28
ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN 2014-2015 CAMPUS RASEBORG KURSUTBUD

Öppna YH, Raseborg 2014-2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurser inom Öppna YH vid Campus Raseborg 2014-2015

Citation preview

Page 1: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

ÖPPNA YRKESHÖGSKOLAN

2014-2015

CAMPUS RASEBORG

KURSUTBUD

Page 2: Öppna YH, Raseborg 2014-2015
Page 3: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

1  

Innehåll

Tyska 1  ...............................................................................................................................................  2  

Tyska 2  ..............................................................................................................................................  3  

Ryska 1  ..............................................................................................................................................  4  

GPS-hantering och GIS  ...................................................................................................................  5  

Grunder i fysik för byggbranschen  ................................................................................................  6  

Byggnadsritning (MED) i ArchiCAD  .............................................................................................  7  

Byggnadsritning i AutoCAD  ...........................................................................................................  8  

Överförings- och distributionsnät  .................................................................................................  9  

Teori och mätning av elkraftsystem  ............................................................................................  10  

Funktioner och ekvationer 1  .........................................................................................................  11  

Funktioner och ekvationer 1  .........................................................................................................  12  

Funktioner och ekvationer 2  ........................................................................................................  13  

Hållbar utveckling *  ......................................................................................................................  15  

Miljökonsekvensbedömning *  .....................................................................................................  16  

Sustainable Development *  ..........................................................................................................  17  

Baltic Sea Region Governance *  ..................................................................................................  18  

Stakeholder Involvement and Conflict Management *  ............................................................  19  

Environmental History *  ..............................................................................................................  20  

Globalization and Environment *  ................................................................................................  21  

Waste Management *  ....................................................................................................................  22  

Coastal Ecology I  ...........................................................................................................................  23  

Geographic Information Systems  ................................................................................................  24  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i innehållet. Den senast uppdaterade informationen hittar du på: www.cll.fi/oppna

* = 100 % Virtuella studier/Online Studies

Page 4: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

2  

Tyska 1

Kod SPRS04010

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start/tid 27.10 - 19.2.2014

Kompetenser Studerande får insikt i språkets mest grundläggande strukturer och har förmåga att förstå enkelt vardagsspråk. Kan använda enkla satser i vardagliga situationer i nutid. Tonvikten är lagd på kommunikation.

Innehåll • Hälsningsfraser, presentera sig och orientera sig i sin omgivning • Deutschkunde: introduktion av Tyskland och övriga

tyskspråkiga länder • Studier, familj, arbetsmiljö • Grundläggande tidsbegrepp, klockan, räkneord • Mat och dryck, restaurangsituation • Verbböjning i person i nutid, modala hjälpverb • Personliga pronomen i grund- och ackusativform, possessiva

pronomen • Bestämd och obestämd form, pluralis, kasus nominativ och

ackusativ

Arbetsformer Lärarledd undervisning med tonvikten lagd på kommunikation, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, textbearbetning, pardialoger, hörövningar

Examinationsformer Skriftlig tentamen samt muntlig kommunikation i klass

Undervisningsspråk Tyska/Svenska

Litteratur/studiematerial Fahrplan (1) (Tammi) kapitel 1-7 samt övrigt textmaterial och övningsuppgifter som utdelas under kursens gång

Bedömningskriterier Studerande bedöms på basen av muntliga och skriftliga prestationer i övningsuppgifter samt resultatet av en skriftlig tentamen.

Övrig info Mera information om kursens innehåll får du av Eva Sanderg-Kilpi eva.sandberg-kilpi(at)novia.fi, tfn 019-224 8251

   

Page 5: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

3  

Tyska 2

Kod SPRS04020

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start/tid 7.1-.27.2.2015

Kompetenser Studerande får insikt i språkets mest grundläggande strukturer och har förmåga att förstå enkelt vardagsspråk. Kan använda enkla satser i vardagliga situationer i nutid. Tonvikten är lagd på kommunikation.

