Opažanje i unapređivanje školske nastave

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opažanje i unapređivanje školske nastave

Text of Opažanje i unapređivanje školske nastave

 • Opaanje i unapreivanje kolske nastave

  Petar Bezinovi, Iris Marui, Zrinka Risti Dedi

  Agencija za odgoj i obrazovanje

  Institut za drutvena istraivanja u Zagrebu9HSTFNH*cjadca+

  Novi pristup koji moe unaprijediti nau nastavu

  Kolegijalno opaanje nastave je suradniko-razvojni pristup u kojemu uitelji me-usobno prate nastavu, potiu (samo)refleksiju o nastavnom procesu, analiziraju, raspravljaju i razmjenjuju dobra nastavna iskustva. Pristup se temelji na jednakosti i uzajamnosti, kolegijalnoj podrci i konstruktivnoj razmjeni miljenja.

  U priruniku je opisan pristup, kao i mogunosti njegova koritenja za profesional-ni razvoj uitelja. Predloeni postupci i obrasci za opaanje i samoanalizu uitelja usmjereni su na bitne komponente kvalitetne nastave i olakavaju koritenje pristu-pa za unapreivanje nastavnikih kompetencija.

  Osim za kolegijalno opaanje nastave i profesionalni razvoj uitelja, obrasci se mogu koristiti i za potrebe supervizije te kao vrijedan izvor informacija za ope samovred-novanje kola.

  Dr. sc. Petar Bezinovi, dr. sc. Iris Marui i dr. sc. Zrinka Risti Dedi istraivai su u In-stitutu za drutvena istraivanja u Zagrebu Centru za istraivanje i razvoj obrazovanja. Bave se istraivanjima i razvojnim projektima usmjerenima na unapreenje kvalitete ob-razovanja u naim kolama.

 • NAKLADNIKAgencija za odgoj i obrazovanjeDonje Svetice 38, 10000 Zagreb

  www.azoo.hr

  SUNAKLADNIKInstitut za drutvena istraivanja u Zagrebu

  Amrueva 11, 10000 Zagrebwww.idi.hr

  ZA NAKLADNIKAVinko Filipovi,

  ravnatelj AZOO-a

  ZA SUNAKLADNIKAdr. sc. Branislava Baranovi,

  ravnateljica IDIZ-a

  UREDNIK Miroslav Mianovi

  (AZOO)

  KOORDINATOR PROJEKTA Mario Roga

  vii savjetnik za ravnatelje osnovnih kola (AZOO)

  RECENZENTIprof. dr. sc. Vlatka Domovi

  prof. dr. sc. Vesna Vlahovi teti

  OBLIKOVANJE I SLOGKaramanDesign

  www.karaman-design.com

  TISAKTeovizija d.o.o.

  NAKLADA2000 primjeraka

  CIP-zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu

  pod brojem 815929

  ISBN: 978-953-7290-32-0 (AZOO)

  ISBN: 978-953-6218-49-3 (IDIZ)

 • Opaanje i unapreivanje kolske nastave

  Petar Bezinovi, Iris Marui, Zrinka Risti Dedi

  Agencija za odgoj i obrazovanje

  Institut za drutvena istraivanja u Zagrebu

  Zagreb, 2012.

 • Sadraj

  Predgovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Saetak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1. O vrednovanju obrazovanja i nastave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1.1 Odrednice kvalitetne nastave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  2. Kolegijalno opaanje nastave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  2.1 Kontekst za kolegijalno opaanje nastave kultura kvalitete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  2.2 Naela opaanja nastave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  3. Organizacija opaanja nastave u koli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  3.1 Izbor opaaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  3.2 Priprema uitelja za opaanje nastave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  4. Faze opaanja nastavnog procesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  4.1 Uvodni dogovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  4.2 Proces opaanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  4.3 Profesionalna rasprava razgovor nakon opaanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  4.3.1 Priprema za razgovor o nastavnom satu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  4.3.2 Tijek razgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  4.3.3 Refleksija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  5. Opaanje nastave i profesionalni razvoj uitelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  5.1 Planiranje osobnog profesionalnog razvoja uitelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  5.1.1 Definiranje prioriteta i cilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  5.1.2 Dokazivanje uspjenosti ostvarenja cilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  5.1.3 Planiranje aktivnosti, suradnje, resursa i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  6. Obrasci za opaanje i samoanalizu nastavnog procesa prikaz instrumenata . . . . . . . . 35

