиції геохімії ландшафту. Елементарний геохімічний ландшафт, його морфологічні особливості. Типи елементарних ландшафтів за умовами міграції. Басейнові ландшафтно-геохімічні системи. Поняття “геохімічний ландшафт ”. Кларки основних сфер географічної оболонки. Середній хімічний склад ландшафту. головні і другорядні елементи. Міграція хімічних елементів в ландшафті. Біогенна, фізико-хімічна, механічна, техногенна міграції. Фактори формування та закономірності територіальної диференціації геохімічних ландшафтів. Азональні та зональні фактори. Геохімія окремих елементів у ландшафті. Геохімічна класифікація елементів. характеристика поширення та міграції хімічних елементів у ландшафті. Геохімічна класифікація ландшафтів. Принципи геохімічної класифікації ландшафтів. Таксономічні одиниці, діагностичні ознаки.

Основи ландшафтної екологіїЛандшафтна екологія як наука. Системний підхід при вивченні ландшафтів. Концепція геосистеми,

загальні особливості. Моделі гео- та екосистем. Ландшафтні системи, які вивчаються в процесі екологічного аналізу. Розвиток ландшафтної екології в нашій країні та за кордоном. Короткий нарис з історії ландшафтознавства. Вертикальні структури природних геосистем. Поняття вертикальної структури, типи структур, способи декомпозиції. Методи ландшафтно-екологічних досліджень. Специфіка методів для різних ландшафтів. Морфологічні одиниці гірських ландшафтів. Фактори диференціації гірських ландшафтів. Індивідуальний та типологічний підходи до вивчення їх екологічного стану. Принципи загально-наукової класифікації ландшафтів. Основні таксономічні одиниці ландшафтів. Прикладні класифікації. Ординація геосистем. Районування. Ландшафтно-екологічна амплітуда. Концепція ландшафтно-екологічної ніші. Екологічна оцінка ландшафтного середовища (геохімічні та геофізичні показники). Природно-антропогенні ландшафти. Антропогенне навантаження та стійкість геосистем. Оцінка антропогенного навантаження. Стійкість природних геосистем. Визначення ступеня небезпечності забруднення ландшафтів. Біогеохімічна індикація забруднення. Загальна оцінка еколого-геохімічної ситуації

4

Page 5: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

(за бальною системою). Еколого-геохімічна оцінка стану урбанізованих ландшафтів. Еколого-геохімічна ситуація. Антропогенні впливи, їх типологія. Оцінка антропогенного навантаження. Стійкість природних геосистем. Форми стійкості. Ландшафтно-екологічне прогнозування. Ландшафтно-екологічний моніторинг. Антропогенно-техногенна перетвореність ПТК. Антропогенно-техногенна перетвореність ПТК. Ступінь їх антропізації. Антропогенез. Специфіка методів для різних ландшафтів.Специфіка методів дослідження різних ландшафтів (урбо-, агро-, лісові та інші).

Методи фізико-географічних дослідженьОсновні методи ландшафтних досліджень. Історія розвитку методів географічних досліджень. Етапи

розвитку методів географічних досліджень. Інформаційна база сучасної географічної науки. Методи дослідження геологічної основи ландшафту. Завдання, періоди і методи вивчення. Завдання і об’єми польових геологічних досліджень. Морфологічна основа ландшафту. Методи вивчення рельєфу. Зміст і значення польових морфологічних досліджень, шляхи використання їх результатів. Форми і методи польових геоморфологічних досліджень. Мікрокліматичні спостереження в ландшафтних комплексах. Зміст і програма мікрокліматичних спостережень. Основні етапи мікрокліматичних спостережень. Методи опису і картографування ґрунтового покриву.

Методи гідрологічних досліджень річки, озера, болота і ґрунтових вод ландшафту. Вивчення ґрунтових вод, гідрологічне дослідження річки. Геоботанічні дослідження ландшафту. Опис пробних площадок, екологічне профілювання і картографування рослинного покриву. Методологія картографування природи. Картографування природи як метод наукового дослідження. Географічні принципи картографування. Етапи і процеси картографування. Створення первинного оригіналу. Легенди карт. Генералізація на картах природи. Створення серій карт природи.

Засоби і способи ландшафтного картографування. Зображуючі засоби і способи картографування. ГІС як засіб формування, збереження та оновлення географічної інформації у ландшафтному картографуванні.

Прикладна фізична географія Прикладна фізична географія як наука. Теоретико-методологічні основи прикладної фізичної географії.

Обєкт, предмет та завдання вивчення прикладної фізичної географії. Етапи становлення та розвитку прикладної фізичної географії. Становлення та розвиток прикладних фізико-географічних досліджень в Україні. Зародження прикладних фізико-географічних досліджень. Становлення прикладних фізико-географічних досліджень. Сучасний етап розвитку прикладних фізико-географічних досліджень. Принципи та методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні. Роль природного середовища у розвитку суспільства. Процес антропогенізації природного середовища. Визначення тенденцій, закономірностей формування та взаємодії природно-територіальних і суспільно-територіальних систем і їхніх компонентів.

Ландшафти як об’єкти проектованого господарського впливу та перетворення. Види природокористування як фактор перетворення структури та функцій ландшафтів, Функціональна класифікація ландшафтів. Таксономія регіональних ландшафтних структур та їх типологія.. Горизонтальна зональність. Вертикальна поясність. Типологія ландшафтних структур.

Вивчення фізико-географічних процесів, стихійних явищ при проектуванні геотехнічних систем і освоєнні регіонів. Зональні, азональні та інтразональні процеси. Природно-антропогенні процеси. Вплив природних і антропогенних процесів на геотехнічні системи.

Основні напрямки впливу господарської діяльності на ландшафтні комплекси та зворотній вплив на функціонування природно-технічних систем. Основні напрямки впливу господарської діяльності на ландшафтні комплекси. Вплив господарської діяльності на літогенну основу та рельєф. Вплив господарської діяльності на гідросферу та атмосферу. Вплив господарської діяльності на біосферу.

Фізична географія материків і океанівОсновні чинники, що визначають розвиток природного середовища. Зонально-регіональна диференціація

географічної оболонки. Природне середовище як продукт тривалого розвитку та взаємодії природних компонентів; літогенна і кліматогенна основи природних ландшафтів; грунтово-рослинні компоненти як індикатори просторової і тимчасової диференціації природних комплексів фізико-географічних країн Землі. Антропогенний чинник трансформації природних ландшафтів фізико-географічних країн світу; взаємодія між материками і океанами як важливий чинник формування основних рис природи Землі. Загальні особливості материкової суші, порівняльна характеристика окремих материків та країн на материках. Основні принципи фізико-географічного районування материків. Географічні пояси і зони земної кулі. Секторність. Регіональні прояви географічної зональності на різних материках. Проблеми сучасного стану природного середовища: виснаження природних ресурсів, порушення систем життєзабезпечення, забруднення навколишнього середовища, деградація ландшафтів. Їх прояв в різних районах земної кулі і в країнах з різними соціально-економічними системами.