Innehåll • Hälsningsfraser, presentera sig och orientera sig i sin omgivning • Deutschkunde: introduktion av Tyskland och övriga tyskspråkiga

länder • Studier, familj, arbetsmiljö • Grundläggande tidsbegrepp, klockan, räkneord • Mat och dryck, restaurangsituation • Verbböjning i person i nutid, modala hjälpverb • Personliga pronomen i grund- och ackusativform, possessiva

pronomen • Bestämd och obestämd form, pluralis, kasus nominativ och

ackusativ

Arbetsformer Lärarledd undervisning med tonvikten lagd på kommunikation, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, textbearbetning, pardialoger, hörövningar

Examinationsformer Skriftlig tentamen samt muntlig kommunikation i klass

Undervisningsspråk Tyska/Svenska

Litteratur/studiematerial Fahrplan (1) (Tammi) kapitel 1-7 samt övrigt textmaterial och övningsuppgifter som utdelas under kursens gång

Bedömningskriterier Studerande bedöms på basen av muntliga och skriftliga prestationer i övningsuppgifter samt resultatet av en skriftlig tentamen.

Övrig info Mera information om kursens innehåll får du av Eva Sanderg-Kilpi eva.sandberg-kilpi(at)novia.fi, tfn 019-224 8251

Page 6: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

4  

Ryska 1

Kod SPRS05010

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start/tid 7.1 - 27.2.2015

Kompetenser Den studerande har insikter i språkets första grundläggande strukturer och förmåga att behjälpligt klara sig i vissa vardagliga situationer. Tonvikten är lagd på muntlig kommunikation.

Innehåll • Alfabetet, uttal • Rysk kultur, länder, språket • Hälsningsfraser, presentera sig • Familjen, yrkesnamn, hobbyer • Räkneord, klockan, vad något kostar • Genus, grundläggande kasus • Possessiva pronomen, adjektiv • Verbböjning, nutid och förfluten tid

Arbetsformer Lärarledd undervisning med tonvikten lagd på kommunikation, textbearbetning, muntliga och skriftliga övningsuppgifter, hörövningar

Examinationsformer Muntliga och skriftliga arbetsuppgifter samt en skriftlig tentamen.

Undervisningsspråk Ryska/Svenska

Litteratur/studiematerial Mozjno! Steg 1

Bedömningskriterier Studerande bedöms på basen av muntliga och skriftliga prestationer i arbetsuppgifter samt resultatet av en skriftlig tentamen.

Övrig info Mera information om kursens innehåll får du av Eva Sanderg-Kilpi eva.sandberg-kilpi(at)novia.fi, tfn 019-224 8251

Page 7: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

5  

GPS-hantering och GIS

Kod NM13NA01

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start/tid 27.10 - 19.12.2014

Kompetenser Den studerande: • kan planera och utföra insamling av lägesbunden information • kan producera geografisk information för naturbrukets

tillämpningar • kan lokalisera befintligt GIS-material på Internet och i den egna

organisationens databaser

Innehåll Kursen utgör en introduktionskurs till ämnesområdet och kursen utgör en förutsättning för deltagande i övriga GIS-kurser. Målet är att deltagaren efter avklarad kurs: • känner till GPS-teknikens grundläggande principer • känner till de förhållanden som påverkar GPS-mätningens

noggrannhet • kan i terrängen med en GPS lagra olika typers positionsdata • känner till centrala begrepp inom GIS, känner till exempel på hur

GIS används • kan använda Kartplatsens och Google Earths funktioner • kan grunderna för att producera geografisk information i GIS-

programmet ArcGIS: digitera (rita kartor), söka i och redigera en attributtabell (databas), utnyttja digitalt kartmaterial och georegistrera skannade kartor och flygbilder

• kan överföra positionsdata till ArcMap för fortsatt analys från yttre källor inkluderande hand-GPS, behärskar grunderna i kartografi och kan exportera kartmaterial för användning i andra program

Arbetsformer Föreläsningar, fält- och datorövningar samt ett flertal hemuppgifter.

