Opere complete - Neville Goddard - cdn4. complete - Neville آ  NEVILLE GODDARD OPERE COMPLETE

 • View
  146

 • Download
  23

Embed Size (px)

Text of Opere complete - Neville Goddard - cdn4. complete - Neville آ  NEVILLE GODDARD OPERE COMPLETE

 • NEVILLE GODDARD OPERE COMPLETE

  Colecflo completd o celor ro cdrli de spirituolitote closicd

  ole luiNeville Coddod, intr-o singura edige iluminotd

  O compilofie

  .de

  BARRY PETERSON

  Traducerea di.n limba englezd: Cristian HANU

  ADEVAR#DIVIN Bragov,2018

 • TNDEXUI CARTILOR $I CAPITOTETOR

  Trezfuea imaginagiei

  gi procesul de ciutare spirituali

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  B

  Cnprrorul

  Cnprrolur-

  Cnprrolut"

  Cnptrorul

  Cnprrolut-

  Cnprrolut

  Cnprrorul

  Crprrolui

  Secretul este ceea ce simlim

  CnptroluL l Legeo 9i modul ei de operore ..'.....'...99 CrprroluL 2 Somnul ..'. 105 CRptrolur- 3 Rugdciuneo................. ......'.'.'........ I 1 I Clptrolut- 4 Spiritul - Ceeo ce simtim

  Libertate pentru toti,

  Cuprins

  Cnprrorur

  Clptrolut-

  Clprrolur

  Ceprrolut-

  Ceprrorul

  Clprrolur-

  ,|

  2

  3

  4

  5

  6

  595

 • 596 * NEVILLE GODDARD - OPERE COMPLETE

  Cnptrolul 7 Dorinfo, Cuvdntul lui Dumnezeu ....... .l45 Cnprrolul B Credinto .................... l5l Clptrorur 9 Buno Veslire ............... ]55

  in afara acestei lumi Cnptrorur 1 Gdndireo in ceo de-o potro dimensiune ............... l6l CRptrolut- 2 Prezumfii lronsformote ?n reo1itd1i.......................... 169 Ceptrorul 3 Putereo imoginofiei ......175 Cnptrolut 4 Nu oi nimic de schimbol, dec6t pe tine insufi ........ l8l

  Rugiciunea - Arta de a crede Clprroru r

  ClprroluL

  Clprrolur

  ClprroluL

  CRprroluL

  Clprrolur-

  Clprrolur-

  Cnprrolu r-

  CRprroluL

  ClprroLur-

  Cnprroru l CeprroluL

  CRprro lu r-

  CnprroLu r-

  Cnprrolu r-

  Cnprro ru l

  Ceprrorul 1

  CRprrolut- 2

  Clptrolut- 3 CRprrorul 4 CnprroLut- 5

  CnprroluL 6 Ceprrolut- 7 Cnprrolur- B Cnprrolur- 9 Crprrolul 10 Ceprrolul 11

  Ceprrolut- '12

  Cnprrolul 13

  Cnprrolul 14

  Cnprrorul 1 5

  Clprrolur- 1 CRprrolur- 2

  Cnprrolur- 3 CRprrolut- 4

  Cnprtot-ur- 5

  Ceprrolut- 6 CeprroluL 7 Ceprrolur- B CRprroLur- 9

  Cnprrolut- 10

  Cnprrolur 11

  Ceprrolut- 12

  Cnprrolul 13

  Cnrrrolut- 14

  Cnprrorul 15

  lndexul c6rtilor 9i capitolelor ; 597

  Legea gi promisiunea

  Legeo core spune cd

  ,,imoginofio creeozd reolitoteo" .....'...275 Locuiegte in interior..... '.'.....'.'.....'...28.l intoorce rooto ........... ......................291 Nu existd fictiune ...'.....301 Firele subiile. """""""" 31 I Dorintele vizionore...... ......'........'....315 St6rile emotionole............. ..............323 Privireo dincolo de oglindd ..............329 Pdtrunde in inlerior .'..'.337 Lucrurile core nu opor............ .....'..' 343 olorul..'...... """""""'347 Atrudinile..... ...............355 Lucruri neinsemnote.......... ..............361 Momentul creotor......... .........'......-.367 Promisiuneo: Poiru experienfe mislice ..........'.......' 373

