openMagazin 5/2011

  • View
    256

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Text of openMagazin 5/2011

openMagazin je jedinen elektronick asopis, kter vm kad msc pin to nejlep,co vylo na portlech zamench na voln iiteln software. Mete se tit na nvody,recenze, novinky, tipy atriky, kter si mete pest na svm netbooku nebo jinmpenosnm zazen. Doufme, e vs obsah zaujme atak vs prosme, abyste PDFsoubor ili, kam to jen jde. Koprujte ns, poslejte, sdlejte. Anapite nm, jak se vmmagazn lb. Neodmtme ani dary i monou obchodn spoluprci. Dkujeme za pze.redakce openMagazinuredakce@openmagazin.cz5eesskkoo jjee nnaa ddvvaannccttmm mmssttvv ppoouuiitt LLiinnuuxxuu nnaa ddeesskkttooppuuPodlej seCo se dje ve svt Linuxu aopen sourceSalix OS Slackware pro bn smrtelnkyLinuxov aopen-source prohlee vkvtnu 2011Vroba vukovch Flash animacVm Velk makro pro soutn korekturu textuDeset nejlepch eskch aplikac pro AndroidNa Zkladn kole vBystici pouvaj LinuxQCad Linuxov CADRecenze Xubuntu 11.04: Zapomete na UnityZe svta aplikac MozillaCalc: Podmnn (i nepodmnn) formtovn a styly,ukotven dk asloupcNov vlastnosti vOpenOffice.org 3.4 BetaZmena tandardnho vzhadu dokumentuAko na jednoduch, nie len elektrointalan, vkres vDraweNovinky od Always Innovating (Touch Book II aSmart Book)Vvojsk verze MeeGo Handset na N900 aneb Srdenpozdravy ze San FranciscaZajmav programyesko je na dvanctm mst vpouit Linuxu na desktopum nahradit Malovn zWindows vLinuxu?Grafick editor Pinta: konen dospl editor pro Linux?Scribus: Tvorba vizitkySoftware pro elektronick knihy vLinuxuPodpote Liberix ajeho konkrtn aktivitywww.orrxxczix.cz23591115172123263133353739434548505153556062ivirrx zorr iornuirr soirirr rosirirr vvsrvuirr runiiiuirr risixirr ouriiiuirr 504th TEXperience 2011 a konference STAKAN29. z2. jna, elezn RudaKonference LinuAlt 2011 hledpednejc a tmata2www.orrxxczix.czivirrx zorr |Produkuje:Pispvaj:fredaktorka: Irena afov OpenOffice.orgJazykov korektura: Dana Baierov OpenOffice.orgSazba: Michal Hlavat ScribusNvrh loga: Martin Kopta InkscapeLicence: CreativeCommonsAttribution-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Unpor-ted, co znamen, e jej smte it, ale nesmtemnit ani komern vyuvat. Autorsk prvanle autorm lnk.Autoi: Roman Bonek, redakce OpenOffice.cz,Petr afak, Jan md, Ji Macich ml.,Martina Budkov, Pavel St, Martin St,Vclav Hejda, Miroslav Hronok, PavelCvrek, Michal Polk, Josef Molnr, JliusPastierik, Miroslav Gevantner, Jan Mare,Jaroslav zenk, Ji Broovsk, Petr Krm,Michal ern,Peter Gao a Kevin O'Brien.ISSN1804- 1426oxczxuza podporyrooiri sr http://www.openmagazin.cz/podilejise/3www.orrxxczix.czivirrx zorr |Zaaly vychzet noviny Open source&praxe prokoly, ady afirmyMnoho firem, kol, ad adalch instituc mnohdynetu, e existuje svt open source ae mohou jeho pou-vnmtak uetit sv omezen finann prostedky. Pro-to zaaly vychzet noviny Open source&praxe.Je to tvrtletn periodikum ajeho clem je prezen-tovattechnologieopen-sourcev oblastikomern,vzdlvac iveejn prospn innosti. Za novinamistoj neziskov spolenost Liberix, o. p. s., kter se sta-r ioobsah tohoto webu. Noviny obsahuj lnky, kte-r prakticky popisuj monosti open sourcevnejrznjch oblastech kadodennho ivota. Jejichhlavnm zmrem je upozorovat na ukzky zpraxe,poskytovat prostor pro prezentaci ppadovch studizamench na open source, protoe zajmavapodntn pklady thnou. Dal zajmavosti onovi-nch si mete