of 64 /64
Nastavljeno izno{enje zavr{nih rije~i u predmetu Prli} i drugi HDZ-ovim zastupnicima priklju~io se i ~lan HSS-NHI-ja OSLOBO\ENJE SRIJEDA, 9. 2. 2011. Godina LXVIII Broj 23.035 Cijena: 1 KM/6 KN BH NEZAVISNI DNEVNIK Sarajevo www.oslobodjenje.ba Ustav, a ne Ustavni sud, {titi nacionalni interes DANAS PRILOG Peticija na 11 adresa Inat-crkva iznad Poto~ara Mirko Zovko, predsjednik Ustavnog suda RS-a Hrvati tra`e za{titu ustavnog poretka 2. strana 6-7. strana 5. strana Zlo~ini u HB-u su vr{eni sistematski 7. strana

Oslobodjenje 09.02.2011

Embed Size (px)

Text of Oslobodjenje 09.02.2011

Page 1: Oslobodjenje 09.02.2011

Nas tav lje no izno {e njeza vr{nih ri je~i u pre dme tu Prli} i dru gi

HDZ-ovim zas tu pni ci ma pri klju~io se i ~lan HSS-NHI-ja

OSLOBO\ENJESRIJEDA, 9. 2. 2011. Godina LXVIII • Broj 23.035Cijena: 1 KM/6 KN

BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

Us tav, a ne Us ta vni sud,{ti ti na ci ona lni in te res

DANAS PRILOG

Pe ti ci ja na 11 adre sa

Inat-crkvaiznad Po to~ara

Mir ko Zov ko, pred sje dnik Us ta vnog su da RS-a

Hrva ti tra`e za {ti tuus ta vnog po ret ka

2. strana

6-7. strana

5. strana

Zlo~ini u HB-usu vr{e ni sis te mat ski

7. strana

Page 2: Oslobodjenje 09.02.2011

OSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine

U @[email protected]

Stran ka de mo krat ske akci je i FTVBiH

Stran ka de mo krat ske akci je po zva la jeUpra vni odbor Fe de ral ne te le vi zi je da za -us ta vi ne pro fe si onal no dje lo va nje ure dni -ka emi si je “60 mi nu ta“ Ba ki ra Had`iome -ro vi}a i da lju de gra da ci ju ove me dij skeku}e, ko ja je sve ma nje ja vni ser vis svihgra|ana, a sve vi {e pri va tna te le vi zi jaHad`iome ro vi}a. SDA na vo di daHad`iome ro vi}eve emi si je i in for ma ti vnipro gram, ko ji u ci je los ti kon tro li {e, ni su ufun kci ji ja vnog in for mi sa nja, ve} li~nih in -te re sa i po li ti~kih op ci ja ko je podr`ava.

Iz SDA na po mi nju da je ova stran ka po -no vo izlo`ena pro pa gan di i kle ve ta ma Ha -d`iome ro vi}a, nje go ve emi si je “60 mi nu ta“i ci je log in for ma ti vnog pro gra ma FTV-ako jim su ve re no uprav lja, na kon {to je odbi -la zah tjev da u~es tvu je u nje go vom li~nomsu ko bu sa vla sni komNe za vi snihno vi [email protected] -ljkom Ko pa njom. Pod sje}aju da je FTV je -di na ja vna in sti tu ci ja u Fe de ra ci ji BiH ko ja,na po ziv fe de ral nog pre mi je ra, ni je dos ta -vi la iz vje {taj o vi si ni pla ta po slo vod stva.

“Uko li ko se FTV za is ta za la`e za vla da vi -nu za ko na i tran spa ren tnost, on da su du`ni

da to u~ine. U pro ti vnom, FTV gu bi sva kikre di bi li tet, jer sred stvi ma me dij skog te ro -ra po je din ci ko ji su je uzur pi ra li se be stav -lja ju iznad za ko na.“

SDA u sa op}enju po zi va FTV da ispo {tu -je odlu ku su da i pre po ru ku Kan ce la ri jeom bud sme na i vra ti na mjes to gla vnogure dni ka In for ma ti vnog pro gra ma Du {kuJu ri {i}, ko ja je ne za ko ni to smi je nje na poduti ca jem Fa hru di na Ra don~i}a.

Federalna radio-televizija i njezini nov-inari posljednjih su se dana na{li podkombiniranim nacionalisti~kim udarimaiz Banje Luke i Mostara, a odnedavno i izSarajeva, saop}ila je sino} FTV. Nositeljiovih napada su stranke i novinari koji suupravo u vrijeme rata bili sija~i mr`nje natada{njim ratnim nacionalisti~kim medi-jima, a neki od njih su bili i izravni inspi-ratori ratnih zlo~ina i bratoubila{tva kojeje umalo potpuno i bespovratno uni{tiloBosnu i Hercegovinu. Cilj ovih napada jejasan - uni{titi Federalnu radio-televizijukao jedini multietni~ki javni medij u ovojzemlji, saop}eno je iz FTV BiH.

VIJESTI

Uz po tpi se po dr{ke, de set od13 ~la no va Klub hrvat skog na -ro da u Skup {ti ni Sre dnjo bo -san skog kan to na pre dat }e Us -ta vnom su du FBiH zah tjev zaza {ti tu us ta vnog po ret ka. Ovo jeju~er za Oslo bo|enje pot vrdioJo sip Kva si na, pred sje dnik Klu -ba hrvat skog na ro da u Skup {ti -ni SBK-a.

Ne do pus ti vo ne gi ra njepra va

Na ovaj po tez, ka ko je is ta kaoKva si na, odlu~ili su se ka ko bi“spri je~ili dalj nje kr{e nje Us ta -va SBK i Po slo vni ka Skup {ti neSBK-a”, a osim zas tu pni ka - ~la -no va Klu ba u Skup {ti ni SBK-a izHDZ-a BiH i HDZ-a 1990 u po -tpi si va nju zah tje va ko ji }e bi tiupu}en pri klju~io im se i zas tu -pnik HSS-NHI-ja An toLo zan~i}.

Pred sje dnik Klu ba hrvat skogna ro da u Skup {ti ni SBK-a Jo sipKva si na pot vrdio nam je da suod Us ta vnog su da FBiH na nji -ho vu ra ni ju ape la ci ju (po dni je -lo de vet ~la no va - se dam izHDZ-a BiH i dva iz HDZ-a 1990)za po kre ta njem zah tje va za za -{ti tu vi tal nog na ci onal nog in te -re sa do bi li o~ito va nje.

- Oba vi je {te ni smo da ka koVi -je}e za za {ti tu vi tal nog na ci -onal nog in te re sa Us ta vno ga su -daFBiHni jepo tpu no, jer ne dos -ta je odre|eni broj su da ca, teda se sto ga na{ ape la ci ja tre nu -ta~no ne mo`e ra zma tra ti. Na -gla si li su nam da ~im se Vi je}ekom ple ti ra na {a ape la ci ja }e sena}i na dne vnom re du. Ta da }ese zna ti da li je do {lo do po vre -

de vi tal nog na ci onal nog in te re -sa, jer o to me stav mo`e za uze -ti sa mo Us ta vni sud FBiH i nit -ko dru gi, is ta kao je Kva si na.

A, upra vo ne gi ra nje pra vadvo tre}in ske ve}ine Klu bahrvat skog na ro da na nas tav kukon sti tu ira ju}esje dni ceSkup {ti -ne SBK-a 10. ja nu ara ko jim suizja vi li po vre du vi tal nog na ci -onal nog in te re sa bio je ra zlo -gom, tvrdi Kva si na, {to se de setzas tu pni ka (u me|u vre me nuim se pri klju~io pred sta vnikHSS-NHI-ja) ni je po ja vi lo nanas tav ku za sje da nja tog kan -to nal nog za ko no da vnog ti je la.

Za klju~ak podr`ali iSDP i NSRB

- Sve je po~elo ka da je naspor noj sje dni ci sa mjes ta pred -sje da va ju}eg kon sti tu ira ju}esje dni ce na ne do zvo ljen na~in

smi je njen Mir ko Ba ti ni}, ko jije po Po slo vni ku o ra du`upa nij -skog sa bo ra tre bao vo di ti za sje -da nje do izbo ra no vog ru ko -vod stva. Zbog tog gru bog kr{e -nja Po slo vni ka mi smo odlu~ilida po dne se mo ape la ci ju za za -{ti tu vi tal nog na ci onal nog in te -re sa na ko ju su se ko le ge iz os -ta lih klu bo va oglu {i le. Sma tra -mo ka ko je to ne do pus ti vo, pro -tu za ko ni to i pro tu us ta vno. Klubhrvat skog na ro da bi da se ko jimslu~ajem po dni je la ape la ci jaza {ti te vi tal nog na ci onal nog in -te re sa dru ga dva na ro da, to pri -hva tio, a na ma se to ospo ra va.Sto ga sve {to je usli je di lo na konne do pus ti ve smje ne Ba ti ni}a,uklju~uju}i i izbor iza sla ni ka zaDom na ro da Par la men ta FBiH,sma tra mo ne re gu lar nim, na -gla sio je Kva si na.

On je is ta kao da je na ne da -vnoj sje dni ci Klu ba hrvat skogna ro dasvih13 ~la no va(uklju~uj -u}izas tu pni ke SDP-a i NSRB-a),da kle, je dno gla snopodr`aloza -klju~ak ko jim se tra`i da nas ta -vak kon sti tu ira ju}e sje dni ceSkup {ti ne SBK-avo dipred sje da -va ju}i iz ra ni jeg sa zi va (Mir koBa ti ni}), te da se pos ti gne po li -ti~ki do go vor oko ra spo dje le~el nih po zi ci ja u SBK-u. Pre matom za klju~ku, na vo di Kva si na,Klub hrvat skog na ro da “ne na -vo de}i iz ko je bi po li ti~ke stran -ke bio kan di dat, tre ba da pre -dlo`i pred sje da va ju}eg Skup -{ti ne“. Ova kav stav Klub te me ljina ~inje ni ci da bi pre mi jer SBK-a bio iz re da bo{ nja~kog na ro da.

A. TER ZI]

HDZ-ovim zas tu pni ci ma pri klju~io se i ~lan HSS-NHI-ja

Hrva ti tra`e za {ti tuus ta vnog po ret kaApe la ci ja ko ja }e bi ti po dne se na ima za cilj da spri je~i dalj njekr{e nje Us ta va i Po slo vni ka Skup {ti ne SBK-a, na vo dipred sje dnik Klu ba hrvat skog na ro da Jo sip Kva si na

Jo sip Kva si na: Sa mo tra`imoza {ti tu in te re sa hrvat skog na ro da

U Sa ra je vu }e su tra bi ti odr`an jo{je dan sas ta nak po li ti~kih par ti ja ko -jeu~es tvu ju u Pred sta vni~komdo muPar la men tar ne skup {ti ne BiH, nako jem }e se raz go va ra ti o nas tav kukon sti tu ira ju}e sje dni ce to ga do ma.

Na sas ta nak }e, iz vje sno je, do}ipred sta vni ci 12 od tri na est par ti jako jepar ti ci pi ra ju u ovomdo mu, a po -ziv je za sa daodbi lasa moStran ka zaBiH, ko ja se opre di je li la za dje lo va njeiz opo zi ci je.

Oba ve za pre ma bi ra~imaSo ci jal de mo krat ska par ti ja BiH

pot vrdi la je ju~er da }e se oda zva tipo -zi vu na sas ta nak u ko jem}e u~es tvo -va ti nje zin li der Zlat ko La gumd`ija.

^lanPred sje dni{ tvaSo ci jal de mo -krat ske par ti je BiH Da mir Ma {i} ka -zao je da u toj par ti ji i da ljeo~eku ju da}e par la men tar na ve}ina bi ti for mi -ra na na ba zi kon kre tnih pro gra ma.

To je, sma tra ju u SDP-u, oba ve zapar ti ja pre ma bi ra~ima, te je di nina~in da se gra|ani mapo la`ura~uni,a uje dno i oba ve za je dnih pre madru gi ma, ka ko bi spri je~ileeven tu al -ne ra zmi ri ce unu tar bu du}e par la -men tar ne ve}ine.

SDP, na gla {a va ju u toj par ti ji, os ta -jeprivr`enpla tfor miko ju su po tpi sa -li sa Stran kom de mo krat ske akci je,Hrvat skom stran kom pra va i Na ro -dnom stran kom Ra dom za bo lji tak.Is to vre me no, u SDP-u ne ma ju su -mnje da }e bu du}uvlast, ba rem u Fe -de ra ci ji BiH, ~ini ti upra vo te stran ke.

U Stran ci de mo krat ske akci je, pak,ju~er ni su mo gli pot vrdi ti ho}e li sas -tan ku pri sus tvo va ti nje zin li der Su -lej man Ti hi}, ili ne ko od pred sta vni -ka. Sta vo vi SDA su ja sni, ka`egla sno -go vor nik Sal mir Ka plan, a to je dapod hi tno tre ba for mi ra ti vlast i kre -ta ti se u re al nimokvi ri ma. U SDA na -po mi nju da je vje ro va tno te {koo~eki va ti da do kra ja ovog mje se cabu du u po tpu nos ti im ple men ti ra ni

izbor ni re zul ta ti, ali su uvje re ni da jemo gu}e pos ti}i do go vor.

Pred sta vni ka na su tra{ njemsas tan -ku u Sa ra je vu imat }e i Hrvat ska de -mo krat ska za je dni ca BiH. Iz te sustran ke ju~er po zva li sve po li ti~kesu bje kte, pra vne in sti tu ci je u BiHkao i pred sta vni ke me|una ro dneza je dni ce u BiH da svo jim dje lo va -njem i sta vo vi mado pri ne su da se po -li ti~ki raz go vo ri i do go vo ri do ve du ure al neokvi re, ka ko bi se,uz me|uso -bno uva`ava nje, u naj kra}em mo -gu}emro kukon sti tu ira lavlast od le -gi ti mnih pred sta vni ka sva tri kon sti -tu ti vna na ro da i gra|ana BiH.

Ne ko rek tno ka dro vi ra nje- Sa mo ova ko kon sti tu ira na vlast

ima la bi ne op ho danpo li ti~kika pa ci -tet na svimra zi na mavlas tika ko bi semo glepro ves ti sve nu`nere for me naeuroa tlan tskom pu tu BiH. Do go vo -ri le gi ti mnihpred sta vni ka sva tri kon -sti tu ti vnana ro da u BiH ne ma jual ter -na ti ve jer svi na ro di i gra|ani ove ze -mlje za slu`uju bo lju i sre tni ju bu -du}nost, a nju }emoos tva ri tiuva`ava -ju}i na {e ra zli~itos ti ko je tre ba ju bi tina {e bo gat stvo a ni ka ko ne {to {to }enas uda lja va ti je dne od dru gih, ka`uu HDZ-u BiH.

Is to vre me no, u toj stran cisma tra june ko rek tnim pos tup ke SDA i SDP-a.

- Na jo{ tri jeosu|uje monas to ja njapred sje dni ka bo{ nja~kih stra na kaoku plje nih oko pla tfor me da izno sesta vo ve tko }e i s ko li ko udje la bi ti uvlas ti od i u ime le gi ti mnih pred sta -vni kahrvat skogna ro da u BiH. Hrvat -ski blok oku pljen oko HDZ-a BiH iHDZ-a 1990 ne eli sta vo ve tko bi i sko li koka pa ci te tatre baobi ti u vlas ti odle gi ti mnih pred sta vni ka bo{ nja~kogi srpskogna ro da, jer su sva tri kon sti -tu ti vna na ro da svo ju po li ti~ku vo ljuizra zi la na za dnjim op}im izbo ri mau BiH, is ti~u su u HDZ-u BiH.

J. F.

Su tra u Sa ra je vu sas ta nakpar la men tar nih stra na ka

Zlat ko La gumd`ija: Do la zi si gur no Su lej man Ti hi}: Do la zi mo`da

Jo{ je dan po ku {ajdo go vo ra� SDP: Ve}ina sa mo na ba zi pro gra ma � SDA:Hi tno for mi ra ti vlast � HDZBiH: Do go vorne ma al ter na ti vu

Medijski i(li) politi~ki teror

Page 3: Oslobodjenje 09.02.2011

U @[email protected]\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 3

Ne boj {a Ra dma no vi} Al ka laj - Rudd OHR Vi je}e Evro pe

Ne po tre ban i skupput u New York

Pred sje da va ju}iPred sje dni{ tva BiH Ne boj -{aRa dma no vi}ne}eu~es tvo va ti na pa nel-dis -ku si ji o Dayto nu u New Yor ku, jer je po zivsti -gao tek pri je15 da na, ta ko da ni jebi lovre me -na za pra vo vre me nopla ni ra nje i or ga ni zo va -njepo sje te, pre no siSrna. “Dru gira zlog je pi -ta njesvrsis ho dnos tipu to va nja tri ~la naPred -sje dni{ tva na dvo~aso vnu ili tro~aso vnuras -pra vu u New Yor ku. Ko li ko to ko {ta?”, upi taoje Ra dma no vi}. “U po slje dnje dvi je go di nepo sje ti li su nas vi so ki fun kci one ri SAD-a. Tilju diuti~u na zva ni~nuame ri~kuspo ljnupo -li ti ku, za ra zli ku od onihko ji}e u~es tvo va ti uovoj ras pra vi“, na gla sio je Ra dma no vi}.

Za je dni~ki in te re siBiH i Aus tra li je

Mi nis tar vanj skih po slo va BiH Sven Al -ka laj sas tao se ju~er s mi nis trom vanj skihpo slo va Aus tra li je Ke vi nom Rud dom, te pri -sus tvo vao sve~anoj ve~eri ko ju je Rudd pri -re dio u par la men tu Aus tra li je. Al ka laj iRudd su raz go va ra li o sve uku pnim odno -si ma izme|u BiH i Aus tra li je, te te ma ma odza je dni~kog in te re sa, po put mi ro vne mi si -je u Af ga nis ta nu, dje lo va nja u Vi je}u si gur -nos ti UN-a i mo gu}nos ti pro {i ri va nja sa ra -dnje izme|u dvi ju ze ma lja. Rudd je ka zaoda Aus tra li ja vi di par tne ra u BiH ne sa mozbog broj ne bh. di ja spo re u Aus tra li ji ne goi zbog ni za za je dni~kih vri je dnos ti.

In zko s li de ri maSDP-a i NSRB-a

Vi so kipred sta vnik i spe ci jal nipred sta vnikEU Va len tin In zko se na odvo je nim sas tan -ci ma sas tao s li de rom SDP-a Zlat kom La -gumd`ijom i pot pred sje dni kom NSRB-aJer kom Ivan ko vi}em Li ja no vi}em. Ka ko jena ve de no u sa op}enju OHR-a, In zko obav -lja kon sul ta ci je s li de ri ma stra na ka iz FBiH.Cilj ovih kon sul ta ci ja je da se jo{ je dnom is -ta knepo tre ba da stran kepre va zi|utre nu tnublo ka du u for mi ra njuvla da na kan to nal nom,fe de ral nom i dr`a vnom ni vou bez dalj njihod ga|anja. “^la no vi skup {ti na i po li ti~kestran ke iz ~eti rikan to na ne mo gubes kraj nodr`ati FBiH kao svo je ta oce“, ka zao je In zko.

Ku~an pre daoiz vje {taj o BiH

Biv {i slo ven ski pred sje dnik Mi lan Ku~anpred sta vio je u Bruxel le su, u svoj stvu po -se bnog iza sla ni ka pred sje dni ka slo ven skeVla de Bo ru ta Pa ho ra za BiH, svoj iz vje {tajpred sje dni ku Vi je}a Evro pe Her ma nu vanRom puyu, ja vi la je ju~er Slo ven ska tis ko -vna agen ci ja po zi va ju}i se na izvo re uBruxel le su. Na vo di se da }e Ku~an svo je iz -vje{}e o mo gu}nos ti ma us ta vnih rje {e njaza BiH, ko ja bi omo gu}ila nje no la k{e pri -bli`ava nje EU, pred sta vi ti i pred sta vni ci EUza vanj sku po li ti ku Cat he ri ne As hton. SKu~ano vim iz vje {ta jem upo zna te su iSAD, na vo de slo ven ski me di ji.

U @[email protected]

Cen tral na izbor na ko mi si jaBiH u na re dnih dan-dva od go vo -rit }e na sva ki po je di na~ni zah -tjev ko ji je ili }e bi ti dos tav ljen oddo sa da iza bra nih de le ga ta/iza -sla ni ka u no vi sa ziv Do ma na ro -da Par la men ta FBiH iz pet kan -to na.

Ovo je za Oslo bo|enje pot -vrdi la Ma ksi da Pi ri}, gla sno go -vor ni ca CIK-a, na vo de}i da jedo ju~er u po dne pro to ko li sa no{est iden ti~nih zah tje va ko je sudos ta vi li no vo iza bra ni de le ga -ti/iza sla ni ci u Dom na ro da Par -la men ta FBiH iz Kan to na Sa ra je -vo - Han ka Vaj zo vi}, Mir ja naMa li}, Se gme di na Srna - Baj ra -mo vi}, Bra ni slav Crno go rac iIvan Bri gi} (SDP), te Esad Ra de -lja{ (BOSS).

Ko sve tra`i man da teDe le gat ki nja u Klu bu srpskog

na ro da iz Un sko-san skog kan to -na Mi ra Lju bi jan ki} (SDP) pot -vrdi la je ju~er ka ko su de le ga ti iztog kan to na ta ko|er, za je dnopo sla li svo je zah tje ve u CI KBiH.Ona je na gla si la da }e to u~ini tino vo iza bra ni de le ga ti po tpi sni -ci izja ve, za je dno sa de le ga ti maiza bra nim iz {es tog - Sre dnjo bo -san skog kan to na.

Ka ko sa zna je mo, ju~er je i {estde le ga ta SDA upu ti lo is to vje tanzah tjev CIK-u

Na ime, no vo iza bra ni de le ga tiu Dom na ro da Par la men ta FBiH,njih 24 (SDP, SDA, BOSS, Na {astran ka) po tpi sni ka izja ve ko -jom su po zva li na kon sti tu isa nje

kan to nal nih skup {ti na i izborde le ga ta u pre os ta la ~eti ri kan to -na - Her ce go va~ko-ne re tvan -skom, Za pa dno her ce go va~kom,Po sav skom i Kan to nu 10 (Li -vanj skom) te odre di li da to ura -de u ro ku od de set da na (is te kao

8. fe bru ara) po~eli su sa sla njemzah tje va CIK-u BiH. No, ka da seovom do da ju i de le ga ti iz SBK-aza ko je je ta ko|er na jav lje no da}e u~ini ti is to, o~eku je se da u CI -KBiH sti gnu jo{ tri ova kva zah tje -va - po je dan od de le ga ta iz SDA,

SDP-a i NSRB-a (uku pno 27). - Svo jom odlu kom o ut vr|iva -

nju re zul ta ta po sre dnih izbo ra ido dje li man da ta iz skup {ti nekan to na za Dom na ro da Par la -men ta FBiH ut vrdi li ste u skla dusa ~la nom 2. 9. ta~ka 9. re zul ta -te izbo ra za de le ga te Do ma na -ro da PFBiH iz skup {ti ne kan to -na. Ka ko se u ro ku za `al bu da -tom u pra vnoj po uci ove odlu keni ko ni je `alio, to je odlu ka pos -ta la pra vo sna`na. Od ta da me,svo jim ne~inje njem spre~ava te upre uzi ma nju pra va i oba ve zako je pro is ti~u iz do di je lje nogman da ta, na vo di se, izme|u os -ta log, u do pi su ko je de le ga ti dos -tav lja ju CIK-u BiH.

@al ba su du po vo ljiU nje mu se na gla {a va ka ko je

CI KBiH „du`an u skla du sa ~la -nom 2. 9. ta~ka 10. kao oso bi ko -joj je do di je ljen man dat na izbo -ri ma iz da ti uvje re nje i iz vr{i tisve os ta le te hni~ke ra dnje ka kobi pra vo sna`na odlu ka proi zve -la pra vno dej stvo.

- O~eku jem da odmah dos ta -vi te izja vu o pri hva ta nju man da -ta, obja vi te pra vo sna`nu odlu kuu Slu`be nom gla sni ku i dos ta vi -te uvje re nje o do dje li man da ta.Za hti je vam da mi odmah, a naj -ka sni je u ro ku pet da na, omo -gu}ite pre uzi ma nje man da ta.Uko li ko ne pos tu pi te ona ko ka -ko vam za kon na la`e, bit }u pri -si ljen da po is te ku tog ro ka, a uskla du sa Izbor nim za ko nomBiH i Za ko nom o upra vnom pos -

tup ku FBiH, po dne sem `al buApe la ci onom odje lu Su da BiH,na vo di se u do pi su.

Gla sno go vor ni ca CIK-a Ma -ksi da Pi ri}, pak, za Oslobo|enjeka`e:

- Sva ko ima pra vo da ra di ono{to eli i ci je ni da je is pra vno, pata ko i po dne se `al bu Su du. Na{stav je is ti kao i do sa da ka da jeu pi ta nju izbor de le ga ta/iza sla -ni ka za Dom na ro da Par la men -ta FBiH.

Se ni ta [E HER^EHA JI]- Al mir TER ZI]

No vi de le ga ti pi sa no tra`e man da te, CI KBiH ni da ~uje

� De le ga ti iz SDP-a, SDA, NSRB-a i BOSS-a {a lju do pi se CIK-u u ko ji ma tra`e da im se odmah do di je leman da ti � Pi sat }e i de le ga ti iz SBK-a, ali su za bo ra vi li da im re zul ta ti jo{ ni su ve ri fi ci ra ni

SBK ni je ve ri fi ci ran,na jav lje na `al ba

U CIK-u BiH na vo de ka kose even tu al ni zah tje vi iza -bra nih de le ga ta iz SBK-a„ne}e i ne mo gu tre ti ra ti sob zi rom na ~inje ni cu da tadr`a vna in sti tu ci ja jo{ uvi jekni je zva ni~no ve ri fi ca ra lanji ho ve man da te“. To }e pi -ta nje tek bi ti ra zma tra no i tona sje dni ci CIK-a ko ja }e seodr`ati u ~et vrtak, 10. fe -bru ara.

- Na kon {to se ve ri fi ci ra juman da ti, os ta je rok od dvada na u ko jem se Ape la ci -onom odje lu Su da BiH mo`epo dni je ti `al ba na odlu kuCIK-a. Tek ako to ga ne bu de,ve ri fi ka ci ja izbo ra pos ta jeva li dna, na vo di Pi ri}.

Sa pu ni ca zva na Dom na ro dase za vr{a va pred su dom?

Ire na Had`iab di}: Ne `eliko men ti ra ti

Mi ra Lju bi jan ki}: Za je dni~koobra}anje iz USK-a

Spo ra im ple men ta ci ja u kan to ni maIm ple men ta ci ja izbor nih re zul ta ta ne ide ba{ naj bo lje ni u

kan to ni ma u ko jim po tpi sni ce pla tfor me za for mi ra nje vlas ti- SDP, SDA, NSRB i HSP ima ju ve}inu. Ta ko pro ces uspos ta -ve iz vr{ne vlas ti (izbor vla de) ni je okon~an u Bo san sko po drinj -skom, Tu zlan skom i Ze ni~ko-do boj skom kan to nu, gdje je sa -mo kon sti tu ira no no vo ru ko vod stvo kan to nal nih skup {ti na. Uci je los ti taj pro ces za vr{en je u Kan to nu Sa ra je vo i ne da vno uUn sko-san skom kan to nu.

Page 4: Oslobodjenje 09.02.2011

DOGA\AJIOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine4

Je di na smo ze mljau Evro pi ko ja za izbo re ima ~eti rigla sa~ka lis ti}a,

jo{ ka da bi se za je dno odr`ava li

lo kal ni i op {ti izbo ri, to bi bi lo jo{

dva, a to je ne {to {to je

pre vi {e

Bran ko Pe tri} ~lan CIK-a BiH

DOBAR LO[ ZAO

IZJAVA DANA

Pred sje dnik HSP-a BiH u in ter vjuu za Oslo -bo|enje je ar gu men to va no go vo rio o ra zlo zi ma zaka{ nje nje u for mi ra nju vlas ti i o da na{ njem odno -su Hrvat ske pre ma BiH. Hrvat ska ima us ta vnu oba -ve zu da se bri ne o Hrva ti ma izvan nje nih gra ni ca,ali to ni ka ko ne zna~i i da se tre ba mi je {a ti u kon -sti tu isa nje vlas ti, {to je unu tra{ nja stvar BiH, po -ru~io je Ju ri {i}.

Vri je dni di re ktor Sa ra jev ske zi me Ibra him Spa hi},re`iser Ned`ad Be go vi} i os ta li u~e sni ci za slu`ili sunaj ve}u ocje nu za ce re mo ni ju sve~anog otva ra njaFes ti va la. Gra dom su u Ka ra van-Sa raj-Kar ne va lu podmas ka ma pro de fi lo va li pje snik Omer Haj jam, Tin Uje -vi}, no be lov ci Cze slaw Mi losz i Ivo An dri}, kom po -zi to ri Franz Lis zt i Gus tav Ma hler, Vu~ko, Su per man,Po ter, D`eko... na jav lju ju}i 27. sa ra jev sku zi mu.

VIJEST UBROJU 35mi li ona KM po tra`iva nja za stru ju u 2009. otpi sa la je Elek tro pri vre da HZ-HB.

Si gur ni jiin ter net

U Evro pi se 8. fe bru ara obi -lje`ava Dan si gur ni jegin ter ne ta,a u BiH je ju~er prvi put ne for -mal na gru pa ovaj dan obi lje`ilapod slo ga nom “To je vi {e odigre, to je tvoj ivot“. Ne for mal nugru pu ~ine RA KBiH, Sa ve theChil drenNorway SEE, Onewor -ld - pla tfor ma za ju go is to~nuEvro pu, Me|una ro dni fond so -li dar nos tiEm ma us, Vi je}eEvro -pe i Mi cro soft BiH. Tim po vo -domu~eni ciSre dnjeeko nom ske{ko le u Sa ra je vuosmi sli li su pre -zen ta ci ju o te mi “[ta je in ter neti ka ko ga ko ris ti mo“.

Sud BiH je odbio zah tjev \uki}evih bra ni la ca, ko jisu tvrdi li da ima ju no vi do kaz, za po nav lja nje pos -tup ka pro tiv biv {eg ge ne ra la Voj ske RS-a, osu|enogzbog gra na ti ra nja tu zlan ske Ka pi je 25. ma ja 1995.ka da je ubi je na 71 oso ba, a vi {e od 150 ra nje no.\uki}u je za ovaj zlo~in izre~ena pra vo sna`na ka znaod 25 go di na za tvo ra.

No go me tni re pre zen ta ti vac BiH Men sur Mujd`auvr{ten je u tim 21. ko la Bun de sli ge. Ta mo jeuvr{ten po sli je sjaj ne par ti je u dre su Fre ibur ga pro -tiv Ein trac hta (0:0). Por tal Spox.com na veo je daje ovaj bo~ni igra~ do bio vi {e od 70 pos to du elai ta ko bio me|u naj bo ljim igra~ima na te re nu.

MEN SUR [email protected]

NO VAK \UKI]

SA RA JEV SKA ZI MA

ZVON KO JU RI [I]

VIJEST U OBJEKTIVU Foto: Damir ]UMUROVI]

Ge ne ral ni se kre tar Udru -`enja BH no vi na ri Bor kaRu di} ju~er je u ime Li ni jeza po mo} no vi na ri ma, ko jadje lu je u okvi ru Udru`enjaBH no vi na ri, upu ti la pi smo~la no vi ma Upra vnog odbo -ra Fe de ral ne ra dio-te le vi zi -je, tra`e}i od njih da zau -zmu i sa op}e zva ni~an stavo ne za ko ni tom pos tu pa njume nad`men ta RTV Fe de ra -ci je BiH i iz bje ga va nju iz -vr{e nja sud skih odlu ka uslu~aju Du {ke Ju ri {i}.

@al baRu di} je pod sje ti la ~la no ve

UO RTVFBiH da im se pri je 40da na obra ti la pi smom i mol -bom da is ko ris te svo je po zi ci -je i do pri ne su pro ve dbi sud -skih odlu ka i na la za na dle`nihin spe kcij skih slu`bi u slu~ajusmje ne i kr{e nja osno vnihljud skih pra va Du {ke Ju ri {i},smi je nje ne ure dni ce In for -ma ti vnog pro gra ma FTV-a,ali da od go vor na nje ga ni jedo bi la.

- @elim vas izvi jes ti ti ka koje u me|u vre me nu Se ktor zapra vne po slo ve RTV Fe de ra -ci je BiH sa mo ini ci ja ti vnona adre su Udru`enja/udru -ge BH no vi na ri po slao pi -smo sa sadr`ajem ko ji semo`e tu ma~iti kao `al ba nana log su da o vra}anju Du -{ke Ju ri {i} na po zi ci ju sako je je smi je nje na. Ka ko seja oso bno, a ni ni ko dru gi izUdru`enja BH no vi na ri ni jeobra}ao Se kto ru za pra vnepo slo ve RTV Fe de ra ci jeBiH, slo bo dni smo za klju~itika ko je to pi smo po sla no udo go vo ru sa va ma - ~la no vi -ma Upra vnog odbo ra. Zbogto ga vas mo lim da se o~itu -je te o to me da li i vi kao~la no vi Upra vnog odbo ra,od go vor ni za za ko ni tost ra -da me nad`men ta i za ko ni ta

pos tu pa nja unu tar RTV Fe -de ra ci je BiH, sto ji te iza sta -vo va izne se nih u pi smu Se -kto ra za pra vne po slo ve, tei da lje podr`ava te iz bje ga va -nje iz vr{e nja sud skih odlu -ka i nas ta vak kr{e nja ljud -skih pra va Du {ke Ju ri {i},sto ji u pi smu Bor ke Ru di}.

Ne za ko ni topos tu pa nje

U nje mu se is ti~e da jeo~ito va nje o sve mu ovo menu`no zbog ~inje ni ce da seUdru`enje BH no vi na ri `eliobra ti ti Par la men tu Fe de -ra ci je BiH kao osni va~u RTVFe de ra ci je BiH i ti je lu ko je jeime no va lo ~la no ve Upra -vnog odbo ra, sa mol bom dase uklj u ~i u za us tav lja njene za ko ni tog pos tu pa nja uRTVFBiH i igno ri sa nje odlu -ka pra vo su dnih in sti tu ci ja.

- Pod sje}amo vas ka kosu, uz BH no vi na re i Li ni juza po mo} no vi na ri ma, i Hel -

sin {ki ko mi tet za ljud skapra va u BiH, te In sti tu ci jaom bud sme na za ljud skapra va BiH kon sta ti ra li kr{e -nja osno vnih ljud skih pra vai nas ta vak vi kti mi za ci je Du -{ke Ju ri {i} od me nad`men -ta RTV Fe de ra ci je BiH, teniz dru gih ra dnji ko je ima -ju ve ze sa ovim slu~ajem, ako je su u su pro tnos ti sava`e}im za ko ni ma i dru gimpra vnim akti ma ko ji seodno se na rad ja vnog me di -ja, za bra nu dis kri mi na ci je iza {ti tu ra dno-pra vnog sta tu -sa, na po mi nje Ru di}.

Pod sje}amo, Op}in ski sudu Sa ra je vu do nio je odlu ku dase Du {ka Ju ri {i} vra ti na mjes -to od go vor nog ure dni ka In -for ma ti vnog pro gra ma FTV-a,s ko jeg je smi je nje na, no me -nad`ment te ku}e je na kon to -ga do nio iz mje ne unu tra{ njesis te ma ti za ci je i nji ma uki -nuo to ra dno mjes to.

J. F.

Podr`ava te li kr{e njepra va Du {ke Ju ri {i}?

Bor ka Ru di} pi sa la ~la no vi ma UO RTVFBiH

Udru`enje BH no vi na ri `eli se obra ti ti Par la men tu FBiH kaoosni va~u fe de ral ne TV sa mol bom da se uklju~i u za us tav lja njeigno ri sa nja odlu ka pra vo su dnih in sti tu ci ja

Bor ka Ru di}: Kr{e nje osno vnih ljud skih pra va i nas ta vakvi kti mi za ci je Du {ke Ju ri {i}

Page 5: Oslobodjenje 09.02.2011

INTERVJUOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 5

Ko or di na ci ja udru ga pro -iza {lih iz Do mo vin skog ra taupu ti la je otvo re no pi smopred sje da te lju Vi je}a mi nis ta -ra Bo sne i Her ce go vi ne Ni ko -li [pi ri}u u ko jem tra`i odnje ga da izne se svo je sta ja li {teo to me je li mul ti kul tu ral nostu BiH mo gu}a na kon izja vanje ma~ke kan ce lar ke An ge leMer kel i pre mi je ra Ve li ke Bri -ta ni je Da vi da Ca me ro na ka koje u nji ho vim ze mlja ma pro -pao po ku {aj stva ra nja mul ti -kul tu ral nog dru{ tva.

TAKORE]I... IZJASNI SE

Raz go va ra la: Gor da na KA TA NA

• Ka da go vo ri mo o ra du Us ta -vnog su da RS-a, u fo ku su ja vnos-ti u pra vi lu je bi lo Vi je}e za za {ti -tu na ci onal nih in te re sa, pre vas -ho dno iz ra zlo ga jer su pred sta -vni cibo{ nja~kogna ro da~es tois-ti ca li ka ko se na ade kva tan na~inti in te re si ne mo gu za {ti ti ti.

- Na~in i pra voza {ti tevi tal nogin -te re sani jepro pi saoUs ta vni sud Re -pu bli ke Srpske, ne go Us tav Re pu -bli ke Srpske. Pra vo za {ti te vi tal nogin te re sa ko di fi ci ra no je u odre dni -com~lan ka70. aman dmanLXXXIIUs ta va Re pu bli ke Srpske. Da kle,su kla dnona ve de nom, sva kizah tjevVi je}ana ro da za ut vr|iva njepo vre -devi tal nogna ci onal nogin te re sasti -gao je Su du i pra vo vre me no je ri je -{en. No, vje ro ja tno je su {ti naVa {egpi ta nja u to me da pred sta vni cibo{ -nja~kog na ro da ni su za do vo ljnina {imodlu ka ma. To je, ina~e, pro -blem stran ke u bi lo ko jem pra -vnompos tup ku, tj.ako joj ni jeudo -vo lje no, odlu ka joj se ne do pa da.

Odre dni ca bo san skiKao pred sta vnik Su da, u fun kci -

jipred sje dni ka, ni ka dani samna pa -daoin sti tu ci je, po go to vovi so kogni -voa kao {to je Vi je}e na ro da. Ipak,ovaj put bih im pre po ru~io da pre -gle da ju sve pre dme te, pa }e us ta no -vi ti da su u prvoj fa zi pro pu {ta li dana ve dura zlo ge i obra zlo`enjais tih,zbog ko jih su ta kvi zah tje vi bi li ne -pri hva tlji vi. U odno su na ne kepre -dme te, ni su po {to va li pre se dens(lat.pra ece dens) Su da da re zo lu ci -je i de kla ra ci je ne pred stav lja juakteo ko ji ma je na dle`an za odlu~iva njeUs ta vni sud, upor nopo nav lja ju}iis -tugre {ku. U me ri tor nomodlu~iva -nju Sud je do nio ko na~ne odlu keko je se ne bi tre ba leko men ti ra ti. Za -dnja odlu ka od 31. si je~nja ove go -

di neiza zva la je ne vi|enupo zor nostja vnos ti. A ra di se o je dnos ta vnompre dme tu, jer tko zna ~ita ti i pro~itaodre dni cu ~lan ka 69. stav 2 aman -dman LXXVI Us ta va Re pu bli keSrpske, sve mu je ja sno. U sred stvi -ma in for mi ra nja, ko ja su ~es to bi lapris tra na, na vo|eno je da ni je danpre dmetni jeri je {en u ko ristKlu babo{ nja~kog na ro da. ^ak je to, ekska te dra (lat. ex cat he dra), na TVBiH,u dne vni ku23. pro sin capro {lego -di ne, na veo je dan od pot pred sje -dni ka Na ro dne skup {ti ne Re pu -bli ke Srpske. Za to sa da `elim pod -sje ti ti ja vnost da smo u dva de li ka -tna pre dme ta pro gla si li po vre duvi tal nog na ci onal nog in te re sa: upre dme tuhi mne(„Bo`e, prav de“)i pre dme tugrbako ji je pre zen ti raoobi lje`ja Ne ma nji}a.

• Je dno od otvo re nih pi ta njau ve zi s ra dom Vi je}a za za {ti -tu na ci onal nih in te re sa jes te iPo slo vnik o ra du, ko ji pre dvi|ada je za do no {e nje odlu ka po -tre bna dvo tre}in ska ve}ina.

- U lis to pa du 2007. go di ne nadne vni red sje dni ceUs ta vnogsu dasta vio sam prei spi ti va nje ovog po -slo vni~kog pi ta nja. Gla so va nje su -da ca je odlu~ilo da je Po slo vnik is -pra van. Slje de}e, 2009. go di ne,po~et komruj na, re spe kti ra ju}izah -tjev Klu ba po sla ni ka iz re da bo{ -nja~kogna ro da, po no vo sam na sje -dni ci na dne vni red sta vio prei spi -ti va nje Po slo vni ka. Prvi i za dnjiput, u ovih se dam go di na ko li koobna {am fun kci ju pred sje dni ka,dne vni red ve}inom gla so va ni jeusvo jen. Ovo pi ta nje je bi lo i na ispi -ti va njupredUs ta vnimsu dom BiH,

ko ji se ogla sione na dle`nim za is to.U kon tek stu na ve de nog pi ta nja`elimre}i da se u svimdo sa da{ njimpre dme ti ma ni ka da ni je de si lo daje vi {e od je dnog su ca gla sa lo da jepo vri je|envi tal ni in te res. Ra di se opre dme ti ma u ko ji ma je zah tjevodbi jen. Je di no pro {le go di ne upre dme tu u ko jem je bi ladvoj be naodre dni ca„bo san ski“ (Brod, Kos taj -ni ca). Po zna to je da je ~e tvo ro su -da cagla sa lo da je po vri je|envi tal -ni in te res, me|u ko ji ma i ja.

• Va ma se kao pred sje dni kuUs ta vnog su da za mje ra lo da nis -te za in te re si ra ni za za {ti tu in te -re sa kon sti tu ti vnih na ro da zbog~inje ni ce da ste kao su di ja Us ta -vnogsu daBiHgla sa lipro tivus ta -vnih pro mje na ko ji ma se kon sti -tu ti vnim na ro di ma na en ti tet -

skom ni vou pri zna la je dna ko -pra vnost. Mo li la bih Vas da obja -sni tera zlo geza {to ste bi lipro tiv?

- U Va {empi ta njukri je se su {tin -ski dio re~eni ce„... gla sa lipro tivus -ta vnihpro mje na“. U tom slu~ajura -di lo se o tu ma~enjuUs ta va, a ja ni -samgla so vaoza ili pro tiv, ve}za ono{to sam sma trao da go vo riUs tavBo -sne i Her ce go vi ne. Za i pro tivgla su -juzas tu pni ci u Par la men tu. Na vodus ta vne pro mje ne Vi ste slu~aj nopo go di li, jer su to, za is ta, po me nioso bno, us ta vnepro mje ne. Ali, ko -je mo`e u~ini ti sa mo Par la mentBiH kon sen zu som gla so va sva trikon sti tu ti vna na ro da. Me|utim,mo je ne ovi sno gla so va nje se i da -nas zlo upo ra blju je, a naj vi {e odonih ko ji su za bo ra vi li za sje da njeskup {ti neFe de ra ci je BiH od 5. li pnja1996. go di ne. Na ime, ~la nak 12.

stav 2. Us ta va BiH odre dio je da seen ti tet ski us ta vi mo ra ju su gla si tisa Us ta vom BiH u ro ku od 6 mje se -ci. Zas tu pnik ko ji }e po sli je pos ta -tisu dacUs ta vnogsu da BiHpo dnioje 5. li pnja 1996. go di ne aman -dman da se ut vrdi da su „Bo{ nja cii Hrva tikon sti tu ti vni u Fe de ra ci ji, aSrbi u Re pu bli ci Srpskoj“. Re zul tatgla so va nja je: svi ZA, nit ko pro tiv,nit kouz dr`an. Ve}inazas tu pni ka jebi la iz SDA i HDZ-a. Ta kvu odlu kuje pot vrdi la Ve ne ci jan ska ko mi si jakao is pra vnu, a ko ju je dos ta vioCarl Bil dt. In te re san tno je da jepred sje dnik Ve ne ci jan ske ko mi si -jeJo seph Mar ko bio ~lan su dac Us -ta vnog su da BiH i, ~ak, iz vjes ti telju pre dme tu o ko jem go vo rim. Azna se ka ko je ta da gla so vao (su -pro tno sta vu ko ji je zas tu pao kaopred sje dnik Ve ne ci jan ske ko mi si -je). U ve lja~i 1998. go di ne je dan od~la no va Pred sje dni{ tva je izmi je -nio}urak i pre dlo ioUs ta vnomsu -du BiH da su kon sti tu ti vni na ro diu oba en ti te ta.

Go di ne (ni)su va`neTa da nas ta ju ra zno ra zni pri tis ci,

{pe ku la ci je itd. Ne ma tepros to ra dato na pi {e te, ali to mo`ete vi dje ti izmog iz dvo je nogmi{ lje nja na odlu -kuSu dabroj U –5/98, ko je je objav -lje no u Slu`be nom gla sni ku BiH,broj 23/00. Zlo upo ra blju ju}i mo jene ovi sno gla so va nje, ide se odtvrdnji da sam zbogto gaiza bran zapred sje dni kaUs ta vnogsu daRe pu -bli ke Srpske. Da kle, iz za hval nos -ti. Me|utim, ja sam iza bran napri je dlog ne ovi snog Su dbe nog itu`itelj skogvi je}a. [to vi {e, prvi putu svi bnju 2003. go di ne sam pri go -dom zbo ra pro pao u Na ro dnojskup {ti ni Re pu bli ke Srpske.

• Po slje dnjih da na u ja vnos -ti BiH bi lo je dos ta tvrdnji da jeve}ini su di ja Us ta vnog su da

RS-a, jer ima ju pre ko 70 go di -na, is te kao man dat, {to nji ho -ve odlu ke ~ini upi tni ma. Mo limVas da obja sni te to pi ta nje?

- To~no je da su su ci sta ri ji od 70go di na. Me|utim, be zob zir nina pa -di da ni su le gi ti mni jer im je pres -taoman datpo slje di ca su ili ne zna -nja ili, pri je, ten den cio znog, ne is ti -ni tog tu ma~enja. Na ve de no tu -ma~enje bi bi loto~noka da bi se pri -mje nji va liza ko niFe de ra ci je. Za bo -rav lja se da Re pu bli ka Srpska imasvo jeza ko ne i svojus tav, na {to imapra vo. Mi smo iza bra ni kon cem2003. go di ne na man dat od osamgo di na i taj nam man dat ne mo`enit ko us kra ti ti. Na ime, kon cem2005. go di ne ovaj man dat je izmi -je njenta ko da su ci mafun kci jais ti~eka da na pu ne 70 go di na `ivo ta. No,to va isa mo za bu du}esu ce. Do vo -ljno je po gle da ti~la nak78. Za ko nao Us ta vnomsu duRe pu bli keSrpskeili, pak, ~la nak110. Us ta vaRe pu bli -keSrpske, gdje se izri~itoza bra nju -je re troa kti vna pri mje na na bi lo~iju{te tu. Zar ti kre ato rimi sle da suu Re pu bli ciSrpskojble sa vi da bi do -zvo li li da ne ko li ko go di na su ci ne -za ko nito obav lja ju po sao.

NI SU BLE SA VIZar ti kre ato ri mi sle da su u Re pu bli ciSrpskoj ble sa vi da bi do zvo li li da ne ko li kogo di na su ci ne za ko nito obav lja ju po sao

Us tav, a ne Us ta vni sud,{ti ti na ci ona lni in te res

Mir ko Zov ko, pred sje dnik Us ta vnog su da Re pu bli ke Srpske

U sred stvi ma in for mi ra nja na vo|eno je da ni je dan pre dmet ni je ri je {en u ko rist Klu babo{ nja~kog na ro da, za to sa da `elim pod sje ti ti ja vnost da smo u dva de li ka tna pre dme tapro gla si li po vre du vi tal nog na ci onal nog in te re sa: u pre dme tu hi mne (“Bo`e, prav de”) i pre dme tu grba ko ji je pre zen ti rao obi lje`ja Ne ma nji}a

Page 6: Oslobodjenje 09.02.2011

DOGA\AJIOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine6

VIJESTI

Po~ela is pla tain va li dni na

Ju~er je u FBiH po~ela is pla ta ja nu ar -skih in va li dni na za ra tne voj ne in va li dei po ro di ce po gi nu lih bo ra ca, kao i na -knada za ci vil ne `rtve ra ta i ne ra tne in -va li de. Is pla ta je omo gu}ena odlu komo pri vre me nom fi nan si ra nju FBiH zaprva tri mje se ca ove go di ne, ko ju je na -me tnuo Va len tin In zko. Odlu kom supre dvi|ena i sred stva za fe bru ar i martza spo me nu te na mje ne, dok }e is pla teza april bi ti mo gu}e tek uko li ko no vevlas ti do ta da usvo je bud`et FBiH za2011. go di nu. S. [e.

Otpu {te ni voj ni cipri je te blo ka dom

Pred sta vni ci na dle`nih in sti tu ci jaBiH i fon do va PIO RS-a i FBiH da nas}e odr`ati hi tan sas ta nak u MO BiH nako jem bi tre ba lo da bu de ri je {e no pi -ta nje pri je vre me nog pen zi oni sa nja2.000 otpu {e nih pri pa dni ka OSBiH.Mi nis tar od bra ne BiH Sel mo Ci ko ti}re kao je da je ri je~ o pro ble mu, u ~ijerje {a va nje se mo ra ju uklju~iti Vi je}emi nis ta ra, pa ~ak i Par la ment BiH, jerMO ne mo`e, ni ti ima za kon ski ka pa -ci tet, da sam rje {a va ovo pi ta nje, pre -no si Srna. “In sti tu ci je BiH, pri je sve gaMi nis tar stvo fi nan si ja i tre zo ra i VM,mo ra ju da ti ga ran ci je fon do vi ma PIO,da bi po~eli da iz da ju rje {e nja o pri je vre -me nom pen zi oni sa nju“, izja vio je Ci ko -ti} na kon raz go vo ra sa pred sta vni ci maotpu {te nih voj ni ka, ko ji su za pri je ti lipro tes tom i blo ka dom Svjet skog voj nogprven stva u ski ja nju.

Raz go vor skan di da ti ma uBPK-u

Ru ko vod stvo SDP-a BiH - pred sje -dnik Zlat ko La gumd`ija, ge ne ral ni se -kre tar Ner min Ni k{i} i pred sje dnikGO Sve to zar Pu da ri}, raz go va ra lo je uSa ra je vu s man da ta rom za pre mi je raBPK-a i kan di da ti ma SDP-a i SDA zami nis tre u bu du}oj vla di. Raz go va ra -no je o sta nju u BPK-u, po slje di ca mapo pla va, kao i pro je kti ma ko ji }e po -bolj {a ti `ivot gra|ana. Po red man da -ta ra Emi ra Fra {te, sas tan ku su pri sus -tvo va li i kan di da ti za mi nis tra fi nan si -ja Mu hi din Pleh, prav de i za po{ lja va -nja Ra dmi la Jan ko vi}, pros vje te Al maDe li za imo vi}, unu tra{ njih po slo vaMid hat Si po vi}, pri vre de De mir Ima -mo vi}, so ci jal ne po li ti ke, zdrav stva, ra -se lje nih li ca i iz bje gli ca De li la Klo vo,za bo ra~ka pi ta nja D`evad Ad`em i zapros tor no ure|enje Bo`idar Se miz.

Sta no vni ci mje sne za je dni -ce Po to~ari su kra jem pro -{log mje se ca na 11 re le van -tnih adre sa u ci je loj ze mljiupu ti li pe ti ci ju u ko joj tra`e dase hi tno ri je {i pro blem iz gra -dnje crkve na lo ka li te tu Bu daku ovom mjes tu.

Pri va tno ze mlji {teOd go vor je je di no sti gao

od muf ti je tu zlan skog Hu se -ina ef. Ka va zo vi}a, ko ji je daopo dr{ku sta no vni ci ma Po -to~ara, te obe}ao da }e po -

mo}i ka ko bi se pro blem ri je -{io. Pe ti ci ju je po tpi sa lo 160sta no vni ka, a upu}ena je am -ba sa da ma Tur ske, SAD-a,

Fran cus ke, Nje ma~ke, Ru si je,Me|ure li gij skom vi je}u BiH,OHR-u, epar hi ji zvor ni~ko-tu zlan skoj, Mi lo ra du Do di -

ku, pred sje dni ku RS-a i Mus -ta fi Mu je zi no vi}u, pre mi je ruFe de ra ci je.

Pod sje}amo, crkva na Bu -da ku se gra di bez ika kvih do -zvo la na pri va tnom ze mlji -{tu po ro di ce Ili}, i to u ne po -sre dnoj bli zi ni mjes ta gdje jepro na|ena ma so vna gro bni -ca. Ta ko|er, u mjes tu Bu dakuop {te ne ma srpskog sta no -vni{ tva, a crkva bi se tre ba lana la zi ti iznad Me mo ri jal nogkom ple ksa Po to~ari.

“Svje sni smo zna~aja Sre -

Pe ti ci ja na 11 adre sa

Bo go mo lja se gra di bez ika kvih do zvo la u ne po sre dnoj bli zi ni ma so vne gro bni ce,u mjes tu Bu dak uop {te ne ma srpskog sta no vni{ tva, a crkva bi se tre ba lana la zi ti iznad Me mo ri jal nog kom ple ksa Po to~ari

Inat-crkvaiznad Po to~ara

Gro bni ca ispod te me lja?Po je di ni gra|ani srpske na ci onal nos ti u ne ko li ko na vra -

ta su skre nu li pa`nju da bi se ispod te me lja crkve ko ja sepo~ela gra di ti na Bu da ku mo gla na la zi ti ma so vna gro bni -ca. Na ime, oni su o to me oba vi jes ti li pred sta vni ke sre bre -ni~kih udru`enja, ali su iz ra zu mlji vih ra zlo ga `elje li os -ta ti ano ni mni.

Odlu ka ko ju je pred sje dni -ca Fe de ra ci je BiH Bor ja naKri {to, za je dno sa pot pred sje -dni ci ma, do ni je la o ime no va -nju tri ~la na fe de ral nog Us ta -vnog su da kr{i odre dbe Us ta -va Fe de ra ci je BiH po dvaosno va, sa op}io je si no} Uredvi so kog pred sta vni ka OHR.

- Ovom odlu kom pred sje -dni ca Fe de ra ci je BiH je, uzpris ta nak dvo ji ce pot pred sje -dni ka, za obi {la us ta vnu i za -kon sku ulo gu Vi so kog sud -skog i tu`ila~kog vi je}a i sve -la ulo gu Par la men ta Fe de ra -ci je BiH na for mal ni ~in objav -lji va nja odlu ke u Slu`be nomgla sni ku, po ru~io je vi so kipred sta vnik me|una ro dneza je dni ce i spe ci jal ni pred -sta vnik Evrop ske uni je u na -{oj ze mlji Va len tin In zko.

Igno ri sa njeOHR je is ta knuo da Us tav

Fe de ra ci je BiH ek spli ci tnona vo di da pred sje dnik pre -dla`e kan di da te za Us ta vnisud sa lis te kan di da ta ko juut vr|uje VSTV.

- I 2008. go di ne, kao i da nas,pred sje dni ca i pot pred sje dni -ci FBiH igno ri ra li su ~inje ni -cu da je dna od ime no va nihoso ba ni je bi la na lis ti kan di -da ta ko ju je ut vrdi lo Vi so kosud sko i tu`ila~ko vi je}e. Ulo -ga Vi so kog sud skog itu`ila~kog vi je}a je da osi gu -ra ime no va nje sa mo onih ko -ji su po go dni za vr{e nje fun -kci je u Us ta vnom su du Fe de -ra ci je BiH. Dom na ro da Fe de -ra ci je BiH pri hva tio je ovajstav 2009. go di ne ka da jeodba cio pret ho dne po ku {a jepred sje dni ce Fe de ra ci je daime nu je su di je Us ta vnog su -da izvan us ta vnog i za kon skogokvi ra, na vo di OHR.

Iz te su in sti tu ci je pod sje -ti li da Kri {to od 2009. go di neni je ime no va la su di je u Us -ta vni sud Fe de ra ci je BiH, os -tav lja ju}i ti me Vi je}e Us ta -vnog su da za za {ti tu na ci -onal nog in te re sa ne po pu -nje nim vi {e od dvi je go di ne.Zbog ove ~inje ni ce, ni ti je -dan kon sti tu ti vni na rod uFe de ra ci ji BiH ni je mo gao

do bi ti odlu ku o za {ti ti vi tal -nog na ci onal nog in te re sa,ne sa mo u ve zi sa za ko ni maFe de ra ci je BiH ne go i kan to -na i Gra da Mos ta ra.

Is crpno tu ma~enje- Do no {e njem ove odlu ke,

pred sje dni ca i pot pred sje -dni ci u po tpu nos ti su za obi -{li ulo gu Par la men ta. U nji ho -voj odlu ci se na vo di da ime -no va nje stu pa na sna gu da -nom do no {e nja odlu ke. UUs ta vu Fe de ra ci je BiH se,me|utim, ja sno na vo di da jeza sva ko ime no va nje su di jaUs ta vnog su da Fe de ra ci jeBiH po tre bna sa gla snost Do -ma na ro da FBiH. Ovo je o~itokr{e nje Us ta va Fe de ra ci jeBiH. Sa da je vri je me da Pred -sje dni{ tvo FBiH pos tu pi uskla du sa Us ta vom i vla da vi -nom pra va – sto ga o~eku jemod njih da po ni {te ovu odlu -ku i osi gu ra ju da se ime no va -nja u Us ta vni sud FBiH pro ve -du u skla du sa Us ta vom i za -ko nom, izja vio je In zko.

OHR je, pod sje}amo, re -

agi rao i 2009. go di ne na konsli~nog pos tup ka Bor ja ne Kri -{to. U pi smu, ko je je u fe bru -aru 2009. go di ne upu}eno li -de ri ma HDZ-a BiH, SDA iSBiH Dra ga nu ^ovi}u, Su lej -ma nu Ti hi}u i Ha ri su Si -lajd`i}u, ta da{ nji vi so ki pred -sta vnik Mi ro slav Laj~ak dao jeis crpno tu ma~enje re le van -tnih us ta vnih odre dbi ko jetre ti ra ju ovo pi ta nje.

- Dok na dle`nost da pre -dla`e su di je u Us ta vni sudpri pa da pred sje dni ku Fe de -ra ci je pre ma ~la nu IV.C.6, tase na dle`nost pred sje dni kamo ra iz vr{a va ti ta ko {to }eiza bra ti kan di da ta ko je jepre dlo`io VSTV, na veo jetom pri li kom Laj~ak u svomtu ma~enju aman dma na naUs tav FBiH. J. F.

OHR o ime no va nju sudija Us ta vnog su da FBiH

Bor ja na Kri {tokr{i Us tav FBiHPred sje dni ca i pot pred sje dni ci FBiH su do no {e njem odlu ke o ime no va nju za obi {li us ta vnu i za kon sku ulo gu VSTV-a i sve li ulo guPar la men ta FBiH na for mal ni ~in • In zko tra`i da se odlu ka po ni {ti

Borjana Kri{to

Page 7: Oslobodjenje 09.02.2011

DOGA\AJIOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine

VIJESTI

Sa ra dnja voj skiBiH i Tur ske

Mi nis tar od bra ne BiH Sel mo Ci ko -ti} upo znao je ju~er de le ga ci ju Aka de -mi je OS Tur ske o tre nu tnim akti vnos -ti ma u MO i OSBiH, sa te`i {tem naispu nja va nju uslo va za ula zak BiH uAkci oni plan za ~lan stvo u NA TO(MAP). To kom raz go vo ra ra zmi je nje -na su mi{ lje nja o tre nu tnoj si tu aci ji uBiH i re gi onu, te o ulo zi i do pri no suTur ske u kon kre tnim vi do vi ma po -dr{ke i po mo}i BiH na pu tu pri -klju~enja NA TO-u i EU. Tur sku de le ga -ci ju pre dvo dio je ko man dant Aka de -mi je ge ne ral-ma jor Bu lent Da g{a li upra tnji voj nog ata {ea Tur ske u BiH, bri -ga di ra Me hme ta Na ila Ji gi ta. Izra`enaje elja za nas ta vak us pje {ne sa ra dnjeizme|u oru`anih sna ga BiH i Tur ske,sa op {te no je iz MO BiH. Tur ska de le -ga ci ja je po sje ti la i Za je dni~ki {tabOSBiH, gdje je pri mio ge ne ral-pu ko -vnik Mi la din Mi loj~i}.

Pri jem za donTo mu Vu k{i}a

Mi nis tar od bra ne Sel mo Ci ko ti} i za -mje ni ci mi nis tra Ma ri na Pen de{ i @iv koMar ja nac pri mi li su ju~er no vo ime no va -nogvoj nogor di na ri ja don To muVu k{i}a,s ko jim su raz go va ra li o uspos ta vi voj nogor di na ri ja ta. Mi nis tar od bra ne i nje go viza mje ni ci ~es ti ta li su don To mi Vu k{i}uime no va nje za prvog bis ku pa Voj nog or -di na ri ja ta i izra zi li o~eki va nja da }euspos ta va tog ti je la bi ti po zi ti van is ko -rak i za vjer ni ke ka to li ke, ali i za sve pri -pa dni ke MO i OSBiH. Ci ko ti} is ta knuoje da je uspos ta va Voj nog or di na ri ja tava`na za odno se BiH s Va ti ka nom.

Ofi ci ri iz Me ri len dau MO BiH

Ofi ci ri Oru`anih sna ga SAD-a izdr`ave Me ri lend po sje ti li su ju~er Mi -nis tar stvo od bra ne BiH. Tim po vo domodr`an je ra dni se mi nar ko jem su po -red pred sta vni ka OS SAD-a pri sus tvo -va li i pred sta vni ci MO i OSBiH. De le ga -ci ju OS SAD-a pri mio je po mo}nik mi -nis tra od bra ne za uprav lja nje per so na -lom Se ad Mu ra to vi} sa sa ra dni ci ma.Ofi ci ri OS SAD-a }e po red MO, po sje -ti ti i Za je dni~ki {tab OSBiH i Ko man duza uprav lja nje per so na lom u Ba njojLu ci. Tro dne vni se mi nar je u or ga ni za -ci ji Am ba sa de SAD-a u Sa ra je vu i pred -stav lja ja~anje bi la te ral ne voj ne sa ra dnjeSAD-a i BiH i nas ta vak do sa da{ nje us -pje {ne sa ra dnje MO i OSBiH sa OSSAD-a iz dr`ave Me ri lend.

7

bre ni ce za Bo snu i Her ce go -vi nu. To je sim bol stra da nja ivje ru je mo da za slu`uje po se -bnu bri gu svih nas. @eli mo dase ovaj pro blem ri je {i, pri jene go {to do|e do po re me}ajame|uljud skih odno sa. Na macrkva ne sme ta, ali ovo je ~is -ta pro vo ka ci ja. Zbog to ga ovajpro blem tre ba ri je {i ti i na}idru gu lo ka ci ju, gdje `ive oso -be srpske na ci onal nos ti“, pre -pri~ala nam je di je lo ve iz pe -ti ci je [e hi da Ab du ra hma no -vi}, sta no vni ca Po to~ara.

Pred sta vni ci Op {ti ne Sre -bre ni ca upu ti li su do pis ame -ri~koj am ba sa di, OHR-u iMe|ure li gij skom vi je}u u na -di da }e oni ri je {i ti ovaj pro -blem. Ka ko je po zna to, vi so kipred sta vnik u BiH Va len tin In -zko i Pa trick Mo on, ame ri~kiam ba sa dor, ne da vno su tra`iliod Me|ure li gij skog vi je}a da seo~itu je o ovom pro ble mu.

“Ovaj pro blem ima dva se -gmen ta. Prvi je da se crkva ra -di na pri va tnom ze mlji {tu, adru gi da se na la zi u bli zi ni

ma so vne gro bni ce i Me mo ri -jal nog cen tra. To do da je uljena va tru. Mi ni smo u sta nju dari je {i mo pro blem na za do -volj stvo svih. Po to~ari su sve -to mjes to za Bo{ nja ke i ovo jenaj ni`i uda rac“, ka zao namje ]amil Du ra ko vi}, za mje nikna~el ni ka Sre bre ni ce.

On na vo di da su pred sta -vni ci Op {ti ne po ku {a li dana|u rje {e nje za je dno sa po -ro di com Ili}, me|utim, ni jebi lo ra zu mi je va nja. Po sli jeto ga, gra|evin ski in spe ktor

je obus ta vio gra dnju, jer crkvane ma ni ka kve do zvo le.

Dr`ava u dr`avi“Ov dje je Pra vo sla vna crkva

dr`ava u dr`avi. Re ci mo, na Je -ze ru je ura|ena crkva bez pri -bav lje nih do ku me na ta. To jelo {a po ru ka. Mi ne ma mo ni {tapro tiv crkve i spre mni smo dapo mo gne mo da se ona iz gra -di na dru gom mjes tu. Me|u -tim, oni igno ri {u stav Op {ti ne“,ka zao nam je Du ra ko vi}.

S. KA RI]

Pe ti ci ju je po tpi sa lo 160 sta no vni ka

Tu`ilac Ha {kog tri bu na laKen neth Scott ju~er je, to k omizno {e nja za vr{nih ri je~i upre dme tu pro tiv {es to ri ce bo -san skih Hrva ta, ka zao ka ko suzlo~ini u Her ceg-Bo sni bi li{i ro kih raz mje ra.

Po za po vi je di[es to ri ci bo san skih Hrva ta,

ne ka da{ njim zva ni~ni ci mata ko zva ne hrvat ske re pu bli keHer ceg-Bo sne, pre mi je ru Ja -dran ku Prli}u, mi nis tru od -bra ne Bru ni Sto ji}u, za po vje -dni ci ma HVO-a Slo bo da nuPra ljku i Mi li vo ju Pet ko vi}u,za po vje dni ku voj ne po li ci jeHVO-a Va len ti nu ]ori}u i {e -fu ko mi si je za raz mje nu voj -nih za ro blje ni ka Be ri sla vuPu {i}u, u Ha agu se su di zau~e{}e u udru`enom zlo~ina -~kom pot hva tu pro tje ri va njane hrvat skog sta no vni{ tva sadi je lo va te ri to ri ja BiH, te pri -pa ja nje tih te ri to ri ja sa Re pu -bli kom Hrvat skom.

- Kar ta Her ceg-Bo sne iz -gle da la je ba{ po put Ba no vi -ne. Zlo~ini u Her ceg-Bo sni

su bi li {i ro kih raz mje ra i to jevrlo va`an dio ci je log ovogpre dme ta. Po na {a nje HVO-a bi lo je {i ro kih raz mje ra ikon ti nu ira no, a to ni su bi lispo ra di~ni slu~aje vi. Bi li suto sis te mat ski zlo~ini, is ta kaoje na po~et ku ju~era{ njeg

ro~i {ta pred Ha {kim su dompred sta vnik op tu`be Ken -neth Scott.

Ta kvi su zlo~ini, pri mje ri -ce, oni po~inje ni u Stu pnomDo lu ili lo go ru Dre telj, a nji -hov je cilj, re kao je Scott, bioda se po li ti~ki i voj no po -t~ine Bo{ nja ci.

Scott je ju~er pod sje tio i nasvje do~enje ame ri~kog di plo -ma te Pe te ra Gal brig hta, ko ji jeu svom is ka zu, uz os ta lo, ka -zao i ovo:

- O~eki va li smo kon vo je uBo sni i Her ce go vi ni sva ko -dne vno. O~eki va li smo kon vo -je ko ji bi i{li u Mos tar sva kog

da na. Ali oni su bi li za us tav lja -ni sva kog da na i to ni je bi lodje lo po je di na ca HVO-a, ve}pos tu pa nje po za po vi je di. Lo -go ri u HB-u ni su bi li akti po je -di na ca ni ti se ra di lo o izo li ra -nim slu~aje vi ma pri tva ra nja. Unji ma je dr`ano na ti su}e lju -di, u kraj nje ne hu ma nim uvje -ti ma. Slo bo da na Pra ljka samsma trao od go vor nim za to,na vo di se u is ka zu.

Tri ne dje ljeO~eku je se da }e izvo|enje

za vr{nih ri je~i op tu`be i od -bra ne u pre dme tu pro tiv Pr -li}a i os ta lih tra ja ti do tri ne -dj e lje. Iako je ti me naj slo`eni -ji i naj du`i pro ces Ha {kog tri -bu na la u{ao u za vr{ni cu, do -bro upu}eni ka`u da bi sepra vo sna`na pre su da mo glao~eki va ti za go di nu.

Bra ni oci op tu`enih tra`it}e oslo ba|aju}e ka zne zasvo je bra nje ni ke, a op tu`ba}e, na vo dno, tra`iti da ih seka zni sa uku pno 240 go di naza tvo ra.

J. F.

Zlo~ini u HB-u suvr{e ni sis te mat ski

Nas tav lje no izno {e nje za vr{nih ri je~i u pre dme tu Prli} i dru gi

� Zlo~ini {i ro kih raz mje ra, a ne spo ra di~ni slu~aje vi � Svje do~enje ame ri~kogdi plo ma te o za us tav lja nju kon vo ja

Pe ter Gal brig ht: Lo go ri u HB-uni su bi li akti po je di na ca

BA NO VI NAKar ta Her ceg-Bo sneiz gle da la je ba{po put Ba no vi ne.Zlo~ini uHer ceg-Bo sni subi li {i ro kihraz mje ra i to je vrlova`an dio ci je logovog pre dme ta

Page 8: Oslobodjenje 09.02.2011

DOGA\AJIOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine8

VIJESTI

Na ci ona lis ti~kare to ri ka po li ti~ara

Ko mi si ja Vi je}a Evro pe za bor bu pro -tiv ra si zma i ne to le ran ci je (ECRI) obja -vi la je ju~er no vi iz vje {taj o BiH. Pred -sje da va ju}i ECRI-ja Nils Mui zni eks jeizja vio da je, iako je do {lo do na pret kau ne kim po dru~ji ma, jo{ za bri nja va ju}aetni~ka dis kri mi na ci ja u oblas ti izbor -nog za ko na, mar gi na li za ci ja Ro ma, kaoi opa sna na ci ona lis ti~ka re to ri ka po li -ti~ara, pre no si Ona sa. Na ci ona lis ti~kare to ri ka po li ti~ara po ti~e po dje le izme|ura zli~itih kon sti tu ti vnih na ro da i etni~kihsku pi na. Dje ca ra zli~itih etni~kih po za -di na nas tav lja ju da po ha|aju ra zli~ite{ko le, a ne ki od ud`be ni ka i da lje ispo -lja va ju etni~ku pris tra snost. Po vra tni ciko ji su ma nji na i da lje se suo~ava ju sadis kri mi na ci jom, a sto pa po vrat ka jeuspo re na, ka`e se u sa op {te nju.

Us pje {na vje`baspa {a va nja

Pri pa dni ci OSBiH i Gor ske slu`bespa {a va nja RS-a ju~er su na Ja ho ri niizve li akci ju spa {a va nja lju di u zim skimuslo vi ma, u ko joj su ko ri {te na i tri he -li kop te ra OS-a. Vje`ba je izve de na uslo`enim zim skim uslo vi ma na na -dmor skoj vi si ni iznad 1.700 me ta ra.‘’Do sa da{ nja sa ra dnja OS-a i ci vil nogse kto ra u BiH je do bra, a to smo po ka -za li i u lje tnom pe ri odu, ka da smo za -je dno uvje`ba va li akci je spa sa va nja odpo`ara i po pla va’’, na gla sio je ko man -dant bri ga de vaz du {nih sna ga i pro tiv -vaz du {ne od bra ne OS-a bri ga dir Zo -ran Du no vi} i do dao da su mo der ni -za ci ja vaz du ho plo va i obu ka oso bljavrhun ski pri ori tet bri ga de.

O su per vi zi jiodlu~uje PIC

Prvi za mje nik vi so kog pred sta vni ka uBiH i su per vi zor za dis trikt Br~ko Ro de -rick Mo ore po no vio je da je pri je de se takda na in for mi rao ~la ni ce Vi je}a za pro ve -dbu mi ra u BiH (PIC) da sma tra da je pi -ta nje snab di je va nja stru jom dis tri kta za -tvo re no na kon {to su svoj dio po sla ispu -ni li RS, a za tim i dis trikt. “Rje {a va njemovog pi ta nja se otva ra mo gu}nost zadalj nju dis ku si ju me|una ro dnih fa kto rao to me ka ko i da li bi tre ba lo da se nas ta -vime|una ro dnoan ga ira nje u ve zi sdis -tri ktom“, ka zao je Mo ore, ko ji o~eku je dase o to me ras prav lja pri je sje dni ce PIC-ako ja }e bi ti odr`ana kra jem mar ta. Ko -na~nu odlu ku, po no vio je, ne do no sion, ve} PIC, a nje gov stav }e bi ti neu tra -lan o pi ta nju za tva ra nja su per vi zi je.

„Srpski na ci ona lis ti, podvod stvom Do bri ce ]osi}a, ida lje is tra ja va ju na os tva ri va -nju i pro vo|enju srpskog ve -li kodr`a vnog pro je kta, uvje re -ni da }e u pro mi je nje nimme|una ro dnim okol nos ti mare ali zo va ti na cis ti~ki i ge no ci -dni plan - uje di nje nje svih‘srpskih’ ze ma lja (zao kru`iva -nje svih srpskih ze ma lja) isrpskog na ro da (uje di nje njesrpstva), odno sno for mi ra njeje din stve ne srpske dr`ave -Ve li ke Srbi je“, na gla sio je prof.dr. Sma il ^eki} na ju~era{ -njem sim po zi ju mu Zlo~in ge -no ci da nad Bo{ nja ci ma - ko -ri jen, uzrok, ci lje vi i raz mje re- odr`anom u Bo{ nja~komin sti tu tu.

Su de, a ne ra zu mi ju{ta su de

Pe tna est su re fe ra ta nau~nira dni ci i sa ra dni ci In sti tu ta zais tra`iva nje zlo~ina pro tiv ~o -vje~nos ti i me|una ro dnogpra va pri pre mi li za ovaj skup,ko ji je, izme|u os ta log, tre baood go vo ri ti na, re kao je i dr.^eki}, „stra te {ko nau~no, po -li ti~ko i `ivo tno-pra kti~no pi -ta nje: za {to i zbog ~ega po no -vo ge no cid nad Bo{ nja ci ma.“S dru ge stra ne, na mje ra va -ju}i os tva ri ti po me nu ti cilj,srpski na ci ona lis ti, is ta kao je^eki}, ko ris te his to ri ju, na -uku i nau~ne dis ci pli ne, teizla ze stal no s „no vim ar gu -men ti ma“ za po tre bu for mi ra -nja je din stve ne ve li ko srpske

dr`ave, ali i s ci ljem pri kri va -nja osva ja~kog, agre si vnogra ta pro tiv RBiH i zlo~ina~kena mje re i ge no ci dnog pla na ois tre blje nju Bo{ nja ka.

Prof. dr. Mu ha med [es ta no -vi} je us tvrdio da mno gi jo{ nine zna ju {ta je to ge no cid:“Su di je su de, a do vo ljno to nera zu mi ju“, is ta kao je [es ta -no vi}, upo zo riv {i da ni je is -pra vno re}i ge no cid u Sre -bre ni ci, da se sa mo mo`e ka -za ti, na pri mjer... pro ce su -iran je ge no ci dni na pad uSre bre ni ci.

Ina~e, za [es ta no vi}a, trisu e{e lo na onih ko ji su ~ini lizlo~ine nad Bo{ nja ci ma. Uprvom su pred sta vni ci srpskekul tu re, (na bro jao je P. P. Nje -go {a, Pe tra Ko~i}a, Jo va naDu~i}a, Sve to za ra ]oro vi}a,Mo mu Ka po ra, Do bri cu]osi}a, Vu ka Dra {ko vi}a...), udru gom su bi ro kra te, a utre}em su bor ci s to po vi oma.

Doc. dr. Fi kret Be}iro vi} je

po dvu kao da je „is to ri ja ljud -skog dru{ tva, is to ri ja ra to va“,a me|u oni ma ko ji bi se sva -ka ko mo gli na ves ti kaouzro~ni ci ge no ci da, pre madoc. dr. Ra si mu Mu ra to vi}usu i so ci olo zi, ko ji od 1945. do1990. uop}e ni su ni po mi nja -li ra ni je ge no ci de nad Bo{ nja -ci ma.

Od go vor nost?Nau~ni ci, ka zao je Mu ra to -

vi}, ima ju tri pris tu pa ovojte mi: so ci jal ni, psi ho lo {ko-psi hi ja trij ski i mo ral ni, no,ka ko je sve re la ti vno, po ka zaoje na pri mje ru je dne nau~ni -ce ko ja je knji gu po sve ti la te -zi da je Slo bo dan Mi lo {e vi}bo lo vao od ma ni ja kal ne de -pre si je: “Ni ka da ne bis te po -go di li da je Mi lo {e vi}a oslo bo -dio ove te ze, u Me mo ari ma,Ali ja Ize tbe go vi}, oka ra kte ri -sav {i Mi lo {e vi}a kao ~o vje kas ko jim bi on, da ni je ovihokol nos ti, ra do u ne kom pre -

du ze}u ra dio“, na gla sio je Mu -ra to vi}.

Mr. Enis Ome ro vi} je re kaoda dr`ava mo`e bi ti me|una -ro dno od go vor na za zlo~in ge -no ci da, „ali je di le ma da li je taod go vor nost gra|an ske ili kri -vi~ne pri ro de“, dok je dr. Be}irMa ci} us tvrdio da se ge no cidnad Bo{ nja ci ma ne mo`e upo tpu nos ti izra zi ti kon ven ci -jom o nje mu. Jer, obu hva ti la jeugla vnom bi olo {ki ge no cid, ane i kul tu ro cid, ur bi cid, eko no -mi cid, eli to cid. Mr. Mel di ja naAr na ut - Ha se lji} ja ana li zi ra -la uti caj lis ta Ja vnost u pri pre -mi ge no ci da nad Bo{ nja ci ma,a Mi li ca Bo nar je go vo ri la ome dij skim se le kcij skim kri te -ri ji ma u kre ira nju vi jes ti o ge -no ci du nad Bo{ nja ci ma, na vo -de}i broj ne pri mje re ve za ne zaRTV Srbi je i me di je iz RS-a~ije su in for ma ci je bi le u slu`bige no ci dne po li ti ke pro tiv bo{ -nja~kog na ro da.

E. KA ME NI CA

Sim po zij: Zlo~in ge no ci da nad Bo{ nja ci ma

Stra te {ko je, nau~no, po li ti~ko i `ivo tno-pra kti~no pi ta nje:za {to i zbog ~ega po no vo ge no cid nad Bo{ nja ci ma Ze mlja i `ene

“Ge ne ral Mla di} jeizja vio: Ono {to je naj -sve ti je za me ne, to suze mlja i `ene, jer onekre ira ju `ivot. Ova me ta -fo ra pred stav lja, da kle i`enu i ze mlju te re nom zafer ti li za ci ju, odno snocen tral nu ka ri ku tran -smi si je ko le kti vnog iden -ti te ta, je dnog od stu bo vave li ko srpske ide olo gi je“,re kla je mr. Sa bi na Su ba -{i} - Ga li ja to vi}.

Ve li ko srpski pro jektje i na {a stvar nost

Izla zi se stal no s „no vim ar gu men ti ma“ za po tre bu for mi ra njaje din stve ne ve li ko srpske dr`ave Fo to: Di di er TOR CHE

Ape la ci oni su d u No vomSa du do pet ka }e odlu~iti o`al bi na odlu ku Vi {eg su dau Srem skoj Mi tro vi ci, ko ji jepri je dva de se tak da na pri -hva tio zah tjev Af ga nis ta naza izru~enje 28-go di{ njegdr`av lja ni na na {e ze mlje Ja -smi na Ren di}a toj azij skojze mlji, zbog op tu`bi da je umar tu pro {le go di ne, uju`nom Ka bu lu, iz dao ~ekbez po kri}a pri li kom ku po -vi ne {est di ja man tskihprste no va, pre va riv {i na tajna~in trgov ca po ime nu Ra -ma tu lah.

“Jo{ ni je odlu~eno po `al bi,ali je iz vje sno da se to do go -

di do kra ja se dmi ce, jer je ta -kav za kon ski rok”, pot vrdionam je ju~er am ba sa dor BiHu Srbi ji Bo ri {a Ar na ut, ko ji jepri je ne ko li ko da na bo ra vio upo sje ti Tu zla ku za to~enom uza tvo ru u Srem skoj Mi tro vi ci.

“Na kon mo je po sje te odve -li su ga zu ba ru, jer je imaopro ble ma sa zu bi ma, no ni jemu uklju~eno gri ja nje. Jo{ jeu hla dnim pros to ri ja ma“, is ta -kao je Ar na ut, do da ju}i da jeRen di}u ka zao da ni odlu kaApe la ci onog su da ni je ko -na~na, te da zbog to ga ne tre -ba gu bi ti na du.

Ko na~nu ri je~ pri li kom ek -stra di ci je iz Srbi je da je Mi -

nis tar stvo prav de, odno snomi nis tri ca Sne`ana Ma lo -vi}. Na{ am ba sa dor je na konodlu ke Su da iz Srem ske Mi -tro vi ce do bio uvje ra va njada }e mi nis tri ca Ma lo vi}pri li kom odlu~iva nja ima ti uvi du ~inje ni cu da je Af ga nis -tan ze mlja u ko joj se ne po -{tu ju ljud ska pra va, te ko ja usvom kri vi~nom za ko nu imasmrtnu ka znu. Is ta uvje ra va -nja, sa mo u pi sa noj for mi,do bi lo je i na {e Mi nis tar -stvo prav de u od go vo ru ko -ji su nji ho ve srbi jan ske ko -le ge po sla le na upit oslu~aju Ren di}.

A. [e.

Do pet ka odlu ka oRen di}evoj `al bi

Ape la ci oni sud u No vom Sa du

Bo ri {a Ar na ut: Odlu kaApe la ci onog su da ni je ko na~na

BEZ GRI JA NJANa kon mo je po sje teodve li su ga zu ba ru,jer je imao pro ble masa zu bi ma, no ni je muuklju~eno gri ja nje.Jo{ je u hla dnimpros to ri ja ma,is ta kao je Ar na ut

Page 9: Oslobodjenje 09.02.2011

DOGA\AJIOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine

VIJESTI

Sel man izbjegavara dni ke Brat stva

Sto ti njak ra dni ka no vo tra vni~kog pre -du ze}a Brat stvo i ju~er se po no vo oku -pi lo is pred zgra de kan to nal ne Vla de, gdjemir nim pro tes tom za hti je va ju da bu deri je {en nji hov so ci jal ni sta tus i da im seupla te sred stva za uve zi va nje ra dnogsta`a. Ra dni ci su in sis ti ra li da im seobra ti pre mi jer Vla de Sre dnjo bo san -skog kan to na Sal ko Sel man. Me|utim,Sel man ni ju~er ni je do {ao na po sao, {toje iza zva lo ogor~enje ra dni ka. Je dnom odra dni ka Ra mi zu Sa raj li}u je po zli lo, paje in ter ve ni sa la i hi tna po mo}. Sa raj li}ka`e da je otac {es to ro dje ce. Za mje ni -ca pred sje dni ka Sin di ka ta Brat stva Gor -da na ^ur~i} re kla je za Srnu da je je di -ni zah tjev ra dni ka da im se uve`e sta`.“To bi uje dno bio i opro {taj ra dni ka odBrat stva, pre du ze}a u ko jem su ra di li go -di na ma, i on da bi po li ti~ari mo gli dau`iva ju“, is ta kla je ^ur~i}eva.

Ka rad`i} igno ri saoupo zo re nja

Biv {i ko man dant mi ro vnih sna ga uBiH, pen zi oni sa ni bri tan ski ge ne ralRu pert Smith, izja vio je ju~er nasu|enju Ra do va nu Ka rad`i}u da je1995. go di ne izme|u po li ti~kog i voj -nog ru ko vod stva RS-a pos to ja la ten zi -ja, ali da je ona bi la “nor mal na i o~eki -va na u ta da{ njim okol nos ti ma“.

