Click here to load reader

OSNOVE EKONOMIJE - · PDF file3. rastuće ekonomije razmjera – proporcionalno povećanje svih inputa dovodi do iznad proporcionalnog povećanja ekonomije, to je efikasnost ekonomije

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OSNOVE EKONOMIJE - · PDF file3. rastuće ekonomije razmjera – proporcionalno povećanje...

 • OSNOVE EKONOMIJE

  OSNOVE EKONOMIJE

  Prof. Sisek

  ID: 10404

 • 1

  Bok!

  Drago nam je to si odabrao SKRIPTARNICU za pronalazak materijala koji e ti pomoi u uenju.

  to je SKRIPTARNICA?

  Skriptarnica je projekt treberaj tima i Urbana, a nastala je u elji da ti olakamo studiranje. Sve

  skripte moe pogledati na stranici www.referada.hr, a kupiti u SKRIPTARNICI u Urbanu. Sjedi na kavu

  i uz svoju narudbu narui i skriptu. Simple as that!

  Tko je napisao skripte?

  Skripte koje nae kod nas nisu nae autorsko djelo. To su razne skripte koje nam studenti donesu.

  Mi smo ih samo malo uredili, da ti je ljepe uiti iz njih.

  elimo ti puno sree s uenjem!

  treberaj instrukcije

  Ako negdje zapne s uenjem, mi ti moemo pomoi.

  Prijavi se na nae instrukcije i poloi teke ispite bez muke.

  Sve info moe pronai na www.referada.hr/instrukcije.

  http://www.referada.hr/http://www.referada.hr/instrukcije
 • 2

  PROIZVODNOST ILI PRODUKTIVNOST RADA Kljuno pitanje u proizvodnji je proizvodnost rada. Pod njom podrazumijevamo efikasnost rada u

  procesu proizvodnje.

  Moe se definirati na dva naina:

  kao proizvodna koliina proizvoda u jedinici vremena

  kao koliina vremena potrebna da se proizvede jedinica proizvoda.

  Proizvodnost rada moemo shvatiti kao mjerilo uspjenosti poslovanja poduzea iz koje se vidi uinak

  rada izraen odnosom izmeu ostvarene koliine uinka i koliine ljudskog rada kojom je sudjelovao

  u proizvodnji:

  PROIZVODNOST = KOLIINA PROIZVODA

  RADA KOLIINA RADA

  Vea proizvodnost s manjim utrokom vremena po jedinici proizvoda znai niu prodajnu cijenu i

  veu konkurentnost. Svako poduzee nastoji pronai naine za poveanje proizvodnosti.

  FAKTORI O KOJIMA OVISI PROIZVODNOST RADA:

  1. tehnologija

  stupanj do koje je znanost ukljuena u proces proizvodnje

  glavni faktor poveanja proizvodnosti rada

  2. kvaliteta subjektivnog faktora (ljudi)

  stupanj izvjebanosti, obrazovanosti zaposlenika

  3. prirodni izvori

  kako utjeu na manju ili veu proizvodnost rada

 • 3

  4. organizacija rada

  bolja organizacija bolji efekt na efikasnost

  nain organiziranja poduzea i unutar njega pojedinih sektora

  organizacije.

  TO I KOLIKO? PROBLEM PROIZVODNOG IZBORA

  Kako rasporediti resurse?

  Iz procesa proizvodnje samo ekonomska dobra jer se uvijek proizvode u ogranienim

  koliinama. O proizvodnji moemo govoriti s aspekta tehnologije proizvodnje tj koliko smo u

  nju uloili i koliko smo dobra potom dobili (input output).

  Postavljaju se pitanja: koje proizvode proizvoditi i u kojim koliinama, kako i na koji nain,

  kojim sredstvima, tko e proizvoditi...

  Vano je nai optimum u izboru izmeu proizvodnih mogunosti koje su na raspolaganju tako

  da se podmire potrebe za dobrima na nain koji e maksimalno moi podmiriti potrebe

  stanovnitva.

