OPĆI AKT ZAŠTITE OD POŽARA - centar- ?tite od požara i unapreĎenje stanja zaštite od požara, 4. obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara, ... povećanog požarnog rizika,

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • Opi akt zatite od poara

  1

  CENTAR ZA PRUANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE

  Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, 48000 Koprivnica

  OPI AKT

  ZATITE OD POARA

 • Opi akt zatite od poara

  2

  Na temelju lanka 21. stavka 2. Zakona o zatiti od poara (Narodne novine, broj: 92/10), a u svezi s lankom 3. Pravilnika o sadraju opeg akta iz podruja zatite od poara (Narodne novine br. 116/2011) i lanaka 52.i 53. Statuta Centra za pruanje usluga u zajednici Svitanje, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, ravnatelj Ustanove donosi:

  PRAVILNIK O ZATITI OD POARA

  I. TEMELJNE ODREDBE U SVEZI PROVEDBE I UNAPREIVANJA ZATITE OD POARA

  lanak 1.

  Ovim Opim aktom zatite od poara (u daljnjem tekstu Pravilnik) razrauju se

  pojedine odredbe Zakona o zatiti od poara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa ijim se pojedinim odredbama ureuju pitanja od znaaja za sprijeavanje poara i drugih nesrea, te gubitak ili oteenje sredstava rada, kao i zatita ivota i zdravlja ljudi.

  lanak 2.

  Pravilnikom se ureuju:

  1. temeljne odredbe u svezi provedbe i unapreivanja zatite od poara, 2. ustrojstvo i nain rada slube zatite od poara ukljuujui vatrogasne postrojbe i

  vatrogasno deurstvo (ako su predvieni procjenom ugroenosti i planom zatite od poara),

  3. broj, naziv radnog mjesta i struna sprema osoba zaduenih za obavljanje poslova zatite od poara i unapreenje stanja zatite od poara,

  4. obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zatite od poara, 5. obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi

  mjera zatite od poara, 6. nain obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zatite od poara, te

  ovlatenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole, 7. nain upoznavanja djelatnika s opasnostima i opim mjerama zatite od poara na

  radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja odreenih radova i radnji od strane drugih osoba, te voenja evidencije o tome,

  8. nain osposobljavanja djelatnika za rukovanje prirunom opremom i sredstvima za dojavu i gaenje poetnih poara, periodine provjere znanja i voenja evidencije o tome,

  9. nain osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s poveanim opasnostima za nastanak i mogue posljedice od poara ili tehnoloke eksplozije, prije stupanja na rad, periodine provjere znanja i voenja evidencije o tome,

  10. slube i osobe zaduene za odravanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gaenje poara sa opisom zaduenja,

 • Opi akt zatite od poara

  3

  11. slube i osobe zaduene za odravanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnolokog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i ureaja ija neispravnost moe prouzroiti poar i tehnoloku eksploziju,

  12. slube i osobe zaduene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajuih organizacijskih i tehnikih mjera zatite od poara u sluajevima privremenog poveanog poarnog rizika,

  13. kretanje i ponaanje na prostorima ugroenim od poara ili tehnoloke eksplozije, 14. ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od poara, 15. mjere zabrane i ogranienja iz zatite od poara te prostorije i prostori na koje se

  one odnose, 16. postupanje djelatnika u sluaju nastanka poara, 17. druge mjere zatite od poara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

  lanak 3.

  Sastavni dijelovi Pravilnika su:

  rjeenje o razvrstavanju u kategoriju ugroenosti od poara (u sklopu najmodavca),

  drugi provedbeni planovi zatite od poara u sklopu najmodavca (plan uzbunjivanja, plan evakuacije i dr.).

  lanak 4.

  Pravilnik se odnosi na sve prostore i opremu koju koristi Centar za pruanje usluga u zajednici Svitanje ( u daljnjem tekstu: Centar). Dokumentacija iz podruja zatite od poara (projekti, analize, miljenja, uvjerenja, svjedodbe i dr.) uva se u sjeditu Centra.

  lanak 5.

  Sustav zatite od poara i tehnoloke eksplozije obuhvaa norme ponaanja

  radnika i treih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadravanja u graevinama i u prostorima Centra.

  Zatita od poara obuhvaa skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehnike, obrazovne i propagandne naravi utvrene Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom ijim se izborom i primjenom postie vei stupanj zatite od poara.

  lanak 6.

  Svaki djelatnik duan je provoditi mjere zatite od poara na svom radnom mjestu i mjestu rada na nain kako je utvreno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

 • Opi akt zatite od poara

  4

  Obveze provoenja mjera zatite od poara utvrene stavkom 1. ovog lanka odnose se i na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na privremenom ili povremenom obavljanju poslova u prostorima Centra.

