of 37 /37

Ortak Sınavlar İçin Akış Şeması

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ortak Sınavlar İçin Akış Şeması

Ortak Snavlar çin Ak emasANTALYA L MLL ETM MÜDÜRLÜÜ
26-27 Nisan 2017
Snf Dönem Snav
2017
09.00,
2017 Haziran 2017
Ortak Snavlar 1. gün hangi derslerden, saat kaçta uygulanacak? Süre ne kadar olacak?
ORTAK SINAVLAR BRNC GÜN OTURUMU
DERS ADI BALAMA SAAT SORU SAYISI SÜRES
Türkçe 09.00 20 40 DAKKA
Matematik 10.10 20 40 DAKKA
Din Kültürü ve Ahlâk
Ortak Snavlar 2. gün hangi derslerden,
saat kaçta uygulanacak? Süre ne kadar olacak?
ORTAK SINAVLAR KNC GÜN OTURUMU
DERS ADI BALAMA SAAT SORU SAYISI SÜRES
Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKKA
T.C. nklâp Tarihi ve
Yabanc Dil 11.20 20 40 DAKKA
SINAV MERKEZ : 19
OKUL SAYISI : 445
SALON SAYISI : 2.023
ÖRENC SAYISI : 31.357
ANTALYA
AKSEK 5 93
AKSU 26 1017
ALANYA 61 4119
DEMRE 10 417
DÖEMEALTI 20 825
ELMALI 11 453
FNKE 13 566
GAZPAA 20 701
GÜNDOMU 2 87
BRADI 1 19
KA 19 738
KEMER 9 488
KEPEZ 53 6733
KONYAALTI 25 1938
KORKUTEL 20 722
KUMLUCA 20 1086
MANAVGAT 43 3221
MURATPAA 56 6412
SERK 31 1722
Snav Güvenlik Koordinatörü l ve lçede 1 kii
Snav Güvenlik Amiri Bina Saysna Göre
Bina Güvenlik Görevlisi Her okula 1 Kii
Snav Evrak Koruma Görevlisi 8 Saate Kadar 2 Kii
ehir içi Snav Evrak Nakil Güvenlik Görevlisi
Her Nakil Aracna 1 Kii
*Okullarn bulunduu bölgeye (Polis, Jandarma) göre belirlenir.
SALON BAKANI VE GÖZETMENLERN SEÇM
• Snavn yapld okulun öretmeni olmamas,
• Öretmenin Bran ile Yaplan Snavn Brannn farkl olmas,
• Öretmenlerin Snavn uygulanmasnn gerektirdii niteliklere
uygun olmas.
1- Okullarda emniyet görevlileri tarafndan üst aramas yaplmayacaktr.
2- Snav oturumlar klavuzda belirtildii saatlerde balatlacak ve süresi
içerisinde sonlandrlacaktr.
3- Özel Eitime htiyac Olan Örenciler ile ilgili gerekli ilemler snav
klavuzu çerçevesinde yaplarak, özel eitime ihtiyac olan örencilerin
(engelli, süreen hastal olan vb.) snava alnabilmesi için özel snav
hizmeti verilmesi gereken örenciler ile ilgili gerekli tedbirler alnacaktr.
4- Örencilerin varsa ortak snavlar ders muafiyeti ile ilgili ilemlerinin süresi içerisinde yaplmas. (ing-Din Kül.Ah. Bil.- Muafiyet varsa snava alnmayacak.)
ORTAK SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
5- Örencilerin, snav salonuna kullanm doktor raporu ile belirlenen hasta
veya engellilere ait cihazlar hariç, snava ders doküman, sözlük, hesap
cetveli, hesap makinas, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletiim
salayan cihazlar ve kulaklk, kolye, küpe, bilezik, yüzük, bro ve benzeri
eyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla girmelerine izin
verilmeyecektir. (Ayn kural Salon Bakan ve gözetmen içinde geçerli)
6- Örencilerin, örenci yoklama listesinde belirtilen snf ve sra
numarasnda oturmalar salanacak. Salon oturma düzeni snf oturma
planna kodlanacaktr. (Klavuzda belirtildii ekilde «S» düzeni yaplacaktr.)
ORTAK SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
7- Yedek salonda snava alnan örencilerin cevap kâtlarndaki örenci
bilgilerinin eksiksiz olarak kodlanmasn salaynz.
