öğRetimde yeni yaklaşımlar ve bilişim teknolojileri öğretimi

Embed Size (px)

Text of öğRetimde yeni yaklaşımlar ve bilişim teknolojileri öğretimi

  • 1. 1RETMDE YEN YAKLAIMLAR VERETMDE YEN YAKLAIMLAR VEBLM TEKNOLOJLER RETMBLM TEKNOLOJLER RETMHazrlayanlarHatice GNLTA 2009215015Nesibe SALAM 2009215023Neslihan KARA 2010215022irvan ZDEMR 2010215045Saltanat KUTMANKULOVA 2009215045zel retim Yntemleri-IIretim Grevlisi: Tijen Akada

2. 2 3. 3HEDEF VE KAZANIMLAR (1/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (1/8)Bu slaytn sonuna geldiinde renciler;1. Sorgulayc renmenin ne demek olduunurenebilecek,2. Sorgulayc renmenin etkili bir ekilde naslkullanldn syleyebilecek,3. Sorgulayc renmenin rencilere yklediisorumluluklar syleyebilecek,4. Sorgulayc temelli bir renme ortamndaolmas gereken zellikleri syleyebilecek, 4. 4HEDEF VE KAZANIMLAR (2/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (2/8)5. Sorgulayc renmenin zelliklerinisyleyebilecek,6. Sorgulayc renmenin retmenlereykledii sorumluluklar syleyebilecek,7. Sorgulayc renmenin uygulama admlarnsyleyebilecek,8. Sorgulayc renmeye rnek verebilecek, 5. 5HEDEF VE KAZANIMLAR (3/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (3/8)9. Ba tanmlayabilecek,10. Ban zelliklerini sralayabilecek,11. Bal retimin tanmn yapabilecek,12. Bal retimin tarihini renebilecek,13. Bal retimin zelliklerini sayabilecek,14. Bal retimin temel amalarn sralayabilecek, 6. 6HEDEF VE KAZANIMLAR (4/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (4/8)15. Bal retimin aamalarn renebilecek,16. Bal retim tekniklerini renebilecek,17. Bal retimin yararlarn renebilecek,18. Bal retimin snrllklarn renebilecek,19. Bal retimde problem zme hakknda bilgi sahibiolacak, 7. 7HEDEF VE KAZANIMLAR (5/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (5/8)20. Bal retimde deerlendirme hakknda bilgisahibi olabilecek,21. Geleneksel retim ve Bal retim arasndakifarklar renebilecek,22. Eletirel dnmenin tanmn renebilecek,23. Eletirel dnmenin zelliklerinirenebilecek, 8. 8HEDEF VE KAZANIMLAR (6/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (6/8)24. Eletirel dnceye sahip bir bireyin sahip olmasgereken genel zellikler renebilecek,25. Eletirel dnmenin hangi uygulama alanlarndauygulandn renebilecek,26. Yanstc renimin tanmn yapabilecek,27. Yanstc renimin amacn renebilecek,28. Yanstc renimin aralarn sayabilecek. 9. 9HEDEF VE KAZANIMLAR (7/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (7/8)29. Yanstc renme srecinin elerini syleyebilecek.30. Yanstc renmenin zelliklerin syleyebilecek,31. Yanstc renmenin uygulama admlarnrenebilecek,32. Yanstc renmenin nasl gerekletirildiinirenebilecek,33. Yanstc renmenin yararlarn renebilecek.34. Webquestin tanmn yapabilecek, 10. 10HEDEF VE KAZANIMLAR (8/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (8/8)35. Webquestin eitlerini syleyebilecek,36. Webquestin hedeflerini aklayabilecek,37. Webquestin zelliklerini syleyebilecek,38. Mobil renmenin tanmn yapabilecek,39. nternet Tabanl Mobil Aralarn sayabilecek,40. Mobil renmenin zelliklerini sayabilecek, 11. 11NBLGLERNBLGLERrenmeVar olan bilgide becerilerde alkanlklar veyaeilimlerde farkllklar kazanma srecidir.Yaplandrmaclk renmeyi; rencilerin varolan bilgisini toplumsal balam ve zlecekolan sorun arasndaki etkileim olarak aklar. 12. 12NBLGLERNBLGLERrenci merkezli eitimSnfta retmeni deil renciyi ortaya koyan,retmeni retici rolnden alp onu rehber,klavuz rolne sokan; etkileimi, sorgulamaytevik eden bir retim yntemidir. 13. 