Географічне положення, межі, берегова лінія і типи берегів материків Землі. Основні тектонічні структури (платформи, складчасті пояси і області, щити, плити, синеклізи і антеклізи); історія формування території і сучасних природних ландшафтів фізико-географічних країн світу. Плейстоценові зледеніння їх

5

Page 6: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

роль у формуванні ландшафтів. Мінеральні ресурси, їх розповсюдження і приурочення до тектонічних структур. Морфоструктурне районування. Рівнинно-платформенні і гірські області, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження. Основні кліматоутворюючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Особливості місцевих типів клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів і можливості їх господарського використання; річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води, льодовики (типи, особливості режиму, розповсюдження). Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунтів і їх господарська оцінка. Особливості використання земельних ресурсів. Вплив антропогенного чинника на біоценози. Зонально-поясна структура природи. Особливості зональних типів ландшафтів фізико-географічних країн Землі. Мозаїчність . Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон фізико-географічних країн світу. Типи висотної поясності.

Топографія з основами геодезіїТопографо-геодезичне вивчення землі: вимірювання на місцевості, зйомки, зображення місцевості

на картах і планах. Зв'язок топографії та геодезії з іншими науками.Поняття про форму і розміри Землі та способи їх визначення. Методи проектування земної

поверхні на рівневу поверхню і площину. Поняття про масштаб зображення земної поверхні. Види масштабів.

Системи координат, що застосовуються в топографії і геодезії.Топографічні карти і плани: визначення, вимоги, яким вони повинні відповідати. Елементи

топографічних карт і планів: математична основа, географічний зміст, геодезична основа.Проблема генералізації на топографічній карті.Види зйомок місцевості та комплекти приладів.

Картографія і картографічне креслення Географічна карта і картографія: зміст, визначення, методи досліджень. Основні властивості

географічних карт. Структура географічної карти. Використання географічної карти в наукових дослідженнях. Типи географічних карт: принципи виділення, характеристика. Прикладний тип географічних карт.

1. Картографічна проекція - як елемент математичної основи карти. Принципи і методи їхпобудови.

2. Географічна основа як базова при складанні тематичних карт.3. Графічні засоби зображення в картографії.4. Картографічна генералізація: зміст, види, шляхи.5. Організація, сучасний стан і перспективи розвитку картографічних робіт в Україні.

Тематична картографія.Принципи, методи та підходи в складанні тематичних карт. Класифікація карт за призначенням, масштабом, територією, змістом.Методологія і методика складання карт, особливості змісту і методика складання тематичних карт природи.Тематика і особливості побудови карт – вказівок, графічних побудов, тексту, ілюстрації. Картографування галузей сільського господарства. Карти видів транспорту та транспортних систем. Використання і застосування тематичних карт.

Аерокосмічні методи дослідженьПриродні умови знімання. Електромагнітне випромінювання. Природне випромінювання. Власне

випромінювання Землі. Вплив атмосфери на випромінювання.Аерознімання і космічне знімання. Фотографічні камери. Фотографічні матеріали для чорно-білого і

кольорового знімання.Геометричні властивості знімків. Види проекцій.Основні елементи центральної проекції. Елементи орієнтування аерознімка. Масштаб аерознімка.

Спотворення на аерознімку через нахил оптичної вісі, рельєф місцевості.Теоретичні основи дешифрування аерокосмічних знімків (сутність, види і методи дешифрування

знімків).

Географія природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України.

Поняття про природно-ресурсний потенціал. Структура природно-ресурсного потенціалу України. Компонентна структура ПРП України. Функціональна структура ПРП. Територіальна структура ПРП. Природно-ресурсні комплекси України. Природно-ресурсне районування території (акваторії). Основні

6

Page 7: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

типи ПРП України. Особливості географії регіональних ПРП України. ПРП і екологічна безпека України, перспективи ПРП України.

Географія світового господарства.Поняття про світову економічну систему. Функціональні системи світової економіки.Географія високорозвинутих країн світу. Особливості їх економіки.Країни з перехідною економікою, їх географія та особливості розвитку.Основні економічні, політичні, фінансові та військові угрупування країн світу.

Регіональна політична і економічна географія світуЕтапи соціально-економічного розвитку країн Східної Європи та їх національні програми переходу до

ринкової економіки. Загальна характеристика країн Східної Європи (постсоціалістичних). Економіко-географічні особливості розвитку господарського комплексу Польщі. Місце Китаю в світовому господарстві та особливості розвитку його господарського комплексу. Особливості регіональної політики в Україні.

Регіональна економічна і соціальна географіяРегіональні географічні, політичні та економічні особливості розвитку колишніх республік

Радянського Союзу.Основні напрямки та особливості розвитку Литви, Латвії й Естонії.Соціально-економічний розвиток Білорусії.Природно-ресурсний потенціал Російської Федерації. Територіальна структура господарського

комплексу Російської Федерації. Проблеми та перспективи соціально-економічного розпитку Російської Федерації.

Економіко-географічна характеристика республіки Казахстан. Природно-ресурсний потенціал Казахстану та його територіальні відмінності. Внутрішні економічні райони Казахстану.

Проблеми та перспективи розвитку республік Середньої Азії (Узбекистан. Туркменістан, Киргизія, Таджикистан).

Соціально-економічні та геополітичні проблеми розвитку республік Закавказзя.

Основи економічних знаньСутність економічних систем. Економічна роль держави. Характеристика організації експортно-

імпортних операцій. Сутність контракту у зовнішньоекономічній діяльності.

Основи суспільної географіїСуть об'єкта та предмета вивчення суспільної географії, формування української економіко-

географічної школи. С.Л. Рудницький - фундатор української економічної географії. Лідери і сучасні регіональні центри української соціально-економічної географії. Концепції регіональної політики в Україні. Географічний поділ праці як основна суспільно-географічна категорія. Основи суспільно-географічного районування. Перспективи розвитку і завдання суспільної географії.

Соціальна географіяОсновні соціальні функції поселень і специфічні особливості формування та розвитку соціально-

територіальних спільностей. Стадії урбанізації. Завдання соціальної географії в ринкових умовах. Шляхи використання мережі INTERNET в соціально-географічних дослідженнях.

Економіка та географія природокористуванняЕколого-економічний зміст природокористування. Економічна оцінка матеріального виробництва.

Закономірності і принципи природокористування. Головні аспекти використання ПТП для збалансованого природокористування.

Основи раціонального природокористування і охорони природиПроблеми раціонального використання природних ресурсів. Класифікація природних ресурсів. Види

природокористування. Особливості використання водних, земельних, кліматичних, біотичних, мінерально-сировинних ресурсів. Основні проблеми сучасного природокористування, збереження, й охорони та відтворення природних ресурсів. Природні ресурси України та їх раціональне використання. Географія природних ресурсів України. Регіональні проблеми ресурсозабезпечення та ресурсозбереження. Природні ресурси Карпатського регіону. Проблеми раціонального використання та збереження мінеральних, земельних, водних, кліматичних, біологічних ресурсів України. Наукові основи охорони природи.

7

Page 8: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

Проблеми збереження природного середовища. Вплив господарської діяльності людини на природу впродовж різних історичних періодів. Історія розвитку природоохоронних ідей. Перші природоохоронні території та установи. Наукові засади охорони природи. Природоохоронні заходи. Проблеми і шляхи збереження природного середовища. Проблеми захисту й збереження довкілля. Роль надр, води, біоти у життєдіяльності людини. Втрати природних ресурсів і можливості їх відтворення. Принципи та заходи стосовно охорони надр, атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів, рослинних ресурсів та фауни. Охорона ландшафтів, унікальних об’єктів, визначних пам’яток природи. Основні проблеми охорони природи в Україні. Особливості природи України та її регіонів. Унікальні природні об’єкти, ландшафти. Сучасний стан охорони природи. Природно-заповідний фонд України. Природоохоронні території та акваторії. Заповідники України. Міжнародна співпраця в галузі охорони природи. Регіональні проекти. Географічні принципи створення глобальної системи моніторингу. Міжнародні природоохоронні програми. Проблеми збереження ландшафтного різноманіття Землі. Біосферні заповідники. Європейська співпраця в галузі охорони природи Карпатської гірської системи. Карпатський екорегіон.

