of 12 /12
Opiskelijan opas 2019 – 2020 Avoin AMK Tervetuloa opiskelemaan Savonian avoimeen ammattikorkeakouluun!

Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen [email protected]. Laskutettuja tai maksettuja

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä...

Page 1: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

Opiskelijan opas 2019 – 2020 Avoin AMK

Tervetuloa opiskelemaan Savonian avoimeen ammattikorkeakouluun!

Page 2: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

2 SAVONIA AVOIN AMK

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA JOUSTAVAAN OPISKELUUN SAVONIASSA

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta

pääset tutustumismatkalle korkeakouluopiske-

luun. Toivomme sinulle monipuolisia ja mie-

lenkiintoisia opiskelun hetkiä ja osaamisen kas-

vua.

Avoimen amk:n tarjonnasta löydät mie-

lenkiintoisia opintojaksoja ja/tai laajempia

opintokokonaisuuksia, joilla voit täydentää

osaamistasi tai päivittää tutkintoasi. Halutes-

sasi avoimen amk:n opintopolku mahdollistaa

sinulle joustavan väylän tutkinto-opiskelijaksi.

www.savonia.fi/avoin

Sisältö

3 Savonian avoin am-

mattikorkeakoulu

6 Oppiminen ja opiskelu

Savoniassa

8 Opiskelijan tukipalvelut

11 Usein kysyttyä

12 Yhteyshenkilöt

Opas päivitetty 15.8.2019

Page 3: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

Avoin ammattikorkeakoulu on osa Savo- nian ydintehtävää: korkeakouluopetusta. Avoi- men amk:n tavoitteina ovat mm.:

kansalaisten osaamistason vahvistaminen, jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kas- vun mahdollistaminen,

koulutuksellisen ja alueellisen tasa-arvon edistäminen sekä

ammattikorkeakouluopintojen saatavuuden lisääminen.

Avoimen amk:n toiminnan arvoina ovat avoimuus, tasa-arvoisuus ja työelämälähtöi- syys. Avoin amk tarjoaa ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Ope- tus voi olla yksittäisiä opintojaksoja, harjoitte- lua, opinnäytetöitä tai useammasta opintojak- sosta koostuvia opintokokonaisuuksia tai opin- topolkuja, joiden tavoitteena on mahdollistaa joustava väylä tutkinto-opintoihin.

Kaikille avointa korkeakouluopetusta

Avoimessa amk:ssa on mahdollista opis- kella ammattikorkeakoulun tutkintojen osia joustavasti lähtökohtaisesti iästä ja pohjakoulu- tuksesta riippumatta. Joissakin opinnoissa voi- daan edellyttää pohjatietoja. Opinnot soveltu- vat kaikille, eri elämäntilanteissa oleville henki- löille, jotka haluavat mm.:

tutustua ammattikorkeakouluopintoihin ja

savonialaiseen opiskeluympäristöön suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon

osia etukäteen ja saada niistä hyväksiluetta- via suorituksia tulevia tutkinto-opintoja varten

hakeutua ammattikorkeakouluun tutkinto- opiskelijaksi avoimen polkuopintojen kautta

päivittää ja syventää työelämässä vaaditta- vaa ammatillista osaamistaan

hankkia tietoa ja osaamista eri koulutus- aloilta

täydentää ammattikorkeakoulututkintoa.

Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia

Avoimessa amk:ssa voi suorittaa sekä amk-tutkintojen että ylempien amk-tutkintojen osia. Avoimen amk:n kautta ei voi saada tut- kintotodistusta, mutta suoritetut opintopisteet hyväksiluetaan tutkintoon, jos opiskelija myö- hemmin hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimessa amk:ssa voi opiskella joko työn ohessa tai kokoaikaisesti mm.:

päiväopintoina monimuoto-opintoina verkkoympäristössä

Avoin amk toimii kaikissa Savonian koulu- tusyksiköissä Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisal- messa.

Polku tutkinto-opiskelijaksi

Kun opiskelija on suorittanut Savonian avoimessa amk:ssa ammattikorkeakoulutut- kintoon kuuluvia opintoja vähintään 60 op; tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuu- luvia opintoja 30 op (90 op:n yamk-tutkinto) tai 10 op (60 op:n yamk-tutkinto) tai osaamista täydentäviä opistoasteen tai korkea-asteen tut- kintoasi vastaavan ammattikorkeakoulututkin- non opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunni- telman (hops) mukaisesti puolet siitä määrästä, jota ammattikorkeakoulututkinnon suorittami- nen edellyttää, voi hän hakeutua tutkinto- opiskelijaksi. Tutkinto-opiskelijaksi voi ha- kea joustavasti ympäri vuoden.

