21
Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. i 2. stupeň zvolen název Pracovní výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní výchova Pracovní výchova se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Pracovní výchova patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů: práce s drobným materiálem (vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů, jednoduché pracovní postupy a organizace práce, lidové zvyky, tradice a řemesla), konstrukční činnosti (práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/, sestavování modelů, práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem), pěstitelské práce (základní podmínky pro pěstování rostlin, péče o nenáročné rostliny, pěstování rostlin ze semen, pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorován), příprava pokrmů (pravidla správného stolování, příprava tabule pro jednoduché stolování). Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 1. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Ve výuce pracovní výchovy na 1. stupni je důraz kladen především na: pozitivní vztah k práci osvojení základních pracovních dovedností správnou organizaci a plánování práce vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů orientaci v různých oborech lidské činnosti Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků.

Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Člověk a svět práce

RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. i 2. stupeň zvolen název Pracovní výchova.

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní výchova Pracovní výchova se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku

nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou.

Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.

Pracovní výchova patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů: práce s

drobným materiálem (vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů, funkce a využití pracovních

pomůcek a materiálů, jednoduché pracovní postupy a organizace práce, lidové zvyky, tradice a řemesla), konstrukční činnosti (práce se

stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/, sestavování modelů, práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem), pěstitelské práce

(základní podmínky pro pěstování rostlin, péče o nenáročné rostliny, pěstování rostlin ze semen, pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení

výsledků pozorován), příprava pokrmů (pravidla správného stolování, příprava tabule pro jednoduché stolování). Ve všech tematických

okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.

1. stupeň ZŠ

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Ve výuce pracovní výchovy na 1. stupni je důraz kladen především na:

pozitivní vztah k práci

osvojení základních pracovních dovedností

správnou organizaci a plánování práce

vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů

orientaci v různých oborech lidské činnosti

Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní

třídy a individuální potřeby žáků.

Page 2: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa.

Jedná se o následující průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova (OSV): Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace,

Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a

kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mediální výchova (MeV): Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Vnímání

autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce

v realizačním týmu

Multikulturní výchova (MuV): Kulturní diference, Lidské vztahy, Multikulturalita

Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola, Občan občanská společnost a stát

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme

Evropané

Environmentální výchova (EV): Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah

člověka k prostředí

Etická výchova (EtV): Mezilidské vztahy a komunikace, Důstojnost lidské osoby, Pozitivní hodnocení druhých, Kreativita a iniciativa,

Komunikace citů, Interpersonální a sociální empatie, Asertivita, Reálné a zobrazené vzory, Prosociální chování

v osobních vztazích, Prosociální chování ve veřejném životě

Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci:

1. stupeň

Ročník 1 2 3 4 5

Počet

hodin

1 1 1 1 1

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Pracovní výchova je vyučována z větší části v nedělených třídách. V případě, že se část výuky odehrává v rámci školního tematického

projektu, jsou žáci rozděleni podle předem stanoveného klíče. Vyučování předmětu probíhá v kmenové učebně třídy, mimo budovu školy (práce

v terénu), nebo ve školní cvičné kuchyni.

Page 3: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Výchovné a vzdělávací strategie

Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků.

KOMPETENCE K UČENÍ

vést žáky k zodpovědnosti za své

vzdělávání, umožnit žákům osvojit si

strategii učení a motivovat je pro

celoživotní učení

na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní

vztah k učení

podporujeme samostatnost a tvořivost

učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti

ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k

jejich získání

motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení

při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace

učíme trpělivosti, povzbuzujeme

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ

PROBLÉMŮ

podněcovat žáky k tvořivému

myšlení,

logickému uvažování a k řešení

problémů

učíme žáky nebát se problémů, problém není hrozba, ale výzva

na modelových příkladech učíme žáky řešení problémů

podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému

podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení

podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů

KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

vést žáky k otevřené, všestranné

a účinné komunikaci

netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i

rodičů

vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty

vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí

vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti

důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, řádu akcí mimo školu

apod.

