of 15 /15
www.svarbazar.cz - www stránky pro vaše svařování 1 N á v o d k o b s l u z e svařovacích invertorů SVARIN (GAMA) 145 / 165 Svarbazar Svarbazar Svarbazar Svarbazar ® edition Český výrobek !

Omicron 1750

Embed Size (px)

Text of Omicron 1750

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovn

Nvod k obsluze svaovacch invertor SVARIN (GAMA) 145 / 165

Svarbazar

edition

esk vrobek !

1

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovn

OBSAH :

str.

1. Obsah 2. vod 3. Popis 4. Technick data 5. Omezen pouit 6. Bezpenostn pokyny 7. Instalace 8. Pipojen do napjec st 9. Ovldac prvky 10. Uveden do provozu metoda MMA 11. Uveden do provozu metoda TIG 12. Svaovac kabely 13. Hok TIG 14. Ne zanete svaovat 15. drba 16. Upozornn na mon zvady 17. Objednn nhradnch dl 18. Pouit graf. symboly na vrobnm ttku 19. Prodluovan kabel, elektrocentrla 20. Prohlen o shod 21. Elektrotechnick schma 22. Poskytnut zruky

2 2 3 3 3 4-5 6 6 7 7-8 9-10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15

2. VODVen zkaznku, dkujeme za Vae rozhodnut zakoupit si n vrobek. Ped uvedenm do provozu si prosm dkladn pette vechny pokyny uveden v tomto nvodu. Pro nejoptimlnj a dlouhodob pouit muste psn dodrovat instrukce pro pouit a drbu zde uveden. Ve Vaem zjmu Vm doporuujeme, abyste drbu a ppadn opravy svil na servisn organizaci, nebo m dostupn pslun vybaven a speciln vykolen pracovnky.Vechny nae stroje a zazen jsou pedmtem dlouhodobho vvoje. Proto si vyhrazujeme prvo upravit jejich vrobu nebo vybaven. 2

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovn

3. POPISSVARIN 145 / 165, resp. GAMA 145 / 165 jsou profesionln svaovac invertory uren ke svaovn metodami MMA (obalenou elektrodou) a TIG s dotykovm startem (svaovn v ochrann atmosfe netavc se elektrodou). Tedy je to zdroj svaovacho proudu se strmou charakteristikou. Invertory jsou eeny jako penosn zdroje svaovacho proudu. Stroje SVARIN, resp. GAMA jsou jednofzov invertorov zdroje chnn proti peten uinnou nadproudovou ochranou. Dle jsou vybaveny elektronickmi funkcemi HOTSTART (pro snadnj zaplen oblouku) a ANTISTICK (zabrauje pilepen elektrody). SVARIN, resp. GAMA 145 /165 jsou pedevm ureny do vroby, drby i na monte. Svaovac stroje SVARIN, resp. GAMA jsou v souladu s pslunmi normami a nazenmi Evropsk Unie a esk republiky.

4. TECHNICK DATATabulka 1

Technick data Vstupn napt 50-60 Hz (+20% -15%) Pkon Napt naprzdno Zatovatel 45% Zatovatel 60% Zatovatel 100% Druh kryt Normy Rozmry D--V mm Hmotnost HOT START ARC FORCE ANTISTICK Pepna HOT START ON - OF

SVARIN 145 GAMA 145 1230V 4,5 KVA 80-90V 145A 120A 95A IP23 EN60974-1 EN 50119 300 143 225 5,8 Kg ANO ANO ANO ANO

SVARIN 165 GAMA 165 1230V 5,0 KVA 80-90V 160A 120A 95A IP23 EN60974-1 EN 50119 300 143 225 5,8 Kg ANO ANO ANO ANO

5. OMEZEN POUIT

(ISO/IEC 60974 1)

Pouit svaovacch stroj SVARIN, resp. GAMA je typicky peruovan, kdy se vyuv nejefektivnj pracovn doby pro svaovn a doby klidu pro umstn svaovanch st, ppravnch operac apod. Tyto svaovac stroje jsou zkonstruovny zcela bezpen k zatovn max. SVARIN, resp. GAMA 145 = 130A/45% nominlnho proudu. po dobu prce 45% z celkov doby uit. Smrnice uvd dobu zaten v 10 minutovm cyklu. Za 45% pracovn cyklus zatovn se povauje 4,5 min. z deseti minutovho asovho seku a 5,5 minuty probh chlazen. Jestlie je povolen pracovn cyklus pekroen, bude v dsledku nebezpeenho peht peruen termostatem, v zjmu ochrany komponent sveky. Toto je indikovno rozsvcenm lut kontrolky na pednm ovldacm panelu stroje. Po nkolika minutch, kdy dojde k ochlazen zdroje a lut kontrolka zhasne, je stroj pipraven pro optovn pouit. Svaovac stroje SVARIN, resp. GAMA jsou konstruovny v souladu s ochrannou rovn IP 23.

