OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008 SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 – 1 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008

Embed Size (px)

Text of OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008 SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008...

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 1

  OECD Science, Technology and Industry

  Outlook 2008

  Summary in Slovak

  Vhad OECD v oblasti vedy, techniky a priemyslu na rok 2008

  Zhrnutie v slovenine

  Globlne formy vedy, techniky a inovci sa rchlo menia. Ak s dsledky pre politiku v oblasti

  vedy a inovci? Ak kroky krajiny podnikaj na zvenie kapact v oblasti vedy, techniky

  a inovci? Ak je prspevok vedy a inovci na raste a spoloenskch cieoch?

  Vhad OECD v oblasti vedy, techniky a priemyslu na rok 2008 obsahuje prehad kovch

  trendov v oblasti vedy, technolgi a inovci v krajinch OECD a v niektorch vekch

  nelenskch ekonomikch, vrtane Brazlie, Chile, ny, Izraela, Ruska a Juhoafrickej republiky.

  S vyuitm najnovch dostupnch dajov a indiktorov sa v tejto publikcii skmaj tmy, ktor

  s medzi prvoradmi bodmi programu politickch initeov v oblasti vedy a inovci, vrtane

  vkonnosti v oblasti vedy a inovcii, alej trendy v nrodnch politikch v oblasti vedy, techniky

  a inovci a postupy posudzovania socilno-ekonomickch vplyvov verejnho vskumu. Toto

  vydanie taktie poskytuje jednotliv profily vkonnost v oblasti vedy a inovci pre kad krajinu

  vo vzahu k nrodnmu kontextu a aktulnym politickm vzvam.

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 2

  Globlna dynamika v oblasti vedy, techniky a inovci

  Investcie v oblasti vedy, techniky a inovci profitovali zo silnho hospodrskeho rastu

  A doposia bol globlny kontext aktivt v oblasti inovci

  priazniv. Investcie OECD do vskumu a vvoja sa v roku 2006

  vyplhali na 818 milird USD, priom v roku 1996 boli na rovni 468

  milird USD. Hrub domce vdavky na vskum a vvoj v rokoch

  1996 a 2001 rone rstli o 4,6 % (v relnom vyjadren), avak tento

  nrast sa spomalil na menej ako 2,5 % rone v obdob rokov 2001 a

  2006. Budce investcie bud iastone zvisie od dlhodobch

  vplyvov nestability finannho trhu na vdavky podnikov.

  Niektor ekonomiky mimo OECD vynakladaj oraz viac prostriedkov na vskum a vvoj

  Avak globlne rozdelenie vskumu a vvoja sa men. Hrub

  vdavky ny na vskum a vvoj dosiahli v roku 2006 86,8 miliardy

  USD, priom v rokoch 2001 a 2006 rstli o pribline 19 % rone

  v relnom vyjadren. Investcie do vskumu a vvoja v Juhoafrickej

  republike vzrstli z 1,6 miliardy USD v roku 1997 na 3,7 miliardy USD

  v roku 2005. Vdavky Ruska vzrstli z 9 milird USD v roku 1996 na 20

  milird USD v roku 2006 a vdavky Indie dosiahli v roku 2004 sumu

  23,7 miliardy USD. V dsledku toho sa krajiny mimo OECD podieaj

  na prudkom nraste podielu na svetovom vskume a vvoji 18,4 %

  v roku 2005, priom v roku 1996 to bolo 11,7 %. Na tejto zmene sa

  iastone podiea rastci vznam tchto krajn vo svetovej ekonomike,

  ale aj rastca intenzita investci do vskumu a vvoja vo vzahu k HDP,

  najm v ne. V roku 2005 bol globlny podiel celkovch vdavkov na

  vskum a vvoj v troch hlavnch reginoch OECD pribline 35 % pre

  USA, 24 % pre E-27 a 14 % pre Japonsko. Zatia o Japonsko si

  udralo svoj globlny podiel od roku 2000, podiel USA klesol o viac ako

  3 percentulne body z dvodu vemi pomalho rastu vdavkov podnikov

  na vskum a vvoj a podiel E klesol o 2 percentulne body (obr. 1).

  Miera rastu komernho vskumu a vvoja sa spomalila, ale stle zostva pozitvna

  Podniky sa vo vine krajn OECD podieaj na vine

  uskutoovanho vskumu a vvoja. Tieto investcie sa poas poslednho

  desaroia zvili, avak miera nrastu sa od roku 2001 znane spomalila.

  V krajinch E-27 sa intenzita vdavkov podnikov na vskum a vvoj

  v rokoch 1996 a 2006 zvila len zanedbatene na 1,11 % HDP. To

  naznauje, e E nedoke splni svoj cie vdavkov podnikov na

  vskum a vvoj na rovni 2 % HDP do roku 2010. V USA dosiahla

  Obr. 1. Globlne trendy

  v oblasti vskumu a vvoja

  v hlavnch reginoch OECD

  a vybranch ekonomikch

  nelenskch ttov

  http://www.oecd.org/dataoecd/33/1/41519753.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/1/41519753.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/1/41519753.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/1/41519753.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/1/41519753.pdf

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 3

  intenzita komernho vskumu a vvoja v roku 2006 hodnotu 1,84 %

  HDP, o je pokles z 2,05 % v roku 2000, zatia o v Japonsku dosiahla

  nov najvyiu rove 2,62 %. V ne sa podiel vdavkov podnikov na

  vskum a vvoj a HDP prudko zvil, obzvl po roku 2000, a u takmer

  dostihol intenzitu E-27, priom v roku 2006 bol na rovni 1,02 % HDP.