Examinationsformer Datortent i datasal, hemuppgifter

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial På kursens moodle-sida

Bedömningskriterier Vitsord på skalan 1-5, för godkänt krävs 50 % rätt av poängen.

Övrig info Mera information om kursens innehåll får du av Patrik Byholm patrik.byholm(at)novia.fi, tfn 019-224 8293

Page 8: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

6  

Grunder i fysik för byggbranschen

Kod

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start/tid 27.10 - 19.12.2014

Kompetenser Den studerande • kan använda SI-enheter och omvandla enheter • förstår innebörden av absolut och relativ fuktighet, kritiskt

tryck och temperatur samt trippelpunkt och deras inverkan på byggnader

• förstår innebörden av och kan utföra enkla beräkningar gällande stela kroppars längdutvidgning

• förstår innebörden av värmeisolering och värmetransport • kan utföra grundläggande beräkningar av konstruktioners • termiska isoleringsförmåga

Innehåll Närundervisning och räkneövningar med innehåll enligt kompetensförteckning ovan

Arbetsformer Handledd undervisning och räkneövningar. Arbete sker huvudsakligen individuellt. Övningsarbeten inlämnas för bedömning

Examinationsformer Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier Skala 0-5 på basen av godkända övningar och tentvitsord

Övrig info Mera information om kursens innehåll får du av Mats Lindholm mats.lindholm(at)novia.fi, tfn 019-224 8260

Page 9: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

7  

Byggnadsritning med ArchiCAD

Kod VAL01090

Omfattning 1 sp

Ort Ekenäs

Start: November 2014

Kompetenser Den studerande • kan grundkommandon i ArchiCAD • kan planera och visualisera i 3D med hjälp av ArchiCAD

genom att framställa enkla byggnadsritningar för småhus

Innehåll • Grundläggande inställningar, basuppgifter som krävs för uppgörande av 3D modell.

• Arbetsredskapen samt deras funktion. Uppgörande av ritningar i programmet.

• Funktionerna för utskrift av ritningar.

Arbetsformer Handledd undervisning och övningar i datasal. Arbete sker individuellt. Övningsarbeten inlämnas för bedömning

Examinationsformer Aktivitet i övningar i datasal samt godkänt i inlämningsuppgifter

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial ArchiCADs helpmanual, modellritningar

Bedömningskriterier Skala 0-GK

Övrig info Om antalet anmälda till kursen blir färre än 15, verkställs kursen inte. Mera information om kursens innehåll får du av Mats Lindholm mats.lindholm(at)novia.fi, tfn 019-224 8260

Page 10: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

8  

Byggnadsritning i AutoCAD

Kod BYY20040

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start September 2014

Kompetenser Den studerande • kan grundkommandon i AutoCAD • kan planera och visualisera med hjälp av AutoCAD genom att

framställa enkla byggnads- och konstruktionsritningar för småhus

Innehåll • Draw-paletten med kommandon som skapar linjer, texter och block.

• Redigeringspaletterna med kommandon som ändrar på element.

• Snap och grid-kommandonas inställningar. • Enkla byggnads- och konstruktionsritningar för småhus. • Dokumentering och arkivering av ritningar

Arbetsformer Handledd undervisning och övningar i datasal. Arbete sker individuellt. Övningsarbeten inlämnas för bedömning

Examinationsformer Aktivitet i övningar i datasal samt godkänt i inlämningsuppgifter

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial • AutoCAD 2012 Grundkurs CADMUM AB, Sverige • Modellritningar

Bedömningskriterier Skala 0-GK

Övrig info Om antalet anmälda till kursen blir färre än 15, verkställs kursen inte. Mera information om kursens innehåll får du av Mats Lindholm mats.lindholm(at)novia.fi, tfn 019-224 8260

Page 11: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

9  

Överförings- och distributionsnät  

Kod VAL10120

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start 1.9 - 24.10 2014

Kompetenser Studerande får insikter i elnätens uppbyggnad samt skyddsmetoder.

