Optimizarea Sistemelor de Extractie

Embed Size (px)

Text of Optimizarea Sistemelor de Extractie

 • 7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie

  1/23

  UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIETIFACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR

  MASTER EXTRACTIA PETROLULUI

  PROIECT LA OPTIMIZAREA

  SISTEMELOR DE EXTRACTIE

  CONDUCTOR:

  Conf. dr. ing. Mariea Marcu

  MASTERAND

  SCURTU MARIA

  PLOIESTI 2015

 • 7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie

  2/23

  CUPRINS

  Ap!"#$!# 1

  3

  Aplicatia 2

  .8

  Aplicatia 3

  ..28

  Aplicatia PIPESIM1..

  35

  Aplicatia PIPESIM

  2

  ..36

  Aplicatia PIPESIM

  3

  ..40

  2

 • 7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie

  3/23

  Ap!"#$!# 1

  S# %& '&%"(!& )* %!%$&+ '& p(,')"$!&:

  S# %& (&p(&!*$& %".&+#$!#$/ S# %& !+p#($# p& ",+p,*&*$&/ S# %& (&p(&!*$& p(!*$(-, (&$/ S# %& ## *,')(!& p,%!!& p&*$() &&"$)#( #*#!&! *,'#&/ S# %& !+p)*# ,!&"$!3&& ,p$!+!#(!! #"&)! %4%$&+/ S# %& !+p)*# !+!$&& %#) (&%$(!"$!!& %!%$&+))!

  ERUPTIA NATURALA

  E()p$!# *#$)(## (&p(&!*$# p(!+) %!%$&+ '& &6$(#"$!& #p!"#$ )*&! %,*'& ,(#$& p&)* #"#+#*$7 #$)*"! "#*' &*&(!# #"#+#*$))! &%$& %)!"!&*$ '& +#(& p&*$() # #')"& #%)p(##$# )!'&& ",*$!*)$& '& #"&%$#

  I* '&")(%) &6p,#$#(!!7 !*%# &*&(!# #"#+#*$))! %"#'&7 !!*' *&"&%#(# %".!+#(

  #"&%$)! %!%$&+ '& &6$(#"$!& ") #$&& "#(& p(&%)p)* !*%# )* #p,($ &*&(&$!" '!* &6$&(!,(p&*$() "# )!'&& '!* %,*'# %# #8)*# !* !*%$##$!# '& # %)p(##$#

  E()p$!# *#$)(## &%$& "& +#! !&$!* %!%$&+ '& &6$(#"$!& '&,#(&"& %& p(,')"& *)+#!p& ## &*&(!&! #"#+#*$))!7 !*'!&(&*$ '& $(#!&"$) #)(!! '& %,*'# %! #(& "& +#! %!+p)&".!p#+&*$ '& )*' %! '& %)p(##$#

  E".!p#+&*$) %,*'&,( !* &()p$!& *#$)(## %& ",+p)*& '!* :

  3

 • 7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie

  4/23

  "#p) '& &()p$!& 9&".!p#+&*$ '& %)p(##$#/ #(*!$)(# '& $&3! '& &6$(#"$!& 9&".!p#+&*$) '& )*'7 "#(& p,#$& ! &".!p#$# ")

  '!&(!$& '!p,!$!3& '& ",*$(, # ")(&(!!

  C#p) '& &()p$!& p,#$& #3 3&*$!&& #"$!,*#$& +#*)# %#) #)$,+#$

  D& #%&+&* &".!p#+&*$) '& )*' # )*&! %,*'& !* &()p$!& *#$)(##7 '&p!*'& '&$(#!&"$) %,*'&!7 '& $!p) ",+p&$#(!! %! '& #'#*"!+ &!

  L# ,(# #"$)##7 !* %p&"!# !* "#) %,*'&,( +#(!*& "#(& #) $(#!&"$& ",+p&6& 7p(&")+ %! !* "#) "&,( %!$)#$& p& )%"#$ '#( !* +&'!! ,%$!& %& $!*'& %p(& , #)$,+#$!#(&",+p&$# #$#$ # &".!p#+&*$))! '& )*' "#$ %! # "&)! '& %)p(##$#7 !* "#) #"&%$# %,*'&&*)+!*')-%& !*$&!*&*$&