Page 4: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ

A PERSONÁLNÍ

rozvíjet u žáků schopnost

spolupracovat,

pracovat v týmu, respektovat a

hodnotit

práci vlastní i druhých

minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a

kooperativní vyučování.

podporujeme začlenění, volíme formy práce, které respektují různorodý kolektiv třídy jako

skupinu vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem

dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu

učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní

spolupráce

KOMPETENCE OBČANSKÉ

vychovávat žáky jako svobodné

občany, plnící si své povinnosti,

uplatňující svá

práva a respektující práva druhých,

jako osobnosti zodpovědné za svůj

život, své zdraví a za své životní

prostředí, jako ohleduplné bytosti,

schopné a ochotné účinně pomoci v

různých situacích

netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže)

netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu

netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i

rodičů

netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci

netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených

negativních jevů

důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách

školy

neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření

dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“

v rámci předmětu seznamujeme žáky s vhodnými právními normami

vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí

Page 5: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

KOMPETENCE PRACOVNÍ

vést žáky k pozitivnímu vztahu k

práci,

naučit žáky používat při práci vhodné

materiály, nástroje a technologie,

naučit žáky chránit své zdraví při

práci,

pomoci žákům při volbě jejich

budoucího povolání

vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci

vždy pochválíme

při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky

vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky

důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých

povinností a závazků

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Pracovní výchova 1. stupeň ZŠ

1. PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

Očekávané výstupy – 1. období

žák

1.1 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

1.2 pracuje podle slovního návodu a předlohy

Očekávané výstupy – 2. období

žák

1.3 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu

1.4 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic

1.5 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

1.6 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

Page 6: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Učivo

1.1 vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)

1.2 pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití

1.3 jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

1.4 lidové zvyky, tradice, řemesla

2. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

Očekávané výstupy – 1. období

žák

2.1 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

Očekávané výstupy – 2. období

žák

2.2 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

2.3 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

2.4 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

Učivo

2.1 stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů

2.2 práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

3. PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Očekávané výstupy – 1. období

žák

3.1 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování

3.2 pečuje o nenáročné rostliny

Očekávané výstupy – 2. období

žák

3.3 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

3.4 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny

3.5 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

3.6 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

Page 7: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Učivo

3.1 základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo

3.2 pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

3.3 pěstování pokojových rostlin

3.4 rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

4. PŘÍPRAVA POKRMŮ

Očekávané výstupy – 1. období

žák

4.1 připraví tabuli pro jednoduché stolování

4.2 chová se vhodně při stolování

Očekávané výstupy – 2. období

žák

4.3 orientuje se v základním vybavení kuchyně

4.4 připraví samostatně jednoduchý pokrm

4.5 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

4.6 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Učivo

4.7 základní vybavení kuchyně

4.8 výběr, nákup a skladování potravin

4.9 jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

4.10 technika v kuchyni – historie a význam

Page 8: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Pracovní výchova – 1. ročník

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata

Žák:

- rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti, předvede správné způsoby zacházení s

materiálem

- porovná vlastnosti zpracovaného materiálu

- ověří vlastnosti materiálu v praxi

- zhotoví jednoduché výrobky pomocí základních dovedností a činností

- rozpozná jednoduché pracovní pomůcky, nářadí a předvede, jak s nimi zacházet

- popíše jednoduchý pracovní postup (operaci)

- napodobí předváděnou práci

- objasní prováděné pokusy a pozorování, při nichž vlastní prací pozná vlastnosti

různých druhů materiálů, účel pomůcek, bude nacházet vztahy mezi materiálem a

nástrojem, pomůckou

- dodržuje body organizačního řádu

- podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí vlastní výrobek

- prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, udržuje čistotu a pořádek

- příkladně plní povinnosti služby

- bezpečně zachází se základními nástroji, pomůckami, stavebnicemi

- sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, návrhu

- posoudí, zda výrobek odpovídá modelu nebo předloze

- popíše jednoduchý pracovní postup

- bezpečně zachází s díly stavebnice

- při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost

- vyhotoví (dle své fantazie) jednoduché výrobky

- podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se k lidovým tradicím, k ročnímu

období

- provede jednoduché pěstitelské práce

- předvede péči o pokojové květiny

- pojmenuje vybrané pokojové květiny

- připraví tabuli pro jednoduché stolování a předvede správné chování při stolování

- práce s materiály

- přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, kov, plasty

vlastnosti materiálu, užití v praxi

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování

- jednoduché pracovní postupy

- organizace práce

- grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, technické informace,

prac. postupy

- hygiena a bezpečnost práce.