Innehåll • Elnätets uppbyggnad • Jordslutnings- och kortslutningsströmmar • Överspänningar • Jordningar • Skydd av elnät • Transformatorstationens apparatur

Arbetsformer Teori i klassrum och laborationer i ellabbet.

Examinationsformer Skriftlig tentamen samt godkända arbeten i ellabbet.

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial Allmänna böcker i elanläggningsteknik samt övrigt textmaterial och övningsuppgifter som utdelas under kursens gång

Bedömningskriterier Studerande bedöms på basen av arbetet i ellabbet samt resultatet av en skriftlig tentamen.

Övrig info Närvarostudier måndag och tisdag kl. 16-18. Mera information om kursens innehåll får du av Ulf Lemström ulf.lemstrom(at)novia.fi, tfn 019-224 8275

Page 12: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

10  

Teori och mätning av elkraftsystem  

Kod VAL10110

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start 27.10 - 19.12 2014

Kompetenser Studerande får insikter i mätningar av elnätens elkvalitet, strömmar, spänningar, effekter och energi.

Innehåll • Elkraftteknisk teori • Övertoner i nätet • Mätmetoder • Användning av mättransformatorer • Uppmätning och analys av elkvalitet

Arbetsformer Teori i klassrum och mätningar i ellabbet.

Examinationsformer Skriftlig tentamen samt godkända arbeten i ellabbet.

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial Allmänna böcker i elkraftteknik mätning samt övrigt textmaterial och övningsuppgifter som utdelas under kursens gång

Bedömningskriterier Studerande bedöms på basen av arbetet i ellabbet samt resultatet av en skriftlig tentamen.

Övrig info Närvarostudier måndag och tisdag kl. 16- 18. Mera information om kursens innehåll får du av Ulf Lemström ulf.lemstrom(at)novia.fi, tfn 019-224 8275

Page 13: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

11  

Funktioner och ekvationer 1  

Kod UOTK10MA01

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start 25.8–24.10.2014

Kompetenser Den studerande • kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling

av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa ekvationer av första och andra graden

• kan lösa linjära ekvationssystem algebraiskt och grafiskt • känner till funktioner av första och andra graden samt deras

egenskaper • kan grunderna i MathCad

Innehåll • bråkräkning • potenser • kvadratrötter • rationella uttryck och ekvationer • förstagradsekvationer • formelräkning • andragradsekvationer • funktionsbegreppet • räta linjen och dess egenskaper • ekvationssystem • procenträkning • datorövningar med MathCad

Arbetsformer • övningar och arbete i grupper • föreläsningar, men även en del av dem bygger studerande

själv upp i sina team • materialet finns även virtuellt vid behov

Examinationsformer Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial Teknisten ammattien matematiikka 3A, Launonen,Sorvali,Toivonen

Bedömningskriterier Skala 0-5

Övrig info Mera information om kursens innehåll får du av Taina Sjöholm taina.sjoholm(at)novia.fi, tfn 019-224 8206

Page 14: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

12  

Funktioner och ekvationer 1  

Kod UOTK10MA01

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start 7.1 – 27.2.2015

Kompetenser Den studerande • kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling

av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa ekvationer av första och andra graden

• kan lösa linjära ekvationssystem algebraiskt och grafiskt • känner till funktioner av första och andra graden samt deras

egenskaper • kan grunderna i MathCad

Innehåll • bråkräkning • potenser • kvadratrötter • rationella uttryck och ekvationer • förstagradsekvationer • formelräkning • andragradsekvationer • funktionsbegreppet • räta linjen och dess egenskaper • ekvationssystem • procenträkning • datorövningar med MathCad

Arbetsformer • övningar och arbete i grupper • föreläsningar och material på Moodle • inlämningsuppgifter via Moodle • närstudieträffar samt tentamen

Examinationsformer Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial Teknisten ammattien matematiikka 3A, Launonen,Sorvali,Toivonen