Фізична географія УкраїниПредмет і завдання курсу «Географія України». Методичні аспекти дослідження природи України серед

сусідніх держав Східної Європи. Джерела географічної інформації про Україну.Геологічна будова території України. Основні тектонічні структури: Український щит, Дніпровсько-

Донецька западина, Донецька складчаста область, Волино-Подільська плита, Галицько-Волинська западина, Причорноморська западина, Південно-західні відроги Воронезького кристалічного масиву, Українські Карпати, Гірський Крим. Приуроченість корисних копалин (паливних, металевих та неметалевих) до основних структур.

Рельєф території України. Основні орографічні одиниці. Морфоскульптури та морфоструктури.Клімат. Кліматичні відмінності і температурний режим. Несприятливі кліматичні явища. Агрокліматичні

зони.Внутрішні води. Умови формування. Річки і озера. Їх особливості. Ґрунтові та підземні води. Транзитний

стік. Водні ресурси. Ефективне використання та охорона прісних вод. Міжбасейнові переміщення прісних вод. Чорне та Азовське море. Площа, глибини та температура води. Ресурси морів.

Ґрунти України. Історія ґрунтових досліджень в Україні. Умови ґрунтоутворення та розподілу ґрунтів по території України. Чинники ґрунтоутворення. Закономірності розподілу ґрунтів. Агрогрунтове районування України та його місце в грунтово-географічному районуванні. Принципи класифікації та номенклатура ґрунтів України.

Рослинний покрив. Історія формування рослинного покриву. Рослинні зони: зона мішаних лісів; лісостепова зона; степова зона;зона широколистяних субтропічних лісів. Ресурси флори. Господарське використання та зміна рослинного покриву.

Тваринний світ України. Історія дослідження тваринного світу України. Основні райони поширення представників тваринного світу. Зоогеографічне районування. Господарське значення.

Негативні фізико-географічні процеси і шляхи боротьби з ними. Зміна природних умов під впливом господарської діяльності людини. Охорона природи в Україні.

Ландшафти і фізико-географічне районування України. Обґрунтування схеми фізико-географічного районування. Аналіз існуючих схем фізико-географічного районування. Регіональний аналіз природних умов території України. Зона мішаних лісів. Лісостепова зона. Степова зона (Північна підзона, Південна підзона). Українські Карпати (Прикарпаття, Карпати та Закарпаття), Гірський Крим.

Соціально-економічна географія УкраїниОснови соціально-економічної географії України. Предмет, теоретичні основи і завдання курсу

«Економічна і соціальна географія України». Географічні дослідження території України. Видатні українські економіко-географи.

Територія, положення, кордони, геополітика. Територія. Кордони. Етнічні межі. Державні кордони. Економіко-географічне і геополітичне положення України. Адміністративно-територіальний устрій України.

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) України. Методика економічної оцінки природних ресурсів. Компонентна структура ПРП України, її територіальні відміни: мінеральні ресурси, земельні ресурси, водні ресурси, лісові ресурси, фауністичні ресурси, рекреаційні ресурси. Територіальні відмінності забезпеченості господарського комплексу потенціалом природних ресурсів в Україні.

Населення і трудові ресурси України. Демографічна характеристика населення і регіональні особливості демографічних проблем в Україні: чисельність населення України і його динаміка, густота населення, статева структура населення , природний рух населення, вікова структура населення, сімейний склад населення; просторові відміни демографічних процесів в Україні. Соціальний склад населення України. Географія трудових ресурсів і регіональні особливості їх використання.

Етногеографія України. Чисельність і розселення українців у межах України. Історико-географічні особливості формування української народності й нації. Прабатьківщина українського народу. Історико-етнографічне та історико-географічне районування України. Етногеографічні групи українського народу.

8

Page 9: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

Географія української діаспори. Національні меншини в Україні. Історія заселення, динаміка чисельності, географія сучасного розселення. Роль національних меншин у політичному, економічному та культурному життя України. Питання міжнаціональних відносин в Україні у різні історичні періоди. Основні напрями задоволення національних культурно-освітніх потреб багатонаціонального населення України на сучасному етапі.

Розселення і поселення. Розселення та його форми. Міста. Територіальні системи міських поселень України. Урбанізація. Сільське розселення. Закономірності взаємопов’язаного розвитку територіальних систем розселення і територіальної організації господарства.

Географічні особливості міграції населення України. Види міграцій, їх масштаби та напрямки. Депортації народів.

Загальна характеристика господарського комплексу України. Історичні особливості та основні етапи розвитку продуктивних сил України. Проблеми забезпеченості господарського комплексу України мінерально-сировинними та іншими природними ресурсами. Галузева структура господарського комплексу України і проблеми структурних перетворень економіки. Матеріально-технічна забезпеченість господарського комплексу України та проблеми оновлення основних виробничих фондів.

Розвиток і розміщення галузей господарського комплексу України. Промисловість України, форми її територіальної організації. Розвиток і розміщення галузей паливно-енергетичного комплексу. Розвиток і розміщення галузей машинобудівного комплексу. Розвиток і розміщення галузей металургійного комплексу. Розвиток і розміщення галузей хімічної і нафтохімічної промисловості. Розвиток і розміщення галузей лісової, деревообробної і целюлозно-паперової промисловості. Розвиток і розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів. Розвиток і розміщення галузей виробництва народного споживання. Ефективність розміщення промисловості і розвитку індустріальних комплексів. Територіальна структура промисловості України (промислові райони, агломерації, вузли, кущі, центри, пункти).

Розвиток і розміщення галузей агропромислового комплексу (АПК) України. АПК України. Географія рослинництва. Географія тваринництва. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва і формування виробничо-територіальних типів господарств Поліського АТК. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва і формування виробничо-територіальних типів господарств Лісостепового АТК. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва і формування виробничо-територіальних типів господарств Степового АТК. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва і формування виробничо-територіальних типів господарств Кримсько-Карпатського АТК. Приміські АТК. Галузі промисловості АПК.

Транспортний комплекс України. Залізничний транспорт. Морський транспорт. Річковий транспорт. Автомобільний транспорт. Повітряний транспорт. Трубопровідний транспорт. Міський пасажирський транспорт. Транспортні системи України.

Розвиток і розміщення галузей комплексу будівельної індустрії України.Географія невиробничої сфери.Територіальна структура господарського комплексу України. Наукові основи соціально-економічного

районування території. Економічне районування України. Економічні райони України, їх спеціалізація і проблеми розвитку: Донецький економічний район, Придніпровський економічний район, Північно-східний економічний район, Столичний економічний район, Центральний економічний район, Причорноморський економічний район, Подільський економічний район, Північно-західний економічний район, Карпатський економічний район.

Екологічна ситуація і регіональні особливості екологічних проблем в Україні. Забруднення природного середовища. Територіальні відмінності просторової концентрації промислового виробництва, господарської освоєності земель, густоти населення, хімічного забруднення, радіаційного забруднення. Регіональні особливості екологічних проблем в Україні.