  Puterea luciditigii

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Cuprins

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 598 r NEVILLE GODDARD - OPERE COMPLETE

  CnprroLur- 16

  Crprrolur- 17

  Crprrolul 1B Cnprrolur- 19

  CnprroLur- 20

  Crprrorur 21 Crprrolul 22 Ceprrorul 23

  CnprroLur 24

  Ceprrolul 25

  Crprrolul 26 Cnprrolul 27

  Norocul tiu depinde de cr€dinfa ta

  Cnprrolul 1 Cnprrolur- 2

  Ceprrorul 3 Clprrolur- 4 Cenrolur- 5 Clprrolur- 6 CRprrolur- 7.

  Ceprrolur- B

  Cnprrolur 9 Cnprrorur 10

  Crprrolul 1 1 Cnprrolur- 12

  CeprroLur 13

  Cnnrolul 14 Clprrolur- 15

  Ceprrolul 16

  CnprroLur 17

  CnprroLul 1B

  Cnprrolul 19

  Cnprrorul 20

  Cnprrolul 21

  CnprroruL 22

  Cnprrotul 23

  CrprroluL 24

  Cnptrorul 25

  CrprroLut 26

  Cnptrolut 27

  lndexul cdr!ilor 9i capitolelor e 599

  Pescuitul ...........'.""""567 Cine ore urechi de ouzit"..'.'.'..' '..."'571 Clorviziuneo - ,,Contele de Monte Crislo".'....." ""575 Psolmul 23............... ""581 Ghetsimoni """"""""' 585 Formulo victoriei........ .'.'....'....'...."" 591

 • LA COMANDATA

  f)oate manifesta omul un lucru pe care l-a porunciti De buni seami -f cn da! Oamenii au poruncit dintotdeauna lucrurile care se mani- festl in aceasti lume. Ei fac acelagi lucru in momentul prezent 9i vor

  continua si il facl atat timp cit vor continua si rimini congtienf de fapnrl cn sunt oameni. Nimic nu a devenit weodati manifest in lumea

  oamenilor daci acegtia nu l-au poruncit mai intii. Mulli incearci si nege acest lucru, dar nu pot dovedi faptul cn el nu este adevirat, cici labazaacestui mecanism sti un principiu imuabil.

  Tu nu ii poli comanda unui lucru si apari prin cuvintele sau afirma1iile tale rostite cu voce tare. Dimpotrivd, astfel de repetilii inu-

  tile conduc adeseori la manifestarea opusului situaliei dorite. Singura

  care poate manifesta prin porunci este conqtiinga. Cu alte cuvinte:

  fiecare om este congtient de faptul ci este ceea ce a decretat el insugi ci este. Un om prost este congtient de faptul ci este prost, chiar dacl este incapabil si exprime acest lucru in cuvinte. In consecinfl, el se autodecreteazi ca fiind prost.

  Daci citim Biblia in aceasti lumini, descoperim ci ea este cea mai mare carte gtiinlifici scrisd weodati. in loc si privegti Biblia ca pe o lucrare istorici apa4inind unei civilizalii din vechime sau ca pe o biografie a vielii neobignuite a lui Iisus, privegte-o ca Pe o mare

  drami psihologicd ce se produce in congtiinla omului. Asum[-!i aceasti drami 9i vei descoperi ci lumea interioari se va ffansforma din degertul arid al Egiptului in fara promisi a Canaanului.

  Toati lumea este de acord ci ceea ce existi a fost creat de Dumnezeu 9i cn fhrd el nimic nu ar putea exista, dar pulini sunt cei care sunt de acord asupra identitilii lui Dumnezeu. Toate bisericile lumii 9i preolii lor sunt in dezacord in ceea ce privegte identitatea 9i adeviratanaturi a lui Dumnezeu. Biblia dovedegte &ncolo de orice posibilitate de tigadi ci Moise gi profefi au fost de acord in pro- po4ie de suti la suti in privinga identitilii 9i naturii lui Dumnezeu.

