8
Η Κυπριακή Εθνική Επιτρο- πή UNESCO και οι Πο- λιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσαν στις 5 Δεκεμβρίου 2016 ότι ο Εθνικός Κατάλογος ΄Αυλης Πο- λιτιστικής Κληρονομιάς εμπλου- τίστηκε με νέες εγγραφές σύμ- φωνα με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για την ΄Αυλη Πολιτι- στική Κληρονομιά της Κύπρου. Ανάμεσα στα νέα στοιχεία που ενεγράφησαν περιλαμβάνεται και η Εφυαλωμένη Κεραμική της Λαπήθου, κατόπιν αιτήσεως του Δήμου Λαπήθου και των Οργα- νωμένων Συνόλων της Κωμόπο- λης, σε συνεργασία με τους Αγ- γειοπλάστες που συνεχίζουν να ασχολούνται μέχρι σήμερα στην προσφυγιά για να κρατήσουν ζωντανή αυτή την όμορφη πα- ραδοσιακή μας τέχνη. Η Εφυαλωμένη Κεραμική Τέχνη εμφανίστηκε στη Λάπηθο τον 13ον -14ον αιώνα μ.Χ. και δια- τηρήθηκε από το Μεσαίωνα μέ- χρι τις μέρες μας. Με την εισβο- λή του 1974 και την κατάληψη της Λαπήθου συνεχίστηκε στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, χάρις στις άοκνες προσπάθειες των αγγειοπλαστών μας, που συνεχίζουν μέχρι σήμερα την τέ- χνη των εφυαλωμένων αγγείων, με τη γνωστή τοπική ονομασία «Αλειφτά της Λαπήθου». Η Λάπηθος έγραψε ιστορία στην Κεραμική Τέχνη από τα πανάρ- χαια χρόνια. Χρονολογικά μπο- ρεί να τοποθετηθεί στην Κυπρο Γεωμετρική περίοδο (11ος - 8ος αι. π.Χ.) και να αποδοθεί με βε- βαιότητα στα τοπικά μας εργα- στήρια. Διαχρονικά και για πολ- λές άλλες περιόδους, τόσο π.Χ. όσο και μ.Χ., η Λάπηθος μέσα από την πολύχρονη ιστορική της διαδρομή κατέγραψε αξιοθαύ- μαστη πορεία στην αγγειοπλα- στική, με αποκορύφωμα τη Με- σαιωνική Περίοδο, με τα πανέ- μορφα και μοναδικά αλειφτά της, έργα της Εφυαλωμένης Κε- ραμικής Τέχνης της Λαπήθου. Έχοντας ως πρότυπο τη Βυζαν- τινή Τέχνη και Τεχνοτροπία, δι- καίως έχει χαρακτηριστεί και ως συνέχεια της Βυζαντινής Εφυα- λωμένης Κεραμικής τέχνης, τού- το γιατί η πτώση του Βυζαντίου έδωσε την ευκαιρία να αναπτυ- χθούν αρκετά εργαστήρια στη Μικρά Ασία, στον ευρύτερο Ελ- λαδικό χώρο, στην Κάτω Ιταλία, στην Κύπρο και κυρίως στη Λά- πηθο. ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ H Εφυαλωμένη Κεραμική της Λαπήθου Στοιχείο της ΄Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Λαπήθου, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Προσφυγικού Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», η Πρόεδρος και τα Μέλη της Σχολικής Εφορείας Λαπήθου, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Λαπήθου, οι Κοινοτάρχες των έξι ενοριών της Λαπήθου, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποδήμων Λαπήθου-Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας, σας εύχονται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση, Υγεία, Οικογενειακή Ευτυχία και σύντομα επιστροφή στην αγαπημένη μας Λάπηθο. ISSN: 1450 - 2828 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΠΗΘΙΩΤΩΝ M έσα στα πλαίσια αναβάθμι- σης, ειδικά εκεί όπου χρει- άζεται άμεση ενημέρωση ή ακόμα και υπενθύμιση των Λαπη- θιωτών για εκδηλώσεις, κηδείες, κλπ, ο Δήμος Λαπήθου και τα Οργα- νωμένα Σύνολα απεφάσισαν και έθε- σαν σε εφαρμογή ένα νέο γρήγορο τρόπο ενημέρωσης, με την αποστο- λή τηλεφωνικών μηνυμάτων, το γνωστό σύστημα sms, προς τα κινη- τά τηλέφωνα των δημοτών του. Εξυπακούεται ότι ο παραδοσιακός τρόπος ενημέρωσης, μέσω της τα- χυδρομικής αλληλογραφίας, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα μεν, αλλά σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα. Για την περίπτωση των τηλεφωνι- κών μηνυμάτων απαραίτητη προ- ϋπόθεση είναι η κοινοποίηση αριθμού της κινητής σας τηλεφω- νίας προς το Δήμο Λαπήθου, το συντομότερο δυνατό, για να κατα- χωρηθεί στο σύστημα. Ο Δήμος Λαπήθου δεν έχει τη δυ- νατότητα, από τη μια να εντοπίσει όλους τους Λαπηθιώτες (γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ειδοποιήσετε εσείς οι ίδιοι το Δήμο) κι από την άλλη χρειαζόμαστε απαραίτητα και τη δική σας συγκατάθεση και εξουσιοδότηση. Οι κανονισμοί προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα τη- ρούνται αυστηρά. Εξυπακούεται ότι το σύστημα λει- τουργεί κάτω από την προσωπική επίβλεψη του Δημάρχου και ενερ- γοποιείται για καθαρά κοινωφε- λείς σκοπούς, που αφορούν την Κωμόπολη και τα Οργανωμένα Σύ- νολα της Λαπήθου. Το σύστημα σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Η εγγραφή σας είναι τόσο απλή, φτάνει μόνο ένα τηλεφώνημα στα Γραφεία του Δήμου Λαπήθου, στο τηλ.: 22427733 ή να ενημερώ- σετε κάποια από τα Μέλη του Δη- μοτικού Συμβουλίου ή των Οργα- νωμένων Συνόλων της Λαπήθου.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 ... · 2019-01-24 · Η Λάπηθος έγραψε ιστορία στην Κεραμική Τέχνη

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 ... · 2019-01-24 · Η Λάπηθος έγραψε ιστορία στην Κεραμική Τέχνη

ΗΚυπριακή Εθνική Επιτρο-πή UNESCO και οι Πο-λιτιστικές Υπηρεσίες τουΥπουργείου Παιδείας

και Πολιτισμού ανακοίνωσανστις 5 Δεκεμβρίου 2016 ότι οΕθνικός Κατάλογος ΄Αυλης Πο-λιτιστικής Κληρονομιάς εμπλου-τίστηκε με νέες εγγραφές σύμ-φωνα με απόφαση της ΕιδικήςΕπιτροπής για την ΄Αυλη Πολιτι-στική Κληρονομιά της Κύπρου.