Ko men ta ri {u}i pre pis ku izme|u Ka -rad`i}a i ne ka da{ njeg spe ci jal nog iza -sla ni ka UN-a za biv {u Ju go sla vi ju Ja su -{i ja Aka {i ja od mar ta 1995, Smith jeuka zao da je Ka rad`i} znao za te {kuhu ma ni tar nu si tu aci ju u en kla va maGo ra`du, Sre bre ni ci i @epi. Aka {i je upi smu Ka rad`i}u uka zao na nes ta {i culi je ko va u en kla va ma i ka ko si tu aci jadje lu je na sta no vni{ tvo, a Ka rad`i} jeu od go vo ru oci je nio da su ti pro ble mipre uve li~ani i ni su ta ko ozbi ljni.

9

Ubrza va nje re ali za ci je za -klju~ka Ko mi si je za fi nan si je ibud`et Pred sta vni~kog do maPar la men tar ne skup {ti ne BiHko ji je upu}en Vi je}u mi nis ta raBiH pro {le go di ne, a u ko jem setra`i da na dle`na mi nis tar stvado ne su ade kva tan za kon skipro pis ko ji bi za {ti tio ka te go ri -ju gra|ana ko ji ot pla}uju tu|ekre di te - za kon ski ni je mo gu}a,ka zao je za Oslo bo|enje La zarPro da no vi}.

GarancijaOvaj biv {i za mje nik pred sje -

da va ju}eg Ko mi si je za fi nan si -je i bud`et i vje ro va tno bu du}i~lan is te Ko mi si je, svjes tanzna~aja pro ble ma ko ji po ga|avi {e od 300 hi lja da bh. gra|ana,is ti~e da }e kao po sla nik u Par -la men tu dok se ~eka re ali za ci jaovog za klju~ka su ge ri sa ti ko le -ga ma da se po kre neini ci ja ti va zaiz mje nu odre dbi Za ko na o obli -ga ci onim odno si ma.

“Ovajpro blempo tre bno je ri -je {i ti pu tem Za ko na o obli ga ci -onim odno si ma, odno sno da seko ri sni cikre di tapri ori te tnooba -ve`u na izmi re nje i da ga ran ci jana pla te tih kre di tabu denji ho vaimo vi na, mje se~na pri ma nja isli~no, a da `irant bu de po slje -dnji“, is ta kao je Pro da no vi}.

Ovajpo sla nikSNSD-a u dr`a -vnom Par la men tu sma tra ta -ko|er da je bi tanpro blem u ovojoblas ti i ve li kibrojma hi na ci jako -je su se do go di le zbog to ga {to`iran ti u mo men tupo tpi si va njaugo vo ra ni su bi li do vo ljno upo -zna ti sa svo jim oba ve za ma, kaoi da su nji ho vipo tpi si fal si fi ko va -ni i zlo upo tre blja va ni.

“Ve li ki broj je ma hi na ci ja, lju -di ni su ni zna li da su iran ti ili je

ne ko zlo upo tri je bio nji hov po -tpis za di za nje kre di ta. Sto ga seen ti tet skim za ko ni ma o obli -ga ci onim odno si ma tre ba ju za -{ti ti `iran ti i po ve}ati od go vor -nost ko ri sni ka kre di ta“, na gla {a -va Pro da no vi}.

Ka kosa zna je mo, da po mo gnepre va re nim `iran ti ma, odno -snoUdru`enju za za {ti tu ira na -ta u BiH, vo lju je is ka za la In sti -tu ci ja om bud sme na za za {ti tupo tro {a~a u BiH, {to ~la no vi maove udru ge mno go zna~i.

“Ima li smo ne da vnosas ta naksa je dnim od dr`a vnih om bud -

sme na i oni su ra spo lo`eni da po -mo gnu. To je, ipak, dr`a vna in -sti tu ci ja i nji ho va po dr{ka pu nonam zna~i“, ka`eD`ena naHad -ima hmu to vi}, pred sje dni ca sa -ra jev skogogran kaUdru`enja zaza {ti tu `ira na ta u BiH.

Pod sje ti mo da je u ovoj go di -ni na jav lji va no uvo|enje in sti -tu ta ban kar ski om bdu smen,{to u Udru`enju ni su poz dra vi -li iako su se iz UO Udru`enjaba na ka BiH po zi ti vno izja sni lio to me, is ti~u}i fo kus na za {ti -ti kli je na ta ba na ka.

Me|utim, Agen ci ja za ban kar -

stvo Fe de ra ci je BiH ubrzo jesta vi la ta~ku na i sa op}enjemko jim je do slo vno za bra ni la ko -mer ci jal nim ban ka ma ko ri {te -nje ter mi na om bud smen u na -zi vu in ter nih ra dnih mjes ta “jerto mo`e upu}iva ti na za klju~akda je ri je~ o in sti tu ci ji om bud -sme na ko ja se bi ra na osno vuus ta vnih i za kon skih odre dbi“.

U sa op}enju je na po me nu toda je pro pi si ma de fi ni ra no da jesva ka ban ka i mi kro kre di tnaor ga ni za ci ja du`na for mi ra tiodjel ili ime no va ti oso bu ko ja }era di ti na po slo vi ma u ve zi sa pro -vo|enjempos tup ka po pri go vo -ru kli je na ta, ali da se to ra dnomjes to ne mo`e na zva ti om -bud smen.

Slu~aj ^ajni~eIpak, na kon {to su po je di ne

ban ke po~ele s ja vnim oba vi -jes ti ma o uvo|enju ban kar -skog om bdu sme na, prva je toospo ri la In sti tu ci ja om bud -sme na za za {ti tu po tro {a~a uBiH, sma tra ju}i da }e to do ves -ti do zlo upo tre ba.

I dok u zva ni~nim bh. in sti tu -ci ja ma sve, pa i re ali za ci je za -klju~aka i ini ci ja ti va spo ro te~e,ob ma nu ti i pre va re ni `iran tisva kog mje se ca ot pla}uju ra tetu|ih kre di ta, od ba na ka do bi -ja ju opo me ne i pri je tnje o odu -zi ma nju imo vi ne. Naj no vi jislu~aj obes prav lje nja pri jav ljenUdru`enju za za {ti tu `ira na ta uBiH do go dio se u aj ni~u, gdjeje je dna iran tki njado bi laadmi -nis tra ti vnu za bra nu, ali ni ka kone uspi je va da os tva ri svo je za -kon sko pra vo na pris tup in for -ma ci ja ma i do bi je sud sku pre -su du na osno vu ko je joj je ta za -bra na uve de na. A. S.

@iranti ne znajusvoje obaveze

I{~eki va njeza kon skih

pro pi sa

Biv {i za mje nik pred sje da va ju}eg Ko mi si je za fi nan si je i bud`et Pred sta vni~kog do maPar la men tar ne skup {ti ne BiH i vje ro va tno bu du}i ~lan is te ko mi si je is ti~e da }e kaopo sla nik su ge ri sa ti ini ci ja ti vu za po ve}anje od go vor nos ti ko ri sni ka kre di ta

D`enana Had`imahmutovi} Lazar Prodanovi}

Pros to ri je Udru`enjaUdru`enje za za {ti tu `ira na ta u BiH - ogra nak Sa ra je -

vo, odne da vno ima svo je pros to ri je ko je im je sa kom ple -tnom opre mom ne op ho dnom za rad, te sa lom sa 50 mjes -ta na dru gom spra tu zgra de Op}ine No vo Sa ra je vo us tu -pio SDP, oba vi jes ti la nas je D`ena na Had`ima hmu to vi},do da ju}i da im se za in te re so va ni mo gu obra ti ti sva kog da -na, a kon takt-te le fo ni su 062/271 979 i 033/642 943.

^la no vi Pred sje dni{ tva BORS-a na sje dni ci s pred sta vni ci maVla de RS-apos ti gli su ko na~ando -go vor o is pla ti bo ra~kog do dat kaza bor ce prve i dru ge ka te go ri je ina kna da za odli ko va nja i me da lje,zbog ~ega ne}e bi ti odr`ani ra ni -je na jav lje ni pro tes ti bo ra ca.

Pred sje dnik Pred sje dni{ tvaBORS-a Dra`en Pe ren di ja re kao jeda se is pla ta bo ra~kog do dat kanas tav lja u kon ti nu ite tu i da }e po -slje dnji iz 2010. bi ti is pla}en do 18.fe bru ara, za {ta je u bud`etu RS-aza 2010. go di nu obe zbi je|eno 12mi li ona KM.

Pred sje dnik BORS-a Pan te li -ja ]ur guz izra zio je za hval nostpred sje dni ku RS-a Mi lo ra du

Do di ku i mi nis tru ra da i bo -ra~ko-in va lid ske za {ti te RS-aPe tru \oki}u na uka za nom po -vje re nju ovoj pro ble ma ti ci.

“Obra do van sam ~inje ni com dasmo na van re dnoj sje dni ci Pred -sje dni{ tva BORS-a usa gla si li sta -vo ve o svim pi ta nji ma i ne ja -sno}ama u po gle du ono ga {to sede {a va lo u pret ho dnom pe ri odu.Ima moiden ti~nesta vo ve kao i pri -je tih de {a va nja u smi slu me|uso -bnog po {to va nja, ra zu mi je va nja irje {a va nja pro ble ma de mo bi li sa -nih bo ra ca i in te re sa RS-a u cje li -ni“, is ta kao je ]ur guz.

Pred sje dnik RS-a Mi lo rad Do -dik ka zao je da mu je `ao ako jesvo jom ne da vnom izja vom u

ve zi sa pro tes ti ma uvri je dio ije -dnog is tin skog bor ca i do dao daje spre man da uvi jek ta kvim

bor ci ma is ka`e svo je po {to va njei izvi nje nje.

Do dao je i da je pre ki nuo po sje -

tu Beo gra du, jer je `elio da raz -go va ra s Pred sje dni{ tvom BORS-a, ka ko bi is ka zao svoj odnos pre -ma bo ra~koj or ga ni za ci ji i nje -nom zna~aju u dru{ tvu.

“Ja ne mam pro ble ma sa BORS-om, ve} sa ne kim spe ku lan ti mako ji su se bi da li pra va ko ja ne za -slu`uju i ko ji ko ris te po je di ne me -di je za pro du blji va nje ra zli ka ko -jeda nas, o~i gle dno, ne pos to je“, re -kao je Do dik.

Do dik je is ta kao da izme|u ru -ko vod stva BORS-a i RS-a, bezob zi ra na ra ni je izre~ene emo -ci je, pos to ji je din stvo u ba zi~nimpi ta nji ma, a to su RS za uvi jek, aBiH dok mo ra.

G. KA TA NA

Bor ci odus ta li od pro tes taPred sje dnik bio uvjer ljiv

Do dik s bor ci ma: Svi smo je dna ar mi ja

Page 10: Oslobodjenje 09.02.2011

KOMENTARIOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine10

Ize tbe go vi} vje ru je u sre tanras plet ko ji }e - ve} u ovom

mje se cu - osi gu ra tifor mi ra nje vlas ti. ^lan

Pred sje dni{ tva, {to vi {e,tvrdi ka ko su od lis to pa dado da nas, ipak, svi sa zre li.Svi ma je, tvrdi, sve ja sno:

stran ka ma iz RS-a(ko na~no!) da je SDP

po bi je dio, a timpo bje dni ci ma da su i dvaHDZ-a ta ko|er po bi je di li,

dok su, pak, Lo lek i Bo lekhrvat ske po li ti ke

^ovi}&Lju bi}, ipak,do mi sli li ka ko ne mo gu

sa mo oni ates ti ra tihrvat sku auten ti~nost

Iako su go to vo svi, a ovo gase tje dna na tu po li ti~kuek skur zi ju spre ma i Mi lo -rad Do dik, zna~aj ni ji bo -

san sko her ce go va~ki po li ti~kili de ri po ho di li nje ma~ku kan -ce lar ku An ge lu Mer kel, ili ma -kar nje zi na sa vje tni ka Chris -top ha He us ge na, ~lan na {e gadr`a vno ga vrha Ba kir Ize tbe -go vi} je u na da hnu tom, paon da dje lo mi ce i pa te ti~nomgo vo ru na se si ji Kru ga 99 o, uzino, aktu al nom po sli jei zbor -nom na du ra va nju - ener gi~nokon sta ti rao ka ko dru gi ne}erje {a va ti na {e pro ble me. [to -vi {e, go vor nik je u ci je lu ovuotu`nu pri~u ko ja, za pra vo,tra je jo{ od no}i 3. na 4. lis to -pa da pro {le go di ne, uveo ika te go ri ju - lju bav. Ize tbe go -vi} mla|i, na ime, vje ru je ka -ko }e Bo snu po no snu iz ovo -ga po li ti~kog }or so ka ka izba -vi ti lju di ko ji je vo le i ko ji ma jesta lo do nje zi ne bu du}nos ti.

Ja sno, ~lan, pa ma kar i sa moko le kti vnog, dr`a vnog ru ko -vod stva po de fi ni ci ji mo ra bi -ti op ti mist. No, u tre nu ta~nimokol nos ti ma, bje lo da no je ka -ko je lju bav pre ma dr`avi, dado mo vi nu, u na {im okol nos -ti ma, za lu du ne do zi va mo - upo la Bo sne i Her ce go vi ne mi -sle na ime ni ca. Ta mo, zna se,vi {e vo le Re pu bli ku. Srpsku,do du {e. [to o Is toj, Bo sni iHer ce go vi ni da kle, mi sle uHer ce go vi ni lju toj, oso bi to ta -mo uz li je pu na {u gra ni cu sHrvat skom, ta ko|er se zna.Ali se u po slje dnje vri je me oto mu {u ti. A zbog sve gare~enog, pu no je zna~aj ni je to

{to se Nje ma~ka ozbi ljnouklju~ila u no vu bh. dra mu,ne go li, ma ko li ko is kre no bi lo,sna tre nje o lju ba vi pre madr`avi Ize tbe go vi}a II.

Na ime, je dan od na {ihdu`no sni ka {to je biona ber lin skom ro di -telj skom sas tan ku

svje do~io mi je ka ko se predMer kel o di so lu ci ji BiH nesmi je go vo ri ti ni ti u alu zi ja ma.Pre tpos tav ljam da je kan ce lar -ka zbog to ga - da jo{ je dan putdo bro ra zmi sli - ere sov sko gavo`da os ta vi la za kraj. Pri~emu ne pos to ji ni naj ma njavje ro ja tnost da }e Do dik uBer li nu go vo ri ti o Is to~noj iZa pa dnoj Nje ma~koj, kao {to,ina~e, vo li u ba njo lu~komkre mlju. Ta ko|er, Dra gan se^ovi} pred tom ~eli~nom frauni je usu dio ni zu cnu ti otre}em en ti te tu, na ko jem jegra dio pre di zbor nu kam pa -nju. A, zna ko vi to, vi {e ga nepri zi va ni po stol nom gra duMos ta ru i oko li ci.

Ri je~ju, dr`ava Bo sna i Her -ce go vi na je ne upi tna, a Nje -ma~ka kao tre nu ta~na pre -dvo di te lji ca europ ske po li ti kepre ma na {oj ze mlji sna`an jega rant za to. Po li ti~kim stran -ka ma, da kle, pre os ta je dafor mi ra ju vlast i ta ko svje -do~e o svo joj po li ti~koj zre -los ti. Lju bav ne ka os ta ve za`ene i dje cu. Jer, kao {to jezna no, u po li ti ci ne ma nivje~nog pri ja telj stva, ne go je(sa mo) vje~an in te res.

Uos ta lom, na na~elu in te re -sa su se i gra di le ko ali ci je na -kon jo{ je dnog na {eg po vi je -

snog lis to pa da. Ni je, da ka ko,Zlat ka La gumd`iju lju bav vo -di la na pu tu do Gla vno ga sta -na Zvon ka Ju ri {i}a, a ni ti suovo ga pra va {ko ga li de ra ta kviosje}aji pre pla vi li ka da je i{aoprvi put s Zlat kom na ju tre njeu biv {u zgra du CK-a.

In te res je bio obos tran;pra va {i su, ma te ma ti ka jeegzak tna da egzak tni ja nemo`e bi ti, izra~una li ka ko sa -mo uz ve li ku stran ku mo gu uve li ku vlast, a so ci jal de mo kra -ti ma je HSP tre bao ka ko biobra ni li svo ju (prvu) pos ti zbor -nu pri je tnju da vlast ne}e pra -vi ti s na ci onal nim blo ko vi ma.Ko li ko }e ova lju bav iz in te re satra ja ti, do znat }emo vrlo brzo.Ipak, Ju ri {i} mi je pri je ne ko -li ko da na ka zao ka ko uop}ene su mnja u La gumd`iju. Na -vo dno je ono {to mu jeobe}ao na fe de ral noj ra zi nipos to ja no kao kli su ri ne...

Pi ta nje je, me|utim, su -mnja li u lju bav sli je vaSu lej man Ti hi}, jo{,da kle, je dan li der

stran ke {to je sta la iza SDP-ovepla tfor me?! Na ime, Fe de ral nate le vi zi ja, oso bi to nje zi ni na jis -ta knu ti ji ka dro vi, u naj va`ni jimemi si ja ma po slje dnjih da nao, pri je sve ga, Ti hi}u, ali i jo{ne kim es deaov ci ma, go vo reba{ kao da u`ivo ~ita ju tek sto -ve iz je dno ga par tij skog dne -vni ka, ko ji se mje se ci ma i`iv -lja va na es deaovu ~el ni ku.Usput za mje ra ju}i so ci jal de -mo kra ti ma {to su uop}e ko ali -ra li sa sto`er nom bo{ nja~komstran kom. Kad, bi va, ima jo{ zatrku Bo{ nja ka! Do bro, znam

ka ko je La gumd`ija svo je do -bno za bra nio ~lan stvu da ~itaAvaz..., ali, pak, ova mi je {u tnjane ka ko zlo ko bna! Mo gu mi sli -ti ka ko je tek Ti hi}u.

Us to, zlo bni ci, po nu ka nija vnim pri zna njem ure dni ka“60 mi nu ta“ da je es de pe -ovac jo{ od ma lih no gu, su -mnja ju da se ma kar 15 od 60mi nu ta ure|uje ma lo da ljeod si vo ga do ma - u prav cuCi gla na. Sli je dom ~ega ni jeba{ naj ja sni je ko li ko je jo{~vrsta pla tfor mska ve za SDP-SDA? Kad gle dam re~enu en -ti tet sku te le vi zi ju, doj ma samda tu vi {e ne ma ~ak ni pla -ton ske lju ba vi.

Us prkos sve mu, ne po -ko le blji vi op ti mist,Ize tbe go vi} vje ru je usre tan ras plet ko ji }e

- ve} u ovom mje se cu - osi gu -ra ti for mi ra nje vlas ti. ^lanPred sje dni{ tva, {to vi {e, tvrdika ko su od lis to pa da do da nas,ipak, svi sa zre li. Svi ma je, tvrdi,sve ja sno: stran ka ma iz RS-a(ko na~no!) da je SDP po bi je -dio, a tim po bje dni ci ma da sui dva HDZ-a ta ko|er po bi je di -la, dok su, pak, Lo lek i Bo lekhrvat ske po li ti ke ^ovi}&Lju -bi}, ipak, do mi sli li ka ko nemo gu sa mo oni ates ti ra tihrvat sku auten ti~nost.

A ako je to mu do is ta ta ko,on da Ba kir Ize tbe go vi} mo dai ni je po slje dnji ro man ti~ar ka -da vje ru je ka ko nam je sa molju bav po tre bna. Jer, ako su svisve shva ti li, te - oso bi to - ako }esvi bi ti na mi re ni, eto uvje ta dase svi vo le, pa da on da vo le i Bo -snu i Her ce go vi nu.

[to sad lju bav ima s tim?!

Pi {e: Josip VRI^KOjo sip.vric [email protected] slo bo dje nje.baFO

KU

S

Sli ka prva do la zi ra vno iz Egip ta:Sto ti ne hi lja da de mon stra na tabdi ju na ka ir skom Trgu Ta hrir,sim bo lu po bu ne pro tiv re`ima,

sa mo sa je dnim zah tje vom - ko na~nimodlas kom pred sje dni ka Ho sni ja Mu ba ra -ka, ko ji se, o~eki va no, po ka zao da le ko`ila vi ji od tun si kog ko le ge Ben Ali ja, ko ji jepo bje gao iz ze mlje, na ra vno, fi nan sij skiobe zbi je div {i ne ko li ko na re dnih ge ne ra ci -ja svo je po ro di ce ko ja }e mo}i da ivi u lu -ksu zu i bla gos ta nju, jer im na ban ko vimra~uni ma le`e mi li jar de do la ra isi sa ne izdr`ave to kom 23 go di ne vla da vi ne.

No, u Tu ni su jo{ ne ma mi ra, pa da jumrtve gla ve u op {tem ha osu, a upra vo toje kar ta na ko ju igra Mu ba rak. Stra neemi sa re i vla de iz vje {ta va ka ko se pla {i daEgi pat ne upa dne u go re bez vla{}e, no te -{ko da igdje vi {e mo`e tra`iti po tpo ruko ju je sa Za pa da u`ivao tri de ce ni je,uklju~uju}i voj nu po mo} ka kvu do bi ja jusa mo klju~ni sa ve zni ci ko ji tre ba ju bi ti fa -ktor sta bil nos ti i zas tu pni{ tva in te re sa ve -le si la u va`nim re gi ona svi je ta.

No, sve mu do|e kraj.Na rod je us tao i po kre nuore vo lu ci ju u ko -

joj je do sa da po gi nu lo naj ma nje 297 lju di,pre ma po slje dnjim po da ci ma Hu man Rig -hts Wat cha, dok se broj po vri je|enih nemo`e ni iz bro ja ti. Sre}om, obus tav lje ni susu ko bi de mon stra na ta i Mu ba ra ko vih pris -ta li ca to kom ko jih su Ka irom, pra kti~no

cen trom svjet ske ci vi li za ci je, odje ki va li ra -fa li. Sa da de mon stran ti svi ra ju gi ta re po redten ko va, a okol no sta no vni{ tvo im do no sihra nu, vo du, li je ko ve.

Mu ba rak je po sve si gur no svjes tan da vi -{e ni ka da, ~ak i ka da bi os tao do kra ja man -da ta, ne}e ima ti vlast kao pri je, ka da su nje -go ve sli ke kra si le sva ko iole va`ni je mjes -to. Uos ta lom, po la kogu bikon tro lu nad me -di ji ma, uz voj sku i po li ci ju, izvo ru mo}i, aupra vo je je dan od naj ti ra`ni jih i zna me ni -ti jih lis to va na Blis kom is to ku - Al ahrampodr`ao an ti vla di ne pro tes te. Pret ho dno sude mon stran ti po kre nu li vlas ti te no vi ne,zna ju}i ko li ku mo} ima in for ma ci ja.

Mu ba rak gu bi uz de ko ji ma je uprav ljaoi odla zak je pi ta nje vre me na, a da li }e os -ta ti u Egip tu ili oti}i, stvar je pro su dbe ko -ja }e uve li ko za vi si ti od stra ha za vlas ti tubez bje dnos ti. Op ci ja ima, a za ni mlji vo je daje u Nje ma~kojpo kre nu tao{ trapo li ti~kade -ba ta da li Mu ba ra ku pru`iti uto~i {te, abor ci za ljud ska pra va is to vre me no po -ru~uju da }e ga odmah tu`iti.

Ka ko bi mu Nje ma~ka dis kre tno od -{kri nu la vra ta, pre dlo`eno je du`e bol -ni~ko li je~enje ko jim bi bio izje gnut sta tusegzi la. De mo kr{}an ski po li ti~ar i zas tu pniku Evrop skompar la men tuEl marBrok to za -go va ra, dok, sa dru ge stra ne, opo zi cij ski Ze -le ni ja sno po ru~uju da “Nje ma~ka ne smi -je bi ti lu ksu zno uto~i {te pro pa lih de spo ta“,ka ko opi sa Cem Oz de mir.

Sli ka dru ga odvi ja se da le ko od Trga Ta -hrir i Egip ta: U ure di ma mo}ni ka ko ji kro -je svjet sku po li ti ku gdje god to mo gu, od Bi -je le ku}e, pre ko Bruxel le sa i Mos kve, do TelAvi va, tra je sna`na di plo mat ska akti vnostu po ku {a ju mi re nja vlas ti tih i in te re sa de -mon stra na ta. Dru gim ri je~ima, smi je ni tiMu ba ra ka, {to je in te res de mon stra na ta, ado bi ti pred sje dni ka ko ji }e podr`ati ci lje -ve Za pa da, pri je sve ga, ispo ru ke naf te, po -dr{ku Izra elu i gu {e nje isla mi zma.

Uz Mo ha me da el-Ba ra deia, do bi tni kaNo be lo vena gra deko ji ne bje i od kan di da -tu re, na po vr{i nu je, za hva lju ju}i Wiki Lea -ksu, is pli va lo jo{ je dno ime -Oma raSu le ima -na, ne da vnopos tav lje nogpot pred sje dni kako ji je na tu, da vno uki nu tu po zi ci ju, do {aovrlo vje ro va tno za hva lju ju}i su ges ti ja mako jeMu ba rakdo bi ja od Za pa dato kompo -bu ne. Upra voobjav lje netaj nede pe {epo ka -zu ju da je OmarSu le imanizra el skifa vo ritko -ji je, ka kopi {eDa ilyTe le graph, dok je vo dioegi pat skuslu`busi gur nos ti, podr`aoeven -tu al nuizra el skuin va zi jupo gra ni~nogdi je -la Egip ta da bi se za us ta vi lo kri jum~are njeoru`ja Ha ma su u po ja su Ga ze.

Sve u sve mu, bit ke na vi {e ra zi na se nas -tav lja ju, je dnaotvo re nihka ra ta na ka ir skomTrgu Ta hrir, gdje tra ju pro tes ti, a dru ga taj -no vi ta - da le ko od nje ga, ta mo gdje bi ra -do na ~elo Egip ta in sta li ra li lig ht Mu ba ra -ka, ma kar pri vi dno pri hva tlji vog na ro du, alipo sve oda nog Za pa du.

Pi {e: Edin KRE HI][email protected] slo bo dje nje.baO

SV

RT

Bit ke na vi {e ra zi na senas tav lja ju, je dna otvo re nihka ra ta na ka ir skom TrguTa hrir, gdje tra ju pro tes ti, adru ga taj no vi ta u cen tri masvjet ske mo}i ko jipo ku {a va ju na ~elo Egip tain sta li ra ti lig ht Mu ba ra ka

Ko po sli je Mu ba ra ka

Page 11: Oslobodjenje 09.02.2011

OGLASIOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 11

Page 12: Oslobodjenje 09.02.2011

CRNA HRONIKAOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine12

Lo pov odnio pet na ru kvi ca

Odu ze ta ma ri hu anaZa sad ne po zna ti lo povukrao je iz ku}e u vla sni{ -tvu \. N. u na se lju Do njaLju bo go {ta na Pa la ma od31. ja nu ara do 7. fe bru arapet zla tnih `en skih na ru -kvi ca, {estzla tnihprste no -va, ne ko li ko pa ri zla tnihnau {ni ca, oko hi lja du ma -ra ka i 20 te gli me da.

Ut vr|eno je da je kra -dlji vac upo tre bom po -de snog pre dme ta i fi -zi~ke sna ge o{te tio ula -zna vra ta u pri ze mlju, aza tim na spra tu ku}e iz -vr{io pre me ta~inu.

Pri pa dni ci CJB-a Ba -nja Lu ka pro na {li su iodu ze li dva pa ko va njaod po 0,6 i 0,5 gra ma ma -ri hu ane ko ja je bi la upa -ko va na u alu mi nij sku fo -li ju i bi je li pa pir.

Dro ga je odu ze ta od Ale -ksan dra So la re vi}a (21) izovog gra da, ko ji je uha -p{en i pro tiv ko jeg }e pri -pa dni ci CJB-a Ba nja Lu kaOkru`nom tu`ila{ tvu uovom gra du po dni je ti iz -vje {taj o po~inje nom kri -vi~nomdje luomo gu}ava -nje u`iva nja dro ga.

Du {an Mi tro vi} (22) iz Bres to -va po gi nuo je pre ksi no} u sao -bra}aj noj ne sre}i na ma gis tral -nom pu tu Prnja vor - Der ven ta umjes tu [trpci.

Do ne sre}e je do {lo ka da su sesu da ri li pe`o 307 ko jim je uprav -ljao Mi tro vi} i ka mi on MAN za~ijim uprav lja~em se na la zio Jo -vo Vrho vac iz La kta {a.

De`ur ni tu`ilac Okru`nogtu`ila{ tva Ba nja Lu ka i po li cij skislu`be ni ci PS-a za bez bje dnost

sao bra}aja Prnja vor ut vrdi li su daje do ne sre}e do {lo ka da je Mi tro -vi} pe`oom skre nuo u sao bra}aj -nu tra ku za vo zi la ko ja idu su pro -tnim smje rom. Na kon su da ra pe`oi ka mi on su sle tje li sa ko lo vo za.

Mi tro vi} je pre ve zen u pros to -ri je Za vo da za sud sku me di ci nuBa nja Lu ka ra di ob du kci je, dok jeVrhov cu lje kar ska po mo}pru`ena u Do mu zdrav lja Prnja -vor, gdje su mu kon sta to va nela k{e po vre de. Dk. O.

Na pu tu Prnja vor - Der ven taStra dao vo za~ pe`oa

Kan to nal no tu`ila{ tvo Sa ra -je vo po di glo je op tu`ni cu pro -tiv Se na da Ko bi li}a, Kla usaMe ki}a, Ne di ma ]eha je i Mir -ze Ha ti}a zbog iznu de, otmi -ce i ne do zvo lje nog po sje do va -nja oru`ja.

Me ki} je, pre ma op tu`ni ci,na ime po su|enog pi}a, a ve -za no za or ga ni za ci ju par ti ja udvo ra ni Do ma mla dih u Sa ra -je vu, ko ji je odr`an 25. de cem -bra 2009, od Raj ka Bo gda no -vi}a po tra`ivao oko 300 KM zautro {e no pi}e na par ti ju, {to jei do go vo re ni iznos nje go vogpo tra`iva nja. Na kon {to Bo -gda no vi} ni je izmi rio svoj dugdo ro ka ko ji mu je os tav ljen,10. no vem bra Me ki} je po -zvao Bo gda no vi}a tra`e}i mu2.300 KM sa ro kom vra}anjado 11. no vem bra, da bi muka sni je po slao SMS po ru ku uko joj je na veo da on “vi {e ne -ma ni {ta sa du gom i po -tra`iva nji ma od Bo gda no vi}ane go }e u nje go vo ime do}inje gov pri ja telj i da sa njimna|e na~in ka ko da vra ti dug“.

“Ni sam ti ja Kla us“Bo gda no vi}a je 15. no vem -

bra te le fo nom po zvao Ko bi li},te se pred sta vio kao Kla usovpri ja telj i re kao mu da zo ve uve zi s du gom. Ko bi li} mu jepre dlo`io da, uko li ko ne mano vac za vra}anje du ga, pre -pus ti nje mu i Me ki}u da or ga -ni zu je {tan do ve sa pi}em uZe tri za vri je me kon cer ta To -ni ja Ce tin skog, za ~iju or ga ni -za ci ju ima za klju~en pi sa niugo vor sa Ze trom fir ma Artzo ne u vla sni{ tvu Bo gda no -vi}a i nje go vog bra ta Bran ka.

Ta ko|e, 26. no vem bra Ko bi -li} je po no vo na zvao Bo gda no -vi}a, ka ko bi se do go vo ri li o is -pla ti na vo dnog du ga. Is tog da -

na oko po no}i Ko bi li} je sa Ha -ri som Der va no vi}em do {aopred Slo gu BMW-om X6 u ko -ji su bra}a Bo gda no vi} u{li, na -kon ~ega im je Ko bi li} pre -dlo`io da na ime du ga pre pus -te nje mu i Me ki}u da or ga ni -zu je {tan do ve sa pi}em u Ze -tri, {to su Bo gda no vi}i shva ti -li kao pri ti sak. Na kon {to je po -nu du Raj ko Bo gda no vi} odbio,Ko bi li} je po~eo vi ka ti:

“Ne moj se za je ba va ti samnom, ni sam ti ja Kla us“, na -kon ~ega je za pri je tio Bo gda -no vi}u, go vo re}i mu da mu jepo zna to gdje je kan ce la ri jafir me ko ja je u nje go vom vla -sni{ tvu, te da }e ih ~eka ti sva -ko ju tro is pred i tu}i nje ga inje go vog bra ta dok ih ne is tje -ra iz gra da, ako mu ne is pla -te 2.300 KM, na ime na vo dnogdu ga Me ki}u, te da }e taj dugizno si ti pu no vi {e uko li ko ta -ko ne pos tu pe.

Ko bi li} je re kao Bo gda no -vi}ima da }e za sat po sla tine ko ga da obra~una no vi dug.“Obe}anje“ je ispu nio pa jesti gao Mir za Ha ti}, ko ji je ner -vo znim gla som pri si lio Raj kaBo gda no vi}a da sje dne u je -ep che ero ke ko jim su se odve -zli do ka fi}a Bra zil, is pred ko -

jeg mu je Ha ti} na re dio da na -zo ve Ko bi li}a. Ka da ga je Bo -gda no vi} na zvao, Ko bi li} muje pri je tnje po no vio.

Strah i pri je tnjaNa kon {to je 1. de cem bra

Raj ko Bo gda no vi} oba vi jes tioMe ki}a da ne mo`e pris ta ti nanje gov i Ko bi li}ev zah tjev damu pre pus ti or ga ni za ci ju {an -ko va u Ze tri, Me ki} mu je re kao:

“^uj se sa Se na dom, on ti jeza to sa da gla vni, obja sni tonje mu.“

Ka da je Bo gda no vi} na zvaoKo bi li}a, on mu je re kao dasa da dug izno si 5.000 KM, jerje za ra~unao ka ma te i tro -{ko ve, pa je do go vo re na pre -da ja iznu|iva nog nov ca. Na -kon to ga je Ko bi li} BMW-omdo {ao sa ]eha jom u Slo gu,gdje im je Bo gda no vi} u stra -ha zbog ra ni je izre~enih pri -je tnji pris tao da ti iznu|iva nih5.000 KM. Ka da je Bo gda no -vi} no vac pre dao ]eha ji, pri -pa dni ci FUP-a su ih uhap si li,a u ]eha ji nom ka fi}u Bin gopo li ci ja je odu ze la pi {tolj.

Op tu`ni ca je pro sli je|enana pot vr|iva nje Op}in skomsu du Sa ra je vo.

Dk. O.

Kan to nal no tu`ila{ tvo Sa ra je vo

Op tu`ni ca za iznu duod su vla sni kafir me Art zo neZa vr{e na is tra ga pro tiv Se na da Ko bi li}a, Kla usa Me ki}a,Ne di ma ]eha je i Mir ze Ha ti}a

Sa ha p{e nja Ko bi li}a, Me ki}a i ]eha je

Zre nja nin ski advo kat Bra ni slavKe nji} (49), ko jeg po li ci ja su mnji~iza ubis tvo su pru ge Ja smi ne (37),uha p{en je u po ne dje ljak na kon{to je u ne dje lju na ve~er u ho te luOlim pik na Ja ho ri ni po ku {ao da iz -vr{i sa mo ubis tvo. Upo sle ni ci ovogho te la oba vi jes ti li su pri pa dni keCJB-a Is to~no Sa ra je vo da je je dangost ho te la u so bi pre re zao ve ne.Do las kom na mjes to do ga|aja po -li ci ja je ut vrdi la da se ra di o Bra ni -sla vu Ke nji}u ko jeg srbi jan skevlas ti po tra`uju zbog ubis tva.

Bra ni slav Ke nji} se su mnji~i daje u pe tak pri je po dne, na konsva|e, su pru zi Ja smi ni za bio no`u srce. Me di ji pre no se da su se njihdvo je pret ho dno sva|ali i da je onasa dje com pro {le ne dje lje na pus -ti la ku}u. Na vo dno, obo je su ima -li prga vu na rav, a Bra ni slav jeispo lja vao i lju bo mo ru. Na kon

ubis tva su pru ge ovom advo ka tu ibiv {em su di ji Op {tin skog su da uZre nja ni nu, iz gu bio se sva ki trag.Po {to je imao do ku men ta BiH,on je uspio da pre|e gra ni cu i sa -kri je se u BiH.

D. P.

Na Ja ho ri ni pro na|en ubi ca iz Zre nja ni na

Advo kat u ho tel skojso bi pre re zao ve ne

Bra ni slav Ke nji}

U akci ji pro tiv nar ko-di le ra pro ve -de noj na po dru~ju Her ce go va~ko-ne re tvan skog kan to na, u po slje -dnjih pet mje se ci uha p{e no je oko40 oso ba i uru {en je sa mi nar ko-vrh,izja vio je na~el nik Se kto ra kri mi na -lis ti~ke po li ci je kan to nal nog MUP-a Sre}ko Bo{ njak, pre ni je la je Srna.

On je na kon fe ren ci ji za no vi na -re ju~er u Mos ta ru re kao da je to -kom vi ken da uha p{e no se damoso ba, ve}inom iz Mos ta ra, ko je supre da te Tu`ila{ tvu HNK-a zbogkri vi~nog dje la proi zvo dnja i stav -lja nje u pro met dro ga.

Bo{ njak je na veo da su ove oso -

be or ga ni zo va no trgo va le dro ga mana po dru~ju HNK-a, po se bno he -ro inom i ko ka inom, a ima le suuspos tav lje ne ve ze sa Sa ra jev skimkan to nom, kao i dru gim di je lo vi maBiH te dr`ava ma u okru`enju.

Na~el nik Odje lje nja za po se -bne na mje ne MUP-a HNK-a Ra -miz Ha si} je ka zao da su u akci jipro tiv nar ko-di le ra za pli je nje ni1,1 ki lo gram he ro ina, 30 gra ma ko -ka ina, odre|ena ko li~ina ma ri -hu ane i skan ka, oko 40.000 KM,mo bil ne kar ti ce i te le fo ni. Dro gaje, naj vje ro ja tni je, bi la na mi je -nje na tr`i {tu Hrvat ske.

Akcija MUP-a HNK-a

Sru {en nar ko-vrh

Page 13: Oslobodjenje 09.02.2011

CRNA HRONIKAOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 13

Za pli je nje na tri pi {to lja

Uha p{en zbog kra|e Pri pa dni ciPo li cij skesta -ni ceBa njaLu kanaBu le va -ruvoj vo deSte peSte pa no -vi}a u Ba njoj Lu ci uhap si -li su Ne ve naNe {ko vi}a (28)sa So ko ca kod ko jeg supro na|ena i odu ze ta dvapi {to lja M-57 ka li bra 7,62mi li me tra, te pi {tolj pa raka li bra de vet mm, dvaka~ke tacrnebo je, crneru -ka vi ce i ba te rij ska lam pa.

Nad Ne {ko vi}em je iz -vr{e na kri mi na lis ti~kaobra da, na kon ~ega jepu {ten na slo bo du.

Slu`be ni ci CJB-a Ba -nja Lu ka uhap si li suju~er u Pri je do ru Er gi -na [a}iri ja (19) iz Ba -nje Lu ke na osno vu ra -spi sa ne cen tral ne po -tra ge Osno vnog su daBa nja Lu ka od 28. ja nu -ara ove go di ne zbog su -mnje da je po~inio te -{ku kra|u.

Osu mnji~eni je na konha p{e njapre datna dalj njepos tu pa nje slu`be ni ci maSud ske po li ci je Re pu bli keSrpske. Dk. O.

Dva de set tro go di{ njiAnel Sej fo vi} i Ju sufJu si} (30), oba nas ta -

nje na u Sa ra je vu, uha p{e ni supre kju~er na kon {to je po li ci -ja kod njih pro na {la oko 2,5 ki -lo gra ma ma ri hu ane. Sej fo vi}je ju~er uz iz vje {taj pre datKan to nal nom tu`ila{ tvu u Sa -ra je vu, dok je Ju si} na kon sa -slu {a nja pu {ten na slo bo du.

Slu`be ni ci po li ci je Odje lje -nja za bor bu pro tiv zlo upo tre -be dro ge MUP-a Kan to na Sa -ra je vo, ope ra ti vnim ra dom nate re nu do {li su do in for ma ci -ja da Anel Sej fo vi} po sje du jeve}u ko li~inu ma ri hu ane ko -ju pro da je nar ko ma ni ma. Na -kon {to su za us ta vi li audi u ko -jem su bi li Sej fo vi} i Ju si}, in -spe kto ri po li ci je su po red vo -zi la uo~ili ke su sa ma ri hu -anom, ko ju su osu mnji~enivje ro va tno izba ci li iz auto mo -bi la ka da su ugle da li po li ci ju.

Pre tre som ku}e, ko ju ko -ris ti Anel Sej fo vi} u Uli ci Su -lje Ja hi}a, u sa ra jev skom na -se lju Bu~a Po tok, pro na|enesu jo{ dvi je ke se u ko ji ma jebi la ma ri hu ana, je dan pi {toljmar ke crve na zas ta va, ka li bra7,62 mi li me tra (te te jac), dvaokvi ra i 16 me ta ka, je dna va -ga, dva mo bil na te le fo na ipo li cij ska te les kop ska pa li ca.Na kon kri mi na lis ti~ke obra de,Sej fo vi} je uz slu`be ni iz vje {tajpre dan u na dle`nost tu`iocuKan to nal nog tu`ila{ tva u Sa -ra je vu.

Sej fo vi} o~ito ni je bio pre vi -{e opre zan, ta ko da je po li ci -ja vrlo la ko na {la dro gu ioru`je u nje go voj ku}i. Za pa -ko va na ke sa sa ma ri hu anomna|ena je u ho dni ku, dok jedru ga, ne za pa ko va na ke sa sapre so va nom dro gom bi la sa -kri ve na u fo te lji.

In te re san tno je da je Sej fo -

vi} to kom raz go vo ra sa po li -ci jom na vo dno izja vio damu je te les kop sku pa li cu po -klo ni la nje go va dje voj ka (?!)On je, na vo dno, po li caj cemo lio da mu os ta ve pi {toljte te jac (ko ji se na crno mo`ena}i za oko 200-300 KM), a sdru ge stra ne, ni je ni tre pnuoka da mu je odu ze ta dro gako ja, ako se pro da je na ve li -ko, ko {ta oko 9.000 KM, a ~ijavri je dnost pri li kom uli~nepro da je izno si ~ak 15.000KM...

Pod sje ti mo, od po~et ka ovego di ne slu`be ni ci po li ci jeOdje lje nja za bor bu pro tivzlo upo tre be dro ge MUP-aKan to na Sa ra je vo, za pli je ni lisu oko 10 ki lo gra ma ma ri hu -ane, ki lo gram spi da, 28 ta -ble ta ek sta zi ja, uha p{e no jeosam oso ba ko je su uz iz vje -{taj pre da te na dle`nomtu`ila{ tvu.

Po red Sej fo vi}a, pro {le se -dmi ce dro ga je pro na|ena ikod nje go vog ko m{i je Ha ki je[ur ko vi}a (28). Pod sje ti mo,po li ci ja je u ~et vrtak pre tre -som ku}e ko ju [ur ko vi} ko ris -ti u Uli ci Su lje Ja hi}a pro na {laoko 250 gra ma spi da,odre|enu ko li~inu ma ri hu -ane, dva mo bi te la i pri bor zapre pa ki ra nje dro ge.

Do daj mo da je Sej fo vi} po -li ci ji od pri je po znat kao di leri oso ba sklo na ~inje nju kri -vi~nih dje la. Me di ji su pi sa lida je Sej fo vi} u ma ju 2009. ra -njen na tram vaj skom sta ja li -{tu Po fa li}i u Uli ci Zma ja odBo sne. U mar tu 2010. Sej fo vi}je u akci ji Ha jat uha p{en uPod go ri ci, za je dno s jo{ ~eti -ri oso be iz Srbi je i Crne Go rezbog su mnje da su oplja~ka -li ne ko li ko ba na ka i kla di oni -ca u Crnoj Go ri.

D. P.

U Sa ra je vu pro na|eno 2,5 ki lo gra ma ma ri hu ane

Di ler dro guskri vaou fo te ljiAnel Sej fo vi} i Ju suf Ju si} uha p{e ni suka da je po li ci ja po red nji ho vog vo zi laugle da la za pa ko va nu ke su ma ri hu aneTe les kop sku pa li cu do bio od dje voj ke?

Alen Bo ti} (23) za do bio je pros trjel nu ra -nuli je venat ko lje ni ce u in ci den tuko ji se de -sio u ra nimju tar njimsa ti ma u Sa ra je vu. Ka -ko se ne zva ni~no mo glo sa zna ti, Bo ti} sezbognes tru~nogru ko va nja sam ra nio iz pi -{to lja. Na konto ga, po mo} mu je uka za na uKUM-u, a po tom je smje {ten na Kli ni ku zato ra kal nu hi rur gi ju bol ni ce Ko {e vo.

Bo ti} je u uto rak u 2.40 sa ti po zvao pri -pa dni ke MUP-a Kan to na Sa ra je vo i re kaoda je ne po zna ta oso ba iz auto mo bi la pe`oko ji je bio u po kre tu, na ras krsni ci uli ca Se -dma tran sver za la i Br~an ska, pu ca la na nje -ga i ra ni la ga.

Po vri je|eni mla di} je odmah pre ba~en

u Kli ni ku za ur gen tnu me di ci nu, a pri pa -dni ci MUP-a KS-a iza {li su na te ren.Uvi|ajem i krim-obra dompo vri je|enogut -

vr|eno je da je Bo ti} la gao, naj vje ro va tni -je ka ko bi za {ti tio se be, ali i pri ja te lje i dje -voj ku Ma ju Mi ra lem, u ~ijem sta nu se de -sio in ci dent.

Po li ci ja je u sta nuMa jeMi ra lem, ko ji se na -la zi na Trgune za vi snos ti u A fa zina se ljaAli -pa {i noPo lje, za te klaEdi naKo va~evi}a(26),Jo si [email protected] ka (22) i Ama raFa zli}a (21), svi iz Sa -ra je va. Sve ~e tvo ro su ubrzo uha p{e ni zbogiza zi va njaop {teopa snos ti. U sta nu su to komuvi|aja na|eni tra go vi krvi i ru pa od met ka.

Na kna dno je uha p{en Bo ti}ev 16-go di{ -nji brat A. B. ko ji je pri je ne go {to je do {lapo li ci ja na pus tio stan Ma je Mi ra lem i sa kriopi {tolj. D. P.

U pu cnja vi ra njen mla di}, pri ve de no pet oso ba

Iz pi {to lja se ra nio u nat ko lje ni cu

Ale nu Bo ti}u po mo} uka za na u KUM-u

Ra svi je tlje napro va la u Mer kur Ukra de nozla to no siou {kol skomru ksa ku

Dva de se t{es to go di{ njegAne laMe -di}a u uto rak su, na osno vu po tra geMUP-a Kan to na Sa ra je vo, uhap si lislu`be ni ci po li ci je San ski Most. Me -di} je uha p{en zbog su mnje da je uto ku no}i izme|u po ne dje ljka i utor -ka pro va lio u Tr`ni cen tar Mer kur, uGra da~a~koj uli ci u Sa ra je vu.

Po li caj ci ma Tre}e PU u Sa ra je vu uuto rak je pri jav lje no da je pro va lje nou vi {e trgo vin skih ra dnji iz ko jih jeodne se naodre|enasu manov ca, mo -bil nihte le fo na, kao i zla tnina kit. Ope -ra ti vnim ra dom sa ra jev ska po li ci ja jeot kri la ko je po~ini lac i do ja vi la ko le -ga ma u San skomMos tu. Po li cij skapa -tro la III PU, Klju~- San skiMost, u 13.55sa ti, u na se lju Je zer ni ce za te kla jeMe di}a i uhap si la. U obav lje nomraz -go vo ru on je u po tpu nos tipri znao daje pro va lio u TC Mer kur. U {kol skomru ksa ku ko ji je Amel Me di} no sio saso bom po li caj ci su pro na {li ve}u ko -li~inuna ru kvi ca, prste nja, lan~i}a i sa -to va ko ji su vra}eni vla sni ci ma.

Me di} je to kom ju~era{ njeg da -na, na kon kri mi na lis ti~ke obra de,pre dat u na dle`nost tu`iocu Kan -to nal nog tu`ila{ tva u Sa ra je vu.

In te re san tno je da je Me di}pret ho -dnopo~inio jo{ je dnupro val nukra|u.Na dle`notu ila{ tvoo~ito je mi sli lo dani jepo tre bno da ga zadr`i u pri tvo ru,te je Me di}na konpu {ta nja na slo bo -du nas ta vio s “po slom“. D. P.

Pri je dorNA PRE VA RUste kle 12.000 KM

Pri je dor ska po li ci ja po dni je la jeOkru`nom tu`ila{ tvu Ba nja Lu kaiz vje {taj pro tiv Ba nja lu~an ki Gor da -ne ]ut ko vi} (38) i Mi la ne To pa lo vi}(31), ko je su osu mnji~ene da su uPri je do ru po~ini le dvi je pre va re ko -ji ma su ste kle pro tiv pra vnu ko rist od12.000 ma ra ka, ja vi la je Srna.

U iz vje {ta ju se na vo di da su njihdvi je u ju lu pro {le go di ne stu pi le ukon takt sa oso ba ma ~ije su te le fon skebro je ve na la zi le u ja vnim ogla si ma, teda su ih la`nim pri~ama do vo di le uza blu du i uzi ma le im no vac.

Page 14: Oslobodjenje 09.02.2011

REGIONOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine14

VIJESTI

Vuk~evi} ljut zbogTa~ije ve pri je tnje

Tu ilac za ra tne zlo~ine Srbi je Vla di mirVuk~evi} izja vio je da je ljut zbog pri je -tnje ko sov skog pre mi je ra Ha {i ma Ta~ijada }e sa op {ti ti spi sak svje do ka na konobjav lji va nja iz vje {ta ja Dic ka Martya otrgo vi ni ljud skim or ga ni ma na Ko so vu iu Al ba ni ji, jav lja Srna. Vuk~evi} je u in -ter vjuu objav lje nom na saj tu pri {tin -skog lis ta Ze ri oci je nio da je Ta~ije va pri -je tnja ne de mo krat ska i da se ne}e obis -ti ni ti. Vuk~evi} je re kao da je Marty za -hva lio srpskom Tu`ila{ tvu za ra tnezlo~ine na in for ma ci ja ma ko je je do bioiz Beo gra da. Srbi jan ski tu`ilac na veo jeda ima do bru sa ra dnju sa tu`ioci maEULEX-a, ali da ne sa ra|uje sa ko sov skimtu`ioci ma. Pre ma nje go vim ri je~ima,ne}e bi ti ni ka kvog kom pro mi sa ni sa ka -kvom kri mi nal nom gru pom, ne za vi snood nje nog po li ti~kog ili voj nog uti ca ja.

Beo grad zapre go vo re sa Pri {ti nom

Mi nis tarunu tra{ njihpo slo vaSrbi jeIvi -ca Da~i} izja vio je da je srpska stra naspre mna da sa Pri {ti nom {to pri je po~neraz go vo re o svim otvo re nim pi ta nji ma,kao {to su re gis tar ske ta bli ce i li~ne kar -te, jav lja Srna. Da~i} je to kom vi {e dne -vne po sje te SAD-u re kao za ~aso pis ThePla in De aler da je u raz go vo ri ma saame ri~kim zva ni~ni ci ma u Was hin gto -nu izra`ena obos tra na `elja za una -pre|enjem odno sa, ali i ne sla ga nje ka -da je u pi ta nju Ko so vo. On je na gla sio daje izu ze tno po hva lje na me|uso bna sa -ra dnja bez bje dno snih slu`bi.

Bez pri ti sa ka u po pi su

Po pis u Crnoj Go ri i nje go vi re zul ta tibi}e va li dan i ko ris tan za dru{ tvo u onojmje ri ko li ko bu de slo bo dan i tran spa ren -tan, oci je nio je vi so ki fun kci oner So ci ja -lis ti~ke na ro dne par ti je Vu ksan Si mo no -vi}, jav lja Srna. “Bi tno je da ni ko ne zlo -upo tre blja va po pi snu kam pa nju i da nevr{i bi lo ka kve pri tis ke, pri si le ili ucje nena gra|ane ka ko }e od go vo ri ti na po je -di na, ve omava`napi ta njade fi ni sa napo -pi som“, re kao je Si mo no vi}. On je na gla -sio da po pis, ko ji }e bi ti pro ve den od 1.do 15 apri la, slu i ja vnom do bru kao naj -va`ni ja in for ma ci ona osno va za pla ni ra -nje bu du}nos ti dr`ave i na ro da i da za -to ne ~udi na jav lje no u~e{}e broj nihsu bje ka ta dru{ tva u po pi snoj kam pa nji.

Pro jekt Ini ci ja ti ve mla dihza ljud ska pra va BiH i Hrvat -ske “Sre bre ni ca - ma pi ra -nje ge no ci da“, ko ji je ju~epred stav ljen u Ku}i ljud skihpra va u Za gre bu, kroz 17di gi tal nih ma pa na DVD-u uuku pnom tra ja nju od 220mi nu ta, pred stav lja do ka -ze, tek sto ve, crte`e, fo to gra -fi je i dru ge do ku men te oge no ci du u Sre bre ni ci, jav -lja Fe na.

Ri je~ je o svo je vrsnoj do ku -men tar noj ani ma ci ji, a go -to vo sva ka ma pa do no si poje dan dan ge no ci da u Sre -bre ni ci - od 6. do 19. srpnja1995, re kla je di re kto ri ca ure -da Ini ci ja ti ve mla dih za ljud -ska pra va BiH Al ma Ma {i},do dav {i ka ko je po se bna ma -pa po sve}ena te mi ma so vnihgro bni ca.

Pro jekt je ra|en go di nu uzpret ho dno op se`no is tra`iva -nje dos tu pnih do ku me na ta,~inje ni ca, ma pa, svje do~an -sta va, vi de oza pi sa, a po tom suiz dvo je ni oni ma te ri ja li ko ji subi li pro vjer lji vi u naj ma njetri izvo ra.

Cilj pro je kta je pred stav lja -

nje tog mo de la kao uni ver zal -nog edu ka cij skog mo de la tu -ma~enja i shva}anja me ha ni -zma ge no ci da, odno sno uzro -ka i fa za po ko ji ma se do -ga|a, re kla je Ma {i}. Do da la je

ka ko im je `elja da pro jektu~ine dos tu pnim {i roj ja vnos -ti, te ga is ko ris ti ti kao alat zako mu ni ka ci ju mla dih u BiH,Srbi ji i {i roj re gi ji.

Na pred stav lja nju u Ku}i

ljud skih pra va pri ka za na jema pa broj 10, ko ja se odno sina do ga|aje od 13. srpnja1995, sli~no ka ko je pred stav -lja nje upri li~eno i na Fa kul te -tu po li ti~kih zna nos ti.

U Ku}i ljud skih pra va u Za gre bu

PRED STAV LJEN PRO JEKT“Sre bre ni ca – ma pi ra njege no ci da“ Do ka zi, tek sto vi, crte`i, fo to gra fi je i dru gi

do ku men ti o ge no ci du u Sre bre ni ci

Go to vo sva ka ma pa do no si po je dan dan ge no ci da u Sre bre ni ci

Is tra ga pro tiv biv {eg pred sje -dni ka hrvat ske Vla de Ive Sa na -de ra pro {i re na je pro {le se dmi -ce i to zbogpra njavi {e od 20 mi -li onaku na(2,7 mi li onaeura), jav -ljaSrna. Ovimno vimpo da ci mado pu njen je zah tjev za izru~enjeIve Sa na de ra iz Aus tri je.

Us kok sma tra da je cje lo ku -pnablo ki ra naimo vi naSa na de -ro vih ste~ena pro ti vno za ko nu.

Zbog op tu`bi za pra njenov ca, Sa na der je i kra jempro {le se dmi ce ispi ti van uAus tri ji. [est sa ti tra ja lo jeispi ti va nje, a Sa na de rov advo -kat no vi na ri ma je na kon to -ga re kao da je za do vo ljan is -ka zom svog kli jen ta, te davje ru je da }e na kon ovog is -ka za ci je li slu~aj bi ti go to vastvar.

Aus trij ski me di ji ne ko li koda na pri je to ga obja vi li suka ko is tra`ioci ima ju do ka zeda je Sa na der pri mao pro vi -zi je od Hi po ban ke, {to ka sni -je na dle`ni or ga ni ni su nipot vrdi li ni de man to va li, alisu de man to va li Sa na de ro viadvo ka ti.

Sa na de ra op tu`ni ca te re tiza udru`iva nje za po~inje -

nje kri vi~nog dje la i zlo upo -tre be po lo`aja i ovla {te nja uslu~aje vi ma iz vla~enja nov caiz dr`a vnih fir mi i mi nis tar -sta va pre ko mar ke tin {keagen ci ja Fi mi-me di ja, ali i zane za ko ni to po slo va nja Hrvat -ske elek tro pri vre de s pri va -tnom fir mom Di oki. Sa na -der je uha p{en 10. de cem brau Aus tri ji.

Do pu njen zah tjev za izru~enje Ive Sa na de ra iz Aus tri je

Is tra ga pro {i re na na pra nje 2,7 mi li ona eura

Us kok sma tra daje cje lo ku pna

blo ki ra na imo vi naSa na de ro vih

ste~ena pro ti vnoza ko nu

Ma ke don ska opo zi ci ja }enas ta vi ti boj kot ra da par la -men ta bu du}i da na sas tan ku,ko ji je or ga ni zo vao pred sje -dnik Ma ke do ni je \or|e Iva -nov, li de ri par la men tar nihstra na ka ni su us pje li da sedo go vo re o pre va zi la`enjukri ze, jav lja Srna.

Opo zi ci one stran ke sma -tra ju da vlast ne ma slu ha zade ba tu, a vlast da ne pri hva -ta ne de mo krat ske zah tje ve.

Li der opo zi ci onog So ci jal -de mo krat skog sa ve za Ma ke -do ni je Bran ko Crven kov ski

re kao je da je nji hov pre du slovza po vra tak u So bra nje rje {e -nje pro ble ma sa me di ji ma,pri je sve ga sa Te le vi zi jom A1,i op tu`io pre mi je ra Ni ko luGru ev skog za stva ra nje po li -ti~ke kri ze.

Gru ev ski sma tra da je napo gre {nu adre su upu}en zah -tjev opo zi ci je, ko ji se odno sina de blo ka du ra~una Te le vi -zi je A1 i oslo ba|anje pri tvo re -nih u akci ji Pau~ina (vla snikte le vi zi je i jo{ ne ko li ko dne -

vnik lis to va u Ma ke do ni ji, kaoi di re kto ri tih lis to va).

“To je zah tjev za sud, a ne zapar la ment“, tvrdi Gru ev ski ido da je da ne ma na mje ru dauti~e na sud da bi bi la pro mi -je nje na sud ska odlu ka.

So ci jal de mo krat ski sa vezMa ke do ni je, No va so ci jal de -mo krat ska par ti ja (NSDP), No -va al ter na ti va, Li be ral na par ti -ja, No va de mo kra ti ja i De mo -krat ska par ti ja Al ba na ca sma -tra ju da u Ma ke do ni ji vi {e ne -ma uslo va za de mo krat sku bit -ku u okvi ru in sti tu ci ja.

Po li ti~ka kri za u Ma ke do ni ji

Opo zi ci ja nas tav lja boj kot par la men taNE MA USLO VA

So ci jal de mo krat ski sa vez Ma ke do ni je,No va so ci jal de mo krat ska par ti ja, No va

al ter na ti va, Li be ral na par ti ja, No vade mo kra ti ja i De mo krat ska par ti ja

Al ba na ca sma tra ju da vi {e ne ma uslo vaza de mo krat sku bit ku u okvi ru in sti tu ci ja

Page 15: Oslobodjenje 09.02.2011

OGLASIOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 15

Zdrav stve na us ta no va Spe ci jal na bol ni ca "Cen tar za srce BH" Tu zla je zdrav stve na us ta no va u pri va tnom vla sni{ -tvu, ko ja je osno va na sa ci ljem pru`anja zdrav stve nih uslu ga pa ci jen ti ma sa kar di ovas ku lar nim obo lje nji ma.U ci lju obez bje|enja uslo va za da lji ra zvoj, Zdrav stve na us ta no va Spe ci jal na bol ni ca "Cen tar za srce BH"Tu zla, po zi va sva za in te re so va na li ca da se ja ve na

JA VNI KON KURSza izbor kan di da ta za do dje lu je dne spe ci ja li za ci je za 2010. go di nu

1. In ter na me di ci na ........................................................................................................1 spe ci ja li za ci ja.

Za do dje lu spe ci ja li za ci je iz in ter ne me di ci ne, kan di dat tre ba da ispu nja va sli je de}e uslo ve:

• za vr{en me di cin ski fa kul tet,• po lo`en stru~ni ispit,• naj ma nje je dnu go di nu ra dnog is kus tva, na kon po lo`enog stru~nog ispi ta,• da je mla|i od 35 go di na i• da akti vno po zna je je dan svjet ski je zik.

Uz pri ja vu na kon kurs, kao do kaz o ispu nja va nju uslo va za do dje lu spe ci ja li za ci je iz in ter ne me di -

ci ne, kan di da ti tre ba ju dos ta vi ti:

• Kra}u bio gra fi ju sa kon takt-po da ci ma (te le fon, adre sa),• Fo to ko pi ju di plo me o za vr{e nom me di cin skom fa kul te tu,• Fo to ko pi ju uvje re nja o po lo`enom stru~nom ispi tu,• Pot vrdu o tra ja nju ra dnog sta`a na kon po lo`enog stru~nog ispi ta,• Izvod iz ma ti~ne knji ge ro|enih,• Fo to ko pi ju uvje re nja o po zna va nju stra nog je zi ka.

Po red uslo va za do dje lu spe ci ja li za ci je, a u ci lju ut vr|iva nja re da pri ori te ta, kan di da ti tre ba ju

dos ta vi ti:

• pre pis ocje na sa fa kul te ta,• uvje re nje o akti vnom po zna va nju jo{ ne kog svjet skog je zi ka (uko li ko po zna je vi {e od je dnog).

Pri ja ve na kon kurs sa po tre bnom do ku men ta ci jom mo gu se dos ta vi ti li~no ili po {tom na adre su:Zdrav stve na us ta no va Spe ci jal na bol ni ca "Cen tar za srce BH" Tu zla

"PRI JA VA NA JA VNI KON KURS"

ul. Ale kse [an ti}a broj 8

75000 Tu zla

Kon kurs os ta je otvo ren do 20. 2. 2011. go di ne.Ne po tpu ne i ne bla go vre me ne pri ja ve ne}e se ra zma tra ti.Kan di da ti ko ji ne ispu nja va ju ne ki od uslo va kon kur sa ne}e bi ti oba vi je {te ni, ni ti }e bi ti po zi va ni naraz go vor.

Page 16: Oslobodjenje 09.02.2011

OGLASIOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine16BO SNA I HER CE GO VI NA

Fe de ra ci ja Bo sne i Her ce go vi ne

Tu zlan ski kan ton

OP]INA GRA^ANI CA

OP]IN SKI NA^EL NIK

Broj: 02-34-215-1/11

Gra~ani ca, 4. 2. 2011. go di ne

Na osno vu ~la na 23. Za ko na o na mje {te ni ci ma u or ga ni ma dr`a vne slu`be u Fe de ra ci ji BiH ("Slu`be ne no -vi ne Fe de ra ci je BiH", broj: 49/05) i Pra vil ni ka o unu tra{ njoj or ga ni za ci ji slu`bi za upra vu Op}ine Gra~ani -ca, broj: 02-05-4874/04 od 30.12.2004. go di ne, op}in ski na~el nik Op}ine Gra~ani ca objav lju je

J A V N I O G L A Sza pri jem u ra dni odnos na mje {te ni ka u Op}inu Gra~ani ca

1. Na ziv ra dnog mjes ta:

Po mo}ni po slo vi hi gi je ni~ar - ~is ta~ - 3 iz vr{i oca

2. Opis po sla ra dnog mjes ta:

- odr`ava nje ~is to}e u ra dnim pros to ri ja ma, pra te}im i po mo}nim pros to ri ja ma,- pra nje pro zo ra, vra ta, na mje {ta ja, za vje sa, opre me i sli~no,- sta ra se da po is te ku ra dnog vre me na ula zna vra ta u zgra du i ra dne pros to ri je, te pro zo ri bu du za -

tvo re ni, svje tla uga {e na i sli~no,- obav lja i dru ge po slo ve u ve zi sa odr`ava njem hi gi je ne po na lo gu {e fa slu`be i odje lje nja.

3. Uslo vi za vr{e nje po slo va:

Kan di dat tre ba ispu nja va ti op}e uslo ve pre dvi|ene ~la nom 24. Za ko na o na mje {te ni ci ma u or ga ni madr`a vne slu`be u Fe de ra ci ji BiH i to:

1. da je dr`av lja nin Bo sne i Her ce go vi ne2. da je na vr{io 15 go di na `ivo ta3. da ima vrstu i ste pen {kol ske spre me po tre bne za obav lja nje po slo va ra dnog mjes ta pre ma pra -

vil ni ku o unu tra{ njoj or ga ni za ci ji4. da ima op {tu zdrav stve nu spo so bnost za obav lja nje po slo va ra dnog mjes ta5. da u po slje dnje dvi je go di ne od da na objav lji va nja ja vnog ogla sa ni je otpu {ten iz or ga na dr`a -

vne slu`be kao re zul tat dis ci plin ske mje re na bi lo ko jem ni vou vlas ti u Fe de ra ci ji, odno sno u Bo -sni i Her ce go vi ni

6. da ni je obu hva}en odre dbom ~la na IX 1. Us ta va Bo sne i Her ce go vi neKan di dat tre ba ispu nja va ti i po se bne uslo ve, i to:

- da se pro tiv kan di da ta ne vo di kri vi~ni pos tu pak- NK ra dnik - za vr{e na osno vna {ko la- naj ma nje 3 mje se ca ra dnog sta`a na kon za vr{e ne osno vne {ko le.

4. Spi sak po tre bnih do ku me na ta (ori gi nal ili ovje re na ko pi ja)

- pri ja va na ja vni oglas sa krat kom bio gra fi jom,- uvje re nje o dr`av ljan stvu BiH (ne sta ri je od {est mje se ci) ili ovje re na ko pi ja CIPS-ove li~ne kar te,- izvod iz ma ti~ne knji ge ro|enih (ne sta ri ji od {est mje se ci),- svje do~an stvo o za vr{e noj osno vnoj {ko li,- uvje re nje o ra dnom sta`u na kon za vr{e ne osno vne {ko le,- uvje re nje o op {toj zdrav stve noj spo so bnos ti za obav lja nje po slo va ~is ta~ice (uvje re nje }e na kna dno

dos ta vi ti kan di dat ko ji bu de iza bran),- uvje re nje da se pro tiv kan di da ta ne vo di kri vi~ni pos tu pak (ne sta ri je od 3 mje se ca),- ovje re na izja va da kan di dat u po slje dnje dvi je go di ne od da na objav lji va nja ja vnog ogla sa ni je otpu -

{ten iz or ga na dr`a vne slu`be kao re zul tat dis ci plin ske ka zne na bi lo ko jem ni vou vlas ti u Fe de ra -ci ji, odno sno u Bo sni i Her ce go vi ni,

- ovje re na izja va da kan di dat ni je obu hva}en odre dbom ~la na IX 1. Us ta va Bo sne i Her ce go vi ne.

Ja vni oglas os ta je otvo ren 15 da na od da na objav lji va nja u dne vnim lis to vi ma: "San", "Oslo bo|enje" i "Avaz".Pri ja ve sa krat kom bio gra fi jom dos ta vi ti na adre su:Op}ina Gra~ani ca, Mu la Mus ta fe Ba {es ki je 1, 75320 Gra~ani ca, sa na zna kom: "Ja vni oglas za pri-

jem na mje {te ni ka u Op}inu Gra~ani ca".

Na po me na: Ne bla go vre me ne i ne po tpu ne pri ja ve ne}e se ra zma tra ti.

OP]IN SKI NA^EL NIK

Nu sret He li}

Na osnovu ~lana 5. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Slu`benenovine Kantona Sarajevo”, br. 9/07 - pre~i{}eni tekst, 7/08 i 33/08), Ministarstvo za bora~ka pitanjaKantona Sarajevo raspisuje

J AV N I O G L A Sza podno{enje zahtjeva za ostvarivanje odre|enih prava

porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida

i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2011. godinu

I. Podno{enje zahtjeva

Na ovaj javni oglas zahtjeve mogu podnositi lica iz ~lana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosnei Hercegovine (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 9/07 - pre~i{}eni tekst, 7/08 i 33/08); ratni vojni invalidi i~lanovi njihovih porodica, ~lanovi porodica {ehida, ~lanovi porodica poginulih umrlih i nestalih branilaca, dobitniciratnih priznanja i odlikovanja i ~lanovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odliko-vanja, ratni vojni zarobljenici i demobilizirani branioci sa podru~ja Kantona Sarajevo, koji ispunjavaju uslovepropisane navedenim Zakonom, za ostvarivanje prava i to:1. Zdravstvena za{tita;2. Medicinska rehabilitacija:

a) banjsko lije~enje,b) klimatsko lije~enje.

3. Naknada putnih tro{kova i tro{kova za lije~enje u inostranstvu;4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti;5. Prioritet u zapo{ljavanju;6. Nov~ana pozajmica za otvaranje radnih mjesta;7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno {kolovanje;8. Stipendiranje;9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanisti~kih barijera za ulazak i kori{tenje stana u invalidskim kolicima;10. Osloba|anje obaveze pla}anja naknade za pogodnost (renta) i naknade za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta:

a) nova individualna gradnja,b) kolektivna gradnja.

11. Osloba|anje obaveze pla}anja naknade za pogodnost (renta) i posebne naknade u procesu legalizacije objekataizgra|enih bez odobrenja za gra|enje i gra|evina privremenog karaktera;

12. Pravo na sno{enje tro{kova pla}anja naknade za gra|evinsko zemlji{te za izgradnju individualnih stambenih ob-jekata za potrebe boraca-branitelja BiH;

13. Pravo na izgradnju stana;14. Dodjela sredstava za rje{avanje stambenih potreba:

a) dugoro~na beskamatna nov~ana pozajmica,b) jednokratna bespovratna sredstva (dodjela gra|evinskog materijala, izvo|enje gra|evinskih radova i pru`anje

gra|evinskih usluga, udru`ivanje sredstava za kupovinu stambene jedinice);15. Dodjela sredstava za odr`ivi povratak;16. Pravo na stan u vlasni{tvu;17. Besplatna i povla{tena vo`nja;18. Naknada tro{kova d`enaze - sahrane;19. Podizanje ni{ana - nadgrobnog spomenika;20. Pravo na mjese~na nov~ana primanja za nosioce najvi{ih ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priz-

nato pravo na dodatak za njegu i pomo} od strane drugog lica i nosioce „Partizanske spomenice 1941.“ i djecu{ehida-poginulog borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa;

21. Nov~ana naknada za vrijeme nezaposlenosti;22. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;23. Pravo na besplatne obavezne ud`benike za redovno {kolovanje, {kolski pribor i u`inu;24. Prednost pri smje{taju u |a~ke i studentske domove;25. Prednost pri kori{tenju programa nadle`nih zavoda za zapo{ljavanje;26. Prioritetno pravo za rje{avanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;27. Pravo na besplatni priklju~ak na infrastrukturalne mre`e (voda i kanlizacija, elektri~na energija, gas);28. Pravo na dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i kroz:

- pla}anje tro{kova vanrednog {kolovanja,- dodjelu prehrambenih i higijenskih artikala,- dodjelu nov~anih sredstava za rje{avanje socijalnih potreba i- pla}anje tro{kova stanarine;

29. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavje{tavanje o smrti putem javnih medija, organiziranjeukopa-sahrane uz dr`avne po~asti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslu`nih li~nosti;

30. Pravo na obezbje|enje ogrjeva.

II. Mjesto podno{enja zahtjeva

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojevima: 1., 2.a, 4., 9., 10.a, 11., 17., 18. i 20. zahtjevise podnose op}inskoj slu`bi za bora~ko-invalidsku za{titu, prema mjestu prebivali{ta, koja donosi odgovaraju}a rje{enja.Za priznavanje i ostvarivanje prava u ta~ki I pod rednim brojem 10.b zahtjeve za refundaciju sredstava Ministarstvuza bora~ka pitanja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) podnose pravna lica, koja se bave izgradnjomstanova za potrebe bora~ke populacije.Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojem 13. zahtjevi se podnose Fondu KantonaSarajevo za izgradnju stanova za ~lanove porodica {ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobiliziraneborce i prognane osobe (ul. Hivzi Bjelavca br. 54, 71000 Sarajevo), uz prethodnu preporuku Ministarstva.Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojem 19. zahtjevi se podnose Fondu KantonaSarajevo za izgradnju i o~uvanje grobalja {ehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilje`ja `rtavagenocida (ul. [irokac br. 22, 71000 Sarajevo).Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojevima: 21. i 25. zahtjevi se podnose nadle`nojslu`bi za zapo{ljavanje, prema mjestu prijave u evidenciju nezaposlenih.Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojevima: 8. i 23. zahtjevi se podnose FonduKantona Sarajevo za stipendiranje i {kolovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-`rtava rata „IKRE“(ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 61, 71000 Sarajevo).Prava navedena u ta~ki I pod rednim brojevima 2.b i 30. se ostvaruju putem kantonalnih bora~kih udru`enja.Za odobravanje i ostvarivanje ostalih prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojevima: 3., 5., 6., 7., 14., 15., 16., 22.,24., 26., 27., 28. i 29. zahtjevi se podnose Ministarstvu (ul. Reisa D`. ^au{evi}a br.1, 71000 Sarajevo).

III. Rok podno{enja zahtjeva

- Zahtjevi za prava iz ta~ke I navedena pod rednim brojevima: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 16., 17., 18.,19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. i 30. podnose se kontinuirano tokom godine;

- Zahtjevi za prava iz ta~ke I navedena pod rednim brojevima: 6., 12., 14. i 15. podnose se po posebno objavljenimjavnim pozivima - oglasima Ministarstva;

- Zahtjevi za pravo iz ta~ke I pod brojem 8. podnose se po objavljenom javnom pozivu Fonda Kantona Sarajevoza stipendiranje i {kolovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-`rtava rata „IKRE“.

Svi zahtjevi koji se podnose po objavljenom javnom pozivu - oglasu }e se rje{avati, odnosno odobravati samo

ako su podne{eni u vremenu trajanja javnog poziva ili oglasa.

IV. Sredstva za finansiranje prava

Sredstva neophodna za finansiranje navedenih prava planirana su u Bud`etu Kantona Sarajevo za 2011. godinu urazdjelu Ministarstva i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i o~uvanje grobalja {ehida i poginulih boraca, memo-rijalnih centara i spomen-obilje`ja `rtava genocida.

Obim ostvarivanja ovih prava zavisi od raspolo`ivih bud`etskih sredstava.

Obrasci za podno{enje zahtjeva za prava koja se ostvaruju u Ministarstvu mogu se preuzeti na info-punktu u pis-

arnici Kantona Sarajevo ili na web stranici Ministarstva (http://mbp.ks.gov.ba).

Dodatne informacije mogu se dobiti na info-punktu i putem telefona 033/562-273.

Broj: 06-14-1275/11 M I N I S T A R

Sarajevo, 7.2.2011. god. doc. dr. Ned`ad Ajnad`i}

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo stambene politike

Bosnia and HerzegovinaFederation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO

Ministry of Housing Politics

web: http://mbp.ks.gov.ba

e-mail: minbop[email protected]; Tel: + 387 (0) 33 562-012,Fax: + 387 (0) 33 562-251

Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

Page 17: Oslobodjenje 09.02.2011

SVIJETOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 17

VIJESTI

Af ga nis tan:Ame ri ka `elistal ne ba ze

Af ga nis tan ski pred sje dnik Ha mid Kar -zai pot vrdio je ju~er da SAD `ele da us -ta no ve stal ne ba ze u Af ga nis ta nu ka ko bidje lo va li pro tiv upo ri {ta Al-Ka ide i ta li -ba na u re gi onu. Stal ne ba ze omo gu}ilebi ame ri~kim voj ni ci ma os ta nak u oblas -ti i na kon pla ni ra nog pre no sa od go vor -nos ti sa voj ni ka NA TO-a i SAD-a na af -ga nis tan ske sna ge do 2014. i taj pro cestre ba da za po~ne u pro lje}e. Kar zai je uobra}anju u svo joj pred sje dni~koj pa la -ti u Ka bu lu re kao da vla da pre go va ra saame ri~kim zva ni~ni ci ma o vi {e stra te {kihspo ra zu ma, uklju~uju}i i us ta nov lja va -nje stal nih ba za u Af ga nis ta nu.

Uma rov pre uzeood go vor nost zana pad u Moskvi

Naj tra`eni ji te ro ris ta u Ru si ji Do kuUma rov pre uzeo je od go vor nost za te ro -ris ti~kina pad na mos kov skiaero dromDo -mo de do vo u ko jem je ubi je no 36 i ra nje -no vi {e od 180 oso ba. Uma ro va po ru kaobjav lje na je na je dnim ek stre mis ti~kimin ter net skimstra ni ca ma, pre no siFe na. Onje ve}u ra ni jeobjav lje nimvi deo snim ka -maupo zo riorus kevlas tika ko}e usli je di -ti no vi te ro ris ti~ki na pa di, go vo re}i ka koRu si ju~eka“go di nakrvi i su za“. Rus kevlas -ti is to ta ko vje ru ju ka ko je Uma rov umi -je {an i u bom ba {ki na pad na mos kov skime tro u mar tu pro {le go di ne, u ko jem jeubi je no39 oso ba. Vje ru je se ka ko je uple -ten i u bom ba {ki na pad na voz na re la ci -jiMos kva- San ktPe ter burg, ko ji se do go -dio u no vem bru 2009.

SAD }e pri zna tiJu`ni Su dan

Ame ri~kipred sje dnikBa rackOba ma jeizja vio da }e Was hin gton u ju lu zva ni~nopri zna tiJu`niSu dan kao su ve re nu i ne za -vi snu dr`avu. ^es ti ta ju}i na ro du Ju`nogSu da na na re fe ren du mu, na ko jem je go -to vo99 pos togla sa~agla sa lo za ne za vi snosti odva ja nje od sje ve raze mlje, on je do daoda }e SAD nas ta vi ti da pru`aju po dr{kuaspi ra ci ja ma svih Su da na ca, onih sa sje -ve ra i ju ga, sa is to ka i za pa da. Oba ma je po -ru~io svim stra na ma u Su da nu da je nji -ho va od go vor nost da obe zbi je de da ovajis to rij skitre nu takko jiobe}ava, pos ta netre -nu taktraj nogna pret ka. Odr`ava njere fe -ren du ma o ne za vi snos tibi lo je pre dvi|enosve obu hva tnimmi ro vnimspo ra zu momko jim je okon~an dvo de ce nij ski gra|an -ski rat u Su da nu, po tpi sa nom 2005. podpri tis kom SAD-a.

De se ci hi lja da de mon stra na taoku plje ni u sre di {tu Ka ira, nas -ta vi li su i 15. dan za re domtra itios tav ku egi pat skog pred sje dni -ka Ho sni ja Mu ba ra ka, ko ji je is -to do bno osno vao us ta vnu ko -mi si ju kao no vuges tudo brevo -lje spram de mon stra na ta, pre -no se agen ci je.

Trg Ta hrir, cen tarpo bu nepo -kre nu te 25. ja nu ara, bio je pre -trpan lju di ma po~et kom po -po dne va. Broj ni de mon stran tino si li su egi pat ske zas ta ve itran spa ren te s na tpi som“Na rod`eli pad re ima“. “Mi smo na rod,mi smo vlast“, uzvi ki va li su de -mon stran ti, pre no si AFP.

Mu ba rak, 82-go di{ njak i go -to vo 30 go di na na ~elu dr`ave,osno vao je ko mi si ju u okvi ru“na ci onal nog di ja lo ga“ za -po~etog u ne dje ljuizme|uvlas -ti i opo zi ci jeme|uko jom je prviput bio i mo}ni isla mis ti~ki po -kret Mu sli man sko brat stvo.

U po ne dje ljak je Mu ba rakobe}aopo ve}anjepla}adu`no -sni ka i pen zi ja za 15 pos to od 1.apri la, te za tra io is tra gu o krva -vimsu ko bi maizme|unje go vihpris ta {a i pro ti vni ka 2. fe bru arana Trgu Ta hri ru.

Me|utim, ka ko se ~ini, teMu ba ra ko ve mje re, uklju~u -ju}i obe}anje da se ne}e kan di -di ra ti za {es ti man dat na izbo -ri ma u sep tem bru, ne}e smi ri -ti bi jes de mon stra na ta ko ji ida ljetra`enje govhi tanodla zak.

Na Trgu Ta hri ru pro tes ti ni -su osla bi li us prkos svje`ih no}i,

umo ra i spar tan skihuvje ta ivo -ta na tom mjes tuko je se pre tvo -ri lo u {a tor sko na se lje, na vo diAFP.

Egi pat ski pot pred sje dnikOmar Su le iman pot vrdio je uuto rak da je Mu ba rak “po tpi saopred sje dni~ki ukaz u sklo puko jeg je for mi rao ko mi si ju ~ijaje za da}a izra da us ta vnihaman dma na“, pre no si Fe na.Tim bi se aman dma ni matre ba -li izmi je ni ti spor ni ~la no vi 76. i77. egi pat skog us ta va ko ji, pre -mami{ lje njuopo zi ci je, one mo -gu}uju kan di da tu ru ne za vi snihkan di da ta.

^lan 76. uvr{ten je u us tav2007. i ut vr|uje vrlo stro ge uvje -te kan di di ra nja na pred sje -dni~kim izbo ri ma, po se bno zane za vi sne kan di da te ko ji mo ra -ju do bi ti po tpi se 250 zas tu pni -ka iz tri ju ra zli~itih in sti tu ci ja,svih pod do mi na ci jom stran kena vlas ti. lan 77. pro pi su je daje pred sje dni~ki man dat tra je{est go di na, uz nji hov neo gra -ni~eni broj.

Ne do vo ljno obe}anje o po ve}anju pla ta i pen zi ja

Pro pao Mu ba ra kovpo ku {aj ku po vi nena ro da Mu ba ra ko ve mje re, uklju~uju}i obe}anje da se ne}e

kan di di ra ti za {es ti man dat, ne}e smi ri ti bi jesde mon stra na ta ko ji i da lje tra`e nje gov hi tan odla zak

Trg Ta hrir: Po bu na tra je od 25. ja nu ara

Ma so vne `rtveNaj ma nje297 lju di je po -

gi nu lo od po~et ka ma so -vnih, sko ro tro ne dje ljnihan ti vla di nih pro tes ta uEgip tu, sa op {ti la je ju~eme|u na ro dnahu ma ni tar -na or ga ni za ci ja Hu manRig htsWat ch, jav ljaONA SA.

[o ja: Ne ma vi {e zah tje va za eva ku aci judr`av lja na BiH

Sta nje u Egip tu se po la ko nor ma li zi ra, pros vje dni ci su izo -li ra ni, kao na oto ku, na Trgu Ta hrir, a u to ku je di ja log ko -ji }e, na dam se, do ves ti do ra zrje {e nja ove ~ita ve si tu aci je,re kao je za Fe nu am ba sa dor BiH u Egip tu Slo bo dan [o ja.

Ka da su u pi ta nju dr`av lja ni BiH ko ji `ive u Egip tu, [o -ja ka`e da je sta nje pu no mir ni je, odno sno da se oniosje}aju si gur no i bez pri tis ka.

“Ima li smo kri znu si tu aci ju ka da su su ko bi pros vje dni -ka i za go va ra~a os tan ka pred sje dni ka Ho sni ja Mu ba ra kaes ka li ra li, ali to smo ri je {i li onom izvan re dnom eva ku aci -jom avi onom BH Air li ne sa. Vi {e ne ma mo zah tje va za eva -ku aci ju“, ka zao je [o ja.

Am ba sa da BiH u Ka iru je na ra spo la ga nju na {im dr`av -lja ni ma ko ji su os ta li u Egip tu, njih 30-40, i u stal nom jekon ta ktu s nji ma.

Amnesty In ter na ti onal tvrdida ne da vno objav lje ni me mo -ari Ge or gea W. Bus ha, kao inje go vi broj ni me dij ski nas tu -pi sadr`e “pri zna nja o oso -bnom su dje lo va nju u zlo~ini -ma, ka ko ih de fi ni ra me|una -ro dno pra vo“, jav lja Fe na.

Me|una ro dne or ga ni za ci jeko je pra te po {ti va nje ljud skihpra vana ja vi le su da }e tra iti dase po kre neis tra gapro tivbiv {egame ri~kog pred sje dni ka Ge or -gea Bus ha, ko jeg su mnji~e zana re|iva nje tor tu re.

Do po zi va na is tra gu do {lobi, sma tra ju ove or ga ni za ci je,

ka da Bush na pus ti te ri to rij Sje -di nje nih Dr`ava. Ovo su na ja -vi le or ga ni za ci je sa sje di {tem uPa ri zu, Ber li nu i New Yor ku -Me|una ro dna fe de ra ci ja zaljud ska pra va, Cen tar za ljud -ska pra va te Cen tar za us ta vnopra vo.