  KRIVULJA GRANICE PROIZVODNIH MOGUNOSTI

  Pokazuje maksimalne koliine dobara koje moe postii neka ekonomija uz dano tehnoloko

  znanje i dostupnu koliinu faktora proizvodnje.

  Svaka toka na granici proizvodnih mogunosti oznaava efikasnu proizvodnju (maksimalno

  su se iskoristili svi potencijali).

  Neka ekonomija efikasno proizvodi ako je ona na granici svojih mogunosti tj ako

  maksimalno koristi svoje potencijale (ne moemo poveati proizvodnju I grupe dobara, a da

  ne smanjimo proizvodnju II grupe dobara).

  Toka koja se nalazi izvan granice proizvodne mogunosti predstavlja jednu kombinaciju

  proizvodnje II proizvoda koja u ovom momentu nije dostina.

  Toka koja se nalazi unutar granice proizvodne mogunosti predstavlja kombinaciju koja je

  mogua ali ukazuje na to da mi ne koristimo nae resurse koliko bi mogli, tj proizvodimo

  neracionalno (tada je ekonomija u looj situaciji).

  Krivulja predstavlja listu izbora koja stoji na raspolaganju drutva.

 • 4

  OPORTUNITETNI TROKOVI

  Kad imamo oskudne resurse onda se moramo odluiti za jednu mogunost pa smo neku

  drugu priliku propustili. Skriveni trokovi nisu u novanom obliku kao eksplicitni trokovi.

  Skriveni trokovi nekog posla oznaavaju proputene prilike (oppurtunity) ili trokove kojima

  se poduzee izlae poduzimajui radije taj nego bolji alternativni posao.

  Njih treba uzeti u obzir pri donoenju ekonomskih odluka.

  Iz krivulje transformacije vidi se koliko moramo neega rtvovati da bi neto drugo mogli

  poveati.

  KAKO PROIZVODITI?

  Naa ukupna proizvodnost ovisi o raspoloivosti faktora proizvodnje, o tehnologiji, kako

  kombinirati inpute/resurse da bi proizveli output.

  FUNKCIJA PROIZVODNJE ILI PROIZVODNA FUNKCIJA

  odnos supstitucije (inputi se u odreenom odnosu zamjenjuju)

  odnos komplementarnosti (inputi se nadopunjuju)

  Tehnologija odreuje fiksne odnose izmeu maksimuma proizvodnje koja se moe proizvesti

  i inputa koji se trae da se postigne ta proizvodnja.

  Ako jedan input drimo konstantnima, a drugi varira u tom sluaju se javlja granina

  proizvodnost nekog inputa: ako jedan faktor dodajemo a ostali su konstanti granina

  proizvodnost rada e se smanjivati u onoj mjeri u kojoj se taj input poveava, a ostali inputi

  su nepromijenjeni.

 • 5

  ZAKON OPARAJUIH PRINOSA

  Na primjeni zakona o padajuim prinosima prouava se efikasnost ulaganja u teoriji proizvodnje.

  Svako ulaganje u proizvodnju ima smisla sve do one granice kad nam se ulog izjednai s prinosom, iznad te granice ulaganje je neefikasno.

  Zakon djeluje samo u uvjetima ako jedan faktor variramo, a ostale drimo konstantnima.

  Moe se zvati i zakon rastuih trokova jer se opadanje prinosa ispoljava kao proces trokova

  po jedinici proizvodnje.

  Zakon o opadajuim prinosima poinje djelovati tek na odreenoj razini opsega proizvodnje,

  a do tada je mogue djelovanje zakona o konstantnim i rastuim prinosima.

  EKONOMIJE RAZMJERA

  Sluaj kad poveavamo sve inpute. Pokazuju reakciju proizvodnje na proporcionalnom

  porastu svih inputa.