Ανάμεσα στα νέα στοιχεία πουενεγράφησαν περιλαμβάνεταικαι η Εφυαλωμένη Κεραμική τηςΛαπήθου, κατόπιν αιτήσεως τουΔήμου Λαπήθου και των Οργα-νωμένων Συνόλων της Κωμόπο-λης, σε συνεργασία με τους Αγ-γειοπλάστες που συνεχίζουν ναασχολούνται μέχρι σήμερα στηνπροσφυγιά για να κρατήσουνζωντανή αυτή την όμορφη πα-ραδοσιακή μας τέχνη.

Η Εφυαλωμένη Κεραμική Τέχνηεμφανίστηκε στη Λάπηθο τον13ον -14ον αιώνα μ.Χ. και δια-τηρήθηκε από το Μεσαίωνα μέ-χρι τις μέρες μας. Με την εισβο-λή του 1974 και την κατάληψητης Λαπήθου συνεχίστηκε στιςελεύθερες περιοχές της Κύπρου,χάρις στις άοκνες προσπάθειεςτων αγγειοπλαστών μας, πουσυνεχίζουν μέχρι σήμερα την τέ-χνη των εφυαλωμένων αγγείων,με τη γνωστή τοπική ονομασία«Αλειφτά της Λαπήθου».

Η Λάπηθος έγραψε ιστορία στηνΚεραμική Τέχνη από τα πανάρ-

χαια χρόνια. Χρονολογικά μπο-ρεί να τοποθετηθεί στην ΚυπροΓεωμετρική περίοδο (11ος -8οςαι. π.Χ.) και να αποδοθεί με βε-βαιότητα στα τοπικά μας εργα-στήρια. Διαχρονικά και για πολ-λές άλλες περιόδους, τόσο π.Χ.όσο και μ.Χ., η Λάπηθος μέσααπό την πολύχρονη ιστορική τηςδιαδρομή κατέγραψε αξιοθαύ-μαστη πορεία στην αγγειοπλα-στική, με αποκορύφωμα τη Με-σαιωνική Περίοδο, με τα πανέ-μορφα και μοναδικά αλειφτά

της, έργα της Εφυαλωμένης Κε-ραμικής Τέχνης της Λαπήθου.Έχοντας ως πρότυπο τη Βυζαν-τινή Τέχνη και Τεχνοτροπία, δι-καίως έχει χαρακτηριστεί και ωςσυνέχεια της Βυζαντινής Εφυα-λωμένης Κεραμικής τέχνης, τού-το γιατί η πτώση του Βυζαντίουέδωσε την ευκαιρία να αναπτυ-χθούν αρκετά εργαστήρια στηΜικρά Ασία, στον ευρύτερο Ελ-λαδικό χώρο, στην Κάτω Ιταλία,στην Κύπρο και κυρίως στη Λά-πηθο.

ΔΗΜΟΣΛΑΠΗΘΟΥ τα νέα της Λαπήθου

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 • ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

H Εφυαλωμένη Κεραμική της ΛαπήθουΣτοιχείο της ΄Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Λαπήθου, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιοτου Προσφυγικού Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», η Πρόεδρος και τα Μέλη της Σχολικής Εφορείας

Λαπήθου, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Λαπήθου,οι Κοινοτάρχες των έξι ενοριών της Λαπήθου, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποδήμων Λαπήθου-Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας,σας εύχονται

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση, Υγεία, Οικογενειακή Ευτυχία καισύντομα επιστροφή στην αγαπημένη μας Λάπηθο.

ISSN

: 1

45

0 -

28

28

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΤΩΝ ΛΑΠΗΘΙΩΤΩΝ

Mέσα στα πλαίσια αναβάθμι-σης, ειδικά εκεί όπου χρει-άζεται άμεση ενημέρωση ή

ακόμα και υπενθύμιση των Λαπη-θιωτών για εκδηλώσεις, κηδείες,κλπ, ο Δήμος Λαπήθου και τα Οργα-νωμένα Σύνολα απεφάσισαν και έθε-σαν σε εφαρμογή ένα νέο γρήγοροτρόπο ενημέρωσης, με την αποστο-λή τηλεφωνικών μηνυμάτων, τογνωστό σύστημα sms, προς τα κινη-τά τηλέφωνα των δημοτών του.

Εξυπακούεται ότι ο παραδοσιακόςτρόπος ενημέρωσης, μέσω της τα-χυδρομικής αλληλογραφίας, θασυνεχιστεί απρόσκοπτα μεν, αλλάσε πιο αραιά χρονικά διαστήματα.Για την περίπτωση των τηλεφωνι-κών μηνυμάτων απαραίτητη προ-ϋπόθεση είναι η κοινοποίησηαριθμού της κινητής σας τηλεφω-νίας προς το Δήμο Λαπήθου, τοσυντομότερο δυνατό, για να κατα-χωρηθεί στο σύστημα.

Ο Δήμος Λαπήθου δεν έχει τη δυ-νατότητα, από τη μια να εντοπίσειόλους τους Λαπηθιώτες (γι’ αυτόείναι απαραίτητο να ειδοποιήσετεεσείς οι ίδιοι το Δήμο) κι από τηνάλλη χρειαζόμαστε απαραίτητακαι τη δική σας συγκατάθεση καιεξουσιοδότηση.

Οι κανονισμοί προστασίας τωνπροσωπικών δεδομένων θα τη-ρούνται αυστηρά.

Εξυπακούεται ότι το σύστημα λει-τουργεί κάτω από την προσωπικήεπίβλεψη του Δημάρχου και ενερ-γοποιείται για καθαρά κοινωφε-λείς σκοπούς, που αφορούν τηνΚωμόπολη και τα Οργανωμένα Σύ-νολα της Λαπήθου.

Το σύστημα σε καμμιά περίπτωσηδεν μπορεί να ενεργοποιηθεί γιαπροσωπικούς ή επαγγελματικούςλόγους.

Η εγγραφή σας είναι τόσο απλή,φτάνει μόνο ένα τηλεφώνημα σταΓραφεία του Δήμου Λαπήθου, στοτηλ.: 22427733 ή να ενημερώ-σετε κάποια από τα Μέλη του Δη-μοτικού Συμβουλίου ή των Οργα-νωμένων Συνόλων της Λαπήθου.

46 LAPITHOS-S1-FINAL:Layout 1 3/28/17 11:10 AM Page 1

Page 2: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 ... · 2019-01-24 · Η Λάπηθος έγραψε ιστορία στην Κεραμική Τέχνη

2 τα νέα της Λαπήθου

ΟΔήμος Λαπήθου, μέσα στα πλαίσια της λιτότηταςκαι των οικονομικών του δυνατοτήτων, υπόσχε-ται να προσφέρει στους Δημότες του όσες εκδη-

λώσεις μπορεί και μάλιστα αναβαθμισμένες, όπως:

• Κόψιμο Βασιλόπιτας και Παιδική ΧριστουγεννιάτικηΕκδήλωση

• Παρουσίαση βιβλίων Λαπηθιωτών Συγγραφέων • Πανδημοτικές Συγκεντρώσεις Λαπηθιωτών • Μνημόσυνο Ευφροσύνης Προεστού • Βράβευση άριστων αποφοίτων μαθητών Λυκείου• Εκδήλωση για τα παιδιά της Λαπήθου • Συνάντηση με τα Οργανωμένα Σύνολα της Λαπήθου • Εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων»