Bedömningskriterier Skala 0-5

Övrig info Mera information om kursens innehåll får du av Taina Sjöholm taina.sjoholm(at)novia.fi, tfn 019-224 8206

Page 15: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

13  

Funktioner och ekvationer 2

Kod UOTK10MA03

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start Våren 2015

Kompetenser Den studerande • kan lösa olikheter av första och andra graden • kan lösa högregradsekvationer och känner till motsvarande

funktioner och deras egenskaper • känner till de vanligaste icke-linjära funktionerna och deras

egenskaper samt kan lösa enkla ekvationer av dessa typer • känner igen ekvationerna för kägelsnitt • kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade

problem (5) • kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen

på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)

Innehåll • olikheter • högregradsekvationer • Funktionsbegrepp • definitionsmängd och värdemängd • potensfunktioner • exponential- och logaritmfunktioner och ekvationer • cirkel, ellips och hyperbel • datorövningar med Excel och MathCad

Arbetsformer • övningar och arbete i grupper • föreläsningar, men även en del av dem bygger studerande själv

upp i sina team

Examinationsformer Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier Skala 0-5

Övrig info Mera information om kursens innehåll får du av Taina Sjöholm taina.sjoholm(at)novia.fi, tfn 019-224 8206

   

Page 16: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

14  

Geometri och vektorer

Kod UOTK10MA02

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start 27.10 – 19.12.2014

Kompetenser Den studerande • kan lösa grundläggande geometriska problem • kan använda den rätvinkliga samt den snedvinkliga triangelns

trigonometri • kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition,

subtraktion, multiplikation med skalär, skalärprodukt och kryssprodukt)

• känner till de trigonometriska funktionerna och kan lösa motsvarande enkla ekvationer

• kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)

• kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)

Innehåll • vinklar och omvandlingar (grader, radianer, gon) • likformighet • rätvinklig triangel och snedvinklig triangel • areor och volymer • vektor begreppet (addition, subtraktion, multiplikation med

skalär) • vektorer (fasvinkel och längd, omvandlingar ) • skalärprodukt och kryssprodukt • trigonometriska funktioner och ekvationer

Arbetsformer • övningar och arbete i grupper • föreläsningar, men även en del av dem bygger studerande

själv upp i sina team

Examinationsformer Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial

Bedömningskriterier Skala 0-5

Övrig info Mera information om kursens innehåll får du av Taina Sjöholm taina.sjoholm(at)novia.fi tfn, 019-224 8206

Page 17: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

15  

Hållbar utveckling *

Kod NM13MP02

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Start 7.1.– 20.4.2014

Kompetenser Den studerande • Förstår de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av

hållbar utveckling • Är medveten om att framtida möjligheter till överlevnad och

ett gott liv är beroende av en skonsam och hållbar användning och behandling av natur, miljö och människor

• Förstår de olika hållbarhetsaspekternas koppling till den egna branschen

Innehåll • Kursen ger information om hållbarhetskonceptet och färsk forskning i ämnet

• Varje hållbarhetsaspekt, dvs. kulturell, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, presenteras mer på djupet

Arbetsformer Kursen är helt och hållet virtuell och kan alltså avläggas från vilken plats som helst som är försedd med dator och Internet. Den studerande ska göra uppgifter relaterade till de olika hållbarhetsaspekterna och kunna visa att hon/han förstår hur hållbarhetsaspekterna kopplas till både arbetslivet som privat.

Examinationsformer De inlämnade uppgifterna utvärderas

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial Studiematerialet finns om länkar på Moodle

Bedömningskriterier Innehållet i de inlämnade uppgifterna bedöms på skalan 0-5.