8- Yedek salonda snava alnan örencinin kimlik fotokopisini snav evrak ile
birlikte snav güvenlik poetine konulacak.
9- Soru kitapçnda eksik sayfa veya bask hatas olmas veya cevap kâdnn
örenciye ait olmamas halinde, bina snav komisyonunu bilgilendirilecek,
10- Örencinin ad salon yoklama listesinde var, ancak snav evrak çkmam
ise yedek snav evrak verilecektir.
ORTAK SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
11- Salon görevlileri snav esnasnda soru kitapç, gazete, kitap vb. doküman
okumayacaktr.
12- Cevap kâdnda örencinin kimlik bilgileri ile ilgili bir yanllk varsa bu
durumu tutanakla belirtilecektir.
14-Gürültü çkaran ayakkablar, dikkat çekici kyafetler ile salon görevlileri snav
salonuna gelmemelidir.
16-Salon görevlileri snav esnasnda çay, kahve vb. içecekler içmeyecektir.
ORTAK SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
17-Salon görevlileri örencilerin banda uzun süre beklememelidir.
18-Örencilerle snav baladktan sonra ve snav süresince
konuulmayacak. Sorular hakknda yorum yaplmayacak, snav
esnasnda örencilere ait snav evrak dikkat çekici bir ekilde
incelemeyecektir.
dnda) ilk 20 (yirmi) dakika dar çkmasna izin verilmeyecektir.
ORTAK SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
20-Her dersin yazl snavnn ilk 15 (on be) dakikas
tamamlandktan sonra snava girmeyen örencilerin, örenci
yoklama listesine “GRMED” yazlacak ve cevap kâdndaki
“SINAVA GRMED” bölümü kurun kalemle kodlanacaktr.
21-Her ders yazl snavnn tamamlanmasna 5 (be) dakika kala
hiçbir örenci snav salonundan çkarlmayacaktr.
22-Tutanak düzenlenmesi gereken hususlar snf örenci yoklama
listesinde yer alan “TUTANAKTIR” alanna yazlacaktr.
ORTAK SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
23-Kopya çekmeye teebbüs eden örenciyi uyarnz, kopya çektii belirlenen örencinin
cevap kâdn alarak, salon dna çkarnz ve örenci yoklama listesinde bulunan
“TUTANAKTIR” bölümünde bu durumu belirtiniz.
24-Snav salonunda tutanak düzenlenmi ise örenci yoklama listesi üzerindeki “Bu snav
salonu için tutanak tutulmutur” alan kodlaynz.
25-Tüm örenciler salonu terk ettikten sonra salon görevlileri salonu kontrol ederek varsa
unutulan evrak ve eyalar bina snav komisyonuna teslim edecektir.
26-Snav yaplan salonda panolar kesinlikle boaltlacak, herhangi bir harita vb. snava
kaynaklk yapacak herhangi bir materyalin bulunmamas salanacaktr. (Okul Müdürleri
snav öncesi snav yaplacak tüm salonlar inceleyerek, snava hazr hale getirecektir.)
ORTAK SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Bakanlmzca limizde Ortak Snavlar ile ilgili Tespit
Edilen Hatalar
*Snav güvenlik poetlerinin açk geldii, (8 Okulumuzda)
*Snav güvenlik poetlerinin hatal açld, (5 Okulumuzda)
*Snav güvenlik poetlerinin usulüne uygun olarak kapatlmad, bant, zmba vb. ekilde kapatld, (8 Okulumuzda)
*Salon yoklama listelerinde kitapçk türlerinin tükenmez kalem ile kodland veya hiç kodlanmad, (3 Okulumuzda)(Kodlamalarn kesinlikle kurun kalem ile yaplacaktr)
*Kullanlmayan snav evraklarnn snav güvenlik poetlerinden çkmad, (2 Okulumuzda)
*Cevap katlarnda salon görevlilerine ait bölümün doldurulmad, (1 Okulumuzda)
*Cevap kâtlarnda örencilerin imzasnn olmad, (2 Okulumuzda)
23-24 KASIM 2016 ORTAK SINAVLAR-1’DE TESPT EDLEN HATALAR
Ortak Snavlarda Skça Rastlanan Sorunlar
Örenci Bilgilerinin e-Okul Sisteminden Doru Gelmemesi Sebebiyle Skça Rastlanan Sorunlar