  Razlikujemo tri vrste ovisno o tome kako proizvodnja reagira na proporcionalan porast svih

  inputa:

  1. konstantna ekonomija razmjera proporcionalno poveanje svih inputa dovodi do jednako

  proporcionalnog poveanja outputa (I=100%, P=100%)

  2. padajua ekonomija razmjera proporcionalno poveanje svih inputa dovodi do ispod

  proporcionalnog poveanja outputa (I=100%, P=80%).

  3. rastue ekonomije razmjera proporcionalno poveanje svih inputa dovodi do iznad

  proporcionalnog poveanja ekonomije, to je efikasnost ekonomije.

  Ekonomije razmjera djeluju u tri vremenska perioda:

  1. trenutani rok (sad u ovom momentu, faktori proizvodnje su fiksni)

  2. kratki rok (period do godine dana, neki faktori proizvodnje su fiksni, neki varijabilni)

  3. dugi rok (period dui od godine dana, svi faktori proizvodnje su varijabilni).

 • 6

  T R O K O V I Trokovi su novani izdaci za odreenu razinu proizvodnje.

  UKUPNI TROKOVI

  trokovi ukupne proizvodnje i ovise o ukupnoj proizvedenoj koliini proizvoda. Najmanji

  novani izdaci za datu razinu proizvodnje. Kako raste proizvodnja rastu i ukupni trokovi.

  UKUPNI FIKSNI TROKOVI

  +UKUPNI VARIJABILNI TROKOVI

  =UKUPNI TROKOVI

  fiksni trokovi (Fix Cost)

  nepromjenjivi, stalni

  ne ovise o razini proizvodnje

  jednaki su i kad ne proizvodimo i kad proizvodimo maksimalno

  primjer: troak za najam poslovnog prostora/zemljita, kredit i kamate banci, trokovi

  reijskog osoblja...

  varijabilni trokovi (Variable Cost)

  promjenjivi

  to vie proizvodimo trokovi su vei

  pr trokovi sirovine, radnici, trokovi struje, goriva...

  JEDININI TROKOVI

  trokovi po jedinici proizvoda.

  granini trokovi

  pokazuju promjene ukupnih trokova ako se proizvodnja povea za jednu jedinicu

  GRANINI = DODATNI VARIJABILNI TROAK

  TROAK DODATNI OBUJAM PROIZVODNJE

  ili

  GRANINI = CIJENA VARIJABILNOG FAKTORA

  TROAK GRANINI PROIZVOD

 • 7

  prosjeni trokovi

  prosjeni ukupni troak (AC) = TC / q

  o troak po jedinici

  o ukupne trokove podijelimo s ukupnim brojem jedinica koje proizvodimo

  prosjeni fiksni troak (AFC) = TFC / q

  o podijelimo ukupni fiksni s koliinom koju proizvodimo

  prosjeni varijabilni troak (AVC) = TVC / q

  o podijelimo ukupni varijabilni s koliinom koju proizvodimo

  ELASTINOST TROKOVA

  Pokazuje to se dogaa s ukupnim trokovima ako raste proizvodnja.

  Es = ( TC/TC) / ( P/P) porast ukupne proizvodnje

  Elastinost ukupnih trokova iskazuje odnos izmeu graninog troka MC prema prosjenom

  troku AC.

  ODNOS IZMEU PROIZVODNJE I TROKOVA

  U trenutnom roku svi su trokovi fiksni, svi su trokovi ve u proizvodima.

  U kratkom roku (vremenski period do godinu dana) neto se moe promijeniti, a neto ne, pa

  su neki trokovi varijabilni (trokovi rada i sirovina), a neki fiksni (trokovi postrojenja,

  strojeva).

  U dugom roku (vei od godinu dana) svu si trokovi varijabilni jer se mogu mijenjati svi faktori

  proizvodnje.

  PRAVILO NAJMANJIH TROKOVA

  Da bi poduzee proizvelo zadanu proizvodnju uz najmanje tr