SAVONIA AVOIN AMK

SAVONIAN AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

Page 4: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

Muissa ammattikorkeakouluissa pol- kuopintoja suorittaneet voivat hakea tutkinto- oikeutta Savoniaan erillishaussa, joita järjeste- tään kaksi kertaa vuodessa.

Sosiaali- ja terveysalalla, rakennusarkki- tehtikoulutuksessa, musiikkipedagogi- koulutuksessa ja tanssinopettajakoulu- tuksessa on hakemisen lisäksi osallistuttava soveltuvuuskokeeseen. Voidakseen tulla vali-tuksi, opiskelijan on saavutettava riittävä tulos soveltuvuuskokeessa. Jos opiskelija on saavutta-nut soveltuvuuskokeessa hyväksytyn tuloksen viimeisen vuoden aikana, hänen ei tarvitse osal-listua uudestaan kokeeseen.

Edullista opiskelua

Opintojaksokohtainen opintomaksu avoi- messa amk:ssa on 15 euroa/opintopiste. Esim. 5 op:n laajuisen opintojakson maksu on 75 eu- roa.

Vuosimaksu (12 kk) on 250 euroa. Opiske-luoikeus alkaa ensimmäisen opinto-jakson al-kaessa ja on voimassa vuoden. Vuoden aikana voi maksulla opiskella niin paljon kuin haluaa Savonian avoimen amk:n tarjonnassa olevia opintoja. Syyslukukausimaksu 6 kk on 125 euroa. Lukukauden aikana maksulla voi opiskella niin paljon kuin haluaa Savonian avoimen amk:n tarjonnassa olevia opintoja. Kevätlukukausimaksu 6 kk on 125 euroa. Lukukauden aikana maksulla voi opiskella niin paljon kuin haluaa Savonian avoimen amk:n tarjonnassa olevia opintoja.

Mikäli yksittäiseen opintojaksoon sisäl- tyy lähi- ja etäopiskelun lisäksi harjoittelua (ns. kenttäjakso), maksaa opiskelija harjoittelusta mahdolliset aiheutuvat todelliset kustannukset.

Edellisten lisäksi voidaan tarvittaessa periä ennalta ilmoitettuja opintojaksokohtaisia mate- riaalimaksuja ja maksuja muista erilliskustan- nuksista. Maksaminen tapahtuu Savonian verk-kokaupassa, ellei muuta ohjetta ole annettu. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivään men-nessä, opiskeluoikeus loppuu.

SAVONIA AVOIN AMK

Opintojen aikainen toimeentulo

Opiskelu avoimessa amk:ssa ei oi-keuta opintososiaalisiin etuuksiin, kuten opintotukeen.

Työttömät tai työttömyysuhan alaiset hen-kilöt voivat tietyin edellytyksin opiskella avoi-messa amk:ssa joko sivu- tai päätoimisesti työt-tömyyspäivärahalla ja saada päätoimisessa opis-kelussa päivärahan lisäksi ylläpitokorvausta, mi-käli opinnoista on sovittu etukäteen oman TE-toimiston kanssa.

Opintovapaalla olevat voivat saada avoimen amk:n opintoihin aikuiskoulutustukea Koulutus-rahastolta, mikäli kaikki tuen saannin edellytyk-set täyttyvät.

Korkeakouluopiskelijan lounasetu ei koske avoimen amk:n opiskelijoita, mutta Sa- vonia on neuvotellut useiden opiskelijaruoka- loiden kanssa alennuksista lounashintoihin. Alennuksen saa esittämällä Savonian avoimen amk:n lounasetukortin.

Opiskelijaksi avoimeen ammattikor-keakouluun

Avoimen amk:n opinnot ovat osia tutkin- noista, joten opiskelua avoimessa amk:ssa suun-nittelevien on hyvä tutustua opintotarjonnan li-säksi myös tutkinto-ohjelmien ja tutkintojen ku-vauksiin ja opetussuunnitelmiin. Samalla voi pohtia omaa osaamistaan ja osaamistarpeitaan sekä minkälaisia tavoitteita opinnoille haluaa asettaa. Opintojen alkuvaiheessa on suositelta-vaa tehdä opiskelusuunnitelma.