- práce montážní a demontážní

-stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž

- práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem

- bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu

- lidové zvyky, tradice, řemesla

- pěstitelské práce

- jednoduchá úprava stolu, pravidla chování

OSV 5

Page 9: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Pracovní výchova – 2. ročník

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata

Žák:

- rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé způsoby zacházení

- porovná vlastnosti zpracovaného materiálu

- ověří vlastnosti materiálu v praxi

- zhotoví jednoduché výrobky pomocí základních dovedností a činností

- rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a nářadí a předvede, jak s nimi správně

zacházet

- uvede jednoduchý pracovní postup (operaci)

- uvede způsob a použití jednoduché operace

- napodobí průběh předváděné práce

- objasní prováděné pokusy a pozorování, při nichž vlastní prací pozná vlastnosti

různých druhů materiálů, účel pomůcek, bude nacházet vztahy mezi materiálem a

nástrojem, pomůckou

- dodržuje body organizačního řádu

- podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí svůj vlastní výrobek

- prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, pracovní místo udržuje v čistotě a

pořádku

- příkladně plní povinnosti služby

- bezpečně zachází se základními nástroji, pomůckami, stavebnicemi

- sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, návrhu

- posoudí, zda výrobek odpovídá modelu nebo předloze

- popíše jednoduchý pracovní postup

- bezpečně zachází s díly stavebnice

- při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost

- vyhotoví dle fantazie jednoduché výrobky

- podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se k lidovým tradicím, k ročnímu

období

- provede jednoduché pěstitelské páce

- předvede péči o pokojové květiny

- rozliší, pojmenuje vybrané pokojové květiny

- připraví tabuli pro jednoduché stolování a předvede správné chování při stolování

- práce s materiály

- přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, kov, plasty

- vlastnosti materiálu, užití v praxi

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování

- jednoduché pracovní postupy

- organizace práce

- grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, technické informace,

prac. postup

- hygiena a bezpečnost práce

- práce montážní a demontážní

- stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž

- práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem

- bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu

- lidové zvyky, tradice, řemesla

- pěstitelské práce

- jednoduchá úprava stolu, pravidla chování

Page 10: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Pracovní výchova – 3. ročník

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata

Žák:

- rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé způsoby zacházení

- porovná vlastnosti zpracovaného materiálu

- ověří vlastnosti materiálu v praxi

- zhotoví jednoduché výrobky pomocí základních dovedností a činností

- rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a nářadí a předvede, jak s nimi správně

zacházet

- uvede jednoduchý pracovní postup (operaci)

- uvede způsob a použití jednoduché operace

- napodobí průběh předváděné práce

- objasní prováděné pokusy a pozorování, při nichž vlastní prací pozná vlastnosti

různých druhů materiálů, účel pomůcek, bude nacházet vztahy mezi materiálem a

nástrojem, pomůckou

- dodržuje body organizačního řádu

- podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí svůj vlastní výrobek

- prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, pracovní místo udržuje v čistotě a

pořádku

- příkladně plní povinnosti služby

- bezpečně zachází se základními nástroji, pomůckami, stavebnicemi

- sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, návrhu

- posoudí, zda výrobek odpovídá modelu nebo předloze

- uvede jednoduchý pracovní postup

- bezpečně zachází s díly stavebnice

- při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost

- vyhotoví dle fantazie jednoduché výrobky

- podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se k lidovým tradicím, k ročnímu

období

- provede jednoduché pěstitelské práce

- předvede péči o pokojové květiny

- rozliší, pojmenuje vybrané pokojové květiny

- připraví tabuli pro jednoduché stolování a předvede správné chování při stolování