(Ένωση Κατεχόμενων Δήμων)• Εκδηλώσεις Μνήμης, Τιμής και Αγώνα (Επαρχιακή)• Συνεστίαση ή Χοροεσπερίδα (Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ»)• Επίσκεψη στο υιοθετημένο Φυλάκιο «Αφύσαλλος»• Συνέδριο - Διαλέξεις - Παρουσιάσεις με επίκαιρα και

άλλα ενδιαφέροντα θέματα• Συμμετοχή στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Επαρχίας

Κερύνειας• Εκδρομή Συνταξιούχων Λαπηθιωτών

Σημ: Κάποιες από τις εκδηλώσεις γίνονται από κοινού ή σεσυνεργασία με τα Οργανωμένα Σύνολα της Λαπήθου.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Έκδοση εφημερίδας «Τα Νέα της Λαπήθου»• Συμπλήρωση του Μητρώου Λαπηθιωτών• Συντήρηση και βελτίωση της Ιστοσελίδας του Δήμου• Εκδόσεις για τη Λάπηθο • Συλλογή στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

για το Αρχείο του Δήμου• Εμπλουτισμός του Μουσείου του Δήμου με εκθέματα

Λαϊκής Τέχνης της Λαπήθου

Έφυγαν μακριά μας…Ετήσιο Πλάνο ΔραστηριοτήτωνΔήμου Λαπήθου για το 2017

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Λ Α Π Η Θ Ο Υ

τα νέα της Λαπήθου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Προδρόμου 36, 2063 Στρόβολος, Λευκωσία - Κύπρος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22427733, ΦΑΞ: 22427731

E-mail: [email protected]

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μάρω Φυττή

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΕΛΙΔΩΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Τυπογραφείο Theopress Ltd

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Επιτροπή Τύπου και Εκδόσεων Δήμου Λαπήθου

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

ευχαριστούν θερμά όλους τους χορηγούς

για την οικονομική στήριξη της εφημερίδας.

Για χορηγίες και διαφημίσεις επικοινωνήστε με τα γραφεία του Δήμου Λαπήθου

Ε Γ Ι Ν Α Ν Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σστο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου

Οικ. Κυριάκου Κλεάνθους, στη μνήμη Μαρούλας Κλεάνθους Καρολίδου €300

Χρυσόστομος Παπαπαύλου, στη μνήμη των αδελφιών του Σταυρούλας Σάββα Μούζουρου,Ευφροσύνης Αριστείδου και του Κώστα Γαβριήλ (γαμπρού του) €100

Μαρία Χατζηπαναγή Λάμπρου, στη μνήμη του αδελφού της Πανίκου Χατζηπαναγή €100

Μαρία Συμεωνίδου, στη μνήμη του πατέρα της Γεωργίου Ν. Θούπου €100

Οικ. Πολύκαρπου Αγαθοκλέους (απόδημη Αυστραλίας), στη μνήμη των Πέτρου Κ. Μούγη,Γεωργίου Μούγη, Σάββα Λαμπράκη και Μαρούλας Κλεάνθους Καρολίδου €100

Σοφοκλής Φυττής, στη μνήμη της ΄Αννας Ανδρέα Αγαθοκλέους €50

Ήβη Σάββα Πιερέττη, στη μνήμη των γονέων της Μάκη και Μαρούλας Σάββα €50

Διόρθωση λάθους – ΑπολογίαΑπολογούμαστε γιατί στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας αρ. 45 εκ παραδρομήςδημοσιεύτηκε ότι η Θεοδώρα Καλλικά είχε εισφέρει το ποσόν των €50 αντί των €100, στη μνήμη του συζύγου της Ανδρέα Καλλικά.

Στη διάρκεια της περιόδου Δεκεμβρίου 2016 – Απριλίου 2017έφυγαν μακριά μας, με τον πόθο της επιστροφής ανεκπλήρωτο,αρκετοί Λαπηθιώτες. Μεταξύ αυτών και οι:

12.12.2016 Ανδρέας Σέργη Φλωρίδης (83 ετών).

20.12.2016 Ειρήνη Χριστοφόρου (93 ετών).

30.12.2016 Ανδρέας Τσιουρούτης (80 ετών).

30.12.2016 Μαρούλα Κλεάνθους - Καρολίδου (75 ετών).

03.01.2017 Πέτρος Κώστα Μούγης (88 ετών). Στη μνήμη του έγιναν εισφορές στοΤαμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €830.

03.01.2017 Άννα Αγαθοκλέους, σύζυγος Ανδρέα Κώστα Αγαθοκλέους, απόδημηκάτοικος Σπάρτης – Ελλάδα (78 ετών).

07.01.2017 Χριστόφορος Καϊμακκάμης (Λόντος), (τότε 43 ετών) μέχρι πρότινοςαγνοούμενος της Τουρκικής εισβολής του 1974.

08.01.2017 Γιάννα Ανδρονίκου (51 ετών), το γένος Σωτήρη Πιερή.

10.01.2017 Γεώργιος Κωνσταντίνου Μασούρεκκος (91 ετών). Στη μνήμη του έγινανεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €1016.

17.01.2017 Λεωνίδας Κωνσταντίνου Χατζηνικολής (104 ετών). Στη μνήμη του έγινανεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €760.

25.01.2017 Βασιλική Γ. Λουκά – Θρούμπου (92 ετών). Στη μνήμη της έγινανεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €1405.

31.01.2017 Νεόφυτος Νεοφύτου (42 ετών), σύζυγος εγγονής Νίκου Παντέχη.

04.02.2017 Ιορδάνης Ιορδάνους (95 ετών).

07.02.2017 Γεώργιος Μούγης (84 ετών), νυμφευμένος στον Καραβά.

09.02.2017 Δημήτρης Λαδόμματος (102 ετών). Στη μνήμη του έγιναν εισφορές στοΤαμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €900.

14.02.2017 Αναστασία Κ. Αχιλλέως (92 ετών), κάτοικος Λευκωσίας.

16.02.2017 Σταυρούλα Καζέλη (87 ετών), σύζυγος Διονύση Καζέλη, κάτοικος Λευκωσίας.

19.02.2017 Σάββας Λαμπράκης (77 ετών).

21.02.2017 Κύρος Ραμμένος (97 ετών). Στη μνήμη του έγιναν εισφορές στο ΤαμείοΚοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €1055.

24.02.2017 Ανδρέας Γιάγκου (31 ετών), το γένος Τούλλας Θεοδοσίου.

04.03.2017 Θεοδώρα Ν. Διαουρή (84 ετών). Στη μνήμη της έγιναν εισφορές στοΤαμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου ύψους €270.

28.03.2017 Ξένιος Χαραλάμπους (58 ετών).

Ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Συμβουλίου του Δήμου Λαπήθου εκφράζουν εκ βάθουςκαρδίας τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις οικογένειες των αποθανόντων.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει και αιώνια η μνήμη τους.