Opiskelun aloittaminen avoimessa amk:ssa onnistuu mihin vuoden aikaan vaan, koska opintojaksoja alkaa pitkin vuotta. Polkuopin- not aloitetaan lukuvuoden alussa ja joillakin aloilla myös tammikuussa.

Koulutustarjontaan avatut opinnot ovat nähtävillä Savonian avoimen amk:n koulutus- kalenterissa, jonne on linkki sivuilla www.savo- nia.fi/avoin.

Myös muita opintojaksoja on mahdollista suorittaa avoimen amk:n opiskelijana, mikäli ryhmissä on tilaa ja mahdolliset lähtötasovaati-mukset täyttyvät. Muille opintojaksoille osallis-tuminen vaatii yhteydenottoa kyseisen koulutus-alan avoimen amkin yhteyshenkilöön, jolloin opiskelijalle tehdään yksilöllinen, räätälöity opintosuunnitelma.

Page 5: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy koulu-tuskalenterista kunkin koulutuksen kuvauk-sen yhteydestä. Ilmoittautumisaika päättyy yleensä noin kahta viikkoa ennen koulutuksen alkamista.

Polkuopintoihin ilmoittautumisaika on elokuun alussa (syksyllä alkavat opinnot) ja joulukuussa (tammikuussa alkavat opinnot). Polkuopintoihin ilmoittautuneille voidaan pitää soveltuvuuskoe tai haastattelu ennen opintoihin hyväksymistä. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautu- misjärjestyksessä. Hyväksymisestä/ vara-sijalle jäämisestä tulee hakijalle automaattivas- taus sähköpostitse heti ilmoittautumislomak- keen lähettämisen jälkeen. Varasijoille jääneille ilmoitetaan sähköpostitse mahdollisista paikko- jen vapautumisista viimeistään viittä arkipäivää ennen koulutuksen alkamista.

Ilmoittautuminen on sitovaa. Ilmoittautu- misen voi perua maksutta ilmoittautumisajan kuluessa. Varasijalle jäänyt voi perua ilmoittau- tumisensa maksutta kahden vuorokauden si- sällä siitä, kun hän on saanut tiedon koulutuk- seen pääsemisestä. Polkuopinnoissa opiskelu-paikka varmistetaan maksamalla avoimen am-kin vuosimaksu (250 €) eräpäivään mennessä. Peruminen tapahtuu sähköpostitse: [email protected].

Opiskeluoikeus

Avoimen amk:n opiskelijaksi hyväksytyt saavat ajallisesti ja sisällöllisesti määritellyn opiskeluoikeuden Savoniaan.

Opiskeluoikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Yksittäisille opintojak- soille opiskeluoikeusaika määritellään sen mu- kaan, että opiskelija pystyy osallistumaan opin-tojakson lopputenttiin sekä sen jälkeisiin uusin-tatentteihin. Opiskelijalle, joka maksaa vuosimaksun on opiskeluoikeusaikaa yksi vuosi alkaen ensim-mäisestä opintojaksosta. Lukukausimaksun maksaneella opiskeluoikeusaikaa on 6 kk.

Tarkempaa tietoa opiskelusta ja opiskelu- ympäristöstä lähetetään viimeistään viisi päi- vää ennen koulutuksen alkamista.

Opintojen keskeyttäminen Mikäli opiskeluoikeuden saanut opiske-lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen [email protected].

Laskutettuja tai maksettuja opintomak- suja ei palauteta, ellei kyseessä ole sairausta- pauksesta johtuva keskeytys, jolloin on esitet- tävä lääkärintodistus.

Opiskelijan neuvonta ja ohjaus

Opintoihin hakeutuessasi tutustu koulutus- tarjontaan koulutuskalenterissa. Tutustu myös huolellisesti www-sivuihimme. Lisätietoja saat laittamalla sähköpostia: [email protected] osoitteeseen tai ottamalla muuten yhteyttä. Koulutusalojen yhteyshenkilöt auttavat sinua löytämään juuri sinulle sopivan koulu-tuksen.