Övrig info Mera information om kursens innehåll och genomförande får du av Maria Söderström. maria.soderstrom(at)novia.fi, tfn 019-224 8250

Page 18: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

16  

Miljökonsekvensbedömning *

Kod SM10MS04

Omfattning 3 sp

Ort Ekenäs

Kurstid 1.9.– 24.10.2014

Kompetenser Den studerande • förstår vikten av att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av

ingrepp i miljö och landskap, beaktande såväl inplanerad verksamhet som ekologiska funktioner

• är bekant med begreppen livscykelanalys, ekoeffektivitet och ekologiska fotavtryck

Innehåll • Lagstiftning om miljökonsekvensbedömning av såväl projekt som myndigheters planer och program

• Studier av färdiga miljökonsekvensbeskrivningar • Ekologiska fotavtryck, koldioxidfotavtryck, livcykelanalyser och

MIPS

Arbetsformer Självstudier med hjälp av material på Moodle och på Internet. Tre större uppgifter hör till.

Examinationsformer Inlämnade uppgifter

Undervisningsspråk Svenska

Litteratur/studiematerial Studiematerialet anges delvis på Moodle. En del av litteraturen ska den studerande söka upp på egen hand.

Bedömningskriterier Uppgifterna bedöms på skalan 0-5. Varje uppgift ska vara godkänd separat.

Övrig info Mera information om kursens innehåll får du av Maria Söderström. maria.soderstrom(at)novia.fi, tfn 019-224 8250

Page 19: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

17  

Sustainable Development *

Code VAL10260

Extent 3 ECTS

Where The course is 100 % virtual, which means that you can study at any place where you have access to a computer and the Internet.

Date 8.9.-8.12.2014

Competences The student • understands the importance of sustainable development for

production and consumption • is aware of the fact that the possibilities for survival and a good

life in the future are dependent on a careful use of nature, the environment and human beings

• understands the connections between the different aspects of sustainability and his/her own trade

Contents The course starts with providing information about the sustainability concept and recent research. After this each sustainability aspect, i.e. cultural, social, economic and ecological, is presented in more depth.

Study method Reading and then doing assignments (do not have to be written)

Assessment Assignments

Tuition language English

Literature/study material All material online

Assessment description The course is evaluated on a pass/failed scale. The course is completed only after all required assignments are successfully completed.

Other information For other information concerning the contents of the course, please, contact Maria Söderström maria.soderstrom(at)novia.fi, phone (019) 224 8250.

Page 20: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

18  

Baltic Sea Region Governance *  

Code

Extent 3 ECTS

Where On-line on the Moodle platform

Date 3.9.2014 - 17.6.2015 (flexible)

Competences The Student • Understands how an environmental issues are governed in

the Baltic Sea Region. • Can see the difference between governance within one

country and on a regional/international scale and what challenges the later brings.

Contents The students will read the book that contains topical research from different Baltic Sea Region countries. Based on the book the students will formulate questions and reply to them.

Study method Read book, formulate questions and reply to them.

Assessment Understanding of the topic will be assessed based on the questions formulated and the replies given to them.

Tuition language English

Literature/study material Governing a Common Sea - Environmental Policies in the Baltic Sea Region, ed. Marko Joas

Assessment description Passed or failed

Other information For other information concerning the contents of the course, please, contact Anna Granberg anna.granberg(at)novia.fi, phone 019- 224 8247

Page 21: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

19  

Stakeholder Involvement and Conflict Management *  

Code VAL01121

Extent 6 ECTS

Where On-line on the Moodle platform

Date 3.9.2014 - 17.6.2015 (flexible)

Competences The Student • Understands that natural resource conflict exists in

developed and developing countries. • Knows different methods that can be used to solve natural

resource conflicts. • Understands that participatory methods can be used in

natural resource management.

Contents Students will read articles that give examples of different conflicts and how they have been solve with participatory methods. The course gives an introduction to different conflicts what issues are involved, why the conflict exists, the stakeholders different views and what methods are used to solve the conflicts.

Study method Summary of articles and book reviews

Assessment 3 book reviews 1-5

Tuition language English

Literature/study material On Moodle

Assessment description Passed or failed

Other information For other information concerning the contents of the course, please, contact Anna Granberg anna.granberg(at)novia.fi, phone 019- 224 8247

Page 22: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

20  

Environmental History *  

Code VAL01122

Extent 3 ECTS

Where On-line on the Moodle platform

Date 3.9 - 17.12.2014

Competences The Student • Understands and get a new perspective of the current

environmental challenges through reading the history of environment.