1. Nakil Gelen Örencilerin Bilgilerinin e-Okulda Güncellenmemesi.
2. Yabanc Dil Dersi Muafiyet Deiiklikleri.
3. Ortak Snavlardan Muaf Olmas Gereken Örencilerin Snava Girmesi. (Ar,
Orta ve leri Derecede Otistik Özel Eitim Deerlendirme Kurul Raporu bulunan
örenciler)
21
Ayrca;
Salon Görevlilerinin Snav Esnasnda Gerekli Kontrolleri Yapmamas Sebebiyle Skça Rastlanan Sorunlar
1. Salon Görevlilerinin Cevap Katlar ve Salon Yoklama Listelerini Kontrol
Etmemesi.
2. Snav Esnasnda Tutulan Tutanaklarn Açk ve Net Olmamas. (Snav salon
tutanann dnda snav salonuna ait olmayan tutanak tutulmas.)
3. Salon Görevlilerinin Snav Evraklarn Kontrol Etmeden Toplamalar.
(Snav Evraknn Poet çinde Gelmemesi sebebiyle örenci maduriyetleri)
Tercih Döneminde e-okul Bilgilerinin Eksiksiz Girilmesi ve Tercihler Konusunda Örencilerin Bilgilendirilmesi
1. Herhangi Bir Dersten Muaf Olmu Örencinin Tercih Dönemindeki Muafiyeti
Dikkate Alnd çin Ara Dönemde Muafiyeti Deien Örencinin Madur
Olmas.
2. Örencilerin Okumak stedii Okullar Tercih Ederken Yanl Tercihler Yaparak
Hakkettikleri Okulu Kazanamamalar.
Devamszlk Süreleri, Tercihleri Etkilediinden e-Okul’dan Yanl Geldii Takdirde
Örencilerin Madur Olmas.
LÇE MLLÎ ETM MÜDÜRLÜKLERNN YAPACAI LEMLER
LÇE MLLÎ ETM MÜDÜRLÜKLERNN YAPACAI LEMLER
a. Okullarn ortak snavlara ilikin i ve ilemleri zamannda ve doru olarak
yapabilmesi için gerekli tedbirleri almak
b. Örenci ve velilere ortak snavlar ile ilgili gerekli açklamalarn yaplmasn
salamak,
c. Snavlara girecek özel eitim ihtiyac olan örencilerin klavuzda belirtilen
tarihler arasnda RAM Müdürlüünde snav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarnn,
MEBBS-RAM Modülü’ne öncelikli olarak ilenmesini salamak. (Okul-RAM
vastasyla)
ç. Snav günleri klavuzun 7’incimaddesinde yer alan hükümler dorultusunda
özel eitim ihtiyac olan örenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluabilecek
sorunlar yerinde ve klavuz hükümleri dorultusunda çözmek
d. Okul müdürlüünce mazereti uygun görülen örenciler ile ilgili i ve ilemleri
takip etmek,
gerekli güncelleme ilemlerini yapmak. Snav yaplacak okul binalarna ilikin
deiiklikleri yazl olarak Ölçme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel
Müdürlüüne bildirmek ve snavlara ilikin gerekli tedbirleri almak.
Snavlarda çift yaptrmal güvenlik poetleri kullanlacaktr. Snav güvenlik poetlerinin açlmasnda ve
kapatlmasnda resimlerde görülen ilem srasnn dikkatlice uygulanmas gerekmektedir.
SINAV POETLER HAKKINDA BLNMES GEREKEN HUSUSLAR
SINAV ÖNCES YAPILACAK LEMLER
30
31
32
33
34
35
Snav güvenlik kutularna ait güvenlik kilitlerinin örnek resimlerdeki gibi hatal olmas halinde; snav merkezi görevlilerince bu durum bina kutu numaras, kilit numaras not edilerek tutanak altna alnmaldr.
Ortak Snavlarn Antalya Genelinde sorunsuz ve güvenilir bir ekilde
gerçeklemesi hususunda sahada en yetkin ve etkin kiiler olarak
yapacanz katklarnza, emeinize imdiden sonsuz teekkür ederiz.