Ove su or ga ni za ci je, ka kotvrde, pri pre mi le svo je vrsnupre li mi nar nuop tu`ni cupro tivbiv {eg ame ri~kog pred sje dni -ka u ko joj se na vo di da je on,na vo dno, odo brio pra ksu tor -tu re u slu~aje vi ma ka da je tre -ba lo ispi ti va ti uha p{e ne osu -mnji~eni ke za te ro ri zamko ji su

bi li u ru ka ma ame ri~kih vlas ti. Po se bno se na vo di ko ri {te -

nje pra kse ta ko zva nog water -bo ar din ga, odno sno si mu li -ra nog uta pa nja. Admi nis tra ci -japred sje dni kaBus hatvrdi la jeda ova is tra`na me to da ne po -tpa da pod me|una ro dnu de -fi ni ci ju tor tu re, pre ni je la jeVoA.

U ve zi s op tu`ba ma pro tivGe or gea W. Bus ha, AmnestyIn ter na ti onal je za tra`io odvla de [vi car ske da po kre ne is -tra gu pro tiv nje ga.

Ge or ge Bush je tre ba lo daove se dmi ce go vo ri na je dnomsku pu u Ge ne vi, ali je nje go vogos to va nje ot ka za no iz si gur -no snih ra zlo ga.

Amnesty In ter na ti onal tvrdi

Bush u me mo ari ma pri zna je zlo~ineMe|una ro dne or ga ni za ci je ko je pra tepo {ti va nje ljud skih pra va na ja vi le su da }etra`iti da se po kre ne is tra ga pro tiv biv {egame ri~kog pred sje dni ka Ge or gea Bus ha,ko jeg su mnji~e za na re|iva nje tor tu re

Ge or ge Bush: Ot ka zao do la zak u [vi car sku

Page 18: Oslobodjenje 09.02.2011

OGLASIOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine18

Page 19: Oslobodjenje 09.02.2011

SVIJET FINANSIJAOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 19

BiH EU

Sje di nje ne Dr`ave ime|una ro dna za je dni capodr`at }e sva ki kom pro misunu tar Bo sne i Her ce go vi neko ji }e sa da{ nje us ta vnoure|enje u~ini ti dje lo tvor ni -jim, ali sma tra ju da tre}i en -ti tet ni je do bro rje {e nje, izja -vio je u uto rak u Bruxel le suza mje nik po mo}ni ka ame -ri~ke dr`a vne taj ni ce za du`enza ju go is to~nu Evro pu Tho -mas Co un tryman.

“Dej ton ski spo ra zum ni jesa mo okon~ao rat on je sre -di{ nji dio do go vo ra ko ji jeomo gu}io pos to ja nje BiH dosa da. Kao i u svim ze mlja mana svi je tu, us ta vi evo lu ira ju svre me nom i ni je na SAD-u daka`e {to tre ba bi ti pro mi je nje -no. Mi po du pi re mo sre di{ njikon cept Dayto na s dva en ti te -ta i tri ra vno pra vna kon sti tu -ti vna na ro da i ako ta dva en -ti te ta i tri kon sti tu ti vna na ro -da na|u na~ina da u~ine Us -tav dje lo tvor ni jim, on da }eima ti po tpo ru me|una ro dneza je dni ce“, re kao je Co un -tryman, ko ji u Bruxel le su raz -go va ra o sta nju u ju go is to~nojEvro pi s du`no sni ci ma Evrop -ske uni je, a na kon to ga }e seupu ti ti u po sje tu Ko so vu, Al -ba ni ji i Ma ke do ni ji.

Co un tryman je re kao da“tre}i en ti tet u BiH ni je rje {e -nje ni za {ta, jer Bo sni i Her -ce go vi ni ne tre ba slo`eni javla da s ve}im mo gu}nos ti -ma spre~ava nja dje lo va nja,ne go joj tre ba dje lo tvor ni javla da s ve}im spo so bnos ti ma

za do no {e nje odlu ka“. Po se -bno je is ta knuo da BiH tre bapos ta ti “fun kci onal ni ja, a necen tra li zi ra ni ja dr`ava“.

Co un tryman se ni je `elioupu {ta ti u ko men ti ra nja stra -na~kih pre go vo ra za for mi ra -nje vla de u BiH ni u ocje ne dasu bo san sko her ce go va~kiHrva ti ne ra vno pra vni u odno -su na dva dru ga na ro da, pre -ni je la je Hi na.

“Za ne ko ga ko `eli bi ti zre -la de mo kra ci ja ni je od po -mo}i da SAD, EU ili ne ko dru -gi po du pre stra na~ku pro cje -nu da su je dni gra|ani dru gogre da ili pro cje nu dru ge stran -ke da ni su. Na`alost, mi slimda su svi gra|ani BiH da nasgra|ani dru gog re da“, re kao jeCo un tryman.

Ame ri~ki po li ti~ar je re kaoda o~eku je sko ri po~etak di ja -lo ga izme|u Srbi je i Ko so va~im se for mi ra vla da na Ko so -vu. Is ta knuo je da Sje di nje neDr`ave “ozbi ljno uzi ma ju“te {ke op tu`be ko je je pro tivko sov skog vod stva iznio iz -vjes ti telj Vi je}a Evro pe DickMarty, da Was hin gton “nepre ju di ci ra ni~iju kriv nju“ imi sli da sve tre ba is tra`itimi si ja EULEX, te poz drav ljaspre mnost vla da u Ti ra ni iPri {ti ni da su ra|uju u toj is -tra zi.

Hrvat ska je naj bo lji pri -mjer ko li ko se mo`e na pre -do va ti ka da se do ne se stra te -{ka odlu ka o ulas ku u Evrop -sku uni ju, izja vio je ju~erCo un tryman.

Co un tryman: BiHne tre ba tre}i en ti tet

U okvi ru pro je kta Te hni~kapo dr{ka or ga ni za ci ja ma ci vil -nog dru{ tva BiH, u Tra vni ku }eda nas i su tra bi ti or ga ni zi -ran ba zi~ni tre ning o te mi “Za -go va ra nje/zas tu pa nje i lo bi ra -nje“. Tre ning je na mi je njenor ga ni za ci ja ma ci vil nog dru{ -tva, a u~e sni ci }e bi ti pred sta -vni ci 20 or ga ni za ci ja iz BiH.

Ci lje vi tre nin ga su po bolj {a -nje ra zu mi je va nja kon cep taza go va ra nja/zas tu pa nja i ele -

me na ta pro ce sa za go va ra -nja/zas tu pa nja te iden ti fi ci -ra nje ne dos ta ta ka i pre dnos tiu pris tu pu ko ji or ga ni za ci japri mje nju je pri li kom ja vnogza go va ra nja/zas tu pa nja i lo bi -ra nja, sa op}io je TAC SO.

TAC SO tre ning u Tra vni ku

Oba ma po zvao bi zni sme ne

U~ini mo Ame ri kunaj bo ljim mjes tomZA BI ZNISPred sje dnik SAD-a na ja viosma nje nje kor po ra ti vnih po re za ikon so li da ci ju vla di nih agen ci ja ko jesu za du`ene za izvoz

Ame ri~ki pred sje dnik Ba -rack Oba ma po zvao je pred -sta vni ke bi zni sa da, i po redsvih ne su gla si ca, sa ra|uju svla dom ka ko bi za je dnou~ini li da SAD pos ta nu naj -bo lje mjes to za bi znis na svi -je tu. On je u go vo ru predutje caj nom Ame ri~kom pri -vre dnom ko mo rom na ja viosma nje nje kor po ra ti vnih po -re za i kon so li da ci ju vla di nihagen ci ja ko je su za du`ene zaizvoz.

- Kao vla da, ima mo od go -vor nost u~ini ti Ame ri ku naj -bo ljim mjes tom za bi znis nasvi je tu, ali i bi znis ima od go -vor nost pre ma Ame ri ci, ka -zao je Oba ma, is ti~u}i da sviza je dno ima ju od go vor nostosi gu ra ti bu du}nost ko ju svidi je le.

Uka zao je na ne za us tav lji -ve pro ce se u svi je tu, gdjekom pa ni je pre ba cu ju po slo -ve u dr`ave kao {to su Ki na,In di ja ili Bra zil.

- Ali, ti pro ce si, u kom bi na -ci ji s eko nom skom kri zom,uz drma li su vje ru ame ri~kogna ro da u in sti tu ci je bi zni sa ivla de, pa se mno gi Ame ri -kan ci pi ta ju da li im nji hovsan izmi~e, izja vio je Oba ma.

- I da lje ima mo naj ja~u inaj`iv lju pri vre du na svi je -tu, naj pro du kti vni je ra dni ke,

naj bo lje uni ver zi te te i naj -slo bo dni je tr`i {te, naj ve}ekom pa ni je i na jis ta knu ti jepo du ze tni ke. Ali, s na pre do -va njem te hno lo gi je, kon ku -ren ci ja je pos ta la o{ tri ja, do -dao je pred sje dnik SAD-a.

Pre ma nje go vim ri je~ima,pri vre da SAD-a ne mo`e seza sni va ti na „ono me {to uvo -zi mo ili po zaj mlju je mo oddru gih, ve} od ono ga {to proi -zvo di mo“.

- Kao vla da, pos ta vit }emote me lje za to, obe}ao je Oba -ma i go vo rio o nas to ja nji manje go ve admi nis tra ci je da sein ves ti ra u obra zo va nje, ino -va ci je i in fras tru ktu ru.

Re kao je da su tro {ko vi bi -zni sa u zas tar je loj i ne od go -va ra ju}oj in fras tru ktu ri ogro -mni, kao i da }e in ves ti ra njeu in fras tru ktu ru 21. sto lje}a

otvo ri ti no va ra dna mjes ta.Go vo re}i o sma nje nju tro -{ko va sa ve zne dr`ave, Oba maje is ta kao da }e na re dnihmje se ci za po~eti re or ga ni za -ci ja agen ci ja fe de ral ne vla de,ka ko bi naj bo lje ko ris ti le kor -po ra ti vnoj Ame ri ci. Na ja vio jei sma nje nje kor po ra ti vnihpo re za i ne po tre bnog re gu li -ra nja, iako je do dao da ni jesva ko re gu li ra nje op te re}enjeza bi znis.

- Dok s va ma sa ra|uje moda bi smo u~ini li Ame ri ku bo -ljim mjes tom za bi znis, pi taj -te se {ta vi mo`ete u~ini ti zaAme ri ku. Pi taj te se {ta mo`eteu~ini ti da za po sli te ame ri~kera dni ke, da podr`ite ame -ri~ku pri vre du i da in ves ti ra -te u ovu zemlju, po ru~io jeOba ma ~la no vi ma Ame ri~kepri vre dne ko mo re.

Ba rack Oba ma

PI TAJ TE SEPi taj te se {ta

mo`ete u~ini ti zaAme ri ku, {ta

mo`ete u~ini ti daza po sli te ame ri~ke

ra dni ke, dapodr`ite ame ri~ku

pri vre du i dain ves ti ra te u ovu

ze mlju

Naj ve}i evrop ski proi -zvo|a~ auto mo bi la kom pa -ni ja Vol kswagen pris ta la jeod ma ja po ve}ati za ra de 3,2pos to za oko 100.000 nje -ma~kih ra dni ka.

Na kon neuobi~aje no krat -kih pre go vo ra, sin di kat IGMe tal je od upra ve kom pa ni -je do bio i is pla tu pre mi je,ko ja od go va ra je dnom pro -

cen tu je dne go di{ nje pla te, ami ni mum 500 eura.

Spo ra zum }e bi ti pri mje -nji van od ma ja, a odno si sena oko 100.000 nje ma~kihra dni ka kom pa ni je ko ja za -po{ lja va oko 400.000 lju di{i rom svi je ta. Za po sle ni uVW-u do bi li su ta ko bo ljeuslo ve od ko le ga u me ta lur -gi ji, dok je sin di kat IG Me tal

za du`en da pre go va ra o po -ve}anju i nji ho vih pla ta.

Sin di kat je pri hva tio broj -na odri ca nja zbog eko nom -ske kri ze 2009. ka ko bi sesa~uva la ra dna mjes ta, a po -no vim ra zvo jem eko no mi jezah tje vi ra dni ka su sveizra`eni ji.

- Za klju~ak ovog spo ra zu -ma je da se odr`i do bro eko -nom sko sta nje ve li kih evrop -skih proi zvo|a~a auto mo -bi la i da se zadr`i broj ra dnihmjes ta, oci je nio je Har tmutMe ine, pre go va ra~ u imesin di ka ta.

Di re ktor ka drov ske slu`beu VW-u Hor st Ne uman poz -dra vio je pos ti za nje pra ve -dnog spo ra zu ma. VW je ma -nje bio po go|en kri zom odkon ku re na ta, a u de vet mje -se ci 2010. go di ne je za ra diooko ~eti ri mi li jar de eura.

VW po ve}ava za ra de

Page 20: Oslobodjenje 09.02.2011

BIZNIS I EKONOMIJAOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine20

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna - te~ajna lista - broj 027 - 9. 2. 2011. godine. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/

Zemlja [ifra Oznaka Jedinica Kupovni za Srednji Prodajni valute valute valute devize i za devize za devize

efek.valutu

EMU 978 EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830Australija 036 AUD 1 1.449759 1.453392 1.457025Kanada 124 CAD 1 1.444927 1.448548 1.452169Hrvatska 191 HRK 100 26.311437 26.377380 26.443323Ceska R 203 CZK 1 0.081228 0.081432 0.081636Danska 208 DKK 1 0.261710 0.262366 0.263022Maðarska 348 HUF 100 0.724637 0.726453 0.728269Japan 392 JPY 100 1.740513 1.744875 1.749237Litvanija 440 LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864Norveska 578 NOK 1 0.248243 0.248865 0.249487Svedska 752 SEK 1 0.222419 0.222976 0.223533Svicarska 756 CHF 1 1.497268 1.501021 1.504774Turska 949 TRY 1 0.907035 0.909308 0.911581V.Britanija 826 GBP 1 2.299011 2.304773 2.310535SAD 840 USD 1 1.430833 1.434419 1.438005Rusija 643 RUB 1 0.048821 0.048943 0.049065Srbija 941 RSD 100 1.886945 1.891674 1.896403

SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 02. 2011 = USD1.55852SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 02. 2011 = BAM2.249087

SLANJEM SMS PORUKE NA BROJ

063 888 40

DARUJETE SVOJ PRILOG U IZNOSU OD 2.00 KM, U SVRHU NABAVKE SLU[NIH APARATA I

DRUGIH NEOPHODNIH TEHNI^KIH POMAGALA ZA GLUHE I NAGLUHE OSOBE

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA " SLUH" U @UPANIJI HERCEGOVA^KO NERETVANSKOJ; MOSTAR

Sa vjet za in dus tri ju Pri vre dneko mo re Kan to na Sa ra je vo ra -zma trao je ju~er aktu el nu pro -ble ma ti ku po slo va nja in dus tri -je u KS-u i pre dlo`ene mje re zabr`i ra zvoj in dus tri je i di na -mi~ni ju iz gra dnju in dus trij skein fras tru ktu re. Prva i naj zna~aj -ni ja mje ra je re for mi ra nje pos -to je}eg pra vnog okvi ra, jer se nate me lju po zi ti vne le gi sla ti vemo gu stvo ri ti uslo vi za kre ira -nje ugo dni jeg i si gur ni jeg am -bi jen ta po slo va nja.

In dus trij ske zo neKa da su u pi ta nju mje re za

di na mi za ci ju in dus trij ske proi -zvo dnje u KS-u, Sa vjet za in -dus tri ju sma tra da je ne op ho -dno iz vr{i ti akti va ci ju i pro {i re -nje pos to je}ih in dus trij skih zo -na, uves ti ma ksi mal ne fis kal neola k{i ce i ra zne obli ke sti mu la -ci ja za fir me u in dus trij skim zo -na ma, pru`iti zna~aj ni ju fi nan -sij sku po dr{ku pri uvo|enjustan dar da ra da i kva li te ta proi -zvo da te for mi ra ti kre di tne li ni -je s Ra zvoj nom ban kom Fe de -ra ci je BiH uz po vo ljne uslo vekre di ti ra nja proi zvo dnih pre du -ze}a, po se bno izvo zni ka.

In dus trij ska proi zvo dnja u

KS-u je od ja nu ara do no vem -bra 2010. u odno su na is ti pe -ri od pret ho dne go di ne za bi -lje`ila pad fi zi~kog obi ma proi -zvo dnje. Naj vi {i pad od 9,3pos to za bi lje`en je u pe ri odu I-III 2010 / I-III 2009, a pre ma za -dnjim sta tis ti~kim po da ci ma, upe ri odu I-XI 2010 / I-XI 2009.go di ne obim in dus trij ske proi -

zvo dnje opao je 1,5 pos to. Is to -vre me no, in dus tri je Fe de ra ci -je BiH i BiH bi lje`e rast od 3,4,odno sno 0,9 pos to.

^la no vi Sa vje ta su se slo`ilida su u in dus tri ji KS-a pri su tniozbi ljni pro ble mi te da je cje lo -ku pna pri vre da KS-a po~elala ga no za os ta ja ti za os ta limkan to ni ma u Fe de ra ci ji BiH.

Ima ju}i u vi du zna~aj in dus tri -je u stva ra nju no ve vri je dnos -ti i do hot ka, za po{ lja va nju,sma nje nju uvo za i po ve}anjuizvo za, pri vre dni ci ocje nju juda vlas ti tre ba ju de fi ni ra ti no -vi stra te {ki pris tup u ra zvo ju in -dus tri je. Za to mo`e po slu`iti istu di ja Stra te {ki ci lje vi u in -dus trij skoj po li ti ci KS-a, ko ju jeura dio PKKS.

Ri gi dna po li ti ka ba na kaU dis ku si ji na sje dni ci u Sa -

ra je vu su is ta knu ti broj ni pro -ble mi ko ji se odno se na po slo -va nje in dus trij skih kom pa ni jau KS-u. Pri je sve ga, to su paduku pne in ves ti ci one akti vnos -ti, izos ta nak zna~aj ni je fi nan sij -ske po dr{ke do ma}oj in dus tri -ji, po gor {a na li kvi dnos ti pri -vre dnih su bje ka ta, ote`ana na -pla ti vost po tra`iva nja, sma -njen ni vo po tra`nje, sma nje njebro ja ugo vo ra ili ugo vo re nihko li~ina, ne dos ta tak le gal nihmje ra za {ti te do ma}e proi zvo -dnje, zna~ajan pad di rek tnihstra nih ula ga nja, ali i ri gi dnapo li ti ka ba na ka i res tri kti vansis tem kre di ti ra nja pri vre de ista no vni{ tva, sa op}eno je izPKKS-a.

Sa vjet za in dus tri ju PKKS-a

BEZ RE FOR MIne ma re zul ta taIn dus trij skaproi zvo dnja u KS-u je od ja nu ara do no vem bra 2010. u odno su na is ti pe ri odpret ho dne go di neza bi lje`ila pad fi zi~kog obi maproi zvo dnje Sa ju~era{ nje sje dni ce Sa vje ta za in dus tri ju PKKS-a

OZBI LJNIPRO BLE MI

U in dus tri ji KS-apri su tni ozbi ljni

pro ble mi, acje lo ku pna

pri vre da po~elala ga no za os ta ja ti

za os ta limkan to ni ma u

Fe de ra ci ji BiH

Pred sje dnik Udru`enja mli na ra Re pu bli keSrpske Zo ran Kos pot vrdio je da }e u dru goj po -lo vi ni fe bru ara do}i do no vog pos ku plje nja bra -{na u tom bh. en ti te tu od pet do 10 fe nin ga te da}e zbog to ga i ras ta ci je na go ri va vje ro va tno do}ido jo{ je dnog po ve}anja ci je ne hlje ba i pe kar skihproi zvo da. Tre nu tna ci je na bra {na je 0,80 KM bezpo re za na do da nu vri je dnost, a pos ku plje nje jene mi no vno, jer ras te ci je na p{e ni ce na svjet skomtr`i {tu, dok do ma}i mli na ri ne ma ju za li he.

- Uvo zi mo p{e ni cu iz Ma|ar ske, a ta mo se tre -nu tno ci je na kre}e od 310 do 330 eura po to ni, {tozna~i da ka da tu p{e ni cumli na ripo~numlje tido}i}e si gur no do pos ku plje nja od pet do 10 fe nin -ga po ki lo gra mu, ka zao je Kos.

S dru ge stra ne, pred sje dnik Udru`enja po ljo -pri vre dnih proi zvo|a~a u RS-u Vla di mir Uso racneo prav da nim ocje nju je no vo pos ku plje nje bra -{na, uz stav da je za sve kri vo ne sre|eno tr`i {teu RS-u i BiH.

- Ka da smo mi nu di lip{e ni cu po 35 fe nin ga, na -{i mli na ri su go vo ri li da je ona ne kva li te tna i daima ju jef ti ni ju i bo lju. Sad ni ti ima ju jef ti ni ju, ni -

ti bo lju. Mi smo svo ju p{e ni cu, oko 43.000 to na,izve zli u Tur sku, re kao je on i op tu`io mli na re dane os tav lja ju ni ki lo gram p{e ni ce u za li ha ma.

- Sa da su do {li u si tu aci ju da kroz za {ti tne pre -lev ma ne za bra {no di`u ci je ne, a no vac uzi ma -ju u svoj d`ep, do dao je.

Uso rac je pre dlo`io vlas ti ma u BiH da pod hi -tno uki nu pre lev ma ne na bra {no, jer se ne {ti -ti ni p{e ni ca, pa ne ma ra zlo ga ni za to. Na tajna~in stvo ri la bi se kon ku ren ci ja i iz bje gaomo no pol mli na ra.

Re pu bli ka Srpska

Bra {no }e opet pos ku pje tiTre nu tna ci je na je 0,80 KM, a pos ku plje nje je ne mi no vno, jer ras teci je na p{e ni ce na svjet skom tr`i {tu, dok do ma}i mli na ri ne ma ju za li he

Pot vrda zaISP Card

In te sa San pa olo Car du, dru{ tvuza kar ti~no po slo va nje, pot vr|enaje su kla dnost u po slo va nju sastan dar dom za si gur nost po da ta -ka u in dus tri ji pla tnih kar ti ca -Payment Card In dus try Da ta Se cu -rity Stan dard (PCI DSS), sa op}enoje iz ISP Car da BH. Pro vje ru je oba -vio Trustwave, vo de}i do bav lja~rje {e nja za uprav lja nje su kla -dno{}u s PCI DSS-om, {to u in dus -tri ji pla tnih kar ti ca pred stav lja si -gur no snu oba ve zu za pra vne oso -be ko je po hra nju ju, obra|uju ilipre no se po dat ke ko ri sni ka kar ti -

ce. PCI DSS pri zna ju svi ve li kikar ti~ni bran do vi - Vi sa Inc., Mas -ter Card Wor ldwide, Dis co verNetwork, Ame ri can Express i JCB.Pot vr|iva nje su kla dnos ti sa stan -dar dom PCI DSS-om va`an je ko -rak ko ji do ka zu je da se bri ne mo zasi gur nost pri li kom akti vnos ti na -{ih kli je na ta, is ti~u u ISP Car du.

Na osnovu odredbe ~lanova 43. i 45. Zakona o pozori{nojdjelatnosti u HNK (Slu`bene novine HNK br. 6/05 od 22.decembra 2005. godine); ~lana 26. Pravila (Statuta)Pozori{ta, ~lana 5. Pravilnika o radu u Narodnom po-zori{tu, te saglasnosti Upravnog odbora broj 40/11 od 28.1. 2011. godine, direktor Pozori{ta raspisuje

K O N K U R Sza upra`njena radna mjesta

1. Glumac 1 - I izvr{ilac 2. Rukovodilac slu`be zajedni~kih poslova -

sekretar - 1 izvr{ilac

Pored op}ih uvjeta za prijem u radni odnos, kandidatimoraju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete:

Za radno mjesto pod brojem 1:a) VSS - VII stepen; zavr{ena akademija scenskih

umjetnosti, odsjek za glumu, ili srodan fakultetumjetni~kog usmjerenja - odsjek za glumu -diplomirani glumac

b) Radno iskustvo u struci najmanje 2 godinec) Posebne sposobnosti: koncentracija, koordinacija

pokreta, dobar sluh, dobra dikcija i dobra fizi~kakondicija.

Za radno mjesto pod brojem 2:a) VSS - VII stepen, zavr{en pravni fakultet i polo`en

stru~ni ispitb) Radno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima

minimalno 2 godinec) Obavezno znanje rada ra~unaromd) Poznavanje jednog svjetskog jezikae) Dobre organizacijske sposobnosti, komunikativnost.Radni odnos za oba radna mjesta se zasniva naodre|eno vrijeme.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanjuuslova slati na adresu:Narodno pozori{te u MostaruBrki}a 2; 88 000 Mostar, sa naznakom "Za konkurs".

Konkurs ostaje otvoren do 23. 2. 2011. godine.

BO SNA I HER CE GO VI NA

FE DE RA CI JA BO SNE I HER CE GO VI NE

KAN TON SA RA JE VO

OP]IN SKI SUD U SA RA JE VU

Broj: 65 0 Ps 091802 09 Ps

Sa ra je vo, 19. 5. 2010. go di ne

OP]IN SKI SUD U SA RA JE VU, i to su di ja Ra di vo jeSta ni {i}, rje {a va ju}i u pra vnoj stva ri tu`ite lja, Ra if fe -isen Bank BiH d.d. Bo sna i Her ce go vi na Sa ra je vo, ul.Zma ja od Bo sne bb, pro tiv tu`enih: Ci gla art d.o.o. Bo -san ska Kru pa, ul. So kak br. 17, Bo san ska Kru pa i Se -nad (Mus ta fe) Pa li} iz Bo san ske Kru pe, ul. So kak br.12, Bo san ska Kru pa, ra di du ga, vsp. 3.690,22 KM naosno vu ~la na 348. stav 3. Za ko na o par ni~nom pos tup -ku Fe de ra ci je BiH

OBJAV LJU JE

PRE SU DU

zbog pro pu {ta nja

Oba ve zu ju se tu`eni da tu`ite lju is pla te iznos od3.690,22 KM, sa pri pa da ju}om za kon skom za te znomka ma tom u skla du sa Za ko nom o vi si ni sto pe za te zneka ma te po~ev od 8. 5. 2010. go di ne pa do is pla te, kaoi da tu`ite lju na do kna de tro {ko ve par ni~nog pos tup kau izno su od 220,50 KM, a sve u ro ku od 30 da na od da -na do no {e nja pre su de.PO UKA: Pro tiv ove pre su de ni je do pu {te na `al ba, alitu`eni mo`e po dni je ti pri je dlog za po vrat u pri ja{ njesta nje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).Oba vje {ta va se tu`eni da se dos ta va ovog pi sme nasma tra obav lje nom u ro ku od 15 da na od da na objav -lji va nja u dne vnim no vi na ma FBiH i na ogla snoj ta -bli su da.

Su di ja

Ra di vo je Sta ni {i}

Page 21: Oslobodjenje 09.02.2011

BIZNIS I EKONOMIJAOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 21

Sa ra je vo-osi gu ra nje je i u 2010.go di ni zadr`alo vo de}u ulo gu natr`i {tu osi gu ra nja u BiH sa 58,6mi li ona KM os tva re ne pre mi je osi -gu ra nja i tr`i {nim u~e{}em od 16,7pos to. Ovo osi gu ra va ju}e dru{ tvoje, pre mapre li mi nar nimpo da ci mao po slo va nju, u odno su na is ti pe -ri od 2009. go di ne os tva ri lo rastpre mij skog pri ho da za 4,6 mi li -ona KM te je na taj na~in os tva ri loi naj ve}irasttr i {nogu~e{}a od svihdru {ta va za osi gu ra nje u Fe de ra ci -ji BiH.

- Zadr`ati li der sku po zi ci ju u o{ -troj kon ku ren ci ji 26 dru {ta va uBiH, u izu ze tno te {kim uslo vi mapo slo va nja ka kvi kod nas vla da ju,sma tra mozna~aj nimpos ti gnu}emu go di ni ka da smo obi lje`ili 65 go -di na pos to ja nja. Sva ka ko da }emoi u bu du}nos ti nu di ti kva li te tnoosi gu ra va ju}e po kri}e, re do vnoizmi ri va ti {te te i pla}ati po re ze i do -pri no se, ka ko bi gra|ani BiH i da -

lje bi li si gur ni i za do vo ljni, izja vio jeovim di re ktor Sa ra je vo-osi gu ra njaMid hat Ter zi}.

Pre ma pre li mi nar nim po da ci -ma ko je je obja vi la Agen ci ja zanad zor osi gu ra nja Fe de ra ci je BiH,uku pno os tva re na pre mi ja osi gu ra -va ju}ih dru {ta va ~ije je sje di {te uFe de ra ci ji BiH u 2010. go di ni izno -si 349,1 mi li on KM, {to je rast od10,5 mi li ona KM, odno sno 3,1 pos -to vi {e u odno su na re zul ta te iz2009. go di ne.

Sa ra je vo-osi gu ra njezadr`alo vo de}u po zi ci ju

[trajk za po sle nih na @elje -zni ca ma Re pu bli ke Srpskeozbi ljno ugro`ava @elje zni ceFe de ra ci je BiH i pri vre du uovom bh. en ti te tu. Pre ki nu to jedo pre ma nje si ro vi ne u Kok snikom bi nat u Lu kav cu, ali i kom -ple tan tran sport ro ba pre maHrvat skoj i da lje ka Evro pi.Po slje di ce osje ti i elje za ra Ar -ce lor Mit tal u Ze ni ci, jer ne maure dno snab di je va nje ru domiz Omar ske.

Najte`i ~vor- Ovo }e proi zves ti te {ke

po slje di ce, ka`e za Oslo -bo|enje po mo}nik fe de ral -nog mi nis tra pro me ta i ko mu -ni ka ci ja Izet Me hi na gi}.

On je ka zao je da bi no vo nas -ta la si tu aci ja mo ra la bi ti po -vod dr`avi i en ti te ti ma da ko -na~no ra zri je {e naj te`i ~vor: fi -nan si ra njeodr`ava njain fras tru -ktu re ve oma zna~aj ne stav ke ucje lo ku pnom po slo va nju `elje -zni ca. Za te na mje ne Vla da RS-a go di{ nje bi tre ba la iz dva ja ti 40mi li ona KM, a Vla da Fe de ra ci -je BiH 60 mi li ona KM. Sva kego -di ne obus ta vom, {traj kom i nadru gi (ne)pri mje renna~in`elje -zni~ariupo zo ra va juvla de da odto ga za vi si si gur nost fun kci -oni ra nja `elje zni~kog sao -bra}aja, ali i pla te za po sle nih u`elje zni~kim kom pa ni ja ma.

- Dok se ne uspos ta vi stal -no i sta bil no fi nan si ra nje in -fras tru ktu re u BiH, nemo`emo go vo ri ti o ja vnoj fun -kci ji `elje zni ca, re kao je Me -hi na gi}.

Fe de ral na Vla da je kra jempro {le go di ne kre ira la pra vniokvir pre ma ko jem bi se odsva kog pro da nog li tra mo tor -nih go ri va pet fe nin ga iz dva -ja lo za fi nan si ra nje `elje -zni~ke in fras tru ktu re. No, ta -kvo rje {e nje tre ba pri hva ti ti iVla da RS-a, za {to u ovom~asu ima do bar po vod. Nebu de li to ga, fi nan sij ski po -lo`aj `elje zni ca i is pla ta pla ta`elje zni~ari ma bit }e sve te`i,a {traj ko vi i obus ta ve ra da~e{}i. Kad god vo zo vi sta nuzbog ne za do volj stva za po sle -

nih, to proi zvo di ogro mne{te te i fi nan sij ske gu bit ke.

Sve du`e ~ekanjeDi rek tne i in di rek tne {te te od

obus ta ve ra da ma {i no vo|a uFe de ra ci ji BiH kra jem pro {lego di ne pro ci je nje ne su na {esti osam mi li ona KM. Ne sre}apokom pa ni ju i sve za po sle ne jeta {to se obus ta va do go di la ne -du gona kon{to jeupra vaus pje -la uspos ta vi ti ure dnu is pla tupla ta. Sa da to vi {e ni je mo gu}e.Kad se na to do da ju po slje di cenaj no vi jeg zas to ja vo zo va natra~ni ca ma i te hno lo {kog pro -ce sa u in dus tri ji ko ja za vi si odvo zo va, za pre tpos ta vi ti je da }e`elje zni~ari sve du`e ~eka ti naza ra|eno.

H. ARI FA GI]

[trajk `elje zni~ara proi zvo di no ve {te te

Ne ma nov ca dok vo zo vi sto jeKo na~no je tre nu tak da se de fi ni ti vno ra zri je {i fi nan si ra njeodr`ava nja `elje zni~ke in fras tru ktu re

Izet Me hi na gi}: Proi zvo dnjate {kih po slje di ca

OSAM MI LI ONA KM Di rek tne iin di rek tne {te teod obus ta ve ra dama {i no vo|a uFe de ra ci ji BiHkra jem pro {lego di nepro ci je nje ne suna {est i osammi li ona KM

In sti tut za akre di ti ra njeBiH iz dao je cer ti fi kat o akre -di ta ci ji ko jim se pot vr|ujeda la bo ra to ri ja Ru dni kamrkog uglja Ka kanj ispu nja -va zah tje ve stan dar da BASEN ISO/IEC 17025:2006 upo gle du ospo so blje nos tiza obav lja nje fi zi~ko-he -mij skih ispi ti va nja i uzor -ko va nja ~vrstih go ri va. Iz -da va nje ovog cer ti fi ka tazna~i da je la bo ra to ri ja ka -kanj skog ru dni ka ospo -so blje na za uzor ko va nje ihe mij sku ana li zu ugljapri mje nom me to da pri -hva}enih i pri zna tih uEvrop skoj uni ji.

Ta~nost ana li za ko je sera de na mo der noj opre -mi, ka ko se na vo di u sa op}enjuRMU Ka kanj, uz pri lo`ene re -zul ta te he mij ske ana li ze kodpro da je uglja, do pri no si po -vje re nju ku pa ca.

- To kom pri pre ma za cer ti fi -ci ra nje la bo ra to ri ja za ispi ti -va nje kva li te ta uglja RMU Ka -kanj do i vje la je ve li ke i bi tne iz -mje ne. Uspos tav ljen je sis tem

uprav lja nja kva li te tom, us -kla|en sa zah tje vi ma stan -dar da BAS EN ISO /IEC17025: 2006, te je la bo ra to -ri ja kao ra dna je di ni ca iz dvo -je na iz po go na Se pa ra ci ja,pri ~emu je do bi la sta tus sa -mos tal ne slu`be, re kla je vo -di te lji ca la bo ra to ri je In di ra[e ha gi}, ko ju je sko ro dvi jego di ne, sa sa ra dni ci ma, pri -pre ma la za iz da va nje oveakre di ta ci je.

Zah tjev za odo bra va njeakre di ta ci je la bo ra to ri je pre -ma BAS ISO/IEC 17025:2006In sti tut za akre di ta ci ju BiHpri hva tio je u ju nu 2010. go di -ne. Akti vnos ti u svrhu odo bra -va nja akre di ta ci je, odno snouvo dnog ocje nji va nja, obav lje -ne su u augus tu 2010, a ocje nji -va nje u la bo ra to ri ji je obav lje -no po~et kom de cem bra 2010.go di ne, sa op}eno je iz RMUKa kanj.

RMU Ka kanj

Cer ti fi kat za la bo ra to ri juLa bo ra to ri ja Ru dni ka mrkog uglja Ka kanj ispu nja va zah tje vestan dar da BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u po gle du ospo so blje nos ti zaobav lja nje fi zi~ko-he mij skih ispi ti va nja i uzor ko va nja ~vrstih go ri va

Tvor ni ca du ha na Ro vinj u pro {lojgo di ni os tva ri la je re kor dnu pro -da ju na tr`i {tu BiH od oko 3,6 mi li -jar di ko ma da ci ga re ta, {to je 15 pos -to vi {e ne go u 2009. go di ni, dok je is -to vre me no os tva ri la 8 pos to ma njepri ho da - oko 39 mi li ona eura.

Pred sje dnik Upra ve TDR-a Da vorTo ma {ko vi} je ju~er izja vio da re kor -dno po ve}anje pro da tih ko li~inani je pra ti lo po ve}anje pri ho da, jer jeTDR pro {le go di ne zadr`ao pos to -je}e ci je ne svo jih ci ga re ta na u{ trbvlas ti tih pri ho da i za ra de, iako suakci ze na du han ske proi zvo de ra sle.On je do dao ka ko }e kom pa ni janas ta vi ti s ta kvom cje no vnom po li -ti kom i u 2011. go di ni.

- Akci ze su pre dmet po le mi ka usvim ze mlja ma re gi je, jer se one,na`alost, mno go br`e mi je nja ju ne -go ku po vna mo} sta no vni ka u re gi -ji, {to sva ka ko utje~e na pro da judu han skih proi zvo da, re kao je on nakon fe ren ci ji za no vi na re u Sa ra je vu.

To ma {ko vi} je po ja snio da vi {e od70 pos to ma lo pro daj ne ci je ne pa klaci ga re ta otpa da na po rez, dok se os -ta takodno si na pri ho de TDR-a, trgo -vi nu idis tri bu ci ju. Na pri mje ruku ti -

jeron hil lapri mi je ti se da je akci za odpo~et ka 2009. do po~et ka 2011. go -di nepo ra sla oko 90 pos to, dok je u is -tom pe ri odu ma lo pro daj na ci je napo ra sla 35 pos to, sa dvi je KM na2,70 KM.Iz vje sno je da }e ci je ne i da -lje ras ti u skla du s ras tom akci za, jertre nu tno se u BiH na 1.000 ci ga re tapla}a akci za od 41 eura, a di re kti vaEvrop ske uni je su 64 eura.

Li der ska po zi ci ja na bh. tr`i {tu potr i {nomudje lure zul tat je vi {efa kto -ra, sis te ma dis tri bu ci je, por tfo li japroi zvo da i ci je ne. Me|utim, sva kapro mje na ma lo pro daj ne ci je ne jepri li ka za pro mje nu u tr`i {nomudje lu, {to za vi si od rea kci je kon ku -re na ta na pro mje nu ci je ne.

To ma {ko vi} je za do vo ljan ti me{to re gi onal ni proi zvo|a~i TDR iFa bri ka du ha na Sa ra je vo dr`e prvedvi je po zi ci je, s tr`i {nim u~e{}emve}im od 30 pos to, dok ve li ki svjet -ski proi zvo|a~i, po put Phi li pa Mor -ri sa i Im pe ri al To bac ca, ima ju tr`i -{ni udio ma nji od 10 pos to. On jeka zao ka ko je TDR, po slu ju}i natr`i {tu BiH, pro {le go di ne u dr`a -vni bud`et upla tio uku pno 110mi li ona eura. J. Sa.

Po slo vni re zul ta ti TDR-a u BiH

Vi {e pro da li,ma nje za ra di liAkci ze su pre dmet po le mi ka u svim ze mlja mare gi je, jer se one mno go br`e mi je nja ju ne goku po vna mo} sta no vni ka

Sa ju~era{ nje kon fe ren ci je za no vi na re u Sa ra je vu Fo to: S. GU BE LI]

Mid hat Ter zi}

Page 22: Oslobodjenje 09.02.2011

OGLASIOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine22Na osno vu ~la na 8. Za ko na o mi nis tar skim, vla di nim i dru gim ime no va nji ma FBiH ("Sl. no vi ne FBiH", broj34/03), ~la na 157. Za ko na o osno vnom i op}em sre dnjem od go ju i obra zo va nju ("Sl. gla snik USK-a", broj5/04), te na osno vu Pra vi la JU O[ "Prva san ska {ko la" i Odlu ke [kol skog odbo ra od 28. 1. 2011. go di ne,[kol ski odbor na svo joj XIV re do vnoj sje dni ci do no si odlu ku o ra spi si va nju:

KON KURS/NA TJE^AJza ime no va nje di re kto ra JU O[ "Prva san ska {ko la" na pe ri od od ~eti ri go di ne

Opis po zi ci je di re kto ra

a) Ru ko vo di ra dom {ko le;b) Zas tu pa {ko lu i od go va ra za za ko ni tost ra da {ko le;c) Sta ra se o os tva re nju nas ta vnog pla na i pro gra ma {ko le;d) Odlu~uje o ra spo re|iva nju ra dnog oso blja u {ko li i vr{i ocje nji va nje nji ho vog ra da, odlu~uje o pra -

vi ma i oba ve za ma ra dni ka iz ra dnog odno sa, te u slu~aju nei spu nja va nja oba ve za iz ra dnog odno -sa iz vje {ta va Mi nis tar stvo i Pe da go {ki za vod;

e) Po dno si [kol skom odbo ru iz vje {taj o ra du i re zul ta ti ma ra da;f) Iz vr{a va odlu ke stru~nih or ga na i [kol skog odbo ra;g) Odlu~uje o pra vi ma i oba ve za ma ra dni ka iz ra dnog odno sa;h) In for mi ra [kol ski odbor o fi nan cij skom po slo va nju;i) Vr{i i dru ge po slo ve u skla du sa za ko nom i pra vi li ma {ko le.

Ime no va nje se vr{i na pe ri od od 4 (~eti ri) go di ne.Sva ki kan di dat mo ra ispu nja va ti sli je de}e uvje te:

A) OP]E

- da je sta ri ji od 18 go di na,- da je dr`av lja nin Bo sne i Her ce go vi ne,- da ni je otpu {ten iz dr`a vne slu`be kao re zul tat dis ci plin ske mje re na bi lo ko jem ni vou u BiH u

pe ri odu od tri go di ne pri je da na objav lji va nja upra`nje ne po zi ci je,- da ni je pod op tu`bom Me|una ro dnog su da za ra tne zlo~ine (~lan IX Us ta va BiH),- da ni je osu|ivan za kri vi~no dje lo i pri vre dni pri jes tup ne spo jiv sa du`no{}u u us ta no vi pet go-

di na od pra vo sna`nos ti pre su de, is klju~uju}i vri je me za tvor ske ka zne,- pot vrdu da ni je li ce ko jem je pra vo sna`nom pre su dom za bra nje no obav lja nje akti vnos ti u na -

dle`noj in sti tu ci ji u ko joj se kan di di ra (ne sta ri je od 6 mje se ci),- da ni je na fun kci ji u po li ti~koj stran ci u smi slu ~la na 5. Za ko na o mi nis tar skim, vla di nim i dru -

gim ime no va nji ma Fe de ra ci je Bo sne i Her ce go vi ne,- da ni je ~lan za ko no da vne, iz vr{ne i sud ske vlas ti pre ma odre dba ma Za ko na o su ko bu in te re sa u

or ga ni ma vlas ti u Fe de ra ci ji BiH ("Slu`be ne no vi ne Fe de ra ci je BiH br. 70/08)- da ne ma pri va tni ili fi nan sij ski in te res u us ta no vi u ko joj se kan di di ra.

B) PO SE BNE

- da kan di dat ima vi {u ili vi so ku stru~nu spre mu (VI ili VII ste pen), te da ispu nja va uvje te za nas-ta vni ka od go va ra ju}e {ko le, odno sno pe da go ga ili psi ho lo ga i ima naj ma nje pet go di na ra dnogis kus tva u nas ta vi,

- spo so bnost za sa vje sno, odlu~no i od go vor no obav lja nje upra`nje ne po zi ci je,- spo so bnost ne pris tra snos ti do no {e nja odlu ka.

Uz pri ja vu, ko ja tre ba sadr`ava ti kra}u bio gra fi ju, adre su i kon takt-te le fon, kan di dat tre ba dos ta vi ti:

- uvje re nje o dr`av ljan stvu (ne sta ri je od 6 mje se ci)- izvod iz ma ti~ne knji ge ro|enih- uvje re nje da ni je osu|ivan za kri vi~no dje lo, is klju~uju}i vri je me za tvor ske ka zne (iz da to od na -

dle`nog MUP-a)- uvje re nje da ni je ka`nja van za pri vre dni pri jes tup (ne sta ri je od 6 mje se ci, Op}in ski sud)- uvje re nje da ni je li ce ko jem je pra vo sna`nom pre su dom za bra nje no obav lja nje akti vnos ti u na -

dle`noj in sti tu ci ji u ko joj se kan di di ra (ne sta ri je od 6 mje se ci, Op}in ski sud)- uvje re nje o ne ka`nja va nju (Kan to nal ni sud)- ovje re nu ko pi ju di plo me o za vr{e nom obra zo va nju- uvje re nje o po lo`enom stru~nom ispi tu- uvje re nje o ra dnom sta`u u nas ta vi- ovje re na izja va kan di da ta da ni je otpu {ten iz dr`a vne slu`be kao re zul tat dis ci plin ske mje re na bi lo

kom ni vou u Bo sni i Her ce go vi ni (bi lo na ni vou dr`ave ili en ti te ta) u pe ri odu od tri go di ne pri je da -na objav lji va nja upra`nje ne po zi ci je, da se na nje ga ne odno si ~lan IV 1. Us ta va Bo sne i Her ce go -vi ne, da ne po dli je`e odre dba ma Za ko na o su ko bu in te re sa u or ga ni ma vlas ti u Fe de ra ci ji BiH i Za -ko na o mi nis tar skim, vla di nim i dru gim ime no va nji ma Fe de ra ci je BiH, da ne ma pri va tni ili fi nan -sij ski in te res u us ta no vi u ko joj se kan di di ra.

Kraj nji rok za po dno {e nje pri ja va je 15 (pe tna est) da na od da na za dnje obja ve ogla sa.

Ne po tpu ne i ne bla go vre me ne pri ja ve ne}e se ra zma tra ti.

BO SNA I HER CE GO VI NA

FE DE RA CI JA BO SNE I HER CE GO VI NE

HER CE GO VA^KO-NE RE TVAN SKI KAN TON

OP]IN SKI SUD U KO NJI CU

Ze mlji {no knji`no odje lje nje

Broj: DN-94/11

Ko njic, 3.2.2011. go di ne

Op}in ski sud u Ko nji cu - Ze mlji {no knji`no odje lje nje, stru~ni sa ra dnik - ze mlji {no knji`ni re fe rent Mir naHa bi bi ja - Sul ta ni}, po zah tje vu Ta hi ra De di} iz Ko nji ca, na osno vu ~la na 63. i 67. Za ko na o ze mlji {nimknji ga ma Fe de ra ci je BiH (Slu`be ne no vi ne FBiH, broj 19/03 i 54/04)

NA JAV LJU JE

USPOS TAV LJA NJE ZE MLJI [NO [email protected] ULO [KA

U ze mlji {no knji`nom pre dme tu ko ji se kod ovog ze mlji {no knji`nog odje lje nja vo di pod bro jem DN-94-11,po zah tje vu Ta hi ra De di} iz Ko nji ca, kao pre tpos tav lje nog vla sni ka, po kre nut je pos tu pak za uspos tav lja -nje ze mlji {no knji`nog ulo {ka.Ne kre tni ne za ko je se uspos tav lja ze mlji {no knji`ni ulo`ak su pre ma ka tas tru ne kre tni na ozna~ene kao k.~.br. 600, zv. "Oku}ni ca", vo}njak 2. kla se, po vr{i ne 1.254 m2, po mo}na zgra da 1, po vr{i ne 19 m2, sve uku -pne po vr{i ne 1.273 m2 i k.~. br. 601, vo}njak 2. kla se, po vr{i ne 425 m2, dvo ri {te, po vr{i ne 500 m2, stam-be na zgra da 1, po vr{i ne 117 m2, sve uku pne po vr{i ne 1.042 m2, upi sa ne u ka tas tar sko knji`ni ulo`ak broj131/01 za ka tas tar sku op}inu Bi je la.Po zi va ju se li ca ko ja na na ve de nim ne kre tni na ma po la`u pra vo na pri zna va nje vla sni{ tva ili dru gog pra vada to svo je pra vo pri ja ve u ro ku od 60 da na od da na na ja ve po dnes kom u dva pri mjer ka i to do ka`u, jer upro ti vnom nji ho vo pra vo ne}e bi ti uze to u ob zir pri li kom uspos tav lja nja ze mlji {no knji`nog ulo {ka. Na za-h tjev li ca ko ja tvrde da mo gu za hti je va ti upis odre|enog pra va, ali da u os tav lje nom ro ku ne mo gu po nu -di ti do ka ze za to, rok }e se pro du`iti za 90 na re dnih da na.Na kon pro te ka pro du`enog ro ka, ze mlji {no knji`ni ulo`ak }e se uspos ta vi ti na osno vu pris pje lih do ka za.Pri ja ve i do ka ze sla ti na adre su: Op}in ski sud u Ko nji cu, Ze mlji {no knji`no odje lje nje, Trg dr`a vnos ti bb,Ko njic, ili dos ta vi ti ne po sre dno u pros to ri je Su da.

Stru~ni sa ra dnik - ze mlji {no knji`ni re fe rent

Mir na Ha bi bi ja - Sul ta ni}

UNI VER ZI TET U SA RA JE VU

ELEK TRO TE HNI^KI FA KUL TET U SA RA JE VU

ra spi su je

K O N K U R Sza izbor aka dem skog oso blja

1. NA OD SJE KU ZA TE LE KO MU NI KA CI JE

1.1. u je dno od nau~no-nas ta vnih zva nja: do cent, van re dni pro fe sor ili re do vni pro fe sor, za pre dmet:"Uprav lja nje te le ko mu ni ka cij skim mre`ama" u okvi ru u`e nau~ne oblas ti "Be`i~ne te le ko mu ni ka ci je"u ra dni odnos sa pu nim ra dnim vre me nom...........................................................................................1 iz vr{i lac

1.2. u je dno od nau~no-nas ta vnih zva nja: do cent, van re dni pro fe sor ili re do vni pro fe sor, za pre dmet:"Te hno lo gi ja pris tu pnih be`i~nih mre`a" u okvi ru u`e nau~ne oblas ti "Be`i~ne te le ko mu ni ka ci je"u ra dni odnos sa pu nim ra dnim vre me nom...........................................................................................1 iz vr{i lac

1.3. u je dno od nau~no-nas ta vnih zva nja: do cent, van re dni pro fe sor ili re do vni pro fe sor, za pre dmet:"Sis te mi i ser vi si mo bil nih te le ko mu ni ka ci ja" u okvi ru u`e nau~ne oblas ti "Be`i~ne te le ko mu ni ka ci je"u ra dni odnos sa pu nim ra dnim vre me nom...........................................................................................1 iz vr{i lac

1.4. u je dno od nau~no-nas ta vnih zva nja: do cent, van re dni pro fe sor ili re do vni pro fe sor, za pre dmet:"Op ti~ki te le ko mu ni ka cij ski sis te mi" u okvi ru u`e nau~ne oblas ti "Te le ko mu ni ka cij ske te hni ke"u ra dni odnos sa pu nim ra dnim vre me nom...........................................................................................1 iz vr{i lac

1.5. u je dno od nau~no-nas ta vnih zva nja: do cent, van re dni pro fe sor ili re do vni pro fe sor, za pre dme te:"Or ga ni za ci ja i osno ve uprav lja nja mre`om" u okvi ru u`e nau~ne oblas ti "Ra~unar ske i te le ko mu ni ka cij skemre`e"i "Kom pre si ja sli ke i vi dea" u okvi ru u`e nau~ne oblas ti "Te le ko mu ni ka cij ske te hni ke"u ra dni odnos sa pu nim ra dnim vre me nom...........................................................................................1 iz vr{i lac

1.6. u je dno od nau~no-nas ta vnih zva nja: do cent, van re dni pro fe sor ili re do vni pro fe sor, za pre dme te:"Mre`ni mul ti me di jal ni ser vi si" u okvi ru u`e nau~ne oblas ti "Ra~unar ske i te le ko mu ni ka cij ske mre`e"u ra dni odnos sa ne pu nim ra dnim vre me nom .......................................................................................1 iz vr{i lac

Ugo vor o ra du za klju~uje se na pe ri od izbo ra u odre|eno zva nje.

UVJE TI: Kan di da ti tre ba da ispu nja va ju uvje te ut vr|ene Za ko nom o vi so kom obra zo va nju - pre~i{}eni tek st ("Slu`be ne no -vi ne Kan to na Sa ra je vo" br. 22/10), op {tim akti ma Uni ver zi te ta u Sa ra je vu i Elek tro te hni~kog fa kul te ta u Sa ra je vu:- do cent: nau~ni ste pen do kto ra te hni~kih na uka, naj ma nje tri nau~na ra da ko ja mo ra ju bi ti iz oblas ti pre d-

me ta za ko ji se nas ta vnik bi ra, objav lje na u pri zna tim pu bli ka ci ja ma re le van tne ba ze po da ta ka za Fa kul -tet, po ka za ne nas ta vni~ke spo so bnos ti;

- van re dni pro fe sor: pro ve den naj ma nje je dan izbor ni pe ri od u zva nju do cen ta, naj ma nje pet nau~nih ra do -va ko ji mo ra ju bi ti iz oblas ti pre dme ta za ko ji se nas ta vnik bi ra, objav lje nih u pri zna tim pu bli ka ci ja ma re l-e van tne ba ze po da ta ka za Fa kul tet, objav lje na knji ga re cen zi ra na od naj ma nje je dnog re cen zen ta re fe ren -tnog na me|una ro dnom ni vou iz u`e nau~ne oblas ti pre dme ta za ko ji se nas ta vnik bi ra i ori gi nal ni stru~nius pjeh kao {to je pro jekt, pa tent ili ori gi nal ni me tod, sve na kon izbo ra u zva nje do cen ta te men tor stvo na-j ma nje je dnog kan di da ta za ste pen dru gog ci klu sa stu di ja, odno sno men tor stvo os tva re no u pos tup ku sti-ca nja nau~nog ste pe na ma gis tra na uka po pre dbo lonj skom pro ce su;

- re do vni pro fe sor: pro ve den naj ma nje je dan izbor ni pe ri od u zva nju van re dnog pro fe so ra, naj ma nje dvi jeobjav lje ne knji ge re cen zi ra ne od naj ma nje je dnog re cen zen ta re fe ren tnog na me|una ro dnom ni vou iz u`enau~ne oblas ti pre dme ta za ko ji se nas ta vnik bi ra, naj ma nje osam nau~nih ra do va ko ji mo ra ju bi ti iz oblas -ti pre dme ta za ko ji se nas ta vnik bi ra, objav lje nih u pri zna tim pu bli ka ci ja ma re le van tne ba ze po da ta ka zaFa kul tet, sve na kon sti ca nja zva nja van re dnog pro fe so ra te men tor stvo naj ma nje po je dnog kan di da ta zaste pen dru gog i tre}eg ci klu sa stu di ja, odno sno men tor stvo os tva re no u pos tup ku sti ca nja nau~nog ste pe -na ma gis tra na uka ili do kto ra na uka po pre dbo lonj skom pro ce su.

Pri li kom izbo ra u is to ili vi {e zva nje uzi ma ju se u ob zir sa mo objav lje ni ra do vi, knji ge i re zul ta ti vlas ti tih is tra`iva nja upri mje ni, pro je kti te men tor stva na kon iz vr{e nog po slje dnjeg izbo ra u zva nje.

Kan di da ti ko ji se pri jav lju ju na kon kurs oba ve zni su u svo joj pri ja vi na zna~iti je dno od zva nja na ko je se pri jav lju ju.

KAN DI DA TI UZ PRI JA VU TRE BA DA PRI [email protected]:

Kan di da ti za nau~no-nas ta vno zva nje: do cent, van re dni pro fe sor ili re do vni pro fe sor pri la`u• bio gra fi ju• ovje re nu ko pi ju di plo me o za vr{e nom elek tro te hni~kom fa kul te tu ili dru gom sro dnom te hni~kom fa kul te tu• ovje re nu ko pi ju di plo me ili dru gog do ku men ta o ste~enom nau~nom ste pe nu do kto ra te hni~kih na uka• nau~ne ra do ve iz oblas ti pre dme ta za ko ji se nas ta vnik bi ra objav lje ne u pri zna tim pu bli ka ci ja ma re le van tne ba ze

po da ta ka na kon po slje dnjeg izbo ra• objav lje ne knji ge re cen zi ra ne od naj ma nje je dnog re cen zen ta re fe ren tnog na me|una ro dnom ni vou iz u`e nau~ne

oblas ti pre dme ta za ko ji se nas ta vnik bi ra na kon po slje dnjeg izbo ra• pot vrdu o pro ve de nom naj ma nje je dnom izbor nom pe ri odu u pret ho dnom zva nju;• pot vrdu o men tor stvu kan di da tu dru gog i tre}eg ci klu sa stu di ja, odno sno kan di da tu za sti ca nje nau~nog ste pe na ma -

gis tra i do kto ra na uka po pre dbo lonj skom pro ce su na kon po slje dnjeg izbo ra.

Pri ja va kan di da ta za odre|eno zva nje tre ba da sadr`i naj ma nje do ku men ta ci ju ko jom se ispu nja va nju uvje ti za

izbor u zva nje na ko je su kon ku ri sa li.

Kan di da ti ko ji su u inos tran stvu ste kli di plo mu pri la`u nos tri fi ci ra nu di plo mu.Do ku men ta se dos tav lja ju u ori gi na lu ili u ovje re noj ko pi ji.

Pri ja ve se dos tav lja ju u pi sa noj i (po mo gu}nos ti) u elek tron skoj ver zi ji - CD.

Kon kurs os ta je otvo ren 15 da na od da na objav lji va nja.Pri ja ve se po dno se na adre su:

ELEK TRO TE HNI^KI FA KUL TET U SA RA JE VU

Zma ja od Bo sne bb, Sa ra je vo

Ne po tpu ne i ne bla go vre me ne pri ja ve ne}e se ra zma tra ti.

BO SNA I HER CE GO VI NA

FE DE RA CI JA BO SNE I HER CE GO VI NE

HER CE GO VA^KO-NE RE TVAN SKI KAN TON

OP]IN SKI SUD U KO NJI CU

Ze mlji {no knji`no odje lje nje

Broj: DN-1508/10

Ko njic, 3. 2. 2011. go di ne

Op}in ski sud u Ko nji cu - Ze mlji {no knji`no odje lje nje, ze mlji {no knji`ni re fe rent Za ki ra Ali}, po zah tje vu Ris te La za re vi} iz Ni -{a, na osno vu ~la na 63. i 67. Za ko na o ze mlji {nim knji ga ma Fe de ra ci je BiH (Slu`be ne no vi ne FBiH, broj. 19/03 i 54/04),

NA JAV LJU JE

USPOS TAV LJA NJE ZE MLJI [NO [email protected] ULO [KAU ze mlji {no knji`nom pre dme tu ko ji se kod ovog ze mlji {no knji`nog odje lje nja vo di pod bro jem DN-1508/11, po zah tje -vu Ris te La za re vi}, si na Vu ke iz Mjes ta Bi je la - op}ina Ko njic, kao pre tpos tav lje nog vla sni ka, po kre nut je pos tu pak za us-pos tav lja nje ze mlji {no knji`nog ulo {ka.Ne kre tni ne za ko je se uspos tav lja ze mlji {no knji`ni ulo`ak su pre ma ka tas tru ne kre tni na ozna~ene kao k.~. br. 1702, zv."Kra ji na", nji va 4. kla se, po vr{i ne 2.459 i nji va 5. kl. po vr{i ne 963 m2, k.~. br. 1703, zv. "Kra ji na", {u ma 5. kla se, po vr{i -ne 1.187 m2, k.~. br. 1770, zv. "Pis ka vi ca", vo}njak 4. kla se, po vr{i ne 1.618 m2 i {u ma 4. kl. po vr{i ne 559 m2, k.~. br. 1771,zv. "Pis ka vi ca", li va da 7. kla se, po vr{i ne 1.788 m2, k.~. br. 1772, zv. "Pis ka vi ca", vo}njak 4. kla se, k.~. br. 2132 zv. "Gaj",{u ma 3. kla se po vr{i ne 10.594 m2, k.~. br. 2133 zv. "Gaj" pa{ njak 5. kla se po vr{i ne 1.570 m2, k.~. br. 2136 zv. "Se lac" nji -va 5. kla se, po vr{i ne 3.276 m2, k.~. br. 2137 zv. "Se lac", {u ma 5. kla se, po vr{i ne 1.381 m2, k.~. br. 2165 zv. "La ze ti ne" {u -ma 3. kla se po vr{i ne 5.860, k.~. br. 2166 zv. "Bri jeg" pa{ njak 4. kla se po vr{i ne 763 m2, k.~. br. 2172 zv. "Bri jeg" pa{ njak4. kla se po vr{i ne 1.731 m2, k.~. br. 2180 zv. "Pis ka vi ca" li va da 7. kl. po vr{i ne 100 m2, k.~. br. 2188 zv. "Bri jeg" {u ma 3.kl. 3.577 m2, k.~. br. 2708 zv. "Jan~ar" nji va 5. kla se po vr{i ne 960 m2, k.~. 2711 zv. "Jan~ar" vo}njak 1. kla se po vr{i ne 1.412m2, k.~. br. 3704 zv. "U po to ku" vo}njak 3. kla se po vr{i ne 122 m2, k.~. br. 3709 zv. "Jan~ar" dvo ri {te po vr{i ne 245 m2, stam-be na zgra da 1, po vr{i ne 69 m2, po mo}na zgra da 2, po vr{i ne 26 m2, po mo}na zgra da 3, po vr{i ne 16 m2, k.~. br. 3710 zv."Jan~ar", nji va 4. kla se po vr{i ne 955 m2 i nji va 5. kla se po vr{i ne 1.075 m2, k.~. br. 4187 zv. "Ogra da" u na ra vi {u ma 3. kla -se po vr{i ne 5.886 m2, k.~. br. 4188 zv. "Gru da", li va da 7. kla se po vr{i ne 3.209 m2, k.~. br. 4189 zv. "Gru da", {u ma 3. kla -se, po vr{i ne 3.209 m2, upi sa ne u ka tas tar sko knji`ni ulo`ak broj 368/01 za ka tas tar sku op}inu Bi je la.Po zi va ju se li ca ko ja na na ve de nim ne kre tni na ma po la`u pra vo na pri zna va nje vla sni{ tva ili dru gog pra va da to svo je pra -vo pri ja ve u ro ku od 60 da na od da na na ja ve po dnes kom u dva pri mjer ka i to do ka`u, jer u pro ti vnom, nji ho vo pra vo ne}ebi ti uze to u ob zir pri li kom uspos tav lja nja ze mlji {no knji`nog ulo {ka. Na zah tjev li ca ko ja tvrde da mo gu za hti je va ti upisodre|enog pra va, ali da u os tav lje nom ro ku ne mo gu po nu di ti do ka ze za to, rok }e se pro du`iti za 90 na re dnih da na.Na kon pro te ka pro du`enog ro ka, ze mlji {no knji`ni ulo`ak }e se uspos ta vi ti na osno vu pris pje lih do ka za.Pri ja ve i do ka ze sla ti na adre su: Op}in ski sud u Ko nji cu, Ze mlji {no knji`ni ured, Trg dr`a vnos ti bb, Ko njic, ili dos ta vi tine po sre dno u pros to ri je Su da.

Ze mlji {no knji`ni re fe rent

Za ki ra Ali}

Page 23: Oslobodjenje 09.02.2011

BERZANSKI IZVJE[TAJIOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 23

SASX-10 SASX-30

1.055,92BIRS

968,17FIRS

�1.707,79ERS10�

805,18��BIFX

�1.672,95 1.128,27 �

NAFTA PLIN ZLATO SREBRO KUKURUZ98,32 $

0,94 %4,08 $

0,44 %1.363,60 $

1,14 %29,69 $

1,18 %2,558 $

0,05%853,00 $

0,67 %

P[ENICAALUMINIJ669,25 $

0,82 %

Boksit a.d. Milici 0,6 0 0,6 0,6 470 282,00Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,33 -8,08 0,33 0,33 4.788 1.580,04Elektro Doboj a.d. Doboj 0,586(A) 0,17 0,586 0,586 620 363,32Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad 0,485 0 0,485 0,485 2.000 970,00Krajina GP a.d. Banja Luka 3 0 3 3 300 900,00Nova banka a.d. Banja Luka 0,966 -2,42 0,97 0,961 26.300 25.394,00Rafinerija ulja a.d. Modrica 0,1 0 0,1 0,1 6.800 680,00Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,51 0,67 1,53 1,47 44.103 66.697,41Vitaminka a.d. Banja Luka 0,382 -19,92 0,382 0,382 1.306 498,89

ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka 4 5,26 4 4 40 160,00ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 7,53 1,76 7,6 7,39 687 5.175,43ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 3,79 0 3,79 3,79 10 37,90ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,053 0 0,053 0,052 560.000 29.670,00ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 3,34 -1,47 3,39 3,32 66 220,52ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 6,8 -0,15 6,8 6,8 112 761,60ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 4,3(A) 1,18 4,3 4,3 78 335,40ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,46 -2,67 1,46 1,46 32 46,72ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,99(A) -0,9 0,99 0,99 25.000 24.750,00ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,9 0,41 5 4,74 636 3.117,24

Agrokrajina a.d. Banja Luka 0,28 0 0,28 0,28 19.638 5.498,64Promtes a.d. Teslic 0,1 0 0,1 0,1 10.000 1.000,00Veterinarska stanica a.d. Banja Luka 0,582(A) -3 0,582 0,582 1.904 1.108,13Republika Srpska - stara devizna stednja 3 82,71 0,93 82,72 82,71 46.804 38.712,59Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 38,1 0,26 38,1 38,1 8.825 3.362,32Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 36,51 0 36,51 36,51 20.163 7.361,51Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 37,03 0,16 37,05 37,02 52.087 19.286,21Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 36,86 -0,11 37 36 56.907 20.974,46

Banjalu~ka berza Kursna lista za 8. februar 2011.

Dioni~ko dru{tvo Srednji Promj. Max. Min. Koli~ina Vrijednostkurs kursa cijena cijena (dionice) (KM)(KM) (%)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova

SLOBODNO BERZANSKO [email protected][TE - [email protected][TE AKCIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 15,70 -1,90 16,10 15,50 170 2.668,24 5SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO 8,80 -4,95 9,00 8,80 1.505 13.246,40 8

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 4,62 -0,19 4,70 4,52 5.982 27.644,04 8ZIF BOSFIN DD SARAJEVO 2,60 0,00 2,60 2,60 232 603,20 1ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR 5,21 -1,88 5,21 5,21 51 265,71 1ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR 6,20 3,33 6,20 6,20 3.348 20.757,60 2ZIF MI GROUP DD SARAJEVO 3,78 0,00 3,78 3,78 112 423,36 2

FBIH OBVEZNICE RATNA [email protected] SER. A 40,10 1,85 40,10 40,10 744 298,34 1FBIH OBVEZNICE RATNA [email protected] SER. B 39,99 -0,01 39,99 39,51 160.649 64.240,42 3FBIH OBVEZNICE RATNA [email protected] SER. C 34,51 0,32 34,54 34,51 25.498 8.799,53 2FBIH OBVEZNICE RATNA [email protected] SER. D 31,58 1,76 32,14 31,00 27.092 8.411,18 4FBIH OBVEZNICE RATNA [email protected] SER. E 30,84 -0,21 31,00 29,53 27.211 8.401,96 5FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA C 97,00 0,00 97,00 97,00 16.160 15.675,20 3FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D 92,00 -1,08 92,00 92,00 16.979 15.620,68 1FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E 89,00 -1,10 89,00 89,00 998 888,22 1BH TELECOM D.D. SARAJEVO 21,99 -0,05 22,10 21,80 1.293 28.432,70 6

ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 5,94 2,36 6,00 5,80 730 4.334,00 2ENERGOPETROL DD SARAJEVO 13,98 7,54 13,98 13,98 14 195,72 1FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 87,12 2,74 90,00 80,17 910 79.322,43 18JP HT DD MOSTAR 11,50 4,55 11,50 11,50 400 4.600,00 2JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 32,45 0,55 33,00 32,00 1.543 50.067,97 11METALNO DD ZENICA 8,00 0,00 8,00 8,00 1.483 11.864,00 2MAPEX DD MAGLAJ 1,25 13,64 1,25 1,25 140 175,00 1TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ 26,79 3,06 27,96 26,00 198 5.441,67 3

FAMOS D.D. SARAJEVO 3,00 0,00 3,00 3,00 160 480,00 2RUDNIK SOLI TU[ANJ DD TUZLA 8,01 0,00 8,01 8,01 45 360,45 1SANITEKS D.D. VELIKA KLADU[A 4,50 1,12 4,50 4,50 558 2.511,00 3VEMAL DD TE[ANJ 12,00 -20,00 12,00 12,00 101 1.212,00 1

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 8. februar/velja~a 2011.

Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. Max. Min. Koli~ina Vrijednost Brojslu`beni kursa cijena cijena (dionice) (KM) trans -

kurs (KM) (%) akcija

KOTACIJA KOMPANIJA

KOTACIJA FONDOVA

PRIMARNO SLOBODNO [email protected][TE

SEKUNDARNO SLOBODNO [email protected][TE

KOTACIJA OBVEZNICA FBiH

Trgo va nje na Ba nja lu~koj ber zi

Na Ba nja lu~koj ber zi to kom ju~era{ njegtrgo va nja os tva ren je pro met od 258.944,33KM, kroz 98 tran sa kci ja.

Od akci ja na slu`be nom ber zan skomtr`i {tu, lis ta B, naj ve}i pro met je os tva renakci ja ma Te le ko ma Srpske a.d. Ba nja Lu -ka, trgo va lo se u izno su od 66.697,41 KM,po pro sje~noj ci je ni od 1,51 KM, ~ime jeos tva ren rast u odno su na pro {lo trgo va -nje za 0,67 pos to.

Uku pan pro met ob ve zni ca ma naju~era{ njem trgo va nju izno sio je 89.697,09KM. Od ob ve zni ca naj vi {e se trgo va loob ve zni ca ma Re pu bli ke Srpske - sta rade vi zna {te dnja 3 u vri je dnos ti od38.712,59 KM. Pro sje~na ci je na ovih ob -ve zni ca os tva ri la je rast od 0,93 pos to.

Od akci ja za tvo re nih in ves ti ci onih fon -do va naj ve}i pro met je os tva ren akci ja maZIF In vest no va fond a.d. Bi je lji na, trgo va -lo se u izno su od 29.670,00 KM, po pro -sje~noj ci je ni od 0,053 KM po akci ji.

Akci je ~eti ri fon da su os tva ri le rast pro -sje~ne ci je ne, od ~ega su naj ve}i rast ima -le akci je ZIF BLB - pro fit a.d. Ba nja Lu ka5,26 pos to, i ju~er se ovim akci ja ma trgo -va lo po pro sje~noj ci je ni od 4,00 KM.

Akci je ~eti ri fon da su os tva ri le pad pro -sje~ne ci je ne, a gu bi tnik da na me|u fon -do vi ma su akci je ZIF Pri vre dnik in vest a.d.Ba nja Lu ka -2,67 pos to, ovim akci ja matrgo va lo se po pro sje~noj ci je ni od 1,46KM. Od har ti ja od vri je dnos ti na slo bo -dnom ber zan skom tr`i {tu naj ve}i pro metje os tva ren akci ja ma Agro kra ji ne a.d. Ba -nja Lu ka, trgo va lo se u izno su od 5.498,64KM, po pro sje~noj ci je ni od 0,28 KM.

Od akci ja na slo bo dnom ber zan skomtr`i {tu pad ci je na za bi lje`ile su akci je sa -mo je dnog emi ten ta, i to pre du ze}a Ve te -ri nar ska sta ni ca a.d. Ba nja Lu ka ko je su os -tva ri le pad od -3,00 pos to i trgo va lo se poci je ni od 0,582 KM po akci ji, u vri je dnos -ti od 1.108,13 KM, sa op {ti la je ber za.

Po ra sla vri je dnostakci ja ~eti ri fon daTo kom ju~era{ njeg trgo va nja os tva ren je pro met od258.944,33 KM

Obav lje no 98 tran sa kci ja

To kom ju~era{ njeg trgo va nja na Sa ra -jev skoj ber zi – bur zi os tva ren je uku panpro met od 376.941,02 KM. U sklo pu 100tran sa kci ja uku pno je pro me to va no294.306 vri je dno snih pa pi ra.

Pro met na ko ta ci ji izno sio je 187.944,08KM, u sklo pu 47 tran sa kci ja pro me to vanje 286.731 vri je dno sni pa pir.

Na ko ta ci ji kom pa ni ja trgo va lo se uizno su od 15.914,64 KM, u sklo pu 13tran sa kci ja pro me to va no je 1.675 di oni -ca. Na ko ta ci ji kom pa ni ja naj ve}i dne vnipro met os tva ren je di oni ca ma Sa ra je voosi gu ra nja d.d. Sa ra je vo u izno su od13.246,40 KM. Kurs ovog emi ten ta jeizno sio 8,80 KM.

Na ko ta ci ji fon do va os tva ren je pro metod 49.693,91 KM, u sklo pu 14 tran sa kci -ja pro me to va no je 9.725 di oni ca. Na ko -ta ci ji fon do va naj ve}i dne vni pro met os -tva ren je di oni ca ma ZIF BIG in ves ti ci onegru pe d.d. Sa ra je vo u izno su od 27.644,04KM. Kurs ovog fon da izno sio je 4,62 KM.

Na ko ta ci ji ob ve zni ca os tva ren je pro -met u uku pnoj vri je dnos ti od 122.335,53KM, u sklo pu 20 tran sa kci ja pro me to va -na je 275.331 ob ve zni ca. Ob ve zni ca ma ra -tnih po tra`iva nja Fe de ra ci je BiH trgo va -lo se u izno su od 90.151,43 KM, dok je ob -

ve zni ca ma sta re de vi zne {te dnje FBiH os -tva ren uku pan pro met u izno su od32.184,10 KM.

Na pri mar nom slo bo dnom tr`i {tu os -tva ren je pro met od 184.433,49 KM, usklo pu 46 tran sa kci ja pro me to va no je6.711 di oni ca. Na pri mar nom slo bo -dnom tr`i {tu naj ve}i dne vni pro met os -tva ren je di oni ca ma emi ten ta Fa bri ka du -ha na Sa ra je vo d.d. Sa ra je vo u izno su od79.322,43 KM. Kurs ovog emi ten ta izno -sio je 87,12 KM.

Na se kun dar nom slo bo dnom tr`i {tu os -tva ren je pro met od 4.563,45 KM, u sklo -pu se dam tran sa kci ja pro me to va ne su 864di oni ce. Na se kun dar nom slo bo dnomtr`i {tu naj ve}i dne vni pro met os tva ren jedi oni ca ma emi ten ta Sa ni teks d.d. Ve li kaKla du {a u izno su od 2.511,00 KM. Kursovog emi ten ta izno sio je 4,50 KM.

Na tr`i {tu za emi ten te u ste~aju ni je bi -lo za klju~enih tran sa kci ja.

Naj ve}i dne vni po rast vri je dnos ti za bi -lje`ile su di oni ce emi ten ta Ma pex d.d.Ma glaj od 13,64 pos to i dos ti gle su ci je -nu od 1,25 KM, dok je naj ve}i dne vni padre gis tri rao emi tent Ve mal d.d. Te {anj od20,00 pos to i dos ti gao ci je nu od 12,00 KM,sa op}io je SA SE.

Sa ra jev ska ber za

Naj tra`eni jeob ve zni ce FBiHU sklo pu 100 tran sa kci ja uku pno je pro me to va no294.306 vri je dno snih pa pi ra

Page 24: Oslobodjenje 09.02.2011

SARAJEVSKA HRONIKAOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine24

Odr`ava nje pos tro je nja mo glo bi do ves ti do pre ki da u na pa ja nju stru -jom tra fo po dru~ja: od 9 do 10.30 sa ti So ko lo vi}-Ko lo ni ja 4 i No vo na -se lje So ko lo vi}i, od 9 do 15 ^oba ni ja 2, Go lo de ri ca 1, Gra nit na se lje,Kor~a, Nad ko va~i, To ro ma no va, Svra ke 2, 3 i 4 i Se mi zo vac 3, a od 9 do15.30 Aha to vi}i. Od 12 do 13.30 sa ti bez stru je }e bi ti Bje la {ni~ka 4 i So -ko lo vi}-Ko lo ni ja 7, od 13.30 do 15 So ko lo vi}-Ko lo ni ja 6 i 8, od 10.30 do12 sa ti So ko lo vi}-Ko lo ni ja 9 i 12, a od 8.30 do 15.30 Sta ri Stup 1.

Ot kla nja nje kva ro va na mre`i od 9 do 16 sa ti mo glo bi do ves ti dopre ki da u vo do snab di je va nju uli ca: Ispod gra da, Ali pa {i na, Teo~a~ka,Alad`a, Hla di vo de, Sou kbu nar, Asi ma Fer ha to vi}a i Vra tnik mej dan.

Is klju~enja stru je i vode

U pri sus tvu na~el ni ka Cen traD`eva da Be}ire vi}a, mi nis traMUP-a Mu ha me da Bu di mli}a,Fa hru di na Ha la~a, na~el ni kaPrve po li cij ske upra ve, te Va hi -da ]osi}a, po li cij skog ko me sa -ra Kan to na Sa ra je vo, u pros to ri -ja ma Po li cij ske sta ni ce Cen tarju~er je ozva ni~en za vr{e takobno ve sa le za sas tan ke, te iz -vr{e na pri mo pre da ja klju~evaauto mo bi la na mi je nje nog zapo tre be po li ci je, a za {to je izbud`eta Op}ine Cen tar iz dvo je -no 20 hi lja da ma ra ka.

Tom pri li kom Be}ire vi} je ka -zao da su, osim ove do na ci je Po -li cij skoj upra vi, u ovo go di{ njembud`etu Op}ine pla ni ra na sred -stva Odje lu za admi nis tra ci jukan to nal nog MUP-a za na bav kuno ve ra~unar ske opre me.

- Na {a oba ve za je da u okvi rura spo lo`ivih sred sta va po mo -gne mo rad po li ci je u na {oj za je -dni ci, s ci ljem po ve}anja si gur -nos ti gra|ana, po se bno u Cen -tru, gdje je naj te`a zo na od go -

vor nos ti u dr`avi, jer su tu kon -cen tri sa na sva ve li ka de {a va nja,is ta kao je Be}ire vi} i do dao da jepo no san na pra ksu ko ju je uve -la Op}ina, a to je da sva ke go di -ne po vo dom obi lje`ava nja 2.ma ja - Da na op}ine, do dje lju jepri zna nje Po li ca jac go di ne naj -bo ljem pri pa dni ku ove PU.

Ha la~ je na gla sio da sve bo ljeopre ma nje po li ci je da je re zul ta -te na te re nu, jer je evi den tnosma nje nje bro ja kri vi~nih dje lana ovom po dru~ju. Mi nis tar Bu -di mli} ta ko|er je za hva lio Op}inina do na ci ji ko ja je nas ta vak du -ge i us pje {ne sa ra dnje dvi je in -sti tu ci je. Ka ko je pla ni ra no, no -vo vo zi lo }e slu`iti za po tre bepri pa dni ka po li ci je ra spo re|enihna pro je ktu Rad po li ci je u za je -dni ci, odno sno kvar tov ske po li -caj ce, ~ija je ulo ga spre~ava njekri mi nal nih dje la i po ve}anjesi gur nos ti gra|ana u op}ini, asve u sa ra dnji sa sta no vni ci malo kal ne za je dni ce.

S. Hu.

Do na ci ja Op}ine Po li cij skoj sta ni ci Cen tar

Vo zi lo za kvar tov skepo li caj ce

Opa sno sta blo ja bla na, sta ro vi {eod 40 go di na i vi so ko oko 20 me ta -ra, u Uli ci Azi ze [a}ir be go vi} u No -vom Sa ra je vu, vi {e ne}e ugro`ava -ti pro la zni ke, okol ne obje kte i auto -mo bi le, jer je us pje {nom akci jom ra -dni ka KJKP Park ju~er po sje~eno.Ukla nja nju sta bla pris tu pi lo se porje {e nju Op}ine No vo Sa ra je vo, auvi dom na te re nu stru~na ko mi si -ja ut vrdi la je da se drvo na la zi u vrlolo {em sta nju i u po tpu nos ti je bi lotru lo. Ra dni ci KJKP Park su uz po -mo} hi dra uli~ne auto di za li ce, ko jara spo la`e kra nom vi si ne do 24 me -tra, pos te pe no mo tor nom pi lomre za li dio po dio osu {e nih gra na i de -bla te ih spu {ta li na asfalt.

Ne ko li ko sa ti, odno sno dok su

tra ja li ra do vi, iz bez bje dno snihra zlo ga, sao bra}aj je u di je lu ko lo -vo zne tra ke bio obus tav ljen. Na -kon sje~e po ru {e ni di je lo vi sta blasu po ku plje ni i odve ze ni, a uli ca jeo~i{}ena, sa op}ili su iz Par ka.

Po sje~en ja blan star40 go di na

Mu li}i “oku pi ra li“ jo{ je dnu zgra du za{i re nje par kin ga

Na kon {to su u pro {loj go di -ni na dle`ni iz kan to nal nogIn spe kto ra ta na lo`ili vla sni kuja vnog par kin ga, fir mi Cen tro -trans tran sport-ro be, da po ru -{i po tpor ne zi do ve, iz gra|eneu dvo ri {ti ma sta na ra Uli ceKap tol, u ja nu aru je gra|ani -ma sa mog cen tra gra da sti gaojo{ je dan do pis iz in spe kci je.

- Ka ko je ut vr|eno da ni suiz vr{e ne upra vne mje re u ro kui na na~in na ko ji je to in spe ktorna re dio rje {e njem, Op}in skomsu du u Sa ra je vu po dni jet jezah tjev za po kre ta nje pre kr{aj -nog pos tup ka pro tiv Cen tro -trans tran sport-ro be i Fe al me -ta li kao pra vnih li ca, te pro tivod go vor nih li ca u ove dvi jefir me, na vo di se u do pi su in -spe kto ri ce Ma hi re ^ol pa.

Vla sni ci po me nu tih fir mi,bra}a Haj ru din i Mus ta fa Mu -li}, ka ko smo ve} pi sa li, po red{i re nja par kin ga po tu|imdvo ri {ti ma, pod hi po te ku su uHypo ban ci sta vi li i sta no veula za Mu la Mus ta fe Ba {es ki -je 5 i po slo vne pros to re ovezgra de, ko ji su u vla sni{ tvuOp}ine Cen tar, a za ko je jesud ski spor i da lje u to ku.

No ni to ni je sve. Da rin kaAvra mo vi}, ko ja je, ka ko sa -zna je mo od sta na ra ovogkvar ta, pre se li la u Beo grad, saMu li}ima je za klju~ila ugo voro pro da ji sta no va i po slo vnihpros to ra Kap to la 6, pa je i zaovu zgra du u to ku sud ski pos -tu pak. Pre ma in for ma ci ja mado ko jih smo do {li, u pi ta njuje osam sta no va i tri po slo vnapros to ra, ko ji su pro da ti fir miCen tro trans tran sport-ro beza sa mo 400.000 ma ra ka.

- Pra vo bra ni la{ tvo je po -dno si lo pri je dlog za po nav lja -

nje pos tup ka okon~anog pra -vo mo}nom pre su dom Op}in -skog su da, na osno vu ko je jekao vla snik zgra de Kap to la 6uknji`ena Da rin ka Avra mo vi},ko ja je tu ne kre tni nu ugo vo -rom o ku po pro da ji otu|ila i nako joj je vla sni{ tvo ste kla fir maCen tro trans tran sport-ro be.Pri je dlog za po nav lja nje pos -tup ka je odba~en, a na te me -lju sa zna nja o pos tup ku, na -dle`nom tu`ila{ tvu je po dne -se na kri vi~na pri ja va, na ve la jeSu ani ta Me lu no vi}, pra vo bra -ni lac Op}ine Cen tar, u do pi su

od 20. de cem bra 2010, te do -da la ka ko te ku dva pos tup kave za na za po slo vne pros to re upri ze mlju ovog obje kta.

Da kle, Mu li}i ni su pos tu pi -li po rje {e nju in spe kci je, ta~ni -je po ru {i li zi do ve u Kap to lu,dvi je zgra de sa tu|im sta no -vi ma i po slo vnim pros to ri mauknji`ili su kao svo je, atu`bom pro tiv Kan to na do bi -li su i pro je kat iz gra dnje pod -ze mnih ga ra`a kod Na ro dnogpo zo ri {ta. A ni to ni je sve {tosu us pje li ura di ti.