3

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovn

6. BEZPENOSTN POKYNYSvaovac stroje SVARIN, resp. GAMA 145 / 165 mus bt pouvny vhradn pro sven. Jin neodpovdajc pouit je zakzno. Jejich obsluha je povolena pouze vykolenm a zkuenm osobm. Pracovnk mus dodrovat normy CEI 26.9 HD 407 , SN 050601, 1993, SN 050630, 1993 a bezpenostn ustanoven, aby byla zajitna jeho bezpenost a bezpenost tet strany.

Prevence ped razem elektrickm proudem Neprovdjte opravy svecho stroje pi provozu a je-li zapojen do el. st. Ped jakoukoli drbou nebo opravou odpojte stroj ze st. Svaovac stroje mus bt obsluhovny a provozovny kvalifikovanm personlem. Vechna pipojen mus souhlasit s platnmi pedpisy (CEI 26-10 HD 427), eskmi a evropskmi normami a zkony zabraujc razm. Nesvaujte ve vlhkm prosted nebo za det. Nepouvejte opotebovan nebo pokozen svaovac kabely. Kontrolujte svaovac a napjec kabely a ujistte se, e jejich izolace nen pokozena, nebo nejsou vodie voln ve spojch. Nesvaujte se svaovacmi a napjecmi kabely, kter maj nedostaten prez. Nepokraujte ve svaovn, jestlie jsou kabely peht, zabrnte rychlmu opotebovn izolace. Nikdy se nedotkejte st el. obvodu Po skonen svaovn opatrn odpojte svaovac kabely a hok od stroje a zabrate kontaktu s uzemnnmi stmi.

Zplodiny a plyny pi svaovn bezpenostn pokyny Zajistte istotou pracovn plochu a odvtrvn od vekerch plyn vytvench bhem sven, zejmna v uzavench prostorch. Umstte svaovac soupravu do dobe vtranch prostor. Odstrate veker lak, neistoty a mastnoty, kter pokrvaj sti uren ke svaovn, aby se zabrnilo uvolovn toxickch plyn. Pracovn prostory vdy dobe vtrejte. Nesvaujte v mstech, kde je podezen z niku zemnho i jinch vbunch plyn, nebo blzko u spalovacch motor. Nepibliujte svaovac zazen k vanm urenm pro odstraovn mastnoty a kde se pouvaj holav ltky a vyskytuj se vpary trichlorethylenu nebo jinho chloru, je obsahuj uhlovodky, pouvan jako rozpoutdla, nebo svaovac oblouk a produkovan ultrafialov zen s tmito parami reaguj a vytvej vysoce toxick plyny.

Ochrana ped zenm , popleninami a hlukem Nikdy nepouvejte nefunkn nebo pokozen ochrann pomcky. Nedvejte se na svec oblouk bez vhodnho ochrannho ttu nebo helmy. Chrate sv oi speciln svaovac kuklou opatenou ochrannm tmavm sklem 9 14 EN 169).

(ochrann stupe 4

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovn Ihned odstrate nevyhovujc ochrann tmav sklo. Umsujte prhledn ir sklo ped ochrann tmav sklo za elem jeho ochrany. Nesvaujte ped tm, ne se ujistte, e vechny osoby ve va blzkosti jsou vhodn chrnni. Vdy pouvejte ochrann odv a koen rukavice abyste zabrnili spleninm a zrannm pi manipulaci s materilem. Pouvejte ochrann sluchtka nebo un vpln.