Opintoja aloittaessasi tutustu huolellisesti si-nulle lähetettyyn materiaaliin. Varaa tarvittaessa aika henkilökohtaiseen ohjaukseen ja neuvontaan. Tee suunnitelma siitä miten opintosi toteutat ja keskustele siitä opintojen ohjaajan ja/tai avoimen amk:n yhteyshenkilön kanssa.

Opintoja suorittaessasi osallistu opetukseen ja kysy tarvittaessa neuvoa opettajaltasi tai a voimen amk:n henkilökunnalta. Savonian tut- kinto-opiskelijoilleen tarjoamat lukitestaukset ja tukisetelit eivät koske avoimen ammattikor- keakoulun opiskelijoita. Lisäinfoa oppimisvai- keuksista löydät esim. erilaisten oppijoiden lii- ton sivuilta osoitteesta: http://www.erilais- tenoppijoidenliitto.fi/

Seuraa Savonian tiedotusta. Tutustu myös Savonian opiskelijoiden Reppu-intranetin ohjei-siin. Huomaathan, että sinun on tärkeätä seurata Savonia-ammattikorkeakoulusta saamaasi sähkö-postia. Sähköpostiin pääset mm. www.savonia.fi sivulla olevista pikalinkeistä kampuskäyttäjä-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kun opinnot on suoritettu, arvioi oppimis- tasi. Anna meille palautetta opintojen sujumi- sesta ja avoimen amk:n toiminnasta. Tarkista löy-tyisikö koulutuskalenterista muita sinulle sopivia opintoja. Mikäli annat luvan, voimme lähettää si-nulle tiedotteita, jossa on mm. tietoa tulevista koulutuksista. Anna vinkkejä sinua kiinnostavista koulutusaiheista.

Page 6: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

SAVONIA AVOIN AMK

Savonian opetuksen ja opiskelun pedago- giset lähtökohdat ovat opiskelijan ammatillisen asiantuntemuksen kasvussa ja sen tukemisessa opetuksella ja ohjauksella. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään. Opetuksen suunnitte- lun lähtökohdat ovat työelämän osaamis- ja ke- hittämisvaatimuksissa. Koulutuksia suunnitel- laan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään yh- teistyössä opiskelijoiden, työelämän, yhteistyö- kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Arviointi ja opintojen mitoitus

Opintojen suoritustavat (arviointikohteet) on kerrottu jokaisen opintojakson kohdalla erikseen. Opintojaksot arvioidaan asteikolla

kiitettävä (5) erittäin hyvä (4) hyvä (3) tyydyttävä (2) välttävä (1) hylätty (0).

Opintojakso voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty (S) / hylätty (0). Opintojen laajuu- det ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste (op) vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Työmäärä voi koostua mm. lähiopetuksesta, etätehtävistä, verkko-opinnoista, projektiopin- noista, tiedonhankinnasta ja muusta itsenäi- sestä opiskelusta.

Opiskelumuodot

Savonian opetuksessa käytetään erilaisia opiskelumuotoja. Avoimessa amk:ssa on mah- dollista suorittaa opintoja joko lähiopetuksessa, itsenäisesti, ryhmätyönä tai etäopetuksena, riippuen opintojakson vaatimuksista.

Lähiopetuksessa opetettavaan aiheeseen tu- tustutaan opettajan johdolla. Aktiivinen osallis- tuminen opetukseen on yleensä toivottavaa. Voit esim. tehdä opetustilanteessa suoraan ky- symyksiä opettajalle.

Itsenäinen työskentely tarkoittaa esimer- kiksi kirjallisuuden lukemista, harjoitusten te- kemistä, esseiden kirjoittamista tai tenttiin val- mistautumista. Ryhmätyöskentelyssä valmistel- laan yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa esim. seminaariesitystä tai kirjallista työtä.

Verkko-opiskelu tarkoittaa kokonaan tai osittain verkkoympäristössä (yleensä Moodle) tapahtuvaa opiskelua. Opiskelu voi koostua tie- don etsimisestä, materiaalin tuottamisesta sekä vuorovaikutuksesta verkossa. Savonian Moodle-oppimisympäristön osoite on: http://moodle.savonia.fi Kirjautumiseen tarvit- set Savonian käyttäjätunnuksen sekä mahdolli- sesti kyseisen opintojakson avaimen.

Monimuoto-opinnoilla tarkoitetaan jousta- via opintoja, joissa yhdistyy lähi-, etä- ja itse- opiskelua.

