OPإ TI USLOVI institut za unifikaciju privatnog prava) ZOO = Zakon o obligacionim odnosima ... Pored

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OPإ TI USLOVI institut za unifikaciju privatnog prava) ZOO = Zakon o obligacionim odnosima ......

 • PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

  OPŠTI USLOVI POSLOVANJA U OBLIGACIONOM I

  MEĐUNARODNOM TRGOVINSKOM

  PRAVU: pojam, zaključenje,

  tipične klauzule i kontrola

  - DOKTORSKA DISERTACIJA -

  Kandidat: Mentor:

  Slobodan Vukadinović Prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić

  Beograd, 2019. god.

 • Slobodan Vukadinović: Opšti uslovi poslovanja u obligacionom i međunarodnom trgovinskom pravu

  2

  Mom hrabrom Vuku

 • Slobodan Vukadinović: Opšti uslovi poslovanja u obligacionom i međunarodnom trgovinskom pravu

  3

  SADRŽAJ

  Strana

  Skraćenice..............................................................................................................................7

  PRETHODNA RAZMATRANJA (postavljanje pravnog problema).............................9

  1. Problem i predmet istraživanja ........................................................................................9

  2. Cilj istraživanja................................................................................................................13

  3. Zadaci istraživanja...........................................................................................................14

  4. Polazne hipoteze...............................................................................................................15

  5. Naučne metode istraživanja.............................................................................................16

  6. Naučna opravdanost disertacije i praktična primena rezultata.........................................17

  7. Sistematika rada i plan izlaganja......................................................................................19

  Deo I: POJAM OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA......................................................20

  1. Načelo autonomije volje, njegova ograničenja u savremenom pravnom životu i opšti

  uslovi poslovanja .................................................................................................................21

  1.1. Načelo autonomije volje kao pravni osnov kreiranja i primene OUP.......................... 21

  1.2. Kritike i ograničenja autonomije volje u savremenom pravu......................................24

  2. Pojam opštih uslova poslovanja.......................................................................................31

  2.1. Terminološka razmatranja.............................................................................................31

  2.2. Razgraničenje opštih uslova poslovanja od srodnih pravnih istituta .......................... 34

  2.3. Sličnosti i razlike sa tipskim ugovorima i athezionim ugovorima..............................36

  2.4. Sličnosti i razlike sa poslovnim običajima...................................................................40

  3. Od karakteristika do definicije pojma..............................................................................42

  3.1. Karakteristike (svojstva) opštih uslova poslovanja.......................................................42

  3.2. Modaliteti pojavnih oblika OUP i načini upoznavanja sa njihovom sadržinom

  (objavljivanje)......................................................................................................................49

  3.3. Definicija opštih uslova poslovanja..............................................................................51

  4. Najstariji zabeleženi izvori formularnog prava i razlozi pojave OUP u savremenom

  pravu.....................................................................................................................................57

  5. Opšti uslovi poslovanja kao izvor autonomnog prava međunarodne trgovine................60

  6. Doprinos opštih uslova poslovanja unifikaciji ugovornog prava.....................................63

 • Slobodan Vukadinović: Opšti uslovi poslovanja u obligacionom i međunarodnom trgovinskom pravu

  4

  7. Oblasti u kojima se danas koriste OUP (širina primene).................................................69

  8. Kreatori opštih uslova poslovanja ...................................................................................71

  8.1. Ženevski opšti uslovi ....................................................................................................74

  8.2. FIDIC-ovi opšti uslovi...................................................................................................76

  9. Pravna priroda opštih uslova poslovanja..........................................................................87

  10. Opšti uslovi poslovanja u uporednom pravu..................................................................91

  10.1. Francuska.....................................................................................................................91

  10.2. Nemačka......................................................................................................................97

  10.3. Austrija......................................................................................................................104

  10.4. Švajcarska..................................................................................................................104

  10.5. Italija..........................................................................................................................106

  10.6. Holandija...................................................................................................................108

  10.7. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske.........................................110

  10.8. Sjedinjene Američke Države.....................................................................................112

  11. Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i OUP.............................115

  Deo II: ZAKLJUČENJE UGOVORA PRIMENOM OPŠTIH USLOVA

  POSLOVANJA.................................................................................................................122

  1. Važenje OUP i njihovo pravno dejstvo (OUP u statici i dinamici)................................123

  2. Karakter OUP u statici (ponuda javnosti ili poziv da se ponuda učini).........................126

  2.1. OUP kao opšta i stalna ponuda, odnosno sastavni deo ponude……………………...128

  2.2. OUP kao opšti poziv da se učini ponuda u skladu sa njihovom sadržinom................145

  3. Odbijanje primenjivača opštih uslova poslovanja da zaključi ugovor...........................153

  3.1. Odbijanje uopšte: pravo na odbijanje zaključenja ugovora primenom OUP..............153

  3.2. Odbijanje zbog okolnosti, tehničkih mogućnosti ili statusa potencijalnog

  saugovarača........................................................................................................................156

  4. Osnov primene OUP (načini i tehnike uključivanja u pojedinačni ugovor)..................158

  4.1. Izričita i prećutna primena..........................................................................................158

  4.2. Primena OUP ćutanjem...............................................................................................166

  4.3. Automatska (podrazumevana) primena OUP..............................................................167

  4.4. Poslovni običaj kao osnov primene.............................................................................169

  5. Trenutak zaključenja ugovora primenom opštih uslova poslovanja..............................170

  6. Zaključenje ugovora bez pregovora...............................................................................180

  7. Pravo na odustanak od ugovora zaključenog primenom OUP.......................................184

 • Slobodan Vukadinović: Opšti uslovi poslovanja u obligacionom i međunarodnom trgovinskom pravu

  5

  8. Opšti uslovi poslovanja kao sastavni deo ugovora.........................................................189

  9. Obaveznost primene opštih uslova poslovanja..............................................................191

  9.1. Obaveznost primene OUP za subjekte koji ih samostalno donose.............................191

  9.2. Obaveznost primene OUP za subjekte koji vrše javna ovlašćenja.............................194

  10. Odstupanje od opštih uslova poslovanja......................................................................196

  11. Konkurencija opštih uslova poslovanja saugovarača...................................................203

  11.1. Pravni problem..........................................................................................................203

  11.2. Različiti pristupi rešavanju ovog problema u pravnoj teoriji....................................208

  11.3. Teorija poslednje reči................................................................................................209

  11.4. Teorija prve reči........................................................................................................213

  11.5. Teorija delimične nesaglasnosti (pravilo međusobnog isključivanja)......................214

  11.6. Teorija činidbe tipične za ugovor

Recommended

View more >