Zabrnn poru a exploze Odstrate z pracovnho prosted vechny holaviny. Nesvejte v blzkosti holavch materil a tekutin nebo v prosted s vbunmi plyny. Nemjte na sob odv naskl olejem nebo mastnotou, mohlo by dojt k jejich vzncen. Nesvaujte materily kter obsahovaly holav ltky, nebo ty kter vytv pi zaht toxick i holav pry. I mal mnostv tchto ltek me zpsobit explozi. Nikdy nepouvejte kyslk k vyfoukvn kontejner a ndob. Vyvarujte se svaovn v uzavench prostorech nebo dutinch ,kde by se mohl vyskytovat zemn i jin vbun plyn. Mjte blzko vaeho pracovit hasic pstroj. Nikdy nepouvejte kyslk ve svaovacm hoku, ale vdy jen neten plyny a jejich smsi, nebo CO2.

Nebezpe spojen s elektromagnetickm polem Magnetick pole vytven pstrojem uren ke svaovn me bt nebezpen lidem s kardiostimultory, pomckami pro neslyc a s podobnmi zazenmi. Tito lid mus piblen k zapojenmu pstroji konzultovat se svm lkaem. Nepibliujte k pstroji hodinky, nosie magnetickch dat, hodiny apod., pokud je v provozu. Mohlo by dojt v dsledku psoben magnetickho pole k trvalm pokozenm tchto pstroj. Svaovac stroje jsou ve shod s ochrannmi poadavky stanovenmi smrnicemi o elektromagnetick kompatibilit (EMC).Zejmna se shoduje s technickmi pedpisy normy EN 50199 a pedpokld se jeho irok pouit ve vech prmyslovch oblastech, ale nen pro domc pouit! V ppad pouit v jinch prostorch ne prmyslovch mohou existovat nutn zvltn opaten (viz EN 50199, 1995 l.9). Jestlie dojde k elektromagnetickm poruchm, je povinnost uivatele nastalou situaci vyeit. V nkterch ppadech je nprava v zaveden vhodnch filtr do pvodn ry.

Suroviny a odpad

Tyto stroje jsou postaveny z materil, kter neobsahuj toxick nebo jedovat ltky pro uivatele. Bhem likvidan fze by ml bt pstroj rozloen a jeho jednotliv komponenty by mly bt rozdleny podle typu materilu, ze kterho byly vyrobeny.

5

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovn

Manipulace a uskladnn stlaench plyn

Vdy se vyhnte kontaktu mezi kabely penejcmi svec proud a lahvemi se stlaenm plynem a jejich uskladovacmi systmy. Vdy uzavrejte ventily na lahvch se stlaenm plynem, pokud je zrovna nebudete pouvat. Ventily na lahvi inertnho plynu by mly bt pln oteveny, aby mohly bt v ppad nebezpe pouity vypnac systmy. Zven opatrnost by mla bt pi pohybu s lahv stlaenho plynu, aby se zabrnilo pokozenm a razm, je by mohly vst ke zrann. Nepokouejte se plnit lahve stlaenm plynem, vdy pouvejte pslun regultory tlakov redukce a vhodn bze s pslunmi konektory. V ppad e chcete zskat dal informace,konzultujte bezpenostn pokyny tkajc se pouvn s stlaench plyn dle norem SN 07 83 05 a SN 07 85 09.

7. INSTALACEMsto instalace pro systm by mlo bt peliv zveno, aby byl zajitn bezpen a po vech strnkch vyhovujc provoz. Uivatel je zodpovdn za instalaci a pouvn systmu v souladu s instrukcemi vrobce uvedenmi v tomto nvodu. Vrobce neru za kody vznikl neodbornm pouitm a obsluhou. Stroje SVARIN, resp. GAMA je nutn chrnit ped vlhkem a detm, mechanickm pokozenm a ppadnou ventilac sousednch stroj, nadmrnm petovnm a hrubm zachzenm. Ped instalac systmu by ml uivatel zvit mon elektromagnetick problmy na pracoviti, zejmna Vm doporuujeme, aby jste se vyhnuli instalaci svaovac soupravy blzko: signlnch, kontrolnch a telefonnch kabel, rdiovch a televiznch penae a pijma, pota, kontrolnch a micch zazen, bezpenostnch a ochrannch zazen. Osoby s kardiostimultory, pomckami pro neslyc a podobn mus konzultovat pstup k zazen v provozu se svm lkaem. Pi instalaci zazen mus bt okoln prosted v souladu s ochrannou rovn tj.IP 23 (IEC 529). Tento systm je chlazen prostednictvm nucen cirkulace vzduchu a mus bt proto umstn na takovm mst, kde vzduch me snadno proudit strojem.