Зовнішні економічні зв’язки України. Економіка України в системі міжнародного поділу праці. Економічні зв’язки України з країнами світу.

Територіально-виробничі комплекси.Паливно-енергетичний комплекс і його структура. Роль окремих галузей у паливно-енергетичному

комплексі.Металургійний комплекс і його структурна організація. Основні чинники та принципи розміщення

галузей металургійного комплексу.Машинобудівний комплекс. Географія основних галузей машинобудівного комплексу.Агропромисловий комплекс. Природні та соціально-економічні чинники розвитку. Структура

агропромислового комплексу.

НДРСЗначення науково-дослідної роботи щодо вирішення теоретичних і практичних питань розвитку господарства і науки. Науковий потенціал України. Суть і значення поняття «системи знань».Теоретико - методологічні основи наукового пізнання та творчості. Методи географічних досліджень.

9

Page 10: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

Світоглядні концепції географічних курсів. Нові методи дослідження в географічній науці. Застосування результатів наукових досліджень на практиці. Екологічні аспекти потенціалу географічної науки.

Теорія і методологія географічної науки Зародження географічних уявлень та розвиток географічних ідей за античної доби. Розвиток первісних

географічних уявлень. Географія в період “архаїчної Греції” (VIIІ-VI ст. до н. е.). Географія за доби “класичної Греції” (500-330 рр. до н. е.). Географія за доби еллінізму (кінець IV – серед. ІІ ст. до н. е.). Географія у період Римської держави. Географічні відкриття до плавання Колумба (І частина). Географічні відкриття до плавання Колумба (ІІ частина). Зародження географічної науки в епоху середньовіччя та за доби Нового часу. Географія середньовіччя (V – середина ХVІІ ст.). Плавання Христофора Колумба та їхнє значення для географії. Доба Великих географічних відкриттів (І частина). Географія початку Нового часу (1650 -1765 рр.). Доба великих географічних відкриттів (ІІ частина). Географічні відкриття Нового часу (І частина). Докласичний період Нового часу в історії географії. Географічні результати плавань Джеймса Кука. Розвиток географії у класичний період Нового часу (1820-1870 рр.). Географічні відкриття Нового часу (ІІ часу). Зародження сучасної географії та розвиток географії у ХХ ст. Зародження сучасної географії (1870-1918 рр). Розвиток географії в Україні. Географія на сучасному етапі (у ХХ ст.). Методи географічних досліджень. Географічний прогноз.

Історична географія з основами етнографіїПарадигма історичної географії. Дослідження природно-історичного процесу. Науково-методологічна

організація ретроспективної географії та її складових. Об’єкт і предмет вивчення ретроспективної географії. Структура ретроспективної географії та її завдання. Методи дослідження ретроспективної географії та їхні особливості. Місце ретроспективної географії на межі природничих і гуманітарних наук. Взаємодія природи і суспільства як головний напрям історико-географічних досліджень. Роль природного середовища у розвитку суспільства. Процес антропогенізації природного середовища. Визначення тенденцій, закономірностей формування та взаємодії природно-територіальних і суспільно-територіальних систем і їхніх компонентів. Історія розвитку ретроспективної географії. І етап (до ХІІІ ст. включно) – зародковий етап виокремлення окремих елементів ретроспективної географії. ІІ етап (ХІV-ХVІ ст.) – збір джерел і фактів. ІІІ етап (ХVІІ-ХVІІІ ст.) – критичний аналіз джерел. ІV етап (три чверті ХІХ ст.) –формування ретроспективної географії як галузі історичної науки. V етап (остання чверть ХІХ – перша пол. ХХ ст.) – постава нової історичної географії. VІ етап (від другої половини ХХ ст.) – становлення ретроспективної географії як самодостатньої галузі знань. Природно-історичний процес та особливості його вивчення. Загальні чинники впливу на природно-історичний процес. Особливості вивчення процесів заселення території . Роль природних чинників в антропогенезі. Теорії походження людини, теорія расогенезу. Поняття про популяції, індивідуальна та популяційна адаптація до природного середовища. Адаптивні типи (антропологічні параметри, фізіологічні особливості). Культурно-господарська адаптація до природних умов. Використання природних ресурсів за привласнюючих форм господарства. Використання природних ресурсів за відтворюючих форм господарювання. Формування адаптованих до природних умов укладів життя та відповідних культурно-побутових комплексів. Географічні особливості заселення й освоєння території України за історичний період часу. Історико-географічний аналіз взаємодії суспільства і природи в Україні за привласнюючого господарства. Заселення території України в палеолітичну добу. Особливості заселення та освоєння території України в мезоліті Географічні особливості заселення й освоєння території України від початків відтворюючого господарства і до бронзової доби . Заселення і господарська спеціалізація території України за неолітичної доби.. Заселення і господарська спеціалізація території України за енеоліту. Освоєння території України та її господарський розвиток за доби бронзи. Історична географія України від перед скіфського часу і до періоду Русі-України. Заселення і господарський розвиток території України в залізну добу (І тис. до н. е.). Особливості заселення та освоєння території України в І-VІ ст. н. е. Географічні передумови та особливості формування державного утворення українців – Київської Русі. Географічне положення і розвиток давньоруських державних утворень – Київської Русі, Галицького князівства, Галицько-Волинської держави. Історична географія України у ХІV-ХХ століттях. Удільні князівства на українських землях в ХІV-ХV ст.. Польський адміністративно-територіальний устрій на українських землях в ХV-ХVІІІ ст. Землі Закарпаття, Буковини та Півдня України у ХІV-ХVІ ст.. Географічне положення та розвиток козацько-гетьманської держави. Географічне положення і розвиток Української держави 1917-20 рр. Повоєнний адміністративний поділ Західних земель України. Розподіл українських земель у межах СРСР в 1928-38 рр.. Зміни в 1939-40 рр. Територія України після 2-ої світової війни. Етноси в Україні, територіальні та часові особливості їхнього поширення. Поняття про етнос та етнічні процеси. Етнос, ієрархія етнічних спільностей. Етнічні процеси та взаємовідносини між етносами. Взаємовідносини етносів і ландшафтів, роль ландшафтів у виникненні етнічних спільностей. Вік етносу, параметризація етнічної історії. Класифікація етносів. Класифікація за географічним принципом, Класифікація за подібністю мови (лінгвістична). Господарсько-культурна класифікація. Інші способи класифікації етносів. Етногенез українського народу. Питання витоків (джерел) слов’янсько-української прабатьківщини. Загальний огляд проблеми походження українців. Слов’янсько-українська етнічність археологічних культур та початок розвитку українського етносу. Постава сучасної української нації (фаза підйому, акматична фаза, фаза надламу). Етнорегіональні особливості України. Історико-етнографічне районування

10

Page 11: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

України. Історико-географічне районування України. Етнографічні групи українців. Етнічний склад населення України: походження на території держави національних меншин та їхнє географічне поширення. Народи індоєвропейської лінгвістичної сім’ї. Народи уральської лінгвістичної сім’ї. Народи алтайської лінгвістичної сім’ї. Проблеми історико-географічних досліджень в Україні. Історико-географічна вивченість території. Інформаційна забезпеченість історико-географічних досліджень. Основні завдання історичної географії України.