J. MI LA NO VI]

Osam sta no vai tri pros to ra za400.000 KM?Ku po pro daj ni ugo vor sklo pljen sa Da rin kom Avra mo vi},ko ja je od se li la u Beo grad • Broj ni sud ski spo ro vi

Zgra da u Uli ci Kap tol 6: Op}ina tra`ila po nav lja nje pos tup ka

Ni smo ured za pri tu`bePra vo bra ni la{ tvo Op}ine je po kre nu lo

upra vno pos tu pak pre ma Op}ini Sta ri Gradu ve zi sa upi som ne kre tni na u Uli ci Mu la Mus -ta fe Ba {es ki je 5 jo{ 2007, tra`e}i da se iz vr{eko re kci je u ze mlji {nim knji ga ma. Is te go di -ne po kre nu ta je tu`ba pro tiv fir me Cen tro -trans tran sport-ro be ko ja je prvos te pe nookon~ana u ko rist Op}ine, s tim da je tu`enafir ma ulo`ila `al bu, ~iji se is hod, na dam se,o~eku je u re la ti vno blis kom pe ri odu, ka`epred sje da va ju}i OV Cen tra Sla ven Ko va~evi},te do da je ka ko je gra|ane iz uli ca Kap tol i Mu -la Mus ta fe Ba {es ki je dva pu ta pri mio na raz -go vor, te u~inio ono {to je mo gao, da za je dno

sa nji ma kon sta tu je ka ko je pre dmet vo|enpred re sor nim mi nis tar stvom Kan to na.

- Bez ob zi ra na to {to je pi ta nje bes pra vnegra dnje i ne ri je {e nihimo vin skihodno sa iz ovihuli ca o~ito i po tpu no ja sno, na`alost Op}in skovi je}ene mapra vo da se mi je {a u pre dme teko -ji se vo de na dru gimni vo imavlas ti. Vi je}eCen -tar kao za ko no da vna lo kal na vlast ni je ured zapri tu`be gra|ana i ne mo`e na dne vnom re -du ima ti ta kvu vrstu pi ta nja, jer to ni je u skla -du sa Sta tu tom i Po slo vni kom Op}ine. Iakogra|ani ula`u mno go na po ra da me na go vo -re da pre ko ra~im ovla {te nja i pre kr{im pro pi -se, te ih zas tu pam pred kan to nal nim vlas ti ma,to kao po tpu ni le ga lis ta, ne mo gu i ne}uu~ini ti, na po me nuo je Ko va~evi}.

Ru {e nja ne ma ni u Had`i-Be {i re vojIako je gra|evin ski

inspe ktor Op}ine Cen -tar Mir za Islam be go vi}na lo`io Mu li}ima dasru {e i obje kat u iz gra -dnji, u Had`i-Be {i re vojuli ci, ni ta mo se ni jepos tu pi lo pre ma upu -ta ma na dle`nih, o~emu je Oslo bo|enje,ta ko|er, pi sa lo.

Page 25: Oslobodjenje 09.02.2011

SARAJEVSKA HRONIKAOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 25

[email protected] TELEFONIMUP 122,

206-666,207-777

Vatrogasci 123, 664-115

Hitna pomo} 124, 611-111NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751Porodi~no savjetovali{te 209-112Na si lje u po ro di ci 222- 000

033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281Veterinarska stanica 767-025Prijava tel. kvarova 1272Telefonski brojevi 1182Elektrodistribucija 080 02 01 33Vodovod 210-707, 220-435Kanalizacija 203-059,668-259Toplane 650-979, 650-956Sarajevostan 276-690KJKP Rad 658-038Eko telefon 660-000Ta~no vrijeme 125[tab CZ KS 472-636, 443-720Operativni centar Civilne za{tite 121Pri ja va kva ro va na ja vnoj ras vje ti 713-100Dimnja~ar 616-105Sarajevogas 272-980, 272-981Gras 293-333Velepekara 648-505Bakije 533-763Pokop 551-370Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800Komunalna inspekcija 770-136Tr`na inspekcija 770-100Autobuska stanica [email protected]~ka stanica 655-330Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105Turisti~ki centar 220-724BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444Me|unarodni telefonski brojevi 1183CEN TRO TRANS - Po zi vni cen tar

090 292 100

[email protected] APOTEKEBA[^AR [I JA 272-300MA RIN DVOR 714-280NO VO SA RA JE VO 713-831^EN GI]-VI LA [email protected] 762-180DO BRI NJA 766-380ILI JA[ [email protected]]I 428-220VO GO[]A 424-250IN FOR MA CI JE O LI JE KO VI MA 223-399

[email protected]

PORODILI[TA

DJEVOJ^ICA

DJE^AKA

55

VOZOVI

Polasci iz Sarajeva:Za greb 10.42 i 21.27, Bu dim pe {ta

6.55, Beo grad 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18,Ze ni ca 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Ko njic

7.15, 15.40 i 19.10, Ka kanj 15.37. Bi ha}13.53 (u okvi ru ove li ni je; Ze ni ca15.13, Do boj 17.00, Ba nja Lu ka 18.57,

No vi Grad 20.30)

Dolasci u Sarajevo iz:Za greb 6.39 i 18.05, Bu dim pe {ta 21.16,Beo grad 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Ze ni ca 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Ko njic

6.40, 12.50 i 18.52, Ka kanj 18.45.Bi ha}07.28 (u okvi ru ove li ni je; Ze ni ca05.50, Do boj 04.15, Ba nja Lu ka 02.18,

No vi Grad 00.40)

AVIONI Po las ci: Beo grad 6.29, 11.30 i 16.35, Ci rih via

Ba nja Lu ka 6.30, Za greb 6.30 i 16,Be~ 7.15 i 14.45, [tok holm via

Ge te bor ga 9.30, Min hen 13, Is tan bul

13.55 i 18, Lju blja na 14.15, Fran kfurt

14.45, Bu dim pe {ta 15.05, An ko na 17.55

Dolasci: Is tan bul 8.50 i 13, An ko na 10.25,Beo grad 11.25, 14.45 i 21.40, Min hen

12.25, Ci rih via Ba nja Lu ka 13.15, Lju -

blja na 13.45, Be~ 14.10 i 21.40, Bu dim -

pe {ta 14.35, Za greb 15.30 i 22, Ge te -

borg via [tok holm 17.15, Fran kfurt 21

AUTOBUSIAntwer pen, Bruxsel les, Li ege, Bre da

i Mas triht utor kom i su bo tom u 8 sa ti,

Ro ter dam i Am ster dam utor kom i su -bo tom u 8, a ~et vr tkom u 16 sa ti, Den

Hag utor kom u 8, a ~et vr tkom u 16 sa -ti, Utrec ht su bo tom u 8 i ~et vr tkom u16 sa ti, Pa riz pet kom u 9, Ber lin ~et -vrtkom i su bo tom u 8, Dor tmund, Es sen,Dus sel dorf po ne dje ljkom, utor kom, sri -je dom, ~et vrtkom, su bo tom i ne dje ljomu 8 sa ti, Fran kfurt, Kar lsru he i [tut gart

sva ki dan u 8, Ham burg, Ha no ver i Kas -

sel su bo tom u 17 sa ti, In gol stadt i Nur -

nberg ~et vrtkom u 8 i su bo tom u 17 sa -ti, Min hen sva kim da nom u 8, a su bo tomi u 17 sa ti, Be~ i Graz sva ki dan u 8 sa -ti, Beo grad sva kim da nom u 6 sa ti,Lju blja na utor kom, ~et vrtkom i ne dje ljomu 20.40 sa ti, Du bro vnik sva ki dan u 7.15sa ti, Pu la i Ri je ka pet kom i ne dje ljom u6 sa ti, Split sva ki dan u 10, 14.30 i 21 sat,Za greb sva ki dan u 6.30, 12.30 i 22 sa -

ta, Ve la Lu ka i Her ceg-No vi pet kom u 11sa ti, Br~ko sva kim da nom u 6.30, 14 i15.35 sa ti, Ba nja Lu ka sva ki dan u9.15, 14.30 i 15.30 sa ti, Bi je lji na sva ki danu 5 i 15 sa ti, Bo san ski Brod sva ki danu 12.15 sa ti, Bo san ska Du bi ca sva ki danu 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica sva ki dan u15.15 sa ti, Hre no vi ca sva ki dan u 6.30,kao i sva kim da nom osim ne dje lje u 16.30sa ti, Pa le sva ki dan u 6.30, 8, 10, 14, i15 i sva ki dan osim ne dje lje u 6.30 sa ti,Zvor nik sva kim da nom u 15.30 sa ti,Sre bre ni ca sva ki dan u 7.10 sa ti, Bi ha}

sva ki dan u 7.30, 13.30 i 22 sa ta, Bu goj -

no sva ki dan u 10, 14 i 19 sa ti, Go ra`de-Us ti ko li na sva ki dan u 8 sa ti, Gra -

da~ac sva ki dan u 8.30 i 17 sa ti, No vi

Tra vnik sva ki dan u 13 sa ti, Ora {je sva -ki dan u 6.30 sa ti (pre ko Tu zle), Olo vo

sva ki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30,

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30,15.35, 16, 17, 18 i 20 sa ti, San ski Most

sva ki dan u 15.30 sa ti, Te {anj sva ki danu 7 i 13.15 sa ti, Tu zla sva ki dan u 5,6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a ra dnim da -ni ma i u 9.30, Tra vnik sva kim da nom u 7.30,9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Ve -

li ka Kla du {a sva ki dan u 15.30, Vi so ko sva -ki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Vi so ko-Ka kanj sva -ki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12,12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18,19.30 i 20 sa ti, Ze ni ca sva ki dan u 6.30, 8.30,10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 auto pu tem,Ze ni ca sva kim da nom u 21 sat pre ko Vi so kog

i Ka knja, Ze ni ca po ne dje ljkom, utor kom, sri je dom, ~et vrtkom i pet kom u 7.30, 9.30, 11.30,13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 auto pu tem, Ze ni ca ne sao bra}a su bo tom, ne dje ljom ipra zni ci ma u 5.30 pre ko Vi so kog i Ka knja.

UMJES TO HO DNI KA,pri re dbe u no voj dvo ra niOp}ina iz dvo ji la 106.848,60 KM za iz gra dnju mul ti me di jal ne sa le, gdje }e 750u~eni ka mo}i or ga ni zo va ti ra zli~ite akti vnos ti

Pre si je ca njem vrpce di re -ktor Dru ge O[ u Hra sni ci Mu -rat Bo tu lja i na~el nik Op}ineIlid`a Amer ]ena no vi} ju~ersu sve~ano pus ti li u rad sa -gra|enu mul ti me di jal nu dvo -ra nu. Do bro do {li cu gos ti mana upri li~enoj sve~anos ti uime 750 u~eni ka i 70 upo sle -nih po`elio je di re ktor Bo tu -lja, is ti~u}i zna~aj mul ti na -mjen ske sa le na kon {to sugo di na ma sve~anos ti, pri re -dbe, zna~aj ne sas tan ke i dru -ge sli~ne akti vnos ti odr`ava -li u {kol skim ho dni ci ma.

“Ide ja o iz gra dnji ova kvedvo ra ne sta ra je 10 go di na.Za hva lju ju}i Op}ini i na~el ni -ku ]ena no vi}u, ko na~no smoje do bi li i to u ve oma krat komro ku s ob zi rom na to da je gra -dnja po~ela u okto bru pro {le

go di ne, a za vr{i la u de cem -bru“, ka zao je di re ktor Dru geO[.

Na~el nik Ilid`e je po ja snioda za ovu mul ti fun kci onal -nu sa lu i ni su tre ba la ve li kasred stva, jer je sa gra|ena napros to ru izme|u gla vne {kol -

ske zgra de i spor tske dvo ra ne,te da je Op}ina i ubu du}espre mna na sli~ne po du hva -te za sve osno vne i sre dnje{ko le na Ilid`i s ci ljem stva ra -nja bo ljih uslo va i am bi jen taza dje cu. Za iz gra dnju mul ti -me di jal ne dvo ra ne Op}ina

Ilid`a iz dvo ji la je 106.848,60KM, a po sao je bio po vje renfir mi In ter ming.

U~eni ci Dru ge O[ za broj nezva ni ce izve li su pri go dan za -ba vni pro gram, is ko ris tiv {iuje dno pri li ku da pod sje tena his to ri ju ove obra zo vneus ta no ve ko ja je prve |akepri mi la 1908. go di ne i to podna zi vom Na ro dna O[ - srezSa ra je vo. Go di ne 1956. mi je -nja ime u “24 osmo go di{ nja{ko la Hra sni ca“ da bi 1964. bi -la ime no va na u O[ “Ale ksa[an ti}“, ka ko se zva la do 1992,ka da pos ta je O[ “Mus ta fa Lo -kvan~i}“. Sa da{ nji na ziv je do -bi la na kon za vr{et ka agre si je,odno sno u ju lu 1996. ka da jepro mi je njen na ziv svimilid`an skim {ko la ma.

A. S.

Vri je dan dar Op}ine Ilid`a Dru goj osno vnoj {ko li

]ena no vi}: Op}ina uvi jek spre mna za ova kve pro je kte

Zbog ude sa uNed`ari}imaKra}i pre kidu tram vaj skomsao bra}aju

Tram vaj ski sao bra}aj na re -la ci ji Ilid`a - Ned`ari}i ju~erni je ra dio od 12.12 do 13.30sa ti zbog ude sa ko ji se do go -dio u Ned`ari}ima, u ne po sre -dnoj bli zi ni pi ja ce He co.

Iako su upo sle ni ci KJKPGras ve oma brzo re ago va li, tesu auto bu si pu tni ke sa Ilid`epre vo zi li do Ned`ari}a, oda -kle su tram va ji sao bra}ali pre -ma gra du, na ter mi na lu Ilid`astvo ri la se gu`va.

Is ko ris tiv {i li je po, sun~anovri je me, mno gi su se odlu~ilii za {e tnju do tram vaj ske sta -ni ce u Ne d`ari}ima, gdje seokre}e pe ti ca. A. S.

Sre dnja {ko la me tal skih za ni ma nja po~elaje pro je kat pod na zi vom U~e{}e etni~kih ma -nji na u pro ce su obra zo va nja, a ju~er je uokvi ru nje ga odr`an i okru gli sto. Pro je kat fi -nan si ra ju In sti tut otvo re no dru{ tvo BiH iEvrop ska ko mi si ja, a im ple men ti ra Pro men -te-so ci jal na is tra`iva nja.

- U okvi ru pro je kta pla ni ra no je odr`ava njetri okru gla sto la u pe ri odu fe bru ar - april, te sni -ma nje krat kog do ku men tar nog fil ma sa u~eni -ci ma rom ske na ci onal nos ti. Cilj pro je kta je ani -mi ra ti mla de lju de na kre ati vno izra`ava nje, ra -zvi ja nje za je dni{ tva bez ob zi ra na na ci onal nupri pa dnost, te stva ra nje kon kre tnog pro du kta,odno sno fil ma, is ta kla je Lej la [kri jelj, so ci jal -na ra dni ca Sre dnje {ko le me tal skih za ni ma nja.

Film }e bi ti mo ti vi ra ju}eg ka ra kte ra i po ka -zat }e uobi~aje ne akti vnos ti sre dnjo {ko la ca, alii uka za ti na pro ble ma ti ku ne do vo ljne obu -va}enos ti rom ske dje ce pro ce som obra zo va -nja.

- U~eni ci }e u fil mu go vo ri ti o se bi, svo jim

po ro di ca ma, za ni ma nju za ko je se {ko lu ju, na -di i o~eki va nji ma po za vr{et ku {ko lo va nja. [ko -la ovom pri li kom `eli pru`iti po dr{ku jer ima -mo mno go u~eni ka rom ske na ci onal nos tiko ji se upi {u, a za tim na pus te {ko lo va nje,na gla si la je [kri jelj. Pro je kat su podr`ali i Sa -vjet ro di te lja te Vi je}e u~eni ka Sre dnje {ko leme tal skih za ni ma nja. S. Hu.

Etni~ke ma nji ne u pro ce su obra zo va nja

Za je dni{ tvo va`ni jeod na ci onal nos ti

Sre dnja {ko la me tal skih za ni ma nja: Odr`an prviokru gli sto

Page 26: Oslobodjenje 09.02.2011

KULTURAOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine26

Bo san sko na ro dno po zo ri {teZe ni ca gos to va lo je pro te klog vi -ken da na ve li koj sce ni je dne odnaj sta ri jih te atar skih ku}a u re gi -onu, Na ro dnog po zo ri {ta Beo -grad sa pred sta vom “Bi zar no“auto ra @e ljka Hu ba~a u re`iji Pe -tra Ka uko va, po zna tog bu gar skogre di te lja.

Vi {es tru ko na gra|iva nu pred -sta vu “Bi zar no“ BNP-a Ze ni cabeo grad ska pu bli ka je is pra ti lagro mo gla snim apla uzom uz ko -men tar da su ih Ze ni~ani svo jimprvim pred stav lja njem u NP-uBeo grad uis ti nu odu {e vi li, ka koizve dbom mla dih glu ma ca i iz gle -dom sce no gra fi je, ta ko i efe kti ma

ko je pru`a iz mje na sce na i “bi zar -nih pri~a“ po mo}u ro ta ci je pu bli -ke. Pred sta vu su po red broj nihli~nos ti beo grad ske te atar ske ikul tur ne ja vnos ti, te zva ni ca izkul tur nog i ja vnog `ivo ta Beo -gra da gle da li Ne boj {a Bra di}, mi -nis tar kul tu re u Vla di Re pu bli keSrbi je, i Kse ni ja Ra du lo vi}, umje -

tni~ka di re kto ri ca Ste ri ji nog po -zor ja.

“Bi zar no“ je ve li ku pa`nju pri -vu klo svim ve}im srbi jan skimme di ji ma, a do kaz za to je pri sus -tvo ure dni ka re da kci ja za kul tu rui po zo ri {nih kri ti~ara.

Upra ve Bo san skog na ro dnogpo zo ri {taZe ni ca i Na ro dnogpo zo -

ri {taBeo gradpos ti gle su spo ra zumo du go ro~nojsa ra dnji i gos to va nji -ma, {to je ga rant ze ni~koj pu bli cida }e u sko ri je vri je me ima ti pri li -ku po gle da ti beo grad ske pred sta -ve u svomgra du. Pred sta va“Bi zar -no“ izve de na je i u Na ro dnompo zo ri {tu [a bac na ve li koj sce niprvog da na vi ken da. D. D.

Ze ni~ko po zo ri {te gos to va lo u Srbi ji

Gro mo gla sanAPLA UZ“Bi zar nom“Pred sta va “Bi zar no“ izve de na je i u Na ro dnom po zo ri {tu [a bac

Do ku men tar ni film ‘’Je dnom bra}a’’(On ce Brot hers) ame ri~ke tv-ku}e ES -PN pre mi jer no }e bi ti pri ka zan u ki nuMe eting Po int u Sa ra je vu 11. fe bru arau 21 sat, uz po dr{ku Olim pij skog ko mi -te ta BiH i pro du kcij ske ku}e Pri meTi me.

Ri je~ je o fil mu o dvo ji ci ko {ar ka {kihle gen di, Dra`enu Pe tro vi}u i Vla diDiv cu.

Re`iser fil ma Mic ha el To la ji an je uvri je me sni ma nja fil ma po ja snio da sesni ma pri~a o pri ja telj stvu ko je je pre ki -nuo rat, o dvo ji ci ljudi ko ji su do tog tre -nut ka bi li blis ki kao bra}a, a on da u vri -je me ra spa da nje dr`ave je pro pa lo i nji -ho vo pri ja telj stvo. U fil mu se opi su je put

ko jim je ju go sla ven ski ko {ar ka {ki timdo {ao do sa mog evrop skog i svjet skogvrha, da bi rat na kra ju to sve pre ki nuo.

Osim Sa ra je va, ovaj do ku men tar nifilm bit }e pri ka zan i u Ba njoj Lu ci iBeo gra du. Pri ka zi va nju fil ma pri sus -tvo vat }e i Vla de Di vac, a sav pri hod odpro da je ka ra ta bit }e na mi je njen uhu ma ni tar ne svrhe za pro je kte Fon da“Ana i Vla de Di vac“ (HOD). Fond jeosno van s ci ljem da obe zbi je di fi nan -sij ske, ma te ri jal ne i dru ge re sur se za za -do vo lje ne osno vnih po tre ba iz bje glihi nez bri nu tih oso ba, bez ob zi ra na nji -ho vu na ci onal nu, ra snu, vjer sku, po li -ti~ku ili bi lo ko ju dru gu pri pa dnost iliopre dje lje nje.

U Me eting Po in tu 11. fe bru ara

Ri je~ je o fil mu o dvo ji ci ko {ar ka {kih le gen di, Vla di Div cu i Dra`enu Pe tro vi}u

“Je dnom bra}a’’

Ha si ja Bo ri} u Ka mer nom tea truOva ze mlja u ko joj utje he ne ma

Glu mi ca Ha si ja Bo ri} ve~eras }e, spo~et kom u 20 sa ti, na sce ni Ka mer nogtea tra 55 izves ti mo no dra mu “Ova ze -mlja u ko joj utje he ne ma“ auto ra Mi leSto ji}a.

Ri je~ je o po et skoj mo no dra mi nas ta -loj na sti ho ve bh. pje sni ka Mi le Sto ji}a,a ko jom je obi lje`eno i 35 go di na umje -tni~kog ra da glu mi ce Ha si je Bo ri}. Glu -mi ca je tom pri go dom ka za la:

- „Ova ze mlja u ko joj utje he ne ma“ jedra ma o bo san sko her ce go va~kom pje -sni ku i in te le ktu al cu u egzi lu i nje go vompo vrat ku u BiH; to je dra ma o ra tu i po -sli je ra tnom sta nju, o lu ta nju od je dne do

dru ge ze mlje, o na ci onal no po di je lje nojdo mo vi ni. “Ova ze mlja u ko joj utje hene ma“ je umje tni~ki svje dok ra ta, stra -da nja i lu ta nja.

Ha si ja Bo ri} je na pra vi la oda bir sti ho -va. Dra ma tur gi ju je ura di la Rea Ju go, are da telj ski je svo jom su per vi zi jom po -mo gao Ha ris Pa {o vi}.

Broj: 01-34-538/11

Sarajevo, 7. 2. 2011. godine

Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 35/05), ~lana 28. stav 1. Zakona o radu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 43/99, 32/00 i 29/03), a uvezi sa ~lanom 47. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03,23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ta~ke dva Zaklju~ka Vlade Federacije BiH, V. broj 4/2008 od 9. 1. 2008. go-dine, Zaklju~ka Vlade Federacije V. broj: 963/2010. od 14. 12. 2010. godine, federalni ministar za pitanja boracai invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata objavljuje

J A V N I P O Z I Vza prijem volontera u Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata

1. Volonteri 10 (deset) izvr{ilaca

- Sektor za upravno rje{avanje, sjedi{te Sarajevo .........................................................................5 izvr{ilaca- Odsjek za pitanja vojnih evidencija Mostar................................................................................2 izvr{ilaca- Odsjek za pitanja vojnih evidencija Tuzla....................................................................................1 izvr{ilac- Grupa za pitanja vojnih evidencija Tomislav-Grad......................................................................1 izvr{ilac- Grupa za pitanja vojnih evidencija Livno ....................................................................................1 izvr{ilac

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove, i to:

VSS - VII stepen, zavr{en pravni fakultet - (8) osam izvr{ilacaVSS - VII stepen dipl. ecc. (1 izvr{ilac) - Tomislav-GradVSS - VII stepen dipl. ecc. (1 izvr{ilac) - Livno

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije - ne starije od tri mjeseca) uz prijavu:

1. fakultetska diploma, 2. uvjerenje da se nalazi na evidenciji zavoda za zapo{ljavanje, 3. prosjek ocjena po zavr{etku studija.

Posebni uslovi

Prema odredbama zakona iz oblasti bora~ko-invalidske za{tite prednost pod jednakim uslovima, imaju kandidatiiz reda bora~kih populacija prema Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema kandidata -volontera, VII stepena stru~ne spreme u organu dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kandidat se mo`e bodovati po jednom od navedenih osnova i to koji je povoljniji za kandidata. Komisija za izbor volontera Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno¬oslobodila~kograta sastavit }e test provjere op}eg znanja kandidata, poznavanje rada na ra~unaru, kao i ostalih sposobnosti kan-didata za obavljanje volonterskog rada. Prijem i odabir kandidata - volontera VII stepena stru~ne spreme u or-ganima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog poziva u dva dnevna lista (ra~unaju}iposljednju objavu), putem po{te preporu~eno na adresu:

Federalno ministarstvo za pitanja boraca

i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata

Alipa{ina 41

Sarajevo

Sa naznakom:

"Javni poziv za prijem volontera"

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjenje op}ih uslova zatra`enih javnim pozivom izabrani kandidati }ebiti du`ni dostaviti Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata u rokuod 8 dana od dana prijema obavje{tenja o pozitivnom prijemu prijave na javni poziv. Svim kandidatima kojidostave urednu dokumentaciju i prijave se na javni poziv ministarstvo }e dostaviti Pravilnik o jedinstvenim kri-terijima i postupku izbora i prijema kandidata - volontera VII stepena stru~ne spreme u organu dr`avne slu`be uFederaciji Bosne i Hercegovine.

Napomena: Svi volonteri }e biti anga`ovani na poslovima realizacije Zakona o provo|enju kontrole zakonitostikori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite. Volonter se prima na stru~no osposobljavanje za samostalnirad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad); volonter ima pravo na naknadu u skladu sa Zakonom opla}ama („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 45/10) i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu. Ukoliko se na konkurs prijavi ve}i broj kandidata (vi{e od 10), Ministarstvo }e organizovati testiranje (usmeno ipismeno, program testa bit }e dostavljen kandidatima). Tako|er, ukoliko u toku stru~nog osposobljavanja neko odvolontera odustane, upra`njeno mjesto }e se popuniti sa liste uspje{nih kandidata koja va`i za bud`etsku 2011. god-inu (do 28. 2. 2012. godine).

M I N I S T A R

Zahid Crnki}

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO

ZA PITANJABORACA I INVALIDA ODBRAMBENO OSLOBODILAČKOG RATA

FEDERALNO MINISTARSTVOZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA

DOMOVINSKOG RATA

Bosnia and Herzegovina

FEDERATION OF BOSNIA

AND HERZEGOVINA

FEDERAL MINISTRY OF WAR VETERANS

Босна и Херцеговина

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЗА ПИТАЊА БОРАЦА И

ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА

Page 27: Oslobodjenje 09.02.2011

KULTURAOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 27

Ni ki je va po ro di ca Bri tan ski [in dler }utao 50 go di naPo sli je 40 go di na u Beo gra duKob glem ba jev skogim pe ra ti va140 go di na od ro|enja Mar ce la Pro us taPro na|eno vri je me

U sklo pu odr`ava nja Fes ti va laSa ra jev ska zi ma, ju~er je u ho te -lu Evro pa odr`an sas ta nak odbo -ra Evrop ske aso ci ja ci je kul tu re,~ija je ~la ni ca i Sa ra jev ska zi ma.Bio je to i ne po sre dan po vod zaraz go vor s Dar kom Brle kom,pred sje dni kom Evrop ske aso ci ja -ci je fes ti va la, ko ji na po~et ku po -ja{ nja va {ta u osno vi pred stav ljaova aso ci ja ci ja:

- To je je dna od naj sta ri jih aso -ci ja ci ja u Evro pi - us ta nov lje na je1952. go di ne u Gene vi od stra nepo zna tog {vaj car skog pis ca i fi lo -zo fa De ni sa de Ro uge mon ta. Upo~et ku su je ~ini li fes ti va li kao {tosu Sal zburg, Ber li ner Fes tspi ele,Var la i ne ki dru gi. Ide ja je bi la po -ve za ti Evro pu, ko ju je ba{ u onovri je me po di je lio Ber lin ski zid,odno sno po dje la na NA TO i Var -{av ski pakt. I ona je, mo gu re}i, bi -la ja ko do bro pri hva}ena, bi lo jepu no ~la no va i sa je dne i dru gestra ne, ~ak i iz ne ka da{ nje Ju go -sla vi je. Mi slim da je Du bro va~kifes ti val naj du`e u ovom ~lan -stvu, pa on da od 1978. go di ne iLju bljan ski fes ti val. Ka sni je suu{li i dru gi fes ti va li sa ovog po -dru~ja, a to je ve} po sli je pro mje -na 90-ih: Ohrid sko le to, Sa ra jev -ska zi ma, Za gre ba~ki bi en na le,beo grad ski Be mus, pa od pret -pro {le go di ne Mos tar sko pro -lje}e... Sad ova aso ci ja ci ja ima vi -{e od 110 ~la no va ne sa mo izEvro pe, ne go i iz Azi je, Sje ver neAfri ke, ~ak i iz Ju`ne Ame ri ke. A

nas iz re gi ona ne ka da{ nje Ju go -sla vi je ima, mi slim, osam. Zna~i,dos ta smo do bro zas tu plje ni.

[ta za pra vo aso ci ju aci ja nu di?- Pre ni je li smo sje di {te iz Gene -

ve u Bruxelles, ta~ni je u Gentko ji nam kao spon zor ska sred stvada je pre kra snu vi lu na ra spo la ga -nje. Ima mo ge ne ral nu se kre ta ri -cu Kat hrin De ven ter i jo{ ~e tvo -ro za po sle nih. Us ta no vi li smoEvrop sku ku}u kul tu re ko ja jeve oma akti vna. I {ta jo{ ra di mo?Ra di mo ate lje za mla de ko ji se ba -ve or ga ni za ci jom fes ti va la. Po~elismo pri je de set go di na u Es to ri -lou, pa on da u Grli cou, na polj -sko-nje ma~koj gra ni ci, tre}i je uVar ni, sa da se ra di ~et vrti, u ma -ju, u Sin ga pu ru i pe ti u Izmi ru, uokto bru. Uis ti nu se ra di o je dnojin ter na ci onal noj aso ci ja ci ji ko jaiako sadr`i pri djev evrop ska, u su -{ti ni pre la zi te gra ni ce. Po {to `ivi -mo u glo bal nom svi je tu, te stva -ri idu i da lje. Nor mal no, mine}emo mi je nja ti ime jer se ra dio evrop skoj kul tu ri, o evrop skomna~inu shva}anja kul tu re.

[ta joj je, us tva ri, osno vnicilj?

- Po mo}i fes ti va li ma ili no vimfes ti va li ma, ili ma njim fes ti va li ma,ko ji ima ju po te {ko}a u svo jimlo kal nim sre di na ma zbog nov ca,zbog ne ra zu mi je va nja, zbog po -li ti~kog sis te ma itd. I nor mal no,ono {to ova kva i sli~na udru`enjara de je iz mje na is kus tva, zna nja,ide ja izme|u ko le ga.

Ka ko vi di te Fes ti val Sa ra -jev ska zi ma?

- Znam da sam Ibru (Spa -hi}a, op. pr.) upo znao 1997. uTo ri nu ba{ kad smo po~eli ozbi -ljni je raz go va ra ti o to me. Prviput sam po sje tio Sa ra je vo po sli -je ra ta 1996. i od ta da re do vnodo la zim. Na ra vno, dos ta to ga iznam i dos ta to ga i ne znam imo ram re}i da ~es ti tam or ga ni -za to ri ma Zi me da se us prkos te -{kim uvje ti ma (rat je bio, zna moka kva je fi nan cij ska si tu aci ja,on da i po li ti~ki je jo{ slo`eno,tre ba pu no do go vo ra...) Fes ti valodr`ava. Ni kad se ne zna ka kav}e ispas ti, ali je zbog to ga mo`dai in te re san tni ji. Mi smo do {li dapodr`imo ne sa mo Sa ra jev skuzi mu ne go kul tu ru u Sa ra je vu iu BiH, da odr`imo sje dni cu na -{eg odbo ra u Sa ra je vu dru giput. Mi ni smo aso ci ja ci ja ko ja bi

di je li la sa vje te na {im ~la no vi ma- sva ko je sa svim auto no man, alina {im pri sus tvom i kon ta kti -ma ko je aso ci ja ci ja ima sa EU, saKo me sa ri ja tom za kul tu ru i sva -kim ko me sa rom ko ji je na po zi -ci ji zna~imo svo je vrsnu po -dr{ku.

Da na{ nji sas ta nak? O ~emu}e se raz go va ra ti?

- To je je dan od re do vnih sas -ta na ka odbo ra, slje de}i }e bi ti uBu dim pe {ti 31. mar ta uo~i pred -sje da va nja Ma|ar ske EU i 200.go di{ nji ce Fe ren ca Lis tza, on da }eu ma ju bi ti go di{ nja skup {ti na uVar ni. U Sa ra je vu }emo raz go va -ra ti o bud`etu, no vom odbo ru, jersa da{ njem is ti~e man dat. U Var -ni }e bi ti izbor i za dva no va pot -pred sje dni ka i sve ~la no ve odbo -ra, osim pred sje dni ka za ko jeg suizbo ri 2013.

An. [I MI]

Dar ko Brlek, pred sje dnik Aso ci ja ci je fes ti va la

Evrop ska ku}a kul tu reUis ti nu se ra di o je dnoj in ter na ci onal nojaso ci ja ci ji ko ja, iako sadr`i pri djev evrop ska, u su {ti ni pre la zi te gra ni ce. Mi ne}emomi je nja ti ime jer se ra di o evrop skomna~inu shva}anja kul tu re, ka`e Brlek

Sas ta nak ~la no va odbo ra Evrop ske aso ci ja ci je kul tu re Fo to: D. TOR CHE

Dar ko Brlek: Evrop ska ku}akul tu re ima 15 ra zli~itih aso ci ja ci ja

“Her ce go vi na - ze mlja svje tlos ti“

“Her ce go vi na – ze mlja svje tlos ti“na ziv je izlo`be ko ja }e bi ti otvo re na upo ne dje ljak, 14. fe bru ara, u 18 sa ti uho lu bi bli ote ke Bo{ nja~kog in sti tu ta.Ri je~ je o ra do vi ma hrvat skog umje -tni~kog fo to gra fa Ive Per va na. Or ga ni -za to ri pro mo ci je - Pla tform CMC i

Mil le ni um pred sta vit }e tim po vo -dom i is to ime nu fo to mo no gra fi ju ~ijisu auto ri Ivo Per van (fo to gra fi je), Bo`oSko ka (tek st) i Bo ris Lju bi~i} (di zajn),te pri ka za ti i na gra|iva ni pro mo ti vnifilm “Her ce go vi na – ze mlja svje tlos ti“Ma te ja Me{ tro vi}a i Ive Per va na.

Page 28: Oslobodjenje 09.02.2011

SARAJEVSKA ZIMAOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine28

Na gra da Slo bo da je tra di ci onal -na na gra da ko ju Me|una ro dnicen tar za mir Sa ra je vo ve} 17 go -di na do dje lju je oso ba ma i in sti tu -ci ja ma za po se ban do pri nos ra -zvo ju hu ma ni zma, ljud skih pra vai slo bo da u BiH, Evro pi i svi je tu. Ta -ko je ju~er u Na ro dnom po zo ri {tuSa ra je vo upri li~ena sve~ana ce re -mo ni ja do dje le pri zna nja Slo bo -da, ko je je uru~io pred sje dnik IPCIbra him Spa hi}.

Jo si po vi}: ^ast mi jeOve go di nena gra du su do bi li:IP

Svje tlost, Ori jen tal niin sti tut BiH, In -ter na ci onal ni te atar ski fes ti valMESS, Ivo Jo si po vi}, pred sje dnikHrvat ske, Ko lja Mi}evi}, Fa ris Ga -vran ka pe ta no vi}, Aung San SuuKyi, Jo an ne Kat hle en Rowling iEsmaRed`epo va- Te odo si jev ska.

Pred sje dnik Ivo Jo si po vi} za -hva lio je na na gra di pu tem vi -deo-lin ka izra ziv {i za do volj stvo{to }e sa ra jev ska pu bli ka u okvi ruSa ra jev ske zi me bi ti u pri li ci ~utinje go vu kom po zi ci ju “Der nek“ iupo zna ti “ono dru go nje go vo li ceumje tni ka, a ne po li ti~ara“, pritom je ka zao jo{ i:

- Izni mna mi je ~ast {to sam odMe|una ro dnog cen tra za mir do -bio na gra du Slo bo da. Na gra dami je do di je lje na za po li ti ku po mi -re nja i {i re njasu ra dnje u re gi ji. Mi -slim da je to po li ti ka ko ju di je limsa mno gim is ta knu tim po li ti~ari -ma u ci je loj re gi ji. Su`ivot, su ra -dnja, pri ja telj stvo da nas ne ma jual ter na ti vu. Sve na {e ze mlje u re -gi ji o~eku je evrop ska bu du}nost,ne ku ze mlju pri je, ne ku ka sni je, alisvi }emo za je dno je dnog da nabi ti u Evrop skoj uni ji, di je lit }emoevrop ske vri je dnos ti. Moj cilj je daevrop ski ide ali bu du ide ali ci je lere gi je.

U pri sus tvu mno gih ja vnih oso -ba ova su pri zna nja uru~ena uokvi ru pro gra ma Sa ra jev ske zi -me. Ge ne ral ni di re ktor Kli ni~kogcen tra Uni ver zi te ta u Sa ra je vuFa ris Ga vran ka pe ta no vi} ka zaoje da na gra du ne do`iv lja va kaoli~nu, ve} i pri zna nje ko le kti vuko jem pri pa da. Na gla sio je da ~o -vjek mo`e i}i sna`no na pri jed sa -mo uko li ko ima do bar tim.

Za hva lju ju}i na na gra di, knji`e -vni pre vo di lac Ko lja Mi}evi} re kaoje da onaj ko se ba vipre vo|enjem,

ba vi se svo jom bu du}no{}u. Zanje ga je to dje la tnostko ja ide u ne -pre dvi|enom prav cu.

Da je na gra da od izu ze tnogzna~aja za Ori jen tal ni in sti tut BiH,na gla si la je nje go va di re kto ri caBe hi ja Zla tar, is ta knuv {i da su ri -jet ki oni ko ji pre po zna ju radnau~nihin sti tu ci ja. Pod sje ti la je daje ri je~ o in sti tu ci ji ~ija je zgra da upo tpu nos ti iz gor je la 1992, uz nes -ta nak vi {e od 5.000 ru ko pi sa i oko300.000 vri je dnih do ku me na ta.

Di re ktor IP Svje tlost [e fik

Zub~evi} is ta knuo je da je ri je~ ofir mi ko ja dje lu je u re vo lu ci onar -nom vre me nu za iz da va{ tvo, ali ine ure|enom sis te mu ko ji ovuoblast do vo di u te {ku si tu aci ju.

Dio naj lje p{ih sje}anjaNa gra du je u ime MESS-a pre -

uzeo pro du cent ovog fes ti va la Ni -had Kre {ev lja ko vi}, na gla siv {i daje Sa ra jev ska zi ma “dio na {ih li je -pih sje}anja“.

- Una to~ sve mu {to pro la zi mopo slje dnjih 20 go di na, kroz Sa ra -

jev sku zi mu ~uva mo nit s vre me -nom u ko jem smo ima livje ru u se -be i bi li lju di s ja snom sli kom lje -p{e bu du}nos ti, ka zao je Kre {ev -lja ko vi}.

Do dje li na gra da ni su pri sus tvo -va liEsmaRed`epo va- Te odo si jev -ska, Jo an ne Kat hle en Rowlingauto ri ca knji ga o Harryu Pot te ru,dok je Aung San Suu Kyi, mi jan -mar ska po li ti~ar ka i akti vis ti ca, tedo bi tni ca No be lo ve na gra de zamir, ko ja je bi la u ku}nom pri tvo -rugo to vo15 go di na, upu ti lapo ru -ku lju di ma ra zli~itih etni~kih gru -pa i re li gi ja u BiH: “Tre bara zu mje -ti da pri pa da moza je dni~kompla -ne tu, ve oma sam za hval na {to uda le kom Sa ra je vu pos to ji de mo -kra ci ja. Ja ko sam za hval na naosje}ajubrat stvako ji mi {a lje te, {toslo bo da ni je za bo rav lje na. De -mo kra ci je ne mo`e bi ti ni gdje bezslo bo de, a na dam se da }e nam ovana gra da omo gu}iti kon ta kte ta koda mo`emo za je dno ra di ti za slo -bo du i lju bav u ci je lom svi je tu“.

Na gra de }e do bi tni ci ma ko -ji ni su pri sus tvo va li ju~era{ -njoj sve~anos ti bi ti uru~enena kna dno. Mr. SE KU LI]

Za slo bo du i lju bav u ci je lom svi je tuNa gra du su do bi li: IP Svje tlost, Ori jen tal ni in sti tut BiH, In ter na ci onal ni te atar ski fes ti val MESS, Ivo Jo si po vi}, pred sje dnik Hrvat ske, Ko lja Mi}evi}, Fa ris Ga vran ka pe ta no vi}, Aung San Suu Kyi, Jo an ne Kat hle en Rowling i Esma Red`epo va - Te odo si jev ska

Uru~ene na gra de Me|una ro dnog cen tra za mir

Oni su do pri ni je li ra zvo ju hu ma ni zma, ljud skih pra va i slo bo da u BiH, Evro pi i svi je tu

Sa ju~era{ nje ce re mo ni je uru~enja na gra da Slo bo da Fo to: D. ]UMU RO VI]

U okvi ru Fes ti va la Sa ra jev ska zi mapla ni ra no je pri ka zi va nje se le kci je vi -de ora do va, njih vi {e od 20, pod na -slo vom “Le ar ning from the so ul se -ekers 4: Audi ovi su al whims of aneg gplant“.

Bit }e pri ka za ni re pre zen ta ti vni na -slo vi, kao {to su “Vam pir“, “U~enje odtra ga~a za du {om“, “Po lju bac“, “Mo onRi bas“, “Kroz pro zo re“, “Pa ula Gi me -no“, “Bo le sni ja uci iz Ba bi lo na“ “AlexKoz zak“, “Me troxylon“, “Mat De Lil le

se po no vo bu di ili dru ga mla dost“,“Ples lep ti ra“, “Ha ikus“, “Las Va ri aci -ones Mar ker“, “Ac ti on Me mory“ idru ga dje la no vih stva ra la ca, kao {tosu Ori ol San chez, An drea Mar ti nez,Isa ac Gi me no ili Ge rard Freixes.

Ka ko je na jav lje no iz {pan ske am -ba sa de u BiH, pro je kci je po~inju da -nas i odr`avat }e se sva kim da nom do12. fe bru ara na Aka de mi ji scen skihumje tnos ti u Sa ra je vu sa po~et kom u18 sa ti.

NP Sa ra je voKon cert Crno gor skog sim fo nij skog or kes tra

U Na ro dnom po zo ri {tu u Sa ra je vu ve~eras}e s po~et kom u 20.30 sa ti Crno gor ski sim fo -nij ski or kes tar odr`ati kon cert na ko je mu }ekao so list nas tu pi ti Go ran Kri vo ka pi} (gi ta ra),a pod ra vna njem Ale kse ja [at skog, {e fa-di ri -gen ta i umje tni~kog di re kto ra Or kes tra.

Ale ksej [at ski je mla di ta len ti ra ni rus kiumje tnik, ko ji je na kon za vr{e nih stu di ja vi -oli ne na Mos kov skom kon zer va to ri ju, ka ri -je ru nas ta vio u [pa njol skoj, su dje lu ju}i u for -

mi ra nju i vo|enju ka mer nog i sim fo nij skogor kes tra Las Pal ma sa. Di plo mi rao je na Kon -zer va to ri ju u San kt Pe ter sbur gu u kla si A. Ale -kse je va, a ka ri je ru nas ta vio kao asis tent V. Fe -do se je va u sim fo nij skom or kes tru „^aj kov -ski“, kon cer ti ra ju}i i sni ma ju}i {i rom Evro pe.

Vi de ora do vi {pan skih stva ra la caNa ASU

Page 29: Oslobodjenje 09.02.2011

AutosvijetAutosvijetOSLOBO\ENJE srijeda, 9. februar 2011. godine

Dizajn, koji graniči sa umjetnošću i vozne karakteristike na kojima mogu pozavidjeti svi proizvođači, Aston Martin Rapide čine jednimod najpoželjnijih automobila...

TEST - FORD S-MAX 2.0 TDCI TITANIUM

EMOCIJE ISKLESANEU AUTOMOBILU

Redizajnirani S-Max donosi snažani ne pretjerano rastrošan dizel agregat, izražajniji dizajn, te udobniji enterijer...

AUTOMOBIL GODINE

VREMEPLOV

NAJBOLJI NISSANOV SUVUDRUŽENJE AUTOMOBILSKIH NOVINARA BiH JE 13. PUT IZABRALO AUTOMOBIL GODINE, TE DODIJELILO PRIZNANJA I U DRUGIM KATEGORIJAMA...

Str. 35

RADIONICA U KOJOJ SE DEŠAVAJU ČUDAVEĆINA OZBILJNIJIH SVJETSKIH PROIZVOĐAČA AUTOMOBILA DANAS IMA SVOJ SPORTSKI ODJEL, A LEGENDARNI MINI VEZAN JE ZA MALU, ALI VEOMA USPJEŠNU KOMPANIJU JOHN COOPER WORKS...

Str. 34

UAN BiH

JOHN COOPER WORKS

PREDSTAVLJAMO - ASTON MARTIN RAPIDE

Str. 32

Str. 30

FUNKCIONALAN MONOVOLUMEN

Page 30: Oslobodjenje 09.02.2011

30 AUTOSVIJET OSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine

Aston Martin, zvu~i otmeno, gospodski, britanski. To ime ne}ete ~uti svaki dan, ve} sa-mo u rijetkim prilikama. Au-tomobili Aston Martina vi|aju se još rje|e, oni su teška ek-skluziva.

Pri~a o Aston Martinu zvani~no je po~ela 1913. go-dine, kada su dvojica engle-skih entuzijasta Lionel Mar-tin i Robert Bamford osnovala kompaniju, koja je 1915. go-dine proizvela svoj prvi au-tomobil. Dalji razvoj kom-panije bio je turbulentan, sa ~estim usponima i padovi-ma, koje su pratile promjene vlasnika. Savremeni Aston je stabilna kompanija, u privat-nom vlasništvu dvije investi-cione ku}e Investment Dar i Adeem Investment sa Davi-dom Richardsom, proslavlje-nim rally voza~em, šefom Pro-drive i Aston Martin Racing ti-ma, na ~elu...

Pravi sportista

Svi modeli poznate britan-ske manufakture imaju izra-

žen sportski predznak, koji prati jedinstven, do savršen-stva dotjeran dizajnerski je-zik. Svi su ra|eni ru~no, sa brižljivo njegovanim detalji-ma, vrhunskim materijalima i jedinstvenim dinami~kim

dostignu}ima, koja proizlaze iz uspješne sinergije snažnih benzinskih agregata i savre-menih sistema vješanja. Svi su prestižni i visoko kotirani na listama želja najbogatijih ljudi svijeta, koji od sada mo-gu da uživaju u Aston Marti-nu na jedan sasvim druga~iji na~in.

Aston Martin Rapide je ek-straluksuzna britanska limu-zina ~istokrvnih sportskih ge-na, koja se svrstava u segment sve popularnijih sportskih li-muzina, gdje se još nalaze

Maserati Quattroporte, Mer-cedes-Benz CLS i Porsche Pa-namera. Ekskluzivnost engle-skog predstavnika zagaranto-vana je maloserijskom proi-zvodnjom od dvije hiljade je-dinica godišnje, ali i cijenom od po~etnih 150 hiljada eura. Dizajn Rapida izveden je kao spoj retro i savremenih linija, koje Aston Martin koristi na gotovo svim svojim modelima. Najviše prošlosti ogleda se na prednjem dijelu automobila, sa dvodijelnim grilom od poli-ranog aluminijuma i agresivno izduženim svjetlima, ~iji mrki pogled naglašavaju trendovska LED svjetla. Naborani poklo-pac motora, koji se blago izdi-že iznad bokova, krije i dvije “retro” rešetkice, pomo}u ko-jih se nekada motoru olakša-valo disanje. Danas one služe za evociranje uspomena, ali i pobu|ivanje prijatnih osje }anja. Zgodni detalji nalaze se i na bokovima, koji nude jednu od najljepših limuzinskih silueta u svijetu savremenog automo-bilizma. Nijedan detalj tu nije suvišan, sve je lijepo i smisle-

SnagaAston MartinRapid razvija 477KS zahvaljujućišestolitarskom V12agregatu

Ženeva 2011STIŽE CRUZE SA PETORO VRATA

Chevroletov nagra|ivani model Cruze - a sada i osvaja~ titule na World Touring Car Championshipu (WTCC), dodatno }e ove godine oja~ati svo-ju poziciju na tržištu, kada se u prolje}e u prodaji na|e njegova nova, pe-tovratna verzija. Produkcijski model ima}e svoju svjetsku premijeru na 81. me|unarodnom sajmu automobila u Ženevi, koji }e se održati od 3. do 11. marta. Predstavljanje novog petovratnog Cruzea u Evropi od klju~ne je važ-nosti, kako objašnjava Wayne Brannon, predsjednik i izvršni direktor Che-vrolet Europe: „Model s petoro vrata igra klju~nu ulogu na mnogim tržištima. Kompaktni segment u Evropi predstavlja preko ~etvrtine ukupnog tržišta, dok na petovratne modele otpada oko 65 posto tog broja.“

ASA predstavila novu upravuPOSTATI LIDER U SVIM SEGMENTIMA POSLOVANJA

ASA grupacija izvršila je promje-ne u menadžmentu s ciljem nastav-ka dobrih poslovnih rezultata i njiho-vog unapre|enja. Vode}a bh. privatna kompanija od nove uprave o~ekuje da unese dozu osvježenja u poslovanje i na taj na~in povede grupaciju na viši nivo. ASA grupacija je ranije bila podijeljena u dvije divizije - prodajnu i fi nansijsku - a nova strategija podrazumijeva inte-graciju proizvoda i usluga. Nova organi-zacija upravljanja }e omogu}iti da ASA postane kompanija koja je još više ori-jentisana prema kupcima. „Prava inte-gracija proizvoda pruža prava rješenja za kupce“, isti~e Peter Kroyer, generalni direktor ASA holdinga i predsjednik Uprave. “Sa dodatnim proizvodima ili uslugama za postoje}e i budu}e kupce ASA }e biti u boljoj poziciji da ostva-ri svoje poslovne ciljeve. Želimo postati lider na tržištu u svim aktivnim se-gmentima poslovanja“.

ToyotaHIACE SE PRESTAJE PROIZVODITI U EVROPI

Toyota Motor Corporation (TMC) i Toyota Motor Europe (TME) su odlu~ili da krajem 2011. godine prestaje proizvodnja modela Hiace. Odluka je done-sena zbog toga jer Hiace ne}e zadovoljavati Euro-norme 5 za laka komerci-jalna vozila, koje stupaju na snagu u januaru 2012. Toyota ulaže maksimal-ne napore da minimalizuje period izme|u prestanka prodaje starog Hiacea i lansiranja novog modela u ovoj kategoriji.

Ova odluka nema nikakvog uticaja na model Hilux. Za njega }e biti razvi-jen motor koji }e zadovoljavati EN 5, a tako|e su planirane manje dizaj-nerske promjene sa novom ponudom opreme.

Predstavljamo - Aston Martin Rapide

Malo je limuzina na svijetu čiji dizajn graniči sa umjetnošću,a zadovoljava ukuse ljubitelja automobilizma. Gledajući Aston Martin Rapid, lako je primijetiti da su emocije pretočene u automobile…

Sve osim um

Page 31: Oslobodjenje 09.02.2011

31AUTOSVIJETOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine

no uklopljeno, sa puno, puno elegancije i stila, koja tako do-bro pristaje engleskim limuzi-nama, pa je lako dati za pra-vo svima koji kažu da je Aston Martin Rapid prvo skulptura pa onda automobil.

Limuzina velikih mogućnosti

Elegancija i luksuzan stil karakterišu i unutrašnjost. Sportski karakter automobi-la osim snažno profi lisanih sjedišta naglašava i središnji tunel, koji se proteže ~itavom dužinom enterijera. U Aston Martinu isti~u da ovaj detalj poja~ava sportski doživljaj putnicima na zadnjim sjedi-štima, koja su poput prednjih sportski profi lisana i klimati-zovana. Kako i dolikuje limu-zini ~ija cijena je ispisana še-stocifrenim brojevima, Aston Martin uz Rapid nudi i vrhun-sku opremu.

Posebno povlašteni su put-nici u drugom redu, koji u toku vožnje mogu da gleda-ju DVD zapise na jednom od dva 6.5-in~na LCD ekrana ili

da uživaju u slušanju muzike, za ~iju reprodukciju je zadu-žen vrhunski Bang&Olufsen muzi~ki sistem sa beži~nim slušalicama. Ima tu još niz do-dataka u kojima uživaju samo putnici najluksuznijih limuzi-na današnjice, ali njihov re-pertoar nije nimalo neobi~an za ovu klasu.

Ono po ~emu je Rapid pose-ban u klasi je njegov šestolitar-ski V12 agregat, koji je osmi-šljen od strane engleskih inže-njera u Gaydonu, a proizvodi se u njema~kom gradu Köl-nu, gdje je Aston Martin po-digao novu tvornicu agrega-ta. Mo}na mašina iz Njema~ke se transportuje u Austriju u

Graz, gdje se u pogonima Magna Steyr obavlja sklapa-nje Rapida. Kada se jednom na|e u dvotonskoj limuzini, sa sportskim omjerom masa izme|u osovina 51:49, ovaj agregat spreman je da otkrije svoj raskošni potencijal. Pu-tem šestostepenog Touchtro-nic 2 automatskog mjenja~a, sa mogu}noš}u ru~nog „šal-tanja“ na zadnju osovinu pre-nosi se pogonska mo} 477 KS, koje se bude pri 6.000 obrtaja u minuti. Rapidu je to dovolj-no da do 100 km stigne za 5,3 sekunde i da se ne zaustavi sve dok ne dostigne maksimalna 303 km/h, brzinu o kojoj se sa-mo može sanjati.

PeugeotU POHODU NA SPORTSKE USPJEHE

Po~etak sportske sezone Peugeot je obilježio pobjedom na Rallye Monte-Carlo, koji su Bryan Bouffi er i Xavier Panseri osvojili sa vozilom Peugeot 207 S2000. Istovremeno se Peugeot tim ve} sprema za legendarnu 24-satnu trku Le Mans, koja se ove godine održava 11. i 12. juna, kao i odbranu titule na Internacionalnom Le Mans Cupu, koji je prošle godine održan prvi put.

Ovogodišnji Internacionalni Le Mans Cup je proširen sa tri na sedam tr-ka, koje }e se održati u SAD, Evropi i Kini i koji }e se završiti sa 24-satnom trkom Le Mans.

Na ovim trkama Peugeot nastupa sa novim vozilom, modelom 908. Na-kon vozila 905, 908 HDi FAP, model 908 je tre}e vozilo koje je Peugeot na-pravio isklju~ivo za duge trke. Kao i prethodnih godina, misija je osvajanje prvog mjesta na ovogodišnjoj trci i nastavak uspjeha od 1992, 1993. i 2009. godine.

Proizvodni prototip ili neALFA ROMEO 4C GTA SPREMANZA PROIZVODNJU

Prema najnovijim informacijama koje donosi magazin Automotive News, konceptno vozilo Alfa Romeo 4C GTA, koje }e svoju svjetsku premijeru imati na predstoje}em salonu automobila u Ženevi, je zapravo proizvodni proto-tip, ~ija proizvodnja kre}e tokom 2012. godine. Iako je ve}ina specifi kacija o ovom novom sportskom modelu Alfe Romeo za sad još uvijek nepoznata, ostaje jasno da je 4C GTA zasnovan na KTM-ovom vozilu X-Bow.

Koncept Alfa Romeo 4C GTA }e biti pogonjen ~etverocilindarskim 1,8-li-tarskim turbo benzinskim motorom sa 253 KS (186 kW), a zahvaljuju}i svojoj niskoj masi od oko 850 kg, omjer mase i snage iznosi}e izvrsnih 3,4 kg/KS.

DownsizingBENTLEY RAZVIJA NOVI 4.0 V8 MOTOR

Da bi snizio emisije štetnih plinova i potrošnju svojih luksuznih auto-mobila, Bentley je posegnuo za downsizingom i namjerava uvesti potpuno novi V8 turbo motor. Kao što je ve} otprije poznato, Bentleyu }e u pomo} pri razvoju novog 4,0-litarskog V8 motora prisko~iti Audi, a novi motor }e pokretati Continental GT kao i budu}e Audijeve visoko-performansne mo-dele. Kad je u pitanju Continental GT, Benley tvrdi da }e mu novi 4.0 V8 pomo}i da snizi štetne emisije za 40 posto. Prema aktuelnim saznanjima, novi 4.0 V8 }e biti dostupan u dvije verzije.

mjeren

Page 32: Oslobodjenje 09.02.2011

32 AUTOSVIJET OSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine

Ovaj model je debitovao 2006. godine, a predstavljao je ne obi-~no skladnu fuziju klasi~nog porodi~nog MPV-a, te brojnih ele menata koji karakterišu limu-zine, pa ~ak i sportske automo-bile. Sa potpuno novim karakte-rom, koji je privukao i novu uglav-nom mla|u populaciju voza~a, ovaj model postigao je zapažen uspjeh na tržištu, a nove varijante, kao što je testirana 2.0 TDCi verzi-ja sa 163 KS i Titanijum paketom opreme, trebali bi ga zadržati u samom vrhu MPV klase.

Vizuelno uspješan

Ve} na prvi pogled jasno je da redizajnirani Ford S-Max nije klasi~ni monovolumen, što najvi-še otkrivaju njegove neuobi~ajene

proporcije za ovu klasu vozila. Fordov sportski van u dužinu mjeri 4.768 mm, širina mu iznosi 1.884, dok je visok relativno malih 1.658 mm. Testna Titanijum verzi-ja isticala se i atraktivnim 17-col-nim lakim naplacima sa pneuma-ticima dimenzija 225/50, koji su uz škrge iza rubova prednjih bla-tobrana, te zatamnjena stakla iza B stuba i najzaslužniji za prili~no agresivan nastup ovog modela. Najupe~atljiviji dio novog S-Maxa je prednji kraj sa velikim trape-zoidnim svjetlima i niklom obru-bljenom maskom hladnjaka, po-red koje su pozicionirana i svje-tlosna tijela za maglu, kao i dnev-na LED svjetla. Da je Ford S-Max vizuelno veoma uspješno vozilo, otkriva i pogled na zadnju sekci-ju, gdje su velike limene površine

uspješno razbijene sa izvanredno skrojenim LED svjetlima.

Skladna unutrašnjost

S obzirom na to da se iznad Ti-taniuma nalazi samo još bogatiji Titanium S paket opreme, aran-žman enterijera fi nalizovan je tako da zadovolji i najzahtjevni-ju klijentelu multifunkcionalnih vozila. U skladu s koncepcijom, prostora ne nedostaje bilo gdje da se smjestite u S-Maxu, izuzev tre}eg reda sjedišta, koja su nami-jenjena nižim osobama ili djeci. Kvalitet upotrijebljenih materija-la je na vrhunskom nivou, te se uz odli~nu završnu obradu sada slobodno može uporediti sa bilo kojim od predstavnika takozva-

nog premijum segmenta, u kojem uglavnom prednja~e njema~ki automobili sa zna~kom Audija, BMW-a ili Mercedesa. Nota in-dividualnosti je još jedan detalj kojem je pridata velika pažnja to-kom razvoja S-Maxa, što je najviše vidljivo po skladnoj kombinaciji analogno-digitalnih instrumena-

ta, lijepo aranžiranom centralnom grebenu sa aplikacijama u metali-ziranom i klavir lak stilu, te avion-skoj poluzi parkirne ko~nice. Sve je jednostavno tu i logi~ki postav-ljeno na pozicijama koje ne tra-že bilo kakvo privikavanje. Osim atraktivnog dizajna, oprema je ta koja predstavlja šlag na tortu, jer voza~u i putnicima, izme|u osta-log, na raspolaganju stoje tem-pomat, keyless start sistem, auto-

matska klimatizacija, Sony audio-ure|aj, parking asistencija te mno-gi drugi detalji sa veoma duga~kog spiska Titanium opreme.

Po potrebi teretnjak

S obzirom na porodi~nu orijen-tisanost, Ford S-Max po potrebi može poslužiti i kao pravi luksu-zni dostavnjak, što najviše treba da zahvali Fold-Flat sistemu, ko-ji omogu}ava potpuno ravnu to-varnu površinu. Kada je svih se-dam sjedišta zauzeto, zapremi-na prtljažnika iznosi 285 litara, da bi se osloba|anjem sjedišta pove}ala do krajnjih 2.000 litara. Na testu dinami~kih osobina na ispit smo stavili kombinaciju tur-bodizelskog ~etverocilindraša sa 163 KS, automatske transmisije i mase S-Maxa od prili~nih 1.668 kilograma. Kao što je bio slu~aj i sa prethodnikom, i redizajnirani Ford S-Max spada u grupu naj-sposobnijih automobila u svojoj klasi, a tajna leži u kapacitetnom ogibljenju sastavljenom od pred-

MotorPri niskih 3.750o/min 2.0-litarski TDCicommon-rail agregatisporučuje 163 KS

Mnogi proizvođači automobila tokom cijele istorije autoindustrije eksperimentisali su sa spajanjem nekoliko klasa u jedno vozilo,ali je to samo malobrojnima polazilo za rukom. Upravo zbog toga MPV S-Max je za Ford po mnogo čemu važan automobil...

Test - Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium

Luksuzni monovolumen

Page 33: Oslobodjenje 09.02.2011

33AUTOSVIJETOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine

njeg vješanja sa popre~nim rame-nima i zadnje multilink osovine. Dodamo li svemu i elektronska pomagala, kao što su ESP sa IVD kontrolom proklizavanja, nisko te-žište, te uravnoteženost komplet-nog podvozja, jasno je zašto ovaj MPV kotira kao jedan od takozva-nih „voza~kih” automobila.

Agilan i štedljiv

I pored jednoprostorne forme, te razvu~enog me|uosovinskog

razmaka od 2.850 mm, S-Max je veoma okretno vozilo, koje tek na samom limitu po~inje da se po-naša kao tipi~ni prednjepogonaš, ta~nije po~inje sa proširenjem idealne putanje. Tokom mjere-nja performansi, Fordov MPV je demonstrirao da može ostvariti ubjedljive brzinske prosjeke, što najbolje pokazuju ubrzanje do 100 km/h za 9,9 sekundi i mak-simalna brzina od visokih 204 km/h. Sve u svemu, fantasti~ni rezul-tati za jedno porodi~no orijen-

tisano vozilo. S druge strane ne}e ostati razo~arani ni kupci koji preferiraju ekonomi~nu vožnju, jer tokom našeg testiranja ostva-rili smo prosje~nu potrošnju od 7,8 litara eurodizela, što je i više nego prihvatljiv rezultat za vozi-lo ove klase i ovakvih gabarita. U pozitivnosti možemo uvrstiti i izdržljivi ko~ioni ABS sistem sa-stavljen od diskova na obje osovi-ne, sposoban da Fordovog MPV-a sa 100 km/h zaustavi za 41,8 metara.

Sumiranjem svih rezultata zabi-lježili smo uglavnom pozitivnosti, jer negativnih osobina i ako je bi-lo potpuno su neutralisane upravo novim, redizajniranim modelom. S druge strane, ovako ocijenjena vo-zila po pravilu i koštaju, a to važi i za naš bogato opremljeni model, koji sa uklju~enim dodacima sa spiska opcione opreme do registra-cije košta 75.930 KM. Ako možete preživjeti bez mora luksuza, dizel-ski S-Max sa Trend paketom može se dobiti ve} za 56.100 KM.

MOTOR: 4 cilindra, turbodizel ZAPREMINA MOTORA: 1.997 ccmSNAGA: 163 KS pri 3.750 o/minMAX. OBRTNI MOMENT: 340 Nm od 2.000 do 3.250 o/minUBRZANJE 0-100 km/h: 10,2 sMAX. BRZINA: 202 km/hPROSJEČNA POTROŠNJA: 6,0 l bezolovniMJENJAČ: 6-stepeni, automatski

U godini koja je prethodila ovoj automo-bilsko tržiste BiH i nije previše oboga}eno, a ova godina bi mogla biti bolja. Ve} u janu-aru bh. javnosti predstavljeno je nekoliko noviteta, me|u kojima je i druga generacija Mercedes CLS-a. Ta~no prije sedam godi-na njema~ki proizvo|a~ ovim je modelom stvorio novi segment vozila. Spoj limuzine i cupea sa ~etvero vrata zna~io je po~etak CLS-a. Od tada pa do danas ovaj model za-bilježio je zapažen uspjeh, pa se s razlo-gom o~ekivala nova verzija, koja je i došla na posljednjem pariskom Moto Showu. U

Sarajevu je novi CLS predstavljan u salonu AutoLinea, glavnog zastupnika Daimlera AG za Bosnu i Hercegovinu.

Istih dimenzija,ali drugačiji

Dimenzije su ostale iste, ali je izgled u potpunosti promijenjen u odnosu na prvu generaciju. Novi CLS svojim inovativnim dizajnom prednjeg dijela neodolji vo pod-sje}a na SLS AMG. Inovativnost je osjetna i u elegantnoj unutrašnjosti, u kojoj se isti~u

detalji ru~nog rada. Zanimljivo je da je unu-trašnjost dostupna u pet razli~itih boja, pet

razli~itih dizajna ukrasnih elemenata uz tri kvaliteta kože, a sve se to može me|usobno kombinovati, što skoro svaki CLS prodat u BiH može ~initi jedinstvenim. Da na našem tržištu vlada interesovanje za ovaj automo-bil, dokazuje i podatak da su ve} ~etiri CLS-a našla svoje kupce u BiH.

- Naš cilj je da do kraja ove godine pro-damo 12 automobila, a s obzirom na to da smo zaklju~no sa 1. februarom ve} proda-li ~etiri, nadamo se da }emo taj cilj ne sa-mo ispuniti ve} i premašiti - rekao je Semir Drndo, rukovodilac prodaje i marketinga u AutoLineu.

Ovih dana u svijetu automobilizma svi govore o najja~oj verziji CLS-a: 63 AMG, koju pokre}e impresivni V8 biturbo agre-gat sa nevjerovatnih 525 KS, zahvaljuju}i kojem automobil do 100 km/h stiže za 4,4 sec. Takav CLS }e se na našem tržištu po-javiti u martu, a ostale modele AutoLine planira uvesti do septembra.

Novo u BiH

Automobil koji je prvom generacijom, spojem coupeai limuzine, stvorio novi segment stigao je i na naše tržište...

Stigao CLS

Page 34: Oslobodjenje 09.02.2011

34 AUTOSVIJET OSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine

Nekoliko legendi danas je izloženo u sjedištu kompanije u zapadnom Su-ssexu, poput nekoliko originalnih Mini-ja razli~itih godišta i bolida Formule 1, kojima je pod direktivom Johna Coope-ra osvojen svjetski naslov za konstruktore 1959. i 1960. godine.

Mini kao ikona

I pored sve slave ste~ene u najelitnijem takmi~enju na svijetu Formuli 1, John Co-oper ipak je poznatiji po genijalnoj pre-pravci klasi~nog Austin Minija iz 1961. go-dine. Iako se ~uveni tvorac Minija ser Alec Isigonis protivio bilo kakvim friziranjima svog ljubimca, John prepoznaje potenci-jal prgavog mališana, koji je na ~uvenom rallyu Monte Carlo sa Paddy Hopkirkom i Rauno Altonenom bio neuhvatljiv ne-prekidno od 1964. do 1967. godine. O ka-kvom automobilu se radilo najbolje go-vori ~injenica da ih je ~ak nekoliko po-sjedovao i legendarni Enzo Ferrari, koji je bio zadivljen genijalnoš}u konstrukcije i izuzetnim karting voznim osobinama. Kasnije u 80-im godinama proizvodnja se fokusira samo na razvijanje razli~itih ki-tova i trka~kih dijelova za Mini, što usko-ro rezultuje da mati~ni Rover, naravno u saradnji sa John Cooperom, na tržište iz-bacuje posebnu replica seriju sa bijelim

krovom i minilite style to~kovima, koja se održala sve do pojave novog modela razvijenog od strane BMW-a.

Najbolje za Minija

Nakon prestanka proizvodnje Cooper Company nastavlja da proizvodi dijelove za klasi~nog Minija, a uz to igra jednu od klju~nih uloga u razvijanju modela nove generacije. Dolaskom novajlije na trži-šte, Johnov sin Michael preuzima kom-paniju koju ubrzo potpuno reorganizuje i podre|uje potrebama Minija druge ge-neracije. U kompaniji John Cooper Wor-ks danas za novog Minija možete dobiti gotovo sve, od blagih estetskih dodata-

ka do ozbiljnih modifi kacija, koje britan-skog mališana pretvaraju u izuzetno brzo i mo}no vozilo. Svaka od pojedinih kom-ponenti prakti~no je istestirana u veoma rigoroznim uslovima, odnosno pri tem-peraturnim razlikama izme|u –20 i +35 stepeni Celzijusa i sve to uz preko 32.000 kilometara pre|enih pri gotovo punom gasu i preko 240.000 tokom ispitivanja izdržljivosti.

Mnogo truda za novu snagu

Koliko je pažnje pridato dizajniranju pojedinih dijelova najbolje govori poda-tak da je samo glava motora za novi Co-

oper razvijana dvije godine, odnosno sve dok nije ispunila ve} u startu zacrtane za-htjeve britanskih inženjera. U sportski kit uklju~en je i otvoreniji izduvni sistem, ra-zvijen da pruži optimalne performanse uz adekvatan vanjski i unutrašnji zvuk, tvr|e podešeno ogibljenje sa specijalnim aluminijumskim naplacima, posebni vaz-dušni fi lter i još mnogo toga. Sama prera-da motora sa ugradnjom dijelova iznosila je za obi~nog Coopera relativno povolj-nih 2.137 funti, što i nije mnogo koliko se zauzvrat dobije. Posljednji Cooperov proizvod za drugu seriju bio je 3.574 funte vrijedan kit za poja~avanje motora mo-dela S, sa kojim se ostvarivalo maksimal-nih 200 KS, što Minija podiže u sami vrh najpotentnijih malih sportskih automo-bila današnjice.

JCW Challenge

Zahvaljuju}i velikoj potražnji i trenut-noj popularnosti Minija, John Cooper Works i JCW Club Sport 2008. godine osnivaju John Cooper Works Challenge, takmi~enje koje je iz godine u godinu sve popularnije, prvenstveno zbog relativno niskih troškova potrebnih za u~eš}e, ali

i velike izjedna~enosti u~esnika. Mini se za ovo takmi~enje posebno priprema sa dijelovima koji su dozvoljeni po specifi -kaciji, a nabroji}emo samo nekoliko naj-važnijih - kit za poja~anje motora na 211 KS, fl ešovana elektronika, FIA zaštitni ka-vez, sniženo i tvr|e ogibljenje, te 17 colni Borbet naplaci sa Dunlop trka~kim slick pneumaticima. Uz trka~ka sjedišta, ja~e ko~nice i licencu za takmi~enje, ukupna cijena spremljenog vozila iznosi 49.900 eura, što zaista nije mnogo, ako uzmemo u obzir da se za uložena sredstva dobija pravi bolid, ali i ulazi u društvo kojem je pove}ana doza adrenalina sasvim prirod-na stvar. Naredne godine Mini se na velika vrata vra}a i u Svjetski šampionat u rallyju, u kojem }e u~estvovati sa verzijom Coun-tryman. Da li }e ovaj model uspjeti nad-mašiti sjajnog mališana iz 60-ih godina, malo je vjerovatno, ali sam povratak ohra-bruje ljubitelje “prgavih”Minija da je ovaj britanski proizvo|a~ pod kapom BMW-a i dalje na pravom putu razvoja.

Jedino što na kraju možemo zaklju~iti je to da dok bude Minija bi}e i John Coo-per kompanije, jer jednostavno jedno bez drugog ne bi bili ono što ve} jesu punih 60 godina - legenda.

Osnovana od Charlesa i Johna Coopera čuvena garaža bila je poprište rađanja nekoliko sportskih automobila, koji su već odavno zlatnim slovima upisaniu istoriju automobilizma...

Mala radionica za MiniVremeplov - John Cooper Works

Page 35: Oslobodjenje 09.02.2011

35AUTOSVIJETOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine

UAN BiH

Najbolji Nissan Juke

U fi nalnom krugu za prestiž-nu titulu borili su se: Audi A1, Nissan Juke, Hyundai ix20, Re-nault Fluence, Volvo S60 i Che-vrolet Spark, a nagradu najbo-ljeg osvojio je neobi~ni Nissanov crossover SUV, koji je na auto-mobilsko tržište BiH bez sum-nje unio svježinu i novinu. Ju-ke je na tron došao zahvaljuju}i avangardnom dizajnu, provjere-noj tehnologiji, neobi~noj unu-trašnjosti i dokazanim agregati-ma i podvozjem.

- Nakon priznanja i osvaja-nja nagrade evropskog auto-mobila godine sa inovativnim elektri~nim modelom Nissan Leaf, drago mi je da su bh. au-tomobilski novinari prepoznali sve prednosti i našeg najnovi-jeg „crossovera“. Nissan Juke je zasigurno, svojom neobi~nom pojavom, nešto sasvim novo na bosanskohercegova~kim cesta-ma i ve} je naišao na odli~an pri-jem kod naših kupaca - izjavio je Frano Šušnjara, komercijalni

direktor prodaje Renault-Nissa-na za BiH, prilikom preuzimanja ovog važnog priznanja.

Juke je iza sebe ostavio jaku konkurenciju: drugoplasiranog Volva S60, koji je ovom prilikom proglašen za automobil koji je osvojio najviše glasova publike na internetu, dok je tre}e mjesto

pripalo najmanjem Audijevom modelu, A1.

Nakon što je postao automo-bil godine u Hrvatskoj i Rumu-

niji, te osvojio prestižnu nagra-du u Evropi Autobest 2011, prvi terenac iz Dacie dobio je prizna-nje i u našoj zemlji. Duster je u BiH prisutan tek nekoliko mje-seci, a svojim je karakteristika-ma osvojio automobilske novi-nare koji su mu dodijelili nagra-du za najboljeg terenca 2011.

- Duster je, svojim brojnim kvalitetima osvojio svjetsku au-tomobilsku javnost i nastavlja izuzetno uspješnu Dacia pri~u, zapo~etu još 2004. godine. Da-cia je u Bosni i Hercegovini ve} prepoznata po pouzdanosti svo-jih automobila, te nakon Logana i Sandera, i od novog Dustera o~ekujemo mnogo. Osvojena ti-tula je odli~na potvrda potenci-jala prvog Dacia terenca, za ko-ji od nedavnog dolaska na bh. tržište, vlada veliko interesova-nje - izjavio je Branko Grkovi}, komercijalni direktor Renaulta i Dacije za BiH.

Razloga za zadovoljstvo u kon-gresnoj dvorani hotela „Radon

Plaza“, gdje je održan izbor naj-boljeg automobila BiH za 2011. godinu, imali su i u Hyundaiju, ~iji je model I30 dobio prizna-nje za Best Buy automobil, od-nosno automobil koji nudi naj-više u odnosu uloženo-dobijeno. Zanimljivo je da je upravo Hyun-dai i30 ve} osvajao nagradu na ovom izboru i to 2008. godine, kada je proglašen za najbolji au-tomobil.

- Prema globalnoj strategi-ji Hyundaija, trudimo se da ra-zvijamo nove mogu}nosti i nova rješenja, kako u proizvodnji no-vih modela tako i u ponudi pre-ma kupcima. Upravo naš novi slogan najbolje govori o tome - New thinking. New possibilities. S tim u skladu priznanje „Best Buy 2011“ svakako zaslužuje naš najprodavaniji model Hyundai i30, ako pogledamo šta se sve nudi za odli~nu cijenu - izjavio

je Mustafa ^opelj, marketing manager Hyundai Auto BH.

Pored ovih, nagrade su dodi-jeljene u još nekoliko kategorija. Tako je za najboljeg menadžera izabran Fuad Ahmi} iz Lexusa, koji je uveo ovu marku na na-še tržište. Prvi put je dodijeljena nagrada u kategoriji „Eco vozi-lo“, a Toyota Auris HSD }e zbog njenog osvajanja u}i u istoriju bh. automobilizma. Najbolje privredno vozilo je po mišlje-nju auto-novinara i ove godine iz game VW i to Caddy, koje je sa preko 46 posto u~eš}a naj-prodavanije privredno vozilo u svom segmentu na tržištu Bosne i Hercegovine. Za najboljeg PR-a proglašena je Dejana Komadina iz grupacije Renault-Nissan, dok je posebno priznanje za prate}u autoindustriju uru~eno direkto-ru poslovnog centra Nestro pe-trola Slobodanu Lu~i}u.

Iako je u prethodnoj godini na bh. tržištu predstavljen mali broj novih automobila, Udruženje automobilskih novinara BiH je 13. put zaredom organizovalo izbor najboljeg automobila u našoj zemlji...

Slobodan Lučić - Nestro petrolnagrada za prateću autoindustriju

Page 36: Oslobodjenje 09.02.2011

36 AUTOSVIJET OSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine

TDI dizel motor je te 1989. godine svo-jim tehni~kim karakteristikama dokazao i pokazao da dizel motori u potpunosti mogu konkurisati benzinskim, po pita-nju krajnje brzine i ubrzanja, a pogotovo potrošnje. Rije~ je o petocilindri~nom, 2.5-litarskom motoru ugra|enom u Au-di 100 Avant. Ovaj novi motor donio je spoj direktnog ubrizgavanja goriva, tur-bo punja~a i elektronskog upravljanja ra-dom motora. Sa 2.461 ccm, snagom od 88 kW (120 KS) i 265 Nm obrtnog momenta pri 2.250 o/min Audi 100 Avant dostizao je 200 km/h, uz prosje~nu potrošnju di-zela od svega 5,7 l/100 km.

Najbolji od svih

Sljede}a zna~ajna godina bila je 1991, kada u proizvodnju ulazi “najlegendarni-ji” od svih TDI motora – 1.9 TDI, koji se prvi put pojavio u modelu Audi 80. Ve} 1993. godine Audi u potpunosti prelazi na TDI tehnologiju u svim svojim mo-delima pogonjenim dizel gorivom. Prvi serijski model 4x4 pokretan dizel mo-torom, Audi A6 2.5 TDI Quattro uveden je 1 994. godine. Postizao je 208 km/h uz ubrzanje od 0 do 100 km/h za svega 9,9 s. Nedugo zatim, 1997. godine uvodi se V6 TDI sa 110 kW (150 KS) i 340 Nm obrtnog momenta.

Dalje unapre|enje TDI tehnologije uslijedilo je 1998. godine, kada je pred-stavljen V8 TDI sa common-rail teh-nologijom, koja je još više smanjila ni-vo buke i vibracija dizel motora, kao i

2000. godine, kada je, kao osnov, u sve ~etvorocilindri~ne motore uveden novi

sistem napajanje motora, gorivom pod visokim pritiskom, pumpa - dizna, koji je omogu}avao pritiske do fascinantnih 2.050 bara.

2003. godine predstavljen je 4.0 litar-ski V8 sa 202 kW (275 KS), me|utim, ova godina karakteristi~na je po tome što su u proizvodnju ušle nove, revolucionarne - piezo brizgaljke, kombinovane sa com-

mon-rail tehnologijom, a ugra|ene su u 3.0 litarski TDI sa 165 kW (224 KS). Vri-jeme reakcije ovih brizgaljki iznosi samo 0,0001 sekundu. Treba naglasiti da se uz njihovu pomo} postiže pritisak ubrizga-

vanja ve}i od 1.600 bara, u pet odvojenih ciklusa i tri faze. Ovim su omogu}eni kva-litetnije sagorijevanje, visoka efi kasnost i niska emisija štetnih izduvnih gasova, posebno azotnih oksida.

Kruna rada na TDI tehnologiji, ~iji se razvoj dešava od 1976. godine, kada je i pokrenut ovaj projekat, jeste najsnažniji serijski dizel motor na svijetu. To je 6.0 li-tarski V12 agregat, prvi put ugra|en u Au-di Q7, koji razvija 500 KS i 1000 Nm obrt-nog momenta. U “sezoni 2007/2008”, novi ~etvorocilindri~ni 2.0 litarski TDI dobio je common-rail sistem sa piezo brizgalj-kama, što je u 2009. godini postao “stan-dard” u svim dizelskim TDI motorima.

Izuzetan uspjeh

Da je Audi od po~etka “na pravom pu-tu” pokazuju i brojke. U, 1989. godini pri-tisci ubrizgavanja iznosili su 900 bara, a 20 godina poslije 2000 bara. Snaga se za 20 godina pove}ala za 100 posto, a obrtni momenat 70 posto. Najbitnije od svega, TDI tehnologija doprinijela je smanjenju štetnih gasova za 78 posto. Sve navede-no uz podatak da je do danas proizvede-no pet miliona TDI motora i ~injenicu da svaki drugi dizel automobil u Evropi po-kre}e TDI agregat, govori da je Audi od po~etka izabrao pravi put. Ali, zar je iko od fabrike koja za slogan ima “Vorsprung Durch Technik” - Napredak kroz tehno-logiju i o~ekivao nešto drugo?

PočetakU modele 100 i 100 Avantprvi put su ugrađeni TDImotori

Referenca za kvalitetU vrijeme kada se automobilski svijet dijelio na „čiste“ benzince i „prljave“ dizelaše, pojavio se tip dizelskogSUS motora, koji je totalno izmijenio „demografsku sliku“ pogonskih agregata automobila, a riječ je o Audijevom TDI dizel motoru...

Tehnika - TDI agregati

GENERALNI ZASTUPNIK IDISTRIBUTER KYB(Kayaba amortizera, oprugaI ležajeva - zakretača) ZA BiH

GENERALNI ZASTUPNIK IDISTRIBUTER KYB(Kayaba amortizera, oprugaI ležajeva - zakretača) ZA BiH

VELEPRODAJA DIJELOVA MOTORAZA SVA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA,KO IONIH SISTEMA FERODO ZA SVAPUTNI KA I LAKA KOMERCIJALNAVOZILA, VODENIH PUMPI I ELEKTRI NIHPUMPI GORIVA “AIRTEX”

ČČ

Č

VELEPRODAJA DIJELOVA MOTORAZA SVA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA,KO IONIH SISTEMA FERODO ZA SVAPUTNI KA I LAKA KOMERCIJALNAVOZILA, VODENIH PUMPI I ELEKTRI NIHPUMPI GORIVA “AIRTEX”

ČČ

Č

Page 37: Oslobodjenje 09.02.2011

OGLASIOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 37

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj:29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnogministarstva energije, rudarstva i industrije, objavljuje

J AV N I K O N K U R Sza popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u

Federalnoj direkciji za namjensku industriju

2 / 307

01. [ef Grupe za ekonomske i pravne poslove — Sektor za marketing, ekonomske i pravne

poslove ..................................................................................................................— 1 (jedan) izvr{ilac

02. Stru~ni saradnik za pravne poslove - Grupa za ekonomske i pravne poslove — Sektor za

marketing, ekonomske i pravne poslove ...........................................................— 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01 i 02) sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na webstranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati tre-baju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: Za poziciju 01.

- VSS, VII stepen — zavr{en ekonomski ili pravni fakultet - najmanje 4 (~etiri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS

Za poziciju 02.

