Osnove ekonomije -izrada

 • View
  40

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fddgr

Text of Osnove ekonomije -izrada

 • Osnove ekonomije

  - Pitanja i odgovori za pripremu ispita

  1. to je ekonomija definicija ekonomije

  Ekonomija je prouavanje kako drutva koriste oskudne resurse da bi proizvela vrijedne robe i raspodijelila ih meu razliitim ljudima.

  2. to prouava mikroekonomija

  Mikroekonomika je grana ekonomike koja prouava ponaanje i funkcioniranje mikroekonomskih subjekata pojedinaca, kudanstava, poduzeda i privrednih grana.

  3. to prouava makroekonomije

  Makroekonomika je grana ekonomike koja prouava ponaanje i funkcioniranje privrede kao cjeline.

  4. Zakon oskudnosti

  Dobra su oskudna zato to nema dovoljno resursa da se proizvedu sva dobra koja ljudi ele troiti.

  5. to su resursi, inputi, output

  Resursi - sve osigurano od strane prirode ili prijanjih generacija koji se direktno ili indirektno koriste za zadovoljenje potreba (zemlja, bakar, pijesak).

  Inputi - robe i usluge koje koriste poduzeda u procesima proizvodnje (zemlja, rad i kapital).

  Outputi - razliite korisne robe i usluge koje se troe ili upotrebljavaju za daljnju proizvodnju.

  6. Pozitivna i normativna ekonomija

  Pozitivna ekonomija istrauje funkcionalne i kauzalne odnose izmeu ekonomskih varijabli bez vrijednosnih sudova o njima. Ona prouava ekonomske pojave onakvima kakve one jesu.

  Normativna ekonomija sadri prosudbe o ekonomskoj stvarnosti ocjenjujudi ih s odreenih etikih pozicija. Ona govori kakvim bi ekonomske pojave trebale biti.

  7. Oportunitetni troak

  Izabravi jednu od dvaju mogudnosti rtvovali smo onu proputenu. Vrijednost rtvovanog dobra ili usluge naziva se oportunitetnim trokom.

  8. Temeljna ekonomska pitanja

  Tko, to i koliko proizvoditi ?

  Kako proizvoditi ?

 • Za koga proizvoditi ?

  Gdje proizvoditi?

  Kada proizvoditi ?

  Iz kojih motiva proizvoditi?

  Kakav je pravni, ekonomski i politiki sustav ?

  Koliki su trokovi proizvodnje, prodajna cijena i profit ?

  9. Ekonomski sustavi objasniti

  -TRINI

  Sustav temeljen na privatnom vlasnitvu i privatnom poduzetnitvu

  Sustav u kojem pojedinci slobodno donose odluke to de proizvoditi ili kupovati

  Sustav slobodne oscilacije cijena u kojem se dobiva i gubi

  Sustav zasnovan na naelu laissez faire (lese fer)

  -NAREDBODAVNI

  Drava donosi sve vanije odluke o proizvodnji i potronji

  Sustav zasnovan na dravnom vlasnitvu, dravnom poduzetnitvu, centralizaciji odluivanja, subordinaciji i planiranju.

  -MJEOVITI

  Svaki od prethodnih privrednih sustava ima svoje nedostatke pa se kombiniranjem obaju sustava nastoji stvoriti optimalni sustav koji bi u sebi ukljuivao pozitivne elemente i jednog i drugog

  Mjeoviti sustav je takav sustav u kojem djeluje trini mehanizam unutar institucionalnog okvira kojeg odreuje drava

  Mjeoviti sustav privreivanja je dominantan sustav privreivanja danas u svijetu jer isti modeli privreivanja bilo trini bilo naredbodavni ne postoje ni u jednoj zemlji.

  10. imbenici proizvodnje - objasniti

  Da bi se moglo proizvoditi moraju prethodno postojati pretpostavke proizvodnje. One se nazivaju faktorima proizvodnje ili inputima. Inputi se koriste za proizvodnju outputa.

  Faktori proizvodnje su :

  a) rad

  b) kapital

 • c) zemlja

  11. Definiraj trite osnovni elementi

  Trite je takav oblik ekonomske organizacije drutva u kojem proizvoai samostalno odluuju to de i koliko proizvoditi i po kojim cijenama prodavati, a potroai slobodno odluuju to de i po kojim cijenama kupovati i troiti.

  Osnovni elementi:

  Subjekti ponude roba

  Subjekti potranje roba

  robe i usluge

  cijene roba

  traena koliina robe

  nuena koliina robe

  razmjena robe za novac

  mjesto razmjene

  vrijeme razmjene

  12. Klasifikacija trita

  Prema predmetu trgovanja:

  a) trite potronih dobar,

  b) trite proizvodnih faktora

  Obzirom na ulogu drave:

  a) slobodno trite,

  b) regulirano trite

  Obzirom na strukturu trita:

  a) trite potpune konkurencije,

  b) trite nepotpune konkurencije

  13. Uloga drave na tritu

  Trite i dravna regulacija su dva glavna oblika koordinacije u suvremenoj ekonomiji.

  Oni se meusobno ispreplidu i kombiniraju inedi mjeoviti oblik ekonomije u kojem trite djeluje unutar okvira i ciljeva odreenih od strane drave

 • 14. Definiraj potranju

  Potranja je koliina dobara i usluga koju su kupci spremni platiti po odreenoj cijeni.

  15. Efekt supstitucije i efekt dohotka

  Efekt supstitucije se oituje u preusmjeravanju potranje na srodno ili slino dobro ako doe do porasta cijena pri danom dohotku.