ΔΗΜΟΣΛΑΠΗΘΟΥ

46 LAPITHOS-S1-FINAL:Layout 1 3/28/17 11:10 AM Page 2

Page 3: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 ... · 2019-01-24 · Η Λάπηθος έγραψε ιστορία στην Κεραμική Τέχνη

3τα νέα της Λαπήθου

Στα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμεμετά λύπης μας ότι φεύγουν από κο-ντά μας πολλά αγαπημένα μας πρό-σωπα, συγχωριανοί μας Λαπηθιώτες,

κυρίως της γενιάς προ της εισβολής 1974,άμεσα και στενά συνδεδεμένα με τη γενέτει-ρά μας Λάπηθο, που πεθαίνουν με τον πό-θο της επιστροφής ανεκπλήρωτο.

Όταν υπάρξει ο αναπόφευκτος αποχωρι-σμός αγαπημένων προσώπων, αρκετοί συγ-γενείς και φίλοι πράττουν θεάρεστο έργο μετη συγκατάθεσή τους για εισφορές στο Τα-μείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου εις μνή-μην των θανόντων. Οι εισφορές αυτές χρη-σιμοποιούνται για έκτακτη οικονομική στή-ριξη δυσπραγούντων Λαπηθιωτών.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθουευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμβάλλουν και

βοηθούν το δύσκολο και επίπονο έργο της.

Στο σημείο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι νακοινοποιήσουμε προς τους δημότες μας κά-ποιες πρόνοιες και κανονισμούς της νέας νο-μοθεσίας που εγκρίθηκε από τη Βουλή, περίεισφορών προς διάφορα ταμεία σε περί-πτωση θανάτου.

Οι συγγενείς του θανόντος είναι υποχρεω-μένοι να προσυνεννοηθούν με την Εκκλη-σιαστική Επιτροπή και τον ιερέα που θα τε-λέσει την κηδεία, αν επιθυμούν αντί στεφά-νων, να δηλώσουν το Ίδρυμα στο οποίομπορούν να δοθούν οι εισφορές. Η νομο-θεσία προβλέπει και γραπτό αίτημα, ως επίτο πλείστον όμως, λόγω της ιδιάζουσας πε-ρίπτωσης του θανάτου, αρκεί και η προφο-ρική συμφωνία.

Λαπηθιώτες που θα βρεθούν στην ανάγκηνα υλοποιήσουν μια τέτοια φιλανθρωπικήπράξη μπορούν, εάν το επιθυμούν, να δη-λώνουν ως αποδέκτη των εισφορών το«Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου».

Υπενθυμίζουμε ότι το Ταμείο αυτό είναι κοι-νό για όλους τους Λαπηθιώτες. Επίσης είναιεγγεγραμμένο και καταχωρημένο στην Επαρ-χιακή Διοίκηση Κερύνειας ως Ίδρυμα και στοΥπουργείο Οικονομικών. Έτσι οι οποιεσ-δήποτε εισφορές στο Ταμείο αυτό είναιαπαλλαγμένες από το Φόρο Εισοδήματος,με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ο αριθ-μός Μητρώου του Ιδρύματος είναι: 225

Για οποιεσδήποτε απορίες ζητάτε πληρο-φορίες από το Δήμο Λαπήθου ή τα Μέλητης Επιτροπής του Ταμείου ΚοινωνικήςΠρόνοιας.

Ευχαριστίες Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας Λαπήθου

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΟΔήμος Λαπή-θου και τοΠροσφυγικό

Σωματείο «Η ΛΑ-ΠΗΘΟΣ» πραγμα-τοποίησαν για άλλημια φορά στην προ-σφυγιά την καθιε-ρωμένη ετήσια Παι-δική Χριστουγεννιάτικη Γιορτή και το Κόψιμο της Βασιλόπιτας γιατο νέο έτος 2017.Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 3:30μ.μ. στην αίθουσα δεξιώσεων του Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέαστο Πλατύ Αγλαντζιάς, Λεωφόρος Κυρηνείας – Αγλαντζιά.Σε αυτήν παρέστησαν μεταξύ άλλων οι Βουλευτές Κερύνειας κ.κ.Μάριος Μαυρίδης και Ελένη Μαύρου, ο πρώην Βουλευτής κ. Σο-φοκλής Φυττής, ο Δήμαρχος Λαπήθου, η Δήμαρχος Κερύνειας κ.Ρίτα Κωμοδίκη, ο Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «ΗΛΑΠΗΘΟΣ», η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λαπήθου, Μέ-λη του Δημοτικού Συμβουλίου, των Οργανωμένων Συνόλων καιαρκετοί Λαπηθιώτες με τα μικρά τους παιδιά.Τη βασιλόπιτα ευλόγησαν ο Πατήρ Δημήτριος Κούτσιος, εκ μέ-ρους του Πανιεροτάτου Μητροπολίτη Κερύνειας, μαζί με τον Πα-τέρα Δήμο Δημοσθένους. Ο Π. Δημήτριος απηύθυνε και το χαι-ρετισμό του Πανιεροτάτου.Το όλο πρόγραμμα περιελάμβανε απαγγελίες, σκετσάκια και τρα-γούδια από παιδιά των Λαπηθιωτών που παρευρέθηκαν στην εκ-δήλωση. Την εκδήλωση έκλεισε ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος μετην εμφάνισή του έκαμε κέφι στα παιδιά και τους χάρισε απλό-χερα δώρα και γλυκά.

Δεντροφύτευσηστο Πάρκο Αθαλάσσας

από το ΑΚΕΛ – Λαϊκές ΟργανώσειςΛαπήθου

Για 13ο συνεχόμενο χρόνο, το Σάββατο 4 Μαρ-τίου 2017, μέλη και φίλοι του ΑΚΕΛ και τωνΛαϊκών Οργανώσεων Λαπήθου συμμετείχαν

σε περιποίηση του χώρου και σε συμπληρωματικήδεντροφύτευση στο Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας, σεσυνεργασία με το Τμήμα Δασών.

46 LAPITHOS-S1-FINAL:Layout 1 3/28/17 11:10 AM Page 3

Page 4: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 ... · 2019-01-24 · Η Λάπηθος έγραψε ιστορία στην Κεραμική Τέχνη

4 τα νέα της Λαπήθου

ΜΝΗΜΕΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΡΟΕΣΤΟΥ – ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

Σε μια κατάμεστη απόκόσμο αίθουσα, κάτωαπό τον Ιερό Βράχο τηςΑκρόπολης, ξαναζων-

τάνεψαν μνήμες από την κατε-χόμενη Λάπηθο, σε εκδήλωσηπου διοργάνωσε η ΄Ενωση Κυ-πρίων Ελλάδας στο οίκημά της,στην οδό Κέκρωπος στην Πλά-κα, το Σάββατο, 4 Φεβρουαρί-ου 2017.

