Click here to load reader

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W filesprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W filesprawozdania finansowego Grupy...

PBG SA w upadoci ukadowej, ul. Skrzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przemierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,

Sd Rejonowy Pozna - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysoko kapitau zakadowego: 14 295 000,00 z - wpacony w caoci.

www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]

Wysogotowo, 27 marca 2015 roku Temat: Ogoszenie o zwoaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spki PBG S.A. w upadoci ukadowej na dzie 24 kwietnia 2015 roku oraz projekty uchwa. OGOSZENIE ZARZDU SPKI PBG SPKA AKCYJNA W UPADOCI UKADOWEJ Z SIEDZIB W

WYSOGOTOWIE O ZWOANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarzd Spki PBG Spka Akcyjna w upadoci ukadowej z siedzib w Wysogotowie, dziaajc na podstawie art. 398 i art. 399 1 Kodeksu spek handlowych oraz 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spki, niniejszym zwouje na dzie 24 kwietnia 2015 roku na godzin 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ktre odbdzie si w Wysogotowie, w siedzibie Spki PBG S.A. w upadoci ukadowej przy ul. Skrzewskiej 35 (Budynek A), z nastpujcym porzdkiem obrad: 1. Porzdek Obrad 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybr Przewodniczcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolnoci do podejmowania uchwa. 4. Przedstawienie porzdku obrad. 5. Wybr Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarzd: sprawozdania finansowego Spki za rok obrotowy 2014,

sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Spki w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaowej Spki za rok obrotowy 2014, sprawozdania z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Spki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spki za rok 2014.

7. Przedstawienie przez Rad Nadzorcz zwizej oceny sytuacji Spki oraz sprawozdania z wynikw oceny: sprawozdania finansowego Spki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Spki w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaowej Spki za rok obrotowy 2014, sprawozdania z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Spki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarzdu w sprawie pokrycia straty Spki za rok 2014.

8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozda. 9. Podjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Spki

oraz sprawozdania finansowego Spki za rok obrotowy 2014. 10. Podjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Grupy

Kapitaowej Spki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaowej Spki za rok obrotowy 2014.

11. Podjcie uchway w sprawie pokrycia straty Spki za rok 2014. 12. Podjcie uchwa w sprawie udzielenia czonkom Zarzdu absolutorium z wykonania przez

nich obowizkw w roku 2014. 13. Podjcie uchwa w sprawie udzielenia czonkom Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania przez nich obowizkw w roku 2014. 14. Podjcie uchway w sprawie ustalenia liczby czonkw Rady Nadzorczej.

2 z 38

PBG SA w upadoci ukadowej, ul. Skrzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przemierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,

Sd Rejonowy Pozna - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysoko kapitau zakadowego: 14 295 000,00 z - wpacony w caoci.

www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]

15. Podjcie uchwa w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spki. 16. Przedstawienie przez Zarzd Spki informacji w przedmiocie przebiegu negocjacji

z wierzycielami Spki w toku postpowania upadociowego oraz podjtych ustale. 17. Podjcie uchway w sprawie zmiany 36 Statutu Spki. 18. Podjcie uchway w sprawie obnienia kapitau zakadowego Spki z rwnoczesnym

jego podwyszeniem oraz zmiany Statutu Spki. 19. Podjcie uchway w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmiany

Statutu Spki. 20. Podjcie uchway w sprawie warunkowego podwyszenia kapitau zakadowego Spki

poprzez emisj akcji zwykych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spki w caoci, emisji warrantw subskrypcyjnych serii A z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spki w caoci oraz zmiany Statutu Spki.

21. Podjcie uchway w przedmiocie zmiany Statutu Spki i przyjcia tekstu jednolitego Statutu Spki.

22. Podjcie uchway w sprawie ustanowienia zastawu lub zastaww rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw stanowicym organizacyjn cao nalecym do Spki.