  Efekt dohotka se oituje u smanjenju traene koliine uslijed pada kupovne modi izazvane smanjenjem dohotka.

  16. Odrednice potranje

  prosjean dohodak

  cijene supstituta i komplemenata

  veliina trita

  ukusi i preferencije

  posebni utjecaji

  17. Definiraj ponudu

  Ponuda je koliina dobara i usluga koju su ekonomski subjekti spremni iznijeti na trite pri odreenoj cijeni.

  18. Odrednice ponude

  trokovi proizvodnje (cijene inputa i tehnologija)

  cijene supstituta i komplemenata

  politika drave

  posebni utjecaji

  19. Trina ravnotea

  Ako se na tritu izjednae ponuda i potranja dolazi do trine ravnotee. U toki ravnotee kupci su spremni kupiti toliko robe koliko su prodavai spremni ponuditi.

  20. Utjecaj dohotka na potranju

  Ako dohodak raste porast de i potranja za dobrima i uslugama. Smanji li se dohodak opast de i potranja.

  21. Utjecaj stanovnitva na potranja

  Potranja ovisi o veliini i dobnoj skupini stanovnitva. Brojnije stanovnitvo pretpostavlja vedu potranju i obrnuto. Na pr. potranja za kruhom veda je u Zagrebu nego u Gospidu ili Naicama.

 • 22. Utjecaj broja ponuaa na ponudu

  to je broj ponuaa vedi i ponuda je veda.

  to je broj ponuaa manji i ponuda je manja

  23. Definicija proizvodnje

  Proizvodnja je proces kombiniranja proizvodnih faktora s ciljem stvaranja proizvoda namijenjenih zadovoljenju ljudskih potreba.

  24. Ukupni proizvod ( TP )

  Ukupni proizvod (Total Product) je ukupna koliina dobara i usluga izraena u fizikim jedinicama.

  25. Prosjeni proizvod ( AP )

  Prosjeni proizvod je ukupni proizvod po jedinici varijabilnog outputa.

  26. Granini proizvod ( MP )

  Granini proizvod je dodatni proizvod nastao povedanjem inputa za jednu jedinicu uz pretpostavku ceteris paribus.

  27. to je ekonomija razmjera i koje su vrste

  Ekonomija razmjera pokazuje promjenu ukupnog proizvoda ako se istovremeno povedavaju sva tri proizvodna inputa.

  Vrste:

  Konstantna ekonomija razmjera nastaje ako se ukupni proizvod mijenja razmjerno promjenama svih inputa.

  Opadajuda ekonomija razmjera nastaje ako se ukupni proizvod povedava po stopi manjoj od stope porasta koritenih inputa.

  Rastuda ekonomija razmjera nastaje ako se ukupni proizvod povedava po stopi vedoj od stope porasta koritenih inputa.

  28. Produktivnost

  Produktivnost je odnos izmeu ukupnog proizvoda i ponderiranog prosjeka inputa.

  29. to je poduzede i podjela poduzeda

  Poduzede je temeljna proizvodna jedinica.

  Podjela:

  Prema kriteriju veliine poduzeda se dijele na mala, srednja i velika.

 • Prema kriteriju vlasnitva poduzeda se dijele na ona u osobnom vlasnitvu, partnerska i korporacije.

  30.Prednosti i nedostaci poduzeda po podjeli?

  Prednosti malih i velikih poduzeda :

  Prednost malih i srednjih poduzeda je u njihovoj fleksibilnosti a nedostatak u nemogudnosti pribavljanja znaajnih financijskih sredstava.

  Prednost velikih poduzeda je u laganom pristupu financijskim sredstvima dok im je nedostatak inertnost i sporo prilagoavanje naglim trinim promjenama

  U osobnom vlasnitvu:

  Prednosti su: lako formiranje, jednostavno odluivanje i jednostruko oporezivanje.

  Nedostaci su: nedostatak kontrole odluivanja, visoki rizik te skupi rad i kapital

  Partnerskih poduzeda:

  Prednosti su: lako formiranje, diverzificirano odluivanje, jednostruko oporezivanje te opstojnost u sluaju povlaenja partnera iz biznisa.

  Nedostaci su: mogudnost nesporazuma meu partnerima, visoki rizik te skupi rad i kapital

  Korporacija:

  Prednosti: ograniena odgovornost, profesionalni menadment, lako dostupan kapital te nii trokovi proizvodnje.

  Nedostaci : sloena menaderska struktura moe upravljanje uiniti neefikasnim, sukob izmeu dioniara i menadera te dvostruko oporezivanje.

  31. Definiraj troak

  Pod trokom se podrazumijeva novana vrijednost inputa koritenih u proizvodnom procesu tijekom vremena.

  32. Fiksni i varijabilni trokovi

  Ukupni fiksni trokovi su oni koji se ne mijenjaju s promjenama opsega proizvodnje.

  Ukupni varijabilni trokovi su oni koji se mijenjaju s promjenama obima proizvodnje.

  33. Ukupni trokovi

  Ukupni trokovi (TC = Total Costs) su najnii ukupni novani izdaci potrebni da se proizvede odreena koliina proizvoda.

  34. Granini trokovi

 • Granini trokovi (MC = Marginal Costs) pokazuju porast ukupnih trokova nastalih proizvodnjom dodatne jedinice proizvoda.

  35. Raunovodstveni i ekonomski trokovi

  Raunovodstveni trokovi obuhvataju samo eksplicitne trokove.

  Ekonomski trokovi obuhvataju kako eksplicitne tako i implicitne trokove.

  36. Bilance poduzeda

  Svaki ekonomski subjekt da bi mogao uspjeno poslovati mora poznavati dinamiku i stanje s