Η εκδήλωση, που είχε δύο μέ-ρη, το πρώτο περιελάμβανε τηνπαρουσίαση του βιβλίου «Κυράτης Λαπήθου –ΕυφροσύνηΠροεστού», η ζωή, το έργο καιη προσφορά της προς την πα-τρίδα, το οποίο παρουσίασε οκαταξιωμένος Δημοσιογράφοςκαι Συγγραφέας του βιβλίου κ.Γιάννης Νικολάου. Η προσω-πική παρουσία και οι ζωντανέςαναφορές τριών εκ των δώδε-κα στρατιωτών που διασώθη-καν το 1974 από την ΚυράΦροσύνη, των κ.κ. ΠανίκουΠαραλιμνίτη, Κώστα Καστελλα-νή και Κούλλη Κυριάκου, προ-κάλεσαν δέος, θαυμασμό καιιδιαίτερη συγκίνηση στο ακρο-ατήριο, το οποίο παρακολου-θούσε με κομμένη την ανάσα.

Στο δεύτερο μέρος της εκδή-λωσης παρουσιάστηκαν τα

«Χρονικά της Λαπήθου», έναπεντάτομο βιβλίο με 680 σελί-δες ιστορικής και πολιτιστικήςσημασίας για τη Λάπηθο. Τοβιβλίο που περιλαμβάνει 5 τό-μους (3 τόμους εκδομένουςπρο του 1974 και 2 μετά) δε-μένους σε ένα, παρουσίασε εύ-στοχα ένας, επίσης καταξιωμέ-νος Λαπηθιώτης Συγγραφέαςκαι Ερευνητής, Καθηγητής Πα-νεπιστημίου κ. Γιάννης Ιακωβί-δης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν καιαπηύθυναν χαιρετισμούς οΠρέσβης της Κύπρου στην Ελ-λάδα κ. Κ. Κενεβέζος, ο τέωςΠρόεδρος της ΄Ενωσης ΔήμωνΚύπρου - Δήμαρχος Αμμοχώ-στου και πρώην Πρόεδρος τηςΚυπριακής Βουλής κ. Αλέξης Γα-λανός, ο Δήμαρχος Λαπήθου κ.Νεοπτόλεμος Κότσαπας, ο

Πρόεδρος της Ε.Κ.Ε. κ. Γ. Συλ-λούρης εκ μέρους των διοργα-νωτών και ο Αντιπρόεδρος τηςΟ.Κ.Ο.Ε. κ. Λ. Λοΐζου. Τηνπροετοιμασία της εκδήλωσης,το συντονισμό και την παρου-σίαση, ανέλαβε εκ μέρους τωνδιοργανωτών το Μέλος τηςΕ.Κ.Ε., Λαπηθιώτης απόδημος,κάτοικος Ελλάδος, ο κ. Χρυσό-στομος Αγαθοκλέους.

Στην εκδήλωση παρέστηκαν

επίσης ο Αρχιμανδρίτης Ιερώ-νυμος Πυλιώτης, ο οποίος ανέ-γνωσε το χαιρετισμό του Μα-καριοτάτου Αρχιεπισκόπου Κύ-πρου κ.κ. Χρυσοστόμου, οπρώην Πρέσβης της Ελλάδαςστην Κύπρο κ. Βασίλης Παπαϊ-ωάννου, ο Λαπηθιώτης Καθη-γητής Πανεπιστημίου κ. Πανα-γιώτης Ήφαιστος, αντιπροσω-πεία από την αδελφοποιημένηΝίσυρο, καθώς και αρκετοίαπόδημοι Λαπηθιώτες πουζουν και εργάζονται μόνιμαστην Ελλάδα.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμαπεριελάμβανε πατριωτικά τρα-γούδια από την Κωνσταντίναμε το Μαέστρο Γιώργο Παγιά-τη στο πιάνο, καθώς και Κυ-πριακούς χορούς από το Χο-ρευτικό Όμιλο της Ε.Κ.Ε. «Ανε-μόεσσα».

Δόθηκε στις 18 Μαρτίου 2017, στοΠολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών,διάλεξη με θέμα: «Οικογένεια τηνεποχή της Παγκοσμιοποίησης -

Διαζύγια και Σύγχρονα Προβλήματα».

Το θέμα παρουσίασε και ανέπτυξε στους πα-ρευρεθέντες η Επιστήμονας Δρ. Αρετή Δη-μοσθένους, Διευθύντρια του ΙνστιτούτουΙστορικών Μελετών για την Ειρήνη.

Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν το Προ-σφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» και σ’αυτήν παρέστησαν και απηύθυναν σύντο-μους χαιρετισμούς ο Μητροπολίτης Κερύ-νειας και ο Δήμαρχος Λαπήθου.

Ο Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου«Η ΛΑΠΗΘΟΣ» καλωσόρισε τους παρευ-ρισκομένους Λαπηθιώτες, μεταξύ των οποί-ων ήσαν και αρκετοί φίλοι της Λαπήθου.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Η ΛΑΠΗΘΟΣ»

46 LAPITHOS-S1-FINAL:Layout 1 3/28/17 11:10 AM Page 4

Page 5: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 ... · 2019-01-24 · Η Λάπηθος έγραψε ιστορία στην Κεραμική Τέχνη

5τα νέα της Λαπήθου

Tην Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, αντι-προσωπεία του Δήμου Λαπήθου επι-σκέφθηκε το ακριτικό φυλάκιο «ΑΦΥ-ΣΑΛΛΟΣ», που βρίσκεται στην διαχω-

ριστική γραμμή, επί των υψωμάτων που δε-σπόζουν της ανατολικής περιοχής του τουρκο-κυπριακού χωριού Λεύκας, της επαρχίας Λευ-κωσίας. Το εν λόγω φυλάκιο υπάγεται στο222ο Τάγμα Πεζικού της Εθνικής Φρουράς,που εδρεύει σήμερα στην περιοχή της Ευρύχουκαι αποτελεί τη διάδοχο κατάστασή, του προτου 1974, 256ου Τάγματος Πεζικού, τοοποίο είχε έδρα του την κατεχόμενη σήμερακοινότητα της Μύρτου.

Το φυλάκιο «ΑΦΥΣΑΛΛΟΣ» είναι υιοθετημέ-νο από το Δήμο Λαπήθου εδώ και πολλά χρό-νια, εις ένδειξη τιμής και εκτίμησης προς τουςμαχητές του 256ου Τάγματος Πεζικού, οι

οποίοι θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι τα ιεράχώματα των κωμοπόλεων Λαπήθου και Καρα-βά, την 6η Αυγούστου 1974, κατά τη διάρκειατης βάρβαρης τουρκικής εισβολής.

Την αντιπροσωπεία του Δήμου Λαπήθου απο-τελούσαν ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Νεοπτόλε-μος Κότσαπας, η Αντιδήμαρχος κ. Σούλα Μού-ρεττου και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβου-λίου κ.κ. Δημήτρης Μηνά και Ανδρέας Κόμπος.Από πλευράς του Τάγματος, στο χώρο του φυ-λακίου υποδέχτηκαν την αντιπροσωπεία προ-σωπικά ο Λοχαγός κ. Γιάννος Ιωάννου, Υπο-διοικητής της μονάδας και o Δόκιμος Αξιωμα-τικός μαζί με τους οπλίτες που το επανδρώ-νουν.

ΕΠΙΣΚΕΨΗΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ

ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟΑΦΥΣΑΛΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΕΣΤΟΥ

Τελέστηκε για άλλη μιαφορά στην προσφυγιάτην Κυριακή, 2 Απριλίου

2017, στον Ιερό Ναό Πανα-γίας Φανερωμένης στη Λευ-κωσία, το ετήσιο μνημόσυνοτης Ευφροσύνης Προεστού,«Κυράς της Λαπήθου».

Πραγματοποιήθηκαν και φέ-τος οι καθιερωμένες παν-δημοτικές συγκεντρώσεις

των Λαπηθιωτών σε όλες τις πό-λεις της Κύπρου αρχίζονταςαπό τη Λευκωσία τη Δευτέρα27 Μαρτίου 2017, συνεχίζονταςτην επομένη με τη Λεμεσό καικλείνοντας, την Τετάρτη 29 τουίδιου μήνα με τη συγκέντρωσητης Πάφου. Λαπηθιώτες που κα-τοικούν στην πόλη και επαρχίατης Λάρνακας παρευρέθηκαν στησυγκέντρωση της Λευκωσίας.

Ο Δήμαρχος μαζί με Μέλη τουΔημοτικού Συμβουλίου ήσαν πα-ρόντες σε όλες τις συγκεντρώσειςενημερώνοντας τους παρευρι-σκόμενους για τις δραστηριότη-

τες του Δήμου Λαπήθου. Άκου-σαν εισηγήσεις, απόψεις συμμετέ-χοντας ταυτόχρονα σε χρήσιμεςκαι εποικοδομητικές συζητήσειςμε τους Δημότες για διάφορα θέ-ματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στις δύο τελευταίες συγκεντρώ-σεις, της Λεμεσού και της Πά-φου, παρουσιάστηκε σε πρώτηπροβολή το ντοκιμαντέρ «Λα-

πηθιώτικη Δαντέλα-Πιπίλλα»,

παραγωγή του Δήμου Λαπήθουμετά και από την εγγραφή τηςστον Κατάλογο της Άυλης Πολι-τιστικής Κληρονομιάς της Κύ-πρου και της UNESCO. Η επίση-μη προβολή του ντοκιμαντέραφιερωμένη στη «ΛαπηθιώτικηΔαντέλα» θα πραγματοποιηθείσε ειδική εκδήλωση στις 26Μαΐου 2017 στο ΠολιτιστικόΚέντρο του Δήμου Στρoβόλουστη Λευκωσία.

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Τα Δημοτικά Συμβούλια

Νεολαίας των Δήμων

Κερύνειας, Λαπήθου

και Καραβά, πραγμα τοποίη -

σαν με επιτυχία κοινή εθε-

λοντική αιμοδοσία στο Κέν-

τρο Υγείας Έγκω μης το Σάβ-

βατο, 11 Μαρτίου 2017.

46 LAPITHOS-S1-FINAL:Layout 1 3/28/17 11:10 AM Page 5

Page 6: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 ... · 2019-01-24 · Η Λάπηθος έγραψε ιστορία στην Κεραμική Τέχνη

τα νέα της Λαπήθου6

Πραγματοποιήθηκαν στις 18Δεκεμβρίου 2016 εκλογέςανάδειξης Δημάρχων, Με-

λών Δημοτικού Συμβουλίου και Με-λών Σχολικής Εφορείας. Στη συνέ-χεια έγινε η σύσταση του νέου Διοι-κητικού Συμβουλίου του Πολιτιστι-κού Ιδρύματος Λαπήθου για τηνεπόμενη πενταετία, καθώς και ο διο-ρισμός από τον ΄Επαρχο Κερύνειαςτων Κοινοταρχών των έξι ενοριώντης Κωμόπολης της Λαπήθου.

Η θητεία όλων των Σωμάτων εί-ναι πενταετής και λήγει την 31η

Δεκεμβρίου 2021, με εξαίρεσητο Συμβούλιο Νεολαίας όπου ηθητεία είναι διετής.

Στη θέση του Δημάρχου Λαπήθουεπανεκλέγηκε ο νυν Δήμαρχος κ.Νεοπτόλεμος Κότσαπας, ενώ τιςοκτώ θέσεις των Μελών του Δη-μοτικού Συμβουλίου κατέλαβαν οιακόλουθοι:

Σούλα Μούρεττου (η οποία κατάτην πρώτη συνεδρία του Δημοτι-κού Συμβουλίου και κατόπινεκλογικής διαδικασίας επαναδια-τήρησε τη θέση Αντιδημάρχουπου κατείχε), Δημήτρης Μηνά(επανεκλογή), Ανδρέας Κόμπος(επανεκλογή), ενώ τα νέα Μέλη εί-ναι οι: Ανδρέας Αγαπίου, Ανδρέ-ας Ιακώβου, Γεώργιος Χ. Φυττής,Ματθαίος Μαστραππάς και ΝτίνοςΕυθυμίου.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥΕκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σχολική Εφορεία Λαπήθου

Στη Σχολική Εφορεία Λαπήθου εκλέγηκαν επτά Μέλη, ενώ άλ-λα τέσσερα διορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο ως ισό-τιμα Μέλη για να αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο που

είναι ενδεκαμελές. Οι επτά εκλεγέντες είναι:

Γεωργία Παντέχη -Παντούρη (επανεκλογή), Καπνουλλά Λένα (επα-νεκλογή), ενώ τα νέα Μέλη είναι οι: Δημήτρης Χρ. Τσιμούρης, Νι-κόλας Θρασυβούλου, Δέσπω Σπύρου Σιακαλλή, Πέτρος Κότσα-πας και Λεύκος Ελευθερίου. Από το Δήμο Λαπήθου διορίστηκανοι: Ανδρέας Αγαπίου, Ματθαίος Μαστραππάς, Γεώργιος Χ. Φυτ-τής και Ντίνος Ευθυμίου.

Η Σχολική Εφορεία Λαπήθου συνήλθε στην πρώτη της συνεδρίαστις 31 Ιανουαρίου 2017 και καταρτίστηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Γεωργία Παντέχη – Παντούρη. Αντιπρόεδρος: Δημή-τρης Χρ. Τσιμούρης. Ταμίας: Ανδρέας Αγαπίου και Γραμματέας:

Νικόλας Θρασυβούλου. Οι υπόλοιποι επτά είναι τα Μέλη της Σχο-λικής Εφορείας Λαπήθου.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαπήθου

Με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τα άρθρα του Κα-ταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠολιτιστικούΙδρύματος Λαπήθου αποτελούν ο εκάστοτε Δήμαρχος και

όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με δύο πρώην Δη-μάρχους.

Το ενδεκαμελές Δ.Σ. αποτελούν οι εξής: Νεοπτόλεμος Κότσαπας(Πρόεδρος), Σούλα Μούρεττου (Αναπληρωτής Πρόεδρος), Αν-δρέας Κόμπος (Γραμματέας), Δημήτρης Μηνά (Βοηθός Γραμματέας),Ανδρέας Ιακώβου (Ταμίας), Ματθαίος Μαστραππάς (Βοηθός Τα-μίας), Ανδρέας Αγαπίου (Μέλος), Γεώργιος Χ. Φυττής (Μέλος),Ντίνος Ευθυμίου (Μέλος) και Νίκος Ευαγγέλου και ΄Αθως Ελευ-θερίου (Μέλη, ως πρώην Δήμαρχοι).