Opiskelun käytänteet

Opintojaksoille (eli kursseille) ilmoittau- dutaan avoimen amk:n ilmoittautumiskäytän- teiden mukaisesti. Ilmoittautuminen on sito- vaa. Opintojaksojen lähiopetukseen osallistu- misen pakollisuus vaihtelee opintojakson vaati- musten mukaisesti. Uuden opintojakson aloi- tustunnilla on tärkeää olla paikalla, koska sil- loin yleensä sovitaan opintojaksoon liittyvistä toimintatavoista.

Opintojaksojen suoritustavat ovat vaihte- levia. Yleisin suoritusmuoto on opetukseen ja kirjallisuuteen pohjautuva tentti. Tenttiin il- moittautumisesta saa lisätietoja koulutusalojen yhteyshenkilöiltä tai opintojakson opettajalta. Tentissä saa olla mukana ainoastaan kirjoitus- välineet ja henkilöllisyystodistus, jollei muita ohjeita ole annettu.

Opintojen sisältöä ja toteutusta kehite- tään mm. opiskelijoiden palautteiden avulla. Jokaisen opintojakson lopussa opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palaute.

OPPIMINEN JA OPISKELU SAVONIASSA

Page 7: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

SAVONIA AVOIN AMK 7

Opintosuoritukset ja todistukset Ammattikorkeakoulu pitää opintosuori- tuksista rekisteriä. Opintojakson suoritus kirja- taan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuu- kauden kuluttua suorituksesta. Seuraa opinto- suorituksiasi osoitteesta: http://wilma.savo- nia.fi. Voit tulostaa Wilmasta oman opiskeluto-distuksesi ja opintorekisteriotteesi.

Halutessaan opiskelija voi saada opiskelija- palveluista [email protected] tai avoimen amk:n yhteyshenkilöiltä (tiedot vii- meisellä sivulla) allekirjoitetun ja leimatun opiskelijatodistuksen ja opintorekisteriotteen.

Savonian avoimen amk:n opintosuori- tusten hyväksilukemisesta muihin koulutuk- siin tai tutkintoihin päättää se oppilaitos, johon opiskelija hakee opiskelijaksi tai jossa opiskelija opiskelee.

Page 8: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

SAVONIA AVOIN AMK

Savoniassa avoimen amk:n opiskelijoille kuuluvat samat tukipalvelut kuin tutkinto-opis-kelijoille. Tukipalveluita ovat muun muassa opiskelijapalvelut, IT-palvelut ja kirjasto- ja tie-topalvelut. Tutkinto-opiskelijoista poiketen avoimen amk:n opiskelija ei voi hakea oppilaskunnan jä-seneksi eikä hän saa opiskelijakorttia ja sen oi-keuttavia opiskelija-alennuksia. Korkeakouluopiskelijan lounasetu ei koske avoimen amk:n opiskelijoita, mutta Savo-nia on neuvotellut useiden opiskelijaruokaloi-den kanssa alennuksista lounashintoihin. Alen-nuksen saa esittämällä Savonian avoimen amk:n lounasetukortin.

Opiskelijapalvelut Savonian kaikilla kampuksilla toimii Opis-kelijapalvelut. Avoimen amk:n opiskelijat voivat hoitaa opiskeluun liittyviä asioita sekä Opiskeli-japalveluissa että avoimen amk:n yhteyshenki-löiden kanssa. Kun opiskelija on hyväksytty opiskelijaksi, tallennetaan hänen tietonsa opiskelijahallinto- järjestelmään ja luodaan henkilökohtaiset käyt-täjätunnukset Savonian tietoverkon palveluihin.

IT-palvelut ja käyttäjätunnukset Opintojen alussa opiskelija saa henkilökoh-taisen käyttäjätunnuksen ja aloitussalasanan, joiden avulla opiskelija pääsee kirjautumaan Sa-vonian tietoverkkoon ja sen sähköisiin palvelui-hin. Tunnukset ovat henkilökohtaiset! Voit tutustua ja perehtyä Savonian tieto-verkon palveluihin DigiAvain-kurssilla Moodlessa. Saat ohjeet kutsukirjeen mukana.