13NBLGLERNBLGLERDnme:Gzlem, tecrbe, sezgi, akl yrtme ve dier kanallarlaelde edilen malumat kavramsallatrma, uygulama,analiz ve deerlendirmenin disipline edilmi eklidir.Dnme mevcut bilgilerden baka bir eye ulama veeldeki bilgilerin tesine gitme eklinde detanmlanabilir.13 14. 14NBLGLERNBLGLEREletirmek :Bir dncenin, bir yargnn, bir yaptndoruluunu ya da yanlln ortaya karmak vegerek deerini belirtmek iin onu incelemekanlamna gelir. 15. 15NBLGLERNBLGLERA nedir?A birbirine kablolarla balanm sunucu, yazc,bilgisayar, modem gibi birok haberlemeekipmannn en ekonomik ve verimli yoldankullanlmasdr. 16. 16NBLGLERNBLGLERE-renme nedir?Internet/Intranet(yerel a) ya da bir bilgisayar a zerinden,bireyin kendi kendine renmesi ile gerekleen, bilgiyeulamada zaman, mekan snr tanmayan, e-zamanl ya dae-zamansz olarak dier renenler ve retenler ile iletiimkurulan, bilgisayar teknolojisinin salad grsel ve iitsel tepkilerile etkileim kurulabilinen, sosyo-ekonomik stat engelleriniortadan kaldran, bireylere yaam boyu eitiminstnlnden yararlanma olana salayan bir renmedir. 17. 17NBLGLERNBLGLERWWW, Web, ya da W3 (World Wide Web) nedir?Yaz, resim, ses, film, animasyon gibi pek ok farklyapdaki verilere kompakt ve etkileimli bir ekildeulamamz salayan bir oklu hiper ortam sistemidir. 18. 18SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENME 19. 19SORGULAYICISORGULAYICI RENMERENMESorgulayc renme; bir olay,problem ya da durumhakknda doruya ulamak iin sorgulayarak bilgiedinme srecidir. 20. 20SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulama sreci istem d olarak gelimektedir.Mesela, insan olarak bizler ou zaman etrafmzdaolup bitenleri sorgulayarak anlamayaalmaktayz.Sesin geldii tarafa doru dnmekinsanlara yaknlamak bizleri sorgulama srecinedoru iter. 21. 21SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulama ilemi bilgi toplama ile balar.Koklama,tatalma,duyma vb. alglar duyu organlar yardmylayaplarak sorgulama ilemine yardmc olur. 22. 22SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renmeyi sadece soru sorma eklindekstlamak yanltr.(Bloom ve Edward,1993)Sorgulayc renme soru sormaktan dahafazlasdr.Etkileyici bir sorgulayc renme,var olan bilgi veverileri anlaml bir ekilde kullanma sreciniiermektedir. 23. 23SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renme srecinde karlalan en bykyanllk devaml olarak doru cevaba ulamaisteidir. Ancak bu durum sorgulayc renmedegeerli bir durum deildir. Sorgulayc renmede elealnan problemlere ve konulara en uygun zmyollarn sorgulayarak retmeleri istenmektedir. 24. 24SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMEretmen merkezli geleneksel snf ortamlarndasorgulayc renme ilemine ok nemverilmemektedir.rencilerin snf seviyesi arttka sorgulamaileminin artmas gerekirken ,geleneksel olarakilenen derslerde renci ok dinleyen,notalan,syleneni tekrarlayan roln stlenmektedir. 25. 25SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc retim ve geleneksel retimin karlatrlmasSorgulamaya DayalretimGeleneksel retimrenme Teorisi Yaplandmac DavranrenciAktifPasifrencilerinSonulara KatlmArtan Sorumluluk Azalan Sorumlulukrencinin RolProblem zcTalimatlar Takip Ediciretmenin Rol Rehber / Yardmc Ynetici / Aktarcretimin Amac Sre Odakl Sonu Odakl 26. 26SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMErencilere ykledii sorumluluklar; renci ne renmesi gerektiine karar verir. Kaynaklar ve bu kaynaklardan en iyi naslrenileceini belirler. Kaynaklar uygun ekilde kullanmas ve sonularrapor etmesi gerekir. renme srecinde kendi renmesinideerlendirebilmelidir. 27. 27SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc temelli bir renme ortamnda uzellikler olmaldr; Konu ya da niteden ok soru odakldr. renmenin balamasn salamak iin konuylailgili genel bir yaklamla ie balanlr. Sorularn cevaplanmasnda rencilere rehberlikedilir. 28. 28SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renmenin zellikleri(1/2);1. Sorgulayc renme ,rencilerin sorularsorarak,aratrarak ve verilen problemi analizederek bir sonuca ulamasn salar.2. Bu srete sorgulama,bir eyi renmeihtiyacndan dolay ortaya kar.3. Yaam boyunca karlalan problemleri vesorunlar sorgulayarak ilerleme ve sorgulamabecerilerini kullanma ve bu becerilen kazanlmasnsalama nemli bir yaklamdr. 29. 29SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renmenin zellikleri(2/2);4. Bu yaklamdaki en nemli gerek,rencilerinbizzat gzlemleyerek,yaayarak ve dnerekreniyor olmasdr.5. Bylece,renciler tm yaamlar boyuncagerekli olan bilgi ve becerileri renmi olurlar.6. rencinin farkl sorgulama yntemleriyardmyla var olan bilgi dzeyini artrmas vearatrma,inceleme gibi yntemlerlebilinmeyen eylere ynelerek bilginingenellenmesi sorgulayc renmenin dayanaknoktasdr. 30. 30SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renmenin ortaya koyduu renme yaklam 31. 31SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMEEtkili bir sorgulayc renmenin salanabilmesiiin gerekli olan retmen zellikleri;1. retmenler rencilere konu ile ilgili akolmayan anlamlar,kavramlar ve ilikilerianlamada yardmc olmal,2. allan konu ya da problemle ilgili tm bilgilereve kaynaklara sahip olmal,3. renciye bilgiyi sadece aktarmakla kalmaypbilginin farkl yerlerde kullanlmasn,analizedilmesini ve sentezlemesini salamal 32. 32SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renmenin Uygulama AdmlarSorgulayc renme tm alanlara kolaycauygulanabilmektedir.zellikle fen ve teknoloji alanlarnda sorgulaycrenme ortamnn zellikleri kullanlarak yaplmbirok alma mevcuttur.Bunun yannda tarih,ekonomi ve gzel sanatlar gibifarkl alanlarda da mevcuttur. 33. 33SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renmenin Fen ve Teknoloji dalndauygulamalar ile ilgili aratrma sonular(2/3)rencilerin sorgulayc renme ile gnlk yaamdakifen olaylarn daha rahat yorumlayarak fenle gnlkyaamdaki olaylarn ilikisini anladklar grlmtr.Fen bilgisi retmenlerinin derslerinde gnlkyaamdan rneklere yer vermesi rencilerin bunlarsorgulayarak renmelerini salayacaktr. 34. 34SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renmenin Fen ve Teknoloji dalndauygulamalar ile ilgili aratrma sonular(3/3)Sorgulamaya dayal retim bilimsel okuryazarlartrmada ve bilimsel sreleri anlamada,bilgi daarcve kavramsal anlamay artrmada,eletirel dnmede,akademik baar testleri iin daha yksek baarlar eldeetmede ve mantksal-matematiksel bilgininyaplandrlmasnda etkilidir.(Haury,1993) 35. 35SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renmenin Uygulama AdmlarSorgulayc renmede Wilder ve Shutteworth(2005)tarafndan ortaya konan sorgulayc renme modeliska kullanlmaktadr.Bu modelde sre 5 aamada elealnmaktadr. 36. 36SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renmeUygulama Admlar OluturmaTartmaDeerlendirmeKefetmeSoru Sorma 37. 37SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renme Uygulama Admlar(1/5)1. Soru sorma:Sorgulayc renme soru sorarakbalar. Gerek dnya balantl sorularmerak ekme ilgi uyandrma vemotivasyonu salama iin kullanlr.Burada nemli olan nokta ele alnansorunun bir kefetme aamasnagtrmesidir.rnek; Ay neden ekil deitirmektedir? 38. 38SORGULAYICI RENMESORGULAYICI RENMESorgulayc renme Uygulama Alanlar(2/5)2. Kefetme:Kefetme aamas