8. PIPOJEN DO NAPJEC ST Ped pipojenm sveky do st se ujistte, e hodnota napt a frekvence napjen v sti odpovd napt na vrobnm ttku pstroje a e je hlavn vypna sveky v pozici 0.

UPOZORNN! Pouvejte pouze originln pipojovac vidlici sveky pro pipojen do st. Svaovac stroje SVARIN, resp. GAMA jsou konstruovny pro pipojen k sti 230V. Jakkoli prodlouen kabelu veden mus mt odpovdajc prez kabelu a zsadn ne s menm prezem ne je originln kabel dodvan s pstrojem. Po zapnut hlavnho vypnae svt zelen kontrolka na pednm panelu. Bzuen i pskn sveky je bn prvodn jev invertoru a nen na zvadu! Pi svaovn bzuen kols s obloukem. Pokud potebuje te napjet svaovac stroj ve vt vzdlenosti od st je mono pout adaptr ADAP25. Adaptr je napjen 3x400V a pevede napt na 230V .Je vybaven dvma zsuvkami na toto napt. Na prodluovacm kabelu 3x400V jsou polovin ztrty ne na prodlouen 230V. Vstup 230V z adaptru je jitn na proud 25A.

6

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovn

9. OVLDAC PRVKY INVERTOR SVARIN 145 / 165Obr.1

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Plast pedn elo Pepna metod MMA TIG Rychlospojka vstup mnus pl Rychlospojka vstup plus pl Kontrolka zapnut (zelen) Kontrolka peht (lut)

7. Regulace proudu 8. Popruh (t pozice . 12) 9. Plast zadn elo 10. Hlavn vypna 11. Kabel pvodn PKG 001

10. UVEDEN DO PROVOZU METODA MMASVARIN, resp. GAMA 145 / 165 svauje se vemi druhy elektrod s bazickm, rutilovm a kyselm obalem.Vyjmku tvo elektrody s celulozovm obalem. Dle druhu elektrod se uruje polarita zapojen svaovacch kabel.Zapojen polarity doporuuje vrobce elektrod a je uvedeno na obalu. Nastaven ovladacch prvk pro metodu MMA Pepna metod obr.1, poz.2 pepneme do polohy MMA (symbol drku elektrod s elektrodou). Pi popsanm nastaven se aktivuje funkce ,,HOT START kter usnaduj zapalovn oblouku. Nastaven proudu se provd knoflkem obr.1, poz.7. Hodnoty jsou znzornny na stupnici oznaen AMP Svaovac kabely pipojme do rychlospojek a pootoenm dothneme.(Polarita dle druhu elektrod).Ped zapnutm hlavnho vypnae se pesvte e kabely ani drk elektrod nemaj pokozenou izolaci.S pokozenou izolac kabel nebo drkem elektrod zsadn nesvaujte. Zemnc klet pipojme na svaovan materil na oitn msto. patn kontakt zpsobuje zahvn klet a kabel, jejich pedasn opoteben , nestabiln a patn hoc oblouk. Vidlici zastrme do zsuvky kterou pedtm zkontrolujeme zda odpovd napt uvedenmu na vrobnm ttku sveky. Zapnte hlavn vypna Knoflkem obr.1, poz.7. Nastavte velikost proudu dle druhu a prmru elektrod. Oblouk se zapaluje krtkm krtnutm o svaovan materil. Ped opakovanm zaplenm je nutno elektrodu odklepnout od strusky o nevodivou podloku. Elektrody skladujeme v suchu, poppad je ped svenm vysume. Pouvn svaovacch kabel na rzn dlky a proudy tabulka 2. Hodnoty jsou orientan. 7

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovnTabulka 2Prez kabelu 16mm 25mm 35mm2 2 2

Dlka kabelu 3m 5m 10m

Max.proud 174A 254A 338A

Elektroda 3,2mm 4,0mm 4,0mm

Upozornn Pi zapnutm hlavnm vypnai jsou svaovac kabely i drk s elektrodou stle pod naptm.Drk s elektrodou odkldejte na nevodivou a neholavou podloku. Bhem svaovn nesahejte holou rukou na svaenec je pod naptm! Pi odkldn drku s elektrodou dbejte zven pozornosti na hav konec elektrodyTabulka 3 pouze orientan !E-B 121 EN499-E 38 3 B Proud A 60 - 80 80 - 100 110 - 140 140 - 170 190 - 200 stejnosmrn plus pl E-K EN 499-E 35 A A Proud A 65 - 80 80 - 100 100 - 130 170 - 210 210 - 270 stenosmrn mnus pl E-R 117 EN 499-E 38 A R Proud A 40 - 70 60 - 100 80 - 120 140 - 170 stejnosmrn/stdav mnus pl