Savonian tietoverkko

Savonian tietoverkon palveluihin ja opis-kelijoiden levyasemille voi kirjautua omilla

käyttäjätunnuksilla etäyhteydellä koti- tai työ-paikan koneelta. Oma kampustunnus tulee kir-joittaa tällöin muotoon savonia-amk\xxxxxx. IT-ohjeet ovat kattavasti ja ajantasaisesti nähtä-villä DigiAvain-kurssilla Moodlessa sekä opis-kelijan intranetissä Repussa.

Omat laitteet Opiskelu Savoniassa on usein ajasta ja pai-kasta riippumatonta. Opinnoissa hyödynnetään myös monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palve-luja ja oppimisympäristöjä. Savoniassa opiske-lua aloittavalla tulekin olla oma kannettava tie-tokone. Mikäli sinulla jo on kannettava tieto-kone, pääset sillä opintojesi alkuun. Voit aloittaa opintosi millä tahansa uudehkolla tietokoneella. Myös mobiililaitteista (älypuhelin ja tabletti) on hyötyä opinnoissa. Koneesi soveltuvuus ja mah-dolliset päivitystarpeet selviävät ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana.

Savonian tutkinto- ja polkuopiskelijat voivat ladata omille koneilleen MS Office 365 Pro Plus -paketin ilmaiseksi opintojen alettua.

Langattomat yhteydet yksiköissä Omille laitteille on käytettävissä kampuksilla Savonia ja Savonia-web -langattomat verkot.

Tulostus ja kopiointi Kampuksilta löytyy monitoimilaitteita, joita voi käyttää tulostukseen, kopiointiin ja skannaa-miseen. Avoimen amk:n opiskelija voi kirjautua laitteille käyttämällä omia kampustunnuksiaan.

Henkilökohtaiset levyasemat Z-asema on jokaisen käyttäjän oma levy-

asema, jonne tallennetut tiedostot ovat vain käyttäjän henkilökohtaisessa käytössä

W-asemalle käyttäjä voi tallentaa halutes-saan omat www-sivunsa ja julkaista ne in-ternetissä.

Page 9: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

SAVONIA AVOIN AMK

Opiskelijoiden intranet Reppu Tärkein informaatio opiskelijan kannalta löytyy Savonian opiskelijoiden intranetistä Re-pusta. Repusta löydät ohjeita mm. Savoniassa opiskeluun ja ajankohtaisista asioista. Reppu löytyy osoitteesta: http://reppu.savonia.fi

Moodle-verkko-opiskeluympäristö Opintojaksojen verkko-opiskelu ja tiedotus tapahtuu opintojakson Moodle-toteutuksen kautta. Opiskelijat kirjautuvat Moodlen opinto-jaksoille mukaan opettajien antamien kirjautu-misavainten avulla. Kaikilla Moodle-kursseilla on Uutiset-kes-kustelualue, jonne opettajat voivat kirjoittaa viestejään. Tieto näistä viesteistä tulee myös opiskelijoiden koulun sähköpostiin. Opiskelijoi-den henkilökohtainen tiedottaminen tapahtuu sähköpostitse. Moodlen osoite on: http://moodle.savonia.fi.

Sähköposti Sähköpostiohjelmana Savoniassa on Microsof-tin Exchange/Outlook, jonka selainpohjainen ver-sio löytyy osoitteesta https://posti.savonia.eu. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muo-toa [email protected] Opiskelijoiden osoitteet ovat muotoa [email protected] missä x on opiskelijan toisen etunimen ensimmäinen kir-jain. Sähköpostin osoitekirjasta löydät koko ammattikorkeakoulun henkilökunnan ja opiske-lijoiden sähköpostiosoitteet. Opiskelujen aikana on erittäin tärkeää käydä tarkistamassa Savonian sähköpostiin tul-leet viestit. Moodlen lisäksi sähköposti on tärkeä tiedotusväline ja avoimen ammattikorkea- kou-lun viestinnässä käytetään pääasiassa Savonian omia sähköpostiosoitteita.

WILMA Opiskelijahallinta-ohjelman internetpohjai-nen opiskelijaversio löytyy osoitteesta http://wilma.savonia.fi, josta opiskelijat näkevät oman lukujärjestyksen, oman opintorekisterin tiedot - esimerkiksi arvosanat - ja voivat tulostaa opintorekisteriotteita ja ilmoittautua joillekin opintojaksoille.