  Internacionalizcia vskumu a vvoja sa roziruje

  oraz viac vskumu a vvoja je financovanho zo zahraniia

  (prostrednctvom skromnch podnikov, verejnch organizci alebo

  medzinrodnch organizci). Vo vine krajn OECD rastie podiel

  zahraninch poboiek na komernom vskume a vvoji, priom

  zahranin spolonosti zskavaj miestne spolonosti vykonvajce

  vskum a vvoj alebo zakladaj nov poboky.

  Poet patentov a vedeckch publikci sa prudko zvil

  Vo vine krajn sa v poslednch rokoch zaznamenal nrast potu

  patentov alebo miery vedeckho publikovania. Zatia o Spojen tty

  aj naalej tvoria najv podiel trojitch patentovch rodn (patentov

  zaregistrovanch v USA, Japonsku a E na ochranu toho istho

  vynlezu), ich podiel poklesol, rovnako ako podiel E-25. Zrove

  v rokoch 1995 a 2005 prudko stpol podiel patentovch rodn

  z zijskch ekonomk, i ke z nzkej rovne. Zvilo sa aj

  publikovanie vedeckch lnkov, avak zostalo znane koncentrovan

  v niekokch krajinch, priom krajiny OECD sa celkovo podieali na

  vye 81 % globlnej produkcie. Napriek tomu v niektorch

  rozvjajcich sa ekonomikch vedeck kapacity znane rast (obr. 2).

  Dopyt po udskch zdrojoch sa

  zrchuje

  Rastca intenzita poznatkov v mnohch krajinch so sebou prina

  rastcu potreby vysokokvalifikovanch pracovnkov. Zamestnanos

  udskch zdrojov vo vede a technike v krajinch OECD rstla

  rchlejie ako celkov zamestnanos, asto s vekm nskokom.

  Talenty zo zahraniia v znanej miere prispievali k prsunu

  udskch zdrojov pre vedu a techniku v mnohch krajinch OECD,

  avak globlny trh s vysokokvalifikovanmi pracovnkmi sa so

  zlepujcimi sa prleitosami v kovch krajinch tohto prsunu

  (na, India) stva oraz konkurencieschopnej. Kee mnoh krajiny

  vyvjaj niekoko iniciatv na uahenie mobility, internacionalizcia

  trhu prce s udskmi zdrojmi vo vede a technike bude pravdepodobne

  pokraova. Rastca medzinrodn konkurencia pre talenty vak

  zrove znamen, e krajiny bud oraz viac musie posilni vlastn

  investcie do udskch zdrojov.

  Obr. 2. Globlne podiely

  registrcie patentov

  a vedeckch publikci

  v hlavnch reginoch OECD

  a vybranch ekonomikch

  nelenskch ttov

  http://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdfhttp://www.oecd.org/dataoecd/33/0/41519762.pdf

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 4

  Trendy v politikch v oblasti vedy, techniky a inovci

  Politiky v oblasti vedy a techniky sa vyvjaj

  Politiky v oblasti vskumu a vvoja sa vyvjaj, a to v reakcii na

  irie reformy zameran na zvenie produktivity a hospodrskeho

  rastu, ako aj s cieom rieenia nrodnch problmov (napr. pracovn

  miesta, vzdelanie, zdravotnctvo) a, oraz viac, globlnych vziev, ako

  s napr. energetick bezpenos a zmena klmy.

  v reakcii na globalizciu vskumu a vvoja a otvoren formy inovci

  Rastca globalizcia vroby a aktivt v oblasti vskumu a vvoja

  a otvorenejie a zosieovanejie formy inovci s taktie nronou

  vzvou pre nrodn politiky v oblasti vedy a techniky. Krajiny si musia

  budova nrodn kapacity v oblasti vskumu a inovci na prilkanie

  zahraninch investci do vskumu, vvoja a inovci a musia sa

  snai o as v globlnych hodnotovch reazcoch.

  To si vyaduje lepiu koordinciu politk a zmeny v riadiacich truktrach

  Takto vzvy iadaj krajiny, aby zlepili koordinciu tvorby

  a uplatovania nrodnch politk, rovnako aj na medzinrodnej rovni,

  oho dkazom je vytvorenie Eurpskeho vskumnho priestoru (ERA).

  Niektor krajiny skonsolidovali zodpovednos za politiky v oblasti

  vskumu a inovci do jednej intitcie ako prostriedok zlepenia

  koordincie alebo ako vyjadrenie vyej priority, ktor pripisuj tmto

  politikm.

  Verejn rozpoty na vskum a vvoj naalej rast, iastone ako reakcia na nrodn ciele v oblasti vskumu a vvoja

  Mnoh krajiny OECD zvili verejn financovanie vskumu

  a vvoja, a to napriek trvalm rozpotovm obmedzeniam a celkovmu

  zneniu vldneho financovania v niektorch krajinch. Tento nrast

  svis s nrodnmi ciemi v oblasti vskumu a vvoja, ako naprklad

  cie stanoven Eurpskou niou zvi vdavky na vskum na 3 %

  HDP do roku 2010. Hoci je nepravdepodobn, e vina jednotlivch

  krajn E svoje nrodn ciele do roku 2010 spln, takto ciele

  preukazuj politick zvzok stimulova investcie do vskumu

  a inovci. Aj niektor krajiny mimo E si stanovili ciele na podporu

  vskumu a vvoja v nasledujcom desaro.

 • OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008 ISBN 978-92-64- 049949 OECD 2008 5

  oraz viac krajn ponka daov stimuly v oblasti vskumu a vvoja, m nastouje otzku daovej sae

  Za posledn roky sme boli svedkami posunu z priameho verejnho

  financovania k