- práce s materiály

- přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, kov, plasty

- vlastnosti materiálu, užití v praxi

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování

- jednoduché pracovní postupy

- organizace práce

- grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, technické informace,

prac. postup

- hygiena a bezpečnost práce

- práce montážní a demontážní

- stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž

- práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem

- bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu

- lidové zvyky, tradice, řemesla

- pěstitelské práce

- jednoduchá úprava stolu, pravidla chování

Page 11: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Pracovní výchova – 4. ročník

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata

Žák:

- předvede správné praktické činnosti s daným materiálem

- rozliší různé materiály, uvede jejich vlastnosti

- předvede základní dovednosti práce s různými materiály

- bezpečně využívá a používá vlastnosti různých materiálů při složitějších pracovních

činnostech

- používá složitější pracovní nářadí a pomůcky

- zachází s pracovními nástroji bezpečně a podle návodu

- vybere vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí

- samostatně volí vhodné materiály, nářadí, pomůcky, prac. postup, vzniklé problémy

vhodným způsobem samostatně vyřeší

- dodržuje pracovní postup podle slovního návodu, náčrtku, nákresu, výkresu

- používá složitější metodickou řadu pracovního postupu

- určí z jednoduchého náčrtu, výkresu velikost, délku, šířku výrobku - sleduje průběh předváděné práce a následně samostatně napodobí pracovní postup

- vyrobí jednoduché lidové výrobky pomocí jednoduchých pomůcek, nářadí

- napodobí v jednoduché formě vybrané lidové řemeslo

- při pracovním postupu použije kreslený návod

- vyřeší úspěšně pracovní problémy při práci s návodem, náčrtem, předlohou

- důsledně dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné práce s nástroji, pomůckami

- ohlásí každé poranění

- dodržuje bezpečnost a hygienu práce

- dodržuje pořádek na pracovním místě

- předvede práci podle slovního návodu, vzoru, fantazie

- vyhledá informace o pokoj. rostlinách v dostupné literatuře

- provede pozorování pokojových rostlin, předvede správnou péči o pokojové květiny.

- rozliší jednoduché pěstitelské nářadí

- při pěstitelských pracích používá vhodné pracovní nástroje a náčiní a správné

pracovní postupy

- orientuje se v základním vybavení kuchyně, připraví samostatně jednoduchý pokrm,

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti

práce v kuchyni

- práce s materiály, přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil,

drát, folie, dřevo, plasty

- vlastnosti materiálu, užití v praxi

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování

- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

- grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, prac. postup

-lidové zvyky, tradice, řemesla

- práce montážní a demontážní stavebnice, práce s návodem, předlohou,

náčrtem, plánem

- bezpečnostní předpisy

- pěstitelské práce

- základní vybavení kuchyně, výběr, nákup a skladování potravin

- technika v kuchyni

Page 12: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Pracovní výchova – 5. ročník

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata

Žák:

- předvede správné praktické činnosti s daným materiálem

- rozliší různé materiály, uvede jejich vlastnosti

- předvede základní dovednosti práce s různými materiály

- bezpečně využívá a používá vlastnosti různých materiálů při složitějších pracovních

činnostech

- používá složitější pracovní nářadí a pomůcky

- zachází s pracovními nástroji bezpečně a podle návodu

- vybere vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí

- samostatně volí vhodné materiály, nářadí, pomůcky, pracovní postup, vzniklé

problémy vhodným způsobem samostatně vyřeší

- dodržuje pracovní postup podle slovního návodu, náčrtku, nákresu, výkresu

- používá složitější metodickou řadu pracovního postupu

- určí z jednoduchého náčrtu, výkresu velikost, délku, šířku výrobku

- sleduje průběh předváděné práce a následně samostatně napodobí pracovní postup

- vyrobí jednoduché lidové výrobky pomocí jednoduchých pomůcek, nářadí

- napodobí v jednoduché formě vybrané lidové řemeslo

- při pracovním postupu použije kreslený návod

- vyřeší úspěšně pracovní problémy při práci s návodem, náčrtem, předlohou, důsledně

dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné práce s nástroji, pomůckami