- VSS, VII stepen — zavr{en pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija zadr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljan-jem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama OdjeljenjaAgencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton ili na web stranici Agencijeza dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma

ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine)2. dokaz/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u pros-

torijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, uMostaru, S. Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benikeu institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op{teg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kan-didati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursadostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op{teg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispun-

javaju uslove konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije

BiH www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati, du`ni su u roku od 8 dana od prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostavitiAgenciji sve dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavejavnog konkursa u Slu`benim novinama Federacije BiH, putem po{te, preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH

Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton

Stjepana Radi}a 3,

88 000 Mostar

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u

Federalnoj direkciji za namjensku industriju”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

BO SNA I HER CE GO VI NA

FE DE RA CI JA BO SNE I HER CE GO VI NE

KAN TON SA RA JE VO

OP]IN SKI SUD U SA RA JE VU

Broj: 65 0 Ps 156791 10 PsSa ra je vo, 2. 2. 2011. go di ne

O G L A SOP]IN SKI SUD U SA RA JE VU, su di ja De nis Kur to vi}, u pra vnoj stva ri tu`ite lja UNIS TO URS d.d. Sa ra je vo, ul. Fer -ha di ja br. 16, ko ga zas tu pa pu no mo}nik Adis Opra {i}, advo kat iz Sa ra je va, ul. Ham di je Kre {ev lja ko vi}a br. 40, pro tivtu`enog ART-E TRA VEL d.o.o. Sa ra je vo, ul. Grba vi~ka broj 14c, Sa ra je vo, ra di is pla ta po tra`iva nja na osno vu ~la -na 348. stav 3. Za ko na o par ni~nom pos tup ku Fe de ra ci je BiH, dos tav lja

[email protected] NA OD GO VORDa na 28. 7. 2010. go di ne tu`itelj je po dnio tu`bu pro tiv tu`enog ART-E TRA VEL d.o.o. Sa ra je vo, ul. Grba vi~ka broj

14c, Sa ra je vo, ra di is pla ta po tra`iva nja. Tu`bom tra`i da sud do ne se pre su du ko jom }e oba ve za ti tu`enog da tu`ite lju naime gla vnog du ga is pla ti iznos od 3.358,00 KM sa za kon skim za te znim ka ma ta ma, te da mu na kna di tro {ko ve pos tup ka,sve u ro ku od 30 da na.Oba vje {ta va se tu`eni da se dos ta va pi sme na sma tra obav lje nom pro te kom ro ka od 15 da na od da na objav lji va nja ovogpi sme na u dne vnim no vi na ma FBiH i na ogla snoj ta bli su da, te se is ti oba vje {ta va da pri lo ge dos tav lje ne uz tu`bu mo`epo di}i u zgra di su da.Oba vje {ta va se tu`eni da je na osno vu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an naj ka sni je u ro ku od 30 da na dos ta vi ti su du pi s-me ni od go vor na tu`bu.Od go vor na tu`bu mo ra bi ti ra zu mljiv i sadr`ava ti: ozna ku su da, ime i pre zi me, odno sno na ziv pra vne oso be, pre bi va li -{te ili bo ra vi {te, odno sno sje di {te stra na ka, nji ho vih za kon skih zas tu pni ka i pu no mo}ni ka ako ih ima ju, pre dmet spo ra,sadr`aj izja ve i po tpis po dno si te lja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U od go vo ru na tu`bu, tu`eni }e is ta}i mo gu}e pro ce sne pri go -vo re i izja sni ti se da li pri zna je ili ospo ra va pos tav lje ni tu`be ni zah tjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).Ako tu`eni ospo ra va tu`be ni zah tjev, od go vor na tu`bu mo ra sadr`ati ra zlo ge iz ko jih se tu`be ni zah tjev ospo ra va, ~inje -ni ce na ko ji ma tu`eni za sni va svo je na vo de, do ka ze ko ji ma se ut vr|uju te ~inje ni ce, te pra vni osnov za na vo de tu`enog(~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH).Tu`eni mo`e u od go vo ru na tu`bu, a naj ka sni je na pri pre mnom ro~i {tu, po dni je ti pro tiv tu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH).Kad tu`eni, ko me je ure dno dos tav lje na tu`ba u ko joj je tu`ilac pre dlo`io do no {e nje pre su de zbog pro pu {ta nja, ne dos ta -vi pi sme ni od go vor na tu`bu u za kon skom ro ku, sud }e do ni je ti pre su du ko jom se usva ja tu`be ni zah tjev (pre su da zbogpro pu {ta nja), osim ako je tu`be ni zah tjev o~i gle dno neo sno van (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).Od go vor na tu`bu sa pri lo zi ma se pre da je su du u do vo ljnom bro ju pri mje ra ka za sud i pro ti vnu stran ku po zi vom na brojpre dme ta.

SU DI JA

De nis Kur to vi}

Na osnovu ~lana 41.a u skladu s ~lanom 42. Statuta KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Nadzorni odbor raspisuje

K O N K U R Sza izbor i imenovanje izvr{nih direktora KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.

1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje izvr{nih direktora, ~lanova Uprave

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. i to:

1.1. Izvr{ni direktor za tehni~ke poslove i marketing

1.2. Izvr{ni direktor za finansijsko ra~unovodstvene, pravne i op}e poslove

2. Opis pozicije izvr{nih direktora

- u~estvuje u radu Uprave- organizuje rad, zastupa i predstavlja preduze}e i

odgovara za zakonitost poslovanja u obimu kojimu odredi direktor preduze}a, a {to se utvr|ujeposebnim rje{enjem direktora

- rukovodi sektorom/slu`bom- obavlja i druge poslove neophodne za nesmetano

vo|enje poslovanja preduze}a.

Mandat izvr{nih direktora traje ~etiri godine.

Sa Izvr{nim direktorima Direktor zaklju~uje ugovorkojim }e se regulisati ovla{tenja, odgovornosti, pla}ai ostale naknade u skladu sa va`e}im propisima, uzprethodno odobrenje Nadzornog odbora.

3. Kandidati treba da ispunjavaju sljede}e uslove:

a) Op{ti uslovi

- da je dr`avljanin BiH- da je zdravstveno sposoban za obavljanje

poslova za koje se prijavljuje- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni

prestup nespojiv s du`no{}u u Upravi- da mu presudom suda nije zabranjeno obavl-

janje aktivnosti u nadle`nosti Uprave - da nije stariji od {ezdeset pet godina na dan

imenovanja- da nije na funkciji u politi~koj stranci

b) Posebni uslovi

- visoka stru~na sprema (VSS) - pod 1.1. ma{inski ili elektrotehni~ki fakultet- pod 1.2. ekonomski ili pravni fakultet- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u

struci, od ~ega najmanje 3 (tri) godine narukovodnim radnim mjestima.

- poznavanje jednog stranog jezika, rad na PC-u, specijalisti~ki stru~ni ispit

- poznavanje regulative i me|unarodnih standardaiz nadle`nosti poslova koje izvr{ni direktor

obavlja, kao i standarda: ISO 9001,14001 i 18001- organizacione i komunikativne sposobnosti

4. Potrebni dokumenti uz prijavu:

- biografija sa adresom i kontakt-telefonom- diploma o ste~enoj stru~noj spremi- dokaz o radnom iskustvu- uvjerenje o dr`avljanstvu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili CIPS-ova li~na

karta- potpisana izjava ovjerena od op}inskog organa (za

3.a/3.,4 i 6)- certifikati ili potvrde (za uslove 3.b/3 i 4)- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (za kandidata

koji bude izabran)

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenefotokopije.

Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju uroku 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava.

Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}ese uzimati u razmatranje u daljem postupku izbora.

Komisija zadr`ava pravo provjere svih podataka, izjava idrugih dokumenata kandidata.

Prijave sa tra`enim dokazima dostaviti li~no ili po{tom naadresu:

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

Ul. Semira Fra{te br. 22

71 000 SARAJEVO

(sa naznakom)PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS

(za izvr{nog direktora pod 1.1. ili 1.2.)

- NE OTVARATI -

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavlji-vanja.

Preduze}e nije obavezno vra}ati dokumentaciju dostavl-jenu uz prijavu.

Na temelju ~lanka 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), ravnatelj Kazneno-popravnog zavoda polu-otvorenog tipa u Mostaru, objavljuje

J AV N I O G L A Sza popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika

- {ef grupe za pripremanje hrane - kuhinje, 1 (jedan) izvr{itelj;

Opis poslova: Rukovodi grupom sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji, organizira rad i izvr{avanjeposlova osu|enih osoba na radnim mjestima u kuhinji za ishranu pritvorenih i osu|enih osoba te za ishranuuposlenika, stara se o blagovremenom trebovanju roba, pripremanju i podjeli obroka, higijenskim i mjeramaza{tite od po`ara i za{tite na radu, kontrolira istek rokova va`nosti sanitarnih knji`ica za uposlenike kuhinjei osu|ene osobe radno anga`irane u kuhinji, bifeu i blagovaonici Privredne jedinice, stara se i odgovoran jeza kvalitet i kvantitet obroka i njihovu sanitarnu ispravnost prema odredbama Pravilnika o ishrani, izra|ujemenije za ishranu pritvorenih i osu|enih osoba sukladno propisima i posebno menija za ishranu uposlenika,izravno sprema obroke prema utvr|enim menijima, organizira i kontrolira podjele obroka za osu|ene ipritvorene osobe i posebno za uposlenike, obu~ava osu|ene osobe za rad na poslovima u kuhinji, bifeu zauposlenike, prati i ocjenjuje njihov rad i vodi odgovaraju}e evidencije, zadu`uje i razdu`uje osu|ene osobesredstvima opreme i inventara u kuhinji i bifeu za uposlenike i druge poslove iz djelokruga rada.

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`beu Federaciji Bosne i Hercegovine kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: SSS, {kola za VKV radnike ugostiteljsko-turisti~ke struke, smjer kuharski i najmanje dvije godine radnogsta`a u struci nakon sticanja srednje {kolske spreme.

Potrebni dokumenti: (originali ili ovjerene preslike):

- uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci),- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena preslika CIPS-ove osobne iskaznice, - diplomu - svjedod`bu o zavr{enoj {kolskoj spremi (original ili ovjerena preslika),- ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine.- uvjerenje (potvrdu) o radnom sta`u u struci, - ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objave oglasa nije otpu{ten iz organa

dr`avne slu`be kao rezultat kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH.

Pisane prijave s navedenim dokazima treba dostaviti najkasnije 15 dana, od dana objave javnog oglasa udnevnom tisku isklju~ivo putem po{te, preporu~eno na adresu:Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, Tvrtka Milo{a 27, 88 000 Mostar s naznakom

«Javni oglas za popunu radnog mjesta {ef grupe za pripremanje hrane - kuhinje»

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.Ravnatelj

Romeo Zelenika

Bosna i Hercegovina Bosnia and HerzegovinaFederacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD PENAL CORRECTIONAL INSTITUTIONpoluotvorenog tipa of semy — open type

M O S T A R M O S T A R

Adresa/Adress: Tvrtka Milo{a br. 27, 88 000 Mostar; Telefon-fax/Phone-fax: +387 (0) 36 321 491; 321 492; E - po{ta/ E - mail: [email protected]; Internet/Web: kpzmostar.org

Page 38: Oslobodjenje 09.02.2011

[TAMPA•TISAK•PRESOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine38

KO MEN TARNo vi list, Ri je ka

Goo gle se zo ve no va, sto ta po re du,bom bas ti~na ide ja za ra zvoj ko jaje upra vo ka ta pul ti ra na iz Vla de.

Na ime, Do ma goj Mi lo {e vi}, no vi pre -mi jer kin pot pred sje dnik za in ves ti ci je,izja vio je za Ju tar nji list da u Hrvat sku na -mje ra va „do ves ti Goo gle“.

To ima pri zvuk ne~ega svjet sko ga ine~ega ozbi ljno ga gdje se in ves ti ra sve u{e sna est i gdje se vrti ve li ki no vac, a Mi -lo {e vi} je ot krio da tre ba sa mo pro mi je -ni ti Za kon o po ti ca nju ula ga nja, {to }e bi -ti u~inje no vrlo brzo. Uvest }e se sti mu -la ti vni je po re zne ola k{i ce za Goo gle i dru -ge ve li ke in for ma ti~ke kom pa ni je. One vi -{e ne}e mo ra ti za po sli ti naj ma nje 75lju di da im dr`ava opros ti po rez na do bitu raz do blju od de set go di na, ne go }e imza tu ola k{i cu bi ti dos ta 50 za po sle nih.

Re gi onal no sje di {tePo tom }e glo bal ni di vo vi po hrli ti u

Hrvat sku, ulo`iti ov dje brdo pa ra, otvo -ri ti tvrtke i za po sli ti go mi lu IT in`inje ra.Ta si ner gi ja do ni jet }e ve li ki kva li ta ti vnizao kret. Hrvat ska vrlo brzo vi {e ne}eslo vi ti kao ze mlja {pe ku la na ta, trgo va ca

i zas tar je le te hno lo gi je, a jo{ ma nje }e sena {i ro ko pro slav lja ti kao dr`ava u ko joj sepre mi jer ka re vno sno za la`e da ne za po -sle ni idu ~uva ti ov ce.

Zna~i, ~im se ko ri gi ra taj je dan za kon,pos ta je mo ze mlja zna nja i bla gos ta nja.

Na`alost, to zvu~i per fek tno sa mo oni -ma ko ji o sve mu to me ne zna ju ni {ta, a iz -gle da da u te spa da i sam pot pred sje dnikVla de za in ves ti ci je.

Na ime, kao prvo, net ko bi tre bao re}iMi lo {e vi}u da je Goo gle ve} u Hrvat skoji da ga ne tre ba do vo di ti. Zo vu se Goo gleHrvat ska d.o.o, ured su otvo ri li u Za gre -bu jo{ u lje to 2009. go di ne. To je, da pa~e,Goo gle ovo sje di {te za ci je lu re gi ju, odno -

sno Hrvat sku, Slo ve ni ju, BiH, Srbi ju,Crnu Go ru, Ma ke do ni ju, Al ba ni ju i Bu -gar sku. Ured ni je ve lik i ba vi se ugla vnomon li ne mar ke tin gom. Ma nje cen tra le uHrvat skoj ima ju i dru ge stra ne IT kom pa -ni je, pri mje ri ce Mi cro soft.

Oni su, da kle, ve} tu sa mo {to od to gane ma ve li ke sre}e. Po slje dnji objav lje nipo da ci po ka zu ju da Goo gle, naj ve}a in -ter net ska kom pa ni ja na svi je tu, ra di uHrvat skoj pro met od oko 7 mi li ju na eurago di{ nje, {to je ma nje od ka kve ma lehrvat ske IT tvrtke s je dva de se tak za po -sle nih.

Pi ta nje je, na ra vno, za {to je to ta ko, a~ini se od go vor ni je po znat ni am bi cio -

znom Mi lo {e vi}u kad se to li ko uz da u fa -ktor po re za na do bit.

Jer, po rez na do bit re la ti vno je ma li pro -blem za in for ma ti~ke po du ze tni ke uHrvat skoj u odno su na sve os ta lo, po~ev -{i od bi ro kra ci je do sku pe dr`ave i ko rup -ci je. Ako nji hov ra zvoj tre ba pos ta ti stra -te {ki pri ori tet, ho}e li im Vla da bar sma -nji ti sto pe za oba ve zne na me te po putspo me ni~ke ren te, da va nja za {u me, zago spo dar sku ko mo ru, za ko mu nal nuna kna du i ta ko da lje. Ako se u Hrvat skojsub ven ci oni ra si ja nje p{e ni ce, ka ko to daIT in dus tri ja ne za slu`uje ni ka kvu ola k{i -cu ~ak ni kod za po{ lja va nja.

Bo lja pri pre maZar Mi lo {e vi} mi sli da }e glo bal ne IT

kom pa ni je u Hrvat skoj in ves ti ra ti ura~unal no pro gra mi ra nje kad im je da va -nje za tu ris ti~ku za je dni cu on da pet pu -ta ve}e ne go ako su re gis tri ra ni kao trgov -ci?

Ukrat ko, tre ba lo bi se ~ak i za pra zne spe -kta kle ma lo bo lje pri pre mi ti. Goo gle na jav -lju je da }e ove go di ne di ljem svi je ta za po -sli ti 6.000 no vih ra dni ka, no svi su iz gle dida ni {ta od to ga ne}e bi ti u Hrvat skoj.

Sa nja MO DRI]

Ha lo, Goo gle,ov dje Mi lo {e vi}^im bu de ko ri gi ran je dan za kon, Hrvat ska }epos ta ti ze mlja zna nja i bla gos ta nja

PLA NI RA JU U[TE DJE TI

Vje snik, Za greb

Obje di nja va njem sus ta va ja -vne na ba ve, od srpnja do pro sin -ca 2010. dr`a vni pro ra~un u{te -dio je 72,6 mi li ju na ku na, dok }eu slje de}em raz do blju u{te de una ba vi po je di nih ro ba za ko ri -sni ke pro ra~una do se gnu ti 350mi li ju na ku na. O re zul ta ti maobje di nje nog sus ta va ja vne na -ba ve i nje go vu una prje|enjuraz go va ra lo se na okru glom sto -lu u Mi nis tar stvu go spo dar stva,ra da i po du ze tni{ tva, a prve re -zul ta te i pro je kci je bu du}ih u{te -da izni je la je pre mi jer ka Ja dran -ka Ko sor.

Po tpo ra go spo dar stvuDok se la ni naj vi {e u{te dje lo

na na ba vi tin te za pi sa~e - 10 mi -li ju na ku na - u idu}im se go di -na ma naj ve}e u{te de pla ni ra juu mo bil nom te le fo ni ra nju, gdje}e se po tro {i ti 50 pos to ma njesred sta va i ti me u{te dje ti 38 mi -li ju na ku na. Jo{ 30 mi li ju na ku -na u{te djet }e se na fik snom te -le fo ni ra nju. Za po lo vi cu }e sesma nji ti i tro {ko vi na ba ve ured -skog ma te ri ja la, {to zna~i u{te -du 25 mi li ju na ku na, na vo di ipo tro {nom ma te ri ja lu u{te djet}e se 10 mi li ju na ku na, a na~i{}enju 9 mi li ju na ku na.

Pre mi jer ka je pri tom pod sje -ti la da tro {ko vi gra dnje je dne{kol ske dvo ra ne izno se {est mi -li ju na ku na. Na vo di i po tro -{nom ma te ri ja lu u{te djet }e se10 mi li ju na ku na, na po {tan -

skim uslu ga ma i po tro {nom ma -te ri ja lu 5 mi li ju na, a na na ba vina mje {ta ja i tro {ko vi maodr`ava nja 40 mi li ju na. Ko sor jeizvi jes ti la da Ured za sre di{ njuja vnu na ba vu za je dno sa [u -mar skim fa kul te tom pri pre mapro jekt stan dar di za ci je ured -

skog na mje {ta ja za dr`a vne in -sti tu ci je. Pod sje ti la je i na lanj -sko uvo|enje re da u na ba vupla vog di ze la za po ljo pri vre dni -ke i ri ba re, ~ime se u{te dje lo 150mi li ju na ku na.

„Sve te u{te de po ka zu ju dasmo pu no to ga ba ca li te da tre -

ba pro mi je ni ti po na {a nje. Ni uvre me ni ma ka da }e nam BDPras ti 4-5 pos to ne ma mo pra vona bi lo ka kav oblik ras tro {nos -ti“, ka za la je Ko sor, do dav {i da }eu{te|eni no vac Vla da us mje ri -ti u po tpo re go spo dar stvu. Spo -me nu la je i da su u{te de u pro -ra~unu za 2010. bi le 3,5 mi li jar -di ku na, a da je za 2011. i 2012.do ne se na odlu ka o za mrza va njupro ra~un skih ras ho da.

„U te za mrznu te ras ho deuvrsti li smo do da tnih ~eti ri mi -li jar de no vih ob ve za za ka ma -te, pro ve dbu izbo ra i po pi sasta no vni{ tva, za mi ro vi ne i ro -di ljne na kna de“, do da la je Ko -

sor. Is ta knu la je da je obje di nja -va nje ja vne na ba ve bi la je dnaod prvih odlu ka nje zi ne vla de ida je na ila zi la na broj ne otpo -re dok u ko na~ni ci ni je pos ta lastvar nost.

„Prvi re zul ta ti po ka zu ju dasmo bi li na do brom pu tu. Po ka -za li smo da se to ne sa mo is pla -ti, ne go da je je di ni put ko jimmo ra mo i}i“, re kla je Ko sor.

Olov ke i spa ja li cePre ma nje zi nim ri je~ima,

po~elo se s u{te da ma na, na oko,si tnim stva ri ma, po put flo mas -te ra, olo va ka i spa ja li ca, a spo -me nu la je i da ju je pred stoj nikUre da za sre di{ nju ja vnu na ba -vu Dra`en Iva nu {ec izvi jes tioda pos to je zah tje vi za na ru~iva -nje vo de s ra znim oku si ma.

„Re kla sam ne, vo da je vo da,ka da na ru~uje mo vo du on dane ka bu de vo da, a ne ka svat kotko ima po tre be za do da tnimoku si ma to na ru~i sam“, ka za laje Ko sor.

Iva nu {ec je na ja vio da bi us ko -ro tre ba la bi ti do ne se na odlu kao oda bi ru te le fon skog ope ra te -ra za dr`a vne slu`be.

„U do ku men ta ci ji za na dme -ta nje na pi sa li smo ka kve te le -fon ske uslu ge `eli mo, a na te -me lju uspo re dbe ci je na ko jesmo do sad pla}ali s is kus tvi maze ma lja EU-a ko je pro vo de is -te mje re o~eku je mo ve lik pos -to tak u{te da“, re kao je Iva nu {ecno vi na ri ma.

Ma ri jan LI PO VAC

Sma nje njete le fon skih

tro {ko va

vri je dnost 11 {kol skih dvo ra naU{te de u na ba vi po je di nih ro ba za ko ri sni ke pro ra~una u idu}em bi raz do blju tre ba le do se gnu ti 350lmi li ju na ku na, na ja vi la je hrvat ska pre mi jer ka Ja dran ka Ko sorl

Ja dran ka Ko sor: Vo da je vo da

PO SLI JE TIN TE MO BI TE LIDok se la ni naj vi {e u{te dje lo na na ba vitin te za pi sa~e - 10 mi li ju na ku na, u idu}imse go di na ma naj ve}e u{te de pla ni ra ju umo bil nom te le fo ni ra nju, gdje }e se po tro {i ti50 pos to ma nje sred sta va i ti me u{te dje ti38 mi li ju na ku na

Page 39: Oslobodjenje 09.02.2011

[TAMPA•TISAK•PRESOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 39

Po li ti ka, Beo grad

Pre ma no vom za ko nu o fi nan -si ra nju stra na ka ko ji }e Vla daSrbi je ut vrdi ti u ~et vrtak ne sa mo{to su li mi ti ra ni pri lo zi gra|ana –20 pro se~nih pla ta ve} su pre -dvi|ene i stro ge ka zne za oneko jipri kri juizvori iznospri ku plje -nih par tij skih sred sta va – od trime se ca do tri go di ne za tvo ra.

Pro pissena la zinaspis kupo zna -tih de set uslo va bez ko jih Srbi jane}emo}idado bi jesta tuskan di -da taza~la naEvrop skeuni je, atre -ba da se na|e pred po sla ni ci ma.

Stro ge ka zne\or|eVu ko vi}, pro gram skidi -

re ktor Ce si da i ~lan Ra dne gru pezapri pre muovogza ko na, za„Po -li ti ku” ka`e da su Ve ne ci jan skako mi si ja i EU ima le ne ke ko men -ta renara dnuver zi juza ko na, alidatinji ho viko men ta rini subi liodsu -{tin skogzna~aja. „Ra di losevi {eopo ja{ nje nji ma, jerjere~ olju di mako jinepo zna juceopra vnisis temSrbi je”, na vo di na{ sa go vor nik.

No vim za ko nom, ko ji uvo dievrop ske stan dar de u ovu oblast,

bi}e uve de ni li mi ti pre ma ko ji ma}e gra|anin po li ti~koj par ti ji mo}ida pri lo`i iznos od naj vi {e 20pro se~nih pla ta, a fir ma 200. Uizbor noj go di ni, i to za izbo re nasvim ni vo ima, li mit }e pra kti~nobi ti du plo ve}i: gra|anin }e mo}ida do ni ra 40, a fir ma 400 pla ta.

Za ni mlji vo je da, po sle usva ja -nja ovog za ko na, ne}e vi {e sa mostran ka bi ti od go vor na ako pri mipri log iznad ne za ko ni tog izno sa,a sve do na ci je iznad hi lja du di na -ra mo ra}e bi ti upla}ene na ra~un,ve} }eod go va ra ti ionajkoda jeta -kav pri log.

Pro pi sa ne su i stro ge nov~aneka zne, ali i ka zne za tvo ra za oneko ji pre kr{e za kon ske odre dbe.Vu ko vi} oce nju je da su pla ni ra neka zne o{ tri je od pos to je}ih. Pra -kti~no, pos to je tri se ta ka zni: pre -kr{aj ne ka zne, za tim one za zlo -upo tre bu za ko na i one ko je po -dra zu me va ju odu zi ma nje sred -sta va iz ja vnih izvo ra.

Agen cij ski po saoPre ma ra dnoj ver zi ji za ko na

pre dvi|enaje, re ci mo, ka znaodtrime se cadotrigo di neza tvo razado -na to reizaod go vor neupar ti ja mauko li kopri kri juizvorfi nan si ra njaili iznos pri ku plje nih sred sta va.Nov~anom ka znom od 200.000do dva mi li ona di na ra bi}e, napri mer, ka`nje na stran ka ako zasvo jefi nan si ra njepri mino vacodstra nihdr`ava, stra nihfir miistra -na ca, ano ni mnih da ro da va ca…

Po red to ga {to su pre ci zi ra neoba ve zepo li ti~kihstra na ka, ta~nose na vo de i oba ve ze Agen ci je zabor bu pro tiv ko rup ci je ko ja }ekon tro li sa tiza ko ni tostnji ho vogfi -nan si ra nja. Sto ga, Vu ko vi} mi slida su u ve zi sa ovim pro pi som tri

stva ri klju~ne. Prvo, mo de li ran jeta ko da re {e nja od go va ra ju pos -to je}oj pra ksi. Dru go, Agen ci jiza bor bu pro tiv ko rup ci je omo -gu}en je ta ko zva ni pa ra lel ni mo -ni to ring, pa }e i ona, u tre nut kuka da stran ka pre da izve {taj, ima -ti svoj sis tem in for ma ci ja, odno -sno pro ce nu ko li ko je odre|enastran ka po tro {i la u ne koj izbor nojkam pa nji. Na ra vno, i tu }e pos to -ja ti ne ka od stu pa nja, ali }e ba rembi ti mo gu} uvid u to da li su od -

stu pa nja ve li ka ili ni su. „Ako agen ci ja vi di da je ne ka

stran kapo tro {i ladvami li onaevraza kam pa nju, a stran ka ka`e da jepo tro {i la pet sto ti na hi lja da, to }eon dabi tiozbi ljansi gnaldasepro -ve ri {ta tu ni je ure du”, do da je Vu -ko vi}. Tre}ava`nastvar, pomi{ lje -nju Vu ko vi}a, jes te to {to se uvo diceo sis tem na dle`nos ti agen ci je,ko jojsepru`ajubroj nemo gu}nos -ti za kon tro lu fi nan si ra nja.

B. ^PA JAK

Tri go di ne za tvo ra za skri va nje par tij skih fi nan si je raVla da Srbi je }e su tra ut vrdi ti pri je dlog za ko na o fi nan si ra nju stra na ka, ko ji se na la zi na spis ku uslo va bez ko jih ta ze mljane}e mo}i da do bi je sta tus kan di da ta EU

Autor Du {an Pe tri~i}

Ve~er nje no vos ti, Beo grad

Pos to jine sra zme ra u pri ho di mai imo vi ni ko ju po se du je Dra ganD`aji}, ali ne ona kva ka ko tvrditu`ila{ tvo. Is ti na je dru ga~ija, nje -go viza ko ni tipri ho dida le ko su ve}iod sve ga {to ima.

Op {ti ne se oti ma le za po rez

Ovu tvrdnju je pred Vi {im su -dom izneo Dra gan Sa vi}, bra ni lacne ka da{ njeg di re kto ra Crve nezvez de, pro tiv ko ga je po dnet za -htev za odu zi ma nje imo vi ne zbogsu mnje da je ste~ena na ne za ko -nit na~in. Tu`ila{ tvo je izri~ito dapos to ji opa snost da deo ne kre tni -na mo`e da bu de otu|en to komvo|enja kri vi~nog pos tup ka gdeD`aji} sa Vla di mi rom Cvet ko -vi}em, Mi lo {em Ma rin ko vi}em iRan kom Sto ji}em od go va ra zbogzlo upo tre be slu`be nog po lo`aja.Za hte vom za odu zi ma nje imo vi -ne obu hva}ena su i ova tro ji ca.

- D`aji} je du gi niz go di na biouspe {an fu dba ler, je dno vre me jeigrao i u inos tran stvu, po sle je biouspe {an di re ktor Crve ne zvez de -ka zao je Sa vi}. - Pri ho de je os tva -

rio i sni ma ju}i re kla me, imao jesvo ju ro bnu mar ku, ko pa~ke“d`aja“. Du gi niz go di na bio je je danod naj ve}ih po res kih ob ve zni ka.

Kao ilus tra ci ju za ovu tvrdnju, Sa -vi} je is ta kao da su svo je vre me nodve beo grad ske op {ti ne, Pa li lu la iSav ski ve nac vo di le spor oko to gako ja}e od nje gana pla ti tipo rez. Pa -li lu la je sma tra la da su oni na -dle`ni jer je D`aji} `iveo na nji ho -vojte ri to ri ji, dok su iz Sav skogven -catvrdi li da po reztre ba da pla ti nanji hovra~un jer je pri ma njaos tva -ri vao u FK Crve nazvez dako ji je re -

gis tro van na te ri to ri ji ove op {ti ne.- D`aji} je go di{ nje pro vo dio

tre}inugo di ne van ze mlje i za to jedo bi jao dne vni ce, ko je se neura~una va ju u pla tu - ka zao je Sa -vi}. - Kad je Zvez da 1991. go di nepos ta la prvak sve ta D`aji} je imaopri ho de ko ji pre ma {u ju vre dnostsve ga{to tu ila{ tvotra i da se odu -zme. Bio je naj bo ga ti ji fu dba ler uze mlji, pa i u Evro pi, ali je uvek iveoskro mno, ni jepa retro {io na ku po -vi nuja hti i pri va tnihavi ona. Svo je -vre me no se umes to “pun kao brod“,go vo ri lo “pun kao D`aja“.

Za tu ila{ tvo je spor naD`aji}evaku}a u Uli ciNe zna nogju na ka 9 od240 kva dra ta, kao i ga ra`a od 65kva dra ta i ze mlji {te od 11 ari na is -toj adre si. Po red to ga tra`e pri vre -me no odu zi ma nje i pot krov lja od82 kva dra ta ko je je nad zi da no uDan te ovoj 26 i dva vo zi la “pe`o206” i “to jo tu“. Na uda ru se na {lai su pru ga Dra ga na D`aji}a, Bra ni -sla va, na ~ije ime se vo de dva sta -na, je dan u Mo le ro voj 45 od 98kva dra ta i dru gi sli~ne kva dra tu reu Bu le va ru Mi ha ila Pu pi na 10.Od Bra ni sla ve D`aji} tra`i se ipri vre me no odu zi ma nje 14 arize mlji {ta u Bo ti}evoj uli ci.

Zgra de, sta no vi, ku}ePre ma za hte vu od Vla di mi ra

Cvet ko vi}a, tra`i se pri vre me noodu zi ma nje tri sta na - u Kur su li -noj od 40 kva dra ta, u Ba ba Vi{ nji -noj od 60 i u Pro te Ma te je od 110kva dra ta. Po re klo imo vi ne mo -ra}e da do ka zu je i nje gov sin Ras -tko, na ~ije ime se vo de tri sta na naVra~aru, ga ra`a i dva vo zi la - “mi -cu bi {i pa je ro“ i “kraj sler“.

Od fu dbal skogme nad`eraRan -ka Sto ji}a tra`i se pri vre me noodu zi ma nje po ro di~ne stam be ne

zgra de u Uli ci @an ke Sto ki} 38, ~ijije su vla snik sa su pru gom Sve tla -nom, za tim sta na od 82 kva dra tau Uli ci bra}e Jer ko vi}, kao i de vetari pla ca u La za re va~koj uli ci iosam ari u [ek spi ro voj.

Kad je u pi ta nju imo vi na Mi lo -{a Ma rin ko vi}a, tu`ila{ tvo tra`ida se od nje go ve biv {e su pru geodu zme tro so ban stan u Uli cibra}e Ju go vi} i ze mlji {te od 11ari na Zla ti bo ru na ko jem je iz -gra|ena ku}a bez do zvo le. Odnje go ve sa da{ nje su pru ge tra`ise odu zi ma njepre du ze}a, kao i odnje go ve}er ke, ko ja je vla sni ca i sta -na od 130 kva dra ta u Uli ci kra ljaMi la na. N. B.

Ro~i {te pred Vi {im su dom u Beo gra du

D`aja ima vi {epa ra ne go ku}a

Lo va kod su pru geOd Mi lo {a Ma rin ko vi}a

tra`i se pri vre me no odu zi -ma nje 27.854 ame ri~ka do -la ra ko li ko je pro na|eno nadva ra~una. No vac je pro -na|en i na de vi znomra~unuRan ka Sto ji}a i to 8.873 evra,a na ra~unu nje go ve su pru -ge Sve tla ne 33.680 evra.

Kad je Zvez da 1991. pos ta la prvak svi je ta,D`aji} je imao pri ho de ko ji pre ma {u ju

vri je dnost sve ga {to tu`ila{ tvo tra`i da seodu zme. Bio je naj bo ga ti ji fu dba ler uze mlji, pa i u Evro pi, ali je uvi jek `ivio

skro mno, ni je pa re tro {io na ku po vi nu ja htii pri va tnih avi ona, tvrdi nje gov bra ni lac

Dra gan Sa vi}

Ran ko Sto ji}, advo kat Dra gan Sa vi} i Dra gan D`aji}

Evrop ski put

KON TRO LAZA KO NI TOS TI

Po red to ga {to supre ci zi ra ne oba ve zepo li ti~kih stra na ka,

ta~no se na vo de ioba ve ze Agen ci je za

bor bu pro tivko rup ci je ko ja }e

kon tro li sa tiza ko ni tost nji ho vog

fi nan si ra nja

Page 40: Oslobodjenje 09.02.2011

POMO] U KU]IOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine40

Pra nje ru ku naprvom mjes tu

U da ni ma ka da nas vi ru si na pa da -ju sa svih stra na bri tan ska stu di japo ka zu je da dio kri vi ce i ne pa`njele`i na ro di te lji ma ko ji ni su usa di -li dje ci po tre bu za re do vnim pra -njem ru ku.

^ak tri ~et vrti ne ro di te lja za bo rav -lja pod sje ti ti dje cu da ope ru ru ke pri -je je la, po ka zu je stu di ja je dne far ma -cij ske tvrtke pro ve de na na tri hi lja debri tan skih ro di te lja.

Osim to ga, ne vje ro ja tnih 57 pos touop}e ni je svje sno to ga da izos ta nakpra nja ru ku pri je obro ka mo`e uzro -ko va ti tro va nje hra nom, ali i se zon skimgri pa ma i vi ro za ma.

Is tra`iva nje je po ka za lo da ve li kibroj ro di te lja ne ra zu mi je da ugro`ava -ju zdrav lje dje ce ne u~e}i ih osno va mahi gi je ne.

Uzrok lo mo vade fi cit kal ci ja

Na tri j, ka li j, ma gne zi j, ko ji se to -kom tre nin ga i na tje ca nja gu be zbogpo ja~anog zno je nja, po tre bno je na do -kna di ti oto pi na ma ko je sadr`e elek tro -li te. Na trij i ka lij va`ni su za ra vno te`uu tje le snim te ku}ina i kon tra kci ju mi -{i}a, a ma gne zij je va`an za kon tra kci -ju sr~anog mi {i}a.

Kal cij su dje lu je u iz gra dnji kos ti jui zu bi, pro vo dlji vos ti `iv~anih po -dra`aja, izlu~iva nju in zu li na, a va`anje za pra vi lan rad srca, za rast i di obusta ni ca i kon tra kci ju mi {i}a. Spor ta -{i ce gu be kal cij usli jed na por nih tre -nin ga. De fi cit kal ci ja mo`e uzro ko va -ti ~es te lo mo ve te je u pre hra nu oba -ve zno uklju~iti mli je ko i mli je~neproi zvo de.

NO VOS TI I PRE PO RU KE

Po vra tak{ez de se tih

Tor bi ce s kop~ama iz 50-ih i 60-ih go di -na vo lje le su ge ne ra ci je `ena i sa da su po -no vno u mo di i vri je me je da ih vi za vo li -te. Ono {to je ka ra kte ris ti~no za njih je dana se bi ima ju je dnu ili vi {e ve li kih kop~a,ko je su uje dno i nji hov ukras. Bi lo da se ra -di lo o ele gan tni jem mo de lu te tor be ili pako mo de lu ko ji vas pod sje}a na po {ta re ili{kol ske da ne, si gur no }ete u`iva ti u nji ho -vom no {e nju, jer ih mo`ete kom bi ni ra ti sra zli~itim sti lo vi ma odi je va nja.

Ka da u tor bi cu tre ba te sta vi ti ru`, mo bi -tel, klju~eve od auta i osno vne do ku men -te, ova tor bi ca pre ko ra me na je sa vr{e na.

Ove tor bi ce no se se pre ko ra me na, anji ho vi du gi ka i{e vi mo gu bi ti na~inje ni odra zli~itih ma te ri ja la, od me ta la, ko`e, nji ho -ve kom bi na ci je, bi se ra... Uvi jek je pos to ja -la odre|ena ot mje nost u toj vrsti tor be, paje sto ga is ko ris ti te u pu nom smi slu ri je~i.

MO DA, STIL, TREN DO VI

Ne di je li te {min ku Va tu za na no {e nje pu de ra ne mo`ete

pra ti. Sto ga je naj bo lje za mi je ni ti je sva -kih {est se dmi ca. Mo`ete ku pi ti vre}icuobi~ne va te u trgo vi ni, ova ko }ete u{te dje -ti dos ta nov ca, a tra ja}e du go. Sa mo je po -tre bno ot ki da ti jas tu~i}e po svo joj vo lji.

Spu`vi ce i ~et ki ce za na no {e nje {min -ke tre ba te pra ti sva kih {est se dmi ca. Ima -te li izra zi to ma snu ko`u, pre po ru~uje sei ~e{}e, odno sno sva ke ~eti ri se dmi ce.

Ne moj te ni s kim di je li ti apli ka to re za{min ku ili sa mu {min ku, pa ~ak ni s naj -bo ljom pri ja te lji com ili ~la no vi ma obi te -lji. Sva ko ima ra zli~itu ko`u i svo je ba kte -ri je i ne zna te ka ko }e nji ho ve re agi ra ti nava {oj ko`i i obra tno.

Kre me ne moj te na no si ti prlja vim prsti -ma, ne go ko ma di}em va te ko ji }ete sa moje dnom umo~iti u kre mu. Tor bi cu za{min ku ta ko|er tre ba te dr`ati ~is tom.Ka da pe re te ~et ki ce i spu`vi ce, is tre sisve iz tor bi ce i pre bri {i te je va tom na -mo~enom u ma lo al ko ho la.

LJE PO TA, KO ZME TI KA

Pri pre ma:Za ti jes to po mi je {aj te bra {no, ka kao,

so i pra {ak za pe ci vo. U dru goj po su dikre mas to izra di te ma slac i sme|i {e}er(2-3 mi nu te). U po su du s ma sla cemumi je {aj te bur bon va ni lin {e}er i `uma -njak. Do daj te mje {a vi nu s bra {nom ikrat ko mi ksaj te sa mo do je dno li~noobo je ne smje se.

Pe ci te u pret ho dno za gri ja noj pe}ni -ci na 180 ste pe ni 20-25 mi nu ta. Za gla -zu ru na la ga noj va tri ili u mi kro val nojpe}ni ci oto pi te ~oko la du pa umi je {aj tema slac dok se ne ras to pi.

Pe~en ko la~ izva di te iz pe}ni ce i ski ni -te obru~. Gla zu ru izlij te na sre di nu ko la~apa ra vno mjer no pre ma`ite do 1 cm od ru -ba. Ko la~ po si paj te sjec ka nim pis ta ci ja ma.

Po tre bno:� 120 g bra {na� 20 g kva li te tnog ka kaa� 1 ra vna ka {i~ica pra -

{ka za pe ci vo� ne ko li ko zrnca so li� 100 g ma sla ca� 80 g sme|eg {e}era� 1 bur bon va ni lin

{e}er� 1 `uma njakZa gla zu ru:100 g~oko la deza ku ha nje� 40 g ma sla ca i 20 g

sjec ka nih pis ta ci ja

Car ski ~oko la dni u`itak

RE CEPT DA NA

Ve oma bis te vo lje li dne vnibo ra vak ili trpe za ri ju da ukra -si te ma lom ze le nom oazom,ali u va {em sta nu ne ma do vo -ljno dne vnog svje tla. Sre}om,pos to je so bne bi ljke ko je ve -oma do bro uspi je va ju i u uslo -vi ma sla bog os vje tlje nja.Me|u nji ma se iz dva ja ju:

Ma ran ta - Uz ga ja se zbog li -je pih pro {a ra nih lis to va ko jiiz gle da ju kao da su ru komosli ka ni. Za ni mlji vo je da selis to vi ma ran te no}u uvi ja ju ius prav lja ju. Tem pe ra tu ra uto ku zi me ne smi je da bu deni`a od 10 ste pe ni. Uko li ko suizlo`ene ja kom sun cu, lis to vibli je de i do bi ja ju ope ko ti ne.Po tre bna im je ve li ka vla`nostvaz du ha i sva ko dne vno oro -{a va nje pro ku ha nom ili des -ti lo va nom vo dom. Lje ti za li -je va nje mo ra bi ti obil no, dva-tri pu ta se dmi~no, zi mi je -dan put u 7-10 da na.

Dra ce ne - Ve oma su otpor -ne i li je pe de ko ra ti vne bi ljke.Rod dra ce na sadr`i 40 vrstatrop skih bi lja ka, ali sa mo dra -ce na de re men zis, dre ace nare flexa i dra ce na gol dse fi anapo dno se sje no vi te uslo ve. Pri -ja im pri li~no vi so ka tem pe ra -tu ra od 18 do 21 ste pen, alimo gu po dni je ti i ni`e uz sma -nje no za li je va nje. Dra ce netre ba ma nje za li je va ti to komzi me, je dan put u 15-20 da na,

lje ti dva pu ta se dmi~no. Pri -ja im oro {a va nje vo dom so -bne tem pe ra tu re dva pu ta se -dmi~no.

Pal me - Pri kla dna su de ko -ra ci ja za dne vni bo ra vak, amo gu po slu`iti i za raz dva ja -nje pros to ri ja. Ka ra kte ri {e ihspo ri rast. Osno vni uslo vi ko -je im tre ba obe zbi je di ti supo lu sje na ili sje na i umje re noto plo mjes to to kom zi me sanaj ni`om tem pe ra tu rom od15 ste pe ni. To kom zi me pal -me za li je vaj te umje re no, a upro lje}e i lje to obil no dva-tripu ta se dmi~no. Oba ve znooro {a vaj te lis to ve.

So bne bi ljke za sje no vi ta mjes ta

Ma ran tu da lje od sun caPro {a ra ne lis to ve ma ran te, dra ce nu ili pal mu zi mi umje re no za lje vaj te

Page 41: Oslobodjenje 09.02.2011

KORAK NAPRIJEDOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 41

Ot ka za na Bat tle fi eldPC igra

Bat tle fi eld fran {i za je os ta la bez svo jadva di je la kad je ge ne ral ni di re ktor kom -pa ni je DI CE Karl Ma gnus Tro ed ssonobje lo da nio ne {to {to je ve}ina igra~a du -go pre tpos tav lja la. U pos tu na zva ni~nomBat tle fi eld blo gu on je pot vrdio da su PCver zi ja Bat tle fi eld 1943 igre iz 2009. go -di ne, kao i pro {lo go di{ nji On slag ht do -da tak za Bat tle fi eld Bad Com pany 2 ot -ka za ni. Iz ove kom pa ni je na vo de da }enas ta vi ti da podr`ava ju Bat tle fi eld 2 ipret ho dne igre, ali da je vri je me da se vi -{e okre ne slje de}em ve li kom ko ra ku zaDI CE, a to je iz da va nje Bat tle fi eld 3 ko -ju }e po kre ta ti mo}ni Fros tbi te 2 en gi ne.

MSI Win dTop Prvi all-in-one mo del kom pa ni je MSI

za te ku}u go di nu je po znat kao Wind TopAE2240 i u pi ta nju je tan ki, bi je lo bo je -ni mo del sa ekra nom du`ine di ja go na -le 21.6“ ko ji mo`e da pri ka`e sli ku re zo -lu ci je 1920x1080 pi kse la i ko ji je ba zi ranna naj no vi joj ge ne ra ci ji In te lo vih mo bil -nih pla tfor mi Cal pe la. Di men zi je ovogra~una ra su 554x403.5x62.5 mm pri~emu ko ri sni ci mo gu da se odlu~e zaPen ti um P6100, Co re i3 ili Co re i5 pro ce -sor, 2/$ GB sis tem ske me mo ri je, hard dri -ve ka pa ci te ta 640 GB kao i In tel HDgra fi ku, Gi ga bi tni Et her net, 802.11 b/g/nWi Fi, Su per Mul ti DVD re za~, 6-in-1 ~ita~kar ti ca, 1.3 MP Web ka me ru, kao i dvaugra|ena zvu~ni ka.

NGP po ten ci jalOt ka ko je kom pa ni ja Sony na ja vi la da

u to ku go di ne pla ni ra da na tr`i {tu po -nu di ge ne ra ci ju han dheld kon zo le ko ja}e se zva ni Next Ge ne ra ti on PlaySta ti onana li ti~ari se pros to utrku ju u pro cje na -ma ko je se odno se na ci je nu, ali i na po -ten ci jal ove kon zo le da na dma {i svogpret ho dni ka,odno snoori gi nal nuPlaySta -ti on Por ta ble kon zo lu. Pre ma ne kim in -for ma ci ja ma naj vje ro va tni ja ci je na ovekon zo le }e bi ti izme|u 300 i 350 do la rakad se po ja vi, a to je u se zo ni pra zni ka.Ana li ti~ari sma tra ju da bi ova kon zo lamo gla da za bi lje`i do bru pro da ju i na -dma {i PS u Evro pi i Sje ver noj Ame ri ci, jersu to tr`i {ta na ko ji ma se ori gi nal na kon -zo la ni je po ka za la na ro~ito us pje {nom.

In te ra kti vni pro je kto ri Kom pa ni ja Ep son pred sta vi la je naj -

no vi je in te ra kti vne pro je kto re: mo de leEB-455Wi i EB-465i. Ova dva ure|ajaomo gu}ava ju {ko la ma da je dnos ta vnoi po vo ljno pri mi je ne in te ra kti vni me todu~enja, bu du}i da je sve {to je po tre bnoza po~etak uklju~eno u po nu du: pro je -ktor, di gi tal na olov ka i zi dni no sa~. Bezpo tre be za po se bnim pla tnom ili in te -ra kti vnom ta blom, ovo pri la go dlji vorje {e nje mo`e u~ini ti sva ku ra dnu po vr{i -nu in te ra kti vnom – ~ak i ra dni sto. Doksu in te ra kti vne ta ble ogra ni~ene ve -li~inom, a ve}e vi {e ko {ta ju, Ep so nov je -din stve ni di zajn na prin ci pu ogle da lazna~i da ovi pro je kto ri pro je ktu ju sli keve li kih for ma ta sa ma le uda lje nos ti.

Na pre dni ji 600D ima DI GIC 4pro ce sor i sen zor re zo lu ci je 18me ga pi kse la, je dnak kao na mo -de lu 550D, a naj ve}a no vost jeza kre tni po za din ski 3-in~niekran. Fo to apa rat mo`e sni ma -ti vi deo u re zo lu ci ji 1080p, ado da na je po dr{ka za be`i~nirad s bljes ka li com. Pa ra lel no sfo to apa ra tom pred stav ljen je iko zme ti~ki obnov ljen obje ktiv18-55mm f3.5-5.6 IS II. Mo delEOS 1100D

na mi je njen je po~e tni ci ma usvi je tu SLR fo to apa ra ta. Do la zita ko|er s pro ce so rom DI GIC 4,no re zo lu ci ja sen zo ra izno sini`ih 12,2 me ga pi kse la, a vi deoje mo gu}e sni ma ti u re zo lu ci ji720p, pre no si Bug. Po za din skiLCD ekran ima di ja go na lu od2,7 in~a. Pre po ru~ena pro daj naci je na mo de la 600D za ame -ri~ko tr`i {te izno si 800 do la ra,odno sno 900 do la ra uko li ko seku pu je u kom bi na ci ji s obje -kti vom 18-55. Mo del 1100D ko -{ta 600 do la ra za je dno s obje kti -

vom. S ispo ru ka ma naa m e r i -~ko tr`i -{te za po -~inje seslje de}egmje se ca.

Ca non EOS600D i 1100D

Ep son je pred sta vio no viure|aj za umno`ava nje op ti~kihdis ko va - Ep son Dis cpro du cerPP-50. Ovaj mo del na mi je njenje ko ri sni ci ma ko ji objav lju judo 400 op ti~kih dis ko va mje -se~no. Po tpu no je auto ma ti zi -ran, a mo`e auto mat skiumno`iti do 50 dis ko va u je -dnom na vra tu i omo gu}ava fo -to-re alis ti~an ispis na CD i DVDme di je u {est bo ja.

Nas to je}i na pra vi ti ure|aj ko -ji omo gu}ava proi zvo dnju beznad zo ra, s nis kim ri zi kom po -gre {ke, Ep son se oslo nio na is -kus tvo u proi zvo dnji ro bo ta ira zvio je pa ten ti ra nu Acu Gripro bot sku ru ku ko ja iz hrpe dis -ko va uzi ma sa mo je dan, ~ak iako se dis ko vi „za li je pe“ je danza dru gi. U pro da ju kre}e odmar ta ove go di ne po pre po -ru~enoj ci je ni od 2.100 eura.

Umno`ava njeDIS KO VA ZA MA SE

Ure|aji za sno va ni na pro -ce so ri ma OMAP 4 tek bi sesa da tre ba li po ja vi ti na tr`i {tu,dok se oni ko je po kre}e no viOMAP 5 u pro da ji o~eku ju udru goj po lo vi ni 2012. go di ne.

Kom pa ni ja Texas In stru -men ts pred sta vi la je no vuge ne ra ci ju mo bil nih pro ce so -ra OMAP 5, ko ji se na tr`i {tuo~eku ju u dru goj po lo vi cislje de}e go di ne. OMAP 5pred stav lja li ni ju ~e tve ro jez -gre nih pro ce so ra ra|enih u28-na no me tar skom proi zvo -

dnom pro ce su s tim da sudvi je jez gre ARM Cor tex A15ta kta 2 GHz za du`ene za per -for man se, a dvi je jez gre ARMM4 ima ju za da}u osi gu ra tibr`i od ziv sis te ma i obra|iva -ti ne zah tje vne po slo ve.

^ipo vi }e ima ti i no vu gra -fi~ku jez gru Power VRSGX544, pet pu ta br`u odgra fi ke u pro ce so ri ma OMAP4. Gra fi ka, osim kva li te tnogpri ka za 3D sadr`aja, mo}i }epri ka zi va ti pu ni 1080p vi deou 60 sli~ica u se kun di ili 3D

vi deo is te re zo lu ci je u 30sli~ica u se kun di. Tu su jo{po dr{ka za 24-me ga pi ksel -ne ka me re, har dver sku vir tu -ali za ci ju, do 8 GB ra dne me -mo ri je, DLP Pi co pro je kto rei sva mo der na su~elja po putUSB-a 3.0 i HDMI-ja 1.4a.

U pla nu su dva ~ipa,OMAP5430 za pa me tne te le -fo ne te OMAP5432 s po -dr{kom za dvo ka nal niDDR3/DDR3L za ta ble te,pre no sni ke i os ta le mo bil neure|aje.

Dok se ~eka julure|ajilza sno va ni nalpro ce so ri malOMAP 4l

Ve} na jav ljen OMAP 5

Mo bil ni Gma il do bioPri ority In box

Pri ority In box je ne da vno pred stav lje namo gu}nost Gma ila ko ja sa ma pro na la zi bi -tnu e-po {tu i stav lja je na vrh va {eg in boxa,a sa da je ta op ci ja dos tu pna i na mo bil nimure|aji ma. Kad uklju~ite tu op ci ju u des -ktop ver zi ji Gma ila, vi djet }ete no ve di re -kto ri je s va`nom po {tom kao op ci je i u mo -

bil noj ver zi ji Gma ila.Ma le ni `uti mar ker u obli ku stre li ce

ozna~ava va`nu (im por tant) po {tu; ako jestre li ca po pu nje na `utom bo jom, zna~i daje ri je~ o va`noj i ne pro~ita noj po {ti, a akoje po pu nje na bi je lom, to je va`na po {ta ko -ju ste ve} pro~ita li.

Ta je op ci ja dos tu pna na svim mo bil nimweb pre gle dni ci ma ko ji podr`ava juHTML5, da kle ra dit }e na ure|aji ma sAn dro idom 1.5+ ili iOS-om 3+.

Kom pa ni ja Hewlett-Pac kard pred sta vi laje dva pre no si va ra~una ra, u spe ci jal noj se -ri ji ra zvi je noj u sa ra dnji sa kom pa ni jomRos si gnol, ko ja proi zvo di ski ja {ku opre mu.Di zajn pre no si vih ra~una ra iden ti~an je di -zaj nu ski ja {ke opre me, a ure|aji su na mi -je nje ni lju bi te lji ma zim skih spor to va i svi -ma ko ji vo le sti li zo va nu te hni ku vrhun skihper for man si.

Pre no si vi ra~una ri iz se ri je HP Pa vi li ondv6 Ros si gnol pra te di zajn `en skih ski ja At -traxion VIII Ec ho i mu {kog mo de la Fre eri -de S7, Ros si gnol ski ja.

Oba mo de la su sa ek sklu zi vnimsadr`ajem i fu tro lom od go va ra ju}eg di -zaj na, a se ri ja HP Pa vi li on dv6 Ros si gnolmo`e da se pri la go di ti izbo rom ek sklu zi -

vnih po za di na ekra na ko je je di zaj ni raoRos si gnol. Pri kre ira nju ski ja kom pa ni jaRos si gnol vo di ra~una o o~uva nju `ivo tne sre -di ne, pa je i pa ko va nje pre no si vih ra~una rana prav lje no od re ci kli ra nih ma te ri ja la, a ko -ri {te na je i bo ja na ba zi so je i vo de.

HP i Ros si gnolRa~una ri zalju bi te lje zim skihspor to va

Page 42: Oslobodjenje 09.02.2011

Do ka zi o ek splo zi ji su per no -ve u os ta ci ma alu mi ni ja 22 (za -je dno s dru gim nau~nim i mi to -lo {kim do ka zi ma), pro na|eniu kon cen tri ra nom obli ku na ru -bu na {eg Sun~eva sis te ma, po -mo gli su Al la nu i De la iru da za -klju~e ka ko je zvjez da ni pra sakvje ro va tno iza zvao ma so vnouni {te nje. @elje zna ru da~a u ze -mlji od pri je oko 11.000 go di na,~iji je ma gnet ski po la ri tet na glopreo kre nut, ta ko|er svje do~i osi lo vi tom van ze malj skom su -sre tu s ma gnet ski sna`nom si -lom u is tom raz do blju.

Pa ul La Vi olet te, do ktor fi lo zo -fi je, autor knji ge „Ear th Un derFi re: Hu ma nity’s Sur vi val of theApo calypse“ (Ze mlja pod va -trom: ~o vje~an stvo pre`iv lja vaApo ka lip su), ot krio je do ka ze odru ga~ijoj vrsti ka ta kli zme - ni -zu ko smi~kih va lo va ko ji su nas -ta li usljed ek splo zi je u jez gri ga -la ksi je. Kad je u{ao u na{ Sun~evsis tem, taj je „ga la kti~ki su per -val“ (naj mo}ni ji ener ge ti~ki fe -no men u ga la ksi ji) za ci je lo pre -

ki nuo spo so bnost sun~evog vje -tra da odba cu je ve}i dio ~es ti cako zmi~ke pra {i ne, za pra vo omo -gu}uju}i me|uz vjez da nom vje -tru da se poi gra va s na ma.

La Vi olet te, nau~nik sis te ma ifi zi~ar, pro na {ao je vi so ke kon -cen tra ci je ko smi~ke pra {i ne nadu bi na ma le de nog do ba na ne -dir nu tom po lar nom le du Gren -lan da. Odre dio je ko li~inu ko -smi~ke pra {i ne u uzor ci ma le damje re}i ko li~inu iri di ja, me ta lako ji je ri jet kost na Ze mlji, ali gaima u obi ju u van ze malj sko mema te ri ja lu. Sta ra uni for mna pre -tpos tav ka gla si da se brzi na ta -lo`enja ko smi~ke pra {i ne u tlune mi je nja mi li oni ma go di na, aliLa Vi olet te je na {ao ne obi~novi so ku kon cen tra ci ju u tim uzor -ci ma, kao i dru ge do ka ze ko jiuka zu ju na ko smi~kog po sje ti te -lja to kom le de no ga do ba.

Ot kri}e `lje bo vaU knji zi „Ear th Un der Fi re“,

sin te zi as tro fi zi ke, dre vnih mi -to va i ezo te ri~nih pre da ja, La -

Vi olet te ra zra|uje sce na rij da jefe no men su per va la ne da vnopro {ao kroz na{ Sun~ev sis -tem. U svo je do ka ze uklju~ujeot kri}e us kih `lje bo va, po putonih na gra mo fon skoj plo~i, uprste ni ma Sa tur na, do ko jih jedo {la sve mir ska le tje li ca NA SA-

e Voyager 2 - ko ji bi se, da sudo is ta sta ri mi li one go di na, ka -ko tvrde uni for mis ti, do sa dave} spo ji li. La Vi olet te obja{ -nja va ka ko je su per val mo gaoiza zva ti ta kve `lje bo ve na prste -ni ma, dok Al lan i De la ir opi su -ju ka ko je „ko mad“ su per no ve

po re me tio pu ta nje i ro ta ci jesu sje dnih pla ne ta. Ne ki su is -tra`iva~i tvrdi li, ~ak i pri je po -sje te Voyage ra, da su Sa tur no -vi prste ni mo`da sta ri sa mo10.000 ili 20.000 go di na, {to seukla pa u vre men sko raz do bljeu ko je La Vi olet te, Al lan i De la -ir svrsta va ju ka ta kli zmu.

U ro ku od ne ko li ko mje se cina kon do ga|aja, ka`e La Vi olet -te, pla{t ko smi~ke pra {i ne iza -zvao bi ve li ke kli mat ske pro -mje ne na Ze mlji, raz do blja mra -ka, o{ tre hla dno}e i za tim ek stre -mne vru}ine, obil nih po pla va ivi so kih tem pe ra tu ra ko je svespa lju ju, dok je pra {i na dje lo va -la na Sun ce, „uzro ku ju}i nje go -vo akti vno, ras plam sa no sta -nje“, re kao je La Vi olet te. „Akomo`ete za mi sli ti naj go ru so lar -nu olu ju do ko je je ikad do {lo teto po ja~ate 1.000 ili 100.000 pu -ta - ko ja bi ne pres ta no tra ja la.. .Ta da do bi va te mo gu}nost dapo slje di ce ne~eg ta kvog pro gu -ta ju Ze mlju.

La Vi olet te gra di nau~ne i mi -

FELJTONOSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine42 FELJTONOSLOBO\ENJE42

Pi {e: Mir ko PE JA NO VI]

No vu stru ktu ru po li ti~kog plu -ra li zma u BiH ozna~i}e tri je dno -na ci onal ne stran ke: Stran ka de -mo krat ske akci je, Hrvat ske de -mo krat ska za je dni ca BiH iSrpska de mo krat ska stran ka.Kao ap so lu tni po bje dni ci naprvim vi {es tra na~kim izbo ri mau no vem bru 1990. go di ne, trietni~ke stran ke }e, umjes to ko -ali ci je sa po li ti~kim pro gra mom,for mi ra ti par tner stvo u po dje livr{e nja za ko no da vne i iz vr{nevlas ti. U prvoj go di ni nji ho vogza je dni~kog vr{e nja vlas ti (1991)po ka za le su se bi tne ra zli ke upo li ti~kim kon cep ci ja ma uodno su na dr`a vnost BiH.

Ras plet su prot stav lje nih kon -cep ci ja izve den je pro vo|enjemre fe ren du ma o ne za vi snom isu ve re nom ra zvit ku dr`ave BiH1992. go di ne, na je dnoj stra ni, iagre si jom Mi lo {e vi}evog re`imana BiH, s dru ge stra ne. Rat je na -kon ~eti ri go di ne za vr{en po sre -do va njem me|una ro dne za je -dni ce.

Bu du}i da je Dej ton ski mi ro -

vni spo ra zum 1995. go di neuspos ta vio no vo us troj stvodr`ave BiH, ko je je, u ve li kojmje ri, za sno va no na etni~kom~i{}enju i etni~kim po dje la mato kom ~e tve ro go di{ njeg ra ta, uprvim pos tra tnim izbo ri ma1996. go di ne obnav lja se do mi -na ci ja i po bje da etni~kih stra na -ka: SDA, HDZBiH i SDS-a.

Dvi je ra vniPo vje re nje izbor nog ti je la u

ove tri etni~ke stran ke po ka za -lo se i kao no va pos tra tnaetni~ka ho mo ge ni za ci ja gra|anaBiH. Gra|an ski blok stra na kaosvo jio je sa mo 14 pos to po sla -ni~kih man da ta u Par la men tuBiH i ti me do ve den u po zi ci jumar gi na li zo va nog po li ti~kog su -bje kta. Ovim je in sti tut opo zi ci -je u plu ral nom sis te mu vlas ti do -ve den u pi ta nje.

Ra zvoj unu tra{ nje stru ktu repo li ti~kog plu ra li zma u BiHodvi ja se pri mar no na dvi je ra -vni. Za pra vo, jav lja ju se dvi jesku pi ne po li ti~kih stra na ka ko -je ~ine stru ktu ru vi {es tra na~kogsis te ma u BiH. Za ra zli ku od

va`e}eg mo de la vi {e par tij skogsis te ma u de mo krat skim dr`ava -ma Evro pe, gdje se on jav lja kaolje vi ca, de sni ca i cen tar, u BiH sestru ktu ra po li ti~kog plu ra li zmauspos ta vi la kao blok etni~kihstra na ka i blok gra|an skih -mul tie tni~kih stra na ka. Ka ko seetni~ke stran ke od svog osni va -nja ra zvi ja ju kao po kre ti i no si -oci ide olo gi je etno na ci ona li -zma, one su u vi {e par tij skimizbo ri ma: 1990, 1996, 1998. i2002. go di ne bi le ap so lu tni po -bje dni ci. Izos ta la je nji ho va po -bje da sa mo u izbo ri ma 2000.

go di ne.Izbor na po bje da Ali jan se za

de mo krat ske pro mje ne 2000.go di ne, ko ja je bi la oblikudru`iva nja gra|an skih par ti jaso ci jal de mo krat skog i li be ral -nog us mje re nja, zbog krat ko}eman da ta od dvi je go di ne, a izbog vlas ti tih sla bos ti, ni je us -pje la da osvo ji po bje du na izbo -ri ma 2002. go di ne.

Na stra na~koj are ni BiHuve}ava se broj stra na ka ko je sena tje~u u izbor nim kam pa nja -ma. Na izbo ri ma 1990. go di neu~es tvo va lo je 42 stran ke; 1996.

go di ne u~es tvo va lo je 99 stra na -ka; 1998. go di ne u~es tvo va le su83 stran ke, dok su 2000. go di neu~es tvo va le 54 stran ke i 2002.go di ne 57 stra na ka. Ovo po ka zu -je da je vi {es tra na~ki sis tem ato -mi zo van i da to ne po vo ljno uti~ena for mi ra nje ja ke, kom pe ten -tne i par la men tar ne ve}ine iopo zi ci je.

Po li ti~ki plu ra li zam u BiH za -sno van na etni~koj osno vi, zbogis to rij ske ne mo gu}nos ti da pos -ti`e me|uso bni stra na~ki kon -sen zus u pi ta nji ma dr`a vnogra zvit ka, pred stav lja stal nu opa -snost za blo ka du fun kci oni sa njapo li ti~kog sis te ma i za sta bi lanra zvi tak bh. dru{ tva. (Za 14 go -di na pos to ja nja etni~ke par ti jeni su po kre nu le i re ali zo va le ni -je dan ve}i pro je kat dr`a vnogra zvo ja, kao {to je iz gra dnjaauto pu ta, hi dro cen tra la, stu -den tskih na se lja, `elje zni~kihpru ga i dr.)

U uslo vi ma an ga`ova njame|una ro dne za je dni ce u BiHopa snost su ko ba izme|uetni~kih stra na ka ni je ot klo nje -na, ve} je sa mo od go|ena. U

Knji ga „Ogle di o dr`a vnos ti i po li ti~kom ra zvo ju Bo sne i Her -ce go vi ne“, u izdanju TKD [ahinpa{i}, sadr`i te mat ski stru ktu -ri ra ne is tra`iva~ke stu di je, ~lan ke i in ter vjue nas ta le od 2000.do 2010. go di ne. Is tra`iva~ke stu di je su na pi sa ne i objav lje neu okvi ru nau~nois tra`iva~kih pro je ka ta izve de nih na Fa kul te -tu po li ti~kih na uka Uni ver zi te ta u Sa ra je vu i pro je ka ta izve de -nih u sa ra dnji s Fa kul te tom za dru`be ne ve de Uni ver zi te ta uLju blja ni. Ra di se o nau~nois tra`iva~kim pro je kti ma u po dru~jura zvo ja lo kal ne sa mou pra ve u BiH i ka ra kte ru, stru ktu ri i fun -kci oni ra nju po li ti~kog plu ra li zma u Slo ve ni ji i BiH.

Autor knji ge je biv {i ~lan Pred sje dni{ tva Re pu bli ke BiH i aktu -el ni de kan FPN-a u Sa ra je vu.

Ogle di o dr`a vnos ti i po li ti~kom ra zvo ju BiH (26)

srijeda, 9. februar 2011. godine

Za bra nje na po vi jest (17)

[ta su zna li dre vni na ro diLa Vi olet te gra di nau~ne i mi to lo {ke te me lje za ka ta kli zmu kao ci kli~an do ga|aj, po nav lja nje ek splo zi jajez gre ga la ksi je u ci klu si ma od oko 26.000 go di na - raz do blje ko je se mo`e po ve za ti s iz mje na maekvi no ci ja. To li ko tra je je dna Ve li ka go di na ko ju po zna ju sta ri Grci, slje dbe ni ci Za ra tus tre i Ki ne zi

Da li je ek splo zi ja su per no ve iza zva la ma so vno uni {te nje na Ze mlji

Opa snost od su ko ba je sa mo od go|enaU svom dje lo va nju, a to se i u dru{ tve noj pra ksi pot vrdi lo, etni~ke par ti je ge ne ri {u dru{ tve nu svi jest o ne mo gu}nos ti za je dni~kog iv lje nja izme|u srpskog, hrvat skog i bo{ nja~kog na ro da

Page 43: Oslobodjenje 09.02.2011

FELJTONOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 43

NA DA NA[ NJI DAN1540.U Ru daj Fil dsu kod ^es te ra, u En gles koj,

odr`ana prva trka ko nja.

1788.Aus trij ski car Jo sif II obja vio rat Tur skoj. Ratokon~an 1791. po Aus tri ju ne po vo ljnim Svi -

{tov skim mi rom, jer ni je za do bi la te ri to ri jal no pro {i re nje.

1801.Mi ro vnim ugo vo rom Aus tri je i Na po le ono veFran cus ke u Li ne vi lu na sje ve ro is to ku Fran -

cus ke pres ta lo da pos to ji Sve to rim sko car stvo, iako se carFranc II Hab sburg odre kao ti tu le rim skog ca ra nje ma~kogna ro da pet go di na ka sni je.

1849.Ita li jan ski re vo lu ci onar \uze pe Ma ci ni pro-gla sio Rim re pu bli kom.

1909.Fran cus ka i Nje ma~ka pos ti gle spo ra zum oMa ro ku. Ber lin pri znao po se bne in te re se

Pa ri za u toj ze mlji u za me nu za eko nom ske kon ce si je.

1917.Zbog po ku {a ja bu gar ske voj ske da mo bi li {esrpske re gru te u oku pi ra nim oblas ti ma u

ju`noj Srbi ji, u Prvom svjet skom ra tu, izbio To pli~ki us ta -nak. Po red po~e tnih us pje ha i stva ra nja slo bo dne te ri to ri jesa sje di {tem u To pli ci, us ta nak ugu {en kra jem mar ta. Bu -ga ri za odmaz du po bi li 20.000 lju di, uklju~uju}i `ene i dje -cu, i uni {ti li ne ko li ko de se ti na se la izme|u Pro ku plja i Les -kov ca.

1934.Ju go sla vi ja, Gr~ka, Tur ska i Ru mu ni ja u Ati -ni po tpi sa le Bal kan ski pakt, od bram be ni sa -

vez za za {ti tu od bu gar skih i ita li jan skih te`nji. Izbi ja njemDru gog svjet skog ra ta sa vez osla bio zbog ra zli~itih sta vo va~la ni ca pre ma Nje ma~koj i Ita li ji, a pris tu pa njem Ru mu ni je iJu go sla vi je Troj nom pa ktu se ra spao.

1942.U nju jor {koj lu ci izbio po`ar na fran cus kompu tni~kom bro du Nor man di ja, ta da naj -

ve}em i na je le gan tni jem u svi je tu. Brod po to nuo.

1943.Te {ke bor be za pa ci fi~ko os trvo Gva dal ka nalokon~ane u Dru gom svjet skom ra tu po bje-

dom SAD-a nad ja pan skim sna ga ma.

1957.U Por tu ga li ji umro Mi klo{ Hor ti, ma|ar skidi kta tor. Kao za po vje dnik krsta ri ce Na va ra

u~es tvo vao u gu {e nju po bu ne mor na ra u Bo ki ko tor skoj1918, uveo Ma|ar sku u rat na stra ni Hi tle ra i u~es tvo vao uagre si ji na Ju go sla vi ju. Od go vo ran za is tre blje nje Je vre ja izlo~ine nad ci vi li ma. Po zba ci va nja po bje gao u Por tu ga li ju.U Ju go sla vi ji pro gla {en za ra tnog zlo~in ca zbog ma so vnihli kvi da ci ja ci vi la u Voj vo di ni.

1962.Ja maj ka pos ta la ne za vi sna dr`ava u okvi rubri tan skog Ko mon vel ta.

1969.Bo ing 747 d`am bo-d`et oba vio prvi pro bnilet.

1977.Umro rus ki kon stru ktor avi ona Ser gej Vla di -mi ro vi~ Ilju {in. To kom tri de ce ni je kon stru-

isao vi {e od 50 ti po va avi ona, po se bno po znat po oklo p-nom ju ri {nom avi onu Il-2, kon stru isa nom za po tre be so v-jet skog ra tnog vaz du ho plov stva u Dru gom svjet skom ra tu.

1981.Ge ne ral Voj}eh Ja ru zel ski pos tao pred sje d-nik Vla de Polj ske.

1991.Na re fe ren du mu u Li tva ni ji, iz kojeg su bi liis klju~eni gra|ani rus ke na ci onal nos ti, vi {e

od 90 pos to bi ra~a gla sa lo za ot cje plje nje od SSSR-a.

1996.U ek splo zi ji u Lon do nu, ko ju su po dme tnu lipri pa dni ci Ir ske re pu bli kan ske ar mi je, po gi -

nu le dvi je oso be, po vri je|eno njih 100. Tim na pa dom pre k-i nu to 17 mje se ci du go pri mir je.

1999.Ki na pre ki nu la di plo mat ske odno se s Ma ke -do ni jom zbog odlu ke Vla de u Sko plju da us-

pos ta vi di plo mat ske odno se s Taj va nom.

2002.Umrla bri tan ska prin ce za Mar ga ret, ses trakra lji ce Eli za be te, po zna ta po gla mu ro znom

i bur nom `ivo tu.

2008.Dva ulja na pla tnu Pa bla Pi ka sa (1881-1939)iz mu ze ja [pren gel u Ha no ve ru u Nje ma~koj,

ukra de na su na izlo`bi u [vaj car skoj. Sli ke „Gla va ko nja“(1962) i „^a{a i bo kal“ (1944) nes ta le su iz kul tur nog cen trau mjes tu Fe fi kon u is to~nom di je lu [vaj car ske. Nji ho va vri-je dnost pro ci je nje na je na tri mi li ona eura.

2008.Fran cus ki ul tra de sni~ar @an-Ma ri le Penosu|en na uslo vnu ka znu od tri mje se ca za -

tvo ra zbog izja ve da na cis ti~ka oku pa ci ja Fran cus ke „ni jebi la na ro~ito ne hu ma na“. Le Pen je pro gla {en kri vim za po -ri ca nje zlo~ina pro tiv hu ma nos ti i sau~e sni{ tva u ospo ra va -nju ra tnih zlo~ina na osno vu ko men ta ra ko je je izre kao u in-ter vjuu za je dan ul tra de sni~ar ski ma ga zin 2005.

svom dje lo va nju, a to se i udru{ tve noj pra ksi pot vrdi lo,etni~ke par ti je ge ne ri {u dru{ -tve nu svi jest o ne mo gu}nos -ti za je dni~kog `iv lje njaizme|u srpskog, hrvat skog ibo{ nja~kog na ro da. Etni~kimstran ka ma je ima nen tna po -li ti~ka dje la tnost unu tar ko jese vr{i etni~ka te ri to ri ja li za ci -ja vlas ti po mo de lu: je dan na -rod - je dna stran ka - je danvo|a.

No va stra te gi jaSDS je uspos ta vi la etni~ku

ve}inu srpskog na ro da nazao kru`enom pros to ru - Re -pu bli ci Srpskoj. U kan to ni -ma Fe de ra ci je BiH ta ko|e se

obli ku ju pros to ri sa izra zi tomve}inom bo{ nja~kog i hrvat -skog na ro da.

Uspos ta va stru ktu re po li -ti~kog plu ra li zma u BiH ko ja}e do mi nan tno bi ti za sno va -na na po li ti~koj re pre zen ta ci -ji gra|ani na i nje go vog in di -vi du al nog in te re sa, a ne in te -re sa na ci onal nog ko le kti vi te -ta, pre tpos tav lja no vu stra te -gi ju me|una ro dne za je dni -ce nas pram ra zvo ja vi {es tra -na~kog sis te ma u BiH, a {topo dra zu mi je va i uvo|enje re -for me po li ti~kog plu ra li zma uBiH unu tar cje li ne re for mebh. dru{ tva u pro ce su in te gra -ci je u Evrop sku uni ju.

Pi ta nje etni~ke ra vno pra -

vnos ti na ro da u BiH: bo{ -nja~kog, hrvat skog, srpskog isku pi ne os ta lih na ro da, nerje {a va se pos to ja njemetni~kih stra na ka. To pi ta nje serje {a va pri mje nom us ta vnogprin ci pa o ra vno pra vnoj i sraz -mjer noj zas tu plje nos ti na ro dau or ga ni ma ja vne vlas ti i to nasvim ni vo ima vlas ti. Na te -me lju ovog us ta vnog prin ci paosi gu ra va se mul tie tni~ki sas -tav dr`a vne stru ktu re. Krozpos to ja nje Do ma na ro da uPar la men tu BiH {ti ti se po li -ti~ko pra vo gra|ana na na ci -onal nu ra vno pra vnost i na ci -onal ni iden ti tet u dr`avi ko jaima mul tie tni~ku stru ktu ru.

(Kraj)

to lo {ke te me lje za ka ta kli zmukao ci kli~an do ga|aj, po nav -lja nje ek splo zi ja jez gre ga la -ksi je u ci klu si ma od oko26.000 go di na - raz do blje ko -je se mo`e po ve za ti s iz mje na -ma ekvi no ci ja. To li ko tra je je -dna Ve li ka go di na ko ju po zna -ju sta ri Grci, slje dbe ni ci Za ra -tus tre i Ki ne zi. Hin dus ki re li -gio zni tek sto vi spo mi nju is tici klus, sli jed za os ta lih i na pre -dnih raz do blja, ko ja kao da supo ve za na s pu ta njom na {egSun~evog sis te ma oko sre di -{ta ga la ksi je. To je o~iti as tro -lo {ki fo kus „Sre di{ njeg Sun ca“pos to ja nja, Bra hme, ~iji svjes -tan do`iv ljaj re zul ti ra tran -scen den tal nom ek sta zom ioslo ba|anjem od ci klu sa pa -tnji smrtni ka, ili kar mom.

„Ci klus ek splo zi ja jez grega la ksi je jo{ je je dan va`an ci -klus na ko ji Ze mlja mo rara~una ti“, ka`e La Vi olet te, na -vo de}i broj ne dre vne pre da -je, od ko jih mno ge ot kri va juda su na pre dno po zna va njeas tro no mi je, a ti me i na pre -dna ljud ska bi}a, pos to ja li uvre me ni ma pri je ka ta kli zme.

Vre men ska kap su laZo di jak je, za pra vo, ka`e

La Vi olet te, vje ro va tno sti gaodo nas kao krip to gram - vre -men ska kap su la - osmi{ lje nata ko da nas upo zo ri na stal neema na ci je iz jez gre ga la ksi je,a Sfin ga i pi ra mi de na vi so ra -vni Gi za sto je kao as tro nom -ski spo me nik ve li koj ka tas -tro fi. Li ko vi Zo di ja ka, re kao

nam je De la ir, po jav lju ju se uve}ini mi to va o ka tas tro fi.

Uni ver zal nost po ru ke tevre men ske kap su le, zna nje oko zmi~kim ci klu si ma, te {ko jeigno ri ra ti.

La Vi olet te i os ta li na la ze jepri kri ve nu u broj nim mi to vi -ma, u kul tur nim i mis ti~nimtra di ci ja ma te u svjet skoj me -ga lit skoj ar hi te ktu ri. (Vi di„The Ori on Mystery: Un loc -king the Se crets of the Pyra -mids“ - Taj na Ori ona: ot kri va -nje taj ni pi ra mi da Ro ber taBa uva la; „Fin ger prin ts of theGods: The Evi den ce od Ear th’sLost Ci vi li za ti on - Otis ci bo go -va: do ka zi o iz gu blje noj ci vi -li za ci ji na Ze mlji Gra ja maHan coc ka; „The Mes sa ge ofthe Sphinx: A Quest for theHid den Le gacy of Man kind“- Po ru ka Sfin ge: po tra ga zaskri ve nim na sli je|em ~o -vje~an stva Gra na ma Han coc -ka i Ro ber ta Ba uva la. Ka ko tiauto ri na gla {a va ju, dre vni mi -to vi iz svih di je lo va svi je tago vo re o po mor skom na ro duko ji je, ~ini se, bio ~uvar na -pre dnog zna nja. Nji ho va uni -ver zal na po ru ka, o~ito pre ni -je ta iz za bo rav lje nog svi je ta odpri je ka ta kli zme, po ti~e naljud ski pro gres, kao i na sklads izvo rom sve ga stva ra nja.

(Su tra: U ko ristOp}eg po to pa)

Knji ga „Za bra nje na po vi jest“ (For bid den His tory) ne bi bi -laobjav lje na da ni jebi lo~aso pi sa„Atlan tisRi sing“ i sro dnihpro -je ka ta. Svi izvo ri ko ji su de set go di na pu ni li stra ni ce tog ~aso -pi sa ta ko|er su po slu`ili za stva ra nje ove knji ge. Lju di ko ji supri do ni je liaktu eli za ci ji~aso pi saAtlan tisRi singpre tvo ri li su „Za -bra nje nu po vi jest“ u stvar nost. Prem da je ta~no, ka`e autor, daova knji ga do no si sa mo ma nji dio ma te ri ja la ~aso pi sa „Atlan -tis Ri sing“, to je naj bo lje od sve ga {to ~aso pis mo`e po nu di ti.

Ure dnik i iz da va~ „Atlan tis Ri sin ga“ J. Dou glas Kenyon je pu -bli ka ci ju„Za bra nje napo vi jest“ (Pre tpo vi je snete hno lo gi je, van -ze malj ska in ter ven ci ja i pre {u}eno po ri je klo ci vi li za ci je) pri -pre mio za hva lju ju}i pri lo zi ma Chris top he ra Dun na, RandFlem-At ha, Wil laHar ta, Fran kaJo sep ha, Mo ireaTim msa i broj -nih dru gih auto ra, a po sve}ena je sve ve}em bro ju nau~ni kai u~enja ka ko ji su spre mni ris ki ra ti pro fe si onal ni ugled i pri -vi le gi je za ne {to ta ko pro la zno kao {to je is ti na.

Ju rij V. An dro pov1984. Umro

Ju rij Vla di mi ro -vi~ An dro pov,

{ef so vjet skedr`ave i vla da -ju}e Ko mu nis -

ti~ke par ti je.Biv {i {ef KGB-a,

ko ji je na sli je dioLe oni da

Bre`nje va, biona vlas ti ma njeod 16 mje se ci.

Bit ka za ra nje ni ke1943. Po~eopro ti vna pad

par ti za na u Dru -gog svjet skom

ra tu pro tivzdru`enih nje -

ma~kih, ita li jan -skih i hrvat skihsna ga na Ne re -tvi, Bit ka za ra -nje ni ke. Po~et -

kom mar ta osampar ti zan skih bri -

ga da odba ci logla vni nu nje -

ma~kih tru pa,svih 3.500 ra nje -ni ka pre ba~enona li je vu oba lu

Ne re tve.

F. M. Dos to jev ski1881. Umro

Fjo dor Mi haj lo -vi~ Dos to jev ski,

je dan od naj -ve}ih rus kih i

svjet skih knji`e -vni ka, ~ije je dje -

lo u 20. vi je kupos ta lo izvor ra -

zno vrsnihknji`e vno-te orij -

skih, es te ti~kih,psi ho lo {kih i fi -

lo zof skih stu di jai tu ma~enja. Uti -cao na evrop sku

i ame ri~kuknji`e vnost, po -se bno se na nje -

ga po zi va li ek -spre si onis ti uknji`e vnos ti i

egzis ten ci ja lis tiu fi lo zo fi ji.

Po li ti~ki plu ra li zam u BiH za sno van je na etni~koj osno vi

Page 44: Oslobodjenje 09.02.2011

SPORTOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine44

VIJESTI

Te vez hva li Da vi da Sil vu

Bo ga ti arap ski vla sni ci Man ches terCitya na pu ni li su pro {log lje ta i to komja nu ara svla~ioni cu broj nim sku pimpo ja~anji ma, me|u ko ji ma je i na{ EdinD`eko, ali za ka pi te na Car lo sa Te ve zane ma di le me tko je od njih naj bo lji.

“Da vid Sil va je naj ve}e po ja~anje ko jesmo do ve li“, izja vio je ar gen tin ski na pa -da~ za slu`be nu klup sku web-stra ni cu.

[pan ski no go me ta{ sti gao je pro {lolje to iz Va len ci je za 29 mi li ona eura, a u33 odi gra ne uta kmi ce za City pos ti gaoje sa mo dva go la, ali i 10 pu ta asis ti rao.

“On je tip igra~a ko ji ti sam mo`e osi -gu ra ti po bje du. Mo`e te po slu`iti ta -kvim do da va njem da izbi je{ sam predgol ma na. Je dan je od naj bo ljih igra~aCitya. Os vje`io je tim i dao joj no vu di -men zi ju“, pun je po hva la na ra~un25-go di{ njeg ve znja ka Te vez.

Tra vnik pro tivHaj du ka iz Ba ra

No go me ta {i Tra vni ka na kon obav -lje nog prvog di je la pri pre ma do pu to -va li su u Ul cinj, gdje }e bo ra vi ti na re -dnih de set da na. Smje {te ni su u ho te -lu Vil la Hot, gdje ima ju iz vrsne uvje teza rad. Prva pro vje ra je u sri je du pro -tiv Haj du ka iz Ba ra.

“Za do vo ljni smo smje {ta jem, vre me -nom i odli~nim te re ni ma. Na kon ra dau te {kim uvje ti ma, bo ra vak u Ul ci nju}e nam bi ti od ve li ke ko ris ti. @elim vi -dje ti mo gu}nos ti no vaj li ja i mo gu}nos -ti nji ho vog ukla pa nja u tim”, is ta kao jeNed`ad Se li mo vi}. E. E.

Ho lan di ja bez Van Per si eja

Na pa da~ Ar se na la Ro bin van Per siepro pus ti}e pri ja telj ski me~ ho lan dskere pre zen ta ci je pro tiv Aus tri je ko ji je nara spo re du u sri je du u Ein dho ve nu.Objav lje no je da je ra zlog to mu gri pa,kao i da je se le ktor Bert van Marwijkumjes to Van Per si eja po zvao na pa da~aTwen tea Lu uka de Jon ga.

Van Per sie je po slje dnji u ni zu igra~ako ji je otpao s po pi sa aktu al nih svjet -skih vi ce prva ka za su sret s Aus tri jom.Pret ho dno su nas tup zbog po vre de bi -li pri si lje ni ot ka za ti Ra fa el van derVa art (Tot ten ham) i Ni gel de Jong(Man ches ter City).

Fu dbal ska re pre zen ta ci jaBo sne i Her ce go vi ne odi gra}epri ja telj sku uta kmi cu pro tivMe ksi ka u Atlan ti u sri je du u 20sa ti po ame ri~kom vre me nu,odno sno u ~et vrtak u 2 sa tauju tro po na {em vre me nu. Ovoje po slje dnja pro vje ra za na {unaj bo lju se le kci ju uo~i nas -tav ka kva li fi ka ci ja za Evrop -sko prven stvo 2012. go di ne uko jem }e do~eka ti Ru mu ni ju,26. mar ta u Ze ni ci. Bh. dr`a vnitim je u no vem bru pro {le go -di ne za bi lje`io gos tu ju}u po -bje du nad Slo va~kom sa 3:2 ukon trol nom su sre tu i po ku -{a}e nas ta vi ti se ri ju po zi ti vnihre zul ta ta u prvom ovo go di{ -njem nas tu pu. Pod sje ti mo,pri je du ela sa Slo va ci ma, bh.se le kci ja je re mi zi ra la sa Al ba -ni jom (1:1) na gos to va nju ubor bi za odla zak na {am pi -onat Sta rog kon ti nen ta u Polj -skoj i Ukra ji ni, dok je 2010.okon~ala re mi jem sa Polj skom(2:2) u me~u u ko jem su nas tu -pi li igra~i iz na {eg prven stva,po ja~ani Zvjez da nom Mi si -mo vi}em.