КраєзнавствоКраєзнавство у структурі географічної науки. Об’єкт і предмет вивчення краєзнавства. Структура національного

краєзнавства. Таксономічні одиниці вивчення краєзнавства. Питання таксономічних одиниць та їхніх меж. Українська етнічна територія та її межі. Основні етапи формування етнічної території українців. Межі етнічної території українців. Історико-географічний поділ України та суцільної української території. Історико-географічні землі. Історико-географічні краї. Історико-етнографічні області. Географічні особливості заселення і освоєння території України протягом палеолітичної, мезолітичної, неолітичної доби. Україна на карті Європи і світу. Походження назви “України”. Заселення території України протягом палеолітичної, мезолітичної, неолітичної доби. Господарська спеціалізація українців у палеоліті, мезоліті і неоліті. Територіальні особливості господарства та людності українців у палеолітичну, мезолітичну та неолітичну доби. Географічні особливості заселення і освоєння території України від бронзової дати і до наших днів. Освоєння території України протягом енеоліту, бронзової та залізної доби, у І-VІ ст.н.е., протягом феодальних часів. Українська етнічна територія у XVII-XVIII, ХІХ-ХХ ст. Господарська спеціалізація та державні утворення на українській етнічній території від бронзової доби і до наших днів. Господарська спеціалізація українців протягом енеолітичної, бронзової та залізної діб, у І-VІ ст.н.е., за часів феодалізму . Формування та розвиток давньоруських державних утворень, Козацько-гетьманської держави. Загальна характеристика населення ІГК . Людність історико-географічних країв. Густота людності історико-географічних країв. Географо-краєзнавча характеристика історико-географічних країв Правобережної України. Географічне положення, склад та межі території. Головні риси природи ІГК. Особливості історичного розвитку. Краєзнавчі особливості населення та господарства. Румуни і молдовани на території України. Історична ретроспектива румунського етносу на території України. Сучасний стан географічні особливості поширення румунів в Україні. Географо-краєзнавча характеристика Закарпаття, Галичини, Волині, Поділля, Київщини, Запоріжжя, Одещини, Херсонщини. Географо-краєзнавча характеристика історико-географічних країв Лівобережної України Географо-краєзнавча характеристика Чернігово-Сіверщини, Полтавщини, Слобожанщини, Донеччини, Таврії.

Методика викладання географіїМетоди навчання географії та їх застосування на практиці:- інформаційно – ілюстративний;- репродуктивний;- проблемне навчання;- частково –пошуковий;- програмоване навчання. Типи та структура уроків географії.Методичні особливості вивчення курсу "Рідний край". Форми і методи позакласної роботи.

Спецкурс з проблем викладання географії у школі (Новітні технології)Методи дослідження методики навчання географії в школі. Професійно–педагогічна компетентність

майбутнього вчителя географії та роль педагогічної практики у її формуванні. Проблема професійної компетентності. Компетентнісний підхід. Структура професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів географії. Модель формування професійної компетентності. Формування педагогічної компетентності майбутніх учителів географії засобами проектної діяльності. Роль педагогічної практики у формуванні професійно-педагогічної компетентності. Розвиток методики викладання географії у школі. Шкільна географічна освіта до середини XIX ст. Навчання географії в Україні в ХІХ – на межі ХХ століть. Розвиток шкільної географічної освіти в першій половині ХХ століття. Розвиток теорії та практики шкільної географічної освіти в Україні у 1958–1991 рр.” Розвиток національної географічної освіти в умовах незалежності України. Методи навчання географії у школі. Використання інформаційних технологій у викладанні географії. Навчання фізичної географії України засобами комп’ютерних технологій. Особливості організації роботи з географічними картами в школі. Використання статистичних методів дослідження у шкільному курсі географії. Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо–туристської роботи. Основні види краєзнавчо-туристичної роботи. Технології модульного навчання у загальноосвітній школі. Аналіз та особливості модульного навчання. Профільне вивчення географії як один з напрямів інноваційної діяльності загальноосвітньої школи. Для поглиблення і розширення змісту профільних предметів, а також для забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання пропонуються різноманітні профільні курси (інваріантна частина) та курси за вибором, які вивчаються за рахунок варіативної частини змісту освіти. Вплив сучасних тенденцій у географічній науці на процес вивчення географії у школі Екологізація географічної освіти. Екологічні питання в змісті шкільної географії. Система

11

Page 12: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

методичної підготовки майбутніх учителів географії. Наукові засади географічної підготовки учителя. Організація роботи учнів на уроках географії. Формування умінь і навичок у процесі навчання географії в школі. Формування в учнів географічних знань. Кабінет географії та географічний майданчик в школі. Позаурочна та позакласна робота з географії. Активізація учня на шкільних уроках географії. Активізація пізнавальної діяльності. Уроки у ігровій формі. Творча діяльність на уроках географії та в позашкільний час. Культурологічні засади географічної освіти старшокласників. Розвиток культурологічного напряму в географії.

Географія рідного краюОсновні етапи географічного вивчення Карпато-Подільського регіону.Географічне положення Чернівецької області. Геологічна будова, рельєф, основні геоморфологічні одиниці, корисні копалини, кліматичні та водні ресурси.Класифікація і структура основних природничо-антропогенних ландшафтів КПР.Розвиток сучасних пріоритетних напрямів КПР та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Основні положення концепції соціально-економічного розвитку КПР.Соціально-екологічні проблеми Чернівецької області.

Методика організації позакласної роботи з географіїСуть організації та завдання позакласної роботи з географії в школі. Форми і методи позакласної

роботи з географії. Дослідницька робота у процесі проведення позакласної роботи з географії. Позакласна робота з географії як дієвий засіб активізації навчального дослідницького та виховного процесу.

Голова фахової комісії д.геогр.н., проф. В.О. Джаман

12

Page 13: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА1. Активные методы и формы обучения географии: Метод. рекомендации / Сост. Г. В.

Володина и др.– М., 1988. 2. Антонов В.С.Короткий курс загальної метеорології. Навчальний посібник. -Чернівці:

Рута, 2004. - 336 с.3. Анучин В.А. Теоретические основы географии. – М.: Мысль, 1972.4. Багров М. В., Боков В. О., Черваньов І. Г. Землезнавство. - К.: Либідь, 2000. - 464 с.5. Баранский Н. Н. Методика преподавания экономической географии.– М., 1990.6. Бейкер Д. История географических открытий и исследований. – М., 1950.7. Берлянт А.М. Картографическая грамотность и географическое образование:

проблемы переориентации. // География в школе. – 1990. - № 2. – С. 28-31.8. Біленко Д.К. Основи геології та мінералогії. Вид. 3-тє. К.: Вища школа, 1973.9. Білокриницький С.М. Топографія і геодезія. Частина 1. Методичний посібник / С.М.

Білокриницький. – Чернівці: Рута, 2001.10. Винокур І. С., Телєгін Д.Я.. Археологія України: Підручник. – Тернопіль: Навчальна

книга – Богдан, 2005. – 480 с.11. Власова Т.В. Физическая география материков. – М., 1976. – Ч.1, 2.12. Воропай Л.І. Досвід проведення історико-географічних досліджень // Фізична географія та

геоморфологія. – К.: Вища школа, 1976. – Вип. 15. – С. 16-21.13. Второв П. П., Дроздов М. М. Біогеографія. - К.: Вища школа, 1982.14. Галай И.П., Жучкевич В.А., Рылюк Г.Я. Физическая география материков и океанов. –

Мн.: Университетское. Ч.2., 1988. – 366 с.15. География в системе наук. – Л.: Наука, 1987.16. Географія Чернівецької області / Навчальний посібник за ред. проф. Я.І. Жупанського.