 • 10 r NEVILLE GODDARD - OPERE COMpLETE

  La rindul lor, viala 9i invifiturile lui Iisus Christos au confirmat in totalitate descoperirile profelilor de dinaintea sa.

  Moise a descoperit cI Dumnezeu este insigi constiinga exis- tenfei pure, lucru pe care l-a declarat prin aceste cuvinte prea pulin ingelese:

  "EU SUNT m-a trimis la voi." David a centat in psalmiisii: ,,Linigtegte-fi mintea 9i afli cn EU SttNT Dumnezeu." Isaia a declarat "EU SUNT Domnul 9i nimeni alnrl! Afarn de Mine nu oristi dt Dumnezeu. Eu te-am pregntit fafi catu si Mi cunogti. Eu creez lumina 9i dau chip intunericuluil Eu creez pac ea, drr gi riul. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri."

  Faptul ci Dumnezeu este constiinla sdstenfei pure este afirmat de sute de ori in Noul Testament. Ca si citez doar cAteva exemple: ,,E_US{JNT pistorul, EU SUNT poarta; EU STINT invierea 9i viala; EU SIINT calea; EU SLJNT alfa si omega; EU SUNT inceputulgi sfhrgitul";9i din nou:,,Cine crezi tu cn SUNT EUl"

  Biblia nu precizeazl, niciodatd ci: ,,Eu, Iisus, sunt calea" gi nu spune: ,Cine crezi tu ci sunt eu, Iisusl". Ea afirmi foarte rlspicat: "EU SLINT calea.'Congtiinga existengei pure este poarta prin care trec manifestnrile viegii in lumea formelor.

  Cons,tiinla este marea putere a invierii. Ea invie lucrurile de care omul este congtient. Oamenii manifestl in permanengi in lumea exterioari lucrurile de care sunt congtienii ci oristi. Acesta este marele adevir care il poate elibera pe om, cici oamenii sunt intot- deauna fie inchigi in temnila pe care gi-au creat-o singuri, fie eliberagi de sinele lor.

  Dac[ tu, cititorule, vei renunfa la toate convingerile tale ante- rioare referitoare la un Dumnezeu separat de tine, gi vei afirma sus gi tare ci Dumnezeu este congtiinla fiingei tale - aga cum au fhcut Iisus gi profegii din vechime - tu itl vei transforma universul perso- nal, realizind ci,,eu gi Tat5.l suntem una". Aceasti afirmafie, potrivit cireia ,eu gi Tatnl suntem una, dar Tatil este mai mare decii mine,' pare greu de ingeles, dar daci este interpretati in lumina celor spuse mai sus in leglturi cu identitatea lui Dumnezeu,vei descoperi ci este e:ftrem de revelatoare. Fiind insugi Dumnezeu, congtiinia este ,Tatdf .Identitatea pe care gi-o asumi pentru c[ egti congtient de ea este ,Fiul", care depune mirturie pentru ,ifat6l" lui. Metaforic vor- bind, situagia nu este cu nimic diferite de un creator uman gi de cre- agiile lui. Creatorul este intotdeauna mai mlreE decit .r."Eil" ,r1",

  La comanda ta I 11

  dar el rimdne una cu ele. Spre exemplu, inainte de a fi congtient ci egti om, tu ai fost congtient de faptul c[ exigti. Abia apoi ai devenit congtient ci egti om.Tu, cel care creeazd',egti mai mireg decit ctealia ta - omul.

  Iisus a descoperit acest adevlr glorios gi s-a declarat una cu Dumnezeu - dar nu cu acel Dumnezeu imaginat de oameni. El nu l-a recunoscut niciodatl pe acesta din urmi. El a spus: ,,Daci vine cineva gi vi spune: ,Privegte acolo sau Priveqte dincolo', nu il credegi, cnci impnrnlia lui Dumnezeu existd in interionrl vostru."Agadar, raiul

  existi in interionrl tlu. Atunci cind Biblia spune ci ,Iisus s-a dus la Tatdf',ea spune de fa