Click here to load reader

ORP skripta

  • View
    5.948

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ORP skripta

RRiFVISOKA KOLA ZA FINANCIJSKI MENADMENT Zagreb

Prof. dr. sc. Vilim GORENC Dr. sc. Andrea PEUTI Ante VIDOVI, dipl. iur.

OSNOVE RADNOG PRAVA

Zagreb, 2010.1

RRiFVISOKA KOLA ZA FINANCIJSKI MENADMENT Zagreb

Prof. dr. sc. Vilim GORENC Dr. sc. Andrea PEUTI Ante VIDOVI, dipl. iur.

ONOVE RADNOG PRAVAskripta

Zagreb, 2010.2

SADRAJ1. POJAM I RAZVITAK RADNOGA PRAVA .......................................................................6 1.1. POJAM RADNOGA PRAVA ....................................................................................6 1.2. RAZVITAK RADNOGA PRAVA ...............................................................................6 POJMOVI RADNOGA PRAVA, IZVORI I NAELA HRVATSKOG RADNOGA PRAVA, TE BITNE ZNAAJKE RADNOG ODNOSA .................................................. 7 2.1. POJMOVI RADNOGA PRAVA ................................................................................7 2.2. IZVORI RADNOGA PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ ......................................8 2.3. NAELA RADNOGA PRAVA ..................................................................................9 2.3.1. Naelo slobode rada ...............................................................................9 2.3.2. Naelo prava na rad.................................................................................9 2.3.3. Naelo prava na udruivanje ...............................................................10 2.3.4. Naelo zatite i sigurnosti radnika .....................................................10 2.3.5. Naelo neotuivosti i zatite prava iz radnog odnosa .......................11 2.4. BITNE ZNAAJKE RADNOG ODNOSA .............................................................11 UGOVOR O RADU........................................................................................................13 3.1. OPENITO ..........................................................................................................13 3.2. SKLAPANJE UGOVORA O RADU........................................................................14 3.2.1. Forma (oblik) ugovora o rada ..............................................................14 3.2.2. Sadraj ugovora o rada .........................................................................14 3.3. UGOVOR O RADU NA NEODREENO I ODREENO VRIJEME ...................15 3.3.1. Ugovor o radu na neodreeno vrijeme ...............................................15 3.3.2. Ugovor o radu na odreeno vrijeme....................................................17 3.3.3. Ugovor o radu o radu na odreeno vrijeme za stalne sezonske poslove ...................................................................................20 3.4. POSEBNE ODREDBE U VEZI SA SKLAPANJEM UGOVORA O RADU .............22 PRAVA I OBVEZE IZ RADNOG ODNOSA ...................................................................24 4.1. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD ................................................24 4.1.1. Pripravnik ..............................................................................................24 4.1.2. Volonter (osoba koja se struno osposobljava za rad) ......................24 4.2. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI ...........................................................25 4.2.1. Radno vrijeme........................................................................................25 4.2.1.1. Vrste radnog vremena ..........................................................25 4.2.1.1.1. Puno radno vrijeme ...........................................25 4.2.1.1.2. Nepuno radno vrijeme .......................................26 4.2.1.1.3. Skraeno radno vrijeme .....................................26 4.2.1.2. Prekovremeni rad .................................................................26 4.2.1.3. Raspored i preraspodjela radnog vremena ........................27 4.2.2. Odmori ...................................................................................................28 4.2.2.1. Stanka ...................................................................................28 4.2.2.2. Dnevni odmor ......................................................................28 4.2.2.3. Tjedni odmor ........................................................................28 4.2.2.4. Godinji odmor ....................................................................29 4.2.2.4.1. Naknade vezane uz godinji odmor .................30 4.2.2.4.2. Koritenje godinjeg odmora u dijelovima te njegovo prenoenje u sljedeu kalendarsku godinu .............................31 4.2.3. Dopusti ...................................................................................................31 3

2.

3.

4.

4.2.3.1. Plaeni dopust ......................................................................31 4.2.3.2. Neplaeni dopust .................................................................32 4.3. POSEBNI OBLICI ZATITE RADNIKA ...............................................................32 4.3.1. Zatita ivota (sigurnosti) i zdravlja radnika ......................................32 4.3.1.1. Zatita na radu ....................................................................32 4.3.1.2. Noni rad ...............................................................................33 4.3.2. Zatita posebnih kategorija radnika ...................................................34 4.3.2.1. Zatita radnika koji su privremeno nesposobni za rad ....34 4.3.2.2. Zatita maloljetnika.............................................................34 4.3.2.3. Zatita ena, trudnica, roditelja i posvojitelja ..................35 4.3.2.3.1. Zatita ena .........................................................35 4.3.2.3.2. Zatita trudnica, roditelja i posvojitelja ...........35 4.3.3. Zatita privatnosti radnika ...................................................................36 4.3.4. Zatita dostojanstva radnika ................................................................36 4.3.5. Prenoenje ugovora o radu na novog poslodavca .............................37 4.4. PLAE ...................................................................................................................37 4.4.1. Pojam .....................................................................................................37 4.4.2. Ostvarivanje prava na plau .................................................................38 4.4.3. Prijeboj i prislino ustegnue ...............................................................39 4.5. IZUMI I TEHNIKA UNAPREENJA .................................................................39 4.6. ZABRANA TAKMIENJA RADNIKA S POSLODAVCEM....................................40 4.7. NAKNADA TETE ................................................................................................40 5. PRESTANAK UGOVORA O RADU ..............................................................................40 5.1. OTKAZ UGOVORA O RADU ...............................................................................41 5.1.1. Redoviti otkaz ........................................................................................41 5.1.1.1. Redoviti otkaz poslodavca ...................................................41 5.1.1.1.1. Poslovnouvjetovaniotkaz .................................42 5.1.1.1.2. Osobnouvjetovaniotkaz ...................................44 5.1.1.1.3. Obvezeposlodavcagledeposlovnoi osobnouvjetovanogotkaza ................................44 5.1.1.1.4. Otkazuvjetovanskrivljenim ponaanjemradnika .........................................45 5.1.1.1.5. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu .... 46 5.1.1.2. Redoviti otkaz radnika.........................................................46 5.1.1.3. Otkazni rok ............................................................................46 5.1.2. Izvanredni otkaz ....................................................................................47 5.1.2.1. Izvanredni otkaz radnika ...................................................49 5.1.3. Postupak otkazivanja ............................................................................49 5.2. SPORAZUM POSLODAVCA I RADNIKA O PRESTANKU UGOVORA O RADU ......50 5.3. SUDSKI RASKID UGOVORA O RADU ...............................................................51 6. PRAVILNIK O RADU ....................................................................................................51 7. RADNI SPOROVI ..........................................................................................................53 7.1. INDIVIDUALNI RADNI SPOROVI ......................................................................53 8. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUIVANJU..........................................................53 8.1. RADNIKO VIJEE ..............................................................................................54 8.2. SKUPOVI RADNIKA ............................................................................................55 8.3. PREDSTAVNIK RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA ....................................56 9. SINDIKATI I UDRUGE POSLODAVACA ....................................................................56 9.1. SINDIKATI ...........................................................................................................57 10. KOLEKTIVNI UGOVORI ..............................................................................................57 11. KOLEKTIVNI RADNI SPOROVI ..................................................................................58 4

11.1. MIRNO RJEAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA ...............................59 11.2. INDUSTRIJSKA AKCIJA ......................................................................................59 12. NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU ......................................................60 13. RADNA KNJIICA ........................................................................................................61

Search related