- ohlásí každé poranění, dovede ošetřit jednoduché zranění

- dodržuje bezpečnost a hygienu práce

- dodržuje pořádek na pracovním místě

- předvede práci podle slovního návodu, vzoru, fantazie

-vyhledá informace o pokojových rostlinách v dostupné literatuře

- provede pozorování pokojových rostlin, předvede správnou péči o pokojové květiny

- rozliší jednoduché pěstitelské nářadí

- při pěstitelských pracích používá vhodné pracovní nástroje a náčiní a správné

pracovní postupy

- orientuje se v základním vybavení kuchyně, připraví samostatně jednoduchý pokrm,

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti

práce v kuchyni, poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni

- práce s materiály, přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil,

drát, folie, dřevo, plasty

- vlastnosti materiálu, užití v praxi

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování

- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

- grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, prac. postup

- lidové zvyky, tradice, řemesla

práce montážní a demontážní, stavebnice, práce s návodem, předlohou,

náčrtem, plánem

- bezpečnostní předpisy

- pěstitelské práce

- základní vybavení kuchyně

- výběr, nákup a skladování potravin

- technika v kuchyni

Page 13: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

2. stupeň ZŠ

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Ve výuce pracovní výchovy na 2. stupni je důraz kladen především na:

získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu

osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci

osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni

získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména v činnostech v domácnosti, vedení

domácnosti apod.

získání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojování potřebných poznatků a dovedností

významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci

Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní

třídy a individuální potřeby žáků.

Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa.

Jedná se o následující průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova (OSV): Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace,

Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a

kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mediální výchova (MeV): Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Vnímání

autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce

v realizačním týmu.

Multikulturní výchova (MuV): Kulturní diference; Lidské vztahy; Multikulturalita.

Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola, Občan občanská společnost a stát.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme

Evropané.

Environmentální výchova (EV): Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah

člověka k prostředí.

Etická výchova (EtV): Mezilidské vztahy a komunikace, Důstojnost lidské osoby, Pozitivní hodnocení druhých, Kreativita a iniciativa,

Komunikace citů, Interpersonální a sociální empatie, Asertivita, Reálné a zobrazené vzory, Prosociální chování

v osobních vztazích, Prosociální chování ve veřejném životě.

Page 14: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Časové vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Pracovní výchova se realizuje v 6. a 9. ročníku 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci:

2. stupeň

Ročník 6 7 8 9

Počet

hodin

2 / / 1

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Pracovní výchova je vyučována z větší části v nedělených třídách. V případě, že se část výuky odehrává v rámci školního tematického

projektu, jsou žáci rozděleni podle předem stanoveného klíče. Vyučování předmětu probíhá v kmenové učebně třídy, ve školní knihovně,

počítačové učebně, školní kuchyni, školní dílně nebo mimo budovu školy (práce v terénu).

Výchovné a vzdělávací strategie

Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků.

Page 15: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

KOMPETENCE K UČENÍ

vést žáky k zodpovědnosti za své

vzdělávání, umožnit žákům osvojit si

strategii učení a motivovat je pro

celoživotní učení

učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti

ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k

jejich získání

motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení

při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace

učíme trpělivosti, povzbuzujeme

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ

PROBLÉMŮ

podněcovat žáky k tvořivému

myšlení,

logickému uvažování a k řešení

problémů

na modelových příkladech učíme žáky řešení problémů

podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému

podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení

podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů

KOMPETENCE

KOMUNIKATIVNÍ

vést žáky k otevřené, všestranné

a účinné komunikaci

netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i

rodičů

vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty

vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí

vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti

důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, řádu akcí mimo školu

apod.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ

A PERSONÁLNÍ

rozvíjet u žáků schopnost

spolupracovat,

pracovat v týmu, respektovat a

hodnotit

práci vlastní i druhých

podporujeme začlenění, volíme formy práce, které respektují různorodý kolektiv třídy jako

