Organitzaci³, tic,

  • View
    123

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Organitzaci³, tic,

  • 1. Coordinaci PRIMRIA SECUNDRIASeminari Centres Educatius del Lluans

2. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del LluansIntroducciEn la nostra comarca tots els centres de Primria estem adscrits a lIES Castell del Quer de Prats de Lluans, menys el CEIP Alpens i el CEIP Sesmon dOl. Aix ens facilita i, al mateix temps, fa ms necessria aquesta coordinaci. Partim de lexperincia prvia dun seminari de coordinaci en les rees de Msica i Educaci Fsica realitzat el curs 2002-2003 en el qual es van posar en com aspectes metodolgics i es van acordar uns continguts mnims a treballar des de lrea de Msica. Lobjectiu del seminari s aconseguir una coordinaci dmbit pedaggic i organitzatiu en totes les rees, prioritzant les Competncies Bsiques que han dassolir tots els alumnes de Primria per accedir a Secundria. Som conscients que aquest s un treball llarg que requerir ms dun curs i de dos. I que els representants de cada centre shan de decidir en funci dels temes a treballar. En la primera sessi es van prioritzar els temes a treballar aquest curs, dacord amb el calendari de sessions. Creiem que s molt important establir la coordinaci en el camp de les Competncies Bsiques, per acordem comenar per lmbit organitzatiu, per tal destablir unes normes dorganitzaci bsiques, dacord amb les ja establertes a cada centre. A partir daqu iniciarem la coordinaci en lmbit pedaggic.Coordinaci Primria-Secundria 2006-20072 3. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del LluansMBIT ORGANITZATIUCoordinaci Primria-Secundria 2006-20073 4. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del Lluansmbit organitzatiu1.Organitzaci General2.Presentaci treballs3.Presentaci dossiers i lbums4.Tcniques destudi (revisat curs 2010-2011)5.Sortides escolars (revisat curs 2010-2011)6.Pla dacollida alumnes 6mbit pedaggic1.Competncia TICAnnexosCoordinaci Primria-Secundria 2006-20074 5. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del Lluans1. Organitzaci GeneralCoordinaci Primria-Secundria 2006-20075 6. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del LluansNormes 1. DeuresIES Castell del QuerPresentaci Mare de DuCEIP LluansCEIP Terra NostraDeures i treballs shan de presentar puntualment. No saccepten treballs fora de temps, excepte cas malaltia. Els professors controlaran la presentaci dels deures Deures no presentats, a les tres vegades informar pares.Coordinaci Primria-Secundria C.I deures com activitat de collaboraci, de recerca dinformaci o dacabar tasques. C.M acabar tasques, buscar dades. C.S Acaben deures a casa . Control diari dels dures. Quan no es presenten sinforma a les famlies. Ci1: deures els dv . CI2: deures diaris. Els deures sn activitat refor CM-CS: incidir en presentaci i data dentrega. Distribuir al llarg de la setmana ( graella aula). Control diari dels deures. Correcci aula. Deure no presentats, nota a lagenda ZER Alt Lluans CI: lectura diria. Un dia deures de CAT i un dia deures de MAT. CM: Seguiment de lectures a casa. Deures CAT, MAT i ANG puntualment . CS: Seguiment de lectures a casa. Deures CAT, MAT, ANG i altres rees puntualment. Acabar feines de laula.2006-2007Escriure una redacci cada quinze dies. Acabar feines de classe.ZER Gavarresa Full control de lectura a CI-CM Acabar feines de classe. Alguna fitxa dampliacirefor. En funci curs i escola: preparar dictats, resums, repetir exercicis 7. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del LluansNormes 2. AgendaIES Castell Del QuerPresentaci Mare de DuCEIP LluansCEIP Terra NostraZER Alt LluansZER GavarresaSutilitza a tots els cursos i escoles. Shi anoten els deures . Notes a les famlies.Definides per escoles i classes.Cal Utilitzar agenda per anotar deures, treballs,.. 3. Normes de classe Canvis classe Crrecs, tasquesCoordinaci Primria-SecundriaC.I sutilitza llibreta-agenda. Altres cicles agenda: anotar deures, controls Contacte famlia: material, celebracions. Respectar material i installacions. Quan entren a una classe trucar la porta. Respectar el torn de parla. No sortir sense autoritzaci. Ordre i ambient de treball. Crrecs rotatius: ordre, ambientaci, material, neteja,pregria Shi anoten els deures. Comunicaci famlia-escola: Deures no presentats (3),Sense crrer ni fer soroll No sortir sense autoritzaci Classes netes i ordenades. Mantenir lordre i ritme de treball en els canvis o absncia de mestre . Delegats i sotsdelegats Es designen responsablesShi anoten els deures. Comunicaci famlia-escola: deures no presentats, actitud,... Es disposa de la normativa daula acceptada pels alumnes i que es recorda tot sovint. Savisa en cas d'incompliment, i si es reincideix, hi ha conseqncies.2006-2007Sutilitza a tots els cursos i escoles. Shi anoten deures, notes famlies i aconteixements. Definides per escoles i classes. 8. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del LluansNormes 4. Exmens, controlsIES Castell del QuerPresentaci Mare de DuCEIP LluansCEIP Terra NostraA 2n sinicien controls. C.M i C.S: controls cada 2 o 3 temes, normalment. Si es un tema complicat es fa sol. Es retornen signats pels pares. 5. Llibres de textProj reutilitzaci Coordinaci Primria-SecundriaAlgunes rees es treballen sense llibres 2n sinicien controls escrits. CM i CS: controls escrits per unitats o blocs en funci de lrea i criteri del mestre i cicle. Sadapten controls pels alumnes amb NEE Controls es retornen signats per pares. Proj reutilitzaci Algunes rees es treballen sense llibre de text. ZER Alt LluansZER GavarresaCI: activitats control (sense anomenar-les exmens) i observaci diria a laula. CM-CS: controls de les diferents rees (orals i escrits). CS: els pares signen proves corregides.CM i CS: controls escrits (preguntes obertes, test,..) Controls no superats es fan a casa amb llibre.CM- CS: dalgunes reesSocialitzaci de llibres a CM-CS. MS i EALT no tenen llibre.Proj reutilitzaci Proj reutilitzaci2006-2007 9. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del LluansNormes 6. rees MsicaEd FsicaIES Castell del QuerPresentaci Mare de DuCEIP LluansCEIP Terra NostraZER Alt LluansZER Gavarresa Portar flauta CM-CS: llibreta amb pentagramaMS: no tenen llibre. Flauta a partir de CM.CM-CS: flautaCM-CS flautaXandall i esportives. No es canvien per no disposar de vestidors ni dutxes.Xandall i tovallola.Xandall Portar flautaXandall Dutxar-se i canviar-se.Portar flauta. C.M i C.S llibreta amb pentagrama.Xandall de lescola i vambes. Xandall . A CM cal canviar-se en acabar. A 4rt es canvien i es dutxen. A CS cal dutxarse i canviar-se. Cal portar bata per tallers. TallersCoordinaci Primria-SecundriaCal portar bata per alguns tallers.2006-2007 10. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del LluansNormes 7. MaterialIES Castell del QuerPresentaci Mare de DuCEIP LluansCEIP Terra Nostra 2 llibretes DNIA4 Bolgraf, negre, blau, vermell Fundes de plstic. Carpeta classificadora. Carpes o arxivador amb separadors. Tipexx, llapis, goma. Tisores, regles, cola, comps, maquineta, colors,.. Agenda Drea segons professor. Llista de material diferent per cursos. A C.M: Llibretes millimetrades DIN A 4. Fulls de carpes millimetrat. Carpeta pels deures. Carpeta classificadora. Agenda. C.S: igual que C.M amb petites variacions. Coordinaci Primria-SecundriaCarpetes classificadores CI: carpeta treballs per acabar. Carpetes per deures 2n llibreta deures. CM i CS: fundes plstic pels fulls . Tema ordenat per pgines, un tema per separador,. Arxivadors. 1 llibreta per rea a CS. CM: llibreta MAT i ANG. Fulls ordenats als carpesans per rea i tema ZER Alt LluansMaterial fungible com. CI:carpeta per deures. CM: carpeta de separadors per laula i carpeta de deures. Llibretes per algunes rees. CS: maleta, carpeta de separadors, fundes i carpeta per deures. Llibretes per les diferents rees. CS: estoig. La resta de grups comparteixen material de dos en dos. Arxivador individual per tasques acabades.2006-2007Carpetes classificadores Arxivadors Llibretes de treballZER Gavarresa material socialitzat 11. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del Lluans2. Presentaci treballsCoordinaci Primria-Secundria2006-2007 12. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del LluansNormes 1. FullsIES Castell del Quer DIN-A4, 4 , escrits per una banda. Fulls enumerats excepte portada i ndex. Pgina 1 (ndex) no numerada,Escrits per una banda. Cal numerar les pgines a la part inferior ,en el mig del fullMargesAl peu del full. CEIP LluansCEIP Terra NostraZER Alt LluansZER Gavarresa Majscules. Al marge dret del full, part superior, escriure nom i data.EncapalamentNumeraciPresentaci Mare de DuAl peu del full , al costat dret. Esquerra 3cm Dret 2,5cm Superior 3cm Inferior 3cm Espai interlineat de 15PautaCoordinaci Primria-Secundria DIN-A4 per una banda. En el treball diari de classe per dues bandes. Encapalament Nom a sota la data i a sota lrea a lesquerra del full. Al peu del full Esquerra 2,5cm Dret 1,5cm Superior 1cm Inferior 1,5cm Espai interlineat de 15 Desprs punt i apart comenar lnia segent i ms endins Esquerra i a dalt: Amplada regle. Respectar marge superior i inferior.Treball a m i en full blanc a CI i CM. Opcional a CS. DIN-A4 escrits per una banda. Fulls enumerats excepte portada i ndex.Tutor donar pautesEncapalament: Nom i a sota data a lesquerra.Al peu del full, al costat dret. Respectar marges: superior i dreta. Treball a m amb pauta. A CM i CS sovint amb ordinador.2006-2007comenament cada pargraf una sagnia. Respectar el marge de lesquerra del full blancEs dna un gui. Es demana treball enumerat excepte portada i ndex. Cada Escola t unes pautes. 13. Generalitat de Catalunya Departament dEducaci Centres Educatius del LluansIES Castell del QuerPresentaci Mare de Du2. Escriptura Tipus de lletraTtols Normes3. Ortografia4. NotesEscrit amb ordinador. Clara saconsella