Click here to load reader

Českých Budějovicích Pedagogická fakulta · PDF file Milan Kundera, and then different typologies of characters by different theorists are described. Attention is given, among

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Českých Budějovicích Pedagogická fakulta · PDF file Milan Kundera, and...

 • 1

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  Pedagogická fakulta

  Katedra českého jazyka a literatury

  Bakalářská práce

  Typologie postav v dílech Milana Kundery

  Vypracovala: Lenka Dindová Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.

  České Budějovice 2014

 • 2

  Prohlášení

  Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracovala samostatně, pouze s použitím

  pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

  Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se

  zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve

  veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých

  Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského

  práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž

  elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb.

  zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby

  kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce

  s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem

  vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů.

  ………………………………………….

  Lenka Dindová

 • 3

  Poděkování

  Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce doc. PhDr. Danielu Bínovi, Ph.D. za vstřícné

  jednání a cenné rady, připomínky a doporučení.

  Děkuji rodičům, Ondřejovi a Gabče.

 • 4

  Abstrakt

  Bakalářská práce zkoumá problematiku pojetí postavy z hlediska různých literárních

  teoretiků a klade si za cíl aplikaci teoretických koncepcí na vybrané postavy z románů

  Milana Kundery a jejich demonstraci v konkrétních úryvcích. V první části je věnována

  pozornost nejdříve krátkému životopisu Milana Kundery, dále jsou popsány rozličné

  typologie postav dle různých teoretiků. V neposlední řadě je pozornost věnována

  osobité poetice Milana Kundery. V interpretační části jsou představeny a následně

  analyzovány postavy ze tří Kunderových románů. Metodou užívanou v praktické části

  je analýza, při které jsou poznatky z teoretické části aplikovány na vybrané romány.

  Důraz je kladen zejména na vývoj postav a jejich vykreslení.

  Abstract

  The bachelor’s thesis studies the issues of the concept of a character from the point of

  view of different literary theorists and its purpose is to apply the theoretical concepts to

  selected characters from the novels by Milan Kundera, and to demonstrate them on

  specific excerpts. The first part of the work focuses first of all on a brief biography of

  Milan Kundera, and then different typologies of characters by different theorists are

  described. Attention is given, among other things, to the specific poetry of Milan

  Kundera. Characters from three of Kundera’s novels are presented and analyzed in the

  interpretation part of the work. The method used in the practical part is analysis in

  which the findings from the theoretical part are applied to the selected novels. Emphasis

  is given especially to the development of the characters and their portrayal.

 • 5

  Klíčová slova

  analýza – postava – román – typologie – česká literatura – Milan Kundera

  Keywords

  analysis - figure - novel - typology - Czech literature - Milan Kundera

 • 6

  Obsah

  Úvod ................................................................................................................................. 7

  Teoretická část ................................................................................................................ 9

  1 Milan Kundera .......................................................................................................... 9

  2 Literární postava ...................................................................................................... 11

  2.1 Promluva vypravěče o postavě ......................................................................... 12

  2.2 Vnitřní monolog ............................................................................................... 12

  2.3 Typologie postav .............................................................................................. 13

  2.3.1 Postavy lidé/slova ..................................................................................... 13

  2.3.2 Proppova typologie rolí ............................................................................ 14

  2.3.3 Postava-definice a postava-hypotéza ........................................................ 14

  2.3.4 Klasifikace postav podle stupně „plnosti“ ................................................ 16

  2.4 Jméno postavy .................................................................................................. 16

  3 Kunderova poetika románu ..................................................................................... 19

  3.1 Romanopisec .................................................................................................... 20

  3.2 Imaginace ......................................................................................................... 21

  3.3 Postava ............................................................................................................. 22

  3.4 Esej ................................................................................................................... 23

  3.5 Filosofie............................................................................................................ 24

  3.6 Hudba ............................................................................................................... 25

  Interpretační část .......................................................................................................... 26

  4 Nesnesitelná lehkost bytí ......................................................................................... 26

  4.1 Tomáš ............................................................................................................... 27

  4.2 Tereza ............................................................................................................... 30

  4.3 Sabina a Franz .................................................................................................. 33

  4.4 Vedlejší postavy ............................................................................................... 34

  5 Valčík na rozloučenou ............................................................................................. 36

  5.1 Klíma ................................................................................................................ 36

  5.2 Růžena .............................................................................................................. 38

  5.3 Bertlef ............................................................................................................... 39

  5.4 Jakub ................................................................................................................ 40

  5.5 Vedlejší postavy ............................................................................................... 41

  6 Žert .......................................................................................................................... 42

  6.1 Ludvík .............................................................................................................. 42

  6.2 Lucie ................................................................................................................. 45

  6.3 Helena .............................................................................................................. 46

  6.4 Jaroslav a Kostka .............................................................................................. 47

  6.5 Vedlejší postavy ............................................................................................... 48

  7 Shrnutí ..................................................................................................................... 49

  Závěr .............................................................................................................................. 51

  Zdroje ............................................................................................................................. 53

 • 7

  Úvod

  Jak již název předesílá, předmětem zájmu této práce jsou postavy ve vybraných

  románech Milana Kundery, kterými jsou: Nesnesitelná lehkost bytí, Valčík na

  rozloučenou a Žert. Zkoumá se problematika pojetí postavy z hlediska různých

  literárních teoretiků. Cílem práce je aplikace teo

Search related