Pro ble mi za se le kto raOku plja nje zma je va pred

me~ sa u~e sni kom osmi ne fi -na la pro {lo go di{ njeg Mun di ja -la u Ju`noj Afir ci obi lje`ili subroj ni ot ka zi na {ih re pre zen ta -ti va ca. Na kon {to je se le ktor Sa -fet Su {i} po {te dio na pa da~a

Man ches ter Citya Edi na D`ekudu ela sa se le kci jom Me ksi ka jermu sli je di grad ski der bi pro tivMan ches ter Uni te da, nas tup una {em dr`a vnom ti mu ot ka za -li su Asmir Be go vi}, Se ni jadIbri~i} (obo ji ca se ni su oda zva -la po zi vu se le kto ra zbog, ka kosu re kli, oba ve za pre ma svo jimklu bo vi ma Sto keu i Lo ko mo ti -

vu), Sa fet Na da re vi} (po vri je -dio se u ne dje ljnom me~u zaEs ki se hir spor pro tiv Ga la ta -sa raya), Elvir Rahimi} (nijedobio vizu) i Bo ris Pand`a (os -tao bez ame ri~ke vi ze zbogpro ble ma sa pa so {em). Mos -kov ski CSKA ni je do zvo lio Ra -hi mi}u odla zak sa pri pre ma u[pa ni ji i Tur skoj, pa je os tao bezvi ze za Sje di nje ne Ame ri~keDr`ave.

To kom ju~era{ njeg da na napu tu za Atlan tu su bi li gol manIbra him [e hi} i Mu ha med Be -

{i}, ko ji su do bi li vi ze za SAD ibi}e u kom bi na ci ji za du el sare no mi ra nim pro ti vni kom. Ta -ko }e stra teg na {e se le kci je Su -{i} ra spo la ga ti sa 15 igra~a.Mo gu}e je da po~e tna for ma -ci ja BiH iz gle da ova ko: Ha sa gi},Mujd`a, Lu li}, Spa hi}, Mra -vac, Me du nja nin, Sa li ho vi},Mi si mo vi}, Pja ni}, Mu sli mo vi},Ibi {e vi}.

Ina~e, u Atlan ti vla da ve li koin te re so va njena {ihlju diko ji ra -de za ame ri~ke me di je za uta -kmi cu sa Me ksi kom. Oni su uuto rak raz go va ra li oko dva sa -ta sa se le kto rom Su {i}em. Re -ci mo i da je pu to va nje do Atlan -te pro te klo uz ma nje po te {ko}e.Gru pa re pre zen ta ti va ca ko ja jekre nu la iz na {eg gla vnog gra daka sni la je u po las ku sa Aero dro -ma Sa ra je vo zbog ma gle. Is tepo te {ko}e (ka{ nje nje) ima la jei dru ga gru pa re pre zen ta ti va cako ja je iz Pa ri za sti gla u Atlan tu,a u njoj su se na la zi li Ke nan Ha -sa gi}, Ognjen Vra nje{ i tre ner ustru~nom {ta bu BiH El vir Bal -lji}. Na aero dro mu u Atlan tido~eka la ih je ma nja gru pa na -{ih lju di, a na jav lje no je da }ebh. tim ima ti ogro mnu po dr{kuoko30.000 na vi ja~ana sta di onuGe or gia Do me.

Ja k testMe~ sa Me ksi kom bi}e pra -

vi ispit za Su {i}eve iza bra ni kejer je ri val re pre zen ta ci ja ko jaje na pro {lom SP-u Ju`noj Afri -ci sti gla do osmi ne fi na la uko joj je po ra`ena od Ar gen ti ne.Odli~na igra i tri jumf na {ihnaj bo ljih fu dba le ra nad Slo -va~kom, ko ja je ta ko|e izbo ri -la pro laz me|u 16 naj bo ljihse le kci ja svi je ta u Ju`noj Afri -ci, da je re al nu na du da zma je -vi mo gu os tva ri ti jo{ je dan po -vo ljan re zul tat u su sre tu saMe ksi kan ci ma, ~ime bi us pje -{no na ja vi li va`an kva li fi ka ci -oni me~ sa Ru mu ni ma.

Bh. re pre zen ta tiv ci tre ni ra lisu si no} u po no} po na {emvre me nu u Atlan ti. Su sret seigra u nez go dnom ter mi nu zalju bi te lje fu dba la u BiH, ali oni}e ga mo}i po sma tra ti u di rek -tnom pre no su na BHT-u.

Z. RA [I DO VI]

Fu dbal ska se le kci ja BiH uo~i uta kmi ce sa Me ksi kom

� Bez D`eke, Be go vi}a, Ibri~i}a,Na da re vi}a, Ra hi mi}a i Pand`e� Kon trol ni me~ u Atlan ti po~inje u ~et vrtak u 2 sa ta uju tro po na {em vre me nu

SU [I] SA 15 IGRA^AStra teg na {e se le kci je Sa fet Su {i}ra spo la`e sa 15 igra~a za pro vje ru

sa Me ksi kom

Se le ktor BiH Sa fet Su {i} ka zao je da je predna {om se le kci jom ve oma va`na uta kmi ca saMe ksi kom, ko ja }e bi ti ge ne ral na pro bauo~i nas tav ka kva li fi ka ci ja za EP 2012. go -di ne.

„Mo ra mo se ma ksi mal no po sve ti ti du elu sau~e sni kom lanj skog SP-a, a o pro ble mi ma udr`a vnom ti mu raz go va ra}emo na kon po -vrat ka u Sa ra je vo. Me ksi kan ci su je dna od naj -kva li te tni jihse le kci ja na svi je tu i ova pro vje ra}enam do bro do}i uo~i kva li fi ka ci onog me~a saRu mu ni jom. Pro ti vnik je jak, bez ob zi ra na to

{to je u nje go vuse le kci jupo zva nave}inaigra~aiz me ksi~kog prven stva“, is ta kao je Su {i}.

Ka pi ten bh. dr`a vnog ti ma Emir Spa hi}o~eku je do bru uta kmi cu pro tiv Me ksi ka i ve -li ku po dr{ku na {ih na vi ja~a. Na me~ u Atlan -ti do la zak je na ja vi lo 30.000 pris ta li ca bh. se -le kci je.

„Bio bih za do vo ljan ka da bi po lo vi na odna jav lje nog bro ja na {ih sim pa ti ze ra sti gla uAtlan tu. Bez ob zi ra na izos ta nak ne ko li ko gla -vnih igra~a, mo`emo pa ri ra ti Me ksi ku“,sma tra Spa hi}.

Ba ko vi}: Di za nje ten zi ja ne po tre bnoGe ne ral ni se kre tar No go me tnog sa ve za BiH Ja smin Ba -

ko vi} sma tra da je ne po tre bno di za nje ten zi ja zbog to ga{to se po je di ni re pre zen ta tiv ci ni su oda zva li po zi vu za kon -trol ni su sret sa Me ksi kom.

„Va`na je da u i oko re pre zen ta ci je bu de stvo re na do -bra atmo sfe ra. Se le ktor }e ra spo la ga ti sa 15 fu dba le ra, {toje do vo ljno za pri ja telj sku uta kmi cu jer i da su se svi oda -zva li nje go vom po zi vu, pro tiv Me ksi ka ne bi mo glo nas -tu pi ti 20 igra~a. Da podsjetim, na {a re pre zen ta ci ja je po -bi je di la Dan sku sa 2:0 u kva li fi ka ci ja ma za Evrop skoprven stvo 2004, a ta da je pod vod stvom se le kto ra Bla`aSli {ko vi}a otpu to va lo u Ko pen ha gen 13 igra~a. D`emalBer be ro vi} je pre ko man do van iz mla de u A se le kci ju ne -po sre dno uo~i su sre ta sa Dan ci ma (2. april 2003. op.a). Ta -da smo igra li kva li fi ka ci oni me~, a sa da je ri je~ o pro vje -ri. Ot ka zi su uvi jek mo gu}i i ne tre ba ih do`iv lja va ti kaotra ge di ju“, izja vio je Ba ko vi}.

@eli nas ta vak po zi ti vnese ri je: Sa fet Su {i}

Osla blje nizma je vi uza dnjojpro vje ri zaRu mu ni ju

Su {i}: O pro ble mi ma na kon po vrat ka u Sarajevo

Page 45: Oslobodjenje 09.02.2011

SPORTOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 45

No go me tna re pre zen ta ci jaBo sne i Her ce go vi ne je di na je,od svih evrop skih se le kci ja, ko -ja }e u fe bru ar skom FI FA ter mi -nu igra ti van Evro pe. Sve os ta lere pre zen ta ci je, ko je }e na gos to -va nje u ovom ter mi nu, po tru di -le su se da igra ju na po dru~juSta rog kon ti nen ta. Je di na iznim -ka je za pra vo re pre zen ta ci ja Ru -si je, ali ona }e svoj pri ja telj skime~ igra ti u su sje dnom Ira nu.

Po tre be igra~aO po tre ba ma svo jih re pre -

zen ta ti va ca mi sli le su i se le kci -je Bra zi la, Ar gen ti ne i Ka me ru -na, ~iji igra~i nas tu pa ju u evrop -skim li ga ma, pa }e ta ko po me -nu te se le kci je gos to va ti u Fran -cus koj, Por tu ga lu i Ma ke do ni ji.

Na{ na re dni pro ti vnik u kva li -fi ka ci ja ma za EP - se le kci ja Ru -mu ni je, u Pa ra mli ni ju je si no}do~eka la Ukra ji nu, a za ni mlji voje po me nu ti da svi na {i su par ni -ci iz gru pe igra ju na do ma}emte re nu.

Al ba ni ja, na ime, u Ti ra nido~eku je se le kci ju Slo ve ni je, Bje -

lo ru si ja je do ma}in Ka zah sta -nu, a Lu ksem burg igra sa Slo -va~kom. Ne ka da{ nji svjet skiprva ci Fran cu zi igra ju sa Bra zil -ci ma, {to je je dan od naj za ni mlji -vi jih me~eva u ovom ter mi nu.

Na ime, bi}e to re pri za fi na la iz1998. u ko jem su sla vi li tri ko lo -ri re zul ta tom 3:0. Se le ktor Bra -zi la Ma no Me ne zes, ko ji je naoku plja nje po zvao 25 igra~a, usas tav je uvrstio i Jad so na (Shak -

htar), te Augus ta (Bayer L.), kaoi Pa ta, ko jem je ovaj me~ po slje -dnja {an sa da za blis ta.

Sa dru ge stra ne, La urent Blancodlu~io je i u ovoj uta kmi ci saspis ka izos ta vi ti Pa tri ca Evru, ko -jem je is te kla ka zna su spen zi je, tese uz da u do bru for mu Ka ri maBen ze me i Yoan na Go ur cuf fa.

Ta ko|er, je dan od me~eva ko -ji }e pli je ni ti po se bnu pa`nju jesu dar Nje ma~ke i Ita li je, ta ko|erfi na lis ta SP-a iz 1982, ko ji }e seigra ti u Dor tmun du na Si gnalIdu na Par ku. Pri je pet go di na naovom is tom sta di onu Ita li ja je upo lu fi na lu SP-a po bi je di la Ni -jem ce re zul ta tom 2:0 i to u pro -du`et ku, a ka sni je je i osvo ji lana slov prva ka.

Ina~e, ove dvi je se le kci je ve}su se 29 pu ta sas ta ja le, a vi {e us -pje ha ima ju Ita li ja ni ko ji su sla -vi li 14 pu ta, uz se dam po ra za iosam ne ri je {e nih.

Ar gen tin ci }e u Gene vi odi gra -ti pri ja telj ski me~ pro tiv Por tu -ga la i bi}e to no vi su dar dvo ji cepo naj bo ljih igra~a da na{ nji ceCris ti ana Ro nal da i Li one la Mes -si ja, ko ji su izje dna~eni na vrhulis te stri je la ca u Pri me ri sa po 24pos ti gnu ta po got ka.

Osla blje ni gau~osiIpak, gau~osi u ovaj du el ula -

ze osla blje ni za Te ve za, De mic -he li sa, He in zea, Agu era, Bo lat -ti ja i po vri je|enog Hi guaina,dok Por tu gal ci do la ze u naj -ja~em sas ta vu.

[pan ci, za ko je }e nas tu pi ti se -dam igra~a Bar ce lo ne, te pe to -ri ca Re ala, ne bi tre ba li ima tite`ak za da tak pro tiv Ko lum bi ja -ca, {to se ne mo`e tvrdi ti za En -gle ze, ko ji na kon po ra za odFran cus ke (2:1), te re mi ja pro tivCrne Go re (0:0) mo ra ju po bi je -di ti ka ko bi vra ti li po lju lja no sa -mo po uz da nje.

J. LI GA TA

Pa ro viAl ba ni ja - Slo ve ni jaAn do ra - Mol do vaAr me ni ja - Gru zi jaBje lo ru si ja - Ka zah stanBel gi ja - Fin skaHrvat ska - ^e {kaNje ma~ka - Ita li jaGr~ka - Ka na daIzra el - Srbi jaHo lan di ja - Aus tri jaTur ska - Ko re jaSan Ma ri no - Li hten {tajnMa ke do ni ja - Ka me runLa tvi ja - Bo li vi jaS. Ir ska - [kot skaIran - Ru si jaDan ska - En gles kaLu ksem burg - Slo va~kaMal ta - [vi car skaPolj ska - Nor ve {kaFran cus ka - Bra zilAr gen ti na - Por tu galAzer bejd`an - Ma|ar skaEs to ni ja - Bu gar ska[pa ni ja - Ko lum bi ja

Sa mo se le kci ja BiH `ivi “ame ri~ki san”

Sve evrop ske se le kci jegos tu ju u Evro piSve evrop skese le kci je po tru di lese da nji ho vi igra~iigra ju na do ma}emte re nu, a one ko jegos tu ju, da ne igra juvan kon ti nen ta.Je di na iznim ka jeRu si ja, ko ja pak ideu gos te su sje dnomIra nu • Mes si pro tivRo nal da

Fran cu zi ve} 19 go di na ne zna ju za po raz od Bra zi la

1992. - ... Po slje dnji put Bra zil je Fran cus ku do bio pri je 19 go di na,

odno sno 1992. Re zul tat je gla sio 2:0 za ka ri oke, a igra na je pri -ja telj ska uta kmi ca. Od ta da, tri ko lo ri su u {est me|uso bnih du -ela, os tva ri li ~eti ri po bje de i dva re mi ja.

Ipak, naj vre dni ja po bje da Fran cu za nad Bra zi lom sva ka koje ona u fi na lu SP-a re zul ta tom 3:0, dok su ka ri oke po slje dnjiput Fran cus ku u ta kmi~ar skom di je lu sa vla da le na SP-u u [ved -skoj, ko ji se igrao 1958. Igra lo se po lu fi na le, a Bra zil je sla viosa 5:2.

No go me ta {i [i ro kog Bri je gaodi gra}e da nas u 14.30 sa ti naMos tar skom bla tu pe tu pri pre -mnu uta kmi cu. Pro ti vnik je Ci -ba lia, a ovo bi tre bao bi ti prvikon trol ni su sret za ka pi te na eki -pe sa Pe ca re Da li bo ra [i li}a, ko -ji se opo ra vio od po vre de. Upret ho dnoj pro vje ri u ko joj su [i -ro ko bri je`ani po bi je di li kao gostbe~ku Aus tri ju sa 1:0, {efstru~nog {ta ba Ivo I{tuk ni jemo gao ra~una ti na {est igra~a.Izos ta li su [i li}, Maximi li anoChe vrot, Re na to Al ves Go mi -des i Mar ci ano Jo se dos Nas ci -men to, dok su se Vla do Hrka} iIvi ca D`idi} po vri je di li na tre nin -zi ma.

Da nas bi stra teg Ivo I{tuk tre -

bao ima ti po vo ljni ju si tu aci juu igra~kom ka dru jer je na ja vioda bi [i li} i Re na to mo gli zai gra -ti. Ka pi ten [i li} ni je odi grao ni -je dnu uta kmi cu u pri pre mnompe ri odu zbog upa le te ti va, aodli~no ga je za mi je nio Go ranZa ka ri}. Mo gu}e je da jo{ ne kood igra~a ko ji su pres ko~ili pro -vje ru sa aus trij skim ti mom bu -de u sas ta vu za ogled sa eki pomiz Vin ko va ca. Po {to je stra teg[i ro kog Bri je ga sma njio ka darko ji kon ku ri {e za po~e tnu for -ma ci ju na pro lje}e u Be~u,o~eku je se da sli~no pos tu pi da -nas pro tiv Ci ba li je.

Na tur ni ru u Ga be li, [i ro kiBri jeg je na di grao Split sa 2:1, dabi na kon to ga iz gu bio od za -

gre ba~kog Di na ma re zul ta tom0:1. Po raz je do`iv ljen u dvo bo -ju pro tiv Za gre ba sa 1:2, dok je idru ga eki pa [i ro ko bri je`ana pre -trpje la ne us pjeh sa is tom hrvat -skom eki pom sa 0:1. Po slje dnjado sa da{ nja pro vje ra okon~ana jetri jum fom nad Aus tri jom.

Osim du ela sa Ci ba li jom, [i ro -ki Bri jeg }e do star ta nas tav kaPre mi jer li ge BiH odi gra ti jo{tri kon trol ne uta kmi ce. I{tu ko -vi pu le ni od mje ri}e sna ge saHrvat skim dra go vo ljcem, 12. fe -bru ara, ~eti ri da na ka sni je igra}epro tiv @elje zni~ara, a 19. fe bru -ara je na ra spo re du su sret saSpli tom, sa ko jim su se ve} ra ni -je sas ta li na tur ni ru u Ga be li.

E. M.

Pri pre me [i ro kog Bri je ga za nas ta vak se zo ne

Da nas pro vje ra pro tiv Ci ba li je

Opo ra vio se od po vre de: Da li bor [i li}

Page 46: Oslobodjenje 09.02.2011

SPORTOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine46

Fu dba le ri Sa ra je va po ra`enisu od {vaj car skog dru go li ga {aWin ter thur sa 1:3 u pri ja telj -skom su sre tu, odi gra nom napri pre ma ma u tur skoj An ta li -ji. Stri je lac je di nog go la za bor -dosas tav bio jeBra ni slavAr se -ni je vi} iz je da na es ter ca u 45.mi nu ti na kon {to je EmirObu}aizbo rionaj stro`uka znu.

Sa ra je vo je po~elo ju~era{ -nju uta kmi cu u sas ta vu: Ham -zi}, Ar se ni je vi}, Tre bi njac,Gu ti}, omor, Ihti ja re vi}, Mu -ha re mo vi}, Ko ja {e vi}, [}epa -no vi}, Obu}a, Av di}. U dru -gom po lu vre me nu igra li su iNu hi}, Be}ire vi}, te ne ka da{ -nji naj bo lji stri je lac prven -stva Tur ske Okan Yil maz, ko -ji se na la zi na pri pre ma ma saFK Sa ra je vo.

Tim sa Ko {e va imao je te -ren sku ini ci ja ti vu naj ve}imdi je lom me~a, ali je pro pus -tio ve li ki broj {an si i pro ti -vnik je to ka znio. Lo {a re ali -za ci ja i gre {ke u od bra ni ko -{ta le su bor do tim po ra za.Sa ra je vo je na pa da lo i pro -pu {ta lo {an se, a Win ter thurpos ti zao go lo ve.

[vaj car ski tim je po veove} u osmoj mi nu ti iz pe na -la ka da je gol man Sa ra je vaHam zi} do bro pro ci je niopu ta nju {u ta igra~a Win ter -thu ra, me|utim ni je uspiospri je~iti da lop ta za vr{i umre`i. Ina~e, Ham zi} je skri -vio pre kr{aj za naj stro`u ka -znu. [vaj car ci su po ve}alipre dnost na dva ra zli ke u16. mi nu ti, dok su tre}i gol

pos ti gli u 33. iz su mnji ve of -sajd-po zi ci je.

Po me ni mo da u 23. mi nu -tu su di ja ni je do su dio pe nalza tim sa Ko {e va, na kon {to jeu ka zne nom pros to ru fa uli -ran [}epa no vi}. Ar bi tar jeopet pre su dio na {te tu Va re -{a no vi}evih pu le na po~et -kom dru gog po lu vre me naka da je Obu}in {ut na pu tu kamre`i ru kom za us ta vio pro -ti vni~ki igra~.

[ef stru~nog{ta baMir zaVa -re {a no vi} po {te dio je Ke na naHand i}a i Se di naTor la kanas -tu pa u pro vje ri sa ti mom iz[vaj car skezbogla k{ihpo vre da.

Sa ra je vo }e da nas u An ta li -ji od mje ri ti sna ge sa bu gar -skom Aka de mi kom iz So fi je.

S. R.

Sa ra je vo po ra`eno od Win ter thu ra u An ta li ji

Stri je lac je di nog go la iz pe na la za Sa ra je vo: Bra ni slav Ar se ni je vi}

Bor do tim seis pro ma {i vaoTim sa Ko {e va pro pus tio ve li ki broj {an si u kon trol nomsu sre tu u ko jem je naj ve}im di je lom imao te ren sku ini ci ja ti vu

Fer nan do Tor res pri znao

U Li ver po olu samiz gu bio en tu zi ja zamOti {ao sam u sla bi ji klub, Li ver po ol jede fi ni ti vno klub s bo ljom is to ri jom i tra di ci jom. No, Chel sea i Man ches terUni ted vla da ju en gles kim no go me tompo slje dnjih 10 se zo na i za to ovaj odla zakni je spu {ta nje u ka ri je ri, sma tra Tor res

Fer nan do Tor res, 26-go di{ nji{pan ski re pre zen ta ti vac, u po slje -dnjih ne ko li ko sa ti ja nu ar skogpre la znog ro ka na pus tio je Li ver -po ol i po ja~ao svla~ioni cu lon don -skog Chel se aja.

Pre mi je ru u no vom klu bu jeimao ba{ pro tiv Li ver po ola, u ko -joj se ni je pro sla vio, a nje gov biv -{i tim sla vio je na Stam ford Brid -geu re zul ta tom 1:0, po got komPor tu gal ca Me ire le sa.

“Ni sam oti {ao u Chel sea zbognov ca, to ni je bio moj prvi in te re -sni cilj. Iz gu bio sam en tu zi ja zamu Li ver po olu. Bi lo mi je u po slje -dnje vri je me po tpu no dru ga~ijeigra ti u Li ver po olu i {pan skoj re -pre zen ta ci ji. Za pra vo, je dva sam~ekao re pre zen ta ti vne akci je jersam ta mo osje}ao gu{t, a na An -

fi el du ni sam“, re kao je Tor res za{pan sku ra diopos ta ju Ca de nu Seri nas ta vio:

“O~eki vao sam dru ga~iji do~eku Chel seo voj svla~ioni ci. Mi sliosam da }e mno gi bi ti re zer vi ra ni idis tan ci ra ni od me ne. No, po svesam se pre va rio. Ta mo vla da pra -va za ba va, odli~na atmo sfe ra ivrlo brzo sam se uklo pio.”

Tor res, ko ji je u Li ver po olu pro veotri i pol go di ne, je re kao i slje de}e:

“Oti {ao sam u sla bi ji klub, Li -ver po ol je de fi ni ti vno klub s bo -ljom is to ri jom i tra di ci jom. No,Chel sea i Man ches ter Uni ted vla -da ju en gles kim no go me tom po -slje dnjih 10 se zo na i za to ovajodla zak ni je spu {ta nje u ka ri je ri.Mi slim da mo gu sa mo na pre do -va ti u Chel se u.”

Fer nan do Tor res za Chel sea je de bi to vao ba{ pro tiv Li ver po ola

Mi ro slav ]iro Bla`evi}imao sao bra}aj nu ne sre}u

Auto je de mo li ran,ali ja sam do bro!

Ne ka da{ nji se le ktor no go me tne re pre zen -ta ci je BiH Mi ro slav ]iro Bla`evi} u su bo tu po -po dne su da rio se na auto ces ti kod Bo si lje vavo ze}i pre ma Ri je ci. Kod na pla tnih ku}ica je -dno se vo zi lo okre ta lo i pre pri je~ilo mu put,a su dar ni ka ko ni je mo gao iz bje}i. Na konudar ca za ra dio je ne ko li ko ma sni ca, te mu jebi lo ma lo mu~no, ali mno go go re pro {ao jenje gov mer ce des.

“Da, bi la je nez go da, bi lo je stra {no. Go spo -din se kod na pla tnih okre tao, ja sam na le tio.Odmah je do {la po li ci ja i hi tna, ni je bi lo pro ble -ma. Go spo din je bio ko re ktan“, ka zao je ]iro uizja vi za hrvat ske me di je, ko ji tvrde da je ju~erbio na kon tro li.

“Sa mnom je sa da sve u re du, ali u tom tre nut -ku ni je mi bi lo sve je dno. Is ti na, auto je u to tal -ki, ali va`no je da smo mi svi u re du i da ne mapo slje di ca“, za klju~io je ]iro Bla`evi}.

Pri je ne ko li ko da na lon don ski Chel -sea do ka zao je ko li ko vo li tro {i ti nov -ce na po ja~anja, pa su ta ko za uku pno85 mi li ona eura ku pi li no go me ta {a Li -ver po ola Fer nan da Tor re sa i Ben fi ceDa vi da Lu iza.

Ovaj po sao je ~u dni ji, s ob zi rom nato da je po slje dnja fis kal na go di na, ko -ja se u En gles koj obra~una va od 1. ju -na je dne do 30. ju la idu}e go di ne,po ka za la ka ko je Chel sea u mi nu su od80 mi li ona eura.

Ipak, vla snik Ro man Abra mo vi~ jebez pro ble ma is ke {i rao ba{ ta kvu ko -li~inu nov ca ko li ki je mi nus, a The Sunu uto rak na vo di da }e se to kom lje tanas ta vi ti sli~na po tro {a~ka po li ti kaklu ba.

Na ime, Chel sea je spre man upus -ti ti se u bor bu s Bar ce lo nom za 23-go -di{ njeg ve znog igra~a Ar se na la Ces -ca Fa bre ga sa. [pan ski re pre zen ta ti -vac, ko ji je di je te Bar ce lo ne gdje,pak, ni ka da ni je do~ekao pro fe si -onal nu pro mo ci ju, je mno go pu ta

bio po ve zi van s po vrat kom u Ka ta lo -ni ju, no pi ta nje je ho}e li ci fra od 50mi li ona fun ti pro mi je ni ti nje gov istav nje go vog me nad`er skog ti ma.To li ko je, na ime, tre nu tno Chel seaspre man po nu di ti na kra ju se zo ne zapo me nu tog ve znja ka.

Chel sea `eli jo{ je dnu zvi jez du

Abra mo vi~ spre mio 50 mi li ona fun ti zaFa bre ga sa

Page 47: Oslobodjenje 09.02.2011

SPORTOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 47

Po~elo Svjet sko prven stvo u al pskom ski ja nju

Görgl zla to u su per ve le sla lo muSre bro sa pet sto tin ki za os tat ka osvo ji la Ame ri kan ka Ju li ja Man cu so, dok se fa vo rit ki nja Ma riaRi es ch oki ti la bron za nom me da ljom • Lin dsay Vonn tek se dma

U nje ma~kom Gar mis ch-Par -ten kir che nu ju~e je po~elo Svjet -sko prven stvo u al pskom ski ja -nju, a prva trka na pro gra mu jebio su per ve le sla lom ski ja {i ca.

Prvu je zla tnu me da lju naovom prven stvu osvo ji la is ku sna29-go di{ nja Aus tri jan ka Eli sa -beth Görgl, {to joj je prvo zla tosa ve li kih ta kmi~enja. Do sa da jeGörgl ima la je dnu bron za nume da lju sa Svjet skih prven sta va(su per kom bi na ci ja iz Val d’Ise -rea pri je dvi je go di ne), dok jepro {le go di ne na Olim pij skimigra ma u Van co uve ru osvo ji ladvi je bron ze (ve le sla lom i spust).

Sre brnu me da lju sa tek petsto tin ki za os tat ka osvo ji la jeAme ri kan ka Ju lia Man cu so, dokse bron zom oki ti la vo de}a upo ret ku Svjet skog ku pa, Nje mi -ca Ma ria Ri es ch ko ja je za po bje -dni com za ka sni la 21 sto tin ku.Po red Ri es ch, prva fa vo rit ki njaza zla to bi la je Ame ri kan ka Lin -dsey Vonn, no iako je ove se zo -ne do mi ni ra la u trka ma ve le sla -

lo ma u Svjet skom ku pu, ovajput je dos ki ja la tek do se dmogmjes ta.

Tre ba spo me nu ti da su se utrci de si la i dva pa da - la k{i Aus -tri jan ke An dree Fis chbac her(ko ja je kli zi la niz sta zu sto ti njakme ta ra dok je ni je za us ta vi ladru ga za {ti tna ogra da uz sta zu)te Nje mi ce Gi ne Stec hert, ko ja je`es to ko uda ri la pri pa du u tu is -tu za {ti tnu ogra du.

Da nas sa po~et kom u 11 sa titrku su per ve le sla lo ma vo zi}e iski ja {i.

Re zul ta ti: 1. Eli sa beth Görgl(Aut) 1:23,82, 2. Ju lia Man cu so(SAD) 1:23,87 +0,05, 3. Ma ria Ri -es ch (Njem) 1:24,03 +0,21, 4.La ra Gut ([vi) 1:24,26 +0,44, 5.An na Fen nin ger (Aut) 1:24,64+0,82, 6. Ele na Cur to ni (Ita)1:24,65 +0,83, 7. Lin dsey Vonn(SAD) 1:24,66 +0,84, 8. Fa bi en -ne Su ter ([vi) 1:24,75 +0,93, 9.Da ni ela Me rig het ti (Ita) 1:24,91+1,09, 10. Anja Pärson ([ve)1:24,99 +1,17...Eli sa beth Görgl: Prva zla tna me da lja sa ve li kih ta kmi~enja Re uters

\uka no vi} prvi~o vjek KSCG

Ne ka da{ nji pred sje dnik ipre mi jer Crne Go re i ve li ki za -lju blje nik u ko {ar ku, Mi lo\uka no vi}, bi}e no vi pred -sje dnik Ko {ar ka {kog sa ve zaCrne Go re, pre no se pod go -ri~ke Vi jes ti.

Za ni mlji vo, do ne da vni pre -mi jer Crne Go re na mjes tuprvog ~o vje ka Sa ve za }e za mi -je ni ti Igo ra Lu k{i}a, ko ji us ko -ro pos ta je pre mi jer.

Upra vni odbor Ko {ar ka {kog sa ve za BiH

Ula ga nje u ba zu za bo lje su traU bu du}nos ti }e se vi {e ula ga ti u omla din ske se le kci je, a su kla dno to mekre}e Li ga 6 u ju ni or skoj i ka det skoj kon ku ren ci ji

NBA

An thony uba cio50 ko {e va,Den ver po ra`en

Den ver Nug get si ma ni je po mo glo ni ve -li kih 50 po ena i 11 sko ko va Car me la An -thonya te su po ra`eni u svom Pep si Cen -t ru od Ho us to na 108:103. Roc ket si suna naj bo lji na~in is ko ris ti li izos ta nak po -vri je|enog Ne nea Hi la ri ja, dok se Cha un -cey Bil lups po vri je dio kra jem prve ~etvr -ti ne te se vi {e ni je vra}ao u igru.

Do tre}e uzas to pne po bje de ra ke te susti gle na kri li ma Ke vi na Mar ti na ko ji jeuba cio 37 ko {e va.

Cle ve lan do va ne ga ti vna se ri ja nas tav -lje na je kod Dal la sa gdje su Ca va li er si iz -gu bi li 25. uta kmi cu za re dom. Mav si susla vi li 99:96, pre dvo|eni Ja so nomTerryem ko ji je uba cio 23 po ena, ~eti risko ka i pet asis ten ci ja.

Re zul ta ti: Char lot te - Bos ton 94:89,Mem phis - LA La kers 84:93, Dal las - Cle -ve land 99:96, New Or le ans - Min ne so ta92:104, Den ver - Ho us ton 103:108, Sa cra -men to - Utah 104:107, Gol den Sta te - Pho -enix 92:104, Por tland - Chi ca go 109:103.

U Tre bi nju je ju~e odr`ana re do vnasje dni ca Upra vnog odbo ra Ko {ar ka -{kog sa ve za BiH na ko joj je za se le kto -ra se le kci je do 20 go di na ime no vantre ner Le ota ra Ra do mir Ki si}, no po redove odlu ke ~el ni ci KSBiH kre nu li su uoz drav lje nje na jus pje {ni jeg re pre zen ta -ti vnog spor ta u BiH kroz ja~anje omal -din skih po go na.

Ka ko je osno vni pro blem bh. po sli je -ra tne ko {ar ke ne dos ta tak ba ze u do -ma}im klu bo vi ma iz ko je bi se crpio kva -li tet za sve re pre zen ta ti vne se le kci je, ta -ko je gla vni za klju~ak UO bio da }e se ubu du}nos ti vi {e ula ga ti u omla din ske se -le kci je. Su kla dno to me, do go vo ren jepo~etak Li ge 6 u ju ni or skoj i ka det skojkon ku ren ci ji ko ja }e kre nu ti u mar tu.Osim to ga, od slje de}e ta kmi~ar ske go -di ne uvo di se pra vi lo pre ma ko jem }e udo ma}em ta kmi~enju sva ka eki pa na te -re nu mo ra ti ima ti je dnog igra~a mla|egod 21 go di ne.

“To }e uve li ko po mo}i afir ma ci ji ina pret ku mla dih igra~a. Uve li ko seokre}emo mla di ma i `eli mo im da tipu nu po dr{ku, jer }e upra vo oni u bu -du}nos ti sa~inja va ti bh. ko {ar ku i na -{u re pre zen ta ci ju“, ka zao je ge ne ral nise kre tar KSBiH Ha run Ma hmu to vi}.

Ra zma tra no je i pi ta nje o stran ci ma udo ma}im klu bo vi ma, no do ogra ni~enjanji ho vog bro ja ni je do {lo.

“To je bio je dan od pri je dlo ga, ali nakra ju ga ni smo uva`ili. Mi slim da to nebi bi lo ko rek tno pre ma ne kim klu bo vi -ma ko ji bi mo ra li kom ple tnu eki puizmi je ni ti. Osim {to mo ra ju ima ti u ti -mu je dnog mla dog igra~a do 21 go di -ne, ovo bi im pra vi lo zna tno po gor {a -lo si tu aci ju“, do dao je Ma hmu to vi}.

Na kra ju je za klju~eno i to da }e se -ni or ska ko {ar ka {ka re pre zen ta ci jaima ti kva li te tne pri pre me za nas tup naEvrop skom prven stvu u Li tva ni ji ovoglje ta.

Car me lo An thony: Sam pro tiv ra ke ta ni je mo gao

Ovo go di{ nji Su per BowlXLV ko ji su osvo ji li Gre enBay Pac ker si po bi je div {iPit tsbur gh Ste eler se 31:25obo rio je sve re kor de gle -da nos ti. Uta kmi cu je pre -no sila te le vi zij ska ku}aFOX, a pra ti lo ju je ~ak 111mi li ona lju di.

Pro {lo go di{ nji Su perBowl dvo boj izme|u New

Or le ans Sa in tsa i In di ana -po lis Col tsa pri vu kao je gle -da nost od 106,5 mi li onagle da la ca u SAD-u ~ime jepos tao naj gle da ni ji TV pro -gram u is to ri ji sru {iv {i re -kord fi nal ne epi zo de MAS -HA-a ko ji se odr`ao na vrhu27 go di na.

Gle da nost naj po pu lar ni -jeg spor ta u SAD-u za dnjih

go di na bi lje`i sta lan rast,ove se zo ne gle da nost je po -ra sla za ~ak 13 posto uodno su na pro {lu, a nje go -va pro sje~na gle da nost ve}aje od emi si ja u udar nomter mi nu odre|enih te le vi -zij skih ku}a. Na ime, 30 se -kun di re kla mnog blo kaogla {i va~e je sta ja lo oko 3mi li ona eura.

Ovo go di{ nji Su per Bowlpra ti lo 111 mi li ona gle da la ca

Ha run Ma hmu to vi}: Stva ri po kre nu te samrtve ta~ke

Page 48: Oslobodjenje 09.02.2011

SPORTOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine48

Hrvat ski te ni ser Ivan Do dig jepro te klog vi ken da u Za gre buosvo jio prvi ATP na slov u ka ri je -ri, a, ka ko ka`e, ti tu la je sti gla kaokru na vri je dnog ra da i za la ga njato kom pro te klih go di na. Iako jero|en u BiH, ta~ni je u Me|ugor -ju, Do dig se kao vrlo mlad te ni -ser odlu~io da zai gra u dre suhrvat ske re pre zen ta ci je, {to muse is pla ti lo, s ob zi rom na tre nu -tno sta nje u bh. spor tu i sla bupo dr{ku ko ju na dle`ne dr`a vnein sti tu ci je pru`aju vrhun skimspor tis ti ma na {e ze mlje.

Ne bih uspio„Is kre no, mi slim da ne bih

uspio na pra vi ti ova kav re zul tatda sam os tao u BiH. Si tu aci ja jebi la te {ka, u toj ze mlji ima na go -mi la nih pro ble ma ko ji se mo ra -ju ri je {i ti pri je ne go {to spor tis -ti pos ta nu pri ori tet. Mo rao sammi sli ti na se be i svo ju ka ri je ru.Te ni se ri ma je naj te`e uko li kone do bi ju po tre bnu po dr{ku utre nut ku ka da je ona po tre bna,a ako su pret ho dno ci je li svoj`ivot po sve ti li spor tu. Je dnos ta -vno, ne ka da se mo ra mi sli ti na

egzis ten ci ju, a ona je u Hrvat skojbi la za ga ran to va na“, re kao jeDo dig i do dao ka ko je u do -

brim odno si ma sa te nis kim re -pre zen ta tiv ci ma BiH, ko ji ma jepo ru~io da su na por ni tre nin zi

i za la ga nje pre du slov za do barre zul tat.

„U do brim sam odno si ma sabh. te ni se ri ma Al di nom [et -ki}em, Mir zom Ba {i}em, pra timono {to ra di mla di Da mir D`um -hur i za is ta me ra du je sva ki nji hovus pjeh. Iz svog is kus tva bih nji ma,kao i svim mla dim te ni se ri ma ure gi onu, po ru~io da }e sva ki igra~do~eka ti svo jih pet mi nu ta sla veuko li ko bu du na por no ra di li ihra bro i{li ka os tva re nju svo jih ci -lje va“, nas ta vio je Do dig.

Na pre dak osje tanOsva ja njem ti tu le u Za gre bu,

Do dig je na pre do vao do 60. po -zi ci je na ATP lis ti naj bo ljih te ni -se ra da na{ nji ce, {to je za 24mjes ta bo lji rej ting u odno suna pret ho dni pla sman.

„Na slov mi zna~i mno go i onje mo tiv za da lje. Na pri je mi jebio cilj da u|em me|u 100 naj -bo ljih te ni se ra da na{ nji ce. Ka dami je to po {lo za ru kom, on dasam bio svjes tan ~inje ni ce damo ram bi ti bo lji. U to me is tra ja -vam iako je na por no. Sa da meo~eku je se ri ja tur ni ra u SAD-u, a

na dam se da }u do brim igra mata mo us pje ti izbo ri ti pla smanme|u 50 naj bo ljih te ni se ra nasvi je tu“, do dao je Do dig.

Put do ci lja u Za gre bu ni jebio lak, a re dom su pa da li no si -te lji Mar ce lo Gra nol ler so (6),Ivan Lju bi~i} (2), Gu il ler ma Gar -cia-Lo pe za (3) i Mic ha el Ber rer(8), ko jeg je u fi na lu po bi je dio sa6:3, 6:4.

„Igrao sam odli~an te nis, apo se bno me ra du je {to sam ta -kti~ki odi grao bes pri je kor no.Pa me tno sam ra spo re dio sna gui za fi na le sam ~uvao naj bo lje odse be. Sto ga sam i sti gao do tro -fe ja“, is ta kao je Do dig, ko ji }e ovese zo ne po ku {a ti os tva ri ti za -pa`en re zul tat i na Grand Slamtur ni ri ma u Pa ri zu, Lon do nu iNew Yor ku.

„Iako mi ni su pri mar ni ciljove se zo ne, nas to ja}u da naGrand Slam tur ni ri ma sti gnemdo za pa`enog re zul ta ta. Bo do visu mi pri je ko po tre bni, a ako bu -dem imao sre}e u `ri je bu, mo -gu se na da ti vi so kom pla sma nu“,za vr{io je Do dig.

O. ZU KI]

Ivan Do dig o prvom ATP na slo vu, odno su pre ma BiH i pla no vi ma

Mo rao sam mi sli ti na ka ri je ruU do brim sam odno si ma sa bh. te ni se ri ma Al di nom [et ki}em, Mir zom Ba {i}em, pra tim ono {to ra di mla diDa mir D`um hur i za is ta me ra du je sva ki nji hov us pjeh, re kao je Do dig • Na pre do vao do 60. po zi ci je na ATP lis ti

Egzis ten ci ja u Hrvat skoj za ga ran to va na: Ivan Do dig Re uters

TRO FEJ U ZA GRE BUIgrao sam odli~an te nis, a po se bno me

ra du je {to sam ta kti~ki odi graobes pri je kor no. Pa me tno sam ra spo re diosna gu i za fi na le sam ~uvao naj bo lje od

se be. Sto ga sam i sti gao do tro fe ja,is ta kao je hrvat ski te ni ser

[pan ski te ni ser Ra fa el Na -dal i ame ri~ka ski ja {ca Lin -dsey Vonn do bi li su na gra duLa ure us za naj bo ljeg spor tis -tu, odno sno za naj bo lju spor -tis tki nju go di ne. Na sve -~anos ti, ko ja je u po ne dje ljakuve~e odr`ana u Abu Dha bi -ju, na gra du je pri mio po dru -gi put Ra fa el Na dal (prvu jedo bio za naj ve}i pro dor2006), dok }e na gra da Von -no voj bi ti do di je lje na na kna -dno. Nje no od sus tvo je bi loite ka ko oprav da no, jer je ve}u uto rak sta rto va la na Svjet -skom prven stvu u Gar mis -

ch-Par ten kir che nu u su -perve le sla lo mu.

Pres ti`nu na gra du La ure usza `ivo tno dje lo do bio je le -gen dar ni fran cus ki no go me -ta{ Zi ne di ne Zi da ne. Naj bo -lja eki pa je {pan ska fu dbal skare pre zen ta ci ja, svjet ski prvak,a ita li jan ski mo to ci klis ta Va -len ti no Ros si do bio je na -gra du po vra tnik go di ne, ko -ji se na sta zi na {ao sa mo 41dan na kon lo ma no ge. Na -gra du u ka te go ri ji ek stre -mnih spor to va do bio je ame -ri~ki das ka{ Kelly Sla ter. Zanaj ve}i pro dor go di ne na -gra du je do bio mla di nje -ma~ki gol fer Mar tin Kaymer,

a me|u spor tis ti ma sa in va -li di te tom pri zna nje je pri pa -lo Ve re ni Ben te le, nje ma~kojbia tlon ki i ta kmi~ar ki u ski ja -{kom tr~anju, ko ja je na Pa -ra olim pij skim igra ma u Van -co uve ru 2010. osvo ji la petzla tnih me da lja.

Do bi tni ke na gra de iza bi reAka de mi ja La ure us u ko joj je46 ugle dnih spor tis ta iz svihge ne ra ci ja. Ove go di ne su,pod pred sje dni{ tvom le gen -dar nog ame ri~kog olim pij caEdwina Mo se sa, o na -gra|enim, izme|u os ta lih,odlu~iva li i Ka ta ri na Witt,

Mark Spitz, Al ber to Tom ba,Mo ni ka Se le{, Franz Kla mer,John McEn roe. Mar ti na Na -vra ti lo va, Bo ris Bec ker, Ser -gej Bub ka, a od pri je dvi je go -di ne i Ja ni ca Kos te li}.

U na ju`oj kon ku ren ci ji zanaj bo lju spor tis tki nju bi la jesvjet ska i evrop ska prva ki -nja u sko ku uvis, Blan ka Vla -{i}. Pro gla {e na je svjet skomatle ti~ar kom go di ne, pre maizbo ru Me|una ro dne atlet -ske fe de ra ci je (IAAF), evrop -skom atle ti~ar kom go di ne,ali na gra du La ure us ove go -di ne ni je do bi la. B. M.

Naj bo lji su Na dal i VonnNa sve~anos ti u Abu Dha bi ju za naj bo lju eki pu je pro gla {e na{pan ska fu dbal ska re pre zen ta ci ja, Zi ne di ne Zi dan je do biopri zna nje za `ivo tno dje lo, dok je po vra tnik go di ne Va len ti no Ros si

Do di je lje ne na gra de Aka de mi je La ure us

Dru ga na gra da: Ra fa el Na dal

Pri zna nje za `ivo tno dje lo:Zi ne di ne Zi dan

Na kon stra da nja na re li ju

Uni {te na {ko da ko ju je vo zio Ku bi ca

Ku bi ca se do broopo rav lja

Polj ski vo za~ For mu le 1 Ro bertKu bi ca je u pu no bo ljem sta nju,na kon {to je bio pod vrgnut ope ra -ci ji od se dam sa ti, sa op}ila je eki -pa Re na ul ta.

Pod sje}amo, se dmo sa tnu ope -ra ci ju oba vio je li je~ni~ki tim ubol ni ci San ta Co ro na u Pie tra Li -gu reu, gdje je Ku bi ca do pre mljensa unu tra{ njim krva re njem, pre -lo mom no ge, {a ke i vi {es tru kimpre lo mi ma de sne ru ke, zbog ko -jih je ne sre tnom polj skom vo -za~u pri je ti la i am pu ta ci ja. Do te -{kog udar ca auto mo bi la u zid do -{lo je to kom re li-utrke Ron de diAn do ra, na ko joj se Ku bi ca ta -

kmi~io, pa je hi tno pre ba~en u bol -ni cu u ko joj je no} pro spa vao usta nju umje tno iza zva ne ko me.

Na kon ope ra ci je je 26-go di{ njipolj ski vo za~ bio pro bu|en izko me.

“Ro ber to vo sta nje je pu no bo lje.Na kon {to je no} pro veo pod kon -stan tnim pro ma tra njem li je~ni~keslu`be, u po ne dje ljak uju tro su gali je~ni ci na krat ko pro bu di li. Na konto ga je bio u mo gu}nos ti raz go va -ra ti sa svo jom ro dbi nom. ^ak je imi cao s prsti ma, {to je o hra bru ju}ipo da tak za nas ta vak nje go ve re ha -bi li ta ci je’’, sto ji u sa op}enju Lo tusRe na ul ta.

Page 49: Oslobodjenje 09.02.2011

SPORTOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 49

Ru ko me ta {i ce Ilid`e u`ur -ba no se pri pre ma ju za nas ta vakprven stva. Ilid`an ke su pri pre -me, od 6. ja nu ara do 4. fe bru ara,mo ra le pro ves ti izvan svo je sa -le u ko joj je bi lo ne mo gu}e tre -ni ra ti za to {to su u njoj izvo|enira do vi u vi du pos tav lja nja no -vog par ke ta, obno ve svla~ioni -ca i far ba nja zi do va. Me|utim,i ta pri~a je ve} ar hi vi ra na bu -du}i je dvo ra na po no vo stav lje -na u fun kci ju 5. fe bru ara.

[ef stru~nog {ta ba @RK Ilid`aDo min ko Ili} is ta kao je ka ko }eru ko me ta {i ce Ilid`e sa da ima -ti op ti mal ne uslo ve za tre nin gei odi gra va nje uta kmi ca.

“Dvo ra na iz gle da pre kra sno.Pos tav ljen je no vi par ket,obnov lje ne su svla~ioni ce...“,ka zao je Ili}.

“Mno go to ga je u~inje no, {toje za sva ku po hva lu. Naj va`ni jeje to da smo ko na~no u{li u

dvo ra nu u ko joj mo`emo da seu odli~nimuslo vi mapri pre ma -mo za pred sto je}u po lu se zo -nu. Za vri je mepo~e tnogpe ri odapri pre ma tre ni ra li smo u Le de -noj dvo ra ni Sken de ri je i Osno -vnoj {ko li na Bu tmi ru. No, to jesa da iza nas, sre tni smo da ima -moobnov lje nudvo ra nu, si gur -noje dnu od naj lje p{ih u dr`avi.“

Ilid`an ke }e prvu prven stve -nu uta kmi cu u pro lje tnom di -

je lu{am pi ona taigra ti18. fe bru -ara na gos to va nju kod Zrinj skogu Mos ta ru.

“Zrinj ski se kon so li do vao. Poigra~kom ka dru vi {e i ne li~i naonaj sta ri iz prvog di je la se zo ne.O~eku jem te {ku i ne iz vje snuuta kmi cu. Ipak, ima mo do barsas tav, vra ti la nam se Mir na^oli}, eki pu je po ja~ala i Al di ja -na Ga be la, de sno kri lo, lje va ki -nja, ko ja je sti gla iz Go ra`da, a

sti gla nam je dos ko ra{ njaigra~ica Kra ji ne iz Ca zi na, AmraBe {i}, ko ja igra na po zi ci ji pi vo -tme na. Op ti mis ta sam.“

Eki pu Ilid`e na pus ti la je gol -ma ni ca Azra Gu {i}, ko ja se vra -ti la u @RK Hra sni ca i de sni bekSe le na Be {i}, ko ja se pri [email protected] Ne re tva iz Ja bla ni ce.

“Uprkos to me, do bro smoigra~ki po kri ve ni na svim po zi -ci ja ma, a otvo ri li smo pros tor zana pre do va nje i na {im ju ni or ka -ma. Njih{es to rosa dara vno pra -vno kon ku ri {u za prvi tim. [tose ti~ena {ihci lje va u prven stvu,gla vniza da tak}e bi ti da sa~uva -mo tre}e mjes to ko je bi nasodve lo u Kup EHF-a, a u Ku puBiH da po bi je di mo Ka ta ri nu u~et vrtfi na lu i ta ko izbo ri mo po -lu fi na le ovog ta kmi~enja“, za -klju~io je tre ner @RK Ilid`a Do -min ko Ili}.

G. V.

Ru ko me ta {i ce Ilid`e na po kon se vra ti le u obnov lje nu dvo ra nu

Tre ni ra ju u odli~nim uslo vi maDvo ra na iz gle da pre kra sno. Pos tav ljen je no vi par ket, obnov lje ne su svla~ioni ce

Igra~ice Ilid`e pu nom pa rom se pri pre ma ju za nas ta vak se zo ne

Pre mi nuo mla diatle ti~ar

Sre bre ni sa SP-a: Al bert Kip too Yator (578)

Mis te rio zna smrt Ke nij ca Yato ra

Al bert Kip too Yator (17), mla di ke nij -ski atle ti~ar, sre bre ni sa po slje dnjegsvjet skog ju ni or skog prven stva na3.000 me ta ra stee plec ha se, pre mi nuoje u bol ni ci u El do re tu. Yator je po slje -dnji put nas tu pio na kro su 8. ja nu ara,na kon ~ega se po~eo osje}ati lo {e.Pro {le ne dje lje je pri mljen u bol ni cu,ali mu se sta nje po gor {a lo. Iako li -je~ni ci su mnja ju da je obo lio od ma -la ri je, jo{ uvi jek se ta~no ne zna je li onauzrok smrti ili ne {to dru go. “U po tpu -nom smo {o ku zbog ove vi jes ti. U bol -ni ci }e oba vi ti autop si ju ka ko bi se sa -znao uzrok smrti“, re kao je je dan odnje go vih age na ta Ricky Sim ms, ko ji bri -ne i o ka ri je ri Usa ina Bol ta.

Iz RK Bo sna BH gas

O~eku ju se do bre par ti je u re do vi mastu de na ta: Dra gan Mar ja nac

Mar ja nacpo ja~ao bh. prva ka

Spor tski di re ktor RK Bo sna BH gasKe nan Ma go da izja vio je da je re do vebh. prva ka po ja~ao gol man re pre zen -ta ci je Srbi je Dra gan Mar ja nac, ko ji jenas tu pao za Par ti zan, ma|ar ski PickSze ged i {pan ski To le do.

“U izbo ru izme|u gol ma na Vla di mi -ra Bo`i}a, ko ji je bio na pro bi pro te klogmje se ca kod nas i Dra ga na Mar jan ca,ko ji je bra nio na ne da vnom Svjet -skom prven stvu u [ved skoj, opre di je -li li smo se, ipak, za Mar jan ca. On }e os -ta ti u na {im re do vi ma do ju na, a na konto ga }emo odlu~iti o da ljem nas tav kusa ra dnje“, re kao je Ma go da.

“Ima ju}i u vi du nje go ve kva li te te, vje -ru je mo da }e Mar ja nac do brim od bra -na ma vi {e do pri ni je ti re ali za ci ji na {eg ci -lja u Li gi prva ka, a to je pla sman me|u16 naj bo ljih klu bo va Sta rog kon ti nen ta,kao i od bra ni du ple kru ne. Za pla smanu dru gi krug Li ge prva ka po tre bne sunam po bje de nad St. Pe ter sbur gom,19. fe bru ara i Con stan tom, 26. fe bru ara,u Sa ra je vu. Ve li ko za ni ma nje za oveuta kmi ce pri su tno je u ci je loj dr`avi, ula -zni ce se do bro pro da ju i na da mo se izu -ze tnoj po dr{ci na vi ja~a sa tri bi na“, na gla -sio je Ke nan Ma go da. G. V.

U Olim pij skom mu ze ju naZe tri ju~e je odr`ana za je -dni~ka Sve~ana aka de mi jaOlim pij skog ko mi te ta BiH iGra da Sa ra je va po vo dom obi -lje`ava nja 27. go di{ nji ce XIVZim skih olim pij skih iga ra -Sa ra je vo ‘84.

Pri su tni ma su se obra ti li gra -do na~el nk Sa ra je va Ali ja Be -hmen, pred sje dnik Olim pij -skog ko mi te ta BiH Izet Ra|o ige ne ral ni se kre tar Or ga ni za ci -onog Ko mi te ta 14. ZOI ’84.Ahmed Ka ra be go vi}.

Gle da ju}i zva ni~ni film ta -da{ nje Olim pi ja de Ka ra be go vi}je ukrat ko pod sje tio na da neka da je Sa ra je vo pos ta lo ~lanolim pij ske po ro di ce i do`i vje -lo brz uspon do zna~aj nog cen -tra zim skog spor ta i tu ri zma.

‘’Sa ra je vo je ta da do bi lo sta -di one, dvo ra ne, sta ze, kli za li {ta,sta no ve i ho te le. Otvo re no je9.500 no vih ra dnih mjes ta, aIgre su za vr{e ne po zi ti vnim fi -nan sij skim bi lan som, {to je ida nas ri jet kost. Na kon Olim pij -skih iga ra ima li smo in fras tru -ktu ru ko ja je omo gu}ila da seda lje ra zvi ja mo u spor to vi ma, aza`i vje li su i ne ki spor to vi ko jih

u Sa ra je vupri jeni jebi lo’’, ka zaoje Ka ra be go vi} do dav {i da jesa ra jev ska olim pi ja da ugos ti lanaj ve}e spor tis te tog vre me na,ko je je pra ti lo pu tem ra zli~itihme di japre ko2,5 mi li jar digle da -la ca. Ipak, na kon ra ta u BiH ni -je do vo ljno u~inje no na re kon -stru kci ji uni {te nih olim pij skihobje ka ta, na {ta bi u bu du}emra du tre ba lo obra ti ti pa`nju.

Izet Ra|o je po hva lio za la -ga nje gra do na~el ni ka Be hme -na i gra do na~el ni ka Is to~nogSa ra je va Vin ka Ra do va no vi}a

da do bi ju do ma}in stvo Olim -pi ja de mla dih.

‘’To {to ra de gra do na~el ni -ci Be hmen i Ra do va no vi} jenaj bo lji put vra}anja sta resla ve Sa ra je vu. Zbog je dnoggla sa ni smo us pje li do bi tiolim pi ja du mla dih 2015. go -di ne, ali do ma}in stvo voj nogski ja {kog prven stva nam jevra tio na du da mo`emo do -bi ti or ga ni za ci ju tog ta -kmi~enja 2017. go di ne, a na -kon to ga i ne kog ve}eg ta -kmi~enja’’, sma tra Ra|o.

To je pot vrdio i Be hmenna gla siv {i da Sa ra je vo i Is -to~no Sa ra je vo ne}e odus ta -ti od kan di da tu re za Olim pi -ja du mla dih.

“To je put ko jim BiH mo`edo}i do ve}ih ta kmi~enja isvi je tu po ka za ti da jo{ mo`eor ga ni zi ra ti ve li ke spor tskema ni fes ta ci je. Sa mo za je -dni~kim dje lo va njem mo e -mo u~ini ti po zi ti van ko rak daSa ra je vo bu de pre po zna tlji vou svi je tu“, po ru~io je gra do -na~el nik Sa ra je va.

Obi lje`ena 27. go di{ nji ca sa ra jev ske Olim pi ja de

Ne odus ta je se odkan di da tu re zaOlim pi ja du mla dihDo ma}in stvo voj nog ski ja {kog prven stva nam vra}a na du na du da mo`emodo bi ti or ga ni za ci ju 2017. go di ne, a na kon to ga i ne kog ve}eg ta kmi~enja,sma tra pred sje dnik Olim pij skog ko mi te ta BiH Izet Ra|o

Sa sino}nje Sve~ane aka de mi je Olim pij skog ko mi te ta BiH i Gra da Sa ra je va Foto A. KAJMOVI]

Page 50: Oslobodjenje 09.02.2011

OGLASIOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine50

Naziv po{te AdresaRadno vrijeme

pon-pet. subota nedjelja

Biha} Bosanska 3 07,30-19,00 07,30-15,30 -

Biha} Bosanskih Kraljeva 08-16,30 - -

Cazin Trg zlatnih ljiljana 07,30-19,00 07,30-15,30 -

Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb 07,30-19,00 07,30-15,30 -

Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 07,30-19,00 07,30-15,30 -

Bosanski Petrovac Bosanska 115 07-16 07-14 -

Sanski Most Banjalu~ka 2 07,30-19,00 07,30-15,30 -

Klju~ Kulina bana 11 07-16 07-14 -

Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 07-20 - -

Ustikolina Ustikolina 08-15 08-15 -

Pra~a Trg Kemala Hrve bb 08-15 08-15 -

Mostar Tekija bb 08-18 08-18 -

Mostar Bra}e Feji}a bb 08-20 08-18 -

Mostar Željezni~ka stanica 08-16 - -

Konjic Maršala Tita bb 08-18 08-15 -

Jablanica Pere Bili}a 24 08-18 08-18 -

Sarajevo Obala Kulina bana 8 07-20 07-20 -

Sarajevo Maršala Tita 12 08-16 - -

Sarajevo ^emaluša bb 07-20 07-20 07-20

Sarajevo Patriotske lige 40 08-16 - -

Sarajevo Bra}e Begi} 1 08-16 - -

Sarajevo Višnjik 40 08-15 08-15 -

Sarajevo Zmaja od Bosne 88 07-20 07-20 -

Sarajevo Put života bb 07-20 07-20 -

Sarajevo Grbavi~ka 1 09-16 09-16 -

Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb 08-16 - -

Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 08-16 - -

Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb 08-16 - -

Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 09-16 09-16 -

Sarajevo Trg solidarnosto 37 08-15 08-15 -

Sarajevo Safeta Hadži}a 107 08-16 - -

Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 07-20 07-20 -

Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb 07 20 07 20 -

Ilidža Rustempašina 13 07-20 07-20 -

Hadži}i Hadželi 116 08-16 08-15 -

Vogoš}a Jošani~ka 32 08-18 08-15 -

Ilijaš Bogumilska 4 08-16 08-15 -

Travnik Prnjavor 11 08-20 08-15 -

Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb 08-15 08-15 -

Bugojno Nugle II 08-20 08-15 -

Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb 08-15 08-15 -

Fojnica Doktora Raljevi}a bb 08-16 08-15 -

Donji Vakuf Ul. 14. Septembra 08-18 08-15 -

Tuzla Aleja bosan. vladara 29 07-20 07-15 -

Tuzla Zlatarska 12 08-15 08-15 -

Tuzla A. Herljevi}a 10 08-18 08-15 -

Tuzla Rudarska 37 08-15 08-15 -

Tuzla Univerzitetska bb 08-17 08-15 -

Kalesija Oslobodilaca bb 08-16 08-16 -

Živinice Maršala Tita bb 07-17 08-15 -

Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 08-19 08-15 -

Banovi}i Banovi}i 08-16 08-15 -

Lukacav Borisa Kidri}a bb 07-17 08-15 -

Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a 08-17 08-15 -

Srebrenik Kulina bana bb 08-17 08-15 -

Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 08-17 08-15 -

Br~ko Bulevar mira bb 08-17 08-15 -

Zenica Masarikova 46 07-20 08-15 -

Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 07-20 08-15 -

Zenica Londža 83 08-20 08-15 -

Zavidovi}i Patriotske lige bb 08-19 08-15 -

Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 08-19 08-15 -

Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 08-18 08-15 -

Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a 08-18 08-15 -

Visoko ^aršijska 75 07:30-19 08-15 -

Vareš Put mira 15 08-16 08-15 -

Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb 08-17 08-15 -

Breza Hasana Kjafije 6 08-18 08-15 -

Page 51: Oslobodjenje 09.02.2011

MALI OGLASIOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 51

MI JE NJAM vi kend ku}u sa 2 du -

nu ma ze mlje, oko li ca Sa ra je va za

Hrvat sko pri mor je. Tel. 062/849-

606.

MI JE NJAM dvo so ban stan 52m2,

Ul. Grba vi~ka, V sprat, lift, bal kon

za dvo ipo so ban u cen tru uz do pla -

tu. Tel. 061/482-999.

MI JE NJAM tro so ban za je dno so -

ban — cen tar. Tel. 033/202-170.

MI JE NJAM-pro da jem stan 43m2,

pot krov lje, na Do bri nji V, do 60m2.

Mob. 061/818-075.

MI JE NJAM je dno so ban stan na

Do bri nji II za gar so nje ru uz do pla -

tu. Tel. 033/451-000.

MI JE NJAM stan na Ma ri jin Dvo -

ru, I sprat, adap ti ran 70m2 za Du -

bro vnik. Tel. 061/211-303.

MI JE NJAM stan 69m2 Ma ri jin

Dvor, I sprat, adap ti ran za Du bro -

vnik. Tel. 061/211-303.

U STA ROM Gra du mi je njam ku}u

za stan je dno so ban, do Do bri nje.

Tel. 446-196.

MI JE NJAM ku}u u Kne`ici kod

Pri je do ra za ku}u u Ze ni ci. Tel.

061/892-323.

PO TRE BAN po slo vni pros tor za

ugos ti telj stvo, mo`e i po lu na mje {ten.

Tel. 062/619-179.

PO TRE BAN po slo vni pros tor za

ugos ti telj stvo, mo`e i opre mlje na ka -

fi te ri ja, cen tar, No vo Sa ra je vo. Mob.

061/532-450.

IZ DA JEM na mje {ten stan, sa 3

le`aja, pri va tna ku}a, za se ban ulaz,

Bis trik. Mob. 061/928-632.

IZ DA JEM gar so nje ru, Bje la ve 21.

Mob. 061/356-535.

IZ DA JEM ga ra`u u Hra snom, ul.Azi ze [a}ir be go vi}, kod Se leks pum -pe. Tel. 033/259-590 zva ti od 8 do 16sa ti.

IZ DA JEM kan ce la rij ski pros tor30m2, pre ko pu ta op {ti ne Cen tar.Mob. 061/150-019.

IZ DA JEM dvo so ban stan po vo -ljno, 50m2, na mje {ten, kof Ka to -li~kog cen tra, ul. Ni ko le Ka {i ko vi}a.Mob. 061/130-194.

IZ DA JEM na mje {te nu gar so nje rusa cen tral nim gri ja njem, na Vra tni -ku. Mob. 061/541-016.

VE^I je dno so ban stan lu ksu znoopre mljen, no vi ja gra dnja, cen tar,za po sle nim sam ci ma. Mob. 061/320-843.

IZ DA JEM ~e tvo ro so ban stan uLju bljan skoj uli ci, po ro di ci ili stu-den ti ca ma. tel. 033/210-433 i061/069-257.

M. DVOR, pos. pros tor, 2 sprat,110m2, 1.500 KM/m2. Mob.062/907-831.

STAN u Lo ri su, 1 sprat, ide alan zakan ce la ri je, pra zan, 70m2, 700 KM.Mob. 065/819-136.

IZ DA JEM pos. pros tor 190m2, ek-

stra ura|en, kod bol ni ce Je ze ro, po -

go dan za sve na mje ne. Mob.

061/170-254.

IZ DA JEM stan u Cen tru, 1 sprat,

ide alan za kan ce la ri je, lu ksu zno

adap ti ran, 85m2, 1.200 KM. Mob.

065/819-136.

IZ DA JEM stan u Lo ri su, 1 sprat,

adap ti ran, po go dan za kan ce la ri je,

70m2, 700 KM. Mob. 065/819-136.

IZ DA JEM stan u Ve le {i}ima, N.ef.

Pand`e, pri ze mlje, je dno so ban, po l-

u na mje {ten, 250 KM. Mob. 065/819-

136.

STAN u Kranj~evi}evoj, 115m2, 1

sprat, na mje {ten, 1.000 KM. Mob.

062/907-831.

STAN u Ti to voj, 55m2, na mje {ten,

1.000 KM. Mob. 062/907-831.

IZ DA JEM ve}i dvo so ban na mje {ten

stan kod po {te na Mal ti. Mob.

061/019-313.

IZ DA JEM na mje {ten dvo so ban

stan u ul. Bis trik br. 72. Mob.

061/563-345.

U STRO GOM cen tru iz da jem na m-

je {ten na mje {ten stan 90m2, V sprat,

bez lif ta, sun~an, ve li ka te ra sa,

eta`no gri ja nje na gas. Mob.

0611/908-587.

U MIR NOM i sun~anom di je lu Sa -

ra je va iz da jem stan, dvi je je dno -

kre ve tne i so ba dne vnog bo rav ka,

ku hi nja, ku pa ti lo, za se ban ulaz,

cen tral nio gri ja nje, po vo ljno. tel.

033/225-074 i Mob. 061/252-782.

IZ DA JEM dvo so ban na mje {ten

stan, Ko va~i}i-Za gre ba~ka, ci je na

400 KM. Mob. 061/314-641.

IZ DA JEM tro so ban stan 70m2 na

Bre ci, extra ura|en, 400 eura. Uci-

je nu ura~una te sve re`ije. Mo li mo

da se ja ve za po sle ni ili stran ci. Mob.

061/573-640.

IZ DA JEM po slo vni pros tor 76m2 u

cen tru I sprat. Tel. 061/573-640.

IZ DA JEM na mje {te nu gar so nje ru

na Oto ci, 32m2. Tel. 033/542-623

IZ DA JEM dvo so ban na mje {tan

stan u bli zi ni Me di cin skog fa kul te -

ta. Tel. 033/213-958 po sli ej 16 sa ti.

TRO SO BAN na mje {ten stan, pri va -

tna ku}a, Ilid`a kod Ter mal ne ri vi -

je re, eta`no, par king. Mob. 061/319-

589, 629-932.

JE DNO SO BAN na mje {ten stan, ^.

vi la I, na du`i rok. Tel. 658-726 i

061/228-055.

IZ DA JEM je dno so ban na Grba vi -

ci, po go dan za dvi je stu den ti ce. Tel.

063/918-909.

IZ DA JEM dvo kre ve tnu so bu stu-

den ti ma. Kon for na sa upo tre bom

ku hi nje i ku pa ti la. Tel. 066/703-

735.

IZ DA JEM na mje {ten je dno so ban

stan na Do bri nji 3. tel. 444-611.

IZ DA JEM dvo so ban stan kom ple -

tno na mje {ten sa cen tr. gri ja njem,

ga ra`a, ka blov ska, in ter net, Bre ka

300KM. Tel. 062/527-254.

IZ DA JEM ku}u u za kup sa tri na -

mje {te na sta na od 65m2 sa c.g i tri

ga ra`e, par king. Tel. 062/527-254.

IZ DA JEM u Is to~nom Sa ra je vu

ma li je dno so ban na mje {ten stan, na

du`e vri je me. Mob. 061/904-465.

IZ DA JEM na mje {te nu gar so nje ru

stu den ti ci, cen. grij, po se ban ulaz.

Tel. 203-761.

IZ DA JEM ga ra`u sa ka na lom, Ul.

Grba vi~ka 27/29. Tel. 219-798.

VLA [I], fe bru ar apar tman za 4 os-

o be 100 KM ili apar tman i 5 kre ve-

ta za 5 oso ba 200 KM dan, cen. grij.

par king. Mob. 061/214-868.

CEN TAR stro gi, iz da jem dvo so -

ban na mje {ten ili ne na mje {ten stan.

Mob. 061/818-644.

IZ DA JEM je dno kre ve tnu na mje -

{te nu so bu bli zi na stu den tskog kam-

pu sa, cen tral no gri ja nje, te le vi zi ja.

Tel. 033/652-293.

IZ DA JEM za se bnu so bu, za po sle noj

`eni, kod ho tel Evro pe. Mob.

061/226-049.

NA MJE [TE NA gar so nje ra, sa mi ci

ili bra~nom pa ru, bli`e cen tru. Mob.

061/358-772.

IZ DA JEM dva kan ce la rij ka pros to-

ra po 30m2 u stro gom cen tru. Mob.

061/205-235.

IZ DA JEM tro so ban na mje {ten stan,

cen tar, ul. D`id`iko vac br. 19, sve no -

vo, 800m2. mob. 061/205-235.

NA MJE [TEN je dno ipo so ban stan,

Cen tar. 061/206-115, iza 15 sa ti.

JE DNO KRE VE TNA na mje {te na

so ba, ku hi nja, ku pa ti lo, stro gi cen-

tar. Tel. 445-306.

IZ DA JEM pos. pros tor 18m2, pla-

to cen tar Sken de ri ja C-36, stru ja,

kli ma, vo da. Mob. 061/213-788.

[email protected] ton, iz da jem ga ra`u.

Mob. 061/537-739.

IZ DA JEM stan/kan ce la rij ski pros-

tor kod Na ro dnog po zo ri {ta, 120m2,

1 sprat. Mob. 061/537-739.

IZ DA JEM vi ken di cu na Ja ho ri ni,

ek stra lo ka ci ja. Tel. 066/136-470.

IZ DA JEM ga ra`u iza [u mar skog

fa kul te ta, pre ko pu ta ka fi}a „Ca-

puc ci no“. Tel. 061/145-122.

[email protected] ci mer ku, Ci gla ne. Tel.

200-530.

IZ DA JEM po slo vni pros tor u cen-

tru Se mi zov ca za sve vrste dje la -

tnos ti. Tel. 061/250-751.

IZ DA JEM adap ti ran stan sa cen-

tral nim gri ja njem na du`e vri je me

Grba vi ca 1 kod pi ja ce, 40m2. Tel.

061/214-856.

IZ DA JEM stan 84m2, pra zan,

eta`no gri ja nje, nov, Ul. Ze le nih

Be ret ki 12. Tel. 062/666-472.

IZ DA JEM so be za spa va nje,

no}enje 15KM na Ba{~ar {i ji. tel.

061/192-059.

IZ DA JEM kro ja~ku ra dnju po tpu -

no opre mlje nu. Tel. 446-046.

DVO SO BAN stan, Ba{~ar {i ja, stan

sa ga ra`om, Ve le {i}i, ku}a u ni su sa

ga ra`om, Ko {e vo, ku}a tri eta`e-

pra zna, Bje la ve. Mob. 061/177-711.

STAN 145m2, M. dvor, opre mljen,

stan 54m2, D`. Bi je di}a, opre mljen.

Mob. 061/177-711.

IZ DA JEM dva sta na po 80m2, Ul.

H. Po lo vi ne-Bre ka, na mje {te ni, cen.

grij. ba {ta. Mob. 061/182-128.

IZ DA JEM po slo vni pros tor 76m2,

ul. Ku li na ba na, I sprat, svi pri -

klju~ci za in ter net, vi deo nad zor, kli-

ma ti zi ra no. Mob. 061/573-640.

IZ DA JEM pos. pros tor 40m2, pri -

ze mlje, Fer ha di ja 15. Tel. 033/202-

611, 061/219-464.

IZ DA JEM-pro da jem, po slo vne

prost. u Fer ha di ji, 100 i 165m2, za

sve na mje ne, po vo ljno. Mob.

061/350-448.

IZ DA JEM ga ra`u kod Do ma zdrav -

lja Sta ri grad. Tel. 061/377-196.

IZ DA JEM po vo ljno pos. pros tor

11m2 Tr`ni cen tar Do lac Mal ta.

tel. 062/789-206.

IZ DA JEM su per na mje {ten tro so -

ban stan,f na Ma rin dvo ru. Mob.

061/812-046.

IZ DA JEM na Ba{~ar {i ji dvo so ban

stan na mje {ten, Ul. Saf vet be ga Ba -

{a gi}a 21 kod po {te, ka blov ska, sa -

te lit ska, in ter net. tel. 062/055-305.

IZ DA JEM stu den tu je dno kre ve -

tnu so bu, upo tre ba ku pa ti la i ku hi -

nje. Mob. 061/746-389.

IZ DA JEM dvo kre ve tnu so bu, stu-

den ti ca ma-stu den ti ma, Sta ri Grad,

kod ho te la Evro pa, po se ban ulaz.

Mob. 061/530-598.

SO BE kod ho te la Holyday In na, stu-

den ti ca ma I god. mu {kar ce ne pri-

mam. Tel. 0038733214595,

0038762279428.

HRVAT SKA, ku}a na u{}u Ne re tve

uz mo re, 200 m od pla`e, 70 man da-

ri na, vez za bro di ce, ja hte. Tel.

0038520671943, 00385995769874.

IZ DA JEM je dno so ban ma nji stan,

sve za se bno, Sta ri grad — Ba bi}a ba -

{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763.

IZ DA JEM je dno so bni stan u Ve le -

{i}ima. Tel. 033/666-492.

IZ DA JEM po slo vni pros tor 52m2

na Ba{~ar {i ji. tel. 236-936.

IZ DA JEM ga ra`u na Ma rin Dvo ru.

Tel. 062/383-040, 445-515.

IZ DA JEM na mje {ten stan 50 m2 na

Do bri nji V. Tel. 00385 98 416-553.

IZNAJ MLJU JEM so bu sa upo tre -

bom ku hi nje, Gor nji Ko va~i}i, ul.

Tre be vi~ka. Mob. 062/712-991.

IZ DA JEM so bu sa 2 le`aja stu-

den ti ci ili ra dni ci po se ban ulaz,

Hra sno. Tel. 654-883.

VLA [I], no va go di na, ku}a za 10

oso ba, 300 KM na dan, par king,

cen tral no. Mob. 061/214-868.

STRA NIM dr`av lja ni ma iz da jem

na mje {te ne sta no ve, Sa ra je vo —

Ned`ari}i. Mob. 061/221-706.

IZ DA JEM ga ra`u, Ul. Fe ta ha Be~ir -

be go vi}a 27 - Kva drant. Tel. 677-

582.

IZ DA JEM dvo so ban na mje {ten

stan sa ga ra`om i par kin gom, Se dre -

nik. Tel. 033/236-661, 063/284-933.

IZ DA JEM ga ra`u na Ma ri jin Dvo -

ru. tel. 445-515.

IZ DA JEM dva po lu na mje {te na sta -

na u na se lju Bre ka. Tel. 061/145-744.

DVO SO BAN na mje {ten stan, Hra -

sno, bra~nom pa ru ili stu den ti ca ma.

Mob. 061/420-208.

IZ DA JEM po slo vni pros tor, 32m2

na grba vi ci. Mob. 061/865-158.

IZ DA JEM ga ra`u, Ul. Gra da~a}ka

70, ^en gi} Vi la 2. Tel. 647-564.

IZ DA JEM je dno kre ve tnu so bu, No -

vo Sa ra je vo. Tel. 033/657-092.

IZ DA JEM na mje {ten dvo so ban

stan u zgra di, Ali pa {i no Po lje. Tel.

532-800.

IZ DA JEM na mje {ten dvo so banstan, par king, kod sta di ona Ko {e vo.Tel. 223-957 i 061/360-278.

IZ DA JEM po slo vni pros tor, 40m2,Sa ra je vo. Tel. 062/760-139.

IZ DA JEM po slo vni pros tor 42m2,Do li na sun ca, Mos tar. Mob. 061/522-815.

IZ DA JEM so bu stu den tu sa cen tr.gri ja njem, tv ka blov ska kod @elji -nog sta di ona. Tel. 033/649-482.

IZ DA JEM adap ti ran i opre mljenstan, 65m2, kod ho te la “Bris tol“. Tel.061/200-864.

IZ DA JEM ga ra`u, ul. Dr. Fe ta haBe}ir be go vi}a 27, pla}anje una pri -jed. Tel. 677-582, 061/559-090.

GAR SO NI JE RA - cen tar, za se banulaz, kom ple tno opre mlje na. Tel.061/150-362.

IZ DA JEM je dno so ban stan u Hra -sni ci u pri va tnoj ku}i. Mob. 061/497-350, 033/513-439.

IZ DA JEM je dno so ban na mje {tenbli zu cen tra, pri va tna ku}a. Tel.212-563 od 16 do 20 sa ti.

IZ DA JEM pra zan stan, 85m2, I

sprat, cen tar. Tel. 611-882 od 19 do

21 sa ti.

IZ DA JE se pros tor na Voj ni~kom

Po lju, 60m2 po go dan za sve na mje -

ne. Tel. 061/864-248.

PO SLO VNI pros tor, Je ze ro, 160m2,

sve no vo, par king. Tel. 033/667-

727.

IZ DA JEM je dno kre ve tnu na mje -

{te nu so bu, bli zi na

IZ DA JEM na mje {ten tro so ban stan,

Vra tnik, I kat u pri va tnoj ku}i, 650

KM. Tel. 061/526-343.

CI GLA NE, po slo vni pros tor, 46m2,

na dvi je eta`e. Tel. 061/905-498.

IZ DA JEM na mje {ten stan u ku}i,

stu den ti ca ma ili za po sle nim, Ba{~ar -

{i ja. Mob. 062/857-389 i 534-667.

IZ DA JEM so bu, is klju~ivo dje voj -

ka ma, na Ci gla na ma. Tel. 666-506.

KOM FO RAN dvo so ban stan, bli zu

Sken de ri je, iz da jem. Mob. 061/211-

945.

IZ DA JEM na mje {te nu gar so nje ru

u bli zi ni Kam pu sa. Tel. 615-544.

PRO DA JEM ze mlju za vi ken di ce

na Moj mi lu, sa po gle dom na Do bri -

nju. Mob. 062/823-739, 061/172-

518.

PRO DA JEM dvo so ban top-re no vi -

ran stan, gor nje Ci gla ne, 48m2+bal -

kon, PVC, gas, 2 sprat, 58.000 eura.

Mob. 061/486-739.

DVO SO BAN stan 58m2, I sprat, Ul.

Do brinj ske bol ni ce 7 pro da jem ili

mi je njam uz do pla tu za stan na re -

la ci ji Grba vi ca — OHR. Tel. 061/145-

122.

OTO KA, adap ti ran tro ipo so ban

stan 89m2+2 lo|e, 8 sprat, cen. gr.

2 lif ta, 2 WC, vl. 1/1, uknji`en.

Mob. 062/509-471.

GAR SO NJE RA 36m2, no vo gra -

dnja, Bre ka, na se lje Sun ce, 1 sprat,

2.100 KM/m2. Mob. 061/072-845,

062/649-370.

NO VO GRA DNJA, N. Sa ra je vo,

use lji vi sta no vi, ve}i broj dvo so -

bnih, na svim eta`ama, ci je na 2.100-

2.500 KM sa ura~una tim PDV-om,

za go to vi nu mo gu} po pust. Mob.

062/649-370.

[email protected]`ani, J. Fin ci ja, 4 sprat,

64m2+lo|a 6m2, 115.500 KM, stan

77m2, A. po lje, Bo san ska, 8 sprat,

2 bal ko na, 113.000 KM. Mob.

061/072-845.

PRO DA JEM stan u ul. Kra lja Tvrt-

ka br. 14/3 od 77 m2, za 300.000

KM. Tel. 058/483-561.

KU]E: Va sin-Han, Vra tnik (Hen-

dek-d`ami ja) Ga zin-Han i Bje la ve,

vi kend ku}e: Pa le (Po to ci, Kri va}e,

Gor nji Pri banj, Cen tar, ze mlji {te:

Ka sin do-4.000m2, Ilid`a 6 du nu ma.

Mob. 066/488-818.

DO BRI NJA-49, 55, 68m2, Bre ka-

72m2, Mej ta{-54m2, Ali pa {i no po l-

je-53, 59, 77m2, ^en gi} Vi la-64m2,

Is to~no S-55m2, Ma rin dvor-39 i

121m2, Grba vi ca-54m2 i 131m2,

Hra sno 59m2. Mob. 061/375-787.

CEN TAR, Vi{ njik, re no vi ran stan

31m2, dvi je pros to ri je, 81.000 Km,

stan 30m2, Ko {ev sko brdo, Z.

D`um hu ra, bli zu auto bus kog sta ja -

li {ta, 65.000 KM. Mob. 062/649-370.

GRBA VI CA, 59m2, 2 sprat, Ul.

Grba vi~ka, bli zu tro lej bus kog sta-

ja li {ta, 115.000 KM. Mob. 061/072-

845.

PI JA CA Mar ka le, stan 82m2+13m2

bal kon, 3 sprat, 2 spa va}e so be,

dvne vni bo ra vak, ku hi nja, ku pa ti -

lo, sun~an, WC, 100.000 eura. Mob.

062/649-370, 061/072-845.

STRO GI cen tar, Ul. Te la li 120m2, 1

sprat, stan 109m2, M.M.Ba {es ki je,

1 sprat, oba sta na su po go dna za

pos. pros tor. Mob. 062/649-370.

PRO DA JEM stan 39m2, 3 sprat,

na se lje Oto ka. Tel. 524-913, 062/669-

480.

PRO DA JEM stan 37m2+4m2 te ra -

se, Hra sno, Ul. D`amij ska, 81.000

KM. Mob. 061/906-566.

PRO DA JEM ku}u, Ab des tha na 23,

Ko va~i, po gle da ti od 10-16 sa ti.

GRBA VI CA, [o ping, tro ipo so ban

stan 85m2/2.100 KM, re no vi ran,

sa ga ra`om. Mob. 061/964-797, 617-

742.

DO NJE Ci gla ne, 73m2/III, plus

dvi je te ra se, 208.000 KM, 76m2/II,

+ adap ti ran 245.000 KM. Tel. 269-

835.

PRO DA JEM stan 69m2 cen tar, I

sprat stan 29m2 Sta ri grad II sprat,

gar so nje ra cen tar 22m2 + ga ra`a

12m2. Tel. 061/573-640.

PRO DA JEM de vas ti ra nu ku}u uTre bi nju Mos ta}i 95m2 + dvo ri {te125m2, par ce la u Dra~ama Hrvat -ska 520m2. Tel. 061/573-640.

PRO DA JEM ku}u sa dva sta na +pos. pros tor 120m2 ko ji je u fun kci-ji + ba {ta + ga ra`a ek stra ura|eno.Tel. 061/573-640.

PRO DA JEM stan-ku}u, ni zo vi uLu`ani ma na Ilid`i, pri ze mlje isprat, ga ra`a i ba {ta. Mob. 061/222-465.

PRO DA JEM stam be no po slo vniobje kat u Had`i}ima 200m2 +1650m2 zee mlje po go dno za svena mje ne, pa pi ri ure dni. Tel. 061/573-640.

PRO DA JEM apar tman u Ne umu,II sprat, opre mljen sa te ra som46m2, ci je na po vo ljna. Mob.061/573-640.

PRO DA JEM ze mlju na mo ru420m2 u [i be ni ku — Ra`anj. Mob.061/172-997.

PRO DA JEM dva sta na u cen tru

Za gre ba. Po gle da ti na:www.pri ma-

ne kre tni ne.hr/ma in.asp In for ma ci -

je: eugen.za dra [email protected]

PRO DA JEM je dno so ban stan

36+4m2/7 sprat, Ul. Ju ki~eva, ci je -

na 86.000KM. Tel. 062/182-876.

PRO DA JEM stam be no po slo vni

obje kat 12x8, 422m2 oku~ni ce pa-

pi ri 1/1, no vo gra dnja. Tel. 062/671-

097.