Contents Course gives an insight in to the short or long history of environmental crisis, challenges and solutions.

Study method On-line assignments or book exam

Assessment Assignments or book exam

Tuition language English

Literature/study material On Moodle or Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World by J. R. McNeill

Assessment description Passed or failed

Other information For other information concerning the contents of the course, please, contact Anna Granberg anna.granberg(at)novia.fi, phone 019- 224 8247

Page 23: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

21  

Globalization and Environment *  

Code IZ10GI02

Extent 3 ECTS

Where Ekenäs

Date 3.9 - 17.12.2014

Competences The Student • Knows the founding differences between developing and

developed countries. • Knows the positive and negative impacts that globalization

has on developing countries. • Understands the impact that for example, consumption and

production and global trade has on the environment.

Contents The course gives an insight on the relation between the developed and the developing world. How injustices in the world has an impact on the environment. What impact our consumption patterns has on the countries where the goods are produced. The course also give insight in how international agreements are used to regulate the negative impacts on globalization. The course also deals with the positive impacts of globalization.

Study method On-line discussions and article writing.

Assessment Comments in discussion and one article.

Tuition language English

Literature/study material Vanishing Borders by Hilary French (additional reading Lexus and the Olive tree by Friedman and articles of students own choice)

Assessment description Passed/fail on the comments and 1-5 on the article. Overall grade is numerical and based on the article

Other information For other information concerning the contents of the course, please, contact Anna Granberg anna.granberg(at)novia.fi, phone 019- 224 8247

Page 24: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

22  

Waste Management *

Code IZ10RM07

Extent 3 ECTS

Where The course is 100 % virtual, which means that you can study at any place where you have access to a computer and the Internet.

Date 8.9 - 8.12.2014

Competences The student • knows the different management and treatment methods of

waste in Finland and EU • understands the hierarchy of waste and the importance of

wise resource usage and closing of the loop

Contents The course contains references to publications and websites for information on the different topics dealt with. The topics are: Relation to waste and expectations; Waste reduction; Waste hierarchy; Recycling of paper, cardboard, metal and glass; Plastic and recycling; WEE and hazardous waste; Bio-waste; Landfill and incineration; Final assignment – Waste information campaign.

Study method Reading and watching videos, writing assignments, discussing and commenting online, making some information material.

Assessment Assignments

Tuition language English

Literature/study material All material online

Assessment description Grading scale 0-5. The course is completed only after all required assignments are successfully completed. 40 % of the grade comes from the final assignment.

Other information For other information concerning the contents of the course, please, contact Maria Söderström maria.soderstrom(at)novia.fi, phone (019) 224 8250.

Page 25: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

23  

Coastal Ecology I  

Code CM13CE01

Extent 6 ECTS

Where Ekenäs

Date 1.9 – 24.10.2014

Competences The Student • knows principles of community ecology as applied to brackish

water habitats • can identify common species in the Baltic Sea • is familiar with marine environments • knows the basic methods for measuring important ecological

parameters in the field and laboratory • knows how to carry out an ecological study and present the

findings

Contents This course will give the basic principles of coastal ecology with a closer study how the Baltic Sea functions as a system. The physical, chemical and biological features of this sea will be discussed. We will see how different habitats in the Baltic Sea functions and what organisms we may commonly find.

Study method A combination of theory and practice, with one week's field work at Tvärminne Zoological Station. Otherwise, lectures, exercises in class and literature studies.

Assessment Assignments, performance during field week, active participation in lectures and a written examination.

Tuition language English

Literature/study material Bernes, C. (2005) Change Beneath the Surface - An In-Depth Look at Sweden's Marine Environment. Monitor 19, Swedish Environmental Protection Agency. Chapters 1-7 and 11. Other study material will be provided during the tenure of the course.

Assessment description Participation in all segments of the course. Approved assignments and accepted written examination.