Чернівці, УОЧДОА, 1993. – 192 с.17. Геоекологические подходы к проектированию природно-технических систем: Курс лекций.

М.: ИГ АН УССР, 1985. –235 с.18. Геренчук К.И., Боков В.А., Черванев И.Г. Общее землеведение. - М.: Высшая школа, 1984. -

255 с.19. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований

природных ландшафтов. Изд. МГУ, 1964.20. Гольденберг Л.А. Развитие отечественной исторической картографии // Вопросы

истории. – 1974. – № 7. – С. 33-48.21. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. - К.; Либідь, 1993.-224 с.22. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: Місце і простір: Монографія у 2-ох т. - К.:

«Київський університет», 2005. – Т.1. – 431 с., Т.2. – 503 с.23. Гудзеляк І. Географія населення. Навчальний посібник / Гудзеляк Ірина. – Львів, 2008.

– 232 с.24. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 528 с.25. Гуржій І.О., Молодчиков О.В. Стан і завдання історико-географічних досліджень на

Україні // Український історико-географічний збірник. – К.: Наук. думка, 1971. – Вип. 1. – С. 3-33.

26. Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навч. посібник. - Київ: НКМ ВО, 1992. -60с.

27. Гуцуляк В.,М. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 124 с.

28. Гуцуляк В.М. Геохімія ландшафту. Чернівці: Рута, 1994.29. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.30. Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: Навч. посібник. - Чернівці: Рута, 2005.-124с.31. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця: Арбат,

1998. – 292с.32. Дж. Ханвелл, М. Ньюсон. Методи географических исследований.

13

Page 14: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

33. Дністрянський М.С. Етногеографія України. – Львів: Видавнич. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

34. Добровольский В.В., Урусевская И.С. География почв. - М.: Изд - во Моск. ун - та, 1984.

35. Дутчак М. В. Геоморфолгія. Методичні вказівки. –Чернівці: ЧДУ, 1997.36. Ерамов Р.А. Физическая география Европы. – М., 1973. – 376 с.37. Ерамов Р.А. Физическая география Зарубежной Европы. – М: Мысль, 1973. – 320 с.38. Жупанський Я.І. Географічні відомості і географія в Україні в давні часи: конспект

лекцій. – Чернівці: ЧДУ, 1992.39. Жупанський Я.І. Географія в Україні в нові часи: конспект лекцій. – Чернівці: ЧДУ,

1993.40. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1997.41. Жучкевич В.А., Лавринович М.В. Физическая география материков и океанов. – Мн.:

Университеткое. Ч.1, 1986. – 222 с.42. Заставецька О. В. Географія населення України. Навчальний посібник / Заставецька О.

В., Заставецький Б. І., Ткач Д. В. – Тернопіль, 2003. – 149 с.43. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.44. Игнатьев Г.М. Северная Америка. – М., 1965. – 346 с.45. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л.:Наука, 1980. -

222с. 46. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование:

Учеб. пособие.М.: Высш. шк., 1991. 47. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. – 1Изд-во Ленинградского у-та, 1976.-

152с.48. І.М.Овчаренко, О.В.Заставецька, Б.І. Заставецький. Вивчення своєї області в курсах

шкільної географії (Методичні рекомендації для учителів географії) – Тернопіль, 1988. – 69с. Джаман В.О, Костащук І.І. Національна структура населення етноконтактних зон: монографія / В.О.Джаман, І.І.Костащук – Чернівці:ЧНУ, 2009. – 288с.

49. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – В.: Аптекс – УЛТД, 1999. – 328 с.

50. Клечек Й., Якеш П. Вселенная и Земля. Изд. На рус. Яз. Прага, Артия, 1986.51. Климатология / Дроздов. О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В., Раевский А.Н.,

Смекалова Л.К., Школьный Е.П. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 568 с.52. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: Высшая школа, 1991. 53. Криволуцкий А.Е. Голубая планета: (Земля среди планет. Географ. аспект). – М.:

Мысль, 1984. – 335 с.54. Круль В. Краєзнавство: матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх

виконання /За ред. Я. Жупанського. – Чернівці: Рута, 1998. – 158 с.55. Круль В.П. Краєзнавство: історична географія. Конспект лекцій /За ред. Я.І.

Жупанського. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 107 с.56. Круль В.П. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 1. – Чернівці:

Рута, 2001. – 88 с.57. Круль В.П. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 2. – Чернівці:

Рута, 2002. – 88 с.58. Круль В.П. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 3. – Чернівці:

Рута, 2003. – 88 с.59. Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України: Монографія. –

Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.60. Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України: Монографія. –

Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.61. Кукурудза С. І. Біогеографія: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана

Франка, 2006.

14

Page 15: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

62. Леме Ж. Основы биогеографии. - М.: Прогресс, 1976.63. Леонтьев О. К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. –М.: Высш. шк.1979.64. Магидович И.П. История открытия и исследования Центральной и Южной Америки. –

М., 1965.65. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий. – М.:

Просвещение,1967.66. Магидович И.П., Магидович В.И. История открытия и исследования Европы. – М.:

Мысль, 1970.67. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: т. 1.

Географические открытия народов Древнего мира и средневековья (до плаваний Колумба). – М.: Просвещение, 1982; т. 2. Великие географические открытия (конец ХV – середина ХVІІ вв.) – М.: Просвещение, 1983; т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина ХVІІ-ХVІІІ вв.). – М.: Просвещение, 1984; т. 4. Географические открытия и исследования нового времени (ХІХ – начало ХХ вв.). – М.: Просвещение, 1985; т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917-1985 гг.). – М.: Просвещение, 1986.

68. Макеев Н.И. и др. Экспериментальная геоморфология. –М.: Изд-во МГУ. Вып. 1, 1961, Вып. 2, 1969.

69. Макунина А.А., Рязанов П.Н. Функционирование и оптимизация ландшафта: Учеб. пособие.: Изд.геогр.фак., 1988. Гл.1,3,4.

70. Методика обучения географии в средней школе: Пособие для учителей /Под редакцией И.С. Матрусова. – М. : Просвещение, 1985.- 256с.

71. Методика полевих физико-географических исследований / Под ред. А.М.Архангельського, - М.: ВШ, 1972, - 300с.

72. Миланова Е.В., Рябчиков А.М. Географические аспекты охраны природы. - М.: Мысль, 1979. – 293 с.

73. Миллер Г.П. Ландшафтные исследование горных и предгорных территорий.- Львов: Вища шк, 1974.-202с.

74. Міхелі С.В. Основи ландшафтознавства. – Київ-Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. – 180 с.

75. Мольчак Я.О., Ільїн Л.В. Загальне землезнавство. Луцьк: Вежа, 1997.76. Никшич И.И., Конини С.А., Микешин Г.В. Учебно-полевая практика по истории,

геологи, географии почв и географии растений.77. Олійник В.О. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації / В.О. Олійник //

Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001.– № 4. – С.61 – 69.78. Олійник Я.З., Федорищак Р.Л., Шищенко П.Т. Загальне землезнавство. — К.: Знання-

Прес, 2003. — 247 с.79. Откаленко М.П. Методика навчання початкового курсу фізичної географії. – К.:

"Радянська школа", 1963.-168с. 80. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів

в Україні. – К.: Знання, 2001. – 113 с.81. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з

основами теорії. – К.: Знання, 1998. – 415 с.82. Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географи. – М.: Просвещение,

1994. – 180 с.83. Природа Чернівецької області / За ред. К.І. Геренчука. Львів. Вид-во Львівського у-ту,

1978. – 168 с.84. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник / Г.С.