pest na webu LinuxEXPRES.Texty vnovinch se zamuj na zstupce ad,kol, firem adalch organizac, kterm se bude snaitpodat pomocnou ruku pi hledn argument aroz-hodovn ootzkch sppravou IT strategie apom-es vbremsoftwarovcheen. NovinyOpensource&praxe jsou kdispozici zdarma abudou roze-slny vdy konkrtnm adrestm. Je-li vm tato ak-tivita sympatick, pomozte finannm darem.Jsou vtny komente, nvrhy na zlepen azejm-na je vtna spoluprce na en vtisk novin Opensource&praxe. Jste-li njakm zpsobem zapojeni dofirmy, pracujete, chodte do koly, napite nm amyvm noviny rdi zaleme, abyste je mohli roziovat.Nabzte-li open source een achtli byste se prezen-tovat ozvte se na adresu redakce redakce@osspraxe.cz.Jsme vdni za vai podporu.LibreOffice oslouen sOpenOffice.org neuvaujeKvli rozepmmezi Oraclema komunitouohledn kancelskho balku OpenOffice.org vznik-la nadace Document Foundation aodno LibreOffice.Nedvno Oracle oznmil, e chce pedat veden projek-tu OpenOffice.org zpt do rukou komunity. Jak toovlivn LibreOffice? Charles-H. Schulz zDocumentFoundation na blogu napsal, e nijak. Mysl si, e za-ttn projektu nadac azaruen svobodnho vvojeje to nejlep, co mohli udlat, aneplnuj optovnspojen s OpenOffice.org. Zrovepipomn, evprojektu rdi pivtaj dal vvoje.Teoreticky by tak mohla nastat isituace, e kLibre-Office by pela vtina vvoj aOpenOffice.org bypomalu uvadlo, protoe by se o nj nechtl staratOracle ani pispvatel, kte byvidli vt bu-doucnost prv v LibreOffice. Zaveden znakyOpenOffice.org by byla koda. Ale to jsou jen odhady,svelkou pravdpodobnost tu OpenOffice.org zstanejet dlouh roky. Otzkou je, vjakm stavu.Nmeck pojiovna LVM nasadila Ubuntu na desettisc stanicUbuntu si me pipsat dal zez na pabu, vy-brala si ho toti nmeck pojiovna LVM anasadilaho na deset tisc pota. LVM pouvala Linux uvminulosti, ale te ho krom sedmi tisc pracovnkvternu pouv ina ti tisce ednk vkancelch.Konkrtn se jedn oUbuntu 10.04 Lucid Lynx, tedyverzi sdlouhodobou podporou. Na serverech potomb Red Hat Enterprise Linux. lnek na H-Online.comuvd, e potencilnm problmm se vyhnuli tmzpsobem, e hromadn vybrali aobjednali pouzenkolik model, ukterch byla zaruena bezprobl-mov spoluprce hardwaru a operanho systmu.Ubuntu pr vybrali proto, e se zamuje na uivatel-skou pvtivost.Nejlep zamstnavatel vesk republice? Red HatZnm spolenost zabvajc se open source RedHat uspla vsouti onejlepho zamstnavatelevesk republice pro rok 2011. Red Hat obsadil prvnmsto v kategorii velkch spolenost, na druhmmst ho nsledoval Microsoft. Red Hat Czech, jak seesk poboka oficiln jmenuje, sdl v Brn a mpes dv st padest zamstnanc. Nedvno tam bylden otevench dve, pokud jste se nezastnili, m-ete si pest alespo report. Do soute se pihl-silocelkemsedmdest jednaspolenost a mezitincti nejlepmi bylo sedm zoblasti informanchtechnologi. Ovsledcch pitom nerozhoduje dnkomise, alesami zamstnanci pihlenchfiremprostednictvm ankety.Co se dje ve svt Linuxu a open sourceRoman Bonek, redakce OpenOffice.cz, Petr afakZaaly vychzet noviny Open source & praxe pro koly, ady a firmy. LibreOffice o slouen s OpenOffice.org neuvauje. Nmeck pojiovna LVM nasadilaUbuntu na deset tisc stanic. Nejlep zamstnavatel v esk republice? Red Hat. Prodej Novellu byl oficiln dokonen. Microsoft koupil Skype. Co bude slinuxovou verz? Ubuntu 11.04 Natty Narwhal. Slackware 13.37.http://www.linuxexpres.cz/vysloubuntu1104libreofficezustanesamostatne