Prmr elektrody mm 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 Proud Polarita drku elektrod

Pouit intenzita proudu pro rzn prmry elektrod je zobrazeno v tabulce 3 a pro rzn typy svaovn jsou hodnoty: Vysok pro svaovn vodorovn Stedn pro svaovn nad rovn hlavy Nzk pro svaovn vertikln smrem dol a pro spojovn malch pedehtch materil Piblin indikace prmrnho proudu uvanho pi svaovn elektrodami pro bnou ocel je dna nsledujcm vzorcem: I = 50 x (e 1) I = intenzita svecho proudu e = prmr elektrody Pklad pro elektrodu s prmrem 4 mm I = 50 x (4 1) = 50 x 3 = 150A Dren elektrody pi svaovn:45o+70o

Obrzek 2

45o

Pprava zkladnho materilu: V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty pro ppravu materilu. Rozmry urete dle obrzku 3. s (mm) 0-3 3-6 3-12 a (mm) 0 0 0-1,5 d (mm) 0 s/2(max) 0-2 (o) 0 0 60

s d a8

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovn 11. UVEDEN DO PROVOZU METODA TIG DCMetoda TIG DC je svaovn stejnosmrnm proudem netavc se wolframovou elektrodou v ochrann atmosfe argonu.Oblouk ho mezi wolfr. elektrodou a svaovanm materilem.Do tavn lzn se pidv materil stejnho sloen jako materil svaovan.Tato metoda se pouv na jemn svaovn drobnch dlc plech, drt a profil z bnch ocel,nerezovch ocel, niklu, mdi, titanu a slitin tchto kov.(mimo hlinku a jeho slitin) Nastaven ovldacch prvk pro metodu TIG DC Pepna obr.1, poz.2 pepneme do polohyTIG(symbol TIG hoku). Nastaven proudu se provd knoflkem obr.1, poz.7. Hodnoty jsou znzornny na vnitn stupnici oznaen AMP Svaovac hok TIG zapojme do rychlospojky obr.1 poz.3, oznaen jako - pl. a pootoenm dothneme. Pevlenou matice obr.9 poz.4 , piroubujeme na vvod z reduknho ventilu a dothneme.Plyn poutme pes ventil na rukojeti obr.9 poz.1, otoenm nebo stiskem dle typu hoku.Prtok plynu se nastavuje v rozmez 5 a 15 l/min, dle svaovanho materilu a nastavench parametr. Zemnc kabel pipojme do rychlospojky obr.1 poz. 4, oznaen jako + pl a pootoenm dothneme.Zemnc klet pipevnme na svaovan materil na oitn msto bez koroze a barvy.patn kontakt zpsobuje zahvn kabel i klet a jejich pedasn opoteben. patn se zapaluje oblouk a svry vykazuj hor kvalitu. Oblouk se zapaluje jemnm krtnutm wolframovou elektrodou o svaovan materil.Pdavn materil zaneme pidvat a po nataven materilu a vytvoen lzn. Po skonen sven nechte proudit plyn 5 a 10 vtein na wolframovou elektrodu z dvod ochlazen.Po skonen sven zastavte ventil na reduknm ventilu i na lhvi. Upozornn: pi zapojench kabelech a zapnutm hlavnm vypnai je zemnc kabel i elektroda hoku pod naptm. Hok odkldejte na nevodivou a neholavou podloku. Svaovac kabely a svaovac hok TIG se prodvaj jako zvltn psluenstv na objednn. Pouvejte wolframov elektrody s 2% thoria oznaen ervenm proukem. Hrot elektrody se brous do kuele hel dle tabulky 5.Brouen elektrody provdjte na jemnozrnm kotoui urenm pro brouen wolframovch elektrod obr.4. Dlka hrotu by mla odpovdat 1.5 a 2 nsobku prmru elektrody. prava wolframov elektrodyObr.41 2 3 4Dle tab.4

Tabulka 5Proud A 20 A 20 A - 100 A 100 A - 200 A 200 A a vce

pouze orientan hodnotyhel stupn ( ) 30 60 - 90 90 120 120

poz.3

1. 2. 3. 4.