Ратушняк. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003 – 208 с. 85. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – у 3-х част.:

підручник / В.П. Руденко/ – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 552 с.86. Рябчиков А.М. и др. Природные ресурсы зарубежных территорий Европы и Азии. –

15

Page 16: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

М.: Мысль, 1976. – 380 с.87. Рябчиков А.М. Структура и динамика геосферы, её естественное развитие и изменение

человеком. – М.: Мысль, 1972. – 250 с.88. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. – Львів: “Новий Світ - 2000”,

2004. – 248 с.89. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 480 с.90. Соціально-економічна географія України / За ред. проф. Шаблія О.І. – Львів: Світ, 2000. –

680 с.91. Соціально-економічна географія України: навчальний посібник / за ред. О. І. Шаблія //

Львів: Світ, 2000. – 680 с.92. Топографія з основами геодезії / за ред.. А.П. Божок – К.: Вища школа, 1995 93. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навч. посіб. – Одеса: Астропринт, 2001.94. Физическая география материков и океанов / Т.Ю. Притула, В.А. Еремина, А.Н. Спряли. – М.:

Владос, 2004. – 685 с.95. Физическая география материков и океанов: учебное пособие для вузов / Т.В. Власова.

– М., 2003. – 566 с.96. Филлипов Е.М. Геофизические поля в познании планеты. Киев, УМК ВО, 1991.97. Филлипов Е.М. Основы физики Земли. Киев, УМК ВО, 1991.98. Филлипов Е.М. Популярно о геофизике/ Отв. Ред. Г.И.Каляев. – Киев:Наук. думка, 1989. –

168 с.99. Фізика Землі: Підрчн. Для студ. Геолог. Спец. Вузів/ К.Ф.Тяпкін.- К. Вища школа,

1998.-291с.100. Хрестоматія по физической географи. Африка, Америка, Австралія, Антарктида. – М., 1955.

– 235 с.101. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов.- Л.,

Гидрометеоиздат, 1983. – 455 с.102. Чернюк Г., Лихолат В. Метеорологія і кліматологія. Навчальний посібник для

географічних факультетів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 112 с.

103. Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. - К.: Вища школа, 1995. 104. Шаблій О.І Основи загальної суспільної географії. Підручник / Олег Іванович

Шаблій // Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2003. – 444 с.

105. Шаблій О.І Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / Олег Іванович Шаблій // Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. – 744 с.

106. Шипович Є.Й. Методика викладання географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. – К.: Вища школа, 1981. – 174с.

107. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. - К.: Вища школа, 1988.- 192с.108. Шищенко П.Г. Приклдная физическая география. – Киев: Выща школа, 1988. –

191с.109. Якушко О.Ф. Основы геоморфологии. –Минск. Вышэйш. шк. 1986.110. Ярошенко П. Д. Общая биогеография. - М.: Изд. Мысль, 1976.

16

Page 17: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Аверкиев М.С. Метеорология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1951. – 384 с.2. Агеев Ю.А., Безуглый В.В., Зеленская Л.И. Внедрение компьютерных обучающих

программ в систему непрерывного географического образования // Тезисы III Межд.унар. науч.-метод. семинара “Непрерывное географическое образование: новое в содержании и методике” (Харьков, 1996) – Х.: ХДУ, 1996. – С. 78-79.

3. Алисов Б.П., Дроздов О.А., Рубинштейн Е.С. Курс климатологии: В 2 ч. – Л.: Гидрометеоиздат, 1952. – 487 с.

4. Античная география. – М., 19535. Аристотель. Метеорологика: Пер. с древнегреч. Н.В. Брагинской / Под ред. И.Д.

Рожанского и А.Х. Хргиана6. Аркас М. Історія України-Русі. - К.: Вища школа, 1990.7. Артамонов Б.Б. Топографія з основами картографії : Навчальний посібник / Б.Б.

Артамонов, В.П. Штангрет. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006 – 248 с.8. Археология Украинской ССР. - К.: Наукова думка, 1985. - т.1. - 568с.; 1986. - т.2. - 592 с.;

1986. - т.3. - 576 с.9. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. - К.: Наукова думка,

1991. - 144 с.10. Баранский Н.Н. Научные принципы географии. – М.: Мысль, 1980. 11. Бобринский Н. А., Гладков Н. А. География животных. - М.: Учпедгиз, 1961.12. Бондарчук В.Г. Геологія для всіх. – К.: Радянська школа, 1970. – 295 с.13. Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений

природы. - М.: Мысль, 1988. - 522 с.14. Будыко М.И. Изменения климата. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 280 с.15. Будыко М.И. Климат и жизнь. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 472 с.16. Вальтер Г. Растительность земного шара. - Т. 1-3. - М.: Изд. Прогресс, 1969-1974.17. Волошин I.M. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. - Львів: Простір М, 1998:-

356с.18.Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. – М.: Высш. шк., 1985. –

272 с.19. Воскресенский С.С. Динамическая геоморфология. Формирование склонов. –М.: Изд-

во МГУ, 197120. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография материков. - М.: Изд. 2-е, 1979.21. Гавеман А.В. Биогеография (краткий курс лекций). - Калинин, 1974.22. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление // polbu.ru23. Географічна енциклопедія України. – Київ: УРЕ, 1989-1993. – тт.. 1, 2, 3. 24. Герасимов И.П. Советская конструктивная география. – М.: Наука, 1976.25. Герасимов Н.П. Советская конструктивная география. М.: Наука, 1976. – 208с.26. Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження. – Київ, 1975.

– 248с.27. Горнунг М.Б., Липец Ю.Г., Олейников И.Н. История открытия и исследования

Африки. – М., 1973.28. Григорьев А. А. Антропогенное воздействие на природную среду по наблюдениям из

космоса. – Л., 1985. – 239 с.29. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута,

1995. – 317с.30. Дністрянський М.С. Етногеографія України: Навч. Посібник /

М.С. Дністрянський. -Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка,2008, - 232 с.31. Добровольский В.В., Гришина А.А. Охрана почв. - М.: Изд - во Моск. ун - та, 1985.32. Еколого-географічні та географо-краєзнавчі дослідження території Карпато-

Подільського регіону: Навчально-методичний посібник для студентів географічних

17

Page 18: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

спеціальностей/Ред. кол.: Я. Жупанський (відпов. ред.) та ін. – Чернівці: Рута, 1998. – 134 с.

33. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: посібник. / Я.І. Жупанський/ Київ. – 2006. – 276 с.

34. Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология. – М.: Высшая школа, 197035. Калесник С. В. Основы общего землеведения. – М.: Учпедгиз, 1955.36. Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта. - М.: Мысль, 1985.37. Киналь О. , Крогулець Е. Гідрокліматичні особливості зволоження територій. -

Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009. – 105 с.38. Киналь О. Агрокліматичні властивості території Чернівецької області в аспекті

регіональних змін клімату на початку ХХІ століття / Киналь О., Крогулець Е., Грущинський Т. Моделювання природних систем. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2011. – Том І. – С.4-92.

39. Клімат України / За ред.. В.М.Ліпінського, В.А.Дячука, В.М.Бабіченко. – Київ: Видавництво Раєвського, 2003 – 343 с.