Other information For other information concerning the contents of the course, please, contact Maria Kihlström maria.kihlstrom(at)novia.fi, phone: 019-224 8256

   

Page 26: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

 

 

24  

Geographic Information Systems  

Code CM13IG02

Extent 3 ECTS

Where Ekenäs

Date 27.10 – 19.12.2014

Competences The Student • is able to handle geographic data in a GIS program • knows how to capture data using the Global Navigation

Satellite System (GNSS) • can analyze geographical environmental data using different

data sources and methods • can effectively visualize geographic information for different

purposes

Contents This course will offer a basic understanding of Geographic Information Systems and their practical use, as well as teach the student how to produce his own material in a GIS program such as ArcGIS. This includes for example learning how to draw maps, georegister scanned maps and aerial photographs, import cartographic material and use positioning data from other sources (such as hand held GPS) in ArcMap, as well as exporting cartographic material for use in other programs.

Study method Instruction by a teacher in a computer classroom, exercises

Assessment Assigned exercises and final exam or assignment

Tuition language English

Literature/study material Information is given through oral instruction and exercises assigned during the course.

Assessment description The student is assessed on the basis of performance in exercises and the result of a final exam

Other information For other information concerning the contents of the course, please, contact Maria Kihlström maria.kihlstrom(at)novia.fi, phone: 019-224 8256

Page 27: Öppna YH, Raseborg 2014-2015
Page 28: Öppna YH, Raseborg 2014-2015

Välkommen till Novia som studerande inom Öppna yrkeshögskolan!

Öppna yrkeshögskolan ger Dig möjlighet att studera och av-lägga kurser eller större studiehelheter inom yrkeshögskolan Novia utan att vara inskriven som examensstuderande. Stu-dierna som ger insikter i ett nytt yrke, nytt studieområde eller uppehåller och fördjupar tidigare yrkeskunskaper förverkligas i enlighet med examenskraven vid yrkeshögskolan Novia. Studieformen är öppen för alla oberoende av grundutbildning. Det är ändå viktigt att observera att det finns kurser som kräver förkunskaper.

Det är inte möjligt att avlägga examen inom öppna yrkeshög-skolan men de kurser Du avlägger med godkända prestatio-ner räknas senare tillgodo i de fall studierna är förenliga med examenskraven i den utbildning Du senare studerar inom.

Öppen undervisning erbjuds inom alla utbildningsprogram med undantag av det som hänför sig till lärdomprovet. Ock-så inom utbildningen till högre YH-examen är det möjligt att avlägga kurser. Utbildningsansvariga besluter om en öppen studerande kan tas emot eller inte.

Kostnaderna för studier inom öppna yrkeshögskolan är 10€/sp, dock högst 50€/termin. I avgiften ingår registrering och undervisning. Studieregisterutdrag erhålls efter studierna eller/ och på begäran. För studiematerial och kopiering eller annan extra utrustning som behövs kan separata kostnader tillkomma.

Under läsår 2014-2015 är det gratis att studera inom Öppna yh för Dig som är beväring eller studerande inom andra stadiet.

En del kurser som erbjuds inom Öppna yrkeshögskolan står utanför dagsprogrammet, dvs de är inte integrerade i den övriga utbildningen utan finns som valfria studier för Novia studerande. Här är det viktigt att observera att dessa kurser kan ha kursspecifika kriterier vad gäller ansökningstid, grupp-storlek, eventuell annullering av deltagande osv. Ta del av informationen vid respektive kurs.

Vill Du tycka till om Öppna yrkeshögskolan? Sänd oss då e-post till [email protected]

Information kring Öppna yrkeshögskolan, hela vårt

aktuella utbud, anmälningsförfarande och övrig

information finns på www.cll.fi/oppna

Koordinator och kontaktperson för Öppna yrkeshögskolan är

Anita Kronqvist, mobil: 050-527 4868, [email protected]

Kontaktperson för Öppna yh studier i Raseborg är

Isabella Alén, tel: 019-224 8135, [email protected]