Κοινοτάρχες Λαπήθου

Τηρώντας τη σχετική νομοθεσία, ο Αναπληρωτής ΄Επαρχος Κε-ρύνειας κ. Ανδρέας Λουκά προχώρησε μέσα στο Φεβρουά-ριο και διόρισε τους έξι Κοινοτάρχες των ενοριών της Λαπή-

θου. Διορίστηκαν οι ακόλουθοι για περίοδο πέντε ετών.

Ενορία Αγίας Αναστασίας: Ελένη (Νίτσα) Αγαθοκλέους

Ενορία Αγίας Παρασκευής: Παναγιώτης Κ. Αγαπίου

Ενορία Αγίου Θεοδώρου: Χριστάκης Χατζήπαναγη

Ενορία Αγίου Λουκά: Ευανθία Σάββα- Καρολίδου

Ενορία Αγίου Μηνά: Στέλιος Χατζηλία

Ενορία Τιμίου Προδρόμου: Σωτήρης Παρμάτζιας

Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαπήθου

Στις 28 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευ-ση των νέων της Λαπήθου και σύστασή τους σε ΣυμβούλιοΝεολαίας του Δήμου Λαπήθου. Καταρτίστηκαν σε Σώμα με

διετή θητεία ως ακολούθως: Πρόεδρος ο Γεώργιος Χ. Φυττής,Αντιπρόεδρος η Γεωργία Χατζησοφοκλέους, Γραμματέας ο Αν-δρέας Σάββα Μούζουρου, Βοηθός Γραμματέα η Ηλιάνα Νικολαΐ-δου και Ταμίας ο Κωνσταντίνος Χ΄Παναγή. Μέλη του παρόντοςΣυμβουλίου είναι οι κάτωθι: Μαρία Κρεμμού, Μελίνα Φορή, Κυ-ριάκος Ιωάννου, Μαρία Καραολιά, Μαρίνα Νικολαΐδου, ΄ΕλεναΣτεφάνου, Ανθή Χατζηκωστή, Βαρνάβας Ζορπάς, Ανδρέας Αγαπί-ου και Ματθαίος Μαστραππάς.

Τακτικά Μέλη στο Συμβούλιο Νεολαίας δύνανται να εγγραφούνόσοι το επιθυμούν ανά πάσα στιγμή, συμπληρώνοντας τη σχετι-κή αίτηση εγγραφής, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τοΔήμο Λαπήθου ή από τα Μέλη του Συμβουλίου. Νοείται ότι δι-καίωμα εγγραφής έχουν άτομα ηλικίας 18 μέχρι 35 ετών.

46 LAPITHOS-S1-FINAL:Layout 1 3/28/17 11:10 AM Page 6

Page 7: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 ... · 2019-01-24 · Η Λάπηθος έγραψε ιστορία στην Κεραμική Τέχνη

7τα νέα της Λαπήθου

ΛΑΠΗΘΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ«ΕΝ ΔΕ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΛΑΠΗΘΟΣ ΕΣΤΙ ΠΟΛΙΣ ΥΦΟΡΜΟΝ ΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΝΕΩΡΙΑ

ΛΑΚΩΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΥ...» (Στράβωνας)

«ΛΑΠΗΘΟΣ ΠΟΛΙΣ ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ ΕΣΤΙ... (Aλέξανδρος Εφέσιος)

Ηπαραδοσιακή μαχαι-ροποιία της Λαπήθουαναβιώνει ξανά στιςμέρες μας μετά από τη

σημαντική μείωση της δραστη-ριότητας της τα τελευταία χρό-νια, λόγω του γεγονότος ότιέφυγαν από τη ζωή αρκετοί πα-ραδοσιακοί μαχαιροποιοί τηςΛαπήθου, της πρώτης γενιάςτου πολέμου 1974, δίχως ναμεταδώσουν ικανοποιητικά τηντέχνη στους νεώτερους.

Ευτυχώς σήμερα, χάρη στιςπροσπάθειες και στα κίνητραπου προσφέρει ο Δήμος Λαπή-θου και το Πολιτιστικό ΊδρυμαΛαπήθου, νέοι μαχαιροποιοίέχουν αναλάβει επάξια τη συ-νέχιση αυτής της πανάρχαιαςπαραδοσιακής μας τέχνης.

Οι δύο φορείς, έχουν αναλάβειαπό κοινού τη δημιουργία δύοπαραδοσιακών εργαστηρίων,τα οποία είναι πλήρως εξοπλι-σμένα και παρέχουν όλες τις δι-

ευκολύνσεις στους ενδιαφερο-μένους. Παρέχουν επίσης τηνευκαιρία στους νέους μαχαιρο-ποιούς για συνεργασία και ομα-δική παραγωγή με επεξεργασίατων πρώτων υλών (ατσάλι καικέρατο ζώου), που είναι και τοπιο δύσκολο μέρος της παρα-γωγής, για να προχωρήσουνστη συνέχεια ακόμη και κατ’ οί-κον στη συναρμολόγηση τουτελικού προϊόντος.

Ταυτόχρονα η Λαογραφική Λέ-σχη Λαπήθου έχει αναλάβει τηνεκπαίδευση των νέων μαχαιρο-ποιών δίνοντας διαλέξεις, κά-νοντας προβολές και παρέχον-τας όλες τις σχετικές πληροφο-ρίες γύρω από τα μυστικά τηςτέχνης, πάντοτε με γνώμονατην αυθεντική και παραδοσιακήπαραγωγή. Στο μέρος της πρα-κτικής εξάσκησης, πολλοί μα-χαιροποιοί υλοποιούν τη θεω-ρία σε πράξη στα δύο παραδο-σιακά εργαστήρια του μαχαι-ροποιού της Λαπήθου.

Στο παρόν στάδιο, το μεγαλύ-τερο μέρος του ενδιαφέροντοςεπικεντρώνεται στην ΕπαρχίαΛευκωσίας. Όταν αυτό αυξη-θεί ικανοποιητικά, με τον ίδιοακριβώς τρόπο θα μπορεί ναεπεκταθεί και σε άλλες πόλεις.

Εκτός από τη Λαογραφική Λέ-

σχη, η οποία προσφέρει δωρε-άν πρώτες ύλες (ατσάλι και κέ-ρατο) στους εκπαιδευόμενουςστο παρόν στάδιο και η εταιρείαLagrome Trading Ltd προ-σφέρει επίσης δωρεάν το κάρ-βουνο που χρειάζονται τα ερ-γαστήρια για να δουλέψουν.

Ομάδα παλιών και νέων μαχαιροποιών παρακολουθεί διάλεξη γιατη μαχαιροποιία της Λαπήθου στη Λαογραφική Λέσχη, στηΛευκωσία.