IT-tuki Apua IT-ongelmissa saat Savonian Service Deskistä

täydentämällä vikakuvauslomakkeen osoit-teessa http://sd.savonia.fi tai

sähköpostilla laittamalla viestin vikakuvauk-sineen osoitteeseen [email protected]

puhelimitse 044 785 7088. Puhelinyhteys on tarkoitettu vain kiireellisiin tapauksiin.

Kirjasto- ja tietopalvelut Savonian kirjasto on kaikille avoin tieteel-linen kirjasto, joka tukee opiskelijoiden oppi-misprosesseja ja ammattikorkeakoulun tutki-mus-ja kehitystoimintaa. Kirjastolla on neljä toi-mipistettä.

Iisalmen kampuskirjasto Microkadun kampuskirjasto (Kuopiossa) Opistotien omatoimikirjasto (Kuopiossa) Varkauden kampuskirjasto

Yhteistyökirjastoja ovat Pelastusopiston kir-jasto ja Sibelius-Akatemia, Kuopion kirjasto. Aineiston lainaamiseen tarvittavan kirjas-tokortin saa ensimmäisellä lainauskerralla to-distettuaan henkilöllisyytensä. Asiakas saa sa-malla lainausoikeuden kaikkiin Savonian kirjas-toihin. Sisäisen postin välityksellä kirjastojen kokoelmat ovat maksutta kaikkien amk:n opis-kelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä. Ai-neistojen laina-ajat vaihtelevat 3 vuorokaudesta 4 viikkoon. Kaikki aineisto ei ole lainattavissa. Verkkokirjastossa voi Savonia-Finna-tieto-kannassa tehdä hakuja, varauksia ja uusia lai-nauksia. Käytettävissä ovat kirjaston kokoelmat ja monipuoliset verkkoaineistot. Savonian opiskelijat ja henkilökunta voi-vat käyttää kirjaston sähköisiä palveluja sekä amk:n tiloissa että kotikoneelta kirjautumalla henkilökohtaisilla verkkotunnuksillaan. Kirjasto järjestää kirjastonkäytön ja tiedon-hankinnan opetusta Savonian opiskelijaryhmille opintojen eri vaiheissa. Opiskelijoita ohjataan etsimään ja hyödyntämään tietoa etenkin kirjas-ton tarjoamien sähköisten palveluiden kautta. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada informaa-tikolta lisäksi henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta. Kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot sekä käyttösäännöt ja hinnasto löytyvät kirjaston koti-sivulta www.savonia.fi/kirjasto . Lisätietoja saa aina myös kirjastojen asiakaspalveluista.

Vakuutusturva

Avoimen amk:n opiskelijat kuuluvat Savonian ammattikorkeakouluopiskelijoiden lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Page 10: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

SAVONIA AVOIN AMK

Mitä eroa on ammattikorkeakoululla (AMK) ja avoimella ammattikorkea-koululla? AMK:ssa tutkinto-opintoja opiskelevat suoritta-vat 210 - 270 opintopisteen tutkinto-ohjelma- kokonaisuuden ja ylemmässä amk-tutkinnossa 30 – 90 op. Avoimessa amk:ssa voit opiskella näiden tutkinto-ohjelmien osia.

Voinko suorittaa tutkinnon avoimessa amk:ssa? Avoimessa amk:ssa voi suorittaa koko ammatti- korkeakoulututkinnon kattavat opinnot, mutta avoin amk ei voi antaa tutkintotodistusta.

Mitä tarkoittavat opintojakso ja opin-tokokonaisuus? Opintojakso on yksittäinen kurssi, jonka laajuus on yleensä 5 tai 10 opintopistettä. Opintokokonaisuus koostuu useammasta toi-siinsa liittyvästä opintojaksosta, joten laajuus voi olla esim. 15 - 30 opintopistettä.

Mitä hyväksilukeminen tarkoittaa? Kun opiskelija on suorittanut avoimessa amk:ssa opintopisteitä, on hän samalla suorittanut osia jostakin amk-tutkinnosta. Jos opiskelija hakee ja pääsee tutkinto-opiskelijaksi, laaditaan hänelle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin suoritetut opinnot. Näin opiskelijan ei tarvitse suorittaa uudelleen kaikkia tutkintoon kuuluvia opintoja.

Mitä monimuoto-opiskelu tarkoittaa? Monimuoto-opiskelu on opiskelumuoto, jossa opinnot koostuvat lähi-, etä- ja itseopiskelusta. Opiskelijan itsenäisen työskentelyn osuus on usein keskeinen ja sitä tuetaan etä- ja lähiope-tuksella ja ohjauksella. Monimuoto-opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintä-tekniikkaa.