Ochrann kryt brusky Brusn kotou Wolfr.elektroda Oprka brusky

Obr.5

Obr.5A

Brouen wolframov elektrody: Sprvnou volbou wolframov elektrody a jej ppravou ovlivnme vlastnosti svaovacho oblouku, geometrii svru a ivotnost elektrody. Elektrodu je nutn jemn brousit v podlnm smru dle obrzku 4. Obrzek 5 znzoruje vliv brouen elektrody na jej ivotnost. Jemn a rovnomrn brouen elektrody v podlnm smru trvanlivost a 17 hodin Obrzek 5A hrub a nerovnomrn brouen v pnm smru - trvanlivost 5 hodin 9

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovnOchrann plyn: Pro svaovn metodou TIG je nutn pout Argon o istot 99,99%. Mnostv prtoku urete dle tabulky 6.Tabulka 6 Prmr elektrody Sva. proud (A) 6-70 60-140 120-240 1,0 mm 1,6 mm 2,4 mm Svaovac hubice n mm 4/5 6/8,0 4/5/6 6,5/8,0/9,5 6/7 9,5/11,0o

Prtok plynu l/min 5-6 6-7 7-8

Dren svaovacho hoku pi svaovn:Obr. 610 -3 0o

20 - 30o

15 - 40o

10 - 30oPprava zkladnho materilu: V tabulce 7 jsou uvedeny hodnoty pro ppravu materilu. Rozmry urete dle obrzku 7.Obr. 7 Tabulka 7

45 o (o) 0 0 60

90

o

s d a

s (mm) 0-3 3 4-6

a (mm) 0 0 1-1,5

d (mm) 0 0,5(max) 1-2

12. SVAOVAC KABELYObr.81. Rychlospojky 2. Kabely pr.25 SVARIN 165 / GAMA 165 a pr.16 SVARIN 145 / GAMA 145 3. Drk elektrod 4. Klet zemnc

10

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovn

13. SVAOVAC HOK TIGObr.9Plynov ventilek Wolframov elektroda Hubice Pevlen matice pro pipojen na plyn.ventil 5. Rychlospojka 1. 2. 3. 4.

14. NE ZANETE SVAOVATDLEIT: ped zapnutm sveky zkontrolujte jet jednou, e napt a frekvence elektrick st odpovd vrobnmu ttku.Nastavte svaovac napt s pouitm regulace napt napt (obr. 1 poz. 7) a hlavnm vypnaem zdroje (obr. 1 pos. 10) Stroj SVARIN / GAMA je pipraven k pouit. POZOR, pi zapnutm hlavnm vypnai jsou svaovac kabely pod naptm!

15. DRBAVarovn: Ped tm, ne provedete jakoukoli kontrolu uvnit stroje odpojte jej od elektrick st. Nhradn dly Originln nhradn dly byly speciln navreny pro nae zazen. Pouit neoriginlnch nhradnch dl me zpsobit rozdlnosti ve vkonu nebo redukovat pedpokldanou rove bezpenosti. Odmtme pevzt odpovdnost za pouit neoriginlnch nhradnch dl. Zdroj svaovacho proudu Jeliko jsou tyto systmy zcela statick, dodrujte nsledujc pokyny: Pravideln odstraujte nashromdnou neistotu a prach z vnitn sti stroje za pouit stlaenho vzduchu. Nesmrujte vzduchovou trysku pmo na elektrick komponenty, mohlo by dojt k jejich pokozen. Provdjte pravideln prohldky, abyste zjistili jednotliv opotebovan kabely nebo voln spojen, kter jsou pinou pehvn a monho pokozen stroje.U svaovacch stroj je teba provst periodickou revizn prohldku jednou za pl roku povenm pracovnkem podle SN 331500, 1990 a SN 056030, 1993.