23. Zamknicie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Opis procedur dotyczcych uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania

prawa gosu Prawo Akcjonariusza do dania umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej jedn dwudziest kapitau zakadowego mog da umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia, to jest Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoanego na dzie 24 kwietnia 2015 roku. danie powinno zosta zgoszone Zarzdowi nie pniej ni na dwadziecia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do 03 kwietnia 2015 roku. danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchway dotyczcej proponowanego punktu porzdku obrad. danie moe zosta zoone w postaci elektronicznej przesanej na adres: [email protected] lub na pimie na adres: Zarzd PBG S.A. w upadoci ukadowej, ul. Skrzewska 35, Wysogotowo, 62 081 Przemierowo. Prawo Akcjonariuszy do zgaszania projektw uchwa dotyczcych spraw wprowadzonych do porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, ktre maj zosta wprowadzone do porzdku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej jedn dwudziest kapitau zakadowego mog przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgasza Spce na pimie na adres: Zarzd PBG S.A. w upadoci ukadowej, ul. Skrzewska 35, Wysogotowo, 62 081 Przemierowo lub przy wykorzystaniu rodkw komunikacji elektronicznej przesyajc na adres [email protected] projekty uchwa dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, ktre maja zosta wprowadzone do porzdku obrad. Prawo Akcjonariuszy do zgaszania projektw uchwa dotyczcych spraw wprowadzonych do porzdku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

3 z 38

PBG SA w upadoci ukadowej, ul. Skrzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przemierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,

Sd Rejonowy Pozna - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysoko kapitau zakadowego: 14 295 000,00 z - wpacony w caoci.

www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]

Kady akcjonariusz moe podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgasza projekty uchwa dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad. Sposb wykonywania prawa gosu przez penomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas gosowania przez penomocnika, oraz sposb zawiadamiania Spki przy wykorzystaniu rodkw komunikacji elektronicznej o ustanowieniu penomocnika Akcjonariusz bdcy osob fizyczn moe uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo gosu osobicie lub przez penomocnika. Akcjonariusz nie bdcy osob fizyczn moe uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo gosu poprzez osob/osoby uprawnione do skadania owiadcze woli w jego imieniu lub przez penomocnika. Penomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba e co innego wynika z treci penomocnictwa. Penomocnik moe udzieli dalszego penomocnictwa, jeeli wynika to z treci penomocnictwa. Penomocnik moe reprezentowa wicej ni jednego Akcjonariusza i gosowa odmiennie z akcji kadego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajcy akcje zapisane na rachunku zbiorczym, moe ustanowi oddzielnych penomocnikw do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadajcy akcje zapisane na wicej ni jednym rachunku papierw wartociowych moe ustanowi oddzielnych penomocnikw do wykonywania praw z akcji zapisanych na kadym z rachunkw. Penomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa gosu wymaga udzielenia go na pimie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie penomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz stanowicy wzr penomocnictwa oraz formularz do zastosowania podczas gosowania przez penomocnika jest dostpny od dnia publikacji niniejszego ogoszenia na stronie internetowej Spki www.pbg-sa.pl w zakadce relacje inwestorskie/WZA. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowizkowe. O udzieleniu penomocnictwa w postaci elektronicznej naley zawiadomi Spk przy wykorzystaniu rodkw komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesanej na adres [email protected], w terminie umoliwiajcym weryfikacj tosamoci i uprawnie Akcjonariusza oraz penomocnika, dokadajc wszelkich stara, aby moliwa bya skuteczna weryfikacja wanoci penomocnictwa i w tym celu penomocnictwo powinno by przesane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu penomocnictwa powinna zawiera dokadne oznaczenie penomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL, miejsca zamieszkania - w stosunku do osb fizycznych oraz firm, siedzib, adres, numer KRS lub innego rejestru, sd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP w stosunku do osb prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto naley przesa numery telefonw i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego penomocnika, za pomoc ktrych Spka bdzie moga kontaktowa si z Akcjonariuszem i jego penomocnikiem. Informacja o udzieleniu penomocnictwa powinna zawiera rwnie liczb akcji, z ktrych wykonywane bdzie prawo

Search related