Onko opintojen aloittamiselle ikärajaa tai muita vaatimuksia? Opiskelulle ei ole ala- tai yläikärajaa. Avoimessa amk:ssa ei edellytetä pohjakoulutusta, paitsi ylempien amk-tutkintojen opinnoissa. Joissakin opintojaksoissa saattaa olla edellytyksenä jon-kun aikaisemman opintojakson suorittaminen tai vastaavat muulla tavoin hankitut tiedot. Mahdolliset pohjatietovaatimukset mainitaan opintojaksokuvauksissa. Polkuopiskelijoilta vaa-ditaan soveltuvuus sosiaali- ja terveysalan, mu-siikin ja tanssin sekä rakennusarkkitehdin opin-toihin.

Miten hankin opintojaksolla tarvitta-van materiaalin ja tenttikirjat, ovatko ne maksullisia? Opintojakson yhteydessä tarvitsemastasi mate-riaa lista ja vaadittavasta kirjallisuudesta saat tietoa opintojaksokuvauksista ja opintojakson alussa. Opintojaksolla opettaja voi jakaa tarvit- tavaa lisämateriaalia joko sähköisesti tai monis-teina. Opintojakson yhteydessä opiskeltavaa kir-jallisuutta on jonkin verran saatavilla Savonian kampuskirjastoista (kirjat ja e-kirjat). Osa opiskeluaineistosta on sähköisessä muo-dossa ja opiskelijat voivat sitä halutessaan tulos-taa. Elektronisten oppikirjojen sivuja ei voi tu-lostaa. Savonian opiskelijoilla on henkilökohtai-set maksuttomat tulostuskiintiöt ja mahdolli-suus ostaa myös lisää tulostus kiintiötä opiske-lumateriaalien tulostusta varten kampusten tu-lostimilla.

Olen Savonian tutkinto-opiskelija. Voinko ilmoittautua avoimen opinto-jaksoille? Pääsääntöisesti et voi, koska päällekkäiset opis-keluoikeudet sekoittavat opintojen rekisteröity-mistä. Poissaolevaksi ilmoittautunut Savonian tutkinto-opiskelija voi ilmoittautua avoimen opintojaksoille.

Page 11: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

SAVONIA AVOIN AMK

Page 12: Opiskelijan opas 2019 2020 Avoin AMK - portal.savonia.fi · lija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava s-postitse osoitteeseen avoin.amk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja

Voit ottaa yhteyttä usealla eri tavalla

jos sinulla on yleisiä kysymyksiä koskien

opiskelua avoimessa ammattikorkeakou-

lussa,

jos et ole varma minkä alan tai tutkinto-oh-

jelman osien opinnot sopisivat sinulle

jos olet kiinnostunut avoimen väylästä tut-

kinto-opiskelijaksi

Chat-viestillä www-sivuilla:

www.savonia.fi/avoin

Sähköpostilla:

[email protected]

Yhteyshenkilöt Koulutusalojen yhteyshenkilöiltä saat apua mm.

opintoja koskeviin kysymyksiin ja ilmoittautu-

miseen. He auttavat myös opintojen suunnitte-

lussa yhdessä koulutusalojen opinto-ohjaajien

kanssa.

Muotoilu, Musiikki ja tanssi, Luonnonvara- ja ympäristöala, Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi

Opettaja Hanna Turunen

puh. 044 785 7430

hanna.turunen(at)savonia.fi

Liiketalous, Matkailu- ja ravitsemisala Koulutussuunnittelija Sari Turpeinen

puh. 044 785 5621

sari.turpeinen(at)savonia.fi

Koulutussuunnittelija Sirpa Hietala

puh. 044 785 6967

sirpa.hietala(at)savonia.fi

Tekniikan ala

Kuopio, Iisalmi ja Varkaus

Koulutussuunnittelija Sari Turpeinen

puh. 044 785 5621

sari.turpeinen(at)savonia.fi

Koulutussihteeri Anja Haapakoski

puh. 044 785 6270

anja.haapakoski(at)savonia.fi

Terveysala, Kuopio Lehtori, opiskelu- ja urakoordinaattori

Mirja Halonen

puh. 044 785 6412

mirja.halonen(at)savonia.fi