  Djelatnici drugih poduzea koji obavljaju odreene poslove u prostorijama i prostorima Centra, duni su provoditi mjere zatite od poara prilikom obavljanja tih radova.

  II. USTROJSTVO I NAIN RADA SLUBE ZATITE OD POARA UKLJUUJUI VATROGASNE POSTRO JBE I VATROGASNO DEURSTVO.

  lanak 7.

  Centar nema ustrojenu slubu zatite od poara ve je u sklopu najmodavca spojen vatrodojavnim sustavom sa JVP Grada Koprivnice koja ima 24 satno deurstvo.

  III. BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUNA SPREMA OSOBA ZADUENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZATITE OD POARA I UNAPREENJE STANJA ZATITE OD POARA

  lanak 8.

  Centar nema strunu osobu zaduenu za obavljanje poslova zatite od poara i unapreenje stanja zatite od poara, ve ima sklopljen ugovor sa pravnom osobom (u daljnjem tekstu odgovorna osoba) koja provodi iste mjere.

  IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZATITE OD POARA

  lanak 9.

  U provedbi mjera zatite od poara i tehnolokih eksplozija, obveza je svakog djelatnika bez obzira na dunosti koje obavlja:

  - upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije poetka samostalnog obavljanja poslova na odreenom radnom mjestu;

  - poduzimati, provoditi i pridravati se potrebnih mjera zatite od poara na svom

  radnom mjestu odnosno prostoru;

  - prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s provedbom potrebnih mjera zatite od poara u svezi s poslovima novog radnog mjesta;

  - po zavretku rada ili radne smjene, a prije naputanja mjesta rada, u okolini

  osigurati takve uvjete koji nee inicirati nastanak poara;

 • Opi akt zatite od poara

  5

  - kontrolirati tijekom rada ureaje, instalacije i druga sredstva, te svaki zamijeeni

  kvar ili neispravnost koji mogu biti uzrokom pojave poara odmah prijaviti ravnatelju ili odgovornoj osobi zatite od poara;

  - pri obavljanju poslova i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otrovne

  i sl.) sprijeiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje ili istjecanje po radnim povrinama, prostorima, odnosno u kanalizacijsku mreu;

  - brinuti se o osiguranju stalnog i nesmetanog pristupa opremi i sredstvima za

  gaenje i dojavu poara;

  - odbiti rad na radnom mjestu s poveanim opasnostima od poara i eksplozije, ako nisu osigurane i provedene potrebne mjere zatite;

  - aktivno sudjelovati u gaenju poara na graevinama i prostorima Centra;

  - uvati i paljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gaenje i dojavu poara.

  lanak 10.

  Ravnatelj je odgovoran da se prije poetka i za vrijeme obavljanja radnih zadaa provode mjere zatite od poara.

  lanak 11.

  Ravnatelj kontrolira provedenost propisanih i nareenih mjera zatite od poara u prostorima Centra.

  lanak 12.

  Ravnatelj je odgovoran za posljedice koje proizlaze iz neprovedenosti zakonom i podzakonskim aktima propisanih i nareenih mjera zatite od poara.

  lanak 13.

  Ravnatelj je duan upoznati svakog djelatnika prije rasporeda za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka s opasnostima od poara i eksplozija te mjerama zatite na rasporeenom radnom mjestu.

  Svakog djelatnika nakon premjetanja s jednog na drugo radno mjesto te nakon izmjene radnog postupka rukovoditelj mora upoznati s opasnostima od poara i eksplozija i provoenjem odgovarajuih mjera zatite.

  Ravnatelj je odgovoran da na radnim mjestima gdje postoje opasnosti za nastanak i irenje poara rade djelatnici koji su struno osposobljeni za takve poslove i koji su osposobljeni iz podruja zatite od poara.

 • Opi akt zatite od poara

  6

  lanak 14. Ravnatelj ima obavezu:

  - udaljiti svakog djelatnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zatite od poara;

  - prekinuti rad na radnom mjestu ili sredstvu rada kada utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i irenje poara ili se poslovi i radne operacije izvode suprotno pravilima zatite od poara, tako dugo dok se potrebne mjere zatite ne osiguraju odnosno ne provedu;

  - u sluaju ne izvravanja obveza u primjeni i provedbi mjera zatite od poara, pokrenuti disciplinski postupak za utvrivanje povrede radne dunosti protiv djelatnika koji tu obvezu ne izvrava.

  - u sluaju neizravne opasnosti nastanka poara privremeno prekinuti rad dok te opasnosti postoje.

  - izvijestiti odgovornu osobu zatite od poara i policiju o svakom nastalom poaru.

  lanak 15.

  Najmanje jedanput godinje ravnatelj s odgovornom osobom zatite od poara, analizira uku

Recommended

View more >