40. Комплексная полевая практика по физической географии: Учеб. пособие / Под ред. К.В. Пашканга. – М.: Высш.шк., 1986. – 208с.

41. Курнишкова Т.В., Петров В.В. География растений с основами ботаники. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с.

42. Кучинский П.А., Яневская Л.П. Почвы Черновицкой области и определение потребности их в удобрениях. - Львов: Каменяр, 1965.

43. Малишева Л.Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території. Київ: Либідь, - 1998.

44. Марков К.К., Орлова А.И. и др. Общая физическая география. – М., 1967. – 470 с.45. Мельник Л., Міллер Г. Ландшафтний моніторинг-К., 1993. -152с.46. Метеорологія та кліматологія: Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу /

Укл. О.В. Моргоч. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 24 с.47. Миллер Г.П. Ландшафтные исследование горных и предгорных территорий.- Львов:

Вища шк., 1974. - 202 с.48. Мильков Ф.Н. Физичекская география: Учение о ландшафте и геог. зональность.

Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. - С.7-91.49. Мильков Ф.Н. Физичекская география: Учение о ландшафте и геог. зональность.

Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. - С.7-91.50. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование: Учебник. М.: Изд-во Моск.

ун-та, 1985. С. 59-106.51. Мінерали та гірські породи:навч.посібник/ П.І.Чернега. – Чернівці: Чернівецький нац.

ун-т, 2010. – 64с.52. Молодой учитель географии: особенности подготовки и деятельности / Отв. ред. Л.

М. Панчешникова.– М.: Просвещение, 1989.53. Моргоч О.В. Метеорологія і кліматологія: історія розвитку. Конспект лекції. -

Чернівці: Рута, 2003. - 48 с.54. Мосин В. Г. Подготовка учителя географии в условиях многоуровневой системы /

В.Г. Мосин, Д.А. Гдалин. // География и экология в школе 21 века. – 2008. – № 8. – С. 28–34.

55. Навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області – ДУ «Львівська політехніка», 2000.

56. Нагалевский Ю.Я., Нагалевсктй Э.Ю. Физическая география материков и океанов. Практикум. – Краснодар: КубГУ, 2003. – 80 с.

57. Національний атлас України – К.; ДНВП “Картографія”, 2007. – 440с., іл.58. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. М.: Просвещение, 1967. 390 с.59. Олійник Я.Б. Вступ до соціальної географії: навч. посібник / Я.Б. Олійник,

А.В. Степаненко – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 204 с.

18

Page 19: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

60. Охрана ландшафтов. Толковый словарь / М.Данева и др. М.: Прогресс, 1982. 271 с.61. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. – К. Б.в., 1999. –

220 с.62. Перельман. Геохімія ландшафту. М.: Висшая школа, 1973. 63. Петлін Валерій. Концепції сучасного ландшафтознавства. – Львів: ВЦЛНУ, 2006. – 351

с.64. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996. – 232 с.65. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. –

156 с.66. Почвы Украины и повышение их плодородия / Под ред. Н.И. Полупана. – Киев:

Урожай, 1988.67. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного

анализа. М.: Наука,1988. С.7-52; 76-103; 141-149.68. Природа Украинской ССР. Почвы / Н.Б.Вернандер и др. – Киев: Наук. думка, 1986.69. Природоохоронні території Української РСР / За ред. Д.І.Проценко. – К.: Урожай,

1983. – 175 с.70. Рельєф України. Навчальний посібник/[Б.О.Вахрушев, ІІ.П. Ковальчук, О.О.Комлєв,

Я.С. Кравчук ,Е.Т.Палієнко, Г.І.Рудько, В.В.Стецюк] За редакцією В. Стецюка. Видавничий дім «Слово».2010. 688 с.

71. Родин Л.Е., Базилевич Н.И. Динамика органического вещества и биологический круговорот в основных типах растительности. - М., 1965.

72. Розов Н.Н., Строганова М.Н. Почвенный покров мира. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.73. Салищев К.А. – Картография / К.А. Салищев. – М., 1982. – 272 с.74. Сосса Р.І. Картографування території України: Історія, перспективи, наукові основи /

Р.І. Сосса. – К.: Наукова думка, 2005. – 292 с.75. Судакова С.С. Общее землеведение. — М.: Недра, 1987. — 326 с.76. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. –

Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.77. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. — К.: Вища шк., 1995. — 224 с.78. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. акад. Шеляг-Сосонка Ю.Р. – К.: УЕ,

1996. – 608 с.79. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львів.

націонал. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 744с.80. Шубаев Л.П. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1969. – 348 с.

Голова фахової комісії д.геогр.н., проф. В.О. Джаман

19

Page 20: Міністерство освіти і науки Україниgeo.chnu.edu.ua/res//geo/2015-%c3%e5%ee%e3%f0%e… · Web viewГеологічна будова, рельєф, основні

Критеріїоцінювання відповідей на усному фаховому іспиті з ″Географії″ для абітурієнтів, які

здобули базову вищу освіту за ОПП бакалавра, що відповідає напряму підготовки ″Географія″ та обраній спеціальності ″Географія України″ ОКР ″магістр″.

Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 200-ті бальною шкалою.

Відповідь у 176-200 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може змістовно викласти основні географічні закони та закономірності, вільно володіє географічними знаннями, користується методами наукового аналізу географічних явищ і процесів, характеризує їх риси та форми виявлення. Висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних поглядів на більшість поставлених питань. Аналізує суспільні явища, робить відповідні висновки і узагальнення. Може запропонувати географічну ідею та змоделювати ситуацію, здатен передбачати, прогнозувати і розв’язувати проблемні завдання. Вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує. При цьому допускає незначні похибки при викладі причинно-наслідкових географічних зв’язків, що знижує його оцінку на 5 балів.

Відповідь у 150-175 бали оцінюється, коли абітурієнт на підставі наукових даних здійснює оцінку географічних процесів та явищ. Пояснює прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, пояснюючи логіку суджень і відбір необхідних прикладів. Користується науковою термінологією, аргументує свої твердження та висновки. Вільно володіє картографічним матеріалом. Разом з тим, абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє оволодіння методом порівняльно-географічного аналізу (мінус 3 бали); не застосовує ресурсооцінкового підходу (мінус 3 бали); не дає характеристики типологічних особливостей, рис та ознак природних систем та міжгалузевих комплексів (мінус 3 бали); не висвітлює власний підхід, не розкриває авторське бачення географічних проблем (мінус 3 бали).

Відповідь у 124-149 бал оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює основні положення географічної науки, має певне уявлення про компоненти природи і господарства, його просторову організацію. Пояснює в загальних рисах зв’язки між компонентами природного комплексу, галузями національного господарства; закономірності, що визначають цілісність географічної оболонки та особливості міжгалузевих інтеграційних зв’язків світового господарства. Знає обов’язковий перелік географічної номенклатури. Одночасно проявляє необізнаність з основними географічними законами (мінус 6 балів) і закономірностями (мінус 6 балів) та не розуміє їх суті (мінус 7 балів).

Відповідь за критерієм 100-123 балів оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює географічний матеріал, але не встановлює причинно-наслідкових зв’язків, не розуміє основних географічних законів та закономірностей, дає нечіткі визначення основних понять і термінів, лише частково володіє географічною номенклатурою.

Голова фахової комісії д.геогр.н., проф. В.О. Джаман

20