Το παραδοσιακό εργαστήριο του μαχαιροποιού της Λαπήθου πουβρίσκεται εγκατεστημένο στο χώρο του Μουσείου Λαϊκής Τέχνηςτου Νίκου Σταμάτη στο Μάμμαρι, εν ώρα λειτουργίας.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

Το παραδοσιακό εργαστήριο του μαχαιροποιού της Λαπήθου πουβρίσκεται εγκατεστημένο στους εξωτερικούς χώρους του ΔήμουΛαπήθου στο Στρόβολο.

46 LAPITHOS-S1-FINAL:Layout 1 3/28/17 11:10 AM Page 7

Page 8: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 46 ... · 2019-01-24 · Η Λάπηθος έγραψε ιστορία στην Κεραμική Τέχνη

8 τα νέα της Λαπήθου

Tο Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗ-ΘΟΣ» διοργανώνει Παγκύπρια Συ-νεστίαση - Συνάντηση των Λαπηθιω-

τών και Φίλων στο κέντρο «ΦΑΡΟΣ» στηνΑκτή του Κυβερνήτη, (GOVERNOR’SBEACH) στο Πεντάκωμο, την Κυριακή,

7 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 μ. Η εκ-δήλωση θα περιλαμβάνει συναπάντημα φί-λων και γνωστών, γεύμα και διασκέδαση,μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Καλούνται οι Λαπηθιώτες όλων των ηλικιώνμαζί με συγγενείς και φίλους να δώσουν τοπαρόν τους. Η παρουσία και συμμετοχήαπόδημων Λαπηθιωτών, σε περίπτωση πουαυτοί θα βρίσκονται στην Κύπρο για διακο-πές, θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώ-σουν τη συμμετοχή τους έγκαιρα, το αρ-

γότερο μέχρι την 3η Μαΐου 2017, στοτηλ. του Δήμου Λαπήθου 22427733,

καθώς επίσης στη Λευκωσία τηλ. Δ. Μηνά:τηλ. 99609670, στη Λεμεσό Ρ. Κουμή:τηλ. 99323027, στη Λάρνακα Λ. Ελευθε-ρίου: τηλ. 99315197 και στην Πάφο Π.Μιχαήλ: τηλ. 99413123.

Τιμή εισόδου για φαγητό – ποτό:€ 13 για ενήλικες € 7 για παιδιά μέχρι 12 ετών.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα τουΔήμου Λαπήθου.

Ε Π Ο Μ Ε Ν Ε Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθείστους εξωτερικούς χώρους

του Δήμου Λαπήθου,Προδρόμου 36,

2063 Στρόβολος, Λευκωσίαπροσεχώς (πιθανόν εντός Ιουνίου).

Λεπτομέρειεςθα ανακοινωθούν αργότερα.

Διοργανωτής: Σχολική Εφορεία Λαπήθου

Εκδήλωση Αποφοίτων ΛυκείωνΣχολικής Χρονιάς 2016 - 2017 και

μαθητών Α΄ και Β΄ Λυκείουμε καταγωγή τη Λάπηθο.

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣΔευτέρα 5 Ιουνίου 2017 -

απόγευμα στη Λεμεσό

H Εκδήλωση ΚατακλυσμούΕπαρχίας Κερύνειας θαπραγματοποιηθεί στο θεατράκιΑγίου Τύχωνα, δίπλα από τοξενοδοχείο «Ποσειδώνια».

Διοργανωτής:

Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας

Στηρίζουν:

οι Δήμοι Κερύνειας - Λαπήθου -

Καραβά και η ΄Ενωση

Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας.

ΟΔήμος Λαπήθου, το ΠροσφυγικόΣωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» και τοΣυμβούλιο Νεολαίας του ΔήμουΛαπήθου, με την ενεργό συμμετο-

χή του 144ου Συστήματος Ναυτοπροσκό-πων Λαπήθου, διοργανώνουν εκδήλωσηγια την Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού, τηνΠαρασκευή 9 Ιουνίου 2017, ώρα 6:00 -

8:00μ.μ. Η εκδήλωση θα πραγματοποι-

ηθεί στους εξωτερικούς χώρους των Γρα-φείων του Δήμου Λαπήθου στην οδό Προ-δρόμου 36, 2063 Στρόβολος, Λευκωσία.

Όλα τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα. Θα τουςδοθεί η ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδά-σουν και να διαγωνιστούν σε παραδοσια-κά αθλήματα.

Είσοδος ελεύθερη

ΛΑΠΗΘΙΩΤΙΚΗ ΔΑΝΤΕΛΑ-ΠΙΠΙΛΛΑΣημαντική Εκδήλωση και Έκθεση Κεντημάτων

Παρασκευή 26, 27, 28 Μαΐου, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΛΑΠΗΘΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

Eνδιαφέρουσα Εκδήλωση Πολιτιστι-κού ενδιαφέροντος και ΄Εκθεση Κεν-τημάτων Παρασκευή 26, 27, 28 Μαΐ-

ου 2017, Πολιτιστικό Κέντρο ΔήμουΣτροβόλου (πρώην παλαιό Δημαρχείο Δή-μου Στροβόλου, όπου λειτουργεί σήμεραη Βιβλιοθήκη του Δήμου Στροβόλου), στηγωνία των οδών Προδρόμου και Αρχιεπι-σκόπου Κυπριανού 34, στο Στρόβολο.

Ο Δήμος Λαπήθου σας προσκαλεί την Πα-

ρασκευή, 26 Μαΐου 2017, ώρα 8:00 μ.μ.

στην εκδήλωση παρουσίασης της «Λαπη-θιώτικης Δαντέλας – Πιπίλλας», η οποίααποτελεί το αποκορύφωμα της παραδο-σιακής κεντητικής τέχνης της Λαπήθου.

Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσειέκθεση επιλεγμένων έργων παραδοσιακής«Λαπηθιώτικης Δαντέλας» και ζωντανή πα-ρουσίαση κεντήματος από τις κεντήτριες τηςεκπαιδευτικής ομάδας του Δήμου Λαπή-θου. Παράλληλα θα προβληθεί το διαρ-κείας 28΄ λεπτών ντοκιμαντέρ «Λαπηθιώτι-

κη Δαντέλα» (Lapithos Lace), η παραγωγήτου οποίου έγινε πρόσφατα με την ευκαιρίατης εγγραφής της «Λαπηθιώτικης Δαντέ-λας» ως στοιχείου στην ΄Αυλη ΠολιτιστικήΚληρονομιά της Κύπρου και της UNESCO.

Η ́ Εκθεση Κεντημάτων Λαπηθιώτικης Δαν-τέλας θα παραμείνει ανοικτή στον ίδιο χώ-ρο ως ακολούθως:

Σάββατο, 27 Μαΐου: 10:00 π.μ.-7:00 μ.μ.

Κυριακή, 28 Μαΐου: 10:00 π.μ.-7:00 μ.μ.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με

το Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαπήθου.

Κύριος Χορηγός παραγωγής του ντοκιμαν-τέρ: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού - Εθνική Επι-

τροπή UNESCO Κύπρου

Χορηγός Επικοινωνίας:Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Π α γ κ ό σ μ ι α μ έ ρ α Π α ι δ ι ο ύ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ«Η ΛΑΠΗΘΟΣ»

46 LAPITHOS-S1-FINAL:Layout 1 3/28/17 11:10 AM Page 8