  Fig.1 Schema unei instalatii de eruptie naturala

  cu echipamentul de suprafata automatizat

  4

 • 7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie

  5/23

  S!%$&+) #)$,+#$ "#(& p&(+!$& +,*!$,(!#( &".!p#+&*$))! '& %)p(##$# #(& ',)#",+p,*&*$&:

  ",+p,*&*$# p&*$() +,*!$,(!#( %! ",*$(,) %!%$&+&,( '& %&")(!$#$& #$#$ '!*%,*'# "#$ %! # %)p(##$# /

  ",+p,*&*$# p&*$() +#%)(#( %! $(#*%+!$&( '#$&,( '& p(,')"$!& # )* ",+p)$&(

  "&*$(#

  Fig 2

  Echipamentul de fund Fig.3 Echipamentul de suprafata

  5

 • 7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie

  6/23

  Fig.4 Instalatiile de la suprafata ale sondei.

  O(!"& %!%$&+ '& &6$(#"$!& &%$& ",+p)% '!* )(+#$,#(&& &&+&*$&:

  #"#+#*$/ #)(# '& %,*'#/ !*%$##$!!& '& # %)p(##$#

  P&*$() %$#!!( (&!+))! '& ,p$!+ '& )*"$!,*#(& # %,*'&! $(&)!& #*#!#$&

  $,#$&& &&+&*$&& %! '&$&(+!*#$# , ",($!& !*$(& && #%$& !*"#$ %# %& ,$!*# ,p(,')"$!3!$#$& +#6!+# ") ".&$)!&! +!*!+&

  I* )$!+) $!+p p&*$() &3#)#( !&"#()! &&+&*$ "& ",+p)*& %!%$&+) '& &6$(#"$!&7%& )$!!# #*#!# *,'##

  A"%$# p(&%)p)*& !,#( '!* %!%$&+ # )*)! p)*"$ )*!" *)+!$ *,' %! '&$&(+!*#('&!$))! %! p(&%!)*! !* #3# %! #+,*$& '& #"%$#7 p(&")+ %! %$#!!( )*&! ",($!! !*$(&p(&%!)*& %! '&!$

  6

 • 7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie

  7/23

  I* "&& +#! +)$& "#)(!7 *,') %& #&& # *!3&) +&'!&! p&(,(#$)(!,(7 %!%$&+))!'& &6$(#"$!&7 !+p#($!*')-%& !* ',)# ",+p,*&*$& #$# '& #"&%$#: ",+p,*&*$# #+,*$& "#(&")p(!*'& $,#$& &&+&*$&& '!*$(& *,' %! ",*$)() #"#+#*$))! %! ",+p,*&*$# '!* #3# "#(&")p(!*'& $,#$& &&+&*$&& '!*$(& *,' %! %&p#(#$,( P(&%!)* '& #"#+#*$ %! p(&%!)* '!*

  %&p#(#$,( ",*%$!$)!& p)*"$&& "#p#$ #& %!$&+))!7 && !!*' %!*)(&& 3#,(! !6& "#(&*) 3#(!## ") '&!$)

  R&p(&&*$#*' (#!" 3#(!#$!# p(&%!)*! )*"$!& '& '&!$ p&*$() !&"#(& '!* #"&%$&",+p,*&*$& %& ,$!* ',)# ")(& "#(& %& !*$&(%&"$# !*$() p)*"$ *)+!$ p)*"$ '& ",($!&'& )*"$!,*#(& %$(#$-%,*'# #& "#()! ",,(',*#$& (&p(&!*$# p(&%!)* %! '&!$) '!* *,'

  7

 • 7/24/2019 Optimizarea Sistemelor de Extractie

  8/23

  8

  Aplicatia 2.1

  De la etalonarea unei sonde au rezultat urm

  date:presiunea dinamica de undp' ;0 !+:= #( p' 1;=

  =$ =$+#6 M 1 01225p'

  p" 0@2

  2;>5

  1

  1>51

  1

  0A;?

  0;5 !

  2+:=

  +?

  ! = 5@=

  Sa se trase,e cur!ele de c"mp"rtare a stratului pentru urmat"arele %al"ri ale

  ractiei de apa prin met"da i++ins#1 02:=

  #2 05:=

  #? 05:=

  =$1 1 #1( ) =:= =$1 >A2= =$2 1 #2( ) =:= =$2 2@5=

  =#1 #1 =:= =#1 11A5

  =

  =#? #? =:= =#? >>25=

  =$+#61

  =$1

  1 052p'

  p" 0>