skupinu vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem

dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu

učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní

spolupráce

Page 16: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

KOMPETENCE OBČANSKÉ

vychovávat žáky jako svobodné

občany, plnící si své povinnosti,

uplatňující svá

práva a respektující práva druhých,

jako osobnosti zodpovědné za svůj

život, své zdraví a za své životní

prostředí, jako ohleduplné bytosti,

schopné a ochotné účinně pomoci v

různých situacích

netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže)

netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu

netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i

rodičů

netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci

netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených

negativních jevů

důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách

školy

KOMPETENCE PRACOVNÍ

vést žáky k pozitivnímu vztahu k

práci,

naučit žáky používat při práci vhodné

materiály, nástroje a technologie,

naučit žáky chránit své zdraví při

práci,

pomoci žákům při volbě jejich

budoucího povolání

při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky

vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky

důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých

povinností a závazků

Page 17: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Pracovní výchova 2. stupeň ZŠ

1. PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

Očekávané výstupy

žák

1.1 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň

1.2 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

1.3 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

1.4 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku

1.5 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

Učivo

1.1 vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity)

1.2 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování

1.3 jednoduché pracovní operace a postupy

1.4 organizace práce, důležité technologické postupy

1.5 technické náčrty a výkresy, technické informace, návody

1.6 úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní prostředí, technika a volný čas, tradice a řemesla

2. DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ

Očekávané výstupy

žák

2.1 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model

2.2 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

2.3 provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení

2.4 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při úrazu

Učivo

2.1 stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž

2.2 návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program

Page 18: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

3. PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ

Očekávané výstupy

žák

3.1 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

3.2 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

3.3 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu

3.4 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

3.5 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

Učivo

3.1 základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy

3.2 zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování vybraných druhů zeleniny

3.3 okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), řez,

jednoduchá vazba, úprava květin

3.4 ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a zpracování

3.5 léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie

3.6 chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu; kontakt se známými a neznámými zvířaty

4. PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

Očekávané výstupy

žák

4.1 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví

4.2 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

4.3 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby provádí drobnou domácí údržbu

4.4 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

Učivo

4.1 finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; údržba oděvů a

textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti

4.2 elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost a

ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Page 19: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Pracovní výchova – 6. ročník

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata

Žák:

- dodržuje pracovní řád pěstitelských prací

- umí poskytnout základní předlékařskou první pomoc, příp. ji zajistit

- používá základní nářadí a technické vybavení určené pro pěstitelské činnosti

- dodržuje základy hygieny a bezpečnosti při práci

- rozlišuje základní druhy půd

- seznamuje se s jednoduchými postupy při zpracování půdy

- má základní přehled o výživě a ochraně rostlin

- rozlišuje pojmy osivo a sadba

- vyjmenuje příklady zeleniny pěstované z přímého výsevu a ze sadby

- seznamuje se s pěstováním základních druhů zeleniny

- orientuje se v základních typech pokojových rostlin

- aplikuje základní činnosti při péči o pokojové rostliny

- používá pojmy interiér a exteriér

- nalézá příklady rostlin vhodných do určitého prostředí

- navrhuje jednoduché vazby a úpravy rostlin k různým příležitostem

- zařazuje základní druhy ovocných rostlin do skupin

- používá jednoduché postupy při pěstování vybraných ovocných rostlin

- nalézá příklady vhodného uskladnění a zpracování částí rostlin pěstovaných pro

spotřebu

- orientuje se v nejzákladnějších léčivých rostlinách a koření a demonstruje jejich vliv

na zdraví člověka

- při posuzování vlivu rostlin na člověka používá další zdroje informací (např.: Internet,

encyklopedie, atlasy aj.)

- prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se

zvířaty

- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první

Pěstitelské práce, chovatelství

- pracovní řád pro pěstitelské práce

- materiální a technické vybavení školy pro pěstitelské práce

- půda a její zpracování

- výživa rostlin

- ochrana rostlin a půdy

- osivo a sadba

- podmínky a zásady pěstování zeleniny

- pěstování vybraných druhů zeleniny

- základy ošetřování pokojových květin

- pěstování vybraných druhů dřevin a květin

- rostliny v interiéru a exteriéru

- jednoduchá vazba a úprava květin

-druhy ovocných rostlin

-způsob pěstování ovocných rostlin

-uskladnění a zpracování výpěstků

- rostliny a zdraví člověka

- léčivé účinky rostlin

- rostliny jedovaté

- rostliny jako drogy a jejich zneužívání

– chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, kontakt se známými a

neznámými zvířaty

- hygiena a bezpečnost chovu

Page 20: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

-žák používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

-připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

-dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve

společnosti

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v

kuchyni

Příprava pokrmů

-základní vybavení ve cvičné kuchyni, údržba pořádku a čistoty,

bezpečnost a hygiena provozu

-výběr, nákup a skladování potravin, sestavování jídelníčku

- úprava pokrmů za studena -saláty, pomazánky, chlebíčky

- způsoby tepelné úpravy - vaření, pečení, dušení, smažení, grilování,

(polévky, omáčky, maso, ryby, zelenina, luštěniny, brambory, těstoviny,

vejce a sýry, moučníky)

- prostírání: pro běžné stolování, slavností tabule

- nádobí a příbory - jejich užití

- prostírání a zdobné prvky, květiny

- servírování pokrmů a obsluha u stolu.

- zásady společenského chování při stolování

- hygiena provozu domácnosti čisticí prostředky, odstraňování nečistot,

zásady první pomoci

Page 21: Člověk a svět práce - ZS.Brezno · - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem,

Pracovní výchova – 9. ročník

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata

Žák:

- uvědomuje si význam práce pro člověka

- k jednotlivých vybraným typům povolání přiřazuje vhodné příklady pracovišť,

pracovních prostředků či objektů

- vytváří si základní představu o potřebných požadavcích k výkonu jednotlivých

povolání

- posuzuje své možnosti v oblasti profesní orientace

- stanovuje si realistické cíle a strategie při volbě budoucího povolání

- uvědomuje si význam profesních informací a pracuje s nimi

- vyhledává, třídí a využívá informace k volbě povolání

- využívá poradenských služeb příslušných institucí

- uvědomuje si význam vzdělání

- upřesňuje si představu o náplni učebních a studijních oborů

- aktivně se připravuje na přijímací řízení

- analyzuje možnosti zaměstnání v obci či širším regionu

- seznamuje se s různými možnostmi hledání zaměstnání

- učí se zpracovávat svůj životopis

- učí se prezentovat svou osobu při vstupu na trh práce

- přiměřeně svému věku se orientuje v základních právech a povinnostech zaměstnanců

a zaměstnavatelů (zákoník práce)

- vytváří si nejzákladnější představu o podmínkách a možnostech podnikání

- učí se vyhodnocovat výhody a nevýhody plynoucí z podnikání

- seznamuje se s nejzákladnějšími pojmy a dokumenty v souvislosti s podnikáním

Svět práce

Trh práce

- povolání lidí

- druhy - pracovišť

- pracovních prostředků

- pracovních objektů

- kvalifikační, zdravotní a osobnostní požadavky na trhu práce

Profesní orientace

- základní principy sebepoznávání

- vlivy na volbu profesní orientace

- tělesný a zdravotní stav

- osobní vlastnosti a schopnosti

- sebehodnocení

- informační zdroje pro volbu povolání (rodiče, školy, PPP, úřad práce aj.)

Vzdělání

- náplň učebních a studijních oborů

- přijímací řízení

Zaměstnání

- pracovní příležitosti

- hledání zaměstnání

- prezentace uchazeče - životopis

- pohovor u zaměstnavatele

- práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

Podnikání

- formy podnikání

- drobné a soukromé podnikání

- základní pojmy a dokumenty v podnikatelské praxi

- předpisy, zákony (obchodní, občanský; ZP aj.)

- živnost volná, řemeslná, koncesní aj.

- obchodní společnosti (s.r.o., a.s. aj.)

- podnikatelský záměr

- management

- marketing

- účetnictví, daně, bankovní styk apod.