  6.1 Sadraj obrazaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  6.1.1 Razredno ozraje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  6.1.2 Strukturiranje nastavnog sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  6.1.3 Ukljuenost i motiviranost uenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  6.1.4 Individualizacija i diferencijacija pouavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  6.1.5 Pouavanje metakognitivnih vjetina i strategija uenja . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  6.1.6 Povratne informacije i formativno vrednovanje uenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  7. Zakljune napomene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  9. Prilozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  9.1 Obrazac za opaanje nastave muka verzija (OZON M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  9.2 Obrazac za samoprocjenu nastavnog sata enska verzija (OSNAS ) . . . . . . . . . 57

  9.3 Protokol opaanja nastavnog sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  9.4 Raspored opaanja nastave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  9.5 Iskustva opaanja nastave iz uloge opaanog uitelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  9.6 Iskustva opaanja nastave iz uloge opaaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  9.7 Plan osobnog profesionalnog razvoja uitelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  Biljeke o autorima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Iz recenzija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

 • 7Predgovor

  Prirunik je izraen u okviru projekta Razvoj instrumenata za vrednovanje kolske nastave koji je proveden u suradnji Instituta za drutvena istraiva-nja u Zagrebu i Agencije za odgoj i obrazovanje tijekom 2011. godine. Ovdje prikazani instrumenti za opaanje i samoprocjenu nastave, kao i pristup ko-legijalnom opaanju nastave, testirani su u osnovnim kolama grada Zagre-ba: O Antuna Gustava Matoa, O dr. Ante Starevia, O Frana Galovia i O Vrbani.

  Izraavamo zahvalnost strunim suradnicama u kolama, Dijani Kova, El-viri Nimac, Sanji Reek i Sonji Srebai, koje su uloile svoja velika struna znanja i puno truda u rad na ovome projektu, te ravnateljima njihovih kola koji su iskazali spremnost i otvorenost za istraivanje, promjene i inovaci-je. Zahvalnost svakako zavreuju uitelji u kolama koji su se dragovoljno ukljuili u ovaj projekt, hrabro se otvorili i svojim primjedbama i idejama pomogli da se pristup to bolje prilagodi specifinostima rada u naim ui-onicama.

  Posebno zahvaljujemo koordinatoru projekta iz Agencije za odgoj i obrazo-vanje, prof. Mariu Rogau, koji je osiguravao i poticao nesmetanu provedbu projekta.

  Autori

 • 9Saetak

  Kolegijalno opaanje nastave oblik je meusobne podrke uitelja koji se pokazuje djelotvornim za unapreivanje kvalitete nastavnog procesa.

  Ovaj pristup potie profesionalni razvoj tako to uiteljima omoguuje raz-mjenu neposrednih iskustava, raspravljanje o kvaliteti nastave, razvijanje stava poticajne konstruktivne kritinosti, preispitivanje vlastitoga rada, isprobavanje novih i uinkovitijih nastavnih metoda i naina rada s ueni-cima.

  Praktina provedba postupka sastoji se od tri kljune faze: 1) pripremnog do-govora, 2) procesa opaanja i 3) razgovora nakon opaanja. Ukljueni uitelji imaju uloge opaanoga i opaaa.

  Kao pomono sredstvo u procesu opaanja nastavnog sata opaai koriste Obrazac za opaanje nastave (OZON), dok opaani uitelj koristi Obrazac za samoprocjenu nastavnog sata (OSNAS).

  U priruniku je opisan cjelovit postupak provedbe opaanja nastave, opi-sane su mogunosti koritenja pristupa za profesionalni razvoj uitelja te sadraj i namjena pripremljenih obrazaca.1

  Osim za kolegijalno opaanje nastave i profesiona