Oleje hydrauliczne L-HL ?· Oleje hydrauliczne OLEJE HYDRAULICZNE L-HL Oleje L-HL są olejami do układów…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

_____________________________________________________________________________________________________

Oleje hydrauliczne

OLEJE HYDRAULICZNE L-HL

Oleje L-HL s olejami do ukadw napdu i sterowania hydraulicznego. Produkowane s

z gboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejw mineralnych

otrzymywanych z przerbki ropy naftowej. Oleje te zawieraj odpowiednio dobrany zestaw

dodatkw uszlachetniajcych niskopopioowych lub bezpopioowych o dziaaniu

przeciwkorozyjnym, przeciwutleniajcym, smarnym, deemulgujcym i antypiennym.

Oleje hydrauliczne L-HL stosuje si w lekko i rednio obcionych ukadach napdu

i sterowania hydraulicznego.

Charakterystyka:

Skadu olejw zapewnia:

dobr ochron powierzchni smarowanych elementw,

wysokie wasnoci przeciwpienne,

dobre wydzielanie powietrza,

bardzo dobre wasnoci deemulgujce,

stabilno hydrolityczn,

wysok filtrowalno,

utrzymane czystoci ukadw smarowania,

duga trwao czci ukadw hydraulicznych.

Oleje przeznaczone s do smarowania:

ukadw hydraulicznych napdu i sterowania,

ukadw obiegowych.

Powysze dane s typowymi wartociami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowi specyfikacji technicznej, z uwagi na cigy rozwj produktu mog ulega zmianie.

Lp Wymagania Metody

bada

wg

Jednostka Warto

32 46 68 100 150

1. Lepko kinematyczna

w 400C

ASTM D-

445

mm2/s 32 46

68 100 150

2. Temperatura pynicia ASTM D-

5950

0C -30

-27 -30 -24 -21

3. Temperatura zaponu PN-EN

ISO

2592

0C 220 235

238 240 268

4. Wasnoci demulgujce ASTM

D1401

min 15 15 15 20 20

5. Wskanik lepkoci ASTM D-

2270

100 100

100 97 94

_____________________________________________________________________________________________________

Zalecenia eksploatacyjne:

Oleje hydrauliczne L-HL mog by zastosowane wszdzie gdzie wymaga si zastosowanie

w ukadach hydraulicznych olejw o dobrych wasnociach stosownie w swojej klasie jakoci

i lepkoci. Mog by stosowane rwnie w ukadach hydraulicznych maszyn budowlanych,

grniczych.

Specyfikacje, klasyfikacje, aprobaty:

ISO 3448 VG 32-150

ISO-L-HL

DIN 51524 cz.1

Opakowanie:

HL 32, 46, 68: 5l, 17kg, 26kg, 180kg, luz

HL 100: 180kg, luz

HL 150: 26kg, 180kg, luz

Skadowanie:

Wszelkie opakowania powinny by przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeeli

beczki przechowuje si na otwartej przestrzeni, gdzie mog by naraone na czynniki

atmosferyczne - opady, naley je ustawi w pozycji poziomej, tak aby uniemoliwi dostp

wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwaciwiej przykry brezentem.

Produkt nie moe by przechowywany w temperaturze wyszej ni 60 C, ani tez naraony

na dziaanie promieni sonecznych lub niskich temperatur poniej 0 C. Gwarantowany okres

przydatnoci produktu do uycia przy zachowaniu warunkw magazynowania wynosi 3 lata.

Zdrowie, bhp, rodowisko:

Informacje na temat bezpieczestwa zawarte s w zbiorze danych dotyczcych

bezpieczestwa materiaw (karta bezpieczestwa MSDS). Zawarte tam s szczegowe

informacje odnone potencjalnych zagroe, rodkw ostronoci oraz zasad udzielania

pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpywu na rodowisko naturalne i usuwania

wykorzystanych produktw.

LOTOS Oil SA i firmy wsppracujce nie ponosz odpowiedzialnoci za skutki niezgodnego

z przeznaczenie wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych rodkw ostronoci.

Przed zastosowaniem produktu do innych ni wymienione celw, naley zasign porady

lokalnego biura LOTOS Oil SA.

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks

cywilny. LOTOS Oil S.A. nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za jakiekolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w

karcie, w szczeglnoci przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie s typowymi

wartociami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mog si nieznacznie rni z uwagi na

charakterystyk procesu produkcji, a take z uwagi na cigy rozwj produktu. Dane zawarte w karcie mog podlega zmianom.

LOTOS Oil S.A. nie ponosi odpowiedzialnoci za dostpno produktu.

Opracowano:07.03.2008

Wydanie nr 3

Aktualizacja: 14.01.2012