PRODAJA

IZ DA JEM po slo vni pros tor

65m2 u cen tru Sa ra je va, po -

go dan za pred sta vni{ tva, lje -

kar ske or di na ci je isl. Mob.

061/344-365.

PONUDA

[email protected]

ZAMJENA

NEKRETNINE

Page 52: Oslobodjenje 09.02.2011

PRO DA JEM plac 2200m2 i ku}a sa

po slo vnim pros to rom uz sa mu ces-

tu za Ki se ljak Gla dno Po lje. tel.

062/577-638.

STAN cen tar Mar {a la Ti ta, 147m2

i 121m2. Mob. 061/299-911.

STAN, Ma ri jin dvor, 83m2 i 86m2,

ul. Kranj~evi}eva. Mob. 061/299-

911.

STAN tro ipo so ban, ul. Envwera

[e ho vi}a. Mob. 061/299-911.

PO SLO VNI pros tor, M. Pre lo ga,

sto ma to lo {ka or di na ci ja. Mob.

061/299-911.

VI [E pla ce va za gra dnju na po-

dru~ju gra da od 500m2 do 5.000m2.

Mob. 061/299-911.

KU]A, Sta ri grad, ko va~i 150m2,

ga ra`a, po slo vni pros tor. Mob.

061/299-911.

STAN, cen tar, 57m2, 105m2, ul.

Had`ii dri zo va. mob. 061/299-911.

PO SLO VNI pros tor, cen tar, 40m2,

150m2, 180m2. Mob. 061/299-911.

STAN cen tar, ul. Bol ni~ka, 78m2,

69m2 i 90m2. Mob. 061/299-911.

PRO DA JEM na Vra ca ma tro ipo so -

ban stan 91m2, I sprat, eta`no gri-

ja nje, ve li ka te ra sa, 120.000 eura.

Tel. 061/165-294.

PRO DA JEM su Hra snom Ul. Olov -

ska kod pe ka re AS do bar dvo so ban

57m2 II sprat, plin, po vo ljno. Tel.

061/214-852.

PRO DA JEM na atra kti vnoj lo ka -

ci ji kod ho te la Bris tol 65m2 adap-

ti ran, po vo ljno. Tel. 061/214-852.

PRO DA JEM stan kod Vje~ni ce,

Ul. A. [a hi na gi} 60m2, dvo ipo so ban,

III sprat, 130.000KM. Tel. 061/202-

305.

PRO DA JEM ku}u na Ba{~ar {i ji.

Tel. 061/199-845.

PRO DA JEM stan 70m2, Ko tro -

ma ni~eva, Ma ri jin Dvor, I sprat, plin

i par king, 100.000 eura. Tel. 061/211-

303.

PRO DA JEM dvo so ban stan u Hra -

snom, 50m2, dva bal ko na, blin di -

ra na vra ta, po gled na pa no ra mu Sa -

ra je va. Tel. 649-629.

PRO DA JEM plac 1000m2, ra van,

sun~an, 1/1, do zvo lje na iz gra dnja,

kod Upi je vog vo}nja ka, po vo ljno.

Mob. 062/577-638.

PRO DA JEM vi ken di cu 65m2 sa

pla com 600m2, 1/1, sun~an, ra van,

stru ja, vo da, kod Upi je vog vo}nja -

ka. Mob. 062/577-638.

PRO DA JEM no vi ju vi ken di cu65m2 na pla cu 1665m2, 1/1, stru ja,vo da, kod Upi je vog vo}nja ka. Mob.062/577-638.

KI OSK li me ni 16m2, opre mljen zasve uslu ge, stru ja, vo da. Mob.061/375-627, 616-238.

KU]A na sprat 9x8, mag. pros tor24x6, ba {ta 1,5 dun, Raj lo vac-Zabr|e. Mob. 061/375-627, 615-238.

ATRA KTI VNA lo ka ci ja, Zma ja odBo sne, kod ho te la Bris tol, adap ti -ra ni sta no vi 65m2 i 40m2, lift, cen.grij. par king. Mob. 062/055-445.

PRO DA JEM gar so nje ru 27m2, Isprat, cen tr. gri ja nje kod Dr`a vnebol ni ce, 63.000KM. Tel. 061/205-235.

PRO DA JEM ku}u u Lu kav cu kodTu zle sa 2 po slo vna pros to ra, pe ka rasa svim ma {i na ma. Ci je na po do go -vo ru. Mob. 061/135-231,061/294-557.

U STRO GOM cen tru pro da jem

stan 90m2, V sprat bez lif ta, sun~an,

ve li ka te ra sa, eta`no gri ja nje na

gas. Mob. 0611/908-587.

KOD bol ni ce Ko {e vo, stan 63m2, II

sprat + 2 bal ko na, cen tral no gri ja -

nje, ul. Kranj~evi}eva kod Dr`a vne

bol ni ce stan 54m2, I sprat. mob.

062/156-882.

^EN GI] Vi la, 54m2, adap ti ran,

kli ma + ku hi nja, pla ka ri, 110.000

KM, Ve la nin ne bo der, 48m2 + bal -

kon us ta klje, XV sprat, 90.000 KM.

Mob. 061/079-751.

FA LE TI]I, zbog se li dbe pro da jem

ku}u 10 x 12m sa oku~ni com

1.200m2 uz ri je ku Mo{~ani cu. Mob.

061/304-599 i 033/665-419.

PLAC U Raj lov cu, ulaz u Zabr|e,

3.000m2 + 3 de vas ti ra ne ku}e. Mob.

061/460-150.

STA NO VI, 111m2, 94m2, 75m2,

87m2, 80m2, 54m2, 40m2, 39m2,

34m2, 26m2, 106m2, 72m2, 117m2,

154m2, 53m2. Mob. 061/460-150.

KU]E, Po fa li}i dvi je eta`e + dva

p.p. Ali fa ko vac p+s+ga ra`a, ku}a u

Tu zli na tri eta`e + dva res to ra na +

900m2 ba {te. Mob. 061/460-150.

MEJ TA[, ul. Se pe ta re vac, tro so ban

66m2, I sprat, sta ri ja gra dnja. Mob.

061/205-235.

HRA SNO, Ale ja li pa, 53m2, re no -

vi ran, ugra dbe na ku hi nja, ame -

ri~ki pla ka ri, PVC sto la ri ja. Mob.

061/205-235.

GRBA VI CA, 80m2 [o ping, `uti ne-

bo de ri, odli~an, 2 lif ta, 15 sprat + ga -

ra`a, 80.0000 eura. Mob. 061/205-

235.

CEN TAR, 106m2, Pe tra ki ji na kod

Lov ca, II sprat, odli~an. Mob.

061/205-235.

MA RI JIN dvor, ul. Val te ra Pe ri}a,

100m2, IV sprat, pot krov lje, odli~no

sta nje, 80.000 eura. Mob. 061/205-

235.

MA RI JIN dvor, ul. Ko tro ma ni}eva,

116m2, II sprat, odli~an + 2. ga ra`na

mjes ta. Mob. 061/205-235.

CEN TAR, kod Dr`a vne bol ni ce,

gar so nje ra 27m2, I sprat, cen tral no,

sve no vo, 63.000 KM. Mob. 061/205-

235.

CI GLA NE, zgra da Ro bo ta, 83m2,

tro ipo so ban, II sprat, odli~an + ga -

ra`a. Mob. 061/205-235.

CEN TAR, stro gi 40m2, je dno ipo -

so ban, I sprat, sre|en, sve no vo.

Mob. 061/205-235.

PRO DA JEM ili mi je njam gar so -

nje ru u Sa ra je vu - Mej ta{ za stan u

Ba nja Lu ci, Ni ko le Ka {i ko vi}a 7/II,

II sprat, cg, 24m2 s bal ko nom. Tel.

065/589-171.

PRO DA JEM stan na Ane ksu,

60m2. Mob. 061/508-404.

PRO DA JEM ku}u, [vra ki no, V.

^ur}i}a 133, 100.000 KM. Mob.

061/508-404.

PRO DA JEM 3,8 du nu ma plo dne

ze mlje (mo`e i ma nje) Kri vo glav ci

— Vo go{}a. po gled na Be ta ni ju.

Mob. 063/639-691.

PRO DA JEM ku}u u Ja nji-Bi je lji -

nja, 500m2 oku}ni ce, 1/1, ili mi je -

njam. tel. 033/447-095.

CEN TAR — Dal ma tin sk, stan

121m2, V.P. upo tre bljiv i za po slo -

vni pros tor. Tel. 033/221-533.

PRO DA JEM stan u cen tru, Vi{ njik

33m2, vp. Tel. 061/299-91.

PRO DA JEM 320 m2 po slo vnog

pros to ra u stro gom cen tru Len da -

ve, Slo ve ni ja. Tre nu tno je u pros to -

ri ma ugos ti telj ski lo kal, a mo`e se

pre ure di ti u 7 kan ce la ri ja sa ma lim

tro {ko vi ma. Ci je na je vrlo po vo ljna

odno sno po do go vo ru. In for ma ci je:

GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-ma -

il: sa [email protected] ol.net

PRO DA JEM na Oto ci 72m2, 12

sprat, 2 bal ko na, dvos tra no or jen -

ti san, Go ru {a 55m2, II sprat, po tpu -

no adap ti ran. tel. 061/079-751.

KU]A, Ab des tha na 23, Ko va~i,

po gle da ti od 10-16 sa ti.

DO BRI NJA, po slo vni pros tor od

50m2, ve oma po vo ljno. Mob.

061/893-105.

RA KO VI CA pro da jem 2470m2 ze -

mlji {ta mo`e za sve na mje ne, stru-

ja, vo da uz ogra du sve ogra|eno. tel.

033/534-179.

PRO DA JEM ku}u Ul. Ab dstha na

23 — Ko va~i, po gle da ti od 10-16h.

BJE LA VE, ul. Pe hli va nu {a br. 59,

pro da jem ku}u s dvo ri {tem, ci je na

130.000 KM, po gle da ti od 15 do 17

sa ti. Tel. 033/537-549.

HRA SNO, je dno so ban stan 41m2,

I sprat, adap ti ran, 85.000 KM. Tel.

033/233-654 i 061/224-896.

PRO DA JEM stan 52m2, V sprat,

lift, bal kon, 115.000 KM, Ul. Grba -

vi~ka (kod am bu lan te). Tel. 061/482-

999.

BEO GRAD, na se lje Ri panj, ku}a sa

4 Ha i 8 ari pla ca, svi pri klju~ci. Tel.

00381113919322, 00381 64 2257932.

DVI JE ku}e kod TV OBN-a, sa dvi-

je ga ra`e i 750m2 vrta. Mob.

061/546-246.

PRO DA JEM stan u N. Sa ra je vu

92m2, III kat, Grba vi ca. Tel.

061/299-911.

PRO DA JEM stan u cen tru Bol-

ni~ka 78m2, 69m2 i 90m2. Tel.

061/299-911.

PRO DA JEM stan u cen tru, H. Idri-

zo va 57m2, 62m2, 105m2. Tel.

061/299-911.

PRO DA JEM-iz da jem pos. pros tor

125m2, kod Fi sa. Mob. 061/177-

711.

STAN 115m2, 5 sprat, Dal ma tin ska,

stan 70m2, Ja dran ska. Mob.

061/177-711.

PRO DA JEM je dno so ban stan u

cen tru Sa ra je va. Tel. 033/201-875 i

Mob. 062/204-717, zva ti od 8 do 20

sa ti.

STAN 43m2 i 91m2 Sken de ri ja,

83m2 A. Bu}e, 60m2 Ci gla ne. Mob.

061/177-711.

STAN 60m2, 5 sprat, K. brdo, kom-

plet adap ti ran, 115.000 KM. Mob.

061/177-711.

STAN 38m2, [vra ki no, 54m2 ^en -

gi} Vi la, 31m2 Vi{ njik, sta no vi no -

vi na Stu pu od 58m2. Mob. 061/177-

711.

IS TO^NO Sa ra je vo 62m2, no vo -

gra dnja, 54.000 KM. Mob. 061/177-

711.

VO GO[]AN SKA pe tlja, 1,5 dul.

gra|. ze mlji {ta. Mob. 061/019-236.

STAN 68m2-ga ra`a kod Pi va re,

83m2-ga ra`a Ci gla ne, 66m2-D.

Ozme, 52m2, D`id`iko vac. Mob.

061/177-711.

STAN 51m2 Oto ka, 55m2 i 62m2

Grba vi ca, 57m2 M. dvor, 74m2

M.].]ati}a. Mob. 061/019-236.

HI TNO pro da jem stan 56m2, 3

sprat, Ilid`a, kom plet adap ti ran,

ugra|ena ku hi nja. Mob. 061/019-

236.

KU]A sa 320m2 ze mlji {ta u Po ro -

di ce Foht. Mob. 061/019-236.

STAN 70m2/4 spr. Ja dran ska,

57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i

62m2/4 spr. Grba vi ca. Mob.

061/019-236.

STAN 66m2/4 spr. D. Ozme, 83m2/4

spr. ga ra`a, Ci gla ne, 68m2/1 spr. ga -

ra`a kod Pi va re. Mob. 061/177-

711.

KU]A sa 2 du nu ma ze mlje, Ba re,

ku}a sa2 du nu ma ze mlje, Bre za,

ku}a na 3 eta`e, Bis trik.Ka me ni ca.

Mob. 061/177-711.

HRA SNO brdo 2 du nu ma ze mlje,

ur ba nist. do zvo la, Vo go{}an ska pe -

tlja 1,5 du num. ze mlje sa ur ba nis -

ti~kom. Mob. 061/177-711.

PRO DA JEM ku}u u S. Gra du

200m2 na 300m2 pla ca Ko va~i. Tel.

061/299-911.

PRO DA JEM stan u cen tru 83m2,

77m2 Ci gla ne. Tel. 061/299-911.

PRO DA JEM stan u cen tru Ga be li -

na 83m2. tel. 061/299-911.

PRO DA JEM stan u Hra snom

53m2, 82m2. Tel. 061/299-911.

PRO DA JEM stan u cen tru M. Ti -

ta 121, 147m2. Tel. 061/299-911.

GRA\EVIN SKO ze mlji {te na po-

dru~ju gra da od 500m2 do 5.000m2.

mob. 061/299-911.

KI SE LJAK — Pa le {ka }u pri ja, vi -

ken di ca sa 2.200m2 oku}ni ce pod

vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-

515.

PRO DA JEM je dno so ban stan

38m2, Sta ro Hra sno. Mob. 063/798-

768 i 062/056-479.

PRO DA JEM ili mi je njam za ma nji,

dvo so ban stan u Sa ra je vu lo ka ci ja

odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-

733.

PRO DA JEM stan 69m2 Ma ri jin

Dvor, I sprat, adap ti ran, 100.000

eura. Tel. 061/211-303.

PRO DA JEM stan 69m2 na Ma ri jin

Dvo ru, I sprat, adap ti ran, 100.000

eura. Tel. 061/211-303.

PRO DA JEM stan 68,5m2 na Ma r-

i jin Dvo ru I sprat, adap ti ran,

100.000 eura. Tel. 061/211-303.

PRO DA JEM du num ze mlje u Vo -

go{}i-Ugor sko, iznad d`ami je. Mob.

061/505-624.

PRO DA JEM ze mlju i {u mu za

sje}u. Mob. 062/688-855.

PRO DA JEM ze mlji {te u Mo krom

(Ka di no se lo), po vo ljno. Mob.

062/337-925.

STAN cen tar, Ma rin dvor, 50m2, 1

sprat. Mob. 061/209-930.

DE VAS TI RA NA ku}a i 2000m2 ze -

mlje pod vo}em, na se lje Dvor-Pe ri -

voj, N. Grad. Mob. 062/855-544.

PRO DA JEM ku}u s ba {tom

1764m2 jez gro Sta rog gra da — Sa -

ra je vo, po go dno za re zi den ci jal nu

gra dnju. Tel. 061/224-269.

PRO DA JEM dvo so ban stan 48m2

s drve nom ga ra`om + po drum kod

Tu zle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20

715-478.

PRO DA JEM je dno so ban 35m2 na

^en gi} Vi li kom ple tno re no vi ran, ci-

je na fik sno 70.000 KM. Tel. 061/749-

305.

PRO DA JEM pla ce ve za ku}e,

Zabr|e-Raj lo vac. Tel. 061/813-250.

PRO DA JEM u Ri je ci eta`nu ku}u

89m2, vrt 189m2, po drum, po gled

na mo re. Tel. 00387 51214675.

PRO DA JEM vi ken di cu u Ki je vu, 2

du nu ma ze mlje, 1/1, stru ja, vo da,

use lji va. Mob. 062/214-895 i

033/639-431.

PRO DA JEM dvo so ban stan, Grba -

vi ca, 53,40m2, III sprat kod kli ni ke

Sa na sa. tel. 0038763191201.

KO [EV SKO Brdo 80m2, III sprat

i stan na Sken de ri ji 55m2, pri ze mlje.

Mob. 066/201-411.

PRO DA JEM tro ipo so ban stan

94m2, V sprat, En ve ra [e ho vi}a. Tel.

061/065/953.

PRO DA JEM stan 42m2 u N. Sa ra -

je vu, I sprat, cen. gri ja nje, po vo ljno.

Tel. 062/469-946.

PRO DA JEM je dno so ban stan sa

bal ko nom iza Ve tri nar skog fa kul -

te ta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420.

PRO DA JEM tro so ban stan u Vi {e -

gra du u na se lju Du{}e. Mob.

061/701-977.

STAN 33m2, Grba vi ca I-Ne ve sinj -

ska, kod OHR-a, je dno so ban, re n-

o vi ran, su te ren, plin sko eta`no,

62.000 KM. Mob. 061/715-519.

PRO DA JEM stan, cen tar, ul. Ku lo -

vi}a, III sprat. Tel. 063/589-315.

GA [email protected] u cen tru, zgra da „Ka rin -

gton ka“, ci je na 15.000 eura. Mob.

061/139-731.

PRO DA JEM tro so ban stan, 76m2

+ 30m2 ko ri snog ta van skog pros to-

ra - 165.000 KM. Tel. 220-696,

062/482-516.

PRO DA JEM stan, 120m2, Do bri nja

V. Tel. 460-064.

PRO DA JEM dva po slo vna pros to -

ra od 200 i 400 m2 na Do bri nji. Tel.

061/134-954.

PRO DA JEM je dno so ban stan,

39m2, K. Brdo, M. Had`ija hi}a. Tel.

061/835-890.

PRO DA JEM dvo so ban stan, 54m2,

c.g., I sprat, ^. Vi la - 110.000 KM.

Tel. 618-725.

ANEKS - dvo so ban stan, po se ban

ulaz - po vo ljno. Tel. 611-795,

061/262-599.

PRO DA JEM je dno so ban stan,

35m2, I sprat, Igman ska 50, Vo -

go{}a. Tel. 061/533-658.

PRO DA JEM stan, 34m2 sa us ta -

klje nim bal ko nom, II sprat, Ma rin -

dvor, 2.800 KM/m2 fik sno. Tel.

062/56 99 90, 243-554.

VA RE[, Se li {te, pro da jem dvo so ban

stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel.

063/525-257.

PRO DA JEM de vas ti ra nu vi ken di -

cu, Trno vo kod Sa ra je va, par ce la

200m2, stru ja, vo da. Tel. 202-410.

PRO DA JEM dvo so ban stan, vrlo

po vo ljna ci je na, u Sa ra je vu, odli~na

lo ka ci ja. Tel. 643-099, 062/375-733.

PRO DA JEM stan na Ali pa {i nom

Po lju, Ul. An te Ba bi}a, 69m2, X

sprat, PVC sto la ri ja. Tel. 061/537-

152.

DE VAS TI RA NU vi ken di cu 8x5m,

dvi je eta`e i {est du nu ma ze mlje,

Gra ni ce kod Bu so va~e. Tel. 061/175-

196.

PRO DA JEM dvo so ban stan

58,40m2, Do bri nja V, po vo ljno. Tel.

061/382-031 i 469-311.

PRO DA JEM lu ksu zni apar tman

na Bje la {ni ci, zgra da “OKI”, use ljen

pri je go di nu da na, lift, III sprat,

apar tman je dvo so ban, 51m2, lo|a

8m2, ga ra`no mjes to u pod ze mnoj

ga ra`i 15m2, ku hi nja, or ma ri i spa-

va}a so ba po mje ri ra|ena. Tel.

033/556-545.

STAN u Cen tru, 62m2 + bal kon, I

sprat, pro da jem ili mi je njam za

ma nji. Tel. 061/828-794.

PRO DA JEM du num ze mlje u gor -

njem Vla ko vu. Tel. 624-560.

PRO DA JEM ku}u u Ru mi. Tel.

00381 22 617-556.

PRO DA JEM stan, 76m2, I sprat,

170.000 KM, Oto ka. Tel. 033/513-

781.

PRO DA JEM tro so ban stan i ku}u

u Ze ni ci i vi ken di cu na Vla {i}u.

Tel: 061/528-032.

PRO DA JEM ku}u tj. vi ken di cu i ze -

mlju, 1.000m2, Is to~no Sa ra je vo,

30.000 KM. Tel. 033/513-781.

PRO DA JEM ku}u na Pe lje {cu,

30.000 eura, na se lje Mi li}i. Tel.

033/513-781.

PRO DA JEM ku}u, Is to~no Sa ra -

je vo, Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno.

Tel.033/513-781.

PRO DA JEM nov po slo vni pros tor

na Ilid`i, Ma la Ale ja, ul. Emi ra

Bo gu ni}a ^ar li ja br. 39. Tel.

032/405-805.

PRO DA JEM stan, 50m2+2 bal ko -

na, ul. A. [a}ir be go vi}, Hra sno.

Tel. 063/190-727.

PRO DA JEM stan, 41m2 - Bis trik,

78m2 i 58m2 - Ci gla ne, 31m2/pri ze -

mlje, Odo ba {i na. Tel. 061/117-203.

PO SLO VNI pros tor, Do nje Ci gla ne,

69m2, po tpu no re no vi ran, po go -

dan za sve na mje ne, ci je na 258.000

KM. Tel. 061/140-071, Ali pa {i na

br. 47.

PRO DA JEM no vu ku}u na Drve -

ni ji sa dva tro so bna sta na + pos.

pros tor, 225m2, ci je na 325.000 eura.

Tel. 061/211-782.

DO BRI NJA IV, tro ipo so ban stan

86m2, IV sprat, pro da jem ili mi je -

njam za ma nji, uz do pla tu, ci je na po

do go vo ru. Tel. 061/893-105.

HLA DI VO DE, pro da jem plac

431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-

772, 033/469-697.

VRA TNIK, Ne vjes ti na, ku}a 3 eta`e,

na mje {te na, ek stra sre|ena, 200.000

KM. Tel. 233-654, 061/224-896.

PRO DA JEM po slo vni pros tor, ul.

Ma sa ri ko va u Ze ni ci. Tel. 062/916-

662.

PRO DA JEM u Klju~u, po dru~je

Be bi}i, {est du nu ma ze mlje. Tel.

062/346-214.

PRO DA JEM u cen tru Ba{~ar {i je

ku}u 100m2, 220m2 dvo ri {ta. Tel.

447-940.

PRO DA JEM tro so ban stan na

Ilid`i. Tel. 066/114-204.

PRO DA JEM stan 60m2, VIII sprat,

E. [e ho vi}a, uknji`en, 125.000KM.

Tel. 061/926-059.

PRO DA JEM pe to so ban stan na

Ko {e vu, Had`i Idri za 8. Tel. 200-688.

PRO DA JEM je dno so ban stan na

Grba vi ci, 37m2. Tel. 443-939,

061/274-062.

PRO DA JEM po slo vni pros tor

80m2, Ba{~ar {i ja-Bra vad`iluk. Mob.

065/021-556.

STAN 36m2 u Hra snom, trg he ro -

ja i 71m2 kod Ro bo ta. Mob.

065/021-556.

STAN 52m2 na Grba vi ci, 3 sprat,

use ljiv. Mob. 065/021-556.

KU]A na Ba{~ar {i ji, Ko va~i. Mob.

065/021-556.

STAN 48m2 na Sken de ri ji, Ta ba {ni -

ca, 2 sprat. Mob. 065/021-556.

STAN 65m2, Ali pa {i no po lje, Trg

me|. pri ja telj stva, 6 sprat i 80m2, 15

sprat. Mob. 065/021-556.

TRO SO BAN stan 70m2/IV+2 lo|e,

et. plin. grij. Grba vi ca I, po red [u -

mar skog fa kul te ta, 2.000 KM/m2 sa

po re zom. Mob. 061/893-610.

DO BRI NJA II, pro da jem-mi je njam

za ma nji uz do pla tu, tro ipo so ban

stan 91m2, 4 kat, 140.000 KM.

Mob. 062/606-831, 450-976.

STAN 85m2, stro gi cen tar,

Pru{~ako va, tro so ban, adap ti ran,

plin sko et. bal kon, 1 kat, 212.000

KM. Mob. 061/899-209.

STAN 76m2, Do bri nja, Trg Sa bo ra

bo san skog, tro ipo so ban, 2 kat, bal -

kon, 104.000 KM. Mob. 062/295-

919.

STAN 67m2, Dob lri nja C5, Sa ra -

jev skih ile ga la ca, 1 kat, re no vi ran,

adap ti ran, ga ra`a 13m2, os ta va

7m2, dvo ipo so ban, 127.000 KM.

Mob. 061/526-243.

STAN 57m2, Cen tar, A. Ja bu~ice,

dvo so ban A-U gra dnja, VP, hi tno i

po vo ljno. Mob. 066/340-748.

STAN 52m2, Grba vi ca II, K. Ka pe -

ta no vi}a, na do gra dnja, dvo so ban, 6

kat, par no, re no vi ran i na mje {ten,

1.900 KM/m2. Mob. 061/247-777.

STAN 48m2, no va vo go{}a, Ro su lje,

no vo gra dnja, je dno ipo so ban, 2 kat,

lift, kli ma, plin sko et. 1.550 KM/m2,

sa PDV-om, fik sno. Mob. 066/340-

748.

STAN 36m2, Ko {ev sko brdo, N.

[i {i}a, je dno so ban, 1 kat, 67.500

KM. Mob. 061/899-209.

STAN 36m2, Hra sno, Trg he ro ja, je -

dno so ban, 14 kat, 2 lif ta, bal kon,

69.000 KM. Tel. 711-666.

STAN 35m2, ^en gi} Vi la, ne bo der

Vra ni ca, je dno so ban, re no vi ran,

kom plet na mje {ten, 16 kat, 2 lif ta,

65.000 KM fik sno. Tel. 711-665.

STAN 33m2, Bu}a po tok, A. Bu}e,

no vo gra dnja, je dno so ban, 6 kat,

lift, plin sko et. bal kon, 59.000 KM.

Mob. 061/247-777.

STAN 34m2, Ma rin dvor, fra A.

Zviz do vi}a, je dno so ban, 2 kat, plin-

sko et. bal kon, 89.000 KM. Mob.

066/340-748.

STAN 41m2, Ko {ev sko brdo, N.

[i {i}a, je dno ip9so ban, bal kon, 3

kat, re no vi ran, adap ti ran, plins. et.

84.000 KM. Mob. 061/899-209.

BRE KA, stan 70m2, 3 sprat, I. Mu-

je zi no vi}a, 230.000 KM. Mob.

062/316-379.

PRO DA JEM-iz da jem stan 140m2,

ra vne Ci gla ne. Mob. 063/419-296.

[email protected]^KA, So ci jal no-[i bi ca,

stan 72m2, 19 sprat, 2 lif ta, cen. grij.

sin~an, dvos tra no ori jen ti san. Mob.

062/156-882.

PRODAJA

NEKRETNINE

MALI OGLASIOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine52

Page 53: Oslobodjenje 09.02.2011

MALI OGLASIOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 53

[email protected]]I, ku}a, dvi je vanj ske ga -

ra`e, oku}ni ca 618m2, ci je na po

do go vo ru. Tel. 420-319, 521-187.

KI OSK In srap, du pli 8m, po vo -

ljno. Mob. 063/893-098.

MA NJA ku}a sa oku}ni com 150m2,

Sta ri Grad. Mob. 061/358-772.

STAN u Ko va~i}ima-Lju bljan ska, 2

sprat, 39m2, 80.000 KM, + 2 bal ko -

na. Mob. 065/819-136.

STAN na Do bri nji C5, A. [e re me -

ta, dvo so ban, VP, 50m2, 82.000

KM. Mob. 065/819-136.

PO SLO VNI pros tor na Ma rin dvo -

ru, no vo gra dnja, 29m2, pri ze mni,

135.000 KM. Mob. 065/819-136.

STAN na Voj ni~kom po lju, H.

Su}es ke, 6 sprat, 65m2, 112.000

KM. Mob. 065/819-136.

STAN na en gi} Vi li, F. Be}ir be go -

vi}-Kva drant, 5 sprat, 60m2/2.000

KM. Mob. 065/819-136.

STAN na Ane ksu, su te ren, Pri je -

dor ska, 54m2/1.400 KM. Mob.

065/819-136.

STAN na Mej ta {u, Ul. Mej ta{, VP,

adap ti ran, 59m2/2.800 KM. Mob.

065/819-136.

STAN u Bu~a po to ku, no vo gra -

dnja 2006. god. 6 sprat, pot kro vni,

use ljiv, 87m2/1.300 KM. Mob.

065/819-136.

GAR SO NJE RA 25m2/2.400 KM, 5

sprat, ne ma lift, Ti to va. Mob.

065/819-136.

JE DNO SO BAN stan, na So ci jal -

nom, adap ti ran, pri ze mlje, 41m2,

82.000 KM. Mob. 065/819-136.

STAN na Mal ti, Pa ro mlin ska, 1

sprat, use ljiv, 79m2/2.200 KM. Mob.

065/819-136.

SO KO LO VI] Ko lo ni ja, ku}a u ni -

zu, na 3 eta`e+ba {ta+ga ra`a,

120.000 KM. Mob. 061/177-556.

BU]A Po tok, 2 ku}e

10x10m2+1.000m2 oku}ni ce,

250.000 KM. Mob. 061/177-556.

KU]A, Osi jek, Bla`uj,

200m2+1.500m2 oku}ni ce, 150.000

KM. Mob. 061/177-556.

[email protected], ku}a 240m2 st. pros.+plac

700m2, 300.000 KM. Mob. 061/177-

556.

VRA CA, ku}a 3 eta`e+600m2

oku}ni ce, 129.000 KM. Mob.

061/177-556.

HRA SNO, 38m2, bal kon, cen. gri-

ja nje, 80.000 KM. Mob. 061/415-

787.

DO BRI NJA, je dno ipo so ban, fik-

sno 67.000 KM. Mob. 061/415-787.

^EN GI] Vi la, 54m2, 16 kat, 1.700

KM/m2. Mob. 061/415-787.

PO FA LI]I, P+S, 200m2 dvo ri {ta,

110.000 KM. Mob. 061/415-787.

[email protected]]I, ku}a P+S, 2.000m2

oku}ni ce, 210.000 KM. Mob.

061/415-787.

HRA SNO, 53m2, odli~no sta nje,

bal kon, kli ma, 2.000 KM/m2. Mob.

061/415-787.

ZE MLJI [TE Plan di {te kod no ve

d`ami je 1.360m2, 80.000 KM. Mob.

061/170-254.

MA RIN Dvor, K. Tvrka, 2 sprat,

89m2/2.700 KM. Mob. 061/177-

556.

CEN TAR, Ul. Je ze ro, 1 sprat,

82m2/2.350 KM. Mob. 0617177-

556.

VRA CA, A. Sma ilo vi}a, 2 sprat, de -

vas ti ran, 64m2/1.700 KM. Mob.

061/177-556.

[email protected], Lu`ani, 3 sprat,

57m2/1.700 KM. Mob. 061/177-

556.

CEN TAR, J. Van ca {a, 84m2, VP,

2.800 KM/m2. Mob. 061/177-556.

LO GA VI NA, VP, 50m2/2.900 KM.

Mob. 061/177-556.

STAN, A. po lje, Trg Za vno bih-a, 3

sprat, use ljiv, cen. grij. 78m2, bal -

kon, 1.600 KM/m2. Mob. 062/907-

831.

CEN TAR, Odo ba {i na, 1 sprat,

65m2/2.300 KM. Mob. 062/907-

831.

CEN TAR, Sken de ri ja, no vo gra -

dnja, 118m2, 2 ga ra`e, ba {ta, luxu -

zno, 250.000 eura. Mob. 062/907-

831.

CEN TAR, Pa tri ot ske li ge, 64m2, 2

sprat, use ljiv, 2.450 KM/m2. Mob.

062/907-831.

IMA NJE u Do njoj Vo go{}i, 4 ku}e,

12 du nu ma ze mlje+2 pos. pros to ra,

600.000 KM. Mob. 062/907-831.

KU]A, Vra ca, Ul. Sa mo bor ska, 4

eta`e, ba {ta, ga ra`a, gri ja nje,

300.000 KM. Mob. 062/907-831.

SKEN DE RI JA, Ul. Pod gaj, 1 sprat,

63m2, 145.000 KM. Mob. 062/907-

831.

VO GO[]A, B. Kr{o, 1 sprat, 77m2,

gri ja nje, 2 bal ko na, 115.000 KM.

Mob. 062/907-831.

STAN, stro gi Cen tar, kod ho te la

Evro pe, dvo eta`ni, 3 sprat, adap ti -

ran, 67m2, 210.000 KM. Mob.

065/819-136.

STAN u Ti to voj, 5 sprat, lift, pot -

krov lje, 68m2, uknji`en, fi zi~ki ima

100m2, 190.000 KM. Mob. 065/819-

136.

STAN na Do bri nji 5, S. Fi li po vi}a,

6 sprat, za dnji, ima lift, 77m2/1.600

KM. Mob. 065/819-136.

STAN na Ote su, Trg Ote {kog ba ta -

ljo na, 6 sprat, 77m2+ga ra`a 17m2,

110.000 KM. Mob. 065/819-136.

GAR SO NJE RA u Hra snom, A.B.[i -

mi}a, 2 sprat, 28m2, 68.000 KM.

Mob. 065/819-136.

STAN na Do bri nji, V. Ma glaj li}, 1

sprat, 37m2, 62.000 KM. Mob.

061/320-439.

GRBA VI CA, K. Ka pe ta no vi}a,

54m2, 12 sprat, sve no vo, 2.050

KM/m2. Mob. 061/702-881.

CEN TAR, Pru{~ako va, 85m2, re n-

o vi ran, 1 sprat, 215.000 KM. Mob.

066/801-711.

S. GRAD, M.].]ati}a, 73m2, 3

sprat, po tre bna adap ta ci ja, 2.000

KM/m2. Mob. 066/801-711.

K. BRDO, M. Had`ija hi}a, 44m2,

je dno ipo so ban, 2 sprat, 86.000 KM.

Mob. 061/702-881.

[email protected], Pej ton, stan u ni zu, 2

eta`e, ba {ta, cca 80m2, 145.000

KM. Mob. 061/702-881.

[email protected]]I, no vo gra dnja, 32m2,

6 sprat, sve no vo, 2 lif ta, os ta va,

51.000 KM. Mob. 061/702-881.

NO VO GRA DNJA, Ned`ari}i, dvo -

so ban, 58m2, 2 sprat, 2 lif ta, bal kon,

kli ma, 1.650 KM/m2, uklju~en po -

rez. Mob. 061/702-881.

NO VO GRA DNJA, Ned`ari}i, dvo -

so ban, 57m2, 8 sprat, bal kon, kli ma,

ek stra po gled, 1.650 KM/m2. Mob.

066/801-711.

NO VO GRA DNJA, Ned`ari}i, gar-

so nje ra 34m2, 8 sprat, odli~an po -

gled, os ta va, cen. grij. 56.000 KM,

uklju~en po rez. Mob. 066/801-711.

STAN na Ali pa {i nom po lju, Trg

Za vno bi ha, 59m2, 100.000 KM.

Mob. 066/801-737.

VRA CA, A. Sma ilo vi}a, 1 sprat,

92m2, plin, po tre bna adap ta ci ja,

1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831.

GRBA VI CA, 5 sprat, ne ma lift,

69m2+2 bal ko na, 1.700 KM/m2.

Mob. 062/907-831.

MA RIN Dvor, su te ren, 76m2, adap-

ti ran, 195.000 KM. Mob. 062/907-

831.

VO GO[]A, Jo {a ni~ka, 3 sprat,

dvo eta`ni stan, 112m2, adap ti ran,

1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831.

MEJ TA[, M. P. So kol. 1 sprat,

52m2/2.900 KM. Mob. 061/177-

556.

CEN TAR, Drve ni ja, 2 sprat,96m2/2.500 KM. Mob. 061/177-556.

STAN u Cen tru, eka lu {a ~i kma, 1sprat, 90m2, 240.000 KM. Mob.066/801-737.

STAN na Do bri nji C5, 2 sprat,74m2, 125.000 KM. Mob. 061/320-439.

STAN u Cen tru, had`i Idri zo va, pot -krov lje, 32m2, 95.000 KM. Mob.061/320-439.

S. GRAD, Lo ga vi na, 29m2, 1 sprat,65.000 KM. Mob. 061/702-881.

STAN u cen tru, A. [an ti}, 3 sprat,39m2, 90.000 KM. Mob. 066/801-737.

STAN na ^en gi} Vi li, B.M.Se li mo -vi}, 56m2, 100.000 KM. Mob.066/801-737.

STAN na Do bri nji C5, L. Pas te ra, 2sprat, 68m2, 105.000 KM. Mob.061/320-439.

STAN na Ma rin dvo ru, Ha mi da D.1 sprat, po go dan za kan ce la ri je123m2/2.100 KM. Mob. 061/320-439.

STAN u Hra snom, A. [a}ir be go vi},13 sprat, 58m2/2.000 KM. Mob.061/320-439.

STAN na Mal ti, Pa ro mlin ska, VP,66m2/2.100 KM. Mob. 061/320-439.

STAN na . vi li, B.M.Se li mo vi}, 11sprat, 54m2, 100.000 KM. Mob.061/320-439.

STAN u Hra snom, A. [a}ir be go vi},2 sprat, 68m2/2.200 KM. Mob.066/801-737.

STAN na Ali pa {i nom po lju, Trgme|. pri ja telj. 2 sprat, 70m2/1.600KM. Mob. 066/801-737.

STAN kod Ka te dra le, 1 sprat, adap-ti ran, 74m2, 208.000 KM. Mob.061/320-439.

LU KSU ZAN stan, Cen tar, D. Ozme,sve no vo, 4 sprat, 136m2/3.300 KM.Mob. 061/320-439.

STAN u Cen tru, Vra zo va, VP, po go-dan za kan ce la ri je, 84m2/2.900 KM.Mob. 066/801-737.

STAN na en gi} vi li, 2 sprat, D`. Bi-je di}a, 2 sprat, 82m2/1000 eura.Mob. 061/320-439.

GAR SO NJE RA, Ko {e vo, M. [naj -de ra, 3 sprat, 21m2, 63.000KM.Mob. 066/801-737.

STAN na Ali pa {i nom po lju, N. Sma-

j la gi}a, 6 sprat, 77m2, 125.000 KM.

Mob. 061/320-439.

STAN u Ko va~i}ima, Lju bljan ska,

VP, 55m2, 100.000 KM. Mob.

066/801-737.

PRO DA JEM vje {a li cu sa ogle da -

lom. Mob. 033/229-827.

PRO DA JEM po vo ljno o~uvan tro -

sjed i bra~ni kre vet. Tel. 033/212-

431.

PRO DA JEM tro sjed sa 2 fo te lje-

stil ski na mje {taj, pi sa}i sto i or mar

za kni ge-spi se. Tel. 033/207-484,

066/285-076.

PRO DA JEM bra~ni kre vet. Mob.

061/266-999.

PRO DA JEM bra~ni kre vet. Tel.

624-560.

PO VO LJNO pro da jem dva kau~a

u odli~nom sta nju. Mob. 061/196-

800.

PRO DA JEM fo to apa rat Ni kon -

FG uz do dat ke. Tel. 033/646-281.

PRO DA JEM ugos ti telj ski fri`ider

za pi vo, gril za pe~enje pi li}a na plin.

Mob. 061/375-168.

PRO DA JEM ve{ ma {i nu u do brom

sta nju i {po ret stru ja+plin. Mob.

061/565-074.

PRO DA JEM Re na ult Clio, 2006.

god, di zel, kli ma, me ta lik si vi, dvo-

ja vra ta, re gis tro van do 6/2011.

god, pre {ao 160.000 km, ser vi si ran

kod ovla {te nog ser vi se ra. Tel.

063/317-923.

PRO DA JEM Pe`o 405 GLI, 91.

god, pla vi, re gis tro van do 12. 2010.

god, 3000KM. Tel. 061/702-801.

LAN DRO VER du gi ben zi nac u

odli~nom sta nju, 1973. go di na, ga -

ra`iran za 15.000 KM sa re zer -

vnim dje lo vi ma. Tel. 058/483-561.

PRO DA JEM Audi 80, 1989. god,

1.6 ben zin 2800KM. tel. 033/537-

949.

PRO DA JEM golf II,1986. go di na,

1.600 ku bi ka, di zel, 1.600 KM. Tel.

061/102-390.

PRO DA JEM di je lo ve za Golf 2.

Tel. 062/139-019.

BMW 525 T, di zel, god. 2001. ka r-

a van. Mob. 061/233-078.

PRO DA JEM {ko du pi kap, 2001. go-

di na, ci je na 3.500 KM. Tel. 062/877-

008.

PRO DA JEM kom bi Vol ksWAGEN

TE RE TNI, 1989. GO DI NA. mOB.

061/140-328.

PRO DA JEM LA DU Ni vu 1.7, 4x4,

1999. go di na, ne re gis tro va na, u vo -

znom sta nju, bi je la. Mob. 061/158-

164.

PRO DA JEM Golf II ben zi nac 1,8

1985. god. re gis tro van do mar ta

2011. god u izvan re dnom sta nju, ci-

je na 1.800KM. Tel. 061/257-934.

PRO DA JEM Pas sat 2,5 TDI, 4 mo-

ti on, 2002. god, zla tna bo ja, BiH ta -

ble, 6 brzi na. Tel. 00385998304357.

PRO DA JEM mla du ni vu crna,

ugra|en plin. Mob. 061/211-945.

AUDI A4, 1,8 T quat tro, 2003. go-

di na, extra sta nje. Tel. 062/505-111.

JET TA 1,9 TDI, 2006. go di na, auto -

ma tik, DSG, ci je na 23.900 KM. Tel.

062/600-111.

VOL VO S40, 2002. go di na, auto -

ma tik, ben zi nac, ko`a, vrlo po vo ljno.

Tel. 062/600-111.

PRO DA JEM no vu za dnju ka ram -

bol ku, kom plet za Hun dai Akcent.

Mob. 061/915-123.

PRO DA JEM VW tran spor ter 2,5

TDI, 2000 go di na, pro du`en, 1+8.

Tel. 033/447-691, 061/809-763.

TRA KTOR IMT 558 u odli~nom

sta nju sa svim pri klju~ci ma, ga -

ra`iran. Mob. 062/223-700.

PRO DA JEM mer ce des M 201—190

D, 1985. go di na, bi je li, 53 kw, 4 brzi -

ne, re gis tra ci ja do XI 2009. Tel.

033/677- 080.

SHOP PER 125 ccm, 16 ks, nov,

mar ka hyosung, oca ri njen, ci je na

4.000 KM. Tel. 061/956-845.

PRO DA JEM Je ep Chrysler di zel

2,5,kli ma,ser vo vo lan,1998 god.re -

gis tro van do mar ta 2011.

Mob.061/103-827

PRO DA JEM kpt mje ra~ kom pre -

si je sa 200 kar ti ca za ben zin ce i no -

vu Bo{ pum pu za vo zi lo FAP

1616/1620

Mob. 061/820-252

PRO DA JEM pe uge ot 607, 2003.

god, 2.2 ben zin, ci je na 23.000 KM.

Tel. 062/907-122.

PRO DA JEM Pe uge ot 406m2, ben-

zin, 2,0l, 2002. god. pu na+do da tna

opre ma, re gis tro van do nov. 2011.

god. Mob. 061/212-267.

PRO DA JEM re na ult 18 TL

1983.god. u vo znom sta nju, 85.000

km. Tel. 061/527-290.

PRO DA JEM no vu, neo tpa ko va nu

Chic co vu lju lja li cu (hra ni li cu) za be -

be i sto li cu za hra nje nje. Tel.

061/205-035.

PRO DA JEM zvu~ni ke „Fi {er“ 2

kom, crni 50/70W, or gi nal, 60 KM.

Tel. 061/702-801.

PRO DA JEM gla va, to~ak, pa pu~a,

{ip ka sta re {i va}e ma {i ne kao sta ri-

na, 70KM. Tel. 061/702-801.

VRLO po vo ljno pro da jem `en sku

bun du br. 44, pri ro dno krzno sje v-

er ne li si ce, crne bo je. Tel. 651-007.

PRO DA JEM drva, is ce je pa na, }ut -

ci, me tar ska, do bra kva li te ta i mje -

ra. Mob. 061/546-074.

PRO DA JEM ne ura|en Vi le rov go -

blen. tel. 061/603-115.

PRO DA JEM pe} na plin za gri ja nje

na di mnjak. Tel. 061/603-115.

PRO DA JEM po lo van slu {ni apa rat

is pra van. Tel. 061/603-115.

PRO DA JEM lje ko vi ta ja ja Ja pan -

ske pre pe li ce i do ma}a ko ko {i ja ja -

ja, bes pla tna ku}na dos ta va. Tel.

062/138-855.

PRO DA JEM akva ri jum za ri bi ce.

Mob. 062/688-855.

PRO DA JEM {i va}u ma {i nu nje-

ma~ku u ko fe ru, ga ran ci ja, 180

KM na 2 ra te. Mob. 061/145-504.

PRO DA JEM ma {i nu pi sa}u elek-

tri~nu, 80 KM. Tel. 651-556.

PRO DA JEM no ve mre`ice i no`eve

za elek. apa ra te Pa na so nik. Tel.

651-556.

PRO DA JEM no ve mre`ice br.

M101, 260, 330, 346, 370, 383, 410,

420, 424, 596, 628, za elek. bri ja~e

Bra un, Is kra i Rus ke. Tel. 651-556.

GRO BNO mjes to sa spo me ni kom,

Sv. Mar ko, 12.000 KM. Mob.

061/548-351.

PRO DA JEM sli ku Vo je Sta ni}a iz

1972. ulje 30 x 31cm. Mob. 061/709-

593.

PRO DA JEM Bra uno ve mre`ice za

bri ja nje i el. apa ra te za bri ja nje.

Mob. 061/323-906.

PRO DA JEM 100% efi ka sno sred-

stvo za traj no uni {te nje `oha ra i

`utih mra va u va {em stam be nom ili

po slo vnom pros to ru. Mob. 061/243-

891.

PRO DA JEM kla vir. Mob. 061/802-

650.

ORI GI NAL ru~ni sat Swat ch, sa na -

ru kvi com, ci je na 100 KM. Mob.

062/315-540.

PRO DA JEM nerc bun du. Tel. 221-

308.

PRO DA JEM asi mil en gles kog je zi -

ka, kom plet, nov, 90 KM. Tel. 651-

556.

PRO DA JEM Chic co set — ko li ca,

no si ljku, sje da li cu za auto sa ra znom

opre mom i kre ve ti}. Mob. 062/570-

826.

PRO DA JEM plin sku bo cu bu tan

10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362.

PRO DA JEM no ve stro je ve za {i va -

nje mar ke Brot her. Tel. 063/347-852.

PRO DA JEM 200 ~aso pi sa Sam svoj

maj stor, pri ja ra tno iz da nje. Mob.

061/032-110.

PRO DA JEM `en ske bun de od ze ca

du ga br. 42-44 i sre dnja od ra ku na.

Mob. 062/525-981.

PRO DA JEM svje`a lje ko vi ta ja ja

ja pan skih pre pe li ca, 30 kom/9 KM.

Tel. 061/245-901.

PRO DA JEM cri jep, jef ti no. Mob.

065/696-132.

PRO DA JEM dje~ija ko li ca, Ta li -

jan ska no va, Peg-Pe re go. Tel. 660-

939, 063/876-419.

PRO DA JEM 2 or gi nal vi le ro va go -

ble na zi ma i pro lje}e. Tel. 660-939,

063/876-419.

VE OMA po vo ljno pro da jem o~uva -

nu i no vu gar da ro bu: 1KM, 2KM,

5KM, 10 KM i 20 KM (no vo - sa {i -

ve no), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913.

SPE CI JAL NI ta njir za re za nje si ra

sa no`em, so bna an te na. Tel.

062/104-951.

PRO DA JEM plin sku pe} Ma ju, za

gri ja nje. Mob. 061/740-273, 440-

727.

PRO DA JEM kom pre sor za pra nje

auta HD 650 SX, Kar cher pro fe si -

onal ni, ma lo ko ri {ten, po vo ljno.

Tel. 061/809-763.

PRO DA JEM fi lan den dron, {e fle ru,

pal ma, fi kus, po go dno za po slo vne

pros to re. Tel. 033/657-914.

PRO DA JEM drva bu ko va ci je pa na

- 65 KM, drve ni ugalj Kre ka 110

KM. Tel. 061/159-904.

KU PU JEM umje tni~ke sli ke, fi la te -

li ju, sta ri na kit, sa to ve zi dne, |e pne,

ru~ne, or de nje, zna~ke i os ta lo. Tel.

033/456-505, 061/214-405.

KU PU JEM pos. pros tor u No vom

Sa ra je vu do 50m2 pri ze mlje ili I

sprat. Tel. 061/573-640.

KU PU JEM sta re raz gle dni ce,

nov~ani ce, Olim pi ja da Sa ra je va i

dru go. Tel. 033/456-505 i 061/214-

405.

KU PU JEM ob ve zni ce, ra tne {te te i

de vi zne {te dnje, is pla ta odmah.

Mob. 061/526-918.

KU PU JEM de vi znu {te dnju Ju go

ban ka, Pri vre dna ban ka i ra tnu

o{te tu, is pla ta odmah. Mob. 065/027-

864.

KU PU JEM sta ru de vi znu {te dnju,

ra tna po tra`iva nja, di oni ce svih fir-

mi i fon do va, pla~amo naj bo lje, is-

pla ta i do la zak odmah. Mob.

062/788-739.

KU PU JEM sta re nje ma~ke mar ke

i aus tij ske {i lin ge. Mob. 061/323-906.

KU PU JEM di oni ce, sta ru de vi znu

{te dnju i ra tnu od {te tu, is pla ta

odmah. Mob. 062/358-344.

KU PU JEM sta ru de vi znu {te dnju,

ob ve zni ce, ra tna od {te ta, di oni ce. is-

pla ta i do la zak odmah na adre su u

FBiH i RS, naj po vo ljni je. Mob.

061/517-897.

KU PU JEM dva gro bna mjes ta na

Ba ra ma, ate is ti~ko, je dno uz dru go.

Tel. 033/200-343.

KU PU JEM tro so ban ili ve}i stan u

Do bo ju, do 2 spra ta. Mob. 066/948-

117.

KU PU JEM 2 sta rin ska o~uva na

kau~a. Tel. 061/268-230.

KU PU JEM lo mlje no zla to, du ka te,

{or va ne i os ta le pre dme te od zla ta.

Tel. 061/553-640, 033/655-530.

KU PU JEM sve vrste knji ga. Mob.

061/533-792.

KU PU JEM lo mlje no i zu bar sko

zla to, du ka te, zla te ne sa to ve i os ta -

lo. Tel. 061/965-126.

KU PU JEM de vi znu {te dnju i ra tnu

o{te tu, is pla ta odmah. mob. 061/526-

918.

KU PU JEM akci je-ob ve zni ce de vi -

zne {te dnje i ra tne {te te, is pla ta

odmah. Mob. 065/027-864.

KU PU JEM umje tni~ke sli ke, sta rin-

ski na mje {taj, sa blje, sa to ve, or de -

nje, bos. }ili me i os ta lo. tel. 061/553-

640.

AGEN CI JA Si genx ku pu je ne kre -

tni ne u Sa ra je vu ili po sre du je, uz

pro vi zi ju 3%. Tel. 033/654-793.

KU PU JEM tra ki ce con to ur Bayer.

Tel. 461-002.

KU PU JEM }ili me, pi rot serd`ade,

ba kar sa va tli, de mir li ju, zi dne sa to -

ve, ve zo ve. Tel. 061/159-507.

KU PU JEM stan u Sa ra je vu ma nje

kva dra tu re. Tel. 211-914.

PRODAJA

KUPOVINA

OSTALOVOZILA

TEHNIKA

NAMJE[TAJ

Page 54: Oslobodjenje 09.02.2011

SJE]ANJA I SMRTOVNICEOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine54

FIR MI TI MEX d.o.o. po tre bna

mla|a `en ska oso ba na po slo vi ma

stru~nog sa ra dni ka. Oba ve zno po -

zna va nje ra da na ra~una ru, a pre -

dnost vi so ka stru~na spre ma, or ga -

ni za ci one spo so bnos ti i po zna va -

nje en gles kog ili nje ma~kog je zi ka.

Mob. 062/693-410.

PO TRE BNO vi {e sa ra dni ka za rad

u in ter na ci onal noj kom pa ni ji. Mob.

061/170-143.

PO TRE BAN `en ski fri zer. Mob.

063/113-679-

ZA PO^NI TE sop stve ni po sao „kn-

ji gom“ ete ri~na ulja, sto ti njak ra-

zli~itih tra`enih proi zvo da. Tel.

032/244-417.

PO TRE BNA fri zer ka za rad u sa lo -

nu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sa -

ti.

TV VI DEO ser vis, Po ro di ce Ri bar

65, Hra sno, po prav ka svih vrsta TV

apa ra ta, do la zak na ku}nu adre su.

Tel. 650-867, 061/188-410.

UGRA DNJA, re mont i pro da ja al-

na se ra, al ter na to ra i os ta lih el.

ure|aja na vo zi li ma, ser vis Ka ra -

me ho. Mob. 061/365-193.

MAXIVI TA, ku}na nje ga i ~uva nje

sta rih i bo le snih li ca, da va nje inje -

kci ja, in fu zi ja, in zu li na, itd. Mob.

061/319-604.

KIRBY, du bin sko usi sa va nje, pra -

nje i ispi ra nje svih vrsta te pi ha, na -

mje {ta ja, auta, pra nje por ta la i ge -

ne ral na spre ma nja sta no va i fir mi,

iti so ni 1m2/1 KM, fir ma GLANZ.

Mob. 061/350-688.

TEP SER S.O.D. pro fe si onal nim

ma {i na ma ~is ti mo na mje {taj, unu -

tra{ njost auta, te pi he (re se), iti so ne

i ka me ne po do ve (za {ti ta). Mob.

061/524-461 i Tel. 033/200-003.

MO LER SKI i par ke tar ski ra do vi,po vo ljno, ure dno i ~is to, po do go -vo ru. Mob. 062/918-201 Ismo.

MO LER kva li te tno i ~is to kre~ista no ve. Tel. 066/688-960.

KRE]IM, far bam, ugra|ujem ra -

di ja to re i adap ti ram sta no ve, ~is to

i ure dno. Mob. 062/688-855.

TA PE TAR-de ko ra ter, po vo ljno

pres vla~i na mje {taj u ra di oni ili

kod vas, uz ga ran ci ju. Tel. 718-

405, 061/156-728.

TA PE TAR ra di sve po slo ve ta pe tar -

ske stru ke, do la zi na adre su bes -

pla tno. Tel. 240-895, 062/909-306.

^UVA LA bih di je te, imam pre po -

ru ku. Mob. 061/228-848.

PRE VO DIM tek sto ve sa en gles kog

je zi ka, ci je na 5 KM po stra ni ci.

Mob. 061/522-442.

NU DI MO po vo ljno vo|enje svih

knji go vod stve nih po slo va za pri -

vre dna dru{ tva (proi zvo dnja, trgo -

vi na, uslu ge) i sa mos tal ne po du ze -

tni ke. Mob. 061/160-020.

KOM BI pre voz pu tni ka i se li dbe,

po vo ljno. Mob. 061/223-343, Po fa -

li}ka 76.

DA JEM ~aso ve iz kon ver za cij skog

en gles kog, osno va mi kro ra~una ra,

pri je mna, ser vis. Mob. 062/293-

688.

BRA VAR, blin di ra na vra ta po na -

rud`bi, ogra de, gi te re, ko va ne ogra -

de. Tel. 061/221-668.

DA JEM ~aso ve iz kon ver za cij skog

en gles kog, osno va mi kro ra~una ra,

pri je mna, ser vis. Mob. 062/293-

688.

PO VO LJNO vr{im se li dbe, pre voz

ro be kom bi mer ce de som. Ra dna

sna ga po do go vo ru. Mob. 061/563-

292 i 063/121-524.

TE LE FON ser vis po prav lja sta re,

no ve, be`i~ne, obi~ne te le fo ne, izra-

da te le fon skih in sta la ci ja. Tel.

061/141-676, 033/204-805.

BRA VAR, po prav ljam i ugra|ujem

bra ve, ga ra`na vra ta, ogra de i os ta-

lo, do la zim na adre su. Mob. 061/233-

078.

HAR MO NI KA vra ta, sa ugra dnjom

dvi je vo di li ce i pra gam je dno kril na

i dvo kril na, u bo ji drve ta. Mob.

061/516-910.

BRA VAR izra|uje ka pi je, ge len de -

re, ogra de i os ta le bra var ske ra do -

ve. Mob. 062/607-453.

VO DO IN STA LA TER ra di po vo -

ljno adap ta ci je i po prav ke. Tel.

061/222-927.

RES TA URA CI JA sta rog na mje -

{ta ja, vrhun ski kva li tet. Tel. 061/488-

033.

PRE VO ZIM stva ri i os ta lo ve}im

kom bi jem, ra dna sna ga, Mob.

061/227-189.

EK SPERT za hi dro-ter mo izo la ci -

je kro vo va i ga ra`a, zi do va. Tel.

033/653-396, 061/098-579.

KOM BI JEM vr{im pre voz pu tni ka

po vo ljno do 8 oso ba. Tel. 061/903-

526.

VO DO IN STA LA TER oprav lja ~e -

sme, vo do ko tli~e, ven ti le, si fo ne,

pen zi one ri ma jef ti ni je. Tel. 061/205-

803, 066/973-793.

EN GLES KI je zik — pro fe sor en gles -

kog je zi ka da je in stru kci je,

~as/10KM. Mob. 061/654-941.

IZNAJ MLJU JEM sto li ce za ra zne

na mje ne ci je na do 20 kom - 1,5 KM,

a 20 sto li ca i vi {e — 1 KM po ko ma -

du, (ku}na dos ta va). Mob. 061/563-

292.

VKV bra var ra di ugra dnju bra va,

ptt san du~i}a, or ma ara, sta la`a,

ra mo va. Tel. 061/507-683.

^UVA LA bih sta ri ju `enu ~eti ri

sa ta dne vno Ali pa {i no po lje, zva ti iza

12h. Tel. 061/949-447.

IN STRU IRAM |ake i stu den te izma te ma ti ke na Ali pa {i nom po lju6KM/~as. tel. 061/157-991.

VO DO IN STA LA TER sa 30. godis kus tva vr{i oprav ku in sta la ci ja,mon ta`u sa ni tar ni ure|aja i pro~e -plje nja odvo da. Tel. 033/535-659,062/139-034.

LI JE^IM he me ro ide vanj ske i un-u tra{ nje. Mob. 061/533-146.

PRE KU CA VAM sve vrste ma te ri -ja la, brzo, kva li te tno, po vo ljno,kom pju ter ska obra da. Tel. 061/533-326.

PRO FE SO RI CA fran cus kog i la tin-skog je zi ka da je in stru kci je. Tel.033/645-307.

VR[I MO kom pju ter sko pro gra -

mer ske uslu ge izra de web stra ni ca,

ugra dnju pro gra ma itd. Mob.

062/401-229.

VR[I MO uslu ge pre vo za svih vrs-

ta ro ba kao se li dbe iz euro pe i BiH.

Tel. 033/232-162, 061/266-764,

061/108-779.

[email protected] LA bih stan kod po ro di -

ce, (~i{}enje sta na, pe gla nje). Tel.

061/374-458.

KOM BI JEM vr{im pre voz pu tni ka

i ro be na sve des ti na ci je. Mob.

062/214-690 i 033/220-402.

^ASO VI en gles kog je zi ka za osnov -

ce i sre dnjo {kol ce, pre vo di, gra ma -

ti ka, kon ver za ci ja, us pje {no i po vo -

ljno. Mob. 066/917-391.

^IS TIM i odr`avam ure dnim va{

stam be ni pros tor, brzo, kva li te tno,

pe dan tno, pro fe si onal no. Mob.

062/760-012.

NU DIM po mo} i nje gu sta rih i bo -

le snih oso ba, obi la zak, pres vla~enje,

hra nje nje, do la zak u apo te ku, pro-

da vni cu i sl. uz nov~anu na do kna -

du. Mob. 062/760-012.

KE RA MI^AR SKE uslu ge pro fe si -

onal no i po vo ljno, uz ga ran ci ju

kva li te ta. Mob. 061/083-369.

IS CJE LJE NJE du ho vnim pu tem

po u~enju Bru ne Gro nin ga, me di -

cin ski do ka zi vo. Tel. 062/256-376.

NJE MA^KI je zik, in stru kci je os-

nov ci ma i sre dnjo {kol ci ma. Mob.

061/181-542.

^IS TI LA bih va{ pos. pros tor. Mob.

061/374-458.

STU DEN TI CA da je in stru kci je iz

en gles kog je zi ka za u~eni ke osno vne

{ko le. Tel. 469-805.

VKV BRA VAR, po prav ljam bra ve,

pra vim ge len de re i ko va nje ogra de.

Mob. 062/907-356.

MO LE RI pro fe si onal ci nu de uslu -

ge gle to va nje, mo le raj, ta pe te, sto-

la ri ja, ra di ja to ri itd i sve dru go po

do go vo ru. Tel. 033/456-979, 061/219-

768.

PO VO LJNO po do go vo ru in stru -

kci je iz en gles kog je zi ka za osno vne

{ko le. tel. 061/515-803.

[email protected] LA bih stan kod ozbi ljne

po ro di ce. Mob. 063/417-916.

IS CJE LJE NJE du ho vnim pu tem

po u~enju Bru ne Gro nin ga, me di -

cin ski do ka zi vo. Mob. 062/519-449.

BRI NU LA bih o dje te tu sta ros ti 2-

7 go di na. Tel. 611-439.

PRE VOZ pu tni ka pre ma mo ru

kom bi sa 8 sje di {ta. Tel. 061/243-873.

NAJ JEF TI NI JE u gra du iznaj -

mlju jem sto li ce za sve pri go de.

Mob. 063/121-524.

MO LER ra di sve ure dno, kva li te tno

i ve oma po vo ljno. Mob. 061/274-872.

MO LER ra di sve, ure dno, kva li te -

tno i ve oma po vo ljno. mob. 061/274-

872.

PRO FE SO RI CA en gles kog je zi ka,

sud ski tu ma~ i pre vo di lac, dr`i

~aso ve za sve uzras te, Do bri nja.

Tel. 465-958, 062/612-399.

IN STRU IRAM |ake i stu den te iz

ma te ma ti ke na A. Po lju, 6KM/~as.

Tel. 061/157-991.

IN STRU IRAM |ake i stu den te iz

ma te ma ti ke i fi zi ke, Ilid`a, ~as 6

KM. Tel. 621-976.

SZR izvo di gra|evin ske ra do ve,

ugra dnja ke ra mi ke, ri gip sa i svih

vrsta po do va. Mob. 061/256-132.

ZI DAR SKO te sar ski ra do vi, zi da -

nje, mal ta nje i {a lo va nje brzo i po-

vo ljno. Mob. 062/134-827, 033/241-

465.

PO VO LJNO, alu mi nis ke `alu zi ne,

tra kas te za vje se i vanj ske ro le tne.

Tel. 061/214-303.

STA KLAR SKA ra dnja Edo izvo di

sve sta klar ske ra do ve te ura mlji -

va nje sli ka, Pa pa gaj ka od 8 do 19h.

Tel. 061/130-034, 221-902.

PRE VO DIM sa nje ma~kog na bo san-

ski je zik - te hni~ku do ku men ta ci ju,

uput stva, itd. Mob. 061/357-232.

ELEK TRO SER VIS vr{i oprav ke, bu -

{i li ca, bru si li ca, usi si va}a ma {i na ala -

tlji ka. Tel. 066/889-246, 033/213-040.

SPE CI JA LIS TI^KI pre gle di, rad

me di cin skih ses ta ra. Tel. 061/319-604.

BRU SIM i la ki ram par ke te bes -

pra {in skom ma {i nom uz ga ran ci ju.

Tel. 061/359-500.

IZRA\UJE MO spor tske mre`e.

Ma {in ska obra da i za {ti tne mre`e.

Tel. 063/420-077.

^UVA LA bih di je te u svom sta nu,

imam is kus tvo, Sa raj Po lje. Tel.

466-920.

KOM BI JEM po vo ljno vr{im pre voz

ra zne ro be, se li dbe, spo mo} ra dne

sna ge po do go vo ru. Tel. 061/513-948.

U^ENI CI MA, sre dnjo {kol ci ma, in-

stru kci je iz ma te ma ti ke, fi zi ke, me -

ha ni ke, ma {in skih ele me na ta. Tel.

033/625-196, Ilid`a.

PRE VO DIM sa slo ve na~kog na bo -

san ski. Tel. 061/282-134.

VO DO IN STA LA TER, oprav ka ~e -

sme, vo do ko tli}a, ven ti la, si fo na,

pen zi one ri ma jef ti ni je. Mob.

061/205-803, 066/973-793.

POS TAV LJAM po vo ljno ri gips.

Tel. 061/545-888.

ELEK TRI^AR-VO DO IN STA LA -

TER ra di mo no ve i po prav lja mo

sta re in stal ci je (eko plas ti ka, sa ni -

ta ri ja, ser vis boj le ra, el. pe}i, in di -

ka to ra, osi gu ra~ke ku ti je, sklop ke

itd. ) Tel. 061/132-149.

BE BI si ter ka po po tre bi ~uva la bih

va {u dje cu no}u, do la zak na adre -

su. Tel. 062/525-268.

ELEK TRO SER VIS, vr{i oprav ku

bu {i li ca, usi si va~a i ma {i na. Tel.

061/803-255, 066/889-246, 033/213-

040.

MO LER SKO-far bar ski ra do vi, ci-

je na po do go vo ru, po vo ljno. Tel.

066/205-151.

^UVAM i odr`avam vi le i vi ken di -

ce na mo ru. Tel. 061/516-375.

[email protected] uslu ge bh. di ja spo ri.

www-ro do slov.ba Tel. 061/109-970.

MO LER SKI ra do vi na po tpu no

za {ti tu li je plji vim tra ka ma, ure dnost

100%. Mob. 061/606-441.

KOM BI vo zi lom vr{i mo sve vrste

pre vo za stva ri. Tel. 061/033-475.

GRA\ANI Sa ra je va, PO TRO -

[A^I ga sa, po gle daj te na In ter -

ne tu Web si te: http://www.gas-

gan gre na.com.

RAZNO

ZAPOSLENJE

ALU @ALU ZI NE 20KM/m2,

tra kas te za vje se 20KM/m2,

ALU i PVC ro le tne — ten de.

Tel. 033/211-484, 033/767-995

i Mob. 061/131-447.

NO VO! „DOM VI TA LIS“,

smje {taj za sta ri je i ne mo}ne

oso be. Mob. 061/172-948.

SA NI TET SKI PRE VOZ ne -

po kre tnih i te {ko po kre tnih os-

o ba, uz pra tnju. Mob. 061/482-

882.

„VI TA LIS“, ku}na nje ga i li -

je~enje sta rih i bo le snih oso ba,

ku pa nje, hra nje nje, in fu zi je,

inje kci je, mi je nja nje ka te te ra,

la bo ra to rij, pre gled lje ka ra

(in ter nist). Mob. 061/172-948.

USLUGE

JAZZ CLUB (kod Na ro dnog

po zo ri {ta) nu di ra dno mjes to

za mla|u dje voj ku. Mob.

063/640-542 (El ma).

De ve tog fe bru ara 2011. na vr{a va se go di na od pre se lje -

nja na ahi ret na {eg dra gog su pru ga, oca, de de, pra de -

de, pun ca i sve kra

SE ADA SE VA DA(MU HA REM)

TU ZLI]

Ne ka ti dra gi Al lah po da ri li je pi d`en net i

vje~ni ra hmet.

Za uvi jek }e{ os ta ti u na {im srci ma, mi sli ma i

sje}anji ma.

Tvo ji naj mi li ji: su pru ga Der vi {a, si no vi Ner kez i Edin,

k}er ka Edi na, sna he Sel ve di na, Sa fi ja, El ma i D`ena -

na, zet Mit hat, unu~ad Alen, Ner min, Ner ma, Bel min i

Er vin, pra unu ci Ke rim i Imad1046

...za ovaj tre nu tak - pri pre maj te se - (ha dis)

Du bo ko o`alo{}eni oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri ja te lje i

ko m{i je da je na{ dra gi

ASIM (ZAJ KO) DE DI]

pre se lio na ahi ret u uto rak, 8. fe bru ara 2011, u 73. go-

di ni.

D`ena za }e se oba vi ti u sri je du, 9. fe bru ara 2011. go di -

ne, u 15 sa ti na me zar ju Prpo ri {ta - Hre no vi ca.

O`alo{}eni: su pru ga [e fi ka, si no vi Emir, Se mir i Amir, sna-

he Zu hra, Hu ri ja, El vi ra i Ze hra, ses tre Sej da, Ai{a i Ra-

bi ja, unu~ad Alem, Ame la, Vil da na, Ve dad, Azra, Mir sad,

Se na da i Ni za ma, ze to vi Ner min i Ar min, ses tri}i Ga lib, Ra -

sim, Ra miz, Ekrem, Se nad, Enes i Haj ru din, ses tri~ne Ra -

mi za, [em sa, Ja sna, Saj ma, Eni sa, Aida i [e va la, {u re Nu -

sret, Mu nib i [e fik, bad`e Ja kub, Nu mo i Ha ki ja, svas ti ke

Isme ta, Nu sre ta i Sa de ta, te po ro di ce De di}, Ra da~a, Fa zla-

gi}, Av da gi}, Red`ovi}, Gu gi}, Kra va re vi}, Hu rem, D`ana -

no vi}, Mu la ha sa no vi}, Rov~anin, \on ko, Oma no vi}, Bu~o,

Tu ru lja, He ren da, Be~i}, [u va li ja, Hrvo, Agi}, Ba bi}, [e -

ho vi}, Huj dur, Be ri {a, Su lje vi}, Ku li}, Ka lja nac, Ka ri}, kao

i os ta la broj na ro dbi na, ko m{i je i pri ja te lji.

Pre voz do me zar ja i na zad obe zbi je|en kod Vi je}ni ce sa

po las kom u 13.30 sa ti.

RA HME TUL LA HI ALEJ HI RA HME TEN VA SI AH000

De ve tog fe bru ara 2011. na vr{a va se tu`na go di na ot ka -

ko ni je sa na ma na {a vo lje na

FA DI LA DI LA BE^IR BE GO VI],

ro|. ^AJI]

S lju bav lju i po {to va njem uvi jek }emo se sje}ati tvo je

do bro te i ple me ni tog li ka i ~uva ti u na {im srci ma.

Tvo ji naj mi li ji: k}er ka Zla ta, zet D`afer,

unu~ad Edin i Lej la1043

PO SLJE DNJI POZ DRAV

dra goj ses tri

SA FI HAJ DAR PA [I],

ro|. TRBI]

Brat Ismet sa po ro di com1045

Page 55: Oslobodjenje 09.02.2011

SJE]ANJA I SMRTOVNICEOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 55

S bo lom i tu gom oba vje {ta va mo da je

DA NI CA RA^I], ro|. IVA NI [E VI]

udo va Obra da

1921 - 2011.

pre mi nu la 8. fe bru ara 2011. go di ne.

Is pra}aj u sri je du, 9. fe bru ara 2011. go di ne, u 14 ~aso va iz Grad ske mrtva~ni ce Bi je -

li bri jeg u Mos ta ru, gdje pri ma mo sau~e{}e od 13 ~aso va.

Sa hra na je na pra vo sla vnom gro blju u Po to ci ma kod Mos ta ra.

O`alo{}eni: sin Mi le, k}i Mi len ka, unu~ad Je le na, Bran ka i Je le na, sna ha Ika, zet Dra -

gu tin i os ta la ro dbi na i pri ja te lji001A

SJE]ANJE

MIL KA LO ZI]

2009 - 2011.

PA VO LO ZI]

1991 - 2011.

Obi te lji Jan dri}

i Vu ka so vi}833

U du bo koj bo li jav lja mo svim ro|aci ma, pri ja te lji ma i znan ci ma tu`nu vi jest da je na{

dra gi otac, tast, stric, ujak i {o gor, go spo din

JO SIP JO ZO KLI CI]19. 6. 1931 - 16. 1. 2011.

bla go u Go spo di nu pre mi nuo u ne dje lju, 16. ja nu ara 2011, u 80. go di ni, u Za gre bu,

na kon krat ke i te {ke bo les ti.

Po la ga nje ur ne u po ro di~nu gro bni cu bit }e u sri je du, 9. fe bru ara 2011. go di ne, u 14

sa ti na gro blju Va re{ - Maj dan.

Po~ivao u mi ru Bo`jem!

O`alo{}eni: k}eri Li li ana, Ma ja i Ja sna, unu ke Ana, Lu na i Zoe, ses tra Te re zi ja, Maj -

da i Ve ra, te os ta la tu gu ju}a ro dbi na i pri ja te lji25070

Sa lju bav lju i po {to va njem

SJE]ANJE

Mla den, Dra ga na, Ognjen, Va nja i Dar ko1039

Du bo ko o`alo{}eni oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri ja te lje

i ko m{i je da je na {a dra ga

ZE HRI JA [E HO VI],

ro|. [email protected] DO

pre se li la na ahi ret u uto rak, 8. fe bru ara 2011, u 78. go -

di ni.

D`ena za }e se oba vi ti u sri je du, 9. fe bru ara 2011. go -

di ne, u 15 sa ti na me zar ju Ra vne Ba ki je.

O`alo{}eni: si no vi Fa ru din-[e ha i Su ad-[e ha, k}er ka

Se ni da, sna ha Mi na, zet Esad Dru {ki}, unu~ad D`eni -

ta, Sa mra, Lej la i Ke rim, ze to vi El vir i Alem, pra unu -

ci Anes i Ham za, ses tre Fa ti ma, Mej ra i Ra za, zet Nur -

ko, ses tri}i i ses tri~ne, dje ver Ibro sa po ro di com, za -

ova Ha si ja sa po ro di com, te po ro di ce [e ho vi}, D`in do,

Dru {ki}, Ko va~evi}, Kle po, ^ar kad`i}, Pa {i}, Du ra ko -

vi}, Ker la, Ku ki}, D`afe ra gi}, Zu li}, ^en gi}, Ko -

va~evi} i os ta la mno go broj na ro dbi na, pri ja te lji i ko -

m{i je.

Tev hid }e se prou~iti is tog da na u 15 sa ti u ku}i mer-

hu me u Uli ci ^ebed`ije br. 4. 000

...za ovaj tre nu tak - pri pre maj te se - (ha dis)

Du bo ko o`alo{}eni oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri ja te lje

i ko m{i je da je na{ dra gi

AV DI JA (MU JO)OSMAN KO VI]

pre se lio na ahi ret u pe tak, 4. fe bru ara 2011, u Nje -

ma~koj, u 66. go di ni.

D`ena za }e se oba vi ti u sri je du, 9. fe bru ara 2011. go -

di ne, u 13 sa ti na grad skom me zar ju Vla ko vo.

O`alo{}eni: su pru ga Ra mi za, si no vi Mu jo i Sa mir, sna he

Da ni je la i An ki ca, unu~ad El din i Ane sa, amid`a Ha lim,

stri ne Nu ra i Tid`a, bra ti}i Atif i Ne li, bra ti~ne Sa bi na i

Ne la, amid`i}i, amid`i~ne, te ti}i, te ti~ne, bad`o Ejub, {u -

ra Se lim Spa hi}, svas ti ke Zu mra, Al ma sa i Zlat ka, te po -

ro di ce Osman ko vi}, Spa hi}, Kru{~ica, Mu ta {i, Ras ta vi -

ca, Muj ki}, Ha san be go vi}, Osma no vi}, ^utu ra, Ka ra -

man, Tre bi njac, An de li ja, Hod`i}, Kri lo, Gra di {i}, Klju -

no, [a ho vi}, Kli no, Ta bak, Gu ta, [a be ta, Had`ovi}, Be -

ga no vi}, Dur sum, Ser da re vi}, [ku fi ca, [ko ro, kao i os ta -

la broj na ro dbi na, ko m{i je i pri ja te lji.

Tev hid }e se prou~iti is tog da na u 13 sa ti u d`ami ji

Otes, Ilid`a.

RA HME TUL LA HI ALEJ HI RA HME TEN VA SI AH000

Du bo ko o`alo{}eni oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri-

ja te lje i ko m{i je da je na {a dra ga maj ka

FA DI LA(RI ZA-beg)ZA GA NJOR,

ro|. HA VE RI]

pre se li la na ahi ret u po ne dje ljak, 7. fe bru ara

2011, u 73. go di ni.

D`ena za }e se kla nja ti u sri je du, 9. fe bru ara

2011. go di ne, po sli je po dne-na ma za u ha re mu

Be go ve d`ami je, a ukop }e se oba vi ti u 13.30 sa -

ti na ba kij skom me zar ju Fa le ti}i 2.

Pre voz obe zbi je|en is pred Ca re ve d`ami je sa

po las kom u 12.45 sa ti, do me zar ja i na zad.

O`alo{}eni: si no vi Ned`ad i Ra ma dan, ses tre

]ami la Fer ri i Ha ze ra Re pis hti sa po ro di ca ma,

sna he Sel ma i Sa bi ra, unu~ad Ami na, Il ma i Ha -

run, te po ro di ce Za ga njor, Ha ve ri}, Osma na gi},

Bi be zi}, Ali vo di}, Bra to vi}, Bor~a, Ibra hi me fen -

di}, Baj ra mo vi}, La~evi}, Di va no vi}, Red`ovi},

te os ta la mno go broj na ro dbi na, pri ja te lji i ko -

m{i je.

Mu {ki tev hid }e se prou~iti is tog da na po sli je

ikin di ja-na ma za u d`ami ji Bje la ve. 000

PO SLJE DNJI SE LAM

maj ci na {eg ra dnog ko le ge Fa hru di na - [e he

ZE HRI JI [E HO VI],

ro|. [email protected] DO

Mo li mo Uzvi {e nog Al la ha d`.{. da joj po da ri li je pi

d`en net, a nje noj po ro di ci sa bur.

Go ran, Ne dim, Asim, Mi {o, Mir sa da, Ve li da, Sne`a,

Osman T., Ki ko, Mu fid, Mu za fer, Pir ke, Sal ko, Adil,

Adem, [e val, Su ada G., Brdo, Bej da, Edis, ]us ta,

Re {o, El vis, Mir so, Ne {o, Ja go da1041

De ve tog fe bru ara 2011. na vr{a va se go di na od smrti

na {e dra ge

MU NI BE ^AU[E VI],

ro|. TU ZLAK

Ne dos ta je{ nam.

Ne ka ti dra gi Al lah d`.{. po da ri li je pi d`en net i vje~ni

ra hmet.

Tev hid }e se prou~iti u sri je du, 9. fe bru ara 2011.

go di ne, u 14 sa ti u d`ami ji Ko lo ni ja, Ul. Fra nje Klu za.

S po {to va njem,

tvo ja po ro di ca1040

OSLOBO\ENJE

AN KA PAN DU RE VI]9. 2. 2007 - 9. 2. 2011.

MI LO RAD MI LEPAN DU RE VI]

1981 - 2011.

Page 56: Oslobodjenje 09.02.2011

SJE]ANJA I SMRTOVNICEOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine56

Du bo ko o`alo{}eni oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri-

ja te lje i ko m{i je da je na {a dra ga

HI KME TA(UZEJR)

DE LI HA SA NO VI],ro|. [email protected]]

pre se li la na ahi ret u po ne dje ljak, 7. fe bru ara

2011, u 79. go di ni.

D`ena za }e se oba vi ti u sri je du, 9. fe bru ara 2011.

go di ne, u 13.30 sa ti na grad skom gro blju Ba re.

O`alo{}eni: k}er ka Ame la, sin Se nad, zet Hi do sa

fa mi li jom, unu ke Aj la i Lej la, dje ver Nu sret, za -

ove Al ma sa i Aze mi na, te po ro di ce De li ha sa no -

vi}, Had`iali}, Gi li}, Bi lal, Ko so, Pa {a gi}, Aga no -

vi}, Had`i}, ]ato vi}, Pro li}, Bej ti}, Im{i ro vi},

Baj ra mo vi}, Ab do me ro vi}, Vi la, Mu hi}, Had`u -

gli}, Ba {o vi}, Pe hilj, Kur to, Had`ia hme to vi} i os -

ta la mno go broj na ro dbi na, pri ja te lji i ko m{i je.

Tev hid }e se prou~iti is tog da na u 13.30 sa ti u

ku}i `alos ti, Ale ja li pa br. 55/IV, Hra sno. 000

IN ME MO RI AM

DA NI LOVU KI]EVI]

9. 2. 1989 — 9. 2. 2011.

Su pru ga Esma

sa po ro di com1024

SJE]ANJE

na na {eg dra gog

DRA GOPE TRO VI]

GLI BOiz Mos ta ra

9. 2. 1989 — 9. 2. 2011.

S lju bav lju,

Bo ja na, Lji lja na i

Ve ri ca s po ro di ca ma1032

...za ovaj tre nu tak — pri pre maj te se — (ha dis)

Du bo ko o`alo{}eni oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri ja te lje i

ko m{i je da je na{ dra gi

had`i SA FET (had`iMU HA MED) BA LI]

pre se lio na ahi ret u po ne dje ljak, 7. fe bru ara 2011, u

71. go di ni.

D`ena za }e se oba vi ti u sri je du, 9. fe bru ara 2011. go di -

ne, po sli je kla nja nja po dne-na ma za na po ro di~nom

me zar ju Hrast - Bra di na.

O`alo{}eni: su pru ga had`i D`emi la, si no vi Ne jin i Ner -

min, k}er ka El ma na, sa he Fi kre ta i Mir sa da, zet

Adnan, unu~ad Sad`ida, Ne ira, La mi ja, Ahmed, Ami -

na, Ali i Ke ri ma, brat had`i Fa dil, te po ro di ce Ba li},

Ka raj ko, La po, Le pa ra, D`aji}, Ali}, Prev ljak, Der vi},

Za hi ro vi}, Zlo trg, Hod`i}, Ta ba ko vi}, Ka dri},

Mad`ak, Ge go, kao i os ta la broj na ro dbi na, ko m{i je i

pri ja te lji.

Pre voz do me zar ja i na zad obe zbi je|en is pred d`ami -

je Kralj Fahd sa po las kom u 10.30 sa ti.

RA HME TUL LA HI ALEJ HI RA HME TEN VA SI AH000

...za ovaj tre nu tak — pri pre maj te se — (ha dis)

Du bo ko o`alo{}eni oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri ja te lje i

ko m{i je da je na {a dra ga

FA TI MA ([A]IR)PA LI], ro|. TOR LAK

pre se li la na ahi ret u ne dje lju, 6. fe bru ara 2011, u 83.

go di ni.

D`ena za }e se oba vi ti u sri je du, 9. fe bru ara 2011. go di -

ne, u 15 sa ti na me zar ju Ugor sko — Vo go{}a.

O`alo{}eni: k}er ke Hi ba, \ula, Zu mra Di ka, Sa bi na, Ta ma -

na, Nam ka i Ma nja na, ses tra \ula, ze to vi Na zif, Sa bri ja,

Mir sad, Ibro, Mid hat, Sa ba hu din i Jann, sna he Me di na,

Da da i Zla ta, unu~ad Edin, Mu ris, Mir sa da, Sa ne la, Ja smin,

Mi re la, Lej la, Ve dad, Mi ne la, El dar, Ami la i Ner ma, pra -

unu~ad Adnan, Aj na, Ni had, Hu go, Ke rim i Ha run, ses tri}i

i ses tri~ne, bra ti}i i bra ti~ne, te po ro di ce Pa li}, Tor lak, Av di},

Hod`i}, Ku li}, Sma ji}, Ra mi}, Ibi {e vi}, ^er kez, Zi mi}, Ha -

sa no vi}, [e ho vi}, kao i os ta la ro dbi na, ko m{i je i pri ja te lji.

Tev hid }e se prou~iti is tog da na u ku}i mer hu me u 15

sa ti, Ugor sko III/21.

RA HME TUL LA HI ALEJ HA RA HME TEN VA SI AH000

...za ovaj tre nu tak — pri pre maj te se — (ha dis)

Du bo ko o`alo{}eni oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri ja te lje i

ko m{i je da je na{ dra gi

AV DO (RI ZVO)VRA BAC

pre se lio na ahi ret u po ne dje ljak, 7. fe bru ara 2011, u

35. go di ni.