16. UPOZORNN NA MON PROBLMY A JEJICH ODSTRANNPvodn ra a svaovac hok jsou povaovny za nejastj piny poruch. V ppad problm postupujte nsledovn: 1. Zkontrolujte hodnotu dodvanho napt v sti 2. Zkontrolujte, zda je pvodn kabel dokonale pipojen k vidlici a hlavnmu vypnai 3. Zkontrolujte, zda jsou pojistky, nebo jisti v podku 4. Zkontrolujte zda nsledujc sti nejsou vadn: hlavn vypna v rozvodn sti napjec vidlice hlavn vypna stroje 5. Zkontrolujte svaovac hok a jeho sti: 11

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovnPoznmka: I pes Vae technick dovednosti je nezbytn pro opravu stroje Vm doporuit kontaktovat vykolen personl a nae servisn technick oddlen.

17. OBJEDNN NCHRADNCH DLPro bezproblmov objednn nhradnch dl uvdjte: Objednac slo dlu Nzev dlu Typ stroje Vrobn slo stroje Pklad: 1 kusy obj. slo 10261 ventiltor pro stroj SVARIN, resp. GAMA 145 / 165

18. GRAFICK SYMBOLY NA VKONNOSTNM TTKUObr.11

1

2

3

4

5

6IP 23

7

845% 170A 60%

9100% 130A 25.2V 0.9 17.4A

10 11 12 13 14 15

WELD ING INVERT ER Type : GAMA 1750 S.No .:OM ICRON 96 sv ec stroje,s .r.o. Zahr adnkova 137 5/2 1 Teb

10A/2 0,4V - 170A /26.8V

150A 26V co s.

88V t.izo l. F 1 50Hz 1x230V EN 50199 50- 60Hz

26.8V

23A

20A

ISO/IEC 60974-1

5,2KVA 4,7KVA 4.0KVA

211. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

20 19

18

1712. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

16

Vrobce Uren stroje Vrobn slo Typ stroje Zdroj s klesajc charakteristikou Stup kryt Stejnosmrn napt Napt naprzdno Rozsah svaovacho napt a proudu Doba zaten Jmenovit svaovac proud

Jmenovit svaovac napt Uink Vstupn proud Instalovan vkon Tda izolace Jmenovit napt a frekvence Metoda svaovn Pipojen vidlic sla norem Jednofzov usmrnn zdroj

19. PRODLUOVAC KABEL, ELEKTROCENTRLADlouh prodluovac kabel zapiuje ztrty napt, kter sniuj maximln napt dosaen strojem pi svaovn obalenou elektrodou. Tento efekt nastv pedevm pi svaovnm vym proudem a projevuje se peruovnm proudu. Pouvejte prodluovac kabely dle uveden tabulky tm omezte pehvn a napov ztrty kabelu. Kvli velkmu pehvn nenechvejte kabel namotan na cvce pi svaovn vtmi proudy.Prez vodi prodluovacho kabelu mus odpovdat velikosti proudu I1.PRODLUOVAC KABEL 0-5m 5-25m 25-50m 3 x 1,5 mm 3 x 2,5 mm 3 x 4 mm2 2 2

ELEKTROCENTRLA TYP Jmenovit napt Rozsah napjecho napt Pojistky Napjec kabel Elektrocentrla SVARIN / GAMA 145,165 230V -15 ( 195,5V ) 16 A pomal 3 x 2,5 mm2 max. 3 m Min 6,5 kW +20 ( 276V )

12

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovnNapjec napt uveden na ttku sveky, zapojen a typ sov zstrky mus odpovdat napt v sti! Sov pojistky mus mt vypnac hodnotu vt, ne je hodnota vstupnho proudu I1. Dlku prodluovacho kabelu volte podle poteby. Pouijete-li del ne je teba, nenechvejte jej navinut na cvce ale rozvite jej cel. Pi ponechanm kabelu v klubu se chov jako cvka a dochz zde ke ztrtm napt.

20. PROHLEN O SHOD:

ES PROHLEN O SHODMY : vrobce OMICRON svec stroje s.r.o. Zahradnkova 1375/2 674 01 Teb IO: 26291363 Tel/fax: +420 568 851 563 / +420 568 851 561

Prohlaujeme na svou vlunou odpovdnost, e vrobky ne uveden spluj poadavky zkona 22/1997 Sb v poslednm znn a nazen vldy 17/ 2003 a 18/2003

TYP: GAMA 145, GAMA 165 (SVARIN 145, SVARIN 165) Popis elektrickho zazen: Svaovac stroj pro svaovn metodou MMA a TIG DC Odkaz na harmonizovan normy: SN EN 60974-1 SN EN 60974-10 Posledn dvojsl roku, v nm bylo na vrobky oznaen CE umstno:

05V Tebi Jmno: Petr Khtreiber dne 20.8 2007 funkce: jednatel podpis: raztko

13

Q1 Hlavn vypna2/Q1H1 H4 H6 H7 H5 H3

1/Q1

L5/Q1H2

4/Q1

N KTC 505V.2

PE

Ventiltor

Pedn panel

M 1

KTC 506

1B2

2B2

VKTC 190M

+ -

C1 680M/400V

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovn

V+

Pouze u GAMA1750

21. EL. SCHMA INVERTOR SVARIN 145 / 165, resp. GAMA 145 / 165

+Nzev: Kreslil: Autor: Schema GAMA 1150 - 1750

Z e Kruk dnk

slo vkresu: List: 1/1 Datum:

ES - 0013 20.8.2006OMICRON - svec stroje, s.r.o. Teb Zahradnkova 1375/2

14

www.svarbazar.cz - www strnky pro vae svaovn

22. POSKYTNUT ZRUKY 281. Zrun doba stroje SVARIN, resp. GAMA 145/165 je vrobcem stanovena na 24 msc od prodeje stroje kupujcmu. Lhta zruky zan bet dnem pedn stroje kupujcmu, ppadn dnem mon dodvky. Do zrun doby se nepot doba od uplatnn oprvnn reklamace a do doby, kdy je stroj opraven. 2. Obsahem zruky je odpovdnost za to, e dodan stroj m v dob dodn a po dobu zruky vlastnosti stanoven zvaznmi technickmi podmnkami a normami. 3. Odpovdnost za vady, kter se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v zrun lht, spov v povinnosti bezplatnho odstrann vady vrobcem stroje, nebo servisn organizac povenou vrobcem stroje. 4. Podmnkou platnosti zruky je, aby byl svaovac stroj pouvn zpsobem a k elm, pro kter je uren. Jako vady se neuznvaj pokozen a mimodn opoteben, kter vznikla nedostatenou p i zanedbnm i zdnliv bezvznamnch vad. 5. Za vadu nelze napklad uznat: 6. Pokozen transformtoru, nebo usmrovae vlivem nedostaten drby svaovacho hoku a nslednho zkratu mezi hubic a prvlakem. 7. Mechanick pokozen svaovacho hoku vlivem hrubho zachzen atd. 8. Zruka se dle nevztahuje na pokozen vlivem nesplnnm povinnost majitele, jeho nezkuenost, nebo snenmi schopnostmi, nedodrenm pedpis uvedench v nvodu pro obsluhu a drbu, uvnm stroje k elm, pro kter nen uren, petovnm stroje, by i pechodnm. 9. Pi drb a opravch stroje mus bt vhradn pouvny originln dly vrobce. 10. V zrun dob nejsou dovoleny jakkoli pravy nebo zmny na stroji, kter mohou mt vliv na funknost jednotlivch soust stroje. V opanm ppad nebude zruka uznna. 11. Nroky ze zruky mus bt uplatnny neprodlen po zjitn vrobn vady nebo materilov vady a to u vrobce nebo prodejce. 12. Jestlie se pi zrun oprav vymn vadn dl, pechz vlastnictv vadnho dlu na vrobce. 13. Zrun servis me provdt jen servisn technik prokolen a poven spolenost OMICRON, svec stroje s.r.o. 14. Ped vykonnm zrun opravy je nutn provst kontrolu daj o stroji : datum prodeje, vrobn slo, typ stroje. V ppad e daje nejsou v souladu s podmnkami pro uznn zrun opravy, nap. prol zrun doba, nesprvn pouvn vrobku v rozporu s nvodem k pouit atd., nejedn se o zrun opravu. V tomto ppad veker nklady spojen s opravou hrad zkaznk. 15. Nedlnou soust podklad pro uznn zruky je dn vyplnn zrun list a reklaman protokol. V ppad opakovan stejn zvady na jednom stroji a stejnm dlu je nutn konzultace se servisnm technikem spolenosti OMICRON, svec stroje s.r.o.

Upozornn: V ppad dodvky nesestaven stavebnice, se zruka nevztahuje na vady zpsoben neodbornm sestavenm invertoru! Vrobce a servis: OMICRON, svec stroje s.r.o. ( www.omc.cz ) Distribuce: www.svarbazar.cz15