iixuxrxrnrs.cz4www.orrxxczix.czivirrx zorr |iixuxrxrnrs.czRed Hat Czech vBrnProdej Novellu byl oficiln dokonenPrvn zprvy oprodeji Novellu jsme mli u pednkolika msci, ale a nyn byla transakce oficilndokonena. Novell peel pod spolenost Attachmatea ta ho rozdlila na dv samostatn divize. DivizeSUSE se bude starat jak jinak ne ovvoj komern dis-tribuce SUSE Linux Enterprise apodporu komunitndistribuce openSUSE, divize Novell potom bude pokra-ovat vostatnch aktivitch pvodnho Novellu. V-konn editel Attachmate Jeff Hawn toto rozhodnutvysvtluje tm, e vSUSE vid potencil, aproto jejchce zviditelnit pod vlastn znakou. Dle k, e ja-ko samostatn divize se mohou lpe soustedit na oslo-ven konkrtnch druh zkaznk. Jeff Hawnv rozhovoru tak potvrdil, e mnohdy kritizovanspoluprce sMicrosoftem bude pokraovat.Microsoft koupil Skype. Co bude slinuxovou verz?Zprvu otom, e Microsoft za osm apl miliardydolar koupil oblbenou komunikan slubu Skype,jste nemohli peslechnout vnovala se j i main-streamov mdia. My se ale nebudeme vnovat po-drobnostemtransakce jako sp tomu, co budeslinuxovou verz Skypu. Vtiskovm prohlen se p-e, e Microsoft bude inadle podporovat klientypro jin platformy ainvestovat do nich. Sice to auto-maticky neznamen zelenou pro linuxovou verzi, alelze oekvat, e zstane, protoe dostupnost namnoha platformch je velkou vhodou Skypu. Jinotzka je, vjakm stavu klient pro Linux bude. Udnes m oproti verzi pro Microsoft Windows funkndeficit aten se me jet prohloubit. Tato transakcevak me pinst jeden pzniv vedlej inek m-e nakopnout hlavnho konkurenta Google, aby sevtto oblasti jet vce snail.Novinky ze svta distribucUbuntu 11.04 Natty NarwhalCanonical vydal novou velmi oekvanou verziUbuntu11.04NattyNarwhal. Nejvcepozornostiakontroverze sklidilo rozhran Unity, ale stle me-te pouvat klasick GNOME Panel. Vchoz Unitytoti b nad grafickm prostedm GNOME 2.32. D-le si zaslou pozornost vylepen Centrum softwaru.Nov nabz monost hodnotit aplikace avyzkouet jejet ped instalac pes vzdlenou plochu. Vchozmhudebnmpehrvaemse stalo Banshee, mstowebovho prohlee zatm obhjil Mozilla Firefox,nov ve verzi 4.0 ana pozici kancelskho balku na-stoupil LibreOffice. Podrobnosti se dozvte vrecenzinebov sriilnko Unity. Stahovatmetena-pklad na Ubuntu.cz. Zrove vyly tak nov verzeodno pouvajc jin grafick prosted KubuntusKDE, Xubuntu sXfce aLubuntu sLXDE.Ubuntu 11.04 snovm prostedm UnitySlackware 13.37Vyla nov verze linuxov distribuce Slackware,kter je oblben hlavn mezi ostlenmi uivateli.Ato proto, e stav na stabilnm softwaru (tedy astostarch verzch) anabz rozshl monosti konfigu-race. ctyhodn je tak doba podpory pro Slackware8 zroku 2002 jsou stle vydvny bezpenostn aktua-lizace. Novverzepin pedevmaktualizaceaplikac, najdete vn napklad Mozilla Firefox 4.0,GIMP 2.6.11, Pidgin 2.7.11 nebo Python 2.6.6.Zgrafickch prosted mte na vbr KDE 4.5.5 aod-lehen Xfce 4.6.2. Pro podrobnosti ovydn aodka-zy ke staen navtivte Slackware.com.http://www.linuxexpres.cz/ubuntuchcemit200milionuuzivateluzactyriroky5www.orrxxczix.czivirrx zorr |nciixuxu.czAikdy je zkladem mnoha distribuc, znmch jich je jen velmi mlo. Mohu zmnitnap. Slax aZenwalk. Kdysi byl na Slackwaru zaloen itehdej S.u.S.E. Linux. Vro-ce 1995 byl vak zapoat vvoj SUSE Linuxu takovho, jak ho znme dnes. Tedy ne-zvislho na Slackwaru. Novou hvzdou mezi derivty Slackwaru by se ale mohl sttSalix OS. Tato mlad distribuce si stle udruje plnou komp