D`ena za }e se oba vi ti u sri je du, 9. fe bru ara 2011. go di ne,

po sli je po dne-na ma za (12.15 sa ti) na me zar ju Ne va~ka.

O`alo{}eni: su pru ga El ma, sin Ri zvo, k}er ka [e va la,

sna ha El vi na, bra ti} Amir, amid`a Ni had sa po ro di com,

tet ke Sa de ta, Mir sa da, Va hi da i Su ada sa po ro di ca ma,

da id`a Za im sa po ro di com, tet ke Mi na, Mir sa da i Sa de -

ta sa po ro di ca ma, te po ro di ce Vra bac, Me {i}, [e hi}, Ali -

ka di}, Haj da re vi}, Mi {ut, [a ba no vi}, Kla dan~i}, kao i

os ta la broj na ro dbi na, ko m{i je i pri ja te lji.

Tev hid }e se prou~iti is tog da na u ku}i ra hme tli je u Ne -

va~koj, u 12 sa ti.

RA HME TUL LA HI ALEJ HI RA HME TEN VA SI AH000

...za ovaj tre nu tak — pri pre maj te se — (ha dis)

Du bo ko o`alo{}eni oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri ja te lje i

ko m{i je da je na {a dra ga

SA FA (BE]IR)HAJ DAR PA [I],

ro|. TRBI]

pre se li la na ahi ret u po ne dje ljak, 7. fe bru ara 2011, u

85. go di ni.

D`ena za }e se oba vi ti u sri je du, 9. fe bru ara 2011. go di -

ne, u 13 sa ti na grad skom me zar ju Vla ko vo.

O`alo{}eni: k}er ke Emi na, Bi se ra i Azra, bra}a Nu sret,

Ismet i Av do sa po ro di ca ma, ze to vi Ahmet Ko ro i Na dir

Du ra ko vi}, unu~ad Ma hir, Ha ris, Ve dad i Mir za, za ove

Ra bi ja Ba {i} i Sa fi ja Had`iha sa no vi} sa dje com, dje ve -

ri Izet, Ismet i Fa dil sa po ro di ca ma, Fa ruk Diz dar sa po -

ro di com, je trve Fa ti ma, Mu ni ra i Zi ne ta, sna he Be hid`a

i Umi ja, bra ti}i Trbi} Akif i Me hme da li ja, bra ti~na Sej -

da Ri ka lo, te po ro di ce Haj dar pa {i}, Trbi}, Ko ro, Du ra -

ko vi}, Ba {i}, Diz dar, Had`iha sa no vi}, Ko lja, Ogli}, \eli -

lo vi}, Mu {o vi}, Mu ji}, Lju ca, Ima mo vi}, [e}ero vi}, kao

i os ta la broj na ro dbi na, ko m{i je i pri ja te lji.

Tev hid }e se prou~iti is tog da na u sta nu mer hu me u 13

sa ti, Ul. Gli {e Jan ko vi}a 3/II, Ilid`a.

RA HME TUL LA HI ALEJ HA RA HME TEN VA SI AH000

SJE]ANJE

SU LEJ MAN(DER VI [A)DRU [KI]

9. 2. 1998 — 9. 2. 2011.

S lju bav lju i po {to va njem,

sin Ni jaz i unu ci Da mir i Di ja na25068

SJE]ANJE

\OR\EKAL KA [LI EV

9. 2. 1986 — 9. 2. 2011.

Za uvi jek u na {em srcu.

Po ro di ce: Kal ka {li ev, Tef te da ri ja,

Ge or gi ev, Ru pnik i D`afi}1005

[email protected] HI RA [I LO VI]9. 2. 2004 - 9. 2. 2011.

Mi lo na {e!

Zbog sve ga {to si nam u `ivo tu `elje la i us pje la pru`iti,

is to pi la si se kao pa hu lji ca. Pos ta la si „Ma le no na -

{e“,ali si nam u srci ma „Naj ve}e na {e“. Vo li mo te!

Tvo ji: su prug Ali ja i dje ca Se ni ja, Fe him, Mi ra lem i

Ja smin ka.

Tev hid }e se prou~iti 9. fe bru ara 2011. go di ne, u 11.15

sa ti u [a re noj d`ami ji u Tu zli.030

OSLOBO\ENJEOGLASNA [email protected]

Zelenih beretki 14, Tel. 205-938

Page 57: Oslobodjenje 09.02.2011

SJE]ANJA I SMRTOVNICEOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 57

SJE]ANJE

Da nas, 9. fe bru ara 2011, na vr{a va se 13 go di na

od ka da je pre se lio na ahi ret na{ dra gi otac, pu -

nac i de do

ASIM (MUS TA FE)ALI]

Uvi jek te se sje}amo sa lju bav lju i ni ka da te

ne}emo za bo ra vi ti. Vri je me ne mo`e da iz bri {e

bol i tu gu.

Mno go nam ne dos ta je{.

Tvo ja k}er ka El vi ra, zet Zo ran

i unu ci Pe|a, Mi ran i Zo ran Jr.969

Ne ma na~ina da se opi {u osje}anja kad osje ti{ da pu -

tu je{ kroz sje}anja!

Kroz sje}anja do 8. fe bru ara 2010. go di ne, ka da je

pres ta lo da ot ku ca va srce na {e ma me

NA [email protected] [email protected] CE NA DEFRA UHAJM, ro|.

RA DI]

Ni ka da ne}e{ pres ta ti da bdi je{!!! Ni ka da ne}e{ pres ta-

ti da bu de{!!! Ru kom svo jom jo{ uvi jek nas mi lu je{ i

mi zna mo {ta `eli{ da ka`e{!!!

Ov dje za tvo re nih o~iju sto ji mo i tvo je ru ke u svo jim

osje ti mo!!! Slu {a mo ove uzvi {e ne ti {i ne ko je {a pu}u

nje`no tvo je ime!!!

Go ga i @e ljko sa po ro di com, ses tre

i tvo ji pri ja te lji ko ji ma ne dos ta je{1030

SJE]ANJE

Obi telj [la ko vi}1003

SJE]ANJE

Dje ca1021

SJE]ANJE

na

MU AZI ZA (ALI JE)CVI JE TI]A

9. 2. 1993 — 9. 2. 2011.

Uvi jek }e{ bi ti u na {im srci ma i mi sli ma.

S lju bav lju i po {to va njem,

Tvo ji: k}er ka Fa ke ta, unu ka Na ida i zet Ali ja Lin dov1025

IN ME MO RI AM

[email protected] MI GO RA9. 2. 1934 — 9. 2. 2007.

S lju bav lju, tu gom i po {to va njem,

po ro di ca1011

MUS TA FA (IBRA HIM) FA ZLI]9. 2. 1977 — 9. 2. 2011.

Dra gi na{ bra te, i da nas te vo li mo is to i da -

nas u srcu no si mo tu gu zbog Tvog odlas ka.

Ne ma go di na ko je }e do ni je ti za bo rav jer

lju bav naj bo ljeg bra ta na svi je tu ne mo`e se

za bo ra vi ti. Ti si uvi jek s na ma!

Tvo je ses tre: Fa di la, Ki me ta,

Aj {a i Fa ti ma sa po ro di ca ma 1029

U sri je du, 9. fe bru ara 2011. go di ne, na vr{a va se se dam

da na od ka da je pre se li la na ahi ret na {a dra ga

FE HMA [email protected] HI], ro|. STRIK(udo va rahm. dr. Mu ha me da)

Ovim pu tem za hva lju je mo ro dbi ni, pri ja te lji ma i ko -

m{i ja ma ko ji su u ovim te {kim tre nu ci ma bi li uz nas i

pru`ili nam utje hu.

Tev hid }e se prou~iti u sri je du, 9. fe bru ara 2011. go di -

ne, u Ba kij skoj d`ami ji u 12.30 sa ti.

Si no vi i os ta la o`alo{}ena po ro di ca1007

De ve tog fe bru ara 2011. na vr{a va ju se ~eti ri go di -

ne ot ka ko ni je sa na ma na {a po {to va na go spo|a

AN KAPAN DU RE VI]

U sje}anju nam os ta ju nje na do bro ta i ne se -

bi~nost i sa za hval no{}u }emo vas se sje}ati.

Va {i pri ja te lji Iva na i Lju bo1033

Da nas se na vr{a va ~e trde set da na od ka da nas je na pus tio na{

MIR KO CVI TA NO VI]1930 — 2010.

Ovom pri li kom izra`ava mo za hval nost ro dbi ni, pri ja te lji ma, su -

sje di ma i svim oni ma ko ji su nam na bi lo ko ji na~in izra zi li

sau~e{}e.

Ve li ko hva la svi ma ko ji su svo jim pri sus tvom dos to jan stve no is pra ti -

li na {eg Mir ka do vje~nog po~iva li {ta na gro blju Vi {i}i - ^a plji na.

Su pru ga Dra gi ca, sin Din ko, k}er ka Mir ja na,

unu ka Fe li ci ja i zet Pe tar1008

SJE]ANJE

DRA GAN DA BI]9. 2. 1993 — 9. 2. 2011.

Brat Mla den

sa po ro di comAX

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVOKompletne pogrebne usluge za sve konfesije.

Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao ina grobljima {irom BiH.

Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata.

Obavljamo ekshumacije i kremiranje.

Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugamana{e mrtva~nice.

Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo!

Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010

25057

MA LIK(HA MI DA) ZVIZ DI]

9. 2. 1990 — 9. 2. 2011.

EMI NA(MUS TA FE)

ZVIZ DI], ro|.HA SAN BE GO VI]24. 2. 1989 — 24. 2. 2011.

IL DU ZA[LA KO VI]9. II 1990 — 9. II 2011.

HA SAN[LA KO VI]

25. II 1971 — 25. II 2011.

Page 58: Oslobodjenje 09.02.2011

PREDAHOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine58

HOROSKOP DANASTra`ite li no vi po sao, po zna nik }e vam uka za ti na za ni mlji vu po nu -du. Oba vi te in for ma ti vni raz go vor ~ak i ako sma tra te da nis te do-vo ljno kva li fi ci ra ni. Spre tno }ete ko ris ti ti sve atri bu te ka ko bis te os-vo ji li ne~iju pa`nju. Na po mo lu su po~eci lju ba vnih ve za ko je mo`dane}e bi ti du gog vi je ka, ali }e vam sva ko dne vi cu u~ini ti za ni mlji vi -jom. Dru`enje s pri ja te lji ma po mo}i }e vam da zadr`ite ve dar duh.

Na po slu }e do}i do uspo re ne ko mu ni ka ci je s kli jen ti ma i sa ra dni -ci ma. Ne moj te za po~inja ti no ve po slo ve i pa zi te ko me po kla nja te po -vje re nje. Ve li ki dio vre me na mo rat }ete pro ves ti ba ve}i se ku}an -skim i po ro di~nim oba ve za ma. Ne moj te ko va ti pla no ve za dru`enjes pri ja te lji ma jer vam ne}e os ta ti ni ma lo slo bo dnog vre me na. Iz b-je ga vaj te ne po tre bno zadr`ava nje na hla dno}i.

Naj vi {e }ete us pje ha os tva ri ti sa ra|uju}i s inos tran stvom. Po ka zat}ete se kva li te tnim pre go va ra~em ~ija }e naj ve}a pre dnost bi ti di -plo ma ti~nost i uslu`nost. Oso ba ko ju da nas upo zna te mo gla bi po-s ta ti va`an dio va {eg `ivo ta. Za uze ti }e spre mno{}u na otvo re ni juko mu ni ka ci ju po bolj {a ti na ru {e ni odnos s par tne rom. Vje`ba njemi pra vil nom pre hra nom nas to jat }ete sa~uva ti mla de na~ki iz gled.

Klo ni te se ne pro mi{ lje nih ula ga nja i ika kvih fi nan sij skih tran sa kci -ja bez kon sul ta ci je s fi nan sij skim stru~nja ci ma. In ves ti ra nje na svo-ju ru ku mo glo bi vam prou zro~iti ma te ri jal nu {te tu. Mno ge }e sene pos to ja ne ve ze na}i pred ras ki dom. Ne moj te do zvo li ti da tre nu -tno ra spo lo`enje uti~e na va {e odlu ke i pro su dbe. Mo gu}i su pro -ble mi s ne sa ni com. Iz bje ga vaj te ka snu ve~eru.

Imat }ete osje}aj da su se svi oko mi li na vas, a po se bno {e fo vi. Ne}evam bi ti la ko ra di ti u ta kvim uvje ti ma, {to }e re zul ti ra ti sma nje nomkon cen tra ci jom i u~es ta lim gre {ka ma. Ne}ete bi ti spo so bni ra zu -mno ra su|iva ti, sto ga iz bje ga vaj te do no {e nje va`nih odlu ka. Klo -ni te se oso ba ko je vam crpe ener gi ju. Mno gi }e La vo vi bi ti osje -tlji vog zdrav lja i `ali ti se na sla bost ili vrto gla vi cu.

Na po slu }e vam bi ti na por no jer }e ve}ina oba ve za pas ti na va {ale|a. Ne}ete mo}i ra~una ti na po mo} ko le ga bu du}i da }e oni bi tiza oku plje ni svo jim pro ble mi ma. Prem da bis te se ra do za bav lja li idru`ili, pre gr{t obi telj skih i ku}an skih oba ve za po re me tit }e vam pla -no ve. Dan }ete pro ves ti pos pre ma ju}i stan i obav lja ju}i uslu geuku}ani ma.

Na let sa mo po uz da nja omo gu}it }e vam si gur ni ji nas tup i bo lje pre -zen ti ra nje svo jih ide ja. Iz vrsno je vri je me za pri sus tvo va nje sas tan -ci ma na ko ji ma }ete os tva ri ti va`ne kon ta kte. Tra`ite li avan tu ru, na -ba ci te osmi jeh i kre ni te u za vo|enje. Kom bi na ci ji va {eg pri vla~nogiz gle da i {ar ma ni ko ne}e us pje ti odo lje ti. Oko li na }e vas za su ti obi l-jem kom pli me na ta.

Iz vrsna kon cen tra ci ja osi gu rat }e vam da s la ko}om oba vi te i naj -zah tje vni je za dat ke. Do bro }ete se sna la zi ti u ra znim oblas ti ma, apo naj vi {e u po slo vi ma ko ji za hti je va ju is tan~ane di plo mat ske vje -{ti ne. Odbij te po zi ve pri ja te lja i pro ve di te dan s po ro di com. Po ra -di te na po bolj {a nju po ro di~nih odno sa. Te {ko }ete odo li je va ti br-zoj i nez dra voj hra ni, {to }e re zul ti ra ti ne`elje nim ki lo gra mi ma.

Mno go }ete vre me na pro vo di ti na te re nu ili obi la ze}i dr`a vne in sti-tu ci je. Pru`i li vam se pri li ka za odlas kom na kra}e po slo vno pu to-va nje, obje ru~ke je pri hva ti te. Ne moj te se za tva ra ti u ku}u, ve} seupu ti te u no}ni pro vod s pri ja te lji ma. Pred va ma je ve~er do bre za -ba ve, kao i broj nih mo gu}nos ti za flert. In ten zi vna tje lo vje`ba po -mo}i }e vam da oda gna te crne mi sli.

Uprkos neo~eki va nom pri li vu nov ca, po ve}ani ras ho di ne}e vam do-pus ti ti da se pre vi {e ra du je te. Opre zni je uprav ljaj te fi nan si ja ma ka -ko bis te iz bje gli pro ble me. Na bav ka ku}an skih po trep {ti na ili no vogko ma da na mje {ta ja obi lje`it }e da na{ nji dan. Mno gi }e Jar ci ~itavdan pro ves ti u {o pin gu, {to se ne}e po vo ljno odra zi ti na nji hov ku}nibud`et. Po la gat }ete mno go pa`nje na iz gled.

Ma njak ener gi je i kon cen tra ci je bit }e gla vni kri vac {to }ete bi ti sklo -ni po gre {ka ma i pro pus ti ma. Ne}e vam po mo}i ni to {to }e vam na -dre|eni stal no bi ti nad gla vom. Va {e ve dro ra spo lo`enje }e po zi ti -vno uti ca ti na po ro di~ne odno se. Uku}ani }e se osje}ati ugo dno uva {em dru{ tvu, {to }e po ta knu ti otvo re ni ju ko mu ni ka ci ju. Po~ni tevi {e mi sli ti na o~uva nje svog zdrav lja.

Rad }e vam pred stav lja ti pra vo mu~enje, a po se bno ako po dra zu -mi je va ika kav men tal ni na por. Naj bo lje }ete se sna la zi ti u ru tin skimpo slo vi ma ko ji ne za hti je va ju pre vi {e kon cen tra ci je. Od bur nih pro -vo da i obi las ka no}nih klu bo va vi {e }e vam od go va ra ti mir vlas ti -tog do ma. Naj bo lje }ete se opus ti ti uz in ti mno dru{ tvo i ~a{u vi na.Osje}at }ete se umor no i po spa no.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

[KORPIJA

23. 10. - 22. 11.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

LAV

23. 7. - 22. 8.

RAK

23. 6. - 22. 7.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

BIK

21. 4. - 22. 5.

OVAN

21. 3. - 20. 4.

UREDNI[TVO:

Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI],Jelena MILANOVI], Nada SALOM iLejla [email protected]

PRODAJA:

Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558e-mail: [email protected]

MARKETING:

Meliha Hod`i}Fax: 472-901Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988e-mail: [email protected]

ID broj: 4200492600001

ADRESA:

D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686

TELEFONI:

Centrala: 276-900, 467-723Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276-902, fax: 468-090, modem: 468-018;

Uprava 234-718, fax: 461-007;Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937,Sarajevska hronika: 276-901,fax: 468-054, Kultura: 276-906,Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

OGLASNA [email protected]:

Tel/fax: 205-938 e-mail: [email protected] CRE DIT BAN K DD, tran sa kcij ski ra ~un broj:3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, tran sa kcij ski ra ~un broj:1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo,tran sa kcij ski ra ~un broj:1602000000317116,POSTBANK BH DD Sarajevo, tran sa kcij skira ~un broj: 1872000000045887,KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, tran sa kcij ski ra ~unbroj: 5715000000017279

Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a

[tampa: Unioninvestplastika dd,Semizovac bb

Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi,Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenombratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a1976. godine dodijeljena mu je NagradaZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godineprogla{eno za najbolji dnevni list utada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini

Oslobo|enje je u Velikoj Britanijiprogla{eno za list godine u svijetu.Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagraduslobode (u Skandi na viji), nagradu "zaizuzetnu odanost istini i slobodi" OskarRomero (Teksas), nagradu "zaodr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu"za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira"fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije"Kluba evropskih rektora, nagradu zaljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu zaslobodu {tampe" Udru`enja tu rskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta zanovinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD),Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno peroslobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “PremioGiornalistico Paolo Borsellino” koju list ovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Mariass Assuanta” u saradnji sa Aso cijacijom“Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimui “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI]

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI]

DIREKTOR: Ned`ad [ADI]

Nezavisni BH dnevnik

Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: [email protected]

OSLOBO\ENJE

Vije}e za {tampu

u Bosni i Hercegovini

Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}aza {tampu u BiH www.vzs.ba

Za sve eventualne primjedbe na pisanjelista, obratite se VZ[ u BiHe-mail: [email protected],tel: +387 33 272 270tel/fax: +387 33 272 271

RJE[ENJE: psalam, nevino, hrast, vrt, k, nikako, eratum, stativa, iku, paraziti, on, oporučitelji, kamate, av, c,ora, išarati, jato, nk, lor, n, ikia, rana, oskoruša, st, salihovski, ss, osoliti.

Page 59: Oslobodjenje 09.02.2011

Danas temperatura u padu. Tokom dana sun~ano, ujutro mjestimi~no po kotlinama magla.Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura od -5 do 5, maksimalnaod 7 do 15 stepeni C. Sutra ujutro i prije podne mjestimi~no magla, a tokom dana prete`no sun~ano. U petakprete`no sun~ano, samo na sjeveru poslije podne umjereno obla~no. U subotu naobla~enjeponegdje sa slabom ki{om, prije podne u Posavini, a poslije podne i u ostalim predjelima. Unedjelju umjereno obla~no.U Sarajevu prije podne magla, popodne sun~ano. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalnatemperatura -2, maksimalna dnevna 7 stepeni C.

U ve}em }e dijelu Evrope biti sun~ano. Magla i niska obla~nost zadr`a}e se uNjema~koj, Poljskoj i na zapadnom Mediteranu. Obla~no sa ki{om na Britanskim os-trvima i zapadu Pirinejskog poluostrva, a u Isto~noevropskoj niziji o~ekuju se snijegi umjeren sjeverozapadni vjetar. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Oslo sa -3, a na-jtopliji Atina sa 18 stepeni C. Na Balkanu ujutro i prije podne mjestimi~no po kotlinama i dolinama magla. U ostalimpredjelima tokom dana sun~ano. Maksimalna temperatura od 8 do 18 stepeni C.

Page 60: Oslobodjenje 09.02.2011

KULTURNI VODI^OSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine60 ne

KINAME ETING PO INTME TRO PIA

ani mi ra ni,re`ija: Ta rik Sa leh,ulo ge: Vin cent Gal lo, Ju li et te Lewis, UdoKi er, Stel lan Skar sgård,po~etak u 21 sat.MI LA [email protected] SE NI DU

do ku men tar ni,re`ija: Ro bert To mi} Zu ber,po~etak u 19 sat.

KI NO TE KA DE SANT NA DRVAR

re`ija: Fa dil Had`i},ulo ge: Lju bi {a Sa mard`i}, Pa vle Vu isi},Maks Fu ri jan...po~etak u 19 sa ti.

CI NE MA CITYBUR LES KA

mju zikl,re`ija: Ste ve An tin,ulo ge: As hton Kut cher, Chris ti na Agu ile ra,Alan Cum ming, Eric Da ne, Stan ley Tuc ci...po~etak u 15.25, 17.50 i 20.15 sa ti.MED VJED YOGI

ani mi ra ni, avan tu ra,re`ija: Eric Bre vig,gla so vi: Dan Aykroyd, Jus tin Tim ber la ke,An na Fa ris, Tom Ca va nagh, TJ Mil ler...po~etak u 16.10 sa ti.KRA LJEV GO VOR

dra ma, bio graf ski,re`ija: Tom Ho oper,ulo ge: Co lin Fir th, He le na Bon ham Car ter,De rek Ja co bi, Ge of frey Rush...po~etak u 18 i 20.30 sa ti.DI LE MA

ko me di ja,re`ija: Ron Howard,ulo ge: Vin ce Va ug hn, Ke vin Ja mes, Jen ni fer Con nelly...po~etak u 18.30 i 20.50 sa ti.GRAD LO PO VA

akci ja, tri ler,re`ija: Ben Af fleck,ulo ge: Ben Af fleck, Re bec ca Hall, JonHamm...po~etak u 18.10, 20.40 sa ti.TU RIST

akci oni tri ler,re`ija: Flo ri an Hen ckel von Don ner smar ck,ulo ge: Joh nny Depp, An ge li na Jo lie, Pa ulBet tany...po~etak u 15.30, 17.40 i 19.50 sa ti. VRLO ZA PE TLJA NA PRI^A

ani mi ra ni, avan tu ra,re`ija: Nat han Gre no, Byron Howard,gla so vi: Mi re la Vi dek, Fran ka Ba te li}, Zo ran Pri bi~evi}...po~etak u 16.25 sa ti.MA^AK U ^I ZMA MA

ani mi ra na avan tu ra,re`ija: Je ro me Des cham ps, gla so vi: Mo reau, Des cham ps...po~etak u 16.20 sa ti.

SARAJEVO POZORI[TANA RO DNOSA RA JEV SKA ZI MA 2011.

KON CERT

Crno gor ski sim fo nij ski or kes tar, di ri gent: Ale ksej [at ski, so lis ta: Go ran Kri vo ka pi}, gi ta ra, Crna Go ra,po~etak u 20 sa ti.

KA MER NIOVO JE ZE MLJA U KO JOJ

UTJE HE NE MA

autor: Mi le Sto ji},igra: Ha si ja Bo ri},po~etak u 20 sa ti.

GALERIJEBO RIS SMO JEIzlo`ba STU DEN TSKI DA NI 2010, u sa ra dnjisa Aka de mi jom li ko vnih umje tnos ti Sa ra je vo i ne vla di nom or ga ni za ci jom GLO BAL De ve lop ment & Con sul ting Inc. nate mu POR TRET GRA DA.Izlo`ba obu hva ta ra do ve u te hni ka ma:sli kar stvo, gra fi ka, crte` i fo to gra fi ja.

COL LE GI UM AR TIS TI CUMIzlo`ba o Tra pis ti ma SJA JI MA RI JAZVI JEZ DA, za po sje te je otvo re na do 17.fe bru ara. What’s In si de Ide al X? (mul ti me di jal na in sta la ci ja, 2010. Mu ze jamo der ne i su vre me ne umje tnos ti, Ri je ka),mo`e se po gle da ti do 18. fe bru ara.Izlo`ba crte`a To mi sla va Pe ra zi}a, aka dem skog sli ka ra, Za po sje te je otvo re na do 22. fe bru ara 2011. go di ne.

RA IF FE ISEN GA LE RI JA Za je dni~ka izlo`ba ra do va stu de na ta Aka de mi je li ko vnih umje tnos ti Sa ra je vo,pro gla {e nih naj bo ljim stu den ti mau 2010. go di ni. Stu den ti Aka de mi je ko ji suizlo`ili ra do ve su: Ma ja Sken de ro vi}, Da mir Av di}, Snje`ana Idri zo vi}, Lea Jer la gi}, Ami la Han dzi} i Nar da Ni k{i}. Ga le ri ja je otvo re na za sve po sje ti oce ra dnim da ni ma u zgra di Cen tra le ban ke,Ul. Zma ja od Bo sne bb, od 8 do 16 sa ti.

UMJE TNI^KA BIH Izlo`ba IVO AN DRI] PI SA CI/ILI DI PLO MA TA, u sa ra dnji sa Mu ze jom gra daBeo gra da. Autor izlo`be je Ta tja na Ko ri}anac, a mo`e se po gle da ti do 20. fe bru ara.Stal na pos tav ka RE TRO SPEC TRUM je i da lje otvo re na za ja vnost od 10 do18 sati(osim ne dje lje i po ne dje ljka).

ATE LJE ZECStal na pos tav ka di je la sli ka ra Sa fe ta Ze ca. Ga le ri ja je otvo re na od po ne dje ljkado pet ka od 10 do 18, su bo tom od 10 do14 sa ti ili uz na ja vu na te le fon 061/338-186.

GABRIJELIzlo`ba sli ka Li ko vne gru pe “AKVA REL3“: “LI^NI RU KO PI SI“, otvo re na je za po sje te do 14. fe bru ara. Stal na pos tav ka izlo`be “Po zo ri {ni pla katKa mer nog tea tra 55”.Otvo re na sva kim ra dnim da nom od 10 do18 sa ti.

MUZEJIBO[NJA^KI Obi la zak In sti tu ta (zbir ke umje tni~kih dje la, Ga zi Hu srev-be gov ha mam ibi bli ote ka) u pra tnji vo di~a utor kom, sri je dom, ~et vrtkom, pet kom i su bo tomod 10 do 14sa ti, sva ki pu ni sat uzpret ho dnu na ja vu na te le fon 279 800 ilina ma il in [email protected] snjac ki in sti tut.ba. Stal na pos tav ka umje tni~kih dje la In sti tu ta, te zbir ke Mer sa da Ber be ra iIsme ta Ri zvi}a se mo gu po gle da ti sva kidan osim ne dje lje bez na ja va.

ZEMALJSKIMu zej je otvo ren za po sje te utor kom, sri je dom, ~et vrtkom, pet kom i ne dje ljomod 10 do 14 sa tI.

OLIM PIJ SKIStal na pos tav ka “Or ga ni za ci ja XIV Zim skih olim pij skih iga ra“, otvo re na zapo sje te od po ne dje ljka do pet ka, od 9 do15 sa ti, dok vi ken dom mu zej ne ra di.

ART-KU]A SEVDAHA Otvo re na je za sve po sje ti oce sva kimda nom osim po ne dje ljka od 10 do 18 sa ti.

SARAJEVOBru sa be zis tan, Svrzi na ku}a, Mu zej1878-1918, Mu zej “Ali je Ize tbe go vi}a“ iDe spi}a ku}a otvo re ni su sva kim ra dnimda nom od de set do 16 sa ti, su bo tom odde set do 15 sa ti, dok su ne dje ljom oviobje kti za tvo re ni za po sje te. Mu zej Je vre -ja otvo ren je za po sje te sva kim ra dnimda nom od 10 do 16 sa ti, su bo tom ne ra di,dok je ne dje ljom otvo ren od 10 do 13 sa ti.

HIS TO RIJ SKI Mu zej je otvo ren za po sje te ra dnim da ni ma od 9 do 16, a vi ken dom od 9 do13 sa ti.

KINAUNAUPO ZNAJ TE MA LE FOC KE RO VE

ko me di ja,re`ija: Pa ul Weitz,ulo ge: Ro bert De Ni ro, Ben Stil ler, OwenWil son, Dus tin Hof fman, Eri ka Jen sen,Bar bra Stre isand, Blythe Dan ner, Te ri Po lo, Jes si ca Al ba, La ura Dern, Har veyKe itel...po~etak u 18 i 20 sa ti.

PO ZO RI [TANA RO DNOHEL VE RO VA NO]

autor: In gmar Villqist,re`ija: Re mi ra Osma no vi},igra ju: Re mi ra Osma no vi} i Ne dim Mal ko~evi},po~etak u 19.30 sa ti.

GA LE RI JEME\UNA RO DNA GA LE RI JA POR TRE TA TU ZLAStal na pos tav ka crte`a, ski ca, akva re laIsme ta Mu je zi no vi}a, stal na pos tav kaLe ga ta “Ha im Ja mes Pin to“. Ga le ri ja jeotvo re na ra dnim da ni ma od 8 do 15 i 18do 20 sa ti, su bo tom od 8 do 13 sati.

TUZLA

BIHA]

KI NAOKC ABRA [E VI]SE DMI CA [PA NJOL SKOG FIL MA

GRA DNJA

do ku men tar ni, re`ija: José Lu is Gu erín, po~etak u 19.30 sa ti, ulaz bes pla tan.

KI NA MUL TI PLEX EKRAN[I [A NJE

akci ja, dra ma,re`ija: Ste van Fi li po vi},ulo ge: Ni ko la Ko jo, Bo ja na No va ko vi}, Ni ko la Ra ko~evi}...po~etak u 18.30 i 20.15 sa ti.MUR JA CI S KLU PE

akci ja, avan tu ra,re`ija: Adam McKay,ulo ge: Will Fer rell, Mark Wah lberg, De rekJe ter, Sa mu el L. Jac kson, Eva Men des,Dwayne Joh nson...po~etak u 19.30 i 21.30 sa ti.DI LE MA

ko me di ja,re`ija: Ron Howard,ulo ge: Vin ce Va ug hn, Ke vin Ja mes, Jen ni fer Con nelly...po~etak u 16.30 i 20.30 sa ti.MED VJED YOGI 3D

ani mi ra ni,re`ija: Eric Bre vig,gla so vi: Dan Aykroyd, Jus tin Tim ber la ke,An na Fa ris, Tom Ca va nagh, TJ Mil ler...po~etak u 14.30 i 16.15 sa ti.PO SLJE DNJI EGZOR CI ZAM

ho ror, tri ler,re`ija: Da ni el Stamm,ulo ge: Pa trick Fa bi an, As hley Bell, Iris Bahr...po~etak u 15.30 i 17.30 sa ti. ZE LE NI OBAD 3D

akci ona ko me di ja,re`ija: Mic hel Gon dry,ulo ge: Seth Ro gen, Jay Chou, Ca me ron Di az...po~etak u 18 sa ti.

MU ZE JIGRA DA ZE NI CE Izlo`ba sli ka i skul ptu ra De ja na Pra njko vi}a “Zvuk pa pir na tog or kes tra“ uSi na go gi je otvo re na do 25. fe bru ara. Do14. fe bru ara otvo re na je ko le kti vnaizlo`ba sli ka i skul ptu ra Mla zo vi vre me nau gla vnoj zgra di Mu ze ja. Na ra spo la ga njupo sje ti oci ma su stal ne pos tav ke, etno lo {ka, ar he olo {ka i his to rij ska.U tvr|avi Vran duk pos tav lje na je stal nahis to rij ska zbir ka o ra nom sre dnjem vi je ku u Bo sni, te etno pos tav ka u Bo san skoj ku}i. Mu zej je otvo ren za po sje ti oce ra dnim da ni ma od 9 do 17, asu bo tom od 9 do 16.30 sa ti. Tvr|avaVran duk otvo re na je za po sje ti oce to komci je le se dmi ce, od 9 do 17 sa ti.

MOSTAR

ZENICA KINAMUL TI PLEX PALASRED

akci ja,re`ija: Ro bert Schwen tke,ulo ge: Bru ce Wil lis, He len Mir ren, Mor gan Fre eman...po~etak u 18.45 i 22.30 sa ti.CIR KUS CO LUM BIA

do ma}i,re`ija: Da nis Ta no vi},ulo ge: Mi ki Ma noj lo vi}, Mi ra Fur lan, Bo risLer, Je le na Stu plja nin, Ma rio Kne zo vi},Mi lan [trlji}, Sve ti slav Gon ci}, Mi ra lemZub~evi}, Al mir Me hi}, Mir za Ta no vi}...po~etak u 18 i 22 sa ta.MU MI JE VI I ZVI JEZ DA

PA DA LI CA 3D

ani mi ra ni, re`ija: Ma ria Lin dberg, gla so vi: Max von Sydow, Alexan der Skar sgard, Stel la Skar sgard, Mad Mik kel sen...po~etak u 15.30 sa ti.YOGI BE AR 3D

ani mi ra ni, avan tu ra,re`ija: Erick Bre vig,gla so vi: Dan Aykroyd, Jus tin Tim ber la ke,An na Fa ris, Tom Ca va nagh, TJ Mil ler...po~etak u 16.55 sa ti.TER MIN

ko me di ja,re`ija: Todd Phi lips,ulo ge: Ro bert Downey Jr., Zach Ga li fi ana kis, Ju li et te Lewis, Ja mie Fox...po~etak u 16.55 i 20.45 sa ti.UPO ZNAJ TE MA LE FO KE RO VE

ko me di ja, re`ija: Pa ul Weitz, ulo ge: Ro bert De Ni ro, Ben Sil ler, Dus tinHof fman, Bar bra Stre isand, Je si ca Al ba... po~etak u 16 i 20 sa ti.MON TE VI DEO, BOG TE VI DEO

do ma}i,re`ija: Dra gan Bje lo grli},ulo ge: Ba ta @ivo ji no vi}, Bra ni mir Brsti na,Sr|an To do ro vi}, Ni ko la \uri~ko...po~etak u 18.30 i 21.15 sa ti.

PO ZO RI [TANARODNO [email protected] DBA I UDA DBA

autor: Jo van Ste ri ja Po po vi},re`ija: \ur|a Te {i},sce no gra fi ja: Dra ga na Pur ko vi} Ma can,kos ti mo gra fi ja: Iva na Jo va no vi},igra ju: Dra go slav Me do je vi}, Na ta {aIvan~evi}, Bran ko Jan ko vi}, Snje`ana [ti ki}, Ale ksan dar Stoj ko vi}, Sla|anaZrni}, Lji lja na ^eki},po~etak u 20 sa ti.

BANJA LUKA

Re per to are i pro gramde {a va nja u va {oj kul tur noj

us ta no vi mo`ete sla ti na ma il: je le [email protected] slo bo dje nje.ba ili na broj

faxa 033/ 468-054.

Page 61: Oslobodjenje 09.02.2011

TV PROGRAMOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 61

Pro la zi zi ma

Ne us pje {noj, mla doj glu mi ci Re ese Hol den obe}ano je bo -gat stvo uko li ko osi gu ra objav lji va nje lju ba vnih pi sa ma svogoca, po zna tog pis ca Do na Hol de na, s ko jim ni je kon ta kti ra lave} se dam go di na. No vac je do vo ljna mo ti va ci ja za put izMic hi ga na u New York, gdje Don `ivi sa svo jom biv {om stu -den ti com Shelly i bu du}im mu zi~arem Cor bi tom. Iako is -prva ne odo bra va o~evu `ivo tnu za je dni cu ipak se zbli`avasa nje go vim `ivo tnim su pu tni ci ma, a ot kri va i ne ke taj ne.

KO ME DI JA Re`ija: Adam Rapp 21.05 FTV

Ne bo mo je Louisi ane

DANAHIT

CIA-in su per agent Ga bri elodlu~i se do ko pa ti de vetmi li jar di do la ra skri ve nih uza mrznu tu vla di nu taj nom fon du ka ko bi fi nan si raoan ti te ro ris ti~ke akci je. Da bi pro va lio u sus tav,po tre ban mu je stru~njak ko je ga, uz po mo} svo je fa tal ne par tne ri ce Gin ger,pro na la zi u su per hac ke ruStan leyu, ne da vno otpu {te nomiz za tvo ra i pod stal nimnad zo rom FBI-ja. Ra~unal nivir tu oz je bez pa re i {an se zanor mal no za po sle nje, a o~aj ni~ki`eli izba vi ti ma lo do bnu k}erHolly iz skrbni{ tva maj ke traj nooma mlje ne al ko ho lom...

Ti ger Ann od svo je ba ke Jewel sva ki dan nau~i je dnu no vu ri -je~. Sve {to je dno di je te mo`e nau~iti, ona u~i od ba ke, jer sunje ni ro di te lji ra zli~iti, obo je su men tal no za os ta li. Ono {to Ti -ger mo`e od njih nau~iti, a mo`da je va`ni je od sve ga os ta lo -ga, jest lju bav. Ti ger ima i te tu Do rie Kay, ko ja `ivi u ve li komgra du, imu}na je i pre li je pa. Cor ri na obo`ava svo ju sta ri juses tru i di vi se nje zi noj lje po ti, a vo li je i Ti ger. Je di no je ba kaJewel hla dna i suz dr`ana pre ma Do rie Kay, a vrlo brzo, ve}tog bur nog lje ta, Ti ger }e do zna ti i za {to...

20.45HRT 2

[eherezadu uznemiri iznenadni posjetprofesora Ozd`ana, koji i dalje misli daizme|u njih dvoje postoji skrivena lju -bav. Dok Ahuina majka po zadnji putdolazi k Nadidi na pregovore zbog ra -stave braka, njezina k}er se zamjeriTameru jer taji vezu s jednim klijen -tom. [eherezada ka`e Benu i Melek daje Onur u posljednje vrijeme postaoljubomoran te ih zamoli za savjet...

20.05 [email protected]

1.001 no}

Bar ba ra sru {i ogra du ko ju pos tav lja -ju San tos i nje go vi lju di. Dje ca uMa ri se li noj u~ioni ci pi ta ju je da li jeSan to so va dje voj ka. Ma ri se la imka`e da ni je. San tos odve de Bar ba runa sa mo tno mjes to da raz go va ra ju.Ona mu ka`e da ga mrzi i da }e seosve ti ti zbog ono ga {to joj ra di. Sa -n tos joj ka`e da je sa ma ubi la svulju bav ko ju je osje}ao pre ma njoj...

12.15 FTV

Go spo|a Bar ba ra

DRA MA Re`ija: Adam Ar kin 13.55 HRT 2

RO M. KO ME DI JARe`ija: Ro ger Kum bleUlo ge: Ca me ron Di az,Chris ti na Ap ple ga te, Sel maBla ir, Tho mas Ja ne

Naj sla|e stvo re nje

22.10NOVA

Ka da su u pi ta nju mu {kar ci, Chris ti na Wal tersima je dno svo je zla tno pra vi lo. Pra vi lo gla sioda mo ra iz bje ga va ti po tra gu za onim pra vim ius mje ri ti se na sa da{ njost. No sve se pro mi -je ni ka da je dne ve~eri u klu bu upo zna Pe te rako ji po sve mu od go va ra ide al nom Chris ti ni -nom mu {kar cu `ivo ta. No, mu {ka rac slje de}eju tro nes ta ne iz gra da, a je di no {to Chris ti nazna o nje mu je to da je oti {ao na vjen~anje...

FILMOVI

AKCI JARe`ija: Do mi nic Se naUlo ge: John Tra vol ta, Hugh Jac kman,Hal le Berry, Don Chea dle, Vin nie Jo nes, Sam She pard

DRA MA/TRI LERRe`ija: Cos ta - Ga vrasUlo ge: Dus tin Hof fman,John Tra vol ta...

Lu di grad

22.25HAYAT

TV no vi nar Max Brac kett ni je za do vo ljan svo -jom ka ri je rom. Sve se svo di na ru tin ske iz vje -{ta je. Sa svo jom ko le gi com La urie po~inje ra -di ti na pri~i o je dnom lo kal nom mu ze ju. Na -oko do sa dna pri~a pre tva ra se u ve li ku. U sve -ga ne ko li ko sa ti, pri~a pos ta je od dr`a vnog in -te re sa, jer po vla~i je dan skan dal za dru gim.

AKCI JA/AVAN TU RARe`ija: Stu art Ba irdUlo ge: Pa trick Stewart,Jo nat han Fra kes, BrentSpi ner

Zvjez da ne sta ze 10 -Ra|anje

06.00PINK

Uo~i ve se le sva dbe izme|u Ri ke ra i Troie, Pi kardima jo{ je dan ra zlog za slav lje, Ro mu ljan ci `elemir, a ka pe tan }e bi ti iza sla nik Fe de ra ci je. Ali,kad En ter pri se kre ne na put ka Ro mu ljan skomcar stvu, po jav lju je se izu ze tan zlo~inac, ko ji jesmi slio di ja bo li~an plan uni {te nja, a u po sje du jene za mi sli ve taj ne ko ja }e pred Pi kar da sta vi ti do -sad naj stra {ni ji iza zov.

RO M. DRA MARe`ija: Jacques Re nardUlo ge: Da ni el Prévost,Es te ban Car va jal-Ale gria,Ca pu ci ne De laby

Sje}anje

23.55BHT

Suo~en sa ve li kim ra zo~are nji ma u `ivo tu, pi sacTho mas Le bey odlu~uje da se vra ti na mje s togdje se prvi put za lju bio. De si lo se to 1960. go di -ne u je dnom pri mor skom gra di}u na ju gu En g -les ke. She ila, nje go va dje voj ka, tad je ima la 17 go -di na, a on ne pu nih 20. Me|utim, nje gov po no vnido la zak ome ta To mo vo pri sus tvo. Tom, za pra vo,pred stav lja Tho ma so vog du ha kad je ovaj imao19 go di na, ka da je jo{ vje ro vao u `ivot i imao ilu -zi je. A taj duh `eli da mu ka`e sa mo dvi je ri je~i...

Nogomet 01.50 BHT

Me ksi ko - Bo sna iHer ce go vi naPri ja telj ska uta kmi ca

SPORT SERIJE

FILMOVI

Page 62: Oslobodjenje 09.02.2011

TV PROGRAMOSLOBO\ENJE

srijeda, 9. februar 2011. godine62

BHT FTV RTRS HAYAT OBN07.00 Dobro jutro

Program za djecu imlade (r)

09.10 Be Ha Te bebe09.15 Lijepo spavaj, Frenk,

drama 09.30 Istinite pri~e, animirana

serija, 2/1009.45 Nau~na postignu}a,

obrazovna serija, 15/47 10.00 BHT vijesti10.15 Ljubavna oluja, igrana

serija, 281/313 11.05 Moja mala kuhinja (r)11.10 Avenija Ocean, igrana

serija, 62/130 12.00 BHT vijesti12.20 Crta, politi~ki magazin (r)13.20 Molotov, strani

dokumentarni program(r)

14.15 BHT vijesti14.30 Gorko-slatko, igrana

serija, 32/230 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna

serija, 8/44 Program za djecu imlade

15.05 U~ilica, kviz15.30 Ozie Boo, animirana

serija 15.35 Robot Robi, 19/52 15.50 Mini school16.05 Bakine pri~e, 15/2016.15 Muzi~ki program16.30 Gorko-slatko, igrana

serija, 33/230 17.00 Mini portreti slikara:

Irfan Hozo - NericaAbduli}

17.30 Sve u svemu, dnevnimagazin

18.45 Du{ko Dugou{ko,animirani film

19.00 DnevnikKulturaSport VrijemeBusinessNews

20.00 Nerije{enslu~aj, emisija okriminalu

21.00 Ezel, 9/136 21.50 BHT vijesti22.10 Salon Leon,

dokumentarnifilm

23.30 Na dnevnom redu,informativniprogram

23.55 Sje}anje, film 01.25 Mini portreti

slikara: Irfan Hozo -Nerica Abduli} (r)

01.50 Nogomet,prijateljskautakmica: Meksiko -Bosna i Hercegovina,prenos

07.00 Dobro jutro, jutarnjiprogram

09.00 Vijesti09.05 Gospo|a

Barbara, igranaserija, 124.epizoda (r) /12/Crtani filmovi:

09.55 ^arli i Mimo 10.00 Mekanike

u misiji 10.10 Tomica i prijatelji 10.20 Pingu10.25 La linea10.30 Garfild, crtana serija, 1.

epizoda (r)10.55 Kako to, program za

djecu11.10 Villa Maria,

igrana serija,52. epizoda (r)

12.00 Dnevnik 112.15 Gospo|a

Barbara, serija 13.00 Fontana `ivota, film 14.35 Zelena panorama,

program za agrar (r) 15.05 La linea, crtani film15.10 Vijesti

15.20 Crna hronika, 123. i 124.ep.

16.20 [oni i njegovo stado,crtani film

16.30 Spretno - sretno, tv igra17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, 8. ep.17.50 Dnevnik, najava 18.15 Villa Maria, 53. ep. 18.50 Dnevnik, najava19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film

Finansijske novosti19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, specijal:

Ubojstvou Isto~nomSarajevu

21.05 Prolazi zima,film

22.00 Dnevnik, najava22.50 Dnevnik 3

Finansijskenovosti

23.35 Tragovi juga:Affan Rami},dok.program

23.55 Federacijadanas (r)

00.20 Dnevnik 3 (r)

06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti

Mala TV09.10 Nodi 09.22 Mala princeza 09.34 Mimo i ^arli09.39 Svijet divljine 09.44 Miniskule 09.50 Ostrvo kornja~a 10.15 Robin Hud 2, crtani film 11.05 Karmelita, serija12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Evropske ideje kod Srba,

reporta`a Mala TV

13.30 Nodi 13.42 Mala princeza 13.54 Mimo i ^arli 13.59 Svijet divljine 14.04 Ostrvo kornja~a, crtana

serija 14.30 Rimske misterije, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em

gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija16.00 Re.publika,

Sarajevsko-romanijskaregija

16.23 Izvje{taj sa Banjalu~keberze

16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija18.00 Mozaik 18.45 Mala princeza, crtana

serija 19.05 Upitnik, kviz

Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Unutar Kremlja,

dokumentarni program 21.00 Moja ku}a je puna

ogledala, serija 22.00 Naslovi 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske

novosti 23.00 Rezovi, humoristi~ka

serija 23.20 Film 00.50 Moja ku}a

je punaogledala, serija

01.40 Unutar Kremlja,dokumentarniprogram

02.30 Naslovi

06.30 Dobro jutro svima,jutarnji program

08.30 Hayatovci, dje~ijiprogram

09.00 Timmy, crtani film09.10 Iron kid, crtani film 09.35 Fifi, crtani film10.00 Bakugan, crtani film10.25 Ben 10: Alien force,

crtani film, 12. ep.10.55 WINX, crtani film, 8. ep.11.20 Sirene, crtani film, 8. ep.11.35 Bioclinica11.45 Vijesti11.58 Biometeorolo{ka

prognoza12.00 Indija, serija, 136. ep.13.00 Pali an|eo, 113. ep. 14.00 Doma}ica Ovako14.10 Hayat production show15.10 Bioclinica15.20 Top Shop15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.53 Sport centar16.55 Indija, serija, 137. ep.17.45 Doma}ica Ovako17.54 Biometeorolo{ka

prognoza

17.56 Sasuke - Ninja ratnici,zabavno-sportski TVshow, 48. ep.

18.20 Sasuke - Ninja ratnici,zabavno-sportski TVshow, 49. ep.

19.00 Vijesti u 719.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport19.37 Stanje na putevima19.38 Horizonti20.00 1001 no}, 141. ep.21.00 Jesen sti`e, Dunjo moja,

16. ep.21.30 Jesen sti`e,

Dunjo moja,17. ep.

22.00 Muzi~ki program

22.20 Sport centar22.25 Ludi grad, film 00.20 Seks i grad, serija 01.00 Autoklub

Reprizniprogram Hayat TV-a

01.30 Sasuke - Ninja ratnici,zabavno-sportski TVshow, 49. ep.

02.00 Vijesti u 7

06.35 Iron Man, crtani film06.55 Metajets, crtani film07.15 Johnny Test, crtani film07.45 Nimboli, crtani film08.00 Oggy i `ohari, crtani film08.20 Top Shop08.35 Ludo srce, Turska serija09.45 Bilo jednom u Turskoj,

serija11.25 Stol za 4, Nova sezona!11.50 Lanina vremenska

prognoza11.55 OBN Info12.00 Top shop12.35 Dejana Show:

@ene u policiji13.25 Top shop14.00 Moja desna ruka, reality

show15.00 Gümü{, serija16.20 OBN Info16.25 Gümü{,

serija -nastavak16.35 Stol za 4, nova sezona!17.10 Bilo jednom

u Turskoj,serija

18.50 Lanina vremenskaprognoza

18.55 OBN Info19.00 Ke~eri RAW, zabavni

program19.55 Gümü{, Turska

telenovela21.20 Na{a mala klinika,

humoristi~na serija22.10 Vox populi22.15 Moja desna ruka, reality

show 23.05 Zakon bra}e,

krim. serija00.05 C.S.I: Las Vegas,

Kriminalisti~ka serija01.05 Playboy Girls,

Holivudska pri~a01.40 Najsexy `ene svijeta,

Holivudskapri~a

02.15 OBN Info 02.35 Na{a mala klinika,

Humoristi~na serija03.03 OBN Info, Informativni

program 03.50 Rat bendova,

muzi~ki show05.20 OBN Info,

info-program 05.40 ^uvari planeta,

dok.program

06.00 Zvjezdanestaze 10- ra|anje,film

08.00 Udrimu{ki, talk show

09.00 Dje~ijeinteractivneigre

10.00 Dvor,realityshow

11.00 Valentina,serija

11.50 Turist point12.00 Info top12.10 City12.25 Seinfeld,

serija13.00 Dvor,

realityshow

13.30 Grandhitovi

14.00 Info top14.10 Mje{oviti

brak, serija

15.00 Lola, serija15.50 Info top16.00 Valentina,

serija17.00 Dvor,

realityshow

18.00 Info top18.20 Turist point18.25 Ljubav u

zale|u,serija

19.15 City19.25 Kuku Vasa,

serija20.00 Dvor -

pregled dana21.15 Grand

parada,zabavni program

22.30 Grand -`urka sa Dvora

00.00 Udaljena grmljavina, film

02.00 City02.10 Grand

parada

PINK

RTS RTCG11.00 Vijesti11.05 Beograd u muzi~kim

zbivanjima 20. vijeka (r)12.00 Dnevnik12.15 Sport plus12.25 Vrijeme 12.30 Evronet, dok. program12.35 Gastronomad 3 (r)12.50 Muzi~ki program13.30 Tri dana pisca: Danilo

Ki{:No} i magla, igraniprog.

14.30 Zadnja ku}a Srbija:Sjenica-selo Vi{njevo (r)

15.00 Vijesti15.10 Vi i Mira Adanja

Polak (r)16.00 Ovo je Srbija19.00 Slagalica, kviz17.00 Dnevnik RT Vojvodina17.20 [ta radite, bre, info17.45 Beogradska hronika18.25 Oko, info19.00 Srbija na vezi19.30 Dnevnik20.05 Bijela la|a, serija21.00 Svedok, dok. program22.00 Vijesti22.05 48 sati - svadba22.50 Vijesti22.55 No}na smjena23.20 Beokult23.45 Dnevnik

12.00 Vijesti12.05 Sat spot 12.10 Pokreni se (r)12.40 Mali koncert13.00 Blic biznis (r)13.30 Aktuelno 13.35 Etno14.00 Vijesti14.05 Sje}am se (r)15.00 Aktuelno 15.05 Fle{ sport (r)15.20 Kalendar15.30 Dnevnik 115.45 Pod lupom (r)16.15 Putevi `ivota17.00 Lajmet17.15 Crna Gora - u`ivo 18.00 Sje}am se19.00 Muzika19.30 Dnevnik 220.00 Sat TV 20.30 Muzika21.00 Obrazovna

emisija21.30 Muzi~ki mix22.00 Stil22.30 Aktuelno 22.35 Muzi~ki mix 22.50 Kalendar 23.00 Dnevnik 323.30 Sat spot

07.05 Sta`isti, serija07.55 Allo! Allo!,

serija08.55 Vill i Grejs, serija09.40 O~ajne doma}ice,

serija11.20 Sta`isti, serija12.05 D`oi, serija12.30 Kupidon, serija13.20 Svi

gradona~elnikoviljudi, serija

14.10 Bratstva isestrinstva, serija

14.55 Vill i Grejs, serija15.40 O~ajne

doma}ice, serija17.15 Ru`na Beti, serija18.00 Privatna

praksa, serija18.50 Kupidon, serija19.35 Svi gradona~elnikovi

ljudi, serija20.25 Vill i Grejs, serija21.10 Svita, serija21.50 Prava krv, serija22.50 D`oi, serija23.15 [apat duhova,

serija00.55 Ru`na Beti, serija01.40 Allo! Allo!, serija

07.10 McLeudovek}eri,serija

09.10 Erika,serija

11.10 Advokatovakazna, serija

12.10 Ne{ Brid`is,serija

13.10 Mre`a la`i,film

15.00 Fojlov rat,serija

17.00 Bra}a i sestre,serija

18.00 Dijagnoza:Ubistvo, serija

19.00 Ne{ Brid`is,serija

20.00 Bra}a i sestre,serija

21.00 Prevarena, film22.50 Daleko od

pogleda, film01.20 Dijagnoza:

Ubistvo,serija

02.20 Smrtonosnisusret, film

04.10 Fojlov rat,serija

06.00 Sansetstrip, film

08.00 Osmoza D`ons,film

10.00 Kako samupoznao Saru, film

12.00 Skejteri, film 14.00 Negdje daleko,

film

16.00 U odbranu`ivota svog, film

18.00 Kriva ogledala,film

20.00 Grejslend, film22.00 Skok u prazno,

film00.00 Opklada, film02.00 Prevarena, film04.00 Nezasiti, film

08.30 Ekstremni sportovi 09.00 Fudbal, EP 2012,

kvalifikacije, AllAccess 10.00 Alpsko skijanje, S[

Garmisch Partenkirchen,Njema~ka

10.45 Alpsko skijanje, S[Garmisch Partenkirchen,Njema~ka, live

12.30 Tenis, WTA Paris,Francuska

14.00 Tenis, WTA Paris,Francuska, live

17.45 Eurogoals 17.55 Tenis, WTA Paris,

Francuska, live 19.45 Alpsko skijanje, S[

Garmisch Partenkirchen,Njema~ka

20.00 All sports 20.10 Konji~ki sport 21.10 Riders Club 21.15 Golf, US PGA Tour 22.15 Golf, European Tour 22.45 Golf Club 22.50 Yacht Club 22.55 All sports 23.00 Fudbal, EP 2012,

kvalifikacije, AllAccess 00.00 Alpsko skijanje, S[

Garmisch Partenkirchen,Njema~ka

01.15 Watts

FOX LIFE UNIVERSAL TV1000 EUROSPORT

Garfield CRTANA SERIJA 10.30

KarmelitaSERIJA 17.05

Jesen sti e, Dunjo mojaSERIJA 21.00

Vox populi 22.10

Seinfeld SERIJA 12.25

GrejslendFILM 20.00

Page 63: Oslobodjenje 09.02.2011

TV PROGRAMOSLOBO\ENJEsrijeda, 9. februar 2011. godine 63

09.00 Sponzoru{e, serija (r)10.00 Bestseller TV11.10 Hit dana11.55 Iz dana u dan...12.00 Vijesti12.10 Bestseller TV12.15 Ja sam tvoja sudbina,

serija13.55 Iz dana u dan...14.00 Bestseller TV14.10 Hit dana15.00 Bestseller TV16.00 Vijesti u 1617.30 Ja sam tvoja sudbina,

serija18.00 Sponzoru{e, serija18.45 Crtani film19.00 Dnevnik RTV TK21.30 Vijesti21.45 Film00.00 Dnevnik (r)

TV TK

09.05 Privatna policija, crtani,film

09.30 Zoro, crtani film10.05 Pali an|eo, serija (r)11.00 Dragulj u carskoj pala~i

serija, 6. ep. (r)12.05 India, serija, (r)13.00 Pali an|eo, serija15.00 Urban music, muzi~ki

program16.00 1001. No}, serija (r)17.20 India, serija20.05 1001. No}, serija21.00 Jesen sti`e, dunjo moja

serija22.35 Najbolja odbrana, film 00.05 Sex i grad, serija00.30 Dragulj u carskoj pala~i,

7. ep.

[email protected] PLUS

08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.12 Studio 60 na Sunset

Stripu, serija (r) 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.15 Putovanje na{ih predaka:

Azija, dok.film (r) 11.05 Kod Ane, emisija pod

pokroviteljstvom (r) 11.15 Oprah show (1294.) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz

Dietpharma, emisija podpokroviteljstvom (r)

12.16 TV kalendar (r) 12.32 More ljubavi, serija 13.20 Puna ku}a Raftera 214.05 Vijesti uz hrvatski

znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Rije~ i `ivot: Kako

suosje}amo u bolesti? 14.55 Moja obitelj 9b serija 15.25 Alpe Dunav Jadran 15.55 ZABA - 90 sekundi,

emisija podpokroviteljstvom (r)

16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat: Tinejd`er u ku}i18.06 Kod Ane, emisija pod

pokroviteljstvom 18.18 Dnevnik plavu{e:

Sudbina uvijek zvonidvaput, emisija podpokroviteljstvom

18.28 Tvoja sam sudbina 19.15 LOTO 7/39 19.20 Dora - idemo na

Eurosong 19.21 Minuta zdravlja iz

Dietpharma 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi,

emisija podpokroviteljstvom

20.10 Ciklus filmova JirijaMenzela: Stri`eno,skra}eno - film

21.50 Ognjevi s neba, doku. s.22.25 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Drugi format: Torpedo -

u traganju zaizgubljenom epohom

00.00 Retrovizor: Lovci nanatprirodno 3, serija

00.50 Retrovizor: Ksena -princeza ratnica 3

01.30 Retrovizor: Dragi Johne 2 01.55 La`i mi, serija (r)

08.20 Lagodni `ivot Zacka iCodyja 2, serija

08.45 [kolski program: Pri~a o ~aju Ciak junior: Probniperiod, film (r) Kako nastaje: Animiranifilm

09.30 Slu~aj za ekipu BARZ,serija za djecu (r)

09.55 Tvoja sam sudbina,serija (r)

10.40 Garmisch-Partenkirchen:Svjetsko skija{koprvenstvo - emisija

10.50 Garmisch-Partenkirchen:Svjetsko skija{koprvenstvo - Super G (M),prenos

12.05 Paralele (r) 12.35 Znanstvena petica (r) 13.05 Znanstvene vijesti (r) 13.10 Cocco Bill, crtani film (r) 13.25 Mala TV (r)

TV vrti}: Pijetao (r) Patuljkove pri~e, crtani film (r) Mala princeza, crtani film(r)

13.55 Nebo moje Louisiane,ameri~ki film (r)

15.30 @upanijska panorama 15.45 Studio 60 na Sunset

Stripu, serija (r) 16.25 Overland 3: Od Cape

Towna do Nord Kappa -Tanzanija - Zanzibar, dok.serija (r)

17.15 Nogomet, prijateljskautakmica: Hrvatska -^e{ka, emisija

17.40 Nogomet, prijateljskautakmica: Hrvatska -^e{ka, prenos

19.35 Nogomet, prijateljskautakmica: Hrvatska -^e{ka, emisija

19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobra `ena, serija 20.45 Operacija Swordfish,

ameri~ki film (r) 22.20 La`i mi, serija 23.05 Dnevnik plavu{e:

Sudbina uvijek zvonidvaput! (r)

23.15 Nebo moje Louisiane,film (r)

00.55 No}ni glazbeni program

08.15 Bumba, crtana serija 09.15 Slomljeno srce, serija (r)10.10 Gumus, serija (r)11.40 Asi, serija (r)12.55 IN magazin R13.35 Zauvijek zaljubljeni,

serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Najbolje godine, serija (r)16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.10 Najsla|e stvorenje, igrani

film 23.30 Ve~ernje vijesti23.45 Najsla|e stvorenje, igrani

film - nastavak00.10 Na putu prema dolje,

serija 01.05 Rat sestrinstva, film (r)02.35 Bra~ne vode, serija 03.00 Bra~ne vode, serija 03.25 Ezo TV, tarot show 04.25 Potpuna pomr~ina,

film

HRT1 HRT2 NOVA

09.05 Privatna policija, crtani film09.30 Zoro, crtani film 10.05 Palian|eo, serija (r) 11.00 Dragulj ucarskoj pala~i, serija 6 ep (r) 12.05India, serija (r) 13.00 Pali an|eo,serija 14.00 Sportski magazin (r)15.00 Urban music, muzi~ki program16.00 1001. no}, serija (r) 17.00Vijesti tv1 17.20 India, serija 18.15Grad 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001.no}, serija 21.00 Jesen sti`e, dunjomoja, serija 21.40 Blaga prirode,snimak 22.35 Najbolja odbrana, film00.05 Sex i grad, serija 00.30 Dragulju carskoj pala~i, serija

TV MOSTAR13.30 TV liberty14.00Svijet tajni, serija14.30 IC sport15.00Svi vole Rejmonda,serija 15.30Svako mo`e kuhati, zabavniprogram 16.00Pensacola, serija 16.45Muzi~ki spotovi 17.00 Flash vijesti 17.05Ludo srce, serija 18.00Melodije orijenta18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00Denis napast, crtani film 19.30DnevnikFTV20.00Vijesti IC 20.20Svi voleRejmonda, serija 21.00Koliko kupi{,duplo dobije{ 21.30Autoshop 22.00 Jasam tvoja sudbina, serija 22.30Malepri~e 23.00Vijesti TV Sahar 23.30GlasAmerike 00.00Vijesti IC (r) 00.10Pensacola, serija

TV KAKANJ11.00 Avanture [irli Holms, programza djecu 11.30 Gomboci, program zadjecu 12.00 Vijesti 12.15 Strogopovjerljivo 13.15 Biografije, dok.program(r) 14.30 Vijesti 14.35 Tvintervju(r) 15.15 Veterani danas (r)16.15 Dok. program 17.10 Ple{i,ple{i, serija (r) 18.10 Moje dijete (r)19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Muzi~kiprogram 20.05 Najbolje godine, 1/1320.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 222.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Ruskizatvori - nekad i sad

RTV USK

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivoProgram za djecu:

10.00 Vitaminix (r)10.02 Noody (r)10.15 ^arli i Mimo (r)10.21 Grimove bajke (r)10.45 Barimba (r)11.00 Vijesti TVSA11.05 Pansion Fali~nih, serija 11.35 Frej`er, serija12.00 BBC dok. program13.00 Vijesti TVSA13.15 @ivot i zdravlje (r)14.10 Megakatastrofe (r)

Program za djecu15.00 Bajke iz cijelog svijeta15.15 Ulica Zoolo{kog vrta15.30 Frej`er, serija16.00 Dobre vibracije, u`ivo17.00 Vijesti TVSA17.05 Nastavak emisije dobre

vibracije, u`ivo17.50 Pansion Fali~nih, serija18.20 Tarih, dok. serijal18.30 Dnevnik TVSA

Program za djecu:19.00 Vitaminix19.02 Noody19.15 ^arli i Mimo19.20 Grimove bajke19.45 Barimba20.00 Avanture u arhitekturi,

7/820.50 Tarih, dok. serijal (r)21.00 Javni agent 033, zabavni

program21.30 Sarajevdisanje22.00 Ve~ernje vijesti22.30 Igrani film00.15 Glas Amerike01.00 Reprizni program

TVSA07.00-00.00 Vijesti, svaki sat07.30 Zorro, animirana serija08.10 Muzi~ki blok 08.25 Veseli autobusi, crtani

film08.30 Kapri, serija (r) 09.30 Bogati i slavni, 9. ep. (r)10.05 Music box10.30 Toyotin svijet divljine (r)11.00 Biznis vijesti11.10 Ponovno otkrivanje rijeke

Jang Ce12.00 Vijesti plus12.20 Bogati i slavni, 10. ep.12.50 Music box13.00 Biznis vijesti13.10 Direktno, dijalo{ka

emisija sa AdisomRu`di} (r)

14.30 Toyotin svijet divljine (r)15.30 Muhammad Ali,

dokumentarni film16.00 Biznis vijesti17.00 Vijesti plus17.20 Ponovno otkrivanje rijeke

Jang Ce17.50 Bogati i slavni, 10. ep.(r)18.00 Biznis vijesti18.25 Kapri, serija19.30 Dnevik tv120.10 Intervju tv1 sa Sanjinom

Be}iragi}em21.10 TV1 ordinacija (r)21.00 Biznis vijesti22.00 Dnevik u 2222.45 Tre}e poluvrijeme sa

SabahudinomTopalbe}irevi}em (r)

00.00 Vijesti plus00.15 Biznis vijesti (r)00.20 Reprizni program

TV1

16.02 Vijesti 16.10 SMS centrala,muzi~ki program 16.30 Da sam janeko, dok. program 17.00 Top 7 (r)18.00 Crno i bijelo, info-program18.15 Vremenska prognoza 18.40Vje`bajmo zajedno sportsko,rekreativni program 19.00 SMSMuzi~ki Salto, muzi~ka emisija 19.30Sanjalica, program za djecu 20.00Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30Sredinom sedmice 21.10 Sto~ar,serija 115/130 22.05 Folk-top 10,muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

10.30Glas Amerike (r) 11.00Program zadjecu 11.30Frejzer (r) 12.00 Iz dana udan, 12.05Serija 13.00Vijesti 13.05Gostiona 14.00 Iz dana u dan... 14.10Dok. program (r) 15.00Vijesti 15.10Klinika, ser. 15.55TV izlog 16.00 Iz dana udan 16.05Aktuelne teme (r) 17.00Discovery 17.50Ze sport plus 17.55TVizlog Mali oglasi 18.00Frejzer, serija 18.30Mali oglasi 19.00Zenica danas 19.30Muzi~ki spotovi 19.50Obavje{tenja 20.00Srijedom, kontakt program 21.00Sfera21.30TV izlog 22.00Klinika, serija 23.00Zenica danas (r) 23.30Srijedom, kontaktprogram (r) 00.30Glas Amerije

08.40Sa sevdahom u srcu 09.00Pret~as09.30Bajke iz cijelog svijeta 09.50WildLife 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30Glas Amerike(r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00O~idu{e 12.30Na{a realnost sa DritomHaziraj 13.30Sedam dana u Maglaju TVMaglaj (r) 14.00Pret~as 14.30Bajke izcijelog svijeta 14.50Wild Life 15.00^etiri`ene, (r) 16.00Otvoreni program, u ivo17.50Wild Life 18.00Vogo{}anskahronika 18.30SMS music, muzi~kiprogram 19.30 I.R.I.B. 20.00Uljep{aj svojivot 21.00^etiri ene 22.00Vogo{}anska

hronika (r) 22.30Magazin Plus 23.10Lokalno je primarno 23.30Glas Amerike

06.30 Jutarnji program 08.30 Bombau 10 i 10, film 10.00 Novosti 10.05UMS 10.20 Kradljivac srca, serija (r)11.50 Horoskop 12.00 Novosti upodne 12.15 Kako je Hari postaodrvo, film 14.00 Novosti 14.05 Serija15.00 Jelena, serija 15.40 TV {op16.00 Dnevnik 1 16.25 Bela la|a,serija 17.10 Kradljivac srca, serija18.00 Danas u Srpskoj 18.30Monitoring 19.00 Sport flash 19.30Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00Sekula se ponovo `eni, film 22.30Dnevnik 3 23.00 Ubica iz sjene, film

08.55 Vijesti 09.00 Timmy, crtani film09.10 Iron Kid, crtani film 09.30 Fifi,crtani film 10.00Bakugan, crtani film10.25Ben Ten, crtani film 10.55Winx,crtani film 11.20Sirene, crtani film 11.55Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00Palian|eo, serija 14.00Sasuke, nind`a ratnici14.30Vizita 15.49Sport centar 15.501001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50Sasuke, nind`a ratnici 18.20Sasuke,Nind`a ratnici 19.00ATV vijesti 19.45Cinema magica hronike 20.001001. no},serija 21.00Amplituda 22.00Ve~ernjeVijesti 22.20Ludi grad, film 00.20Sex igrad, serija 01.00Sport centar

TV SLON

TV ZENICA RTV VOGO[]A RTV BN ATV

03.30 Watts 04.00 Freestyle skijanje, S[

Deer Valley, USA 05.30 Tenis, WTA Paris,

Francuska 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Freestyle

skijanje, S[ Deer Valley,USA

11.30 Biciklizam,Tour of Qatar

13.00 Biciklizam,Tour of Qatar Live

15.00 Trial, S[ Barcelona,[panija

16.30 Freestyleskijanje, S[Deer Valley, USA

17.00 Ko{arka,EuroLeague(@) Live

19.00 Tenis, WTAParis, Francuska,live

20.45 Ke~eri 22.15 Tenis, WTA Paris,

Francuska 00.30 Biciklizam,

Tour of Qatar 02.00 Tenis, WTA Paris,

Francuska

06.30 ATP Championship TourCheng Du

07.00 Pregled Championship08.30 Triathlon - UK Ironman 09.30 Uskijavanje10.00 FullTilt Poker 11.00 Fudbal prijateljska:

Dinamo Bucurest -Olimpija

13.00 Barca TV: Barcelona -Atletico Madrid

14.45 NBA Live 15.00 Fudbal mondijal magazin 15.30 Ajax TV 15.45 Fudbal prijateljska:

Crvena Zvezda -Universitatea

17.30 Kosarkaski kup KresimirCosic: Zarad - Cedevita,direktno

19.30 Premier League News 19.45 NBA Live20.00 Kosarkaski kup Kresimir

Cosic: Zagreb - Cibona,direktno

22.00 TWS 23.00 FullTilt Poker 00.00 Svetska Liga - Boks:

Milan - Istanbul 02.15 Premier League News02.30 Kik box Splendid Becici03.45 NBA Live04.00 Klupske TV

06.00 Trgovciautomobilima

06.25 Prljavi poslovi 07.15 Kako se pravi? 07.45 Kako to rade? 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Novi svijet 10.00 Pre`ivljavanje 10.55 Ameri~ke

drvosje~e 11.50 Hotrod {egrt 12.45 Generalka 13.40 Prljavi poslovi 14.35 Ameri~ke

drvosje~e 15.30 Pre`ivljavanje 16.25 Gra|evinske

intervencije 17.20 Razotkrivanje mitova 18.15 Pograni~na

policija SAD 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to

rade? 20.05 Pre`ivljavanje 21.00 ^ovjek, `ena,

divljina 21.55 ^udovi{ta iz rijeke 22.50 Pograni~na

policija SAD 23.45 Hotrod {egrt

10.00 Morski pas Nicole11.00 Najbolji posao na svijetu:

Li~inka11.30 Najbolji posao na svijetu:

Posljednje uzbu|enje12.00 Stru~njaci za morske

pse: Lov13.00 Megagra|evine: Vozovi

budu}nosti14.00 Mumije Inka: Tajne

izgubljenog carstva15.00 Ulovljeni lovac: Invazija

morskih pasa16.00 Bizonski ratnik17.00 Zatvaranje: Banda protiv

obitelji18.00 [apta~ psima:

Nedru{tveni Sasha19.00 Stru~njaci za morske

pse: Najve}i ugrizi20.00 Nürnberg: Su|enje

Hermannu Goeringu21.00 Nürnberg: Su|enje

Hermannu Goeringu22.00 Zatvaranje: Okru`ni

zatvor23.00 Nürnberg: Su|enje

Hermannu Goeringu,00.00 Nürnberg: Su|enje

Hermannu Goeringu, 2.dio

08.00 Najgori poslovi u istoriji 09.00 Pri~a o poljoprivredi:

Blato, znoj i traktori10.00 Dan kada je umro D`ems

Din 11.00 Kako je umjetnost

stvorila svijet 12.00 [openovim stopama 13.00 Rat ptica 14.00 @rtveni rituali keltskih

druida 15.00 Farma iz viktorijanskog

doba - posebno bo`i}noizdanje

16.00 Genije dizajna 17.00 Rimsko carstvo 18.00 Kutije Stenlija Kjubrika 19.00 Bliski susreti u Sibiru 20.30 Kinematografija @an Lik

Godara 21.00 Indokina 22.00 ^a~apoja - misterija

izgubljenecivilizacije

23.00 Farma iz viktorijanskogdoba - posebno bo`i}noizdanje

00.00 Genije dizajna 01.00 Rimsko carstvo 02.00 Kutije Stenlija

Kjubrika

09.05 Skoro kao ljudi sa D`ejnGudol

10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih

`ivotinja 11.20 Spa{avanje divljih

`ivotinja 11.50 Posljednja nada 12.45 RSPCA 13.10 Putuju}i veterinar 13.40 D`ungla 14.30 Sve o psima, ma~kama,

ljubimcima 15.30 No} 16.00 Psi - jedna rasa, jedna

pri~a 16.25 Neobi~ne `ivotinje - 2

epizode 17.20 ^udna stvorenja Nika

Bejkera 18.15 Bjekstvo u raj za

{impanze 18.40 Borba za zmije sa

Brusom D`ord`om 19.10 Sve o psima, ma~kama,

ljubimcima 20.05 Veterinar za cijeli svijet 21.00 Liga majmuna 21.55 U zmajevoj jazbini 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 D`ungla, 1. ep.

EUROSPORT 2 SPORT KLUB DICROVERY N. GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY ANIMAL PLANET

Dobra `enaSERIJA 20.00

Najbolje godineSERIJA 20.05

Page 64: Oslobodjenje 09.02.2011

OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE

Fu dbal ska se le kci ja BiH uo~i uta kmi ce sa Me ksi kom

Osla blje ni zma je vi u za dnjojpro vje ri za Ru mu ni ju

Rock ‘n’ roll za `ivo ti nje

Udru`enja za za {ti tu i do bro bit`ivo ti nja BiH Avli ja ne ri i @ivot or -ga ni za to ri su hu ma ni tar nog kon -cer ta pod na zi vom “Rock ‘n’ roll za`ivo ti nje“. Kon cert }e bi ti odr`anve~eras, sa po~et kom u 21 sat u sa -ra jev skom klu bu Ci ne mas Slo ga, acilj mu je pri ku plja nje sred sta va zali je~enje i hra nje nje na pu {te nihpa sa i ma~aka. Na kon cer tu }enas tu pi ti ben do vi Ero ge ne zo ne,Un plug ged Plug, Lo ve Mon ster, teMa ja Mi lin ko vi} i Se lam Tu fek~i}Ti fa. Kar te za kon cert mo gu se ku -pi ti po ci je ni od 8 KM, a sav pri hodod pro da je ula zni ca na mi je njen jeza li je~enje, smje {taj i hra nje nje`ivotinja.

Sa njin Be}ira gi} di re ktor TV1

Sa njin Be}ira gi}, du go go di{ njiure dnik i no vi nar, ko ji je do sa daobav ljao fun kci ju za mje ni ka od go -vor nog ure dni ka In for ma ti vnogpro gra ma TV1, pos tav ljen je namjes to di re kto ra pro gra ma ovete le vi zij ske ku}e. “Osno vni kon -cept NEWS te le vi zi je ko ji po dra zu -mi je va di na mi~nu she mu emi ti -ra nja vi jes ti i in for ma ti vnih dru{ -tve no-po li ti~kih sadr`aja je kon -stan ta ko ju ne}emo mi je nja ti“,ka zao je Be}ira gi} na kon ime no -va nja na ovu fun kci ju.

UHA P[EN BH MA KRO U PA RI ZU - U Pa ri zu jeuha p{en gra|anin BiH, osu mnji~en da je je -dan od {e fo va mre`e “Ha mi do vi}“ ko ja jedr`ala dje voj ke ko je su kra le u me trou.^e trde -so to go di{ njak, ~iji iden ti tet ni je sa op}en, uha -p{en je na po dru~ju Pa ri za dok je {u ti rao je -dnu 13-go di{ nju tru dnu dje voj~icu, na ve la jepo li ci ja i do da la da su za je dno s njim bi le jo{~eti ri dje voj~ice od 12 do 14 go di na. U tre nut -ku ha p{e nja, ~o vjek je imao oko 10.000 eurau go to vi ni

OS KRNAV LJE NO KA TO LI^KO GRO BLJE - Ne -po zna ti po~ini lac ili vi {e njih, os krna vi li su de -vet nad gro bnih spo me ni ka na ka to li~kom gro -blju Ja vor je u na se lju Gu nja~e kod Ki se lja ka.Is tra ga o ovom slu~aju se nas tav lja.

NE SRE]A U ZO VI KU - U sao bra}aj noj ne sre}i,ko ja se do go di la si no} u 19.20 sa ti u mjes tuZo vik kod Had`i}a, je dna oso ba za do bi la je te`epo vre de gla ve dok su ~eti ri la k{e po vri je|ene.Su da ra ri li su se pa sat (E84-M-290), ko jim jeuprav ljao E. N. i ford fi jes ta (150-E-735) ko jimje vo zio V. S. Svi po vri je|eni su me di cin skizbri nu ti u KCUS-u i pu {te ni su na ku}no li -je~enje. Mr. B.

POSLJEDNJE VIJESTI

^lan Pred sje dni{ tva BiH Ba -kir Ize tbe go vi} sas tao se ju~e uNew Yor ku sa ge ne ral nimse kre -ta rom UN-a Ban Ki-mo onom.

To komsu sre taraz go va ra no jeo si tu aci ji u BiH i re gi onu te sura zmi je nje na mi{ lje na o ni zupri ori te tnih pi ta nja u me|una -ro dnim odno si ma, po se bno usvje tlu ~lan stva BiH u Vi je}u si -gur nos ti UN-a.

Po ka zav {ive li ki in te res za de -{a va nja u na {oj ze mlji i re gi -onu, ge ne ral nise kre tar je is ta kaoda su mir u si gur nost u na {emre -gi onu od klju~nog zna~aja zasvjet ski mir i si gur nost. U tomsmi slu, on je izra zio spre mnostda u sko roj bu du}nos ti po sje tina {u ze mlju i re gi on ka ko bi nataj na~in dao po dr{ku pro ce supo mi re nja, in te gra ci ja i da ljegja~anja re gi onal ne sa ra dnje.

Ge ne ral ni se kre tar UN-a je

is ta kao da BiH odli~no obav ljadu`nost nes tal ne ~la ni ce Vi je}asi gur nos ti te da da je zna~ajando pri nos o~uva nju me|una ro -dnogmi ra i si gur nos ti. Ge ne ral -ni se kre tar je po hva lio pred sje -da va njena {eze mljeVi je}emsi -gur nos ti to kom mje se ca ja nu -ara, ocje niv {i da je otvo re na de -ba ta na te mu pos tkon flik tne iz -gra dnjein sti tu ci jabi lapra vo vre -

me na i odli~nopri mlje na od ze -ma lja ~la ni ca UN-a.

Is ta kav {i da je nas tup BiH uVi je}usi gur nos tido kaz da je na -{a ze mlja u pro te klih pe tna estgo di na na pra vi la ogro man na -pre dak i pos ta la re le van tan fa -ktor u o~uva nju svjet skog mi rai si gur nos ti, Ize tbe go vi} je re kaoda }e BiH u ovom ti je lu nas ta vi -ti da zas tu paprin ci pjel nesta vo -

ve po svimpi ta nji ma od zna~ajau me|una ro dnim odno si ma,na vo di se u sa op}enju iz ka bi ne -ta ~la na Pred sje dni{ tva BiHBa ki ra Ize tbe go vi}a.

Za hva liv {i se ge ne ral nog se -kre ta ru na nje go vim li~nim na -po ri ma u mi ro vnim pro ce simate na izna la`enju me ha ni za maza za {ti tu ci vil nog sta no vni{ tvau oru`anim su ko bi ma, Ize tbe -go vi} je is ta kao da is kus tva inau~ene le kci je iz BiH mo guzna~aj no do pri ni je ti rje {a va njupro ble ma u ovim oblas ti ma.

Ize tbe go vi} se ju~e sas tao isa stal nim pred sta vni ci maSAD-a i Ru si je u UN-u, te sa vi -so kom pred sta vni com EU zavanj sku po li ti ku Cat he ri ne As -hton kao i sa stal nom pred sta -vni com Bra zi la u UN-u ko ja jeu fun kci ji pred sje da va ju}egVi je}a si gur nos ti.

New York: Ba kir Ize tbe go vi} sa Ban Ki-mo onom

Mir na Bal ka nu klju~ za svjet sku si gur nost

srijeda, 9. februar 2011. godine

Uz po mo} Oslo bo|enja i Iva na Gu ten kun sta

Uko ri~eno sje}anje na ZOI u Sa ra je vuIu Op}oj bi bli ote ci u Ze ni ci ju~er je obi -

lje`eno 27 go di na od po~et ka 14. zim skiholim pij skih iga ra (ZOI), ~iji do ma}in je u

fe bru aru 1984. bio gla vni grad BiH. Ko ri sni -ci uslu ga Bi bli ote ke i za in te re so va ni gra|aniZe ni ce i gos ti gra da sta ri je i sre dnje `ivo tnedo bi mo gu se pri sje ti ti tih do ga|anja, a onimla|i - upo zna ti s tim naj zna~aj ni jim spor -tskim do ga|ajem za BiH u 20. vi je ku, pu temtek sto vako ji suta daobjav lje ni u sa ra jev skomOslo bo|enju.

Du go go di{ nji ko ri snik uslu ga Op}e bi bli -ote ke u Ze ni ci Ivan Gu ten kun st uko ri~io jei sa~uvao pri mjer ke Oslo bo|enja ne po sre -dno pred, u to ku i ne po sre dno po za vr{et -ku ZOI ‘84 i po klo nio ih ze ni~koj bi bli ote cii svim za in te re so va nim za bli`u i da lju pro -{lost na {e ze mlje, po go to vo spor tsku.

“Pri je 46-47 go di na u gi mna zi ji u Vin kov -ci ma sam upo znao Bo san ce. Na rod mi se

svi dio i iz Sla vo ni je sam do {ao da ivim ov -dje u Ze ni ci. Os tao sam tu, u te {kim uslo vi -ma ra ta sam bio tu, sve vri je me ra dio u @elje -za ri, go vo rio sam da je @elje za ra maj ka i tosam ta ko ra zu mio. Is to ta ko shva}am i Bo -snu, ao mi je i se be i ovog na ro da ko ji sku -pa sve ovo trpi. Iz tog osje}anja, zna ju}i daimam ovaj sve zak tek sto va iz Oslo bo|enja

o ZOI u Sa ra je vu, odnio sam ga u bi bli ote -ku i dao da i dru gi to po gle da ju“, ka`e IvanGu ten kun st.

Ve li da }e mo`da ne ko da ana li zi ra i te tek -sto ve, i ogla se, sve sku pa i da vi di “{ta smomi to bi li tih go di na…”

“Sve {to se de si lo u me|u vre me nu, ni jetre -ba lo i ka mo sre}e da ni kad ni je. Ima li smoli je pu bu du}nost, ali eto, zbog ne kih bu da -la, do {li smo do kle smo do {li“, ka zu je Gu ten -kun st i do da je da ci je ni Bo snu u ko ju je do -{ao, za ra dio tu i pen zi ju, da ne eli da se ali,i da “ide mo na pri jed“.

Da kle, uko li ko`eli te da se na naj kra}i i naj -je dnos ta vni ji na~in upo zna te s onim {to sede {a va lo to kom dva na est fe bru ar skih da na1984. u Sa ra je vu i na spor tskim te re ni ma ui oko Sa ra je va, do|ite u Op}ubi bli ote ku u Ze -ni ci i uz po mo} va {eg i na {eg Oslo bo|enjaot plo vi te 27 go di na una zad. M. DA JI]

Ivan Gu ten kun st uko ri~io je i sa~uvao pri mjer ke Oslo bo|enja ne po sre dnopred, u to ku i po za vr{et ku ZOI ‘84, te ih po klo nio ze ni~koj bi bli ote ci

Fo to

: M. T

U N

O VI

]

44. strana

LOTO 12. KOLO

4 10 15 17 21 42

5 0 1 2 4 7JOKER 1

4 5 2 1 0 0JOKER 2